M A T E Ř S K Á Š K O L A K Ř I V O K L Á T O Č I N N O S T I Š K O L Y *************************

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M A T E Ř S K Á Š K O L A K Ř I V O K L Á T O Č I N N O S T I Š K O L Y *************************"

Transkript

1 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A K Ř I V O K L Á T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ************************* Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole

2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Křivoklát (ke změně názvu došlo od 1. února 2006) Adresa školy: Křivoklát 157 (vzdělání je poskytováno i na další adrese Hradní 123, Křivoklát) Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Vedení školy: ředitelka: Mgr. Marcela Kasíková zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Ilona Hájková Kontakt: tel , , Zřizovatel: Městys Křivoklát Adresa zřizovatele: Dr. M. Tyrše 93, Křivoklát Součásti školy kapacita Mateřská škola 50 Základní škola 300 Školní družina 35 Školní klub 15 Školní jídelna (MŠ i ZŠ) 350 Dne vznikl jeden právní subjekt, kdy byla sloučena ZŠ a MŠ a dále připojeny dvě školní jídelny. Dodatky zřizovací listiny změnily od název školy na Základní školu a Mateřskou školu Křivoklát. Stejně tak došlo ke změnám u školních jídelen, kdy sloučením kapacit vznikla jedna školní jídelna, která poskytuje služby na dvou adresách ( Křivoklát 157; Hradní 123, Křivoklát). Mateřská škola po celý školní rok pracovala podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Základní škola poskytovala vzdělání podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (vydán a následně aktualizován). Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školu celkem 154 žáků (podle zahajovacích výkazů). Na 1. stupni byl spojený 1. a 3. ročník, dále i 4. a 5 ročník, celkem 51 žáků. Na druhém stupni se vyučovalo v pěti třídách (dvě třídy devátého ročníku). V nich bylo celkem 103 žáků. Během školního roku došlo k přestupům žáků ze školy i do školy, školní rok byl ukončen se 153 žáky.

3 I v tomto školním roce fungovalo jedno oddělení školní družiny a jedno oddělení školního klubu. Jednotlivá oddělení byla naplněna v souladu s vyhláškou. V MŠ bylo zapsáno 36 dětí ve dvou třídách. Pedagogický sbor ZŠ tvořilo celkem 14 pracovníků včetně ředitelky školy, její zástupkyně a vychovatelky ŠD. V mateřské škole pracovaly tři učitelky (jedna na zkrácený úvazek). Kromě pedagogů jsou na škole zaměstnáni i provozní zaměstnanci (školník, dvě uklízečky a účetní), v MŠ jedna školnice. V obou školních jídelnách pracují čtyři kuchařky a jedna vedoucí školní jídelny. Všechny pracovnice ve ŠJ mají zkrácené úvazky. Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby (ZŠ i MŠ) Do 35 let muži 1 ženy let muži 2

4 ženy let muži 0 ženy 6 Nad 55 let do důch. věku muži 0 ženy 2 V důchodovém věku muži 0 ženy 1 celkem muži 3 ženy 14 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví Dosažené vzdělání muži ženy Celkem Základní Vyučen Úplné střední Vyšší odborné Vysokoškolské Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce celkem odborná kvalifikace bez odborné kvalifikace Učitelé 1. stupně Učitelé 2. stupně Učitelky MŠ Vychovatelka ŠD Někteří vyučující splňují příslušné vzdělání, ale vyučují i předměty, na které nemají odbornou kvalifikaci. Vždy se však jedná o blízký předmět k jejich vystudovanému oboru. Některé předměty se na naší škole vyučují neaprobovaně již delší dobu (např. fyzika, výtvarná výchova) Předměty s výchovným zaměřením často doplňují úvazek jednotlivých vyučujících. Přednost dostávají zákonitě tzv. hlavní předměty. Úvazky zaměstnanců Pedagogičtí zaměstnanci: 15,89 skutečný ; 16,39 normativní Provozní zaměstnanci: 7,77 skutečný ; 8,36 normativní Přehled o žácích ve školním roce 2011/2012 třída: chlapci: dívky: celkem: poznámka: I.(1. r.) (3. r.) spojeno se 3. ročníkem II. (2. r.) III.(4. r.) spojeno s 5. ročníkem (5. r.) VI

