2009/10 cena 5 Kč. Obsah. 1. Úvodník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2009/10 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz 1. Úvodník"

Transkript

1 2 2009/10 cena 5 Kč Úvodník Obsah Pasování na čtenáře -naši prvňáčci Str. 02 Školní parlament Školní družina Str. 03 Soutěže, vítězství, gratulujeme Str. 04 Výlet za hranice Str. 05 Rozhovor: Jsem au-pairt Str Novinky ve školní knihovně St Str. 08 Hokejové tabulky St Str Pohár ředitele školy, představujeme4 St Str. 11 Milí čtenáři, jsme tu znovu. I tentokrát se snaţíme Vám přinést zajímavosti ze ţivota školy. A ţe jich není málo. Proto pro Vás redakční rada chystá v poměrně brzké době další číslo školního časopisu. Je tu konec prvního pololetí a s ním i velké účtování. U prvňáčků je to poprvé, co dostanou za svou práci pomyslnou výplatu. Přejeme jim, aby vše dobře dopadlo. Důleţité bude pololetní vysvědčení pro deváťáky i jim přejeme, aby vše dobře dopadlo, protoţe vybírají školy a záleţí na tom, jaké známky se objeví na jejich výplatní pásce (vysvědčení). Po minulém retročísle jsme se vrátili do současnosti. Rozjely se mnohé soutěţe můţete si přečíst o soutěţi ve finančnictví, literární soutěţi a pochopitelně i o soutěţi sportovní. Zajímala nás i novinka prvního stupně truhlářská předvánoční dílna. Fotoreportáţ z ní jsme zařadili a zjistili jsme, ţe prstíčky zůstaly na všech rukách v pořádku a dětem se výrobky moc povedly. Prvňáčci čekají na vysvědčení, ale uţ proběhlo jejich pasování na čtenáře. I z něj přinášíme fotoreportáţ a doufáme, ţe Vám přijde vhod i stránka o školní knihovně s nabídkou přírůstků. Největší zájem je zatím o hit všech knihoven Stmívání, Nový měsíc, Zatmění a Rozbřesk. Školní parlament se dal s plnou parou do práce a dohodli jsme se, ţe z kaţdého jednání pro Vás stručnou zprávičku připraví jeho mluvčí Vendula Horáková. Školní druţina se také rozhodla pravidelně přispívat a my otiskujeme její listopadové a prosincové okénko. Třešinkou na pomyslném školním časopisovém dortu by měl být rozhovor s jednou z bývalých ţaček naší školy Petrou Královou. Ta je totiţ v Anglii jako au-pair. Moţná, ţe mnohé dívky by jednou chtěly taky vyjet do ciziny za prací a o au-pair uvaţují. Zkuste se tedy začíst, jak Petra k této práci přišla. Mějte se fajn a brzy nashledanou! Truhlářská dílna 4St Str

2 Ve čtvrtek 17. prosince proběhlo slavnostní odpoledne našich prvňáčků PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE A PISÁLKY. Za účasti rodičů byla odměněna a pochválena práce malých školáčků, kteří se pomocí genetické metody čtení naučili během tří měsíců číst texty psané hůlkovým písmem. Všichni si z této akce odnesli diplom, knížku a svoje první pero jako vzpomínku na tento den. třídní učitelky prvňáků 2

