ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR číslo 2/ ročník XVIII.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII."

Transkript

1 ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání s generálním ředitelem spol. Chládek&Tintěra v Pardubicích; zakončení roku MěÚ; kulturní akce v Dlouhoňovicích jednání s p. Tesařem a zástupci CTS corp. o evropských fondech; jednání o 3. změně územního plánu města; jednání se starostou Dolní Dobrouče; jednání se zástupci spol. Viamont a dodavatelů (elektrizace trati Letohrad Lichkov); setkání s dobrovolníky pracujícími s mládeží; účast na vernisáži výstavy Rozkvetlé město VH Orlicka; jednání s p. Maixnerem (Antikor); jednání s p. Pospíšilem (Testa) jednání se zástupci spol. Vakstav; jednání se zástupcem spol. Strabag; jednání s ředitelem KC Letohrad; ZM; mimořádná RM účast na Akademii ZŠ Komenského jednání s p. Ordošovou; jednání s p. Vlčkem (OEZ); předvánoční setkání s občany Červené účast na rozsvícení vánočního stromu na Kunčicích účast na Vánoční přehlídce harmonikářů účast na VH SDH Orlice účast na VH SDH Červená jednání s ředitelem KC Letohrad a jeho uvedení na pracoviště; jednání s p. Čepelkou (místopředseda euroregionu Glacensis) jednání se zástupcem spol. Stavby bez bariér účast na výroční schůzi ZKO Letohrad otevírání pokladniček Tříkrálové sbírky; schůzka s jednatelem spol. Redea; jednání o projektu nové radnice; jednání s p. Štefanským; jednání s p. Šreflem (MS) jednání o ZK s.r.o.; jednání se zmocněncem přípravného výboru (p. Hanzl); jednání s poslancem PČR Radko Martínkem jednání s vedoucí DPS; jednání s ředitelkami ZŠ; RM jednání s p. Stejskalem (Bocus); jednání s p. Boháčem (Jezdecký klub Letohrad); novoroční pozdrav DPS jednání s p. Švábem (Konzum) pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI jednání na investičním odd. OEZ; pracovní jednání o koordinaci používání místních komunikací při akci elektrizace trati Letohrad Lichkov; setkání s osadními výbory kontrolní den s vedoucím OMaI (stav chodníků a komunikací ve městě) svatby jednání s ředitelem KC; návštěva 1. občánka města; jednání se zástupci spol. Nativ každé pondělí porada vedoucích MěÚ každé úterý pracovní porada s velitelem MP SLOVO STAROSTY Čas odpočinku a nejkrásnější období roku je nenávratně pryč, do roku 2008 jsme vklouzli, věřím, bez větších problémů a den za dnem letí zrovna tak, jako tomu bylo loni Čas je veličina, která je spravedlivá, vteřina, minuta i hodina trvá pro každého stejně a je pouze na nás, jak jej využijeme. Přeji nám všem využít čas tak, jak si myslíme, že je nejlepší, abychom jej i s odstupem času považovali za účelně a správně prožitý. Vstoupili jsme do roku oslav 700. výročí od první písemné zmínky o městě. Osobně jsem byl velmi rád, když jsem o silvestrovském večeru potkal řadu oslavujících spoluobčanů ve společenských zařízeních všech částí města a přesvědčil se, že dobrá nálada nám v Letohradě není vůbec cizí. To mi řada z vás při vzájemných přáních úspěšného nového roku potvrdila. Přeji, ať v roce pro nás všechny tak významného výročí, nás dobrá nálada stále provází. Dovolím si hned v počátku roku krátce zmínit projekty, které připravujeme, tentokráte vyjma těch evropských, tedy projektů do fondů EU (jako je např. kanalizace Kunčice, kanalizace Červená, rekonstrukce čp. 10 úřad, rekonstrukce přednádražního prostoru, rekonstrukce náměstí, zateplení školních budov, rekonstrukce koupaliště). Finišujeme s přípravami podkladů pro podání žádostí o státní peníze na Ministerstvo pro místní rozvoj chceme podat žádost o dotaci na Revitalizaci ploch panelového sídliště U Dvora (na část sídliště, abychom vyhověli podmínkám udělení dotace), na Státní fond dopravní infrastruktury chceme podat žádost o I. etapu projektu Bezpečné město, tedy letos konkrétně chceme požádat o podporu výstavby dvou autobusových zálivů v Ústecké ulici (u dvorany), aby se zlepšila bezpečnost provozu u nejnebezpečnější křižovatky ve městě, a o příspěvek na okamžité ukazatele rychlosti vozidel, které bychom chtěli instalovat na hlavních příjezdových komunikacích před pro chodce frekventovanými místy (ul. Komenského před ZŠ, ul. Šedivská před OEZ, ul. Jablonská před školní budovu). Včas a bezchybně podat žádost je jedna věc, uspět v podobě schválení dotace druhá, ale ta podstatná. Moudřejší budeme, předpokládám, v pololetí. Samozřejmostí je příprava mnoha dalších věcí, se kterými si ale budeme muset poradit za své finance oprava části místních komunikací, další etapa chodníků, oprava některých nemovitostí v majetku města, zadání projektových dokumentací a mohl bych pokračovat. Uskuteční se rekonstrukce panelového domu pod OEZ (čp. 656, 657) s nástavbou 8 nových bytů, kompletně rekonstruovat se bude Šedivská ulice, most u Vondrova mlýna a most u F. Stejskala hlavní propojka mezi Kunčicemi a Orlicí na silnici III/3602 (Pardubický kraj), pocítíme i elektrifikaci železniční tratě Letohrad Lichkov, kdy se stavební práce dostanou k Letohradu. Mnohé přinese částečné problémy, zejména dopravní, a já chci poprosit o toleranci a shovívavost nás všech. Jsou to akce, které jsou nezbytné, a městu v jeho dalším rozvoji bezpochyby pomohou. Tento zpravodaj vychází jako poslední před místním referendem na Kunčicích (16. 2.). Trápí mě, že mám mnoho zpráv o narušení mezilidských vztahů (často i sousedských), a to je vždy více než nepříjemné. Chci věřit, že se vše brzy urovná. Chci věřit, že nikdo nepodlehne jakýmkoli emocím, chci věřit, že každý z občanů Kunčic, kteří budou rozhodovat o budoucnosti své a také všech občanů našeho města, si je a bude vědom závažnosti a odpovědnosti svého zásadního rozhodnutí. Moje osobní zkušenost z rozhovorů s občany všech částí Letohradu je, a rovněž tak mé osobní přesvědčení, že správně je zůstat pohromadě, nenarušovat žádné vazby, jsme jedním městem s ucelenou zástavbou a s mnoha provázanými příbuzenskými vztahy ve všech místních částech. Přijde mi naprosto logické a správné upřímně prohlásit, že máme zůstat pospolu. Přeji nám všem dobrou, společnou budoucnost. Petr Fiala, starosta města Mimořádné zasedání Zastupitelstva města Letohrad se koná ve středu v 17:00 hod. v zasedací místnosti zámku. 3

2 OMLUVA V pátek se na Václavském náměstí uskutečnilo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Součástí této akce bylo také krásné vystoupení dětí z Mateřské školy U Dvora, které svými koledami dotvořily pěknou předvánoční atmosféru. V minulém vydání Letohradského zpravodaje a ve sloupku starosty na webových stránkách města jsem se bohužel dopustil omylu a napsal, že u vánočního stromu vystoupily děti z MŠ Taušlova. Touto cestou se upřímně omlouvám dětem, rodičům i učitelkám z MŠ U Dvora za tento omyl. Přeji všem mnoho zdaru do roku 2008 a hodně dalších úspěšných vystoupení. Petr Fiala, starosta města VYBRANÁ USNESENÍ RM Z /2007 RM schvaluje změny závazných ukazatelů podle předloženého návrhu. 367/2007 RM schvaluje pronájem části p.p.č. 386/9 v k.ú. Letohrad panu Ladislavu Novotnému stav. firma Novotný a spol., IČ , sídlem Letohrad, Podměstí 136, pro umístění zařízení staveniště na akci Přístavba skladu expedice pro firmu BAPA Letohrad o výměře 10 x 20 m za smluvní nájemné v místě obvyklé, tj. 15 Kč/m²/rok, s účinností od do /2007 RM schvaluje pronájem bytu č. 2 v čp. 1 na Václavském náměstí v Letohradě panu L.N., bytem L. 373/2007 RM schvaluje pronájem nebytového prostoru č. 10/802, Václavské náměstí 1, Letohrad, paní F.L. 374/2007 RM souhlasí se změnou v užívání stavby - bytu č. 1 v ul. Komenského 42 v Letohradě a žádá odbor výstavby o schválení. 378/2007 RM schvaluje uzavření smlouvy na svoz a odstraňování komunálního odpadu v roce 2008 se spol. EKOLA České Libchavy, s.r.o., IČ , se sídlem České Libchavy 172, a to variantu svozu č. 1 předložené nabídky, na dobu určitou do /2007 RM vzala na vědomí 1. verzi komunitního plánu a ukládá její zveřejnění pro připomínky veřejnosti. 380/2007 RM schvaluje rozšíření Komise pro výročí 700 let města a jmenuje ke dni jejím členem pana J.M. 383/2007 RM bere na vědomí zprávy kontrolního výboru o kontrole průběhu a výsledku inventarizace majetku města za roky 2005 a 2006 a zprávu o kontrole překopů vozovek ve městě. 385/2007 a) RM jmenuje kronikářem města pana K.M., L., od , b) RM určuje, že se kronika města povede v podobě ručně psané knihy. RM ukládá: 4 a) uzavřít s kronikářem města K.M. dohodu (smlouvu) o vedení kroniky, b) zpracovat návrh obecně závazné vyhlášky stanovící pravidla pro realizaci práva nahlížení do kroniky města a navrhování úprav, c) RM bere na vědomí ukončení činnosti kronikáře města pana V.Š. k , d) RM schvaluje dar kronikáři města panu V.Š. v navrhované výši Kč. 386/2007 a) RM vzala na vědomí rezignaci na člena Komise pro výchovu a vzdělávání paní Mgr. V.B. z pracovních důvodů. b) RM odvolává z komise pro výchovu a vzdělávání k paní A.K. a B.F. z důvodu sloučení ZŠ a ŠJ. USNESENÍ Z MIMOŘÁDNÉ RM /2007 RM schvaluje změny závazných ukazatelů podle předloženého návrhu. 390/2007 RM schvaluje s účinností od plat ředitele příspěvkové organizace MIKCENTRUM podle předloženého návrhu. 391/2007 RM schvaluje s účinností od plat ředitele příspěvkové organizace Kulturní centrum Letohrad podle předloženého návrhu. 392/2007 RM schvaluje seznam uchazečů k oslovení pro podání nabídky na zpracování projektové dokumentace zateplení školních budov: DEKTRADE, ul. Olomoucká (areál ZZN), Svitavy projekční ateliér Bronislav Bierský, Ostravská 363, Bílovec SEDLÁČEK izolace staveb, spol. s r. o., Pod Vodojemem 3301, Zlín RENOP stavby, spol. s r. o. Tuřanka 1222/115, Brno HAMANN PROJEKT s. r. o., Sokolovská 119, Praha 8 393/2007 RM schvaluje odměny vedoucím PO II. pololetí 2007 dle upraveného předloženého návrhu. USNESENÍ Z RM /2008 RM bere na vědomí vlastníkem pozemku společností České dráhy, a.s., sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ , navrženou kupní cenu pozemku dílu a p.p.č. 753/4 v k.ú. Letohrad ve výši Kč a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy podle podmínek uvedených v již ZM přijatém usnesení č. 107/2007 ze dne /2008 RM schvaluje prodloužení platnosti stávající smlouvy o nájmu č. 027/05 ze dne uzavřené na přednádražní prostor v Letohradě se společností České dráhy, a.s., sídlem Praha 1, Nábř. L. Svobody 1222, IČ , za stávajících podmínek do doby uzavření kupní smlouvy a v tomto smyslu uzavřít s pronajímatelem dodatek ke smlouvě. 3/2008 RM souhlasí s podnájmem bytu č. 18 v čp. 836 v Letohradě, Hausenské ul., panu V.Ř., trvale bytem L., a paní G.H., trvale bytem L. 4/2008 RM ruší usnesení RM č. 367/2007 ze dne /2008 RM schvaluje posunutí termínu splatnosti za nájemné pozemků využívaných k provozování lyžařského vleku v k.ú. Kunčice za rok 2007 ve výši Kč SDH Letohrad Kunčice, IČ , Letohrad, a to do /2008 RM schvaluje seznam projekčních kanceláří k oslovení pro podání nabídky na zpracování projektové dokumentace Obnova historického domu čp.10 v Letohradě. 7/2008 RM schvaluje pronájem vysoušeče zdiva pro PSŠ Letohrad na dobu určitou a ve výši 50 Kč/den. 8/2008 RM schvaluje odměny vedoucím PO II. pololetí 2007 dle předloženého návrhu. 9/2008 Rada města odvolává člena sociální komise J. Š., Dis. Novým členem sociální komise jmenuje Ž. F., koordinátorku sociálních služeb. 10/2008 RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2008: 1. OS CEMA Žamberk na provoz a zajištění služeb Domova pro ženy a matky s dětmi v tísni azylový dům ve výši Kč. 2. Domovu pod hradem Žampach na zajištění turnaje v přehazované v roce 2008 a celkovou činnost Domova ve výši Kč.

