odolen1-def :07 Str. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 1"

Transkript

1 odolen1-def :07 Str. 1 1/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda

2 odolen1-def :07 Str. 2 Ohlédnutí Prosinec byl v našem městě měsícem mimořádně bohatým na kulturní a společenské události. Některé z nich (Vánoční koncert v kostele sv. Klimenta, rozsvícení vánočního stromečku, vánoční trhy na Horním náměstí, 1. taneční maraton na Vodolce a zpívání u vánočního stromečku) si můžete připomenout na fotografiích Pavla Novotného na této a předposlední barevné straně Odolenu.

3 odolen1-def :07 Str. 3 Vážení a milí čtenáři Odolenu, byl mi svěřen úkol, abych vám představil novou, přesněji staronovou verzi našeho zpravodaje. Celý loňský rok byl vlastně ve znamení dvou výběrových řízení na jeho grafické zpracování, tisk a distribuci. Byly vyvolány snahou dopřát si po dlouhých jedenácti letech nové, neokoukané a graficky svěží tváře Odolenu, navíc což není vůbec nepodstatné za příznivější cenu než doposud. A to i přesto, že počínaje zářijovým číslem roku 1998 získal díky akad. malířce Markétě Prokopové zpravodaj nezaměnitelný formát, který nám leckteré obce oprávněně záviděly a závidí. Ale život je změna... A časopis ji čas od času potřebuje. Jenže brzy se ukázalo, že představa o pěkném a naprosto novém grafickém návrhu následovaném dobrou cenou, je poněkud nereálná. Ne, že by byla nouze o dobré, v některých případech doslova skvostné grafické návrhy (když pominu první, radou zrušené kolo, tak toho druhého se zúčastnilo neuvěřitelných 17 grafických ateliérů!), jenže ta cena! A protože město má být na prvním místě dobrým hospodářem, zvláště za současné situace, rada nakonec vybrala nabídku, která toto podstatné hledisko splnila nejlépe a svěřila péči o další čísla Odolenu jeho stávající grafické úpravkyni, paní Markétě Prokopové a její firmě Artemis. Součástí nabídky byla i změna formátu, ale to jste již bezesporu postřehli při zakoupení. Přeji našemu Odolenu i do budoucna hodně nadšených přispěvatelů, dobrou práci redaktorů, kvalitní úpravu a tisk a nám všem zajímavé počtení. Roman Straka Kresba: M. Prokopová Zimní verše Jan Skácel Blahopřejeme V prosinci oslavili významná životní jubilea: Nad polem naposled se tmí a bolest sněhu s nebem splývá. Naposled vzlétli havrani. Jak lidská srdce tlukou křídla. V houštinách u cest tma se schází a čeká ještě malou chvíli. Do kraje potom, usnul bílý, zvolna se černá kaluž plazí. Zas vržou saně. Tichý vjezd slaví tu kočí s fůrkou sena, zamlklý, aby nerozhněval noc mladou deset tisíc let. Sedmdesátiny Věra Bačinová Marie Belhánková Mária Botlóvá Jaroslava Burešová Vladimír Sedláček Osmdesátiny Karel Belšán Čtyřiaosmdesátiny Jiřina Ježová Sedmaosmdesátiny Jaromír Pokorný OV OV OV OV OV OV OV OV (Všechna jména jsou uvedena se souhlasem jubilantů.) 3

