BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY"

Transkript

1 BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI

2 DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala pouze popisem pohybu, si dynamika všímá důvodů a příčin pohybových změn působících sil. Isaac Newton studoval příčiny pohybových změn a popsal je ve svém životním díle Matematické základy přírodních věd. Závěry je možné shrnout do tří pohybových zákonů. Základní příčinou změny pohybu je působící síla. F [ ] N Jednotkou je newton F =.

3 DYNYMIKA HMOTNOST Každé těleso libovolného tvaru je charakterizováno veličinou, která se nazývá hmotnost m. Jednotkou hmotnosti je kilogram. Těleso má v závislosti na své hmotnosti menší (či větší) schopnost setrvávat ve svém původním stavu. Říkáme, že hmotnost je mírou setrvačných vlastností tělesa. Pohybový stav těles je určen kromě rychlosti i hmotností. Veličina, která v sobě obě charakteristiky spojuje, se nazývá hybnost. Je definovaná vztahem p = mv.

4 NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY Zákon setrvačnosti Těleso setrvává v klidu nebo rovnoměrném přímočarém pohybu, dokud není přinuceno vnějšími silami tento pohybový stav změnit. Zákon síly Jestliže na těleso působí vnější síla, pak se jeho pohybový stav změní. Síla je úměrná časové změně hybnosti. F = ma Zákon akce a reakce Síly, kterými na sebe tělesa navzájem působí, jsou stejně veliké, opačně orientované. F sva F rea F rea F sva

5 DRUHY SIL SÍLY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ VNITŘNÍ x VNĚJŠÍ mění pohybový stav jednotlivých těles soustavy nemají vliv na pohyb soustavy jako celku síly, kterými působí na soustavu tělesa, která nepatří k dané soustavě Důsledkem jejich působení je změna vektoru rychlosti.. STATICKÉ x DYNAMICKÉ těleso je v klidu nebo koná rovnoměrný přímočarý pohyb. mění pohybový stav tělesa

6 DRUHY SIL TÍHOVÁ SÍLA Tíhová síla působí v tíhovém poli Země na každé G těleso hmotnosti m. F Tíhové zrychlení g. Jeho hodnota v naší zeměpisné šířce je -2 = 9,81m.s g Pak tíhová síla je.. F G = m g

7 DRUHY SIL SÍLY TŘECÍ Třecí síly jsou důsledkem tření, které vzniká při pohybu tělesa po povrchu jiného tělesa. Třecí síla F působí proti směru pohybu tělesa. tř Podle charakteru dotyku těles a jejich relativním pohybu hovoříme o smykovém tření nebo valivém tření. Styčné plochy dvou těles nejsou nikdy dokonale hladké, jejich nerovnosti do sebe zapadají a brání vzájemnému pohybu těles. Přitom se uplatňuje i silové působení částic v dotykových plochách. Tyto skutečnosti jsou charakterizovány koeficientem smykového tření v pohybu f. Velikost třecí síly závisí na koeficientu smykového tření f a na síle kolmé k podložce (normálové síle) N. Určíme ji podle vztahu F tř = f N

8 DRUHY SIL SÍLY ODPOROVÉ Při pohybu tělesa v prostředí, např. ve vzduchu nebo v kapalině (tekutině), musí těleso překonávat odpor prostředí. Odporová síla vzniká při vzájemném pohybu a působí proti pohybu. Je úměrná velikosti rychlosti tělesa vzhledem k prostředí. F odp 1 2 = CS ρ v 2

9 DRUHY SIL SÍLY ODPOROVÉ Při pohybu tělesa v prostředí působí na těleso (kromě odporu prostředí) síla, která zmenšuje působení tíhové síly. Podle prostředí, ve kterém dochází k pohybu, rozlišujeme hydrodynamickou, aerodynamickou vztlakovou sílu. 1 2 Fvzt = CS ρv 2

10 DRUHY SIL SÍLY ODPOROVÉ Magnusův jev Na rotující těleso kruhového průřezu působí síla, která mění směr a velikost jeho rychlosti. Tím dochází k odchýlení pohybu z přímého směru.

