Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/ Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, Olomouc právní forma příspěvková organizace IČO IZO Statutární zástupce Ředitel školy: Mgr. Oldřich Anděl kontakt tel.: www: zsheyrovskeho.cz Součást Základní škola Čajkovského Zřizovatel název zřizovatele Statutární město Olomouc 1.3. Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Průměrný počet žáků ve třídě Průměrný počet žáků na přepočtený úvazek pedagoga 1.-5.roč. ZŠ ,76 21,94 Heyrovského 1.-5.roč. ZŠ ,85 17,27 Čajkovského 6.-9.roč. ZŠ ,52 14,26 Heyrovského Celkem ZŠ ,82 17,04 ŠD Čajkovského ,33 29,68 ŠD Heyrovského ,37 38,80 Komentář: Celkový počet žáků ve školním roce 2013/14 vzrostl oproti roku 2012/13 a to celkem o 76 žáků, celkem činí tedy nárůst o 8,5 % a současně tedy se ve školním roce 2013/14 opět zvýšil průměrný počet žáků ve třídě v rámci celé základní školy. Na I. stupni ZŠ Heyrovského o 4,87 % a na II. stupni ZŠ Heyrovského o 4,88 %. Na ZŠ Čajkovského průměrný počet žáků ve třídě naopak poklesl a to z důvodů otevření více tříd (o 2 třídy ) oproti předcházejícím školnímu roku. Průměrný počet žáků na ZŠ Čajkovského tedy poklesl o 2,7 %. Celkový počet žáků měl také podstatný vliv na průměrný počet žáků na 1 přepočtený úvazek pedagoga, který se zvýšil v průměru o 1,03 % Tyto ukazatele opakovaně nasvědčují, že o ZŠ je trvalý zájem. Je zájem především o třídy s rozšířenou výukou jazyků a tělesné výchovy. Školní jídelna Normativní skupina Vlastní strávníci - děti, žáci (bez dospělých) 774 Vývoz - děti, žáci 621 Počet stravovaných 1.4. Materiálně-technické podmínky součásti ZŠ Heyrovského Učebny, odborné pracovny, knihovna, dílny, sportovní areál školy Škola má dostatek tříd i odborných učeben. K výuce a mimoškolní činnosti sloužila ve školním roce 2013/14 moderní žákovská knihovna, která byla výrazně doplněna knižním fondem z finančních 1

2 prostředků v rámci ONIVů. Dále škola využívala keramickou dílnu. V červnu 2014 se podařilo vybudovat v rámci ONIVů jazykovou laboratoř. Pro potřeby ŠD byly v provozu 2 herny v budově ŠD. Celá rekonstrukce sportovního areálu, která proběhla v roce 2011, výrazně zlepšila sportovní podmínky žáků školy pro výchovně vzdělávací proces v rámci tělesné výchovy a zájmových sportovních kroužků. Hřiště a vnitřní prostory tělovýchovného areálu ( 2 tělocvičny a posilovna) jsou využity v pracovní dny od 7.00 hod. do hod., o sobotách a nedělích podobně. Hřiště školní družiny bylo rovněž plně využito. Energetická opatření realizovaná v průběhu jarních měsíců roku 2012 výrazně přispěla k celkově kvalitním podmínkám pro výchovně-vzdělávací procesy ve škole včetně zvýšení estetičnosti prostředí ve škole. Žákovský nábytek je ve všech třídách nastavitelný, plně vyhovující všem hygienickým normám. Učitelé a žáci mají dostatek základních učebních pomůcek. Inventář a učební pomůcky jsou pravidelně doplňovány dle požadavků jednotlivých předmětových komisí. Materiální podpora přispívá k plynulosti, vyšší názornosti a efektivitě prováděných činností ve výchovně vzdělávacím procesu. Na základě rozpočtového roku 2014 v rámci ONIVů byla pořízena celá řada učebních pomůcek a učebnic. Fond učebnic je dostatečný a k jeho pravidelnému obměňování dochází vždy k začátku školního roku. Vybavení školy výpočetní a audiovizuální technikou ve školním roce 2013/14 V současnosti využíváme dvě počítačové učebny na hlavní budově a další učebna je k dispozici na odloučeném pracovišti ZŠ Čajkovského. Učebny na hlavní budově i odloučeném pracovišti jsou vybaveny datovým projektorem a ozvučením. Pro výuku využíváme i multimediální učebnu vybavenou interaktivní tabulí, datovým projektorem, kvalitním ozvučením a počítačem připojeným do školní sítě i internetu. Dalších šest učeben je vybaveno interaktivní tabulí s ozvučením, dataprojektorem a počítačem připojeným do intranetu školy i do internetu. Dvě další učebny jsou vybaveny dataprojektorem a počítačem. Ve školní knihovně s úspěchem využíváme audiovizuální vybavení (velkoplošná televize, počítač, satelitní přijímač). Knihovna slouží nejen k půjčování knih, ale probíhá zde i výuka humanitních předmětů a různé besedy. V tomto školním roce byly zakoupeny čtyři nové počítače do kabinetů pro přípravu učitelů na výuku, administraci a práce spojené s využíváním systému Škola OnLine, který umožňuje vedení databáze žáků a učitelů, tisk vysvědčení i různých formulářů, hodnoceni práce žáků, kontrolu docházky, vedení třídní knihy a mnoho jiného. Tento databázový program není vázán na server školy a umožňuje přímý přístup z internetu rodičům (a případně i žákům), kteří tak mají lepší přehled o škole, průběhu vzdělávání a práci svých dětí. V závěru školního roku bylo zakoupeno pět tiskáren, které doplní vybavení kabinetů. Sníží se tak zatížení síťových tiskáren a zvýší operativnost využití počítačů v kabinetech. Počítač na sekretariátu školy překročil stáří šest let a byl nahrazen novým notebookem s operačním systémem umožňujícím plné využití nových metod práce v této oblasti. Pro zkvalitnění výuky jazyků byla vybudována učebna s audio rozvody do lavic vybavená počítačem. Učebna umožní individuální i skupinový poslech a interaktivní komunikaci žáků s učitelem. Na hlavní budově je k dispozici připojení do školní sítě pomoci chráněné Wi-Fi.Tuto síť bude možno v budoucnu použít i k připojení tabletu určených pro výuku. Pro hosty je určena zabezpečená Wi-Fi síť s přístupem pouze do internetu. Školní družina je součástí školy. V roce 2013/14 měla součást ŠD Heyrovského 8 oddělení a součást ŠD Čajkovského 3 oddělení a jejich kapacita byla naplněna na 96,2 %. Činnost školní družiny byla poměrně pestrá. Pozornost byla především zaměřena na rozvoj zájmů dětí a na aktivní využití volného času. Podobně jako v předcházejících školních letech byly v rámci školní družiny organizovány zájmové kroužky dramatický, kroužek keramiky, aerobiku, výtvarný a sportovní kroužky miniházené a basketbalu Materiálně-technické podmínky součásti ZŠ Čajkovského Odloučené pracoviště Čajkovského je umístěno ve dvou budovách, které prošly v tomto školním roce stavebními úpravami (oprava střechy, výměna oken, zateplení a nová fasáda). Ve školním roce 2013/2014 bylo 5 tříd, kabinet školních pomůcek, sborovna pro pedagogy, kancelář ZŘ, učebna výpočetní techniky a žákovská knihovna umístěny v prvním patře pavilonu E (hlavní budova). 2

