1. BEZPEČNOST. V z d u c h o t e c h n i c k é j e d n o t k y A I R B O X. Návod k použití. Návod k použití. Vzduchotechnické jednotky AirBox

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. BEZPEČNOST. V z d u c h o t e c h n i c k é j e d n o t k y A I R B O X. Návod k použití. Návod k použití. Vzduchotechnické jednotky AirBox"

Transkript

1 V z d u c h o t e c h n i c k é j e d n o t k y A I R B O X 1. BEZPEČNOST Symboly bezpečnosti práce: Následující symboly upozorňují na určitá nebezpečí nebo obsahují informace pro bezpečný provoz. Pozor! Nebezpečí! Bezpečnostní upozornění! Nebezpečí - elektrický proud nebo vysoké napětí! Airbox Nebezpečí úrazu! O B S A H Strana 1. Bezpečnost Popis vzduchotechnické jednotky AirBox Provozní podmínky Skladování a přeprava Montáž a uvedení do provozu Údržba a opravy Servis a adresa distributora. 16 Životu nebezpečné! Nevstupujte pod zavěšené břemeno! Pozor! Horký povrch! Tento návod k použití obsahuje důležité technické a bezpečnostní pokyny. Před vybalením, montáží a prováděním jakýchkoliv prací s vzt jednotkou si pečlivě přečtěte tento návod k použití Důležitá upozornění, informace! ROSENBERG s.r.o Klenčí pod Čerchovem 101 Tel. +420/ Fax +420/ Homepage: BA 100 BB10/98/8.vydání 1 2

2 Bezpečnostní pokyny: 2. POPIS VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY AIRBOX Expedované vzduchotechnické jednotky AirBox firmy Rosenberg jsou vyrobeny podle platných technických požadavků! Rozsáhlé kontroly materiálu, provozu a kvality zajišťují vysokou užitnou hodnotu a dlouhodobou životnost. Přesto mohou tato zařízení představovat nebezpečí, jsou obsluhovány nevyškoleným personálem nebo byly instalovány a používány v rozporu s tímto návodem. jsou konstruovány na základě stavebnicového principu, proto je lze vyrobit a instalovat v libovolné kombinaci. Tyto jednotky lze využít k vytápění, chlazení, filtrování, směšování, jakož i ke zpětnému získávání tepla. Objemový průtok vzduchotechnických jednotek AirBox činí od 500 m³/h do m³/h. Větší objemové průtoky vzduchu dodáváme na vyžádání. 3. PROVOZNÍ PODMÍNKY Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte tento návod! - Provozujte výlučně zabudované kompletní ventilátory nebo ventilátory s namontovanou ochrannou mřížkou (vhodné a ověřené ochranné mřížky jsou k dispozici jako příslušenství a na vyžádání dodáme)! - Montáž, elektrické připojení a zabezpečení, údržbu a provoz smí provádět pouze vyškolený odborný personál! Používané radiální ventilátory jsou vhodné pro transport: - čistého vzduchu - mírně znečištěného vzduchu prachem a vzduchu, který obsahuje malé množství mastných částic - lehce agresivních plynů a par - médií do max. hustoty vzduchu 1,3 kg/m³ - médií do max. vlhkosti 95% - Ventilátory provozujte dle platných předpisů, uvedeného výkonu (viz.typový štítek) a se schválenými transportními médii! 3 4