11 DRUHY SIL POHYB PO KRUŽNICI Ve směru normálového (dostředivého) zrychlení (dostředivá) síla F. n Ve směru tangenciálního (tečného) zrychlení a (tečná) síla F. t 2 = F t = mat Fn man = v m r t a n působí normálová působí tangenciální. Při pohybu po kružnici má setrvačná síla stejnou velikost jako síla normálová (dostředivá). Nazýváme ji silou odstředivou..

12 DRUHY SIL SETRVAČNÉ SÍLY Při pohybu po kružnici má setrvačná síla stejnou velikost jako síla normálová (dostředivá). Nazýváme ji silou odstředivou. F t Pokud navíc ještě soustava zrychluje vlivem tangenciální (tečné) síly, pak proti této síle je orientovaná setrvačná tečná síla.

13 DRUHY SIL SÍLY PRUŽNOSTI Tělesa se účinkem vnějších sil deformují. Působením vnějších tahových sil dochází ke zvětšování vzdálenosti mezi jednotlivými částicemi tělesa. Proto ve vzájemném působení částic převládají přitažlivé síly, které nazýváme silami pružnosti F. Tyto síly jsou úměrné prodloužení nebo naopak zkrácení tělesa a můžeme je zapsat ve tvaru kde k je konstanta pružnosti materiálu, y je prodloužení. p F p = k y V libovolném řezu tělesa o ploše S vzniká při deformaci při působení vnější síly F stav napjatosti, který posuzujeme pomocí veličiny napětí. σ = σ d F d S Jednotkou napětí je pascal.

14 HYBNOST TĚLESA, IMPULS SÍLY Impuls síly představuje časový účinek síly. Jestliže na těleso o hmotnosti m působí vnější síla F, pak se její účinek projeví změnou pohybového stavu tělesa, tzn. změnou rychlosti. Zároveň se změní i hybnost, která s rychlostí souvisí vztahem p = mv. Jednotkou impulsu síly je N.s. Platí, že impuls síly je roven změně hybnosti.

15 MECHANICKÁ PRÁCE Mechanická práce W je dráhový účinek síly. Jednotkou práce je joule (J) podle anglického fyzika J. F. Joulea ( ). Posune-li síla těleso po určité dráze, pak vykoná práci. V případě, že je síla F = konst., platí W = F s = 1 F s cosα

16 VÝKON Výkon je časové zhodnocení vykonané práce (množství práce vykonané v daném čase. F d r Jednotkou výkonu je watt (W). P = P = = F v d t W t..

17 MECHANICKÁ ENERGIE Energie je fyzikální veličina, která vyjadřuje míru schopnosti tělesa konat práci. Jednotkou energie je joule (J). Protože tuto schopnost má těleso následkem svého pohybu nebo své polohy vzhledem k jinému tělesu, rozlišujeme mechanickou energii a) kinetickou (pohybovou) E, b) potenciální (polohovou) E. k p

18 MECHANICKÁ ENERGIE Kinetická energie E k pohybujícího se tělesa se rovná práci, která je potřebná k jeho uvedení z klidu do pohybového stavu s rychlostí v. 1 2 E K = mv 2 Potenciální energie závisí na vzájemné poloze dvou těles a na druhu síly, která jejich polohu ovlivňuje. Potenciální energii tíhovou E p tělesa hmotnosti m ve výšce h nad povrchem Země vyjádříme podle vztahu E p = m g h

19 MECHANICKÁ ENERGIE V izolované soustavě těles (tam, kde nepůsobí vnější síly) je celková mechanická energie konstantní. Přírůstek kinetické energie se rovná úbytku energie potenciální. E = E Součet kinetické energie a potenciální je konstantní. k p E = E k + E p = konst. Tento zápis vyjadřuje zákon zachování energie.

20 TUHÉ TĚLESO Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar a objem se nemění účinkem vnějších sil. Translační pohyb Při translačním pohybu se těleso posunuje po podložce přímočaře. Všechny body tělesa se v daném okamžiku pohybují stejnou rychlostí, tvar jejich trajektorie je stejný. Rotační pohyb Při rotačním pohybu se těleso otáčí kolem osy, která může být umístěná libovolně (i mimo těleso). Opisují kružnice se středy v ose otáčení, jejichž roviny jsou kolmé k ose otáčení. Všechny body se v tomto případě budou pohybovat se stejnou úhlovou rychlostí a s různou obvodovou rychlostí.

