Vnitřní norma Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní norma Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně"

Transkript

1 Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: Datum vydání: Účinnost: Vydává: Zpracoval: Spolupracoval: Počet stran: 4 Počet příloh: 1 Rozdělovník: SD Směrnice děkanky Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, 8206R102 obor Multimedia a design (s ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design, Vizuální komunikace) a pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, 8204R002 obor Animovaná tvorba, 8204R024 obor Produkce a 8204R038 obor Audiovizuální tvorba (se specializacemi: Režie a scenáristika, Kamera, Střih a zvuk), forma studia prezenční, akademický rok 2013/2014 Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně doc. MgA. Jana Janíková, ArtD., děkanka FMK Mgr. Pavel Krutil, proděkan pro pedagogickou činnost Mgr. Hana Ponížilová Podpis oprávněné osoby: doc. MgA. Jana Janíková, ArtD., v. r. 1. Obecné informace (1) Tato směrnice je vnitřní normou Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen FMK ). Obsahuje podmínky pro přijetí ke studiu dle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon ) a pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu dle Statutu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen UTB ) pro veřejně vyhlášené přijímací řízení, vyhlášené pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, 8206R102 obor Multimedia a design (s ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design, Vizuální komunikace) a pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, 8204R002 obor Animovaná tvorba, 8204R024 obor Produkce a 8204R038 obor Audiovizuální tvorba (se specializacemi: Režie a scenáristika, Kamera, Střih a zvuk), forma studia prezenční, pro akademický rok 2013/2014. (2) Studijní programy uskutečňuje FMK. Poštovní adresa pro písemný styk je: Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Štefánikova 2431, Zlín. Sídlo FMK je na uvedené adrese. Úřední deska FMK je umístěna v sídle FMK. Úřední desku FMK lze nalézt na adrese (3) Nejvyšší předpokládaný počet přijímaných studentů je pro obor Multimedia a design celkem 90 osob (10 osob do každého ateliéru), pro obor Animovaná tvorba 10 osob, pro obor Produkce 5 osob a pro obor Audiovizuální tvorba 25 osob. 2. Přihláška ke studiu a její náležitosti (1) Uchazeč si může podat přihlášku ke studiu pouze do jednoho z uvedených studijních oborů (Multimedia a design, Animovaná tvorba, Produkce a Audiovizuální tvorba). U studijního oboru Multimedia a design si uchazeč při podávání přihlášky ke studiu zvolí jeden konkrétní ateliér (Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design, Vizuální komunikace). U studijního oboru Audiovizuání tvorba si uchazeč při podávání přihlášky ke studiu zvolí jednu specializaci (Režie a scenáristika, Kamera nebo Střih a zvuk) (2) FMK přijímá do 30. listopadu 2012 pouze elektronické přihlášky (dále jen e-přihláška ) z webové adresy: Po vyplnění e-přihlášky uchazeč vytiskne její zkrácenou verzi (po výběru volby Verze pro tisk ), podepíše ji a nejpozději do zašle doporučeně na studijní oddělení FMK spolu s dalšími uvedenými náležitostmi, kterými jsou: a) doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 560,- Kč, 1

2 b) strukturovaný životopis. (3) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je třeba poukázat do 30. listopadu 2012 na bankovní účet UTB, vedený u Komerční banky Zlín, č. ú /0100, variabilní symbol: , specifický symbol: vygenerované číslo z e-přihlášky, IBAN (pro platbu ze zahraničí): CZ , SWIFT: KOMBCZPPXXX. Pokud uchazeč neuhradí poplatek do stanoveného data, bude e-přihláška považována za neplatnou. Tento poplatek se v žádném případě nevrací. Přijetím přihlášky ke studiu je zahájeno přijímací řízení. (4) Přihlášenému uchazeči bude do 17. prosince 2012 elektronicky odeslána pozvánka k přijímací zkoušce na kontaktní , který je povinným údajem při vyplňování e-přihlášky. (5) V režimu pořizování e-přihlášky (www.eprihlaska.utb.cz) je uchazeč povinen si zkontrolovat, zda byl poplatek za přijímací řízení úspěšně připsán na účet univerzity, zda je přihláška označena jako Přijata, tzn. byla již studijním oddělením FMK ověřena a přijata do systému, a v případě nejasností nebo nesrovnalostí (např. pokud neobdrží ve stanoveném termínu pozvánku k přijímací zkoušce) kontaktovat do studijní oddělení FMK na adrese nebo na tel Podmínky přijetí ke studiu (1) Podmínkou přijetí ke studiu je předložení dokladu o dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a úspěšné vykonání přijímací zkoušky. 4. Přijímací zkouška (1) Přijímací zkouška je dvoukolová. První kolo přijímací zkoušky je talentovou zkouškou ve smyslu čl. 8, odst. 2 a odst. 3 Statutu UTB. Druhé kolo přijímací zkoušky se skládá z písemné zkoušky, tvůrčí zkoušky a ústní zkoušky. (2) První kolo přijímací zkoušky (talentová zkouška) se bude konat v průběhu jednoho dne v době od 14. ledna 2013 do 18. ledna Uchazeč odevzdá k hodnocení domácí práce dle přílohy této směrnice, popřípadě vykoná písemný test. Konkrétní datum odevzdání, místo a způsob doručení domácích prací budou uvedeny v pozvánce k přijímací zkoušce. Plošné práce musí být uloženy v pevných deskách označených plným jménem uchazeče a názvem oboru (ateliéru/specializace), který/kterou si pro přijímací řízení zvolil. Hodnocení je pro každý obor (ateliér/specializaci) samostatné. Hodnocení proběhne bez přítomnosti uchazeče. Zkušební komise zhodnotí v domácích pracích projevený tvůrčí potenciál uchazeče s přihlédnutím k požadavkům oboru (ateliéru/specializace). Pozornost bude věnována kreativní stránce talentu, schopnosti osobitého myšlení a zvládnutí vyjadřovacích prostředků, typických pro zvolený obor (ateliér/specializaci). Hodnocení zkušební komise v prvním kole přijímací zkoušky je slovní ( uspěl neuspěl ) bez stanovení pořadí uchazečů. Výsledek prvního kola přijímací zkoušky bude zveřejněn na úřední desce FMK a na webové adrese uchazeče>výsledky přijímacího řízení. Uchazeč, který neuspěl v prvním kole přijímací zkoušky (talentová zkouška), nesplnil základní podmínku pro přijetí ke studiu, nepostupuje do další části přijímací zkoušky (neúčastní se druhého kola přijímací zkoušky) a své domácí práce si vyzvedne v době stanovené v pozvánce. Jiné osobě je možno vydat domácí práce po předložení plné moci podepsané uchazečem. Uchazeč, který uspěl v prvním kole přijímací zkoušky (talentová zkouška), postupuje do druhého kola přijímací zkoušky. (3) Druhé kolo přijímací zkoušky se bude konat od 23. ledna 2013 do 25. ledna 2013 a skládá se z těchto částí: a) písemná zkouška Obsahem písemné zkoušky je všeobecný přehled v oblasti vizuální kultury a znalosti ve zvoleném oboru (ateliéru/specializaci). Doba trvání: 60 minut. Uchazeč může v písemné zkoušce získat maximálně 20 bodů. Tematické okruhy a doporučená literatura budou nejpozději čtyři měsíce před konáním prvního kola přijímací zkoušky zveřejněny na uchazeče>obecné informace. b) tvůrčí zkouška V průběhu tvůrčí zkoušky uchazeč vypracuje úkoly na dané téma, typické pro obor (ateliér/specializaci), do kterého se hlásí. Počet úkolů se může u jednotlivých oborů (ateliérů/specializací) lišit. Část úkolů tvůrčí zkoušky může být zadána v předstihu; v tomto případě uchazeč vypracuje tyto úkoly samostatně před zahájením přijímací zkoušky a odevzdá je k hodnocení v den zahájení druhého kola přijímací zkoušky. Tvůrčí zkouškou se zjišťují invence a tvůrčí schopnosti uchazeče a jeho dovednost komunikovat výrazovými uměleckými prostředky. 2