3 Dne se konala první schůze školního parlamentu v letošním školním roce. Na ní se sešli zástupci všech tříd. Prvním bodem programu byl úkol od pana ředitele budeme se snaţit sloţit školní hymnu. Druhým bodem bylo zvolení předsedy, místopředsedy a mluvčího. Předsedkyní se stala Viky Drdová z 8.A, místopředsedou David Křeček ze 7.B a mluvčí Vendula Horáková z 8.B. Dále jsme mluvili o průběhu školní přestavby. V novém atriu budou probíhat různé školní akce. Doufejme, ţe dlouhodobě očekávané skříňky budou brzy na místě dnešních šaten. Další zprávou je, ţe se uvaţuje o automatech na bagety, čaj a podobně. Po kaţdé schůzi školního parlamentu bude vycházet článek o jeho jednání ve školním časopisu. Případné dotazy a problémy řešte s předsedy tříd nebo s vedením parlamentu. Vendula Horáková Listopadové a prosincové okénko I v listopadu a prosinci jsme si v druţince uţívali kromě her, zábavy a soutěţení, spoustu dalších aktivit. Prvňáčkové si změřili své síly v soutěţi pod názvem "Šikulové" a starší spoluţáci z druhých, třetích a čtvrtých tříd měli moţnost dozvědět se zajímavosti o myslivosti. Pan Beneš se s dětmi rád podělil o své vědomosti i záţitky. Na čerty se těší všichni, tak i letos proběhly různé aktivity spojené s touto tradicí. Samozřejmostí v jednotlivých odděleních byly hry, soutěţe a diskotéky. Všichni jsme se aktivně podíleli na přípravě vánoční výstavy se uskutečnila naše velká vánoční besídka s programem jsme si zahráli druţinový turnaj ve vybíjené, pak nás ještě čekaly besídky v jednotlivých odděleních a Vánoce zaklepaly na dveře. 3

4 Orientační běh bankou V pátek se 6 ţáků z 8. a 9. tříd naší školy zúčastnilo celorepublikové soutěţe ve finanční gramotnosti. Soutěţ se jmenovala Orientační běh bankou a organizovala ho Bankovní akademie v Praze. Ráno jsme odjíţděli rychlíkem z Kolína velmi brzy uţ v 6.10 hodin. V Praze jsme školu našli poměrně snadno měli jsme totiţ vytištěnou mapu a nechtěli jsme zakufrovat ještě neţ vůbec začneme soutěţit. Soutěţ začala s malým zpoţděním v 8.30 a my jsme se dali do práce. 3 dvojice se nezávisle na sobě pohybovaly po škole a plnily úkoly na 3 stanovištích. Počítali jsme úroky, úvěry, hledali informace z oboru bankovnictví a pojišťovnictví na internetu a prokazovali znalosti a vědomosti z tohoto oboru. V poledne přišlo vyhlášen í výsledk ů. Marek Pospíšil a Vašek Nedbal z 9.B byli SEDMÍ, Viktorka Drdová a Dario Cadorini z 8.A DEVÁTÍ a Vendula Horáková a Kája Nedbal z 8.B třicátí čtvrtí z celkem 43 druţstev. Soutěţ byla zajímavá, příští rok jedeme určitě znova. Vašek Nedbal, Marek Pospíšil Literární soutěţ Stipendijního nadačního fondu Kaţdoročně je vyhlašována literární soutěţ letos na téma "Proč se Kolín jmenuje Kolín, aneb fantazii se meze nekladou". Ţáci 2. stupně se zapojili a získali jsme následující ocenění: 1. místo VIKTORIE DRDOVÁ z 8.A 3. místo JAN BARTÁK z 9.B Čestné ocenění ESTER ŠPAČKOVÁ z 8.A 4

5 2. prosince jsme se vydali na vánoční výlet do Rakouska. Vyjeli jsme v časných ranních hodinách směr Steyr a Linz. Ve města Steyr jsme obdivovali betlém a krásné jesličky. Výklad sice probíhal v německém jazyce, ale vše nám perfektně přeloţila paní učitelka Bínová. Poté jsme vyrazili do 45 minut vzdáleného Linzu. Tady jsme obdivovali nádherný kostel, od kterého bylo vidět celé město. V centru jsme pak navštívili vánoční trh, kde vládla úţasná atmosféra. Všichni jsme nakoupili dárečky domů. Pak uţ nás čekala cesta domů. Výlet byl velmi hezký, všem se v Rakousku líbilo a uţ se těšíme na příští rok, kdy zase rádi vyrazíme někam za hranice. Vendula Horáková (8. B) "Odpad z nebe nespad" Odpad z nebe nespad je dlouhodobý školní projekt zaměřený na posílení ekologické výchovy všech ţáků zdejší školy. Jeho cílem není jen zlepšit ekologické myšlení dětí. Chceme dát ţákům dobré základy pro další rozvoj jejich praktických celoţivotních návyků při vytváření a následné separaci odpadů. Proběhla první schůzka Ekotýmu, který je sloţen ze zástupců všech tříd. Ti pak předali informace spoluţákům ve třídách. Sdruţení EKODOMOV Kutná Hora je garantem a metodickým spolupracovníkem na tomto projektu. Karel Čábela 5