3 4. SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA 5. MONTÁŽ A PROVOZ Jednotlivé části skladujte v originálním balení v suchu a chraňte ho před povětrnostními vlivy. - Otevřené palety zakryjte plachtou a chraňte funkční části před znečištěním (např. třískami, kamením, dráty atd.) Skladujte při teplotách v rozmezí -30 C do +40 C. Při době skladování delší než 1 rok zkontrolujte před montáží lehkost chodu ložisek (=> otáčením rukou). Zařízení smí být přemisťováno buď vysokozdvižným vozíkem nebo jeřábem. Při přepravě jeřábem musí být náklad zajištěn popruhy (viz. obrázek 1 => váha dle typového štítku) - Zabraňte deformaci skříně nebo jiným poškozením. Používejte vhodné montážní pomůcky jako např. předepsané lešení apod. Před zvedáním zařízení zavřít servisní dvířka! Obrázek 1 Životu nebezpečné! Nevstupovat pod zavěšená břemena! Nosné popruhy Montáž a elektroinstalační práce smí provádět pouze vyškolená a zaučená osoba, podle platných předpisů a pokynů výrobce! Před montáží odstranit přepravní podstavce (pokud jsou k dispozici)! Zařízení lze montovat na vodorovné základy, odolné proti prohnutí nebo na konstrukci. => Vybudování základů musí odpovídat stavebně-technickým požadavkům na akustiku a na odborně provedený odvod vody z kondenzátoru a ze zvlhčovače vzduchu (pozor na správnou výšku sifonu). Pokud se mezi zařízení a základy bude vkládat zvukově izolační podložka, je potřeba postupovat následovně: - na základ načrtnout půdorys celé jednotky - podle schématu položit na základ gumové pásky - složenou jednotku postavit na gumové pásky Větrací kanály musí být připojeny na vzduchotechnickou jednotku volně, pomocí elastických přírub. Montážní délka elastické příruby musí být kratší než celková délka (tj. manžeta není v nataženém stavu). Jednotlivé moduly je nutné nejdříve rozestavit a vyrovnat a teprve poté smontovat přiloženými svorkami popř. šrouby či jiným spojovacím materiálem. (obr.2 + 3). Vzpěra (dřevěná nebo ocelová Modul Oka (není součástí standardního vybavení) Základní rám 5 6

4 Obrázek 2 / Profil 40 mm Obrázek 3 / Profil 20 mm 7 8

5 Elektrické přípojky částí zařízení, jako jsou např. elektromotory k ventilátorům a pumpám, elektrický ohřívač vzduchu, servomotory atd., se musí připojovat dle návodu výrobce a v souladu s ustanoveními dodavatele elektrické energie. Elektrický ohřívač vzduchu je třeba opatřit bezpečnostním spínačem dle VDE 0100, část 420. Funkčnost bezpečnostního spínače musí být při uvedení do provozu a při každém zapínání po delší odstávce přezkoušena. V případě údržby celého zařízení je nutná kontrola případného znečištění elektrického ohřívače vzduchu a jeho vyčištění. Pokud jsou na elastických přírubách ventilátorů a kanálových přípojek uzemňovací pásky, je nutná kontrola odborného uchycení a jejich případné dotáhnutí. b) motorovým jističem u ventilátorů se standardním motorem poháněným přes klínový řemen Motor musí být proti přetížení zajištěn ochranným spínačem, jehož termické relé lze nastavit na naměřený proud + 10%, nejvíce však na jmenovitou hodnotu proudu motoru. Nepoužívat kovové průchodky v případě zapojení na plastovou svorkovnici! Před kontrolou směru otáček: odstranit cizí tělesa z prostoru ventilátoru ručně několikrát otočit oběžným kolem a zkontrolovat lehký chod zkontrolovat krátkým impulzivním zapnutím směr otáčení (=> šipka směru otáčení) Ventilátory Při špatném směru otáčení může dojít k přetížení motoru! U ventilátorů se zabudovaným měřením průtoku vzduchu je nutné dbát na technické údaje. Elektrické připojení: dle ustanovení dodavatele elektrické energie síťové napětí musí souhlasit s údaji na typovém štítku motor připojit dle schématu umístěného ve svorkovnici elektrické vedení musí být v rámci celého stavebního celku dostatečně dlouhé, jelikož je potřeba při napínání klínového řemenu bezproblémové posunutí motoru. Ochrana motoru: a) pomocí termokontaktů (bimetalový kontakt) u přímo poháněných ventilátorů s vnějším rotorem a řízením otáček. Termokontakty na ochranu motoru musí být na řídící obvod zapojeny tak, aby v případě poruchy nedošlo k samovolnému zapnutí => u třífázového motoru - lze změnit směr otáčení záměnou dvou fází! => u jednofázového motoru - lze směr otáčení změnit (pokud je to nutné) záměnou Z1 (černá) za Z2 (oranžová) (změna směru proudu v pomocném vinutí) Příprava vzduchotechnické jednotky na uvedení do provozu: řádná mechanická montáž elektrické připojení dle platných předpisů odstranění cizích předmětů z nasávací a výfukové části ventilátoru odstranění transportní pojistky mezi ventilátorem a základním rámem klínové řemeny napnout předepsaným způsobem namontovat všechny ochranné pomůcky (příslušenství) nebo zajistit ventilátor ohrazením nebo jeho instalací mimo dosah, uzavření kontrolních dvířek Moduly s ventilátory mohou být uvedeny do provozu teprve po namontování dle platných předpisů - při dopravě velkého množství vzduchu a malém protitlaku (kanálový systém není zcela namontován), může dojít k překročení spotřeby proudu (zakázaná oblast) tepelná ochrana motoru může reagovat 9 10

