GYMNÁZIUM DUHOVKA s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM DUHOVKA s.r.o."

Transkript

1 GYMNÁZIUM DUHOVKA s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 I) Základní údaje o škole 1.Název školy: Gymnázium Duhovka s.r.o. IZO: Ředitel a statutární zástupci ředitele: Funkce Jméno Telefon Ředitel: Dr.phil. Henning Schlegel azium.cz Zástupce ředitele Mgr. Jaroslava Šedivá azium.cz 3.Webové stránky školy: 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita: a) Gymnázium Duhovka s.r.o., Boleslavova 1/250, Praha 4 (vlastník objektu MČ Praha 4) odloučené pracoviště: Na Dlouhém lánu 43, Praha 6 (vlastník objektu MČ Praha 6) Cílová kapacita: 580 žáků. b) Školní jídelna - výdejna jídla, místo poskytování: Boleslavova 1/250, Praha 4 (vlastník objektu MČ Praha 4) Cílová kapacita: 90 strávníků. 1

2 5. Obory vzdělání: škola kód název oboru/vzdělávacího programu Gymnázium Duhovka s.r.o K/401 Gymnázium - všeobecné, denní forma vzdělávání K/401 Gymnázium - všeobecné, dálková forma vzdělávání K/401 Gymnázium - všeobecné, distanční forma vzdělávání K/ K/ K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání Gymnázium, dálková forma vzdělávání Gymnázium, distanční forma vzdělávání, K/801 Gymnázium - všeobecné, denní forma vzdělávání K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání cílová kapacita oboru poznámka 240 dobíhající obor 60 dobíhající obor 120 dobíhající obor dobíhající obor Změny ve skladbě oborů vzdělání/vzdělávácích programů oproti školnímu roku 2010/11: a) nové obory: nejsou b) zrušené obory: nejsou 7. Místa poskytovaného vzdělávání: a) Boleslavova 1/250, Praha 4 (MČ Praha 4); b) Na Dlouhém lánu 555/43, Praha 6 (MČ Praha 6) 8. Charakteristika materiálně technického vybavení Škola má pronajaty části dvou podlaží budovy v Boleslavově 1/250, kde má k dispozici 8 učeben, z toho je 5 kmenových, 1 počítačová učebna. Dále 4 kabinety pro učitele a 2 kanceláře. Od má škola odloučené pracoviště Na Dlouhém lánu 43, Praha 6. Zde má pronajato 6 učeben, z toho 5 kmenových, 2 jazykové, učebnu PC a výtvarný ateliér. Dále 1 sborovna pro učitele a kancelář zástupce ředitele. Každý žák má na chodbě nebo ve třídě samostatně uzamykatelnou skříňku. Třídy jsou vybavené novým školním nábytkem. Při výuce se používá didaktická technika (PC, interaktivní tabule, videoprojektory, DVD přehrávače, televize,magnetofony a meotary). Kabinet biologie a chemie je vybaven nástěnnými obrazy, modely, trvalými preparáty, ukázkami živých i neživých přírodnin, množstvím videokazet a odborné literatury. Kabinet fyziky, chemie a biologie je vybaven pomůckami pro demonstraci ve výuce i 2

3 pro laboratorní práce, mikroskopy. Pro výuku matematiky jsou učebny vybaveny rýsovacím náčiním a soubory modelů těles. V každém kabinetu je počítač. Pro studentské práce je využívána též digitální kamera spolu s audiosoustavou. V rámci možností jsou do tříd doplňovány moderní didaktické pomůcky. Sociální zařízení jsou po rekonstrukci a odpovídají všem hygienickým normám. Škola nemá vlastní tělocvičnu. Pro výuku tělesné výchovy má škola pronajaty 2 tělocvičny a hřiště od ZŠ Křesomyslova (jedná se o sousední budovu), a 2 tělocvičny a hřiště Na Dlouhém lánu, Praha 6. Školní stravování: Od května 2012 je v budově na Praze 4 zrekonstruovaný prostor v přízemí školy nákladem 1,5 mil. Kč (bývalý archiv) na školní jídelnu - výdejnu. Dodavatelem jídla je Česká jídelna zařízení školního stravování, s.r.o., se sídlem Poděbradská 786/65a, Praha 9, provozovna: SOU služeb, Novovysočanská 5, Praha 9. Žáci na Praze 4 měli k dispozici školní bufet. V budově na Praze 6 žáci navštěvují školní jídelnu v budově základní školy. 9.Školská rada Složení školské rady od : za zřizovatele: Předsedkyně: MUDr. Ludmila Šubrtová, lékařka Mgr. Jaroslava Šedivá, zástupce ředitele a pedagogický pracovník GD za pedagogické pracovníky: Mgr. Ludmila Klejchová, pedagogický pracovník GD - ověřovatelka Mgr. Josef Vondra, pedagogický pracovník GD za nezletilé a zletilé žáky školy: Ing. Vladimír Faber, podnikatel pí. Marcela Jirkovská, zaměstnanec fi Alkaz, správce budov Marcela Rutová - zapisovatelka Materiály k projednání jsou členům předávány přes internet. Školská rada se sešla ve školním roce 2011/12 dvakrát ( a ). 3

