VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09

2 Obsah 1.Základní charakteristika školy Škola Zřizovatel Součásti školy Základní údaje o součástech školy Materiálně-technické podmínky školy Údaje o školské radě Údaje o občanském sdružení při škole Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy Opatření k výuce některých předmětů: Učební plán základní školy Školní družina, která je součástí základní školy Školní klub Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Organizační schéma školy Vedení školy Přehled pracovníků školy Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Údaje o nepedagogických pracovnících Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Podrobný rozpis kurzů Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

3 5.1.Zápis k povinné školní docházce Rozhodnutí ředitele Zápis k předškolnímu vzdělávání Rozhodnutí ředitele Výsledky přijímacího řízení Údaje o přijímacím řízení na střední školu Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Celkové hodnocení a klasifikace žáků Přehled o prospěchu Přehled o chování Celkový přehled: Snížený stupeň z chování: Údaje o zameškaných hodinách Další údaje o žácích Integrovaní žáci: Péče o žáky s SVPU Kroužky při ZŠ Péče o talentované žáky Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí, zřizovatelem a dalšími orgány Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Provedené kontroly ze strany zřizovatele Ostatní kontroly: Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Aktivity školy v jednotlivých měsících ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD

4 9.1.4.PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN Školní výlety Lyžařský vzdělávací zájezd (LVZ) Plavecký výcvik Dopravní výchova Environmentální výchova Hodnocení práce ICT Prezentace školy na veřejnosti Účast školy v soutěžích, olympiádách Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů Sportovní klub Asociace sportovních školních klubů Městské kulturní středisko Adamov Základní umělecká škola Adamov Spolupráce s tělovýchovnými organizacemi ve městě Spolupráce s Tukanem Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci Pedagogicko-psychologická poradna Blansko Spolupráce se Střediskem služeb školám v Brně, pobočkou v Blansku, NDIV Brno Spolupráce s vysokými a středními školami Spolupráce se základními školami Zapojení školy do rozvojových, mezinárodních programů a celostátních projektů

5 11.1.Program podpory zdraví ve škole Zdravé zuby Mezinárodní spolupráce Základní údaje o hospodaření školy (rok 2008) Příjmy Výdaje Hospodářský výsledek Stav fondů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Podpora výuky (nejen) anglického jazyka Rozvoj a realizace projektu podpory výuky cizích jazyků Základní školy a mateřské školy Adamov Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Zhodnocení a závěr

6 1. Základní charakteristika školy 1.1. Škola název školy Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace adresa školy Adamov, Komenského 4 právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Jana Burianová zástupce ředitele: Mgr. Jaroslava Šmerdová zástupce ředitele pro MŠ: Hana Marková kontakt tel.: fax: / Zřizovatel název zřizovatele Město Adamov adresa zřizovatele Adamov, Pod Horkou 2 kontakt tel.: fax:

7 1.3. Součásti školy Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní klub Školní jídelna MŠ Školní jídelna ZŠ kapacita 115 žáků 750 žáků 150 žáků 375 žáků 185 jídel 700 jídel 7

8 1.4. Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu/oddělení Počet pracovník ů Počet žáků na pracovníka MŠ Komenského MŠ Jilemnického ,5 4 13, ,4 Mateřská škola ,89 1. stupeň ZŠ ,5 10,5 14,2 2. stupeň ZŠ ,86 10,6 13,1 Základní škola ,1 13,65 Školní družina ,5 31,2 Školní jídelna MŠ Školní jídelna ZŠ ,7 33, ,1 59, Materiálně-technické podmínky školy Učebny Herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. 16 kmenových učeben 5 heren MŠ, 3 herny ŠD fyzikální a chemická, informatika 2 x, jazyková, dějepisná a zeměpisná, přírodopisná, hudebna, knihovna 2x, cvičný byt, výtvarná výchova, školní klub, multimediální učebna 2 zahrady MŠ hřiště, 2 tělocvičny 2 školní zahrady, universální dílna stavitelný ve všech třídách i pracovnách velmi dobré, pomůcky, hračky a nářadí postupně doplňováno 8