6 Uvedení do provozu ventilátoru: kontrola funkčnosti (klidný chod, vibrace, nevyváženost, proud ve všech třech fázích ev. ovladatelnost) Otvory pro nasávání vzduchu udržovat volné! Včasná kontrola znečištění ochranných mřížek a ochrany proti dotyku a pokud je to nutné vyčistit! Žaluziové klapky: Kontrola pevnosti šroubení a spojů. V případě pohonu servomotorem nastavit tyčová táhla tak, aby byl garantován úhel natáčení 90 a klapky dosáhly při uzavření do koncové polohy. Příprava žaluziových klapek k uvedení do provozu: řádná mechanická montáž Pokud je na sebe napojených více klapek, je nutná kontrola propojení. Také je nutná kontrola pevnosti šroubení a spojů. garance úhlu natáčení 90 (při uzavření dosáhnou klapky koncovou polohu) řádné zapojení servomotoru pákový systém táhel a ozubené převody zajistit proti dotyku Kapsové filtry: Kapsové filtry se vsazují pomocí napínacích svorek na montážní rám. Musí být provedeno vzduchotěsně. Z-Line a standardní filtry: Z-Line filtry se vsazují do rámu. Kontrola vzduchotěsnosti krytu. Filtr nesmí být poškozen (=> stává se nestabilním). Ohřívač vzduchu (PWW): Při připojení potrubí je potřeba dbát na to, aby nedošlo k záměně přívodního a zpětného konektoru (zpravidla platí princip protiproudu přívod vody na straně úniku vzduchu) Chlazení vzduchu (PKW): Při připojení potrubí je potřeba dbát na to, aby nedošlo k záměně přívodního a zpětného konektoru (zpravidla platí princip protiproudu přívod vody na straně úniku vzduchu) V návaznosti na požadavky hluku lze zapojit potrubí s nebo bez elastických spojovacích článků (potenciometr). Potrubí musí být připojeno přírubami, aby se zachovala bezproblémová manipulace s výměníkem tepla v případě údržby apod. V případě připojení potrubí na odvod kondenzované vody, odpadní vody či přepadu je nutné dbát na připojení vnějšího konektoru na sifon. Výška sifonu je závislá na podtlaku či přetlaku vzduchotechnické jednotky, nesmí dojít k nasání či výfuku vzduchu z uzavřeného odpadního potrubí. V případě, že je výměník tepla přišroubován přímo na potrubí, musí být toto provedeno přes montážní konzoly, aby bylo zamezeno případnému poškození. Ohřívač vzduchu (PWW) před prvním uvedením do provozu: řádná mechanická montáž a připojení potrubí před plněním systému vodou důkladně odvzdušnit ohřívač vzduchu dotáhnutí spojovacích částí (šrouby) => viz. montáž při delší odstávce, především v případě mrazu je nutné tepelný výměník a potrubí zcela vypustit. Pomocí tlaku vzduchu a odstraněním veškerých odvzdušňovacích a vypouštěcích šroubů se docílí úplné vypuštění. Chlazení vzduchu (PKW) před prvním uvedením do provozu: řádná mechanická montáž a připojení potrubí před plněním systému vodou důkladně odvzdušnit chlazení vzduchu dotáhnutí spojovacích částí (šrouby) => viz. montáž při delší odstávce, především v případě mrazu je nutné tepelný výměník a potrubí zcela vypustit. Pomocí tlaku vzduchu a odstraněním veškerých odvzdušňovacích a vypouštěcích šroubů se docílí úplné vypuštění. 6. Údržba a opravy Údržbu a opravárenské práce smí provádět pouze vyškolená a poučená osoba podle příslušných směrnic a předpisů výrobce! Používejte výhradně otestované a povolené originální náhradní díly firmou Rosenberg. Používat pouze běžné čistící prostředky a při čištění dodržovat předepsaná bezpečnostní opatření, nepoužívat pomůcky, které by mohly poškrábat povrch či ho jinak poškodit (poničila by se povrchová ochrana!) 11 12

