VT300 Vyhodnocovací jednotka Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VT300 Vyhodnocovací jednotka Uživatelská příručka"

Transkript

1 VT300 Vyhodnocovací jednotka Uživatelská příručka

2 Obsah Obsah OBSAH... 2 PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ... 5 BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE... 6 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 8 INFORMACE O PŘÍRUČCE... 9 STRUČNÁ POČÁTEČNÍ PŘÍRUČKA ÚVOD JAK PRACUJE VT Příjem dat z vah Zobrazení a zpracování informace o váze Vysílání výstupu na další zařízení CHARAKTERISTIKA JEDNOTKY Volby Kabely pro připojení Napájení SEKVENCE STARTU POUŽITÍ DISPLEJE A TLAČÍTEK DISPLEJ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKY VT Ukazatele stavu Všeobecné údaje na displeji TLAČÍTKA PŘEDNÍHO PANELU Použití tlačítek pro vykonání operací Použití tlačítek pro vstup dat MENU Použití menu Struktura menu a možné volby NULOVÁNÍ A TÁROVÁNÍ RUČNÍ NULOVÁNÍ TÁROVÁNÍ PŘEDEM NASTAVENÁ TÁRA ZOBRAZENÍ HODNOTY PŘEDEM NASTAVENÉ TÁRY

3 Obsah 4 VÁŽENÍ VÁŽENÍ PŘEDMĚTU VÁŽENÍ S VYŠŠÍM ROZLIŠENÍM SOUČTOVÁ HMOTNOST "TOTAL" Připočítání vážení k součtu Zobrazení součtu Nulování součtu VÁŽENÍ VOZIDEL V-soubor Vážení vozidla s neznámou váhou Vážení vozidla uloženého ve V-souboru Zadání předem nastavené táry pro vozidlo POČÍTÁNÍ POČÍTÁNÍ KUSŮ POUŽITÍ VZORKU NA URČENÍ HMOTNOSTI JEDNOHO KUSU ZADÁNÍ PŘEDEM ZJIŠTĚNÉ HMOTNOSTI JEDNOHO KUSU TISK TISK AKTUÁLNÍ HMOTNOSTI Opakování posledního tisku (tisk kopie) TISK ZAPAMATOVANÝCH VÁŽENÍ TISK Z V-SOUBORU Tisk hmotnosti prázdných vozidel Tisk všech prvních vážení Tisk celého V-souboru Tisk záznamu z V-souboru (určené vozidlo) FUNKCE ALIBI PAMĚTI ZOBRAZENÍ NEBO TISK URČITÉHO VÁŽENÍ TISK VŠECH ZÁZNAMŮ KONTROLA SPRÁVNOSTI ALIBI PAMĚTI PRÁCE S V-SOUBOREM PŘIDÁNÍ ZÁZNAMU NOVÉHO VOZIDLA TISK Z V-SOUBORU Tisk V-souboru Tisk všech prvním vážení

4 Obsah Tisk celého V-souboru Tisk záznamu pro určité vozidlo z V-souboru KONTROLA SPRÁVNOSTI V-SOUBORU VYMAZÁNÍ ZÁZNAMŮ V-SOUBORU KONTROLA VOLNÝCH MÍST V-SOUBORU KOMUNIKACE S EXTERNÍMI ZAŘÍZENÍMI KONFIGURACE SÉRIOVÝCH PORTŮ Sériový port RS Sériový port RS NASTAVENÍ VÝSTUPNÍCH PORTŮ Nastavení výstupu Port Nastavení výstupu Port VÝSTUPNÍ FORMÁTY Kontinuální vysílání hmotnosti Kontinuální vysílání hmotnosti s tárou Alibi transmise Výstupní protokol EDP Výstup na vzdálenou tiskárnu NASTAVITELNÉ SPÍNAČE A DIGITÁLNÍ VSTUP TECHNICKÁ SPECIFIKACE Digitální výstupy - nastavitelné spínače Digitální vstup (přepínač) EDITOVÁNÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO SPÍNAČE POUŽITÍ PŘEPÍNAČE CHYBY A JEJICH ODSTRANĚNÍ SEZNAM CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ CHYBY TISKU A EDP PROTOKOLU CHYBY VÁŽENÍ A POČÍTÁNÍ ALIBI PAMĚŤ A SOUČET HMOTNOSTI...48 PŘÍLOHA A: MENU A PARAMETRY KONTAKTNÍ SPOJENÍ

5 Právní upozornění Právní upozornění Tento manuál obsahuje informace, které jsou vlastnictvím firmy Vishay Transducers Ltd. Žádná část této publikace nesmí být v žádné formě reprodukována bez předchozího písemného svolení firmy VT. 5

6 Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce Následující instrukce slouží jako všeobecný průvodce pro bezpečné operace s VT300. Manuál je určen pro uživatele, kterému je zakázáno instalovat, kalibrovat, nastavovat a servisovat tento výrobek. Toto může provádět jen autorizovaný servisní pracovník. Bezpečnostní symboly Tyto symboly indikují potencionální rizika bezpečnosti pro osoby obsluhující tento výrobek. Všeobecné bezpečnostní pokyny Nemanipulujte s napájením jednotky, pokud je přívodní kabel zapojen do sítě. Síťové napětí může být nějaký čas přítomno i ve vypnutém přístroji. Při normálním použití musí být přístroj uzemněn. To se provede prostřednictvím zemnícího kolíku na přívodním kabelu tak, aby po celou dobu práce byl přístroj připojen k ochranné zemi. Nepřipojujte datové kabely k neuzeměnému zařízení. Speciální bezpečnostní upozornění Svařování v blízkosti jednotky je přísně zakázáno. Chraňte jednotku před statickými výboji při bouřce. 6

