odolen1-def :07 Str. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 1"

Transkript

1 odolen1-def :07 Str. 1 1/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda

2 odolen1-def :07 Str. 2 Ohlédnutí Prosinec byl v našem městě měsícem mimořádně bohatým na kulturní a společenské události. Některé z nich (Vánoční koncert v kostele sv. Klimenta, rozsvícení vánočního stromečku, vánoční trhy na Horním náměstí, 1. taneční maraton na Vodolce a zpívání u vánočního stromečku) si můžete připomenout na fotografiích Pavla Novotného na této a předposlední barevné straně Odolenu.

3 odolen1-def :07 Str. 3 Vážení a milí čtenáři Odolenu, byl mi svěřen úkol, abych vám představil novou, přesněji staronovou verzi našeho zpravodaje. Celý loňský rok byl vlastně ve znamení dvou výběrových řízení na jeho grafické zpracování, tisk a distribuci. Byly vyvolány snahou dopřát si po dlouhých jedenácti letech nové, neokoukané a graficky svěží tváře Odolenu, navíc což není vůbec nepodstatné za příznivější cenu než doposud. A to i přesto, že počínaje zářijovým číslem roku 1998 získal díky akad. malířce Markétě Prokopové zpravodaj nezaměnitelný formát, který nám leckteré obce oprávněně záviděly a závidí. Ale život je změna... A časopis ji čas od času potřebuje. Jenže brzy se ukázalo, že představa o pěkném a naprosto novém grafickém návrhu následovaném dobrou cenou, je poněkud nereálná. Ne, že by byla nouze o dobré, v některých případech doslova skvostné grafické návrhy (když pominu první, radou zrušené kolo, tak toho druhého se zúčastnilo neuvěřitelných 17 grafických ateliérů!), jenže ta cena! A protože město má být na prvním místě dobrým hospodářem, zvláště za současné situace, rada nakonec vybrala nabídku, která toto podstatné hledisko splnila nejlépe a svěřila péči o další čísla Odolenu jeho stávající grafické úpravkyni, paní Markétě Prokopové a její firmě Artemis. Součástí nabídky byla i změna formátu, ale to jste již bezesporu postřehli při zakoupení. Přeji našemu Odolenu i do budoucna hodně nadšených přispěvatelů, dobrou práci redaktorů, kvalitní úpravu a tisk a nám všem zajímavé počtení. Roman Straka Kresba: M. Prokopová Zimní verše Jan Skácel Blahopřejeme V prosinci oslavili významná životní jubilea: Nad polem naposled se tmí a bolest sněhu s nebem splývá. Naposled vzlétli havrani. Jak lidská srdce tlukou křídla. V houštinách u cest tma se schází a čeká ještě malou chvíli. Do kraje potom, usnul bílý, zvolna se černá kaluž plazí. Zas vržou saně. Tichý vjezd slaví tu kočí s fůrkou sena, zamlklý, aby nerozhněval noc mladou deset tisíc let. Sedmdesátiny Věra Bačinová Marie Belhánková Mária Botlóvá Jaroslava Burešová Vladimír Sedláček Osmdesátiny Karel Belšán Čtyřiaosmdesátiny Jiřina Ježová Sedmaosmdesátiny Jaromír Pokorný OV OV OV OV OV OV OV OV (Všechna jména jsou uvedena se souhlasem jubilantů.) 3

4 odolen1-def :07 Str. 4 Informace z radnice Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vám na prahu nového roku popřála hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Hodně sil a trpělivosti. Rok 2010 bude dalším rokem, který bude velmi významně ovlivněn krizí, jejíž rozsah je neuvěřitelný a více či méně se dotkne každého. Rok 2010 bude také rokem plným slibů a zatracování rokem volebním. Čekají nás volby do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR a také komunální volby. Již teď se začínají připravovat volební programy a kandidátní listiny. V našem městě máme hodně slušných, schopných, moudrých a vzdělaných lidí. Moc bych si přála, aby nabídli své schopnosti pro rozvoj našeho města, Vodolka si to určitě zaslouží. S přáním všeho dobrého Eva Odehnalová Zastupitelstvo města 30. listopadu 2009 Prodej bytu v majetku města Město vyhlásilo veřejnou soutěž na prodej členského podílu města v Bytovém družstvu Velký háj k bytu č. 1 v č.p. 221 v Odoleně Vodě v souladu se schválenými Pravidly pro prodej movitého i nemovitého majetku města. Do soutěže se nikdo nepřihlásil, a proto ZM schválilo vyhlášení nové soutěže na prodej tohoto členského podílu za minimální (vyvolávací) cenu Kč s termínem pro podání přihlášek do 20. ledna Zároveň ZM neschválilo prodej tohoto bytu prostřednictví realitní kanceláře. Územní plán Rada města postoupila zastupitelstvu k projednání Zadání Územního plánu Odolena Voda. Zadání zpracovala Ing. Renata Perglerová spolu s Ing. Václavem Jetelem. ZM v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, upravené zadání schválilo. Zastupitelstvo také schválilo rozšíření zadání Změny č. 2 Územního plánu. Jedná se o uvedení do souladu textové části Vyhlášky o závazných částech územního plánu ze dne 23. září 1993, příloha č. III Veřejně prospěšné stavby občanské vybavenosti do r. 2010, s mapovou částí. Úprava č. 6 rozpočtu pro rok 2009 ZM schválilo úpravu č. 6 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009 v rozsahu rozpočtových opatření č. 104/2009 č. 115/2009. Jedná se např. o navýšení výdajů na rozšíření MŠ v budově u kostela a uložení potrubí pro tlakovou kanalizaci v ulici U Fary. Dílčí přezkoumání hospodaření města ZM vzalo na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Odolena Voda za rok 2009 ze dne 19. října 2009 a schválilo opatření k nápravě chyb a nedostatků v něm uvedených: Město při každé úpravě svého rozpočtu uvede rozpočtovými opatřeními do souladu čerpání v rámci položek a paragrafů. Při sestavování svého rozpočtu pro rok 2010 bude město vycházet ze schváleného rozpočtového výhledu pro roky Město projedná úpravu rozpočtového výhledu podle skutečnosti roku 2009 na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda. Provozní rozpočet města ZM schválilo provozní rozpočet města Odolena Voda na rok Rozpočet je schválen jako přebytkový na straně příjmů ve výši tis. Kč a na straně výdajů tis. Kč. V rozpočtu nejsou uvedeny žádné investiční akce. O těch se bude v budoucnu hlasovat výhradně jednotlivě a konkrétně na základě návrhu rady města, žádostí organizačních složek a příspěvkových organizací města včetně příslušného zdůvodnění. Rozpočet je k dispozici na vývěskách a na internetových stránkách města jako příloha usnesení č. 2. Rozpočet svazku obcí Dolní Povltaví ZM schválilo rozpočet Dobrovolného svazku obcí Dolní Povltaví pro rok Rozpočet je k dispozici na vývěskách a na internetových stránkách města jako příloha usnesení č. 3. Snížení místního koeficientu pro daň z nemovitosti ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009, kterou se pro rok 2010 sníží místní koeficient pro násobení daňové povinnosti ze 3 na 2. Nový člen jednotky dobrovolných hasičů ZM jmenovalo pana Jana Rottu z Odoleny Vody za člena Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Odolena Voda. Požární řád města ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009 Požární řád. V celém znění je k dispozici ve vývěskách a na internetových stránkách jako příloha usnesení č. 5. Požární řád stanovuje zásady organizace a provádění požární ochrany ve městě, vymezuje činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany, doplňuje a zpřesňuje základní povinnosti fyzických a právnických osob o povinnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, upravuje způsob hašení požáru na území města, zajištění zdrojů vody pro hašení, způsob ohlášení požáru a vyhlášení požárního poplachu. Studie využití prostor bývalého železářství ZM schválilo zadání zpracování studie proveditelnosti využití nebytových prostor v č.p. 253 a 254 na Horním náměstí v Odoleně Vodě s přihládnutím k předloženým návrhům členů zastupitelstva Bc. Marka Bajera, Romana Straky a členky kulturní komise Heleny Tůmové. Nebytový prostor se opakovaně nepodařilo pronajmou se zachováním původního sortimentu železářství, domácí potřeby a elektro a v současné době je využíván městem při pořádání kulturních akcí a výstav. 4