6 Naše absolventka Petra Králová je nyní v anglickém Brightonu, kde pracuje jako aupair. Jak se tam dostala, co studovala a její plány do budoucna vám prozradí v našem rozhovoru. Petro, kam jsi zamířila po absolvování 4. ZŠ? Díky dobrému průměru ze základní školy jsem byla přijata na Střední odbornou cestovního ruchu v Pardubicích, s.r.o. Jedná se sice o soukromou školu, ale ne kaţdý zájemce byl přijat, mně to naštěstí vyšlo. Takţe jsi na tu školu šla jen proto, ţe ses na ní mohla dostat díky dobrému průměru nebo jsi chtěla studovat cestovní ruch? Tuhle školu jsem si vybrala uţ někdy v osmé třídě, jelikoţ mě bavilo studium anglického jazyka a zeměpisu. Zároveň moc ráda cestuji a tato škola všechny mé poţadavky splňovala :) Dneska jsi skončila spíše u anglického jazyka neţ zeměpisu. Baví tě i jiné jazyky neţ jen angličtina? Na střední škole jsem začala se studiem němčiny, ale ta mě tolik neoslovila a dost jsem se v ní plácala. Na vyšší odborné škole jsem neměla na výběr, tam bylo určené studium angličtiny a němčiny. Ve druhém ročníku jsem rok věnovala ruskému jazyku. V budoucnu bych ráda zkusila španělštinu, ta mě opravdu láká. Po střední odborné škole cestovního ruchu jsi pokračovala se studiem dál. Na jaké škole konkrétně? Podala jsem si přihlášku na tři univerzity a jednu vyšší odbornou, která se nakonec ukázala jako dobrá záchrana, neboť jsem byla přijata pouze tam. Následující tři roky jsem tedy strávila na Vyšší odborné škole cestovního ruchu v Českých Budějovicích a získala titul Diplomovaný specialista. Jak vypadá studium na Vyšší odborné škole? Měli jste třeba praxe v cestovní kanceláři? Podívali jste se i někam do zahraničí? Vyšší odborná škola je na rozmezí mezi střední školou a univerzitou. Měli jsme pevnou školní docházku a prázdniny stejně jako středoškoláci. Na druhou stranu jsme měli dvakrát do roka zkouškové období. Praxi jsme měli kaţdý rok minimálně 3 týdny. Na výběr byly cestovní kanceláře, hotely či informační centra. Na konci studia jsme pak všichni získali osvědčení průvodce cestovního ruchu v jazyce českém a anglickém. Po absolvování vyšší odborné školy jsi tedy odjela do Anglie. Proč jsi nešla pracovat do nějaké cestovní kanceláře? Já jsem zvaţovala pouze dvě moţnosti. Znova jsem si podala přihlášku na Jihočeskou univerzitu a absolvovala dokonce přípravné kurzy z matematiky. V případě neúspěchu jsem byla připravená odjet do Anglie, coţ se nakonec stalo. Do práce se mi nechtělo a věřím, ţe po ročním pobytu v zahraničí naberu další zkušenosti a znalosti, které mi v budoucnu ulehčí získání dobrého zaměstnání. Hlavním motivem, proč odjet za prací do zahraničí, byl tedy jazyk? Nebála ses odjet na tak dlouhou dobu, jakou je jeden rok někam, kde nikoho neznáš? Přesně tak. Důvodem bylo zlepšení jazyka a vyhnutí se nástupu do práce :o) Při zařizování aupair pobytu jsem si vybrala město Brighton záměrně, protoţe tam jiţ několik měsíců působila má kamarádka z VOŠ, také jako aupair. Ta mi hodně usnadnila rozhodování a počáteční dny v Anglii. 6