7 Bezpečnostní instrukce Připojení střídavého napětí Vždy připojujte síťový kabel do zásuvky s ochranným kolíkem. Maximální povolený proud nadřazeného jističe je 16A. Pracovní podmínky Okolní teplota Skladovací teplota: -10C do +70C. Pracovní teplota: -10C do +40C. Vlhkost Vibrace Prostředí Elektromagn.pole Vstupní a výstupní signály 40% až 90% relativní vlhkosti (nekondenzující). Velké vibrace mohou ovlivnit přesnost jednotky a poškodit ji. Jednotka by měla pracovat v bezprašném prostředí bez přítomnosti agresivních plynů a částic. Silové elektrické zařízení by nemělo být umístěno v blízkosti jednotky. Relé a kontakty připojené k jednotce by měly mít potlačené rušení. To se týká rovněž zařízení do vzdálenosti 3m. 7

8 Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě Vyhodnocovací jednotka pro neautomatické vážení (III) Výrobce Type/Model EC typové schválení Vishay Transducers VT300 DK číslo certifikátu Výrobek je ve shodě s modelem popsaným v EC typovém schvalovacím certifikátu a vyhovuje požadavkům úřední direktivy 90/384/EEC, doplněné o požadavky následujících EC direktiv: EN 45501:1994, The Metrological Aspects of Non-Automatic Weighing Machines. EN 55022:1987, Limits and Methods of Measurement of Radio Interference Characteristics of Information Technology Equipment. EN 60950:1992, Safety of Information Technology Equipment. Datum 30. duben, 2004 Podpis Benny Shaya, Director R&D/Operations Instruments Being the responsible person employed and appointed by Vishay Transducers. 8

9 Informace o příručce Informace o příručce Tento dokument popisuje použití vyhodnocovací jednotky VT300. Je určen pro obsluhu jednotky a souvisejících zařízení.! Informace, které se týkají kalibrace a servisování tohoto výrobku, obsahuje Technická příručka.! Následující část popisuje hlavní funkce VT300. Kapitoly a jejich obsah 1 Úvod Přehled činnosti VT300. Str Používání displeje a tlačítek Displej a funkční tlačítka jednotky VT300. Str Nulování a tárování Jak nulovat a tárovat váhy. Str Vážení Jak používat VT300 pro vážení. Str Vážení vozidel Jak používat VT300 pro vážení vozidel. Str Počítání kusů Jak používat VT300 pro počítání kusů. Str Tisk Jak používat VT300 pro tisk vážních lístků. Str Funkce paměti Alibi Jak používat zabudovanou Alibi paměť. Str Práce ve V-souboru Jak ukládat a pracovat s Tárou vozidel a dalšími souvisejícími informacemi. Str Komunikace s externími zařízeními Jak komunikovat s řídícím počítačem, tiskárnou a vzdáleným displejem prostřednictvím dvou sériových kanálů VT300. Str Nastavitelné spínače a vstupní přepínač Jak používat nastavitelné spínače a vstupní přepínač. Str Chyby a jejich odstranění Seznam chybových hlášení, jejich význam a reakce na ně. Str. 47 9

10 Informace o příručce Tiskové konvence Verdana Normální text. Arial Bold Rozkazy, tlačítka a části uživatelského interface. Arial Italics Názvy metod, argumentů, výjimek a speciálních termínů. Monospace Text na displeji a připojeném PC. Poznámky pro další vysvětlení problému. Upozornění na potencionální nebezpečí při obsluze a opravách zařízení 10

11 Stručná počáteční příručka Stručná počáteční příručka Přední panel jednotky Tlačítka Stiskem tlačítka se nulují váhy*. Pracuje jen v určitém rozsahu okolo nuly. Stiskněte jednou pro tárování váhy*. Při dalším stisknutí přechod na vážení Brutto. Stiskněte pro zadání ruční Táry. Zadejte hodnotu Táry z klávesnice a stiskněte ENTER. Na displeji je hmotnost Netto. Pro návrat k váze Brutto stiskněte ESC. Stiskem tohoto tlačítka zahájíte tisk aktuální hmotnosti* na tiskárně, připojeném PC a přidáte hmotnost do součtové hmotnosti vah. Stiskem přepínáte mezi vážením a počítáním kusů. Stiskem zapínáte/vypínáte jednotku. Stiskem provedete první vážení vozidla s neznámou Tárou. Stiskem provedete vážení vozidla se známou Tárou nebo druhé vážení vozidla s neznámou Tárou. Přepíná mezi 1.váhou, 2.váhou a součtem obou vah (pokud jsou dvě váhy připojeny k jednotce). Vstup do menu. Šipky kolem tohoto tlačítka umožňují navigaci v menu. Ruší aktuální operaci, výstup z menu nebo z módu. Potvrzuje aktuální operaci nebo zadávanou hodnotu. * Tyto operace nemohou být provedeny při nestabilních vahách. 11

