Metodika propojování NSK a ECVET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika propojování NSK a ECVET"

Transkript

1 Metodika propojování NSK a ECVET Pracovní návrh 3 Miroslav Kadlec, září 2014

2 Pracovní verze metodiky propojování Národní soustavy kvalifikací (NSK) a Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) je zpracována jako návrh, který bude postupně dopracováván a doplňován. Jak podle výsledků ověřování její použitelnosti, tak i na základě diskuse celkového přístupu k problému propojování obou nástrojů. Text je pracovní a neprošel jazykovou ani redakční úpravou. Obsah 1. Východiska návrhu propojení ECVET a NSK Přístup k vymezování jednotek Popis jednotek vymezovaných na základě kvalifikačních standardů NSK 5 2. Vymezování 7 3. Zobecněný návrh postupu práce při vymezování jednotky Otázky pro tvůrce návrhů jednotek Stanovování poměrné váhy jednotek výsledů učení Zdroje dalších informací 15 2

3 1. Východiska návrhu propojení ECVET a NSK ECVET je evropský nástroj podporující celoživotní učení, mobilitu učících se v Evropě a flexibilitu cest vedoucích k získání kvalifikace. Umožňuje přenos, uznávání a shromažďování zhodnocených výsledků učení jednotlivců. Základním prvkem ECVET je jednotka. NSK je veřejně dostupný registr profesních kvalifikací a jejich kvalifikačních a hodnoticích standardů. Součástí NSK je sada úrovní (rámec) pro tyto kvalifikace, která obsahuje osm úrovní srovnatelných s úrovněmi Evropského rámce kvalifikací (EQF). Hlavními důvody pro hledání cesty k propojení ECVET a NSK je logická souvislost kvalifikačních a kreditních systémů daná zejména tím, že oba nástroje se zaměřují na podporu transparentnosti a dostupnosti kvalifikací, pracují s výsledky učení a mají jasný vztah k EQF. Návrh propojení respektuje na straně ECVET technické specifikace obsažené v Doporučení EP a Rady o vytvoření ECVET a v navazujících dokumentech. A to zejména ve vztahu ke klíčovému postavení jednotek. Jednotka je složka kvalifikace. Je tvořena uceleným souborem znalostí, dovedností a kompetencí, které lze hodnotit a validovat. Kvalifikace sestává z více jednotek - je tvořena celým souborem jednotek. ECVET má usnadnit uznávání za účelem získání kvalifikace. Učící se tak může získat kvalifikaci shromažďováním požadovaných jednotek, které obdržel v různých zemích a v různých kontextech (formálním, případně neformálním a informálním), při současném dodržování vnitrostátních právních předpisů týkajících se shromažďování jednotek a uznávání. ECVET působí prostřednictvím partnerství mezi institucemi a eliminuje potřebu dvojího hodnocení pro učící se, kteří se mezi těmito institucemi pohybují. A tam, kde to národní systém odborného vzdělávání a přípravy umožňuje, mohou být jednotky uznány bez ohledu na to, kde a jak byly získány. Poté mohou být využity na trhu práce a k získání plné kvalifikace. S ohledem na úvodní vymezení jednotek je zřejmé, že i ve vztahu k NSK platí: Kvalifikace popsané v NSK je možné vymezovat jako kombinace jednotek. Protože profesní kvalifikace v NSK již vymezeny jsou, je nutné využít základní schéma přístupu tak, že se budou hledat a popisovat takové složky kvalifikací v NSK, které budou (jak je požadováno výše) ucelené, vnitřně soudržné a hodnotitelné. Validace je proces potvrzování, že dané ohodnocené výsledky učení, jichž učící se dosáhl, odpovídají specifickým výsledkům, které mohou být vyžadovány pro získání jednotky nebo kvalifikace. 3

