M A T E Ř S K Á Š K O L A K Ř I V O K L Á T O Č I N N O S T I Š K O L Y *************************

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M A T E Ř S K Á Š K O L A K Ř I V O K L Á T O Č I N N O S T I Š K O L Y *************************"

Transkript

1 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A K Ř I V O K L Á T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ************************* Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole

2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Křivoklát (ke změně názvu došlo od 1. února 2006) Adresa školy: Křivoklát 157 (vzdělání je poskytováno i na další adrese Hradní 123, Křivoklát) Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Vedení školy: ředitelka: Mgr. Marcela Kasíková zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Ilona Hájková Kontakt: tel , , Zřizovatel: Městys Křivoklát Adresa zřizovatele: Dr. M. Tyrše 93, Křivoklát Součásti školy kapacita Mateřská škola 50 Základní škola 300 Školní družina 35 Školní klub 15 Školní jídelna (MŠ i ZŠ) 350 Dne vznikl jeden právní subjekt, kdy byla sloučena ZŠ a MŠ a dále připojeny dvě školní jídelny. Dodatky zřizovací listiny změnily od název školy na Základní školu a Mateřskou školu Křivoklát. Stejně tak došlo ke změnám u školních jídelen, kdy sloučením kapacit vznikla jedna školní jídelna, která poskytuje služby na dvou adresách ( Křivoklát 157; Hradní 123, Křivoklát). Mateřská škola po celý školní rok pracovala podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Základní škola poskytovala vzdělání podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (vydán a následně aktualizován). Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školu celkem 154 žáků (podle zahajovacích výkazů). Na 1. stupni byl spojený 1. a 3. ročník, dále i 4. a 5 ročník, celkem 51 žáků. Na druhém stupni se vyučovalo v pěti třídách (dvě třídy devátého ročníku). V nich bylo celkem 103 žáků. Během školního roku došlo k přestupům žáků ze školy i do školy, školní rok byl ukončen se 153 žáky.

3 I v tomto školním roce fungovalo jedno oddělení školní družiny a jedno oddělení školního klubu. Jednotlivá oddělení byla naplněna v souladu s vyhláškou. V MŠ bylo zapsáno 36 dětí ve dvou třídách. Pedagogický sbor ZŠ tvořilo celkem 14 pracovníků včetně ředitelky školy, její zástupkyně a vychovatelky ŠD. V mateřské škole pracovaly tři učitelky (jedna na zkrácený úvazek). Kromě pedagogů jsou na škole zaměstnáni i provozní zaměstnanci (školník, dvě uklízečky a účetní), v MŠ jedna školnice. V obou školních jídelnách pracují čtyři kuchařky a jedna vedoucí školní jídelny. Všechny pracovnice ve ŠJ mají zkrácené úvazky. Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby (ZŠ i MŠ) Do 35 let muži 1 ženy let muži 2

4 ženy let muži 0 ženy 6 Nad 55 let do důch. věku muži 0 ženy 2 V důchodovém věku muži 0 ženy 1 celkem muži 3 ženy 14 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví Dosažené vzdělání muži ženy Celkem Základní Vyučen Úplné střední Vyšší odborné Vysokoškolské Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce celkem odborná kvalifikace bez odborné kvalifikace Učitelé 1. stupně Učitelé 2. stupně Učitelky MŠ Vychovatelka ŠD Někteří vyučující splňují příslušné vzdělání, ale vyučují i předměty, na které nemají odbornou kvalifikaci. Vždy se však jedná o blízký předmět k jejich vystudovanému oboru. Některé předměty se na naší škole vyučují neaprobovaně již delší dobu (např. fyzika, výtvarná výchova) Předměty s výchovným zaměřením často doplňují úvazek jednotlivých vyučujících. Přednost dostávají zákonitě tzv. hlavní předměty. Úvazky zaměstnanců Pedagogičtí zaměstnanci: 15,89 skutečný ; 16,39 normativní Provozní zaměstnanci: 7,77 skutečný ; 8,36 normativní Přehled o žácích ve školním roce 2011/2012 třída: chlapci: dívky: celkem: poznámka: I.(1. r.) (3. r.) spojeno se 3. ročníkem II. (2. r.) III.(4. r.) spojeno s 5. ročníkem (5. r.) VI

