2009/10 cena 5 Kč. Obsah. 1. Úvodník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2009/10 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz 1. Úvodník"

Transkript

1 2 2009/10 cena 5 Kč Úvodník Obsah Pasování na čtenáře -naši prvňáčci Str. 02 Školní parlament Školní družina Str. 03 Soutěže, vítězství, gratulujeme Str. 04 Výlet za hranice Str. 05 Rozhovor: Jsem au-pairt Str Novinky ve školní knihovně St Str. 08 Hokejové tabulky St Str Pohár ředitele školy, představujeme4 St Str. 11 Milí čtenáři, jsme tu znovu. I tentokrát se snaţíme Vám přinést zajímavosti ze ţivota školy. A ţe jich není málo. Proto pro Vás redakční rada chystá v poměrně brzké době další číslo školního časopisu. Je tu konec prvního pololetí a s ním i velké účtování. U prvňáčků je to poprvé, co dostanou za svou práci pomyslnou výplatu. Přejeme jim, aby vše dobře dopadlo. Důleţité bude pololetní vysvědčení pro deváťáky i jim přejeme, aby vše dobře dopadlo, protoţe vybírají školy a záleţí na tom, jaké známky se objeví na jejich výplatní pásce (vysvědčení). Po minulém retročísle jsme se vrátili do současnosti. Rozjely se mnohé soutěţe můţete si přečíst o soutěţi ve finančnictví, literární soutěţi a pochopitelně i o soutěţi sportovní. Zajímala nás i novinka prvního stupně truhlářská předvánoční dílna. Fotoreportáţ z ní jsme zařadili a zjistili jsme, ţe prstíčky zůstaly na všech rukách v pořádku a dětem se výrobky moc povedly. Prvňáčci čekají na vysvědčení, ale uţ proběhlo jejich pasování na čtenáře. I z něj přinášíme fotoreportáţ a doufáme, ţe Vám přijde vhod i stránka o školní knihovně s nabídkou přírůstků. Největší zájem je zatím o hit všech knihoven Stmívání, Nový měsíc, Zatmění a Rozbřesk. Školní parlament se dal s plnou parou do práce a dohodli jsme se, ţe z kaţdého jednání pro Vás stručnou zprávičku připraví jeho mluvčí Vendula Horáková. Školní druţina se také rozhodla pravidelně přispívat a my otiskujeme její listopadové a prosincové okénko. Třešinkou na pomyslném školním časopisovém dortu by měl být rozhovor s jednou z bývalých ţaček naší školy Petrou Královou. Ta je totiţ v Anglii jako au-pair. Moţná, ţe mnohé dívky by jednou chtěly taky vyjet do ciziny za prací a o au-pair uvaţují. Zkuste se tedy začíst, jak Petra k této práci přišla. Mějte se fajn a brzy nashledanou! Truhlářská dílna 4St Str

2 Ve čtvrtek 17. prosince proběhlo slavnostní odpoledne našich prvňáčků PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE A PISÁLKY. Za účasti rodičů byla odměněna a pochválena práce malých školáčků, kteří se pomocí genetické metody čtení naučili během tří měsíců číst texty psané hůlkovým písmem. Všichni si z této akce odnesli diplom, knížku a svoje první pero jako vzpomínku na tento den. třídní učitelky prvňáků 2

