Soustava SI. SI - zkratka francouzského názvu Système International d'unités (mezinárodní soustava jednotek).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soustava SI. SI - zkratka francouzského názvu Système International d'unités (mezinárodní soustava jednotek)."

Transkript

1 Soustava SI SI - zkratka francouzského názvu Systèe International d'unités (ezinárodní soustava jednotek). Vznikla v roce 1960 z důvodu zajištění jednotnosti a přehlednosti vztahů ezi fyzikálníi veličinai a jejich jednotkai ve všech zeích (ne všechny zeě k ní ale přistoupily). U nás byla soustava SI zavedena v roce 1974, od roku 1980 platí povinnost používat ji. Soustava SI obsahuje: základní jednotky, odvozené jednotky, předpony SI (násobky a díly jednotek), jednotky io SI (vedlejší). Dříve obsahovala ještě kategorii doplňkových jednotek, ka patřily radián a steradián. Od roku 1995 jsou tyto jednotky součástí jednotek odvozených. Základní jednotky Původně bylo jednotek šest, roku 1971 byl přidán ol. Název Značka délka etr hotnost kilogra kg čas sekunda s elektrický proud apér A terodynaická teplota kelvin K látkové nožství ol ol svítivost kandela cd Zvláštní název a značka jednotky teploty soustavy SI pro vyjádření Celsiovy teploty: Celsiova teplota stupeň Celsia C Celsiova teplota t je definována jako rozdíl t = T T 0 ezi dvěa terodynaickýi teplotai T a T 0 = K. Interval nebo rozdíl teploty ůže být vyjádřen buď v kelvinech, nebo ve stupních Celsia. stupeň Celsia je rovna jednotce kelvin. Definice základních jednotek SI Definice většiny základních jednotek se postupe času ěnily (a asi ěnit budou) podle toho, jak rozvoj vědy a techniky uožňoval přesnější definice. Metr je délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/ sekundy. Kilogra je hotnost ezinárodního prototypu (etalonu) kilograu ze slitiny platiny a iridia, který je uložen v Mezinárodní úřadě pro váhy a íry v Sévres u Paříže. Soustava SI (08/06) - 1 -

2 Sekunda je doba rovnající se periodá záření, které odpovídá přechodu ezi dvěa hladinai veli jené struktury základního stavu atou cesia 133. Apér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěa rovnoběžnýi, příýi, nekonečně dlouhýi vodiči zanedbatelného kruhového průřezu, uístěnýi ve vakuu ve vzdálenosti 1, vyvolá ezi nii stálou sílu rovnou newtonu na 1 etr délky vodičů. Kelvin je 1/273,16 díl terodynaické teploty trojného bodu vody. Mol je látkové nožství soustavy, která obsahuje právě tolik eleentárních jedinců (entit), kolik je atoů v 0,012 kg nuklidu uhlíku 12 C. Při udávání látkového nožství je třeba eleentární entity specifikovat; ohou to být atoy, olekuly, ionty, elektrony, jiné částice nebo blíže určená seskupení částic. Kandela je svítivost zdroje, který v dané sěru vysílá onochroatické záření o kitočtu hertzů a jehož zářivost v toto sěru je 1/683 wattu na steradián. Odvozené jednotky Jsou odvozeny od základních jednotek poocí definičních fyzikálních vztahů (dosazení základních jednotek do fyzikálních vzorců). Protože rozěry většiny odvozených jednotek jsou složité, nepřehledné a vzájeně lehce zaěnitelné, dostaly některé z nich vlastní (zvláštní) názvy podle jen význaných fyziků. Význa vlastního názvu vynikne, pokud v následující tabulce porovnáte rozěr jednotek např. joule a watt, volt a oh nebo sieens a farad apod. Některé odvozené jednotky: Název Značka Rozěr rovinný úhel radián rad rad prostorový úhel steradián sr sr plošný obsah čtverečný etr 2 2 obje kubický etr 3 3 rychlost etr za sekundu s 1 s 1 síla newton N kg s 2 oent síly newton etr N kg 2 s 2 práce (energie) joule J kg 2 s 2 výkon watt W kg 2 s 3 kitočet hertz Hz s 1 elektrický náboj coulob C A s elektrické napětí volt V kg 2 s 3 A 1 elektrický odpor oh Ω kg 2 s 3 A 2 elektrická vodivost sieens S kg 1 2 s 3 A 2 elektrická kapacita farad F kg 1 2 s 4 A 2 agnetický tok weber Wb kg. 2. s 2. A 1 agnetická indukce tesla T kg s 2. A 1 osvětlení lux lx cd. 2 Soustava SI (08/06) - 2 -