9 Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj velmi dobré, odpovídající potřebám ZŠ velmi dobré, postupně doplňované velmi dobré, PC v každé třídě, videotechnika ve všech třídách 1.stupně dle dlouhodobého záměru školy 1.6. Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 členů Za Město Adamov Jiří Němec Libuše Špačková Jitka Králíčková Za ZŠ a MŠ Adamov Zástupci rodičů žáků Kontakt Mgr. Jaroslava Šmerdová PaedDr. Dalimila Hodańová Mgr. Soňa Karásková Bc. Roman Pilát Marie Neumannová Martina Řezníková Bc. Roman Pilát Školská rada byla ustanovena dle 167 zákona č. 561/2004 Sb , je složena ze 3 zástupců pedagogického sboru, 3 zástupců zřizovatele a 3 zástupců rodičů. Předsedou rady je Bc. Roman Pilát. Rodiče jsou informováni o práci školy prostřednictvím zástupců školské rady a pravidelné výroční zprávy. Další komunikace s rodiči probíhá standardní formou. Spolupráce školy se školskou radou je na velmi dobré úrovni. Škola je otevřená, pokud rodič potřebuje cokoliv konzultovat, prodiskutovat, může přijít po domluvě s vyučujícím nebo vedením školy kdykoliv, mimo stanovený termín konzultačních dnů a třídních schůzek. 9

10 1.7. Údaje o občanském sdružení při škole Registrace Zaměření výchovně vzdělávací práce Kontakt Martina Řezníková Sdružení je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže, o práci žáků a jejich zájmovou činnost. Členové pomáhají při organizaci a zajištění jednotlivých akcí školy. 10

11 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP B/01 Základní škola speciální RVP 0 b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších předpisů Zařazené třídy C/001 Základní škola nebyl přidělen B/001 Pomocná škola nebyl přidělen Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / OBECNÁ ŠKOLA - č.j / NÁRODNÍ ŠKOLA - č.j / ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) Rozšířené vyučování: č.j /96-22 (rozšířené vyučování hudební výchovy) 10 0 č.j /96-22 (rozšířené vyučování výtvarné výchovy) 0 č.j /96-22 (rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných předmětů) 0 č.j / (rozšířené vyučování tělesné výchovy) 0 11

12 č.j / (rozšířené vyučování jazyků) 0 č.j / (rozšířené vyučování informatiky a výpočetní techniky) 1 Výchovné a vzdělávací strategie jsou společným postupem, jak utvořit a rozvíjet klíčové kompetence u žáků po celou dobu jejich školní docházky. Metody a formy práce budeme používat podle úrovně žáků, vzdělávacího oboru tak, aby došlo k maximálně možnému využití potenciálu žáka a k pochopení jednotlivostí celkového obsahu Opatření k výuce některých předmětů: Vzdělávací program Základní škola Základní škola s rozšířenou výukou informatiky Hrou k vědění Volitelné předměty 2.VP Národní program výuky cizích jazyků Nepovinné předměty Výpočetní technika Sportovní hry Cvičení z matematiky Cviční z českého jazyka 3 h - 1.stupeň 1 h - 2.stupeň - 9.ročník Volba povolání Smyslem vzdělávacího procesu bylo: zajištění kvalitní základní výuky všech žáků ve stejném rozsahu a ve třídách s přiměřeným počtem žáků poskytnutí soustavné odborné a komplexní péče o žáky, kteří potřebují zvýšenou pozornost z důvodů sociálních, slabší žáci, žáci s poruchami chování, žáci se specifickými vývojovými poruchami učení - důsledná integrace těchto žáků do běžných tříd, individuální plán výuky pro integrované žáky umožnění rozvoje žáků s mimořádným nadáním nebo zájmem ve spolupráci se ŠD a ŠK (účast na olympiádách, pythagoriádách a soutěžích, zájmové kroužky) 12

13 zabezpečení zdravého fyzického a psychického vývoje dítěte ve spolupráci s odborníky (PPP, SPC, kontaktní centrum, rodinné centrum, referát sociálních věcí, lékař a pod.) zaměření výuky a výchovy v souladu se stávajícími personálními, materiálními a prostorovými podmínkami školy uplatnění moderních forem a metod výuky (využití počítačů při výuce, didaktické techniky) zajištění kladné emoční atmosféry mezi pracovníky školy, intenzivní spolupráce s rodiči, otevřenost školy a ve vztahu k dětem zásadně demokratické přístupy - to vše jako prevenci negativních sociálně patologických jevů prezentace školy před rodičovskou veřejností (nástěnky, výzdoba školy, oken, akademie, psaní do Zpravodaje, webové stránky, vydávání školního časopisu Devítka) realizace programů zaměřených na protidrogovou prevenci, environmentální výchovu (třídění odpadu ve škole dle druhů), zdraví životní styl a volný čas, proti šikanování a xenofobii (využití tělocvičny a školního hřiště, výtvarná činnost) zajištění široké nabídky volnočasových aktivit ve vzdělávacím procesu jsou využívány moderní metody výuky - projektové vyučování, kooperativní a činnostní učení. 13