4 II) Pracovníci školské právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a) počty osob Ředitel a zást.ředitele fyz.osoby celkem Ředitel a zást.ředitele přepočtení na plně zam. Interní učitelé fyzické osoby celkem Interní učitelé přepočtení na plně zam. Externí učitelé fyzické osoby celkem Externí učitelé přepočtení na plně zam. Pedagogičtí prac. fyzické osoby celkem Pedagogičtí prac. přepočtení na plně zam. 2 1, ,4 16 5, ,6 b)kvalifikovanost pedagogických pracovníků Počet pedag. prac. Celkem % z celkového počtu ped.pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných 2 6 c) další vzdělávání pedagogických pracovníků typy studia počet zaměření počet účastní ků vzděl.instituce kurzy: 7 Montessori vzdělávání 15 Dr. Magda Loumová, pedagogů týmové koučování Státní maturity - zadavatel 1 Cermat Státní maturity zadavatel PUP 2 Cermat Státní maturity hodnotitel 1 Cermat ústních zkoušek 1 Ve světle maturitní zkoušky 2011 ESý NIDV český jazyka a literatura 1 Dějepis - Českoslovenští legionáři v boji za svobodu Čečskoslovenska ESý Památník Lidice doplňkové pedagogické studium Výuka AJ 4 Gymnázium Duhovka 5 týdnů Montessori: věk Americká společnost NAMTA,(North American Montessori Teachers Association) OHIO Pedagogické minimum 1 VŠE Praha, Fak.mezinárodních vztahů obor ekologie 1 ČZU fak.agrobiologie Sociální pedagogika 1 FF UK Ph.D. obor Kinantropologie 1 FTVS UK Obor scénografie loutkového a divadelního divadla Doktorský program českých a československých dějin 1 DAMU 1 PgF UK Magisterské studium 1 FTVS UK školský management Systemický výcvik 1 Systemický institut, s.r.o., Praha 4

5 d) jazykové vzdělávání a jeho podpora Počet učitelů cizích jazyků z toho 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a) počty osob celkem (fyzické osoby) 11 s odbornou kvalifikací 10 bez odborné kvalifikace 1 rodilý mluvčí 4 Fyzické osoby celkem Přepočtení na plně zaměstnané 3 2,75 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře kurzy 1 Novela zákoníku práce v denní praxi škol a školských zařízení 1 Comenia Consult Praha 30 Výuka Aj 3 Gymnázium Duhovka s.r.o. 5

6 III) Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd a počty žáků a) denní vzdělávání (ze zahajovacích výkazů) škola ročník počet tříd počet žáků Gymnázium Duhovka s.r.o Změny v počtech žáků v průběhu školního roku - přerušili vzdělávání: 0 - nastoupili po přerušení: 1 - sami ukončili vzdělávání: 1 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 8 z toho nebylo povoleno opakování: 3 - přestoupili z jiné školy: 7 - jiný důvod změny: 1 b) vzdělávání při zaměstnání škola ročník počet tříd počet žáků Gymnázium Duhovka s.r.o Změny v počtech žáků v průběhu školního roku - přerušili vzdělávání: 1 - nastoupili po přerušení: 2 - sami ukončili vzdělávání: 1 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 28 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 3 - jiný důvod změny: 0 6

7 Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem 2. Průměrný počet žáků na třídu a učitele (dle zahajovacího výkazu) a) denní vzdělávání Prům.počet žáků na třídu Průměrný počet žáků na učitele 14 5 b)vzdělávání při zaměstnání Prům.počet žáků na třídu Průměrný počet žáků na učitele Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji Počty dojíždějících žáků (denní a distanční studium) Kraj Počet Z toho nově přijatí 4.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a) denní vzdělávání z celkového počtu žáků Gymnázium Duhovka s.r.o. prospělo s vyznamenáním 27 neprospělo 10 opakovalo ročník 7 počet žáků s uzavřenou klasifikací do tj.% z celkového počtu žáků 97 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 133,5 z toho neomluvených 0,96 c) vzdělávání při zaměstnání z celkového počtu žáků Gymnázium Duhovka s.r.o. prospělo s vyznamenáním 0 neprospělo 28 opakovalo ročník 15 počet žáků s uzavřenou klasifikací do tj.% z celkového počtu žáků 11 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 0 z toho neomluvených 0 7

8 5.Výsledky maturitních zkoušek Maturitní zkoušky Gymnázium Duhovka s.r.o. Denní vzdělávání Vzdělávání při zaměstnání Počet žáků, kteří konali zkoušku z toho zkoušku konali opakovaně 6 3 Počet studentů závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke 3 12 zkoušce v řádném termínu prospěl s vyznamenáním 5 0 počet žáků, kteří byli prospěl hodnoceni: neprospěl Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2012/13 Délka vzdělávání 8 let počet přihlášek celkem 34 Přijímací řízení pro šk. rok počet kol přijímacího řízení celkem /13 (denní vzdělávání) počet přijatých celkem 31 z toho v 1. kole 14 z toho ve 2. kole 8 z toho v dalších kolech 9 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 2 počet volných míst po přijímacím řízení: Obor: K/81 10 Obor: K/41 (distanční studium) 10 Počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2012/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Stát počet žáků Izrael 1 Lotyšsko 1 Rusko 2 Slovensko 3 Vietnam 2 Ukrajina 4 Žáky s odlišným mateřským jazykem máme prakticky v každé třídě. Integrace těchto žáků nebývá problém interindividuální rozdíly mezi dětmi českými jsou častěji větší než mezi Čechy a cizinci. Každého žáka, který má problémy se zařazením do kolektivu, sleduje učitel a pomáhá mu, v indikovaných případech s ním, případně s celým třídním kolektivem, pracuje psycholog, výchovná poradkyně a preventistka. V případě větších jazykových problémů mají u nás žáci možnost individuálních úprav studijního plánu a v rozšířeném rozsahu studovat český jazyk. Žáci mají možnost využívat konzultačních hodin všech vyučujících, případně si s učitelem domluvit konzultace další, pokud danému tématu nerozumí. 8