4 odolen1-def :07 Str. 4 Informace z radnice Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vám na prahu nového roku popřála hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Hodně sil a trpělivosti. Rok 2010 bude dalším rokem, který bude velmi významně ovlivněn krizí, jejíž rozsah je neuvěřitelný a více či méně se dotkne každého. Rok 2010 bude také rokem plným slibů a zatracování rokem volebním. Čekají nás volby do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR a také komunální volby. Již teď se začínají připravovat volební programy a kandidátní listiny. V našem městě máme hodně slušných, schopných, moudrých a vzdělaných lidí. Moc bych si přála, aby nabídli své schopnosti pro rozvoj našeho města, Vodolka si to určitě zaslouží. S přáním všeho dobrého Eva Odehnalová Zastupitelstvo města 30. listopadu 2009 Prodej bytu v majetku města Město vyhlásilo veřejnou soutěž na prodej členského podílu města v Bytovém družstvu Velký háj k bytu č. 1 v č.p. 221 v Odoleně Vodě v souladu se schválenými Pravidly pro prodej movitého i nemovitého majetku města. Do soutěže se nikdo nepřihlásil, a proto ZM schválilo vyhlášení nové soutěže na prodej tohoto členského podílu za minimální (vyvolávací) cenu Kč s termínem pro podání přihlášek do 20. ledna Zároveň ZM neschválilo prodej tohoto bytu prostřednictví realitní kanceláře. Územní plán Rada města postoupila zastupitelstvu k projednání Zadání Územního plánu Odolena Voda. Zadání zpracovala Ing. Renata Perglerová spolu s Ing. Václavem Jetelem. ZM v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, upravené zadání schválilo. Zastupitelstvo také schválilo rozšíření zadání Změny č. 2 Územního plánu. Jedná se o uvedení do souladu textové části Vyhlášky o závazných částech územního plánu ze dne 23. září 1993, příloha č. III Veřejně prospěšné stavby občanské vybavenosti do r. 2010, s mapovou částí. Úprava č. 6 rozpočtu pro rok 2009 ZM schválilo úpravu č. 6 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009 v rozsahu rozpočtových opatření č. 104/2009 č. 115/2009. Jedná se např. o navýšení výdajů na rozšíření MŠ v budově u kostela a uložení potrubí pro tlakovou kanalizaci v ulici U Fary. Dílčí přezkoumání hospodaření města ZM vzalo na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Odolena Voda za rok 2009 ze dne 19. října 2009 a schválilo opatření k nápravě chyb a nedostatků v něm uvedených: Město při každé úpravě svého rozpočtu uvede rozpočtovými opatřeními do souladu čerpání v rámci položek a paragrafů. Při sestavování svého rozpočtu pro rok 2010 bude město vycházet ze schváleného rozpočtového výhledu pro roky Město projedná úpravu rozpočtového výhledu podle skutečnosti roku 2009 na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda. Provozní rozpočet města ZM schválilo provozní rozpočet města Odolena Voda na rok Rozpočet je schválen jako přebytkový na straně příjmů ve výši tis. Kč a na straně výdajů tis. Kč. V rozpočtu nejsou uvedeny žádné investiční akce. O těch se bude v budoucnu hlasovat výhradně jednotlivě a konkrétně na základě návrhu rady města, žádostí organizačních složek a příspěvkových organizací města včetně příslušného zdůvodnění. Rozpočet je k dispozici na vývěskách a na internetových stránkách města jako příloha usnesení č. 2. Rozpočet svazku obcí Dolní Povltaví ZM schválilo rozpočet Dobrovolného svazku obcí Dolní Povltaví pro rok Rozpočet je k dispozici na vývěskách a na internetových stránkách města jako příloha usnesení č. 3. Snížení místního koeficientu pro daň z nemovitosti ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009, kterou se pro rok 2010 sníží místní koeficient pro násobení daňové povinnosti ze 3 na 2. Nový člen jednotky dobrovolných hasičů ZM jmenovalo pana Jana Rottu z Odoleny Vody za člena Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Odolena Voda. Požární řád města ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009 Požární řád. V celém znění je k dispozici ve vývěskách a na internetových stránkách jako příloha usnesení č. 5. Požární řád stanovuje zásady organizace a provádění požární ochrany ve městě, vymezuje činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany, doplňuje a zpřesňuje základní povinnosti fyzických a právnických osob o povinnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, upravuje způsob hašení požáru na území města, zajištění zdrojů vody pro hašení, způsob ohlášení požáru a vyhlášení požárního poplachu. Studie využití prostor bývalého železářství ZM schválilo zadání zpracování studie proveditelnosti využití nebytových prostor v č.p. 253 a 254 na Horním náměstí v Odoleně Vodě s přihládnutím k předloženým návrhům členů zastupitelstva Bc. Marka Bajera, Romana Straky a členky kulturní komise Heleny Tůmové. Nebytový prostor se opakovaně nepodařilo pronajmou se zachováním původního sortimentu železářství, domácí potřeby a elektro a v současné době je využíván městem při pořádání kulturních akcí a výstav. 4