5 VII VIII IX. A IX. B I.+II průměr celkem: 19,25 Jedná se o počty žáků podle zahajovacích výkazů. V dalších tabulkách a přehledech se již objevují počty skutečné pro dané období. Ve školním roce 2011/2012 bylo na škole evidováno 14 žáků s různým stupněm specifických poruch učení a chování. Seznam žáků je k dispozici u výchovné poradkyně. Dva žáci pracovali podle IVP. Počet dětí v MŠ: 36 zapsaných/2 třídy Materiálně technické zajištění školy Během prázdnin došlo k opravám běžných závad, od září 2011 škola využívá tepelná čerpadla. Dosavadní topení na LTO bude zachováno pro případ nepříznivého počasí v zimě. Průběžně jsou opravovány běžné provozní závady (poničené židle a lavice, zničené zámky u šaten...) a doplňovány sbírky kabinetů. V závěru školního roku byla novými lavicemi a židlemi vybavena učebna anglického jazyka a během prázdnin pak vyměněny židle v počítačové učebně. Všechny učebny jsou dostatečně prostorné a zajišťují optimální možnost pro výuku žáků.

6 K výuce jsou vedle tzv. kmenových tříd využívány i další učebny počítačová učebna, cvičná kuchyňka, učebna chemie, školní dílna... V jednotlivých učebnách je k dispozici internet a nově během prázdnin přibylo wifi připojení. V období hlavních prázdnin probíhala výměna střešní krytiny na budově MŠ. Materiálně technické podmínky vzdělávací činnosti vzhledem ke schváleným učebním dokumentům Učebnice byly pokryty podle požadavků jednotlivých vyučujících a v dostatečném množství. Pracovní sešity si žáci zčásti hradí. Každým rokem je prováděna inventarizace, během níž jsou vyřazeny staré a neodpovídající pomůcky, odepsány zastaralé přístroje. Nové pomůcky jsou dokupovány podle nabídky, požadavků vyučujících, ale největší roli zde sehrává množství finančních prostředků. Některé nové pomůcky byly zakoupeny v rámci projektu EU peníze školám. Výchovně vzdělávací práce Chod školy se řídí školním řádem, který byl schválen na úvodní pedagogické radě v srpnu 2011 (schválený i školskou radou). Školní řád pro školní družinu a školní klub je samostatný. Pro MŠ byl vydán též vlastní školní řád. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ V základní škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Rozšířená výuka se na škole neprovádí. Kromě povinných předmětů se vyučovalo na 2. stupni i předmětům povinně volitelným. Mateřská škola měla zpracovaný Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Školní družina měla též vypracovaný svůj program.

7 Přehled volitelných předmětů ve školním roce 2011/2012 ročník: předmět: vyučující: počet žáků: šestý: sportovní hry Tomáš Vostatek 19 ruční práce Jaroslava Štillerová 19 sedmý: domácnost Jaroslava Štillerová 26 informatika Vlastimil Rajniš 26 osmý seminář ze zeměpisu Jitka Rajnišová 26 devátý ekologická praktika Vlastimil Rajniš 32 technické činnosti Jitka Hušková 32 sportovní hry Tomáš Vostatek 32 domácnost Jaroslava Štillerová 32 V sedmém ročníku se volitelné předměty vyučovaly jedno pololetí. V devátém ročníku se v každé třídě vyučovaly jedno pololetí sportovní hry a domácnost. Ve škole nejsou z personálních i provozních důvodů zřízeny specializované třídy. V MŠ probíhal výtvarný kroužek pod vedením p. uč. Vimrové. Děti se seznamovaly s různými výtvarnými technikami a netradičními výtvarnými materiály. PODAŘILO SE OPĚT OTEVŘÍT ZÁJMOVÉ ÚTVARY. PRO DRUHÝ STUPEŇ BYLY ZŘÍZENY DVĚ SKUPINY FLORBALU. NA DRUHÉM STUPNI BYL OTEVŘEN KROUŽEK PŘÍPRAVA POKRMŮ. Některé děti z prvního stupně navštěvovaly sportovní hry. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přestupy žáků z nižších ročníků a rozmístění žáků devátého ročníku pro školní rok 2011/2012 na víceletá gymnázia přijato: gymnázia zřiz. krajem 1