7 Před každou údržbou: ventilátory a ostatní elektricky poháněné součástky vypnout a odpojit od sítě! vyčkat na zastavení oběžného kola! zabezpečit proti samovolnému zapnutí! výměníky tepla nechat vychladnout! Obrázek 4 Čištění ventilátoru: vyčistit otvory sání očistit oběžné kolo ventilátoru (pokud je nutné demontovat ochrannou mřížku) motor nesmí být ponořen do vody oběžné kolo, lopatky neohýbat namontovat ochrannou mřížku Kontrola řemenového pohonu: Zejména v počátečních provozních hodinách je nutná pravidelná kontrola řemenového pohonu. Po uplynutí 0,5 4 hodin v plném zatížení, a potom po cca. 24 hodinách provozu je potřeba pohon opět zkontrolovat popř. napnout řemen. ochranu řemene odstranit klínový řemen zkontrolovat dle obrázku 4 => popř. klínový řemen napnout 1. uvolnit napínací šrouby na straně rámu motoru 2. řemen podle potřeby napnout pomocí napínacích šroubů 3. napínací šrouby na rámu utáhnout připevnit ochranu řemenu Pokud je potřeba vyměnit řemen, je bezpodmínečně nutné, uvolnit řemenový pohon! Měřící přístroj zavěsit pomocí háčku A uprostřed řemene. Táhlo B připravit do polohy viz. obr. Zkušební sílu závislou na profilu nanést na stupnici C. Měřící přístroj nastavit kolmo k řemenu a na stupnici D přečíst intenzitu promáčknutí. Dokud není dosažená správná intenzita promáčknutí E a, upravit napnutí řemene. Nedostatečné napnutí řemene způsobuje předčasný výpadek klínového řemene, protože není stejnoměrně přenášen výkon. Příliš velké napnutí řemene vede k brzkému opotřebení ložisek. Při napínání řemene je třeba dbát na to, že odchylka bočnice řemene nesmí přesáhnout 1 o. V případě delší odstávky, uvolnit řemen pro ochranu ložisek. Všeobecná kontrola: vůle ložisek je příliš velká? mazivo je vytlačováno z ložisek? povrchová úprava je poškozená (dopravované médium je příliš agresivní?) neobvyklé provozní zvuky? je výkon ventilátoru v případě rozšíření kanálového systému dostatečný (nehrozí přetížení)? Žaluziové klapky: Periodická prohlídka (každé 3 měsíce): funkčnost znečištění poškození koroze pevné usazení dílů lehkost chodu 13 14