5 odolen1-def :07 Str. 5 Koncepce výstavby mateřské školy Rada města doporučila ZM projednání dalšího postupu ve věci rozšíření kapacity mateřské školy. Paní starostka předložila zastupitelům stav přípravy projekčních prací. Zvažuje se, zda zahájit kroky pro výstavbu nové MŠ s kapacitou 50 nebo 100 dětí, nebo realizovat pouze nadstavbu hospodářské budovy pro jednu třídu pro cca 24 dětí. Podmínka 30 m 2 venkovní plochy na dítě byla novou vyhláškou č. 343/2009 Sb. (o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých) zrušena. ZM vzalo na vědomí informace o stavu prací na nadstavbě hospodářské budovy mateřské školy pro jednu třídu a výstavbě nové mateřské školy v lokalitě Pod Tvrzí a uložilo radě města jedenkrát měsíčně zkontrolovat postup prací. Finanční prostředky pro Dětské centrum Sluníčko Zastupitelstvo schválilo uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem a Dětským centrem Sluníčko, na základě níž dojde k poskytnutí finančních prostředků ve výši Kč, schválených v Rozpočtu města pro rok 2009 na úhradu nájemného za užívání nebytových prostor ve sportovním areálu. Důvěra starostce ZM vyjádřilo svým hlasováním důvěru starostce města paní Evě Odehnalové na její vlastní žádost. Rada města ze dne 15. prosince 2009 Místní jízdné bude platné i nadále RM schválila opětovné uzavření dohody se společnostmi ROPID, Praha 1 a firmou ČSAD Střední Čechy, a.s., Brandýs n/l Stará Boleslav na uznávání místního jízdného na části území města Odolena Voda na linkách PID č. 370, 372 a 373. Výše jízdného zůstává nezměněna. Příloha směrnice technických služeb RM schválila přílohu ke Směrnici č. 1/2009 Rozsah, evidence a ceník služeb poskytovaných Technickými službami Odolena Voda na rok Nová prodejna ovoce a zeleniny RM schválila pronájem nebytových prostor v ulici Pod Tvrzí 395 v Odoleně Vodě, v I. a II. nadzemním podlaží o celkové výměře 194,23 m 2 (bývalý salon Slunečnice), z toho komerční využití 107,19 m 2 a zázemí provozovny 87,04 m 2, firmě Bui Duc Toan, Hřensko za účelem provozování obchodu ovocem a zeleninou. Roční výše minimálního nájemného činí Kč. Nájemné bude každoročně valorizováno vždy k 1. červenci dle celkové míry inflace vykázané Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok. Krizový štáb města RM schválila krizový štáb města Odolena Voda ve složení: starostka Eva Odehnalová, místostarosta Roman Straka, tajemník MěÚ OV Ing. Jindřich Sochůrek, strážník Městské policie OV Petr Sirotek a strážník Městské policie OV Petr Čermák. Důsledky navýšení daně z nemovitosti RM schválila řešení důsledků navýšení daně z nemovitosti pro vlastníky nemovitostí v Odoleně Vodě, kteří splní podmínky pro poskytnutí státní podpory příspěvku na bydlení. Těm bude městem poskytnut finanční příspěvek ve výši 25% vyměřené daně z nemovitosti. Zelená úsporám RM schválila zveřejnění zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky na akci Zateplení dle programu Zelená úsporám obytných domů č.p a na Horním náměstí. Zastupitelstvo bude projednávat novou vyhlášku RM postoupila k projednání na zasedání zastupitelstva návrh obecně závazné vyhlášky města Odolena Voda č. 1/2010 O místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. Spolupráce s hospodářskou komorou RM schválila uzavření smlouvy o spolupráci na projektu Centrální registr produktů, služeb a činností firem a institucí Axis4. info součást informačních systémů krajů a měst s Hospodářskou komorou České republiky, Praha 9. Smlouva umožňuje využívat internetový informační zdroj, přes který lze nakupovat kancelářské potřeby od smluvních partnerů za zvýhodněné ceny. Město se zavazuje ke spolupráci na propagaci tohoto projektu prezentací na www stránkách a ve zpravodaji. Náklady na výrobu Odolenu se od ledna výrazně sníží RM schválila vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku na Grafické zpracování, příprava pro tisk, tisk a distribuce zpravodaje Odolen a uzavření Smlouvy o dílo s firmou Markéta Prokopová, Artemis reklamní umělecká agentura, Odolena Voda. Tato nabídka od stávajícího zpracovatele byla výrazně nejlevnější. Colas vypověděl smlouvu o spolupráci s městem Paní starostka předložila RM dopis společnosti COLAS CZ, a.s. Jihlava, kterým společnost podává vzhledem k hospodářským potížím výpověď ze smlouvy o spolupráci ve znění všech pozdějších dodatků. RM vzala tuto výpověď na vědomí. Další body z jednání městské rady a zastupitelstva najdete v plném znění na včetně zvukového záznamu ze zastupitelstva. Z podkladů města připravila Barbora Měchurová 5