5 VII VIII IX. A IX. B I.+II průměr celkem: 19,25 Jedná se o počty žáků podle zahajovacích výkazů. V dalších tabulkách a přehledech se již objevují počty skutečné pro dané období. Ve školním roce 2011/2012 bylo na škole evidováno 14 žáků s různým stupněm specifických poruch učení a chování. Seznam žáků je k dispozici u výchovné poradkyně. Dva žáci pracovali podle IVP. Počet dětí v MŠ: 36 zapsaných/2 třídy Materiálně technické zajištění školy Během prázdnin došlo k opravám běžných závad, od září 2011 škola využívá tepelná čerpadla. Dosavadní topení na LTO bude zachováno pro případ nepříznivého počasí v zimě. Průběžně jsou opravovány běžné provozní závady (poničené židle a lavice, zničené zámky u šaten...) a doplňovány sbírky kabinetů. V závěru školního roku byla novými lavicemi a židlemi vybavena učebna anglického jazyka a během prázdnin pak vyměněny židle v počítačové učebně. Všechny učebny jsou dostatečně prostorné a zajišťují optimální možnost pro výuku žáků.

6 K výuce jsou vedle tzv. kmenových tříd využívány i další učebny počítačová učebna, cvičná kuchyňka, učebna chemie, školní dílna... V jednotlivých učebnách je k dispozici internet a nově během prázdnin přibylo wifi připojení. V období hlavních prázdnin probíhala výměna střešní krytiny na budově MŠ. Materiálně technické podmínky vzdělávací činnosti vzhledem ke schváleným učebním dokumentům Učebnice byly pokryty podle požadavků jednotlivých vyučujících a v dostatečném množství. Pracovní sešity si žáci zčásti hradí. Každým rokem je prováděna inventarizace, během níž jsou vyřazeny staré a neodpovídající pomůcky, odepsány zastaralé přístroje. Nové pomůcky jsou dokupovány podle nabídky, požadavků vyučujících, ale největší roli zde sehrává množství finančních prostředků. Některé nové pomůcky byly zakoupeny v rámci projektu EU peníze školám. Výchovně vzdělávací práce Chod školy se řídí školním řádem, který byl schválen na úvodní pedagogické radě v srpnu 2011 (schválený i školskou radou). Školní řád pro školní družinu a školní klub je samostatný. Pro MŠ byl vydán též vlastní školní řád. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ V základní škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Rozšířená výuka se na škole neprovádí. Kromě povinných předmětů se vyučovalo na 2. stupni i předmětům povinně volitelným. Mateřská škola měla zpracovaný Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Školní družina měla též vypracovaný svůj program.

7 Přehled volitelných předmětů ve školním roce 2011/2012 ročník: předmět: vyučující: počet žáků: šestý: sportovní hry Tomáš Vostatek 19 ruční práce Jaroslava Štillerová 19 sedmý: domácnost Jaroslava Štillerová 26 informatika Vlastimil Rajniš 26 osmý seminář ze zeměpisu Jitka Rajnišová 26 devátý ekologická praktika Vlastimil Rajniš 32 technické činnosti Jitka Hušková 32 sportovní hry Tomáš Vostatek 32 domácnost Jaroslava Štillerová 32 V sedmém ročníku se volitelné předměty vyučovaly jedno pololetí. V devátém ročníku se v každé třídě vyučovaly jedno pololetí sportovní hry a domácnost. Ve škole nejsou z personálních i provozních důvodů zřízeny specializované třídy. V MŠ probíhal výtvarný kroužek pod vedením p. uč. Vimrové. Děti se seznamovaly s různými výtvarnými technikami a netradičními výtvarnými materiály. PODAŘILO SE OPĚT OTEVŘÍT ZÁJMOVÉ ÚTVARY. PRO DRUHÝ STUPEŇ BYLY ZŘÍZENY DVĚ SKUPINY FLORBALU. NA DRUHÉM STUPNI BYL OTEVŘEN KROUŽEK PŘÍPRAVA POKRMŮ. Některé děti z prvního stupně navštěvovaly sportovní hry. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přestupy žáků z nižších ročníků a rozmístění žáků devátého ročníku pro školní rok 2011/2012 na víceletá gymnázia přijato: gymnázia zřiz. krajem 1