3 V prvním patře pavilonu B (budova společná s gymnáziem) byly umístěny 2 třídy s kabinetem pro učitele. ZŠ využívala po dohodě s vedením Gymnázia Čajkovského Olomouc dvě tělocvičny a venkovní areál -fotbalové hřiště, rozběhové dráhy, doskočiště a hřiště na plážový volejbal. Žáci se stravovali ve školní jídelně gymnázia. Všechny třídy jsou plně vybaveny výškově stavitelným žákovským nábytkem dle hygienických norem. Prostorné třídy byly plně vybaveny audiovizuální technikou. Vybavení učeben pomůckami a sportovním nářadím je dostačující. Podle požadavků pedagogů byly rozšířeny sbírky pomůcek a hraček pro ŠD. Žákovská knihovna byla obohacena novými tituly, jak pro společné čtení, tak i pro individuální výpůjčku. Fond učebnic je dostatečný, k obnovování dochází dle potřeby průběžně. Vybavení školy výpočetní a audiovizuální technikou i ICT ve škole je popsáno výše. Součástí školy byla tři oddělení školní družiny. Kromě odpočinkových a různých aktivit byla žákům nabídnuta i činnost zájmová, a to v podobě míčových her, pěveckého kroužku a pohybových her. Žáci využili i nabídky zájmových aktivit na ZŠ Heyrovského (aerobic a házenou). Mimo kroužků ŠD žáci ročníku navštěvovali dramatický kroužek, kroužek počítačové gramotnosti a placený kroužek badmintonu ve sportovním centru Omega Olomouc pod vedením naší paní učitelky Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 členů 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělávání Poznámka Zařazený ročník C/01 Základní škola RVP 1.-9.roč Školní vzdělávací program ŠVP pro základní vzdělávání Škola v pohybu (viz. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j.31504/ roč. 3. Přehled pracovníků školy 3.1. Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 97 Počet učitelů ZŠ 59 Počet vychovatelů ŠD 10 Počet správních zaměstnanců ZŠ 14 Počet správních zaměstnanců ŠJ 14 Počet pracovníků ŠPP Údaje o pedagogických pracovnících ZŠ Heyrovského Č. Funkce Úvazek Roků ped. Stupeň Aprobace praxe vzdělání 1 ředitel školy 1,00 27 VŠ M 2 zástupce ředitele 1,00 19 VŠ Aj 3 zástupce ředitele 1,00 37 VŠ 1.-5.roč. 4 učitelka I.st. 1,00 31 VŠ 1.-5.roč. 5 učitel I.st. 1,00 21 VŠ 1.-5.roč. 6 učitelka I.st. 1,00 29 VŠ 1.-5.roč. 7 učitelka I.st. 1,00 38 VŠ 1.-5.roč. 8 učitelka I.st. 1,00 2 VŠ 1.-5.roč. 9 učitelka I.st. 1,00 3 VŠ 1.-5.roč. 3

4 10 učitelka I.st. 1,00 36 VŠ 1.-5.roč. 11 učitelka I.st. 1,00 29 VŠ 1.-5.roč. 12 učitelka I.st. 1,00 20 VŠ 1.-5.roč. 13 učitelka I.st. 1,00 26 VŠ 1.-5.roč. 14 učitelka I.st. 1,00 21 VŠ 1.-5.roč. 15 učitelka I.st. 1,00 19 VŠ 1.-5.roč. 16 učitel I.st. 1,00 35 VŠ 1.-5.roč. 17 učitelka I.st. 1,00 16 VŠ 1.-5.roč. 18 učitelka I.st. 1,00 16 VŠ 1.-5.roč. 19 učitelka I.st. 1,00 13 VŠ 1.-5.roč. 20 učitelka II.st. 0,727 6 VŠ Aj Ov 21 učitel II.st. 1,00 3 VŠ Tv - Ze 22 učitelka II.st. 0, VŠ Aj - Ov 23 učitelka II.st. 1,00 29 VŠ M - Zt 24 učitelka II.st. 1,00 31 VŠ Tv - Př 25 učitel II.st. 1,00 10 VŠ Př - Ov 26 učitelka II.st. 1,00 11 VŠ Nj - Rv 27 učitelka II.st. 1,00 33 VŠ Čj - Dě 28 učitelka II.st. 1,00 15 VŠ Aj 29 učitel II.st. 1,00 35 VŠ Fy - Zt 30 učitelka II.st. 1,00 34 VŠ Čj - Dě 31 učitelka II.st. 1,00 35 VŠ M - Fy 32 učitel II.st. 1,00 22 VŠ Tv - Bv 33 učitel II.st. 1,00 7 VŠ Tv - M 34 učitelka II.st. 1,00 4 VŠ Aj - M 35 učitelka II.st. 1,00 15 VŠ Aj - Vv 36 učitelka II.st. 1,00 21 VŠ Čj - Hv 37 učitelka II.st. 1,00 10 VŠ Aj - Šj 38 učitelka II.st. 1,00 3 VŠ Aj - M 39 učitel II.st. 0, VŠ Tv - Pč 40 učitel II.st. 1,00 2 VŠ Tv - Ze 41 učitelka II.st. 1,00 7 VŠ Př - Ze 42 učitelka II.st. 0,818 2 VŠ Aj - Zsv 43 učitel II.st. 1,00 8 VŠ Inf - Ov 44 učitelka II.st. 1,00 10 VŠ Čj - Vv 45 učitelka II.st. 1,00 13 VŠ Che-Bi 46 učitelka II.st. 1,00 39 VŠ Čj - Dě 47 učitelka II.st. 1,00 33 VŠ Př - Tv 48 učitelka II.st. 1,00 14 VŠ Čj - Hv 49 učitelka II.st. 1,00 37 VŠ M - Ov 50 učitelka II.st. 1,00 26 VŠ Čj- Ov 51 učitelka II.st. 0,181 1 VŠ Tv - Př Celkem 49, Údaje o pedagogických pracovnících ZŠ Čajkovského 1 zástupce ředitele 1,00 36 VŠ 1.-5.roč. 2 učitelka I.st. 1,00 4 VŠ 1.-5.roč. 3 učitelka I.st. 1,00 20 VŠ 1.-5.roč. 4 učitelka I.st. 1,00 26 VŠ ŠMVZP 5 učitelka I.st. 1,00 28 VŠ Spec+Tv 6 učitelka I.st. 1,00 11 VŠ 1.-5.roč. 7 učitelka I.st. 1,00 2 VŠ 1.-5.roč. 8 učitelka I.st. 1,00 12 VŠ 1.-5.roč. Celkem 8,00 4