7 Jak vůbec vypadají první kroky dívky, která se rozhodne stát se aupair? Základem je si vybrat správnou agenturu. Já jsem si vybrala Student Agency a byla jsem u ní moc spokojená. Vyplnila jsem přihlášku a nechala si napsat reference od kamarádky a známých ohledně mého vztahu k dětem. Na to agentura hodně dbala. Poté jsem absolvovala rozhovor v češtině a angličtině a následovalo hledání rodiny. To zabralo nejvíc času. Je důleţité se správně rozhodnout a nebát se rodinu odmítnout, pokud vám není sympatická. Nejprve Vám zavolá agentura a stručně představí rodinu, která o Vás projevila zájem. Poté můţete svolit k přímému rozhovoru s rodinou, která Vám zavolá ve stanovený čas. Pak uţ záleţí na vzájemných sympatiích, a zda se s rodinou dohodnete. Samozřejmě jde aupair pobyt zařídit i bez agentury, ale to není, myslím dobrý nápad. Jakou rodinu jsi nakonec přijala za svou? Přijala jsem asi aţ pátou nabídku. Vyvolenou se stala rodina se dvěma chlapci ve věku 13 a 18 let. Takţe se nakonec nestaráš o malé děti? To musíš mít docela pohodu! Jak se to vezme. Je pravda, ţe nejsem aţ tak typická aupair. Jedná se o dospívající kluky, o které se není třeba aţ tak starat, takţe mojí náplní práce je převáţně péče o domácnost. Ovšem je třeba podotknout, ţe děti v Anglii dospívají trochu pomaleji ;o) Aupair často jezdí do Anglie nejen za výdělkem ale hlavně kvůli jazyku. Mnoho jich proto navštěvuje tamní školy. Jak je to u tebe? Já jsem do školy chodila jen během listopadu, kdy jedna z místních škol nabízela lekce zdarma. To se mi velice hodilo, neboť jsem byla v Anglii krátce a neměla jsem na klasické kurzy dostatek peněz. Teď po vánočních svátcích bych se do školy ráda vrátila a časem sloţila nějaké státní zkoušky. Starost o domácnost a plné ţaludky tvých hostitelů, pohodlí skoro dospělých dětí, studium. Jak jinak ještě trávíš svůj volný čas? Jelikoţ jsem měla dost volného času a hostfamily věděla, ţe potřebuji peníze na studium a plat od nich mi nestačil, byli ochotní mi povolit nějaké práce navíc. V současné době mám uţ tři rodiny, kam docházím jednou týdně na úklid a vyzvedávám 9letého chlapce ze školy a vodím ho domů. Víkendy mám převáţné volné a vyuţívám je ke schůzkám s přáteli, k výletům po okolí a relaxaci. Líbí se ti ţivot v Anglii víc neţ v Čechách? Nestýská se ti po rodičích a kamarádech? Těţko říct, kde je to lepší. Kaţdá země má svoje specifika a je něčím zajímavá. Nelituji rozhodnutí odcestovat, je to dobrá zkušenost. První týdny byly opravdu krušné a často jsem přemýšlela o návratu domů. Ale kdyţ se přes to člověk přenese, zjistí, ţe to není aţ tak špatné a s pomocí u, skypu, icq či facebooku se to dá vydrţet :o) A otázka na konec: kdyby ses zpětně mohla rozhodnout, jestli nastoupit na VŠ nebo odjet "do světa na zkušenou", co bys volila? Kdyby se mě někdo zeptal před půl rokem, odpověď by zněla vysoká škola. Dnes uţ si tím nejsem tak jistá. Moţná je to takhle správně. Navíc se po ročním pobytu v Brightonu můţu rozhodnout co dál, zda jít pracovat nebo napotřetí zkusit štěstí u přijímaček Nebo zůstat v Anglii déle? To zatím opravdu nevím 7