3 Doba trvání: celkem tři dny (harmonogram bude upřesněn v první den tvůrčí zkoušky). Komise uděluje body za jednotlivé úkoly tvůrčí zkoušky. Celkový počet bodů za tvůrčí zkoušku je součtem bodů za jednotlivé části tvůrčí zkoušky. Uchazeč může v tvůrčí zkoušce celkem získat maximálně 60 bodů. c) ústní zkouška Ústní zkouškou se zjišťuje motivace uchazeče, hloubka jeho zájmu o zvolený obor (ateliér/specializaci) a všeobecný rozhled. Doba trvání: max. 15 minut. Uchazeč může v ústní zkoušce získat maximálně 20 bodů. (4) Vzhledem k charakteru přijímací zkoušky nebude vypsán náhradní termín. Přijímací zkoušku nelze prominout. Aby mohl být uchazeč navržen k přijetí, je povinen vykonat ve stanovených termínech všechny části přijímací zkoušky. 5. Hodnocení přijímací zkoušky (1) Děkanka FMK jmenuje do 4. ledna 2013 předsedy a členy zkušebních komisí, kteří vyhodnotí přijímací zkoušku a stanoví její slovní a bodové hodnocení, dále stanoví přijímací komisi, která ověřuje splnění podmínek přijetí ke studiu, sestavuje pořadí uchazečů a podává děkance návrh na přijetí uchazečů. (2) Hodnocení uchazeče lze použít pouze pro ten obor (ateliér/specializaci), který si uchazeč zvolil při podání e- přihlášky. Pořadí uchazečů se stanoví pro každý obor (ateliér/specializaci) samostatně na základě součtu bodů ze všech částí druhého kola přijimací zkoušky. Splní-li stanovené podmínky větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších. V případě shodnosti celkového počtu bodů rozhoduje celkový výsledek tvůrčí zkoušky. (3) Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději na úřední desce FMK a na webové adrese uchazeče>výsledky přijímacího řízení. Přístup k výsledkům uchazeč získá po zadání rodného čísla bez lomítka, univerzitního čísla nebo oborového čísla a svých iniciál. 6. Přijetí ke studiu (1) Uchazečům navrženým k přijetí ke studiu bude elektronicky odesláno oznámení o navržení k přijetí spolu s informacemi k zápisu do studia. Pokud uchazeč při zápisu do studia prokáže předložením úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení, že dosáhl úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání, bude mu při zápisu do studia doručeno do vlastních rukou písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu. V případě, že se uchazeč nedostaví osobně k převzetí rozhodnutí o přijetí a ani nedoručí do stanoveného termínu úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, nemůže být ke studiu přijat. Absolventi zahraničních škol postupují dle směrnice rektora UTB SR/1/2011 Uznání zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání a kvalifikace, zveřejněné na webové stránce UTB (http://web.utb.cz/>o univerzitě>úřední deska>směrnice rektora). (2) Uchazečům nepřijatým ke studiu bude písemné rozhodnutí zasláno do vlastních rukou neprodleně po rozhodnutí děkanky FMK. Nepodaří-li se rozhodnutí doručit, bude zveřejněno na úřední desce FMK. Datum jeho zveřejnění je dnem jeho doručení. 7. Různé (1) Podle 50 odst. 7 zákona může uchazeč požádat o přezkoumání rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Žádost o přezkoumání se zasílá v písemné formě děkance FMK, která může sama žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi. Při přezkoumání rozhodnutí je možno zohlednit vědeckou, uměleckou a sportovní činnost uchazeče, provozovanou soustavně na celostátní nebo mezinárodní úrovni, kterou uchazeč doloží spolu s žádostí o přezkoumání rozhodnutí. (2) Pokud přijatý uchazeč písemně oznámí, že nenastoupí ke studiu, může děkanka FMK změnit své původní rozhodnutí a na uvolněné místo přijmout dalšího uchazeče, který podal odvolání proti nepřijetí. (3) V souladu s 50 odst. 6 zákona je uchazeč, na základě předchozí písemné žádosti zaslané studijnímu oddělení FMK, oprávněn ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. (4) Informace o přípravných kurzech a možnosti individuálních konzultací naleznou uchazeči na uchazeče>celoživotní vzdělávání>programy a kurzy. 3

