VT300 Vyhodnocovací jednotka Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VT300 Vyhodnocovací jednotka Uživatelská příručka"

Transkript

1 VT300 Vyhodnocovací jednotka Uživatelská příručka

2 Obsah Obsah OBSAH... 2 PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ... 5 BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE... 6 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 8 INFORMACE O PŘÍRUČCE... 9 STRUČNÁ POČÁTEČNÍ PŘÍRUČKA ÚVOD JAK PRACUJE VT Příjem dat z vah Zobrazení a zpracování informace o váze Vysílání výstupu na další zařízení CHARAKTERISTIKA JEDNOTKY Volby Kabely pro připojení Napájení SEKVENCE STARTU POUŽITÍ DISPLEJE A TLAČÍTEK DISPLEJ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKY VT Ukazatele stavu Všeobecné údaje na displeji TLAČÍTKA PŘEDNÍHO PANELU Použití tlačítek pro vykonání operací Použití tlačítek pro vstup dat MENU Použití menu Struktura menu a možné volby NULOVÁNÍ A TÁROVÁNÍ RUČNÍ NULOVÁNÍ TÁROVÁNÍ PŘEDEM NASTAVENÁ TÁRA ZOBRAZENÍ HODNOTY PŘEDEM NASTAVENÉ TÁRY

3 Obsah 4 VÁŽENÍ VÁŽENÍ PŘEDMĚTU VÁŽENÍ S VYŠŠÍM ROZLIŠENÍM SOUČTOVÁ HMOTNOST "TOTAL" Připočítání vážení k součtu Zobrazení součtu Nulování součtu VÁŽENÍ VOZIDEL V-soubor Vážení vozidla s neznámou váhou Vážení vozidla uloženého ve V-souboru Zadání předem nastavené táry pro vozidlo POČÍTÁNÍ POČÍTÁNÍ KUSŮ POUŽITÍ VZORKU NA URČENÍ HMOTNOSTI JEDNOHO KUSU ZADÁNÍ PŘEDEM ZJIŠTĚNÉ HMOTNOSTI JEDNOHO KUSU TISK TISK AKTUÁLNÍ HMOTNOSTI Opakování posledního tisku (tisk kopie) TISK ZAPAMATOVANÝCH VÁŽENÍ TISK Z V-SOUBORU Tisk hmotnosti prázdných vozidel Tisk všech prvních vážení Tisk celého V-souboru Tisk záznamu z V-souboru (určené vozidlo) FUNKCE ALIBI PAMĚTI ZOBRAZENÍ NEBO TISK URČITÉHO VÁŽENÍ TISK VŠECH ZÁZNAMŮ KONTROLA SPRÁVNOSTI ALIBI PAMĚTI PRÁCE S V-SOUBOREM PŘIDÁNÍ ZÁZNAMU NOVÉHO VOZIDLA TISK Z V-SOUBORU Tisk V-souboru Tisk všech prvním vážení

4 Obsah Tisk celého V-souboru Tisk záznamu pro určité vozidlo z V-souboru KONTROLA SPRÁVNOSTI V-SOUBORU VYMAZÁNÍ ZÁZNAMŮ V-SOUBORU KONTROLA VOLNÝCH MÍST V-SOUBORU KOMUNIKACE S EXTERNÍMI ZAŘÍZENÍMI KONFIGURACE SÉRIOVÝCH PORTŮ Sériový port RS Sériový port RS NASTAVENÍ VÝSTUPNÍCH PORTŮ Nastavení výstupu Port Nastavení výstupu Port VÝSTUPNÍ FORMÁTY Kontinuální vysílání hmotnosti Kontinuální vysílání hmotnosti s tárou Alibi transmise Výstupní protokol EDP Výstup na vzdálenou tiskárnu NASTAVITELNÉ SPÍNAČE A DIGITÁLNÍ VSTUP TECHNICKÁ SPECIFIKACE Digitální výstupy - nastavitelné spínače Digitální vstup (přepínač) EDITOVÁNÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO SPÍNAČE POUŽITÍ PŘEPÍNAČE CHYBY A JEJICH ODSTRANĚNÍ SEZNAM CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ CHYBY TISKU A EDP PROTOKOLU CHYBY VÁŽENÍ A POČÍTÁNÍ ALIBI PAMĚŤ A SOUČET HMOTNOSTI...48 PŘÍLOHA A: MENU A PARAMETRY KONTAKTNÍ SPOJENÍ

5 Právní upozornění Právní upozornění Tento manuál obsahuje informace, které jsou vlastnictvím firmy Vishay Transducers Ltd. Žádná část této publikace nesmí být v žádné formě reprodukována bez předchozího písemného svolení firmy VT. 5

6 Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce Následující instrukce slouží jako všeobecný průvodce pro bezpečné operace s VT300. Manuál je určen pro uživatele, kterému je zakázáno instalovat, kalibrovat, nastavovat a servisovat tento výrobek. Toto může provádět jen autorizovaný servisní pracovník. Bezpečnostní symboly Tyto symboly indikují potencionální rizika bezpečnosti pro osoby obsluhující tento výrobek. Všeobecné bezpečnostní pokyny Nemanipulujte s napájením jednotky, pokud je přívodní kabel zapojen do sítě. Síťové napětí může být nějaký čas přítomno i ve vypnutém přístroji. Při normálním použití musí být přístroj uzemněn. To se provede prostřednictvím zemnícího kolíku na přívodním kabelu tak, aby po celou dobu práce byl přístroj připojen k ochranné zemi. Nepřipojujte datové kabely k neuzeměnému zařízení. Speciální bezpečnostní upozornění Svařování v blízkosti jednotky je přísně zakázáno. Chraňte jednotku před statickými výboji při bouřce. 6

7 Bezpečnostní instrukce Připojení střídavého napětí Vždy připojujte síťový kabel do zásuvky s ochranným kolíkem. Maximální povolený proud nadřazeného jističe je 16A. Pracovní podmínky Okolní teplota Skladovací teplota: -10C do +70C. Pracovní teplota: -10C do +40C. Vlhkost Vibrace Prostředí Elektromagn.pole Vstupní a výstupní signály 40% až 90% relativní vlhkosti (nekondenzující). Velké vibrace mohou ovlivnit přesnost jednotky a poškodit ji. Jednotka by měla pracovat v bezprašném prostředí bez přítomnosti agresivních plynů a částic. Silové elektrické zařízení by nemělo být umístěno v blízkosti jednotky. Relé a kontakty připojené k jednotce by měly mít potlačené rušení. To se týká rovněž zařízení do vzdálenosti 3m. 7

8 Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě Vyhodnocovací jednotka pro neautomatické vážení (III) Výrobce Type/Model EC typové schválení Vishay Transducers VT300 DK číslo certifikátu Výrobek je ve shodě s modelem popsaným v EC typovém schvalovacím certifikátu a vyhovuje požadavkům úřední direktivy 90/384/EEC, doplněné o požadavky následujících EC direktiv: EN 45501:1994, The Metrological Aspects of Non-Automatic Weighing Machines. EN 55022:1987, Limits and Methods of Measurement of Radio Interference Characteristics of Information Technology Equipment. EN 60950:1992, Safety of Information Technology Equipment. Datum 30. duben, 2004 Podpis Benny Shaya, Director R&D/Operations Instruments Being the responsible person employed and appointed by Vishay Transducers. 8

