V této příloze je podrobně popsána struktura XML dokumentu s mapou (viz kapitolu 5.3), příklad tohoto XML dokumentu je na přiloženém CD v souboru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V této příloze je podrobně popsána struktura XML dokumentu s mapou (viz kapitolu 5.3), příklad tohoto XML dokumentu je na přiloženém CD v souboru"

Transkript

1 Příloha 1: Struktura XML dokumentu V této příloze je podrobně popsána struktura XML dokumentu s mapou (viz kapitolu 5.3), příklad tohoto XML dokumentu je na přiloženém CD v souboru /mapa/map.xml. Obsah kořenového elementu <root> má pět elementů: <mapdefs>, <layers>, <overview>, <symbologies> a <SOSets>. Pokud není uvedeno jinak, všechny elementy a jejich atributy jsou povinné, na jejich pořadí nezáleží. A.1 Element mapdefs V elementu <mapdefs> jsou uloženy informace o názvu mapy, souřadném systému, rozsahu mapy, měřítku apod., které se načtou do objektu třídy Definice mapy (viz podkapitolu 5.2). Strukturu <mapdefs> ukazuje následující příklad. <mapdefs title="sčítání LIDU v ČR 2001"> <coordinatesystem title="s-jtsk"> <mapunit mmwidth="1000" mmheight="1000" /> <distunit mm=" " title="km" /> <axes leftplus="false" upperplus="true" firstvert="true"> <horizaxis title="y" /> <vertaxis title="x" /> </axes> </coordinatesystem> <extent top=" " left=" " width="520145" height="321272" /> <scalefactor min="500000" max=" " /> <labels coordinates="souřadnice" intervalcount="počet intarvalů" symbology="symbologie" info="informace" boundaries="hranice" /> </mapdefs> Vysvětlení jednotlivých elementů a jejich atributů <mapdefs> = definice mapy title = název mapy; libovolný textový řetězec <coordinatesystem> = souřadný systém

2 title = název (zkratka) souřadného systému; libovolný textový řetězec <mapunit> = mapová jednotka (jednotka souřadného systému) mmwidth = šířka mapové jednotky na horizontální ose souřadného systému v mm; nenulové kladné číslo mmheight = výška mapové jednotky na vertikální ose souřadného systému v mm; nenulové kladné číslo <distunit> = jednotka vzdálenosti title = zkratka jednotky vzdálenosti, libovolný textový řetězec mm = jednotka vzdálenosti v mm <axes> = osy souřadného systému leftplus = orientace horizontální osy: doleva ( true ), doprava ( false ) upperplus = orientace vertikální osy: nahoru ( true ), dolů ( false ) firstvert = pořadí souřadných os při výpisu souřadnic: první vertikální ( true ), první horizontální ( false ) <extent> = rozsah celé mapy top = horní okraj v mapových jednotkách; číslo left = levý okraj v mapových jednotkách; číslo width = šířka v mapových jednotkách; nenulové kladné číslo height = výška v mapových jednotkách; nenulové kladné číslo <scalefactor> = měřítko mapy min = minimální měřítkové číslo; nenulové kladné celé číslo max = maximální měřítkové číslo; nenulové kladné celé číslo <labels> = popisky mapy coordinates = popisek souřadnic kurzoru myši; libovolný textový řetězec intervalcount = popisek pro změnu počtu intervalů klasifikace; libovolný textový řetězec symbology = popisek pro změnu symbologie; libovolný textový řetězec info = popisek infa o prostorovém objektu; libovolný textový řetězec boundaries = popisek symbolu hranic dílčích územních celků; libovolný textový řetězec

