Metodika propojování NSK a ECVET

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika propojování NSK a ECVET"

Transkript

1 Metodika propojování NSK a ECVET Pracovní návrh 3 Miroslav Kadlec, září 2014

2 Pracovní verze metodiky propojování Národní soustavy kvalifikací (NSK) a Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) je zpracována jako návrh, který bude postupně dopracováván a doplňován. Jak podle výsledků ověřování její použitelnosti, tak i na základě diskuse celkového přístupu k problému propojování obou nástrojů. Text je pracovní a neprošel jazykovou ani redakční úpravou. Obsah 1. Východiska návrhu propojení ECVET a NSK Přístup k vymezování jednotek Popis jednotek vymezovaných na základě kvalifikačních standardů NSK 5 2. Vymezování 7 3. Zobecněný návrh postupu práce při vymezování jednotky Otázky pro tvůrce návrhů jednotek Stanovování poměrné váhy jednotek výsledů učení Zdroje dalších informací 15 2

3 1. Východiska návrhu propojení ECVET a NSK ECVET je evropský nástroj podporující celoživotní učení, mobilitu učících se v Evropě a flexibilitu cest vedoucích k získání kvalifikace. Umožňuje přenos, uznávání a shromažďování zhodnocených výsledků učení jednotlivců. Základním prvkem ECVET je jednotka. NSK je veřejně dostupný registr profesních kvalifikací a jejich kvalifikačních a hodnoticích standardů. Součástí NSK je sada úrovní (rámec) pro tyto kvalifikace, která obsahuje osm úrovní srovnatelných s úrovněmi Evropského rámce kvalifikací (EQF). Hlavními důvody pro hledání cesty k propojení ECVET a NSK je logická souvislost kvalifikačních a kreditních systémů daná zejména tím, že oba nástroje se zaměřují na podporu transparentnosti a dostupnosti kvalifikací, pracují s výsledky učení a mají jasný vztah k EQF. Návrh propojení respektuje na straně ECVET technické specifikace obsažené v Doporučení EP a Rady o vytvoření ECVET a v navazujících dokumentech. A to zejména ve vztahu ke klíčovému postavení jednotek. Jednotka je složka kvalifikace. Je tvořena uceleným souborem znalostí, dovedností a kompetencí, které lze hodnotit a validovat. Kvalifikace sestává z více jednotek - je tvořena celým souborem jednotek. ECVET má usnadnit uznávání za účelem získání kvalifikace. Učící se tak může získat kvalifikaci shromažďováním požadovaných jednotek, které obdržel v různých zemích a v různých kontextech (formálním, případně neformálním a informálním), při současném dodržování vnitrostátních právních předpisů týkajících se shromažďování jednotek a uznávání. ECVET působí prostřednictvím partnerství mezi institucemi a eliminuje potřebu dvojího hodnocení pro učící se, kteří se mezi těmito institucemi pohybují. A tam, kde to národní systém odborného vzdělávání a přípravy umožňuje, mohou být jednotky uznány bez ohledu na to, kde a jak byly získány. Poté mohou být využity na trhu práce a k získání plné kvalifikace. S ohledem na úvodní vymezení jednotek je zřejmé, že i ve vztahu k NSK platí: Kvalifikace popsané v NSK je možné vymezovat jako kombinace jednotek. Protože profesní kvalifikace v NSK již vymezeny jsou, je nutné využít základní schéma přístupu tak, že se budou hledat a popisovat takové složky kvalifikací v NSK, které budou (jak je požadováno výše) ucelené, vnitřně soudržné a hodnotitelné. Validace je proces potvrzování, že dané ohodnocené výsledky učení, jichž učící se dosáhl, odpovídají specifickým výsledkům, které mohou být vyžadovány pro získání jednotky nebo kvalifikace. 3

