DOMOVNI RAD Spolecenstvi Laudova , Praha Uvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOVNI RAD Spolecenstvi Laudova 1025-1027, Praha 6 61.1. Uvod"

Transkript

1 DOMOVNI RAD Spolecenstvi Laudova , Praha Uvod Domovni rad vychazi ze Stanov Spolecenstvi vlastniku, dale jen..spolecenstvi", a vymezuje obecna pravidia chovani v dome, prava a povinnosti vlastniku a uzivatelu bytovych jednotek a nebytovych jednotek (dale jen jednotek) pfi uzivani jednotek, spolecnych prostor a zafizeni domu a rezim zajist'ovani pofadku a cistoty v dome. Domovni Fad je zavazny pro vsechny vlastniky jednotek a jejich uzivatele. Ma prispet k respektovani vzajemnych prav a povinnosti vlastniku a uzivatelu jednotek, aby nedochazelo ke skodam na dome a jeho znehodnocovani, a ma prispet k vytvafeni nekonfliktniho souziti v dome. -mame ateliery 1026, 1027, ktere patri MC a patfitji budoujeste nejakou dobu - proto uzivam jednotek a nikoli bytu cl.2 Uzivani bytove jednotky 1. Vlastnik jednotky, dale jen,,vlastnik",,je povinen uzivat jednotku, spolecne prostory, jakoz i dalsi zafizeni domu radne a podle jejich stavebniho urceni. Pritom je odpovedny za spravne uzivani jednotky i domu vsemi osobami, ktere s nim bydli, kterym jednotku pronajima a ktere jej navstevuji. 2. Vlastnik je povinen ucinit takova opatfeni, aby v nalehavem pripade ( porucha vodovodniho potrubi nebo elektrickeho vedeni, pri pozaru apod. ) a z duvodu provedeni oprav schvalenych Spolecenstvim, byla jeho jednotka zpfistupnena. Za ucelem reseni nepredvidatelnych havarii se vlastniku doporucuje, aby v pripade sve dlouhodobe nepritomnosti predal Vyboru kontakt na osobu, ktera bude mit opravneni jednotku zpristupnit Pokud tak pro tento pripad vlastnik neucini, bude postupovano podle prislusnych predpisu a jednotka bude zpristupnena na naklady vlastnika 3. Vlastnik ma pravo svoji bytovou jednotku na vlastni naklady zdokonalovat a zvysovat jeji komfort. Tyto zmeny musi byt v souladu se stavebnim zakonem, statikou domu, s jeho konstrukci a technickym fesenim. Vlastnik je povinen pozadat Spolecenstvi (vybor) o pfedchozi souhlas ktakovym upravam jednotky, ktere se tykaji ci zasahuji do spolecnych rozvodu, jakoz i k upravam, ktere jsou stavebnimi upravami ve smyslu stavebniho zakona a dalsich obecne zavaznych predpisu. Bez souhlasu neni mozne takove prace zahajit. V pripade provedeni nepovolenych uprav nebo uprav bez pfedchoziho souhlasu Vyboru Spolecenstvi (dale jen,,vybor") muze Vybor vlastnika zadat, aby ve stanovene Ihute uvedl jednotku do puvodniho stavu na vlastni naklady. Kazdy, kdo provadi jakekoli opravy a upravy, odpovida za skody vznikle v jednotlivych jednotkach a na spolecnych castech domu. 4. Zfizovat a umist'ovat rozhlasove a televizni anteny (vcetne satelitnich) na stfese domu ize pouze na stozaru k tomu urcenemu po predchozim

