o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 2 0 1 4"

Transkript

1 S O U K R O M Á Z Á K L A D N Í Š K O L A I N T E G R Á L p r o ž á k y s e S P U, s. r. o., J a n a M a s a r y k a 2 5, P r a h a 2 Tel.: ; Tel., Fax: ; http: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e

2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. P ř e s n ý n á z e v š k o l y d l e z ř i z o v a c í l i s t i n y v e z n ě n í p l a t n é m k Soukromá základní škola Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení, s.r.o. IČO: tel.: IZO: fax: P o s l e d n í r o z h o d n u t í o zapsání školy do školského rejstříku vydalo MŠMT ČR dne pod č.j / Z ř i z o v a t e l P a v l a J A N D O V Á, narozena trvalý pobyt: Čísovice, Bojov 4E, Mníšek pod Brdy Právní forma: společnost s ručením omezeným 2. Ř e d i t e l a s t a t u t á r n í z á s t u p c i ř e d i t e l e, j e j i c h e - m a i l a t e l e f o n ředitel : Mgr. Bc. Alice Běhounková statutární zástupce: Pavla Jandová telefon: telefon : W e b o v é s t r á n k y š k o l y (s o u č a s n á a d r e s a) http: Trvale se snažíme aktualizovat webové stránky školy, neboť jsou často prvním informačním zdrojem pro případné zájemce o naši školu. Ke jsme jim dali novou podobu, která umožňuje spravovat je redakčním systémem. Obohatili jsme je především o profily věnované jednotlivým vyučujícím včetně jejich osobních rozvrhů. Díky vlastní doméně jsme rozšířili i prostor fotogalerie a svůj vlastní odkaz získala i školní družina. Ohlas na nový školní web je veskrze pozitivní. Návštěvníci si chválí hlavně přehlednost, aktuálnost a moderní a vkusný design. 4. Š k o l a a š k o l s k á z a ř í z e n í, j e j i c h ž č i n n o s t S o Z Š I n t e g r á l v y k o n á v á a j e j i c h c í l o v á k a p a c i t a základní škola pro žáky se SPU (IZO: ) kapacita 130 žáků školní družina (IZO: ) kapacita 30 žáků školní klub (IZO: ) kapacita 60 žáků školní jídelna (vývařovna i výdejna IZO: ) kapacita 250 jídel 7. M í s t a p o s k y t o v a n é h o v z d ě l á v á n í n e b o š k o l s k ý c h s l u ž e b SoZŠ Integrál sídlí od založení v budově pronajaté od MČ Praha 2 na adrese Jana Masaryka 25. Stejnou adresu mají i ostatní školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává

3 8. S t r u č n á c h a r a k t e r i s t i k a m a t e r i á l n ě t e c h n i c k é h o v y b a v e n í š k o l y Velikost objektu taktak dostačuje potřebám školy. K dispozici je 14 učeben, z toho 9 z nich je určeno pro menší počet žáků. Jedná se o třídy I. stupně a jazykové pracovny, kde skupiny čítají 6-9 žáků. Žáci mají ale možnost využívat i odborné pracovny počítačovou učebnu, školní dílnu a cvičnou kuchyňku. Stálým a neřešitelným problémem je absence tělocvičny. Vzhledem k umístění školy v historicky cenné lokalitě nejsou již možné dříve plánované stavební úpravy objektu nebo přilehlého vnitrobloku za účelem vyřešení těchto potíží. Z iniciativy rodičů jsme počátkem školního roku učinili pokus o pořízení alespoň nafukovací haly pro období zimních měsíců. Tato záležitost byla však MČ Praha 2 zamítnuta z důvodu nutnosti zachování zeleně ve vnitroblocích vinohradských domů. Nezbývá nám tedy než i nadále pronajímat prostory v okolních školách, což naráží na problémy rozvrhové (odlišný časový rozvrh s posunutým začátkem vyučování oproti ostatním školám) i realizační (přesun dětí výrazně neklidných se zhoršenou schopností koncentrace). V posledních pěti letech se nám daří rozvíjet úzkou spolupráci se sousední základní školou v Jana Masaryka 21. Díky pochopení jejího vedení máme k dispozici pro výuku tělesné výchovy vždy jeden celý den, který si můžeme časově zorganizovat dle vlastních potřeb. Kromě toho je nám umožněno využívat tuto tělocvičnu i jedno brzké ráno pro výuku dívek ze všech tříd II. stupně. Chlapci od 7. třídy pak již tradičně docházejí na TV do ZŠ Sázavská, a to v pátek odpoledne. Víme, že tato situace není optimální, ale lepší řešení se v současné době nenabízí. Proto pokud je to vzhledem k počasí a ročnímu období jen trochu možné, využíváme co nejčastěji školní hřiště s umělým povrchem a doskočištěm nebo nedaleký park v Havlíčkových sadech. V souvislosti s požadavky RVP ZV jsme nuceni průběžně obnovovat i fond učebnic. Letos jsme ale zakoupili jen knihy nahrazující již nevyhovující výtisky a nové učebnice angličtiny pro žáky 8. ročníku. Novinkou se staly pracovní sešity pro výuku Vlastivědy v 5. ročníku a pracovní sešity TAKTIK pro II. stupeň, které si ale žáci financují sami. O prázdninách jsme provedli revitalizaci školního hřiště (výměna povrchu, instalace lanové pyramidy), položení nové podlahové krytiny do největší učebny a pravidelné malování potřebných prostor. Nemalou investici si vyžádalo i IT vybavení školy, kdy jsme vyměnili třetinu všech počítačů a zakoupili monitory, které mohou využívat i zrakově postižení žáci. 9. Š k o l s k á r a d a Od pracuje školská rada, a to s ohledem na počet žáků našeho zařízení v minimálním složení tří členů. Učitele zastupuje od září 2011 Mgr. Ludmila Kassahunová. Rodiče pak pí. Mgr. Kateřina Hámová, která byla rodiči zvolena při volbách v únoru Za zřizovatele je členem školské rady pí. Pavla Jandová - majitelka školy. Školská rada se sešla za uplynulý rok opět 2x a Na svých zasedáních se vyjadřovala ke školním dokumentům předloženým ředitelkou školy nebo paní zřizovatelkou tj. k Výroční zprávě o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 zahrnující i hospodaření se státními dotacemi a financování asistentů pedagoga na rok 2013, k Plánu činnosti na školní rok , k rozboru hospodaření za rok 2013 a Návrhu rozpočtu na rok 2014, které schválila bez připomínek. Zřizovatelka školy informovala školskou radu o nutnosti zpoplatnit terapie z důvodu změn v jejich poskytování a zvýšit školné pro nově nastupující žáky od , pro ostatní pak od Na zářijovém zasedání byly projednány i úpravy ve Školním řádu týkající se použití alkoholtesteru v případě podezření na požití alkoholu žáky. Ředitelka školy seznámila přítomné s výsledky celoplošného testování žáků 5. a 9. ročníku v červnu Školská rada se pozastavila nad způsobem jejich hodnocení ČŠI v naší škole. Na červnovém jednání vedly členky rady diskusi nad zrušenými školním akcemi, především LDT pořádaného školou pro žáky od 1. třídy. Pozitivně hodnotila krizové řešení pro přihlášené nabídku dvou týdenních tematických kurzů v Praze