9 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Na naší škole v tomto roce nestudují žáci z výrazně znevýhodněného sociokulturního prostředí. Integrace se zde tedy týká spíše žáků se specifickými poruchami učení a chování, a žáků cizinců. Žáci, u kterých nás informovali rodiče o diagnóze SPU/LMD jsou integrováni do standardních tříd. Naši učitelé ve spolupráci s psychologem v těchto případech hledají speciální pedagogické postupy, které umožní žákovi dosáhnout srovnatelných znalostí jako ostatním dětem a usnadní mu předvedení těchto znalostí. Při větších obtížích spojených s SPU/LMD nabízíme žákům individuální studijní plán. Individuální studijní plán konzultujeme s rodiči i žákem, aby byl jeho přínos co nejefektivnější. Plán je pravidelně vyhodnocován, případně upravován dle potřeby. Psychologicky podložený přístup se však snažíme aplikovat také u problémů pedagogických či vztahových u každého dítěte, neboť individuální přístup považujeme za jeden ze základních principů našeho pedagogického působení. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Předpokladem pro zařazení žáka do vzdělávacích opatření pro nadané je odborné vyšetření školním psychologem. Nadaní žáci jsou vzděláváni na základě principu integrace s využitím speciálních metod, postupů, forem a způsobů vzdělávání, didaktických materiálů. Rozsah a obsah vzdělávacích opatření stanovuje individuální vzdělávací plán, který vypracuje a jehož plnění kontroluje ve spojení s předmětovými učiteli preventistka školy. V procesu úpravy vzdělávání žáků se využívají zejména tyto postupy: a) obohacování učiva (v rovině rozšiřování, prohlubování); b) zrychlení vzdělávacího procesu Obohacování vzdělávání má tři základní roviny: rozšiřování učiva tak, aby učivo postihovalo mezioborové vztahy; prohlubování učiva tak, aby obsahovalo další podrobnosti a detaily o probíraném učivu/tématu; obohacování učiva, které je již nad rámec vzdělávacího programu, a pracuje také se specifiky zájmů vzdělávaných. Zrychlení vzdělávacího procesu je založeno na úpravách učiva pro nadané žáky tak, aby umožňovalo rychlý postup v jednom nebo ve více předmětech 10. Ověřování výsledků vzdělávání Vědomosti a dovednosti žáků ověřujeme následujícími metodami: písemné práce, slohové práce, testy, sondy, diktáty, cvičení ústní zkoušení a mluvený projev zpracování referátů a prací k danému tématu úprava sešitů, samostatné aktivity a domácí úkoly modelové a problémové úkoly, kvízy, křížovky, rébusy výroba pomůcek, modelů, laboratorní práce skupinové práce obhajoba projektů soustavné diagnostické pozorování žáka vědomostní a dovednostní testy (např. Kalibro, SCIO) 9

10 Základ efektivního hodnocení je především zpětná vazba, která se dá charakterizovat jako písemná nebo ústní informace o správnosti postupu, průběhu či výsledku správně, nesprávně, málo, příliš atd. Používané metody posuzování výsledků práce žáků musí odpovídat partnerskému vztahu k žákům. Právě oblast hodnocení je tradiční oblastí uplatňování mocenských postojů vůči dětem, a proto je i prubířským kamenem toho, jak opravdově se tento proklamovaný partnerský vztah ve škole skutečně myslí, vnímá a především realizuje. Každému hodnocení musí závazně předcházet jasné a srozumitelné seznámení žáka s cíli vzdělávání a k nim náležejících kriterií hodnocení. Žák má právo vědět, v čem a proč bude vzděláván a kdy, jakým způsobem a podle jakých pravidel bude v určité fázi vzdělávacího procesu hodnocen. Součástí hodnocení musí být i sebehodnocení žáka, jeho schopnost posoudit jak výsledek své práce, tak i vynaložené úsilí a osobní možnosti a rezervy. Sebehodnocení žáka je nejen nedílnou součástí procesu hodnocení, ale je současně považováno za jednu z významných kompetencí, kterou chceme žáky naučit. Vedle individuálního hodnocení a sebehodnocení uplatňujeme také hodnocení a sebehodnocení skupinové práce, projektů, práce ve dvojicích atd. 11. Školní vzdělávací programy Gymnázium Duhovka s.r.o. pracuje podle dvou Školních vzdělávacích programů Macte animo, generose homo, sic itur ad astra pro žáky v oborech vzdělání K/81 a K41 (od ) a Pomoz mi, abych to dokázal sám pro žáky v oboru vzdělání K/81 s dvojjazyčnou česko-anglickou výukou při uplatnění metod práce M. Montessori (od ). ŠVP s názvem: Macte animo, generose homo, sic tur ad astra projednala a schválila Školská rada dne Č.j. 274/2008; jeho aktualizaci dne Č.j. 6/554/2011. ŠVP s názvem: Pomoz mi, abych to dokázal sám projednala a schválila Školská rada dne Č.j. 382/2010. Pedagogové Gymnázia Duhovka s.r.o. si kladou ve svých ŠVP za cíl vychovávat všestranně vzdělaného člověka, který si bude umět poradit v různých životních situacích. Ve své pedagogické činnosti kladou velký důraz na propojení výchovné a vzdělávací složky. Za prioritu pokládají podporu formování postojů ke vzdělání, podporu aktivního, samostatného a pozitivního přístupu k životu a seberozvoji. Další cíl svého působení spatřují pedagogové v budování pozitivního vztahu žáků k jiným národům a rasám, k celoživotnímu seberozvoji a otevřenosti ke změnám. Vyučování podle ŠVP přineslo na naší škole především následující změny: a) Žáci si díky ŠVP více uvědomují mezipředmětové vztahy, tj. vzájemnou propojenost předmětů, a už daný předmět neizolují od ostatních. b) Žáci uplatňují informace získané v jednom předmětu i v jiných předmětech a to ve vyšší míře než dříve. c) Pedagogové dbají více na rozvoj kompetencí stanovených v ŠVP. (V praxi to znamená např., že žáci kriticky analyzují výsledky své nebo skupinové práce, učí se vyvozovat závěry z vlastní práce apod.). d) ŠVP vede pedagogy k aplikaci vhodných vzdělávacích metod a forem práce. 10