8 na SŠ zřizované krajem, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy učební obory celkem na soukromé školy: 1 počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: 31 Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 31 0 ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU Zápis dětí do prvního ročníku ZŠ Křivoklát se konal 20. ledna Zápisu se zúčastnilo 16 dětí. U zápisu byla podána jedna žádost o odklad povinné školní docházky, další tři žádosti pak následovaly do Všem žádostem bylo vyhověno. Do prvního ročníku tak nastoupí 11 dětí, neboť jedna žákyně se odstěhovala. ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ Zápis se konal 11. dubna Celkem bylo podáno 11 žádostí o předškolní vzdělávání. Všechny žádosti byly kladně vyřízeny. Podle zvýšeného počtu dětí budou i nadále zachovány dvě třídy. 1. pololetí ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ P R O S P Ě C H Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn.neprospělo I.(1.) (3.) II. (2.) III. (4.) (5.)

9 VI VII. 26* VIII IX. A IX. B Celkem pololetí Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo I. (1.) (3.) II. (2.) III. (4.) (5.) VI VII. 26* VIII IX. A IX. B Celkem Poznámka: v celkovém počtu žáků je započítána žákyně 7. ročníku, která se vzdělávala v zahraničí. 1. pololetí C H O V Á N Í Třída NTU DTU DŘŠ II. stupeň III. stupeň Pochvaly I. (1. roč.) (3. roč.) II. (2. roč.) III. (4. roč.) (5. roč.) VI VII VIII IX. A IX. B Celkem

10 2. pololetí Třída NTU DTU DŘŠ II. stupeň III. stupeň Pochvaly I. (1. roč.) (3. roč.) II. (2. roč.) III. (4. roč.) (5. roč.) VI VII VIII IX. A IX. B Celkem Kázeňská opatření OPATŘENÍ: POČET: 1.POL. % 1.POLOLETÍ POČET 2.POL. % 2. POLOLETÍ: NTU 31 20, ,4 DTU 13 8,5 13 8,6 DŘŠ 11 7,2 4 2,6 II.stupeň 2 1,3 1 0,66 III.stupeň Pochvaly 6 3,9 8 5,3 Opravné zkoušky se konají v posledním srpnovém týdnu. Celkem opravnou zkoušku dělal 1 žák a uspěl. Dva žáci neprospěli a opakují ročník. Žáci se rovněž zúčastňovali okresních soutěží a olympiád. Podrobnější informace lze načerpat v závěrečném přehledu. V kontaktu s pedagogicko psychologickou poradnou si vycházíme oboustranně vstříc. Během školního roku se uskutečnila metodická kontrola z PPP, která se zaměřila na práci se žáky s IVP. Při řešení problémů též spolupracujeme se sociálním odborem při MÚ Rakovník a dále s Policií ČR. Spolupráce s rodiči je většinou dobrá. Snažíme se rodiče informovat neprodleně o všech zásadních problémech. Spolupráce s MŠ Křivoklát je zcela samozřejmá již z důvodu existence jednoho právního subjektu. Výborná je i spolupráce s MŠ Městečko. Dále se snažíme spolupracovat s informačními středisky v Křivoklátě (CHKO a LS). Za finanční prostředky získané od sdružení Tereza bylo u školy otevřeno miniarboretum.

