délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400."

Transkript

1 Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti práce vytváet optimální manipulaní jednotky splující zejména dále uvedené požadavky. Souasn je nutno sledovat vhodnost konstrukce obalu manipulaní jednotky z hlediska pevnosti, rozebíratelnosti, snížení hmotnosti, klimatických vliv, další využitelnosti atd. Zásady pro tvorbu manipulaních jednotek Pi vytváení manipulaních jednotek by zamstnavatelé vedoucí a zodpovdní zamstnanci mli respektovat zejména následující požadavky a zásady. Možnost sestavování manipulaních jednotek Pi navrhování manipulaních jednotek teba respektovat zásadu, podle které z menších jednotek lze sestavovat jednotky vtší. Tato zásada v praxi znamená, že kup. z ložených pepravek musí být možno vytvoit paletovou jednotku a z paletových jednotek jednotku kontejnerovou atd. Pro zajištní tohoto cíle (zejména ve vazb na využitelnost používaných zdvihacích, dopravních a skladovacích zaízení a bezpenost i funknost celého logistického systému) byla normalizována jednotná ada rozmr manipulaních jednotek takto: šíky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, a délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200, 2 400, 2 600, 2 800, 3 000, 3 200, 3 600, 4 000, 4 800, 6 000, 7 000, 8 000, 9 000, , Rovnž hmotnosti vytváených manipulaních jednotek by mly být voleny podle následující ady: hmotnosti (kg): 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 750, 800, 1 000, 1 250, 1 500, 1 600, 2 000, 2 500, 3 200, 4 000, 5000, 6 300, 7 000, 8 000, , , , , a (Tun vytištné hodnoty by mly být voleny pednostn) Uvedená normalizovaná ada hmotností manipulaních jednotek vychází z nosností, resp. brutto hmotností navazujících prostedk a zaízení užívaných v rámci manipulace s materiálem, jako jsou zdvihací zaízení, zaízení pro operaní a mezioperaní manipulaci, pepravní a dopravní prostedky apod. Základní rozmry manipulaních jednotek urených pro paletové jednotky Základní rozmry manipulaních jednotek doporuených pro vytváení bezpených (homogenních) paletových jednotek na prostých paletách 800 mm mm, mm mm a mm mm jsou uvedeny v následujícím pehledu. Vedoucí a zodpovdní zamstnanci by tomuto pehledu mli vnovat potebnou pozornost, a to s ohledem na plošné (pípadn prostorové) využití píslušných palet. Kupíkladu ložením manipulaních jednotek o rozmru 200 mm 500 mm na paletu 800 mm mm by

2 docházelo pouze pi jednovrstvém ložení k plošnému využití palety pouze na 94 %; pi vícevrstvém ložení by tato ztráta úmrn narstala. Pokud by se zamstnavatel pesto rozhodl výše uvedenou manipulaní jednotku (a adu dalších viz následující pehled) ložit na prostou paletu za situace, že plošné využití palety bude menší než 100 %, musí souasn zajistit ádné zaplnní (vyplnní) volného prostoru vhodnou výplní. Pitom je nutno se vší zodpovdností si uvdomit, že ložený materiál by neml pesahovat pes vnjší pdorysné rozmry palety (jakéhokoliv pepravního prostedku) viz dále. Základní rozmr manip. jednotky Vhodné pro paletu Šíka (mm) Délka (mm) 800 mm mm mm 1 200mm mm mm

