M A T E Ř S K Á Š K O L A K Ř I V O K L Á T O Č I N N O S T I Š K O L Y *************************

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M A T E Ř S K Á Š K O L A K Ř I V O K L Á T O Č I N N O S T I Š K O L Y *************************"

Transkript

1 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A K Ř I V O K L Á T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ************************* Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole

2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Křivoklát (ke změně názvu došlo od 1. února 2006) Adresa školy: Křivoklát 157 (vzdělání je poskytováno i na další adrese Hradní 123, Křivoklát) Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Vedení školy: ředitelka: Mgr. Marcela Kasíková zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Ilona Hájková Kontakt: tel , , Zřizovatel: Městys Křivoklát Adresa zřizovatele: Dr. M. Tyrše 93, Křivoklát Součásti školy kapacita Mateřská škola 50 Základní škola 300 Školní družina 35 Školní klub 15 Školní jídelna (MŠ i ZŠ) 350 Dne vznikl jeden právní subjekt, kdy byla sloučena ZŠ a MŠ a dále připojeny dvě školní jídelny. Dodatky zřizovací listiny změnily od název školy na Základní školu a Mateřskou školu Křivoklát. Stejně tak došlo ke změnám u školních jídelen, kdy sloučením kapacit vznikla jedna školní jídelna, která poskytuje služby na dvou adresách ( Křivoklát 157; Hradní 123, Křivoklát). Mateřská škola po celý školní rok pracovala podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Základní škola poskytovala vzdělání podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (vydán a následně aktualizován). Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školu celkem 154 žáků (podle zahajovacích výkazů). Na 1. stupni byl spojený 1. a 3. ročník, dále i 4. a 5 ročník, celkem 51 žáků. Na druhém stupni se vyučovalo v pěti třídách (dvě třídy devátého ročníku). V nich bylo celkem 103 žáků. Během školního roku došlo k přestupům žáků ze školy i do školy, školní rok byl ukončen se 153 žáky.

3 I v tomto školním roce fungovalo jedno oddělení školní družiny a jedno oddělení školního klubu. Jednotlivá oddělení byla naplněna v souladu s vyhláškou. V MŠ bylo zapsáno 36 dětí ve dvou třídách. Pedagogický sbor ZŠ tvořilo celkem 14 pracovníků včetně ředitelky školy, její zástupkyně a vychovatelky ŠD. V mateřské škole pracovaly tři učitelky (jedna na zkrácený úvazek). Kromě pedagogů jsou na škole zaměstnáni i provozní zaměstnanci (školník, dvě uklízečky a účetní), v MŠ jedna školnice. V obou školních jídelnách pracují čtyři kuchařky a jedna vedoucí školní jídelny. Všechny pracovnice ve ŠJ mají zkrácené úvazky. Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby (ZŠ i MŠ) Do 35 let muži 1 ženy let muži 2

4 ženy let muži 0 ženy 6 Nad 55 let do důch. věku muži 0 ženy 2 V důchodovém věku muži 0 ženy 1 celkem muži 3 ženy 14 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví Dosažené vzdělání muži ženy Celkem Základní Vyučen Úplné střední Vyšší odborné Vysokoškolské Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce celkem odborná kvalifikace bez odborné kvalifikace Učitelé 1. stupně Učitelé 2. stupně Učitelky MŠ Vychovatelka ŠD Někteří vyučující splňují příslušné vzdělání, ale vyučují i předměty, na které nemají odbornou kvalifikaci. Vždy se však jedná o blízký předmět k jejich vystudovanému oboru. Některé předměty se na naší škole vyučují neaprobovaně již delší dobu (např. fyzika, výtvarná výchova) Předměty s výchovným zaměřením často doplňují úvazek jednotlivých vyučujících. Přednost dostávají zákonitě tzv. hlavní předměty. Úvazky zaměstnanců Pedagogičtí zaměstnanci: 15,89 skutečný ; 16,39 normativní Provozní zaměstnanci: 7,77 skutečný ; 8,36 normativní Přehled o žácích ve školním roce 2011/2012 třída: chlapci: dívky: celkem: poznámka: I.(1. r.) (3. r.) spojeno se 3. ročníkem II. (2. r.) III.(4. r.) spojeno s 5. ročníkem (5. r.) VI