8 Školní knihovna se během Vánoc rozrostla o nové tituly. Snaţili jsme se vybrat knihy, které by vás mohly opravdu zaujmout. Snad se nám to alespoň trošičku podařilo. Ochutnávku okoukněte sami, pro jistotu připojujeme ještě výpůjční dobu školní knihovny. Pondělí od 9:40 každá přestávka Úterý přestávky od 10:25 do 12:25 Středa všechny přestávky Čtvrtek od 9:40 každá přestávka Pátek přestávky od 7:30 do 9:40 Pro první stupeň pro malé i větší Stephanie Meyerová stvořila hit, který hýbe literárním světem náctiletých. Knihy budou zajímat zřejmě hlavně dívky. Druhostupňákům nabízíme: 8

9 Minihokej 1. třída Novoroční turnaj Kolín místo SC Kolín HC Poděbrady 9:0 SC Kolín TJ Stadion Nymburk 5:3 HC Slovan Louny SC Kolín 0:3 HC Predators Česká Lípa SC Kolín 1:5 Minihokej 2. třída -Turnaj Kutná Hora místo Kolín Šumperk A 1:5 Kolín Šumperk B 1:7 Kolín Kutná Hora 3:5 Kolín Jihlava 5:5 3. třída Ts Aluminium Internationalen Neujahrs Turnier místo Skupina: SC Kolín - Výběr Ostdeutschland 19:0 Semifinále: SC Kolín - ERV Chemnitz 07 Wild Boys 6:1 SC Kolín - EHC 80 Nürnberg 9:0 Finále: SC Kolín - VER Selb 14:0 SC Kolín - ETC Crimmitschau 5:0 4. třída - KP Přípravek HC Benešov SC Kolín 3:13 SC Kolín HC Příbram 8:6 PZ Kladno SC Kolín 6:12 SC Kolín HC Berounští Medvědi 2:6 5. třída Liga ţáků P Tým Z V R P Skóre Body 1 Letci Letňany : Eaton Pardubice : SC Kolín : HC Hr. Králové : Mladá Boleslav : HC Liberec : třída Liga ţáků P Tým Z V R P Skóre Body 1 Letci Letňany : HC Hr. Králové : SC Kolín : Eaton Pardubice : Mladá Boleslav : HC Liberec :

10 7. třída Liga ţáků P Tým Z V R P Skóre Body 1 HC Hr. Králové : Eaton Pardubice : Mladá Boleslav : HC Liberec : Letci Letňany : SC Kolín : třída Liga ţáků P Tým Z V R P Skóre Body 1 Letci Letňany : HC Hr. Králové : HC Liberec : Mladá Boleslav : Eaton Pardubice : SC Kolín :84 25 Celková tabulka tříd P Tým Z V R P Skóre Body 1. Letci Letňany : HC Hradec Králové : HC Eaton Pardubice : BK Mladá Boleslav : SC Kolín : HC Bílí Tygři Liberec : HC Krkonoše : HC Benátky n. Jizerou : Velké Popovice : Kobra Praha : Dvůr Králové-Náchod : HC Jablonec : Liga mladšího dorostu P Tým Z V R P Skóre Body 1 HC Mountfield B : HC Tábor : SC Kolín : HC Liberec B : Ţďár n. Sázavou : HC Benátky n.j :