4 II. PRACOVNÍCI ŠKOLY 1. P e d a g o g i č t í p r a c o v n í c i a) počty osob (údaje ze zahajovacího výkazu) škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem SoZŠ Integrál 2 2,0 23* 17,87 7 2, ,07 *) z toho dvě kolegyně na rodičovské dovolené b) kvalifikovanost pedagogický pracovníků (údaje ze zahajovacího výkazu) škola SoZŠ Integrál počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 25 83% nekvalifikovaných 5 16% Neaprobovanými pedagogy byla realizována výuka v těchto třídách a předmětech: - 5. třída kolegyně je absolventkou FF UK obor Pedagogická psychologie. Její vysokoškolský učební plán obsahoval nejen dostatek přednášek a seminářů zaměřených na pedagogiku a psychologii, ale výuku nejrůznějších výukových metod. Kromě toho v době studia pracovala v nízkoprahovém centru pro děti a mládež, které navštěvovaly i děti s ADHD. Proto ji považuji za plně kompetentní pro výuku v našem zařízení. - český jazyk v 8. a 9. ročníku, OSV v 6. ročníku a pracovní činnosti v ročníku - kolegyně má ukončené vzdělání na FF UK v oboru Výchova a vzdělávání dospělých. Je zároveň autorkou několika odborných článků o jazykové výuce žáků se SPU (nakladatelství D+H a Raabe). Kromě toho absolvovala na FF UK rozšiřující studium pro výchovné poradce a dlouhá léta pracovala v ZŠ Ohradní ve specializovaných třídách pro žáky se SPU. Na základě toho ji rovněž považuji za plně kompetentní pro výuku na naší škole. - dramatická výchova v ročníku z důvodu mateřské dovolené kolegyně, která tento předmět vyučovala v minulých letech, realizována dočasně vedoucí vychovatelkou školní družiny, která je absolventkou střední školy pedagogického směru se zaměřením na práci učitelky v mateřské škole. - dramatická výchova ve ročníku - z důvodu mateřské dovolené kolegyně, která tento předmět vyučovala v minulých letech, realizována dočasně vychovatelkou školní družiny, která je absolventkou střední školy sociálně správní

5 - AJ ve 4. třídě kolegyně je absolventkou SŠ sociálně správní. Má maturitní zkoušku z jazyka, pro setrvání ve funkci učitele je však nutné, aby si doplnila vzdělání o pedagogicky zaměřené studium a adekvátní metodickou průpravu určenou pro výuku předmětu. V dubnu 2014 se již podruhé pokoušela o přijetí na Pedf UK, a to ve více oborech, ale opět neúspěšně. - konverzace z AJ rodilý mluvčí bez pedagogického vzdělání, ale s praxí v soukromé jazykové škole Berlitz Schools of Languages Praha z této instituce předloženy velmi pozitivní reference, stejně tak z Confucius Education Center, kde připravoval program pro 6 týdenní letní tábor pro děti a mládež ve věku 8 19 let. - školní družina oddělení pro žáky z 3. a 4. třídy vychovatelka je absolventkou SŠ sociálně správní. Snaha o doplnění vysokoškolského vzdělání viz. výše. c) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet semináře 16 kurzy 3 doplňkové ped. stud. jiné (uvést jaké) 1 18 zaměření Erasmus+ pro školy Kariérní řád pro pedag. pracovníky Výtvarná výchova tvořivě Současná literatura pro děti a mládež Ice Breakers Activities which never or hardly Doškolovací kurz školního lyžování Prezentace učebnic Hv Písničky pro teenagery IT pro začátečníky SMART BOARD Násobilka pro 3. ročník Test rizika SPU Techniky dle Elkonina Míčkování Balintovská skupina KUPOZ instr. kurz Cyklus keramických workshopů Posílení kompetencí pedagoga Překladatelský kurz NJ Magisterské studium TV-IT prezenční forma Schůzky speciálních pedagogů Schůzky výchovných poradců Schůzky metodiků prevence Informační schůzky nakl, Oxford University Dyskorunka Konference ICT ve školství Primary Teachers Conference počet účastníků vzdělávací instituce MŠMT NIDV Tvořivá škola Muzeum J.A.Komenského Descartes Descartes Vzdělávací inst. STČ kraje Nakl. FRAUS Descartes AV Media Tvořivá škola PPP pro Prahu 1, 2, 4 PedF UK Portál PPP pro Prahu 1, 2, 4 KUPROG ARTAMA PPP pro Prahu 1, 2, 4 PedF UK PPP pro Prahu 1, 2, 4 PPP pro Prahu 1, 2, 4 PPP pro Prahu 1, 2, 4 Oxford University DYS-centrum IDG Czech Republic, a.s. Oxford University - 5 -

6 d) jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 7 s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 2 bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 4 rodilý mluvčí 1 2. N e p e d a g o g i č t í p r a c o v n í c i a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 6 6,5 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet semináře 2 zaměření počet účastníků vzdělávací instituce Zdravé stravování nejen ve ŠPZ 1 SZÚ Alergeny ve školní jídelně 1 Dagmar Kadlecová - 6 -

7 III. ÚDAJE O ŽÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 1. P o č t y t ř í d a p o č t y ž á k ů škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů SoZŠ Integrál Změny v počtu žáků v průběhu školního roku: - přestoupili z jiné školy: 5 žáků - přestoupili na jinou školu: 2 žáci 2. P r ů m ě r n ý p o č e t ž á k ů n a t ř í d u a u č i t e l e škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele SoZŠ Integrál 12, Ž á c i s t r v a l ý m b y d l i š t ě m v j i n é m k r a j i škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM SoZŠ Integrál počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí V ý u k a c i z í c h j a z y k ů škola Anglický jazyk celkem Anglický jazyk z celku pokračující Francouzský jazyk celkem Francouzský jazyk z celku pokračující Německý jazyk celkem Německý jazyk z celku pokračující Ruský jazyk celkem Ruský jazyk z celku pokračující Španělský jazyk celkem Španělský jazyk z celku pokračující Italský jazyk celkem Italský jazyk z celku pokračující Latinský jazyk celkem Latinský jazyk z celku pokračujíc SoZŠ Integrál

