Témata diplomových prací - divize Turbo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Témata diplomových prací - divize Turbo"

Transkript

1 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Témata diplomových prací - divize Turbo Analytický + MKP výpočet vývoje opotřebení v liniovém kontaktu Porovnejte opotřebení naměřené naskutečných dílech s opotřebením modelovaným na zjednodušeném pin on plate modelu s využitím tribotechnického měření na zkušebním rigu. CFD výpočet přestupu tepla ze spalin do HD DAVNT turbodmychadla Vytvořte metodologii simulace přestupu tepla z proudících spalin do dílů VNT mechanismu. MKP výpočet/experiment/rešerše svaru čepu v díře jako je u crankshaftu a vane axle/arm Vytvořte metodologii výpočtu napětí ve svaru čepu a kliky, model ověřte. Návrh ložisek turbodmychadla pro nízkoviskozní oleje Navrhněte konstrukci radiálních ložisek rotoru turbodmychadla spalovacího motoru pro použití s oleji s nízkou viskozitou (0W-20 při teplotě 130 stc) zajišťující stabilitu rotoru, nízké třecí ztráty a nízkou hlučnost pro dané rozvážení kompresorové a turbínové strany v celém rozsahu provozních otáček a provozních režimů motoru včetně brždění motorem. Turbínová skříň turbodmychadla VNT s oddělenými pulsy ve výfukovém potrubím Posouzení možnosti použití variabilní geometrie na turbíně v případě oddělení pulsů výfukových plynů před turbínou ( twin scroll volute ) výhody, nevýhody, konstrukční řešení, simulace přínosů 1 / 1

2 Témata diplomových prací - divize Automatizace a řízení Elektrické spracovanie signálu ultrazvukového mikrofónu Porovnajte z dostupnej literatúry rôzne typy ultrazvukových snímačov so zameraním sa na mikrofóny ako sú kapacitné elektrické a MEMS. Preštudujte spôsoby spracovania signálu z vybraných mikrofónov a porovnajte ich z hľadiska šumového dynamického rozsahu a napájacieho napätia. Vyberte dva koncepty, navrhnite vhodné zapojenie ktoré realizujete. Navrhnite a realizujte vhodný, digitálny obvod pre spracovanie výstupného signálu z predchádzajúceho zapojenia. Model MOSFET tranzistoru v programu System Vision Semestr 1 Seznamte se s prostředím simulátoru System Vision firmy Mentor Graphics. Prozkoumejte možnosti modelování tranzistoru typu MOSFET v tomto programu včetně modelování vlivu výrobních tolerancí a teploty. Zjistěte matematické vztahy mezi parametry modelu a elektrickými charakteristikami tranzistoru. Ověřte tyto matematické modely v některém z tabulkovych procesorů (např. Excel) nebo v některém matematickém programu (Matlab, Mathcad). Tyto modely pak porovnejte se simulacemi. Semestr 2 Vytvořte modely pro DC analýzu alespoň tří tranzistorů MOSFET, vybraných podle pokynu vedoucího, včetně výrobních tolerancí a vlivu teploty s použitím katalogových údajů výrobce. Proveďte srovnání výsledků simulací s použitím vytvořených modelů a katalogových údajů výrobce. Získané poznatky zdokumentujte. Následný vývoj existujícího laboratorního modelu pro testování sezonního faktoru COP Cooling skupina firmy Honeywell provádí experimenty s dynamickými změnami podmínek vnějšího prostředí (teplota, tlak, vlhkost, ), při kterých zatěžuje testovaná tepelná čerpadla. Takovéto dynamické změny umožňují měření sezónního faktoru COP. Laboratoř tepelných čerpadel má již existující modely pro měření sezónního COP. Cílem práce je vylepšit existující model sezónního faktoru COP, přizpůsobit PI parametry v řídícím panelu Laboratoře tepelných čerpadel a připravit automatizovaný testovací program využitím jazyka Labview. Výstupem Diplomové práce je model sezónního faktoru COP a jeho ověření automatizovaným testem v Laboratoři tepelných čerpadel. Práce bude napsána v jazyce českém či anglickém Návrh a testování komunikačního nástroje pro existující výrobek, řídící jednotka Stupně přehřátí a řídící jednotka Tepelného čerpadla Výrobek firmy Honeywell, řídící jednotka Tepelného čerpadla a řídící jednotka Stupně přehřátí, oba mají existující komunikační nástroj navržený v prostředí Visual Basic 6 a C#. Komunikační nástroj je určen k nastavení parametrů, k získávání provozních dat a také k zobrazení grafů. Existující komunikační nástroj musí být upraven pomocí jazyka C++ či alternativně v prostředí Labview. Současně musí být existující komunikační nástroj upraven dle předložené specifikace. Koncový produkt musí být dodán otestovaný a s vhodným popisem. Práce bude napsána v jazyce českém či anglickém, popis nástroje musí být v jazyce anglickém 1 / 2