2 projednani s Vyborem tez s ohledem na dana pravidla pro pfistup na strechu. Jinak ize antenu pfipevnit pouze na zabradli lodzie pfislusne jednotky tak, aoy nebranila ostatnim vlastnikum jednotek ve vyhledu ci v pfistupu svetla do jejich jednotky. 5. Vlastnik neni opravnen jakymkofiv zasahovat do plaste domu, kterym jsou i zdi lodzie, k jednotce. cl.3 Udrzovaci a jine povinnosti vlastnika 1. Vlastnici zajist'uji na sve naklady fadne a vcasne provadeni oprav v jednotce a jeji udrzbu vcetne jejiho pfislusenstvi. 2. Vlastnik je povinen bez zbytecneho odkladu odstranit na sve naklady zavady a poskozeni, jez zpusobil na spolecnych castech domu nebo na spolecnem vybaveni domu sam, uzivatele jednotky nebojeho navstevnici. 3. Neodstram-li vlastnik vcas zavady, za ktere odpovida, ucini tak po pfedchozim pisemnem upozorneni vlastnika Vybor na naklady vlastnika jednotky. 4. Zavady a skody zpusobene na spolecnych prostorach a vybaveni domu, jakoz i namety, upozorneni a pfipominky oznami vlastnik pisemne Vyboru, tj. i elektronicky na pfislusnou ovou adresu clenu Vyboru. Pokud se jedna o udalost, ktera vyzaduje neodkladne feseni, provede oznameni Vyboru neprodlene telefonicky. 5. Vlastnik je povinen po pfedchozim oznameni umoznit Vyboru nebo subjektu, ktery vykonava spravu domu, vstup do jednotky za ucelem provedeni odectu, kontroly, pfip, vymeny mefidel tepla, teple a studene vody., 6. Vlastnikje povinen oznamit Vyboru zmenu v poctu osob uzivajicich jednotku nejpozdeji do 30 dnu od okamziku, kdy ke zmene doslo, tato jeho povinnost soucasne vypiyva z obcanskeho zakoniku.. 7. Vlastnik je povinen oznamit Vyboru bez zbytecneho odkladu pfevedeni vlastnickeho prava jednotky na jinou osobu. 8. Vlastnik, ktery jednotku neuziva a nebydli pod jeji adresou, je povinen bezodkladne oznamit Vyboru svoji kontaktni adresu, na kterou mu ize dorucovat pisemnosti Spolecenstvi Udrzovaci povinnosti Vyboru 1. Vybor zajist'uje na zaklade smluv o sprave a o uklidu domu na naklady Spolecenstvi fadnou udrzbu a opravy spolecnych casti domu a jeho bezprostfedniho okoli. Tyto smlouvy obsahuji prava a povinnosti smluvnich stran, rozsah spravy, vysi uhrady za spravu, povinnosti vztahujici se k uklidu domu a jeho okoli, netykaji se vsak udrzby a oprav, za ktere odpovida vlastnik jednotky. cl.5 Uzivani spolecnych prostor a zarizeni 1. Vchody, pruchody, chodby, schodiste a ostatni spolecne prostory musf byt v souladu s pozarnimi a hygienickymi pfedpisy volne, t.j. zcela pruchozi..