5 odolen1-def :07 Str. 5 Koncepce výstavby mateřské školy Rada města doporučila ZM projednání dalšího postupu ve věci rozšíření kapacity mateřské školy. Paní starostka předložila zastupitelům stav přípravy projekčních prací. Zvažuje se, zda zahájit kroky pro výstavbu nové MŠ s kapacitou 50 nebo 100 dětí, nebo realizovat pouze nadstavbu hospodářské budovy pro jednu třídu pro cca 24 dětí. Podmínka 30 m 2 venkovní plochy na dítě byla novou vyhláškou č. 343/2009 Sb. (o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých) zrušena. ZM vzalo na vědomí informace o stavu prací na nadstavbě hospodářské budovy mateřské školy pro jednu třídu a výstavbě nové mateřské školy v lokalitě Pod Tvrzí a uložilo radě města jedenkrát měsíčně zkontrolovat postup prací. Finanční prostředky pro Dětské centrum Sluníčko Zastupitelstvo schválilo uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem a Dětským centrem Sluníčko, na základě níž dojde k poskytnutí finančních prostředků ve výši Kč, schválených v Rozpočtu města pro rok 2009 na úhradu nájemného za užívání nebytových prostor ve sportovním areálu. Důvěra starostce ZM vyjádřilo svým hlasováním důvěru starostce města paní Evě Odehnalové na její vlastní žádost. Rada města ze dne 15. prosince 2009 Místní jízdné bude platné i nadále RM schválila opětovné uzavření dohody se společnostmi ROPID, Praha 1 a firmou ČSAD Střední Čechy, a.s., Brandýs n/l Stará Boleslav na uznávání místního jízdného na části území města Odolena Voda na linkách PID č. 370, 372 a 373. Výše jízdného zůstává nezměněna. Příloha směrnice technických služeb RM schválila přílohu ke Směrnici č. 1/2009 Rozsah, evidence a ceník služeb poskytovaných Technickými službami Odolena Voda na rok Nová prodejna ovoce a zeleniny RM schválila pronájem nebytových prostor v ulici Pod Tvrzí 395 v Odoleně Vodě, v I. a II. nadzemním podlaží o celkové výměře 194,23 m 2 (bývalý salon Slunečnice), z toho komerční využití 107,19 m 2 a zázemí provozovny 87,04 m 2, firmě Bui Duc Toan, Hřensko za účelem provozování obchodu ovocem a zeleninou. Roční výše minimálního nájemného činí Kč. Nájemné bude každoročně valorizováno vždy k 1. červenci dle celkové míry inflace vykázané Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok. Krizový štáb města RM schválila krizový štáb města Odolena Voda ve složení: starostka Eva Odehnalová, místostarosta Roman Straka, tajemník MěÚ OV Ing. Jindřich Sochůrek, strážník Městské policie OV Petr Sirotek a strážník Městské policie OV Petr Čermák. Důsledky navýšení daně z nemovitosti RM schválila řešení důsledků navýšení daně z nemovitosti pro vlastníky nemovitostí v Odoleně Vodě, kteří splní podmínky pro poskytnutí státní podpory příspěvku na bydlení. Těm bude městem poskytnut finanční příspěvek ve výši 25% vyměřené daně z nemovitosti. Zelená úsporám RM schválila zveřejnění zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky na akci Zateplení dle programu Zelená úsporám obytných domů č.p a na Horním náměstí. Zastupitelstvo bude projednávat novou vyhlášku RM postoupila k projednání na zasedání zastupitelstva návrh obecně závazné vyhlášky města Odolena Voda č. 1/2010 O místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. Spolupráce s hospodářskou komorou RM schválila uzavření smlouvy o spolupráci na projektu Centrální registr produktů, služeb a činností firem a institucí Axis4. info součást informačních systémů krajů a měst s Hospodářskou komorou České republiky, Praha 9. Smlouva umožňuje využívat internetový informační zdroj, přes který lze nakupovat kancelářské potřeby od smluvních partnerů za zvýhodněné ceny. Město se zavazuje ke spolupráci na propagaci tohoto projektu prezentací na www stránkách a ve zpravodaji. Náklady na výrobu Odolenu se od ledna výrazně sníží RM schválila vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku na Grafické zpracování, příprava pro tisk, tisk a distribuce zpravodaje Odolen a uzavření Smlouvy o dílo s firmou Markéta Prokopová, Artemis reklamní umělecká agentura, Odolena Voda. Tato nabídka od stávajícího zpracovatele byla výrazně nejlevnější. Colas vypověděl smlouvu o spolupráci s městem Paní starostka předložila RM dopis společnosti COLAS CZ, a.s. Jihlava, kterým společnost podává vzhledem k hospodářským potížím výpověď ze smlouvy o spolupráci ve znění všech pozdějších dodatků. RM vzala tuto výpověď na vědomí. Další body z jednání městské rady a zastupitelstva najdete v plném znění na včetně zvukového záznamu ze zastupitelstva. Z podkladů města připravila Barbora Měchurová 5

6 odolen1-def :07 Str. 6 Ze života města Přehled investičních akcí město Odolena Voda stavba zhotovitel cena prací (stavby) včetně DPH [Kč] doba trvání akce Výstavba kolumbárií na Josef Brabec AMIGO, hřbitově v Odoleně Vodě Dvořákova 1343, Louny Rekonstrukce dětského Jiří MOOZ, hřiště v ul. Čsl. armády Brandov 57 Revitalizace bytového domu č. p MONTAKO, s.r.o., Lobeček předpoklad ul. Komenského Kralupy n. Vlt dokončení v 04/2010 Oprava střešní nástavby č.p HIDOS, s.r.o., Vocelova předpoklad v ul. kap. Jaroše Hradec Králové dokončení do Stavební úpravy objektu v ul. Květnová AT plus, Krombholcova 564/ rozšíření mateřské školy Mělník Rekonstrukce místní komunikace COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu v ul. Komenského Praha 9 Rekonstrukce místní komunikace COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu v ul. Revoluční Praha 9 Stavba komunikace v ul. Šípková COMMATEL - Uher, Staňkova 922/ a v ul. Zahradní Praha 4 Stavba komunikace v ul. Na Zdolnici Inženýrské stavby, s.r.o. Šafaříkova Kralupy n. Vlt Stavba komunikace v ul. K Šálku Inženýrské stavby, s.r.o. Šafaříkova a v ul. nad Úvozem Kralupy n. Vlt Rekonstrukce městské komunikace Šnajdr Vladimír, Kamenická předpoklad v ul. U Fary Mělník dokončení v 04-05/10 Dětské hřiště v ul. Čsl. armády před a po rekonstrukci. Fotografie dokumentující další investiční akce na území města budeme zveřejňovat průběžně v dalších číslech Odolenu. Fota: Archiv MěÚ OV 6