11 I nadále probíhal sběr elektrospotřebičů. Škola zde opět uspěla a získala 1. místo a finanční odměnu v rámci Středočeského kraje. Celkově jsme se umístili na třetím místě. Odměna zde byla věcná a vybraní žáci se zúčastnili výletu. V dalším sběru jsme získávali body. Za sběr hliníku jsme zakoupili publikace do školní knihovny. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Je vypracován Minimální preventivní program, který je plněn během celého školního roku. DVPP Pracovník školy Název akce Časový rozsah Školící instituce Finanční náročnost P. Tolmanová Čtenářská gramotnost klíč k 4 hodiny VISK 600,00 Kč úspěchu nejen při testování žáků T. Vostatek Inspiromat pro angličtináře aneb 6 hodin NIDV 550,00 Kč Nové nápady k výuce anglického jazyka T. Vostatek Hrajeme si v hodinách německého jazyka V. Rajniš Tvorba a obsahu a řízení studia v systému LMS Moodle prostředí pro vzdělávání 6 hodin Descartes 1 188,00 Kč 4 hodiny VISK 750,00 Kč V. Rajniš Tvorba a vyhodnocení testových 6 hodin VISK 900,00 Kč úloh v prostředí Moodle J. Hušková Moderní didaktika matematiky/hraní si na čtverečkovaném papíru ztráta 4 hodiny VISK 600,00 Kč

12 času nebo dobrá investice N. Kramelová Podpora matematické 4 hodiny VISK 600,00 Kč gramotnosti ve výuce na 1. stupni ZŠ/Geometrie z provázku a překládaného papíru J. Rajnišová Určování zeměpisné polohy ve 4 hodiny VISK 600,00 Kč vybraných didaktických hrách V. Rajniš Využívání školního 4 hodiny VISK 750,00 Kč experimentálního systému Vernier ve výuce přírodních věd V. Rajniš Využití prezentačních programů 4 hodiny VISK 600,00 Kč ve výuce chemie na ZŠ J. Rajnišová Výuka zeměpisu s podporou 4 hodiny VISK 700,00 Kč ICT prostředků/zeměpisný software Internet ve výuce M. Kasíková Aktuální stav školské legislativy 6 hodin Fakta 1 190,00 Kč M. Kasíková FKSP, odbory a ředitel 6 hodin Fakta 1 190,00 Kč V. Svobodová Kvalita předškolního 4 hodiny VISK 600,00 Kč vzdělávání/realizace vzdělávacího obsahu ŠVP J. Vimrová Kreativní témata a jejich využití VISK 650,00 Kč ve výtvarné výchově J. Vimrová Vánoční inspirace hvězdičky, 4 hodiny VISK koule, přáníčka a svícny M. Štrougalová Školní družina a ŠVP 2x4 hodiny VISK 960,00 Kč Akce a soutěže Akce: - představení Zelenina s ovocem dají páku nemocem! - pro 1. stupeň - vystoupení k 80. výročí otevření školy - Pohádky bratří Grimmů - Moliére a jeho přátelé - Recyklační hlídka - divadlo Lampion - O pejskovi a kočičce - Gotika život rytířů za vlády Lucemburků - Velké lesní stopování - IS CHKO - Příběhy bezpráví projekt, Člověk v tísni - návštěva Muzea betlémů na Karlštejně - mikulášská nadílka - Hravá škola - celoškolní projekt + den otevřených dveří - beseda o houbách - kouzelnické vystoupení pro 1. stupeň- hudební pořad Největší hvězdy pop music v proměnách populární hudby ( ) - kurze žáků 9. roč. - SOU Nové Strašecí - kouzelnické představení v anglickém jazyce - školní florbalový turnaj - lyžařský výcvik - písničky Svěráka a Uhlíře - matematický klokan - karneval školní družiny