4 L. S. doc. MgA. Jana Janíková, ArtD., v. r. děkanka Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Zlín, Akademický senát Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle 27 odst. 1, písm. e) zák. č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů schválil dne tyto podmínky pro přijetí ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném na fakultě. ak. soch. Ondřej Podzimek, v. r. předseda Akademického senátu FMK UTB 4

5 PŘÍLOHA KE SMĚRNICI SD Požadavky na domácí práce k prvnímu kolu přijímací zkoušky pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, 8206R102 obor Multimedia a design (s ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design, Vizuální komunikace) a pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, 8204R002 obor Animovaná tvorba, 8204R024 obor Produkce a 8204R038 obor Audiovizuální tvorba (se specializacemi: Režie a scenáristika, Kamera, Střih a zvuk), forma studia prezenční, pro akademický rok 2013/2014 Obor Multimedia a design/ateliér Grafický design 1. Navrhněte divadelní plakát na téma světoznámého příběhu divadelní hry Romeo a Julie od Williama Shakespeare. Plakát může být navržen libovolnou technikou (kresba, malba, počítačová grafika, typografie, fotografie), uveďte libovolné datum představení, název divadla a další případné údaje o hercích (všechny údaje pouze vymyšlené, kromě názvu hry), barevnost není omezena, povolené formáty A3 A2. Více variant bude vítáno. 2. Předložte portfolio vlastních prací (domácí i školní) především z oboru grafického designu, ukázky kresby, případně volné tvorby, trojrozměrné práce ve fotodokumentaci. Optimální počet je min. 20 kusů prací do tiskového formátu A1 (ne větší!), prezentovaných (adjustovaných tzn. v jednotné, esteticky přijatelné podobě, např. v paspartách), v tištěné, fotografické nebo kresebné podobě. Všechny práce musí být řádně označeny jménem. Z technických a časových důvodů nebudou posuzovány práce na datových nosičích (CD/DVD, USB flash) ani webové prezentace nebo portfolia. Obor Multimedia a design/ateliér Reklamní fotografie 1. Předložte fotografie 30x40 cm a jejich odvozené formáty tak, aby kratší strana měla vždy délku 30 cm, adjustované a řádně označené jménem s následující tematikou: a) Koncipované 1-3 volné soubory na libovolné téma celkem 15 fotografií. b) Autoportrét - 1 fotografie. c) Soubor portrétů - 5 fotografií. Uchazeč je povinen zpracovat nejméně jeden z uvedených úkolů laboratorně klasickou analogovou černobílou technologií negativ-pozitiv. Fotografie jiného než uvedeného formátu nebudou posuzovány! 2. Volitelně je možno předložit další práce na libovolné téma, např. zpracovávající reklamní námět, v max. počtu 10 kusů. Poznámka: Jednotlivé fotografie, včetně případné pasparty, nesmí být většího vnějšího formátu než 50x60 cm, tloušťka max. 5 mm a nesmí být pod sklem (kliprámy apod.)! Adjustováním se rozumí ořezané, vyretušované fotografie, případně podlepené nebo zapaspartované. Všechny fotografie musí být podepsané autorem, označené názvem odpovídajícímu zadání, případně pořadovým číslem v souboru. Obor Multimedia a design/ateliér Prostorová tvorba 1. Předložte domácí práce v počtu cca 25 kusů (originály - formát A3-A0; technika - libovolná, tuš, tužka, akvarel, pero; adjustované, označené jménem): a) Perspektivní kresba reálného prostoru interiéru, exteriéru (nejsou přípustné kresby dle fotografie či jiné předlohy, rýsované výkresy ) - min. 5 kusů. b) Studijní kresba figury, zátiší - min. 5 kusů. c) Volný výběr vlastní tvorby - min. 15 kusů. Všechny práce musí být řádně adjustovány a označeny jménem. Z technických a časových důvodů nebudou posuzovány práce na datových nosičích (CD/DVD, USB flash); práce proto dodávejte pouze v papírové podobě. Obor Multimedia a design/ateliér Průmyslový design 1. Navrhněte univerzální ruční zahradnickou pilku s možností prodloužení rukojeti. Návrh proveďte kresebnou formou, formát A3. 2. Navrhněte ruční korektor textu z plastu. Návrh proveďte kresebnou formou. Navržené řešení doplňte modelem v měřítku 1:1. 3. Předložte studijní kresby (portrét, figurální kresba, kresba interiéru apod.), zpracované libovolnou technikou v počtu přibližně 20 kusů, vše adjustováno a označeno jménem. 5