14 2.4. Učební plán základní školy a) Učební plán vzdělávacího programu Základní škola, čj /96-2, s platností od Předmět Ročník Český jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 1 2 Chemie 2 Fyzika 2 Přírodopis 2 Zeměpis 1 Dějepis 1 Cizí jazyk Rodinná v. 1 Hudební v Výtvarná v Praktické č Občanská v. 1 Tělesná v VP 2 2. VP 1 Týdenní dotace

15 Učební plán pro rozšířené vyučování informatiky a výpočetní techniky č.j / Předmět Ročník Český jazyk 5 Matematika 5 Informatika 3 Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie 2 Fyzika 2 Přírodopis 1 Zeměpis 1 Dějepis 1 Cizí jazyk 4 Rodinná v. 1 Hudební v. 1 Výtvarná v. 1 Praktické č. 1 Občanská v. 1 Tělesná v. 1 2.VP 1 Týdenní dotace 32 Učení plán školního vzdělávacího programu Hrou k vědění (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) Školní vzdělávací program vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cílem základního vzdělávání je pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout jim spolehlivý základ všeobecného vzdělání, orientovaného zejména na situace blízké životu, na praktické 15

16 jednání. Školní vzdělávací program motivuje a podporuje žáky k aktivnímu učení, podporuje jejich pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získávání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. 1.stupeň (ve školním roce 2008/2009 pro ročník) Předmět Týdenní rozložení hodin v ročníku I.st. celk Český jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Anglický jazyk Informatika 1 1 Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Týdenní dotace

17 2.stupeň ( ve školním roce 2008/2009 pro ročník) Týdenní rozložení hodin v ročníku II.st. Předmět Český jazyk Matematika Dějepis Zeměpis Přírodopis Fyzika Chemie Anglický jazyk Další cizí jazyk Informatika 1 1 Občanská a rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Týdenní dotace Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: Specializace : ne Rozšířená výuka : 9. ročník - 1 třída s rozšířenou výukou informatiky - 23 žáků Zaměření: Zdravá škola Informatika a výpočetní technika Environmentální výchova Projektové vyučování Činnostní a kooperativní učení 17

18 2.5. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 3 78 fyz. 3 / přepoč. 2,5 Činnost a výchovné působení vychovatelek v jednotlivých odděleních vychází z požadavků pedagogiky volného času ( ovlivňování volného času, nabídka alternativních aktivit, nabídka pomůcek, her). Podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity, požadavek seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti ). Výchovný program se zaměřuje na tyto základní oblasti: - Výchova ke zdravému životnímu stylu - Posilování komunikačních dovedností - Odpovědnost za své chování - Ovládání negativních citových reakcí - Poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině - Formování životních postojů - Nacházení nových vazeb a souvztažnosti mezi již získanými poznatky z vyučování Tématické plány vychází ze ŠVP pro zájmové vzdělávání. Obsahem zájmového vzdělávání je vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která se člení do pěti tématických okruhů: 1) Místo, kde žijeme 2) Lidé kolem nás 3) Lidé a čas 4) Rozmanitosti přírody 5) Člověk a jeho zdraví 18