4 1.1 Přístup k vymezování jednotek Významnou výhodou zvoleného přístupu je to, že nevytváří kvalifikace nově, ale plně respektuje vše, co již bylo v NSK legislativně podpořeným postupem vytvořeno a schváleno. Hledáním smysluplné vnitřní struktury existujících profesních kvalifikací ECVET pouze přispívá k usnadnění uznávání, které jsou součástí kvalifikací. Základní schéma přístupu doplňuje a konkretizuje tento předpoklad: Jednotky by se většinově mohly krýt s jednotlivými kompetencemi v kvalifikačních standardech profesních kvalifikací. Případně s jejich částmi či naopak s jejich shluky. Některé názory z předcházející diskuse návrhu Uvedený předpoklad ale neplatí vždy. Např. kompetence volba vhodného technologického postupu nemůže být jednotkou, protože tato (v kvalifikačních a hodnoticích standardech často vydělovaná) kompetence nesplňuje vlastně žádný z požadavků na jednotku. Nepředstavuje relativně ucelený a vnitřně koherentní soubor výsledků a nemá vztah ke konkrétní činnosti v oblasti uplatnění. Je průřezovou kompetencí pro výkon práce v určitém oboru či širším poli odborností a osvědčuje se ve vztahu k určitému konkrétnímu produktu, který má být prací vytvořen. Bez konkrétního zadání nemá žádný vlastní obsah ani výsledek. To ovšem (podle názoru některých odborníků) nevylučuje to, že nemůže být obecnou součástí některé jednotky. Při vydělování částí kvalifikací vhodných pro samostatné i formální uznávání je tak opravdu vhodné vydělení takovýchto částí základním úkolem či problémem. Dalším problémem je zjišťování skutečné přenositelnosti takovýchto vhodně vydělených částí kvalifikací včetně stanovení nějakých prakticky relevantních kritérií pro tuto přenositelnost ve formálně relevantním smyslu. Tedy i formální uznatelnost takové části při jejím získání (formálním osvědčení jejího získání) již dříve při formálním osvědčení získání nějaké kvalifikace nebo její části. Na druhé straně přenositelnost podporuje to, že všechny kompetence ve standardech NSK jsou (nebo by měly být) realizovatelné, hodnotitelné a přenositelné. Prakticky relevantním kritériem by podle předběžných úvah mohlo být kritérium nepotřebnosti další kvalifikační přípravy pro výkon činnosti nebo činností, k nimž již byla daná způsobilost dříve získána a i formálně osvědčena. Měřítkem by mohlo být, zda osoba, která je nositelem dotyčného formálního osvědčení, může v oblasti uplatnění podle očekávání úspěšně vykonávat další činnosti či zastávat jiné než dosavadní pozice, pro něž je již získaná a i formálně osvědčená způsobilost potřebná, tj. nutná či užitečná, po pouhé vstupní instruktáži a zaškolení. Bez nějaké další i formálně osvědčované přípravy či zkoušky. Jednotky, které odpovídají jednotlivým kompetencím ve standardu NSK, jsou příliš malé. Většina jednotek by měla odpovídat několika kompetencím (a v krajním případě, v případě některých profesních kvalifikací dokonce celé profesní kvalifikaci). 4

5 Na straně NSK návrh musí respektovat požadavek neměnnosti základních principů jejího fungování. Prvním krokem při vymezování jednotky na základě NSK je rozhodnutí, zda jednotka bude vycházet z jediné kompetence, či zda bude sdružovat kompetencí více. Následuje převzetí přesné formulace kompetence (kompetencí) z příslušného kvalifikačního standardu. A stejně tak na závěr - návrh vždy přebírá doslovnou formulaci kritérií hodnocení a způsobů ověření z příslušného hodnoticího standardu (standardů) v NSK. 1.2 Popis jednotek vymezovaných na základě kvalifikačních standardů NSK Pro popis jednotek je připravena jednoduchá šablona obsahující pouze základní nezbytné položky, které jsou komentovány: Kód a název jednotky Název kvalifikace, k níž se jednotka vztahuje Úroveň kvalifikace Poměrná váha jednotky Výsledky učení, které jednotka zahrnuje Postupy a kritéria pro hodnocení těchto Kód slouží k jednoznačné identifikaci dané jednotky Název jednotky je dán názvem příslušné kompetence v NSK. Zatím postačí pracovní označení. Jakmile ovšem dojde k významnějšímu naplnění databáze jednotek, bude nutné vše řešit systémově. Jsou uvedeny všechny profesní kvalifikace (jedna nebo více, název a kód) v NSK, v nichž se daná jednotka objevuje: x y z Číselné vyjádření převzaté z NSK Číselné vyjádření významu, složitosti a náročnosti jednotky vzhledem k profesní kvalifikaci, jejíž je součástí. Bude stanovena na základě postupu popsaného dále v textu (část 5). Rozpracovaný soubor, které odpovídají odborné způsobilosti: kompetence převzatá z NSK Zde je při vymezování jednotky prostor pro tvůrčí vstup autora, viz. text dále (část 2). Soubor postupů a kritérií pro hodnocení stanovených, který je v souladu s hodnoticím standardem. Kritéria hodnocení Způsoby ověření převzatý text z NSK převzato z NSK podobně další podobně další Informace o tom, kolik kritérií je třeba splnit převzato z NSK. Z komentáře je zřejmé, že text většiny položek bude přebírán z NSK. Výjimkou je položka, v níž budou rozpracovány výsledky učení a položka, v níž se stanoví poměrná váha jednotky. Bližší informace jsou uvedeny v následujícím textu. 5

6 Pro využití k popisu jednotek jsou - v souvislosti s následujícím textem (část 2) - připraveny dvě varianty prázdných šablon: a) Kód a název jednotky Název kvalifikace, k níž se jednotka vztahuje Úroveň kvalifikace Relativní váha jednotky Výsledky učení, které jednotka obsahuje Postupy a kritéria pro hodnocení těchto Kritéria hodnocení Způsoby ověření b) Kód a název jednotky Název kvalifikace, k níž se jednotka vztahuje Úroveň kvalifikace Relativní váha jednotky Výsledky učení, které jednotka obsahuje Znalosti Dovednosti Kompetence Postupy a kritéria pro hodnocení těchto Kritéria hodnocení Způsoby ověření Vyplněnou šablonu je vhodné uložit pod takovým názvem, jehož součástí je číselný kód kvalifikace, k níž se jednotka váže. Pokud je takových kvalifikací více, postačí využití kódu jedné z nich. 6