12 Stručná počáteční příručka Ukazatele stavu Vlevo od displeje je několik ikon. Zobrazené body vedle nich indikují aktuální stav vah nebo displeje. Stabilní Nula Netto Svítí váhový údaj je stabilní (nutné pro ZERO, T a PRINT). Nesvítí váhy jsou nestabilní. Svítí váhy jsou na nule. Nesvítí váhy nejsou vynulované. Svítí na displeji je zobrazena hmotnost Netto. Nesvítí na displeji je zobrazena hmotnost Brutto. S1 Váha 1 Jednotka je nastavena na váhu 1. (v pravé části displeje) S2 Váha 2 Jednotka je nastavena na váhu 2. (v pravé části displeje) * S0 Součet obou vah Na displeji je součet vah 1 a 2. (v pravé části displeje). * W1 Váhy jsou aktuálně v rozsahu 1. W2 Váhy jsou aktuálně v rozsahu 2. * Jen když jsou k jednotce připojeny dvě váhy. Všeobecné operace Tárování vah Umístěte prázdný obal na váhu, počkejte na uklidnění. Stiskněte TARE ( ). Ruční Tára (předem nastavená) Stiskněte P.TARE ( ). Zadejte předem nastavenou Táru a stiskněte ENTER. Vážení Tárujte váhy, pokud je nutné. Dejte vážený předmět na váhy a počkejte na uklidnění. Hmotnost se zobrazuje na displeji. Počítání kusů Do modu počítání se dostanete stisknutím PCS ( ). Tárujte váhy, pokud je třeba. Dejte počítaný soubor předmětů na váhu. Počkejte na uklidnění. Počet kusů se objeví na displeji. Tisk aktuální hmotnosti Stiskněte PRINT( ). Pokud je jednotka připojena k tiskárně je aktuální hmotnost vytištěna na vážním lístku nebo odeslána do PC. Hmotnost je také připočtena k celkovému součtu hmotnosti. 12

13 Úvod Jak pracuje VT300 1 Úvod VT300 je průmyslová vážní jednotka, která obsahuje jednu nebo dvě váhy a dovoluje vám:! Nulovat nebo Tárovat váhy (viz kapitola 3)! Určit hmotnost jednoho kusu (viz kapitola 4)! Vážit vozidla, tárovat váhy z paměti nebo dvojím vážením (viz kapitola 5)! Spočítat velký počet stejně vážících kusů (viz kapitola 6)! Tisk hmotnosti (viz kapitola 7)! Uložení vážení v paměti a pozdější použití těchto údajů (viz kapitola 8)! Zadání táry vozidel a dalších dat o vážení do V-souboru. (viz kapitola 9)! Komunikace s externími zařízeními prostřednictvím sériových portů (viz kap.10)! Definování prahových hodnot pro dva nastavitelné spínače a vstupní přepínač (viz kapitola 11) Před započetím práce na jednotce VT300 se ujistěte, že jednotka je připojena k elektrické síti a nejméně k jedné váze, řádně zkalibrovaná a nastavená. Tyto operace provádí pouze autorizovaný technik. Další informace jsou v Technické příručce VT Jak pracuje VT300 Vyhodnocovací jednotka je základním komponentem průmyslových vah. Získává informaci o hmotnosti z váhy, interpretuje a zpracovává tuto informaci Příjem dat z vah Vyhodnocovací jednotka je připojena k vahám, které ji posílají signál úměrný zatížení na vahách. Jednotka tento signál zpracovává a zobrazuje. Pro řádnou práci musí být váhy zkalibrované. Kalibraci provádí autorizovaný technik. 13

14 Úvod Charakteristika jednotky Zobrazení a zpracování informace o váze Základní funkcí jednotky VT300 je zobrazení váhového údaje na displeji. Tato informace může být uložena do trvalé Alibi paměti k pozdějšímu použití. Dále může jednotka odečíst hmotnost obalu (Tárování), vypočítat počet vážených kusů nebo průměrnou hmotnost jednoho kusu Vysílání výstupu na další zařízení Jednotka VT300 může posílat informace dalším zařízením, většinou tiskárně nebo PC a vzdálenému displeji. 1.2 Charakteristika jednotky! Přesný A/D převodník (max vnitřních dílků).! Přední panel s 16 znaky (14.5mm vysoké) LCD modul.! 27-mi tlačítková membránová klávesnice s indikací stisknutí.! 32 KB paměť Flash RAM, reálný čas, trvalá paměť pro uložení systémových parametrů a kalibračních dat.! Paměť Flash pamatuje až 10,000 vážení.! 2 sériové porty (RS232C nebo RS485A) pro připojení tiskáren, PC a vzdálených displejů (standardně 1 port, 2. port na objednávku).! 2 nastavitelné spínače, 24VDC/100mA optoizolované a 1 optoizolovaný vstup.! Možnost 4 tiskových formátů.! Vážící soubor ukládá až 250 prvních vážení nebo nastavené táry, datum a čas, pořadové číslo vážení a dva referenční kódy.! Možnost počítání kusů.! Tiskárna a řídící počítač může být aktivní současně Volby Vstup pro druhé váhy Analogový výstup RS485 sériový adapter RS232 sériový adapter Baterie s možností nabití Deska pro druhé váhy 0/4-20mA nebo 0-10V, 16 bitů rozlišení, vzdálené napájení Používá se pro obousměrnou komunikaci 2. port Používá se pro obousměrnou komunikaci s PC 2. port Pro samostatné operace. Jen pro jednotku s aluminiovým krytem Kabely pro připojení Kabel od snímačů 6 x 0.5 mm 2 stíněný. Kabel 3 x 0.34 mm 2 stíněný pro RS232C a 2 x 0.34 mm 2 kroucený pár stíněný pro připojení RS485. Všechna připojení k jednotce jsou ze zadního panelu jednotky. Stínění by mělo být připojeno ke kovové konstrukci konektoru. 14