4 1.1 Přístup k vymezování jednotek Významnou výhodou zvoleného přístupu je to, že nevytváří kvalifikace nově, ale plně respektuje vše, co již bylo v NSK legislativně podpořeným postupem vytvořeno a schváleno. Hledáním smysluplné vnitřní struktury existujících profesních kvalifikací ECVET pouze přispívá k usnadnění uznávání, které jsou součástí kvalifikací. Základní schéma přístupu doplňuje a konkretizuje tento předpoklad: Jednotky by se většinově mohly krýt s jednotlivými kompetencemi v kvalifikačních standardech profesních kvalifikací. Případně s jejich částmi či naopak s jejich shluky. Některé názory z předcházející diskuse návrhu Uvedený předpoklad ale neplatí vždy. Např. kompetence volba vhodného technologického postupu nemůže být jednotkou, protože tato (v kvalifikačních a hodnoticích standardech často vydělovaná) kompetence nesplňuje vlastně žádný z požadavků na jednotku. Nepředstavuje relativně ucelený a vnitřně koherentní soubor výsledků a nemá vztah ke konkrétní činnosti v oblasti uplatnění. Je průřezovou kompetencí pro výkon práce v určitém oboru či širším poli odborností a osvědčuje se ve vztahu k určitému konkrétnímu produktu, který má být prací vytvořen. Bez konkrétního zadání nemá žádný vlastní obsah ani výsledek. To ovšem (podle názoru některých odborníků) nevylučuje to, že nemůže být obecnou součástí některé jednotky. Při vydělování částí kvalifikací vhodných pro samostatné i formální uznávání je tak opravdu vhodné vydělení takovýchto částí základním úkolem či problémem. Dalším problémem je zjišťování skutečné přenositelnosti takovýchto vhodně vydělených částí kvalifikací včetně stanovení nějakých prakticky relevantních kritérií pro tuto přenositelnost ve formálně relevantním smyslu. Tedy i formální uznatelnost takové části při jejím získání (formálním osvědčení jejího získání) již dříve při formálním osvědčení získání nějaké kvalifikace nebo její části. Na druhé straně přenositelnost podporuje to, že všechny kompetence ve standardech NSK jsou (nebo by měly být) realizovatelné, hodnotitelné a přenositelné. Prakticky relevantním kritériem by podle předběžných úvah mohlo být kritérium nepotřebnosti další kvalifikační přípravy pro výkon činnosti nebo činností, k nimž již byla daná způsobilost dříve získána a i formálně osvědčena. Měřítkem by mohlo být, zda osoba, která je nositelem dotyčného formálního osvědčení, může v oblasti uplatnění podle očekávání úspěšně vykonávat další činnosti či zastávat jiné než dosavadní pozice, pro něž je již získaná a i formálně osvědčená způsobilost potřebná, tj. nutná či užitečná, po pouhé vstupní instruktáži a zaškolení. Bez nějaké další i formálně osvědčované přípravy či zkoušky. Jednotky, které odpovídají jednotlivým kompetencím ve standardu NSK, jsou příliš malé. Většina jednotek by měla odpovídat několika kompetencím (a v krajním případě, v případě některých profesních kvalifikací dokonce celé profesní kvalifikaci). 4

5 Na straně NSK návrh musí respektovat požadavek neměnnosti základních principů jejího fungování. Prvním krokem při vymezování jednotky na základě NSK je rozhodnutí, zda jednotka bude vycházet z jediné kompetence, či zda bude sdružovat kompetencí více. Následuje převzetí přesné formulace kompetence (kompetencí) z příslušného kvalifikačního standardu. A stejně tak na závěr - návrh vždy přebírá doslovnou formulaci kritérií hodnocení a způsobů ověření z příslušného hodnoticího standardu (standardů) v NSK. 1.2 Popis jednotek vymezovaných na základě kvalifikačních standardů NSK Pro popis jednotek je připravena jednoduchá šablona obsahující pouze základní nezbytné položky, které jsou komentovány: Kód a název jednotky Název kvalifikace, k níž se jednotka vztahuje Úroveň kvalifikace Poměrná váha jednotky Výsledky učení, které jednotka zahrnuje Postupy a kritéria pro hodnocení těchto Kód slouží k jednoznačné identifikaci dané jednotky Název jednotky je dán názvem příslušné kompetence v NSK. Zatím postačí pracovní označení. Jakmile ovšem dojde k významnějšímu naplnění databáze jednotek, bude nutné vše řešit systémově. Jsou uvedeny všechny profesní kvalifikace (jedna nebo více, název a kód) v NSK, v nichž se daná jednotka objevuje: x y z Číselné vyjádření převzaté z NSK Číselné vyjádření významu, složitosti a náročnosti jednotky vzhledem k profesní kvalifikaci, jejíž je součástí. Bude stanovena na základě postupu popsaného dále v textu (část 5). Rozpracovaný soubor, které odpovídají odborné způsobilosti: kompetence převzatá z NSK Zde je při vymezování jednotky prostor pro tvůrčí vstup autora, viz. text dále (část 2). Soubor postupů a kritérií pro hodnocení stanovených, který je v souladu s hodnoticím standardem. Kritéria hodnocení Způsoby ověření převzatý text z NSK převzato z NSK podobně další podobně další Informace o tom, kolik kritérií je třeba splnit převzato z NSK. Z komentáře je zřejmé, že text většiny položek bude přebírán z NSK. Výjimkou je položka, v níž budou rozpracovány výsledky učení a položka, v níž se stanoví poměrná váha jednotky. Bližší informace jsou uvedeny v následujícím textu. 5