3 3. Vodní záchranné službě ČČK místní skupině Pastviny na druhou etapu rekonstrukce stanice předlékařské první pomoci ve výši Kč. 4. Konfederaci politických vězňů ČR, oblastní pobočce 66 Ústí nad Orlicí na činnost pobočky ve výši Kč. 11/2008 RM schvaluje peněžitý dar předsedovi OV Červená panu V.H. ve výši Kč. 12/2008 RM schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč na pořádání 39. ročníku ankety O nejlepší sportovce a sportovní kolektivy okresu Ústí nad Orlicí za rok USNESENÍ ZM Z /2007 ZM schvaluje program svého jednání dle předloženého návrhu. 161/2007 ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. S.B., Mgr. H.K. 162/2007 ZM schvaluje ověřovatele zápisu: Bc. T.P., J.D. 163/2007 ZM ruší své usnesení č. 246/2001 ze dne /2007 ZM schvaluje: a) převod pruhu podél nemovitosti čp. 716 v š. 2 m z pozemků ve vlastnictví města p.č. 473/46 a 453/8 v k.ú. Letohrad (cca 80 m²), a to formou směny za plochu cca 10 m² z pozemku p.č. 473/52 v k.ú. Letohrad, nyní ve vlastnictví manželů U., L. Na vyhotovení GP by se podílely obě smluvní strany, vyrovnání finančního rozdílu hodnot směňovaných ploch dle GP bude odvozen z jednotkové ceny 20 Kč/m² pozemku, b) odkup pruhu cca 0,5 m z pozemků p.č. 473/27 a 453/7 v k.ú. Letohrad, nyní ve vlastnictví manželů L. a J., a to pro rozšíření koridoru mezi stávající řad. zástavbou za smluvní cenu odvozenou z 20 Kč/m². 165/2007 ZM schvaluje prodej částí pozemků p.č. 386/9 a 386/1 v k.ú. Letohrad v úhrnné výměře cca m² společnosti Papáčkovy bagety s.r.o., IČ , sídlem Letohrad, Živnostenská 858, pro vybudování parkoviště za cenu 160 Kč/m². Odměření plochy k převodu zajistí na vlastní náklady kupující strana. Cena pozemku bude uhrazena ve dvou splátkách : ½ ceny pozemku při podpisu budoucí smlouvy kupní a zbytek dle přesného odměření GP při podpisu vlastní kupní smlouvy. Sepsání kupní smlouvy zajistí po obdržení GP strana prodávající, náklady ke vkladu ponese kupující. 166/2007 ZM bere na vědomí dopis manželů Š. (bytem L.) ze dne a odpověď starosty města ze dne ve věci žádosti o odkoupení bytu č. 40 v č.p. 737 v Letohradě, V Aleji. 167/2007 ZM schvaluje úplatný převod p.p.č. 371/5 a 370/3 v k. ú. Letohrad z vlastnictví ČR, Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Letohrad za účelem vybudování části sportovního areálu v lokalitě Proutnice a v tomto smyslu podání žádosti Pozemkovému fondu ČR, územnímu pracovišti v Ústí nad Orlicí. 168/2007 ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 364/19 v k.ú. Orlice. 169/2007 ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1406/1 v k.ú. Kunčice u Letohradu. 170/2007 ZM schvaluje poskytnutí půjček z FRB pro rok 2008 těmto žadatelům, kteří splňují podmínky dané vyhláškou 06/2007: 1. L. a V. F., L., rozšíření bytu do půdního prostoru Kč, rekonstrukce koupelny v bytě Kč, 2. Ing. J. a Mgr. J. V., L., zateplení obvodového pláště domu Kč, 3. D. R., L., obnova fasády domu včetně oplechování Kč, zateplení obvodového pláště domu Kč. Prostředky z FRB budou čerpány až po splnění podmínek schválených v obecně závazné vyhlášce č. 06/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků FRB. 171/2007 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 na rok 2007, podle předloženého návrhu v příloze č.1 172/2007 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 7/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 173/2007 ZM schvaluje finanční rámec oslav 700 let od první zmínky o Letohradu podle předloženého návrhu. 174/2007 ZM schvaluje Strategický plán rozvoje města v předloženém znění. 175/2007 ZM schvaluje: a) přípravu projektů Snížení energetické náročnosti budov školských zařízení v rámci operačního programu Životní prostředí a Sportoviště Orlicka koupaliště Letohrad v rámci ROP a souhlasí s přípravou žádostí o dotaci ze strukturálních fondů na uvedené záměry v nejbližší vypsané výzvě, b) přípravu a podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce čp.10 na radnici v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska v celkové maximální výši do 45 mil. Kč a zavazuje se zabezpečit spolufinancování projektu v minimální výši 15 % dle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, a zároveň se zavazuje zabezpečit hladké financování celé akce tak, aby nedošlo k ohrožení její realizace. 176/2007 ZM schvaluje studii Sportovního areálu Proutnice. 177/2007 ZM mění své usnesení č. 127/2007 ze dne takto: a) v celém textu usnesení místo názvu MIK- CENTRUM Letohrad nový název příspěvkové organizace KULTURNÍ CENTRUM LETO- HRAD, b) zřizovací listina se v článku VI. doplňuje odstavcem č. 2 v následujícím znění: 2. Organizaci se předává do správy k zajištění hlavního účelu, k němuž byla zřízena, movitý majetek ve vlastnictví města Letohrad, jenž je uveden v předávacím protokolu, přičemž tento protokol je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Schvaluje úplné znění zřizovací listiny dle předloženého návrhu. 178/2007 ZM schvaluje změnu zřizovací listiny Základní školy Letohrad, Komenského článek VI. se doplňuje odstavcem č. 2 v následujícím znění: 2. Organizaci se předává do správy k zajištění hlavního účelu, k němuž byla zřízena, movitý majetek ve vlastnictví města Letohrad, jenž je uveden v předávacím protokolu, přičemž tento protokol je nedílnou součástí této zřizovací listiny, a schvaluje úplné znění zřizovací listiny dle předloženého návrhu. 179/2007 ZM schvaluje změnu zřizovací listiny Základní školy Letohrad, U Dvora 745. Článek VI. se doplňuje odstavcem č. 2 v následujícím znění: 2. Organizaci se předává do správy k zajištění hlavního účelu, k němuž byla zřízena, movitý majetek ve vlastnictví města Letohrad, jenž je uveden v předávacím protokolu, přičemž tento protokol je nedílnou součástí této zřizovací listiny, a schvaluje úplné znění zřizovací listiny dle předloženého návrhu. 180/2007 ZM na základě návrhu přípravného výboru doručeného Městskému úřadu Letohrad dne (č.j. 7526/2007/1210) vyhlašuje místní referendum v souladu s 13 odst. 1 písm. a) a s 14 a 15 zákona č. 22/2004 Sb., ve znění zákona č. 234/2006 Sb, takto: a) Území, na němž se vyhlašuje místní referendum: Letohrad, část města Kunčice vymezená katastrálním územím Kunčice u Letohradu. b) Otázka navržená k rozhodnutí: Jste pro osamostatnění městské části Kunčice od obce Letohrad a vznik samostatné obce Kunčice s územím vymezeným k.ú. Kunčice u Letohradu?. c) Odůvodnění návrhu: Podle přípravného výboru důvodem podání návrhu je nemož- 5

4 nost obyvatel Kunčic ovlivnit dění v této části města a financování jejího rozvoje. Po oddělení Kunčic by činily příjmy Kunčic kolem 9 milionů Kč na rok. Tyto příjmy pokryjí veškeré náklady spojené s chodem nově vzniklé obce Kunčice. d) Náklady spojené s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v něm: Kč uhradí město Letohrad ze svého rozpočtu. e) Den konání referenda: 16. únor /2007 ZM stanoví výši odměny za činnost v komisích pro hlasování při konání místního referenda o oddělení části Kunčice od města Letohrad takto: předseda komise: 1000 Kč, člen komise: 800 Kč. 182/2007 ZM zvolilo na čtyřleté volební období od pana Ing. P. M., L., přísedícím pro Okresní soud v Ústí nad Orlicí za město Letohrad. 183/2007 ZM bere na vědomí zprávy kontrolního výboru o kontrole průběhu a výsledku inventarizace majetku města za roky 2005 a 2006 a zprávu o kontrole překopů vozovek ve městě. 184/2007 ZM bere na vědomí zprávu společné kontrolní skupiny finančního a kontrolního výboru z provedené kontroly u dodavatele tepla fy HartmanCZ s.r.o. Ústí nad Orlicí, která konstatuje, že nedošlo k pochybení ve správnosti výpočtu ceny tepla, a souhlasí s návrhem této skupiny neprominout nájemné kotelen za rok /2007 ZM bere na vědomí zprávu z provedené kontroly finančním výborem u SDH Kunčice ve věci dotace města Výstavba lyžařského vleku na Kunčicích a souhlasí s doporučením finančního výboru vyřešit majetkový vztah k vleku na Kunčicích dohodou o narovnání s přechodem vlastnického práva vleku na město, včetně řešení záručního a pozáručního servisu. 186/2007 ZM ukládá tajemnici městského úřadu na základě stanoviska MV ČR zpracovat návrh nové obecně závazné vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a předložit jej příštímu jednání zastupitelstva k projednání. 187/2007 a) ZM bere na vědomí rezignaci členů Osadního výboru Kunčice ke dni I.H., L.F., V.F., J.K., Ing. J.M., T.S., P.S., M.V. a předsedy osadního výboru D.N. b) ZM schvaluje, že do doby rozhodnutí občanů městské části Kunčice v referendu o případném osamostatnění městské části Kunčice neurčí nové členy OV Kunčice a nezvolí nového předsedu OV Kunčice. 6 VÝŇATEK Z OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA LETOHRAD Č. 7/2007, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎO- VÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇO- VÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Poplatník Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí: a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí, b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Ohlašovací povinnost Poplatník je povinen ohlásit na MěÚ vznik poplatkové povinnosti do 14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození a trvalý pobyt. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna. Poplatník je povinen ohlásit na MěÚ zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Poplatník je povinen ohlásit na MěÚ zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci, a to do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Sazba poplatku Sazba poplatku pro poplatníka činí 500 Kč a je tvořena z částky 250 Kč za kalendářní rok, a z částky 250 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. Rozúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu předchozího roku za osobu je následující. Výpočet: náklady za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu ,80 Kč, celkový počet osob 6.156, celkem na jednu osobu 580 Kč. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku, v případě vzniku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku, nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Osvobození a úlevy Od poplatku se osvobozují: - poplatník, který se dlouhodobě nezdržuje na území ČR, - osoba studující, která je ubytována na kolejích, internátech apod. na základě předloženého potvrzení (např. ubytovací zařízení, škola), - osoba dlouhodobě umístěná v ústavu mimo město (např. ústav sociální péče, domov důchodců, léčebna dlouhodobě nemocných). Úleva se poskytuje: - poplatníkovi, který v kalendářním roce nedovrší 15 let věku ve výši 250 Kč, - poplatníkovi, který v kalendářním roce dovrší 70 a více let věku ve výši 250 Kč, - poplatníkovi, který má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, s trvalým bydlištěm na území města Letohrad ve výši 250 Kč, - poplatníkovi, který je zapojen do systému třídění komunálního odpadu - svoz dům od domu podle Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem, ve výši 5 Kč za každý získaný bod v předchozím kalendářním roce. Pro účely této vyhlášky se stanovuje hodnota tříděného odpadu následovně: - tříděný papír (balík 10 kg ) - 2 body, - tříděné plasty (110 l pytel) - 4 body, - tetrapaky (80 l pytel) - 3 body. Při nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši nárok na úlevu zaniká. Poplatky se platí na základě výzvy MěÚ, s přiloženou poštovní poukázkou, s údaji pro možnost úhrady bankovním převodem na účet MěÚ a s pokyny pro případné provádění hotovostních plateb. (úplné znění vyhlášky naleznete na SLUŽBA, KTERÁ JIŽ FUNGUJE NA NAŠEM ÚŘADĚ V České republice byla naplno spuštěna síť kontaktních míst, která mají lidem zjednodušit komunikaci s úřady. Cílem projektu Czech POINT, tedy Českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu, je poskytnout občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. Jedná se o výpisy z Katastru nemovitostí, z Obchodního rejstříku, ze Živnosten-

5 ského rejstříku - od letošního roku přibyla možnost žádat i o výpis z Rejstříku trestů. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby obíhala data ne občan. Žádost se vyřizuje v úřední dny na počkání, poplatek je vybírán v hotovosti ve výši 50 Kč za každou i započatou stránku. MĚSTSKÁ POLICIE HLÁSÍ Dne v 5.00 hod. bylo hlídce MP oznámeno, že v podloubí na Václavském náměstí spí podnapilý muž. Strážníci zjistili, že se jedná o p. V.T. z Verměřovic. Po důrazné domluvě byl odvezen na Orlici. Dne v hod. bylo přes tísňovou linku 156 oznámeno, že se u nádraží ČD nachází zraněný muž. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že mírně podnapilý muž má drobnou tržnou ránu na hlavě. Strážníci mu zranění ošetřili a odvezli do místa bydliště. MP Letohrad KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁL- NÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ LETO- HRAD A OKOLÍ Co ještě nevíte? Od došlo na postu koordinátora ke změně, nyní je koordinátorem sociálních služeb pro město Letohrad Žaneta Faltusová. S ohledem na 4. etapu komunitního plánování, na které se začalo pracovat po novém roce, jsme dokončili 1. verzi plánu komunitního plánování. Plán je zpřístupněn na webových stánkách města a veřejnost zde může psát své náměty, připomínky a návrhy potřebných služeb ke komunitnímu plánování. Díky této možnosti, kdy dojde ke přímé spolupráci mezi občany a koordinátorem KPSS, můžeme zajistit opravdu kvalitní plánování sociálních služeb ve městě Letohrad. Z důvodu zvýšení informovanosti o KP pro veřejnost se budeme účastnit kulturních akcí pořádaných městem Letohrad. O naší účasti vás budeme předem informovat formou pozvánek na plakátech a webových stránkách. Žaneta Faltusová, koordinátor KPSS NĚCO MÁLO STATISTIKY K měl Letohrad celkem obyvatel (jedná se o trvale přihlášené osoby), z toho v Letohradě ( Kyšperku ) žilo 3.942, na Orlici 1.051, na Kunčicích 991 a v Červené 209 obyvatel. Za rok 2007 přibylo v Letohradě 37 obyvatel. Počet narozených: 58 Počet zemřelých: 48 Počet přihlášených obyvatel: 121 Počet odhlášených obyvatel: 98 Počet sňatků letohradských občanů v Letohradě: 30 Počet sňatků letohradských občanů jinde: 17 Věkové složení obyvatel Letohradu: 0 15 let: 942 osob let: 662 osob let: osob nad 60 let: osob ZMĚNY V PŘÍSPĚVKU NA PÉČI Od 1. ledna 2008 je novelizován zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Změny se týkají zejména výplaty příspěvku na péči, o kterém rozhoduje pro celý obvod PO3 Městský úřad v Žamberku, odbor sociálních věcí a zdrav. Příjemce příspěvku na péči je povinen Městskému úřadu v Žamberku písemně ohlásit den nástupu k pobytu ve zdravotnickém zařízení ústavní péče (např. v nemocnici, léčebně dlouhodobě nemocných, psychiatrické léčebně aj.), umístění ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy s výjimkou dětského domova, vzetí do výkonu vazby nebo nastoupení trestu odnětí svobody. Výplata příspěvku se v těchto případech zastaví, pokud pobyt v uvedeném zařízení trvá po celý kalendářní měsíc. Městskému úřadu je třeba též ohlásit den ukončení pobytu ve výše uvedeném zařízení. V kalendářním měsíci, ve kterém byl pobyt ukončen, se výplata příspěvku na péči obnoví. V případech, že příjemce příspěvku na péči nemůže povinnost splnit, pak tuto povinnost musí plnit osoba nebo poskytovatel zajišťující péči. Zároveň upozorňujeme na povinnost písemně do 8 dnů ohlásit odboru SOCZ změny poskytovatele pomoci a to na formuláři Oznámení o poskytovateli pomoci, který je k dispozici na našem odboru či na webových stránkách Toto ohlášení obsahuje souhlas s poskytováním péče od poskytovatele sociální služby nebo od pečující osoby. V případech, kdy péči zajišťuje více poskytovatelů či osob, je nutné získat souhlas a potvrdit tuto skutečnost ode všech poskytovatelů. Dále je příjemce příspěvku na péči povinen oznamovat i veškeré další změny rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu. Příjemce příspěvku musí využívat příspěvek pouze na zajištění potřebné pomoci a to od poskytovatelů sociálních služeb nebo od osob blízkých či jiných. Lze jej tedy použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Způsob využití příspěvku kontrolují pracovnice odboru SOCZ. Pokud je zjištěno, že příspěvek není používán správně, může být určen zvláštní příjemce příspěvku, který zajistí správné použití příspěvku, v případech zneužívání příspěvku může být po předchozím písemném upozornění výplata zastavena nebo může být příspěvek odejmut. Mgr. Dagmar Ducháčková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdrav. SETKÁNÍ S DOBROVOLNÍKY V pondělí přivítal starosta města Petr Fiala v reprezentačních prostorách letohradského zámku zástupce místních spolků a zájmových organizací. Při této příležitosti byli oceněni dobrovolníci, kteří se věnují práci s mládeží. Starosta města v úvodu ocenil jejich záslužnou činnost, díky níž děti a mládež tráví svůj volný čas smysluplně, zejména v době, kdy se ve společnosti objevuje celá řada patologických jevů; právě mladí lidé jsou v tomto směru bohužel velmi vnímaví. V podobném duchu krátce pohovořil také člen rady města a předseda komise pro mládež a volnočasové aktivity Ing. Stanislav Beneš a vyjádřil přítomným poděkování a svůj obdiv. Starosta města poté předal dobrovolníkům pamětní listy a malou pozornost. Následovalo občerstvení, při kterém přítomní hovořili o své práci a o přípravách na nadcházející náročný rok věnovaný výročí 700 let města. K předvánoční atmosféře přispěly se svým vystoupením žákyně ZUŠ Letohrad a Dětský taneční klub při Domu kultury. Ocenění dobrovolní pracovníci s mládeží: TJ Spartak Letohrad Hana Vrbická, Marie Jirchová, Pavel Krátký MO ČRS Letohrad Jiří Kubový FK OEZ Letohrad Petr Veselý, Miroslav Fiedler KB OEZ Letohrad Marie Málková, Jaroslava Havlová Junák Letohrad Lenka a Lukáš Stejskalovi Orel Orlice Rostislav Švub, Jiří Hubálek TK Letohrad Petra Škodová Taneční klub DK Pavel a Pavlína Jantačovi SK OEZ Testa Letohrad Iveta Vychytilová, Ladislav Kubíček SDH Letohrad Drahomíra Lehká, Tomáš Lehký SDH Kunčice Bohumil Doskočil, Eva Štěpánková st. Sokol Letohrad Jaromíra Hradecká, Aleš Pížl SDH Letohrad-Orlice Jaroslav Motl, Jaroslav Matyáš ROZKVETLÉ MĚSTO Rada města Letohrad a Místní výbor Letohrad ve spolupráci s ČZS vyhlásily letos na jaře první ročník soutěže Rozkvetlé město. Cílem bylo povzbudit obyvatele v zájmu o zlepšení životního prostředí v jejich bezprostředním okolí. Do soutěže se mohli přihlásit všichni obyvatelé Letohradu a jeho částí, jejichž přihlášené objekty se nacházejí na území města Letohrad. V tomto ročníku byly vyhlášeny dvě kategorie: květinová výzdoba oken, balkónů a lodžií obytných domů a květinová výzdoba předzahrádek obytných domů. V pondělí v podvečerních hodinách se v zámeckých arkádách konala vernisáž fotografií květinových výzdob přihlášených občanů. Do prvního ročníku se sešlo sedm přihlášek. Vernisáže se zúčastnili 7