15 Úvod Sekvence startu Napájení Jednotka je napájená ze sítě VAC, nebo z baterie (dostupné jen u modelu s aluminiovým krytem). Napájení jednotky by mělo být odděleno od napájení zařízení výrobního procesu. 1.3 Sekvence startu Stiskněte tlačítko ON/OFF( automaticky. ) pro zapnutí VT300. Následující kroky probíhají # Popis kroku Displej (např.) 1 Verze softwaru se krátce zobrazí na displeji. LD5218_E.WB 2 Datum výroby software se krátce zobrazí na displeji. VER: Jednotka se pokusí automaticky vynulovat váhu. ZERO SCALE 4 Pokud je aktuální hmotnost v rozsahu nulování, váhy se vynulují. Pokud ne, zobrazí se chyba 15. Pro pokračování vyprázdněte váhy a stiskněte ESC. ZERO SCALE nebo E15: PWRUP ZERO 5 Zobrazí se aktuální hmotnost

16 Použití displeje a tlačítek Displej vyhodnocovací jednotky VT300 2 Použití displeje a tlačítek Přední panel VT300 může být rozdělen na 4 části:! 16-ti znakový displej pro zobrazení váhy, stavových informací, názvů menu a funkcí.! Klávesnice s 10-ti oranžovými tlačítky, které umožňují zapnutí/vypnutí a provádění většiny základních operací.! Navigační oblast (vpravo od displeje), která umožňuje pohyb v menu. Menu obsahuje složitější operace.! Alfanumerická zelená12-ti tlačítková klávesnice pro zadávání čísel a písmen. 2.1 Displej vyhodnocovací jednotky VT300 VT300 má LCD displej. Na levé straně displeje jsou 3 ukazatele stavu. 2 další jsou vpravo. Malé body se mohou objevit vedle ukazatelů stavu a informovat, v jakém stavu je jednotka Ukazatele stavu Vlevo od displeje je několik ikon. Body na displeji vedle nich informují o stavu vah a jednotky. Umožňují lepší porozumění zobrazované informaci. Stabilní Svítí váhy jsou stabilní (nutné pro ZERO, T a PRINT). Nula Svítí váhy jsou vynulované Netto Svítí na displeji je hmotnost Netto. Nesvítí na displeji je hmotnost Brutto. S1 Váha 1 Objeví se vpravo od displeje. Údaje se týkají váhy 1. S2 Váha 2 Objeví se vpravo od displeje. Údaje se týkají váhy 2. 16

17 Použití displeje a tlačítek Displej vyhodnocovací jednotky VT300 S0 Součet dvou vah Objeví se vpravo od displeje. Údaj na displeji je součet vah 1 a 2. W1 Váhy jsou aktuálně v rozsahu 1. W2 Váhy jsou aktuálně v rozsahu Všeobecné údaje na displeji Typ zprávy Význam Hmotnost vozidla na vahách Přibližný počet kusů na vahách (NET aktivní UUUUUU E15: PWRUP ZERO LD5218_E.WB VER: ZERO SCALE Hmotnost Netto nebo vypočtený počet kusů po odečtení váhy kontejneru. Překročení rozsahu. Vozidlo na vahách váží víc než maximální kapacita vah nebo je vstupní signál příliš velký. Podkročení rozsahu. Vstupní signál je příliš malý. Chybové hlášení (viz kapitola 12). V některých případech můžete hlášení ignorovat a pokračovat stisknutím tlačítka ESC. Verze software, ukazuje se během sekvence zapnutí. Datum vydání software, ukazuje se během sekvence zapnutí. Automatické nulování, provádí se na konci sekvence zapnutí. Na displeji se objevují ještě další typy zpráv a dat při provádění speciálních operací. 17

18 Použití displeje a tlačítek Tlačítka předního panelu 2.2 Tlačítka předního panelu Tlačítka na předním panelu VT300 slouží pro dvě funkce:! Vykonání obecných operací a vstupu do menu.! Zadání alfanumerických dat Použití tlačítek pro provedení operací Tlačítko Popis Operace Viz Nuluje váhy*. Pracuje pouze v rozsahu nulování. Ruční nulování Kapitola 3.1 Při prvním stisknutí táruje váhy*. Při dalším stisknutí je opět zobrazena Brutto hmotnost Po stisknutí se zadává ruční Tára. Zadejte Táru prostřednictvím alfanumerických tlačítek a potvrďte stisknutím ENTER. Na displeji je hmotnost Netto. Zrušení a návrat k Brutto váze stisknutím ESC. Tárování pomocí aktuální hmotnosti Předem nastavená ruční Tára Kapitola 3.2 Kapitola 3.3 Po stisknutí tohoto tlačítka je aktuální hmotnost * vytisknuta na tiskárně a přidaná k součtové váze. Tisk Kapitola 7.1 Stiskem přepínáte mezi vážením a počítáním. Počítání kusů, vážení Kapitoly 4, 6 Zapíná/vypíná jednotku. Start jednotky Stiskněte pro provedení prvního vážení vozidla s neznámou Tárou. Stiskněte pro vážení vozidla se známou tárou nebo pro provedení druhého vážení vozidla s neznámou tárou.. Vážení, tisk. Kapitola Vážení, tisk. Kapitola 5 Přepíná mezi váhami 1, 2 a součtem obou vah připojených k jednotce. Vstupuje do menu. Šipky kolem tlačítka umožňují pohyb v menu. Kapitola 2.3 Ruší aktuálně prováděnou operaci, opouští menu nebo funkci. Potvrzuje aktuální operaci nebo zadanou hodnotu. * Aktuální váha může být použita pro provedení operace, jen když jsou váhy stabilní. 18