3 A.2 Element SOSets V elementu <SOSets> jsou uloženy informace o množinách prostorových objektů, atributech prostorových objektů a o prostorových objektech. Tyto se načtou do objektů tříd Množina prostorových objektů, Atribut prostorových objektů a Prostorový objekt (viz podkapitolu 5.2). Obsah elementu <SOSets> je tvořen libovolným nenulovým počtem elementů <SOSet>, kadý z nich popisuje jeden objekt třídy Množina prostorových objektů. Element <SOSet> má tři podelementy: <attributes>, v němž jsou popsány atributy prostorových objektů, <objects>, v němž jsou popsány prostorové objekty a hodnoty jejich atributů a <geometry>, v němž je popsána geometrie prostorových objektů. Element SOSet má následující Element <SOSet> má následující atributy: extid = externí identifikátor množiny prostorových objektů; libovolný neprázdný alfanumerický řetězec; unikátní hodnota v rámci elementu <SOSets> title = název množiny prostorových objektů; libovolný textový řetězec geometrytype = typ geometrie; jediná přípustná hodnota je zatím MultiPolygon Obsah elementu <attributes> je tvořen libovolným nenulovým počtem elementů <attribute>, každý z nich popisuje jeden objekt třídy Atribut prostorových objektů. Element <attribute> má následující atributy: extid = externí identifikátor atributu prostorových objektů; libovolný neprázdný alfanumerický řetězec; unikátní hodnota v rámci elementu <attributes> title = název atributu prostorových objektů; libovolný textový řetězec datatype = datový typ: textový řetězec ( string ), celé číslo ( int ) nebo desetinné číslo ( float ) visibledecplaces = počet desetinných míst, má smysl pouze pro datový typ float ; kladné celé číslo valuestype = typ hodnot: kvantitativní ( quantitative ), kvalitativní ( qualitative ) nebo jiný ( other ) defaultvalue = výchozí hodnota atributu displayininfo = zobrazení atributu v informacích o prostorovém objektu: zobrazit ( true ) nebo nezobrazit ( false )

4 Obsah elementu <objects> je tvořen libovolným nenulovým počtem elementů <object>, každý z nich popisuje jeden objekt třídy Prostorový objekt. Element <object> má jediný atribut: extid = externí identifikátor prostorového objektu; libovolný neprázdný alfanumerický řetězec; unikátní hodnota v rámci elementu <objects> Element <object> je pak tvořen libovolným nenulovým počtem elementů <attribute>, každý z nich popisuje hodnotu jednoho atributu prostorového objektu. Element <attribute> má následující atributy: extid = externí identifikátor příslušného atributu prostorových objektů, musí odkazovat na existující atribut, viz výše value = hodnota příslušného atributu prostorového objektu Obsah elementu <geometry> je tvořen jedním elementem <g>, který má jediný atribut: xmlns = jmenný prostor, jediná přípustná hodnota je Element <g> je pak tvořen stejným počtem elementů <path>, jako je počet prostorových objektů v elementu <objects> (viz výše), přičemž jeden element <path> odpovídá jednomu prostorovému objektu. Element <path> má následující atributy: extid = externí identifikátor příslušného prostorového objektu, musí odkazovat na existující objekt (element <object>), viz výše d = popis geometrie objektu, viz standard SVG A.3 Element symbologies V obsahu elementu <symbologies> jsou uloženy informace o kartogramových symbologiích, které se načtou do objektů třídy Kartogramová symbologie. Obsah elementu <symbologies> je tvořen libovolným nenulovým počtem elementů <choroplethsymbology>, každý znich popisuje jeden objekt třídy Kartogramová symbologie. Element <choroplethsymbology> má následující atributy: extid = externí identifikátor kartogramové symbologie; libovolný neprázdný alfanumerický řetězec; unikátní hodnota v rámci elementu <symbologies>