5 VII VIII IX. A IX. B I.+II průměr celkem: 19,25 Jedná se o počty žáků podle zahajovacích výkazů. V dalších tabulkách a přehledech se již objevují počty skutečné pro dané období. Ve školním roce 2011/2012 bylo na škole evidováno 14 žáků s různým stupněm specifických poruch učení a chování. Seznam žáků je k dispozici u výchovné poradkyně. Dva žáci pracovali podle IVP. Počet dětí v MŠ: 36 zapsaných/2 třídy Materiálně technické zajištění školy Během prázdnin došlo k opravám běžných závad, od září 2011 škola využívá tepelná čerpadla. Dosavadní topení na LTO bude zachováno pro případ nepříznivého počasí v zimě. Průběžně jsou opravovány běžné provozní závady (poničené židle a lavice, zničené zámky u šaten...) a doplňovány sbírky kabinetů. V závěru školního roku byla novými lavicemi a židlemi vybavena učebna anglického jazyka a během prázdnin pak vyměněny židle v počítačové učebně. Všechny učebny jsou dostatečně prostorné a zajišťují optimální možnost pro výuku žáků.

6 K výuce jsou vedle tzv. kmenových tříd využívány i další učebny počítačová učebna, cvičná kuchyňka, učebna chemie, školní dílna... V jednotlivých učebnách je k dispozici internet a nově během prázdnin přibylo wifi připojení. V období hlavních prázdnin probíhala výměna střešní krytiny na budově MŠ. Materiálně technické podmínky vzdělávací činnosti vzhledem ke schváleným učebním dokumentům Učebnice byly pokryty podle požadavků jednotlivých vyučujících a v dostatečném množství. Pracovní sešity si žáci zčásti hradí. Každým rokem je prováděna inventarizace, během níž jsou vyřazeny staré a neodpovídající pomůcky, odepsány zastaralé přístroje. Nové pomůcky jsou dokupovány podle nabídky, požadavků vyučujících, ale největší roli zde sehrává množství finančních prostředků. Některé nové pomůcky byly zakoupeny v rámci projektu EU peníze školám. Výchovně vzdělávací práce Chod školy se řídí školním řádem, který byl schválen na úvodní pedagogické radě v srpnu 2011 (schválený i školskou radou). Školní řád pro školní družinu a školní klub je samostatný. Pro MŠ byl vydán též vlastní školní řád. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ V základní škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Rozšířená výuka se na škole neprovádí. Kromě povinných předmětů se vyučovalo na 2. stupni i předmětům povinně volitelným. Mateřská škola měla zpracovaný Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Školní družina měla též vypracovaný svůj program.

7 Přehled volitelných předmětů ve školním roce 2011/2012 ročník: předmět: vyučující: počet žáků: šestý: sportovní hry Tomáš Vostatek 19 ruční práce Jaroslava Štillerová 19 sedmý: domácnost Jaroslava Štillerová 26 informatika Vlastimil Rajniš 26 osmý seminář ze zeměpisu Jitka Rajnišová 26 devátý ekologická praktika Vlastimil Rajniš 32 technické činnosti Jitka Hušková 32 sportovní hry Tomáš Vostatek 32 domácnost Jaroslava Štillerová 32 V sedmém ročníku se volitelné předměty vyučovaly jedno pololetí. V devátém ročníku se v každé třídě vyučovaly jedno pololetí sportovní hry a domácnost. Ve škole nejsou z personálních i provozních důvodů zřízeny specializované třídy. V MŠ probíhal výtvarný kroužek pod vedením p. uč. Vimrové. Děti se seznamovaly s různými výtvarnými technikami a netradičními výtvarnými materiály. PODAŘILO SE OPĚT OTEVŘÍT ZÁJMOVÉ ÚTVARY. PRO DRUHÝ STUPEŇ BYLY ZŘÍZENY DVĚ SKUPINY FLORBALU. NA DRUHÉM STUPNI BYL OTEVŘEN KROUŽEK PŘÍPRAVA POKRMŮ. Některé děti z prvního stupně navštěvovaly sportovní hry. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přestupy žáků z nižších ročníků a rozmístění žáků devátého ročníku pro školní rok 2011/2012 na víceletá gymnázia přijato: gymnázia zřiz. krajem 1