13 - divadlo Lampion - Piráti - školní projekt - Humorné pohádky - školní výlet Ruzyně, Lidice - Hudební nástroje - hudební pořad - Dobrodružství veverky Zrzečky - Divadelní cestopis - den s Finy beseda, sportovní turnaj - Písně z pohádek a muzikálů - školní turnaj v malé kopané - Děti dětem - příprava Dne dětí - školní turnaj vybíjená - cykloturistický výlet - školní fotbalové utkání - Křivoklátská laťka - nocování žáků 1. stupně - orientační závod - Rytíř čtení Krátce z historie MŠ MŠ vznikla v roce 1945 a byla umístěna ve volné třídě budovy obecné a měšťanské školy v Křivoklátě. Od se nachází v samostatné budově na adrese Křivoklát 123, kde sídlí dodnes. V roce 1974 byla rozšířena MŠ na dvoutřídní. Od roku 1995 nastal úbytek dětí Od školního roku 2005/2006 je opět jednotřídní. V tomto školním roce se podařilo otevřít dvě třídy MŠ, jedná se však pouze o přechodnou záležitost. Akce v MŠ Kulturní akce: divadlo Hračka pohádka O pejskovi a kočičce divadlo Lampion pohádka Pejsek a kočička návštěva Muzea betlémů na Karlštejně vystoupení pro seniory v obci divadlo Zvoneček pohádka O neposlušných kůzlatech vánoční nadílka v mateřské škole zábavný program Velká školní taškařice koncert Písničky z pohádek divadlo Zvoneček pohádka O třech prasátkách pěvecká soutěž Zlatý slavík výtvarná soutěž Z pohádky do pohádky výstava kočárků na hradě Křivoklátě divadlo Zvoneček pohádka Kašpárek a hastrmánek divadlo Hračka Dům plný pohádek Akce s ekologickou výchovou: společná vycházka ke krmelci s lesníkem

14 návštěva IS LČR návštěva chovatele dravců a ptáků Zamykání lesa před zimou vánoční nadílka pro zvěř beseda Ptáci kolem nás oslava Dne země výlet do Plzně ZOO a Dinopark návštěva statku v Častonicích Akce se sportovní tematikou: Cesta za Rumcajsem Děti dětem ZŠ Roztoky, soutěže mezi MŠ soutěže v zimních sportech karneval v MŠ předplavecká výchova Cesta za pokladem Společné akce s rodiči: tvořivá odpoledne s rodiči výroba lampionků, výroba velikonoční výzdoby vánoční jarmark Tříkrálový koncert v kostele na Křivoklátě ukázková hodina angličtiny karneval v sokolovně pro veřejnost Den matek besídka Rozloučení se školáky malá slavnost na hradě

15 Kromě toho se naši učitelé podíleli i na okresních soutěžích vyhlašovaných DDM organizátorskou činností. Soutěže: Olympiáda v českém jazyce místo Lucie Zikmundová Lucie Krausová 15. místo Anna Tolmanová Okresní kolo v basketbalu ZŠ kategorie dívky 5. místo Okresní kolo v basketbalu ZŠ kategorie chlapci 5. místo Olympiáda v dějepise 13. místo Anna Kasíková 16. místo Martin Pliml Účast v okresním kole stolního tenisu pro 6. a 7. ročník Florbal pro 4. a 5. ročník Orion florbal cup starší chlapci 8. místo starší dívky 5. místo Halová kopaná 7. místo Florbal mladší žáci 3. místo Vybíjená pro 4. a 5. ročník OK basketbal mladší žáci 5. místo starší žáci místo starší žákyně místo Silový čtyřboj starší žákyně 5. místo starší žáci 5. místo mladší žákyně 6. místo mladší žáci 5. místo Florbalový turnaj o putovní pohár ministra školství dívky 3. místo