3 Základní rozmr manip. jednotky Vhodné pro paletu Šíka (mm) Délka (mm) 800 mm mm mm 1 200mm mm mm _ _

4 Základní rozmr manip. jednotky Vhodné pro paletu Vylouení možnosti ohrožení bezpenosti osob Manipulaní jednotky musejí být vytváeny tak, aby pi pedpokládané manipulaci, peprav a skladování nebyla ohrožena bezpenost zúastnných fyzických osob. Jedná se o mimoádn závažný požadavek sledující zajištní bezpenosti všech fyzických osob zúastnných na píslušném logistickém etzci. V rozhodující míe by mla picházet v úvahu mechanizovaná manipulace; v odvodnných pípadech i manipulace runí viz dále. Vedle soudržnosti, homogenity a stálosti tvaru samotné manipulaní jednotky je nutno potebnou pozornost vnovat i její správné fixaci, a to bu na píslušném pepravním prostedku (prosté palet, pepravní plošin apod.), pop. i uvnit pepravního obalu. Pitom je nutno vycházet i z rozboru sil a zatížení psobících na manipulaní jednotku zejména v prbhu její pepravy a skladování viz dále. Pi sledování bezpenosti všech fyzických osob podílejících se na pedpokládané manipulaci s vytváenou manipulaní jednotkou nutno dsledn sledovat dodržení následujícího požadavku: Vytvoená manipulaní jednotka musí zachovávat svj tvar v rámci celého manipulan pepravního cyklu, vetn skladování. Manipulaní jednotky pro runí manipulaci Manipulaní jednotky urené též pro runí manipulaci musejí být pro tuto manipulaci uzpsobeny. Pro runí manipulaci picházejí v úvahu zejména menší manipulaní jednotky, vytváené jako ložené pepravky, ložené ukládací bedny, jednotky pepravního balení, pop. i vhodn tvarované jednotlivé výrobky. Tvarování (zejména držadel vetn jejich rozmr) a uzpsobování manipulaních jednotek, urených pro runí manipulaci, by mlo vycházet nejen z bezpenostních a hygienických, ale i fyziologických hledisek, vždy pak s pihlédnutím jednak na nebezpeí, která se pi runí manipulaci mohou vyskytnout, jednak na tlesné rozmry a silové schopnosti lidské populace. Pi navrhování manipulaní jednotky pro runí manipulaci by ml být ešen i potebný poet zamstnanc k její manipulaci, jakož i

5 využití vhodných prostedk k usnadnní nutných manipulaních úkon s manipulaní jednotkou. Zamstnavatelé (zodpovdní zamstnanci), kteí uvažují s tvorbou run manipulovatelných manipulaních jednotek, by se mli ješt v pedstihu podrobn seznámit s jednotlivými nebezpeími vázanými na runí manipulaci, s cílem nejvyšší možné minimalizace rizik, vetn úrazovosti pi této manipulaci. Souasn by si mli uvdomit, že mají pímo povinnost pedcházet zdravotním rizikm pi vykonávané runí manipulaci ( 3 odst. 2 písm. e) zákona. 309/2006 Sb.). V této souvislosti musejí být používány takové pracovní postupy, aby se pedcházelo úrazm a poškození zdraví zúastnných zamstnanc. Vyznaení tžišt Pokud se u manipulaní jednotky nenachází tžišt v jejím geometrickém stedu, musí být jeho skutená poloha vyznaena. Manipulace s takovouto manipulaní jednotkou je vždy spojena se zvýšeným nebezpeím kup. pi použití zejména zdvižného vozíku hrozí ztráta jeho stability. Znaku Tžišt dle piloženého obrázku je teba umístit (pokud je to možné) na všech šesti stnách píslušné manipulaní jednotky, minimáln však na tyech boních stnách a to v místech skuteného promítnutí polohy tžišt. V souasné dob je umístní znaky v takovémto pípad úelné. Pokud se pedpokládá s takovouto manipulaní jednotkou runí manipulace, mla by být dále oznaena tžší strana píslušné manipulaní jednotky. Stohovatelnost manipulaních jednotek Manipulaní jednotky vytvoené použitím pepravních prostedk uzpsobených pro stohování nesmjí zabraovat jejich stohování. Posouzení možnosti stohování navrhovaných manipulaních jednotek (jejich ukládání jedné na druhou bez pomoci polic i regál) by mli zamstnavatelé vnovat potebnou pozornost. Manipulaní jednotky vytváené za pomoci pepravních plošin nejsou ureny pro stohování. Zvlášt zodpovdn je teba posuzovat pípady, kdy jako pepravní prostedky mají být použity prosté palety; a to zejména ve vazb na stabilitu pípadného stohu, jakož i pedpokládanou stohovací nosnost. Pokud by tvar a provedení manipulaní jednotky nezaruoval potebnou stabilitu z ní vytvoeného stohu, lze pro možnost stohování takovéto manipulaní jednotky použít vhodnou horní konstrukci palet kup. nástavný rám, který se nasadí na prostou paletu.