6 Obor Multimedia a design/ateliér Design obuvi 1. Předložte studijní kresby s tématikou designu obuvi, galanterie, příp. i módních doplňků - max. 25 kusů, formát A3 nebo A2. Technika: tužka, perokresba, akvarel, uhel, případně kombinovaná technika. 2. Předložte studijní kresby figury min. 5 kusů, formát A2 a výše. 3. Předložte kresebný návrh sportovní dětské obuvi pro outdoorové užití - min. počet návrhů je 2 kusy (včetně barevného řešení), formát A3. 4. Předložte fotografické portfolio vlastních realizovaných návrhů a modelů. Obor Multimedia a design/ateliér Design oděvu 1. Předložte portfolio, které bude obsahovat fotografie realizovaných oděvních modelů a jejich kresebné návrhy. 2. Portfolio doplňte o studijní figurální kresby, případně i o obecné kresebné motivy (portrét, zátiší apod.). Libovolná technika, celkový počet prací cca 20 kusů. Práce by měly dokládat invenci, kreativitu a výtvarnou úroveň. 3. Zpracujte textilní dezén na libovolné téma. Obor Multimedia a design/ateliér Design skla 1. Předložte vlastní domácí práce v počtu kusů: a) práce studijního charakteru; kresby a malby podle živého modelu, zátiší, městské a přírodní scenérie. b) Ukázky vlastní volné a designérské tvorby v kresbě a kvalitní fotodokumentaci. c) Minimálně jeden objekt z fotodokumentace doplňte technickým výkresem. Obor Multimedia a design/ateliér 3D design 1. Domácí práce v počtu kusů (originály, tisky, reprodukce - formát A3): a) kresby (perspektivní, portrét, figurální tužka, tuš, kombinovaná technika) - minimálně 5 kusů; b) libovolné téma z oboru grafický design (návrh realizace) - minimálně 5 kusů; c) libovolné téma 3D design (obal, poutač, výrobek, POP, display...) - minimálně 5 kusů; d) volný výběr vlastní tvorby (malba, foto, grafika...). 2. Navrhněte obal na kontaktní čočky (Otto Wichterle - výročí 100 let od narození), včetně grafického řešení. Forma prezentace: výtisk 2 kusy, formát A3: a) prostorový model, 3D vizualizace, perspektivní kresba a kótovaný výkres; b) grafické řešení. Všechny práce musí být řádně adjustovány a označeny jménem. Forma a kvalita adjustace portfolia jsou nedílnou součástí hodnocení. Obor Multimedia a design/ateliér Vizuální komunikace 1. Domácí práce v počtu kusů (originály, reprodukce, výtisky - formát A3): a) kresby (perspektivní, portrét, figurální tužka, tuš, kombinovaná technika) - minimálně 5 kusů; b) libovolné téma z oboru grafický design (logo, vizuální styl, plakát, obalový design...) - minimálně 5 kusů; c) volný výběr vlastní tvorby (malba, foto, grafika...); d) návrhy elektronické publikace - screenshot, storyboard (web, mobilní aplikace, animace...) - minimálně 5 kusů. 2. Navrhněte grafické řešení elektronické prezentace (web, prezentace, animace...) motiv vyjadřující téma Výročí let příchod Cyrila a Metoděje. Forma prezentace: výtisk 2 kusy, formát A3. Všechny práce musí být řádně adjustovány a označeny jménem. Forma a kvalita adjustace portfolia jsou nedílnou součástí hodnocení. Obor Animovaná tvorba 1. Vytvořte na jednotné téma Přeměna tři úkoly ve třech formách: a) ilustrace plnobarevná figurální kompozice do formátu A3 na šířku (postavy zapojené do akce a jejich vzájemné vztahy, kompozice postav a barev, charakterizace postav a jejich činnosti); b) komiksový strip vypointujte zadané téma pouze do tří obrázků ve formátu A3 na šířku; c) obrázkový seriál (komiks) odvyprávějte příběh na zadané téma pomocí série obrázků bez textu tak, aby z jednotlivých obrázků byl čitelný vypointovaný děj do formátu A3 na výšku v maximálním počtu 4 kusy formátu A3 jednostranně. Realizace, která nesplní předepsané zadání, nebude komisí hodnocena. 6

7 2. Předložte vlastní výtvarné práce v počtu 20 až 30 kusů, adjustované do maximální velikosti formátu A2, označené plným jménem. Jednotlivé práce musí obsahovat studijní kresbu, osobitý výtvarný projev s posunem k výtvarné stylizaci, námětovou nápaditost, kresebné postřehy pohybovky, skici např. ve formě deníku s čitelnou obrazovou výpovědí. Práce přesahující formát A2 a prezentace výtvarných prací pouze v digitální podobě nebudou komisí hodnoceny. 3. Volitelně je možné předložit vlastní animovanou tvorbu v digitální podobě na nosiči DVD formát DVD video. Obor Produkce 1. Motivační dopis se zdůvodněním, proč se uchazeč zajímá o studium oboru produkce. V práci zmíní své osobní cíle v oblasti audiovizuální tvorby. Součástí motivačního dopisu může být zpracování osobní zkušenosti v oboru produkce audiovizuálního díla nebo oborech příbuzných. Forma, rozsah i charakter nosiče motivačního dopisu je přenechán volbě uchazeče. Práce musí být odevzdána ve dvou vyhotoveních a musí být označena jménem a adresou uchazeče. 2. Audiovizuální filmový autoportrét s maximální délkou 3 minuty. Musí být dodáno na nosiči DVD, formát DVD video. Formáty pro PC na CD či DVD-ROM jako AVI, MPEG1, DivX, QuickTime atd. nebudou akceptovány. 3. Rozbor libovolného audiovizuálního díla z hlediska produkce - maximálně tři normostrany. Povinná písemná práce musí být odevzdána ve dvou vyhotoveních a musí být označena jménem a adresou uchazeče. Obor Audiovizuální tvorba/specializace Režie a scenáristika 1. Audiovizuální dílo (dále jen film) libovolného žánru, na němž byl autor režisér či scenárista. Musí být dodáno na nosiči DVD, formát DVD video. Formáty pro PC na CD či DVD-ROM jako AVI, MPEG1, DivX, QuickTime atd. nebudou akceptovány. Maximální délka filmu je 10 minut. Filmy, které nesplňují uvedené požadavky, nebudou komisí hodnoceny. 2. Esej na téma Před kamerou, za kamerou. Povinná písemná práce musí být odevzdána ve dvou vyhotoveních, v rozsahu minimálně 3 normostran a musí být označena jménem a adresou uchazeče. 3. Filmový autoportrét s maximální délkou 3 minuty. Musí být dodáno na nosiči DVD, formát DVD video. Obor Audiovizuální tvorba/specializace Střih a zvuk Na domácích pracích zřetelně označte, zda se hlásíte na zaměření Střih či Zvuk. Zaměření Střih Na domácích pracích zřetelně označte, že se hlásíte na zaměření Střih 1. Audiovizuální dílo libovolného žánru, na jehož vzniku se uchazeč podílel jako autor nebo střihač. Musí být dodáno na nosiči DVD, formát DVD video. Formáty pro PC na CD či DVD-ROM jako AVI, MPEG1, DivX, QuickTime atd. nebudou akceptovány. 2. Filmový autoportrét s maximální délkou 3 minuty. Musí být dodáno na nosiči DVD, formát DVD video. 3. Písemný rozbor dramatického filmového díla podle vlastního výběru uchazeč hodnotí dílo komplexně a pak především po stránce střihové skladby, jak se jeví v dramatické výstavbě, stavbě jednotlivých obrazů a sekvencí, žánru, výtvarném a kameramanském ztvárnění, zvukové dramaturgii, ve zvláštních postupech a s osobním postojem k dílu atd. Povinná písemná práce musí být odevzdána ve dvou vyhotoveních, v rozsahu minimálně 3 normostran a musí být označena jménem a adresou uchazeče. 4. Fotoscénář vyžaduje se soubor minimálně 12, maximálně 24 fotografií. Tematická oblast zpracování je libovolná. Fotoscénářem má uchazeč prokázat schopnost obrazem odvyprávět jednoduchý příběh. Jednotlivé fotografie zastupují záběry němého filmu. Každá fotografie zachycuje typickou fázi předpokládaného záběru filmu. Fotoscénář musí být srozumitelný bez průvodního textu. Vyžaduje se, aby fotografie uchazeč fotografoval sám. Fotografické práce musí být vyhotovené ve formátu 13 x 18 cm (s kratší stranou 13 cm, volné fotografie ne album) a musí být komponované na šířku, aby zachovaly filmový poměr stran 3:4 (9:16). Na rubu musí být označené pořadovým číslem, názvem fotoscénáře a jménem autora. Zaměření Zvuk Na domácích pracích zřetelně označte, že se hlásíte na zaměření Zvuk 1. Pomocí složek zvukové dramaturgie odvyprávějte příběh libovolného žánru. Minimální délka 6 minu. Formát Audio CD. 2. Dramaturgická explikace k předloženému auditivnímu dílu. Povinná písemná práce musí být odevzdána ve dvou vyhotoveních a musí být označena jménem a adresou uchazeče. 3. Filmový autoportrét s maximální délkou 3 minuty. Musí být dodáno na nosiči DVD, formát DVD video. 7