3 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Rozšíření knihovny matematických modelů komponent chladícího okruhu Honeywell provádí výzkumný program na adaptivní řídící jednotce pro tepelné čerpadlo založené na metodě model predictive control. Takovýto výzkum předpokládá, že každá z komponent chladícího okruhu má odpovídající matematický model. Cílem práce je rozšířit knihovnu matematických modelů použitím prostředí Matlab / Simulink a vložit je do existujícího simulačního nástroje. Práce bude napsána v jazyce českém či anglickém Vyhodnocení nutných změn v konstrukci Laboratoře tepelných čerpadel za účelem shody s plyny charakterizovanými jako F+ Honeywell provozuje ve svém vývojovém centru v Brně Laboratoř tepelných čerpadel. Cílem Diplomové práce je připravit projekt přestavby laboratoře, tak aby byla připravena testovat zařízení plněná plyny, které jsou klasifikovány jako F+, výbušné. Projekt musí zahrnovat všechny náležitosti, aby Laboratoř tepelných čerpadel byla ve shodě se směrnicí EU Atex 137 (92/99 EC), nařízením vlády České republiky NV a související normou EU Očekávaným výstupem je projekt zahrnující nutné zdroje, časový harmonogram a rozpočet. Práce bude napsána v jazyce českém či anglickém 2 / 2

4 Honeywell Honeywell Divize Letectví Algoritmus pro porovnání Matlab/Simulink modelů Modelově orientovaný vývoj software se používá pro svoji přehlednost a systémový přístup k programování. Při kontrole změn a jejich vlivu na testování je třeba porovnat novou verzi modelu proti předchozí schválené verzi. K vývoji algoritmu se bude využívat prostředí programu Matlab/Simulink. Modely jsou sestaveny z jednoduché logiky kombinované se Stateflow stavovými automaty. Výsledné srovnání bude formou grafického znázornění změn mezi dvěmi verzemi modelu a procentuální impakt na výstupy tohoto modelu. Práce bude rozdělena do následujících částí: 1) Seznámení s problematikou 2) Vývoj algoritmu pro analýzu modelů dopředná a zpětná propagace signálu přes model pro identifikaci strukturálních změn 3) Rozšíření o analýzu Stateflow návrh algoritmu pro identifikaci změn ve stavovém automatu 4) Ověření správné funkčnosti a robustnosti navrženého algoritmu 5) Vytištění grafického výstupu, který bude obsahovat obě verze modelu s vyznačenými změnami a procentuální vliv změn v logice vzhledem k výstupům. Monitorování stavu Li-Ion baterií a prognostika jejich životnosti pro mobilní zařízení - Pochopení principu degradace li-ion bateríí - Pochopení možností nasazení technologie Smart Battery - Vytvoření prototypu sw aplikace pro sběr provozních dat z notebooků a mobilních aplikací a nahrávaní dat na cloudové uložiště - Data mining příslušných dat Monitorování zdravotního stavu pacientů s využitím metod technické diagnostiky - Pochopení principu symptomů a failure modeů u pacienta - Možnost použití pravděpodobnostní diagnostiky - Analýza současných řešení - Možnosti a způsoby měření jednotlivých životních funkcí automatizovaný sběr dat - Data mining příslušných dat Návrh na zlepšení systému řízení jakosti ve firmě Diplomová práce se zabývá systémem řízení jakosti ve firmě a návrhem a zhodnocením jejího zlepšení. Teoretická část vysvětluje pojmy a přístupy v řízení jakosti v podniku. V praktické části je analyzována současná úroveň kvality v podniku a následně navrženy kroky pro její zlepšení. V závěru diplomové práce jsou návrhy na zlepšení zhodnoceny. Návrh Report Builder Toolboxu pro Simulink používaného pro