6 odolen1-def :07 Str. 6 Ze života města Přehled investičních akcí město Odolena Voda stavba zhotovitel cena prací (stavby) včetně DPH [Kč] doba trvání akce Výstavba kolumbárií na Josef Brabec AMIGO, hřbitově v Odoleně Vodě Dvořákova 1343, Louny Rekonstrukce dětského Jiří MOOZ, hřiště v ul. Čsl. armády Brandov 57 Revitalizace bytového domu č. p MONTAKO, s.r.o., Lobeček předpoklad ul. Komenského Kralupy n. Vlt dokončení v 04/2010 Oprava střešní nástavby č.p HIDOS, s.r.o., Vocelova předpoklad v ul. kap. Jaroše Hradec Králové dokončení do Stavební úpravy objektu v ul. Květnová AT plus, Krombholcova 564/ rozšíření mateřské školy Mělník Rekonstrukce místní komunikace COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu v ul. Komenského Praha 9 Rekonstrukce místní komunikace COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu v ul. Revoluční Praha 9 Stavba komunikace v ul. Šípková COMMATEL - Uher, Staňkova 922/ a v ul. Zahradní Praha 4 Stavba komunikace v ul. Na Zdolnici Inženýrské stavby, s.r.o. Šafaříkova Kralupy n. Vlt Stavba komunikace v ul. K Šálku Inženýrské stavby, s.r.o. Šafaříkova a v ul. nad Úvozem Kralupy n. Vlt Rekonstrukce městské komunikace Šnajdr Vladimír, Kamenická předpoklad v ul. U Fary Mělník dokončení v 04-05/10 Dětské hřiště v ul. Čsl. armády před a po rekonstrukci. Fotografie dokumentující další investiční akce na území města budeme zveřejňovat průběžně v dalších číslech Odolenu. Fota: Archiv MěÚ OV 6

7 odolen1-def :07 Str. 7 Pozvánka na zápis do 1. třídy Vážení rodiče budoucích prvňáčků, milí prvňáčci, dovolujeme si vás pozvat na zápis dětí do první třídy, který se uskuteční v budově základní školy: V pátek 15. ledna 2010 od 14 hodin do 18 hodin. V pátek 12. února 2010 od 16 hodin do 18 hodin. S sebou si přineste rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Pokud vaše dítě mělo odklad školní docházky, přineste Rozhodnutí o tomto odkladu. K zápisu pro školní rok 2010/11 jdou děti narozené od do a od do Děti, které u zápisu byly v loňském roce a měly odklad školní docházky, už k zápisu nemusejí. Rodiče těchto dětí prosíme, aby nám co nejdříve po termínu zápisu, nejpozději však do konce února, oznámili, zda dítě na naši základní školu nastoupí. Pokud dítě mělo odklad školní docházky a ze závažného důvodu nebylo v loňském roce u zápisu, musí se k zápisu v uvedeném termínu dostavit. Všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče srdečně zve ředitelství a pedagogický sbor Základní školy v Odoleně Vodě. Příběhy bezpráví Již čtvrtý rok se naše škola zapojila do celorepublikového projektu s názvem Příběhy bezpráví. Ten byl realizován v pondělí 23. listopadu. Jedná se o promítání vybraného filmu přibližujícího historické období Československa a následnou debatu s pozvaným hostem. Moderní československé dějiny, a zejména poválečné období, je zařazeno jako jedno z důležitých témat rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Žáci devátých ročníků v rámci listopadových vzpomínek zhlédli dokumentární film režisérky Heleny Třeštílkové Hitler, Stalin a já. Ústřední postavou snímku je paní Heda Blochová, která se narodila v židovské rodině spoluzakladatele pražské továrny Koh-inoor. Její poutavé vyprávění a vzpomínky jsou doplňovány archivními záběry hrůzných zážitků z pobytu v lodžském ghettu i z deportace do koncentračního tábora Osvětim. Vrátila se do Prahy a zde se jí jen zázrakem podařilo shledat i se svým manželem právníkem Rudolfem Margoliem. Ten později uvěřil ideálům komunismu, což se mu stalo osudné počátkem 50. let. Manžel Hedy Blochové byl v důsledku stranických čistek a tažení proti sionismu obviněn ze zrádcovství a odsouzen k trestu smrti. Paní Heda se obviňovala, že manžela více nezrazovala při jeho vstupu do KSČ. Opět i zde mohli žáci sledovat dobové snímky ze soudního procesu. Žena zrádce se okamžitě ocitla bez práce a v izolaci. Přátelé i známí se raději vyhýbali setkání s ní. Diskriminace a rozčarování z vpádu vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 ji nakonec donutily raději emigrovat. Do své vlasti se vrátila až v polovině 90. let, pracovala jako překladatelka z angličtiny a němčiny. Žáci mohli na životním příběhu této postavou malé, drobné, ale duchem velmi silné ženy sledovat, jakým způsobem dva totalitní režimy 20. století neblaze ovlivňovaly osudy mnoha obyvatel nejen Československa, ale celé Evropy. A jak sama paní režisérka Helena Třeštíková říká: Paní Heda umí úžasně vyprávět, má smysl pro detail i celek a obrovskou jazykovou kulturu. Navíc uvažuje velmi pozitivně odmítá začarovaný kruh nenávisti a pomsty přenášený z rodičů na děti. Její zážitky i projev jsou tak silné, až mi bylo líto přidávat do filmu archivní záběry. Nicméně právě tyto záběry se staly předmětem následné diskuse žáků s pamětníkem, bývalým učitelem dějepisu na zdejší škole, panem Mgr. Františkem Vejvodou. Žáky zajímalo školství v době Masaryka, ghetto, mobilizace, otázka přežití v koncentračním táboře, kdo dal Hitlerovi právo rozhodovat takovýmto způsobem o životě lidí, jak byl zajišťován transport zpět do vlasti, nespravedlivé soudy a způsob popravování u nás v době politických procesů 50. let. Pan učitel zdůraznil, že jednou z nejvýznamnějších hodnot v lidském životě je nevzdávat se, i když se zdá situace bezvýchodná. Aplikoval to i na žákovy každodenní povinnosti a jejich svědomité plnění. Další hodnotou je umět i odpouštět, což však neznamená na zlo a utrpení zapomenout. V závěru pak zdůraznil, že všechny strastiplné životní osudy zapříčiněné dvěma diktátory hrdinka přežila. A kdo vyhrál? Život! Nakonec nepravda, lež i nenávist byly poraženy. V anonymní anketě jsme nakonec zpětně chtěly zjistit, zda celý projekt Příběhy bezpráví byl pro mladé lidi 21. století přínosem a v čem. Projekce dokumentů skutečně zapůsobila svou hrůzou. Otřáslo jimi neuvěřitelné utrpení, fyzické i duševní, umřelo mnoho lidí a dětí především. Lidé byli odvážní, že to všechno vydrželi, zněla jedna z odpovědí. Mnozí přiznali, že film byl poučný, neboť mohou srovnávat minulost s dneškem, ale podruhé by ho již vidět nechtěli. Film stejně jako beseda donutily žáky se zamyslet nad dnešním životem. Nedovedou si představit, že by vypukla válka nebo by žili v ghettu. Sebekriticky přiznali, že žijí v blahobytu, že se mají dobře, že by si více měli cenit dobrých věcí. Slova jednoho z nich: Závěrem bych chtěl říct, jsem rád, že v dnešní době máme demokracii. Jitka Predigerová, Jana Smetanová, učitelky ZŠ Foto: Archiv ZŠ 7