5 Komentář: V lednu 2014 z důvodů nástupu na MD odešla učitelka I. stupně ZŠ Čajkovského a z důvodů odchodu do důchodu ukončila pracovní poměr 1 učitelka II.stupně. Vedení školy okamžitě zajistilo odpovídající zástup do června Na škole působí pedagogové jak s plným, tak i s částečným úvazkem. Pedagogický sbor je vyvážený, plně kvalifikovaný. Průměrný počet roků praxe je 19,7 na ZŠ Heyrovského a 17,4 na ZŠ Čajkovského. Průměrný věk pedagogů na škole je kolem 43 roků. Pedagogický sbor je stabilní, většina pedagogů pracuje ve škole dlouhodobě. Ve škole pracuje: výchovný poradce, metodička prevence, koordinátor ICT, koordinátor EVVO, koordinátor ŠVP a dále v rámci projektu RAMPS a v květnu červnu 2014 v rámci Rozvojového programu pracuje na škole školní psycholog a speciální pedagog Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace Aprobovanost ve výuce Učitelé 1.-5.ročníku 100 % Učitelé 1.-5.ročníku 100% Učitelé 6.-9.ročníku 100 % Učitelé 6.-9.ročníku 98,50% Vychovatelky ŠD 100% Komentář: Z celkového počtu 1192 hodin za týden z toho 597 vyučovacích hodin na II.stupni ZŠ, bylo neaprobovaně odučeno v 6.-9.ročníku 9 hod. (1x Hv, 2xVv a 6x Pč), což je 1,5% Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do v důchodovém věku Celkem důchodovém věku Muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář: Pedagogický sbor je věkově vyvážený Údaje o nepedagogických pracovnících Počet nepedag. pracovníků Funkce Úvazek Vzdělání 1 Ekonom školy 1,00 SŠ 1 tajemnice školy 1,00 SŠ 1 Vedoucí ŠJ 1,00 SŠ 1 Účetní ŠJ v HČ 0,80 SŠ 1 Účetní ŠJ v DČ 0,20 SŠ 1 školník 1,00 SOU 1 údržbář školy 0,625 SOU 1 správce sport. areálu 1,00 SOU 7 Kuchařka v HČ 5,60 SOU 7 Kuchařka v DČ 1,40 SOU 5 Pracov. provozu ŠJ v HČ 4,00 SOU, základní 5 Pracov. provozu ŠJ v DČ 1,00 SOU, základní 9 Pracovnice úklidu ZŠ 8,750 SOU, základní Celkem 27,375 Z toho Školní jídelna 14,00 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků na střední školy 4.1. Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet odkladů pro školní rok 2013/ Komentář: V lednu 2014 bylo celkem zapsáno 137 dětí (111 dětí na ZŠ Heyrovského a 26 dětí na ZŠ Čajkovského). Celkový počet zapsaných dětí oproti lednu 2013 se celkově snížil o 7 %. Přičemž se 5

6 na ZŠ Heyrovského počet zvýšil o 3,7% a naopak na ZŠ Čajkovského klesl o 35%. Důvodem tohoto poklesu na ZŠ Čajkovského je pravděpodobně probíhající rekonstrukce objektu v období zápisu. Odkladů bylo uděleno 15,32 %, což je zhruba o 2,5% více jako v předcházejícím školním roce. Ve snaze o snížení počtu odkladů se v letošním školním roce opět pokračovalo ve školním projektu Předškolák. Je pokračováním dlouholeté tradice přípravy budoucích prvňáčků na vstup do 1. třídy ZŠ. Projekt pro předškoláky i jejich rodiče probíhal ve 4 lekcích v odpoledních hodinách. Program každé hodiny byl zaměřen na sluchové vnímání, zrakové vnímání, přípravu na psaní, rozvoj řeči, početních představ. Děti dostávaly i pracovní listy a jejich výkony byly odměňovány motivačními razítky do první předžákovské knížky. Rodičům byly průběžně podávány doporučující informace ke snazšímu přechodu dítěte na ZŠ. Děti a jejich rodiče byli seznámeni s prostředím školy, budoucími pedagogy i příštími spolužáky. Těchto lekcí se průměrně zúčastnilo 15 budoucích prvňáčků spolu s rodiči Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 13 5 soukromá gymnázia 1 0 b) na SŠ zřizované krajem, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště c) na soukromé školy přijato: d) do tříletých učebních oborů (zřizované krajem a soukromými školami) bylo přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 22 1 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: z devátých ročníků z nižších ročníků Komentář: Ve školním roce 2013/2014 ukončilo na naší škole povinnou školní docházku 125 žáků. Všichni žáci podali 2 přihlášky na střední školy. Většina žáků byla přijata na SŠ v 1.kole přijímacího řízení. Někteří žáci však preferovali jinou SŠ, než na kterou byli přijati v 1.kole. Mnozí zákonní zástupci tak využili možnosti podat odvolání, na jehož základě byli žáci přijati na střední školu, o kterou měli větší zájem. Největší zájem byl o gymnázia, na která bylo přijato 32 žáků, z toho nejvíce žáků nastoupí na gymnázium Čajkovského (16 se zaměřením na sport nebo cizí jazyky). Na střední odborné školy ukončené maturitou bylo přijato 70 žáků. Chlapci si většinou zvolili SŠ s technickým zaměřením a děvčata měla největší zájem o ekonomické obory. Na tříleté obory bylo přijato 23 žáků, z toho nejvíce na obory automechanik a kuchař. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Přehled výsledků vzdělávaní podle tříd tříd Třída/ Třídní učitel Počet žáků Prospělo s vyznamenání m I.A Mgr. Kořistková ,00 I.B Mgr. Rozsívalová ,00 I.C Mgr. Skácelová ,00 I.D PaedDr. Bouzková ,00 I.E Mgr. Shaaban Zemčáková ,01 I.F Mgr. Berková ,04 Prospělo Neprospělo Průměr třídy 6

7 II.A Mgr. Švestková ,05 II.B Mgr. Drápalová ,14 II.C Mgr. Strnadelová ,07 II.E Mgr. Veselá ,13 II.F Mgr. Valušová ,09 III.A Mgr. Lipowski ,23 III.B Mgr. Trávničková ,02 III.C Mgr. Bubela ,32 III.E Mgr. Babičková ,09 IV.A Mgr. Kolářová ,29 IV.B Mgr. Lipovská ,13 IV.C Mgr. Hlaváčová ,41 IV.E Mgr. Kaletová ,36 V.A Mgr. Drkulová ,34 V.B Mgr. Krhovská ,13 V.C Mgr. Štrajt ,36 V.D Mgr. Svobodová Jana ,12 V.E Mgr. Srncová ,37 Celkem ,15 VI.A Mgr. Manová ,77 VI.B Mgr. Svobodová S ,31 VI.C Mgr. Dvořák ,78 VI.D Mgr. Neoral ,72 VII.A Mgr. Konečná ,89 VII.B Mgr. Vaňková ,29 VII.C Mgr. Faltýnková ,87 VII.D Mgr. Rubíček ,55 VIII.A Mgr. Nováková ,85 VIII.B Mgr. Vysloužilová ,31 VIII.C Mgr. Krylová ,36 VIII.D Mgr. Čech ,54 IX.A Mgr. Doubová ,03 IX.B Mgr. Dembická ,41 IX.C Mgr. Hamplová H ,99 IX.D Mgr. Kalina ,05 IX.E Mgr. Zouharová ,24 Celkem ,76 Přehled o chování Pochvaly Napomenutí a důtky Zhoršené chování TU ŘŠ NTU DTU DŘŠ uspokojivé neuspokojivé 1.-5.roč roč Celkem ,10 0 Procent 11,56 1,74 8,39 3,48 1,12 0,33 0,00 Průměr na třídu 2,75 0,41 2,00 0,82 0,27 0,02 0,00 7