8 na SŠ zřizované krajem, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy učební obory celkem na soukromé školy: 1 počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: 31 Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 31 0 ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU Zápis dětí do prvního ročníku ZŠ Křivoklát se konal 20. ledna Zápisu se zúčastnilo 16 dětí. U zápisu byla podána jedna žádost o odklad povinné školní docházky, další tři žádosti pak následovaly do Všem žádostem bylo vyhověno. Do prvního ročníku tak nastoupí 11 dětí, neboť jedna žákyně se odstěhovala. ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ Zápis se konal 11. dubna Celkem bylo podáno 11 žádostí o předškolní vzdělávání. Všechny žádosti byly kladně vyřízeny. Podle zvýšeného počtu dětí budou i nadále zachovány dvě třídy. 1. pololetí ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ P R O S P Ě C H Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn.neprospělo I.(1.) (3.) II. (2.) III. (4.) (5.)

9 VI VII. 26* VIII IX. A IX. B Celkem pololetí Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo I. (1.) (3.) II. (2.) III. (4.) (5.) VI VII. 26* VIII IX. A IX. B Celkem Poznámka: v celkovém počtu žáků je započítána žákyně 7. ročníku, která se vzdělávala v zahraničí. 1. pololetí C H O V Á N Í Třída NTU DTU DŘŠ II. stupeň III. stupeň Pochvaly I. (1. roč.) (3. roč.) II. (2. roč.) III. (4. roč.) (5. roč.) VI VII VIII IX. A IX. B Celkem

10 2. pololetí Třída NTU DTU DŘŠ II. stupeň III. stupeň Pochvaly I. (1. roč.) (3. roč.) II. (2. roč.) III. (4. roč.) (5. roč.) VI VII VIII IX. A IX. B Celkem Kázeňská opatření OPATŘENÍ: POČET: 1.POL. % 1.POLOLETÍ POČET 2.POL. % 2. POLOLETÍ: NTU 31 20, ,4 DTU 13 8,5 13 8,6 DŘŠ 11 7,2 4 2,6 II.stupeň 2 1,3 1 0,66 III.stupeň Pochvaly 6 3,9 8 5,3 Opravné zkoušky se konají v posledním srpnovém týdnu. Celkem opravnou zkoušku dělal 1 žák a uspěl. Dva žáci neprospěli a opakují ročník. Žáci se rovněž zúčastňovali okresních soutěží a olympiád. Podrobnější informace lze načerpat v závěrečném přehledu. V kontaktu s pedagogicko psychologickou poradnou si vycházíme oboustranně vstříc. Během školního roku se uskutečnila metodická kontrola z PPP, která se zaměřila na práci se žáky s IVP. Při řešení problémů též spolupracujeme se sociálním odborem při MÚ Rakovník a dále s Policií ČR. Spolupráce s rodiči je většinou dobrá. Snažíme se rodiče informovat neprodleně o všech zásadních problémech. Spolupráce s MŠ Křivoklát je zcela samozřejmá již z důvodu existence jednoho právního subjektu. Výborná je i spolupráce s MŠ Městečko. Dále se snažíme spolupracovat s informačními středisky v Křivoklátě (CHKO a LS). Za finanční prostředky získané od sdružení Tereza bylo u školy otevřeno miniarboretum.