3 2. Jizdni kola a detske kocarky Ize umistit pouze ve spolecnych prostorach k tomu urcenych. 3. Umist'ovani jakychkoliv predmetu ve spolecnych prostorach v rozporu s pozarnimi a hygienickymi pfedpisy je zakazano a Vybor ma pravomoc nezadouci pfedmety po pfedchozim upozorneni vlastnika jednotky na jeho naklady odstranit. 4. Ve vsech spolecnych prostorach je zakazano koufit a ukladat hoflave a vybusne materialy. 5. Zpusobi-li vlastnik znecisteni spolecnych prostor nebo chodniku u domu, je povinen znecisteni neprodlene odstranit, jinak bude odstraneno na jeho naklady. cl.6 Uzivani kocarkaren a sklepu 1. Pfi uskladnovani veci ve spolecnych prostorach domu (kocarkarnach) a ve sklepech musi vlastnik dbat na dodrzovani bezpecnostnich, pozarnich a hygienickych predpisu. 2. Vlastnik je povinen zabezpecit, aby veci ulozene ve spolecnych prostorach a sklepech nebyly zdrojem sireni hmyzu a hlodavcu, zapachu apod. cl.7 Vstup do domu, otevirani a zavirani domu a drzeni klicu 1. Umoznit vstup do domu muze kazdy vlastnik nebo uzivatel pouze sve vlastni navsteve a osobe, ktera v dome bydli. 2. Kazdy vlastnik ma pravo na klic od vstupnich dvefi do domu. 3. Klice od uzamykatelnych spolecnych prostor, mistnosti s hlavnimi uzavery vody a od strojoven vytahu jsou ulozeny na miste k tomu urcenem. Informace o miste ulozeni klicu a osobach odpovednych za jejich ulozeni, jsou uvedena na nastence Spolecenstvi a jeho webovych strankach. cl.8 Zajisteni cistoty a pofadku v dome a jeho okoli 1. Spolecenstvi zajist'uje prostfednictvim smluvniho vztahu pofadek a cistotu na chodbach a ve spolecnych prostorach domu a v jeho bezprostfednim okoli. 2. Smeti a odpadky se vysypavaji do kontejneru, do kterych je zakazano odkladat zejmena rozmernejsi pfedmety, stavebni material, sute a vse, co neni beznym domovnim odpadem. Pfi uzivani kontejneru vlastnik jednotky a jeji uzivatel dba na udrzovani cistoty v jejich okoli. 3. Vecny a casovy rezim myti a cisteni spolecnych prostor v dome je vymezen smlouvou uzavfenou mezi Spolecenstvim a tim, kdo uklid provadi. cl.9 Osvetleni domu 1. Vsechny vchody, schodiste a chodby se osvetluji tak, aby byla zajistena bezpecnost osob. 2. V pfipade dlouhodobe poruchy elektrickeho proudu pfijme Vybor opatfeni pro zajisteni nouzoveho osvetleni chodeb, schodu a vchodu do domu Prani a suseni pradla

4 1. Pracky pro domacnost se doporucuje pouzivat od 7:00 do hodin, do 22:00 hodin za pfedpokladu, ze nepusobi hluk a nerusi ostatni vlastniky a uzivatele jednotek. 2. Spolecna susarna se uziva v rezimu, ktery si stanovi a dohodnou vlastnici jednotek. Po pouziti susarnyje kazdy povinen susarnu uklidit. V susarne neni dovoleno skladovat jakekoliv pfedmety, koufit a uzivat otevfeneho ohne. 3. Pfi uzivani lodzie k suseni pradla je nutne dbat na to, aby voda z pradla nestekala na fasadu a lodzie v nizsich podlazich Vykladani veci 1. Pfi pestovani kvetin na oknech a lodziich je treba zabezpecit nadoby s kvetinami proti padu. Pfi jejich zalevani je nutne dbat na to, aby voda nestekala po fasade a oknech ci lodziich v nizsich podlazich. 2. Veskere veci odlozene na oknech a lodziich musi byt zajisteny proti padu. cl.12 Informacni zarizeni v dome Vybor zvefejnuje veskera oznameni na nastence umistene v pfizemi domu domu a na internetovych strankach Spolecenstvi pod adresou Vyvesky, napisy a jina informacni zafizeni vcetne reklam mohou byt umisteny na dome a v dome pouze se souhlasem Vyboru. Vlastnik oznaci postovni schrance v miste k tomu urcenem sve jmeno a pfipadne jmena dalsich uzivatelu bytu ci najemcu. Oznaceni zvonku zajisti Vybor. Spolecenstvi oznami na nastence slozeni Vyboru a dale zde uvede informace o dulezitych telefonnich cislech. Spolecenstvi zabezpeci oznaceni vsech hlavnich uzaveru ( voda, elektfina apod.), vcetne pfistupu k nim. Osoba, ktera uzavfe domovni uzaver vody nebo elektfiny, zajisti, aby jejich uzavfeni a opetovne otevfeni bylo vsem vcas oznameno. Pfipominky, podnety a namety Vyboru se podavaji pisemne do schranky Spolecenstvi (vchod 1026) nebo em na adresy uvedene na nastence ci na webovych strankach Spolecenstvi Domaci zvirata 1. Chovatel domacich zvifat je povinen dbat na to, aby jeho zvife neznecist'ovalo spolecne prostory domu a jeho okoli a pfipadnou necistotu je povinen odstranit. 2. Vlastnik nebo uzivatel jednotky zajisti, aby chovana zvirata neobtezovala hlukem ani zapachem ostatni obyvatele domu Klid v dome 1. Vlastnik jednotky a jeji uzivatel pfizpusobi sve chovani tak, aby bylo v dome zachovano klidne souziti. Bude dbat na dodrzovani zakladnich zasad bydleni