21 MOMENT SETRVAČNOSTI Moment setrvačnosti charakterizuje těleso při rotačním pohybu. Závisí na rozložení hmoty v tělese vzhledem k ose otáčení. Značíme J, jednotkou je kg.m 2. Budeme uvažovat těleso hmotnosti m otáčející se kolem osy, která leží ve vzdálenosti r od těžiště. Moment setrvačnosti vypočítáme ze vztahu 2 J = mr Ze zápisu vyplývá, že moment setrvačnosti bude tím větší, čím dále bude hmota tělesa od osy otáčení.

22 MOMENT SETRVAČNOSTI Steinerova věta slouží k výpočtu momentů setrvačností těles, která se otáčejí kolem osy neprocházející těžištěm. J = J T + 2 md. kde J T je moment setrvačnosti tělesa vzhledem k ose procházející těžištěm, m je hmotnost tělesa, d je vzdálenost těžiště od okamžité osy.

23 MOMENT SÍLY Při otáčivém pohybu závisí otáčivý účinek síly působící na těleso na velikosti a směru síly, vzdálenosti síly od osy otáčení (na umístění působiště síly). M Moment síly je mírou otáčivého účinku síly působící na těleso otáčivé kolem pevného bodu. M = r F Působiště síly je ve vzdálenosti r od osy otáčení. Tuto vzdálenost nazýváme rameno síly. Jednotkou momentu síly je N.m.

24 SROVNÁNÍ VZTAHŮ POPISUJÍCÍ TRANSLAČNÍ A ROTAČNÍ POHYB translační pohyb rotační pohyb dráha s rychlost úhlová dráha ϕ d s dϕ v = úhlová rychlost ω = dt dt d v dω zrychlení a = úhlové zrychlení ε = dt dt hmotnost m moment setrvačnosti J síla F = ma moment síly M = J ε hybnost p = mv moment hybnosti b = J ω práce W = F d s práce W = M dϕ kinetická energie translační kinetická energie rotační 1 2 E = k mv 2 dw dw výkon P = výkon P = dt dt Ek = 1 Jω 2 2

Kinematika hmotného bodu

Kinematika hmotného bodu Kinematika hmotného bodu Polohový vektor (průvodič) určuje polohu hmotného bodu v prostoru r=x, y, z pomocí souřadnic r=xi yj z k po složkách r= r 0 r r 0 = r jednotkový průvodič r r =r= x y z velikost

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

1.4. Práce, energie, výkon

1.4. Práce, energie, výkon 1.4. Práce, energie, výkon 1. Vysvětlit pojem dráhový účinek síly, znát obecný vztah pro výpočet práce.. Vědět, že výkon je veličina vyjadřující jak rychle se práce koná. 3. Umět vyjádřit práci z výkonu

Více

11. Mechanika tekutin

11. Mechanika tekutin . Mechanika tekutin.. Základní poznatky Pascalův zákon Působí-li na tekutinu vnější tlak pouze v jednom směru, pak uvnitř tekutiny působí v každém místě stejně velký tlak, a to ve všech směrech. Hydrostatický

Více

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

1 Vlastnosti kapalin a plynů

1 Vlastnosti kapalin a plynů 1 Vlastnosti kapalin a plynů hydrostatika zkoumá vlastnosti kapalin z hlediska stavu rovnováhy kapalina je v klidu hydrodynamika zkoumá vlastnosti kapalin v pohybu aerostatika, aerodynamika analogicky

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3 Obsah Fyzika je kolem nás(pohyby těles v planetární soustavě) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Několik slov úvodem 3 1 Kinematika pohybu těles 5 Příklad1

Více

Základní poznatky termodynamiky

Základní poznatky termodynamiky Kapitola 1 Základní poznatky termodynamiky 1.1 Úvod Při studiu fyziky začínáme zpravidla klasickou mechanikou, ve které studujeme mechanický pohyb těles. Při tom si nevšímáme, jaké vlastnosti mají tato