8 4. Ú d a j e o v ý s l e d c í c h v z d ě l á v á n í ž á k ů I. pololetí II. pololetí počet žáků % počet žáků % Prospěli - I. st % % Prospěli II. st % % Z toho s vyznam % 20 28% Neprospěli - I. st Neprospěli II. st Klasifikováni I.st % % Klasifikováni - II.st % % Klasifik. celkem % % Neklasifik. I. st Neklasifik. - II. st Neklasif..celkem Celkový průměr prospěchu 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,19 1,21 II. stupeň 1,68 1,72 Celkový průměr 1,44 1,47 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka činí 52 hod., což je oproti loňskému školnímu roku zlepšení o 14 hodin, tj. cca o 2 školní dny. Na této hodnotě se nejvíce podílejí dlouhodobé i krátkodobé absence žáků 5. třídy a častá dlouhodobá nepřítomnost žáků 8. a 9. třídy. Během školního roku bylo také vyhověno žádostem o uvolnění 37% žáků na rekreaci v době mimo oficiální školní prázdniny nebo ředitelská volna. Většinou se délka absence pohybovala v délce 7 dní. Jen 5 žáků bylo uvolněno na dobu delší než 10 dní, stanovených jako limit Školskou radou. C h o v á n í Všichni žáci byli ohodnoceni v pololetí i na konci školního roku stupněm 1 - velmi dobře. Stále máme na paměti připomínku ČŠI z března 2008 dbát na vyrovnané udílení pochval a trestů. Za celý školní rok tak bylo uděleno 26 napomenutí třídního učitele a 5 důtek třídního učitele. Ředitelská důtka v tomto školním roce byla udělena 3x z toho 2x žákovi 9. ročníku za neplnění povinností a 1x žákovi 7. ročníku za záškoláctví. Naopak dvěma dívkám z 8. ročníku byla vyslovena pochvala ředitelky školy za nadstandardní aktivní práci pro školu. 60 žáků bylo ohodnoceno pochvalou třídního učitele. Za těmito výsledky však stojí maximální úsilí třídních učitelů, důsledné jednání se žáky, jejich neustálé vedení k sebehodnocení a sebekázni. I v letošním školním roce jsme se pokusili žáky pozitivně motivovat v této pro nás problematické oblasti (většina žáků má ADHD, což je klasifikováno jako porucha chování). Zorganizovali jsme IV. ročník Výletu za odměnu, určeného dětem od 5. třídy, které jsou svojí třídou vybrány k bezplatnému jednodennímu výjezdu na základě splnění stanovených kritérií. Podmínkou je celoroční píle a snaha o bezproblémové chování. Šanci tak nemají jen premianti, ale i ti, kteří během školního roku udělají v obou oblastech velký pokrok. Z každého ročníku byli vybráni s ohledem na počet žáků ve třídě 3 žáci, a tak se jednodenní návštěvy TEP faktoru, tj. české Pevnosti Boyard, zúčastnilo 15 žáků

9 6. P ř i j í m a c í ř í z e n í d o 1. r o č n í k u š k o l n í h o r o k u / počet přihlášek celkem 15 počet přijatých celkem 7 počet odkladů povinné školní docházky 3* */ zákonným zástupcům zbylých 5 dětí bylo doporučeno se se žádostí o přijetí obrátit na jinou ZŠ V ý s l e d k y r o z m í s ť o v a c í h o ř í z e n í Z celkového počtu 15 absolventů školy ukončili všichni školní docházku v 9. ročníku. Z toho pět žáků bylo přijato na státní SOŠ, pět na soukromou SOŠ. Čtyři žáci nastoupili do čtyřletého oboru státního SOU a jeden do soukromého SOU. Z 5. ročníku odešla jedna žákyně na osmileté soukromé gymnázium a jeden žák na státní ZŠ s možností přestupu na osmileté gymnázium při uvolnění kapacity. 7. V z d ě l á v á n í c i z i n c ů a p ř í s l u š n í k ů n á r o d n o s t n í c h m e n š i n Školu navštěvovaly dvě děti jiné národnosti dívka z Brazílie a chlapec z Makedonie. Tři z nich však žijí v ČR od narození. Chlapec z Makedonie si už v naší škole dobře zvykl, chodí k nám již třetím rokem. Českému jazyku rozumí celkem bez obtíží, problémy se objevují jen v pochopení složitějších pokynů a čtených textů. Užívání českého jazyka mu nečiní vážné problémy, i když rodiče mluví s dítětem doma převážně svým rodným jazykem. Navštěvoval v Česku i mateřskou školu, kde mu byly učitelky dobrým mluvním vzorem. Největší problémy má ale v matematice, a proto mu bude navržen individuální vzdělávací plán. Má problémy s chováním ke spolužákům, které jsou dány jinou výchovou a temperamentem, ale chlapec je hodný a milý. Největší problémy s dorozuměním a pochopením výuky měla dívka, která se narodila v Brazílii a v dubnu 2013 se přestěhovala s maminkou, která je Češka, do České republiky. Do této doby mluvila dívka jen portugalsky. Žákyně se postupně naučila nejen rozumět instrukcím, ale i komunikovat (verbálně i nonverbálně) o základních věcech. Vyjadřování je však stále komplikováno i logopedickou vadou. Podstatným problémem je hlavně odlišné kulturní prostředí, ze kterého pochází. Obě děti navštěvují ještě I. stupeň, kde se jim kromě vyučující může věnovat i asistentka pedagoga, což je velkou výhodou. Přestože kultury, ze kterých žáci pocházejí, se výrazně liší od české, je pro ně adaptace na I. stupni snazší. Důvodem je nízký věk jejich spolužáků a menší počet dětí ve třídě. Oba výše uvedení žáci jsou zařazeni do logopedické péče, kde se jim jedenkrát týdně individuálně věnuje školní logopedka a také do speciální nápravy, řešící jejich potíže vyplývající ze SPU. 8. S p e c i á l n í v ý c h o v a a v z d ě l á v á n í, i n t e g r a c e ž á k ů K bylo ze 109 žáků školy 105 se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. 96%. Více než polovině žáků bylo diagnostikováno ADHD (41 žáků = 38%) nebo ADD (30 žáků = 28%). 59 žáků tj 54% má stanovenu diagnózu specifická porucha učení, a v dalších 30 případech (28%) v kombinaci i s dalšími odchylkami individuálního vývoje. U 8 žáků byla diagnostikována porucha autistického spektra a u dalších několika je důvodné podezření na tuto diagnózu. Z tohoto důvodu úzce spolupracujeme se SPC Chotouňská, se společností APLA a s dětskou psychiatrickou ambulancí, kde tito žáci podstupují speciální vyšetření. V tomto počtu již nemůžeme žáky se SVP integrovat individuálně, proto jsou od 1. do 9. ročníku vyučováni ve speciálních třídách s maximálním počtem v ročníku 12 dětí, od 5. ročníku 15 dětí. Výsledkem kumulace dětí s různými vzdělávacími potřebami je větší neklid při výuce, velké rozdíly v jejich výkonnosti a schopnosti koncentrace a zvýšené nároky na pestrost používaných metod. Výuku ale realizují zkušení učitelé se speciálně-pedagogickým vzděláním nebo vyučující, kteří absolvovali - 9 -