8 Obor Audiovizuální tvorba/specializace Kamera 1. Fotoscénář - postup práce: jedná se o kolekci 10 kusů očíslovaných, autorem podepsaných fotografií, černobílých nebo barevných, komponovaných na šířku, o rozměrech 13 x 18 cm, jejichž obsah znázorňuje postup práce (oprava kola, vaření kávy ). Každý snímek představuje jeden filmový záběr a je tedy vhodné velikosti záběrů střídat. Po sestavení těchto fotografií musí vzniknout smysluplný a srozumitelný děj. Jednotlivé snímky je možno opatřit stručným komentářem. 2. Audiovizuální dílo libovolného žánru, na němž byl autor kameraman, musí být dodáno na nosiči DVD, formát DVD video. Formáty pro PC na CD či DVD-ROM jako AVI, MPEG1, DivX, QuickTime atd. nebudou akceptovány. Maximální délka filmu je 10 minut. Filmy, které nesplňují uvedené požadavky, nebudou komisí hodnoceny. 3. Libovolný počet černobílých nebo barevných fotografií na volné téma o rozměrech min. 13 x 18 cm, podepsaných autorem. Rozhodujícím kritériem je umělecká úroveň a filmové vidění. Snímky nemusí mít jednotné téma a mohou být opatřeny stručným komentářem. 4. Filmový autoportrét s maximální délkou 3 minuty. Musí být dodáno na nosiči DVD, formát DVD video. Konec přílohy ke Směrnici SD FMK UTB 8

Směrnice přijímacího řízení. pro akademický rok 2011/2012. pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. a DOKTORSKÝ studijní program

Směrnice přijímacího řízení. pro akademický rok 2011/2012. pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. a DOKTORSKÝ studijní program Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012 pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ a DOKTORSKÝ studijní program Dramatická umění V Brně, 30. června 2010 Vzor vyplnění poštovní

Více

Výsledky přijímacích zkoušek na SUPŠ Uherské Hradiště pro školní rok 2016/2017

Výsledky přijímacích zkoušek na SUPŠ Uherské Hradiště pro školní rok 2016/2017 Výsledky přijímacích zkoušek na SUPŠ Uherské Hradiště pro školní rok 2016/2017 Číslo Obor 743 Průmyslový design 100 přijat ke studiu 852 Průmyslový design 88 přijat ke studiu 816 Průmyslový design 72 přijat

Více

STUDIUM NA FILMOVÉ A TELEVIZNÍ FAKULTĚ AMU V PRAZE Všeobecné informace

STUDIUM NA FILMOVÉ A TELEVIZNÍ FAKULTĚ AMU V PRAZE Všeobecné informace INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ FAMU STUDIUM NA FILMOVÉ A TELEVIZNÍ FAKULTĚ AMU V PRAZE Všeobecné informace Filmová a televizní fakulta (FAMU) je součástí Akademie múzických umění v Praze (AMU), veřejné

Více

FAPPZ přijímá přihlášky ke studiu v období od 15. prosince 2015 do 31. března 2016.

FAPPZ přijímá přihlášky ke studiu v období od 15. prosince 2015 do 31. března 2016. Podmínky přijímacího řízení a stanovení maximálních počtů přijímaných studentů v akademickém roce 2016/2017 na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze V souladu s 48 až 51 zákona

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

Podmínky přijímacího řízení VŠPP, a.s. do 1. ročníku pro akademický rok 2015/2016 (nástup od letního semetru)

Podmínky přijímacího řízení VŠPP, a.s. do 1. ročníku pro akademický rok 2015/2016 (nástup od letního semetru) Podmínky přijímacího řízení VŠPP, a.s. do 1. ročníku pro akademický rok 2015/2016 (nástup od letního semetru) V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Směrnice dodatečného přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 PRO OBOR SVĚTELNÝ DESIGN magisterského navazujícího stupně studijního programu

Směrnice dodatečného přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 PRO OBOR SVĚTELNÝ DESIGN magisterského navazujícího stupně studijního programu Směrnice dodatečného přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 PRO OBOR SVĚTELNÝ DESIGN magisterského navazujícího stupně studijního programu Dramatická umění V Brně, 5.ledna 2016 Adresa JAMU (majitel

Více

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016 Oddíl č. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (dále jen zákon) a dále dle vnitřního předpisu VUT v Brně: Studijní a zkušební

Více

FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU

FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU Děkan FUD UJEP doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. vyhlašuje podmínky přijímacího řízení pro navazující magisterské studium pro akademický rok 2012/2013, a to v souladu s ustanovením

Více

Možnosti integrace uměleckých postupů do vzdělávání na technicky zaměřených vysokých školách. Mgr. et MgA. Anna Ronovská