7 odolen1-def :07 Str. 7 Pozvánka na zápis do 1. třídy Vážení rodiče budoucích prvňáčků, milí prvňáčci, dovolujeme si vás pozvat na zápis dětí do první třídy, který se uskuteční v budově základní školy: V pátek 15. ledna 2010 od 14 hodin do 18 hodin. V pátek 12. února 2010 od 16 hodin do 18 hodin. S sebou si přineste rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Pokud vaše dítě mělo odklad školní docházky, přineste Rozhodnutí o tomto odkladu. K zápisu pro školní rok 2010/11 jdou děti narozené od do a od do Děti, které u zápisu byly v loňském roce a měly odklad školní docházky, už k zápisu nemusejí. Rodiče těchto dětí prosíme, aby nám co nejdříve po termínu zápisu, nejpozději však do konce února, oznámili, zda dítě na naši základní školu nastoupí. Pokud dítě mělo odklad školní docházky a ze závažného důvodu nebylo v loňském roce u zápisu, musí se k zápisu v uvedeném termínu dostavit. Všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče srdečně zve ředitelství a pedagogický sbor Základní školy v Odoleně Vodě. Příběhy bezpráví Již čtvrtý rok se naše škola zapojila do celorepublikového projektu s názvem Příběhy bezpráví. Ten byl realizován v pondělí 23. listopadu. Jedná se o promítání vybraného filmu přibližujícího historické období Československa a následnou debatu s pozvaným hostem. Moderní československé dějiny, a zejména poválečné období, je zařazeno jako jedno z důležitých témat rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Žáci devátých ročníků v rámci listopadových vzpomínek zhlédli dokumentární film režisérky Heleny Třeštílkové Hitler, Stalin a já. Ústřední postavou snímku je paní Heda Blochová, která se narodila v židovské rodině spoluzakladatele pražské továrny Koh-inoor. Její poutavé vyprávění a vzpomínky jsou doplňovány archivními záběry hrůzných zážitků z pobytu v lodžském ghettu i z deportace do koncentračního tábora Osvětim. Vrátila se do Prahy a zde se jí jen zázrakem podařilo shledat i se svým manželem právníkem Rudolfem Margoliem. Ten později uvěřil ideálům komunismu, což se mu stalo osudné počátkem 50. let. Manžel Hedy Blochové byl v důsledku stranických čistek a tažení proti sionismu obviněn ze zrádcovství a odsouzen k trestu smrti. Paní Heda se obviňovala, že manžela více nezrazovala při jeho vstupu do KSČ. Opět i zde mohli žáci sledovat dobové snímky ze soudního procesu. Žena zrádce se okamžitě ocitla bez práce a v izolaci. Přátelé i známí se raději vyhýbali setkání s ní. Diskriminace a rozčarování z vpádu vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 ji nakonec donutily raději emigrovat. Do své vlasti se vrátila až v polovině 90. let, pracovala jako překladatelka z angličtiny a němčiny. Žáci mohli na životním příběhu této postavou malé, drobné, ale duchem velmi silné ženy sledovat, jakým způsobem dva totalitní režimy 20. století neblaze ovlivňovaly osudy mnoha obyvatel nejen Československa, ale celé Evropy. A jak sama paní režisérka Helena Třeštíková říká: Paní Heda umí úžasně vyprávět, má smysl pro detail i celek a obrovskou jazykovou kulturu. Navíc uvažuje velmi pozitivně odmítá začarovaný kruh nenávisti a pomsty přenášený z rodičů na děti. Její zážitky i projev jsou tak silné, až mi bylo líto přidávat do filmu archivní záběry. Nicméně právě tyto záběry se staly předmětem následné diskuse žáků s pamětníkem, bývalým učitelem dějepisu na zdejší škole, panem Mgr. Františkem Vejvodou. Žáky zajímalo školství v době Masaryka, ghetto, mobilizace, otázka přežití v koncentračním táboře, kdo dal Hitlerovi právo rozhodovat takovýmto způsobem o životě lidí, jak byl zajišťován transport zpět do vlasti, nespravedlivé soudy a způsob popravování u nás v době politických procesů 50. let. Pan učitel zdůraznil, že jednou z nejvýznamnějších hodnot v lidském životě je nevzdávat se, i když se zdá situace bezvýchodná. Aplikoval to i na žákovy každodenní povinnosti a jejich svědomité plnění. Další hodnotou je umět i odpouštět, což však neznamená na zlo a utrpení zapomenout. V závěru pak zdůraznil, že všechny strastiplné životní osudy zapříčiněné dvěma diktátory hrdinka přežila. A kdo vyhrál? Život! Nakonec nepravda, lež i nenávist byly poraženy. V anonymní anketě jsme nakonec zpětně chtěly zjistit, zda celý projekt Příběhy bezpráví byl pro mladé lidi 21. století přínosem a v čem. Projekce dokumentů skutečně zapůsobila svou hrůzou. Otřáslo jimi neuvěřitelné utrpení, fyzické i duševní, umřelo mnoho lidí a dětí především. Lidé byli odvážní, že to všechno vydrželi, zněla jedna z odpovědí. Mnozí přiznali, že film byl poučný, neboť mohou srovnávat minulost s dneškem, ale podruhé by ho již vidět nechtěli. Film stejně jako beseda donutily žáky se zamyslet nad dnešním životem. Nedovedou si představit, že by vypukla válka nebo by žili v ghettu. Sebekriticky přiznali, že žijí v blahobytu, že se mají dobře, že by si více měli cenit dobrých věcí. Slova jednoho z nich: Závěrem bych chtěl říct, jsem rád, že v dnešní době máme demokracii. Jitka Predigerová, Jana Smetanová, učitelky ZŠ Foto: Archiv ZŠ 7

8 odolen1-def :07 Str. 8 Zprávičky z naší školičky... Elce pelce rici pici, čerti běží po ulici... Ale my jsme čertíky nehonili po ulici. Šli jsme za nimi do Santy Marie, kde jsme si společně zazpívali, zatančili, zasoutěžili a děti si odnesly sladkou odměnu. A protože takových čertíků není nikdy dost, přišli za námi ještě o několik dní později do školky z Letiště Vodochody. Spolu s andělem a Mikulášem rozdávali dětem dárečky. Jen co jsme čertíky vyprovodili zpátky do pekla, pustili jsme se s chutí do vánočních příprav. Ve třídách se vyrábělo, zdobilo, zpívalo a tancovalo. Vše, co se dětičky naučily, předvedly svým rodičům na vánočních besídkách, kam přišel i Ježíšek a děti bohatě odměnil. A kam jsme se vydali za kulturou? Ve školce se odehrálo divadelní představení Uspávanky a předškoláci zamířili do Prahy do Divadla v Dlouhé na hru Jak jsem se ztratil aneb malá vánoční povídka. V listopadu mezi děti přišli příslušníci Policie ČR na besedu o prevenci bezpečnosti na ulici a v dopravě. Předškolní děti ze třídy lentilek a kytiček byly na návštěvě v Domově důchodců kněžny Emmy v Neratovicích, kde předvedly vánoční vystoupení pro tamní seniory. Zaznamenala: Katka Drbalová Fota: Archiv MŠ Policie informuje 8 Vidět a být viděn Každý den dochází na silnicích k vážným dopravním nehodám. Jejich oběťmi bývají často chodci a cyklisté. Příčinou mnoha tragických nehod je nedostatečná viditelnost obzvláště v zimě, kdy se brzy stmívá. Právě chodci a cyklisté jsou tím nejslabším účastníkem v silničním provozu a jsou nejzranitelnější. Proti autu, motorce a kamionům mají velmi malou šanci. Auta mají povinnost svítit, chodci takovou možnost nemají. Cyklisté být osvětleni musí, ale v mnoha případech nejsou. Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za snížené viditelnosti platí dvojnásob. Řidiči, kteří zranili chodce, se shodují na tom, že ho neviděli vůbec nebo příliš pozdě. Viditelnost chodců a cyklistů lze zvýšit pomocí vhodně zvoleného oblečení, nášivek a doplňků ze speciálních materiálů. Jsou snadno dostupné a nejsou drahé. Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a doplňky z fluorescenčních a reflexních materiálů, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce nebo cyklistu zaznamenat. Fluorescenční materiály zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí. Nejčastěji používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová. Reflexní materiály odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 metrů. Výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti. Reflexní materiál je v noci vidět na 3x větší vzdálenost než bílé oblečení a více než 10x větší vzdálenost než oblečení modré. Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 31 metrů (1,5 vteřiny) na to, aby si uvědomil nebezpečí a dopovídajícím způsobem zareagoval. Pouze s reflexními materiály mu chodci a cyklisté dají dostatek času! Z internetových stránek Policie ČR (www.policie.cz) připravil František Podskalský