6 Pro využití k popisu jednotek jsou - v souvislosti s následujícím textem (část 2) - připraveny dvě varianty prázdných šablon: a) Kód a název jednotky Název kvalifikace, k níž se jednotka vztahuje Úroveň kvalifikace Relativní váha jednotky Výsledky učení, které jednotka obsahuje Postupy a kritéria pro hodnocení těchto Kritéria hodnocení Způsoby ověření b) Kód a název jednotky Název kvalifikace, k níž se jednotka vztahuje Úroveň kvalifikace Relativní váha jednotky Výsledky učení, které jednotka obsahuje Znalosti Dovednosti Kompetence Postupy a kritéria pro hodnocení těchto Kritéria hodnocení Způsoby ověření Vyplněnou šablonu je vhodné uložit pod takovým názvem, jehož součástí je číselný kód kvalifikace, k níž se jednotka váže. Pokud je takových kvalifikací více, postačí využití kódu jedné z nich. 6

7 2. Vymezování Vymezování poskytuje tvůrcům jednotek značný prostor pro jejich vlastní tvořivost. To není samoúčelné a souvisí to zejména s tím, že jejich komplexní a jaksi dodatečnou informaci o požadavcích spojených s NSK, mohou využít různé skupiny uživatelů. Z nich jsou na tomto místě uvedeny dvě: Zájemci o získání příslušné profesní kvalifikace v NSK Přímí klienti NSK mohou díky detailnímu rozpracování požadavků získat podrobnější, případně jinak strukturované informace o požadavcích NSK. To jim umožní lépe zmapovat své možnosti, přesněji zjistit konkrétní stav a zahájit vhodné aktivity směřující k odstranění případných mezer v připravenosti ještě před tím, než se podrobí zkoušce. Tvůrci vzdělávacích programů pro počáteční i další vzdělávání Detailní rozpracování a vhodná strukturace, které zahrnují jednotky vztažené k určité profesní kvalifikací, usnadní naplňování významného cíle spojeného s tvorbou NSK být východiskem pro počáteční i další (odborné) vzdělávání. Zejména v počátečním vzdělávání může NSK lépe naplňovat roli komplexního a věrohodného východiska pro vymezování struktury a obsahu oborů vzdělání prostřednictvím standardů profesních kvalifikací. A to jak ve směru k rámcovým vzdělávacím programům, tak i jako významné východisko pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Pracovní verze metodiky propojování NSK a ECVET umožňuje dva mírně odlišné, ale vnitřně se doplňující přístupy. Zhruba odpovídají tomu, jakým způsobem jsou vymezeny výsledky učení: a) Vymezení podle Cedefop b) Vymezení podle Evropské komise Soubor znalostí, dovedností a/nebo kompetencí, které člověk získal a/nebo je schopen předvést po ukončení vzdělávacího procesu buď formálního, neformálního nebo informálního. Vyjádření toho, co žák zná, čemu rozumí a co je schopen dělat po ukončení vzdělávacího procesu, definovaného v termínech znalostí, dovedností a kompetencí. (a) Formulace bez formálního omezení Tento přístup poskytuje relativně volný prostor k využití odborné erudice autora, tvůrce jednotky. Jeho úkolem je popsat, jak má vypadat a co má obsahovat soubor znalostí, dovedností a kompetencí, který má být předveden po ukončení vzdělávání či učení. S tím, že možná strukturace tohoto souboru je ponechána na odborníkovi, který jej vymezuje. Možnost volné formulace v této části vývoje jednotky na základě NSK je výraznou odlišností od ostatních částí procesu stanovování obsahu jednotky, v nichž je nutné respektovat to, co již bylo v rámci vytváření standardů profesních kvalifikací v NSK stanoveno a schváleno. Poskytnuté možnosti je žádoucí využít k tomu, aby autor popisu jednotky 7

8 dostatečně podrobně popsal svoji představu odborníka o tom, co zájemce o započtení jednotky musí skutečně znát, čemu musí rozumět a co musí být schopen dělat. (b) Formulace jako souboru znalostí, dovedností a kompetencí Tento přístup k formulací bude pravděpodobně náročnější. Má ale šanci přinést větší užitnou hodnotu výsledného popisu jednotek. Tento způsob vyjadřování využívá i Evropských rámec kvalifikací (EQF). Každá z osmi úrovní je definována souborem deskriptorů označujících výsledky učení, které odpovídají kvalifikacím na dané úrovni v jakémkoli systému kvalifikací (v tabulce jsou uvedeny pro dvě nejběžnější úrovně). Znalosti Dovednosti Kompetence Znalosti jsou v souvislosti s EQF popisovány jako teoretické nebo faktické. Dovednosti jsou v souvislosti s EQF popisovány jako kognitivní (používání logického, intuitivního a tvůrčího myšlení) a praktické (zahrnující manuální zručnost a používání metod, materiálů, nástrojů a přístrojů) Kompetence jsou v souvislosti s EQK popisovány ve smyslu odpovědnosti a samostatnosti Úroveň 3 Výsledky učení odpovídající úrovni 3 Znalosti faktů, zásad, procesů a obecných pojmů v oboru práce nebo studia Řada kognitivních a praktických dovedností požadovaných při plnění úkolů a řešení problémů výběrem a použitím základních metod, nástrojů, materiálů a informací Nést odpovědnost za splnění úkolů v práci nebo ve studiu Při řešení problémů přizpůsobovat své chování okolnostem Úroveň 4 Výsledky učení odpovídající úrovni 4 Faktické a teoretické znalosti v širokých souvislostech v oboru práce nebo studia Řada kognitivních a praktických dovedností požadovaných při řešení konkrétních problémů v oboru práce nebo studia Schopnost řídit sebe samého v rámci pokynů v oblastech práce nebo studia, které jsou obvykle předvídatelné, ale mohou se měnit Dohlížet na běžnou práci jiných osob a nést určitou odpovědnost za hodnocení a zlepšování pracovních či studijních činností 8