9 Informace o příručce Informace o příručce Tento dokument popisuje použití vyhodnocovací jednotky VT300. Je určen pro obsluhu jednotky a souvisejících zařízení.! Informace, které se týkají kalibrace a servisování tohoto výrobku, obsahuje Technická příručka.! Následující část popisuje hlavní funkce VT300. Kapitoly a jejich obsah 1 Úvod Přehled činnosti VT300. Str Používání displeje a tlačítek Displej a funkční tlačítka jednotky VT300. Str Nulování a tárování Jak nulovat a tárovat váhy. Str Vážení Jak používat VT300 pro vážení. Str Vážení vozidel Jak používat VT300 pro vážení vozidel. Str Počítání kusů Jak používat VT300 pro počítání kusů. Str Tisk Jak používat VT300 pro tisk vážních lístků. Str Funkce paměti Alibi Jak používat zabudovanou Alibi paměť. Str Práce ve V-souboru Jak ukládat a pracovat s Tárou vozidel a dalšími souvisejícími informacemi. Str Komunikace s externími zařízeními Jak komunikovat s řídícím počítačem, tiskárnou a vzdáleným displejem prostřednictvím dvou sériových kanálů VT300. Str Nastavitelné spínače a vstupní přepínač Jak používat nastavitelné spínače a vstupní přepínač. Str Chyby a jejich odstranění Seznam chybových hlášení, jejich význam a reakce na ně. Str. 47 9

10 Informace o příručce Tiskové konvence Verdana Normální text. Arial Bold Rozkazy, tlačítka a části uživatelského interface. Arial Italics Názvy metod, argumentů, výjimek a speciálních termínů. Monospace Text na displeji a připojeném PC. Poznámky pro další vysvětlení problému. Upozornění na potencionální nebezpečí při obsluze a opravách zařízení 10

11 Stručná počáteční příručka Stručná počáteční příručka Přední panel jednotky Tlačítka Stiskem tlačítka se nulují váhy*. Pracuje jen v určitém rozsahu okolo nuly. Stiskněte jednou pro tárování váhy*. Při dalším stisknutí přechod na vážení Brutto. Stiskněte pro zadání ruční Táry. Zadejte hodnotu Táry z klávesnice a stiskněte ENTER. Na displeji je hmotnost Netto. Pro návrat k váze Brutto stiskněte ESC. Stiskem tohoto tlačítka zahájíte tisk aktuální hmotnosti* na tiskárně, připojeném PC a přidáte hmotnost do součtové hmotnosti vah. Stiskem přepínáte mezi vážením a počítáním kusů. Stiskem zapínáte/vypínáte jednotku. Stiskem provedete první vážení vozidla s neznámou Tárou. Stiskem provedete vážení vozidla se známou Tárou nebo druhé vážení vozidla s neznámou Tárou. Přepíná mezi 1.váhou, 2.váhou a součtem obou vah (pokud jsou dvě váhy připojeny k jednotce). Vstup do menu. Šipky kolem tohoto tlačítka umožňují navigaci v menu. Ruší aktuální operaci, výstup z menu nebo z módu. Potvrzuje aktuální operaci nebo zadávanou hodnotu. * Tyto operace nemohou být provedeny při nestabilních vahách. 11

12 Stručná počáteční příručka Ukazatele stavu Vlevo od displeje je několik ikon. Zobrazené body vedle nich indikují aktuální stav vah nebo displeje. Stabilní Nula Netto Svítí váhový údaj je stabilní (nutné pro ZERO, T a PRINT). Nesvítí váhy jsou nestabilní. Svítí váhy jsou na nule. Nesvítí váhy nejsou vynulované. Svítí na displeji je zobrazena hmotnost Netto. Nesvítí na displeji je zobrazena hmotnost Brutto. S1 Váha 1 Jednotka je nastavena na váhu 1. (v pravé části displeje) S2 Váha 2 Jednotka je nastavena na váhu 2. (v pravé části displeje) * S0 Součet obou vah Na displeji je součet vah 1 a 2. (v pravé části displeje). * W1 Váhy jsou aktuálně v rozsahu 1. W2 Váhy jsou aktuálně v rozsahu 2. * Jen když jsou k jednotce připojeny dvě váhy. Všeobecné operace Tárování vah Umístěte prázdný obal na váhu, počkejte na uklidnění. Stiskněte TARE ( ). Ruční Tára (předem nastavená) Stiskněte P.TARE ( ). Zadejte předem nastavenou Táru a stiskněte ENTER. Vážení Tárujte váhy, pokud je nutné. Dejte vážený předmět na váhy a počkejte na uklidnění. Hmotnost se zobrazuje na displeji. Počítání kusů Do modu počítání se dostanete stisknutím PCS ( ). Tárujte váhy, pokud je třeba. Dejte počítaný soubor předmětů na váhu. Počkejte na uklidnění. Počet kusů se objeví na displeji. Tisk aktuální hmotnosti Stiskněte PRINT( ). Pokud je jednotka připojena k tiskárně je aktuální hmotnost vytištěna na vážním lístku nebo odeslána do PC. Hmotnost je také připočtena k celkovému součtu hmotnosti. 12

13 Úvod Jak pracuje VT300 1 Úvod VT300 je průmyslová vážní jednotka, která obsahuje jednu nebo dvě váhy a dovoluje vám:! Nulovat nebo Tárovat váhy (viz kapitola 3)! Určit hmotnost jednoho kusu (viz kapitola 4)! Vážit vozidla, tárovat váhy z paměti nebo dvojím vážením (viz kapitola 5)! Spočítat velký počet stejně vážících kusů (viz kapitola 6)! Tisk hmotnosti (viz kapitola 7)! Uložení vážení v paměti a pozdější použití těchto údajů (viz kapitola 8)! Zadání táry vozidel a dalších dat o vážení do V-souboru. (viz kapitola 9)! Komunikace s externími zařízeními prostřednictvím sériových portů (viz kap.10)! Definování prahových hodnot pro dva nastavitelné spínače a vstupní přepínač (viz kapitola 11) Před započetím práce na jednotce VT300 se ujistěte, že jednotka je připojena k elektrické síti a nejméně k jedné váze, řádně zkalibrovaná a nastavená. Tyto operace provádí pouze autorizovaný technik. Další informace jsou v Technické příručce VT Jak pracuje VT300 Vyhodnocovací jednotka je základním komponentem průmyslových vah. Získává informaci o hmotnosti z váhy, interpretuje a zpracovává tuto informaci Příjem dat z vah Vyhodnocovací jednotka je připojena k vahám, které ji posílají signál úměrný zatížení na vahách. Jednotka tento signál zpracovává a zobrazuje. Pro řádnou práci musí být váhy zkalibrované. Kalibraci provádí autorizovaný technik. 13