5 Honeywell Honeywell konfiguraci leteckého záznamníku dat - Vytvoření toolboxu v Simulinku schopného importovat externí model definovaný v XML - Export simulink modelů v XML formátu kompatibilním s proprietární aplikací vyvinout firmou Honeywell - Optimalizace konverze Operační systém reálného času pro Raspberry Pi s podporou protokolů CAN a MAVLink Prostudujte možnosti portování volně dostupných operačních systémů reálného času (RTOS) na hardwarovou platformu Raspberry Pi. Vyberte nejvhodnější RTOS z hlediska rychlosti a bezpečnosti (ideálně splňující požadavky normy DO178B pro software používaný v letectví). Implementujte podporu rozhraní CAN V2.0B s využitím sběrnice SPI a MAVLink pokud nejsou součástí zvolené distribuce. Demonstrujte funkčnost systému zprovozněním nezávislých procesů pracujících na frekvencích 80 Hz, 40 Hz, 20 Hz, 10 Hz a 5 Hz a komunikujících s CAN sběrnicí modelu letadla SkyDog a bezdrátově protokolem MAVLink s aplikací Andropilot. Optimalizace kombinovaného systému ohřevu TUV z energetického hlediska "Prostudujte možnosti řízení přípravy TUV v zásobníku s kombinovaným ohřevem (solární systém, elektřina) z hlediska optimalizace spotřeby el. energie. (Minimálním požadavkem na regulaci je požadovaná teplota vody v zásobníku v jednu uživatelem zvolenou denní dobu.) Vypracujte rámcové schéma obvodového řešení regulátoru. Zpracujte přehled možností technického řešení tohoto regulátoru s ohledem na předpokládané vývojové náklady. Na základě tohoto rozboru a konzultace s vedoucím projektu vyberte vhodný obvod pro realizaci vzorku a navrhněte podrobné zapojení. Navrhněte uspořádání plošného spoje, fyzicky realizujte zvolené řešení a ověření jeho funkce. Literatura: [1] Odkazy na dodavatele, prodejce, výrobce, technologie. WWW: [2] Stránky aplikací procesorů PIC fy Microchip. WWW: [3] VACEK, V., VL?EK, J. Praktické použití procesoru PIC. Ing. Jiří Vlček 2002, 72 s. EAN " Simulovaná rozhraní testovací stanice avioniky Seznamte se s ovladacími prvky integrovaného kokpitu Honeywell Primus EPIC. Zaměřte se na způsoby připojení ovládacích prvků do systému a s detaily použitých sběrnic a protokolů. Seznamte se s existujicím řesenim systému pro testování integrované avioniky. Navrhněte softwarové řesení umožnující simulovat ovladací prvky prostřednictvím PC. Zaintegrujte řesení do stávajiciho systému pro testování tak aby bylo možné pro ovládání využít stávajícího skriptovacího jazyka. System identification and control design for hydraulic actuator

6 Honeywell Honeywell The scope of the Thesis is to identify parameters of hydraulic system consisting of hydraulic actuator driven by proportional valve connected to I/O board MF624. Based on the identified parameters, PID controller will be designed and its performance will be verified on the real plant. Objectives: 1.) Set up mathematical equations of the hydraulic system and transform it into Simulink model. 2.) Utilizing Simulink Real-time toolbox and I/O board MF624, perform parameters identification of the plant and compare simulation and the real plant for various input conditions. 3.) Design PID and State Space position controllers for the hydraulic actuator and compare their performance from the accuracy and robustness point of view. Vyčítání provozních dat z automobilu pomocí OBDII a jejich zpracovávání v cloudovém uložišti data mining - Pochopení principu a možnosti OBDII - Realizace prototypu pro přenos dan na cloudeové uložiště - Vytvoření cloudeového uložiště s automatizovaným sběrem dat z vícero automobilů - Data mining příslušných diagnostických dat Vývoj algoritmů pro spouštění nahráváni leteckých dat a jejich evaluace v Simulinku - Vytvoření toolboxu v Simulinku s předem definovanou sadou algoritmů - Možnosti simulace parametrů popř. přehrávaní reálných dat z letu - Vytvořeni funkcionality pro hardware in the loop simulaci propojení simulinku s realným HW přes definovaný protokol

Honeywell. Témata magisterských prací 2014/2015 (Brno)

Honeywell. Témata magisterských prací 2014/2015 (Brno) Témata magisterských prací 2014/2015 (Brno) Divize Letectví Bezdrátový sběr diagnostických dat z automobilu podporujicich OBD-II Cílem práce je návrh zařízení, ktrere umožní bezdrátově sbírat diagnostické

Více

DIPLOMOVÉ PRÁCE 2015 Robert Bosch spol. s r. o., České Budějovice

DIPLOMOVÉ PRÁCE 2015 Robert Bosch spol. s r. o., České Budějovice s. 1 DIPLOMOVÉ PRÁCE 2015 Robert Bosch spol. s r. o., České Budějovice Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Holenka tel.: 380 404 404, Zdenek.Holenka@cz.bosch.com 01 Provedení simulace procesu svařování horkým

Více

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

Validace výpočetních pomůcek pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb.