8 Komentář: V porovnání s předcházejícími školními roky se procento udělených výchovných opatřeních v průměru neliší. Pouze se mění stupně. Ve školním roce 2013/14 bylo více uděleno DŘŠ a byl udělen pouze 1 snížený stupeň z chování. V předcházejícím školním roce to bylo naopak. Přesto je nutné stále zkvalitňovat a opakovaně dbát na opatření podporující kázeň ve škole. Mezi ně především patří funkční školní řád a odhalování příčin nekázně a jejich souvislostí. Velmi důležitá je souhra mezi rodinou a školou rodiče by měli v dětech vzbuzovat respekt ke škole a nevyjadřovat se o ní dehonestujícím způsobem. Učitelé by měli být schopni poskytnout rodičům určitý servis ve smyslu rady, jak pomoci jejich dítěti, a jednotně působit v rámci celého pedagogického sboru podle předem dohodnutých kritérií. Naším cíle je nadále zvyšovat úroveň práce školního poradenského pracoviště a udržet jeho funkčnost. Budeme všem vytvářet podmínky k prevenci a zvládání nekázně (např. i vybavenosti školní budovy, rozmístěním nábytku a barvou stěn ve třídách apod.) Údaje o integrovaných žácích Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 2.roč. 1 Tělesné postižení 3.roč. 1 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení a chování 0 Komentář: Pro tyto žáky vypracovali třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů individuální vzdělávací plány, které byly konzultovány s PPP v Olomouci a s SPC v Mohelnici. Žákovi s tělesným postižením pomáhal v některých předmětech a vyučovacích hodinách pedagogický asistent Oblast výchovného poradenství Jednání s rodiči Ve školním roce 2013/14 proběhlo celkem 42 schůzek s rodiči v kabinetě výchovné poradkyně nebo v ředitelně školy. K nejčastějším problémům, které škola musela s rodiči žáků řešit patřilo nevhodné chování žáků, slabý prospěch, neplnění školních povinností a neomluvená absence. Téměř všechna jednání byla úspěšná, rodiče začali se školou pravidelně spolupracovat a dohlédli na prospěch i chování dětí. Magistrát města Olomouce, Odbor sociálních věcí, oddělení péče o rodinu a děti, byl požádán o spolupráci a pomoc ve 2 případech (neomluvená absence a nezájem rodičů o spolupráci se školou). Školní poradenské pracoviště Schůzky ŠPP probíhaly pravidelně jedenkrát za 14 dnů. Na schůzkách se řešily aktuální problémy v jednotlivých třídách. K nejčastějším problémům patřily: nevhodné chování, vztahy mezi žáky, slabý prospěch, záškoláctví, špatná komunikace zákonných zástupců se školou apod. Školní psycholožka vedla intervence na zlepšení vztahů a klimatu v kolektivu a pomáhala škole při řešení problémového chování žáků. Snažila se také pomáhat a radit rodičům při výchově jejich dětí, a bylo-li potřeba, doporučila následné konzultace s dalšími odborníky. Speciální pedagožka pracovala s dětmi s vývojovými poruchami učení. Spolupráce s PPP a SPC Škola nejvíce spolupracovala s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Olomouci. O vyšetření dětí v PPP požádalo celkem 46 zákonných zástupců, většina žádostí byla realizována na základě doporučení školy. Učitelé konzultovali s PPP i s SPC problémy žáků jak s učením, tak s chováním. Spolupráce s Informačním a poradenským pracovištěm Úřadu práce v Olomouci Žáci 9. ročníku se seznámili s Informačním a poradenským pracovištěm Úřadu práce v Olomouci a byli informováni o možnostech, které nabízí. Na besedě se dozvěděli důležité informace o uplatnitelnosti absolventů středních škol na trhu práce. Žáci 9. ročníku i někteří žáci 8. ročníku se 8

9 zúčastnili prezentační výstavy SŠ Olomouckého kraje Scholaris a využili možnosti exkurze na SŠ polytechnické v Olomouci. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Učitelé respektovali doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. Školní pedagožka pracovala s žáky s vývojovými poruchami učení a pomáhala i dalším dětem, které měly problémy se zvládnutím učiva. Radila také jejich rodičům, jak mají doma s dětmi pracovat. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných V průběhu celého školního roku byla pozornost trvale věnována talentovaným žákům, zejména ve třídách s rozšířenou výukou jazyků a tělesné výchovy. Tito žáci se úspěšně zúčastnili řady vědomostních i sportovních soutěží (detailně viz Úspěchy žáků školy). V případě potřeby jsou žáci na základě písemné žádosti rodičů částečně uvolněni z vyučování některého předmětu, aby se mohli zúčastnit např. tréninků a systematicky tak rozvíjet svůj talent v určité oblasti. Žáci, jejichž rodiče požádají o částečné uvolnění z výuky, mají v případě potřeby možnost individuálních konzultací s vyučujícími dotčených předmětů tak, aby bez problémů dokázali splnit zadané individuální úkoly a splnili požadavky na klasifikaci. Uvolnění se týká především žáků věnujících se hudebním či výtvarným oborům nebo sportům, pro jejichž trénink nejsou profesionální podmínky přímo ve škole např. vodní sporty, lední hokej, krasobruslení apod. Největší úspěchy nadaných žáků: V letošním školním roce byla na žádost rodičů pravidelně uvolňována i Michaela Ondráková (7.B), která se velmi úspěšně a aktivně zapojila do Univerzity dětského věku pořádané UP Olomouc. Nepochybně i díky nadstandardní přípravě vyučujícími (většinou nad rámec svých běžných povinností) žáci dosáhli největších úspěchů v následujících oborech: Krajská kola Konverzační soutěž v angličtině Matěj Kolář (7. B) 8. místo Dějepisná olympiáda Hrabovský Jan 23. místo Florbal žáci 1. stupně 3. místo Mezinárodní zkouška z angličtiny PET úspěšně složila: Dostálová Barbora (9.B) Mezinárodní zkouška z angličtiny KET úspěšně složili: Gajdačková Michaela, Havranová Vendula, Jančíková Gabriela, Kroutilová Johana, Můčková Anastázie, Přenosil Jan, Šilbertová Aneta, Špačková Veronika, Zahradníčková Karolína, Zaťková Monika - všichni z 9.B Regionální finále Hledáme nejlepšího chemika regionu - Barbora Dostálová (9.B) 5. místo Největší sportovní úspěchy - atletika: Celostátní finále OVOV jednotlivci Samuel Emereoha (9. A) 7. místo štafetový běh Jana Opletala smíšené družstvo 1. místo Evropský vánoční mítink ve vrhu koulí Jakub Héža (8.A) 1. místo (nejlepší výkon roku v ČR) Halové mistrovství Moravy a Slezska Jan Nastoupil (8. A) 2 x 1. místo (60 m překážek, dálka) Republikové finále Poháru rozhlasu - starší žáci 1. místo Talent Olomouckého kraje ocenění žáci: Sportovní obor - nominace bez umístění Jakub Ftačník (9.A) 9