19 Použití displeje a tlačítek Menu Použití tlačítek pro vstup dat Tlač. Popis 0-9 Číslice se zadává stiskem tlačítka. Při dalším stisknutí se zadává druhá číslice a první se posouvá vlevo. Při chybě tlačítkem CE mažete displej. Při stisknutí tlačítka dvakrát (vícekrát) rychle po sobě se zadávají znaky přidělené tomuto tlačítku. Potvrzuje aktuální operaci nebo zadávaná data. Maže zadané znaky. 2.3 Menu Do menu vstupujete stisknutím tlačítka MENU ( složitějších operací. Tato kapitola vysvětluje použití menu a funkcí. ). Umožňuje to provádění Použití menu Pro vstup do funkce z menu: 1. Stiskněte tlačítko MENU, vpravo vedle displeje. 2. Použijte šipky! a " pro pohyb ve volbách menu. 3. Stiskněte ENTER pro vstup do submenu. Můžete potom použít šipky! a " pro pohyb ve volbách menu a submenu. 4. Stiskněte ESC pro návrat do vyššího menu nebo submenu. 5. Po dosažení požadované volby potvrďte stiskem ENTER Struktura menu a možné volby Hlavní menu Submenu Popis WEIGH PCS CNT Přepíná do počítání kusů. SETP COPY ALIBI (VIEW, PRINT, CSUM) Ukazuje hodnoty nastavitelných spínačů a umožňuje editaci. Kopie posledního vážního lístku. Funkce Alibi paměti. VFILE PRINT (TARE, FIRST, ALL, SELECT) Tisky z V-souboru. EDIT TARE CSUM DEL (TARE, FIRST, ALL, SELECT) SIZE Vytváří záznam o novém vozidle. Kontrola paměti V-souboru. Maže záznamy V-souboru. Zobrazí počet záznamů ve V-souboru a volnou paměť. 19

20 Použití displeje a tlačítek Menu Hlavní menu Submenu Popis TFILE STOT Mezisoučet vah Netto. Stiskněte PRINT pro tisk, CE pro nulování. TOTAL Součet vah Netto. Stiskněte PRINT pro tisk, CE pro nulování. MISC INFO Zobrazuje model jednotky a její sériové číslo. 1OIML Zobrazuje metrologický čítač pro váhu 1. 2OIML Zobrazuje metrologický čítač pro váhu 2. BATTERY Zobrazuje zbytkovou kapacitu baterie v % maximální kapacity. HIGH RES Zvětšuje rozlišení displeje 10x.. SYSTEM DATE Povoluje editaci datumu, času a pořadového čísla tisku (chráněno heslem uživatele) PIN (PIN SYS, PIN OPER) PRP 1CAL (PAR, ZERO, SPAN, INIT, WRITE) 2CAL (PAR, ZERO, SPAN, INIT, WRITE) D/A CAL SET TEST Povoluje nastavení uživatelského hesla. Zobrazuje parametry vážení a povoluje jejich editaci (pouze autorizovaný technik). Menu kalibrace 1.vah (pouze autorizovaný technik). Menu kalibrace 2.vah (pouze autorizovaný technik). Kalibrace analogového výstupu (pouze autorizovaný technik). 0-20mA, 0-10V. Nastavení některých operací. Testování hardware a software. 20

21 Nulování a tárování Ruční nulování 3 Nulování a tárování Jednotka VT300 umožňuje nastavení pomocí tárování a nulování.! Nulování dovoluje nastavit nulu.! Tárováním se kompenzuje hmotnost kontejneru. 3.1 Ruční nulování Ručně nulovat váhy potřebujete, jestliže při prázdné váze je trvale zobrazovaná hodnota nižší nebo vyšší než nula (např. při nečistotě na vahách). Váhy jdou nulovat jen v určitém rozsahu (definovaném při kalibraci). Ruční nulování vah: 1. Vyčistěte váhy a počkejte až budou stabilní. Svítí ukazatel stavu ( ). Zkontrolujte údaj na displeji.! Pokud je nula, pokračujte bodem 2.! Pokud je hmotnost mimo rozsah nulování, chyba není hlášena ale ruční nulování nefunguje. Zkuste snížit nebo zvýšit zatížení vah.! Když svítí jsou váhy vynulované. 2. Stiskněte ZERO ( ). Na displeji je krátce ZERO. Ukazatel svítí. 3.2 Tárování Můžete tárovat váhy zvážením prázdného kontejneru. Tato hmotnost je potom odečtena od hmotnosti zboží v kontejneru, čímž se získá hmotnost Netto. Pokud znáte hmotnost kontejneru, můžete ji zadat přímo (předem nastavená Tára kapitola 3.3 dole). Tárování vah aktuální hmotností na váze: 1. Zkontrolujte, jestli stavový znak Net svítí.! Pokud Net svítí, nacházíte se v modu Netto. Pokud chcete opustit mód Netto a znovu tárovat váhy, stiskněte TARE ( ) a pokračujte bodem 2.! Pokud Net nesvítí, pokračujte bodem Počkejte na uklidnění vah. Ukazatel svítí. 3. Stiskněte TARE ( ). Net svítí. 4. Naplňte prázdný kontejner, nebo prázdný nahraďte plným kontejnerem.! pokud jste v modu vážení, na displeji je zobrazena hmotnost Netto.! pokud jste v modu počítání, je na displeji zobrazen počet kusů v kontejneru. 5. Pro návrat do vážení Brutto stiskněte ESC. 21