7 2. Vymezování Vymezování poskytuje tvůrcům jednotek značný prostor pro jejich vlastní tvořivost. To není samoúčelné a souvisí to zejména s tím, že jejich komplexní a jaksi dodatečnou informaci o požadavcích spojených s NSK, mohou využít různé skupiny uživatelů. Z nich jsou na tomto místě uvedeny dvě: Zájemci o získání příslušné profesní kvalifikace v NSK Přímí klienti NSK mohou díky detailnímu rozpracování požadavků získat podrobnější, případně jinak strukturované informace o požadavcích NSK. To jim umožní lépe zmapovat své možnosti, přesněji zjistit konkrétní stav a zahájit vhodné aktivity směřující k odstranění případných mezer v připravenosti ještě před tím, než se podrobí zkoušce. Tvůrci vzdělávacích programů pro počáteční i další vzdělávání Detailní rozpracování a vhodná strukturace, které zahrnují jednotky vztažené k určité profesní kvalifikací, usnadní naplňování významného cíle spojeného s tvorbou NSK být východiskem pro počáteční i další (odborné) vzdělávání. Zejména v počátečním vzdělávání může NSK lépe naplňovat roli komplexního a věrohodného východiska pro vymezování struktury a obsahu oborů vzdělání prostřednictvím standardů profesních kvalifikací. A to jak ve směru k rámcovým vzdělávacím programům, tak i jako významné východisko pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Pracovní verze metodiky propojování NSK a ECVET umožňuje dva mírně odlišné, ale vnitřně se doplňující přístupy. Zhruba odpovídají tomu, jakým způsobem jsou vymezeny výsledky učení: a) Vymezení podle Cedefop b) Vymezení podle Evropské komise Soubor znalostí, dovedností a/nebo kompetencí, které člověk získal a/nebo je schopen předvést po ukončení vzdělávacího procesu buď formálního, neformálního nebo informálního. Vyjádření toho, co žák zná, čemu rozumí a co je schopen dělat po ukončení vzdělávacího procesu, definovaného v termínech znalostí, dovedností a kompetencí. (a) Formulace bez formálního omezení Tento přístup poskytuje relativně volný prostor k využití odborné erudice autora, tvůrce jednotky. Jeho úkolem je popsat, jak má vypadat a co má obsahovat soubor znalostí, dovedností a kompetencí, který má být předveden po ukončení vzdělávání či učení. S tím, že možná strukturace tohoto souboru je ponechána na odborníkovi, který jej vymezuje. Možnost volné formulace v této části vývoje jednotky na základě NSK je výraznou odlišností od ostatních částí procesu stanovování obsahu jednotky, v nichž je nutné respektovat to, co již bylo v rámci vytváření standardů profesních kvalifikací v NSK stanoveno a schváleno. Poskytnuté možnosti je žádoucí využít k tomu, aby autor popisu jednotky 7

8 dostatečně podrobně popsal svoji představu odborníka o tom, co zájemce o započtení jednotky musí skutečně znát, čemu musí rozumět a co musí být schopen dělat. (b) Formulace jako souboru znalostí, dovedností a kompetencí Tento přístup k formulací bude pravděpodobně náročnější. Má ale šanci přinést větší užitnou hodnotu výsledného popisu jednotek. Tento způsob vyjadřování využívá i Evropských rámec kvalifikací (EQF). Každá z osmi úrovní je definována souborem deskriptorů označujících výsledky učení, které odpovídají kvalifikacím na dané úrovni v jakémkoli systému kvalifikací (v tabulce jsou uvedeny pro dvě nejběžnější úrovně). Znalosti Dovednosti Kompetence Znalosti jsou v souvislosti s EQF popisovány jako teoretické nebo faktické. Dovednosti jsou v souvislosti s EQF popisovány jako kognitivní (používání logického, intuitivního a tvůrčího myšlení) a praktické (zahrnující manuální zručnost a používání metod, materiálů, nástrojů a přístrojů) Kompetence jsou v souvislosti s EQK popisovány ve smyslu odpovědnosti a samostatnosti Úroveň 3 Výsledky učení odpovídající úrovni 3 Znalosti faktů, zásad, procesů a obecných pojmů v oboru práce nebo studia Řada kognitivních a praktických dovedností požadovaných při plnění úkolů a řešení problémů výběrem a použitím základních metod, nástrojů, materiálů a informací Nést odpovědnost za splnění úkolů v práci nebo ve studiu Při řešení problémů přizpůsobovat své chování okolnostem Úroveň 4 Výsledky učení odpovídající úrovni 4 Faktické a teoretické znalosti v širokých souvislostech v oboru práce nebo studia Řada kognitivních a praktických dovedností požadovaných při řešení konkrétních problémů v oboru práce nebo studia Schopnost řídit sebe samého v rámci pokynů v oblastech práce nebo studia, které jsou obvykle předvídatelné, ale mohou se měnit Dohlížet na běžnou práci jiných osob a nést určitou odpovědnost za hodnocení a zlepšování pracovních či studijních činností 8