8 na SŠ zřizované krajem, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy učební obory celkem na soukromé školy: 1 počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: 31 Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 31 0 ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU Zápis dětí do prvního ročníku ZŠ Křivoklát se konal 20. ledna Zápisu se zúčastnilo 16 dětí. U zápisu byla podána jedna žádost o odklad povinné školní docházky, další tři žádosti pak následovaly do Všem žádostem bylo vyhověno. Do prvního ročníku tak nastoupí 11 dětí, neboť jedna žákyně se odstěhovala. ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ Zápis se konal 11. dubna Celkem bylo podáno 11 žádostí o předškolní vzdělávání. Všechny žádosti byly kladně vyřízeny. Podle zvýšeného počtu dětí budou i nadále zachovány dvě třídy. 1. pololetí ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ P R O S P Ě C H Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn.neprospělo I.(1.) (3.) II. (2.) III. (4.) (5.)

9 VI VII. 26* VIII IX. A IX. B Celkem pololetí Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo I. (1.) (3.) II. (2.) III. (4.) (5.) VI VII. 26* VIII IX. A IX. B Celkem Poznámka: v celkovém počtu žáků je započítána žákyně 7. ročníku, která se vzdělávala v zahraničí. 1. pololetí C H O V Á N Í Třída NTU DTU DŘŠ II. stupeň III. stupeň Pochvaly I. (1. roč.) (3. roč.) II. (2. roč.) III. (4. roč.) (5. roč.) VI VII VIII IX. A IX. B Celkem

10 2. pololetí Třída NTU DTU DŘŠ II. stupeň III. stupeň Pochvaly I. (1. roč.) (3. roč.) II. (2. roč.) III. (4. roč.) (5. roč.) VI VII VIII IX. A IX. B Celkem Kázeňská opatření OPATŘENÍ: POČET: 1.POL. % 1.POLOLETÍ POČET 2.POL. % 2. POLOLETÍ: NTU 31 20, ,4 DTU 13 8,5 13 8,6 DŘŠ 11 7,2 4 2,6 II.stupeň 2 1,3 1 0,66 III.stupeň Pochvaly 6 3,9 8 5,3 Opravné zkoušky se konají v posledním srpnovém týdnu. Celkem opravnou zkoušku dělal 1 žák a uspěl. Dva žáci neprospěli a opakují ročník. Žáci se rovněž zúčastňovali okresních soutěží a olympiád. Podrobnější informace lze načerpat v závěrečném přehledu. V kontaktu s pedagogicko psychologickou poradnou si vycházíme oboustranně vstříc. Během školního roku se uskutečnila metodická kontrola z PPP, která se zaměřila na práci se žáky s IVP. Při řešení problémů též spolupracujeme se sociálním odborem při MÚ Rakovník a dále s Policií ČR. Spolupráce s rodiči je většinou dobrá. Snažíme se rodiče informovat neprodleně o všech zásadních problémech. Spolupráce s MŠ Křivoklát je zcela samozřejmá již z důvodu existence jednoho právního subjektu. Výborná je i spolupráce s MŠ Městečko. Dále se snažíme spolupracovat s informačními středisky v Křivoklátě (CHKO a LS). Za finanční prostředky získané od sdružení Tereza bylo u školy otevřeno miniarboretum.