6 starosta města Petr Fiala a radní Iva Janoušková, která má v náplni spolupráci s osadními výbory. V krátkých proslovech poděkovali účastníkům za jejich péči o své nejbližší okolí, kterou tak přispívají ke zlepšování vzhledu našeho města. Starosta vyjádřil přesvědčení, že se v roce příštím do soutěže zapojí více občanů, kteří tak přispějí k důstojným oslavám a příjemné atmosféře při výročí 700 let první zmínky o našem městě. Jako poděkování obdrželi ocenění malý finanční dar. Celou vernisáž doprovázelo hudební vystoupení souboru Tensing Letohrad. V prvním ročníku soutěže Rozkvetlé město byli oceněni: Dostálovi a paní Bártková, Letohrad Eva Jirásková, Letohrad Ludmila Kavková s rodinou, Letohrad Věra Lipenská, Orlice Hana Motyčková, Orlice Petra Slaninová, Letohrad Jaroslava Vrbová, Letohrad PROČ NESTAVÍ DRUŽSTVA BYTOVÉ DOMY Když jsem se vracel 18. února 2005 z Olomouce ze semináře zástupců měst k bytové politice státu, viděl jsem určité možnosti, jak do Letohradu získat státní finanční prostředky na podporu výstavby družstevních bytů, která byla v té době v ČR mrtvá, narozdíl od ostatních evropských zemí. Semináře se zúčastnili JUDr. Ivan Přikryl, náměstek ministra, Ing.arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, ředitelka odboru MMR, RNDr. Jiří Klíma, ředitel odboru MMR, a JUDr. Jan Wagner, ředitel SFRB. I když mi při pozdějším rozhovoru JUDr. Wagner řekl, že připravený zákon je příliš komplikovaný, považoval jsem jej spolu s nařízením vlády č. 465/2005 Sb. za akceptovatelný v podmínkách našeho města, kde přetrvává velký hlad po levnějších bytech. Umožnit mladým lidem postavit si vlastní družstevní byt s nevratnou dotací Kč a s úvěrem družstvu s fixním úrokem 3 % p.a. mi stálo za to úsilí. Jenom na dotacích pro dva domy s celkovým počtem 46 bytů bychom do města, respektive do družstev, získali 4,6 mil. Kč. Takové peníze se nikde na ulici nepovalují, ale čas ukázal, že někomu za pořádné pracovní nasazení nestojí. Vytvořili jsme stanovy a za účasti notáře založili jedno z prvních družstev tohoto typu v ČR. Stanovy jsme měli připravené dříve, než zákon dostal své číslo ve Sbírce zákonů. Družstvo vzniklo z jedenácti zájemců a postupně jejich počet přerostl nad možnosti jednoho domu se 23 byty. Vzhledem ke snaze zajistit bydlení provozně levné na mnoho let do budoucna, byl zvolen pětipodlažní dům s výtahem, vytápěný tepelným čerpadlem. Dnešní prudký růst cen energií potvrzuje správnost tohoto rozhodnutí. Značná část zájemců se byla přesvědčit v 8 Náchodě na sídlišti Duhovka u nemocnice, jak takový dům bude vypadat, a po provedeném výběrovém řízení družstvo uzavřelo smlouvu o dílo s dodavatelem této stejné stavby, a to Českomoravským holdingem Brno. Na stavbu proběhlo územní řízení a byla vydána dvě stavební povolení, neboť tepelné čerpadlo se zemními vrty je vodohospodářskou stavbou a není to zrovna jednoduché zařizování. Těmito vrty byla stavba zahájena. Měly být umístěny pod domem z toho důvodu, že naši zákonodárci vymysleli pro takový vrt 5% DPH, ale když je mimo dům, tak 19% DPH. Moudré, že? Volila se levnější varianta. Vrty stály cca Kč z peněz družstevníků. Úředníci Evropské komise za dobu přípravy financování průběžně měnili koeficienty pro přepočet tzv. podpory malého rozsahu de minimis a nakonec Evropská komise změnila i rozsah podpory, což v konečném důsledku limitovalo objem státní půjčky a propočty pro SFRB bylo nutné několikrát přepracovávat. V této věci jsem spolupracoval i s poslanci Evropského parlamentu. Větší problémy nastaly až následně, kdy vodohospodářské vrty ukázaly nesourodé podloží a bylo rozhodnuto změnit založení stavby na piloty. Ty byly rovněž provedeny, a tak je dnes v zemi na sídlišti U Dvora prací za více než 1,85 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že SFRB odmítal jakékoliv kombinace zálohových plateb s financováním z dotace a úvěru SFRB, bylo nutné uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo mezi družstvem a dodavatelem. Při té příležitosti vyšly najevo některé neseriózní praktiky Českomoravského holdingu. Na obsahu dodatku se již obě strany nedohodly a problémy se ještě prohloubily, stavba se prakticky zastavila. Nikdo nepředpokládal, že s dodavatelem, který postavil shodný dům v Náchodě, budou tyto potíže. Navíc současná vláda ČR dospěla k jiné představě o bytové politice a výše uvedené podpory hodlá zrušit. Stavět se však dá samozřejmě i bez podpor, ale čím později, tím dráže. Na problémech se podepsala mimo jiné netrpělivost, nezkušenost a liknavé plnění povinností některých členů družstva až po odchody některých členů k jinému řešení bydlení. Ačkoliv První bytové družstvo získalo velmi pěkný pozemek v centru města, zatím nezvítězilo úsilí poprat se s problémy, ale nastala jakási patová situace a hledání někoho, kdo by stavbu převzal. Jaký dům mělo družstvo stavět, ilustruji snímkem shodného domu z Náchoda. Tento článek jsem se rozhodl napsat proto, aby veřejnost nebyla odkázána na zkreslené informace, které po městě kolují, neboť vlastníkem pozemku je do této chvíle město, družstvo disponuje finančními prostředky na pokračování stavby, ale nehodlá v tom samo pokračovat. Aby byla informace ucelená, je správné doplnit, že dnes existuje ještě Druhé bytové družstvo, zcela nezávislé na prvním, které uhradilo městu zálohu na další pozemek. Tomuto družstvu chybí v současné době především dostatek zájemců, ale i nezbytná aktivita. Je to velké poučení před opakováním chyb ze stavby prvního bytového domu, který začal zarůstat travou. Martin Hatka, 1. místostarosta města OHLÉDNUTÍ ZA VĚTRNÝMI ELEKTRÁRNAMI Vzhledem k tomu, že mezi veřejností v našem městě koluje řada zkreslených informací o průběhu projednávání žádostí dvou společností připravit v okolí Letohradu výstavbu několika větrných elektráren, považuji za nezbytné některé kroky vysvětlit. Žádné z volebních uskupení pro toto období nemělo a nemá ve svých programech, že bude iniciovat výstavbu větrných elektráren na území města. 18. června však došla radě města první žádost o vydání souhlasu s výstavbou 2 4 větrných elektráren v lokalitě Herklice. Rada města se touto žádostí zabývala na svém jednání 27. června, a protože dospěla k názoru, že zastupitelstvu města je třeba předložit komplexní podklady, vyžádala si odborné doplnění žádosti. Žádost byla jen projednána bez jakéhokoliv doporučení a stanoviska. Vzhledem k tomu, že usnesení rady města se zveřejňuje, zaujalo to novináře z Orlického deníku, který pod titulkem Budou v Kunčicích větrné elektrárny vytvořil vlastní formulaci z jednání rady města větou: Všechny určitě zaujme úmysl postavit tři větrné elektrárny ve čtvrti Kunčice. To vyvolalo ukvapenou reakci na Kunčicích, že rada města neprojednává s osadním výborem otázky týkající se Kunčic. Každý však jistě pochopí, že nelze předem projednávat s osadními výbory každý dopis, který projednává rada města, a už vůbec ne to, co napíší o Letohradu novináři, když text se nedává k žádné autorizaci došla radě další žádost o souhlas s výstavbou 4 větrných elektráren v lokalitě Masnice, respektive mezi Orlicí a Šedivcem. Rada obě, tentokrát již doplněné, žádosti projednala a doporučila zastupitelstvu k posouzení Stanovisko rady a doporučení zastupitelstvu vycházelo ze skutečnosti, že záměry společností WINDTEX s.r.o. a TESTA INVEST s.r.o. sice neodporují budou-

7 cím záměrům města, ale že před zahájením územního řízení budou uzavřeny smlouvy o spolupráci, z nichž bude jasný podrobný záměr výstavby a finanční výhodnost pro město. Žádosti projednala komise životního prostředí a energetiky a komise investiční a výstavby a všechny čtyři osadní výbory. Nikdo z nich negativní stanovisko nezaujal zastupitelstvo návrh rady nepřijalo a pouze vzalo na vědomí oba záměry společností. Z jednání vzešel úkol zorganizovat pro občany besedu se zástupci žadatelů a vysvětlit jejich záměry a zodpovědět dotazy. Beseda se uskutečnila za účasti členů zastupitelstva a několika desítek občanů, od nichž zazněly především odmítavé názory. Byl dostatek prostoru na to, aby se zastupitelé i občané seznámili se všemi okolnostmi týkajícími se provozu větrných elektráren. Na internetových stránkách je řada argumentů pro i proti a je možné navštívit obce, v jejichž okolí větrné elektrárny pracují. Většinu elektráren provozují soukromé společnosti, ČEZ a výjimečně i obec. Rada města znovu posoudila všechny okolnosti a převážil názor, že by pro definitivní stanovisko bylo vhodnější znát odborná měření a posudky, především o vlivu na životní prostředí, a proto navrhla zastupitelstvu nezávazné obecné usnesení, které by sice umožnilo provést přípravné práce, ale nenahrazovalo by závazné stanovisko města v případném územním řízení. Jak jsem uvedl v úvodu, nemá město v této oblasti žádné záměry, proto bylo formulováno ve smyslu, že žádosti neodporují budoucím záměrům města. Před jednáním zastupitelstva nabídla společnost WINDTEX po dobu deseti let roční příspěvek do rozpočtu města ve výši Kč. Společnost TESTA INVEST svůj návrh neupřesnila. Zastupitelstvo projednalo návrh rady města i protinávrh jasně deklarující souhlas s výstavbou, ale žádné usnesení ke spornému tématu nepřijalo, jednání k tomuto bodu zůstalo bez usnesení. Martin Hatka, 1. místostarosta města ÚDRŽBA JAVOROVÉ ALEJE V TAUŠLOVĚ ULICI V Taušlově ulici podél Lukavického potoka bylo v roce 1905 vysazeno stromořadí javorů, které je dnes, ve svých 103 letech stáří, již v poměrně zdravotně narušeném stavu. Jedná se o významný přírodní celek v zastavěné části města, který není možné jednoduše nechat dožít a hromadně stromy vyměnit. Listová plocha 24 javorů a pokračujících 14 lip je významná pro čistotu ovzduší, prostředí ptactva drobných živočichů, ale i pro stín poskytující kolemjdoucím v letním období. Po posouzení zdravotního stavu jednotlivých stromů bylo povoleno pokácet v lednu 4 kusy javorů v kraji aleje u bývalých jatek, 2 kusy ve střední částí a 2 lípy u firmy Cappa. Některé stromy byly zdravé u země KALENDÁŘ AKCÍ - LEDEN LET: Výstava: Významné osobnosti města Městské muzeum Sobota v hod. Charitní ples Orlovna Středa v hod. Kino: Crash Road Dům kultury Pátek , hod. Zápis do 1. třídy ZŠ Komenského Pátek v hod. Zápis do 1. tříd ZŠ U Dvora Pátek v hod. Break dance projekce NZDM Street Sobota LET: Českomoravský pohár v běhu na lyžích Biatlonový areál (za nepříznivého počasí na Suchém vrchu) Neděle LET: Mitas Cup MČR v motoskijöringu Areál u koupaliště (za příznivého počasí) Úterý v hod. Beseda s PhDr. Tempírovou: Manželství dnes MC Mozaika Středa v hod. Kino: Václav Dům kultury Čtvrtek v hod. Valentýnská party NZDM Street a vyhnilé pod korunovou částí a některé poškozené v celé výšce kmene. V jarním období 2008 bude následovat částečná dosadba aleje, úprava a zabezpečení okolního terénu. Martin Hatka, komise ŽPaE TERMÍNY SVOZŮ DŮM OD DOMU V ROCE 2008 každý lichý týden v pondělí Únor: a Březen: a Duben: a Květen: a Červen: 2. 6., a Červenec: a Srpen: a Září: a Říjen: a Listopad: a Prosinec: , a TERMÍNY SVOZŮ BIOODPADU V ROCE 2008 každý lichý ve čtvrtek od do Duben: a Květen: a Červen: a Červenec: 3. 7., , Srpen: a Září: a Říjen: a Listopad: a Pátek v hod. Bubenická sešlost NZDM Street od hod. Zvěřinové hody Restaurace Na koupališti Sobota v hod. Přednáška Jeronýma Klimeše: Partneři a rozchody aneb Nejčastější chyby v partnerských vztazích Orlovna, Letohrad-Orlice LET: II. český pohár v biatlonu Biatlonový areál (za nepříznivého počasí na Suchém vrchu) Steakový týden Hotel Na zámku Úterý v hod. Promítání fotografií z cesty do Santiaga de Compostela Letohradské soukr. gymnázium 9