11 a) Metody a cíle Výukové metody jsou zaměřeny především na podněcování zájmu žáků o vzdělání. Preferujeme zejména metody, které rozvíjejí motivaci k učení, radost z tvořivého a smysluplného poznávání a růst osobnostních kvalit, které vycházejí z individuálního přístupu ke žákovi. Při volbě konkrétních vyučovacích metod se snažíme navázat na způsob práce, který do školství přinesly alternativní a inovativní pedagogické směry. Usilujeme o to, aby se žáci ve škole setkávali s přátelskou a otevřenou atmosférou, ve které se naučí nést odpovědnost za své chování a rozhodování. Vedeme je k toleranci k názorům druhých a zároveň ke schopnosti obhájit vlastní názor ve vzájemném dialogu s ostatními spolužáky a s vyučujícími. Žáci jsou do gymnázia přijímáni na základě výsledků psychologického testu, zjišťujících jejich předpoklady ke středoškolskému studiu. Škola si vymezuje tři základní výchovně vzdělávací cíle: 1. Poskytnout žákům informace v takové kvalitě, která jim umožní úspěšné studium na různých typech vyšších škol. 2. Naučit žáky hledat vzájemné vztahy mezi informacemi a vzbudit v nich zájem o další vzdělávání v rámci celoživotního učení. 3. Podporovat individuální rozvoj žáků tak, aby se z nich staly vzdělané, zodpovědné, komunikativní a přiměřeně sebevědomé osobnosti. Tento způsob pedagogické práce není možný bez poznání potřeb a zájmů jednotlivých žáků a bez individuálního přístupu k nim. V této oblasti spolupracují velmi úzce s pedagogy i psychologové. Naším krédem je pozitivní přístup k mladým lidem a snaha podpořit přirozený talent každého jedince. Roky zkušeností potvrzují, že tato snaha je smysluplná a potřebná a vede k dobrým výsledkům. b) Učební plán Učební plány Gymnázia Duhovka s.r.o. vychází z Rámcového učebního plánu pro základní vzdělávání (nižší stupeň osmiletého gymnázia) a z Rámcového učebního plánu pro gymnázia (vyšší stupeň osmiletého gymnázia, 1. až 4. ročník čtyřletého gymnázia). Všichni žáci se učí anglicky od primy osmiletého gymnázia respektive od 1. ročníku čtyřletého gymnázia. Druhý cizí jazyk si žáci volí z nabídky: němčina, francouzština nebo španělština v sekundě osmiletého gymnázia anebo v prvním ročníku čtyřletého gymnázia. Otevření jazykové skupiny druhého cizího jazyka ze zmíněné nabídky závisí na tom, o které jazyky je největší zájem. Součástí učebního plánu je široká nabídka povinně-volitelných předmětů, jejichž náplň rozšiřuje rámec základního učiva. Žáci si je volí v posledních dvou letech studia. Podle svého zájmu si tak doplňují svůj studijní plán, který představuje v septimě a oktávě celkem 34 11