6 Pokud by stohovací nosností (pi dané stohovací výšce výšce stohu mené od podlahy k hornímu okraji stohu) byla ohrožena homogenita a celistvost zejména první manipulaní jednotky ve stohu a hrozilo by její znehodnocení až destrukce, lze jako horní konstrukci palety požít vhodnou nástavbu palety. Lze ji rovnž nasadit na prostou paletu; navíc je ale vybavena též stohovacím systémem, ímž umožuje promnit pvodní prostou paletu bu na paletu ohradovou, nebo sloupkovou. Pokud dochází pi ložení palet (zejména ohradových, sloupkových atd.), jakož i pepravek, ukládacích beden apod. k jejich peplování, potom z takto vytvoených manipulaních jednotek nelze vytváet stabilní a tudíž bezpené stohy. Manipulaní jednotku v následující vrstv nelze bezpen usadit do stohovacího systému manipulaní jednotky umístné ve vrstv pedcházející; vtšinou dokonce její dno i dosedne na horní plochu materiálu loženého na spodním pepravním prostedku. Pokud ložený materiál nevytvoil ani odpovídající vodorovnou horní plochu, je zícení píslušného stohu dokonce znan pravdpodobné. Rovnž rozebírání stohu vytvoeného z objemov peplnných manipulaních jednotek je mimoádn nebezpené. Ochrana loženého materiálu Manipulaní jednotky musejí být vytváeny tak, aby pi provádné manipulaci, peprav a skladování poskytovaly ochranu loženému materiálu. Volba materiálu pepravního obalu by se mla ídit mj. povahou výrobku, zpsoby volené manipulace, pepravy a skladování. Dovolené zpsoby manipulace manipulaní znaky Tvrce manipulaní jednotky má za povinnost jednoznan, zeteln a iteln vyznait dovolené zpsoby manipulace, pepravy a skladování vytváené manipulaní jednotky. Manipulaní grafické znaky jsou normalizovány. Povinnost jednoznaného, zetelného a srozumitelného znaení manipulaních jednotek pímo vyplývá z bezpenostních pedpis ( 3 odst. 1 písm. p) naízení vlády. 378/2001 Sb.). Manipulaní znaky se pednostn malují nebo tisknou na manipulaní jednotku (balení) nebo se nalepují znaky na etiketách. Mohou být orámovány v mezních linkách. Barva znaky je erná. V pípadech kdy pro barvu balení (manipulaní jednotky) není erná manipulaní znaka jasn viditelná (itelná), je teba upravit barevn pozadí pro umístní manipulaní znaky. V takovémto pípad jako kontrastní barva pozadí se pednostn volí bílá barva. Pokud v odvodnných pípadech nelze vytváenou manipulaní jednotku oznait manipulaním znaením, musí dovolené zpsoby manipulace, pepravy a skladování obsahovat její prvodní dokumentace. Jsou používány dále uvedené manipulaní znaky s uvedenými významy.

7 Kehké Manipulaní znaka Kehké se umístí poblíž levého horního rohu na všech tyech svislých stnách tch balení, která mohou být poškozena psobením initel mechanického namáhání jako jsou otesy, rázy, vibrace apod. Nepoužívat hák! Manipulaní znaka Nepoužívat hák se umístí na náklady, u kterých by použití hák poškodilo obal a vedlo ke znehodnocení nebo ztrát výrobku. "# $! Tímto smrem nahoru Manipulaní znaka Tímto smrem nahoru se umístí poblíž levého horního rohu na všech tyech svislých stnách tch balení, u kterých by zmna polohy nákladu mohla zpsobit jeho poškození dle uvedeného píkladu. Náklady takto oznaené musí být pi peprav, skladování, nakládacích i vykládacích manipulaních prací vždy v poloze, pi níž smují šipky nahoru. Pokud se umístí též znaka Kehké, dá se znaka Tímto smrem nahoru blíž k rohu pepravního balení dle obrázku písm. b). %%!