11 I nadále probíhal sběr elektrospotřebičů. Škola zde opět uspěla a získala 1. místo a finanční odměnu v rámci Středočeského kraje. Celkově jsme se umístili na třetím místě. Odměna zde byla věcná a vybraní žáci se zúčastnili výletu. V dalším sběru jsme získávali body. Za sběr hliníku jsme zakoupili publikace do školní knihovny. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Je vypracován Minimální preventivní program, který je plněn během celého školního roku. DVPP Pracovník školy Název akce Časový rozsah Školící instituce Finanční náročnost P. Tolmanová Čtenářská gramotnost klíč k 4 hodiny VISK 600,00 Kč úspěchu nejen při testování žáků T. Vostatek Inspiromat pro angličtináře aneb 6 hodin NIDV 550,00 Kč Nové nápady k výuce anglického jazyka T. Vostatek Hrajeme si v hodinách německého jazyka V. Rajniš Tvorba a obsahu a řízení studia v systému LMS Moodle prostředí pro vzdělávání 6 hodin Descartes 1 188,00 Kč 4 hodiny VISK 750,00 Kč V. Rajniš Tvorba a vyhodnocení testových 6 hodin VISK 900,00 Kč úloh v prostředí Moodle J. Hušková Moderní didaktika matematiky/hraní si na čtverečkovaném papíru ztráta 4 hodiny VISK 600,00 Kč

12 času nebo dobrá investice N. Kramelová Podpora matematické 4 hodiny VISK 600,00 Kč gramotnosti ve výuce na 1. stupni ZŠ/Geometrie z provázku a překládaného papíru J. Rajnišová Určování zeměpisné polohy ve 4 hodiny VISK 600,00 Kč vybraných didaktických hrách V. Rajniš Využívání školního 4 hodiny VISK 750,00 Kč experimentálního systému Vernier ve výuce přírodních věd V. Rajniš Využití prezentačních programů 4 hodiny VISK 600,00 Kč ve výuce chemie na ZŠ J. Rajnišová Výuka zeměpisu s podporou 4 hodiny VISK 700,00 Kč ICT prostředků/zeměpisný software Internet ve výuce M. Kasíková Aktuální stav školské legislativy 6 hodin Fakta 1 190,00 Kč M. Kasíková FKSP, odbory a ředitel 6 hodin Fakta 1 190,00 Kč V. Svobodová Kvalita předškolního 4 hodiny VISK 600,00 Kč vzdělávání/realizace vzdělávacího obsahu ŠVP J. Vimrová Kreativní témata a jejich využití VISK 650,00 Kč ve výtvarné výchově J. Vimrová Vánoční inspirace hvězdičky, 4 hodiny VISK koule, přáníčka a svícny M. Štrougalová Školní družina a ŠVP 2x4 hodiny VISK 960,00 Kč Akce a soutěže Akce: - představení Zelenina s ovocem dají páku nemocem! - pro 1. stupeň - vystoupení k 80. výročí otevření školy - Pohádky bratří Grimmů - Moliére a jeho přátelé - Recyklační hlídka - divadlo Lampion - O pejskovi a kočičce - Gotika život rytířů za vlády Lucemburků - Velké lesní stopování - IS CHKO - Příběhy bezpráví projekt, Člověk v tísni - návštěva Muzea betlémů na Karlštejně - mikulášská nadílka - Hravá škola - celoškolní projekt + den otevřených dveří - beseda o houbách - kouzelnické vystoupení pro 1. stupeň- hudební pořad Největší hvězdy pop music v proměnách populární hudby ( ) - kurze žáků 9. roč. - SOU Nové Strašecí - kouzelnické představení v anglickém jazyce - školní florbalový turnaj - lyžařský výcvik - písničky Svěráka a Uhlíře - matematický klokan - karneval školní družiny