12 vyučovacích hodin týdně. Povinně-volitelné předměty se vyučují formou seminářů, z nichž nejčastěji otvíráme například literární semináře, jazykový seminář češtiny, semináře cizích jazyků, semináře historie a geografie, matematický, biologický a fyzikální seminář, seminář filozofie a sociologie. c) Způsob hodnocení Žáci jsou klasifikováni v obou pololetích školního roku v souladu s platnými právními předpisy. Souběžně s tím hodnotíme jejich úspěšnost ve všech předmětech šestkrát do roka procentuálně. Přehledy úspěšnosti obsahuje i písemné vyjádření třídního učitele a informaci o zameškaných hodinách. d) Kontrola pedagogické činnosti školy Hodnocení školy se dělí do dvou základních skupin: interní a externí kontrola činnosti školy. Interní kontrola A) Kontrola znalostí žáků 1. ověřovací testy z českého jazyka, anglického jazyka a z matematiky pro nově přijaté žáky 2. od kvinty ověření jazykové kompetence z anglického jazyka na konci druhého pololetí (písemné testy a ústní zkoušení) B) Kontrola pedagogických postupů a sociální atmosféry školy kontrolní činnost managementu školy hospitace, plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Externí kontrola A) Kontrola znalostí žáků 1. ověřování výsledků žáků na úrovni 9. ročníků základních škol na konci kvarty (český jazyk, anglický jazyk, matematika) 2. testování žáků kvinty až septimy ve spolupráci s firmou SCIO B) Kontrola pedagogických postupů a sociální atmosféry školy Projekt firmy SCIO Mapa pro střední školy Škola trvale dosahuje dobrých výsledků v testování znalostí v humanitních a společenskovědních předmětech a cizích jazycích. Slabší znalosti prokazují žáci v předmětech exaktních, především v matematice. Důvodem je trvale klesající úroveň připravenosti žáků ze základních škol. Již výše uvedené vstupní ověřovací testy prokazují často hluboké mezery a nedostatky v učivu matematiky ZŠ. K nápravě tohoto stavu využíváme a v budoucnu zkvalitníme zejména následující opatření: 12

13 častější ověřování matematických znalostí a jejich vyhodnocování individuální i skupinové doučování slabých žáků větší důraz na práci s talenty 12) Jazykové vzdělávání a jeho podpora Všichni žáci se učí jako první cizí jazyk angličtinu od primy osmiletého gymnázia respektive od 1. ročníku čtyřletého gymnázia. Druhý cizí jazyk si žáci volí z nabídky: němčina, francouzština nebo španělština v sekundě osmiletého gymnázia anebo v 1. ročníku čtyřletého gymnázia. Maximální počet žáků v jazykové skupině je 15. Ve vyučovacím předmětu První cizí jazyk a Druhý cizí jazyk žáci rozvíjí komunikaci a zdokonalují svůj kultivovaný projev v cizím jazyce. Předmět poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy. Na tomto základě mohou žáci své jazykové dovednosti rozvíjet i v budoucím životě, při dalším studiu nebo při uplatnění na trhu práce. Prostřednictvím tohoto předmětu se seznamují s odlišným způsobem života lidí jiných zemí a národů a s jejich kulturními tradicemi. Na nižším stupni osmiletého gymnázia si žáci osvojují první i druhý jazyk jako prostředek dorozumívání a získávání dalších poznatků. Rozvíjí se rovnoměrně všechny řečové dovednosti (čtení, poslech, ústní a písemný projev). Přibývá více práce s různými autentickými materiály a žáci jsou seznamováni s reáliemi příslušných jazykových oblastí. Do výuky jsou také zařazovány poznatky z gramatiky. Vyučovací předmět první a druhý jazyk je rozdělen do tří složek, jejichž obsah se vzájemně prolíná: Receptivní řečové dovednosti, Produktivní řečové dovednosti a Interaktivní řečové dovednosti. V Receptivních řečových dovednostech se žáci seznamují se zvukovou a písemnou podobou jazyka. Učí se porozumět různým jazykovým sdělením, rozvíjí schopnost číst a poslouchat sdělení a vyhledávat informace a souvislosti v textech. V Produktivních řečových dovednostech žáci sestavují vlastní jednoduchá písemná a ústní sdělení. V této složce si také osvojují základy gramatiky daného cizího jazyka, které jsou nezbytné pro srozumitelnost sdělení. V Interaktivních řečových dovednostech žáci rozvíjí své schopnosti reagovat v běžných každodenních situacích a možnosti domluvit se s příslušníky jiných národů prostřednictvím cizího jazyka. Vzdělávání v cizím jazyce na vyšším stupni osmiletého gymnázia, popř. v čtyřletém školním vzdělávacím programu navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních dovedností odpovídajících úrovni A2 a směřuje k dosažení výstupní úrovně B2 podle Společného evropského rámce pro jazyky. Výuka cizího jazyka je vedena převážně, pokud možno výhradně, v cizím jazyce. Ve vyučovacích hodinách jsou používány výukové časopisy, hry a další materiály k rozvíjení komunikačních dovedností. K procvičování gramatiky a slovní zásoby slouží především pracovní sešity. Výuka je výrazně propojena s předmětem Český jazyk a literatura, Dějepis, 13

14 Zeměpis a Základy společenských věd. Úzce ke spjata také s hudební a dramatickou výchovou (poslech nahrávek, písniček, hraní rolí, dramatizace, improvizace). Do výuky jsou navíc zařazovány vhodné počítačové programy, práce s internetem a různé autentické materiály (mapy, fotografie apod.). V posledním ročníku středoškolského vzdělávání je výuka zaměřena na přípravu k maturitní zkoušce. Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Cizí jazyk: - klademe důraz na pozitivní motivaci žáků při výuce anglického jazyka, - vedeme žáka k tomu, aby v běžném životě využíval získané jazykové a komunikativní dovednosti, - učíme žáka vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v textech a podle možností a vybavení školy i na internetu - motivujeme žáka k samostatnému zdokonalování svých znalostí a dovedností v jazyce, např. formou výuky s prvky projektového vyučování, - zařazujeme práci s jazykovými příručkami a slovníky, - využíváme ve výuce metodu práce s chybou, - vedeme žáka k hodnocení výsledků svého učení. - postupně rozvíjíme vyšší úroveň porozumění a komunikace v cizím jazyce, - prostřednictvím komunikace s učitelem a pomocí dalších materiálů je žák veden k vnímání zvukové stránky jazyka, - vedeme žáka k výstižnému a kultivovanému projevu, - podporujeme žáka v prezentaci svých myšlenek a názorů, - navozujeme atmosféru, která žáka vede k přirozenému používání jazyka, - pozitivní motivací posilujeme sebedůvěru žáka při praktickém používání anglického jazyka, - vytvářením modelových situací (popř. prostřednictvím mezinárodní spolupráce) vedeme žáka k propojení jazyka s praktickým životem, - podle možností a podmínek školy využíváme informační a komunikační technologii. 14