22 Nulování a tárování Předem nastavená tára 3.3 Předem nastavená tára Pokud znáte hmotnost kontejneru, můžete zadat jeho hmotnost přímo z klávesnice. Jeho hmotnost je potom odečtena od celkové hmotnosti. Tárování vah předem nastavenou tárou: 1. Zkontrolujte, zda ukazatel stavu Net svítí.! Pokud Net svítí, jste již v Netto modu. pokud chcete mod Netto opustit a tárovat váhy stiskněte TARE ( ) a pokračujte bodem 2.! Pokud Net nesvítí pokračujte bodem Stiskněte P.TARE ( ) na displeji se zobrazí se (bliká). 3. Zadejte hmotnost kontejneru pomocí zelených tlačítek. 4. Stiskněte ENTER. Net svítí. 5. Umístěte plný kontejner na váhy.! Pokud jste v modu vážení, je na displeji hmotnost Netto.! Pokud jste v modu počítání je na displeji počet kusů v kontejneru. 6. Pro návrat vážení Brutto stiskněte TARE ( ). 3.4 Zobrazení hodnoty předem nastavené táry Pro zobrazení aktuální předem nastavené táry: Stiskněte P.TARE ( táry. ). Na displeji se krátce zobrazí hodnota předem nastavené 22

23 Vážení Vážení předmětu 4 Vážení VT300 může:! Zobrazovat hmotnost předmětu na váze (viz kapitola 4.1).! Zobrazovat hmotnost předmětu na váze ve vyšším rozlišení - 10x přesnější (viz kapitola 4.2).! Přidá hmotnost aktuálně váženého předmětu k součtované hmotnosti.(viz kapitola 4.3). VT300 ukazuje standardně hmotnost Brutto. Pokud potřebujete hmotnost Netto, musíte váhy před vážením tárovat. 4.1 Vážení předmětu Pro vážení předmětu: 1. Pokud je vážený předmět v kontejneru, musíte tárovat váhy (viz kapitola 4.1). 2. Umístěte předmět na váhy a počkejte na uklidnění. Ukazatel svítí. Na displeji je hmotnost předmětu. 3. Pro tisk aktuální hmotnosti stiskněte PRINT. 4.2 Vážení s vyšším rozlišením Můžete dočasně zvýšit rozlišení vah 10x. Používá se to pouze pro informativní účely. Nejde například tisknout a uživatel je to tom informován blikajícím displejem. vážení s vyšším rozlišením: 1. Stiskněte MENU na předním panelu. 2. Použijte šipku " na přechod k menu MISC, potom stiskněte ENTER. 3. Dojděte k volbě HIGH RES a stiskněte ENTER. 4. Umístěte předmět na vahách a počkejte na uklidnění vah. Svítí ukazatel. 5. Na displeji je nyní hmotnost předmětu v 10x větším rozlišení. Blikající displej při větším rozlišení upozorňuje, že údaj na displeji není použitelný pro obchodní účely. Tento údaj není rovněž možné tisknout. 6. Pro návrat k normálnímu režimu stiskněte několikrát ESC. 4.3 Součtová hmotnost "total" Pokaždé, když tisknete vážní lístek (nebo odesíláte hmotnost do PC) je hmotnost Brutto připočtena k součtové hmotnosti (total). Tento údaj můžete využít na zjištění, kolik jste toho na váze zvážili za určitý časový úsek. Tisk tohoto údaje je současně i jeho vynulování. 23

24 Vážení Součtová hmotnost "total" Připočítání vážení k součtu Pro připočítání vážení k součtové hmotnosti: 1. Vážený předmět normálně zvažte (viz kapitola 4.1). 2. Stiskněte PRINT ( ) Zobrazení součtu Zobrazení součtu a/nebo tisk součtu: 1. Stiskněte MENU. Použijte šipku " pro dosažení submenu TFILE a stiskněte ENTER. 2. Stiskněte šipku " pro dosažení volby TOTAL a stiskněte ENTER. Zobrazí se součet hmotností. 3. Pokud chcete součet tisknout stiskněte PRINT. Jinak stiskněte ESC Nulování součtu Pro vynulování součtu: 1. Stiskněte MENU. použijte šipku" pro dosažení submenu TFILE a stiskněte ENTER. 2. Stiskněte šipku " pro dosažení volby TOTAL a stiskněte ENTER. Zobrazí se součet hmotností. 3. Stiskněte CE pro nulování součtu. 24