11 I nadále probíhal sběr elektrospotřebičů. Škola zde opět uspěla a získala 1. místo a finanční odměnu v rámci Středočeského kraje. Celkově jsme se umístili na třetím místě. Odměna zde byla věcná a vybraní žáci se zúčastnili výletu. V dalším sběru jsme získávali body. Za sběr hliníku jsme zakoupili publikace do školní knihovny. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Je vypracován Minimální preventivní program, který je plněn během celého školního roku. DVPP Pracovník školy Název akce Časový rozsah Školící instituce Finanční náročnost P. Tolmanová Čtenářská gramotnost klíč k 4 hodiny VISK 600,00 Kč úspěchu nejen při testování žáků T. Vostatek Inspiromat pro angličtináře aneb 6 hodin NIDV 550,00 Kč Nové nápady k výuce anglického jazyka T. Vostatek Hrajeme si v hodinách německého jazyka V. Rajniš Tvorba a obsahu a řízení studia v systému LMS Moodle prostředí pro vzdělávání 6 hodin Descartes 1 188,00 Kč 4 hodiny VISK 750,00 Kč V. Rajniš Tvorba a vyhodnocení testových 6 hodin VISK 900,00 Kč úloh v prostředí Moodle J. Hušková Moderní didaktika matematiky/hraní si na čtverečkovaném papíru ztráta 4 hodiny VISK 600,00 Kč

12 času nebo dobrá investice N. Kramelová Podpora matematické 4 hodiny VISK 600,00 Kč gramotnosti ve výuce na 1. stupni ZŠ/Geometrie z provázku a překládaného papíru J. Rajnišová Určování zeměpisné polohy ve 4 hodiny VISK 600,00 Kč vybraných didaktických hrách V. Rajniš Využívání školního 4 hodiny VISK 750,00 Kč experimentálního systému Vernier ve výuce přírodních věd V. Rajniš Využití prezentačních programů 4 hodiny VISK 600,00 Kč ve výuce chemie na ZŠ J. Rajnišová Výuka zeměpisu s podporou 4 hodiny VISK 700,00 Kč ICT prostředků/zeměpisný software Internet ve výuce M. Kasíková Aktuální stav školské legislativy 6 hodin Fakta 1 190,00 Kč M. Kasíková FKSP, odbory a ředitel 6 hodin Fakta 1 190,00 Kč V. Svobodová Kvalita předškolního 4 hodiny VISK 600,00 Kč vzdělávání/realizace vzdělávacího obsahu ŠVP J. Vimrová Kreativní témata a jejich využití VISK 650,00 Kč ve výtvarné výchově J. Vimrová Vánoční inspirace hvězdičky, 4 hodiny VISK koule, přáníčka a svícny M. Štrougalová Školní družina a ŠVP 2x4 hodiny VISK 960,00 Kč Akce a soutěže Akce: - představení Zelenina s ovocem dají páku nemocem! - pro 1. stupeň - vystoupení k 80. výročí otevření školy - Pohádky bratří Grimmů - Moliére a jeho přátelé - Recyklační hlídka - divadlo Lampion - O pejskovi a kočičce - Gotika život rytířů za vlády Lucemburků - Velké lesní stopování - IS CHKO - Příběhy bezpráví projekt, Člověk v tísni - návštěva Muzea betlémů na Karlštejně - mikulášská nadílka - Hravá škola - celoškolní projekt + den otevřených dveří - beseda o houbách - kouzelnické vystoupení pro 1. stupeň- hudební pořad Největší hvězdy pop music v proměnách populární hudby ( ) - kurze žáků 9. roč. - SOU Nové Strašecí - kouzelnické představení v anglickém jazyce - školní florbalový turnaj - lyžařský výcvik - písničky Svěráka a Uhlíře - matematický klokan - karneval školní družiny