8 Úterý v hod. Videoprojekce: Skandinávie 2007 (1.) SC Nový dvůr Středa od hod. Kurs 1. pomoci kojenců a dětí MC Mozaika Čtvrtek v hod. Povídání o mašinkách Zámecká rotunda Čtvrtek v hod. Projekce filmu Dětský svět drog NZDM Street Sobota v hod. 700 LET: Vystoupení hudební skupiny ALIBABA BAND Dům kultury Sobota v hod. 700 LET: Městský ples Dům kultury Úterý v hod. Videoprojekce: Skandinávie 2007 (2.) SC Nový dvůr Středa v hod. Dětský maškarní karneval MC Mozaika Pátek od hod. Křapáčové hody Restaurace Na koupališti Sobota v hod. Přednáška Pavla Jungwirtha: Globální změna klimatu co víme a co nevíme? Evangelický kostel ŠKOLY ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V LETOHRADĚ p. ředitelka Jaruška Vítková MŠ U Dvora p. ředitelka Marta Faltusová MŠ Taušlova oznamují, že zápis do mateřských škol bude probíhat od 8 do 16 hodin. Upozorňujeme rodiče, že musí zapsat i dítě, které nastoupí do MŠ v průběhu šk. roku ZPRÁVIČKY Z TAUŠLOVY ŠKOLIČKY Jako každý rok bychom Vás chtěli sezná- 10 DŮM KULTURY program na únor 2008 KINO v hod. Crash Road Veronice je 18 let, má po maturitě a odmalička má pocit, že osud je proti ní. Aby nad osudem vyhrála, dělá nečekané věci. Pod tlakem okolností odchází z Prahy a vydává se hledat dobré lidi. Hrdinka prochází situacemi, které se vyvíjejí proti její vůli, mnohdy díky vlastním úvahám a rozhodnutím jejího věku, ale přesto je silnou a zajímavou osobností. Bezstarostná letní atmosféra kontrastuje s někdy drsnými situacemi, do kterých se Veronika dostává. A její cesta je plná setkání s nejrůznějšími lidmi. Od vymahače dluhů s vybraným slovníkem přes ekoteroristy, kteří chrání nepravý strom, po opilou nevěstu, kterou unesli a nechali v hospodě. Veronika projde svou cestu až na konec. 90 minut, přístupný, tragikomedie, vstupné: 70 Kč v hod. Václav Václav je vesnický outsider, který ve svých 40 letech žije s maminkou pod jednou střechou. Přestože je Václav vnímán jako místní šašek, hlupák a problematický nezvladatelný kluk, my v něm (spolu s maminkou) uvidíme citlivého, vnímavého dobráka s klukovskou duší (a hlavou plnou milých lumpáren). Ostatní (téměř celá vesnice) v něm vidí jen problém. Dokonce i bratr František, který celý život soupeří s Václavem o lásku matky a otce. Tyto dva světy na sebe neustále naráží, a tak Václav lítá z jednoho průšvihu do druhého. Drama vrcholí soubojem bratrů o lásku Frantovy milenky Lídy, který končí trestným činem. Václav se ocitá ve vězení, kde se stává terčem útoků spoluvězňů. 97 minut, přístupný, komedie, vstupné: 70 Kč Připravujeme na březen kino: O život, Říše hraček, Bathory, Asterix a olympijské hry Místní pobočka České křesťanské akademie v Letohradě Vás zve 16. února od 19 hodin do orlovny na Orlici na přednášku PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D.: Partneři a rozchody, aneb nejčastější chyby v partnerských vztazích. Říká se: Čistota - půl zdraví. Totéž by se možná dalo říci o partnerské volbě: Dobrá partnerská volba - půl psychického zdraví. Na druhou stranu dobrá partnerská volba vás neochrání před rozvodem, podobně jako koupě dobrého automobilu Vás neochrání před autohavárií. Každopádně život výrazně zjednodušuje. Část přednášky budeme tedy věnovat problematice partnerské volby. Druhá část přednášky se bude věnovat některým zdrojům partnerských krizí. POVÍDÁNÍ O MAŠINKÁCH Další setkání příznivců železnice se uskuteční ve čtvrtek 21. února 2008 při tradičním Povídání o mašinkách. Na programu bude dokument s názvem Do Hamaru přes Nordkapp, aneb Návštěva norského železničního muzea. Jedná se o video z dílny pana Jiřího Mikysky, které nás seznámí s částí jeho cesty po Skandinávii. Potom si pustíme ještě něco z mašinkového archivu. Ostatní je již obvyklé začátek v 18 hod. v rotundě ZUŠ Letohrad, levé křídlo zámku, 1. poschodí, spojovací chodba vpravo. Na Vaši účast se těší pořadatelé, kterými jsou knihovna a pobočka ČSVTS železničního uzlu ČD Letohrad. Místní sdružení České křesťanské akademie srdečně zve na přednášku s besedou doc. Pavla Jungwirtha s názvem Globální změna klimatu co víme a co nevíme? v sobotu v hod. v evangelickém kostele. Náš host je pracovníkem Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Vstupné dobrovolné. mit se zajímavostmi, které se dějí v naší MŠ. Kromě každoročních pravidelných akcí, jako je účast na Běhu Terryho Foxe, čertí rojení, zpívání sboru Taušlováček důchodcům v orlovně i v pečovatelském domě atd., jsme letos obnovili činnost kroužku anglického jazyka. Výuky se ujala lektorka p. učitelka Křivohlávková, která mimo běžných lekcí připravuje i lekce tématické např. k Mikuláši, k Vánocům apod. Kromě vlastních pomůcek využívá i hračky a pomůcky dostupné v MŠ. Děti jsou z angličtiny nadšené, na každou lekci se moc těší a pak nám o nich vyprávějí. Jsme vděční za kvalitní výuku, a proto bychom chtěli paní Křivohlávkové za její práci poděkovat. V zimě opět proběhne předplavecký výcvik pro předškoláky a také letos chystáme novinku pokud vydrží sníh, chtěli bychom pro zájemce z řad nejstarších dětí zorganizovat malou školičku lyžování. Tak nám držte palce, ať nás zima nezklame. A na závěr jedna věc, která nás těší ze všeho nejvíce i děti, které mohou chodit po o, umlouvají rodiče, aby je nechaly ve školce spát a odpoledne se mnoha rodičům těžko daří odlákat svoje děti ze školky domů. To je pro nás dospělé pohlazení po duši a nejlepší odměna. Kateřina Kristlová, MŠ Taušlova Letohrad

9 ZŠ KOMENSKÉHO Revoluce v platech učitelů??? Tak jsem zvědavá, co se našemu novému panu ministrovi podaří. Už sám nastínil, aby nenazlobil koalici, nemohl prosazovat do školství větší peníze a hlasovat pro navýšení rozpočtu. Nevím, jak chce zvýšenými pravomocemi ředitelů dosáhnout navýšení platů zaměstnanců ve školství. Kde nic není, ani Pravomoci ředitel má, ale chybí to podstatné peníze. Docela se stydím za to, že nemůžu svoje zaměstnance řádně finančně ohodnotit, obzvlášť některé. Veřejnost se ráda otře svým argumentem osmi týdnů prázdnin. Ale už nevidí psychickou zátěž kantora, neví, co práce s dětmi obnáší, a neví, jaká administrativa se na pedagogy valí. S hledáním nových přístupů, metod a forem práce, vyhodnocování, vedení školní matriky, jednání s rodiči, dalšími institucemi. Myslím, že vidina dlouhé dovolené nemůže kantorům vrátit klid a někdy bohužel i zdraví. Kantor nepřijde domů s čistou hlavou. Málokdo se dokáže oprostit od myšlenek na svoje žáky, jejich problémů a starostí, o kterých kolikrát neví ani jejich rodiče. Proč spousta lidí řekne při návštěvě školy: Jak můžete ten hluk vydržet? Co s nimi děláte, když lítají po chodbách? Ti jsou nevychovaní! Já bych tohle dělat nemohl. Ale můžete. Všichni můžete jít učit. Přece všichni prošli minimálně základním vzděláním a všichni tomu rozumí. A jestli si myslíte, že nástupní plat vysokoškolsky vzdělaného člověka Kč hrubého je dost, pojďte to dělat! O provozních zaměstnancích nemluvě. Jsem hrdá na svoje zaměstnance. Na to, že se dokázali za hájení svých mezd postavit. A to jednotně. Do stávky jsme šli všichni. Pokud by se polovina školských zaměstnanců neozvala, jsem přesvědčená na sto procent, že by necelá miliarda do školství nebyla přidělena. Je radost s takovým kolektivem pracovat. S lidmi, kteří se kolikrát neohlíží na svůj čas, na pracovní vytížení, osobní problémy a dokážou v pravou chvíli zabrat. Patří jim poděkování a přání pevného zdraví, více klidu, společenského a finančního uznání. Skácelíková Pavla Zápis do 1. třídy ZŠ Komenského se koná od do Vážení rodiče, můžete s dětmi chodit průběžně. Nezapomeňte vzít s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Máte doma předškoláka? Pojďte se s námi podívat na 1. stupeň Základní školy Komenského v Letohradě. Od školního roku 2007/2008 postupně zavádíme výuku podle vlastního školního vzdělávacího programu Každý má svou šanci s cílem vybavit naše žáky takovými znalostmi a dovednostmi, které budou moci dobře uplatnit v dalším životě. Ve výuce se snažíme využívat veškeré dostupné informační zdroje, mezi něž patří také interaktivní tabule. Jaký je úžas dětí, když mohou na tabuli posunovat obrázky, psát prstem a to i různými barvami nebo se pouhým ťuknutím na příslušnou ikonu dostat na internet. Již od první třídy je zařazena jedna hodina anglického jazyka týdně, respektive dvě půlhodinové lekce. Co nás vedlo k tomuto rozhodnutí? Většina našich žáčků navštěvovala v mateřské škole lekce angličtiny. Uvědomily jsme si, že je dobré jejich znalosti dále rozvíjet. Děti mají přirozený zájem o výuku cizího jazyka. Proč toho tedy nevyužít? Pro dítě je při učení důležitý prožitek, činnost, aktivní zábava, a to vše mu nabízíme. Audio-orální formou prostřednictvím básniček, písniček, poslechových činností, her a obrázků si děti během prvních dvou let školní docházky osvojí základní slovní zásobu. Ve třetí třídě pak můžeme plynule přejít ke psaní a čtení. Naše škola je otevřena i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Tito žáci jsou integrováni do běžných tříd a vyučováni podle individuálního vzdělávacího plánu, na jehož tvorbě se podílí třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci. Rovněž je těmto žákům nabídnuta účast v reedukačních lekcích. Tato speciálně pedagogická činnost má na naší škole již několikaletou tradici. Lekce probíhají ve speciální učebně vybavené vhodnými pomůckami a počítači s příslušnými programy. Výhodou je individuální práce proškoleného pedagoga s malou skupinou žáků. Rodičům jsou nabízeny konzultace, aby byli schopni svému dítěti nejen účelně pomáhat, ale i náležitě ho podporovat. Nezapomínáme ani na kulturní rozvoj našich žáčků. Navštěvujeme s nimi divadelní představení, koncerty, výstavy, besedy. Zapojujeme se do soutěží a veřejných vystoupení. Tradici má Zimní den, Den zdraví, dopravní výchova nově s programem Bezpečně do školy a návštěvou dopravního hřiště, spaní ve škole, pravidelné návštěvy plaveckého bazénu Osvědčila se spolupráce žáků napříč ročníky, hlavně při projektových dnech. Naši deváťáci připravují každoročně zábavné odpoledne pro prvňáčky a druháky. Podílejí se na zápisu do 1. třídy a organizaci Pasování prvňáků. Rozmanitý program nabízí také školní družina. Paní vychovatelky mají připravenou celoroční hru - v tomto školním roce Tajuplný ostrov pokladů. Mezi další akce družiny mimo jiné patří plavání, spaní ve školní družině, výlety, sportovní hry, opékání, výroba dárků k rozmanitým příležitostem. učitelky a vychovatelky 1. stupně Školní akademie Poslední týden před Vánoci jsme se se starým rokem rozloučili formou školní akademie. Přes počáteční nejistotu a zmatky při přípravě, konečná podoba programu sklidila velký aplaus. Vánoční atmosféru navodily svým pásmem písniček děti 1. stupně, na to poté navázal program připomínající osobnosti Letohradu a blížící se 700. výročí vzniku města. Vedle veselé předpovědi počasí žáků 5.tříd diváci ocenili balonovou show, volbu miss, muzikál ze střední a další čísla. S nečekaným zaujetím a nadšením přistoupili diváci zvlášť muži i moderátor k dražbě obrazů našich žáků. Do Nadace školy tak přispěli téměř Kč, za což jim patří veliký dík. Na skvělé náladě v sále i zákulisí se velkou měrou podíleli naši skvělí moderátoři Karolína Bárnetová (9.A) a Libor Kapucián (9.B). S velkým ohlasem se setkala také doprovodná prodejní vánoční výstava s bohatou nabídkou. Věříme, že pomohla zkrášlit nejednu domácnost a přispěla k pohodě času vánočního. Do nového roku vám pak přejeme za všechny naše žáky a kolegy, aby to byl rok dobrý, a těšíme se na setkávání s vámi, nejen na půdě školy. Blanka Jansová, Lenka Venclová Jeruzalém Jak vypadá Jeruzalém dnes jsme na naší škole viděli a slyšeli 14. prosince, tedy v čase předvánočním, kdy k tomuto městu má mnoho lidí z celého světa zvláštní vztah. Kromě videoprojekce jsme se dozvěděli řadu informací nejen o historii, ale i o současném dění a složité situaci v metropoli, kde mají své kořeny tři světová náboženství. Je dobré vědět, že daleko více než víra je to politika, která stojí za neustálými nepokoji v tomto regionu. Projekci připravil student VŠ Tomáš Černohous, který v Jeruzalémě pracoval a celé vyprávění obohatil autentickými zážitky i předváděním různých suvenýrů. Nejvíce asi zaujala vodní dýmka. Jiří Hovorka, ZŠ Komenského ZŠ U DVORA Telegraf ZŠ U Dvora Osmé a deváté třídy jely na jazykový lyžařský výcvik pololetní vysvědčení, zimní den 11

10 Zápis do 1. tříd Termín zápisu do prvních tříd pro školní rok 2008/09 je na Základní škole U Dvora v Letohradě v pátek 8. února 2008 v 15 hodin. Zápis bude probíhat společně na hlavní budově a rodiče budou moci zvolit, zda dítě bude navštěvovat 1. A U Dvora nebo 1. B na Orlici. Hip Chick Dne proběhl na naší škole Hip Chick. Ptáte se, co je to? Je to školní obdoba soutěže Miss. Nám ale nešlo tolik o krásu jako o vědomosti. Dívku volila třída, samotná Hip Chick si pak zvolila svůj realizační tým. A kdo to celé vyhrál? Pouze jednu vítězku si zvolili sami diváci, jinak volila naše přísná a nepodplatitelná porota. Takže Miss Hip Chick sympatie se stala Lucie Tasová z 8.B. Druhou více Miss Hip Chick byla Martina Novotná z 8.A. První vice-miss byla Kateřina Kovářová ze 7.A. A úplně první a také absolutní Miss Hip Chick se stala Lucie Tasová. Moc gratulujeme vítězkám Pavlína Vernarová ZUŠ A. MUCHY LETOHRAD Hodně štěstí, zdraví, radosti a úspěchů v práci i osobním životě Vám do Nového roku přejí žáci a zaměstnanci ZUŠ v Letohradě. Zdravím Vás z naší Základní umělecké školy a přeji Vám jménem všech našich pedagogů šťastný, zdravý a spokojený rok Život je velice krátký a tak bychom si měli uvědomit, co je pro nás důležité a co zbytečné. Chtěl bych připomenout, jak důležité je postarat se o naše děti, podpořit je ve všem, co chtějí dělat a o co mají zájem. Měli bychom si pro ně najít čas, projevit jim náklonnost, lásku. Ukázat jim, že se na nás mohou ve všem spolehnout a mohou nám důvěřovat. Všichni vzpomínáme ještě na Vánoční koncert, který se nám dle ohlasu publika velice povedl. Jsme moc rádi, že se nám podařilo 12 takovýmto hezkým vystoupením našich dětí úspěšně zakončit rok Děkuji našim dětem, našim pedagogům a výbornému publiku. Budeme se těšit na další shledání. Dovolte mi prosím, abych ještě touto cestou poděkoval těm, kteří nás morálně a finančně podporují: Městu Letohrad panu starostovi Petru Fialovi, pánům místostarostům Ing. Zdeňku Maixnerovi a Martinu Hatkovi, děkujeme obci Dolní Dobrouč, obci Dlouhoňovice, panu L udovítu Marcinčínovi, panu Mgr. Petru Vackovi, panu Vladimíru Zamazalovi, panu Ing. Jaroslavu Vackovi z hudebnin v Jablonném nad Orlicí, děkujeme srdečně paní Magdaléně Vlčkové, panu Ing. Honzovi Kohoutovi z Alberonu, panu Karlu Stejskalovi z Testy Letohrad, panu Pavlu Taclovi z Unity Letohrad, panu Mgr. Petru Cinkovi, panu Josefu Maříkovi z AF Brassbandu, panu Jiřímu Foglovi z firmy Elektro Fogl, panu Pavlu Krátkému z Golempressu s.r.o., panu Ing. Miroslavu Víchovi z R-netu ČR Králíky, panu Jaroslavu Kopeckému ze společnosti RESAL Ústí nad Orlicí a panu zvukaři Miloši Fišerovi. Velký dík patří našim pedagogům, kteří svoji práci dělají opravdu výborně: Janě Kinscherové klavír, Zdence Felgrové housle, Hance Taraškové výtvarný obor, Jindřišce Petrákové literárně dramatický obor, Olince Dominikusové klavír, Gabriele Krečmerové flétna, Katce Amortové hoboj, Janě Faltusové klavír, Květě Zelenkové zpěv, Kláře Remsové zpěv, Mirce Stejskalové housle, sborový zpěv, Miroslavu Fričovi kytara, flétna, Klementu Holému housle, kytara, Ladislavu Melšovi klarinet, saxofon, Michalu Foglovi trubka. Velký dík patří Silvě Šafářové, která je dobrou duší naší školy. Važ si svého života a ať tvé srdce stále naplňuje láska, upřímnost, čistota, dobrota a ochota. Protože bez těchto hodnot se ti život hodně zamotá. (Honza Volf) Ať se Vám všem daří dobře. Petr Oravec, statutární zástupce řed. ZUŠ Literárně dramatický obor To je opravdu obor PRO KAŽDÉHO, neboť se neopírá přímo o múzické nadání. Formou her a praktických cvičení rozvíjíme OSOBNOST dítěte. Náš dramaťák není divadelní kroužek. Je to obor zaměřený na sféru sociální a múzickou. Děti se zde učí uvědomovat si sebe sama, tvořit, mluvit, mlčet, vnímat, reagovat na situace, se kterými se setkávají či mohou v životě setkat, myslet, věřit si, pokoře, respektu, schopnosti prosadit se, nebát se, jednat, komunikovat. Tyto dovednosti jsou potřebné v mnoha povoláních, ale především jsou důležité pro VŠECHNY ŽIVOTNÍ ROLE A SITUACE. V rovině múzické se učíme pracovat s hlasem, tělem, textem, hudbou LDO je vhodný pro ty, kdo se potřebuje vyřádit, uklidnit, zasmát, kamarádit se, nenudit se, rozvíjet se, hrát si, učit se být člověkem. Individualita a jedinečnost každé osobnosti je zde respektována. V jedné skupině dětí má své rovnocenné místo uzavřené, neprůbojné dítko stejně jako hyperaktivní. Dbáme i na kulturu projevu, přirozenost a seberealizaci. Při tom si vyzkoušíme namalovat hudbu, výtvarně či pohybově ztvárnit třeba abstraktní pojem, zazpíváme si při rytmických cvičeních a pustíme uzdu fantazii při improvizaci. Každý si zde nejde to své, co ho těší, baví, v čem vyniká a hrou se přiučí něčemu novému. Těší se na Vás Jindřiška Petráková LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM Santiago de Compostela 2007 Španělská vesnice očima českých poutníků Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu fotografií z putování Svatojakubskou cestou ze španělského Ovieda do Santiaga de Compostela. Výstava bude k vidění po celý únor v prostorách arkád zámku. Akce proběhla v srpnu loňského roku v rámci projektu We are walking together to change the World from Europe, který připravila šternberská pobočka mezinárodní organizace People to People International a finančně ji podpořila Česká národní agentura Mládež. Z Letohradu se pouti zúčastnili tři stávající studenti, jedna absolventka a učitelka místního gymnázia. Zároveň bychom Vás rádi pozvali na povídání spojené s promítáním fotografií z naší cesty. Rádi zodpovíme Vaše dotazy a podělíme se o naše zážitky a zkušenosti. Toto setkání se uskuteční v úterý v hod. v učebně geografie na letohradském gymnáziu. Lenka Kestřánková