13 - divadlo Lampion - Piráti - školní projekt - Humorné pohádky - školní výlet Ruzyně, Lidice - Hudební nástroje - hudební pořad - Dobrodružství veverky Zrzečky - Divadelní cestopis - den s Finy beseda, sportovní turnaj - Písně z pohádek a muzikálů - školní turnaj v malé kopané - Děti dětem - příprava Dne dětí - školní turnaj vybíjená - cykloturistický výlet - školní fotbalové utkání - Křivoklátská laťka - nocování žáků 1. stupně - orientační závod - Rytíř čtení Krátce z historie MŠ MŠ vznikla v roce 1945 a byla umístěna ve volné třídě budovy obecné a měšťanské školy v Křivoklátě. Od se nachází v samostatné budově na adrese Křivoklát 123, kde sídlí dodnes. V roce 1974 byla rozšířena MŠ na dvoutřídní. Od roku 1995 nastal úbytek dětí Od školního roku 2005/2006 je opět jednotřídní. V tomto školním roce se podařilo otevřít dvě třídy MŠ, jedná se však pouze o přechodnou záležitost. Akce v MŠ Kulturní akce: divadlo Hračka pohádka O pejskovi a kočičce divadlo Lampion pohádka Pejsek a kočička návštěva Muzea betlémů na Karlštejně vystoupení pro seniory v obci divadlo Zvoneček pohádka O neposlušných kůzlatech vánoční nadílka v mateřské škole zábavný program Velká školní taškařice koncert Písničky z pohádek divadlo Zvoneček pohádka O třech prasátkách pěvecká soutěž Zlatý slavík výtvarná soutěž Z pohádky do pohádky výstava kočárků na hradě Křivoklátě divadlo Zvoneček pohádka Kašpárek a hastrmánek divadlo Hračka Dům plný pohádek Akce s ekologickou výchovou: společná vycházka ke krmelci s lesníkem

14 návštěva IS LČR návštěva chovatele dravců a ptáků Zamykání lesa před zimou vánoční nadílka pro zvěř beseda Ptáci kolem nás oslava Dne země výlet do Plzně ZOO a Dinopark návštěva statku v Častonicích Akce se sportovní tematikou: Cesta za Rumcajsem Děti dětem ZŠ Roztoky, soutěže mezi MŠ soutěže v zimních sportech karneval v MŠ předplavecká výchova Cesta za pokladem Společné akce s rodiči: tvořivá odpoledne s rodiči výroba lampionků, výroba velikonoční výzdoby vánoční jarmark Tříkrálový koncert v kostele na Křivoklátě ukázková hodina angličtiny karneval v sokolovně pro veřejnost Den matek besídka Rozloučení se školáky malá slavnost na hradě

15 Kromě toho se naši učitelé podíleli i na okresních soutěžích vyhlašovaných DDM organizátorskou činností. Soutěže: Olympiáda v českém jazyce místo Lucie Zikmundová Lucie Krausová 15. místo Anna Tolmanová Okresní kolo v basketbalu ZŠ kategorie dívky 5. místo Okresní kolo v basketbalu ZŠ kategorie chlapci 5. místo Olympiáda v dějepise 13. místo Anna Kasíková 16. místo Martin Pliml Účast v okresním kole stolního tenisu pro 6. a 7. ročník Florbal pro 4. a 5. ročník Orion florbal cup starší chlapci 8. místo starší dívky 5. místo Halová kopaná 7. místo Florbal mladší žáci 3. místo Vybíjená pro 4. a 5. ročník OK basketbal mladší žáci 5. místo starší žáci místo starší žákyně místo Silový čtyřboj starší žákyně 5. místo starší žáci 5. místo mladší žákyně 6. místo mladší žáci 5. místo Florbalový turnaj o putovní pohár ministra školství dívky 3. místo