13 - divadlo Lampion - Piráti - školní projekt - Humorné pohádky - školní výlet Ruzyně, Lidice - Hudební nástroje - hudební pořad - Dobrodružství veverky Zrzečky - Divadelní cestopis - den s Finy beseda, sportovní turnaj - Písně z pohádek a muzikálů - školní turnaj v malé kopané - Děti dětem - příprava Dne dětí - školní turnaj vybíjená - cykloturistický výlet - školní fotbalové utkání - Křivoklátská laťka - nocování žáků 1. stupně - orientační závod - Rytíř čtení Krátce z historie MŠ MŠ vznikla v roce 1945 a byla umístěna ve volné třídě budovy obecné a měšťanské školy v Křivoklátě. Od se nachází v samostatné budově na adrese Křivoklát 123, kde sídlí dodnes. V roce 1974 byla rozšířena MŠ na dvoutřídní. Od roku 1995 nastal úbytek dětí Od školního roku 2005/2006 je opět jednotřídní. V tomto školním roce se podařilo otevřít dvě třídy MŠ, jedná se však pouze o přechodnou záležitost. Akce v MŠ Kulturní akce: divadlo Hračka pohádka O pejskovi a kočičce divadlo Lampion pohádka Pejsek a kočička návštěva Muzea betlémů na Karlštejně vystoupení pro seniory v obci divadlo Zvoneček pohádka O neposlušných kůzlatech vánoční nadílka v mateřské škole zábavný program Velká školní taškařice koncert Písničky z pohádek divadlo Zvoneček pohádka O třech prasátkách pěvecká soutěž Zlatý slavík výtvarná soutěž Z pohádky do pohádky výstava kočárků na hradě Křivoklátě divadlo Zvoneček pohádka Kašpárek a hastrmánek divadlo Hračka Dům plný pohádek Akce s ekologickou výchovou: společná vycházka ke krmelci s lesníkem

14 návštěva IS LČR návštěva chovatele dravců a ptáků Zamykání lesa před zimou vánoční nadílka pro zvěř beseda Ptáci kolem nás oslava Dne země výlet do Plzně ZOO a Dinopark návštěva statku v Častonicích Akce se sportovní tematikou: Cesta za Rumcajsem Děti dětem ZŠ Roztoky, soutěže mezi MŠ soutěže v zimních sportech karneval v MŠ předplavecká výchova Cesta za pokladem Společné akce s rodiči: tvořivá odpoledne s rodiči výroba lampionků, výroba velikonoční výzdoby vánoční jarmark Tříkrálový koncert v kostele na Křivoklátě ukázková hodina angličtiny karneval v sokolovně pro veřejnost Den matek besídka Rozloučení se školáky malá slavnost na hradě

15 Kromě toho se naši učitelé podíleli i na okresních soutěžích vyhlašovaných DDM organizátorskou činností. Soutěže: Olympiáda v českém jazyce místo Lucie Zikmundová Lucie Krausová 15. místo Anna Tolmanová Okresní kolo v basketbalu ZŠ kategorie dívky 5. místo Okresní kolo v basketbalu ZŠ kategorie chlapci 5. místo Olympiáda v dějepise 13. místo Anna Kasíková 16. místo Martin Pliml Účast v okresním kole stolního tenisu pro 6. a 7. ročník Florbal pro 4. a 5. ročník Orion florbal cup starší chlapci 8. místo starší dívky 5. místo Halová kopaná 7. místo Florbal mladší žáci 3. místo Vybíjená pro 4. a 5. ročník OK basketbal mladší žáci 5. místo starší žáci místo starší žákyně místo Silový čtyřboj starší žákyně 5. místo starší žáci 5. místo mladší žákyně 6. místo mladší žáci 5. místo Florbalový turnaj o putovní pohár ministra školství dívky 3. místo