5 title = název kartogramové symbologie; libovolný textový řetězec strokestyle = popis stylu dle standardů CSS a SVG, přičemž musí být použity pouze vlastnosti stroke, stroke-width a stroke-linejoin (barva hraniční čáry, šířka hraniční čáry a typ napojení hraniční čáry) strokeunits = jednotky, v nich je uvedena šířka hraniční čáry: mapové jednotky ( map ) nebo pixely ( px ) Obsah elementu <choroplethsymbology> je tvořen libovolným nenulovým počtem elementů <classification>, každý z nich popisuje jednu klasifikaci (klasifikace se od sebe musí lišit počtem intervalů/podelementů <fillstyle>). Obsah elementu <classification> je tvořen libovolným nenulovým počtem elementů <fillstyle>, každý z nich reprezentuje jeden interval klasifikace a popisuje jeho barvu. Element <fillstyle> má právě jeden atribut: style = popis stylu dle standardů CSS a SVG, přičemž musí být použita pouze vlastnost fill (barva výplně). A.4 Element layers V obsahu elementu <layers> jsou uloženy informace o kartogramových datech, které se načtou do objektů tříd Kartogramová data, Kartogramová vrstva a Kartogramová úroveň detailu. Element <layers> popisuje objekt třídy Kartogramová data a má jeden atribut: currentchoroplethlayer = externí identifikátor aktuální kartogramové vrstvy, musí odkazovat na existující vrstvu (viz dále); atribut je nepovinný, pokud není uveden, jako aktuální vrstva se použije první vrstva v pořadí Obsah elementu <layers> je tvořen libovolným nenulovým počtem elementů <choroplethlayer>. Každý element <choroplethlayer> popisuje jeden objekt třídy Kartogramová vrstva. Element <choroplethlayer> má následující atributy: extid = externí identifikátor kartogramové vrstvy; libovolný neprázdný alfanumerický řetězec; unikátní hodnota v rámci elementu <layers> title = název kartogramové vrstvy; libovolný textový řetězec

6 currentlevelsos = externí identifikátor aktuální kartogramové úrovně detailu (resp. množiny prostorových objektů viz dále), musí odkazovat na existující množinu prostorových objektů (viz výše); atribut je nepovinný, pokud není uveden, jako aktuální úroveň detailu se použije první úroveň detailu v pořadí Obsah elementu <choroplethlayer> je tvořen libovolným nenulovým počtem elementů <level> Každý element <level> popisuje jeden objekt třídy Kartografická úroveň detailu. Element <level> má následující atributy: SOSId = externí identifikátor množiny prostorových objektů (v tomto případě je množina prostorových objektů úrovní detailu), musí odkazovat na existující množinu (viz výše) attrid = externí identifikátor atributu prostorových objektů z příslušné množiny prostorových objektů, podle tohoto atributu bude probíhat klasifikace, musí odkazovat na existující atribut (viz výše) possiblesymbologies = externí identifikátory možných kartogramových symbologií oddělené mezerou, každý z nich musí odkazovat na existující symbologii (viz výše) currentsymbology = externí identifikátor aktuální kartogramové symbologie, musí odkazovat na existující symbologii (viz výše); atribut je nepovinný, pokud není uveden, jako aktuální vrstva se použije první vrstva v pořadí currentintervalcount = počet intervalů aktuální klasifikace, musí odpovídat počtu intervalů existující klasifikace (viz dále) Obsah elementu <level> je tvořen libovolným nenulovým počtem elementů <classification>. Každý element <classification> odpovídá jedné klasifikaci (klasifikace jsou zahrnuty v objektu třídy Kartografická úroveň detailu). Klasifikace se od sebe navzájem liší počtem intervalů. Obsahem elementu <classification> je tvořen libovolným nenulovým počtem elementů <interval>, který popisuje jeden interval příslušné klasifikace. Každý element <interval> má následující atributy: Právě jeden z dvojice fromge = dolní hranice intervalu včetně této hranice (Greater than or Equal to) fromgt = dolní hranice intervalu (Greater than) Právě jeden z dvojice tole = horní hranice intervalu včetně této hranice (Less than or Equal to)