14 Úvod Charakteristika jednotky Zobrazení a zpracování informace o váze Základní funkcí jednotky VT300 je zobrazení váhového údaje na displeji. Tato informace může být uložena do trvalé Alibi paměti k pozdějšímu použití. Dále může jednotka odečíst hmotnost obalu (Tárování), vypočítat počet vážených kusů nebo průměrnou hmotnost jednoho kusu Vysílání výstupu na další zařízení Jednotka VT300 může posílat informace dalším zařízením, většinou tiskárně nebo PC a vzdálenému displeji. 1.2 Charakteristika jednotky! Přesný A/D převodník (max vnitřních dílků).! Přední panel s 16 znaky (14.5mm vysoké) LCD modul.! 27-mi tlačítková membránová klávesnice s indikací stisknutí.! 32 KB paměť Flash RAM, reálný čas, trvalá paměť pro uložení systémových parametrů a kalibračních dat.! Paměť Flash pamatuje až 10,000 vážení.! 2 sériové porty (RS232C nebo RS485A) pro připojení tiskáren, PC a vzdálených displejů (standardně 1 port, 2. port na objednávku).! 2 nastavitelné spínače, 24VDC/100mA optoizolované a 1 optoizolovaný vstup.! Možnost 4 tiskových formátů.! Vážící soubor ukládá až 250 prvních vážení nebo nastavené táry, datum a čas, pořadové číslo vážení a dva referenční kódy.! Možnost počítání kusů.! Tiskárna a řídící počítač může být aktivní současně Volby Vstup pro druhé váhy Analogový výstup RS485 sériový adapter RS232 sériový adapter Baterie s možností nabití Deska pro druhé váhy 0/4-20mA nebo 0-10V, 16 bitů rozlišení, vzdálené napájení Používá se pro obousměrnou komunikaci 2. port Používá se pro obousměrnou komunikaci s PC 2. port Pro samostatné operace. Jen pro jednotku s aluminiovým krytem Kabely pro připojení Kabel od snímačů 6 x 0.5 mm 2 stíněný. Kabel 3 x 0.34 mm 2 stíněný pro RS232C a 2 x 0.34 mm 2 kroucený pár stíněný pro připojení RS485. Všechna připojení k jednotce jsou ze zadního panelu jednotky. Stínění by mělo být připojeno ke kovové konstrukci konektoru. 14

15 Úvod Sekvence startu Napájení Jednotka je napájená ze sítě VAC, nebo z baterie (dostupné jen u modelu s aluminiovým krytem). Napájení jednotky by mělo být odděleno od napájení zařízení výrobního procesu. 1.3 Sekvence startu Stiskněte tlačítko ON/OFF( automaticky. ) pro zapnutí VT300. Následující kroky probíhají # Popis kroku Displej (např.) 1 Verze softwaru se krátce zobrazí na displeji. LD5218_E.WB 2 Datum výroby software se krátce zobrazí na displeji. VER: Jednotka se pokusí automaticky vynulovat váhu. ZERO SCALE 4 Pokud je aktuální hmotnost v rozsahu nulování, váhy se vynulují. Pokud ne, zobrazí se chyba 15. Pro pokračování vyprázdněte váhy a stiskněte ESC. ZERO SCALE nebo E15: PWRUP ZERO 5 Zobrazí se aktuální hmotnost

16 Použití displeje a tlačítek Displej vyhodnocovací jednotky VT300 2 Použití displeje a tlačítek Přední panel VT300 může být rozdělen na 4 části:! 16-ti znakový displej pro zobrazení váhy, stavových informací, názvů menu a funkcí.! Klávesnice s 10-ti oranžovými tlačítky, které umožňují zapnutí/vypnutí a provádění většiny základních operací.! Navigační oblast (vpravo od displeje), která umožňuje pohyb v menu. Menu obsahuje složitější operace.! Alfanumerická zelená12-ti tlačítková klávesnice pro zadávání čísel a písmen. 2.1 Displej vyhodnocovací jednotky VT300 VT300 má LCD displej. Na levé straně displeje jsou 3 ukazatele stavu. 2 další jsou vpravo. Malé body se mohou objevit vedle ukazatelů stavu a informovat, v jakém stavu je jednotka Ukazatele stavu Vlevo od displeje je několik ikon. Body na displeji vedle nich informují o stavu vah a jednotky. Umožňují lepší porozumění zobrazované informaci. Stabilní Svítí váhy jsou stabilní (nutné pro ZERO, T a PRINT). Nula Svítí váhy jsou vynulované Netto Svítí na displeji je hmotnost Netto. Nesvítí na displeji je hmotnost Brutto. S1 Váha 1 Objeví se vpravo od displeje. Údaje se týkají váhy 1. S2 Váha 2 Objeví se vpravo od displeje. Údaje se týkají váhy 2. 16

17 Použití displeje a tlačítek Displej vyhodnocovací jednotky VT300 S0 Součet dvou vah Objeví se vpravo od displeje. Údaj na displeji je součet vah 1 a 2. W1 Váhy jsou aktuálně v rozsahu 1. W2 Váhy jsou aktuálně v rozsahu Všeobecné údaje na displeji Typ zprávy Význam Hmotnost vozidla na vahách Přibližný počet kusů na vahách (NET aktivní UUUUUU E15: PWRUP ZERO LD5218_E.WB VER: ZERO SCALE Hmotnost Netto nebo vypočtený počet kusů po odečtení váhy kontejneru. Překročení rozsahu. Vozidlo na vahách váží víc než maximální kapacita vah nebo je vstupní signál příliš velký. Podkročení rozsahu. Vstupní signál je příliš malý. Chybové hlášení (viz kapitola 12). V některých případech můžete hlášení ignorovat a pokračovat stisknutím tlačítka ESC. Verze software, ukazuje se během sekvence zapnutí. Datum vydání software, ukazuje se během sekvence zapnutí. Automatické nulování, provádí se na konci sekvence zapnutí. Na displeji se objevují ještě další typy zpráv a dat při provádění speciálních operací. 17

18 Použití displeje a tlačítek Tlačítka předního panelu 2.2 Tlačítka předního panelu Tlačítka na předním panelu VT300 slouží pro dvě funkce:! Vykonání obecných operací a vstupu do menu.! Zadání alfanumerických dat Použití tlačítek pro provedení operací Tlačítko Popis Operace Viz Nuluje váhy*. Pracuje pouze v rozsahu nulování. Ruční nulování Kapitola 3.1 Při prvním stisknutí táruje váhy*. Při dalším stisknutí je opět zobrazena Brutto hmotnost Po stisknutí se zadává ruční Tára. Zadejte Táru prostřednictvím alfanumerických tlačítek a potvrďte stisknutím ENTER. Na displeji je hmotnost Netto. Zrušení a návrat k Brutto váze stisknutím ESC. Tárování pomocí aktuální hmotnosti Předem nastavená ruční Tára Kapitola 3.2 Kapitola 3.3 Po stisknutí tohoto tlačítka je aktuální hmotnost * vytisknuta na tiskárně a přidaná k součtové váze. Tisk Kapitola 7.1 Stiskem přepínáte mezi vážením a počítáním. Počítání kusů, vážení Kapitoly 4, 6 Zapíná/vypíná jednotku. Start jednotky Stiskněte pro provedení prvního vážení vozidla s neznámou Tárou. Stiskněte pro vážení vozidla se známou tárou nebo pro provedení druhého vážení vozidla s neznámou tárou.. Vážení, tisk. Kapitola Vážení, tisk. Kapitola 5 Přepíná mezi váhami 1, 2 a součtem obou vah připojených k jednotce. Vstupuje do menu. Šipky kolem tlačítka umožňují pohyb v menu. Kapitola 2.3 Ruší aktuálně prováděnou operaci, opouští menu nebo funkci. Potvrzuje aktuální operaci nebo zadanou hodnotu. * Aktuální váha může být použita pro provedení operace, jen když jsou váhy stabilní. 18