16 chlapci 2. místo McDonald s Cup 5. místo Atletika 1. stupeň Celostátní soutěže Matematický klokan Matematická soutěž Taktik 1. místo (zapojili jsme se již celkem třikrát, při naší první účasti jsme skončili na 15. místě, v loňském ročníku jsme byli šestí a v letošním roce jsme skončili na nejvyšším místě), celkem se zapojilo 342 škol z České republiky a Slovenské republiky Soutěž Taktik Výzva 2012 (3. ročník)- nejlepšího umístění dosáhl Albert Skramuský Postup do krajského kola celostátní soutěže Sapere vědět, jak žít Soutěž Hravě, žij zdravě 2. místo v rámci Středočeského kraje Další úspěchy 3. místo v celorepublikové soutěži ve sběru elektropřístrojů Ukliďme si svět (Elektrowin) 1. místo v rámci Středočeského kraje Školní projekty: Hravá škola a Humorné pohádky (oba projekty byly připraveny na základě návrhu mluvčích tříd) Proběhla mezitřídní soutěž ve vybíjené, ve florbalu, halové kopané; přátelské fotbalové utkání s 10. ZŠ Most, Křivoklátská laťka (soutěž ve skoku vysokém), fotbalové utkání mezi žáky 2. stupně. Na 1. stupni je plněn program Zdravé zuby. Žáci ročníku se zúčastnili testování Eskalátor (Scio). Týká se čtenářské gramotnosti a anglického jazyka. Testování se uskutečnilo v podzimním období. Jarní část se přesunula, neboť se zde termín překrýval s celostátním testováním žáků 5. a 9. ročníku.

17 Kontrolní činnost nadřízených složek Městys Křivoklát jako zřizovatel uskutečnil kontrolu hospodaření s provozními prostředky. Žádné sankce uloženy nebyly. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY Ve škole se podařilo opět otevřít dva zájmové kroužky florbalu. Dále pokračoval kroužek Příprava pokrmů a na prvním stupni sportovní hry. Během poledních přestávek i v době mimoškolní využívali žáci hojně stolní tenis, tělocvičnu a školní hřiště. Žáci docházejí soukromě do místních kroužků (Sokol Roztoky) nebo dojíždějí do Rakovníka. Žáci mohou docházet na soukromé hodiny hudby, kterou vyučuje paní Dagmar Pavlíčková ve školní budově. Ve školní tělocvičně probíhá cvičení rodičů a dětí, gymnastika a zdravotní TV, kterou zajišťuje TJ Roztoky. Na škole funguje Klub mladého čtenáře. Pro žáky každoročně zajišťujeme velké množství různorodých akcí kulturní vystoupení, besedy, exkurze, výlety, turistiku a další. Pravidelně přispíváme do Křivoklátských listů a snažíme se tak informovat veřejnost o dění ve škole. Práce se zaostávajícími žáky V tomto roce též pokračovala i práce se zaostávajícími žáky, především pak se žáky s různými specifickými poruchami učení. Je však nutné stále zlepšovat individuální přístup. Snažíme se postupovat podle doporučení PPP. Výchovná poradkyně každým rokem aktualizuje přehled žáků se specifickými poruchami učení. Problematika pomoci těmto žákům je pravidelně probírána na poradách a dalších pracovních setkáních. Výchovná poradkyně řešila ve spolupráci s třídními učiteli a vedením školy některé kázeňské problémy. Doporučení pedagogicko psychologických poraden či jiných specializovaných institucí přijímá poštou ředitelka školy, předává je výchovné poradkyni, která po prostudování tohoto materiálu předává kopii příslušnému třídnímu učiteli. Lze konstatovat, že vzhledem k podmínkám poskytuje škola těmto žákům základní možnosti k jejich další seberealizaci (velké možnosti jsou právě i v nižším počtu žáků ve třídách).