10 akreditovaný kurz SPU. Prostředky a metody reedukace nebo postupy vedoucí ke zmírnění těchto problémů jsou uvedeny ve školním projektu Integrál (působení školního psychologa, uvolněný speciální pedagog, několik druhů terapií, individuální přístup, otevřená komunikace, různé varianty hodnocení žáků aj.) Hlavními garanty reedukace specifických poruch učení jsou dva speciální pedagogové, každý z nich je zaměstnaný na plný úvazek. Reedukace probíhá ve speciálně k tomu vyhrazených hodinách i prostorech (speciální třída pro max. 5 žáků) během i mimo výuku žáků. Kromě toho provádějí tito odborníci s potřebnými žáky speciální cvičení (KUPOZ, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování, ) a zajišťují i individuální logopedickou péči. Pravidelně se zúčastňují schůzek speciálních pedagogů pořádaných PPP pro Prahu 1, 2 a 4, kde konzultují případné problémy a seznamují se s novinkami ve svém oboru. 9. V z d ě l á v á n í n a d a n ý c h ž á k ů a s t u d e n t ů Naše školní zařízení je určeno pro žáky se specifickými poruchami učení. Nadané děti jsou bohužel spíše výjimkou. I tak se většinou jedná o nadání jen v určité oblasti. Ve škole nejsou žáci s odborným posudkem z PPP, ve kterém by byli označeni za nadané. Pokud se v některém směru zdají být schopnosti žáka v některém předmětu výrazně nadprůměrné, pak je mu věnována individuální péče v rámci třídy zadávání úloh nad rámec běžného vyučování, vypracovávání některých nadstandardních projektů a referátů. Těmto dětem jsou určeny i vědomostní a dovednostní soutěže, jejichž školní kola pořádáme (biologická olympiáda, Matematický cvrček, Matematický klokan, matematická soutěž TAKTIK aj.) 10. O v ě ř o v á n í v ý s l e d k ů v z d ě l á v á n í Přidanou hodnotu ve vzdělání žáků naší školy prověřujeme vlastními srovnávacími testy z českého jazyka a matematiky. Z anglického jazyka využíváme Revision testy obsažené přímo v jednotlivých učebnicích a metodických příručkách pro učitele. Z nabídky firem jako je SCIO, KALIBRO aj. není možné si vybrat, neboť podmínky testování jsou nastaveny pro běžnou populaci. I když jsme se v minulých letech snažili s poskytovateli dohodnout na přijatelné variantě, nepodařilo se. Jedinou odlišností byla úprava časového limitu, což ale situaci pro žáky s problémem SPU neřeší. A protože škol podobné naší, které by upravené testy využily, je v ČR velmi málo, je problém i se standardizací těchto testů. V loňském školním roce jsme se dobrovolně zapojili do celoplošného testování žáků 5. a 9. ročníků. Jak se však v září 2013 ukázalo, nebyly tyto testy ČŠI vůbec vyhodnoceny, i když jsme dodrželi stanovené kategorie diagnóz. Důvodem prý byla široká rozmanitosti handicapů jednotlivých žáků a vzájemná neporovnatelnosti jejich výkonů. To nás nejen odradilo od další účasti v testování napříč republikou, ale váháme i s využitím testovacích materiálů, které ČŠI uvolnila pro volné využití ve školách. 11. Š V P j e h o z a m ě ř e n í a z h o d n o c e n í Od jsou žáci všech ročníků vyučováni podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INTEGRÁL, který v hlavních cílech vychází z původního projektu z r. 1991, tj. zaměření na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. V souladu s tím je jeho obsahem i specifická reedukace SPU a řada služeb v rámci nadstandardní péče (logopedie, dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie, pravidelná setkávání se školním psychologem, nácvik sociálního chování, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování, KUPOZ). I tím se nám daří naučit žáky kompenzovat problémy v běžném životě, pro který je připravujeme především. Velkou pozornost věnujeme osobnostně sociální výchově. Díky intenzivní dvouleté spolupráci jako pilotní škola s o.s. Projektem Odyssea jsme OSV strategicky zapracovali do všech předmětů. Kromě toho jsme do učebního plánu 6. ročníku začlenili v jednohodinové dotaci týdně i předmět Osobnostní a sociální výchova. Naši žáci jsou díky svým specifikům (impulzivnost, touha po senzaci, hyperaktivita aj.) více ohroženi sociálně patologickými jevy. A proto je naším cílem podporovat u nich především dovednost efektivní komunikace a týmové spolupráce, zvládat mezilidské konflikty a osvojovat si techniky duševní hygieny. Důležitý je také rozvoj empatie, sebeúcty a zdravého sebevědomí

11 V 8. a 9. ročníku jsme v souladu se školským zákonem pokračovali i letos ve výuce druhého cizího jazyka, a to vždy u té poloviny žáků ročníku, kteří mají ambice a schopnosti ke studiu na SOŠ (druhá polovina docházela na předmět Informatika). Jednalo se o jazyk německý, který vyučuje dlouholetá kolegyně mající bohaté zkušenosti s výukou žáků se SPU a je zároveň rodilou mluvčí. Cílem je dosažení úrovně A1 evropského referenčního rámce, tj. vybavit žáky dovednostmi umožňujícími domluvit se v cizojazyčném prostředí o nejčastějších konverzačních tématech. Jiná situace však nastala u žáků 7. ročníku, kteří se museli na základě nařízení MŠMT učit druhému cizímu jazyku již povinně všichni. Zde jsme využili možnosti zvolit pro žáky s nejtěžšími SPU výuku rozvíjející jejich znalosti prvního cizího jazyka. Žáky jsme ve spolupráci se školským poradenským pracovištěm a vyučujícími jazyků (ČJ i AJ) rozdělili na ty, kteří se seznamovali s německým jazykem a na ty, kteří navštěvovali Cvičení z anglického jazyka. K naplňování potřebných kompetencí nám sloužila i letos různorodost metod výuky. Učitelky I. stupně při výuce využívají prvků projektu ZAČÍT SPOLU a TVOŘIVÁ ŠKOLA. Všichni vyučující pak uplatňují metody programu ČTENÍM A PSANÍM KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ, jenž je systémově zapracován též do ŠVP ZV INTEGRÁL. Pedagogové v něm byli vyškoleni již ve školním roce 2007/2008. Samozřejmostí je také skupinová práce, relaxační chvilky a projektové dny. 13. J a z y k o v é v z d ě l á v á n í a j e h o p o d p o r a Co se týká výuky jazyků, na škole se učí jako hlavní cizí jazyk angličtina, a to od 3. třídy. Při výuce používáme jako doplňkový materiál anglické časopisy Hello a Gate. Pracujeme s pomocnými výukovými materiály OUP, Learning resources aj., využíváme interaktivní tabuli a materiály z webových stránek. S každým ročníkem (počínaje 5. třídou) jsme i letos navštívili představení anglického interaktivního divadla The Bear Educational Theatre. V květnu se uskutečnil zájezd do Paříže, kterého se zúčastnilo 14 žáků. Od 7. ročníku se vyučuje v rozsahu dvou hodin týdně druhý cizí jazyk - němčina. Je určen pro žáky, kteří mají ambice a schopnosti ke studiu na SOŠ. Při vyučování je využíván časopis Hurra, jednoduché texty dle zájmu dětí, audionahrávky, materiály ze seminářů v rámci DVPP. Žáci jsou aktivováni hrami, dramatizací, rapováním. Jednou za čtyři roky pořádáme zájezd do Drážďan. Alternativou dalšího cizího jazyka je Cvičení z AJ rovněž s časovou dotací dvě hodiny týdně. Žáci ročníku mohou navštěvovat volitelný předmět Konverzace v AJ, který vyučuje rodilý mluvčí. 14. K u r z y p r o z í s k á n í z á k l a d n í h o v z d ě l á n í SoZŠ Integrál navštěvují žáci bez mentální retardace. Kurz na doplnění základního vzdělání pro ně proto nepořádáme. Ani pro veřejnost neorganizujeme kurzy tohoto typu, neboť jsme školou soukromou s nutností službu finančně hradit v plném rozsahu. 15. P ř í p r a v n é t ř í d y Z Š Nemáme a ani v nejbližší době neplánujeme otevřít přípravnou třídu v našem zařízení. Důvodem jsou nejen prostorové problémy, ale stejně jako u kurzů základního vzdělání i nutnost finanční úhrady. V době, kdy nejen poslední rok předškolního vzdělávání před nástupem do školy, ale i přípravné třídy jsou bezplatné, nemáme šanci uspět. 16. A s i s t e n t i p e d a g o g a Ve školním roce působily v naší škole čtyři asistentky pedagoga s různě velikým úvazkem. Díky finančním prostředkům získaným z MŠMT jsme tak mohli využít jejich pomoci ve všech ročnících I. stupně. S ohledem na žáky s vážným handicapem v těchto třídách (vývojová dysfázie percepční i expresivní, Aspergerův syndrom, zrakové postižení, ADHD různého stupně aj.) se stala jejich práce