10 Oblast primární prevence rizikového chování V oblasti primární prevence rizikového chování byla péče o žáky pro školní rok 2013/2014 zakotvena v MPP a jeho naplňování bylo zajišťováno ŠMP, celým týmem ŠPP a všemi pedagogickými pracovníky školy. V rámci přímé primární prevence byly školní metodičkou a týmem ŠPP průběžně sledovány podmínky umožňující vznik a výskyt rizikového chování. Na základě výsledků šetření a monitorování situace se následně uskutečnily intervenční hodiny zaměřené na zlepšení vztahů a klimatu v třídních kolektivech. Jednotlivé případy rizikového chování, výchovné i vzdělávací problémy byly řešeny ve spolupráci s třídním učitelem, školní psycholožkou, s rodiči, případně za pomoci pracovníka OSPOD, PPP atd. Výskyt rizikového chování ve školním roce Rizikové chování Počet Drogová závislost 0 Alkohol 0 Kouření, distribuce tabákových výrobků, e-cigarety 3 Kriminalita a delikvence (krádež ) 1 Virtuální drogy (počítač, televize, video) 2 Patologické hráčství (gambling) 0 Záškoláctví 5 Šikana, její projevy (špatné vztahy v třídě, nevhodné chování ke spolužákům, slovní nebo fyzické napadání), kyberšikana 16 Vandalismus (ničení školního majetku) 3 Xenofobie 0 Rasismus 1 Jiné (např. poruchy příjmu potravy, útěky z domova, sebepoškozování,...) 5 Stále častěji se objevuje nevhodné chování ke spolužákům, šikana, kyberšikana, a to i na prvním stupni, problém skrytého záškoláctví a jiné projevy rizikového chování, jako je např. sebepoškozování. V příštím školním roce bude nutné věnovat těmto oblastem rizikového chování zvýšenou pozornost. Žáci i rodiče mohli dle potřeby kontaktovat všechny členy týmu (školní metodičku prevence, výchovnou poradkyni, školní psycholožku a speciální pedagožku) osobně nebo zprostředkovaně (např. prostřednictvím schránky důvěry, kamaráda, třídního učitele atd.). Žákům i rodičům je na webu školy trvale k dispozici seznam institucí a organizací s telefony a kontaktními adresami, na které se lze obrátit v případě problémů s návykovými látkami nebo v jiných krizových situacích. Ve spolupráci s odborníky a akreditovanými zařízeními, jako jsou P-centrum, Sdružení D, Policie ČR, MP Olomouc, HZS atd., absolvovali žáci I. a II. stupně besedy, přednášky, interaktivní prožitkové lekce a jiné aktivity zaměřené na prevenci rizikového chování, na bezpečnost, zlepšení klimatu tříd a zdravý životní styl. Tyto programy se již tradičně setkávají s kladnou odezvou u žáků i učitelů a mají kladný vliv na formování třídních kolektivů a osobnosti dětí. Time Out Room ve školním roce 2013/14 V tomto školním roce jsme na naší škole pokračovali v projektu TOR. V případě, že žák narušuje výuku a porušuje školní řád, má učitel možnost tomuto žákovi zajistit výchovný individuální pohovor (VIP) s jiným pedagogem (popř. školním psychologem nebo speciálním pedagogem) v místnosti k tomu určené TOR. Nejčastějšími důvody, proč byl žák vykázán do TORu, byly: žák nepracuje, nereaguje na pokyny učitele, vyrušuje, nevhodně se chová k vyučujícímu, nemá žádné pomůcky. V září a hlavně v říjnu 2013 se počet výchovných pohovorů značně navýšil (říjen 34). Na pedagogické radě v listopadu 2013 byla odsouhlasena změna v postupu provádění VIP. Učitel vykonávající dozor v TORu probere s žákem jeho chování a prodiskutuje s ním zápis. O chování žáka ve výuce a důvodech, proč byl žák poslán do TORu, bude informovat vyučující, který žáka do TORu poslal. Vyučující bude co nejdříve kontaktovat rodiče telefonicky. Dále učitel zadá žákovi úkol a důsledně zkontroluje, jak ho žák splnil. Po tomto opatření se počet výchovných pohovorů snížil. 10

11 5.4. Průběh a výsledky vzdělávání Hodnocení testování žáků v rámci vlastních srovnávacích testů - I. stupeň Hodnocení testování 5. ročníků v rámci vlastních evaluačních testů z Čj, M, Aj, korespondujících se Standardy Testování z Českého jazyka, Matematiky a Anglického jazyka, které se uskutečnilo ve dnech , se zúčastnili žáci tříd 5. A, B, C, D, E (5. B je třída s rozšířenou výukou jazyků). Úkoly byly zadány z dosud probraného a procvičeného učiva. Český jazyk Testování proběhlo Celkový počet možných dosažených bodů - 26 Test obsahoval úkoly z 3 tematických oblastí: Celková úspěšnost jednotlivých tříd vyjádřená v % 1. jazyková výchova 2. komunikační a slohová výchova 3. literární výchova Tabulka Graf Čj 5. A 5. B 5. C 5. D 5. E % Žáci dosáhli nejlepších výsledků v části literární výchova (průměrná úspěšnost 84,44 %). Tato oblast zahrnovala jednoduchý rozbor literárních textů za použití literárních pojmů. V části jazyková výchova (průměrná úspěšnost 81,42%), která je v 5. ročníku nejvíce zastoupena, žáci nejvíce chybovali v úkolech spojených s významem slov - slova s významem protikladným, podobným či slova citově zabarvená nebo vícevýznamová (mnohoznačná). Třetina žáků měla potíže s vyhodnocením správnosti napsaného textu - s nalezením chyby v textu. V oblasti komunikační a slohové výchovy (průměrná úspěšnost 75,30%) žáci nejvíce chybovali v úkolu, kde měli vybrat z nabídky správné pořadí úryvků tak, aby na sebe logicky navazovaly. Další problém byl rozeznat větu, která je nepodstatná pro popis zvířete. Některým žákům se nechce dočíst zadání úkolu do konce, a proto se stává, že udělají jen polovinu požadovaného úkolu a chybují z nepozornosti. 11