25 Vážení vozidel Součtová hmotnost "total" 5 Vážení vozidel Jednotka VT300 může být použita pro vážení vozidel. Existují 3 procedury vážení vozidel. Všechny zahrnují spolupráci se V-souborem V-soubor V-soubor je oblast v paměti jednotky, ve které jsou zapamatovány informace týkající se vozidel. Jsou to následující údaje:! SPZ vozidla (Truck ID) : maximálně 16 znaků, nejlépe poznávací značka vozidla.! Identifikace zákazníka (Customer ID): obvykle jméno firmy.! Zboží (Product ID): popis přepravovaného zboží.! Tára vozidla. Při zadávání údajů o zákazníkovi a zboží používejte vždy stejné údaje pro stejného zákazníka a zboží. Popisy Truck ID, Customer ID, Product ID lze změnit na české ekvivalenty, obvykle: SPZ, Zákazník, Zboží. Další podrobnosti pro práci s V-souborem viz. kapitola Vážení vozidla s neznámou váhou Tato procedura je použita pro vážení vozidla, které není dosud uloženo ve V-souboru a jehož tára není známá. Musíte vozidlo vážit dvakrát. Je libovolné jestli první vážení bude plné nebo prázdné vozidlo. Vážení vozidla s neznámou hmotností: 1. Stiskněte WEIGHT 1. Na displeji je krátce VEHICLE a potom blikající kurzor. 2. Pomocí alfanumerické klávesnice zadejte "SPZ vozidla" a stiskněte ENTER. Na displeji se objeví krátce CLIENT a potom blikající kurzor. 3. Pomocí alfanumerické klávesnice zadejte "Identifikace zákazníka" a stiskněte ENTER. Na displeji se krátce objeví PRODUCT a potom blikající kurzor. 4. Pomocí alfanumerické klávesnice zadejte "Zboží" a stiskněte ENTER. Vytiskne se vážní lístek pro první vážení. Hmotnost vozidla je zapamatována v paměti až do druhého vážení. Všimněte si, že pořadové číslo prvního vážení se objeví vedle čísla vozidla na vážním lístku. DATE: :46 N: st WEIGHT :<15000>kg VEHICLE : AB1234 MF:054 CLIENT : SMITH PRODUCT : SAND BB Informace o 1.vážení je uložena do V-souboru a je možno se k ní dostat cestou VFILE > PRINT > FIRST. 25

26 Vážení vozidel Součtová hmotnost "total" Když vozidlo odjede z váhy, mohou být vážena další vozidla, dokud nepřijede vozidlo na druhé vážení. Nerozhoduje, bylo-li vozidlo při prvním vážení plné nebo prázdné. 5. Když přijede vozidlo na 2.vážení, stiskněte WEIGHT 2. Vyhodnocovací jednotka krátce zobrazí VEHICLE a potom blikající kurzor. 6. Pomocí alfanumerické klávesnice zadejte pořadové číslo 1.vážení. Stiskněte ENTER. Na displeji je krátce CLIENT a potom blikající kurzor. 7. Pomocí alfanumerické klávesnice zadejte "Identifikace zákazníka" a stiskněte ENTER. Na displeji je krátce PRODUCT a potom blikající kurzor. 8. Pomocí alfanumerické klávesnice zadejte "Zboží" a stiskněte ENTER. 2.vážení je vytisknuto v níže uvedeném formátu. Hmotnost Netto je v absolutní hodnotě, vypočtená z rozdílu 1. a 2.vážení. DATE: :00 N: st WEIGHT :<15000>kg :46 2nd WEIGHT :<32000>kg NET WEIGHT: kg VEHICLE : AB1234 MF:054 CLIENT : SMITH PRODUCT : SAND BB Vážení vozidla uloženého ve V-souboru Vážení vozidla, jehož údaje jsou uloženy ve V-souboru: 1. Stiskněte WEIGHT Jednotka zobrazí krátce VEHICLE a potom blikající kurzor. Pomocí alfanumerické klávesnice zadejte "SPZ vozidla" a stiskněte ENTER. Jako alternativu můžete zadat "klíč vozidla" v paměti (MF nebo MT) a stisknout ENTER. Na displeji je P.TARE Zapište hodnotu táry vozidla a stiskněte ENTER. 3. Na displeji je krátce CLIENT a potom blikající kurzor. Pomocí alfanumerické klávesnice zadejte "Identifikace zákazníka" a stiskněte ENTER. 4. Na displeji je krátce PRODUCT a potom blikající kurzor. Zadejte "Zboží" a stiskněte ENTER. Na displeji je STORE IN ALIBI (Uloženo v Alibi paměti) a je vytisknut vážní lístek v následujícím formátu: DATE: :00 N: st WEIGHT :<15000>kg :46 2nd WEIGHT :<32000>kg NET WEIGHT: kg VEHICLE : AB1234 MF:054 CLIENT : SMITH PRODUCT : SAND BB 26