Možnosti integrace uměleckých postupů do vzdělávání na technicky zaměřených vysokých školách. Mgr. et MgA. Anna Ronovská Možnosti integrace uměleckých postupů do vzdělávání na technicky zaměřených vysokých školách Mgr. et MgA. Anna Ronovská Záměr Výzkum možností umělecké edukace v prostředí technicky zaměřených vysokých

Více

Animátor charakterové kreslené animace (kód: 82-023-N)

Animátor charakterové kreslené animace (kód: 82-023-N) Animátor charakterové kreslené animace (kód: 82-023-N) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná způsobilost

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Audio inženýrství

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Audio inženýrství VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Audio inženýrství

Více

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultu restaurování Litomyšl 2014/2015 Příloha č. 1/I 1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení a)číslo a název studijního programu: 8206R

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2014 PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 PLATNÁ OD 1. ŘÍJNA 2014 DO 30. ZÁŘÍ 2015

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2014 PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 PLATNÁ OD 1. ŘÍJNA 2014 DO 30. ZÁŘÍ 2015 SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2014 PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 PLATNÁ OD 1. ŘÍJNA 2014 DO 30. ZÁŘÍ 2015 Směrnice děkana o studiu na Hudební fakultě JAMU konkretizuje pravidla daná Studijním a

Více

X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ze dne 27. března 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o

Více

Směrnice děkanky Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2012

Směrnice děkanky Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2012 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2013 Směrnice děkanky Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2012 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech

Více

Učební osnovy Výtvarná výchova

Učební osnovy Výtvarná výchova Učební osnovy Výtvarná výchova PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. 1. rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barva/, porovnává je a třídit na základě odlišností

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zadávací dokumentace k projektu VFN v Praze: Zvýšení konkurenceschopnosti VFN Praha prostřednictvím zavádění systému jakosti a zvyšováním adaptability zaměstnanců na strukturální změnyvfn v Praze v rámci:

Více

Ze školského zákona (č. 561/2004 Sb.) ve znění zákona č. 472/2011

Ze školského zákona (č. 561/2004 Sb.) ve znění zákona č. 472/2011 Ze školského zákona (č. 561/2004 Sb.) ve znění zákona č. 472/2011 60 Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole (1) Jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy způsobem stanoveným

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Směrnice pro přijímací řízení ve školním roce 2015/2016

Směrnice pro přijímací řízení ve školním roce 2015/2016 1. Základní ustanovení Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Směrnice pro přijímací řízení ve školním roce 2015/2016 1.1 Přijímání

Více

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program: 75-07 Specializace v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika Program se řídí Zákonem

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2011/2012 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2011/2012 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2011/2012 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz Den otevřených dveří: 8. ledna 2011 Informace:

Více

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu:

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu: Fakulta pedagogická Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 022 E-mail: uchazec-fpe@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2016/2017

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2016/2017 Naposledy vytištěno 13.1.2016 11:24 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2016/2017 Směrnice Dokument Název dokumentu Typ dokumentu Garant dokumentu Pravidla

Více

Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998

Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998 Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998 Přítomni: Omluven: Hosté: Čemerková, Helešic, Matuszek, Skála, Suchoňová, Tuleja, Brunda, Kopecký, Kovács, Lébl, Mrozek Malátek, Kroupová doc.

Více

Metodický dopis č. 28. Předávání výstupů projektů a oprávnění k užití autorských práv

Metodický dopis č. 28. Předávání výstupů projektů a oprávnění k užití autorských práv Č. j.: MSMT- 48486/2013 Metodický dopis č. 28 Předávání výstupů projektů a oprávnění k užití autorských práv Zpracoval Ověřil Schválil Platné od Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 17. 12. 13 J. Baťková

Více

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta multimediálních komunikací Fakulta multimediálních komunikací (FMK) uskutečňuje studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace a studijní program Výtvarná umění, obor Multimedia a design a studijní

Více

Informace o talentové zkoušce, kritéria přijímacího řízení, požadavky a podmínky přijímacího řízení, termíny konání talentové zkoušky 2013-2014

Informace o talentové zkoušce, kritéria přijímacího řízení, požadavky a podmínky přijímacího řízení, termíny konání talentové zkoušky 2013-2014 Informace o talentové zkoušce, kritéria přijímacího řízení, požadavky a podmínky přijímacího řízení, termíny konání talentové zkoušky pro školní rok 2013-2014 V Hradci Králové dne 25. září 2012* Mgr. Václav

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 92/2015 k zajištění studia v doktorském studijním programu

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 92/2015 k zajištění studia v doktorském studijním programu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 92/2015 k zajištění studia v doktorském studijním programu 20. 10. 2015 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1) Doktorský studijní program (DSP) se uskutečňuje v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Více

117D914 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013

117D914 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Čj.: MMR-27142/2013-52 Příloha č. 1 RM č. 103/2013 117D914 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 Zásady podprogramu pro poskytování dotací

Více

STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze schvaluje podle 27 odst. 1 písm. B), 33 odst. 2 písm. A) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 VSA ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 Platný od 01. 09. 2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie-vyšší odborné školy,

Více

Novela školského zákona s účinností od 1. 1. 2012

Novela školského zákona s účinností od 1. 1. 2012 Novela školského zákona s účinností od 1. 1. 2012 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2012/2013 Níže

Více

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /.

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 V Brně dne 3. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 6 PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 Bakalářský

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis - MSMT- 31537/2013-30

Více

Statut Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 1. srpna 2008

Statut Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 1. srpna 2008 Vnitřní předpisy Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

PRIM A SEZÓN A. o. p. s. NÁCHODSK Á

PRIM A SEZÓN A. o. p. s. NÁCHODSK Á Informace a propozice k divadelní sekci NPS Divadelní sekce Náchodské Prima sezóny 2014 je koncipována jako soutěžní přehlídka studentského divadla umožňující setkání studentských divadelních kolektivů,

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen jako Výzva nebo případně Zadávací dokumentace )

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen jako Výzva nebo případně Zadávací dokumentace ) Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen jako Výzva nebo případně Zadávací dokumentace ) 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2016/330/18

Více

19. Listopadu 2015 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

19. Listopadu 2015 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 19. Listopadu 2015 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 PRÁVNÍ PŘEDPISY Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Studijní a zkušební řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky PR služby pro Zahraniční zastoupení 1. stupně ČCCR CzechTourism v Německu