11 INFORMACE Z OBLASTNÍ CHARITY MATEŘSKÉ CENTRUM MOZAIKA Únor 2008 program Zveme všechny maminky a tatínky s dětmi především na mateřské dovolené, do mateřského centra v Letohradě. MC je místo setkávání, navazování nových přátelství, výměny zkušeností, získávání nových poznatků a aktivní trávení volného času s dětmi. Otevřeno máme Po, Út, Čt, Pá od 9.00 do hodin. Přes jarní prázdniny od do bude MC dopoledne zavřeno! PONDĚLÍ od do hod. Cvičení na míčích vede paní Hana Štěpánková, protahovací, posilovací a zdravotní cviky na gymballech; vhodné i pro těhotné ÚTERÝ otevřená je herna MC od 9 do 12 hodin STŘEDA hod. hlídání dětí (viz info níže) ČTVRTEK od do hod. Tvořivá dílna Valetýnská dekorace Tvořivá dílna není! Dekorativní rámeček na fotky z papíru přineste si s sebou nějaké fotky Závěsná dekorace do dětského pokojíčku PÁTEK od do hod. Zpívánkové tvoření vedou Pavla Zamazalová a Hela Poláčková, hudebně pohybové činnosti a výtvarná činnost pro nejmenší děti. Keramická dílna pro maminky: 8. 2., od hod. V únoru se chystáme zahájit příležitostné hlídání dětí. Nejedná se o alternativu jeslí! V pondělí a ve středu v době od 8.00 do hod. máte možnost si u nás nechat pohlídat Vaše dítě, po dobu max. 4 hodin a max. však 8 pracovních dní v měsíci. Služba hlídání dětí je zpoplatněná, a to sice 20 Kč/1 hodinu za jedno dítě. Důvodem tohoto omezení je náš zájem poskytnout tuto službu širokému spektru zájemců. Zároveň může být hlídáno maximálně 5 dětí. V průběhu dne se jich SPORT může vystřídat i více. Na hlídání je nutno se dohodnout den předem na tel. č nebo , na nebo osobně. AKCE V CENTRU NA ÚNOR JARNÍ PRÁZDNINY Po Čt , Pá Pro děti od 6 do 13 let. Na každý den bude pro děti připraven program a volné hry. Po turnaj v kulečníku, výroba zvířátka ze sena Út výroba ozdobného rámečku na fotky, sáňkování (dle počasí) St malování barvami na sklo, kurz 1. pomoci s Červeným křížem Čt turnaj ve fotbálku, výroba dárku k Valentýnu Pá výroba gelových svící, výroba závěsných andílků Poplatek za 1 den 50 Kč. Možné přihlásit obědy den předem do 11 hodin v jídelně Marek, dětská porce 43 Kč. Děti můžete přihlašovat na níže uvedených kontaktech do od 17 hod. beseda na téma Manželství dnes s PhDr. Jitkou Tempírovou z Manželské a rodinné poradny v Ústí n. O. Při příležitosti týdne manželství ( ) zveme všechny partnerky a partnery, kteří chtějí posílit svůj nynější či budoucí vztah, vyslechnout si odbornici a popovídat si o tomto tématu Jaká jsou dnešní manželství? Problémy a krizové momenty v manželství. Co manželství posiluje? od hod. Kurz 1. pomoci kojenců a dětí Pro rodiče, kteří se chtějí naučit, jak zachraňovat dítě v ohrožení života, co dělat při různých úrazech s možností si to vyzkoušet a zeptat se na vše, co by Vás na toto téma zajímalo od hod. Dětský maškarní karneval Pro rodiče s nejmenšími dětmi. Přijďte si zatancovat, pohrát a zasoutěžit. Soutěž o nejpovedenější dětskou masku. Vstupné 20 Kč/1 rodina. KONTAKTY: mob , tel , www. uo.caritas.cz ÚNOR VE STREETU Zapiš si do diáře..:) Pátek v hod. Break Dance projekce promítání na projekci break dance soutěže BBOY UNIT vol. 8, skupina vs. skupina, která se konala v Jižní Koreji Nenechte si ujít jedinečný zážitek all star teamů z Francie, USA, Koreje, Tchaj-wanu, Číny a Německa Promítání pro Vás připravil výborný brejkař Ondra Němec alias Ice, který rovněž rád odpoví na všechno, co Tě ohledně brejku zajímá Vstup zdarma Čtvrtek v hod. Valentýnská party pro všechny, kteří si chtějí zaskotačit na disco dance a zapojit se do soutěží o drobné ceny, nebo se jen tak odreagovat Vstup zdarma Pátek v hod. Bubenická sešlost vezmi cokoliv, do čeho se dá mlátit, a přijď ze sebe vybít všechno přebytečné Nemášli svůj buben, máme tady 8 kusů na půjčení. Rytmus udává Jan Čanda. Vstup zdarma Čtvrtek v hod. Projekce dokumentárního filmu Dětský svět drog film o osudech Honzy a Štěpána pocházejících ze zcela rozdílných sociálních i rodinných poměrů. Jak Honza, tak Štěpán měli vážné problémy s drogami a oba je nakonec s pomocí rodinných příslušníků zvládli. Po skončení filmu bude prostor pro diskuzi nad otázkami, které divákům při sledování filmu možná vyvstanou Vstup zdarma. O jarních prázdninách bude NZDM Street otevřen od do 18.00! Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Street v centru Pod střechou Pondělí, úterý, čtvrtek až Středa individuální schůzky Pátek až Centrum Pod střechou, Taušlova 714, Letohrad, mob , tel , BIATLONOVÁ SEZÓNA ZAHÁJENA Klub biatlonu OEZ Letohrad vstoupil úspěšně do zimní sezóny závodem Českého poháru dorostu a dospělých v Harrachově. Celkem patnáct medailí ve dvou závodech je dobrá bilance. Nejúspěšnější z dorostu byl V. Vávra, který si dvakrát vyjel zlato, stejně jako u mužů C P. Halbrštát (viz výsledky pod článkem). Úspěšní byli L. Kristejn a L. Johanidesová, kteří si na těchto závodech vyjeli účast na Mistrovství světa juniorů 13

12 v Ruhpoldingu. Českému poháru v Harrachově předcházela příprava sportovců na prvním sněhu, která se konala jako každoročně na Černé hoře. Šedivský lom v Letohradě se potýká s nedostatkem sněhu. Proto přesunuli dorostenci své týdenní soustředění do Harrachova, kde jsou sněhové podmínky lepší, a kde rovněž trénovali starší žáci. Mladší žactvo spolu s přípravkou využívá v pravidelných trénincích běžkařských tratí na Suchém vrchu a v Říčkách. Taky na žáky čekalo první kolo Českého poháru, tentokrát v Jáchymově, a vybojovali zde pět medailí (viz výsledky pod článkem). Sportovci mají před sebou další kola Českého poháru nyní dorost v Jáchymově. Následuje Zimní olympiáda mládeže v Rožnově, kde budou biatlonisté z Letohradu reprezentovat Pardubický kraj. Pod hlavičkou oslav 700 let města Kyšperk se února bude konat II. kolo Českého poháru žactva v Letohradě, na které srdečně zveme všechny příznivce biatlonu. Pevně věříme, že nám počasí bude nakloněno. V případě špatných sněhových podmínek by se závod uskutečnil na Suchém vrchu. Vrcholem zimní biatlonové sezóny bude Mistrovství České republiky v Jablonci n. N. v prvním březnovém víkendu, kde poměří své síly biatlonisté z celé ČR ve všech kategoriích. Držíme našim závodníkům palce, aby celá sezóna byla alespoň tak dobrá jako její začátek. Výsledky: Rychlostní závod Kategorie Dorostenci A: 1. V. Vávra, 2. M. Krčmář, 7. O. Kroupa, 11. M. Morkes, 16. J. Suchodol; Dorostenky A: 4. M. Havlová, 6. T. Bílá, 7. M. Vávrová, 10. M. Blinková; Dorostenci B: 2. L. Kristejn, 4. O. Exler, 6. A. Poláček, 7. R. Morkes, 10. J. Novotný; Dorostenky B: 2. L. Johanidesová, 7. R. Davidová, 8. N. Levá; Muži B: 1. A. Dytrt, Muži C: 1. P. Halbrštát Výsledky: Štafetový závod jednotlivců Kategorie Dorostenci A: 1. V. Vávra, 2. M. Krčmář, 4. O. Kroupa, 10. M. Morkes, 21. J. Suchodol; Dorostenky A: 2. M. Vávrová, 4. M. Blinková, 5. M. Havlová, 7. T. Bílá; Dorostenci B: 1. L. Kristejn, 3. O. Exler, 4. R. Morkes, 6. A. Poláček, 8. J. Novotný; Dorostenky B: 1. L. Johanidesová, 3. R. Davidová; Muži B: 2. A. Dytrt; Muži C: 1. P. Halbrštát Výsledky: Rychlostní závod Kategorie Žáci B: 2. J. Procházka, 6. M. Bárnet, 7. T. Cimr, 10. J. Moravec, 19. T. Bielčík; Žákyně B: 7. M. Vodehnalová, 8. Z. Fáberová, 11. L. Střihavková; Žáci C: 2. P. Vinduška, 6. M. Adamec, 20. T. Majvald; Žákyně C: 3. K. Černá, 4. M. Adamcová, 7. V. Tomanová, 8. A. Bárnetová, 10. K. Faltusová Výsledky: Závod s hromadným startem Kategorie Žáci B: 5. J. Procházka, 10. T. Cimr, 16. M. Bárnet, 19. J. Moravec, 24. T. Bielčík; Žákyně B: 4. M. Vodehnalová. 7. Z. Fáberová; Žáci C: 3. P. Vinduška, 10. M. Adamec, 12. T. Majvald; Žákyně C: 2. K. Černá, 6. A. Bárnetová, 7. M. Adamcová, 9. V. Tomanová, 13. K. Faltusová DALŠÍ ZPRÁVY VÝLUKY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI Jak je avizováno v Jízdním řádu ČD, budou na trati Letohrad Lichkov v letošním roce probíhat výluky z důvodu prací na elektrifikaci trati Letohrad Lichkov Miedzylesie PKP. Výluky v měsíci lednu již započaly v úseku Letohrad Jablonné n. O. a pokračovaly do 30. ledna. V únoru je předpoklad výluk 5. až 10. a 19. až 21. února v témže úseku a od 22. do 29. února pak v úseku Jablonné n. O. Lichkov. Výluky zpravidla trvají od 8.05 do hod., v pátek od 8.05 do hod. Možnost změny z důvodu klimatických a provozních podmínek. Petr Buryška, dopravní komise PROGRAM LEADER DOTACE PRO DROBNÉ PODNIKATELE I SPOLKY O dotacích z Evropské unie slyší každý občan i podnikatel téměř denně z televize, rádia nebo novin. Ale jenom málokdo ví, že i on by se mohl o tyto prostředky pro své podnikání, nebo pro činnost svého spolku ucházet. Jedním z dotačních titulů, který toto umožňuje a do jehož přípravy se zapojilo také město Letohrad, je program Leader. V rámci tohoto programu se v období let budou moci ucházet o podporu svých projektů obce, spolky a podnikatelé v zemědělství a lesnictví. Úspěšné čerpání v uvedeném období však předpokládá aktivní zapojení se do přípravy programu již od samého začátku. Tuto přípravu organizačně zabezpečuje občanské 14 sdružení Místní akční skupina Orlicko se sídlem v Žamberku. Více informací o programu najdete na webových stránkách sdružení: mas.orlicko.cz, kde jsou k dispozici i kontakty na odpovědné osoby. Red. VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ A ČLENŮ SAMOSPRÁV SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO V rámci vzdělávání úředníků a členů samospráv Sdružení obcí Orlicko se během osmi kurzů zúčastnilo na 170 lidí ze dvaceti měst a obcí. Kurzy probíhaly v období od června 2006 do listopadu 2007 celkem ve třech městech Žamberku, Jablonném nad Orlicí a Králíkách. Podstatná část nákladů byla hrazena z Evropského sociálního fondu a z prostředků státního rozpočtu. Vzdělávání se uskutečnilo ve dvou programových blocích práce s počítačem, zakončená testy ECDL Start nebo ECDL Komplet a cvičení komunikačních technik zaměřené na asertivitu, zvládání stresu a zvládání pracovní zátěže. Většina zájemců byla spokojena jak s technickým vybavením při výuce, tak s přístupem jednotlivých lektorů, jejich odbornou zdatností i přiměřeností nároků a postupem při výuce. Studijní materiály byly od školitelů poskytnuty v dostatečném množství a kvalitě. Celková úspěšnost při závěrečných testech byla cca 92 %, což je velmi dobrý výsledek. Rozložení do skupin po patnácti účastnících bylo optimální, výuka mohla probíhat plynule s dostatkem času na procvičení látky a zodpovězení dotazů. Organizace kurzů ve třech městech se plně osvědčila, účastníci nemuseli daleko dojíždět a na jednotlivých úřadech bylo možno lépe řešit neúčast pracovníků v zaměstnání. I rozdělení podle náročnosti testů na ECDL Start a ECDL Komplet bylo vyhovující a každý si tak mohl vybrat podle svých možností odpovídající kurz. Spolupráce s dodavatelskými firmami AgroKonzulta Žamberk a jejím školícím střediskem IdeaHelp a s Kabelovou televizí Přerov a.s. byla velice dobrá a profesionální. Organizaci výuky i případné problémy jsme řešili operativně k celkové spokojenosti všech zúčastněných. Využití finančních prostředků z Evropského sociálního fondu bylo účelné, jejich čerpání probíhalo prostřednictvím Úřadu práce v Pardubicích bez větších problémů. Celkové hodnocení kurzů je velmi dobré a do budoucna budeme v podobných akcích pokračovat. RNDr. Vladimír Nožka, vedoucí projektu STATISTICKÉ ŠETŘENÍ ČSÚ Český statistický úřad provádí sledování životní úrovně domácností. Tato statistika rodinných účtů (RÚ) sleduje hospodaření soukromých domácností. Informace o spotřebě v jednotlivých typech domácností a o vlivu různých faktorů (např. růstu cen, situace na trhu atp.) na strukturu vydání a spotřební zvyklosti domácností nelze získat z jiných zdrojů. Údaje ze statistiky RÚ jsou významným podkladem pro kvalifikované rozhodování při realizaci sociální politiky státu i pro další