27 Vážení vozidel Součtová hmotnost "total" Ačkoliv "Identifikace zákazníka" a "Zboží" je uložená v paměti, musí se zadávat pokaždé, když je vozidlo váženo. Z paměti se získává jediná položka a to tára vozidla Zadání předem nastavené táry pro vozidlo Vážení vozidla se známou tárou, která není uložena ve V-souboru: 1. Stiskněte WEIGHT 2. Na displeji je krátce VEHICLE a potom blikající kurzor. 2. Pomocí alfanumerické klávesnice zadejte "SPZ vozidla" a stiskněte ENTER. Na displeji je P.TARE: Pomocí alfanumerické klávesnice zadejte táru vozidla a stiskněte ENTER. Na displeji se krátce objeví CLIENT a pak bliká kurzor. 4. Pomocí alfanumerické klávesnice zadejte "Identifikaci zákazníka" a stiskněte ENTER. Na displeji je krátce PRODUCT a potom blikající kurzor. 5. Zadejte "Zboží" a stiskněte ENTER. Na displeji je STORE IN ALIBI. Hmotnost se uloží v paměti a vtiskne se vážní lístek v následujícím formátu: DATE: :46 N: st WEIGHT :<15000>kg :00 2nd WEIGHT :<32000>kg NET WEIGHT: kg VEHICLE : AB1234 MF 000 CLIENT : SMITH PRODUCT : SAND BB Když vážíte vozidlo tímto způsobem, není přidané do V-souboru. Pokud chcete vozidlo přidat do V-souboru viz. kapitola 9. 27

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Pro verzi softwaru.003x Revize duben 05 spol. s.r.o. Ostrovačice 05 PARAMETRY KALIBRACE Zapište

Více

DIGITÁLNÍ / ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK DAT 100/A DAT 100/RS485

DIGITÁLNÍ / ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK DAT 100/A DAT 100/RS485 DIGITÁLNÍ / ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK DAT 100/A DAT 100/RS485 NÁVOD NA PROVOZ A KONFIGURACI Verze PW0304 www.utilcell.com 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Tento návod obsahuje všeobecné informace o parametrech instalaci,

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR FLUXUS ADM 6725 SIGNAL BATTERY

Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR FLUXUS ADM 6725 SIGNAL BATTERY LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT s.r.o. Příbramská 1337/9, 710 00 Ostrava Tel.: 599 526 776 Fax : 599 526 777 HOT LINE: 774 464 120 www.levelexpert.cz Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRASONIC FLOWMETER

Více

PROGRAM PU, verze 2.10

PROGRAM PU, verze 2.10 i PROGRAM PU, verze 2.10 pro nastavení sond řady PU a SU ELA 2003 06/2003 ELA, spol s r.o. *** Program PU, verze 2.10-06/2003 2 O b s a h OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PROGRAMU PU 4 Systémové vlastnosti programu

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531 Návod k použití Obsah 1. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 2. VŠEOBECNÝ POPIS...

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29 Návod k použití Registrační pokladna CR 20/21/28/29 ...designováno pro úspěch Vážený zákazníku: Zakoupením tohoto produktu jste se přidal k rozsáhlé skupině uživatelů produktů firmy Quorion. Tato firma

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE. TORREY řady PI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE. TORREY řady PI UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE TORREY PI Strana 1 ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮMYSLOVÉ VÁŽENÍ M TORREY řady PI Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 61400 Brno IČ 01804758

Více

Fiskální tiskárna OK PRINT 080 Uživatelská příručka

Fiskální tiskárna OK PRINT 080 Uživatelská příručka Fiskální tiskárna OK PRINT 080 Uživatelská příručka - 1 - Obsah: I. Úvod...3 II. III. IV. II.1 II.2 II.3 III.1 III.2 III.3 III.4 IV.1 IV.2 Začínáme...3 Před použitím tiskárny...3 Části fiskální tiskárny...3

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Na obalovém materiálu, identifikačním štítku na přístroji a v příručce se mohou vyskytovat následující symboly nebo zkratky: In vitro diagnostikum Tento výrobek splňuje požadavky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g dohlížecí systém pro malé a střední instalace CZE UŽIVATELSKÝ MANUÁL LEGGI E CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI ČTĚTE A ULOŽTE TYTO POKYNY I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Termotransfer tiskárna. Uživatelská příručka

Termotransfer tiskárna. Uživatelská příručka Termotransfer tiskárna A3 Uživatelská příručka CopyRight by cab / 900 8200 / L45 /75 Překlad VVV Systém s.r.o. V Podhájí 776 / 30 Ústí nad Labem 2 Cab ProduktTechnik GmbH & Co KG / Tharo Systems, Inc A3

Více

AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Uživatelská příručka výpočet krmných směsí. Optimalizace Krmných Směsí. (verze 4.0)

AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Uživatelská příručka výpočet krmných směsí. Optimalizace Krmných Směsí. (verze 4.0) AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Uživatelská příručka výpočet krmných směsí Optimalizace Krmných Směsí (verze 4.0) UŽIVATELSKÁ PŘ ÍRUČ KA VÝPOČ ET KRMNÝCH SMĚ SÍ Optimalizace krmných směsí AgroKonzulta Žamberk

Více

SP6 SP6 BOX verze 2.20

SP6 SP6 BOX verze 2.20 EA SP6 SP6 BOX verze 2.20 Uživatelský návod Verze 2.04 LICENČNÍ PODMÍNKY Výrobce produktu zaručuje, že je výhradním majitelem dodaného produktu a všech autorských práv s produktem spojených, a že je ze

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Příručka pro uživatele C R Y S T A L. engineering corporation

Příručka pro uživatele C R Y S T A L. engineering corporation DaTa LoGGerXPTM Příručka pro uživatele C R Y S T A L engineering corporation DataLoggerXP Příručka pro uživatele Strana Obsah Úvod.............................................................. 1 Princip

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04 Návod k obsluze - stručný Vydání /4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů. a..

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více