9 Pro ty, kteří budou chtít ověřit i tento druh přístupu, přínosného zejména pro tvůrce vzdělávacích programů, je na následující straně připravena tabulka s doplňujícími informacemi (využitelné definice či vymezení). Znalosti Dovednosti Kompetence Zdroj vymezení 1 v užším, didaktickém smyslu je znalost ekvivalentem pojmu vědomost. Znalosti jsou pak převážně teoretické poznatky osvojené učením, především ve škole. Mohou být tříděny podle vzrůstající kognitivní náročnosti (znalost termínů; znalost dat, událostí, míst, osob, dějů; znalost konkrétních zásad, pravidel, norem; znalost trendů a posloupností; znalost třídění; znalost třídicích kritérií; znalost metodologických postupů; znalost zákonů a zobecnění; znalost teorií a celých poznatkových struktur) na základě Bloomovy taxonomie cílů 2 V širším významu (jenž teprve postupně proniká do pedagogiky) zahrnují znalosti nejen poznatky, ale též dovednosti a schopnosti k vykonávání určitých činností. Příklad znalost cizího jazyka zahrnuje nejen vědomosti o příslušném jazyce, ale také dovednost vykonávat s těmito vědomostmi určité řečové aktivity. Někdy se znalosti v tomto smyslu označují jako praktické nebo pracovní (working knowledge, know-how). Ty jsou nezbytné pro vykonávání různých profesních a tvůrčích činností. Podle jiné klasifikace se rozlišuje deklarativní znalost, kontextová znalost, procedurální znalost. Dlouhodobý problém pedagogiky je v tom, že se jí nedaří realizovat optimální vztah mezi vědomostmi a znalostmi (v širším smyslu), zejména v kurikulárních materiálech, v obsahu vzdělávání, hodnocení vzdělávacích výsledků. Angl. Skill. Jeden ze základních pojmů pedagogiky, avšak stále nedostatečně objasněný. Obecně znamená způsobilost člověka k provádění určité činnosti (např. čtení, řešení úloh určitého typu dovednosti intelektové, plavání, jízda na kole, obsluha technického zařízení dovednosti senzomotorické). Podle V. Švece (1998) je to způsobilost subjektu (sycená schopnostmi, zkušenostmi, stylem učení, motivy aj.) k řešení úkolových a problémových situací, která se projevuje pozorovatelnou činností. Dovednost si subjekt osvojuje záměrným učením, ale také spontánně, např. dítě při hře. Je podmíněna do jisté míry vrozenými předpoklady, ale hlavně je osvojována učením a výcvikem. Osvojování určitých dovedností je základní součástí školního vzdělávání, a proto jsou dovednosti vymezovány jako vzdělávací cíle v různých kurikulárních dokumentech, vzdělávacích programech aj. V pedagogickém pojetí znamená schopnost, dovednost, způsobilost úspěšně realizovat nějaké činnosti, řešit určité úkoly zejména v pracovních a jiných životních situacích. Kompetence žáka Soubor vědomostí, dovedností, zkušeností, postojů a hodnot důležitých pro učení, osobní rozvoj a uplatnění v životě. Všichni žáci mají být v průběhu školního vzdělávání vybaveni klíčovými kompetencemi, které tvoří základ celoživotního učení a umožňují vstup do samostatného života i pracovního procesu. Pro každý stupeň (etapu) vzdělávání jsou ve vzdělávacích programech stanoveny cílové požadavky na úroveň rozvoje klíčových kompetencí. V ČR jsou za klíčové kompetence žáků ZŠ považovány: k. k učení, k. k řešení problémů, k. komunikativní, k. sociální a personální, k. občanské, k. pracovní. Soubory kompetencí žáků gymnázia a středních odborných škol jsou obdobné, ale místo kompetence pracovní je uvedena kompetence k podnikavosti. Průcha, Jan, Walterová, Eliška, Mareš, Jiří. Pedagogický slovník. Jan Průcha, Eliška Walterová, Jiří Mareš. 6., rozš. a aktualiz. vyd. Praha : Portál, s. ISBN