9 odolen1-def :07 Str. 9 Mohlo by vás zajímat Vlastivědný kroužek V. Hálka a rok 2009 Už je to zase tady - Vánoce a hned na to Nový rok Nezbývá, než konstatovat, co všechno se v tom roce 2009 stalo, co se nestalo a co se stát mělo a hlavně si přiznat, že jsme zase o rok moudřejší... Náš kroužek uspořádal dva výlety - první v červnu, kdy jsme navštívili zámek v Mělníku, hrad Kokořín, hrad Housku a skončili jsme v čilé vesnici Kadlín (ne Karlín, ale Kadlín), kde jsme si zopakovali, jaké práce a s jakým nářadím se na vesnici dělaly. Říjnový výlet nás zavedl do míst s mnoha jmény. Pouze Roztoky měly jen jedno jméno, druhé místo mělo jména dvě, a to Levý Hradec a Žalov (jakpak mu asi říkali sv. Václav a jeho bába), třetí je mezi lokalitou Stodůlky a Řeporyje a jmenuje se skanzen Řepora, dříve Tuležim. Je to celá vesnice i s kostelíkem, vše vyvedeno ze dřeva, nadšenci v dobovém oblečení tam předvádějí, jak se žilo na vesnici v 11. století. Svorně jsme se shodli, že tak už bychom žít nechtěli s kýblem pěkný kus ke studni, okna jsou jen díry vynechané v trámech, které se v zimě jen zakryly hadry ( okna" mají rozměry asi 50x50 cm), na podlaze žádné parkety, ani prkna, jen udusaná hlína. Zřejmě je lepší bydlet dnes, i když dva dny nejede výtah. Oba výlety byly vydařené. Štěstí jsme měli na Žalově, který měl po sezoně a žádný ze tří průvodců nebyl k mání. Po příjezdu ke kostelíku se paní Kulíšková zeptala nějaké paní s pejskem, zda neví, jak bychom se mohli do kostela dostat. A paní řekla, ať chvíli počkáme, že odvede psa domů a otevře nám. Nejenže otevřela, ale ještě nám podala moc pěkný výklad. Další akce vlastivědný kroužek zorganizoval ve spolupráci s Kulturní komisí Městského úřadu Odolena Voda: V červnu Muzejní noc" v Hálkově domku. V listopadu v ZK Aero krásné a moc zajímavé povídání paní Machové, která je pilotkou a vedoucí akrobatického boxu 4 letadel Zlín (1 žena a 3 muži) neboli skupiny Red Bull. Vůbec se nám nechtělo věřit, že má dva dospělé syny, o nichž říká, že to jsou hazardéři, protože lyžují na těch nejstrmějších stráních v Alpách. Mezi zajímavé zážitky (a že jich vykládala požehnaně) z jejího leteckého života uvedu jen malý příklad ve Spojených arabských emirátech jí za žádnou cenu nechtěli pustit na předletovou poradu, protože žena tam nemá co dělat... Pomohla až intervence jednoho z princů. V prosinci se konalo tradiční vánoční posezení u Hálků spojené s vyprávěním paní PhDr. Oulíkové o vánocích ve výtvarném umění. Tolik o činnosti našeho kroužku. Rádi bychom apelovali na vás, čtenáře Odolenu, a vůbec na obyvatele Odoleny Vody, kteří máte rádi výlety, navštěvujete zajímavá místa, přihlaste se mezi nás. Radost z příjemně prožitých dnů si ve skupině stejně založených lidí vychutnáte určitě lépe než o samotě to platí jak pro staré tak i pro mladé, dychtivé po životě. Budete mezi námi srdečně vítáni! Ing. V. Řezáč, kronikář kroužku Šuplík vydal knihu Vodolské vydavatelství Šuplík má na kontě první edici knihy! Ohlasy jsou více než kladné a tím pádem i povzbuzující. Je to rovněž signál pro další skryté autory. Všechno jde, když se chce, a proto se nebojte psát a oslovit redakci. V lednu vychází druhé číslo Šuplíku v tištěné formě. A stejně jako minulý měsíc, i v lednu je možné dostat Šuplík v knihovně. Je rozšířen o nové ukázky místních autorů básní a prózy. Je opravdu příjemné zjištění, že po Vodolských chodnících se prochází nejeden literární talent. Poznejte díla vznikající v hlavách Vodoláků. Více informací na Podblanické jabloně Nové perspektivní odrůdy jabloní (Blaník, Fany, Petra, Fenix) byly vyšlechtěny v osadě Vlastišov na Podblanicku Petrem Kumštou z Votic. Udržovací šlechtění a výrobu roubového materiálu zajišťuje Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy v Podkrkonoší pod vedením ing. Jana Blažka, CSc.. ing. Radka Vávry a Jany Křelinové. Blaník odrůda jabloně vznikla křížením Floriny a Šampionu, plody jsou nadprůměrné velikosti s lesklou slupkou. Chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá až výborná. Plodnost je brzká, vysoká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem září, odrůda je vhodná pro přeroubování zdravých stromů a lze ji vysazovat ve všech polohách vhodných pro jabloně. Fany odrůda vznikla křížením Šampionu a Jonathanu, plod je velký, pravidelně kulovitý s lesklou, hladkou slupkou. Chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá až výborná. Plodnost je brzká, vysoká a pravidelná. Sklizeň se provádí v polovině září, odrůda je středně náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené živinami a vláhou. Petra (CAC) odrůda vznikla křížením Jolany a Šampionu, plody jsou střední až nadprůměrné velikosti, kulovitého až kuželovitého, méně pravidelného tvaru s lesklou, hladkou a slabě mastnou slupkou. Chuť je navinule sladká, slabě aromatická, velmi dobrá až výborná. Plodnost je brzká, dosti vysoká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem srpna až v polovině září. Petra je nenáročná odrůda, kterou můžeme pěstovat ve všech polohách vhodných pro jabloně. Fenix (CAC) odrůda vznikla křížením Floriny a Šampionu, plody jsou nadprůměrné velikosti kulovitého až ploše kulovitého tvaru s hladkou slupkou. Chuť je navinule sladká až nasládlá, aromatická, velmi dobrá až výborná. Plodnost je raná, dosti vysoká, při částečné probírce pravidelná. Sklizeň se provádí koncem září až začátkem října, odrůda je středně náročná na polohu, vyžaduje půdy dobře zásobené živinami a vláhou. Více informací o těchto odrůdách jabloní můžete získat ve večerních hodinách na telefonu: , dotazy na 9

10 odolen1-def :07 Str. 10 Informace o pražské integrované dopravě Nabízíme několik rad, jak přispět k lepšímu odbavení v pří- městských autobusových linkách PID: 1) s předplatní jízdenkou pro celou cestu: Přiložit opencard na čtecí zónu pokladny a viditelně ukázat stranu s fotografií řidiči. Cestující, kteří nevlastní opencard: viditelně ukázat řidiči předplatní jízdenku i s kuponem nebo oběma kupóny (pro pásma P+0+B a pro navazující vnější pásma při cestách přes hranici Prahy). 2) s předplatní jízdenkou pro pásma P+0+B (tedy pražská tramvajenka ) nepokrývající však celou cestu: Přiložit opencard na čtecí zónu pokladny a viditelně ukázat stranu s fotografií řidiči. Cestující, kteří nevlastní opencard: viditelně ukázat řidiči předplatní jízdenku i s kuponem, a pak podle situace buď označit odpovídající, předem zakoupenou, jízdenku pro vnější pásma v označovači u řidiče, případně sdělit cílovou zastávku. 3) bez předplatní jízdenky: Označit odpovídající, předem zakoupenou, jízdenku pro vnější pásma v označovači u řidiče, případně sdělit cílovou zastávku. Odbavení je podstatně plynulejší, má-li cestující jízdenky zakoupené v předprodeji (především ve žlutých jízdenkových automatech) nebo při platbě u řidiče předem připravené mince odpovídající ceně jízdenky, případně ceně blízké platidlo. Povinností řidiče je vydat požadovanou a cestě odpovídající jízdenku cestujícímu. Povinností cestujícího je mít po celou dobu přepravy platnou jízdenku (tedy jízdenku od řidiče převzít). Řidič má jako pověřená osoba právo kontrolovat jízdní doklady, protože jejich platnost závisí i na počáteční a cílové zastávce, je tyto skutečnosti oprávněn zjišťovat. Snad není třeba zdůrazňovat, že slušné a přívětivé chování řidičů i cestujících zpříjemní cestování všem zúčastněným. Z tiskových zpráv spol. ROPID zpracovala Naďa Střelbová Třídíme odpad 13. díl Zpracování tříděného skla V minulém díle jsme si nastínili proces svozu a třídění skla na specializovaných dotřiďovacích linkách. Základní podmínkou pro recyklaci skla je jeho správné třídění již v místě, následné dotřiďování v úpravnách je velmi nákladné. I proto se na ulicích měst a obcí znovu objevují kontejnery na bílé sklo, do kterých je možné odkládat jen bílé, čiré sklo. V praxi to jsou jen sklenice od potravin a láhve od nápojů. Tabulové sklo, i když je na první pohled čiré, se chemicky blíží sklu barevnému a do kontejnerů na bílé sklo nepatří. Podobné to je i s některými jinými druhy skla. Drátosklo nebo skla z aut nepatří do kontejnerů na sklo vůbec, jejich recyklace je odlišná a je výhodnější, sbírají-li se např. přes autoservisy. Důvodem pro oddělený sběr bílého a barevného skla je zejména skutečnost, že ze směsi bílého a barevného skla lze vyrobit jen sklo barevné, bílé nikoliv. A protože bílého skla se vyrábí skoro stejně jako barevného, je potřeba sbírat i podobné množství bílého skla. Recyklací skla se v České republice zabývají sklárny v Dubí a v Kyjově, přičemž obě vyrábějí zejména obalové sklo. Opětovná výroba skla však není jedinou možností, jak odpadní vytříděné sklo využít. Například v Krupce u Teplic byla otevřena nová továrna na výrobu tepelných izolací ze skleněných vláken. Skleněný prach se používá jako plnidlo do obkladaček, dlažeb nebo při výrobě umělého kamene. V některých případech mohou obroušené skleněné střepy sloužit jako drenážní materiál místo štěrku. Možnost použití odpadního skla je tedy velmi rozmanitá a široká. Základní podmínkou jeho dalšího využití je však jeho třídění v domácnostech. O tom, že se tak opravdu děje, svědčí stále větší množství sebraného skla. Nezapomeňte, tříděním skla pomáháte dávat odpadům nový život. Příště se budeme věnovat bioodpadům. Vychází v rámci projektu Středočeského kraje a společností EKO-KOM, a.s., a ASEKOL s.r.o. 10