19 Použití displeje a tlačítek Menu Použití tlačítek pro vstup dat Tlač. Popis 0-9 Číslice se zadává stiskem tlačítka. Při dalším stisknutí se zadává druhá číslice a první se posouvá vlevo. Při chybě tlačítkem CE mažete displej. Při stisknutí tlačítka dvakrát (vícekrát) rychle po sobě se zadávají znaky přidělené tomuto tlačítku. Potvrzuje aktuální operaci nebo zadávaná data. Maže zadané znaky. 2.3 Menu Do menu vstupujete stisknutím tlačítka MENU ( složitějších operací. Tato kapitola vysvětluje použití menu a funkcí. ). Umožňuje to provádění Použití menu Pro vstup do funkce z menu: 1. Stiskněte tlačítko MENU, vpravo vedle displeje. 2. Použijte šipky! a " pro pohyb ve volbách menu. 3. Stiskněte ENTER pro vstup do submenu. Můžete potom použít šipky! a " pro pohyb ve volbách menu a submenu. 4. Stiskněte ESC pro návrat do vyššího menu nebo submenu. 5. Po dosažení požadované volby potvrďte stiskem ENTER Struktura menu a možné volby Hlavní menu Submenu Popis WEIGH PCS CNT Přepíná do počítání kusů. SETP COPY ALIBI (VIEW, PRINT, CSUM) Ukazuje hodnoty nastavitelných spínačů a umožňuje editaci. Kopie posledního vážního lístku. Funkce Alibi paměti. VFILE PRINT (TARE, FIRST, ALL, SELECT) Tisky z V-souboru. EDIT TARE CSUM DEL (TARE, FIRST, ALL, SELECT) SIZE Vytváří záznam o novém vozidle. Kontrola paměti V-souboru. Maže záznamy V-souboru. Zobrazí počet záznamů ve V-souboru a volnou paměť. 19

20 Použití displeje a tlačítek Menu Hlavní menu Submenu Popis TFILE STOT Mezisoučet vah Netto. Stiskněte PRINT pro tisk, CE pro nulování. TOTAL Součet vah Netto. Stiskněte PRINT pro tisk, CE pro nulování. MISC INFO Zobrazuje model jednotky a její sériové číslo. 1OIML Zobrazuje metrologický čítač pro váhu 1. 2OIML Zobrazuje metrologický čítač pro váhu 2. BATTERY Zobrazuje zbytkovou kapacitu baterie v % maximální kapacity. HIGH RES Zvětšuje rozlišení displeje 10x.. SYSTEM DATE Povoluje editaci datumu, času a pořadového čísla tisku (chráněno heslem uživatele) PIN (PIN SYS, PIN OPER) PRP 1CAL (PAR, ZERO, SPAN, INIT, WRITE) 2CAL (PAR, ZERO, SPAN, INIT, WRITE) D/A CAL SET TEST Povoluje nastavení uživatelského hesla. Zobrazuje parametry vážení a povoluje jejich editaci (pouze autorizovaný technik). Menu kalibrace 1.vah (pouze autorizovaný technik). Menu kalibrace 2.vah (pouze autorizovaný technik). Kalibrace analogového výstupu (pouze autorizovaný technik). 0-20mA, 0-10V. Nastavení některých operací. Testování hardware a software. 20

21 Nulování a tárování Ruční nulování 3 Nulování a tárování Jednotka VT300 umožňuje nastavení pomocí tárování a nulování.! Nulování dovoluje nastavit nulu.! Tárováním se kompenzuje hmotnost kontejneru. 3.1 Ruční nulování Ručně nulovat váhy potřebujete, jestliže při prázdné váze je trvale zobrazovaná hodnota nižší nebo vyšší než nula (např. při nečistotě na vahách). Váhy jdou nulovat jen v určitém rozsahu (definovaném při kalibraci). Ruční nulování vah: 1. Vyčistěte váhy a počkejte až budou stabilní. Svítí ukazatel stavu ( ). Zkontrolujte údaj na displeji.! Pokud je nula, pokračujte bodem 2.! Pokud je hmotnost mimo rozsah nulování, chyba není hlášena ale ruční nulování nefunguje. Zkuste snížit nebo zvýšit zatížení vah.! Když svítí jsou váhy vynulované. 2. Stiskněte ZERO ( ). Na displeji je krátce ZERO. Ukazatel svítí. 3.2 Tárování Můžete tárovat váhy zvážením prázdného kontejneru. Tato hmotnost je potom odečtena od hmotnosti zboží v kontejneru, čímž se získá hmotnost Netto. Pokud znáte hmotnost kontejneru, můžete ji zadat přímo (předem nastavená Tára kapitola 3.3 dole). Tárování vah aktuální hmotností na váze: 1. Zkontrolujte, jestli stavový znak Net svítí.! Pokud Net svítí, nacházíte se v modu Netto. Pokud chcete opustit mód Netto a znovu tárovat váhy, stiskněte TARE ( ) a pokračujte bodem 2.! Pokud Net nesvítí, pokračujte bodem Počkejte na uklidnění vah. Ukazatel svítí. 3. Stiskněte TARE ( ). Net svítí. 4. Naplňte prázdný kontejner, nebo prázdný nahraďte plným kontejnerem.! pokud jste v modu vážení, na displeji je zobrazena hmotnost Netto.! pokud jste v modu počítání, je na displeji zobrazen počet kusů v kontejneru. 5. Pro návrat do vážení Brutto stiskněte ESC. 21

22 Nulování a tárování Předem nastavená tára 3.3 Předem nastavená tára Pokud znáte hmotnost kontejneru, můžete zadat jeho hmotnost přímo z klávesnice. Jeho hmotnost je potom odečtena od celkové hmotnosti. Tárování vah předem nastavenou tárou: 1. Zkontrolujte, zda ukazatel stavu Net svítí.! Pokud Net svítí, jste již v Netto modu. pokud chcete mod Netto opustit a tárovat váhy stiskněte TARE ( ) a pokračujte bodem 2.! Pokud Net nesvítí pokračujte bodem Stiskněte P.TARE ( ) na displeji se zobrazí se (bliká). 3. Zadejte hmotnost kontejneru pomocí zelených tlačítek. 4. Stiskněte ENTER. Net svítí. 5. Umístěte plný kontejner na váhy.! Pokud jste v modu vážení, je na displeji hmotnost Netto.! Pokud jste v modu počítání je na displeji počet kusů v kontejneru. 6. Pro návrat vážení Brutto stiskněte TARE ( ). 3.4 Zobrazení hodnoty předem nastavené táry Pro zobrazení aktuální předem nastavené táry: Stiskněte P.TARE ( táry. ). Na displeji se krátce zobrazí hodnota předem nastavené 22