12 nezbytností celkově odpracovaly více než 1000 hodin přímé práce s žáky. Věříme proto, že i v příštím roce se nám podaří úspěšně se zapojit do rozvojového programu MŠMT určeného pro čerpání finančních prostředků pro tento druh školských pracovníků

13 IV. ÚDAJE O ŽÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ (Jazyková škola a Domovy mládeže) Tato oblast se netýká základního školství, do kterého patří naše školní zařízení

14 V. AKTIVITY ŠKOLY, PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 1. V ý c h o v n é a k a r i é r o v é p o r a d e n s t v í Ve škole pracuje na plný úvazek školní psycholog. Stojí v čele školského poradenského pracoviště, jehož členy jsou ještě dva speciální pedagogové, výchovný poradce a metodik primární prevence. Do jeho kompetence náleží zejména psychologická a speciálně pedagogická diagnostika, konzultační i intervenční práce a metodická činnost. Poskytuje poradenské služby žákům i jejich zákonným zástupcům. Je v úzkém kontaktu se všemi pedagogy, obzvláště pak s třídními učiteli. Všechny pravidelně na poradách seznamuje s vybranými okruhy psychologické problematiky. Výrazně se uplatňuje při přípravě a průběhu zápisu do první třídy. Každý rok realizuje kariérové poradenství žáků 8. třídy a spolu s výchovným poradcem se následně setkává na individuálních pohovorech s nimi a jejich zákonnými zástupci za účelem doporučení vhodného studia po ukončení povinné školní docházky. V případě potřeby se účastní jednání se zákonnými zástupci, třídním učitelem či výchovným poradcem při řešení výchovných a kázeňských problémů jednotlivých žáků. Je přítomen i takovým jednáním, která kvůli závažnosti určitého problému probíhají pod vedením ředitelky školy. Je rovněž členem týmu, který chystá a realizuje podzimní výjezd 6. třídy, jenž je zaměřen hlavně na začlenění nově přijatých žáků do skupiny a upevnění třídního kolektivu. Jedenkrát týdně vede terapeutický kroužek relaxace. Ten byl letos určen hlavně pro děti z prvního stupně. Dále řídí a realizuje spolu se speciálním pedagogem i jednotlivými terapeuty nadstandardní péči pro potřebné žáky. Jde hlavně o reedukaci SPU, logopedii, grafomotoriku, arteterapii, dramaterapii, muzikoterapii a Feuersteinovu metodu instrumentálního obohacování. Při zajišťování příslušných poradenských služeb je v pravidelném kontaktu s odborníky z PPP, SPC, zdravotnických zařízení i středisek výchovné péče. Ve škole působí i výchovný poradce. Hlavní náplní jeho práce je veškerá agenda související s přijímacím řízením žáků na střední školy. Zaměřuje se na součinnost pedagogů, jež s ním souvisí, pravidelně konzultuje s žáky 8. a 9. třídy možnosti dalšího studia, seznamuje je s nabídkovými letáky jednotlivých středních škol a upozorňuje je na termíny Dnů otevřených dveří. Pro žáky 8. třídy zajišťuje účast na výstavě Schola Pragensis v Kongresovém centru Praha, v podzimním období absolvuje s žáky 9. třídy návštěvu Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání při Úřadu práce hl. m. Prahy a zajišťuje i řídí pro ně besedu s loňskými absolventy školy. Vydává jim přihlášky ke studiu i zápisové lístky. Na zářijové třídní schůzce informuje jejich zákonné zástupce o vyplňování přihlášek ke studiu a termínech jejich odevzdávání na příslušných školách. Formou písemného dotazníku zjišťuje s odstupem čtyř let po ukončení povinné školní docházky údaje o úspěšnosti bývalých žáků při studiu. Na jaře pravidelně zajišťuje Exkurzní den, v rámci kterého navštěvují jednotlivé třídy vybrané instituce. Vede výchovné komise a připravuje zápisy na jednání s rodiči žáků, kteří mají závažný problém, jehož řešení si vyžaduje setkání pod vedením ředitelky školy. Následně kontroluje plnění přijatých závěrů. Jednou týdně má stanoveny konzultační hodiny, kterých využívají hlavně žáci II. stupně. Mezi nejčastěji řešené problémy patří obtíže v interpersonálních vztazích, chování v určitých zátěžových situacích, nedbalá domácí příprava, pozdní příchody na výuku. K jeho povinnostem patří také příprava podkladů pro jednání vedení školy o problémových žácích, sledování právních předpisů týkajících se problematiky výchovného poradenství a pravidelná účast na setkáních výchovných poradců v PPP pro Prahu 1, 2 a P r e v e n c e r i z i k o v é h o c h o v á n í ž á k ů Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti metodika primární prevence neproběhly ve školním roce všechny plánované akce. Napříč jednotlivými předměty byli žáci na I. stupni informováni o oblastech rizikového chování, bylo budováno zdravé sociální klima ve třídách a posilovány vzájemné dobré vztahy. Děti byly vedeny ke zdravému životnímu stylu, k sebehodnocení a v rámci školy jim bylo poskytnuto dostatečné zázemí k trávení volného času. Nedílnou součástí práce všech pedagogů byla aktivní spolupráce s rodiči