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 323/2008

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 111/1998 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění zákonů č. 210/2000 Sb., č. 147/2001 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 96/2004

Více

PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ ```````````` PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Bakalářský studijní program Elektrotechnika Biomedicínská technika a bioinformatika (BTBIO-A) Brno 2015 ÚVOD Tato příručka je určena uchazečům o studium na Fakultě

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém na tiskařské služby ZADAVATEL: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITNÍ 2732/8 306 14 PLZEŇ Obsah 1 Základní informace... 1 2

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta sociálních věd. Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2010/2011

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta sociálních věd. Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2010/2011 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta sociálních věd Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2010/2011 OBSAH OBSAH...2 PŘEHLED STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ NA FSV UK...3 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ...4

Více

VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE PRŮVODCE STUDIEM 2014/15

VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE PRŮVODCE STUDIEM 2014/15 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE PRŮVODCE STUDIEM 2014/15 Průvodce studiem 2014/15 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 2014 Vypracovaly: Mgr. Iveta Schwarzová,

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

VZOR SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ARCHITEKTONICKÉ /URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH

VZOR SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ARCHITEKTONICKÉ /URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH - VZOR SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ARCHITEKTONICKÉ /URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH pro potřeby zadavatelů veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách V následujícím vzoru se texty psanými

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce a dodávky Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově rekonstrukce sociálního zařízení strana 1 Výzva k podání

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP00RN8S9 li MORAVSRÓSt.tiŽSíčí ivřaj SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Mgr.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1) Identifikace zadavatele Název: Klastr českých nábytkářů, družstvo Sídlo: Kozí 26/4, 602 00 Brno Zastoupený: Ing. Radek Brychta zmocněnec k výkonu práv a povinností spojených s funkcí předsedy Klastru

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 24. června 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Obec Hukvaldy. Hukvaldy 3, 739 46 Hukvaldy

Obec Hukvaldy. Hukvaldy 3, 739 46 Hukvaldy Obec Hukvaldy Hukvaldy 3, 739 46 Hukvaldy IČ 00297194 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracovatele ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY 1. Zadavatel Obec Hukvaldy Zastoupena Jaroslava Michnová

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Strana: 1/18 Vydání č.: 7_0 Platnost od: 1. 2. 2011 QP-03. Organizace: AHOL - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, O. P. S. Schválil: PhDr.Mgr. M.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Strana: 1/18 Vydání č.: 7_0 Platnost od: 1. 2. 2011 QP-03. Organizace: AHOL - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, O. P. S. Schválil: PhDr.Mgr. M. Organizace: AHOL - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, O. P. S. Správce dokumentace: Zpracoval: Zdenka Ulmanová PhDr.Mgr. Miloslav Kovář Schválil: PhDr.Mgr. M. Kovář Čl. 1 Obecná ustanovení.. 2 Čl. 2 Organizace vzdělávání..

Více

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval/a: Datum vystavení: Schválil: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ školní rok 2015/2016 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Ing. Jiří Štindl,

Více

Výsledky přijímacích zkoušek na SUPŠ Uherské Hradiště pro školní rok 2015/2016

Výsledky přijímacích zkoušek na SUPŠ Uherské Hradiště pro školní rok 2015/2016 Výsledky přijímacích zkoušek na SUPŠ Uherské Hradiště pro školní rok 2015/2016 Číslo 741 Grafický design 135 přijat ke studiu 844 Grafický design 119 přijat ke studiu 768 Grafický design 114 přijat ke

Více

KUMSP00SH969. Mgr, Danielem Havlíkem

KUMSP00SH969. Mgr, Danielem Havlíkem KUMSP00SH969 SMLOU o poskytnutí dotace z rozpočtu imoravskosliv^ky ZKZJ KR/uoi-.'; ur-\! ČÍSLO í>m..oíjvy" {DODATK U i t/ ^itit?! t/eff /?> pof. ClSiO '.'t(v, se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen:

Více

Novela zákona o vysokých školách shrnutí změn

Novela zákona o vysokých školách shrnutí změn České vysoké učení technické v Praze Novela zákona o vysokých školách shrnutí změn Petr Olšák petr@olsaknet 1 Setkání senátorů AS ČVUT, Temešvár, 7 6 2015 http://petrolsaknet/novela/ Aktuální stav Dne

Více

Město Hlučín Městský úřad Hlučín Odbor investic a správy městského majetku Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín

Město Hlučín Městský úřad Hlučín Odbor investic a správy městského majetku Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Město Hlučín Městský úřad Hlučín Odbor investic a správy městského majetku Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: HLUC/ /2015/HO www.hlucin.cz VYŘIZUJE: Holibková Pavla TEL.:

Více

277/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 13. srpna 2012. o zkouškách a odměně mediátora

277/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 13. srpna 2012. o zkouškách a odměně mediátora 277/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. srpna 2012 o zkouškách a odměně mediátora Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 24 odst. 2 zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci),

Více

Město Milovice. Směrnice č. 10/2012 PROCES SCHVALOVÁNÍ ROZPOČTU, JEHO ZMĚN A KONTROLY DODRŽOVÁNÍ ROZPOČTU. Článek 1 Legislativní rámec

Město Milovice. Směrnice č. 10/2012 PROCES SCHVALOVÁNÍ ROZPOČTU, JEHO ZMĚN A KONTROLY DODRŽOVÁNÍ ROZPOČTU. Článek 1 Legislativní rámec Město Milovice Směrnice č. 10/2012 PROCES SCHVALOVÁNÍ ROZPOČTU, JEHO ZMĚN A KONTROLY DODRŽOVÁNÍ ROZPOČTU Článek 1 Legislativní rámec Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Zákon č.250/2000 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ Zadavatel: Technická univerzita v Liberci, IČ 46747885, DIČ: CZ46747885, se sídlem Studentská 1402/2,

Více

II. Zkušební a organizační řád

II. Zkušební a organizační řád Vnitřní předpis Domu techniky Pardubice spol. s r.o. II. Zkušební a organizační řád pro zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

VÝZVA č. 04/2007 k podání nabídky na zakázku Grafické zpracování, sazba, korektury, tisk a dodání tiskových materiálů

VÝZVA č. 04/2007 k podání nabídky na zakázku Grafické zpracování, sazba, korektury, tisk a dodání tiskových materiálů Projekt Formování kompetencí středoškolských učitelů v oblasti filmové, mediální a divadelní výchovy VÝZVA č. 04/2007 k podání nabídky na zakázku Grafické zpracování, sazba, korektury, tisk a dodání tiskových

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011.