8 Chránit ped slunením svtlem Manipulaní znaka Chránit ped slunením svtlem se použije v pípadech, kdy se vyžaduje ochrana proti škodlivému psobení tepla. Takto oznaené manipulaní jednotky se pi peprav, provádné manipulaci a skladování nesmjí ponechat na slunci a v blízkosti tepelných zdroj. &%$ #! Chránit ped radioaktivním záením Manipulaní znaka Chránit ped radioaktivním záením se použije v pípadech, kdy by radioaktivní záení snížilo nebo zcela zniilo hodnotu obsahu balení. &%$ % #$!

9 Chránit ped deštm Manipulaní znaka Chránit ped deštm oznauje manipulaní jednotky, které z dvodu ochrany ped deštm nesmjí být pepravovány na otevených dopravních prostedcích bez ochrany a souasn nesmjí být skladovány v nezastešených skladových objektech a dále na zemi bez použití podložky. &%$! Nevalit Manipulaní znaka Nevalit upozoruje na zákaz valení píslušné manipulaní jednotky (pepravního balení). Doporuuje se tuto znaku nanášet spolu se znakou Tímto smrem nahoru viz výše. Zde nepoužívat runí vozík "#! Manipulaní znaka Zde nepoužívat runí vozík oznauje stnu manipulaní jednotky (pepravního balení), ke které se nesmí umístit runí vozík (jednokolový i dvoukolový), protože by mohlo dojít zdvihem vozíku k poškození bu píslušného balení nebo jeho obsahu. '# %#!!

10 Nepoužívat vidlice S manipulaní jednotkou (pepravním balení) oznaenou manipulaní znakou Nepoužívat vidlice se nesmí manipulovat vidlicovými vozíky. Nemla by být ale provádna žádná vidlicová manipulace tj. manipulace pomocí vidlic. K manipulaci by dále nemly být kup. používány tzv. euro závsy, umožující vidlicovou manipulaci pomocí zdvihacích zaízení viz názorný obrázek. "# #!( %$# Upnout zde Manipulaní znaka Upnout zde, umístna na boních stnách píslušného balení, upozoruje na místa urená k upnutí pimeným boním stiskem pro zamýšlenou manipulaci. )! Zde neupínat Na stnách oznaených manipulaní znakou Zde neupínat se nesmí manipulovat manipulaní jednotkou (pepravním balením) upnutím do boních elistí. '! "

11 Hmotnostní limit stohování Manipulaní znaka Hmotnostní limit stohování udává maximáln pípustné stohovací zatížení. Má mimoádný význam a to jak pi peprav, tak zejména ve skladovém hospodáství. Upozoruje na omezenou možnost stohování z hlediska zatížení manipulaních jednotek (skladových jednotek) pi peprav a skladování. * #$! Omezení potu vrstev ve stohu Manipulaní znaka Omezení potu vrstev ve stohu udává maximální poet stejných manipulaních (skladových) jednotek, které mohou být na sebe stohovány, piemž n pedstavuje jejich mezní poet. Stohovat lze zásadn pouze zcela stejné manipulaní jednotky (vytvoené kup. ze stejných typ palet) Nestohovat + #% ##! Manipulaní jednotky (pepravní balení) oznaené manipulaní znakou Nestohovat nesmjí být stohovány, a v prbhu pepravn-manipulaního cyklu nesmí na n být ani ložen jakýkoliv materiál (náklad) nesmjí být jakkoliv zatžovány. " #!