13 činnosti (sociální a ekonomický výzkum, složení spotřebního koše jako vstupní podklad k výpočtu cenových indexů ). V současné době hledáme zpravodajské domácnosti, které by byly ochotny za čtvrtletní odměnu 855 až Kč (podle počtu členů domácnosti) sdělovat veškeré příjmy a výdaje za všechny členy domácnosti. Tyto údaje se zapisují měsíčně do Deníků a údaje slouží pouze ke statistickým účelům. Povinnost mlčenlivosti a ochranu důvěrných statistických údajů zajišťuje 16 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů a zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kontaktní osobou pro zájemce o tuto činnost je paní Čermáková, tel , z ČSÚ, SOZT Pardubice. Ing. Jaromír Tomášek, CSc., vedoucí SOTZ Pardubice INFORMACE MO ČRS LETOHRAD - REALIZACE ZÁCHRANNÉHO PRO- GRAMU CHOVU MNÍKA JEDNOVOUSÉHO Mezi jednu ze základních činností MO ČRS Letohrad patří i péče o rozmanitost původních druhů ryb v revírech, které spravuje. V našem případě se jedná o revír Tichá Orlice 5, který je pstruhovou vodou Východočeského územního svazu Hradec Králové a který patří do zarybňovacího plánu naší MO. K tomuto cíli již řadu let využíváme kapacity vlastního líheňského a chovného zařízení na Orlici, které zajišťuje dostatečnou produkci rybích násad pro řádné zarybňování tohoto revíru. K obohacení rozmanitosti rybích druhů se naše MO již několik let věnuje umělému výtěru a následnému odchovu velmi pozoruhodné ryby, jediného vyskytujícího se zástupce treskovitých ryb u nás, kterým je mník jednovousý. Tento převážně noční dravec byl ještě donedávna kriticky ohroženým druhem a jeho lov byl zcela zakázán. Pozvolným růstem populace tohoto druhu již dnes patří k významnému obohacení sportovního rybolovu a při kontrolních odlovech jsou stále častěji odchytávány 3 5leté exempláře po celé délce našeho revíru. Tyto ryby jsou již schopny samostatného výtěru, takže lze počítat s částečným přírůstkem z přírodního rozmnožování. Předcházející a další úspěšné rozšiřování této ryby by nebylo možné realizovat bez finanční podpory Pardubického kraje a města Letohradu. To, že nám jsou schopny finančně přispět, je důkazem vysokého zájmu obou institucí o pozitivní změny ve vodním životním prostředí na svém území. Díky patří i našim pracovníkům, kteří mají realizaci záchranného programu této ryby na starosti a kteří tuto činnost provádějí za minimální nárok na odměnu. Dále všem ostatním z odboru životního prostřední kraje Pardubického a města Letohradu za vstřícný postoj a podporu v naší práci. Výsadba této atraktivní ryby v počtu více jak ks v násadové velikosti cca 12 cm v loňské roce je toto důkazem. Zároveň si dovoluji vyjádřit přesvědčení, že se i v tomto roce setkáme s podporou v této snaze o plnohodnotné navrácení tohoto rybího druhu do našich vod. Současně bych využil tohoto článku a popřál všem našim členům i všem lidem, kteří mají rádi přírodu v tomto roce pevné zdraví, pohodu, osobní i pracovní úspěchy a v neposlední řadě rybářům mnoho rybářských úspěchů. L. Fiedler ANETA ŠROLEROVÁ FINALISTKOU MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE GOLDEN LUTE 2007 TŘINEC Ve dnech v Třinci proběhlo druhé a třetí kolo mezinárodní pěvecké soutěže v jazzové, folkové a populární písni Golden Lute Zlatá loutna. Historie soutěže sahá do roku 1966 a u jejího zrodu stála česká kapela Bukanýři. Na Zlaté loutně soutěžilo spousta známých osobností dnešní populární hudební scény. V roce 1982 si cenu za první místo odnesla Darina Rolincová, rok poté natočila s Karlem Gottem známou píseň Zvonky štěstí. Darina Rolincová také v letošním ročníku přijala místo členky poroty. Další osobností Golden Lute je i Iveta Bartošová, která zde v roce 1983 získala druhé místo. Letošní ročník se konal po dvacetileté odmlce a pořádala ho ZUŠ Třinec ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel školy v rámci grantového projektu Visegradského fondu. Garantem a hlavním porotcem byl prezident Akademie populární hudby České republiky pan Petr Šiška, místo mediálního partnera přijal Český rozhlas Ostrava. Soutěž měla 3 kola, byla rozdělena do dvou věkových kategorií a mohli se jí zúčastnit zájemci ze zemí Evropské unie. Z přihlášených sedmdesáti soutěžících porota vybrala 7 finalistů do každé kategorie. Finále proběhlo za doprovodu orchestru a bylo nahráno Českým rozhlasem. Každý finalista měl na zkoušení s orchestrem pouhých 20 minut, zde se projevila zejména úroveň muzikality jednotlivých soutěžících. Úroveň pěveckých výkonů byla velmi vysoká, téměř všichni soutěžící měli krásný hlas a čistou intonaci. Porotci se proto zaměřovali především na hodnocení frázování, feelingu, předání energie, přirozenosti výkonu a celkového charisma. Naše město, region a republiku výborně reprezentovala Aneta Šrolerová, která se probojovala až do finálové sedmičky a dle Petra Šišky byla jednou z favoritek této soutěže. Její muzikální kvality ocenili i členové doprovodného orchestru, který byl složen z profesionálních hudebníků. Aneta jako jediná ze všech soutěžících zazpívala svou píseň Ve stínu na pláži (Jitka Zelenková / Jiří Štaidl) s orchestrem na poprvé bez jediné chyby. Aneta Šrolerová studuje 3. rokem sólový popový zpěv v Pěveckém hlasovém studiu v Letohradě a na soutěž se připravovala pod vedením Pavlíny Kalousové Hockové, DiS. Navštěvuje 9. třídu na ZŠ Komenského a zpěvu by se chtěla věnovat profesionálně. ZE ZÁPISNÍKU POLICIE Rekordmanem místního Obvodního oddělení Policie ČR se stal jeden mladík, který v průběhu několika mála prosincových nocí přemístil do svého osobního vozidla z místní firmy několik metráků železa. K přesunu používal stavební kolečko, které si o svých nočních,,službách půjčoval z vedlejšího rozestavěného domu. Tam také zřejmě zjistil, že by se mu mohlo v budoucnu hodit i část Haki lešení, které pro jistotu sebou také přibalil. Mladíka se podařilo policii dopadnout. Vyšlo najevo, že se nejedná o žádného svatouška a s podobnými praktikami má již nemalé zkušenosti. Od poloviny listopadu do poloviny prosince zkoušel v Letohradě štěstí 30letý muž. Navštěvoval areál místní firmy, odkud přemisťoval traverzy, kovové profily a motory z osobních vozidel do sběrných surovin, kde za jedno kilo vyinkasoval čtyři koruny. Celkem si tak pracovitý muž vydělal 7,5 tisíce. Nyní mu hrozí stíhání pro trestný čin krádeže. Již v devatenácti letech si vysloužil trestní stíhání hned ze tří trestných činů nezodpovědný řidič z Letohradu. Na sklonku loňského roku ho policisté přistihli za volantem trabantu. Jenomže mladík vůz sebral bez vědomí majitele, neměl u sebe řidičský průkaz a policisté navíc zjistili, že mu byl Okresním soudem v Ústí nad Orlicí vysloven zákaz řízení. Proto se nyní bude ve zkráceném přípravném řízení zpovídat z trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí, jízdu bez řidičáku a neoprávněného užívání cizí věci. A právě díky zkrácenému přípravnému řízení soud během několika málo dnů vyřkne rozsudek dopoledne zaúřadoval zloděj v jedné letohradské střední škole. Vytipoval si neuzamčenou šatnu této školy a navštívil ji. Jeho návštěva mu přinesla ovoce, kdy v kapse jedné z odložených bund nalezl peněženku. V té byly peníze, osobní doklady a platební karta. Toto všechno si odnesl, čímž způsobil jednomu ze studentů školy škodu za 600 korun. Po zloději pátrají letohradští policisté. 700 LET OSÍDLENÍ SUPÍ HORY Po smrti Václava III. v r došlo k zeslabení úřední moci, které využilo některé panstvo k loupeživým výpravám na slabě chráněná sousední zboží. Opat Petr Žitavský v kronice zbraslavského kláštera učinil zápis, 15

14 který je zatím nejstarším písemným dokladem o existenci Supí Hory, později Kyšperka a Letohradu. Léta páně 1308 v měsíci září zapsal:,, Jak veliká asi tehdy utrpení zkoušel zbraslavský klášter u Lanškrouna, Ústí nad Orlicí, Třebové a na okolních tamních statcích? Zajisté nekonečná, neboť všichni sousedé těch zbraslavských majetků je drancovali, utiskovali a denně tam páchali nejhorší ohavnosti. Tehdy jsem slyšel nářek chudáků, viděl jsem běhati panny a ženy bez šatů, nahé a plačící neboť všichni rytíři pod králem Korutancem jakkoliv nepatrní, chtěli být králi a vykonávali na našich chudých zuřivou krutovládu. Ješek řečený ze Schildberka (Štítů) byl jedním králem, Jan Vusthub druhým králem, Jeniš ze Supí Hory také králem Doklad není příliš lichotivý pro starousedlíky. Za své předky nemůžeme. V zápisech se dočteme, že při výpravách unášeli i hezké ženy, a zřejmě proto je v Letohradě možné najít pohledné potomky těchto předků. Nelze dohledat, ve kterých rodech koluje výbojná krev žampašského panstva. Proto je veselá oslava doloženého osídlování zdejší oblasti naší povinností. Dobrou organizační úroveň dokládají konšelé např. při Kopečkové pouti. Proto navrhuji uspořádat veselý průvod. Vpředu představení města jako družina Jeniše. Za nimi historické osobnosti, které ovlivnili zdejší osídlení Harachové, Valdštejnové a osvícený pár manželů Vitanovských, kteří spojili panství orlické a kyšperecké. S pravděpodobným potomkem tohoto rodu jsme se setkali při jednání spisovatelů v r. 2007, které se uskutečnilo v prostorách zámku. Další významnou osobností byl Wenzel Freiherr von Breda, který se proslavil nejen založením Bredůvky, ale i,,italským manželstvím, postavením kaple na Kopečku, ale pravděpodobně i zničením městských zápisů. V průvodu by neměl chybět hrabě Cavriani, Nimptsch, Stubenberkové, ale i poválečný předseda národního výboru Vrbický a další. Zabydlení letohradské kotliny je podstatně starší a existuje reálná naděje nalezení písemného dokladu dřívějšího osídlení, např. s doložením klášterů Orlitz a Likwitz. Jan Šlesingr NOMINUJTE DOBROVOLNÍKY VÝCHODNÍCH ČECH NA GALAVEČER DEN D 2008! Dne byl slavnostně vyhlášen nový ročník ocenění dobrovolníků Den D Slavnostní galavečer Den D se bude konat ve Východočeském divadle a historicky poprvé budou oceňováni nejen dobrovolníci Pardubického kraje, ale celých východních Čech, tedy obou východočeských krajů, Pardubického i Královéhradeckého. Cílem je odměnit ty, kdo v sociální, zdravotní kulturní, výchovně-vzdělávací či ekologické oblasti dobrovolně a zdarma pracují pro své okolí, a to v kategoriích Odměna odborné komise, Hlasuje kraj, Hlasuje veřejnost, Hlasují média, Hlasují partneři. Pokud někdo zná ve svém okolí nějakého dobrovolníka, může jej nominovali na ocenění. Nominace je možné zasílat do na adresu SKP-CENTRUM, Den D, Jungmannova 2550, Pardubice. Nominační formuláře jsou na Kontakt: Leoš Malina, DiS., zástupce ředitele o.s. SKP-CENTRUM, , (redakčně kráceno) S MOUDRÝMI O ŽIVOTĚ Kdo se ničeho neodváží, nesmí v nic doufat. Johann Christoph Friedrich Schiller SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narodili se Kateřina Valentová Marián Maixner Matouš Marek Jakub Moravec Patrik Vychytil Veronika Macháčková Vážení rodiče, radujeme se s Vámi společně z narození Vašeho děťátka a vítáme je jako nového občánka našeho města. Manželství uzavřeli Miloš Kalousek Marcela Ludvíková František Hána Miroslava Bednářová Vážení novomanželé, blahopřejeme Vám k uzavření manželství a přejeme, ať je Vaše manželství trvalé a šťastné. Jubilanti Oldřich Kryštof Danuše Rudischová Marta Jansová Hedvika Moravcová Jaromír Malecký Ladislav Jiruška Božena Pilařová Marie Jandová Oldřich Hottmar Jan Vídeňský Rudolf Turko Josef Bernkopf Božena Dolečková Václav Vaníček Hana Nováková Naděžda Šejvlová Marie Taclová Jiří Vítek Libuše Velendorfová Ludmila Faltusová Marie Menclová Alois Tacl Lidmila Junková 70 let Ludmila Nožková, Letohrad 82 let Jaroslava Šprinclová, Letohrad Vážení spoluobčané, blahopřejeme Vám k významnému životnímu výročí 70, 75, 80 nebo více let, které v únoru oslavíte, a přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a životního elánu. Věk, případně část obce místa trvalého pobytu uvádíme jen v případě, že do uzávěrky měsíčníku máme písemný souhlas jubilantů. Děkujeme za pochopení. Vzpomínáme Hana Horčičková, Orlice Emilie Dolečková, Letohrad František Šťastný, Letohrad Anna Vyčítalová, Letohrad Vážení pozůstalí, přijměte projev upřímné soustrasti. ZUBNÍ POHOTOVOSTI ÚNOR 2008 Datum Lékař Adresa Telefon MUDr. Milota Lanškroun, Svobody MUDr. Nováková Lanškroun, Svobody MUDr. Strnadová Jablonné n. O., Na Dílech MUDr. Špička Králíky MUDr. Špičková Králíky Ošetření v době od 8 do 11 hod. 16