8 odolen1-def :07 Str. 8 Zprávičky z naší školičky... Elce pelce rici pici, čerti běží po ulici... Ale my jsme čertíky nehonili po ulici. Šli jsme za nimi do Santy Marie, kde jsme si společně zazpívali, zatančili, zasoutěžili a děti si odnesly sladkou odměnu. A protože takových čertíků není nikdy dost, přišli za námi ještě o několik dní později do školky z Letiště Vodochody. Spolu s andělem a Mikulášem rozdávali dětem dárečky. Jen co jsme čertíky vyprovodili zpátky do pekla, pustili jsme se s chutí do vánočních příprav. Ve třídách se vyrábělo, zdobilo, zpívalo a tancovalo. Vše, co se dětičky naučily, předvedly svým rodičům na vánočních besídkách, kam přišel i Ježíšek a děti bohatě odměnil. A kam jsme se vydali za kulturou? Ve školce se odehrálo divadelní představení Uspávanky a předškoláci zamířili do Prahy do Divadla v Dlouhé na hru Jak jsem se ztratil aneb malá vánoční povídka. V listopadu mezi děti přišli příslušníci Policie ČR na besedu o prevenci bezpečnosti na ulici a v dopravě. Předškolní děti ze třídy lentilek a kytiček byly na návštěvě v Domově důchodců kněžny Emmy v Neratovicích, kde předvedly vánoční vystoupení pro tamní seniory. Zaznamenala: Katka Drbalová Fota: Archiv MŠ Policie informuje 8 Vidět a být viděn Každý den dochází na silnicích k vážným dopravním nehodám. Jejich oběťmi bývají často chodci a cyklisté. Příčinou mnoha tragických nehod je nedostatečná viditelnost obzvláště v zimě, kdy se brzy stmívá. Právě chodci a cyklisté jsou tím nejslabším účastníkem v silničním provozu a jsou nejzranitelnější. Proti autu, motorce a kamionům mají velmi malou šanci. Auta mají povinnost svítit, chodci takovou možnost nemají. Cyklisté být osvětleni musí, ale v mnoha případech nejsou. Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za snížené viditelnosti platí dvojnásob. Řidiči, kteří zranili chodce, se shodují na tom, že ho neviděli vůbec nebo příliš pozdě. Viditelnost chodců a cyklistů lze zvýšit pomocí vhodně zvoleného oblečení, nášivek a doplňků ze speciálních materiálů. Jsou snadno dostupné a nejsou drahé. Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a doplňky z fluorescenčních a reflexních materiálů, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce nebo cyklistu zaznamenat. Fluorescenční materiály zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí. Nejčastěji používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová. Reflexní materiály odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 metrů. Výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti. Reflexní materiál je v noci vidět na 3x větší vzdálenost než bílé oblečení a více než 10x větší vzdálenost než oblečení modré. Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 31 metrů (1,5 vteřiny) na to, aby si uvědomil nebezpečí a dopovídajícím způsobem zareagoval. Pouze s reflexními materiály mu chodci a cyklisté dají dostatek času! Z internetových stránek Policie ČR (www.policie.cz) připravil František Podskalský