11 Ve čtvrtek se naše dívčí florbalové reprezentační druţstvo probojovalo do finálové skupiny okresu. Po urputném boji se nám podařilo získat bronzové medaile. V druţstvu byla řada nadějných hráček z 8.ročníků, coţ je velké plus po příští rok. Rádi bychom se po letech opět probojovali do krajského finále, které je otevřeno pouze vítězi okresu. Bohumil Herčík VÝSLEDKY 1. ČÁSTI SOUTĚŢE Datum: KATEGORIE: Mladší ţáci (6. a 7. ročníky) KATEGORIE: Starší ţáci ( 8. a 9. ročníky) 1. místo: 7.A - 8 trestných bodů 9.B - 5 trestných bodů 2. místo: 7.B - 9 trestných bodů 8.B - 9 trestných bodů 3. místo: 6.B - 10 trestných bodů 9.A - 11 trestných bodů 4. místo: 6.A - 12 trestných bodů 8.A - 12 trestných bodů 11

12 Dne 18. a 21. prosince proběhla na naší škole truhlářská dílna pro žáky 1. stupně. Děti si vyzkoušely práci se dřevem zábavnou formou. Naučily se zacházet s drobnými nástroji, zhotovily si vlastní dřevěnou hračku. Všem se to moc líbilo a těší se na příští dílničku. 12

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

Uvítali bychom, kdybyste posílali náměty pro obě tyto rubriky. Pokračujeme v rubrice Mezi námi. Tentokrát vás seznámíme s úspěšnou vzpěračkou.

Uvítali bychom, kdybyste posílali náměty pro obě tyto rubriky. Pokračujeme v rubrice Mezi námi. Tentokrát vás seznámíme s úspěšnou vzpěračkou. Vážení čtenáři, s příchodem zimy otevíráte již čtvrté číslo Občasníku. Ve škole se rychle rozkoukali žáci prvních ročníků (mnozí si už připadají jako staří mazáci), čtvrťáci (někteří) začínají podléhat

Více

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY III-IV 2014/2015 1 Obsah Užijte si prázdniny, v září se těšíme na nové redaktory... 3 Monika Němečková miluje tvoření všeho druhu... 4 Bezpečnost hlídá vrátný Zdeněk Franc...

Více

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou:

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou: VIP Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl podporou: Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 2/2003-2004. Redakce časopisu se rozšiřuje. Úvodník. Mikulášské klání slavilo úspěch. Sbírka pro Lukáše.

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 2/2003-2004. Redakce časopisu se rozšiřuje. Úvodník. Mikulášské klání slavilo úspěch. Sbírka pro Lukáše. SPORŤÁK 2/2003-2004 školní časopis 7. ZŠ Kolín www.7zskolin.cz Úvodník Ahoj kluci a holky! Dostává se Vám do rukou nové číslo časopisu Sporťák. Doufáme, že vám pomůže příjemně zkrátit čas, který zbývá

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010 PRESLOVÁCI V INDONÉSII Leonardo 8 22 23 MENŠINY MEZI NÁMI Florbal 37 2 Obsah: Dobrý den v adventním čase!... 3 FINANCOVÁNÍ MATURITNÍCH PROJEKTŮ...

Více

Úvodník. Přivítání nových studentů

Úvodník. Přivítání nových studentů 7 8 PaedDr. Karel Kostka ředitel školy Úvodník Milí přátelé, stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přichází první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází ve zmíněném

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 22. 10. 2007 * ročník V * školní rok 2007/2008 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

PŘIJELI JSME, VIDĚLI JSME... 3 BYLI JSME PŘI TOM... 6 NA DOMÁCÍ PŮDĚ... 7. MEZI NÁMI... 10 Stužkovací večírky aneb jak správně je připravit...

PŘIJELI JSME, VIDĚLI JSME... 3 BYLI JSME PŘI TOM... 6 NA DOMÁCÍ PŮDĚ... 7. MEZI NÁMI... 10 Stužkovací večírky aneb jak správně je připravit... PŘIJELI JSME, VIDĚLI JSME... 3 GAUDEAMUS... 3 EXKURZE DO HOTELU SLADOVNA & PANORAMA... 4 Jekyll a Hyde v Městském divadle v Brně... 4 IE4 ve Vídni... 5 HT3 ve Vídni... 5 BYLI JSME PŘI TOM.... 6 Naši veterináři