15 Ve všech třídách II. stupně byla realizována dvě preventivní setkání (tj. 2 vyučovací hodiny za pololetí) vedené externím školním metodikem primární prevence na témata spolupráce a vztahy v kolektivu, legální a nelegální návykové látky, intolerance, sebehodnocení a fungování při přijímání nových sociálních rolí. V 7. ročníku byl uskutečněn celoroční program zaměřený na vztahy v kolektivu. Besedy Městské policie v rámci programu "Bezpečné chování" se letos nekonaly z důvodu onemocnění většiny lektorů v den konání. Náhradní termín se již bohužel dojednat nepodařilo. Na zakázku třídního učitele 7. třídy i nadále probíhala pravidelná individuální sezení interního školního metodika prevence s žákem jeho třídy na téma Tolerance a zvládání konfliktních situací v kolektivu. Díky množství kroužků a terapií měli i žáci II. stupně vytvořeno kvalitní zázemí k trávení volného času v prostorách školy. 3. E k o l o g i c k á a e n v i r o n m e n t á l n í v ý c h o v a Teoretické základy byly pravidelnou součástí výuky přírodopisu, přírodovědy a prvouky. V širším rozsahu a hlavně prakticky byla ekologická a environmentální výchova aplikována ve dvou předmětech přírodopisná praktika (povinně volitelný předmět pro žáky ročníku) a pracovní činnosti pro žáky 6. ročníku. Mezi hlavní akce patřily příprava a realizace celoškolního projektového dne Země se zlobí aneb můžeme si za to sami? žáky z přírodopisných praktik, Botanická zahrada v průběhu čtvera ročních období, sledování klíčení, růstu a změn rostlin, výsadba nových rostlin získaných vlastním zakořeňováním, výroba herbářů a výstavka nejlepších prací, Putujeme po ZOO hledání správných odpovědí spojené s fotografováním zvířat. Nedílnou součástí jsou tradičně i jarní školní kola biologické olympiády a podzimní projektový den, tentokrát nazvaný Země se zlobí aneb můžeme si za to sami? (obojí viz. dále) Od září 2013 jsme pokračovali se sběrem starého papíru. Po roční pauze jsme se zapojili do soutěže ve sběru papíru, která byla vyhlášena společností Pražské služby, a.s. pro školní zařízení z hlavního města Prahy. V průběhu školního roku jsme zorganizovali již tradiční 4 etapy bleskového sběru. Tak se nám podařilo odevzdat úctyhodných 13,6 t starého papíru a získat za ně celkem ,-Kč. Mimoto jsme obsadili mezi zúčastněnými školami krásné 3. místo a přidaly k výše uvedenému obnosu ještě ,-Kč. Díky tomu jsme mohli prodloužit adopci obou našich chráněnců z pražské ZOO až do března 2015 a ještě významně přispět na stavbu lanové pyramidy pro žáky I. stupně na školním hřišti. Zbytek financí byl rozdělen podle daného klíče mezi jednotlivé třídy II. stupně, které si jimi vylepšily ozdravné pobyty. I v září 2013 jsme pokračovali ve školním celostátním recyklačním projektu RECYKLOHRANÍ, do kterého jsme se zapojili již v roce Jedná se především o sběr použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. 4. M u l t i k u l t u r n í v ý c h o v a Příležitostí k seznámení se specifiky jednotlivých zemí je již tradiční celoškolní projektový Den Evropy. 16. dubna jsme se na základě výběru žáků seznámili s kolébkou evropské civilizace - Řeckem. Žáci I. stupně se věnovali řeckým bájím, žáci II. stupně zpracovávali následující témata - Výlet za významnými historickými památkami země, řecká mytologie (6. tř.), Významní Řekové minulosti i současnosti život, dílo, zajímavosti (7. tř.), Dovolená v Řecku (8. tř.), Řecká kultura - folklor, písmo, kuchyně, současní umělci (9. tř.). Na úvod prezentací zatančili žáci 9. třídy tradiční řecký tanec a pak už dostaly hlavní slovo děti z I. stupně. Ty nám ve zdramatizovaných vybraných bájích předvedly, jak to bylo s Pandořinou skříňkou, Daidalem a Ikarem, proč se střídají čtyři roční období a kdo to byl Poseidon. Scénky byly opravdu zdařilé a některé náročné na dekorace a kostýmy. V závěru dne si potom žáci II. stupně vzájemně prohlédli a zhodnotili své prezentace a napsali své komentáře Nejpraktičtější podobou multikulturní výchovy je ale zejména Adopce na dálku, v rámci které se naši žáci již od listopadu 2003 starají o indického chlapce Thomase Roberta. Každoročně pořádají kulturní akci, při které se snaží získat pro něho co nejvíce finančních prostředků. I letos jsme díky rodičovské dovolené vedoucí Tvořivé skupiny byli nuceni využít prostředků z bleskového sběru z minulých let a uhradit náklady na Thomasovu školní docházku (4900,-Kč) z nich

16 5. V ý c h o v a k u d r ž i t e l n é m u r o z v o j i V rámci Výchovy k udržitelnému rozvoji se uskutečnil v listopadu 2013 celoškolní projektový den s přírodovědou tématikou letos pod názvem ZEMĚ SE ZLOBÍ ANEB MŮŽEME SI ZA TO SAMI?. Smíšené skupiny žáků procházely stanovišti, která řídily děti, navštěvující přírodovědná praktika. Protože svou úlohu vesměs zvládly na výbornou, byl dohled přítomných učitelů jen formální. Otázky i praktické úkoly se týkaly zemětřesení, sesuvů půdy a sněhu, povodní, větru, sopečné činnosti, kyselých dešťů, pranostik, evakuačního zavazadla a fotografií, které dokumentovaly přírodní katastrofy na celém světě. Projektový den se dětem líbil a také splnil svůj úkol, aby se děti v budoucnu ke své matičce Zemi chovaly ohleduplně. Nedílnou součástí této oblasti života školy jsou i pravidelná školní kola Biologické olympiády pro žáky II. stupně. Letos probíhala ve dvou kolech. Nejprve zodpovídali žáci teoretické otázky a poznávali konkrétní přírodniny. Do finále však postoupili jen 4 z nich, kteří své dovednosti museli prokázat při praktických laboratorních pokusech. Všichni si novou formu pochvalovali, a proto bylo rozhodnuto v ní pokračovat i příští rok. Za důležitou však považujeme pro naše žáky i problematiku finanční gramotnosti. Věnujeme jí převážnou část výuky Pracovních činností v 9. ročníku a rádi bychom v budoucnu využili i projekt Rozumíme penězům, který díky grantům EU pilotují všechny české školy s výjimkou hlavního města Prahy. 6. Š k o l y v p ř í r o d ě, v z d ě l á v a c í a p o z n á v a c í z á j e z d y, s p o r t o v n í k u r z y Vzhledem k tomu, že se v 1. a 6. třídě tvoří nový kolektiv, jezdí pravidelně obě třídy na tzv. adaptační pobyt. Oba se konaly v říjnu. Šestá třída v počtu 15 žáků prožila tři dny plné aktivit ve Zlenicích u Čerčan. V dalším týdnu je vystřídalo osm prvňáčků, kteří zde strávili 2 dny plné pohádkové atmosféry. V únoru se 24 žáků ze třídy rozhodlo brázdit sjezdové tratě v Jánských Lázních na lyžích a někteří i na snowboardu. Jako již tradičně byli ubytovaní v hotelu Siréna v dependanci JAS. V tomto roce lze hodnotit LVZ jako velmi zdařilý, i přes špatné sněhové podmínky, které postihly celou zimní sezónu. V polovině května jelo 14 žáků ze třídy v doprovodu 2 učitelek angličtiny na čtyřdenní zájezd do Paříže. Program byl velice obsáhlý a zdařilý i přes technické problémy s autobusem, které zájezd prodloužily o 1 noc. Předposlední červnový týden byl ve znamení ozdravných pobytů II. stupně. Žáci třídy v počtu 34 žáků s 5 vyučujícími zamířili do Jižních Čech. Krásné 3 dny prožili v Lomech u Kunžaku. Program byl zčásti zajištěn agenturou FEELNAT a jejími instruktory (týmové hry, hledání pokladu, štafetové hry, míčové hry atd.) a částečně učiteli (výlet do Jindřichova Hradce a Česká Kanada, koupání). 9. třída zvolila pro svůj pobyt dřevěné chatky v Malé Skále. Zde si 14 žáků se 2 pedagogy užilo poslední společné chvíle před odchodem na střední školy a učiliště. Program byl také obsáhlý lanové centrum, sjezd na kánoích, horolezectví, lukostřelba, bunge-runing a různé sportovní přebory - kopaná, přehazovaná, ping pong atd. I. stupeň zvolil v průběhu školního roku 3 celodenní výlety. Žáci byli v listopadu v Hrádku u Nechanic a pak v červnu na dvou výletech v Koněpruských jeskyních a sklárně v Nižboru a poté třída v Mníšku pod Brdy a třída na Karlštejně. 7. M i m o š k o l n í a k t i v i t y I letos se podařilo získat dost zájemců pro Klub mladých diváků. Žáci navštívili čtyři zajímavá představení na předních pražských scénách i v divadlech malých forem. Ohlas na všechny byl více než pozitivní, a tak věříme, že i v následujícím školním roce bude moci tento útvar pokračovat ve své bohulibé činnosti