15 Z REDAKČNÍ POŠTY Vážené Zastupitelstvo města Letohradu, jsem mile překvapena pozorností, které se mi dostalo Vaším dárkem a přáním k vánočním svátkům a do nového roku Velmi si toho vážím a moc Vám děkuji. Také Vám přeji samé úspěchy ve Vaší činnosti, vespolek všem radostné prožití Vánoc a stálé zdraví v roce S pozdravem Koldová Antonie V Červené Vodě dne INICIATIVA ZA OSAMOSTATNĚNÍ KUNČIC INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU O ODDĚLENÍ ČÁSTI OBCE Proč se koná místní referendum? Referendum se bude konat o otázce Jste pro osamostatnění městské části Kunčice od obce Letohrad a vznik samostatné obce Kunčice s územím vymezeným k.ú. Kunčice u Letohradu? na základě návrhu přípravného výboru v té části obce, která by se měla oddělit, tedy KUNČICE. Kdo může hlasovat v místním referendu? Hlasovat může oprávněná osoba, kterou je státní občan ČR, který alespoň v den referenda dosáhl věku nejméně 18 let a je v den referenda na Kunčicích přihlášen k trvalému pobytu. Totéž právo přiznává zákon i občanu jiného státu, který v den místního referenda dosáhl věku nejméně 18 let, je v den referenda na Kunčicích přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Kdo nemůže hlasovat? Osoba, u které je překážka ve výkonu hlasovacího práva: a) vazba nebo výkon trestu odnětí svobody, b) zbavení způsobilosti k právním úkonům, c) omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví (karanténa), d) výkon vojenské činné služby, neumožňuje-li účast plnění povinností z této služby vyplývajících. Kdy referendum proběhne? Usnesením zastupitelstva bylo konání referenda vyhlášeno na den 16. února 2008 (sobota). Kde se bude hlasovat? Hlasování probíhá v hlasovacích okrscích, které jsou shodné se stálými volebními okrsky vytvořenými pro volby. V okrscích působí okrskové komise, dále se zřizuje místní komise, která m.j. organizuje činnost okrskových komisí a zjišťuje a zveřejňuje výsledky hlasování. Kunčice jsou rozděleny do dvou volebních okrsků (č. 2 a č. 5). Přesné vymezení zveřejní starosta v oznámení o době a místě konání referenda. Konkrétní místa hlasování budou dvě a hlasovací místnosti budou umístěny takto: - jídelna traktorové strojní stanice na dolních Kunčicích, - zasedací místnost Sboru dobrovolných hasičů v Kampeličce (město musí uzavřít s majiteli smlouvu o pronájmu, až poté budou místa definitivní). Lze hlasovat na hlasovací průkaz? Pokud oprávněná osoba, která by měla hlasovat v Kampeličce, má blíž od svého bydliště traktorku, může požádat městský úřad o vydání hlasovacího průkazu, a to písemně podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem a doručeným nejpozději 9. února 2008 nebo osobně nejpozději ve čtvrtek 14. února 2008 do hodin. Městský úřad předá hlasovací průkaz oprávněné osobě nebo osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí hlasovacího průkazu s ověřeným podpisem oprávněné osoby žádající o vydání hlasovacího průkazu, anebo jej oprávněné osobě zašle, jestliže o to požádá. Jak bude hlasování probíhat? Oprávněná osoba musí po příchodu do hlasovací místnosti prokázat okrskové komisi svou totožnost a státní občanství České republiky, popř. státu, jehož občan je oprávněn v referendu hlasovat. Tyto skutečnosti se prokazují občanským průkazem, průkazem o povolení k pobytu, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem. Doklady musí být platné! Okrsková komise ověří, zda osoba je zapsána ve výpisu ze seznamu oprávněných osob. Pokud zapsána není, musí kromě totožnosti a státního občanství prokázat oprávněnost hlasovat v místním referendu (tj. trvalý pobyt na Kunčicích). Oprávněná osoba hlasující na hlasovací průkaz jej musí odevzdat okrskové komisi. Oprávněná osoba obdrží od okrskové komise úřední obálku a hlasovací lístek, pak vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku (plenta), kde hlasovací lístek předepsaným způsobem upraví označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď ano, nebo ne. Hlasovací lístek pak vloží do úřední obálky. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku vloží oprávněná osoba úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou komisí do hlasovací schránky. 17

16 Za oprávněnou osobu, která upravila lístek v prostoru pro úpravu hlasovacího lístku, ale není schopna vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do hlasovací schránky, tak může učinit jiná oprávněná osoba, nikoliv však člen okrskové komise. Pokud se oprávněná osoba neodebere s hlasovacím lístkem a obálkou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, okrsková komise jí hlasování neumožní. Lze hlasovat mimo hlasovací místnost? Pokud oprávněná osoba má závažné důvody, zejména zdravotní, může požádat městský úřad a v den hlasování okrskovou komisi, aby mohla hlasovat mimo hlasovací místnost. Hlasovat lze pouze v rámci příslušného hlasovacího okrsku. K takové osobě vyšle okrsková komise dva své členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem. I při tomto hlasování musí být zachována tajnost hlasování. Kdy budou známy výsledky hlasování? Místní komise po přezkoumání zápisů okrskových komisí zjistí celkové výsledky hlasování a vyhlásí je zveřejněním na úřední desce neprodleně po vyhotovení zápisu o výsledku hlasování. Jaké jsou podmínky platnosti místního referenda? K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň poloviny oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. V místním referendu, v němž se rozhoduje o oddělení části obce je rozhodnutí přijato, jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob zapsaných v seznamu oprávněných osob v té části obce, která se má oddělit. STANOVENÍ POČTU OKRSKOVÝCH KOMISÍ A MÍSTNÍ KOMISE REFERENDUM V souladu s ust. 21 odst. 2 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů stanovuji následující minimální počty členů okrskových komisí a místní komise pro konání referenda o oddělení městské části Kunčice od Letohradu a vzniku samostatné obce Kunčice konaného dne 16. února Okrsek č. 5 Kampelička, zasedačka SDH 4 členové komise Okrsek č. 2 Letohradská zemědělská, společenská místnost střediska Kunčice 4 členové komise Místní komise zasedací místnost MěÚ Letohrad 4 členové komise V Letohradě dne 15. ledna 2008 Petr Fiala, starosta města Letohrad STANOVISKO STAROSTY MĚSTA K ČLÁNKU PANA SEINERA, ZVEŘEJ- NĚNÉM V DENÍKU PRÁVO DNE ANEB MÉDIA PRO OBČA- NA Že se objeví celá řada nepříjemností s iniciativou za osamostatnění Kunčic, jsem věděl hned od začátku. Že bude padat celá řada zaručených a často i zaručených argumentů, mi bylo jasné také hned. Že to budou některá média považovat za senzaci, bylo zřejmé rovněž. Ale že někteří novináři pracují jako např. pan Zdeněk Seiner z Práva, udivilo i mě. Proč? 1. Již senzační název článku Město Letohrad se možná rozdrobí na 5 vesnic Letohrad je téměř šest desítek let složen ze 4 místních částí Abecedně: Červená, Kunčice, Letohrad (Kyšperk), Orlice. Kromě toho, že napočítat do pěti (čtyř) by neměl být pro nikoho problém, jak si může autor dovolit tak nehorázný nadpis? Jsme před referendem na Kunčicích, o referendech v Letohradě, Červené či na Orlici o podobné otázce nevím jako starosta města vůbec nic. Od autora to považuji téměř za drzost a arogantnost při tak závažném tématu použít v nadpisu se rozdrobí na XY vesnic. 2. Nejsem, jak je uvedeno, Petr Fiala (ODS), v komunálních volbách jsem byl do zastupitelstva zvolen za SPL Sdružení pro Letohradsko, sdružení nezávislých kandidátů. 3. Petici za odtržení od Letohradu podepsalo už 380 lidí to považuji za více než profesně špatné a vidím v tom téměř manipulování s občany. Přibližně 350 občanů z Kunčic podepsalo Návrh na konání místního referenda s položenou otázkou Jste pro osamostatnění městské části Kunčice od obce Letohrad a vznik samostatné obce Kunčice s územím vymezeným k.ú. Kunčice u Letohradu?. Je nutné zdůraznit, že podepsání návrhů na vypsání místního referenda není automatickým souhlasem s odtržením Kunčic. Nemanipulujme s občany! Osobně vítám, že referendum bylo vypsáno, v atmosféře, jaká byla iniciativou vyvolána, se nedá dobře pracovat a občanům ani žít. Informace o zhoršujících se mezilidských vztazích (málem i mezi sousedy) nás nikoho nemohou nechat lhostejnými. Čím dříve se tato záležitost uzavře, tím pro všechny lépe! 4. Jsem citován, jako kdybych panu novináři odpovídal. Smutné na tom je, že si nejsem vědom toho, že bych někdy někomu z deníku Právo či panu Seinerovi rozhovor na toto téma poskytl. Citaci, kterou p. Seiner použil, si našel na internetu, tedy je pravdou, že v závěru článku nemá být řekl Právu starosta Letohradu, ale autor měl napsat vybral či vytrhl jsem útržky z dopisu starosty města občanům Kunčic ze dne Osobně jsem rád, když se věci uvádějí správně. I proto, že se mě na to mnoho spoluobčanů ptá, sděluji 18

17 fakta k tomuto článku v tomto oficiálním stanovisku. Nevěřme všemu, co se dozvíme v médiích. Informovat občany se má, ale styl práce a kvalita informací v článku je tristní. Takový zavádějící článek na jakékoli téma není první, jsem realista, určitě také ne poslední... Petr Fiala v.r., starosta města Letohrad Článek z deníku Právo ze dne : Město Letohrad se možná rozdrobí na pět vesnic Chystané referendum o odtržení Kunčic od Letohradu může být prvotním impulsem pro to, aby se šestitisícové město rozdrobilo na pět vesniček. Letohrad totiž vznikl před necelými 60 lety sloučením Kunčic, Kyšperku, Orlice a Rotneka. Referendům se podle sdělení starosty Letohradu Petra Fialy (ODS) bude konat 16. února. Rozhodlo o tom 19. prosince loňského roku zastupitelstvo města. Petici za odtržení od Letohradu podepsalo už 380 lidí, řekl Ivan Hanzl z občanského sdružení Tulipaan. V Kunčicích žije asi tisíc lidí, petici tedy podepsala asi polovina dospělých s volebním právem. Pokud by přišli k referendu všichni signatáři petice, je o odtržení jednoznačně rozhodnuto. Kunčice jsou opomíjeny Ti, kteří podepsali, souhlasí s názorem, že Kunčice jsou opomíjeny a do jejich rozvoje radnice nemíní investovat v dostatečné míře. Sdružení Tulipaan usiluje o to, aby občané Kunčic sami sebevědomě a zodpovědně rozhodovali o dění v Kunčicích. Nepřichází přitom s žádným objevením Ameriky, ale chce navázat na 57 let přerušenou tradici samostatných Kunčic, píše Tulipaan na svých webových stránkách. Tato iniciativa mne mrzí za situace, kdy jsem se po nedávných komunálních volbách stal starostou a nesetkal jsem se na kandidátkách s většinou současných představitelů o. s. Tulipaan. Situace mne mrzí dvojnásob proto, že dokončujeme strategický plán rozvoje města, kde jsou projekty pro rozvoj Kunčic v objemu větším než 25 miliónů korun a kdy jsme již získali několikamiliónovou dotaci na výstavbu startovacích bytů v bývalé školní budově, je podepsána smlouva se státem, dodavatelem a přestavba započala. Představa odstoupení od smluv, úhrady sankcí a možné uzavření si cesty při vratce dotace pro budoucí dotace je pro mě zcela nepřijatelná. Samozřejmě se ve strategickém plánu objeví celá řada investic do infrastruktury, která bude sloužit všem 6200 občanům Letohradu. Případným odtržením tratí nejen samotný Letohrad, ale nepomohou si ani Kunčice, řekl Právu starosta Letohradu. Zdeněk Seiner VYJÁDŘENÍ LEOPOLDA FALTUSE Dlouhá desetiletí byla naše vesnice samostatná, pod vedením rozumných a poctivých občanů. Ti řídili obec až do nedobrovolného sloučení s Letohradem. Po roce 1990 se začaly některé vesnice osamostatňovat. V okolních obcích, které se osamostatnily, tak do dnešních dnů nelitují a již nikdy by se nevrátily. Každý z nás vidí, jak tyto obce vypadají, bezprašné cesty, chodníky, zimní údržba, autobusové čekárny a jiná prostranství. Teprve nyní se našli nadšenci z řad našich občanů, podporováni lidmi, kteří chtějí mít svou krásnou prosperující obec, hospodařit se svými finančními prostředky a nečekat, co zbude. Chci si také vzpomenout na naši váženou tetičku Ruprechtovou, která by řekla: Hoši, já Vám fandím, že chcete naší vesnici dát své jméno. Organizační výbor o.s. Tulipaan nemá lehký úkol ve vyjednávání. Proto bychom měli myšlenku osamostatnění podpořit a uskutečnit v referendu. Vždyť velká většina občanů má ráda svou 700 let starou obec. Faltus L. VYJÁDŘENÍ JIŘÍHO ŠLEZINGRA Vážení spoluobčané, dovolte mi vyjádřit svůj názor na žhavé téma posledních týdnů týkající se osamostatnění Kunčic. K této otázce proběhla řada diskusí a bylo napsáno mnoho článků, ve kterých lidé popisovali argumenty pro i proti. Byl bych strašně nerad, aby si obyvatelé ostatních částí města vytvořili názor, že jen Kunčičtí mají problémy, které město dlouhodobě neřeší. Zkuste se každý z vás zamyslet nad tím, jestli v místech, kde žijete, nemáte náhodou úplně stejné starosti, např. s chodníky, osvětlením, silnicemi, kanalizací, prostory pro sport a odpočinek. Zvažte, kdo by měl tyto problémy řešit, jak rychle byly či jsou řešeny a zda jste o tom dostatečně informováni. Nebo jestli náhodou nejsou stále jen posouvány na neurčito. Jistě se našlo pár občanů, kteří se snažili řešení najít sami, jestli se jim to podařilo, netuším. Avšak ze zkušenosti své, sousedů a přátel vím, že prosadit řešení těchto problémů jako občan, osadní výbor či občanské sdružení je velmi složité, nebojím se říct, že někdy až nemožné. Dle mého názoru se město dlouhodobě orientuje hlavně na tvorbu nových, pro občany ne až tak moc důležitých, megalomanských projektů typu náměstí, bazén, kulturní dům aj. Na řešení základních problémů, na něž lidé čekají desítky let, pak nezbývá čas, peníze a zůstává jen u neuskutečněných slibů. Není se tedy co divit, že veřejně aktivním občanům, kterým nikdy nebyl lhostejný rozvoj Kunčic či spolků zde sídlících a léta dávajících značnou část svého volného času ve prospěch ostatních obyvatel, došla trpělivost, dali hlavy dohromady a nabídli ostatním myšlenku sice radikální, za to však velice nadějnou. Pro obyvatele Kunčic je to velký okamžik, mají teď obrovskou šanci, ale také zodpovědnost rozhodnout, kam nasměrují další cestu sobě a budoucím generacím. Proto vyzývám všechny 19