3 Dne se konala první schůze školního parlamentu v letošním školním roce. Na ní se sešli zástupci všech tříd. Prvním bodem programu byl úkol od pana ředitele budeme se snaţit sloţit školní hymnu. Druhým bodem bylo zvolení předsedy, místopředsedy a mluvčího. Předsedkyní se stala Viky Drdová z 8.A, místopředsedou David Křeček ze 7.B a mluvčí Vendula Horáková z 8.B. Dále jsme mluvili o průběhu školní přestavby. V novém atriu budou probíhat různé školní akce. Doufejme, ţe dlouhodobě očekávané skříňky budou brzy na místě dnešních šaten. Další zprávou je, ţe se uvaţuje o automatech na bagety, čaj a podobně. Po kaţdé schůzi školního parlamentu bude vycházet článek o jeho jednání ve školním časopisu. Případné dotazy a problémy řešte s předsedy tříd nebo s vedením parlamentu. Vendula Horáková Listopadové a prosincové okénko I v listopadu a prosinci jsme si v druţince uţívali kromě her, zábavy a soutěţení, spoustu dalších aktivit. Prvňáčkové si změřili své síly v soutěţi pod názvem "Šikulové" a starší spoluţáci z druhých, třetích a čtvrtých tříd měli moţnost dozvědět se zajímavosti o myslivosti. Pan Beneš se s dětmi rád podělil o své vědomosti i záţitky. Na čerty se těší všichni, tak i letos proběhly různé aktivity spojené s touto tradicí. Samozřejmostí v jednotlivých odděleních byly hry, soutěţe a diskotéky. Všichni jsme se aktivně podíleli na přípravě vánoční výstavy se uskutečnila naše velká vánoční besídka s programem jsme si zahráli druţinový turnaj ve vybíjené, pak nás ještě čekaly besídky v jednotlivých odděleních a Vánoce zaklepaly na dveře. 3

4 Orientační běh bankou V pátek se 6 ţáků z 8. a 9. tříd naší školy zúčastnilo celorepublikové soutěţe ve finanční gramotnosti. Soutěţ se jmenovala Orientační běh bankou a organizovala ho Bankovní akademie v Praze. Ráno jsme odjíţděli rychlíkem z Kolína velmi brzy uţ v 6.10 hodin. V Praze jsme školu našli poměrně snadno měli jsme totiţ vytištěnou mapu a nechtěli jsme zakufrovat ještě neţ vůbec začneme soutěţit. Soutěţ začala s malým zpoţděním v 8.30 a my jsme se dali do práce. 3 dvojice se nezávisle na sobě pohybovaly po škole a plnily úkoly na 3 stanovištích. Počítali jsme úroky, úvěry, hledali informace z oboru bankovnictví a pojišťovnictví na internetu a prokazovali znalosti a vědomosti z tohoto oboru. V poledne přišlo vyhlášen í výsledk ů. Marek Pospíšil a Vašek Nedbal z 9.B byli SEDMÍ, Viktorka Drdová a Dario Cadorini z 8.A DEVÁTÍ a Vendula Horáková a Kája Nedbal z 8.B třicátí čtvrtí z celkem 43 druţstev. Soutěţ byla zajímavá, příští rok jedeme určitě znova. Vašek Nedbal, Marek Pospíšil Literární soutěţ Stipendijního nadačního fondu Kaţdoročně je vyhlašována literární soutěţ letos na téma "Proč se Kolín jmenuje Kolín, aneb fantazii se meze nekladou". Ţáci 2. stupně se zapojili a získali jsme následující ocenění: 1. místo VIKTORIE DRDOVÁ z 8.A 3. místo JAN BARTÁK z 9.B Čestné ocenění ESTER ŠPAČKOVÁ z 8.A 4

5 2. prosince jsme se vydali na vánoční výlet do Rakouska. Vyjeli jsme v časných ranních hodinách směr Steyr a Linz. Ve města Steyr jsme obdivovali betlém a krásné jesličky. Výklad sice probíhal v německém jazyce, ale vše nám perfektně přeloţila paní učitelka Bínová. Poté jsme vyrazili do 45 minut vzdáleného Linzu. Tady jsme obdivovali nádherný kostel, od kterého bylo vidět celé město. V centru jsme pak navštívili vánoční trh, kde vládla úţasná atmosféra. Všichni jsme nakoupili dárečky domů. Pak uţ nás čekala cesta domů. Výlet byl velmi hezký, všem se v Rakousku líbilo a uţ se těšíme na příští rok, kdy zase rádi vyrazíme někam za hranice. Vendula Horáková (8. B) "Odpad z nebe nespad" Odpad z nebe nespad je dlouhodobý školní projekt zaměřený na posílení ekologické výchovy všech ţáků zdejší školy. Jeho cílem není jen zlepšit ekologické myšlení dětí. Chceme dát ţákům dobré základy pro další rozvoj jejich praktických celoţivotních návyků při vytváření a následné separaci odpadů. Proběhla první schůzka Ekotýmu, který je sloţen ze zástupců všech tříd. Ti pak předali informace spoluţákům ve třídách. Sdruţení EKODOMOV Kutná Hora je garantem a metodickým spolupracovníkem na tomto projektu. Karel Čábela 5