23 Vážení Vážení předmětu 4 Vážení VT300 může:! Zobrazovat hmotnost předmětu na váze (viz kapitola 4.1).! Zobrazovat hmotnost předmětu na váze ve vyšším rozlišení - 10x přesnější (viz kapitola 4.2).! Přidá hmotnost aktuálně váženého předmětu k součtované hmotnosti.(viz kapitola 4.3). VT300 ukazuje standardně hmotnost Brutto. Pokud potřebujete hmotnost Netto, musíte váhy před vážením tárovat. 4.1 Vážení předmětu Pro vážení předmětu: 1. Pokud je vážený předmět v kontejneru, musíte tárovat váhy (viz kapitola 4.1). 2. Umístěte předmět na váhy a počkejte na uklidnění. Ukazatel svítí. Na displeji je hmotnost předmětu. 3. Pro tisk aktuální hmotnosti stiskněte PRINT. 4.2 Vážení s vyšším rozlišením Můžete dočasně zvýšit rozlišení vah 10x. Používá se to pouze pro informativní účely. Nejde například tisknout a uživatel je to tom informován blikajícím displejem. vážení s vyšším rozlišením: 1. Stiskněte MENU na předním panelu. 2. Použijte šipku " na přechod k menu MISC, potom stiskněte ENTER. 3. Dojděte k volbě HIGH RES a stiskněte ENTER. 4. Umístěte předmět na vahách a počkejte na uklidnění vah. Svítí ukazatel. 5. Na displeji je nyní hmotnost předmětu v 10x větším rozlišení. Blikající displej při větším rozlišení upozorňuje, že údaj na displeji není použitelný pro obchodní účely. Tento údaj není rovněž možné tisknout. 6. Pro návrat k normálnímu režimu stiskněte několikrát ESC. 4.3 Součtová hmotnost "total" Pokaždé, když tisknete vážní lístek (nebo odesíláte hmotnost do PC) je hmotnost Brutto připočtena k součtové hmotnosti (total). Tento údaj můžete využít na zjištění, kolik jste toho na váze zvážili za určitý časový úsek. Tisk tohoto údaje je současně i jeho vynulování. 23

24 Vážení Součtová hmotnost "total" Připočítání vážení k součtu Pro připočítání vážení k součtové hmotnosti: 1. Vážený předmět normálně zvažte (viz kapitola 4.1). 2. Stiskněte PRINT ( ) Zobrazení součtu Zobrazení součtu a/nebo tisk součtu: 1. Stiskněte MENU. Použijte šipku " pro dosažení submenu TFILE a stiskněte ENTER. 2. Stiskněte šipku " pro dosažení volby TOTAL a stiskněte ENTER. Zobrazí se součet hmotností. 3. Pokud chcete součet tisknout stiskněte PRINT. Jinak stiskněte ESC Nulování součtu Pro vynulování součtu: 1. Stiskněte MENU. použijte šipku" pro dosažení submenu TFILE a stiskněte ENTER. 2. Stiskněte šipku " pro dosažení volby TOTAL a stiskněte ENTER. Zobrazí se součet hmotností. 3. Stiskněte CE pro nulování součtu. 24

25 Vážení vozidel Součtová hmotnost "total" 5 Vážení vozidel Jednotka VT300 může být použita pro vážení vozidel. Existují 3 procedury vážení vozidel. Všechny zahrnují spolupráci se V-souborem V-soubor V-soubor je oblast v paměti jednotky, ve které jsou zapamatovány informace týkající se vozidel. Jsou to následující údaje:! SPZ vozidla (Truck ID) : maximálně 16 znaků, nejlépe poznávací značka vozidla.! Identifikace zákazníka (Customer ID): obvykle jméno firmy.! Zboží (Product ID): popis přepravovaného zboží.! Tára vozidla. Při zadávání údajů o zákazníkovi a zboží používejte vždy stejné údaje pro stejného zákazníka a zboží. Popisy Truck ID, Customer ID, Product ID lze změnit na české ekvivalenty, obvykle: SPZ, Zákazník, Zboží. Další podrobnosti pro práci s V-souborem viz. kapitola Vážení vozidla s neznámou váhou Tato procedura je použita pro vážení vozidla, které není dosud uloženo ve V-souboru a jehož tára není známá. Musíte vozidlo vážit dvakrát. Je libovolné jestli první vážení bude plné nebo prázdné vozidlo. Vážení vozidla s neznámou hmotností: 1. Stiskněte WEIGHT 1. Na displeji je krátce VEHICLE a potom blikající kurzor. 2. Pomocí alfanumerické klávesnice zadejte "SPZ vozidla" a stiskněte ENTER. Na displeji se objeví krátce CLIENT a potom blikající kurzor. 3. Pomocí alfanumerické klávesnice zadejte "Identifikace zákazníka" a stiskněte ENTER. Na displeji se krátce objeví PRODUCT a potom blikající kurzor. 4. Pomocí alfanumerické klávesnice zadejte "Zboží" a stiskněte ENTER. Vytiskne se vážní lístek pro první vážení. Hmotnost vozidla je zapamatována v paměti až do druhého vážení. Všimněte si, že pořadové číslo prvního vážení se objeví vedle čísla vozidla na vážním lístku. DATE: :46 N: st WEIGHT :<15000>kg VEHICLE : AB1234 MF:054 CLIENT : SMITH PRODUCT : SAND BB Informace o 1.vážení je uložena do V-souboru a je možno se k ní dostat cestou VFILE > PRINT > FIRST. 25

26 Vážení vozidel Součtová hmotnost "total" Když vozidlo odjede z váhy, mohou být vážena další vozidla, dokud nepřijede vozidlo na druhé vážení. Nerozhoduje, bylo-li vozidlo při prvním vážení plné nebo prázdné. 5. Když přijede vozidlo na 2.vážení, stiskněte WEIGHT 2. Vyhodnocovací jednotka krátce zobrazí VEHICLE a potom blikající kurzor. 6. Pomocí alfanumerické klávesnice zadejte pořadové číslo 1.vážení. Stiskněte ENTER. Na displeji je krátce CLIENT a potom blikající kurzor. 7. Pomocí alfanumerické klávesnice zadejte "Identifikace zákazníka" a stiskněte ENTER. Na displeji je krátce PRODUCT a potom blikající kurzor. 8. Pomocí alfanumerické klávesnice zadejte "Zboží" a stiskněte ENTER. 2.vážení je vytisknuto v níže uvedeném formátu. Hmotnost Netto je v absolutní hodnotě, vypočtená z rozdílu 1. a 2.vážení. DATE: :00 N: st WEIGHT :<15000>kg :46 2nd WEIGHT :<32000>kg NET WEIGHT: kg VEHICLE : AB1234 MF:054 CLIENT : SMITH PRODUCT : SAND BB Vážení vozidla uloženého ve V-souboru Vážení vozidla, jehož údaje jsou uloženy ve V-souboru: 1. Stiskněte WEIGHT Jednotka zobrazí krátce VEHICLE a potom blikající kurzor. Pomocí alfanumerické klávesnice zadejte "SPZ vozidla" a stiskněte ENTER. Jako alternativu můžete zadat "klíč vozidla" v paměti (MF nebo MT) a stisknout ENTER. Na displeji je P.TARE Zapište hodnotu táry vozidla a stiskněte ENTER. 3. Na displeji je krátce CLIENT a potom blikající kurzor. Pomocí alfanumerické klávesnice zadejte "Identifikace zákazníka" a stiskněte ENTER. 4. Na displeji je krátce PRODUCT a potom blikající kurzor. Zadejte "Zboží" a stiskněte ENTER. Na displeji je STORE IN ALIBI (Uloženo v Alibi paměti) a je vytisknut vážní lístek v následujícím formátu: DATE: :00 N: st WEIGHT :<15000>kg :46 2nd WEIGHT :<32000>kg NET WEIGHT: kg VEHICLE : AB1234 MF:054 CLIENT : SMITH PRODUCT : SAND BB 26