19 Zájmové vzdělávání se uskutečňuje zejména těmito formami: - pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností - průběžnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností - příležitostnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností Kroužky školní družiny Název Počet Náplň Vedoucí kroužku žáků Šikovné 7 Rozvoj ručních a výtvarných schopností Dana Špicarová ruce dětí Turistický 17 Podpora zájmu o turistiku Edita Kuběnová Sportovní 11 Rozvoj sportovního zaměření žáků Hana Lébišová 2.6. Školní klub Školní klub je zájmový úsek školy s volnější organizační strukturou pro žáky školy. Školní klub klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti. Pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam být ve skupině dětí, kde jsou zastoupeni jedinci s různými vlohami a vlastnostmi i děti s různými specifickými poruchami. Tyto děti se zapojují do všech činností školního klubu, někdy je nutný individuální přístup. Talentované žáky podporujeme. Pomáhají ostatním žákům, připravují pro ně různé úkoly, kvizy a soutěže. Školní klub navazuje na vzdělávání a výchovu ročníku základní školy. Nabízí zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivací. U žáků podporuje citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učí je chránit si své zdraví, vede je k otevřené komunikaci, rozvíjí schopnost spolupráce a respektování druhého. Zaměřuje se na ochranu životního prostředí. Vede žáky k tvořivosti a rozvíjí jejich estetické vnímání. Respektuje individuální schopnosti a dovednosti žáků. Úkolem je položit základy ke klíčovým kompetencím neboli schopnostem umět trávit volný čas, 19

20 řešit problémy, komunikovat, kompetencím sociálním, občanským a pracovním. Rozvíjí u žáků schopnost samostatného rozhodování, hodnocení a sebehodnocení. Umožňuje kontakt s vrstevníky. ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK Pravidelná činnost 3 46 Fyz. / přepoč. Zájmové kroužky Z činnosti školního klubu : Název Počet žáků Náplň Publicistický 8 Publicistický kroužek vydává každý měsíc školní časopis s názvem Devítka. Školní časopis vychází již 10 roků, redakční radu tvoří zájemci z řad žáků 2.stupně. V časopise jsou zveřejňovány články žáků, které odráží jednotlivé akce školy, rozhovory se zajímavými lidmi, školní projekty, výsledky sportovních soutěží a hry pro nejmenší. Žáci, kteří navštěvují tento kroužek, navštěvují zajímavá místa spojená s publicistikou. Vedoucí kroužku Dalimila Hodaňová Angličtina 7 Žáci druhého stupně, kteří se chtěli Ilona Šturchová zdokonalit v anglickém jazyce navštěvovali kroužek angličtiny. 20

21 Florbal 13 Sportovně založení žáci navštěvovali Stanislav Tůma florbalový kroužek. Získávali další zkušenosti při tréninkové hře a své zkušenosti zúročili na jednotlivých turnajích. Sportovní 16 Žáci zdokonalovali své dovednosti v oblasti míčových a pohybových her. Antonín Kašpárek Taneční 19 Taneční kroužek navštěvovali dívky a hoši se zájmem o tanec a aerobik. Pěstovali své pohybové schopnosti při nacvičování společenských tanců a společných skupinových vystoupeních. Pod vedením svých vedoucích vystupovali na rozmanitých společenských akcích pořádaných školou i jinými organizacemi. Žáci také zahájili polonézou školní ples a svými zajímavými skladbami zpestřili program školního plesu i školní akademie. Olga Tůmová Marie Klepárníková Cestovatelsk ý 6 Žáci se zájmem o poznávání našich zeměpisných a dějepisných zajímavostí navštěvovali cestovatelský kroužek. Aleš Spurný 21

22 Angličtina 13 Žáci prvního stupně, kteří měli zájem Lenka Dohová získat prvotní znalosti v cizím jazyce navštěvovali kroužek angličtiny. Hravou formou se seznamovali s prvními cizojazyčnými výrazy. Připravovali se tak na zahájení výuky anglického jazyka ve školní výuce. Přírodovědn ý 11 V tomto kroužku žáci prověřovali své znalosti z oblasti přírodních věd. Studovali zajímavosti v blízkém okolí školy a prohlubovali své poznatky při ochraně životního prostředí. Eva Pařilová Keramický 8 V tomto kroužku žáci tvořili zejména Olga Hořavová z keramické hlíny. V dílně se učili modelovat objekty a vytvářet nádoby z hlíny. Měli možnost naučit se základům práce na hrnčířském kruhu, základům dekorování, glazování a pálení keramického výrobku. Šikovné ruce 19 Kroužek určený pro žáky prvního stupně. Děti se zabývaly jak keramikou tak jinými rukodělnými činnostmi. Ilona Martochová 22