12 Matematika Testování proběhlo Testování absolvovalo 96 žáků Celkový počet možných dosažených bodů - 51 Test obsahoval úkoly z těchto tematických oblastí: 1. Číslo a početní operace 2. Závislosti, vztahy a práce s daty 3. Zlomky 4. Geometrie 5. Nestandardní slovní úlohy Celková úspěšnost jednotlivých tříd vyjádřená v % Tabulka Graf M 5.A 5.B 5.C 5.D 5.E % Zde žáci chybovali hlavně proto, že si důkladně a úplně nepřečetli celé zadání úkolu a proto jej nesplnili celý nebo ho nepochopili. Numerika či algoritmy početních operací jim nečinily takové problémy jako slovní úlohy nebo úkoly založené na logickém úsudku. Nejvíce žáci chybovali v těchto úkolech: V oblasti Číslo a početní operace - nebyl zcela splněn úkol podle zadání. V oblasti Práce s daty žáci nedokázali zpracovat slovní úlohu s časovými údaji. V oblasti Zlomky slovní úloha se 2 výpočty (část celku a rozdíl výpočet a logický úsudek). V oblasti Geometrie - rýsování kolmic a rovnoběžek ve čtvercové síti dle zadání. Oříškem byl pro většinu žáků zdánlivě jednoduchý úkol - stanovení obvodu jednoduše složeného rovinného obrazce s využitím logického úsudku. Fotbalisté z 5. D chybovali hlavně ze zbrklosti a nedostatečného pochopení zadání slovních úloh. 12

13 Anglický jazyk Testování proběhlo Celkový počet možných dosažených bodů - 26 Test obsahoval celkem čtyři cvičení: 1. označit výroky jako pravdivé či nepravdivé 2. odpovědět na otázky na základě informací v textu 3. doplnit slova do textu s pomocí obrázků 4. doplnit slova do textu na základě kontextu Celková úspěšnost jednotlivých jazykových skupin/tříd vyjádřená v % Tabulka Graf Aj 5. A 5. B 5. A, C 5. D 5. E % Nejlepších výsledků dosáhla třída 5. B jazyková třída, která zaznamenala menší obtíže pouze ve cvičení, které zahrnovalo komplexnější porozumění textu. Ostatní třídy jsou ve svých výsledcích více či méně vyrovnané, nicméně nejnižšího skóre dosáhla třída 5. A. Obtížnost jednotlivých úkolů v těchto třídách je různorodá v závislosti na znalostech a zkušenostech žáků. Srovnání úspěšnosti 5. ročníků ve všech testovaných předmětech Pořadí A 5. B 5. C 5. D 5. E Čj 70 % 95 % 85 % 83 % 77 % M 63 % 86 % 85 % 80 % 68 % Aj 62 % 90 % 71 % 65 % 68 % průměr 65 % 90 % 80 % 76 % 71 % Nejlepší výsledky byly dosaženy u všech tříd v testech z českého jazyka. Nejslabší výsledky získali žáci v testu z angličtiny (vyjma jazykové třídy 5. B, která byla v angličtině úspěšnější než v matematice). Nejlepších výsledků, a to ve všech testovaných předmětech (průměrná úspěšnost 90 %), dosáhla jazyková třída 5. B, která dlouhodobě prokazuje dobré studijní výsledky. Nejslabších výsledků, a to ve všech testovaných předmětech, dosáhla třída 5. A (průměrná úspěšnost 65 %). 13

14 Graf Hodnocení testování žáků v rámci vlastních srovnávacích testů - II. stupeň Jako přípravu na celostátní testování NIQES jsme zvolili vlastní srovnávací testy pro žáky 9. ročníku v předmětech anglický jazyk, český jazyk a matematika, navíc jsme uskutečnili i testování žáků 8. ročníku v předmětech přírodopis a zeměpis. Testy byly vytvořeny podle zveřejněných Standardů základního vzdělávání v uvedených předmětech, testy vytvořili učitelé uvedených předmětů, garantem byli předsedové předmětových komisí. Časový limit na vypracování všech testů byl 45 minut, všichni žáci daného ročníku psali testy současně, vždy pouze 1 test denně. Výsledná známka byla započítána do klasifikace s koeficientem hodnoty velké práce, známky byly žákům zapsány do žákovských knížek, jejichž prostřednictvím byli o výsledku informováni rodiče. Výsledky byly s žáky důkladně rozebrány a byla jim poskytnuta zpětná vazba. Výsledky byly rozebrány i v předmětových komisích jednotlivých předmětů. Po vyhodnocení proběhlo v rámci předmětových komisí i srovnání s předchozím školním rokem 2012/13, neboť ve všech případech byl použit totožný test. Výsledky byly v obou letech velmi podobné. V obdobném testování budeme i v dalším školním roce pokračovat. 9. ročník: Testování proběhlo v týdnu od února Anglický jazyk Nejlepších výsledků dosáhli žáci třídy s rozšířenou výukou jazyků. Svou roli zde mohl sehrát i fakt, že test byl svou skladbou a typem jednotlivých cvičení podobný mezinárodní jazykové zkoušce KET, na kterou se někteří žáci této třídy připravovali. V ostatních třídách jsou výsledky spíše průměrné. Vzhledem k tomu, že výuka angličtiny probíhá nikoliv v celých třídách, ale ve skupinách, je i hodnocení zpracováno po skupinách. Srovnání úspěšnosti skupin: Pořadí Skupina (vyučující) Průměrný počet bodů Průměrná úspěšnost v % 1. 9.B (Pleskotová) 45,1 85, B (Manová) 44,0 83, D (Axmanová) 37,4 70, AE (Della Santa) 33,0 62, AC (Manová) 27,9 52, CD (Pleskotová) 27,1 51, AE (Faltýnková) 25,4 48,0 14