10 Výsledek osvojování si informací učením. Znalosti jsou souborem faktů, principů, teorií a praxe vztahující se k oboru studia nebo práce. Poznámka: Existuje mnoho definic znalostí. Moderní koncepce však spočívají na několika základních rozlišeních: logikou. V souladu s tímto rozlišením, rozlišují moderní teoretici (Alexander et al., 1991) mezi deklarativními (teoretickými) znalostmi a procedurálními (praktickými) znalostmi. Deklarativní znalosti zahrnují tvrzení o specifických událostech, faktech a empirických zevšeobecněních, i hlubší principy o povaze reality. Procedurální znalosti zahrnují heuristiku, metodiku, plánování, praxi, postupy, rutinu, strategii, taktiku, techniky a triky (Ohlsson, 1994); různé cesty učení se o světě. Jsou činěny různé pokusy o kompilaci těchto seznamů, v nichž jsou nejčastěji zastoupeny tyto kategorie: osti, posuzované na základě jistoty; na základě autenticity; na základě kolektivní akceptace správné/chybné); é s odkazem na boží autoritu (Boha). O toto základní chápání znalostí se opírají otázky, které klademe, metody, které používáme, a odpovědi, které přinášíme v našem hledání znalostí; (tacit) znalosti (Polanyi, 1967) jsou definovány jako znalosti (ne nutně vyjádřené ani uvědomované), které žák získal a které ovlivňují kognitivní proces. Explicitní znalosti jsou znalosti, kterých si je žák vědom, včetně implicitních (tacit) znalostí, které se přemění v explicitní formu tím, že se stanou předmětem myšlení. (Prawat, 1989). Schopnost vykonávat úkoly a řešit problémy. Dovednost Schopnost aplikovat znalosti a používat know-how ke splnění úkolů a řešení problémů. Cedefop. Terminology of European education and training policy : a selection of 130 key terms. 2nd ed. Luxembourg : Publications Office of the European Communities, s. Termíny jsou uvedeny v 7 jazycích: ES, DE, EN, FR, PL, PT. ISBN Prokázaná schopnost používat znalosti, dovednosti a osobní, sociální a/nebo metodické dispozice při práci nebo při studiu a v profesním a osobním rozvoji. nebo Schopnost odpovídajícím způsobem používat výsledky učení v definovaném kontextu (vzdělávání, práce, osobní nebo profesní rozvoj). Poznámka: kompetence se neomezuje na kognitivní prvky (zahrnující použití teorie, koncepce nebo neuvědomovaných znalostí); má také funkční aspekty (odborné dovednosti) i interpersonální atributy (např. sociální či organizační dovednosti) a etické hodnoty. Cedefop. Glossary Quality in education and training Glossar Qualität in der allgemeinen und beruflichen Bildung Glossaire La qualité dans l enseignement et la formation Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011, 232 p. ISBN europa.eu/en/publi cations/17663.aspx 10

11 3. Zobecněný návrh postupu práce při vymezování jednotky Vymezování jednotek může zahrnovat celý soubor aktivit. Tabulka je pokusem o výčet doplněný rámcovým zdůvodněním či vysvětlením fáze postupu. Postupný krok Výběr profesní kvalifikace Výběr kompetence (jedné nebo více), která bude základem pro vymezení jednotky. Převzetí základního rámce vytvářené jednotky z NSK Rozpracování Stanovení poměrné váhy jednotky Zpracování úplného popisu jednotky výsledů učení Zvážení možnosti požádat o zařazení jednotky do systému jednotek výsledků učení vytvářených v ČR na základě NSK Vysvětlení, zdůvodnění a poznámky Záleží na potřebách zpracovatele a na jeho odborném zaměření. V roce 2014 vznikají na základě NSK první jednotky. Většina profesních kvalifikací v NSK ještě nemá vnitřní strukturu a práce tvůrce tak nebude nijak ovlivněna činností jeho předchůdců. Záleží na potřebách zpracovatele a vhodnosti dané kompetence (jedné nebo více) být východiskem pro zpracování jednotky. Z hlediska vytváření systému jednotek bude přínosem, pokud bude zpracováván větší soubor či celek. V jeho rámci mohou vzniknout i jednotky, které budou složkami více profesních kvalifikací. Bez změny či nějakého dopracovávání je nutné převzít z informačního systému NSK příslušnou kompetenci (jednu nebo více), její postavení v rámci profesní kvalifikace i schválený způsob a kritéria hodnocení. Dána je i úroveň kvalifikace. Vlastní tvůrčí přínos zpracovatele k vytváření systému jednotek. Možné přístupy jsou popsány v části 2. Úkol, z jehož splnění mohou mít prospěch zejména uživatelé obou systémů (NSK i ECVET). Možný přístup jsou popsány v části 5. Naplnění jednotné šablony a finální kontrola výsledku. V této fázi je hlavní úkol splněn a je možné začít jednotku či jednotky využívat. Pokud zpracovatel chce umožnit dalším zájemcům využívání vytvořené jednotky, může požádat NÚV o zařazení do systému. NÚV zajistí - prostřednictvím Koordinačního centra pro ECVET a ve spolupráci s MŠMT - posouzení návrhu, případnou formální úpravu a stanovení jednoznačného kódu jednotky. Pokud úspěšně proběhnou všechny stanovené aktivity, bude popis jednotky zpřístupněn všem potenciálním uživatelům 11