23 Počítače 8 Rozšíření znalostí z oblasti výpočetní techniky. Jana Horáčková Šachy 9 Zájemci o stolní hru šachy se scházeli k vzájemným soubojům. Petr Lesenský Ruština 5 Žáci získavali prvotní znalosti z ruského jazyka. Jaroslava Šmerdová Italština 9 Žáci poznávali základní prvky italského jazyka. Ilona Šturchová 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1. Organizační schéma školy vedoucí ŠD vychovatel ky učitelé ŘEDITEL zástupce ředitele pro ZŠ asistentka účetní vedoucí učitelka OP vedoucí školního stravování učitelky OP vedoucí kuchařka vychovatel ky vedoucí školník zástupce ředitele vedoucí učitelka OP pro MŠ vedoucí školního stravování školník učitelky kuchařky uklizečky uklizečky 23

24 3.2. Vedení školy Funkce titul vzdělání Ředitel školy Mgr. VŠ - PF Zástupkyně ředitele zástupce statutárního zástupce Mgr. VŠ - PF Vedoucí učitelka ZŠ Ronovská Mgr. VŠ - PF Zástupkyně ředitele pro MŠ SŠ - MŠ Vedoucí učitelka MŠ SŠ - MŠ Výchovný poradce PaedDr. VŠ - PF Metodik PPDZ VŠ - VVŠ Koordinátor ICT Mgr. VŠ - PF Koordinátor EVVO Mgr. VŠ - PF Koordinátor ŠVP Mgr. VŠ - PF Rozšířené vedení školy Předsedové předmětových komisí nebo vedoucí vzdělání metodic. sdružení Metodické sdružení 1. st. ZŠ Mgr. VŠ - PF Metodické sdružení ŠD a ŠK SŠ - vychovatelství Předmětová komise Čj PaedDr. VŠ - PF Předmětová komise M Mgr. VŠ - PF Předmětová komise společenských věd Mgr. VŠ - PF Předmětová komise přírodních věd Mgr. VŠ - PF Předmětová komise výchovných předmětů Mgr. VŠ - PF Vedoucí třídních učitelů Mgr. VŠ - PF 24

25 3.3. Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Fyzický počet Přepočtený počet Počet pracovníků celkem 52 49,5 Počet učitelů ZŠ 22 21,1 Počet vychovatelů ŠD,ŠK 3 2,5 Počet učitelek MŠ 9 9,0 Počet správních zaměstnanců 9 9,1 Počet zaměstnanců ŠJ ZŠ 5 4,1 Počet zaměstnanců ŠJ MŠ 4 3,7 Počet učitelů ZŠ Počet vychovatelů ŠD,ŠK Počet učitelek MŠ Počet správních zaměstnanců Počet zaměstnanců ŠJ ZŠ Počet zaměstnanců ŠJ MŠ 3.4. Údaje o pedagogických pracovnících Všichni pedagogičtí pracovníci mimo tří učitelek (ty však dálkově studují učitelství pro I.st.ZŠ) mají odpovídající vzdělání a kvalifikaci. Na škole se vyučovalo 529 hodin týdně, z toho 463 hodin (87%) vyučováno pedagogickými pracovníky, kteří měli úplnou pedagogickou a odbornou způsobilost k výuce, 25

26 Pedagogič tí pracovníci Funkce Úvazek. Roků ped.praxe Stupeň vzdělán í Aprobace 1. učitelka 1,0 18 VŠ SP, studující 2. učitelka 1,0 33 VŠ 1. st. ZŠ 3. učitel 1,0 6 VŠ M- Z 4. učitelka 1,0 33 VŠ SP, studující 5. učitelka 1,0 3 SŠ studující 1. st. ZŠ 6. učitelka 1,0 30 VŠ Čj - D 7. učitelka 1,0 23 VŠ M - Ch 8. učitelka 1,0 3 VŠ 1.st.ZŠ 9. učitelka 1,0 15 VŠ Čj - Tv 10. učitelka 1,0 17 VŠ 1. st. ZŠ 11. učitel 1,0 nad 32 VŠ M - Tv 12. vychovatelka 1,0 15 VO vychovatelství 13. učitel 1,0 30 VŠ 1. st. ZŠ 14. učitelka 1,0 13 VŠ SP 15. vychovatelka 0,75 nad 32 SŠ vychovatelství 16. učitelka 0,5 nad 32 VŠ Bi - ZzV 17. učitelka 1,0 22 VŠ SP 18. učitel 1,0 11 VŠ D - Z 19. učitelka 1,0 nad 32 VŠ Bi - ZzV 20. učitelka 1,0 25 VŠ M - F 21. vychovatelka 0,75 31 SŠ vychovatelství 22. učitel 1,0 15 VŠ M- Z 23. učitelka 1,0 10 VŠ SP 24. učitelka 0,5 1 VŠ Vv 25. učitelka 1 13 VŠ Pg, Ov 26. učitelka 0,55 5 VŠ Etika, náboženství 27. učitelka 0,82 6 VŠ SP 26