5 v domech s vetsim poctem jednotek a ucini vse, aby sam neobtezoval ostatni vlastnfky jednotek a jejich uzivatele nadmernym hlukem. 2. V dobe nocniho klidu neni dovoleno vykonavat jakoukoliv cinnost pusobici hluk. 3. Nocni klid je v pracovni dny od 22:00 hod. do 6:00 hod., v sobotu, nedeli a o svatcich od 22: 00 hod. do 8:00 hod. 4. Drobne upravy a opravy jednotek, ktere zpusobuji nadmerny hluk ( vrtani otvoru ve zdi atp.) vlastnik vykonava ve vsedni dny od 8:00 hod. do 20:00 hod. a v sobotu v dobe od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 16:00 hod. do 20:00 hod. V nedeli a o svatcich se tyto cinnosti neprovadeji. Provadeni delsi dobu trvajicich a planovanych hlucnych praci v jednotce, je vlastnik jednotky povinen oznamit na nastence nejmene 5 dni pfedem a soucasne uvede predpokladanou dobu provadeni takovych praci. cl.15 Zaver 1. Tento domovni fad je pnstupny na internetovych strankach Spolecenstvi. 2. Tento domovni fad byl schvalen usnesenim Shromazdeni vlastniku ze dne kdy nabyl platnosti a ucinnosti. Vybor Spolecenstvi Laudova

Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ve vlastnictví města Žlutice

Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ve vlastnictví města Žlutice Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ve vlastnictví města Žlutice Rada města Žlutice vydává svým usnesením RM/2012/77/3 ze dne 17.9.2012 s

Více

Domovní řád bytového domu Brandýs nad Labem Na Vinici 1733 Společenství Na Vinici 1733

Domovní řád bytového domu Brandýs nad Labem Na Vinici 1733 Společenství Na Vinici 1733 Domovní řád bytového domu Brandýs nad Labem Na Vinici 1733 Společenství Na Vinici 1733 článek 1. Úvodní ustanovení 1. Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny vlastníky, případně spoluvlastníky

Více

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM SOKOLOVSKÁ 124, 126, 128 A 130. Domovní řád

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM SOKOLOVSKÁ 124, 126, 128 A 130. Domovní řád SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM SOKOLOVSKÁ 124, 126, 128 A 130 Domovní řád Domovní řád Společenství pro dům Sokolovská 124,126, 128 a 130 v Plzni, se sídlem Plzeň, Sokolovská 1133/130, PSČ 323 00 Článek I Úvodní

Více

Společenství pro dům č.p. 1005-1007, ul. Vrchlického v Praze 5

Společenství pro dům č.p. 1005-1007, ul. Vrchlického v Praze 5 Společenství pro dům č.p. 1005-1007, ul. Vrchlického v Praze 5 Motto: Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v bytových domech č.p. 1005, 1006 a

Více

1 Domovní řád společenství vlastníků

1 Domovní řád společenství vlastníků 1 Domovní řád společenství vlastníků který byl přijat shromážděním Společenství vlastníků Jílová or. č. 26 30a, Brno se sídlem Brno, Jílová 141/30, 639 00 Brno dne 20.05.2015, a který stanoví pravidla

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice Článek l Úvodní ustanovení Město České Budějovice (dále v textu "vlastník") svěřilo správu bytových a nebytových objektů

Více

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 Domovní řád platnost od: 1. ledna 2009 Vypracoval:Výbor SVJ Saturnova 1334/31,33 1 Článek I. Úvodní ustanovení Cílem