12 4. Otázky pro tvůrce návrhů jednotek Vymezování jednotek na základě standardů profesních kvalifikací v NSK je na začátku. Následující otázky jsou pokusem o zachycení zkušeností tvůrců jednotek pro potřeby jejich využití v rámci dalšího vývoje metodiky a postupů jejich tvorby. Následující tabulka s otázkami a s prostorem pro odpovědi je zpravidla předkládána samostatně. S poděkováním za vyplnění, které může být podkladem pro další zlepšování navržených postupů. Otázka Odpověď nebo návrh tvůrce Představují všechny navržené jednotky výsledků učení skutečně ucelené a vnitřně soudržné soubory, které je možné hodnotit? Mohou navržené jednotky existovat jako samostatné nebo by bylo vhodné některé z nich sdružit do větších celků? Jsou jednotlivé kompetence v NSK východiskem pro vymezení dostatečně velkých jednotek? 12

13 Navrhujete nějaké změny přístupu nebo doplnění metodiky? Co pro Vás bylo při práci nejobtížnější? Chcete něco poznamenat k úkolu, který je spojen s přílohou k dotazníku? Chcete tvůrcům metodiky sdělit cokoliv dalšího? 13

14 5. Stanovování poměrné váhy jednotek výsledů učení Pro uživatele NSK i ECVET může být užitečná informace o významu, složitosti a náročnosti jednotky vzhledem k profesní kvalifikaci v NSK, jejíž je součástí. Tato doplňující charakteristika jednotek se nazývá poměrná (relativní) váha jednotky ve vztahu ke kvalifikacím. Pro potřeby srovnávání je možné stanovovat ji v číselném vyjádření. Umožňuje to následující nastavení: Pokud jednotka ECVET odpovídá kompetenci ve standardu NSK, pak celé profesní kvalifikaci odpovídá hodnota 100 a jednotce poměrná část, např. 12 (poměrná váha jednotky je 12). Poměrná váha jednotky ve vztahu ke kvalifikaci bude stanovena podle těchto kritérií nebo jejich kombinace: poměrného významu, které tvoří jednotku, pro účast na trhu práce, pro postup na další úrovně kvalifikace nebo pro sociální začlenění, složitosti, rozsahu a objemu v dané jednotce, úsilí, které musí učící se vynaložit, aby získal znalosti, dovednosti a kompetence požadované u dané jednotky. 14

15 6. Zdroje dalších informací Informace o NSK NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ, projekt NSK2, NÚV, 2013, 70 stran. Informační text v češtině a v angličtině. Obsahuje základní informace o NSK v kontextu podpory celoživotního učení a rozvoje lidských zdrojů a rámcové informace o mezinárodních souvislostech NSK a o provazování NSK a počátečního vzdělávání. Prezentuje i podíl zástupců zaměstnavatelů na vývoji NSK a zajišťování kvality procesů i výstupů. INTERNETOVÉ STRÁNKY: Informace o ECVET DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O VYTVOŘENÍ ECVET, EK 2009, český překlad EK 2009, 8 stran. Dokument obsahující doporučení členským státům EU a popis záměrů Komise. V přílohách obsahuje základní definice a technické specifikace ECVET. LÉPE POZNÁVÁME ECVET, OTÁZKY A ODPOVĚDI, EK 2010, český překlad NÚOV 2010, 55 stran. Průvodce ECVET zpracovaný formou otázek a odpovědí. V části A obsahuje vysvětlení základních pojmů a postupů, v části B představuje úlohy ECVET a úlohy příslušných institucí, část C doplňuje text o příklady možných postupů. EVROPSKÝ NÁSTROJ ECVET A PŘÍPRAVA PODMÍNEK PRO JEHO IMPLEMENTACI V ČESKÉ REPUBLICE, studijní text pro řešitele projektu, IPN NSK2, 23 stran. Text vytvořený v šabloně studijních textů pro distanční vzdělávání na základě dostupných evropských i českých materiálů o ECVET. Obsahuje základní informace a technické specifikace ECVET. Akcentuje principy určující vzájemný vztah ECVET a NSK. ZAVÁDĚNÍ EVROPSKÉHO SYSTÉMU KREDITŮ PRO ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVU (ECVET) V ČESKÉ REPUBLICE, NÚV, 2012, 6 stran. Část návrhu schváleného pod čj. MSMT 8605/2012-2/NÚV. Mimo jiné obsahuje popis šesti opatření, která by měla podpořit zavádění ECVET v České republice. INTERNETOVÉ STRÁNKY: 15