17 Klub zájmové činnosti umožňoval žákům trávit smysluplně volný čas v následujících kroužcích: výtvarném, hudebním (výuka hry na zobcovou flétnu, klavír, kytaru), sportovních her, informatiky, šachů, novinářském, plaveckém a čtenářské dílně. Celkově se jednalo o 12 útvarů s nejpestřejší a nejbohatší nabídkou pro žáky od 5. do 9. třídy. Velký zájem byl o kroužek Bytového divadla, který ale kvůli naplnění kapacity přibíral nové členy jen výjimečně. Jeho závěrečné představení proběhlo v nekuřácké kavárně Café Bazaar na Rašínově nábřeží. Přítomní se mohli přesvědčit o téměř profesionální úrovni herců, kteří byli i autory scénářů, kostýmů a kulis. Největší zájem o zájmové kroužky mají tradičně žáci 5. třídy, kteří již nemohou z kapacitních důvodů navštěvovat školní družinu. Ta se totiž stále drží na výsluní zájmu. Důvodem je nejen individuální přístup k dětem a vpravdě rodinná atmosféra, ale i pestrá nabídka aktivit a možnost svobodného výběru samotnými žáky. Velmi oblíbené byly i pravidelné páteční výlety nebo pracovní dílny v budově školy. Pro nejmladší žáky jsme v době od 7:50 do 8:10 opět otevřeli ranní útočiště jako sběrné místo pro ty, jejichž rodiče je nemohou z pracovních důvodů přivést do školy až na výuku. Kromě zajišťování kvalitní a individualizované výuky pořádá naše škola již několik let mnoho tradičních akcí - Exkurzní den, Turnaj v míčových hrách, Besedu s absolventy pro žáky 9. ročníku, Vánoční turnaj ve stolním tenise, Den otevřených dveří pro předškoláky, Turnaj v síťové hře Trackmánie, Plavecké závody, Týden evropské kuchyně aj. Pokračovali jsme i v projektu Člověka v tísni s názvem Jeden svět na školách příběhy bezpráví. Osmáci a deváťáci tentokrát zhlédli film Postavení mimo hru o dvojnásobných hokejových mistrech světa z let1947 a 1948, kteří nebyli v roce 1950 puštěni do Londýna, aby mistrovský titul obhájili a místo toho mnozí z nich skončili v komunistických věznicích a uranových dolech. Následně s nimi pobesedoval pan Vojen Syrovátka, jehož otec byl za komunistického režimu 14 let vězněn za převaděčskou činnost. Své pevné místo má mezi školními akcemi i přespání ve škole pro žáky ročníku, letos nazvané Přespání u plotny. Při něm se děti nejdříve ve spřátelené knihovně v Záhřebské ulici zabývaly výživovými tématy a zpracovávaly s pomocí nachystaných knížek prezentace nazvané Ovoce, Zelenina, Mléčné výrobky, Maso, Dezerty, Přílohy. Po návratu do školy pak plnily úkoly související s kuchařením a vydělávaly si měďáky, za které pak nakoupily suroviny. Z nich pak ve skupinách připravily občerstvení na závěrečný raut. V soboru navštívili účastníci Muzeum gastronomie, kde nahlédli do historie vaření a stravování a pak v Antonínově pekařství obdivovali šikovnost pekařů a pochutnali si na jejich výrobcích. V závěru školního roku se všichni zúčastnili Branného dne na Folimance, který pro ně připravili nejstarší žáci z 9. třídy. Úkolem účastníků bylo poskytnout první pomoc, uspět v hodu na cíl, odhadnout správně vzdálenost a výšku, vyznat se v mapě, prokázat svůj postřeh a ještě spoustu dalšího. Starší žáci z třídy mohli navštívit i zdejší kryt CO s průvodcem, který jim podal odborný výklad. 8. S o u t ě ž e vědomostní: Soutěž TAKTIK (porovnávání matematických vědomostí žáků českých a slovenských škol) celkově 55. místo, kategorie 5-7 a 8-9 ocenění účastnickými diplomy, žák 8. třídy J. Bouška získal 1. místo ve své kategorii, Vojtěch Wolf ze 6. třídy byl 39. Zlatá vidlička (gastronomická soutěž pořádaná SŠHaG hotelu International) Školní kolo Biologické olympiády pro žáky ročníku výtvarné: Školní výtvarná soutěž ke Dni Evropy na téma Řecko pro žáky II. stupně Školní výtvarná soutěž Hra o čas inspirace výstavou Petra Nikla Kruhové motivy určeno pro žáky 8. třídy a děti navštěvující Výtvarné techniky Výtvarná soutěž vyhlášená MČ Praha 2 účast žáků I. stupně Výtvarné zpracování tématu Stáří očima mládí pro Diakonii Praha zúčastnilo se 6 žáků II. stupně. 4. místo získal Pavol Ňachaj ze 7. třídy a byl finančním poukazem. V září 2013 se pak konala výstava prací na Náměstí Míru