3 Příklady odvození jednotek: Definiční vztah Značka jednotky Rozěr jednotky obje V = a b c 3 3 rychlost s v = = /s = s 1 t s s 1 hustota kg ρ = 3 = kg/ 3 = kg 3 V kg 3 síla F = a N kg s 2 oent síly M = F r N kg 2 s 2 kinetická energie kitočet proudová hustota ěrná tepelná kapacita 1 2 E K = v J kg 2 s f = Hz s 1 T I A J = 2 = A/ 2 = A 2 A 2 S Q J c = = J/(kg K) = J kg 1 K 1 2. s 2. K 1 ϑ kg K Odvozenou jednotku lze často vyjádřit různýi kobinacei základních jednotek a odvozených jednotek se zvláštní pojenování. Příklade je třeba intenzita elektrického pole E, která vyjadřuje velikost silového působení elektrického pole na elektrický náboj v určité ístě pole. Platí tedy definiční vztah: F E = Q Dosazení jednotek určíe, že jednotkou intenzity elektrického pole je C N. Lze také odvodit: U E = l Dosazení jednotek získáe v praxi používanou jednotku intenzity elektrického pole V. Dosazení rozěrů za newton, coulob a volt zjistíe, že v obou případech je (a usí být) rozěr intenzity elektrického pole stejný: [E] = kg s 3 A 1. Jiný příklade je jednotka tlaku N 2 nebo kg 1 s 2. F N p =. Je ožné ji vyjádřit jako Pa nebo 2 S popř. V praxi se dává přednost pojenování zvláštních jednotek a kobinací jednotek k rozlišení různých veličin se stejný rozěre. Typický příklade je třeba jednotka oentu síly (newton etr) a jednotka práce (joule). V obou případech je rozěr stejný (kg 2 s 2 ). Soustava SI (08/06) - 3 -

4 Předpony SI (násobky a díly jednotek) Byly zavedeny proto, že pro technickou praxi jsou některé jednotky příliš alé nebo naopak příliš velké. Je jistě výhodnější uvádět velkou vzdálenost v kiloetrech než v etrech, velice alý časový úsek uvádět v ikrosekundách než v sekundách apod. Určitě uznáte, že zápis C = 2,5 pf nebo C = 2, F je lepší, než surovost C = 0, F. Předpona soustavy SI je noralizovaná předpona, kterou lze použít před jakoukoliv jednotkou soustavy SI, aby se vyjádřily násobky a díly použité jednotky. Tyto jednotky se přednostně tvoří poocí třetí ocniny čísla 10, tzn. 10 3, 10 6, 10 9 atd. nebo 10 3, 10 6, 10 9 atd. Výjiečně je ožno použít i předpony vyjadřující první nebo druhou ocninu čísla 10, tzn. 10 1, 10 2, 10 1 a Výjiečnou základní jednotkou SI je kilogra, který jako jediný obsahuje v názvu předponu. Gra není základní ani odvozenou jednotkou SI a je definován jako jedna tisícina kilograu. Násobky jednotek Díly jednotek Předpona Značka Násobek Předpona Značka Násobek deka da 10 1 deci d 10 1 hekto h 10 2 centi c 10 2 kilo k 10 3 ili 10 3 ega M 10 6 ikro µ 10 6 giga G 10 9 nano n 10 9 tera T piko p peta P feto f exa E atto a zetta Z zepto z yotta Y yokto y Silně oráované předpony, značky a násobky jednotek je třeba dobře znát, protože jejich znalost bude zapotřebí nejen při studiu ZAE, ale i v noha dalších předětech. Zásady správného používání předpon: Předpony se zásadně týkají ocnin čísla 10 a nikoli např. ocnin čísla 2. Např. jeden kilobit představuje 1000 bitů a nikoli 1024 bitů. Předpony usí být psány bez ezery před značku dané jednotky. Např. decietr se píše jako d a nikoli d. Předpona se spojuje s názve jednotky v jedno slovo. Např. píšee egawatt a nikoli ega watt. Předponu nelze psát saostatně. Např / 3 nelze psát jako G/ 3. Nelze používat kobinaci předpon. Např kg usí být psáno jako 1 g a nikoli 1 µkg nebo F usí být zapsáno jako 1 pf a nikoli 1 nf či 1 µµf. Soustava SI (08/06) - 4 -