7 tolt = horní hranice intervalu (Less than) A dále label = popisek intervalu v legendě; libovolný textový řetězec; nepovinný atribut, pokud nebude zadán, popisek bude automaticky vygenerován z hranic intervalů. Intervaly c rámci jedné klasifikace by se neměly překrývat. A.5 Element overview V obsahu elementu <overview> je popsán obsah přehledky. Obsah elementu <overview> je tvořen libovolným nenulovým počtem elementů <layer>, který reprezentuje jednu vrstvu přehledky. Vrstvou přehledky je v tomto kontextu myšlena grafická reprezentace všech prostorových objektů z příslušné množiny prostorových objektů. Element <layer> má následující atributy: SOSId = externí identifikátor příslušné množiny prostorových objektů, musí odkazovat na existující množinu (viz výše) style = popis stylu dle standardů CSS a SVG, přičemž mohou být použity libovolné vlastnosti popisující styl elementu <path>, povinná je vlastnost stroke-width (šířka hraniční čáry) strokeunits = jednotky, v nich je uvedena šířka hraniční čáry: mapové jednotky ( map ) nebo pixely ( px )

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů T-MAPY spol. s r.o. Špitálská 150 500 03 Hradec Králové tel. 495513335 fax 495513371 e-mail: tmapy@tmapy.cz http://www.tmapy.cz http://www.tmapserver.cz Plzeňský kraj Škroupova 18 306 13 Plzeň tel. 377

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Srpen 2009

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Grafický systém pro zadávání a analýzu diskrétních matematických struktur

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Grafický systém pro zadávání a analýzu diskrétních matematických struktur BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Grafický systém pro zadávání a analýzu diskrétních matematických struktur Graphic system for discrete mathematical structures creation and analysis Pavel Bory Unicorn College 2010 Unicorn

Více

Práce s textovými proměnnými v DetStudiu

Práce s textovými proměnnými v DetStudiu AP0035 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Práce s textovými proměnnými v DetStudiu Abstrakt Aplikační poznámka řeší problematiku použití znakových sad při práci s textovými proměnnými v DetStudiu. Autor: Zbyněk Říha Dokument:

Více

Nová metoda převodu obecného XML na čitelný PDF formát

Nová metoda převodu obecného XML na čitelný PDF formát ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní - Ústav přístrojové a řídicí techniky Nová metoda převodu obecného XML na čitelný PDF formát DIPLOMOVÁ PRÁCE prosinec 2006 Kamil Mrázek Prohlášení Prohlašuji,

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky DIPLOMOVÁ PRÁCE

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky DIPLOMOVÁ PRÁCE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Pavol Hudran 2007 OPAVA SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky Pavol

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, s.r.o. České Budějovice Pražská 3 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2008 Tereza Fuková

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, s.r.o. České Budějovice Pražská 3 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2008 Tereza Fuková VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, s.r.o. České Budějovice Pražská 3 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2008 Tereza Fuková Prohlašuji, že jsem absolventskou práci na téma TECHNOLOGIE SVG vypracovala samostatně a že

Více

Návod na administraci eshopu

Návod na administraci eshopu Návod na administraci eshopu Poslední aktualizace: 13.4. 2015 Obsah 1. Registrace... 12 2. Přihlášení... 13 3. Úvod... 14 3.1. Logo... 14 3.2. Přihlášený uživatel... 14 3.2.1. Změna hesla... 15 3.3. Hlavní

Více

MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ

MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ Studijní opora Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Dokument XHTML. Prohlížeč. styl CSS. Výstupní dokument. Soubor DTD

Dokument XHTML. Prohlížeč. styl CSS. Výstupní dokument. Soubor DTD CSS 1 Výhody: Udřování prezentace oddělené od dokumentu znamená, že můžete nastavit styly dokumentu pro různá média; Oddělení dokumentu od jeho prezentace znamená menší dokument, což dále znamená, že se

Více

Map Explorer. 2011... MapFactor s.r.o.