11 odolen1-def :07 Str. 11 Výběr z událostí loňského roku v našem městě Leden Tříkrálová sbírka, do které jste přispěli celkem Kč. Uzavření dohody mezi městem a společností Ropid o cestování autobusy 370, 372, 373 mezi zastávkami Dolní náměstí a zastávkou U školy. Zastupitelstvo města schválilo vyvěšení vlajky Tibetu k 50. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Únor RM schválila uzavření smlouvy o budoucích smlouvách se společností Lidl Česká republika v.o.s. Vyhlášení soutěžních podmínek architektonické soutěže na rozšíření a rekonstrukci základní školy. Vernisáž fotografa Jiřího Pecháčka v Minigalerii. Dětský karneval v diskotéce Santa Maria. Březen Den otevřených dveří v mateřské škole. Poprvé na městském úřadě vyvěšena vlajka Tibetu k 50. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Zápis do mateřské školy. V ZK Aero proběhlo setkání občanů se starostkou města Evou Odehnalovou. 1. setkání podnikatelů z regionu Odolena Voda a okolí v areálu společnosti Pharma Nord Praha. Duben Vernisáž výstavy Jana Lišky aneb Modrá je dobrá v Minigalerii. 1. ročník velikonočního běhu Doběhni si pro zajíce v ZŠ. Úklid města. Protestní akce před budovou městského úřadu Nejsme statistický údaj či záznam v matrice, ale jsme skuteční. Jarní zpívání s Odolánkem. Družstvo mužů veteránů nad 40 let, hrající pod hlavičkou Aero Odolena Voda, vyhrálo mistrovství republiky ve volejbale ve své kategorii. Květen Nové logo města vítězkou se stala Klára Jiráčková ze Sedlčan. Vernisáž výstavy fotografií Jany Šplíchalové Česká krajina v Minigalerii. 2. závod Českého a Žákovského poháru 2009 ve skocích na trampolíně. Otevření nového dětského hřiště před Harmonikou. Akce Sousedé se dobře baví v Dolním Povltaví, tentokrát ve Vodochodech. Dětský den v Kolibě. 11

12 odolen1-def :07 Str. 12 Červen Volby do Evropského parlamentu. Festival muzejních nocí v rodném domku V. Hálka. Tradiční 10. historický den v OV aneb Vodolská rebelie. 9. ročník turnaje Lukáše Wágnera v plážovém volejbale. Červenec Vernisáž výstavy Karla Kušky Kontakt se snem v Minigalerii. Rada města jmenovala pracovní komisi pro zpracování koncepce (záměru) rekonstrukce Dolního náměstí. Dokončena obnova dětského hřiště na horním sídlišti u bazénku. Aero Vodochody podepsalo svůj první historický kontrakt na mezinárodní projekt s belgickou společností Sonaca. Zemřel dlouholetý trenér volejbalistů Aero Odolena Voda Evžen Krob. RM schválila pronájem sportovní haly a provozování sportovního areálu Občanskému sdružení Aero Odolena Voda s platností od 1. září Srpen Uskutečnil se 14-ti denní tábor pro členy Turistického oddílu mládeže na základně Kachlička. Oddíl stolního tenisu Aero Odolena Voda slavil 50 let existence. Slavnostní vernisáž vítězných návrhů architektonické soutěže na rozšíření a rekonstrukci ZŠ. Září ZM schválilo rozšíření kapacity mateřské školy v ulici Československé armády. Pokračování rekonstrukce a výstavby komunikací v ulicích Revoluční, Komenského, Na Zdolnici, Nad Úvozem, K Šálku. Vernisáž výstavy fotografií Františka Richtra Kdo se umí dívat, baví se pořád v Minigalerii. Výstava obrazů Karla Kušky v rodném domku Vítězslava Hálka. Nultý ročník salonu výtvarníků Odoleny Vody VOdolský SAlon na Horním náměstí. Den integrovaného záchranného systému ve Sortovním areálu Odolena Voda. Den pro Vodolku - prezentace souborů, sdružení a kroužků působících v Odoleně Vodě ve Sportovním areálu Odolena Voda. Den evropského dědictví v Odoleně Vodě zpřístupnění významných historických památek našeho města v rámci celoevropské kulturní akce. 12

13 odolen1-def :07 Str. 13 Říjen MŠ má novou třídu pastelky v budově u kostela. Vernisáž výstavy fotografií Michala Benátského O lidech... Lampionový průvod k uctění památky V. Hálka. 2. ročník závodu na podporu rekonstrukce Dolního náměstí Do kopce a z kopce v Odoleně Vodě. 6. ročník ODOLEN FESTU. Slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve v ZK Aero. Drakyáda pořádaná kulturní komisí. Listopad Vznik nového virtuálního vydavatelství Šuplík. Vernisáž výstavy Listopad 1989 ve fotografiích J. Krušiny, J. Kouby a P. Novotného v Minigalerii. Přednáška Radky Machové O letecké akrobacii trochu jinak v ZK Aero. Komorní koncert v kostele sv. Klimenta. Prosinec Vernisáž Ivety Jandové Obrázkové variace pro potěšení duše v Minigalerii. Rozsvícení vánočního stromečku na Horním náměstí. Vodolské vánoční trhy 2009 na Horním náměstí. 17. vánoční koncert v kostele sv. Klimenta. 1. taneční maraton na Vodolce ve sportovní hale. Tradiční Vánoce u Hálků. Zpívání u vánočního stromečku a sbírka ve prospěch nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška. 4. ročník volejbalového turnaje O pohár starostky města ve sportovní hale. 13

14 odolen1-def :07 Str. 14 Statistika Počet obyvatel, kteří mají v našem městě trvalý pobyt ke dni je V loňském roce uspořádala paní starostka 2 veřejná neformální Setkání se starostkou (3. 3. a ). Zastupitelstvo města se sešlo 7x a 16 x zasedala městská rada, která projednala celkem 368 bodů. Zastupitelstvo projednalo 68 bodů. Město získalo celkem tis. dotací a darů od Státního fondu dopravní infrastruktury, Středočeského kraje, ČSOB a poštovní spořitelny, Ministerstva vnitra ČR, společnosti AERO Vodochody a.s., Čeps a.s. a vlastníků nemovitostí Na Zdolnici. O využití těchto finančních prostředků jste byli informováni v průběhu celého roku na stránkách Odolenu. Město poskytlo příspěvky na činnost místním sdružením a spolkům v celkové výši téměř 850 tis. Kč. V Minigalerii Odolena Voda bylo k vidění celkem 11 zajímavých výstav. Na území města bylo zrekonstruováno nebo nově vybudováno bezmála 6,5 x více nových komunikací než v loňském roce tzn m, včetně 680 m chodníků, celkem za 13,5 mil. Kč. V dubnu a říjnu proběhl tradiční sběr šatstva. Barbora Měchurová Kulturní komise v roce 2009 uspořádala 23 kulturních a společenských akcí, navíc 11 akcí se konalo s její podporou, přispěním či pomohla s jejich pořádáním, z toho: 4x jste spolu s ní mohli navštívit některé z pražských divadel, a to v Branickém divadle Horovitzovu Příliš drahou Mathildu, ve Stavovském divadle stále aktuálního Štechova Davida a Goliáše, v Hudebním divadle v Karlíně muzikál Carmen s výbornou Lucií Bílou v hlavní roli a na sklonku roku v Národním divadle balet Louskáček se skvostnou hudbou Petra Iljiče Čajkovského, pokračovala v pořádání výstav v rodném domku Vítězslava Hálka v Dolínku, kde se vám představil vodolský malíř pan Karel Kuška s průřezem své tvorby z let , opět s vámi vyráběla draky a následně vás znovu pozvala na drakyádu, při níž se nepohnul jediný list stromu, uspořádala tři koncerty v kostele sv. Klimenta, přičemž tím třetím byl v pořadí již 17. vánoční koncert(!), připravila druhou Muzejní noc v rodném domku Vítězslava Hálka, která byla tentokrát věnována tomu, čím, jak a na co se psalo, když ještě neexistovala kuličková pera a popisovače, přičemž v rámci odpolední dílny si vše shora zmíněné mohli přítomní za asistence restaurátorů písemných památek také vyzkoušet, stejně jako v roce 2008 ráda provázela skupiny návštěvníků v rodném domku Vítězslava Hálka v Dolínku a se souhlasem místní farnosti i v kostele sv. Klimenta (a nebylo jich rozhodně málo!), pustila se do přípravy historicky prvních Vodolských vánočních trhů na Horním náměstí, podílela na přípravě a průběhu Dne pro Vodolku, jehož uskutečnění podpořila Nadace Via finančním příspěvkem ve výši Kč z programu ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů a děkuje spolu s paní Veronikou Vendlovou všem místním spolkům, sdružením, souborům, kroužkům a umělcům za obrovskou pomoc a nadšení a protože i nezdary patří k životu, s velkou lítostí konstatuje, že se jí dosud nepodařilo dotáhnout do zdárného konce projekt Odolenou Vodou s rytířem Odolenem, nicméně lán žita je daleko a i kdyby sebevíc chtěla, flintu by do něj nedohodila, a proto se už teď těší, že spolu s vámi nakonec sochu rytíře Odolena postaví, stejně jako připraví netradičního průvodce po historických památkách Čenkova, Dolínku a Vodolky, bez vás by totiž byla její práce poněkud zbytečná. Roman Straka 14