16 Informace k tématu propojování NSK a ECVET PRACOVNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ MOŽNOSTI VSTUPU ECVET DO NSK, IPN NSK2, 2010, soubor obsahující interně diskutovaný pracovní návrh, která demonstruje na materiálu skupiny profesních kvalifikací z oblasti železniční dopravy postup analýzy jejich kvalifikačních standardů, vyhledávání shodných kompetencí v těchto standardech a jejich sgrupovávání do jednotek obsahujících jednu či více kompetencí společných pro dvě či více profesní kvalifikace z dané skupiny, resp. specifických pro jednu z nich. TECHNICKÉ ASPEKTY VSTUPU ECVET DO NSK, NÚV, 2012, 15 stran, analyticky orientovaný text zaměřený na možnosti vstupu ECVET do Národní soustavy kvalifikací a možné přínosy a rizika tohoto vstupu. Text se dotýká i problematiky vymezování, systémového vyčleňování a identifikace jednotek z celků kvalifikací či programů přípravy. NÁVRH PROPOJENÍ ECVET A NSK, NÚV, 2012, 14 stran. Interně diskutovaný pracovní návrh, který vychází z předpokladu využití připravované novely zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Text formuluje tři dílčí úkoly přímo související s dalším předpokládaným vývojem NSK, které doplňuje pracovní návrh postupu propojování NSK a ECVET. PRACOVNÍ NÁVRH KLASTRŮ VYCHÁZEJÍCÍ Z JEDNOTEK PRÁCE, TJ. TYPOVÝCH POZIC A NEČLENĚNÝCH POVOLÁNÍ, IPN NSK2, Interně vytvořený klastr pro gastronomii. Pojatý jako celý balík, aby bylo vidět, jak to vyjde v dané oblasti jako celku. Postup formálně nevychází z profesních kvalifikací, protože ty nepokrývaly příslušnou oblast úplně, ale z jednotek práce, tj. typových pozic a nečleněných povolání (takže vlastně by bylo možné za tím vidět i profesní kvalifikace). V prvém přiblížení se dají klastry považovat za určitou obdobu jednotek. Poslední čtyři doporučené texty nejsou veřejně přístupné. Je možné je získat na základě vyžádání na adrese: 16

Propojování Národní soustavy kvalifikací a ECVET

Propojování Národní soustavy kvalifikací a ECVET Propojování Národní soustavy kvalifikací a ECVET Pracovní návrh pro ověření postupu, srpen 2013 Obsah 1. Východiska návrhu propojení ECVET a NSK 4 1.1 Návrh přístupu k vymezování jednotek výsledků učení

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

A02 Stanovení kompetencí kvalifikačního standardu

A02 Stanovení kompetencí kvalifikačního standardu A02 Stanovení kompetencí kvalifikačního standardu Kvalifikační standard profesní kvalifikace je zákonem č. 179/2006 Sb. definován jako strukturovaný popis odborné způsobilosti fyzické osoby pro řádný výkon

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. června 2009 o vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET)

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. června 2009 o vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) 8.7.2009 Úřední věstník Evropské unie C 155/11 DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. června 2009 o vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) (Text s významem

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Příloha 02 Pracovní skupina

Příloha 02 Pracovní skupina Příloha 02 Pracovní skupina (úloha a způsob práce PS, práva a povinnosti členů PS, formulář seznam členů PS) Pracovní skupina (PS) Konkretizace úlohy pracovní skupiny tvorba a aktualizace struktury a

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Dana Smetanová Knihovnický institut Národní knihovna ČR dana.smetanova@nkp.cz 11.4.2014 Workshop pro pracovníky metodických oddělení Základní charakteristika Státem garantovaný

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 19. Dílčí kvalifikace dřevařské obory Mgr. Zuzana Válková

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

Co je ECVET a jak využít jeho principy... 1. Doporučení, jak jednotku výsledků učení vytvořit a jak postupovat při vyplnění šablony:...

Co je ECVET a jak využít jeho principy... 1. Doporučení, jak jednotku výsledků učení vytvořit a jak postupovat při vyplnění šablony:... Obsah Co je ECVET a jak využít jeho principy... 1 Doporučení, jak jednotku výsledků učení vytvořit a jak postupovat při vyplnění šablony:... 2 Další prvky ECVET a jejich využití:... 4 Zkušenosti z projektu

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Kompetence a legislativa. Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010

Kompetence a legislativa. Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010 Kompetence a legislativa Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010 Výchozí modelový diagram Národní soustava povolání V rámci působnosti MPSV dle 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Strana 1 (celkem 7) Východisko V návaznosti na vyhlášení

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 18. Dílčí kvalifikace stavební obory. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 18. Dílčí kvalifikace stavební obory. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 18. Dílčí kvalifikace stavební obory Mgr. Zuzana Válková V České republice vzniká Národní soustava kvalifikací (NSK), která přehledně popíše jednotlivé kvalifikace tak,

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční A05 Stanovení způsobů ověření Způsob ověření se stanovuje pro každé jednotlivé kritérium. Určuje, jakým postupem je kritérium ověřováno. Základní způsoby ověření jsou: - praktické předvedení - písemné