15 IV. Aktivity školy, prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Výchovné poradenství na naší škole zajišťuje Mgr. Petr Šobra, Mgr. Barbora Glaserová a Mgr. Jaroslava Šedivá. Na potenciální problémy v oblasti výchovy žáků poměrně brzy upozorňují naši učitelé. Při úzké spolupráci s psychologem a rodiči je většinou možné předejít výraznějšímu rozvoji těchto problémů. V oblasti kariérního poradenství spolupracují třídní učitelé se školním psychologem či výchovnou poradkyní. Studenti mají možnost se informovat o vysokých školách na nástěnce, ve 2. patře budovy v Boleslavově ulici či prostřednictvím časopisů, které jsou jim distribuovány do tříd. Maturanti mají také možnost vypůjčit si Učitelské noviny s přehledem vysokých škol pro daný rok. Pokud si studenti nejsou výběrem školy jisti, mohou se obrátit na výchovnou poradkyni a na individuálním pohovoru probrat jejich možnosti. V případě, že je studentů více škola organizuje profitesty vedené školním psychologem. Ty jsou složeny z písemných testů a následného individuálního pohovoru se studentem. Volbě povolání se věnujeme i v předmětu Člověk a svět práce v kvartě, kdy mají studenti možnost: zjistit své osobnostní předpoklady a schopnosti pro výkon určitého povolání, zorientovat se v nejrůznějších profesích zjistit, které školy mohou studenty připravit, pro výkon tohoto povolání vyzkoušet si, jak napsat kvalitnější životopis a motivační dopis 2. Prevence sociálně patologických jevů Každoročně připravovaný minimální preventivní program má napomoci vytvořit pracovníkům školy podnětné prostředí pro výchovu a směrování žáků ke zdravému životnímu stylu a tím napomáhat eliminovat škodlivé jevy současné společnosti, jakými jsou závislosti fyzické i psychické, nezdravé mezilidské vztahy, v neposlední řadě pak i pomáhat v oblasti prevence vzniku psychických poruch vznikajících na základě působení výše uvedených negativních jevů. Výchovné úsilí školy má vést k takovému působení na žáky, aby v nich byly upevněny pozitivní vlastnosti a návyky, které jim pomohou v krizových chvílích života přijmout nejvhodnější řešení nastalé situace. Cílem tedy je ve spolupráci s rodinou vychovat člověka schopného samostatných rozhodnutí, zodpovědného, prosociálního člověka, který si přeje dobro lidí kolem sebe, integrovaného, schopného vstupovat do pevných životních a rodinných vztahů. Naše škola si zakládá na dobrých vztazích se studenty, na prostředí, kde funguje vzájemná důvěra. Studenti vědí, že se na učitele mohou obrátit s jakýmkoliv problémem a že 15

16 jim bude poskytnuta maximální podpora a pomoc. Učitelé i metodička prevence sociálně pedagogických jevů dbají na to, aby byla studentům poskytnuta bohatá nabídka školních/mimoškolních volnočasových aktivit. V rámci programů primární prevence se věnujeme, jak prevenci nespecifické (využíváme prvků osobnostní a sociální výchovy, rozvíjíme sociální dovednosti studentů a podporujeme jejich zdravý životní styl), tak prevenci specifické, která je zaměřená přímo na rizikové oblasti. Při programech primární prevence dbáme na uzpůsobení programů věku studentů a na aktuální problémy ve třídních kolektivech. Vzhledem k malému počtu studentů, jsou programy organizovány převážně ve školním prostředí. Hodně se věnujeme tématu mezilidské vztahy, protože toto téma považujeme za velmi přínosné pro budoucí život studentů. Vztahy v třídním kolektivu sledujeme, rozvíjíme a utužujeme také proto, že jde podle nás o dobrý způsob, jak předcházet šikaně. V posledních letech se snažíme zlepšit přístup dětí k internetu a jiným médiím. Upozorňujeme děti na možná rizika, která jsou s internetem a různými sociálními sítěmi spojena. Dáváme jim informace o tom, kam je, kromě učitelského sboru, ještě možné se obrátit v případě, že se stanou oběťmi kyberšikany. Pracujeme podle přístupu osobnostní a sociální výchovy, podporujeme osobnost studentů a rozvíjíme jejich schopnosti a sociální dovednosti, protože tento přístup považujeme za velmi cenný. Naše programy primární prevence se zaměřují i na prevenci alkoholu a kouření u nižších ročníků a na prevenci návykových látek u vyšších ročníků. Studenti se získávají nové informace o zdravotních, sociálních i psychických důsledcích užívání těchto látek. Učí se, jak lépe naplnit svůj život, aby nepřišli do styku s těmito látkami tzn. lépe využívat volný čas, odmítání návykových látek. V případě jakýchkoliv obtíží mohou studenti kontaktovat výchovnou poradkyni, školního psychologa nebo kohokoliv z učitelů v jejich konzultačních hodinách, popř. em. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Terénní cvičení je určeno pro žáky primy. Cílem projektu je ucelit a doplnit znalosti žáků zejména v předmětech biologie a zeměpis. Protože práce v terénu je pro žáky mnohem zajímavější, daří se vždy terénním cvičením obsáhnout celou řadu témat. Toto terénní cvičení bylo tématicky zaměřeno na vodu jako životní prostředí a to zejména ve vztahu k vodním a mokřadním rostlinám, bezobratlým vodním živočichů, vodním ptákům a rybám. Kromě velkého množství podkladů pro další studium v uvedených předmětech si žáci z terénního cvičení dovezli i neméně zážitků. 16