6 Naše absolventka Petra Králová je nyní v anglickém Brightonu, kde pracuje jako aupair. Jak se tam dostala, co studovala a její plány do budoucna vám prozradí v našem rozhovoru. Petro, kam jsi zamířila po absolvování 4. ZŠ? Díky dobrému průměru ze základní školy jsem byla přijata na Střední odbornou cestovního ruchu v Pardubicích, s.r.o. Jedná se sice o soukromou školu, ale ne kaţdý zájemce byl přijat, mně to naštěstí vyšlo. Takţe jsi na tu školu šla jen proto, ţe ses na ní mohla dostat díky dobrému průměru nebo jsi chtěla studovat cestovní ruch? Tuhle školu jsem si vybrala uţ někdy v osmé třídě, jelikoţ mě bavilo studium anglického jazyka a zeměpisu. Zároveň moc ráda cestuji a tato škola všechny mé poţadavky splňovala :) Dneska jsi skončila spíše u anglického jazyka neţ zeměpisu. Baví tě i jiné jazyky neţ jen angličtina? Na střední škole jsem začala se studiem němčiny, ale ta mě tolik neoslovila a dost jsem se v ní plácala. Na vyšší odborné škole jsem neměla na výběr, tam bylo určené studium angličtiny a němčiny. Ve druhém ročníku jsem rok věnovala ruskému jazyku. V budoucnu bych ráda zkusila španělštinu, ta mě opravdu láká. Po střední odborné škole cestovního ruchu jsi pokračovala se studiem dál. Na jaké škole konkrétně? Podala jsem si přihlášku na tři univerzity a jednu vyšší odbornou, která se nakonec ukázala jako dobrá záchrana, neboť jsem byla přijata pouze tam. Následující tři roky jsem tedy strávila na Vyšší odborné škole cestovního ruchu v Českých Budějovicích a získala titul Diplomovaný specialista. Jak vypadá studium na Vyšší odborné škole? Měli jste třeba praxe v cestovní kanceláři? Podívali jste se i někam do zahraničí? Vyšší odborná škola je na rozmezí mezi střední školou a univerzitou. Měli jsme pevnou školní docházku a prázdniny stejně jako středoškoláci. Na druhou stranu jsme měli dvakrát do roka zkouškové období. Praxi jsme měli kaţdý rok minimálně 3 týdny. Na výběr byly cestovní kanceláře, hotely či informační centra. Na konci studia jsme pak všichni získali osvědčení průvodce cestovního ruchu v jazyce českém a anglickém. Po absolvování vyšší odborné školy jsi tedy odjela do Anglie. Proč jsi nešla pracovat do nějaké cestovní kanceláře? Já jsem zvaţovala pouze dvě moţnosti. Znova jsem si podala přihlášku na Jihočeskou univerzitu a absolvovala dokonce přípravné kurzy z matematiky. V případě neúspěchu jsem byla připravená odjet do Anglie, coţ se nakonec stalo. Do práce se mi nechtělo a věřím, ţe po ročním pobytu v zahraničí naberu další zkušenosti a znalosti, které mi v budoucnu ulehčí získání dobrého zaměstnání. Hlavním motivem, proč odjet za prací do zahraničí, byl tedy jazyk? Nebála ses odjet na tak dlouhou dobu, jakou je jeden rok někam, kde nikoho neznáš? Přesně tak. Důvodem bylo zlepšení jazyka a vyhnutí se nástupu do práce :o) Při zařizování aupair pobytu jsem si vybrala město Brighton záměrně, protoţe tam jiţ několik měsíců působila má kamarádka z VOŠ, také jako aupair. Ta mi hodně usnadnila rozhodování a počáteční dny v Anglii. 6