5 Jednotky io SI (vedlejší) Nepatří do soustavy SI, ale lze je z praktických důvodů používat (jsou všeobecně rozšířené a užitečné). Je ožné kobinovat jednotky vedlejší ezi sebou nebo s jednotkai základníi či odvozenýi. Následující tabulka uvádí některé jednotky io SI, které jsou: povoleny povoleny v ráci specifických oborů povoleny v ráci specifických oborů, a jejichž hodnoty jsou určovány experientálně Název Značka Povoleny čas inuta in hodina h den d rovinný úhel stupeň inuta vteřina obje litr l, L hotnost tuna t Povoleny v ráci specifických oborů hotnost karát ct optická ohutnost dioptrie D, dpt tlak krve ilietr rtuti Hg plocha ar a ha ha tlak bar bar Povoleny v ráci specifických oborů, a jejichž hodnoty jsou určovány experientálně energie elektronvolt ev hotnost jednotka atoové u hotnosti délka astronoická jednotka AU Zdroj: Vyhláška č. 264/2000 MPO o základních ěřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování, (www.ci.cz) Metrologie v kostce, Český etrologický institut, (www.ci.cz) Soustava SI (08/06) - 5 -

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace formátu p e

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace formátu p e RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY Online publikace v formátu p e df FRANTIŠEK PODZIMEK RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY DOC. ING. FRANTIŠEK PODZIMEK,CSC. Doc. Ing. František Podzimek, CSc. Radiologická

Více

Úvod do teorie měření. (stručný výběr otázek a témat)

Úvod do teorie měření. (stručný výběr otázek a témat) Úvod do teorie měření (stručný výběr otázek a témat) Obsah 1. LOGICKÉ SCHÉMA EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE 2. METROLOGIE 3. ZÁKLADNÍ POJMY POČTU PRAVDĚPODOBNOSTI 4. ZÁKLADY TEORIE CHYB 5. NEJISTOTY MĚŘENÍ 6. METODY

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

ČÁST I - Ú V O D. 1. Předmět fyziky 2. Rozdělení fyziky 3. Fyzikální pojmy a veličiny 4. Mezinárodní soustava jednotek - SI

ČÁST I - Ú V O D. 1. Předmět fyziky 2. Rozdělení fyziky 3. Fyzikální pojmy a veličiny 4. Mezinárodní soustava jednotek - SI ČÁST I - Ú V O D 1. Předmět fyziky 2. Rozdělení fyziky 3. Fyzikální pojmy a veličiny 4. Mezinárodní soustava jednotek - SI 2 1 PŘEDMĚT FYZIKY Každá věda - a fyzika bezpochyby vědou je - musí mít definován

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECHNCKÁ, OSTAVA, NA JÍZDÁNĚ 30, p. o. ELEKTOTECHNKA ng. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Základní pojmy...4 Mezinárodní soustava jednotek...4 Násobky a díly jednotek...4 Stavba atomu...5

Více

Pro odborníky z rozváděčové techniky

Pro odborníky z rozváděčové techniky R Pro odborníky z rozváděčové techniky Data, fakta a informace Je vše jasné?! Při skutečné práci vám pomůže náš osvědčený souhrn údajů a faktů týkajících se problematiky rozváděčových skříní. Zde naleznete

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í PODPOA ELEKTONICKÝCH FOEM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu Č. SOŠ informatiky a spojů

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Fyzikální veličiny a jednotky,

Více

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM BÍRK PŘÍKLDŮ Z CHEIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEU ilan ZIPL 006 Obsah Obsah... Úvod... 3 1. Základní výpočty.... 4 1.1 Hotnost atoů a olekul... 4 1. Látkové nožství, olární hotnost.... 5 1.3 Výpočet obsahu

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

4. kapitola Vedení elektrického proudu v látkách...75-115

4. kapitola Vedení elektrického proudu v látkách...75-115 Obsah 1. kapitola Základní vzorce a zákony z učiva 1. ročníku...8-35 Srovnávací test z učiva 1. ročníku...30-35 2. kapitola - Výkon trojfázové soustavy a kopenzace účiníku...36-49 Alternátor...36-39 Zapojení

Více

1.1.2 Vlastnosti těles s elektrickým nábojem, vodiče a izolanty

1.1.2 Vlastnosti těles s elektrickým nábojem, vodiče a izolanty Kapitola 1 Elektrostatika 1.1 Elektrický náboj 1.1.1 Tělesa s elektrickým nábojem Při vystupování z auta se někdy stane, že dostanete ránu při doteku ruky s kovovou karoserií. Při česání suchých vlasů