17 4. Multikulturní výchova Multikulturní výchova na naší škole poskytuje žákům obecné informace o multikulturalismu, vysvětlí jim základní pojmy a seznámí je s různorodými menšinami v České republice. Hlavními tématy naší multikulturní výchovy jsou: národnostní menšiny (Romové, Židé, Česko-německé vztahy) xenofobie (uprchlíci, migranti, cizinci v ČR) oblast genderová (postavení žen ve společnosti, gayové a lesbičky) subkultury (Skinheads, EMO apod.) neonacismus v České republice. Témata multikulturní výchovy zařazujeme i do preventivních programů a hodin občanské výchovy a základů společenských věd. Snažíme se věnovat tématům: národnostních menšin a migrantů, lidských práv a problémů různých národnostních skupin. Hodně času se studenty diskutujeme i o tématu rasismu. Diskusí, besedami a filmy o těchto tématech se snažíme rozvíjet postoje a názor studentů na tuto tématiku. 5.Výchova k udržitelnému rozvoji Vzdělávání a výchova pro udržitelný rozvoj tvoří organickou součást našeho Školního vzdělávacího programu. Vzdělávání a výchova pro udržitelný rozvoj chce vypěstovat v žácích takové kompetence, které jim umožní v jejich dalším životě realizaci zásad, které jsou předpokladem pro zdárný vývoj lidstva. Zprostředkování takovýchto kompetencí nelze čekat od jednotlivého vyučovacího předmětu, ani od souboru ekonomicky, sociálně, právně či environmentálně zaměřených vyučovacích předmětů, ale musí tvořit integrální součást chodu celé školy. Mezi základní témata vzdělávání a výchovy pro udržitelný rozvoj na naší škole řadíme: aktivní občanství odpovědnost v lokálních i globálních souvislostech lidská a občanská práva individuální a kolektivní bezpečnost udržitelnou spotřebu a výrobu environmentální šetrnost zmírňování chudoby. 17

18 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Místo pobytu počet žáků hodnocení Adaptační kurz Monínec ( ) Poznávací zájezd USA, NYC Lyžařský kurz Rakousko Pyhrn Priel ( ) Poznávací zájezd do Anglie ( ) Projekt Voda terénní cvičení ( ) 25 Tento kurz je určen pro primu, cílem je bližší seznámení s vyučujícími a spolužáky 13 Poznávací zájezd a New York nadchnul všech 15 účastníků zájezdu. Díky ubytování mezi Metropolitní operou a Central Parkem mohli studenti skutečně zažít New York takový, jaký je ve filmech. Strávili večery na Times Square, procházeli se po Central Parku, nakupovali na 5th Avenue a fotili západ slunce nad Manhatanem. Na vlastní oči se přesvědčili jak malá je Socha Svobody, jak studený je Atlantik omývající břehy Spojených států, jak chutná pravá čínská kuchyně v Chinatownu, jak velké krysy běhají v newyorském metru, jak hlasitě houká siréna NYPD a jak chutná pravý americký burger. A tak už mohou konečně na otázku Have you ever been to New York? s hrdostí odvědět: Yeah, I have! 13 Žáci navštívili v rámci lyžařského kurzu městečko Hinterstoder, kde ztrávili 6 dní aktivního lyžařského výcviku. V rámci tohoto kurzu se naučili základům lyžování a rozvíjeli dále své lyžařské schopnosti na sněhu i mimo něj. 24 Účastníci poznávacího zájezdu navštívili s CK BOCA autobusem Londýn a byli ubytováni v rodinách.prošli se po Regentś Park, navštivili muzeum voskových figurín Mamadame Tussaud s. prohlídli si Westminster Abbey (korunovační kostel), Houses of Parliament, Big ben. Projeli se na obřím kole London Eye. 3. a 5.den absolvovali kurz angličtiny v Londýně. Navštívili divadelní představení The Lion King. Dále Greenwich, Oxford. 23 Terénní cvičení je určeno pro žáky primy. Cílem projektu je ucelit a doplnit znalosti žáků zejména v předmětech biologie a zeměpis. Protože práce v terénu je pro žáky mnohem zajímavější, daří se vždy terénním cvičením obsáhnout celou řadu témat. Toto terénní cvičení bylo tématicky zaměřeno na vodu jako životní prostředí a to zejména ve vztahu k vodním a mokřadním rostlinám, bezobratlým vodním živočichů, vodním ptákům a rybám. Kromě velkého množství podkladů pro další studium v uvedených předmětech si žáci z terénního cvičení dovezli i neméně zážitků. 18