9 odolen1-def :07 Str. 9 Mohlo by vás zajímat Vlastivědný kroužek V. Hálka a rok 2009 Už je to zase tady - Vánoce a hned na to Nový rok Nezbývá, než konstatovat, co všechno se v tom roce 2009 stalo, co se nestalo a co se stát mělo a hlavně si přiznat, že jsme zase o rok moudřejší... Náš kroužek uspořádal dva výlety - první v červnu, kdy jsme navštívili zámek v Mělníku, hrad Kokořín, hrad Housku a skončili jsme v čilé vesnici Kadlín (ne Karlín, ale Kadlín), kde jsme si zopakovali, jaké práce a s jakým nářadím se na vesnici dělaly. Říjnový výlet nás zavedl do míst s mnoha jmény. Pouze Roztoky měly jen jedno jméno, druhé místo mělo jména dvě, a to Levý Hradec a Žalov (jakpak mu asi říkali sv. Václav a jeho bába), třetí je mezi lokalitou Stodůlky a Řeporyje a jmenuje se skanzen Řepora, dříve Tuležim. Je to celá vesnice i s kostelíkem, vše vyvedeno ze dřeva, nadšenci v dobovém oblečení tam předvádějí, jak se žilo na vesnici v 11. století. Svorně jsme se shodli, že tak už bychom žít nechtěli s kýblem pěkný kus ke studni, okna jsou jen díry vynechané v trámech, které se v zimě jen zakryly hadry ( okna" mají rozměry asi 50x50 cm), na podlaze žádné parkety, ani prkna, jen udusaná hlína. Zřejmě je lepší bydlet dnes, i když dva dny nejede výtah. Oba výlety byly vydařené. Štěstí jsme měli na Žalově, který měl po sezoně a žádný ze tří průvodců nebyl k mání. Po příjezdu ke kostelíku se paní Kulíšková zeptala nějaké paní s pejskem, zda neví, jak bychom se mohli do kostela dostat. A paní řekla, ať chvíli počkáme, že odvede psa domů a otevře nám. Nejenže otevřela, ale ještě nám podala moc pěkný výklad. Další akce vlastivědný kroužek zorganizoval ve spolupráci s Kulturní komisí Městského úřadu Odolena Voda: V červnu Muzejní noc" v Hálkově domku. V listopadu v ZK Aero krásné a moc zajímavé povídání paní Machové, která je pilotkou a vedoucí akrobatického boxu 4 letadel Zlín (1 žena a 3 muži) neboli skupiny Red Bull. Vůbec se nám nechtělo věřit, že má dva dospělé syny, o nichž říká, že to jsou hazardéři, protože lyžují na těch nejstrmějších stráních v Alpách. Mezi zajímavé zážitky (a že jich vykládala požehnaně) z jejího leteckého života uvedu jen malý příklad ve Spojených arabských emirátech jí za žádnou cenu nechtěli pustit na předletovou poradu, protože žena tam nemá co dělat... Pomohla až intervence jednoho z princů. V prosinci se konalo tradiční vánoční posezení u Hálků spojené s vyprávěním paní PhDr. Oulíkové o vánocích ve výtvarném umění. Tolik o činnosti našeho kroužku. Rádi bychom apelovali na vás, čtenáře Odolenu, a vůbec na obyvatele Odoleny Vody, kteří máte rádi výlety, navštěvujete zajímavá místa, přihlaste se mezi nás. Radost z příjemně prožitých dnů si ve skupině stejně založených lidí vychutnáte určitě lépe než o samotě to platí jak pro staré tak i pro mladé, dychtivé po životě. Budete mezi námi srdečně vítáni! Ing. V. Řezáč, kronikář kroužku Šuplík vydal knihu Vodolské vydavatelství Šuplík má na kontě první edici knihy! Ohlasy jsou více než kladné a tím pádem i povzbuzující. Je to rovněž signál pro další skryté autory. Všechno jde, když se chce, a proto se nebojte psát a oslovit redakci. V lednu vychází druhé číslo Šuplíku v tištěné formě. A stejně jako minulý měsíc, i v lednu je možné dostat Šuplík v knihovně. Je rozšířen o nové ukázky místních autorů básní a prózy. Je opravdu příjemné zjištění, že po Vodolských chodnících se prochází nejeden literární talent. Poznejte díla vznikající v hlavách Vodoláků. Více informací na Podblanické jabloně Nové perspektivní odrůdy jabloní (Blaník, Fany, Petra, Fenix) byly vyšlechtěny v osadě Vlastišov na Podblanicku Petrem Kumštou z Votic. Udržovací šlechtění a výrobu roubového materiálu zajišťuje Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy v Podkrkonoší pod vedením ing. Jana Blažka, CSc.. ing. Radka Vávry a Jany Křelinové. Blaník odrůda jabloně vznikla křížením Floriny a Šampionu, plody jsou nadprůměrné velikosti s lesklou slupkou. Chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá až výborná. Plodnost je brzká, vysoká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem září, odrůda je vhodná pro přeroubování zdravých stromů a lze ji vysazovat ve všech polohách vhodných pro jabloně. Fany odrůda vznikla křížením Šampionu a Jonathanu, plod je velký, pravidelně kulovitý s lesklou, hladkou slupkou. Chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá až výborná. Plodnost je brzká, vysoká a pravidelná. Sklizeň se provádí v polovině září, odrůda je středně náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené živinami a vláhou. Petra (CAC) odrůda vznikla křížením Jolany a Šampionu, plody jsou střední až nadprůměrné velikosti, kulovitého až kuželovitého, méně pravidelného tvaru s lesklou, hladkou a slabě mastnou slupkou. Chuť je navinule sladká, slabě aromatická, velmi dobrá až výborná. Plodnost je brzká, dosti vysoká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem srpna až v polovině září. Petra je nenáročná odrůda, kterou můžeme pěstovat ve všech polohách vhodných pro jabloně. Fenix (CAC) odrůda vznikla křížením Floriny a Šampionu, plody jsou nadprůměrné velikosti kulovitého až ploše kulovitého tvaru s hladkou slupkou. Chuť je navinule sladká až nasládlá, aromatická, velmi dobrá až výborná. Plodnost je raná, dosti vysoká, při částečné probírce pravidelná. Sklizeň se provádí koncem září až začátkem října, odrůda je středně náročná na polohu, vyžaduje půdy dobře zásobené živinami a vláhou. Více informací o těchto odrůdách jabloní můžete získat ve večerních hodinách na telefonu: , dotazy na 9