16 chlapci 2. místo McDonald s Cup 5. místo Atletika 1. stupeň Celostátní soutěže Matematický klokan Matematická soutěž Taktik 1. místo (zapojili jsme se již celkem třikrát, při naší první účasti jsme skončili na 15. místě, v loňském ročníku jsme byli šestí a v letošním roce jsme skončili na nejvyšším místě), celkem se zapojilo 342 škol z České republiky a Slovenské republiky Soutěž Taktik Výzva 2012 (3. ročník)- nejlepšího umístění dosáhl Albert Skramuský Postup do krajského kola celostátní soutěže Sapere vědět, jak žít Soutěž Hravě, žij zdravě 2. místo v rámci Středočeského kraje Další úspěchy 3. místo v celorepublikové soutěži ve sběru elektropřístrojů Ukliďme si svět (Elektrowin) 1. místo v rámci Středočeského kraje Školní projekty: Hravá škola a Humorné pohádky (oba projekty byly připraveny na základě návrhu mluvčích tříd) Proběhla mezitřídní soutěž ve vybíjené, ve florbalu, halové kopané; přátelské fotbalové utkání s 10. ZŠ Most, Křivoklátská laťka (soutěž ve skoku vysokém), fotbalové utkání mezi žáky 2. stupně. Na 1. stupni je plněn program Zdravé zuby. Žáci ročníku se zúčastnili testování Eskalátor (Scio). Týká se čtenářské gramotnosti a anglického jazyka. Testování se uskutečnilo v podzimním období. Jarní část se přesunula, neboť se zde termín překrýval s celostátním testováním žáků 5. a 9. ročníku.

17 Kontrolní činnost nadřízených složek Městys Křivoklát jako zřizovatel uskutečnil kontrolu hospodaření s provozními prostředky. Žádné sankce uloženy nebyly. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY Ve škole se podařilo opět otevřít dva zájmové kroužky florbalu. Dále pokračoval kroužek Příprava pokrmů a na prvním stupni sportovní hry. Během poledních přestávek i v době mimoškolní využívali žáci hojně stolní tenis, tělocvičnu a školní hřiště. Žáci docházejí soukromě do místních kroužků (Sokol Roztoky) nebo dojíždějí do Rakovníka. Žáci mohou docházet na soukromé hodiny hudby, kterou vyučuje paní Dagmar Pavlíčková ve školní budově. Ve školní tělocvičně probíhá cvičení rodičů a dětí, gymnastika a zdravotní TV, kterou zajišťuje TJ Roztoky. Na škole funguje Klub mladého čtenáře. Pro žáky každoročně zajišťujeme velké množství různorodých akcí kulturní vystoupení, besedy, exkurze, výlety, turistiku a další. Pravidelně přispíváme do Křivoklátských listů a snažíme se tak informovat veřejnost o dění ve škole. Práce se zaostávajícími žáky V tomto roce též pokračovala i práce se zaostávajícími žáky, především pak se žáky s různými specifickými poruchami učení. Je však nutné stále zlepšovat individuální přístup. Snažíme se postupovat podle doporučení PPP. Výchovná poradkyně každým rokem aktualizuje přehled žáků se specifickými poruchami učení. Problematika pomoci těmto žákům je pravidelně probírána na poradách a dalších pracovních setkáních. Výchovná poradkyně řešila ve spolupráci s třídními učiteli a vedením školy některé kázeňské problémy. Doporučení pedagogicko psychologických poraden či jiných specializovaných institucí přijímá poštou ředitelka školy, předává je výchovné poradkyni, která po prostudování tohoto materiálu předává kopii příslušnému třídnímu učiteli. Lze konstatovat, že vzhledem k podmínkám poskytuje škola těmto žákům základní možnosti k jejich další seberealizaci (velké možnosti jsou právě i v nižším počtu žáků ve třídách).