7 Jak vůbec vypadají první kroky dívky, která se rozhodne stát se aupair? Základem je si vybrat správnou agenturu. Já jsem si vybrala Student Agency a byla jsem u ní moc spokojená. Vyplnila jsem přihlášku a nechala si napsat reference od kamarádky a známých ohledně mého vztahu k dětem. Na to agentura hodně dbala. Poté jsem absolvovala rozhovor v češtině a angličtině a následovalo hledání rodiny. To zabralo nejvíc času. Je důleţité se správně rozhodnout a nebát se rodinu odmítnout, pokud vám není sympatická. Nejprve Vám zavolá agentura a stručně představí rodinu, která o Vás projevila zájem. Poté můţete svolit k přímému rozhovoru s rodinou, která Vám zavolá ve stanovený čas. Pak uţ záleţí na vzájemných sympatiích, a zda se s rodinou dohodnete. Samozřejmě jde aupair pobyt zařídit i bez agentury, ale to není, myslím dobrý nápad. Jakou rodinu jsi nakonec přijala za svou? Přijala jsem asi aţ pátou nabídku. Vyvolenou se stala rodina se dvěma chlapci ve věku 13 a 18 let. Takţe se nakonec nestaráš o malé děti? To musíš mít docela pohodu! Jak se to vezme. Je pravda, ţe nejsem aţ tak typická aupair. Jedná se o dospívající kluky, o které se není třeba aţ tak starat, takţe mojí náplní práce je převáţně péče o domácnost. Ovšem je třeba podotknout, ţe děti v Anglii dospívají trochu pomaleji ;o) Aupair často jezdí do Anglie nejen za výdělkem ale hlavně kvůli jazyku. Mnoho jich proto navštěvuje tamní školy. Jak je to u tebe? Já jsem do školy chodila jen během listopadu, kdy jedna z místních škol nabízela lekce zdarma. To se mi velice hodilo, neboť jsem byla v Anglii krátce a neměla jsem na klasické kurzy dostatek peněz. Teď po vánočních svátcích bych se do školy ráda vrátila a časem sloţila nějaké státní zkoušky. Starost o domácnost a plné ţaludky tvých hostitelů, pohodlí skoro dospělých dětí, studium. Jak jinak ještě trávíš svůj volný čas? Jelikoţ jsem měla dost volného času a hostfamily věděla, ţe potřebuji peníze na studium a plat od nich mi nestačil, byli ochotní mi povolit nějaké práce navíc. V současné době mám uţ tři rodiny, kam docházím jednou týdně na úklid a vyzvedávám 9letého chlapce ze školy a vodím ho domů. Víkendy mám převáţné volné a vyuţívám je ke schůzkám s přáteli, k výletům po okolí a relaxaci. Líbí se ti ţivot v Anglii víc neţ v Čechách? Nestýská se ti po rodičích a kamarádech? Těţko říct, kde je to lepší. Kaţdá země má svoje specifika a je něčím zajímavá. Nelituji rozhodnutí odcestovat, je to dobrá zkušenost. První týdny byly opravdu krušné a často jsem přemýšlela o návratu domů. Ale kdyţ se přes to člověk přenese, zjistí, ţe to není aţ tak špatné a s pomocí u, skypu, icq či facebooku se to dá vydrţet :o) A otázka na konec: kdyby ses zpětně mohla rozhodnout, jestli nastoupit na VŠ nebo odjet "do světa na zkušenou", co bys volila? Kdyby se mě někdo zeptal před půl rokem, odpověď by zněla vysoká škola. Dnes uţ si tím nejsem tak jistá. Moţná je to takhle správně. Navíc se po ročním pobytu v Brightonu můţu rozhodnout co dál, zda jít pracovat nebo napotřetí zkusit štěstí u přijímaček Nebo zůstat v Anglii déle? To zatím opravdu nevím 7