8 Prohlídka v případě potřeby: ložiska špiní (ložiska z umělé hmoty nevyžadují mazání) čištění Standardní filtry: Životnost filtrů nelze obnovovat, v případě potřeby je nutné provést výměnu dle níže uvedeného postupu: kapsové filtry: - kontrolní dvířka otevřít - napínací spony uvolnit - kapsový filtr vyjmout - nový filtr vsadit - nový filtr upevnit napínacími sponami - kontrolní dvířka uzavřít Z-LINE filtry a zasouvací kapsové filtry: - kontrolní dvířka otevřít - filtr z vodící lišty vyjmout - nový filtr zasunout - kontrolní dvířka uzavřít Filtrační třída Doporučený tlakový rozdíl EU 3 EU EU EU 7 EU Silně znečistěné výměníky tepla mají omezenou funkčnost, a proto musí být okamžitě vyčištěny. Na čištění lamel používejte vysavač, stlačený vzduch nebo měkké kartáče. Znečištěné a zvápenatělé odlučovače kondenzátu vedou k propouštění kondenzátu. Na odvápnění a čištění lamel odlučovače doporučuje firma Rosenberg prostředek ROGA-LIN firmy ROGA- Chemie Aachen (Tel /163485). 7. Služby zákazníkům, adresa distributora Produkty firmy Rosenberg podléhají stálé kontrole kvality a odpovídají platným předpisům. V případě dotazů ohledně našich výrobků se obraťte na nejbližšího výrobce vzduchotechnických zařízení na našich pobočkách nebo přímo na: ROSENBERG s.r.o Klenčí pod Čerchovem 101 Tel. +420/ , +420/ Fax +420/ Homepage: Pro účinnější kontrolu doporučujeme na vstupní stranu filtračního zařízení nainstalovat přístroj na měření tlaku Vodní výměníky tepla: Činnost Provedení údržby pravidelně dle potřeby Kontrola zašpinění, poškození a koroze X Kontrola funkčnosti přívodu a odvodu X Odvzdušnění X Čištění průchodu vzduchu X dodatečně u chladiče: kontrola funkčnosti odtoku vody X a pachového uzávěru dodatečně u chladiče: kontrola odlučovače, jeho příp. poškození a koroze X 15 16

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Rekuperační a malé přívodní jednotky

Rekuperační a malé přívodní jednotky max. účinnost 8 % Výkonné rekuperační jednotky RMR TOP s vestavenou digitální regulací Digireg max. účinnost 7 % Rekuperační a malé přívodní jednotky pro komerční prostory Kompaktní rekuperační jednotky

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00.

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00. Návod k instalaci Kotel na pevná paliva 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. 3 1.1

Více

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D Návod k instalaci DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR

Více

Návod na obsluhu a údržbu pro. šroubový kompresor AM 18 B1 / AM 22 B1 / AM 30 B1. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508. AM 18-10 B1 Obj.

Návod na obsluhu a údržbu pro. šroubový kompresor AM 18 B1 / AM 22 B1 / AM 30 B1. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508. AM 18-10 B1 Obj. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508 AM 18-10 B1 Obj. číslo H 417 510 AM 18-13 B1 Obj. číslo H 417 513 AM 22-8 B1 Obj. číslo H 417 608 AM 22-10 B1 Obj. číslo H 417 610 AM 22-13 B1 Obj. číslo H 417 613 AM 30-8

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Topení, klimatizace Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Topení, klimatizace Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Topení, klimatizace Vydání 0.04 Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.570.00.5 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé

Více

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel OBSAH 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Bezpečnostní pokyny 4 2 ROZSAH DODÁVKY 5 3 ÚDAJE O VÝROBKU

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D Návod k obsluze DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR F 27 WT DOR

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30

ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30 ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30 PC 12 7664 část 1 MODULOVÉ PROVEDENÍ Účinnost od 1 / 2011 Počet stran: 26-1 - ODSAVAČE POC VELIKOST 14/20/30 MODULOVÉ PROVEDENÍ OBSAH: str. 1 POPIS, FUNKCE, ROZMĚRY. str.

Více

MOS 0703-1. Návod k instalaci a obsluze FLM 30 FLM 30 LEK

MOS 0703-1. Návod k instalaci a obsluze FLM 30 FLM 30 LEK MOS 0703-1 FLM 30 031124 Návod k instalaci a obsluze FLM 30 LEK OBSAH Pro uživatele 1. Základní informace 2 1.1. Všeobecně 2 1.2. Záznam o instalaci FLM 30 2 2. Popis systému 3 2.1. Princip funkce 3 2.2.

Více

K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM

K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM 1 Vážený zákazníku děkujeme Vám za zakoupení plynového kotle VIADRUS G 32 BM a tím projevenou důvěru k firmě ŽDB a.s. Bohumín, Závod topenářské techniky

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více