18 VYUŽITÍ DIDAKTICKÉ A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Ředitelka školy při svých hospitacích rovněž sleduje, jak učitelé využívají názorné pomůcky, didaktickou nebo výpočetní techniku. Nově škola získala dvě další interaktivní tabule, které jsou využívány v hodinách anglického jazyka a pro žáky 1. stupně. Počítače ve třídách nebyly využity při žádné hospitaci. Všem vyučujícím bylo doporučeno větší zapojení výpočetní techniky do výuky a též i využití didaktických pomůcek. V hodinách jsou hlavně využívány CD přehrávače. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY: ROK 2011 Platy pedagogů Platy ostatních OON ONIV přímé odvody FKSP Provozní prostředky EU peníze školám ,4 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ŠKOLA PRACOVALA V RÁMCI OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST, NÁZEV PROJEKTU: ŠKOLA PRO ŽIVOT (ÚČAST NA DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DÁLE VYPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH MATERIÁLŮ). ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Škola není zapojena. Ve škole kromě projektu EU peníze školám nebyly realizovány žádné projekty, které by byly financovány z cizích zdrojů. Spolupráce s odborovou organizací je dlouhodobě bezproblémová. Odborová organizace je informována o dění ve škole, mezi školou a odborovou organizací je uzavřena kolektivní smlouva.

19 ZÁVĚR Škola se snaží sledovat moderní trendy ve výuce. Uvědomujeme si, že prosté memorování rozsáhlých textů není příliš efektivní. Dále je jasné, že u dnešních žáků neobstojí frontální vyučování a příliš efektivní není ani řízený rozhovor. Proto se snažíme stále více klást důraz na rozvoj osobnosti žáka, jeho komunikační dovednosti a schopnosti sám vyhledávat informace, které potřebuje a které především dále využívá. Dále je důležité zařazování týmových aktivit, k tomu napomáhá i projektové vyučování. Snažíme se také o zdůraznění odpovědnosti dětí za své chování a jednání. Nutné je také klást důraz na čtenářskou gramotnost, která se prolíná všemi předměty. Ve třídách 1. stupně je velmi klidné prostředí a je vidět pozitivní vztah mezi učitelkami a dětmi. Práce je zde složitější tím, že máme spojené ročníky. Všechny vyučující mají však bohaté zkušenosti se spojenými ročníky a děti zde nejsou ničím ochuzeny. Kvalita výuky na 2. stupni dosahuje kolísavé úrovně. Při hospitacích jsou stále zjišťovány nedostatky, které vyplývají i z nedodržování principů ŠVP. Týkají se hlavně komunikace se žáky, dále střídání metod a forem práce. V této oblasti jsou stále rezervy. U některých vyučujících se projevuje pouze formální pochopení ŠVP. Velmi dobré zkušenosti máme s projektovými dny, které se ustálily vždy v období podzimním a jarním. Snažíme se zaměřovat projekty na průřezová témata, která jsou nedílnou součástí ŠVP. V letošním školním roce byly projekty připraveny podle návrhů samotných žáků, jejichž názor prezentovali mluvčí jednotlivých tříd. Ti se vždy jednou měsíčně scházeli s vedením školy. Pozitivní je určitě otevření zájmových útvarů i nabídka volitelných předmětů. Od sedmého ročníku nabízíme žákům další cizí jazyk a této nabídky žáci využívají. Můžeme nabídnout německý a ruský jazyk. ***************************************************************************************** V Křivoklátě 31. srpna 2012 Zpracovala: Mgr. Marcela Kasíková

Základní škola a Mateřská škola Křivoklát Křivoklát 157. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Křivoklát Křivoklát 157. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Křivoklát Křivoklát 157 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Křivoklát (ke změně názvu

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013 Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1.část Zprávu vypracovaly: Mgr. Miloslava Lamačová Mgr. Dana Mrázková Mgr. Radka Millerová

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

školní rok 2013/2014

školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2013/2014 V Radostíně nad Oslavou 25. srpna 2014

Více