27 Vážení vozidel Součtová hmotnost "total" Ačkoliv "Identifikace zákazníka" a "Zboží" je uložená v paměti, musí se zadávat pokaždé, když je vozidlo váženo. Z paměti se získává jediná položka a to tára vozidla Zadání předem nastavené táry pro vozidlo Vážení vozidla se známou tárou, která není uložena ve V-souboru: 1. Stiskněte WEIGHT 2. Na displeji je krátce VEHICLE a potom blikající kurzor. 2. Pomocí alfanumerické klávesnice zadejte "SPZ vozidla" a stiskněte ENTER. Na displeji je P.TARE: Pomocí alfanumerické klávesnice zadejte táru vozidla a stiskněte ENTER. Na displeji se krátce objeví CLIENT a pak bliká kurzor. 4. Pomocí alfanumerické klávesnice zadejte "Identifikaci zákazníka" a stiskněte ENTER. Na displeji je krátce PRODUCT a potom blikající kurzor. 5. Zadejte "Zboží" a stiskněte ENTER. Na displeji je STORE IN ALIBI. Hmotnost se uloží v paměti a vtiskne se vážní lístek v následujícím formátu: DATE: :46 N: st WEIGHT :<15000>kg :00 2nd WEIGHT :<32000>kg NET WEIGHT: kg VEHICLE : AB1234 MF 000 CLIENT : SMITH PRODUCT : SAND BB Když vážíte vozidlo tímto způsobem, není přidané do V-souboru. Pokud chcete vozidlo přidat do V-souboru viz. kapitola 9. 27

VT200/220 Vyhodnocovací jednotka Uživatelská příručka

VT200/220 Vyhodnocovací jednotka Uživatelská příručka VT200/220 Vyhodnocovací jednotka Uživatelská příručka Obsah Obsah OBSAH... 2 BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE... 5 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 7 INFORMACE O PŘÍRUČCE... 8 STRUČNÝ NÁVOD... 10 1 ÚVOD... 12 1.1 JAK JEDNOTKA

Více

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S POČÍTÁNÍM KUSŮ. řady. Strana 1. Dovozce do ČR:

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S POČÍTÁNÍM KUSŮ. řady. Strana 1. Dovozce do ČR: NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S POČÍTÁNÍM KUSŮ řady Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy společnosti LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná

Více

Návod k použití pro Počítací váhu

Návod k použití pro Počítací váhu Návod k použití pro Počítací váhu Katalogové číslo: 214087 Úvod, základní pokyny k používání váhy Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod

Více

Precizní počítací Váha

Precizní počítací Váha Precizní počítací Váha CTS-3000 / CTS-6000 Uživatelský Manuál OBSAH I. Souhrn ------------------------------------------------------------(1) II. Bezpečnostní opatření před použitím váhy ----------(1)

Více

pro inkrementální a absolutní snímače

pro inkrementální a absolutní snímače TYP Z58 Univerzální indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače připojení pro inkrementální nebo absolutní systémy (FMAX, FEMAX, EMAX) osvědčené standardní funkce (např. opravný a multiplikační

Více

Návod k použití pro Počítací váhu ALC3

Návod k použití pro Počítací váhu ALC3 Návod k použití pro Počítací váhu ALC3 Katalogové číslo: 110034 Popis cejchuschopná počítací váha pro suchá prostředí s funkcí počítání kusů schválena pro obchodní užití ve všech zemích EU (OIML III) snímatelná

Více

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA 14-ti tlačítkový modul pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix s LCD zobrazovacím displejem. Technická specifikace:

Více

POČÍTACÍ VÁHA 9222. Pro obchody, řemesla i průmysl. www.soehnle-professional.com. Návod k použití

POČÍTACÍ VÁHA 9222. Pro obchody, řemesla i průmysl. www.soehnle-professional.com. Návod k použití MĚŘIT JE UMĚNÍ POČÍTACÍ VÁHA 9222 Návod k použití Pro obchody, řemesla i průmysl wwwsoehnle-professionalcom ČESKY Počítací Váha 9222 OBSAH 1 Uvedení do provozu S 5 Rozsah dodávky S 5 Instalace S 5 Zapnutí/Vypnutí

Více

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího

Více

Váha na vysokozdvižné vozíky Typ: KPZ 76F a Typ: KPZ 76FE

Váha na vysokozdvižné vozíky Typ: KPZ 76F a Typ: KPZ 76FE Kvalitní německá konstrukce Bezkabelový přenos dat z vážících vidlic k indikátoru v kabině řidiče Váha na vysokozdvižné vozíky Typ: KPZ 76F a Typ: KPZ 76FE Standartní Indikátor je bezpečně chráněný, zabudovaný

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 600 g x 0.02 g DIGITÁLNÍ VÁHA. Model : GM-600P

NÁVOD K OBSLUZE. 600 g x 0.02 g DIGITÁLNÍ VÁHA. Model : GM-600P 600 g x 0.02 g DIGITÁLNÍ VÁHA Model : GM-600P Koupení této DIGITÁLNÍ VÁHY PRO Vás představuje krok vpřed do oblasti přesného měření. Přečtěte si prosím pozorně následující instrukce a vždy mějte tento

Více

Analyzátor sériového rozhraní RSA1B

Analyzátor sériového rozhraní RSA1B Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Analyzátor sériového rozhraní RSA1B Návod k použití TM 07-02-08 OSC, a. s. tel: +420 541 643 111 Staňkova 557/18a fax: +420 541 643 109 602 00 Brno

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna Kvalitní německá konstrukce Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E Váživost až 1500 kg Mobilní vážení = úspora času Nezávislý na napájení z el. sítě Robustní konstrukce Velký

Více

Uživatelský manuál PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506

Uživatelský manuál PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506 M-371811-A PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06 Uživatelský manuál typ 505, 506 OBSAH 1. NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ PŘ ÍSTROJE... 2 1.1. SCHEMA ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÉHO SIGNÁLU... 3 1.2. SYMBOLY

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Rele Control Elektronické ovládání výstupů Uživatelská příručka ver. 1.36 (09/02/2006) revize 07.10.2006 HW PROGRESS Milan Jaroš OBSAH: 1 Seznámení... 3 1.1 Určení... 3 1.2 Základní údaje... 3 1.3 Složení

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky

Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky Kvalitní německá konstrukce Průmyslové provedení Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky Typ: KPZ 76-1 a KPZ 76-1E Jednoduchá obsluha Velká tlačítka Výborná čitelnost Podsvícení displaye Vysoká přesnost

Více

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK SWIFT VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK Vysoké rozlišení : 24 bitů AD převodníku s 16 000 000 interních dílků a 100 000 externích dílků Velká rychlost čtení: 2400 měření za sekundu Displej

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

NASTAVENÍ PROPORCIONÁLNÍO REGULÁTORU

NASTAVENÍ PROPORCIONÁLNÍO REGULÁTORU NASTAVENÍ PROPORCIONÁLNÍO REGULÁTORU Proporcionální regulátor má 3 a 1/2 místný displej a tři tlačítka touchpadu, jejichž prostřednictvím lze získat informace o stavu regulátoru a lze jimi nastavit funkční

Více

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5.