Více

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík Martin Černík Liberec 2014 . Text a ilustrace: Ing. Martin Černík, Ph.D. Revize textu: doc. Ing. Milan Kolář, CSc. Recenze: Ing. Jan Václavík c Martin Černík, Liberec 2014 Technická univerzita v Liberci

Více

Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II. 2004 Vydavatelství ČVUT

Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II. 2004 Vydavatelství ČVUT Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II 2004 Vydavatelství ČVUT PŘEDMLUVA Skriptum Fyzika II je určeno jako studijní pomůcka pro základní

Více

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva Staženo uživatelm z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20 Předmluva Předkládaná skripta jsou určena studentům prvního ročníku Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze jako pomůcka při studiu základního

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY Ing. Jiří Vlček Soubory Zákl.1 4 jsem zpracoval pro studenty a radioamatéry k bezplatnému používání. Žádám uživatele, aby tuto publikaci v rámci svých možností co nejvíce šířili

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum:

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 7. 203 Ele stejnosměrný proud (Ohmův zákon, řazení odporů, elektrická práce, výkon, účinnost, Kirchhofovy

Více

MAGNETICKÉ POLE VE VAKUU (Elektrodynamika I.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral

MAGNETICKÉ POLE VE VAKUU (Elektrodynamika I.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral MAGNETCKÉ POLE VE VAKUU (Elektrodynamika.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Obsah Úvod 3 1.Předmětelektrodynamiky....................... 3 2.Zhistorie odcoulombakeinsteinovi...............

Více

Základní poznatky termodynamiky

Základní poznatky termodynamiky Kapitola 1 Základní poznatky termodynamiky 1.1 Úvod Při studiu fyziky začínáme zpravidla klasickou mechanikou, ve které studujeme mechanický pohyb těles. Při tom si nevšímáme, jaké vlastnosti mají tato

Více

Elektrotechnika. Bc. Mgr. Roman Hodslavský. Elektronická učebnice

Elektrotechnika. Bc. Mgr. Roman Hodslavský. Elektronická učebnice Elektrotechnika Elektronická učebnice Bc. Mgr. Roman Hodslavský Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ..07/..07/03.007 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Přehled fyzikálních veličin a symbolů...

Více

Elektromagnetické spektrum

Elektromagnetické spektrum GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Elektromagnetické spektrum Poznámky & ilustrace Gymnázium F. X. Šaldy Honsoft Verze 1.0 listopad 2006 ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ (ZÁŘENÍ) Elektromagnetické

Více

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. elektrických obvodů. Filip Devera. Katedra matematiky a didaktiky matematiky

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. elektrických obvodů. Filip Devera. Katedra matematiky a didaktiky matematiky Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Řešení úhoh z oblasti elektrických obvodů Filip Devera Katedra matematiky a didaktiky matematiky Vedoucí bakalářské práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

43.1 OBJEVENÍ JÁDRA 1130 KAPITOLA 43 JADERNÁ FYZIKA

43.1 OBJEVENÍ JÁDRA 1130 KAPITOLA 43 JADERNÁ FYZIKA 43 Jadern fyzika RadioaktivnÌ j dra podan pacientovi v injekci se shromaûôujì na urëit ch mìstech tïla, rozpadajì se a vysìlajì fotony z enì γ. Ty jsou zaznamen ny detektorem a po zpracov nì poëìtaëem

Více

KLIMATIZACE PRO BYTY, RODINNÉ DOMY A KANCELÁŘE RESIDENTIAL

KLIMATIZACE PRO BYTY, RODINNÉ DOMY A KANCELÁŘE RESIDENTIAL KLIMTIZCE PRO BYTY, RODINNÉ DOMY KNCELÁŘE RESIDENTIL 2 Základní filozofie: Moderní technologie, kvalita bez koproisů Značka Toshiba je zárukou oderní technologie a výrobků té nejvyšší kvality. Toshiba

Více

objemu Sv - (tj. ä - Sv - ), kde ä + a ä - jsou objemové

objemu Sv - (tj. ä - Sv - ), kde ä + a ä - jsou objemové 206 20 ELEKTRICKÝ PROUD Ohmův zákon Rovnice kontinuity elektrického proudu, Maxwellův relaxační čas Elektromotorické napětí Kirchhoffovy zákony Práce a výkon elektrického proudu Vodiče jsme předběžně definovali

Více