27 Pedagogičtí pracovníci MŠ Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek. Roků ped. praxe Stupeň vzdělán í Aprobace 1. učitelka 1,0 28 SŠ učitelka MŠ 2. učitelka 1,0 28 SŠ učitelka MŠ 3. učitelka 1,0 31 SŠ učitelka MŠ 4. učitelka 1,0 28 SŠ učitelka MŠ 5. učitelka 0,9 18 SŠ učitelka MŠ 6. učitelka 1,0 32 SŠ učitelka MŠ 7. učitelka 0,9 25 SŠ učitelka MŠ 8. učitelka 0,9 28 SŠ učitelka MŠ 3.5. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 72 Učitelé 1. stupně 91 Učitelé 2. stupně 100 Učitelé 2. stupně 69 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2008/09 nastoupili na školu: 1 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2008/09 nastoupili na školu: 1 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2008/09 odešli ze školy: 1 Nepedagogičtí pracovníci - počet : 19 27

28 3.6. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Věk Muži Ženy Celkem % let % let % let % let % 61 a více let % celkem % 18% 82% 100% Muži Ženy let let let let 61 a více let 28

29 3.7. Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 2 samostatná odb. kuchařka 2,0 SOU 6 kuchařka 5,65 SOU 2 ved. školní jídelny ZŠ 1,8 SŠ 4 školník 4,0 SOU 1 účetní 1,0 SŠ 1 administrativní pracovnice 1,0 SŠ 4 uklízečka 2,7 Základní Stupeň vzdělání samostatná odb. kuchařka kuchařka ved. školní jídelny ZŠ školník účetní administrativní pracovnice 29

30 4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy pracovník termín studia instituce název akce financování Institucionální vzdělávání Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně /10 VŠ Koordin átor /09 VŠ Koordin átor ZŠ ZŠ 30

31 patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost g) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy Podrobný rozpis kurzů Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2008/2009 termín název Místo rozsah účastníci Seminář výchovných poradců Blansko 4 D. Hodaňová Organizace sportovních soutěží Blansko 2 A. Kašpárek Setkání ICT koordinátorů Brno 4 J. Horáčková SAS školní matrika Brno 6 J. Horáčková, J. Šmerdová Jazyková výchova ve vzdělávacím programu Blansko 4 S. Karásková, V. Rutová, S. Baborská Setkání ICT koordinátorů - Invex Brno 6 J. Horáčková Kudy z nudy seminář ČJ Brno 5 D. Hodaňová Moderní vyučování poezie Brno 8 D. Janotová Přednáška zaměřená na školskou legislativu Brno 4 S. Baborská Seminář VP Blansko 2 D. Hodaňová Sociálně patologické jevy na ZŠ Brno 8 A. Kašpárek Seminář CAN týrané a zneužívané dítě Výtvarné techniky Názorná ek. výchova Blansko 7 D. Hodaňová Brno 4 O. Hořavová, I. Martochvá Konference Ekolístky Brno 6 L. Dohová, O. Tůmová 31