15 odolen1-def :07 Str. 15 Tipy na volný čas Nabídka tvořivých kurzů Tvořivé výtvarné kurzy v Základní škole Odolena Voda pokračují také v novém roce. Všem, kteří nechtějí jen tak sedět doma a mají chuť něco vlastnoručně vyrobit, nabízíme tyto kurzy: 27. leden Šály a šátky z hedvábí, cena 280 Kč, začátek v 18 hod. 25. únor Pletení košíků z pedigu (vypletené dno), cena 280 Kč, začátek v hod. 17. březen Falešný patchwork (velikonoční vejce), cena 150 Kč, začátek v hod. 23. březen Zdobení velikonočních perníků, cena 150 Kč, začátek v 18 hod. Přihlášky prosíme nejpozději týden před konáním kurzu telefonicky nebo em. Kontakty: tel , , Rozšiřujeme výuku anglického jazyka pro děti Od druhé poloviny ledna 2010 rozšiřujeme výuku dětské angličtiny. Výuka probíhá formou hry a je určena pro předškolní děti od 4 let, nebo dle individuální dohody s rodiči od 3,5 roku. Přesný termín konání, tj. který den v týdnu bude výuka probíhat se pokusíme přizpůsobit možnostem přihlášených dětí, předběžně plánujeme pondělí nebo úterý ráno od 9 hodin, popřípadě některé odpoledne od 15 hodin. Výuku povede Milena Mohrmannová a všechny děti budou mít možnost účastnit se první testovací hodiny zdarma. Jedna lekce trvá 30 minut, cena je 40 Kč/1 lekce. Prosíme všechny zájemce, aby se nám ozvali em s uvedením věku dítěte a preferencí času konání. Kontaktujte nás na ové adrese vaše případné dotazy rádi zodpovíme. Děkujeme. Přednáška Není ošklivých žen. Jsou jen ženy, které nevědí, jak se naučit být krásnými Naučíme vás jak být krásná bez ohledu na věk či typ postavy. Přednáška je rozdělena do dvou částí: 12. ledna 2010 Zásady líčení a barevné typologie. 26. ledna 2010 Módní trandy a korekce postavy oblečením. Vždy od 20 hodin v Klubu Aero. Přednášku povede vizážistka paní Marie Tyburcová DiS, která působí jako vizážistka, stylistka, barevná typoložka, manikérka a výživová poradkyně. Vstupné pro členy DC Sluníčko 20 Kč, pro ostatní účastníky 40 Kč. Poznámka: Vzhledem k časovému limitu 2 hodin konání přednášky nebude možné provádět individuální poradenství, ale probereme obecné zásady s ukázkou na vybraných účastnicích. Využijte tuto příležitost a přijďte mezi nás. Chlap si pořád hraje Doufám, že se na mě pánové nebudou zlobit za titulek a dámy za dnešní obsah, ale bude to poněkud technické povídání. Kam vás chci pozvat? Do Muzea hlavního města Prahy. A jmenovitě na vý-stavu nazvanou docela krátce Merkur. Většina pánů ví, dámy se mohou domnívat ano, je to ta úžasná stavebnice, kterou vymyslel, vyráběl a na trh dodal pod názvem Inventor poprvé roku 1920 ve stejnojmenné firmě Jaro-slav Vancl z Police nad Metují. Stavebnice byla spojována kovovými háčky, podobně jako současné HAKI lešení, a neměla kýžený odbyt. V roce 1925 se ale svět dočkal inovace neúspěšného modelu a zrodil se Merkur. V nezměněné podobě se vyrábí dodnes a stejně jako kdysi je i nyní spojován šroubky a matičkami M3,5. V roce 1933 se začala vyrábět stavebnice s možností stavby elektrických modelů Merkur Elektrus. Okolo roku 1930 začal vývoj plechových elektrických vláčků Merkur. V roce 1940 byla výroba zastavena v souvislosti s válečným nedostatkem barevných kovů, stroje se znovu rozjely až v roce Počátkem 50. let došlo ke zrušení soukromé firmy pana Vancla a továrna se v roce 1953 stala součástí Okresního kombinátu v Broumově. Výroba stavebnice pokračovala v takřka celém předválečném sortimentu a stavebnice Merkur byla od 60. let Kovopodnikem Broumov vyvážena do celé Evropy. Dalším mezník ve vývoji firmy se pojí se jménem Ing. Jaromíra Kříže. Začínal podnikat v kovovýrobě v objektu, který získal restitucí po svém dědovi. Z původního záměru odkoupit několik strojů z likvidované firmy Komeb nakonec vznikla myšlenka pronajmout si podnik v likvidaci a pokusit se rozjet zastavenou výrobu Merkuru. Mnoho nechybělo a oblíbená stavebnice mohla skončit navždy jen ve vzpomínkách. V současné době firma každým rokem přichází na trh s novým typem stavebnic. Chcete-li se dozvědět více, doporučuji navštívit Muzeum hl. města Prahy a výstavu, která v jeho prostorách trvá až do 28. února Hlavní budovu muzea najdete na Florenci, v těsné blízkosti autobusového nádraží. To jsem se ale rozpovídal o mužské hračce, viďte? Slibuji ale, že na ženy se příště také dostane. Ivan Pekárek (S využitím pramenů MERKUR Toys s.r.o., Muzeum stavebnice Merkur a idnes.) Pozvánka na Máslovický masopust se zabijačkou V sobotu 23. ledna se v Máslovicích na návsi uskuteční tradiční masopust. K vidění či ochutnání bude například: vesnická zabijačka (od 11 hod.), dechovka a masky na návsi (od 13 hod.), průvod masek s hudbou po vsi (od hod.), prodej zabijačkových dobrot (od 9.30 hod.), sele na rožni, zabijačka light, horká medovina, masopustní palačinky, masopustní pivní groggy kotlík, pečení masopustních preclíků, soutěž v pojídání jitrnic... Bližší informace na tel.: , 15

16 odolen1-def :07 Str. 16 Knihovna Z nabídky nových knih Pro děti Daniela Krolupperová: Draka je lepší pozdravit aneb o etiketě Dvacet krásných příběhů, zábavných úkolů a básniček pro nejmenší čtenáře. Jacqueline Wilsonová: Moje sestra Jodie Veselý román pro starší čtenářky. Jeff Kinney: Rodrick je King Pokračování deníkových zápisků malého Grega Heffleyho. Beletrie Vlastimil Vondruška: Znamení Jidáš Další z příběhů Oldřicha z Chlumu. Nora Roberts: Zaváté stopy Nový román oblíbené autorky. Amanda Quick: Až na popel Dobrodružno-romantický příběh. Mika Waltari: Zázračný Josef neboli Život je dobrodružství Romantická novela o nalezení štěstí. Eva Kačírková: Diamantová Lily Detektivní román z prostředí organizovaného zločinu. Elizabeth Peters: Strážkyně podsvětí Výklad egyptského snáře nemusí být vždy jednoznačný. Michael Palmer: Peklo návratů Román z lékařského prostředí. Sandra Brown: Odražená střela Napínavý příběh s kriminální zápletkou. Paulo Coelho: Vítěz je sám Svět filmu a módy, v němž falešný lesk a ctižádost zastiňují skutečné hodnoty. Haruki Murakami: Sputnik, má láska Melancholická láska a neopětovaná touha v knize jednoho z nejvýznamnějších japonských spisovatelů. Muriel Barberyová: Pochoutka Vzpomínky kulinářského kritika, který ví, že mu zbývá pouhý den života. Odborná literatura Marek Preiss: Trénování paměti a poznávacích schopností Přehled systémů trénování paměti. Kateřina Bečková: Zmizelá Praha. Nádraží a železniční tratě Zaniklé, proměněné a ohrožené stavby. Nadja Kneisslerová: Šťastný pes Program deseti bodů pro zdraví a dobrou náladu vašeho psího kamaráda. Petra Mommertová-Jauchová: Nordic walking pro zdraví Pohybový program pro každého. Pomáhá např. při bolestech zad, artróze. Christopher Gravett: Hastings Pád anglosaské Anglie Popis jedné z mála středověkých bitev, které měli vliv na budoucnost Anglie. Jan Tůma: Sporáky, varné desky, pečící trouby Příručka seznamuje se všemi způsoby klasického i nejmodernějšího vaření. Naďa Střelbová Kultura Pozvánka do divadla Sobota 30. ledna v hodin Ábíčko, Malá scéna divadla ABC Robin Hawdon ÚŽASNÁ SVATBA Svižná situační komedie o tom, co všechno se stane, když se mladý sympatický muž v den své svatby probudí v hotelovém apartmá v posteli s mladou krásnou, leč úplně neznámou ženou... Osoby a obsazení Bill: Martin Písařík; Judy: Zuzana Kajnarová; Ráchel: Lucie Pernetová; Tom: Miroslav Hrabě; Julie: Kamila Špráchalová; Dafné: Hana Doulová Přednášky v podvečer Pátek 15. ledna od 19 hodin Společenský sál Klubu Aero EXPEDICE NA KONEC SVĚTA KOLYMA chlapů, 5 motocyklů a celé Rusko před námi, aneb Praha Kamčatka. Tak jsme si to plánovali. Ale drsná a krásná Sibiř měla jiný názor. Jak vše proběhlo se dozvíte v slideshow. Vstup volný. Srdečně zve Michal Ponca a kulturní komise. Vstupenky za 130 Kč je možno zakoupit v cukrárně U Hrdinů na Horním náměstí. Doprava je zajištěna v ceně 50 Kč. Odjezd autobusu v hodin od Klubu Aero. Pořádá kulturní komise. 16