8 Školní knihovna se během Vánoc rozrostla o nové tituly. Snaţili jsme se vybrat knihy, které by vás mohly opravdu zaujmout. Snad se nám to alespoň trošičku podařilo. Ochutnávku okoukněte sami, pro jistotu připojujeme ještě výpůjční dobu školní knihovny. Pondělí od 9:40 každá přestávka Úterý přestávky od 10:25 do 12:25 Středa všechny přestávky Čtvrtek od 9:40 každá přestávka Pátek přestávky od 7:30 do 9:40 Pro první stupeň pro malé i větší Stephanie Meyerová stvořila hit, který hýbe literárním světem náctiletých. Knihy budou zajímat zřejmě hlavně dívky. Druhostupňákům nabízíme: 8

9 Minihokej 1. třída Novoroční turnaj Kolín místo SC Kolín HC Poděbrady 9:0 SC Kolín TJ Stadion Nymburk 5:3 HC Slovan Louny SC Kolín 0:3 HC Predators Česká Lípa SC Kolín 1:5 Minihokej 2. třída -Turnaj Kutná Hora místo Kolín Šumperk A 1:5 Kolín Šumperk B 1:7 Kolín Kutná Hora 3:5 Kolín Jihlava 5:5 3. třída Ts Aluminium Internationalen Neujahrs Turnier místo Skupina: SC Kolín - Výběr Ostdeutschland 19:0 Semifinále: SC Kolín - ERV Chemnitz 07 Wild Boys 6:1 SC Kolín - EHC 80 Nürnberg 9:0 Finále: SC Kolín - VER Selb 14:0 SC Kolín - ETC Crimmitschau 5:0 4. třída - KP Přípravek HC Benešov SC Kolín 3:13 SC Kolín HC Příbram 8:6 PZ Kladno SC Kolín 6:12 SC Kolín HC Berounští Medvědi 2:6 5. třída Liga ţáků P Tým Z V R P Skóre Body 1 Letci Letňany : Eaton Pardubice : SC Kolín : HC Hr. Králové : Mladá Boleslav : HC Liberec : třída Liga ţáků P Tým Z V R P Skóre Body 1 Letci Letňany : HC Hr. Králové : SC Kolín : Eaton Pardubice : Mladá Boleslav : HC Liberec :

10 7. třída Liga ţáků P Tým Z V R P Skóre Body 1 HC Hr. Králové : Eaton Pardubice : Mladá Boleslav : HC Liberec : Letci Letňany : SC Kolín : třída Liga ţáků P Tým Z V R P Skóre Body 1 Letci Letňany : HC Hr. Králové : HC Liberec : Mladá Boleslav : Eaton Pardubice : SC Kolín :84 25 Celková tabulka tříd P Tým Z V R P Skóre Body 1. Letci Letňany : HC Hradec Králové : HC Eaton Pardubice : BK Mladá Boleslav : SC Kolín : HC Bílí Tygři Liberec : HC Krkonoše : HC Benátky n. Jizerou : Velké Popovice : Kobra Praha : Dvůr Králové-Náchod : HC Jablonec : Liga mladšího dorostu P Tým Z V R P Skóre Body 1 HC Mountfield B : HC Tábor : SC Kolín : HC Liberec B : Ţďár n. Sázavou : HC Benátky n.j :

11 Ve čtvrtek se naše dívčí florbalové reprezentační druţstvo probojovalo do finálové skupiny okresu. Po urputném boji se nám podařilo získat bronzové medaile. V druţstvu byla řada nadějných hráček z 8.ročníků, coţ je velké plus po příští rok. Rádi bychom se po letech opět probojovali do krajského finále, které je otevřeno pouze vítězi okresu. Bohumil Herčík VÝSLEDKY 1. ČÁSTI SOUTĚŢE Datum: KATEGORIE: Mladší ţáci (6. a 7. ročníky) KATEGORIE: Starší ţáci ( 8. a 9. ročníky) 1. místo: 7.A - 8 trestných bodů 9.B - 5 trestných bodů 2. místo: 7.B - 9 trestných bodů 8.B - 9 trestných bodů 3. místo: 6.B - 10 trestných bodů 9.A - 11 trestných bodů 4. místo: 6.A - 12 trestných bodů 8.A - 12 trestných bodů 11