9 Pro ty, kteří budou chtít ověřit i tento druh přístupu, přínosného zejména pro tvůrce vzdělávacích programů, je na následující straně připravena tabulka s doplňujícími informacemi (využitelné definice či vymezení). Znalosti Dovednosti Kompetence Zdroj vymezení 1 v užším, didaktickém smyslu je znalost ekvivalentem pojmu vědomost. Znalosti jsou pak převážně teoretické poznatky osvojené učením, především ve škole. Mohou být tříděny podle vzrůstající kognitivní náročnosti (znalost termínů; znalost dat, událostí, míst, osob, dějů; znalost konkrétních zásad, pravidel, norem; znalost trendů a posloupností; znalost třídění; znalost třídicích kritérií; znalost metodologických postupů; znalost zákonů a zobecnění; znalost teorií a celých poznatkových struktur) na základě Bloomovy taxonomie cílů 2 V širším významu (jenž teprve postupně proniká do pedagogiky) zahrnují znalosti nejen poznatky, ale též dovednosti a schopnosti k vykonávání určitých činností. Příklad znalost cizího jazyka zahrnuje nejen vědomosti o příslušném jazyce, ale také dovednost vykonávat s těmito vědomostmi určité řečové aktivity. Někdy se znalosti v tomto smyslu označují jako praktické nebo pracovní (working knowledge, know-how). Ty jsou nezbytné pro vykonávání různých profesních a tvůrčích činností. Podle jiné klasifikace se rozlišuje deklarativní znalost, kontextová znalost, procedurální znalost. Dlouhodobý problém pedagogiky je v tom, že se jí nedaří realizovat optimální vztah mezi vědomostmi a znalostmi (v širším smyslu), zejména v kurikulárních materiálech, v obsahu vzdělávání, hodnocení vzdělávacích výsledků. Angl. Skill. Jeden ze základních pojmů pedagogiky, avšak stále nedostatečně objasněný. Obecně znamená způsobilost člověka k provádění určité činnosti (např. čtení, řešení úloh určitého typu dovednosti intelektové, plavání, jízda na kole, obsluha technického zařízení dovednosti senzomotorické). Podle V. Švece (1998) je to způsobilost subjektu (sycená schopnostmi, zkušenostmi, stylem učení, motivy aj.) k řešení úkolových a problémových situací, která se projevuje pozorovatelnou činností. Dovednost si subjekt osvojuje záměrným učením, ale také spontánně, např. dítě při hře. Je podmíněna do jisté míry vrozenými předpoklady, ale hlavně je osvojována učením a výcvikem. Osvojování určitých dovedností je základní součástí školního vzdělávání, a proto jsou dovednosti vymezovány jako vzdělávací cíle v různých kurikulárních dokumentech, vzdělávacích programech aj. V pedagogickém pojetí znamená schopnost, dovednost, způsobilost úspěšně realizovat nějaké činnosti, řešit určité úkoly zejména v pracovních a jiných životních situacích. Kompetence žáka Soubor vědomostí, dovedností, zkušeností, postojů a hodnot důležitých pro učení, osobní rozvoj a uplatnění v životě. Všichni žáci mají být v průběhu školního vzdělávání vybaveni klíčovými kompetencemi, které tvoří základ celoživotního učení a umožňují vstup do samostatného života i pracovního procesu. Pro každý stupeň (etapu) vzdělávání jsou ve vzdělávacích programech stanoveny cílové požadavky na úroveň rozvoje klíčových kompetencí. V ČR jsou za klíčové kompetence žáků ZŠ považovány: k. k učení, k. k řešení problémů, k. komunikativní, k. sociální a personální, k. občanské, k. pracovní. Soubory kompetencí žáků gymnázia a středních odborných škol jsou obdobné, ale místo kompetence pracovní je uvedena kompetence k podnikavosti. Průcha, Jan, Walterová, Eliška, Mareš, Jiří. Pedagogický slovník. Jan Průcha, Eliška Walterová, Jiří Mareš. 6., rozš. a aktualiz. vyd. Praha : Portál, s. ISBN