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Než začnete Nabití interního akumulátoru Poznámka: Před použitím indikátoru se ujistěte, že baterie je plně nabitá.

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

CDH-420. Měřič vodivosti

CDH-420. Měřič vodivosti CDH-420 Měřič vodivosti Úvod Měřič vodivosti model CDH-420 je robustní vodotěsný přístroj vhodný pro měření v průmyslových podmínkách. Přístroj CDH-420 kontinuálně zobrazuje měřenou hodnotu teploty, vodivosti,

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Návod k obsluze. brite WeighOnly Pultová obchodní váha

Návod k obsluze. brite WeighOnly Pultová obchodní váha Návod k obsluze brite WeighOnly Pultová obchodní váha 2 METTLER TOLEDO Návod k obsluze brite WeighOnly Číslo zakázky 30209989 Obsah 1 Vaše nová pultová obchodní váha...4 1.1 Nejdůležitější funkce...4 1.2

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Vážící sada. Typ: KPZ 72. do elektrických nízkozdvižných bateriových vozíků. také ve verzi úředně ověřitelné

Vážící sada. Typ: KPZ 72. do elektrických nízkozdvižných bateriových vozíků. také ve verzi úředně ověřitelné Průmyslové provedení Vážící sada Typ: KPZ 72 do elektrických nízkozdvižných bateriových vozíků také ve verzi úředně ověřitelné Příslušenství : V provedení NEREZ DIN 1.4301 Mobilní vážení? Šetří Váš čas

Více

Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX

Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX KNXgal Uživatelský manuál verze 1.2 řízení zabezpečovacích ústředen Galaxy ze sběrnice KNX napájeno ze sběrnice KNX indikace komunikace na KNX a s ústřednou Galaxy montáž na DIN lištu (1 modul) nastavitelné

Více

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Uživatelská příručka Obsah Anemometr HHF802... 1 Obsah... 2 Vlastnosti...2 Specifikace... 3 Obecné specifikace... 3 Elektrické specifikace... 4 Popis

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1 Dveřní jednotka PCD244K Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení zámku. Připojte

Více

Dvouramenná váha, Typu : KPZ 1B

Dvouramenná váha, Typu : KPZ 1B Kvalitní německá konstrukce U tohoto produktu se jedná o cejchuschopnou váhu a o německý výrobek a ne o necejchuschopné odhadovací železo z čínské výroby. Dvouramenná váha, Typu : KPZ 1B Pro trvalý provoz

Více

PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH. Návod k obsluze. www.soehnle-professional.com

PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH. Návod k obsluze. www.soehnle-professional.com PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH 3020 Návod k obsluze www.soehnle-professional.com Obsah 1.............................................Úvod.................Strana 3 2.....................................Základní funkce.................strana

Více

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze.

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 1. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 2. Bezpečnost Návod k obsluze obsahuje důležité

Více

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. NÁVOD K OBSLUZE KONFIGURACE Konfigurační software DEGA CONFIG ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 2 / Technické požadavky str. 2 / Návod k použití str. 3

Více

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k použití záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Obsah: 1.0 Obecný popis...1 1.1 Popis programu...1 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3 Ovládání přístroje...3

Více

Série NEP Uživatelský manuál

Série NEP Uživatelský manuál Série NEP Uživatelský manuál REV.0 2011/08 7673-6185-000 I. Úvod Tato jednotka je mikroprocesorem ovládaný laboratorní zdroj s výstupem 90W a nastavitelnou funkcí stejnosměrného proudu. Jednotka má tři

Více

Balíková váha KPZ E / cejchuschopné

Balíková váha KPZ E / cejchuschopné Průmyslové provedení Balíková váha KPZ 2 11 3E / cejchuschopné Typ Váživost Dělení Indikátor Možnost úř. Rozměry v mm Cena Kč Obj. č. ověření 2113EM12 6/12kg 2/5g KPZ 51E8 Ano 360 x 310 mm poptávka 2113EM012000

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Rychlý referenční průvodce

Rychlý referenční průvodce Rychlý referenční průvodce VT55 & OBDII 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Sekce A Všeobecný popis Sekce B Spuštění Senzoru / Popis Výsledků Sekce C Použití OBDII Funkce / Update Proces Sekce D Instalace USB

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze verze 1.3-N (03/2016) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu:

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Můstková váha Typ: KPZ 2E-06N Nerezová IP 67/68

Můstková váha Typ: KPZ 2E-06N Nerezová IP 67/68 Můstková váha Typ: KPZ 2E-06N Nerezová IP 67/68 Jednoduchá obsluha Tára po celém vážícím rozsahu 100% Nastavení nuly Síťový provoz NEREZ DIN 1.4301 Krytí indikátoru IP 67-68 Bateriový provoz Výstupy dat

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

Czech. CountScale.

Czech. CountScale. Digitální váha Návod k obsluze Czech CountScale www.em-shop.cz Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Doporučujeme, abyste si přečetli veškeré informace v průvodci pro uživatele, abyste se s tímto

Více

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4 MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 U1 U2 U3 U4 DRAK 4 RS232 POPIS Měřicí přístroj DRAK 4 je určen pro měření napětí až čtyř signálů a jejich přenos po

Více

NÁVOD K OBSLUZE BW/CW BWS INDIKÁTOR ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮMYSLOVÉ A OBCHODNÍ VÁŽENÍ

NÁVOD K OBSLUZE BW/CW BWS INDIKÁTOR ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮMYSLOVÉ A OBCHODNÍ VÁŽENÍ Indikátor BW; CW Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮMYSLOVÉ A OBCHODNÍ VÁŽENÍ INDIKÁTOR BW/CW INDIKÁTOR BWS Indikátor BW; CW Strana 2 ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

KOMUNIKACE PC DAT 400/500. přes USB programem INOVATION

KOMUNIKACE PC DAT 400/500. přes USB programem INOVATION KOMUNIKACE PC DAT 400/500 přes USB programem INOVATION O programu Inovation Umožňuje konfigurovat analogově/digitální převodník DAT400/500 dálkovým ovládáním, přes PC a sériové rozhraní RS232 nebo přes

Více

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída Počítací váha typu KPZ 2E-06 / 56 EU ověřitelná třída Průmyslové provedení Jednoduchá k ovládání Kaacita do 500 kg Vysoký indikátorový stativ 25 mm LCD Indikátor 100 % Tára 230V Napájení Akumulátor RS232

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Kamerový Tester Provozní Manuál

Kamerový Tester Provozní Manuál Kamerový Tester Provozní Manuál Před použitím tohoto přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento Provozní Manuál, protože obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. Obsah Strana 1. Upozornění. 3 2.