19 Výměnný pobyt Postupim, Berlín Praha (březen, duben 2012) 16 Zájemci z řad německy učících se studentů z tercie, kvarty a kvinty se zúčastnili výměnného pobytu s partnerským Leibniz gymnáziem v německé Postupimi a na týden hostili německé studenty v Praze. V rámci programu poznali studenti nejen města Postupim a Prahu, ale také Berlín a Kutnou Horu. Spalovna Malešice 20 V rámci výuky o energetických zdrojích se studenti seznámili se spalovnou odpadu; po úvodní přednášce následovala prohlídka provozu Máchovo jezero, Bezděz třídní výlet, exkurze Malý Ratmírov třídní výlet 12 Závěrečný výlet tříd kvinta a septima se konal v Máchově kraji - městečku Doksy. Studenti si po stopách K. H. Máchy prohlédli Máchovo jezero, městečko Doksy a vyšli na zříceninu hradu Bezděz. 18 Na konci června 2012 jsme podnikli se sekundou třídní výlet do jihočeského Malého Ratmírova vesničky ležící u skvostného rybníka Ratmírák. Na přání studentů jsme se tak na čtyři dny ocitli na místě činu, kde jsme přesně před rokem v červnu 2011 strávili příjemný týden v rámci projektu VODA. Užili jsme si hezkého počasí s koupáním i tradičním pěším výletem z Jindřichova Hradce do Ratmírova. Nenechali jsme si ujít ani jízdu úzkokolejným vláčkem a vytouženou noční bojovku. Čiperní sekundáni opět sami vyvářeli dobroty v pensionu paní Pešírové, kde jsme stejně jako vloni bydleli. Vládla pohoda, klid, mír a spokojenost na všech stranách. 7. Mimoškolní aktivity Mimoškol.aktivity ve škol.roce 2011/12: divadelní kroužek v 1. pololetí, badminton a stolní tenis - celý školní rok. Nabídnuto bylo celkem 6 kroužků (floorbal, fotbal, stolní tenis, badminton, keramický kroužek a divadelní kroužek). Pro nedostatečný počet zájemců se některé kroužky nekonaly. 8. Soutěže vědomostní: o Pišqorky školní kolo o Pišqorky krajské kolo o Sapere vědět, jak žít sportovní: o Turnaj ve stolním tenise o Běh pro Afriku o Sportovní den 19

20 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu Polská škola (při Polském velvyslanectví ČR Praha 4 Partnerská škola v Praze) Gymnázium Hohenstaufen Německo Výměnné pobyty Nijmeegse Scholengemeenschap Groennewoud, Holandsko Partnerská škola Nijmegen 10. Spolupráce právnické osoby s partnery (zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj.) Škola je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. 11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Tříletý kurz Systemický přístup v pomáhajících profesích (800 hodin) Systemický institut, s.r.o., U hranic 18 Praha 10 IČ: DIČ: CZ Gymnázium Duhovka s.r.o. nerealizuje další vzdělávání pro veřejnost. 12. Další aktivity, prezentace a) V jednotlivých měsících školního roku 2011/2012 měli studenti možnost se zúčastnit mnoha akcí školy. září 2011 "Pišqorky" (školní kolo) (2L, 3L, 5L) Evropský den jazyků - francouzský institut (6L, 8VB) Turnaj ve stolním tenise (1L, 2L, 3L) Projekt MÍSTO (1L, 1V, 2L)- říjen 2011 Divadlo ABC- Lakomá Barka (1L, 1V) Turnaj ve stolním tenise (3L) Imatrikulace v Břevnovském klášteře (1L, 1V) listopad 2011 Zdravý životní styl - přednáška a diskuze s MUDr. Šubrtem (3L ) "Praha známá i neznámá" - dějepisný projekt (3L) Technické muzeum - exkurze (2L, 6L) Divadlo Rokoko - představení Perplex (5L, 6L) 20

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

Macte animo, generose homo, sic itur ad astra

Macte animo, generose homo, sic itur ad astra Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Vyšší stupeň víceletého gymnázia (zpracováno podle RVP G) Denní forma vzdělávání Macte animo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Pomoz mi, abych to dokázal sám Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia Vyšší stupeň víceletého gymnázia Denní forma vzdělávání Pomoz mi, abych to dokázal sám Gymnázium využívá metod pedagogiky

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (VYŠŠÍ STUPEŇ KVINTA OKTÁVA) zpracováno podle RVP G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 25. října 2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro víceleté gymnázium nižší stupeň (zpracovaný podle RVP ZV) prima kvarta Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218 Uherské

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013-2014 27. října 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Obsah Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 Charakteristika ŠVP... 9 Učební plán... 29 Učební osnovy... 31

Obsah Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 Charakteristika ŠVP... 9 Učební plán... 29 Učební osnovy... 31 1 Obsah 1 2 Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Vybavení školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 7 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Poznáním a láskou k moudrosti

Poznáním a láskou k moudrosti Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Název: Poznáním a láskou k moudrosti Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1/335 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Vzdělávací program... 4 1.3 Studijní forma vzdělávání...

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Údaje se uvádějí podle stavu k. 8. I. Základní údaje o škole, školském zařízení Gymnázium, Praha, Přípotoční 7. Přesný název školy:. Ředitel a statutární

Více