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 sídlo: Rožmitálská 340, PSČ 262 72 Březnice 318 682 961; fax 318 682 964; e-mail: skola@sbrez.cz, www.sbrez.cz ŠKOLNÍ ŘÁD platný pro

Více

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITY OBRANY VNITŘNÍ NORMA

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITY OBRANY VNITŘNÍ NORMA FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITY OBRANY VNITŘNÍ NORMA Ev. č.: 12/611/2014-2994 V Brně dne 1. září 2014 Výtisk jediný Počet listů: 8 Schvaluji. plukovník doc. Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D. děkan Fakulty

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení

Více

Zadávací dokumentace zakázky na dodávku stavebních prací Charita Zábřeh vybudování výtahu Valová 9, Zábřeh. Výzva k podání nabídek

Zadávací dokumentace zakázky na dodávku stavebních prací Charita Zábřeh vybudování výtahu Valová 9, Zábřeh. Výzva k podání nabídek Zadávací dokumentace zakázky na dodávku stavebních prací Charita Zábřeh vybudování výtahu Valová 9, Zábřeh 1. Identifikační údaje zadavatele Výzva k podání nabídek název: Charita Zábřeh sídlo: Žižkova

Více

ARBITRÁŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

ARBITRÁŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE ARBITRÁŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah Preambule 48 Článek 1 Pravomoc k projednání a rozhodnutí sporu 49 Článek 2 Složení a volba členů arbitrážní komise 49 Článek 3 Senát arbitrážní komise 50 Článek

Více

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s.

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s. STANOVY Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s. Společnost radiologických asistentů ČR z.s. Sekretariát SRLA ČR, Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc Telefon: +420 602 786 085, +420 775

Více

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 Správce podprogramu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen ministerstvo ) Česká národní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava schodiště IČ : 00262871 Adresa sídla

Více

Opatření ředitelky školy k přijímacímu řízení pro školní rok 2016/2017 ze dne 8. ledna 2016

Opatření ředitelky školy k přijímacímu řízení pro školní rok 2016/2017 ze dne 8. ledna 2016 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Opatření ředitelky školy k přijímacímu řízení pro školní rok 2016/2017 ze dne 8. ledna 2016 1 Úvodní ustanovení

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor, v. r. STATUT CEN REKTORA

prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor, v. r. STATUT CEN REKTORA STATUT CEN REKTORA prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor, v. r. STATUT CEN REKTORA Platný od: 5. 10. 2012 Ruší: Statut Ceny rektora za vědeckou a výzkumnou činnost z 1. 5. 2011 Statut ceny rektora za uměleckou

Více

PRAVIDLA pro poskytování dotací

PRAVIDLA pro poskytování dotací ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název PRAVIDLA pro poskytování dotací Číslo dokumentu: SAM 3231 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 09.12.2015 Účinnost od : 01.01.2016 Platnost do: Zpracoval: JUDr. Jitka Kubová,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu s ustanoveními 18 odst. 5 a 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se směrnicí

Více

Informace o zápisovém lístku

Informace o zápisovém lístku Informace o zápisovém lístku 1. Podle kterých právních předpisů se postupuje: - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. 1. Objednatel zakázky:

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. 1. Objednatel zakázky: Strana 1 (celkem 4) ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Objednatel zakázky: Město Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín, IČ: 00300063 DIČ: CZ00300063 zastoupeno Ing. Pavolem Kubušem, starostou města bank. spojení:

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její tématické zaměření,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o z n a m u j e z a h á j e n í VÝTVARNÉ SOUTĚŽE O NÁVRH NA ZTVÁRNĚNÍ SOCHY VĚNOVANÉ BÁSNÍKU, SPISOVATELI A PŘEKLADATELI JANU SKÁCELOVI podle 102 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Výzva k podání nabídky. Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky. Veřejná zakázka Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávanou dle Závazných postupů pro zadávání zakázek

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MSMT-32896/2015-1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MSMT-32896/2015-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MSMT-32896/2015-1 Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2015/2016 2015 Co byste měli vědět o přijímacím řízení ve šk.

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a ostatní techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a ostatní techniky Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a ostatní techniky 1. Název zakázky: Dodávka výpočetní a ostatní techniky určené pro projekt Centrum pro další vzdělávání v elektrotechnice

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 4. ledna 2006 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy pracovník v sociálních službách

V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy pracovník v sociálních službách Číslo výzvy : ÚP BR/Por/010/2008 VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy pracovník v sociálních službách Výzva

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. A VYHLÁŠKY Č. 442/2006 SB. 1. Legislativa

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. A VYHLÁŠKY Č. 442/2006 SB. 1. Legislativa Strana: 1 od:1.1.4 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 16/1999 SB. A VYHLÁŠKY Č. 44/6 SB. 1. Legislativa Zákon č. 16/1999 Sb., o svobodném přístupu k m, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 44/6, kterou

Více

Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých možností: Poznámka

Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých možností: Poznámka 1.- 3. ročník, 1 hodina týdně Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých možností: Poznámka Barvy: vodové, temperové a prstové Techniky: barevné splývání, experimenty s barvami míchání barev, vyjádření

Více

Pozn.: Tučně vyznačené části textu ještě nejsou účinné a nabudou účinnosti udělením příslušného oprávnění k výkonu kolektivní správy.

Pozn.: Tučně vyznačené části textu ještě nejsou účinné a nabudou účinnosti udělením příslušného oprávnění k výkonu kolektivní správy. divadelní a literární agentura občanské sdružení ROZÚČTOVACÍ ŘÁD ze dne 9.4.2003 ve znění usnesení a jiných změn přijatých valnou hromadou DILIA konanou dne 6.4.2004 a 27. 4. 2005 a 26. 4. 2006 a 25. 4.

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní

Více