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Bezpečnostní upozornění V průběhu instalace a obsluhy přístroje, dodržujte následující instrukce: 1) Přístroj smí zapojovat kvalifikovaná osoba. 2) Při instalaci

Více

NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Obsah VLASTNOSTI... 2 Přední panel... 2 Zadní panel... 3 POPIS MENU... 4 Aktivace klávesnice... 4 Menu... 4 System... 5 Account... 5 Config... 5 Version... 5 Model... 5 PŘIPOJENÍ...

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

DA-9000. Digitální detektor alkoholu. Jsme rádi, že jste si vybrali alkohol tester DA 9000. Věříme, že až se blíže seznámíte s tímto přístrojem,

DA-9000. Digitální detektor alkoholu. Jsme rádi, že jste si vybrali alkohol tester DA 9000. Věříme, že až se blíže seznámíte s tímto přístrojem, Digitální detektor alkoholu DA-9000 Jsme rádi, že jste si vybrali alkohol tester DA 9000. Věříme, že až se blíže seznámíte s tímto přístrojem, budete přesvědčeni o spolehlivosti a přesnosti technologie

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM. verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM. verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS) UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS) Obsah Obsah 2 Úvod 3 Montáž GSM komunikátoru 485COM 4 Konfigurace GSM komunikátoru 485COM 5 1. Změna hesla GSM komunikátoru

Více

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu HPS-120 Manuál nastavení bezdrátového modemu 2013 Bezdrátový modem HPS-120 umožňuje propojit dva koncové přístroje se sériovým portem RS-232 bez použití metalické cesty. Lze propojit: vyhodnocovací jednotka-tiskárna,

Více

Indikátor A12; A12SS Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮMYSLOVÉ A OBCHODNÍ VÁŽENÍ INDIKÁTOR A12 INDIKÁTOR A12 SS

Indikátor A12; A12SS Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮMYSLOVÉ A OBCHODNÍ VÁŽENÍ INDIKÁTOR A12 INDIKÁTOR A12 SS Indikátor A12; A12SS Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮMYSLOVÉ A OBCHODNÍ VÁŽENÍ INDIKÁTOR A12 INDIKÁTOR A12 SS Indikátor A12; A12SS Strana 2 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY

Více

HHF81 Série. Kombinovaný anemometr. Návod k obsluze

HHF81 Série. Kombinovaný anemometr. Návod k obsluze HHF81 Série Kombinovaný anemometr Návod k obsluze KOMBINOVANÝ ANEMOMETR, VLHKOMĚR, LUXMETR A TEPLOMĚR Vlastnosti Obsahuje 4 měřící nástroje: Anemometr, vlhkoměr, teploměr a luxmetr Malé a lehké zařízení

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Uživatelský návod. MaRweb.sk www.marweb.sk. PRESET - COUNTER 301 Elektronický čítač s jednou předvolbou 3 0 1 - - A. Označení pro objednávku

Uživatelský návod. MaRweb.sk www.marweb.sk. PRESET - COUNTER 301 Elektronický čítač s jednou předvolbou 3 0 1 - - A. Označení pro objednávku MaRweb.sk www.marweb.sk Uživatelský návod PRESET - COUNTER 0 Elektronický čítač s jednou předvolbou Označení pro objednávku 0 - - A Napájecí napětí Vstupní napětí Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1 MIKROTHERM 825 Monitorovací program MT825C1 MT825C1 08/10 Rev.3 THERMOPROZESS s.r.o. Reigrova 2668/6c 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 313 182 fax: +420 385 340 947 E-MAIL: info@thermoprozess.cz

Více

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 strana č. 1 Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 Měřicí přístroj TA888 je určen k měření rychlosti proudění vzduchu a teploty. Velký, lehce čitelný LCD displej obsahuje dva velké zobrazovače a

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 Popis Systém elektronického klíče umožňuje odemykání elektrického zámku pouze přiložením plastového elektronického klíče k jednotce. Do paměti jednotky může být uloženo až 2000 elektronických

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením Převodník SB485 PWR USB K1 TXD RXD K2 RS485 nebo RS422 přepínače POPIS Modul SB485 je určen pro převod rozhraní USB na linku RS485

Více

Údržba a servis. Údržba a servis. Building Technologies. Michal Bassy Strana 1

Údržba a servis. Údržba a servis. Building Technologies. Michal Bassy Strana 1 Michal Bassy Strana 1 Životnost baterií Bateriově napájené přístroje Synco 900 požadují 2 nebo 3 baterie typu AA (LR6). Typická životnost baterií jsou 3 roky. Životnost 3 roky je pro alkalické baterie

Více

V300/301. Příručka pro rychlou instalaci. IP telefon. Verze / vydání. Copyright Všechna práva vyhrazena.

V300/301. Příručka pro rychlou instalaci. IP telefon. Verze / vydání. Copyright Všechna práva vyhrazena. V300/301 IP telefon Příručka pro rychlou instalaci Verze 1.00 9/2008 3. vydání Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Přehled Tato příručka pro rychlou instalaci popisuje možnosti nastavení a používání

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze verze 1.2-PG (09/2015) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC

Více

GVA 0430 digitální anemometr

GVA 0430 digitální anemometr strana 1 Návod k obsluze GVA 0430 digitální anemometr GREISINGER electronic GmbH strana 2 Všeobecný popis přístroje: Anemometr GVA0430 je precizní měřící přístroj pro měření proudění vzduchu určený pro

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

Uživatelský manuál. KNXgw232

Uživatelský manuál. KNXgw232 KNXgw232 Uživatelský manuál verze 1.5 KNXgw232 slouží pro ovládání a vyčítání stavů ze sběrnice KNX RS232 s ASCII protokolem signalizace komunikace galvanické oddělení KNX - RS232 možnost napájení z KNX

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 - 0 - Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 Před samotnou instalací CCTV Videotelefonu si, prosím, přečtěte Uživatelský manuál pro H1017 CCTV Videotelefon. Úplný a aktuální uživatelský

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC Výrobce, EVAK PUMP TECHNOLOGY

Více

Jednoduchý manuál pro pokladny

Jednoduchý manuál pro pokladny Jednoduchý manuál pro pokladny EURO 50 a 150 verze 1.2 Klávesnice EURO 50 - důležité klávesy CL - Numerické klávesy slouží pro zadávání číselných údajů a pro zadávání znaků při editaci textů v P režimu.

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka regulace podtlaku TPR

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka regulace podtlaku TPR Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka regulace podtlaku TPR Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO KONTROLNÍ VÁŽENÍ. Indikátor T7 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO KONTROLNÍ VÁŽENÍ. Indikátor T7 Strana 1 Indikátor T7 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO KONTROLNÍ VÁŽENÍ Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy společnosti LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé

Více

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Klimatizace Uvedení do provozu Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Úvod Klimatizační jednotku můžeme ovládat následovně: Spínacím výstupem chlazení ZENNiO modulem (KNX-TP1) KNX

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více