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

SLAVNÍ PACIENTI A JEJICH NEDUHY (ČASOPIS ÚL) (SP. ODPOVĚĎ: B) LEUKEMIE) nikdo SBĚRAČ PAPÍRU: SBĚRAČ BYLIN: SPORTOVEC 1. 4. TŘÍDA:

SLAVNÍ PACIENTI A JEJICH NEDUHY (ČASOPIS ÚL) (SP. ODPOVĚĎ: B) LEUKEMIE) nikdo SBĚRAČ PAPÍRU: SBĚRAČ BYLIN: SPORTOVEC 1. 4. TŘÍDA: 22. 06. 2010 LÁNSKÝ VÍCEBOJ (4.-8. ROČNÍK, SOUTĚŢ DRUŢSTEV), 0. ROČNÍK, 8 30 22. 06. 2010 PEDAGOGICKÁ RADA 22. 06. 2010 DEN REKORDŮ, 8 00 23. 06. 2010 POSLEDNÍ DEN VYUČOVÁNÍ PODLE ROZVRHU 24.-25. 06. 2010

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

tvrtletník č.5/2015 TadyTam TADY? TAM!

tvrtletník č.5/2015 TadyTam TADY? TAM! tvrtletník č.5/2015 TadyTam TADY? TAM! Milí čtenáři, říkala jsem si, že vydám časopis v listopadu nebo v prosinci. Dobře, tak v lednu. Nakonec budu ráda, když se k vám dostane do konce zimy. Omlouvám se,

Více

EXKURZE. Odborná exkurze třídy OT1. Exkurze třídy OA2

EXKURZE. Odborná exkurze třídy OT1. Exkurze třídy OA2 Stránka 1 z 11 EXKURZE Odborná exkurze třídy OT1 Ve dnech 10. 6. a 11. 6. 2010 se třída OT1 vydala na odbornou exkurzi z Boskovic do Poličky. Starobylé město Polička nám nabídlo pohled na hradby ze 14.

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy název školy Základní škola a mateřská školačeský Těšín Masarykovy sady 104 okres Karviná sídlo školy Masarykovy sady 104, Český Těšín 737 01 Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

Fajn prázdniny všem žákům přeje Jednička

Fajn prázdniny všem žákům přeje Jednička Datum vydání: 18. června 2013 Číslo: 1/2013 Ročník: III Cena: 10,- Kč Nejdůležitější body: Průzkum k DÚ - strana 2 Věřte - nevěřte (o léku Pravopisoreversum) - strana 2 Co plánujete na prázdniny - strana

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

Obsah. Úvodník 3 Ze života školy 4 Exkurze, výlety, školní akce 11 Sport 19 Filmy, seriály, fandom 21 Cestování 22 IX/02

Obsah. Úvodník 3 Ze života školy 4 Exkurze, výlety, školní akce 11 Sport 19 Filmy, seriály, fandom 21 Cestování 22 IX/02 Obsah Úvodník 3 Ze života školy 4 Exkurze, výlety, školní akce 11 Sport 19 Filmy, seriály, fandom 21 Cestování 22 2 IX/02 Úvodník Čas letí jako zblázněný! Ještě stále sami sebe každé ráno přesvědčujeme,

Více

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Ř poslanecké sněmovny, které dopadly pro spoustu lidí překvapivě už jen tím, že se do sněmovny dostalo sedm

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Výroční zpráva 2010-2011 Redakční rada : Jazyková korektura: Grafická sazba: Mgr. Jana Hošková, Ing. Karel Hajţman Mgr. Jana Müllerová

Více

Díky Erasmu poznaly Evropu již tři miliony studentů

Díky Erasmu poznaly Evropu již tři miliony studentů ríjen 2013 Ilustrační foto Díky Erasmu poznaly Evropu již tři miliony studentů CO najdete uvnitř str. 2 > Finští školáci překvapí návštěvníka aktivitou i poctivostí > Národní cena kariérového poradenství

Více

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více