17 odolen1-def :07 Str. 17 Minigalerie Srdečně vás zveme do Minigalerie na vernisáž fotografií dětí z největšího slumu Afriky keňské Kibery. Výstava bude zahájena 4. února v 18 hod, Fotografie autorky Aleny Polanecké si můžete na místě zakoupit a pomoci tak konkrétním dětem z fotografií a jejich kamarádům k zážitkům, které jsou pro naše děti samozřejmostí. Více na Přijďte se seznámit s životem malých afričánků a zároveň přispět na dobrou věc. Vstupné dobrovolné. Výstava potrvá do konce února. Kino Vltava promítá v digitální kvalitě Premiérou filmu Avatar režiséra Jamese Camerona 19. prosince vkročilo kino Vltava do nové, digitální éry. Připojilo se tak k rodině 48 dalších kinosálů v České republice vybavených profesionálním kinoprojektorem, který umožňuje projekce filmů i ve 3D. Diváci tak získali možnost shlédnout snímky distribuované v digitální podobě ve stejném čase jako v multilplexech či velkých metropolích, ovšem za vstupné řádově o desítky korun nižší. Pro kino Vltava se otevírají zatím nevídané možnosti: přenosy sportovních utkání, živých koncertů i jejich záznamů (U2 ve 3D, Robbie Williams.), činoher z Národního divadla v Londýně, baletu z Národní opery v Paříži, projekce filmů ze zlatého fondu světové kinematografie z DVD či blue ray disků atd. KINO VLTAVA KRALUPY Program na leden Pokladna kina otevřena 1,5 hod. před začátkem představení. náměstí Jaroslava Seiferta Kralupy nad Vl. 2 tel.: pá Avatar 3D hodin USA Vstupné 140,- 2. so Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů 3D hodin USA Vstupné 110,- Koralína a svět za tajnými dveřmi 3D hodin USA Vstupné 110,- Avatar 3D hodin 3. ne Koralína a svět za tajnými dveřmi 3D hodin Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů 3D hodin AVATAR 3D hodin 4. po AVATAR 3D a hodin 5. út AVATAR 3D hodin Panika v městečku FK Vltava hodin 70/55,-Kč pro členy FK Vltava st-čt KINO NEHRAJE 8. pá Astro Boy hodin Hong Kong/USA/Jap., Vstupné 80,- Zemský ráj to napohled hodin ČR Vstupné 90,- Krvavý Valentýn 3D hodin USA Vstupné 110,- 9. so G Force 3D hodin USA Vstupné 130,- Astro Boy hodin Zemský ráj to napohled hodin Krvavý Valentýn 3D hodin 10. ne Čtyřlístek hodin ČR Vstupné 25,- Astro Boy hodin Zemský ráj to napohled hodin po-út Zombieland hodin USA Vstupné 80,- 13. st 3 sezony v pekle hodin ČR/SR/Něm. Vstupné 80,- 14. čt Veni, Vidi, Vici hodin ČR Vstupné 40,- 3 sezony v pekle hodin ČR/SR/Něm Vstupné 80,- 15. pá I m not there hodin USA 70,-Kč/50,-Kč pro členy FK Vltava Kabinet doktora Caligariho hodin Německo 70,-Kč/50,-Kč pro členy FK Vltava Premiéra filmu s živým hudebním doprovodem 16. so Ať žijí duchové hodin Československo 40,-Kč/25,-Kč pro děti do 15ti let Skřivánci na niti hodin Fr./ Šv./Něm. 70,-Kč/25,-Kč pro děti do 15ti let Twilight sága: Nový měsíc hodin USA Vstupné 80,- 17. ne AVATAR 3D a hodin Twilight sága: Nový měsíc hodin 17

18 odolen1-def :07 Str. 18 Program KD VLTAVA na měsíc LEDEN po AVATAR 3D hodin Twilight sága: Nový měsíc út-čt AVATAR 3D a hodin 22. pá Artur a Mimimojové: Maltazarova pomsta hodin Francie Vstupné 80,- Galimatyáš hodin Francie Vstupné 80,- Nezvratný osud 3D hodin USA Vstupné 80,- 23. so Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů 3D hodin Artur a Mimimojové: Maltazarova pomsta hodin Galimatyáš hodin Nezvratný osud 3D hodin 24. ne Čarodějné pohádky hodin ČR Vstupné 25,- Artur a Mimimojové: Maltazarova pomsta hodin Koralína a svět za tajnými dveřmi 3D hodin 25. po Koralína a svět za tajnými dveřmi 3D hodin 26. út Ať vejde ten pravý FK Vltava hodin Švédsko 80,-Kč/65,-Kč pro členy FK Vltava st-čt Stínu neutečeš hodin ČR Vstupné 80,- 29. pá World FILM hodin Večer projekcí cestopisných filmů 30. so Vzhůru do oblak 3D hodin USA Vstupné 130,- World FILM hodin 31. ne G Force 3D hodin Vzhůru do oblak 3D hodin Vyfič! hodin USA Vstupné 130, po Vyfič! 20:00 hodin KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO KRALUPY NAD VL. Program na leden Nám. J. Seiferta 706, Kralupy n. Vlt. tel , fax , sobota H.Ch. Andersen : SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 50,- Kč v Pohádka pro celou rodinu neděle 10., 17. a 24. v a Pokračovací taneční kurzy čtvrtek DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL DS SCÉNA 40,- Kč v Hrají Kosí bratři. Tanec * soutěže * tombola* sobota LEDNOVÝ UNDERGROUND od Běžné vstupné: 250,-/300,- Kč (předprodej/na místě), studentské 200,-/250,- středa KAŠPÁRKOVY POHÁDKY 30,- Kč v Divadélko pro nejmenší diváky. čtvrtek TĚLO v Vstupné 280,-Kč, důchodci a studenti 190,- Kč Účinkují: Jitka ASTEROVÁ, Dáša BLÁHOVÁ a Míša SAJLEROVÁ středa DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL Vstupné 50,- Kč v s diskžokejem Zdeňkem Vranovským Plesová sezóna leden 2010: pátek Maturitní ples SOŠ a SOU Kralupy n.vlt. pátek Maturitní ples Dvořákova gymnázia 4.A sobota Maturitní ples gymnázia Mělník pátek Ples myslivců sobota Maturitní ples gymnázia Mělník Výtvarnice Iveta Jandová vystavovala své obrazy v Minigalerii Odolena Voda. Vernisáž se konala 3. prosince. Novoroční přání ze sbírky Milana Baptisty jsou v Minigalerii k vidění až do 2. února. Fota: Pavel Novotný 18