10 Výsledek osvojování si informací učením. Znalosti jsou souborem faktů, principů, teorií a praxe vztahující se k oboru studia nebo práce. Poznámka: Existuje mnoho definic znalostí. Moderní koncepce však spočívají na několika základních rozlišeních: logikou. V souladu s tímto rozlišením, rozlišují moderní teoretici (Alexander et al., 1991) mezi deklarativními (teoretickými) znalostmi a procedurálními (praktickými) znalostmi. Deklarativní znalosti zahrnují tvrzení o specifických událostech, faktech a empirických zevšeobecněních, i hlubší principy o povaze reality. Procedurální znalosti zahrnují heuristiku, metodiku, plánování, praxi, postupy, rutinu, strategii, taktiku, techniky a triky (Ohlsson, 1994); různé cesty učení se o světě. Jsou činěny různé pokusy o kompilaci těchto seznamů, v nichž jsou nejčastěji zastoupeny tyto kategorie: osti, posuzované na základě jistoty; na základě autenticity; na základě kolektivní akceptace správné/chybné); é s odkazem na boží autoritu (Boha). O toto základní chápání znalostí se opírají otázky, které klademe, metody, které používáme, a odpovědi, které přinášíme v našem hledání znalostí; (tacit) znalosti (Polanyi, 1967) jsou definovány jako znalosti (ne nutně vyjádřené ani uvědomované), které žák získal a které ovlivňují kognitivní proces. Explicitní znalosti jsou znalosti, kterých si je žák vědom, včetně implicitních (tacit) znalostí, které se přemění v explicitní formu tím, že se stanou předmětem myšlení. (Prawat, 1989). Schopnost vykonávat úkoly a řešit problémy. Dovednost Schopnost aplikovat znalosti a používat know-how ke splnění úkolů a řešení problémů. Cedefop. Terminology of European education and training policy : a selection of 130 key terms. 2nd ed. Luxembourg : Publications Office of the European Communities, s. Termíny jsou uvedeny v 7 jazycích: ES, DE, EN, FR, PL, PT. ISBN Prokázaná schopnost používat znalosti, dovednosti a osobní, sociální a/nebo metodické dispozice při práci nebo při studiu a v profesním a osobním rozvoji. nebo Schopnost odpovídajícím způsobem používat výsledky učení v definovaném kontextu (vzdělávání, práce, osobní nebo profesní rozvoj). Poznámka: kompetence se neomezuje na kognitivní prvky (zahrnující použití teorie, koncepce nebo neuvědomovaných znalostí); má také funkční aspekty (odborné dovednosti) i interpersonální atributy (např. sociální či organizační dovednosti) a etické hodnoty. Cedefop. Glossary Quality in education and training Glossar Qualität in der allgemeinen und beruflichen Bildung Glossaire La qualité dans l enseignement et la formation Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011, 232 p. ISBN europa.eu/en/publi cations/17663.aspx 10

11 3. Zobecněný návrh postupu práce při vymezování jednotky Vymezování jednotek může zahrnovat celý soubor aktivit. Tabulka je pokusem o výčet doplněný rámcovým zdůvodněním či vysvětlením fáze postupu. Postupný krok Výběr profesní kvalifikace Výběr kompetence (jedné nebo více), která bude základem pro vymezení jednotky. Převzetí základního rámce vytvářené jednotky z NSK Rozpracování Stanovení poměrné váhy jednotky Zpracování úplného popisu jednotky výsledů učení Zvážení možnosti požádat o zařazení jednotky do systému jednotek výsledků učení vytvářených v ČR na základě NSK Vysvětlení, zdůvodnění a poznámky Záleží na potřebách zpracovatele a na jeho odborném zaměření. V roce 2014 vznikají na základě NSK první jednotky. Většina profesních kvalifikací v NSK ještě nemá vnitřní strukturu a práce tvůrce tak nebude nijak ovlivněna činností jeho předchůdců. Záleží na potřebách zpracovatele a vhodnosti dané kompetence (jedné nebo více) být východiskem pro zpracování jednotky. Z hlediska vytváření systému jednotek bude přínosem, pokud bude zpracováván větší soubor či celek. V jeho rámci mohou vzniknout i jednotky, které budou složkami více profesních kvalifikací. Bez změny či nějakého dopracovávání je nutné převzít z informačního systému NSK příslušnou kompetenci (jednu nebo více), její postavení v rámci profesní kvalifikace i schválený způsob a kritéria hodnocení. Dána je i úroveň kvalifikace. Vlastní tvůrčí přínos zpracovatele k vytváření systému jednotek. Možné přístupy jsou popsány v části 2. Úkol, z jehož splnění mohou mít prospěch zejména uživatelé obou systémů (NSK i ECVET). Možný přístup jsou popsány v části 5. Naplnění jednotné šablony a finální kontrola výsledku. V této fázi je hlavní úkol splněn a je možné začít jednotku či jednotky využívat. Pokud zpracovatel chce umožnit dalším zájemcům využívání vytvořené jednotky, může požádat NÚV o zařazení do systému. NÚV zajistí - prostřednictvím Koordinačního centra pro ECVET a ve spolupráci s MŠMT - posouzení návrhu, případnou formální úpravu a stanovení jednoznačného kódu jednotky. Pokud úspěšně proběhnou všechny stanovené aktivity, bude popis jednotky zpřístupněn všem potenciálním uživatelům 11