32 Výtvarné techniky názorná ekologická výchova Blansko 4 L.Dohová, V. Rutová, S. Baborská KONEV Praha 8 L. Dohová Učitel v ohrožení aneb hroší kůže by se hodila Brno 8 O. Hořavová, D. Janotová Klíčové kompetence Brno 4 D. Janotová Začínáme s GIS 8 S. Tůma, A. Spurný Asertivita v praxi Brno 6 S. Karásková, D. Hodaňová Přednáška zaměřené na školní psychologii Brno 8 S. Baborská Vema změny od ledna 2009 Brno 5 J. Šmerdová Prevence násilí mezi dětmi Brno 7 O. Hořavová Vema - náhrada platu za nemoc Brno 5 J. Šmerdová Změny ve školském zákoně Brno 7 J. Šmerdová, J. Burianová Projekty EVVO Brno 4 J. Šmerdová Aktivita a hry pro výuku Aj Brno 8 I. Šturchová Agrese a agresivita u dětí Brno 8 D. Janotová Tvořivé a činnostní učení ve fyzice Brno 4 I. Šturchová Spolupráce školy a rodičů Brno 4 D. Janotová Vema Brno 5 J. Šmerdová odborná způsobilost v elektronice Brno 6 J. Šmerdová Efektivní zvládání krizových situací Brno 8 D. Janotová, I. Šturchová Motivace při výuce chemie Boskovic e 2 J. Horáčková Klima třídy - svoboda Brno 6 D. Janotová seminář SAS Brno 6 J. Horáčková Psychohygiena učitele NIDV Brno 8 D. Hodaňová, 32

33 I. Šturchová Klima třídy Brno 8 D. Janotová Mluvnice a slovní zásoba Fraus 4 D. Hodaňová Silnější pomáhá slabšímu, Brno Blansko Krizové chování školní úrazy (V. Rutová, S. Baborská, J. Šmerdová, D. Hodaňová, D. Janotová, L. Dohová, R. Cupák, J. Burianová, A. Spurný, J. Kratochvíl) SSŠ Brno 6 18 U Matematika v ŠVP SSŠ Brno 6 R. Cupák Metodická konference M jak vyučovat v terénu SSŠ Blansko 5 J. Horáčková, J. Šmerdová Zdravotník zotavovacích akcí 40 S. Tůma Kurz Aj J.Horáčková, H. Doleželová, S. Karásková, V.Rutová, R. Cupák, A. Spurný, O. Tůmová SSŠBrno 35 Kurz německého jazyka SSŠ Brno 35 J. Kratochvíl Vzdělávání učitelek MŠ termín název Místo rozsa h účastníci Rozvoj matematických představ 5 T. Píchová Předškolní pedagogika a ŠVP 7 L.Czetmayerová Řečová výchova v MŠ Brno 4 I. Kosinová, A. Bláhová Průřezová témata cestou dramatické výchovy Ekologické využití materiálů ve Vv Brno 5 B. Gálová 5 H. Marková Od Martina do Matěje Blansko 5 J. Hloušková, L.Czetmayerová Rozvoj matematických představ SSŠ Brno 6 J. Trávníčková, H. Marková, A. Bláhová 33

34 Metodika řečové výchovy SSŠ Brno 6 J.Trávníčková, H. Marková Inspekční činnost v MŠ SSŠ Brno 6 I. Kosinová Krizové chování a úrazy SSŠ Brno 6 I. Kosinová Kriteria školní zralosti 5 H. Marková, A. Bláhová Výtvarné zpracování materiálů 4 J. Trávníčková, Rozvoj grafomotorických dovedností B. Gálová 4 A. Bláhová Od velikonoc k podzimu SSŠ Brno 5 L.Czetmayerová Agrese a agresivita dětí předškolního věku 8 I. Kosinová, T. Píchová Vzdor a tvrdohlavost 4 J. Trávníčková, H. Marková Osobnostní pojetí dítěte 5 L.Czetmayerová Soulad ŠVP s RVP PV 6 H. Marková Krizové chování a úrazy 6 H. Marková J. Hloušková, A. Bláhová 34

35 5. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 5.1. Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2008/ Zápis žáků do prvního ročníku se uskutečnil 21. a 22. ledna K zápisu se poprvé společně se zákonnými zástupci dostavilo 43 dětí. Žádost o odložení školní docházky si podali rodiče 6 dětí. Na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny v Blansku a odborného lékaře rozhodla ředitelka o odložení školní docházky u šesti dětí Rozhodnutí ředitele Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, l Zápis k předškolnímu vzdělávání počet přihlášených dětí k předškolnímu vzdělavání počet dětí přijatých k předškolnímu vzdělavání počet dětí nepřijatých k předškolnímu vzdělavání

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006 Osnova: 1. Charakteristika školy...2 2. Organizace vzdělávání a výchovy...3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání...4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti...6

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2007-08 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2008 Školská rada schválila dne 22.10.2008 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva 2010/2011 V Liberci 31. 8. 2011 Výroční zprávu za školní rok 2010/11: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy pedagogická

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více