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECHNCKÁ, OSTAVA, NA JÍZDÁNĚ 30, p. o. ELEKTOTECHNKA ng. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Základní pojmy...4 Mezinárodní soustava jednotek...4 Násobky a díly jednotek...4 Stavba atomu...5

Více

Mgr. Petr Janeček. Interaktivní fyzika - virtuální fyzikální experiment

Mgr. Petr Janeček. Interaktivní fyzika - virtuální fyzikální experiment Mgr. Petr Janeček Modul 4 Interaktivní fyzika - virtuální fyzikální experiment Učme fyziku jinak! - Modernizace výukových metod v zrcadle kurikulární reformy fyzikálního vzdělávání. Obsah Úvod... 1 Matematická

Více

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník FYZIKA Newtonovy zákony 7. ročník říjen 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IV. Gaussův zákon Obsah 4 GAUSSŮV ZÁKON 4.1 ELEKTRICKÝ TOK 4. GAUSSŮV ZÁKON 3 4.3 VODIČE 13 4.4 SÍLA PŮSOBÍCÍ VE VODIČI 18 4.5 SHRNUTÍ 4.6 DODATEK: TAH A TLAK V ELEKTRICKÉM POLI

Více

Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II. 2004 Vydavatelství ČVUT

Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II. 2004 Vydavatelství ČVUT Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II 2004 Vydavatelství ČVUT PŘEDMLUVA Skriptum Fyzika II je určeno jako studijní pomůcka pro základní

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Okruhy k opakování z FYZIKY Kinematika přímočarých pohybů Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici Dynamika Mechanická práce a mechanická energie

Okruhy k opakování z FYZIKY Kinematika přímočarých pohybů Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici Dynamika Mechanická práce a mechanická energie Okruhy k opakování z FYZIKY Kinematika přímočarých pohybů mechanický pohyb, hmotný bod, vztažná soustava (inerciální, neinerciální), trajektorie, dráha, pohyb rovnoměrný, nerovnoměrný, přímočarý, křivočarý,

Více

Elektrotechnika. Bc. Mgr. Roman Hodslavský. Elektronická učebnice

Elektrotechnika. Bc. Mgr. Roman Hodslavský. Elektronická učebnice Elektrotechnika Elektronická učebnice Bc. Mgr. Roman Hodslavský Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ..07/..07/03.007 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Přehled fyzikálních veličin a symbolů...

Více

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Miroslava Jarešová Bohumil Vybíral

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Miroslava Jarešová Bohumil Vybíral DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Miroslava Jarešová Bohumil Vybíral Obsah Úvod pojem diferenciální rovnice 3 Příklad1 radioaktivnírozpad..................

Více

1. Molekulová stavba kapalin

1. Molekulová stavba kapalin 1 Molekulová stavba kapalin 11 Vznik kapaliny kondenzací Plyn Vyjdeme z plynu Plyn je soustava molekul pohybujících se neuspořádaně všemi směry Pohybová energie molekul převládá nad energii polohovou Každá

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Úvod 3

MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Úvod 3 MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Obsah Úvod 3 1 Magnetické vlastnosti látky 4 1.1 Vlivlátkynamagneticképole...................

Více

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky:

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: 1. Kinematika 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce,

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS X. Faradayův indukční zákon Obsah 10 FARADAYŮV INDUKČNÍ ZÁKON 10.1 FARADAYŮV INDUKČNÍ ZÁKON 10.1.1 MAGNETICKÝ TOK 10.1. LENZŮV ZÁKON 4 10. ELEKTROMOTORICKÉ NAPĚTÍ ZPŮSOENÉ POHYEM

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů FYZIKA Gymnázium Nový PORG Fyziku vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

Fyzika II mechanika zkouška 2014

Fyzika II mechanika zkouška 2014 Fyzika II mechanika zkouška 2014 Přirozené složky zrychlení Vztahy pro tečné, normálové a celkové zrychlení křivočarého pohybu, jejich odvození, aplikace (nakloněná rovina, bruslař, kruhový závěs apod.)

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva Staženo uživatelm z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20 Předmluva Předkládaná skripta jsou určena studentům prvního ročníku Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze jako pomůcka při studiu základního

Více