Map Explorer. 2011... MapFactor s.r.o. Map Explorer I Manuál Map Explorer Obsah 0 4 Část I Úvod 1 Instalace software... 4 2 První spuštění... 4 3 Otevření mapy... 7 4 Ukončení programu... 8 Část II Práce s Map Explorerem 1 Přehled 10... 10

Více

Popis výměnného formátu XML

Popis výměnného formátu XML Příloha č.: 7 Verze: 2.0 Datum: 15.5.2013 Popis výměnného formátu XML Principy výměnného formátu DTM DMVS textový soubor ve formátu XML (jednotný formát, nezávislost na software) symbologie není součástí

Více

Program pro návrh a tisk etiket s čárovým kódem. LabelView XLT. Příručka uživatele

Program pro návrh a tisk etiket s čárovým kódem. LabelView XLT. Příručka uživatele Program pro návrh a tisk etiket s čárovým kódem LabelView XLT Příručka uživatele LabelView XLT - Příručka uživatele ÚVOD LabelView je moderní výkonný program pro návrh štítků a etiket, který vám umožní

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost)

Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost) Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost) Cíl projektu Cílem projektu je soustředit všechny mapové a textové informace

Více

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka G R O M A v e r z e 1 1 Uživatelská příručka i Obsah I. Uživatelská příručka... 16 1. Úvod... 17 Požadavky programu... 17 Ochrana programu... 17 2. Instalace programu... 18 Instalace... 18 Spuštění programu...

Více

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE 1 Tabulka povinností povinných poskytovatelů... 4 1. Registrace... 7 2. Ověření... 7 3. Správa všech údajů poskytovatele, registrace služeb a zveřejnění dat (Sekce MOJE)...

Více

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014 Dotazy na aplikaci Základních pravidel Musíme zpětně předělávat starší platné archivní pomůcky podle nových Základních

Více

vloží do stránky obrázek kotěte zarovnaný doprava s popiskem kotě. O jednotlivých atributech pojednává další text.

vloží do stránky obrázek kotěte zarovnaný doprava s popiskem kotě. O jednotlivých atributech pojednává další text. Vkládání obrázků: Tag IMG V HTML se obrázky vkládají nepárovým tagem IMG, který má jeden povinný a mnoho nepovinných parametrů. Tím povinným je src, totiž umístění obrázku. Například

Více

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02 M-Print PRO Návod k obsluze Verze návodu 2013-02 Obsah Úvod 1 O M-Print PRO... 1 Pokyny k této příručce... 1 Zobrazovací prostředek... 2 Vysvětlení pojmů... 2 Poznámka k instalaci... 2 Všeobecná obsluha

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky DIPLOMOVÁ PRÁCE

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Plzeň, 2006 Jan Jedlinský Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Diplomová

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

ZNALOSTNÍ SYSTÉM MENTAL. Management znalostí NEC AČR. Funkční vzor MENTAL. pro instalaci do Štábního informačního systému AČR. FV MENTAL v2.

ZNALOSTNÍ SYSTÉM MENTAL. Management znalostí NEC AČR. Funkční vzor MENTAL. pro instalaci do Štábního informačního systému AČR. FV MENTAL v2. ZNALOSTNÍ SYSTÉM MENTAL Management znalostí NEC AČR Funkční vzor MENTAL pro instalaci do Štábního informačního systému AČR FV MENTAL v2.0 2011 Univerzita obrany, Brno 2011 1 Úvod Funkční vzor znalostního

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve formátu XML

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve formátu XML Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve formátu XML Struktury dat pro rok 2010 Část A: Oblasti CEP, CEZ, RIV InfoScience Praha Verze 1.2 15.9.2010 1 / 55 Obsah

Více

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML TME, TME PoE Teploměry s přenosem dat po Ethernetu Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML Také ve verzi s PoE napájením (napájení přes Ethernet). TME TME Katalogový list Vytvořen:

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více