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 2013 Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 Tým projektu ECVET Tour2 EDUcentrum o.s. 29.3.2013 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Národní přiřazovací zpráva ČR - shrnutí. Informace o procesu přiřazování úrovní českých kvalifikací k Evropskému rámci kvalifikací (EQF)

Národní přiřazovací zpráva ČR - shrnutí. Informace o procesu přiřazování úrovní českých kvalifikací k Evropskému rámci kvalifikací (EQF) Informace o procesu přiřazování úrovní českých kvalifikací k Evropskému rámci kvalifikací (EQF) Národní přiřazovací zpráva ČR shrnutí Informace o procesu přiřazování úrovní českých kvalifikací k Evropskému

Více

Lépe poznáváme ECVET. Otázky a odpovědi

Lépe poznáváme ECVET. Otázky a odpovědi Lépe poznáváme ECVET Otázky a odpovědi Publikace Lépe poznáváme ECVET otázky a odpovědi byla vytvořena v rámci iniciativy Evropské komise (GŘ pro vzdělávání a kulturu). Česká verze textu byla se souhlasem

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Vize a strategie NÚOV 2008

Vize a strategie NÚOV 2008 Vize a strategie NÚOV 2008 Časový horizont Vize: 2013 Strategie: 2011 Verze 23/6/2008 Vize popisuje role, postavení, oblasti zájmu NÚOV a také globální cíle v těchto oblastech v delším časovém horizontu

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Knihovnické profese v NSP

Knihovnické profese v NSP Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému Knihovnické profese v NSP České Budějovice, 3. 11. 2014 Zlata Houšková Národní soustava povolání (NSP) Národní soustava

Více

Metodika implementace NSK ve firmách. Průvodce praktickým využitím Národní soustavy kvalifikací ve firmách

Metodika implementace NSK ve firmách. Průvodce praktickým využitím Národní soustavy kvalifikací ve firmách Průvodce praktickým využitím Národní soustavy kvalifikací ve firmách 1 Název: Průvodce praktickým využitím Národní soustavy kvalifikací ve firmách Vydání: první vydání Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání,

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

ISCED EQF ECVET NSP NSK Šifry? Kódy? K Hesla? Další píseň I. Mládka, podobně jako Z PLR do MLR jel jsem přes ČSSR, SNB mé DKW si stoplo na TK? Zkratky? Písmena? P Téma dnešního setkání? Co nás čeká? Žijeme

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Kariérní systém učitelů

Kariérní systém učitelů Kariérní systém učitelů 1 Obsah příspěvku Seznámení s připravovaným KS Rozbor standardu učitele a jeho postavení v kariérním systému Předání podrobných informací k nově připravované kariérní cestě cestě

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA. Zaostreno na odborné vzdelávání. Vzdelávání v císlech. Další informace

CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA. Zaostreno na odborné vzdelávání. Vzdelávání v císlech. Další informace CEÁ REPUBLIKA CEÁ REPUBLIKA Vzdelávání v císlech Žáci ve středním vzdělávání zapsaní v odborných a všeobecných programech % všech žáků ve středním vzdělávání, 11 ODBORNÉ VŠEOBECNÉ 1 23,9 27, 8 29,1 49,

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pokladní Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu Řešitelský tým NÚOV ECVET-PaK: Miroslav Kadlec, Jan Peška, Jiří Strádal, Mario Stretti.

Více

Zaostřeno na odborné vzdělávání

Zaostřeno na odborné vzdělávání CZ Česká republika Česká republika Tradice a modernizace Odborné vzdělávání a příprava (OVP) byly vždy podstatnou součástí českého vzdělávacího systému. Kromě toho, že tato oblast těží z tradice kvality,

Více

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR PhDr. Lidmila KLEINOVÁ, CSc KONSTATOVÁNÍ Každá státní instituce zodpovědná za BOZP v každé evropské zemi si v rámci svých kompetencí a zodpovědností

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika 1. Úvod Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika Z informací, které jsou k dispozici lze usuzovat, že ministerstvo zdravotnictví při vytváření zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2016 1 Dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Akademické uznávání Profesní uznávání Instrumenty uznávání odborných kvalifikací Právní úprava uznávání odborných kvalifikací Budoucí systém

Více

Zpráva o vztahu ECVET a EQF

Zpráva o vztahu ECVET a EQF Zpráva o vztahu ECVET a EQF Nástroj pro zvýšení kvality mobility v odborném vzdělávání 2 OBSAH /1 Úvod 5 /2 Specifikace požadavků na kvalifikace v České republice 6 /3 Specifikace požadavků na kvalifikace

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10 Vážení čtenáři, každá zahraniční zkušenost, ať už v podobě brigády, stáže nebo přímo zaměstnání, je dobrou životní zkušeností, která zvýší Vaše šance při uplatnění na trhu práce nebo při Vašem dalším studiu.

Více