18 kunčické občany, kteří mají zájem o brzký rozvoj a rychlé zařazení Kunčic mezi ostatní vzkvétající obce v okolí. Nebojte se vyslovit své ano k samostatnosti a aktivně podpořte tuto myšlenku. Jsem přesvědčen, že není třeba žádných obav o budoucí rozvoj a samosprávu obce, protože na Kunčicích vždy byly a stále jsou řady schopných a názorově bohatých lidí, za kterými je vidět hlavně kvalitně vykonaná práce a ne jen prázdná slova a nenaplněné sliby. Děkuji za prostor, který jsem zde dostal. Do Nového roku pak přeji všem lidem dobrého srdce hlavně hodně zdraví a mnoho šťastných okamžiků. Jiří Šlezingr KUNČICE A OSVÍCENÝ STAROSTA? Většinou píši krátké příspěvky. Tentokrát jsem však byl donucen udělat výjimku. Připadá mi neobvyklé, že v pondělí 10. prosince jsem poslal příspěvek do Letohradského zpravodaje (uzávěrka 12. prosince), a ještě v tomto čísle stihnul reagovat na můj názor pan farář Vacek. Úsměvné se mi jeví vysvětlení letohradského zastupitele Ing. F. Kudláčka o jeho slovech popisujících hamižnost některých kunčických občanů. Tento zastupitel za KDU-ČSL dle svého nevěděl, že se jeho vyjádření o hamižnosti, publikované na anketním lístku, objeví a bude otištěno v Letohradském zpravodaji. To však není to podstatné. Velice se mně líbila úvaha od pana faráře Vacka, že obec má také duši. Chtěl bych dodat, že nejenom obec, ale i každé obydlí má svoji duši. Vztah k těmto hodnotám se prohlubuje, násobí a je citlivější, jestliže si obydlí občané Kunčic budovali či přestavovali sami, nebo jejich rodiče, prarodiče. Tolik jen k úvaze, že údajně Kunčice na povodních roku 1997 i vydělali. Nevydělali, a to v žádném případě!! V roce 1989 se k nám, zaplaťpánbůh, znovu vrátila svoboda a demokracie. Těchto důležitých a ničím nenahraditelných hodnot si velice vážím a vím také, že tyto hodnoty musíme neustále chránit, hlídat si je a pečovat o ně. Dlouho jsem u sebe nosil úryvek z MF Dnes, kde kardinál Vlk říká, že v katolické církvi není takový systém volby představitelů církve jako je způsob volení starosty. V katolické církvi totiž panuje hierarchie (stupnice hodnot, hodností). Hierarchii v katolické církvi respektuji. Nesmí se ale hierarchie z katolické církve přenášet do zastupitelské demokracie. Tužku a papír musím okamžitě vzít do ruky tehdy, když pan farář Vacek napíše větu do Letohradského zpravodaje: Kdyby Kunčičtí sehnali osvíceného starostu, třeba úrovně Ruprechtových, rádi jej přijmeme pro celý Letohrad. Není mi jasné, za koho pan farář v případě tohoto výroku mluví. Toto je nebezpečný, až panovačný výrok člověka, který má poměrně velký vliv na místní občany. Kdyby se Kunčičtí osamostatnili, můžou si starostu vybrat takového, jakého chtějí, ať už je pro někoho osvícený či nikoliv. Dále se nechci přít s panem farářem, kolik Slováků chtělo či nechtělo samostatnou republiku (nešlo jen o otázku přímého rozdělení státu, ale i o následné kompetence, nároky či ekonomické financování), ale jeho výrok: Kdo si vidí dál než na špičku nosu, ví, že je to škoda. Tyto výroky však společnost polarizují (rozdělují), nežli spojují, a svým způsobem někoho i uráží. Toto vyjádření tak spíše mosty boří, nežli buduje. (Budování mostů často používaný výraz příkladu vstřícnosti či tolerance mezi věřícími.) Vůbec také nechápu a je mimo mé myšlení vyjádření pana faráře Vacka, že kdyby se Kunčičtí osamostatnili, tak by už o příští pouti na Kunčicích nemohl říci: To je naše pouť. Cožpak Lukavice, Mistrovice či Šedivec je jiná farnost? Copak musí být mezi jednotlivými obcemi a farnostmi ještě další zbytečné pomyslné hranice? Nakonec se ještě pozastavuji, sice to není až tak důležité, nad dalším výrokem: Chlubím se Kunčickými, jakou pouť dokáží připravit. Stejně Mezinárodním hudebním festivalem, Muzeem řemesel i náměstím se zámkem a kostelem. Charitou, Skautem, hasiči, moudrými a šlechetnými lidmi z celého Letohradu. Nemůže být toto vyzdvižení ve farnosti líto například letohradským veleúspěšným biatlonistům (mistři světa), hokejbalistům (extraliga), fotbalistům (ČFL), známé firmě OEZ, či nejlepšímu podnikateli roku 2002 (obyvatel Letohradu Kunčic) a mnohým dalším slušným obyvatelům? Končit budu větou, kterou jsem minulý příspěvek začínal: Takovéto události, besedy a diskuze o osamostatnění nás vzdělávají, otevírají nám oči a poznáváme blíže své spoluobčany. S pozdravem Václav Motl, Letohrad, KUNČICKÁ REVOLTA Každý třetí občan ČR onemocní rakovinou. Cesta k nápravě nepříznivých životních podmínek je také ve zlepšení čistoty vody a vzduchu. Toto tvrzení nikdo nenapadá, ale realizace programu ke zlepšení je většinou v rukou těch, co rakovinu neměli. Kunčická snaha skupiny Tulipán o odtržení vesnice od města má své kořeny v necitlivém přístupu vedení města k části svých občanů, které se projevovalo v nestejných životních podmínkách. Např. část bývalého města je napojena na kanalizaci prakticky bezplatně, ale pro další část byla snaha přesunout náklady na vlastníky objektů. Obdobná situace byla u inženýrských sítích a komunikací. Sebekriticky je nutno přiznat, že požadavky zástupců Kunčic na vedení města postrádaly zaměření na rozhodující problémy, které tvoří kanalizace, plynofikace a komunikace. Lze polemizovat o plynofikaci, ale topením uhlím dochází v podvečer k zamoření celého údolí. Nástupem nového vedení se 20

19 situace mění. Vystoupení zástupců skupiny Tulipán a dopis od starosty ze dne svědčí o nedostatečné komunikaci. Proti tvrzení o neřešení problému Kunčic starosta ubezpečuje o rozhodnutí věnovat 25 mil. Kč na kanalizaci a postavit most u Vondrova mlýna. V souvislosti s požadavkem na odtržení Kunčic byla přednesena i kritika na nekoncepčnost v investičních akcích opětovná úprava náměstí a prostor před nádražím. Po získaných zkušenostech v dopravě nemohu považovat ani nové řešení autobusového nádraží za koncepční. Cesta je v odvedení dopravy z náměstí. Největší znečišťovatel je kopec do náměstí. Proto je nutné zpracovat projekt na spojení Lukavice s letohradskou průmyslovou zónou a s autobusovým nádražím pod náměstím. Obdobně je nutné odklonit dopravu z Ústí nad Orlicí do Lanškrouna přes Kunčice za předpokladu odpovídající komunikace. Kunčičtí občané jsou nedílnou součástí společnosti, která vytváří a realizuje společné prostředky. Odpor proti rekonstrukci školy na sociální byty není v souladu se současnou společenskou potřebou. Otázkou je obsazení těchto bytů. S odtržením Kunčic od města nesouhlasím. Na mnoho let se pro část občanů zakonzervuje stávající nerovnost. Ani největší obětavost zdejších představitelů nemůže nahradit profesionální přístup (stavební úřad zůstane ve městě). Objektivně dojde ke zpoždění rozhodujících investičních akcí. Cena za vlastní rozhodování je neúměrně vysoká. Šlesingr Jan, Kunčice VYJÁDŘENÍ BOHUMÍRA MACEŠKY, ČLENA ZM, KUNČICE Vážení spoluobčané, rád bych se tímto vyjádřil k problematice oddělení místní části Kunčice od města Letohrad. Nemá pro mě smysl komentovat argumenty občanského sdružení Tulipaan, ani předkládat své představy o tom, proč ano a proč ne. Myslím si, že k tomuto tématu již bylo řečeno téměř vše a každý z nás (občanů bydlících na Kunčicích) si udělal názor vlastní. Moje úvaha směřuje trochu dál. Nejdříve jsem se zamyslel nad tím, co nám vlastně myšlenka oddělení Kunčic dala a co naopak vzala. V době, kdy jsem se s manželkou nastěhoval na Kunčice, velice příjemně mě překvapili lidé, kteří zde bydlí. Od začátku nám nabízeli pomoc různých druhů a chovali se k nám velice mile. Po celých Kunčicích byla cítit pohoda. V dnešní době si troufám říct, že vztahy se nám mírně zkomplikovaly. Otázka oddělení Kunčic rozdělila zdejší obyvatelstvo na dva tábory: příznivce a odpůrce oddělení. Ať už referendum dopadne tak či onak, tyto názorové rozdíly se budou hodně dlouho srovnávat. Bohužel se míchají i do ostatního dění na Kunčicích. Nastěhoval jsem se z centra města Letohrad na Kunčice v dubnu roku Tehdy jsem se s touto vizí setkal poprvé. Nenadchlo mě to, protože jsem chtěl bydlet v Letohradě, ovšem už ne v centru města, nýbrž v okrajové části, a to se mi tímto splnilo. Na konci roku 2006 jsem byl zvolen do městského zastupitelstva a mohl jsem tuto záležitost porovnat i z hlediska finančního. Myšlenka zvýšení peněžních prostředků pro Kunčice jako samostatnou obec je samozřejmě zajímavá. Nicméně nikdo mi ještě nedokázal odpovědět na otázku: Co když skutečnost bude jiná? Co se stane, pokud rozpočet bude dlouhodobě v deficitu? Hledal jsem tedy odpověď u představitelů Tulipaanu o.s. a bylo mi sděleno, že tato možnost je absolutně nepřipustitelná. To je skutečně v tuto chvíli asi jediná reálná odpověď. Připustímeli si totiž, že by se to mohlo stát, tak jen těžko najdeme toho, kdo dokáže odpovědně říct, co se bude dít. Nepopírám možnost, že by Kunčicím po eventuálním oddělení mohlo zbývat více financí na investice, nicméně jedním dechem dodávám, že zároveň tomu tak být nemusí. Dále jsem uvažoval, co oddělení Kunčic bude znamenat pro jejich běžného obyvatele. Nejprve nastane období velkých zmatků. Změnou adresy vzniká povinnost informovat obrovské množství institucí. Výměna všech dokladů je sice zdarma, nicméně pro mě osobně to znamená vyměnit občanský průkaz, řidičský průkaz, veškeré živnostenské listy, přehlásit adresy v technických průkazech aut na dopravním inspektorátu, změnit adresu na Katastrálním úřadě, Finančním úřadě, Okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. V neposlední řadě samozřejmě i u pojišťoven, u kterých mám majetek pojištěn, a u všech mých dodavatelů. Toto všechno je časově náročné. Protože jsem ekonom, spočítal jsem si náklady s tím spojené. Do kalkulace jsem zahrnul cestovné a ušlý zisk. Stálo by mě to zhruba Kč. Otázka, kdo mi tuto ztrátu uhradí, je asi zcestná. Vzhledem k tomu, že obec Kunčice by měla jen kolem tisíce obyvatel, nevzniknul by zde např. ani stavební odbor a kvůli většině vyřizování bychom stejně museli na Městský úřad do Letohradu nebo do Žamberka. Musím přiznat, že po opětovném zvážení všech aspektů si skutečně nejsem jist, zda je pro mě osobně přijatelné podpořit myšlenku samostatnosti Kunčic. Bez jasné vize o tom, kdo bude vlastně všechno řídit, jakých cílů se budeme společně snažit dosáhnout a bez přiměřené míry reálného rizika neúspěšnosti bychom se také mohli za pár let sejít u referenda za opětovné sloučení malé obce Kunčice s městem Letohrad. Rozhodnutí je na každém z nás a já pevně věřím, že se rozhodneme správně. Bohumír Maceška SEDM POSTŘEHŮ (mimochodem diskusi na webu mu.letohrad.cz doporučuji přečíst) 1. Nerozumím pojmu své peníze. Jak jsou velké? Kdyby to byly pouze 21

20 ty, které do státního rozpočtu odvádějí občané konkrétních územních celků na daních z příjmů příslušných fyzických a právnických osob, určitě by nebyl jejich objem takový, který někdo očekává (daně z nemovitostí a poplatky ze psů, které jdou přímo obci, to většinou nezachrání). Pokud diskutující mají na mysli peníze přerozdělené státem určitým systémem zpět na malé a další obce, vězte, že kdyby si zase velká města (Praha, Hradec Králové, Mladá Boleslav, Plzeň atd. nenechala na své peníze sáhnout, neměly by některé obce ani na elektřinu na osvětlení. Tady hledejme odpověď, proč větší města mají po rozdělení (kromě jiných důvodů např. budování infrastruktury pro spádové oblasti apod.) větší podíl Kč na občana než menší obce (Letohrad také pamatuje v novém projektu přednádražního prostoru s parkovacími místy pro občany okolních obcí, kteří každý den vlakem pokračují do práce či do školy). 2. Je zajímavé, že zastánce osamostatnění Kunčic považuje za samozřejmé získávání co nejvíce dotací na běžné hospodaření obce. Komupak se asi tak ty dotace (peníze) mají vzít? To už není přiškrcování těch, co ty peníze vytvořili? A nebo tady už systém solidarity a přerozdělování není nespravedlivý? A nepleťme do toho tzv. evropské peníze jsou také přerozdělované a někdo je tam musí vložit. 3. Snad nikdo nepochybuje o nadání a schopnostech lidí. Schopnosti občanů se však nezmění osamostatněním. Vzhled obce je i o výchově a represi těch neukázněných. Jen peníze to nevyřeší a doufat nestačí. Kdo ještě dnes například netřídí odpady, sype odpad po stráni k řece a kdo vozí odpad traktorem do lesa a příkopů? Zeptejte se na zkušenosti městské policie. Jak si důvěra v občany poradí, když někdo nebude plynem topit, ani když bude přiveden k jeho domu? Bude dál zamořovat spalováním nejlevnějšího uhlí (a mnohdy vším, co hoří), náš podorlický kraj tak, že se nedá otevřít okno ani v noci? (Čistý vzduch je zase moje priorita.) 4. Jste připraveni na situaci, když by po vítězném referendu a výsledku komunálních voleb byli současní aktivisté osamostatnění se svými prioritami v zastupitelstvu v menšině a ostatní zastupitelé Kunčic by měli priority jiné? 5. Jsem nadšen, když čtu, kolik zapálených a kompetentních lidí je odhodláno vstoupit do komunální politiky. Už nebude nutné někoho přesvědčovat! 6. Neodmítejte názory nekunčických. Názory na referendum o osamostatnění Kunčic je věcí i těch, kteří tam přímo nebydlí. (Dokládají to i příspěvky aktivistů z Letohradu.) Já jsem na Kunčicích chodil do školy, žilo tam asi šest generací mých předků, mám tam své přátele a stavební pozemek. Myslím, že to je i moje věc. 7. O možnostech rozpočtu města mají obvykle větší přehled ti, co to ještě nemuseli řešit. Také nejsem se vším spokojen (uvedl jsem to již dříve), ale myslím, že i dnes existují nástroje, jak něčeho dosáhnout. Pavel Tacl Vážení čtenáři, V příštím vydání LZ požádáme starostu města Petra Fialu a předsedu o.s. Tulipaan Ivana Hanzla o zhodnocení výsledků referenda na Kunčicích. Red. rada LZ ŘÁDKOVÁ INZERCE KOSMETICKÝ SALON BLANKA Nově nabízí další služby poradenství ve zdravém životním stylu, diagnostika orgánů v těle pomocí EAV přístroje, odhalení příčin všech fyzických i psychických nemocí a jejich prevence. Pomocná léčba akupresurou, stravou, léčivými bylinami. Možnost objednání na tel KOSMETICKÉ STUDIO MANIKÚRA, PEDIKÚRA, MODELÁŽ NEHTŮ NA NOHOU Jana Kostkanová Tel NEHTOVÁ MODELÁŽ Romana Šedivá Tel U Potoka 766 (Sádka), Letohrad KOSMETIKA MASÁŽE Zuzana Bodláková U Potoka 766, Letohrad Tel TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU Ivana Kubešová (Lorencová) Vás zve k návštěvě KADEŘNICTVÍ U Potoka 766, Letohrad tel Poskytované služby: stříhání, barvení, trvalé Prodlužování a zahušťování vlasů kvalitní ultrazvukovou metodou za studena. KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, OBÁLKY A POHLEDNICE, celé sbírky, větší množství i pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti,nejvyšší možné ceny. Informace na tel

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Dolní Čermná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Dolní

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LABUTY Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Labuty s e na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Proseč

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘINEC 2014 Obecně závazná vyhláška č. OZV/07/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třince

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV NÁVRH Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Stvolová Obecně závazná vyhláška č.1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stvolová se

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. OBEC OSÍČKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Osíčko se na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC NÁSEDLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Násedlovice

Více

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení M Ě S T O VARNSDORF Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Varnsdorf

Více

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 Obec Dvory nad Lužnicí Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dvory

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODMOKLY Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, Zastupitelstvo obce Podmokly

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Záhoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Záhoří se na

Více

Obec Lhota, okr. Praha - východ

Obec Lhota, okr. Praha - východ Obec Lhota, okr. Praha - východ Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyžívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, OBEC Daňkovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Daňkovice

Více

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008 Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod.

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC NOVÁ VES U MLADÉ VOŽICE Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves u Mladé Vožice č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rynoltice se na svém zasedání dne 29.9.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

List občanů Krouny, Čachnova, František, Oldřiše, Rudy a Rychnova 4/2013

List občanů Krouny, Čachnova, František, Oldřiše, Rudy a Rychnova 4/2013 List občanů Krouny, Čachnova, František, Oldřiše, Rudy a Rychnova 4/2013 Z obsahu: Obecní úřad informuje... 2 Výňatek z vyhlášky o místním poplatku za odpad... 2 4 Upozornění pro vlastníky nemovitostí...

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více