19 odolen1-def :07 Str. 19 Sport Vážení spoluobčané a sportovní příznivci, dovolujeme si oznámit, že TJ AERO Odolena Voda pořádá 2. ročník Plesu sportovců. Ples se koná 27. února od do hod. v Závodním klubu AERO. K tanci a poslechu bude hrát kapela MINIBAND, kterou znáte již z loňského plesu. Bohatá tombola, předtančení, soutěž oddílů. Vstupenky v ceně 100 Kč zakoupíte: v restauraci Domeček, u p. Koutného (tel.: , ) Srdečně vás zveme a těšíme se na společně a příjemně strávený večer. Josef Maryška, předseda TJ AERO Odolena Voda Trampolíny u konce sezony žákyň poprvé obsadila Aneta Šulcová, v kategorii žáků na 2. místě stanul Marek Herzig. V celkovém pořadí celého seriálu ČP a ŽP 2009 pak 3. místo a svůj první pohár získala v kategorii žákyň Aneta Šulcová, v kategorii žáků vybojoval 2. místo Marek Herzig. Soutěžní atmosféru mohli doslova ochutnat také naši baby trampolíňáci na tradičním závodě Vánoční štrůdl na pražské Kampě. Diplom za 3. místo si odvezla Nikolka Capalini, ostatní (Anička T., Adélka K. a Nikolka S.) sice bez diplomu, ale každá s nějakou odměnou, si alespoň poprvé vyzkoušely svou první 10-ti prvkovou sestavu. Děkujeme tímto rodičům, kteří svým dětem umožnili vystoupení, a společně tak prožili první závodní dojmy. V předvánočním čase náš oddíl společně s volejbalisty uspořádal 1. Taneční maratón na Vodolce. Společně jsme ho odstartovali diskotékou nejen pro děti, pokračoval vystoupením sportovního kroužku paní Z. Volhejnové, které patřil i jedinečný tanec s naším trenérem, při kterém je obkroužily tančící cvičenky. Přestože taneční parket nebyl zrovna přeplněn, soutěžili jsme, hádali, děti skotačily na trampolínách. Večer nám zatančily břišní víly, při rozsvíceném stromečku a zvuku vánočních koled jsme rozdali každému dítěti malý dárek a na závěr vánočního bloku jsme si všichni ruku v ruce zatančili společný tanec. Pak se rozjela opět diskotéka a písničky na přání. Ráda bych poděkovala všem, kteří nás při pořádání této akce podpořili - svou účastí, rodičům za fyzickou pomoc při stěhování nábytku, správcům haly za jejich ochotu a obsluhu a především za bezúplatné zapůjčení sportovní haly. Bez toho bychom tuto radost, hlavně dětem, nemohli dopřát. Děkujeme. Za oddíl trampolín Simona Šulcová, asistentka trenéra Foto: Archiv oddílu V minulém čísle jsme zmiňovali velký úspěch členky našeho oddílu Lucie Polové start na mezinárodních závodech v ruském Petrohradě. Lucka tam se svou sestavou skončila na 37. místě z 51 startujících závodnic v kategorii let. I přesto gratulujeme a přejeme hodně sil do dalších tréninků. Naši nováčci si z Přeboru župy Podkrkonošské 14. listopadu ve Dvoře Králové přivezli svou první medaili, a sice v kategorii začátečníků 1. místo Anička Plecitá, 3. místo Hanka Masopustová a 4. místo Denisa Vacková. V kategorii těžších sestav obsadil 2. místo Marek Herzig, 3. místo Dan Marcol a 5. místo Aneta Šulcová. Konec listopadu patřil finálovému závodu Českého a Žákovského poháru 2009, na kterém se bojovalo o každou desetinku. V rámci hodnocení 5. závodu 3. místo v kategorii Tradiční vánoční volejbalový turnaj O pohár sarostky města Odolena Voda se konal v úterý 29. prosince ve sportovní hale. Vítězem se stal oddíl AERO Odolena Voda. Nejlepším hráčem celého turnaje byl zvolen domácí smečař Luboš PEPIN Zita. Foto: Pavel Novotný 19

20 odolen1-def :07 Str. 20 Přípravka své poslední mistrovské utkání okresní soutěže sehrála na hřišti FK Úvaly a prohrála 4:1 (branka: Janča). V tabulce se umístila takto: 1. SK Čelákovice : bodů 6. Odolena Voda : bodů 12. Šestajovice : bodů Střelci mužstva jsou: Janča 12, Bergmann 8, Helík a Šolta 6, Olšovský a Frohlich 4, Kišari 3. Starší žáci na domácím hřišti podlehli v posledním mistrovském utkání krajské I. A třídy vedoucímu celku soutěže Spartě Kladno 3:0. V tabulce I. A třídy si stojí takto: 1. Sp. Kladno : 5 33 bodů 9. Odolena Voda : bodů 12. Brandýsek : 42 3 body Oblíbené cvičení pro děti od 4 do 6 let, které vede Kateřina Smetanová a Monika Vodičková a zastřešuje jej Asociace sportu pro všechny, navštívil Mikuláš se svým doprovodem. Děkujeme Patrikovi Soukupovi, Sáře Laubové a Valérovi Mbilovi za ochotu a pomoc s přípravou tohoto překvapní. Foto: Petra Okrouhlíková Fotbal Na začátku Nového roku mi dovolte vám všem, občanům Odoleny Vody, popřát jménem fotbalového oddílu hodně zdraví, štěstí a spokojenost. Jak jsem slíbil v předcházejícím čísle Odolenu, připravil jsem informaci o posledních výsledcích mistrovských utkání našich mužstev, konečná umístění v podzimní části soutěžního ročníku a střelce branek. Minikopaná se v okresní soutěži umístila takto: 1. FK Brandýs A : bodů 8. Odolena Voda : 67 3 body 9. FK Brandýs B : 57 0 bodů Branky na podzim vstřelili tito hráči: Helík 8, Kučera 2, Král a Janča. Hlavní trenér našich nejmenších žáčků Jan Čepec hodnotí účast na trénincích a mistrovských utkání v podzimní části jako velice dobrou. Druhým trenérem a zároveň vedoucím mužstva minikopané byl Jaroslav Forman. Velice dobrý byl zájem rodičů hráčů a jejich spolupráce s trenéry. Hlavní trenér by chtěl poděkovat paní Vodičkové a kolektivu maminek za pomoc při organizování zájezdů k mistrovským utkáním, včetně zdravotní služby a přípravu závěrečného ukončení podzimní sezóny s občerstvením. Rád bych všem rodičům malých žáčků popřál hodně zdraví do Nového roku a těším se na spolupráci v jarní části mistrovské soutěže. Mladší žáci své poslední mistrovské utkání I. A třídy zvládli lépe a na domácím hřišti porazili Spartu Kladno 2:1 (branky: Bednařík, Němeček) a vedou tabulku I. A třídy: 1. Odolena Voda : 6 29 bodů 6. Beroun : bodů 12. Milín : bodů Nejvíce branek za žáky dali: Kaplan 10, Bednařík 8, Šenkýř a Janovský 7, Lubas 6, Hrnčíř 5, Melmuka a Holý 4, Kutička, Němeček a Valda 3, Douša a Ciolek 2. Dorost se v mistrovské soutěži okresního přeboru v podzimní části umístil takto: 1. FK Úvaly : 9 25 bodů 5. Odolena Voda : bodů 10. Škvorec : 41 6 bodů O branky v podzimní části se rozdělili tito hráči: Lubas 8, Kutička 5, Řezáč a Lakatoš 2. A mužstvo své účinkování v okresní soutěži III. třídy zakončilo vítězstvím na domácím hřišti s SKK Hovorčovice (branka: Harmáček) 1:0 a v tabulce se umístilo takto: 1. FK Úvaly B : bodů 9. Odolena Voda : bodů 14. Všestary : 45 6 bodů Kanonýry mužstva jsou: Mužíček 8, Levý 5, Harmáček 4, Horák a Prediger 2. Všechna mužstva oddílu se budou na jarní část svých mistrovských soutěží připravovat v lednu a únoru 2010 tradičně dle pokynů trenérů. K přípravě budou využívat především sportovní areál v Odoleně Vodě. Případná účast mužstev v zimních turnajích bude známá koncem prosince 2009 a v první polovině ledna Vladimír Kulíšek 20

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

Zápis z 12. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2016, konané dne od do h v místnosti č.

Zápis z 12. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2016, konané dne od do h v místnosti č. Zápis z 12. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2016, konané dne 28.11.2016 od 16.45 do 18.05 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: Mgr. Daniel Soukup, Ph.D. - předseda Mgr.

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. 12. 2016 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Název bodu programu. Návrh na usnesení

Název bodu programu. Návrh na usnesení 5. Město V Třešti dne 11. 2. 2015 Městský úřad Zastupitelstvo města 4. zasedání dne 23. 2. 2015 bodu programu Schválení příspěvku pro TJ Slavoj z Grantového programu města 2015 Návrh na usnesení Zastupitelstvo

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

Návrh Obecně závazně vyhlášky č. 3/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD

Návrh Obecně závazně vyhlášky č. 3/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD Město Odolena Voda Návrh Obecně závazně vyhlášky č. 3/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo města Odolena Voda na svém zasedání č. 7/2009 dne 30. listopadu 2009 usnesením č... schválilo vydat v souladu s ustanovením

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: Program jednání 5 členů rady města + tajemnice

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne Přítomno: 6 členů zastupitelstva, omluven 1, 1 host Určení zapisovatele: Lucie Svatošová Určení ověřovatelů zápisu: Radek Bareš, Kateřina Procházková 1. zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení ze

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Jednání Rady města Broumov č. 52 ze dne 5. září 2016

Jednání Rady města Broumov č. 52 ze dne 5. září 2016 Jednání Rady města Broumov č. 52 ze dne 5. září 2016 Přítomni: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, Ing. Jiří Myšák, JUDr. Tomáš Blažek, Mgr. Jiří Ringel, Mgr. Eva Bilíková, Monika Mrštinová, Ing. Eva Blažková,

Více