Validace výpočetních pomůcek pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb. Validace výpočetních pomůcek pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/20 Sb. Zpracovatel ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Thákurova 7, 66 29 Praha 6

Více

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

Inovace technologie výroby umělých kůží

Inovace technologie výroby umělých kůží Inovace technologie výroby umělých kůží Technology Innovation for the Production of Artificial Leather Hlavní úkoly, cíle a metody řešení projektu Rezortní program TIP 2009 Obsah a) Věcná náplň řešení

Více

EVlink. Řešení pro nabíjení elektromobilů

EVlink. Řešení pro nabíjení elektromobilů EVlink Řešení pro nabíjení elektromobilů Řešení pro nabíjení elektromobilů Řešení pro nabíjení EVlink: dává Zdraví Vzduch Generují asi 50 % CO 2 ve srovnání s konvenčními automobily Bez emise malých částic

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Plzeň, 2012 Václav Javorský Zadání

Více

Dynamické výukové prostředí. Mentální mapy v marketingu CR

Dynamické výukové prostředí. Mentální mapy v marketingu CR Dynamické výukové prostředí 01 prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. Výzkum (možné teoretické modely), literární rešerše stavu, popis procesu učení modely, aplikační rovina (možné implementace), analýza nástrojů

Více

Příloha č. 1: Specifikace Díla 1. Stěžejní charakteristické body metodiky Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 140010 Analýzy budou provedeny nejenom na úrovni ČR, ale také na regionální

Více

Prostředky průmyslové automatizace

Prostředky průmyslové automatizace FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Prostředky průmyslové automatizace Garant předmětu: Doc. Ing. František Zezulka, CSc. Autoři textu: Doc. Ing. František

Více

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 1 Anotace předmětů Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 2 KAZ-Katedra záchranářství a technických oborů 2 3

Více

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ. Zpráva k odborným workshopům. Ing. Martin Pavlas, Ph.D.

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ. Zpráva k odborným workshopům. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ Zpráva k odborným workshopům Pracovní skupina VUT v Brně: studenti Fakulty strojního inženýrství Odborný garanti: Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. Ing. Martin Pavlas,

Více

ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE Řídící jednotka zátěžového managementu vedoucí práce: Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., dr.

Více

Regulované elektrické pohony Control Techniques Brno s.r.o. 2014

Regulované elektrické pohony Control Techniques Brno s.r.o. 2014 Regulované elektrické pohony Control Techniques Brno s.r.o. 2014 2 O společnosti Control Techniques Společnost Control Techniques Společnost Control Techniques se specializuje na řešení pro průmyslové

Více

Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB)

Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB) Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB) 1 Obsah Strategická výzkumná agenda TPEB shrnutí... 4 Seznam zkratek a pojmů... 5 Představení TPEB... 6 1. Úvod... 8

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů Praha, 2009 Jan Bednář

Více

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Diplomová práce Autor: Aleš Radoměřský Informační

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášená v roce 2011, program CK - 1. výzva, 2. stupeň veřejné soutěže. Centrum digitální optiky

Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášená v roce 2011, program CK - 1. výzva, 2. stupeň veřejné soutěže. Centrum digitální optiky Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášená v roce 2011, program CK - 1 výzva, 2 stupeň veřejné soutěže PID: TE01020229 Centrum digitální optiky Program: TE - Program Technologické agentury

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

LOGICKÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ učební text / příklady pro cvičení

LOGICKÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ učební text / příklady pro cvičení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava LOGICKÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ učební text / příklady pro cvičení Ing. Jiří Koziorek, Ph.D. Bc. Libor Chromčák Ostrava 2007 Recenze: Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Název:

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I

PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I Studijní opora předmětu Průmyslové řídicí systémy Petr Novák Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za

Více

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Třísková Informační technologie

Více

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 51. SEMINÁŘ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivost k problematice Informace o spolehlivosti produktů

Více