12 4. Otázky pro tvůrce návrhů jednotek Vymezování jednotek na základě standardů profesních kvalifikací v NSK je na začátku. Následující otázky jsou pokusem o zachycení zkušeností tvůrců jednotek pro potřeby jejich využití v rámci dalšího vývoje metodiky a postupů jejich tvorby. Následující tabulka s otázkami a s prostorem pro odpovědi je zpravidla předkládána samostatně. S poděkováním za vyplnění, které může být podkladem pro další zlepšování navržených postupů. Otázka Odpověď nebo návrh tvůrce Představují všechny navržené jednotky výsledků učení skutečně ucelené a vnitřně soudržné soubory, které je možné hodnotit? Mohou navržené jednotky existovat jako samostatné nebo by bylo vhodné některé z nich sdružit do větších celků? Jsou jednotlivé kompetence v NSK východiskem pro vymezení dostatečně velkých jednotek? 12

13 Navrhujete nějaké změny přístupu nebo doplnění metodiky? Co pro Vás bylo při práci nejobtížnější? Chcete něco poznamenat k úkolu, který je spojen s přílohou k dotazníku? Chcete tvůrcům metodiky sdělit cokoliv dalšího? 13

14 5. Stanovování poměrné váhy jednotek výsledů učení Pro uživatele NSK i ECVET může být užitečná informace o významu, složitosti a náročnosti jednotky vzhledem k profesní kvalifikaci v NSK, jejíž je součástí. Tato doplňující charakteristika jednotek se nazývá poměrná (relativní) váha jednotky ve vztahu ke kvalifikacím. Pro potřeby srovnávání je možné stanovovat ji v číselném vyjádření. Umožňuje to následující nastavení: Pokud jednotka ECVET odpovídá kompetenci ve standardu NSK, pak celé profesní kvalifikaci odpovídá hodnota 100 a jednotce poměrná část, např. 12 (poměrná váha jednotky je 12). Poměrná váha jednotky ve vztahu ke kvalifikaci bude stanovena podle těchto kritérií nebo jejich kombinace: poměrného významu, které tvoří jednotku, pro účast na trhu práce, pro postup na další úrovně kvalifikace nebo pro sociální začlenění, složitosti, rozsahu a objemu v dané jednotce, úsilí, které musí učící se vynaložit, aby získal znalosti, dovednosti a kompetence požadované u dané jednotky. 14

15 6. Zdroje dalších informací Informace o NSK NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ, projekt NSK2, NÚV, 2013, 70 stran. Informační text v češtině a v angličtině. Obsahuje základní informace o NSK v kontextu podpory celoživotního učení a rozvoje lidských zdrojů a rámcové informace o mezinárodních souvislostech NSK a o provazování NSK a počátečního vzdělávání. Prezentuje i podíl zástupců zaměstnavatelů na vývoji NSK a zajišťování kvality procesů i výstupů. INTERNETOVÉ STRÁNKY: Informace o ECVET DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O VYTVOŘENÍ ECVET, EK 2009, český překlad EK 2009, 8 stran. Dokument obsahující doporučení členským státům EU a popis záměrů Komise. V přílohách obsahuje základní definice a technické specifikace ECVET. LÉPE POZNÁVÁME ECVET, OTÁZKY A ODPOVĚDI, EK 2010, český překlad NÚOV 2010, 55 stran. Průvodce ECVET zpracovaný formou otázek a odpovědí. V části A obsahuje vysvětlení základních pojmů a postupů, v části B představuje úlohy ECVET a úlohy příslušných institucí, část C doplňuje text o příklady možných postupů. EVROPSKÝ NÁSTROJ ECVET A PŘÍPRAVA PODMÍNEK PRO JEHO IMPLEMENTACI V ČESKÉ REPUBLICE, studijní text pro řešitele projektu, IPN NSK2, 23 stran. Text vytvořený v šabloně studijních textů pro distanční vzdělávání na základě dostupných evropských i českých materiálů o ECVET. Obsahuje základní informace a technické specifikace ECVET. Akcentuje principy určující vzájemný vztah ECVET a NSK. ZAVÁDĚNÍ EVROPSKÉHO SYSTÉMU KREDITŮ PRO ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVU (ECVET) V ČESKÉ REPUBLICE, NÚV, 2012, 6 stran. Část návrhu schváleného pod čj. MSMT 8605/2012-2/NÚV. Mimo jiné obsahuje popis šesti opatření, která by měla podpořit zavádění ECVET v České republice. INTERNETOVÉ STRÁNKY: 15