16 chlapci 2. místo McDonald s Cup 5. místo Atletika 1. stupeň Celostátní soutěže Matematický klokan Matematická soutěž Taktik 1. místo (zapojili jsme se již celkem třikrát, při naší první účasti jsme skončili na 15. místě, v loňském ročníku jsme byli šestí a v letošním roce jsme skončili na nejvyšším místě), celkem se zapojilo 342 škol z České republiky a Slovenské republiky Soutěž Taktik Výzva 2012 (3. ročník)- nejlepšího umístění dosáhl Albert Skramuský Postup do krajského kola celostátní soutěže Sapere vědět, jak žít Soutěž Hravě, žij zdravě 2. místo v rámci Středočeského kraje Další úspěchy 3. místo v celorepublikové soutěži ve sběru elektropřístrojů Ukliďme si svět (Elektrowin) 1. místo v rámci Středočeského kraje Školní projekty: Hravá škola a Humorné pohádky (oba projekty byly připraveny na základě návrhu mluvčích tříd) Proběhla mezitřídní soutěž ve vybíjené, ve florbalu, halové kopané; přátelské fotbalové utkání s 10. ZŠ Most, Křivoklátská laťka (soutěž ve skoku vysokém), fotbalové utkání mezi žáky 2. stupně. Na 1. stupni je plněn program Zdravé zuby. Žáci ročníku se zúčastnili testování Eskalátor (Scio). Týká se čtenářské gramotnosti a anglického jazyka. Testování se uskutečnilo v podzimním období. Jarní část se přesunula, neboť se zde termín překrýval s celostátním testováním žáků 5. a 9. ročníku.

17 Kontrolní činnost nadřízených složek Městys Křivoklát jako zřizovatel uskutečnil kontrolu hospodaření s provozními prostředky. Žádné sankce uloženy nebyly. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY Ve škole se podařilo opět otevřít dva zájmové kroužky florbalu. Dále pokračoval kroužek Příprava pokrmů a na prvním stupni sportovní hry. Během poledních přestávek i v době mimoškolní využívali žáci hojně stolní tenis, tělocvičnu a školní hřiště. Žáci docházejí soukromě do místních kroužků (Sokol Roztoky) nebo dojíždějí do Rakovníka. Žáci mohou docházet na soukromé hodiny hudby, kterou vyučuje paní Dagmar Pavlíčková ve školní budově. Ve školní tělocvičně probíhá cvičení rodičů a dětí, gymnastika a zdravotní TV, kterou zajišťuje TJ Roztoky. Na škole funguje Klub mladého čtenáře. Pro žáky každoročně zajišťujeme velké množství různorodých akcí kulturní vystoupení, besedy, exkurze, výlety, turistiku a další. Pravidelně přispíváme do Křivoklátských listů a snažíme se tak informovat veřejnost o dění ve škole. Práce se zaostávajícími žáky V tomto roce též pokračovala i práce se zaostávajícími žáky, především pak se žáky s různými specifickými poruchami učení. Je však nutné stále zlepšovat individuální přístup. Snažíme se postupovat podle doporučení PPP. Výchovná poradkyně každým rokem aktualizuje přehled žáků se specifickými poruchami učení. Problematika pomoci těmto žákům je pravidelně probírána na poradách a dalších pracovních setkáních. Výchovná poradkyně řešila ve spolupráci s třídními učiteli a vedením školy některé kázeňské problémy. Doporučení pedagogicko psychologických poraden či jiných specializovaných institucí přijímá poštou ředitelka školy, předává je výchovné poradkyni, která po prostudování tohoto materiálu předává kopii příslušnému třídnímu učiteli. Lze konstatovat, že vzhledem k podmínkám poskytuje škola těmto žákům základní možnosti k jejich další seberealizaci (velké možnosti jsou právě i v nižším počtu žáků ve třídách).