12 Místo zavšení Manipulaní znaka Místo zavšení upozoruje na místo (místa), kde musejí být umístny etzy, pop. lana apod. pro zvedání manipulaní jednotky (nákladu). Znaka se nanáší, je-li umístní závs pro zdvihání v jiném míst nebezpené nebo mže vést k poškození výrobku nebo obalu. Teplotní meze #! Manipulaní znaka Teplotní meze upozoruje na krajní meze teplot, kterým mže být manipulaní jednotka vystavena pi peprav, manipulaci a skladování.!, Poškozené a neznaené pepravní prostedky Pro tvorbu manipulaních jednotek nesmjí být použity poškozené a neznaené pepravní prostedky. Pepravní prostedky urené ke tvorb manipulaních jednotek (zejména zaazené do pravidelných pepravn-manipulaních cykl) podléhají asem opotebení, které mže vést až k jejich závažnému poškození. Pokud jsou takto poškozené pepravní prostedky i nadále používány, hrozí vysoké riziko, a to v rámci celého logistického etzce (poškození života a zdraví zúastnných osob, poškození až znehodnocení manipulaní jednotky a jejího obsahu, jakož i ekologické a ekonomické ztráty apod.). V této souvislosti by zamstnavatelé mli

13 vhodnou formou stanovit a vyhlásit následující zásadu a souasn i pijmout potebná opatení k jejímu zajištní. Poškozené pepravní prostedky musejí být odborn opraveny, nebo vyazeny z provozu. 1) V rámci naplování uvedené zásady je kup. teba provádt kontroly (prohlídky) všech pepravních prostedk urených ke tvorb manipulaních jednotek. 2) Pi použití neoznaeného pepravního prostedku by tvrce manipulaní jednotky neml potebné informace zejména o nosnosti a stohovatelnosti píslušného prostedku, piemž by se mohlo jednat i o nevratnou paletu (paletu urenou pouze na jedno použití). Proto je použití neoznaených prostedk zakázáno.

D.1.1 a) Technická zpráva

D.1.1 a) Technická zpráva Zakázka íslo: 2014-000813-LisO D.1.1 a) Technická zpráva PROJEKT OPATENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLA LHOTECKÁ. P. 270, 271 257 08 NAERADEC Zpracováno v období: únor 2014 Vypracoval:

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

Plastová okna a dvee

Plastová okna a dvee Montážní píruka Plastová okna a dvee íjen 2005 Spolenost pro kvalitu plastových okenních systém v rámci Svazu pro kvalitu plastových výrobk (zapsaná spolenost) znaka kvality plastových výrobk Montážní

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ ZDNÉ KONSTRUKCE M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Zdné

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Nedestruktivní zkoušení materiál DZM 2009

Nedestruktivní zkoušení materiál DZM 2009 Nedestruktivní zkoušení materiál DZM 2009 Metoda Vizuální Penetraní Magnetická prášková Magnetická metoda rozptylových polí Víivé proudy Ultrazvuk Prozaovací Zkratka VT PT MT FT ET UT RT Charakteristika

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N COV Z M N A. I NÁVRH PRO SPOLENÉ JEDNÁNÍ Zpracovatelský

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0280

Evropské technické schválení ETA-05/0280 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Authorised and notified according to Article 10 of the

Více

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Zmna. 40 územního plánu msta Liberec OPATENÍ OBECNÉ POVAHY STATUTÁRNÍ MSTO LIBEREC OPATENÍ OBECNÉ POVAHY POIZOVATEL: MAGISTRÁT MSTA LIBEREC STAVEBNÍ ÚAD (SU) ODBOR STRARTEGIE A ÚZEMNÍ KONCEPCE (UK) PROJEKTANT:

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Analýza zvonu. Stedoškolská odborná innost 2006/2007 Obor 09 strojírenství, hutnictví, doprava a prmyslový design

Analýza zvonu. Stedoškolská odborná innost 2006/2007 Obor 09 strojírenství, hutnictví, doprava a prmyslový design Stedoškolská odborná innost 2006/2007 Analýza zvonu 16.stol n. l. 21.stol. Autoi: Jana Hejlová Aneta Neubauerová VOŠ a SPŠ, Studentská 1 591 01 Žár nad Sázavou 3. roník Konzultant práce: Dr. Ing. Josef

Více