16 Informace k tématu propojování NSK a ECVET PRACOVNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ MOŽNOSTI VSTUPU ECVET DO NSK, IPN NSK2, 2010, soubor obsahující interně diskutovaný pracovní návrh, která demonstruje na materiálu skupiny profesních kvalifikací z oblasti železniční dopravy postup analýzy jejich kvalifikačních standardů, vyhledávání shodných kompetencí v těchto standardech a jejich sgrupovávání do jednotek obsahujících jednu či více kompetencí společných pro dvě či více profesní kvalifikace z dané skupiny, resp. specifických pro jednu z nich. TECHNICKÉ ASPEKTY VSTUPU ECVET DO NSK, NÚV, 2012, 15 stran, analyticky orientovaný text zaměřený na možnosti vstupu ECVET do Národní soustavy kvalifikací a možné přínosy a rizika tohoto vstupu. Text se dotýká i problematiky vymezování, systémového vyčleňování a identifikace jednotek z celků kvalifikací či programů přípravy. NÁVRH PROPOJENÍ ECVET A NSK, NÚV, 2012, 14 stran. Interně diskutovaný pracovní návrh, který vychází z předpokladu využití připravované novely zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Text formuluje tři dílčí úkoly přímo související s dalším předpokládaným vývojem NSK, které doplňuje pracovní návrh postupu propojování NSK a ECVET. PRACOVNÍ NÁVRH KLASTRŮ VYCHÁZEJÍCÍ Z JEDNOTEK PRÁCE, TJ. TYPOVÝCH POZIC A NEČLENĚNÝCH POVOLÁNÍ, IPN NSK2, Interně vytvořený klastr pro gastronomii. Pojatý jako celý balík, aby bylo vidět, jak to vyjde v dané oblasti jako celku. Postup formálně nevychází z profesních kvalifikací, protože ty nepokrývaly příslušnou oblast úplně, ale z jednotek práce, tj. typových pozic a nečleněných povolání (takže vlastně by bylo možné za tím vidět i profesní kvalifikace). V prvém přiblížení se dají klastry považovat za určitou obdobu jednotek. Poslední čtyři doporučené texty nejsou veřejně přístupné. Je možné je získat na základě vyžádání na adrese: 16

Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK. Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek

Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK. Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek Pracovní návrh 7 září 2015 Pracovní verze metodiky tvorby jednotek

Více

Národní soustava kvalifikací v České republice

Národní soustava kvalifikací v České republice Národní soustava kvalifikací v České republice Miroslav Kadlec miroslav.kadlec@nuov.cz 1 Prezentace rozvádí informaci z pozvánky na konferenci: Dne 1. srpna tohoto roku vstoupí v platnost o zákon č. 179/2006

Více

Evropský nástroj ECVET. a vytváření podmínek pro jeho. implementaci v České republice

Evropský nástroj ECVET. a vytváření podmínek pro jeho. implementaci v České republice Evropský nástroj ECVET a vytváření podmínek pro jeho implementaci v České republice Zpracováno v projektu NSK2 Národní ústav pro vzdělávání Praha 2014 Evropský nástroj ECVET a vytváření podmínek pro jeho

Více

JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ

JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ žádostí o grant Jednotka výsledků učení (JVU) Co je jednotka výsledků učení? - část kvalifikace - ucelený soubor znalostí, dovedností a kompetencí - jednotlivé JVU lze kombinovat,

Více

Propojování Národní soustavy kvalifikací a ECVET

Propojování Národní soustavy kvalifikací a ECVET Propojování Národní soustavy kvalifikací a ECVET Pracovní návrh pro ověření postupu, srpen 2013 Obsah 1. Východiska návrhu propojení ECVET a NSK 4 1.1 Návrh přístupu k vymezování jednotek výsledků učení

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 Vzdělávání dospělých v ČR Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 1 2 12 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 2014 11,4 11 10,8 10,5 10,6 10 9,7 9 9,4 9,3

Více

A02 Stanovení kompetencí kvalifikačního standardu

A02 Stanovení kompetencí kvalifikačního standardu A02 Stanovení kompetencí kvalifikačního standardu Kvalifikační standard profesní kvalifikace je zákonem č. 179/2006 Sb. definován jako strukturovaný popis odborné způsobilosti fyzické osoby pro řádný výkon

Více

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV www.epanil.net Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV Ing. Hana Čiháková hana.cihakova@nuov.cz Nebušice 3. 11. 2009 www.epanil.net EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and

Více

Kompetence a legislativa. Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010

Kompetence a legislativa. Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010 Kompetence a legislativa Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010 Výchozí modelový diagram Národní soustava povolání V rámci působnosti MPSV dle 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 19. Dílčí kvalifikace dřevařské obory Mgr. Zuzana Válková

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop 1. Změny ve vzdělávání učitelů společné evropské trendy Srovnávací přístup:

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 18. Dílčí kvalifikace stavební obory. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 18. Dílčí kvalifikace stavební obory. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 18. Dílčí kvalifikace stavební obory Mgr. Zuzana Válková V České republice vzniká Národní soustava kvalifikací (NSK), která přehledně popíše jednotlivé kvalifikace tak,

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. června 2009 o vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET)

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. června 2009 o vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) 8.7.2009 Úřední věstník Evropské unie C 155/11 DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. června 2009 o vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) (Text s významem

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R)

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista specialista Doklady potvrzující

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Dana Smetanová Knihovnický institut Národní knihovna ČR dana.smetanova@nkp.cz 11.4.2014 Workshop pro pracovníky metodických oddělení Základní charakteristika Státem garantovaný

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění 'Kód souboru" memoranda o porozumění (nepovinné) Není-li to nutné, vymažte 1. Cíle memoranda o porozumění Memorandum o porozumění 1 (MOP) vytváří rámec pro spolupráci mezi příslušnými

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Změna formuláře při výběru kompetencí (odborných dovedností) 1. Hledání textové formulace kompetence - odborné dovednosti