12 Dne 18. a 21. prosince proběhla na naší škole truhlářská dílna pro žáky 1. stupně. Děti si vyzkoušely práci se dřevem zábavnou formou. Naučily se zacházet s drobnými nástroji, zhotovily si vlastní dřevěnou hračku. Všem se to moc líbilo a těší se na příští dílničku. 12

Žákovská liga ČR 5. třída

Žákovská liga ČR 5. třída Žákovská liga ČR 5. třída 1. kolo 11. 09. 2010 sobota výsledek 5001. HC Hvězda Praha : HC VCES Hradec Králové... :... 5002. HC Dvůr Králové : HC Eaton Pardubice... :... 5003. TJ Jablonec nad Nisou : TJ

Více

Liga mladších žáků 2000 skupina C

Liga mladších žáků 2000 skupina C Liga mladších žáků 2000 skupina C 1. kolo 17. 09. 2011 sobota výsledek 6001. HC Slavia Praha : TJ SC Kolín... :... 6002. TJ Bílí Tygři Liberec : HC Kobra Praha... :... 6003. HC ČSOB Pojišťovna Pardubice

Více

ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část

ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část 1. kolo 07. 09. 2014 neděle 8001 HC Ústí nad Labem Piráti Chomutov C. :. 8002 HC Děčín HC Junior Mělník. :. 8003 HC Kobra Praha HC Baník

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Liga mladších žáků 2002-2003 skupina C

Liga mladších žáků 2002-2003 skupina C 1. kolo 14. 09. 2013 sobota 6001. HC ČSOB Poj. Pardubice : HC Letci Letňany... :... 6002. TJ Bílí Tygři Liberec : HC Rebel Havl. Brod... :... 6003. BK Mladá Boleslav : HC Krkonoše... :... 6004. SC Kolín

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

ELIOD LIGA MLADŠÍHO DOROSTU - SKUPINA ZÁPAD 1. ČÁST

ELIOD LIGA MLADŠÍHO DOROSTU - SKUPINA ZÁPAD 1. ČÁST ELIOD LIGA MLADŠÍHO DOROSTU - SKUPINA ZÁPAD 1. ČÁST 1. kolo 06. 09. 2015 neděle 8001. HC Hvězda Praha Piráti Chomutov C. :. 8002. HC Junior Mělník HK Kralupy n. Vltavou. :. 8003. HC Meteor Třemošná HC

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Hokejový turnaj. Praha Neděle 14.9.2014. Turnaj pro děti narozené r. 2006 a mladší

Hokejový turnaj. Praha Neděle 14.9.2014. Turnaj pro děti narozené r. 2006 a mladší Hokejový turnaj Praha Neděle 14.9.2014 Propozice turnaje Turnaj pro děti narozené r. 2006 a mladší Turnaje se účastní celkem 8 družstev: 1. HC Kobra Praha 2. SC Kolín 3. HC Sparta Praha A 4. HC Sparta

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

2.čtvrtletí. Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B. 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková

2.čtvrtletí. Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B. 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková 2.čtvrtletí Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková 2.B projektový den Štrúdlování Mgr.Stránská Úterý 15.11. Slabikářování v 1.třídách

Více

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Letní poznávací tábor 2006 Vloženo v 07:57, 07.09.2006 Také letos se před zahájením školního roku sešli zájemci o studium

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Cvikov, okres Česká Lípa. Sad 5. května 130/I, 471 54 Cvikov. Identifikátor školy: 600 074 722

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Cvikov, okres Česká Lípa. Sad 5. května 130/I, 471 54 Cvikov. Identifikátor školy: 600 074 722 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Cvikov, okres Česká Lípa Sad 5. května 130/I, 471 54 Cvikov Identifikátor školy: 600 074 722 Termín konání inspekce:

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

II. liga ČR - skupina Západ - rozpis soutěže základní část

II. liga ČR - skupina Západ - rozpis soutěže základní část II. liga ČR - skupina Západ - rozpis soutěže základní část 1. kolo 13. 09. 2014 sobota 2001. HC Řisuty Spartak Pelhřimov 2002. HC Děčín HC Tábor 2003. HC Klatovy HC Klášterec nad Ohří 2004. SC Kolín SKLH

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

NÁVRH KM ČSLH NA ZMĚNU ŽÁKOVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Autor: Komise mládeţe ČSLH 27.10.2010

NÁVRH KM ČSLH NA ZMĚNU ŽÁKOVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Autor: Komise mládeţe ČSLH 27.10.2010 NÁVRH KM ČSLH NA ZMĚNU ŽÁKOVSKÝCH SOUTĚŽÍ Autor: Komise mládeţe ČSLH 27.10.2010 NÁVRH KM ČSLH NA ZMĚNU ORGANIZACE ŽÁKOVSKÝCH SOUTĚŽÍ Jsme si vědomi, ţe ţádný systém nezlepší mládeţnický hokej sám o sobě.

Více

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13 Stupava 29-31.5.2009 Ve dnech 29-31.5.2009 odehráli miniţáci největší turnaj v sezóně 2008-2009 s názvem PLAYMINIHANBALL. Konal se na Slovensku ve Stupavě a byl to uţ druhý ročník tohoto turnaje. V minulém

Více

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Inspirací k sepsání tohoto článku o příkladu dobré praxe mi byl článek ze dne 4. října 2011 uveřejněný v celostátním

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Kalendář akcí sezóny 2014/2015

Kalendář akcí sezóny 2014/2015 Jak a kdy začínáme sezónu 2014/2015 Kdy? Co? Pozn: Nábor a začátek tréninků mládeže středa 3.9.2014 Oddíl: Začátek tréninků dospělých pátek 5.9.2014 ČP: Utkání ČP mužů ve Světlé n. S. pá/so/ne cca 13.9.

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 SRPEN 2007 21. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu 27. 8. Ustanovení předmětových komisí 28. 8. 29. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Den finanční gramotnosti. Potřetí

Den finanční gramotnosti. Potřetí Potřetí Základní informace a hlavní cíle 2 Den finanční gramotnosti projekt, který Partners spustili v září 2011 Veřejně diskutovat o problémech finanční negramotnosti obyvatel FINANČNÍ GRAMOTNOST JINAK

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Organizační plán školní rok 2015/16

Organizační plán školní rok 2015/16 Organizační plán školní rok 2015/16 1.9. 2.9. 3.9. 8.9. Písemné zkoušky společné části MZ - podzim 2015 Matematika - didaktický test Koná se na spádové škole - ČAO Dr. Edvarda Beneše, Resslova 8, Praha

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

Dotazník pro děti a mládež - MěK Orlová

Dotazník pro děti a mládež - MěK Orlová 01. 04. 2015 06:56:41 Základní údaje Název výzkumu Dotazník pro děti a mládež - MěK Orlová Autor Knihovna Orlová Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/t0w9y2b7c8d7b6d0f

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

ŠKOLNÍ LISTY ÚVODNÍK. Vítáme Vás u prvníhovydání parlameňťáckých. z článků. To by pro začátek mohlo stačit, přejeme. vám příjemné počtení.

ŠKOLNÍ LISTY ÚVODNÍK. Vítáme Vás u prvníhovydání parlameňťáckých. z článků. To by pro začátek mohlo stačit, přejeme. vám příjemné počtení. Senožaty září listopad 2015 ŠKOLNÍ LISTY ÚVODNÍK z článků. To by pro začátek mohlo stačit, přejeme vám příjemné počtení. Gabriela Pohanová 9. ročník Vítáme Vás u prvníhovydání parlameňťáckých novin. V

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

www.zimnistadionkosutka.cz

www.zimnistadionkosutka.cz www.zimnistadionkosutka.cz Propozice turnaje Pořadatel: Zimní stadion Kooperativa-aréna Plzeň Datum konání: sobota a neděle 14. -15. 03. 2015 Místo konání: Účastníci: Zimní stadion Kooperativa-aréna Plzeň,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Naše školy informují rodiče a nejen je