18 VYUŽITÍ DIDAKTICKÉ A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Ředitelka školy při svých hospitacích rovněž sleduje, jak učitelé využívají názorné pomůcky, didaktickou nebo výpočetní techniku. Nově škola získala dvě další interaktivní tabule, které jsou využívány v hodinách anglického jazyka a pro žáky 1. stupně. Počítače ve třídách nebyly využity při žádné hospitaci. Všem vyučujícím bylo doporučeno větší zapojení výpočetní techniky do výuky a též i využití didaktických pomůcek. V hodinách jsou hlavně využívány CD přehrávače. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY: ROK 2011 Platy pedagogů Platy ostatních OON ONIV přímé odvody FKSP Provozní prostředky EU peníze školám ,4 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ŠKOLA PRACOVALA V RÁMCI OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST, NÁZEV PROJEKTU: ŠKOLA PRO ŽIVOT (ÚČAST NA DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DÁLE VYPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH MATERIÁLŮ). ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Škola není zapojena. Ve škole kromě projektu EU peníze školám nebyly realizovány žádné projekty, které by byly financovány z cizích zdrojů. Spolupráce s odborovou organizací je dlouhodobě bezproblémová. Odborová organizace je informována o dění ve škole, mezi školou a odborovou organizací je uzavřena kolektivní smlouva.

19 ZÁVĚR Škola se snaží sledovat moderní trendy ve výuce. Uvědomujeme si, že prosté memorování rozsáhlých textů není příliš efektivní. Dále je jasné, že u dnešních žáků neobstojí frontální vyučování a příliš efektivní není ani řízený rozhovor. Proto se snažíme stále více klást důraz na rozvoj osobnosti žáka, jeho komunikační dovednosti a schopnosti sám vyhledávat informace, které potřebuje a které především dále využívá. Dále je důležité zařazování týmových aktivit, k tomu napomáhá i projektové vyučování. Snažíme se také o zdůraznění odpovědnosti dětí za své chování a jednání. Nutné je také klást důraz na čtenářskou gramotnost, která se prolíná všemi předměty. Ve třídách 1. stupně je velmi klidné prostředí a je vidět pozitivní vztah mezi učitelkami a dětmi. Práce je zde složitější tím, že máme spojené ročníky. Všechny vyučující mají však bohaté zkušenosti se spojenými ročníky a děti zde nejsou ničím ochuzeny. Kvalita výuky na 2. stupni dosahuje kolísavé úrovně. Při hospitacích jsou stále zjišťovány nedostatky, které vyplývají i z nedodržování principů ŠVP. Týkají se hlavně komunikace se žáky, dále střídání metod a forem práce. V této oblasti jsou stále rezervy. U některých vyučujících se projevuje pouze formální pochopení ŠVP. Velmi dobré zkušenosti máme s projektovými dny, které se ustálily vždy v období podzimním a jarním. Snažíme se zaměřovat projekty na průřezová témata, která jsou nedílnou součástí ŠVP. V letošním školním roce byly projekty připraveny podle návrhů samotných žáků, jejichž názor prezentovali mluvčí jednotlivých tříd. Ti se vždy jednou měsíčně scházeli s vedením školy. Pozitivní je určitě otevření zájmových útvarů i nabídka volitelných předmětů. Od sedmého ročníku nabízíme žákům další cizí jazyk a této nabídky žáci využívají. Můžeme nabídnout německý a ruský jazyk. ***************************************************************************************** V Křivoklátě 31. srpna 2012 Zpracovala: Mgr. Marcela Kasíková

M A T E Ř S K Á Š K O L A K Ř I V O K L Á T O Č I N N O S T I Š K O L Y *************************

M A T E Ř S K Á Š K O L A K Ř I V O K L Á T O Č I N N O S T I Š K O L Y ************************* Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A K Ř I V O K L Á T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ************************* Školní rok 2009/2010 Základní údaje o škole Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Křivoklát Křivoklát 157. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Křivoklát Křivoklát 157. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Křivoklát Křivoklát 157 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Křivoklát (ke změně názvu

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola V Zahrádkách, Roztoky VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola V Zahrádkách, Roztoky VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 A/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola V Zahrádkách, Roztoky Identifikátor zařízení: 600055884 Adresa: V Zahrádkách 230 270 23

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014/2015 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice, IČ: 75000849 Čj. ZS-109/2010-Koc Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více