Změna formuláře při výběru kompetencí (odborných dovedností) 1. Hledání textové formulace kompetence - odborné dovednosti Změna formuláře při výběru kompetencí (odborných dovedností) Obsah: 1. Hledání textové formulace kompetence - odborné dovednosti... 1 2. Nová kompetence odborná dovednost... 2 3. Změna textové formulace

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

3. investiční zprostředkovatel zprostředkovává s odbornou péčí uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb nebo je pověřen třetí osobou

3. investiční zprostředkovatel zprostředkovává s odbornou péčí uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb nebo je pověřen třetí osobou ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

Projektově orientované studium Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt. CIIV červenec 2013 odpovědný manažer: Petr Hynek

Projektově orientované studium Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt. CIIV červenec 2013 odpovědný manažer: Petr Hynek Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt Projektově orientované studium není nic nového Po celou historii je stále a znova voláno po praktické výuce Fantazie je důležitější než

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Příloha 02 Pracovní skupina

Příloha 02 Pracovní skupina Příloha 02 Pracovní skupina (úloha a způsob práce PS, práva a povinnosti členů PS, formulář seznam členů PS) Pracovní skupina (PS) Konkretizace úlohy pracovní skupiny tvorba a aktualizace struktury a

Více

Model spolupráce škol a zaměstnavatelů úroveň H. Vymezení skupiny oborů

Model spolupráce škol a zaměstnavatelů úroveň H. Vymezení skupiny oborů OBSAH Model spolupráce škol a zaměstnavatelů úroveň H Modul odborného výcviku...1 Modul využití odborníků z praxe...4 Modul stáží a jiných forem praxe učitelů odborných předmětů a učitelů vybraných všeobecně

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 11. března 2015 Č. j.: MSMT-6626/2015-1 SDĚLENÍ V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013 Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha, 23. 10. 2013 OBSAH 1. Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a v oblasti celoživotního učení 2. Národní systém inspekčního

Více

Metodika k evidenci a popsání výsledků učení

Metodika k evidenci a popsání výsledků učení Implementierung von ECVET im deutsch-tschechischen Grenzraum Implementace ECVET v česko-německém příhraničí Metodika k evidenci a popsání výsledků učení Tento projekt byl podpořen z prostředků Evropské

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Výhybkář (kód: 37-007-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více

Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV

Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV Mgr. Martin Sycha, Ph.D. oddělení vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT Závěrečná konference projektu KRUH 14. 3. 2013 Snižující

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/3.2.00/36.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

Co je ECVET a jak využít jeho principy... 1. Doporučení, jak jednotku výsledků učení vytvořit a jak postupovat při vyplnění šablony:...

Co je ECVET a jak využít jeho principy... 1. Doporučení, jak jednotku výsledků učení vytvořit a jak postupovat při vyplnění šablony:... Obsah Co je ECVET a jak využít jeho principy... 1 Doporučení, jak jednotku výsledků učení vytvořit a jak postupovat při vyplnění šablony:... 2 Další prvky ECVET a jejich využití:... 4 Zkušenosti z projektu

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 2013 Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 Tým projektu ECVET Tour2 EDUcentrum o.s. 29.3.2013 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět "Diplomový seminář"

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět Diplomový seminář leden 2010 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět "Diplomový seminář" Diplomová práce je písemný nebo grafický dokument. Je výsledkem

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Skladník; Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá Profesní kvalifikace chůvy v ČR Mgr. Regína Dlouhá Klub K2 - Klub rodičů a dětí 2005 Praha 10 Programy pro rodiče a děti Programy pro rodiče Komunitní akce Cíle Klubu K2 Prevence sociálního vyloučení

Více

Hodnoticí standard. Manažer projektu (kód: 63-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63)

Hodnoticí standard. Manažer projektu (kód: 63-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Manažer (kód: 63-007-R) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Týká se povolání: Manažer Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 6 Odborná způsobilost

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012 Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Knihovníci, nebojte se kurikula

Knihovníci, nebojte se kurikula Knihovníci, nebojte se kurikula aneb Tajemství RVP a ŠVP Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. CEINVE, KISK FF MU Brno Seminář IVU, Havířov, 23. dubna 2 014 Co je obsahem 2 Zkušenostní úhel pohledu neknihovníka

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality na vysokých školách z pohledu novely zákona o vysokých školách

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality na vysokých školách z pohledu novely zákona o vysokých školách Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality na vysokých školách z pohledu novely zákona o vysokých školách Vladimír Večerek Tým TA02 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tematická

Více

Vlastní deskriptory EQF. Obory vzdělá ní. NSP 1 Rozlišovat pracovní prostředky, suroviny základní vzdělání

Vlastní deskriptory EQF. Obory vzdělá ní. NSP 1 Rozlišovat pracovní prostředky, suroviny základní vzdělání Vlastní deskriptory EQF NSK Charakteristika kompetencí Stupně vzdělání NSP 1 Rozlišovat pracovní prostředky, suroviny základní vzdělání apod. Vykonávat práce podle jednoduchých zadaných neměnných postupů

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více