15 Meziroční srovnání Školní rok Průměrný počet bodů Průměrná úspěšnost v % 2012/13 33,8 63,7 2013/14 34,3 64,7 Výsledky byly v obou letech obdobné, potěšitelný je fakt, že v roce 2013/14 je více žáků hodnoceno známkou 1 a 2 a méně žáků hodnoceno známkou 4. Téměř polovina žáků v obou letech je hodnoceno známkou 3. Problematické se stále jeví přiřazování slov k definicím, spojování více gramatických jevů v jednom cvičení a položky, které vyžadují uvažování na zadaným úkolem, nikoliv pouze mechanické plnění. V mnoha případech také žáci věnují nedostatečnou pozornost zadání, což jejich úspěšnost zbytečně snižuje. Český jazyk Na základě úspěšnosti tříd v jednotlivých oblastech dosáhli žáci nejlepších výsledků v části jazyková výchova morfologie (průměrná úspěšnost 85,56 %), nejhorších výsledků v pravopisu (40,04 %). Žáci nepříliš dobře zvládají sledovat více pravopisných jevů současně, vyhodnotit správnost textu, najít chybu a zdůvodnit správné řešení. Je nutné soustavně zařazovat písemné úkoly na procvičování všech oblastí pravopisu lexikálního, slovotvorného, morfologického i syntaktického. V ostatní oblastech dosáhli žáci výsledků průměrných až mírně nadprůměrných (průměrná úspěšnost mezi %). Srovnání úspěšnosti tříd Pořadí Třída Průměrný počet bodů Průměrná úspěšnost v % Průměrná klasifikace B 59 80,82 2, D 50 68,49 3, E 48 65,75 3, C 45 61,64 3, A 44 60,27 3,44 Meziroční srovnání Školní rok Průměrný počet bodů Průměrná úspěšnost v % 2012/13 47,7 65,3 2013/14 49,2 67,4 Ve školním roce 2013/14 došlo k velmi mírnému zlepšení dosažení, ale v podstatě lze říci, že výsledky jsou obdobné. Můžeme konstatovat, že žáci nepříliš dobře zvládají sledovat více pravopisných jevů současně, vyhodnotit správnost textu, najít chybu a zdůvodnit správné řešení. Matematika Dosažené výsledky byly průměrné, základním problémem se jevil nikoliv nedostatek znalostí, ale používání logického uvažování a selského rozumu. Nejmenší procento úspěšnosti představovaly příklady na mnohočleny, procenta nebo převádění jednotek, ačkoliv to jsou příklady využívané i v jiných předmětech nebo praktickém životě. Srovnání úspěšnosti tříd Pořadí Třída Průměrný počet bodů Průměrná úspěšnost v % Průměrná klasifikace B 35,9 65,1 2, D 28,8 52,4 3, A 27,3 49,7 3, C 26,5 48,1 3, E 25,1 45,0 3,43 Meziroční srovnání Školní rok Průměrný počet bodů Průměrná úspěšnost v % 2012/13 29,13 53,0 2013/14 28,70 52,1 15

16 Výsledky v obou školních letech jsou v zásadě obdobné, i když se průběžnému opakování učiva věnovala velká část 1. pololetí, ke zlepšení oproti loňskému školnímu roku nedošlo. Výsledky byly zklamáním především pro samotné žáky 9. B, v ostatních třídách žáci přijali výsledky spíše lhostejně a motivační efekt toto testování nepřineslo. 8. ročník Testování proběhlo v týdnu od , testování se zúčastnila drtivá většina žáků. Přírodopis Srovnání úspěšnosti tříd v %: všechny třídy 8.A 8.B 8.C 8.D 74,74 70,18 77,19 69,70 81,90 Tak jako při testování v loňském roce i letos byli žáci osmých tříd nejméně úspěšní u otázek z učiva šestého ročníku, nejúspěšnější byli u nejnovějšího učiva osmého ročníku. Mimořádný je především výsledek chlapců z 8. D v poslední části testu, kdy správně odpověděli z více než 90%. Testování i jeho výsledky lze hodnotit jako úspěšné, žáci celkově dosáhli dobrých výsledků, potěšitelný je velmi nízký počet dostatečných a žádná nedostatečná, nejčastější známkou byla chvalitebná. Testování i jeho výsledky lze hodnotit jako úspěšné, žáci celkově dosáhli dobrých výsledků, potěšitelný je velmi nízký počet dostatečných a žádná nedostatečná, nejčastější známkou byla chvalitebná. Meziroční srovnání Školní rok Průměrná úspěšnost v % 2012/13 75, /14 74,74 Přestože výsledky některých tříd a zejména některých žáků byly letos výjimečné, při celkovém srovnání procentuálních výsledků testování osmých tříd v letošním a loňském školním roce jsou letošní osmáci méně úspěšní. Loni ale bylo testováno pět tříd, letos pouze čtyři. Ve srovnání s testováním ve šk.roce 2012/2013 bylo letos ohodnoceno více prací jako výborných, naopak se snížil počet žáků s dostatečnou známkou. Procentuelně je méně i dvojek a trojek. Zeměpis Nejúspěšnější třídou byla podle průměru získaných bodů třída 8. D. Celková úspěšnost testovaných žáků je 57,53%. Z vybraných tematických okruhů nejlépe dopadly okruhy zabývající se regiony světa, regionální geografií jednotlivých států (Amerika, Afrika 63,32%). Naopak nejhůře dopadl okruh zahrnující orientaci na Zemi, určování zeměpisné polohy a měřítko mapy. Srovnání úspěšnosti tříd 8. A 8. B 8. C 8. D 46,3 % 67,6 % 48,2 % 69,8 % Meziroční srovnání Školní rok Průměrná úspěšnost v % 2012/13 54, /14 57,53 Došlo ke zlepšení hlavně v používání správné terminologie a geografických názvů. Rapidně se zlepšila úspěšnost řešení otázek krajinné sféry, životního prostředí a otázek týkajících se vesmíru a planety Země, což se projevilo i ve srovnávacím testu z přírodopisu. 16

17 Hodnocení testování žáků v rámci PISA pilotní testování Testování realizovala ČŠI na náhodně vybraném vzorku žáků 9. ročníku, respektive žáků patnáctiletých. Testování proběhlo za přítomnosti zástupců ČŠI. Celkově bylo vybráno 43 žáků 14 se zúčastnilo písemného testu, 29 testu počítačového. Písemný test obsahoval úlohy z matematiky, čtenářské gramotnosti a přírodních věd. Počítačový test se skládal z otázek z přírodních věd, matematiky, čtenářské gramotnosti a tzv. řešení problémů. Testy byly odeslány k centrálnímu vyhodnocení, výsledky nám zatím nejsou známy. Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy úroveň rozvrh hodin (psychohygiena) Dle vyhlášky č. 48/2005 Sb. školní řád včetně klasifikačního řádu informační systém vůči žákům a rodičům činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC prevence sociálně-patologických jevů Průběh a výsledky vzdělávání soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání v rámci ŠVP vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a identity žáků účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vyučovací formy a metody řízení výuky, vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků Motivace žáků aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Dle vyhlášky č. 48/2005 Sb. Webové stránky, školní noviny, žákovské knížky, dny otevřených dveří, Škola online V rámci ŠPP, projekt RAMPS VIP III a Rozvoj.program Dle plánu Minimálního preventivního programu,tor úroveň velmi dobrá úroveň velmi dobrá velmi dobrá úroveň velmi dobrá úroveň uspokojivá velmi dobrá velmi dobrá dobrá velmi dobrá 17

18 Interakce a komunikace úroveň klima třídy velmi dobrá akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a velmi dobrá žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti velmi dobrá k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Hodnocení žáků úroveň věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení žáků učitelem vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem využití klasifikačního řádu Komentář: Hodnocení úrovně výchovně vzdělávacího procesu vyplývá z hospitací vedení školy, které byly zaměřeny na: plánování a přípravu výuky, vlastní realizaci vyučovací hodiny a řízení výuky. Dále hospitující zaměřovali pozornost na hodnocení výkonů a výsledků práce žáků. K závěrům hospitací náležela sebereflexe vyučujícího. Na ZŠ Heyrovského bylo uskutečněno celkem 109 oficiálních hospitací (včetně pořízených záznamů), na ZŠ Čajkovského bylo hospitací Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy pracovník termín Cena v Kč Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Specializační studium: 3 IX/2013-VI/ ,-- Výchovný poradce Mgr. S. Svobodová Koordinátor ICT Mgr. Š. Rubíček Kordinátor ŠVP Mgr. K.Dvořák Studium k prohlubování odborné kvalifikace Semináře, přednášky 34 učitelů 2013/ ,-- CELKEM 73262,-- 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1. Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších Magistrát města Olomouc subjektů Policie ČR Městská policie Olomouc P-centrum Pedagogicko-psychologická poradna Speciálně pedagogické centrum Úřad práce v Olomouci Pedagogická fakulta UP Olomouc Středisko ekologické výchovy Sluňákov Partnerská instituce Britské rady 18