18 VYUŽITÍ DIDAKTICKÉ A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Ředitelka školy při svých hospitacích rovněž sleduje, jak učitelé využívají názorné pomůcky, didaktickou nebo výpočetní techniku. Nově škola získala dvě další interaktivní tabule, které jsou využívány v hodinách anglického jazyka a pro žáky 1. stupně. Počítače ve třídách nebyly využity při žádné hospitaci. Všem vyučujícím bylo doporučeno větší zapojení výpočetní techniky do výuky a též i využití didaktických pomůcek. V hodinách jsou hlavně využívány CD přehrávače. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY: ROK 2011 Platy pedagogů Platy ostatních OON ONIV přímé odvody FKSP Provozní prostředky EU peníze školám ,4 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ŠKOLA PRACOVALA V RÁMCI OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST, NÁZEV PROJEKTU: ŠKOLA PRO ŽIVOT (ÚČAST NA DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DÁLE VYPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH MATERIÁLŮ). ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Škola není zapojena. Ve škole kromě projektu EU peníze školám nebyly realizovány žádné projekty, které by byly financovány z cizích zdrojů. Spolupráce s odborovou organizací je dlouhodobě bezproblémová. Odborová organizace je informována o dění ve škole, mezi školou a odborovou organizací je uzavřena kolektivní smlouva.

19 ZÁVĚR Škola se snaží sledovat moderní trendy ve výuce. Uvědomujeme si, že prosté memorování rozsáhlých textů není příliš efektivní. Dále je jasné, že u dnešních žáků neobstojí frontální vyučování a příliš efektivní není ani řízený rozhovor. Proto se snažíme stále více klást důraz na rozvoj osobnosti žáka, jeho komunikační dovednosti a schopnosti sám vyhledávat informace, které potřebuje a které především dále využívá. Dále je důležité zařazování týmových aktivit, k tomu napomáhá i projektové vyučování. Snažíme se také o zdůraznění odpovědnosti dětí za své chování a jednání. Nutné je také klást důraz na čtenářskou gramotnost, která se prolíná všemi předměty. Ve třídách 1. stupně je velmi klidné prostředí a je vidět pozitivní vztah mezi učitelkami a dětmi. Práce je zde složitější tím, že máme spojené ročníky. Všechny vyučující mají však bohaté zkušenosti se spojenými ročníky a děti zde nejsou ničím ochuzeny. Kvalita výuky na 2. stupni dosahuje kolísavé úrovně. Při hospitacích jsou stále zjišťovány nedostatky, které vyplývají i z nedodržování principů ŠVP. Týkají se hlavně komunikace se žáky, dále střídání metod a forem práce. V této oblasti jsou stále rezervy. U některých vyučujících se projevuje pouze formální pochopení ŠVP. Velmi dobré zkušenosti máme s projektovými dny, které se ustálily vždy v období podzimním a jarním. Snažíme se zaměřovat projekty na průřezová témata, která jsou nedílnou součástí ŠVP. V letošním školním roce byly projekty připraveny podle návrhů samotných žáků, jejichž názor prezentovali mluvčí jednotlivých tříd. Ti se vždy jednou měsíčně scházeli s vedením školy. Pozitivní je určitě otevření zájmových útvarů i nabídka volitelných předmětů. Od sedmého ročníku nabízíme žákům další cizí jazyk a této nabídky žáci využívají. Můžeme nabídnout německý a ruský jazyk. ***************************************************************************************** V Křivoklátě 31. srpna 2012 Zpracovala: Mgr. Marcela Kasíková

M A T E Ř S K Á Š K O L A K Ř I V O K L Á T O Č I N N O S T I Š K O L Y *************************

M A T E Ř S K Á Š K O L A K Ř I V O K L Á T O Č I N N O S T I Š K O L Y ************************* Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A K Ř I V O K L Á T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ************************* Školní rok 2009/2010 Základní údaje o škole Název

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křivoklát Křivoklát 157. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Křivoklát Křivoklát 157. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Křivoklát Křivoklát 157 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Křivoklát (ke změně názvu

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola, zřizovatel, součásti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více