Naše školy informují rodiče a nejen je Naše školy informují rodiče a nejen je Mateřská škola Jak nám bylo?? V lednu nám zima ukázala svou opravdovou sílu a moc. Zaštípala ručky, zčervenala tvářičky a nadělila sníh i mráz. A tak se budeme moci

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

PIRATSKÝ PŘEDVÁNOČNÍ TURNAJ CHOMUTOV 2015

PIRATSKÝ PŘEDVÁNOČNÍ TURNAJ CHOMUTOV 2015 hokejový klub PIRÁTI CHOMUTOV pořádá: HOKEJOVÝ TURNAJ pro děti ročníku 2006 a mladší PIRATSKÝ PŘEDVÁNOČNÍ TURNAJ CHOMUTOV 2015 V Chomutově od pátku 18. neděle 20.12.2015 Obě ledové plochy Pracovní propozice

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

LEDEN O KRÁLE V HOKEJOVÝCH NÁJEZDECH. Turnaj v kalču, v člověče, nezlob se, v dámě a skládání puzzle

LEDEN O KRÁLE V HOKEJOVÝCH NÁJEZDECH. Turnaj v kalču, v člověče, nezlob se, v dámě a skládání puzzle LEDEN Turnaj v kalču, v člověče, nezlob se, v dámě a skládání puzzle O KRÁLE V HOKEJOVÝCH NÁJEZDECH KDY: 4. 1. 2011 KDE: Hřiště u střediska VEDOUCÍ: Michal Šimáček ÚČASTNÍCI: 1. Filip Caránek, 2. Dušan

Více

II. liga ČR - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část

II. liga ČR - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část II. liga ČR - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část 1. kolo 12. 09. 2015 sobota 2001 NED Hockey Nymburk TJ HC Řisuty... :... 2002 HC Tábor HC Děčín... :... 2003 HC Kobra Praha HC Draci Bílina... :...

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ 2015 - U12

O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ 2015 - U12 O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ 2015 - U12 Začátek: SOBOTA 25.7. 9:00 hod Hrací čas: 0:25 min Přestávka: 0:02 min I. Základní skupin Skupina A - Bavlna Skupina B - Bavlna 1. FC Hradec Králové 1.

Více

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Full English Breakfast... 1 Korálkování, Postoje a hodnoty žáků naší školy... 2 Pexeso,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Výkonný výbor ČSLH Komise mládeže ČSLH Trenérsko-metodická komise ČSLH Reprezentační komise ČSLH Zpracovali: Milan Vacke a ing. Jaromír Jindřich Analýza

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více

Krajská liga minihokeje 3. tříd skupina A

Krajská liga minihokeje 3. tříd skupina A Krajská liga minihokeje 3. tříd skupina A 1. hrací kolo 26. 9. 2009 3000. HC Kladno - Volno 3001. PZ Kladno - Volno 3002. HK Kralupy - Volno 3003. HC Berounští Medvědi - SK Černošice 3004. HC Příbram -

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ 2015 - U14

O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ 2015 - U14 O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ 2015 - U14 Začátek: SOBOTA 25.7. 9:00 hod Hrací čas: 0:25 min Přestávka: 0:02 min I. Základní skupin Skupina A - Háječek Skupina B - Háječek 1. FC Hradec Králové

Více

..vydáno ke dni 25. 3. 2014...

..vydáno ke dni 25. 3. 2014... ..vydáno ke dni 25. 3. 2014... I. ročník, II. číslo Čeho se v tomto čísle můžete dočíst? Nové logo Nová zapisovatelka Nová koordinátorka Vícedenní zasedání MPM Články delegátů Fotografie delegátů Vizitky

Více

16 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 7 44% Žena 9 56%

16 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 7 44% Žena 9 56% 16 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Muž 7 44% Žena 9 56% 2) Můj věk je méně než 10 let 0 0% 11 let 4 25% 12 let 2 13% 13 let 2 13% 14 let 4 25% 15 let 4 25% 16 let 0 0% 17 let 0 0% více

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více