10 odolen1-def :07 Str. 10 Informace o pražské integrované dopravě Nabízíme několik rad, jak přispět k lepšímu odbavení v pří- městských autobusových linkách PID: 1) s předplatní jízdenkou pro celou cestu: Přiložit opencard na čtecí zónu pokladny a viditelně ukázat stranu s fotografií řidiči. Cestující, kteří nevlastní opencard: viditelně ukázat řidiči předplatní jízdenku i s kuponem nebo oběma kupóny (pro pásma P+0+B a pro navazující vnější pásma při cestách přes hranici Prahy). 2) s předplatní jízdenkou pro pásma P+0+B (tedy pražská tramvajenka ) nepokrývající však celou cestu: Přiložit opencard na čtecí zónu pokladny a viditelně ukázat stranu s fotografií řidiči. Cestující, kteří nevlastní opencard: viditelně ukázat řidiči předplatní jízdenku i s kuponem, a pak podle situace buď označit odpovídající, předem zakoupenou, jízdenku pro vnější pásma v označovači u řidiče, případně sdělit cílovou zastávku. 3) bez předplatní jízdenky: Označit odpovídající, předem zakoupenou, jízdenku pro vnější pásma v označovači u řidiče, případně sdělit cílovou zastávku. Odbavení je podstatně plynulejší, má-li cestující jízdenky zakoupené v předprodeji (především ve žlutých jízdenkových automatech) nebo při platbě u řidiče předem připravené mince odpovídající ceně jízdenky, případně ceně blízké platidlo. Povinností řidiče je vydat požadovanou a cestě odpovídající jízdenku cestujícímu. Povinností cestujícího je mít po celou dobu přepravy platnou jízdenku (tedy jízdenku od řidiče převzít). Řidič má jako pověřená osoba právo kontrolovat jízdní doklady, protože jejich platnost závisí i na počáteční a cílové zastávce, je tyto skutečnosti oprávněn zjišťovat. Snad není třeba zdůrazňovat, že slušné a přívětivé chování řidičů i cestujících zpříjemní cestování všem zúčastněným. Z tiskových zpráv spol. ROPID zpracovala Naďa Střelbová Třídíme odpad 13. díl Zpracování tříděného skla V minulém díle jsme si nastínili proces svozu a třídění skla na specializovaných dotřiďovacích linkách. Základní podmínkou pro recyklaci skla je jeho správné třídění již v místě, následné dotřiďování v úpravnách je velmi nákladné. I proto se na ulicích měst a obcí znovu objevují kontejnery na bílé sklo, do kterých je možné odkládat jen bílé, čiré sklo. V praxi to jsou jen sklenice od potravin a láhve od nápojů. Tabulové sklo, i když je na první pohled čiré, se chemicky blíží sklu barevnému a do kontejnerů na bílé sklo nepatří. Podobné to je i s některými jinými druhy skla. Drátosklo nebo skla z aut nepatří do kontejnerů na sklo vůbec, jejich recyklace je odlišná a je výhodnější, sbírají-li se např. přes autoservisy. Důvodem pro oddělený sběr bílého a barevného skla je zejména skutečnost, že ze směsi bílého a barevného skla lze vyrobit jen sklo barevné, bílé nikoliv. A protože bílého skla se vyrábí skoro stejně jako barevného, je potřeba sbírat i podobné množství bílého skla. Recyklací skla se v České republice zabývají sklárny v Dubí a v Kyjově, přičemž obě vyrábějí zejména obalové sklo. Opětovná výroba skla však není jedinou možností, jak odpadní vytříděné sklo využít. Například v Krupce u Teplic byla otevřena nová továrna na výrobu tepelných izolací ze skleněných vláken. Skleněný prach se používá jako plnidlo do obkladaček, dlažeb nebo při výrobě umělého kamene. V některých případech mohou obroušené skleněné střepy sloužit jako drenážní materiál místo štěrku. Možnost použití odpadního skla je tedy velmi rozmanitá a široká. Základní podmínkou jeho dalšího využití je však jeho třídění v domácnostech. O tom, že se tak opravdu děje, svědčí stále větší množství sebraného skla. Nezapomeňte, tříděním skla pomáháte dávat odpadům nový život. Příště se budeme věnovat bioodpadům. Vychází v rámci projektu Středočeského kraje a společností EKO-KOM, a.s., a ASEKOL s.r.o. 10

bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1

bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1 bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1 3/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:14 Str. 2 Zprávičky z naší školičky Tichá voda. Táto, co je tichá voda? Nevíš? To se voda schová

Více

Odolen Zpravodaj města Odolena Voda

Odolen Zpravodaj města Odolena Voda 12/2011 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda Z. Kocur P. Novotný Z. Kocur Z. Kocur Vodolský dukát Odolena Voda bude mít své platidlo Za přítomnosti starostky Odoleny Vody Ing. Dity Výborové a místostarosty

Více

ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září.

ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září. ODOLEN 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2013 Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Vernisáž 11/2013 Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září. 1 fotogalerie Odolenfest,

Více

Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Zpravodaj mûsta Odolena Voda 1 Zpravodaj mûsta Sousedé se společně bavili, tentokrát na Vodolce Nevím přesně, kde jsem tento výrok četl a zda jej vůbec ocituji správně, ale zněl asi takto: Technika překonala všechny vzdálenosti, ale

Více

ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září.

ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. ODOLEN 10 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2013 Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Den pro 10/2013 Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. 1 fotogalerie Den

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

ODOLEN 10/2007. Zpravodaj mûsta Odolena Voda

ODOLEN 10/2007. Zpravodaj mûsta Odolena Voda ODOLEN 10/2007 Zpravodaj mûsta Odolena Voda Jan Pilař Pod nebem podzimním A pak se zastavíš v zapadlé hospůdce. Štěkot psa přivítá tě zdáli. Je podzim žloutnoucí. Ó vůně ovoce! Tři čtyři pocestní za stolem

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

OdOlen. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. OdOlen 2/2013. Foto: Zdeněk Kocur. Foto: Pavel Novotný

OdOlen. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. OdOlen 2/2013. Foto: Zdeněk Kocur. Foto: Pavel Novotný 2 OdOlen zpravodaj města Odolena Voda 2013 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Foto: Zdeněk Kocur Foto: Zdeněk Kocur Foto: Zdeněk Kocur Foto: Pavel Novotný OdOlen 2/2013 1 fotogalerie

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Denní stacionář pro seniory a dlouhodobě nemocné V nově zrekonstruovaném městském prostoru v ulici Pod

Více

První výročí galerie V Troubě

První výročí galerie V Troubě Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 4 ročník XVII duben 2014 První výročí galerie V Troubě foto: Petr Kříž a Eva Štanclová Protože slánští amatérští

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015 ODOLEN zpravodaj města Odolena Voda 5 2015 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Fota: Zdeněk Kocur O Vodolskou kapku, Odolena Voda, 25. 4. 2015. Více fotografií na: www.odolka2015.estranky.cz

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 6/2011 1 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z jednání rady města USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Strážnice konané dne 18. 4. 2011 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máte před sebou první Poříčský zpravodaj v letošním roce. Čas letí a ani jsme si nestačili

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj Tento projekt byl dotován prostředky z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 březen 2013 (240) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014 Obec Baráčníků Horní Měcholupy vás zve na třetí reprezentační ples. Více na straně 16. Foto: Ladislav Kučera 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více