18 9. M e z i n á r o d n í s p o l u p r á c e a z a p o j e n í š k o l y d o m e z i n á r o d n í c h p r o g r a m ů Kromě řady dotazníkových akcí spojených s vypracováváním studentských bakalářských a magisterských prací jsme se letos nezapojili do jiného vědeckého projektu ani do mezinárodní spolupráce. 10. S p o l u p r á c e š k o l y s p a r t n e r y Mezi nejdůležitější sociální partnery řadí škola především zákonné zástupce žáků. Pro ně jsme kromě pravidelných třídních schůzek a konzultací připravili v květnu 2014 přednášku školní psycholožky na téma Výchova hyperaktivního dítěte. Kromě toho bylo možno již v listopadu 2013 získat za symbolický příspěvek školní kalendář, který vydáváme každým rokem. Máme radost, že o něj byl hmatatelně větší zájem než v letech předchozích. Nepochybně je to i vlivem šikovných a pohledných žákyň 8. třídy, které ho v přízemí školy nabízely. Významnou událostí při vtahování rodičů do děje ve škole bylo zimní a skoro už letní Odpoledne pro rodiče ve školní družině. Na ně připravily vychovatelky takový program, aby se ho mohli zúčastnit děti i jejich dospělí. V adventním období si tak rodiče vyrobili společně se svými dětmi výzdobu na vánoční stůl a v červnu si užili Relaxačně tvořivý program. Spolupráci se snažíme rozvíjet ale i s okolním mateřskými školami. Přispívá k tomu i tradiční předvánoční akce Den pro předškoláky. Ta je spojená s možností navštívit dopoledne výuku ve třídách I. stupně a odpoledne se zapojit do činností, které si pro malé návštěvníky a jejich rodiče připravili děti ze školní družiny. 11. D a l š í v z d ě l á v á n í r e a l i z o v a n é š k o l o u S ohledem na typ našeho zařízení (soukromá základní škola) neorganizujeme žádné vzdělávání určené veřejnosti v rámci celoživotního učení. 12. D a l š í a k t i v i t y, p r e z e n t a c e O prázdninách jsme již tradičně pořádali vlastní dětský tábor pro žáky školy i případné externí účastníky. Vzhledem k malému počtu přihlášených byl poprvé v historii konání těchto letních aktivit zrušen pobytový tábor pro žáky od 1. třídy ve Voděradech u Malé Skály v Českém ráji. Jako náhrada byly rodičům a jejich dětem nabídnuty dva týdenní kurzy v Praze Kurz improvizace a Kurz vaření, které se konaly v bytě hlavní organizátorky. Počet účastníků byl proto omezen, ale posléze zcela naplněn. Obě akce byly velmi úspěšné a předpokládáme, že se i do budoucna stanou součástí letní nabídky aktivit pro naše žáky. První červencový týden si zájemci ze třídy vyzkoušeli své vodácké schopnosti při sjezdu Ohře v úseku Tršice u Chebu Vojkovice. Putování bylo rozděleno na 5 dní (začátek až od 2. dne tábora), s délkou trasy km. Uprostřed tábora jsme zařadili necelý den odpočinku v zajímavé lokalitě města Loket s dobrovolnou návštěvou zámku. Navštívili jsme ale i Cheb, Motýlí dům v Žírovici a v Karlových Varech kolonádu s Vřídlem a Muzeum Becherovky. Vodácké putování bylo tradičně zahájeno vodáckým křtem všech dětí, které se s námi ještě vodáckého tábora nezúčastnily. Vodácký výcvik jsme doplnili i herním programem Lovení kachen. Za jednotlivé hry získávaly děti vajíčka, jejichž počet rozhodl v závěru o pořadí, ve kterém si vybíraly odměnu

19 13. V y u ž i t í š k o l y v d o b ě š k o l n í c h p r á z d n i n V době školních prázdnin neorganizujeme až na jedinou výjimku (dětský letní tábor) pro žáky žádné další aktivity. Snažíme se naopak motivovat rodiče, aby využili školního volna ke společným aktivitám, které posilují soudržnost rodiny a zlepšují komunikaci. Radost ze společného zážitku a společně vykonaného díla často pomáhá dětem vyrovnat se s velkou školní zátěží vyžadující zvýšené úsilí a nabrat nové síly a odhodlání do dalších týdnů školního roku. V úvahu nepřipadá ani případný pronájem užívaných prostor v době prázdnin, neboť vlastníkem objektu je Městská část Praha 2 a nájemní smlouva tuto skutečnost vylučuje

20 VI. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI A VÝSLEDCÍCH KONTROL 1. V ý s l e d k y i n s p e k č n í č i n n o s t i p r o v e d e n é Č Š I V březnu 2008 byla uskutečněna inspekce za účelem zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Kontrolu prováděly inspektorky ČŠI Mgr. Marie Poesová, Mgr. Jana Frojdová a Mgr. Jarmila Neumannová. Přehled vývoje rozpočtu školy prověřoval Ing. Alexandr Stojanov a Anna Kuruczová. Závěr inspekční zprávy č.j. ČŠI 203/08-01 ze dne : Inspekční zjištění vedoucí ke zhodnocení souladu ŠVP s RVP ZV a podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání jsou nadprůměrné v těchto oblastech: - respektování zásad RVP ZV při zpracování ŠVP, - příkladně zpracovaný ŠVP, - úspěšná realizace ŠVP v 1. a 6. ročníku, - nadprůměrné personální podmínky, - efektivní další vzdělávání pedagogických pracovníků. - velmi dobré materiální podmínky, - vysoce vypovídající hodnota vybrané dokumentace školy, - účinné naplňování minimálního preventivního programu, - pravidelná a soustavná spolupráce s rodiči, - funkční informační systém, - hodnotné vlastní hodnocení školy, - četné nabídky volitelných předmětů i zájmových útvarů, - promyšlená a efektivní podpora žáků se SVP, - velmi dobrá výuka v oblastech Člověk a příroda, společenskovědní vzdělávání a realizace ŠVP v 1. a 6. ročníku. Pro ještě efektivnější chod školy je zapotřebí odstranit drobná rizika: - zkvalitnit výuku anglického jazyka, - dát do rovnováhy pozitivní a negativní výchovná opatření, - doplnit předepsané funkční studium oblasti řízení školy. Škola je hodnocena jako nadprůměrná. Pro účely poskytování dotací ve smyslu 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním zařízením a školským zařízením ve znění pozdějších předpisů je hodnocení školy nadprůměrné. V červnu 2000 provedl státní kontrolu dokumentace ŠD a ŠK školní inspektor Mgr. Bělecký. Závěr inspekční zprávy č.j / ze dne zní: ŠD a ŠK plní své poslání a vytvářejí dobré předpoklady pro naplňování volného času žáků v souladu se zaměřením školy. Nedostatkem je absence části povinné dokumentace. Celková úroveň ŠD a ŠK je dobrá. 2. V ý s l e d k y j i n ý c h i n s p e k c í a k o n t r o l Školu ve sledovaném období nenavštívil žádný kontrolní orgán

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 0 2 0 1 1

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 0 2 0 1 1 S O U K R O M Á Z Á K L A D N Í Š K O L A I N T E G R Á L p r o ţ á k y s e S P U, s. r. o., J a n a M a s a r y k a 2 5, P r a h a 2 Tel.: 222 512 391; Tel., Fax: 224 253 470; E-mail: skola@skolaintegral.cz;

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Generála Janouška 1006 Praha 9 - Černý Most II 198 00 IČO: 613 86 898 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 2013-2014 V Praze dne 30.8.2014 Mgr. Ilona Šťastná

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 podle 10, odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 7 Vyhlášky č.

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 Srpen 2013 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 1. Základní údaje o škole 1.1. Přesný název školy

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více