19 Významné akce školy Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce k environmentální výchově DDM Olomouc ZOO Kopeček HZS Olomouc Ak Olomouc SK Sigma Olomouc SaM Olomouc BCM Olomouc University of Durham Hnutí DUHA Planeta Země Dny otevřených dveří Školní akademie Velký sportovní den v areálu školy Školní besídky Dětský karneval Pořadatel krajského finále McDonasld Cupu a dalších řady sportovních soutěží a turnajů Záchranářská akademie Spoluorganizátor jazykových zkoušek KET/PET Britská rada PISA 2015 testování vybraných žáků 9. roč. Organizace školního poradenského pracoviště Školní projekt TOR VIP Besedy pro žáky: 1.-5.ročník MPO, Policie ČR, HZS 9. ročník Volba povolání 7. ročník - Problematika rasové nesnášenlivosti 6. ročník Co dělá kurátor 9. ročník Právní vědomí u dospívajících 7. ročník - Surfuj bezpečně 6. ročník Zdravý životní styl Prožitkové a interaktivní lekce v P-centru, Projektové dny, sportovní dny, sportovní a výuková soustředění, intervenční šetření v jednotlivých třídách. Spoluorganizace celorepublikového programu Find your way Projektové dny tříd I. a II.stupně, exkurze třídírna odpadu, lesní hospodářství a celá řada dalších. Aktivní účast v projektu Tapír volá třiďte papír, EKO-TOM Tonda obal na cestách Projekty v rámci DDM, Vlastivědného muzea a Sluňákova Organizace olympiád v přírodopisu, zeměpisu, chemie a fyzice Aktivní účast na projektech Planeta Země 3000 a hnutí Duha 7.2. Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže Školní kolo Okresní kolo Krajské/Republikové kolo Olympiáda v českém jazyce 9 žáků 1 žákyně Konverzační soutěž v Aj 42 žáků 2 žáci Chemická olympiáda a Soutěž o nejlepšího chemika v regionu 12 žáků 15žáků 2 žáci 5 žáků 5.místo v regionu Dějepisná olympiáda 15 žáků 1 žák Pythagoriáda 98 žáků 4 žáci Matematický klokan 257 žáků Zeměpisná olympiáda 65 žáků 3 žáci Biologická olympiáda 22 žáků Archimediáda 12 žáků 19

20 Recitační soutěž 12 žáků 2 žáci PET/ KET mezinárodní 1 žákyně PET,10 žáků KET zkouška z anglického jazyka Ostatní soutěže, přehlídky 159 žáků - účast v krajských kolech, oblastních i v rámci celé ČR 7.3. Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Počet žáků Umístění Atletické závody - přebory 132 žáků vícenásobní vítězové kraje a mistři ČR v jednotlivcích i družstvech, 1x držitel nejlepšího výkonu v ČR Fotbalové turnaje 88 žáků 1.místo MČR v hale, 2.místo v kraji McD cupu, 1.místo U14 Magic Cup Šumava Talent Olomouckého kraje 1 žák nominace bez umístění Kinderiáda 12 žáků 2. místo v kraji Ostatní soutěže, závody, turnaje 180 žáků účast v krajských přeborech a v rámci ČR v miniházené, florbalu, 7.4. Prezentace školy na veřejnosti Prezentace školy na veřejnosti hraje významnou roli při vytváření pověsti školy, při získávání žáků, při budování celkového renomé a při prosazování koncepce školy. K tomuto nám dostatečně sloužily ve školním roce 2013/14 naše webové stránky, které jsou pravidelně aktualizovány. Dále škola prezentovala svoji činnost organizací Dnů otevřených dveří, velkou školní akademií, dětským karnevalem, sportovním dnem a řadou dalších akcí. Domovský server je pravidelně aktualizován a slouží k předávání aktuálních informací veřejnosti a rodičům. Na webové stránky přispívají také učitelé svými články o aktuálním dění ve svých třídách. Ve školním roce 2013/14 jsme rozšířili webové stránky o komunikační kanál Najdete nás na Facebooku. Pro žáky a rodiče bylo v září 2013 vydáno další číslo školních novin My a škola Zapojení školy do projektů ESF Ve školním roce 2013/14 byla škola zapojena do následujících projektů: 1. Mezinárodní projekt VOICES The Voice of European Teachers A) Setkání organizačního výboru projektu VOICES v Olomouci, Naše škola se společně s katedrou pedagogiky Pedagogické fakulty UP podílela na organizaci setkání členů organizačního výboru VOICES, část jednání se uskutečnila přímo u nás ve škole. B) Spolupráce se školou ve Španělsku Do projektu byli zapojeni žáci jazykových tříd 5. B a 6. B, kteří spolupracovali se svými vrstevníky ve španělské škole Escola Roureda Sabadel u Barcelony. Komunikace probíhala v angličtině a žáci pracovali na tématech My Identity a My Family Tree vytvořili vizuální materiály doplněné anglickým textem, které si vzájemně zaslali. Někteří žáci navázali ovou komunikaci se svými španělskými vrstevníky a před koncem školního roku se jim podařilo vyměnit si několik ů. V projektu byly zapojeny učitelky angličtiny: L. Balíková, J. Manová, M. Pleskotová a učitelka výtvarné výchovy M. Konečná. C) Vytvoření karetní hry The International Quartet Do projektu byli zapojeni žáci jazykové třídy 8. B, kteří se podíleli na vytvoření hry společně s vrstevníky z Rakouska, Nizozemí a Belgie. Cílem projektu bylo formou hry si rozšířit vzájemné znalosti o partnerských zemích. Na vytvoření hry se žáci všech partnerských škol podíleli jazykově, graficky, posléze si hru v angličtině zahráli a její průběh natočili na video, které si všechny zúčastněné školy vyměnily. Komunikace se zahraničními partnery i v průběhu hry probíhala v angličtině. Projekt koordinovala ZŘ Mgr. Ludmila Balíková. D) Kurz Integrated Competences for European Teachers Barcelona, Špan. Týdenního kurzu pro učitele ze zemí zapojených do projektu VOICES se zúčastnila ZŘ Mgr. Ludmila Balíková. V rámci kurzu se podařilo navázat kontakty vedoucí k realizaci výše uvedených aktivit. 20

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Bohumila Pallagyová, ředitelka školy V Dobříši dne Výroční zpráva za rok 2013/2014 2. základní

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Škvorec Tyršova 130, 250 83 Škvorec Identifikátor školy: 600 052 231 Zřizovatel: obec Škvorec Školský úřad Praha-východ,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více