Více

DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič

DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič Bytové družstvo Botič, Adamovská 1061/11, Praha 4 - Michle Zapsáno v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, oddíl Dr.,Vložka 942 DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič Čl. 1 Úvodní

Více

12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva

12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva Programový bod č.12 programu 2.členské schůze BD P-O 12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva a) Platby a placení b) Domovní řád - Představenstvo, po rozeslání pozvánek s programem 2.čl. schůze

Více

Polyfunkční dům Nedvědovo náměstí 14, Praha 4 PROVOZNÍ - DOMOVNÍ ŘÁD

Polyfunkční dům Nedvědovo náměstí 14, Praha 4 PROVOZNÍ - DOMOVNÍ ŘÁD Polyfunkční dům Nedvědovo náměstí 14, Praha 4 PROVOZNÍ - DOMOVNÍ ŘÁD V Praze 06/2011 ZÁKLADNÍ UDAJE O OBJEKTU Název: Polyfunkční objekt Nedvědovo náměstí 14, 147 00 Praha 4 Majitel:Společenství Vlastníků

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

Změna kanceláře v Rumburku

Změna kanceláře v Rumburku Obsah: Změna kaceláře v Rumburku Domovní řád Nařízení vlády č. 142 TES Media Udržování porádku kolem kontajnerů Sdělení ekonomického úseku Poděkování Úspory tepla vlivem termoregulace Termoregulace v SBDO

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16, 695 03 Hodonín, dále

Více

STANOVY. Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava

STANOVY. Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava STANOVY Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava Část I. Základní ustanovení Stavební bytové družstvo Stavbař, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava Předměstí bylo původním vlastníkem budovy a plnilo

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Seniorský dům Ořech Slivenecká č.p.21, Ořech 252 25. jednatel Zuzana Hájková

PROVOZNÍ ŘÁD Seniorský dům Ořech Slivenecká č.p.21, Ořech 252 25. jednatel Zuzana Hájková PROVOZNÍ ŘÁD Seniorský dům Ořech Slivenecká č.p.21, Ořech 252 25 1. Identifikační údaje a) Seniorský dům Ořech Slivenecká čp.21 252 25 Ořech Tel: 731 126 095 Provozovatel: SD Engineering, s.r.o. Ukrajinská

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

II. Úvodní ustanovení

II. Úvodní ustanovení vzorová nájemní smlouva k pronájmu bytů dle III.1. písm. a), d) / kritérium dle písm.d) může být ve spojení s kritérii dle písm. e), f)/, g), j), l) N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená v souladu s rozhodnutím

Více

Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014

Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014 1 Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014 Společnost RPG Byty, s.r.o. vydává následující podmínky nájmu bytů. Tyto podmínky upravují bližším způsobem práva

Více

PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA

PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA Studentská rezidence Vista Kpt. Vajdy 3046/2 700 30 Ostrava Zábřeh Článek 1. Základní ustanovení 1. Studentská rezidence VISTA (dále jen rezidence) je účelovým zařízením,

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví.

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví. Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon

Více

Bytové družstvo občanů Máj

Bytové družstvo občanů Máj Bytové družstvo občanů Máj Vnitrodružstevní směrnice č. 01/14 Pravidla pro tvorbu a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice (1) Tyto směrnice upravují Čl. 1 Předmět úpravy a) pravidla

Více

Obec Francova Lhota Obecne zavazna vyhlaska obce Francova Lhota c.m 4 \ Rad vefejneho pohfebiste

Obec Francova Lhota Obecne zavazna vyhlaska obce Francova Lhota c.m 4 \ Rad vefejneho pohfebiste is Obec Francova Lhota Obecne zavazna vyhlaska obce Francova Lhota c.m 4 \ Rad vefejneho pohfebiste Zastupitelstvo obce Francova Lhota se usneslo dne 3.5.2002, usn.c.253/22 die 10 pism.a) a 84 odst.2 pism.

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo Obsah: ČÁST PRVÁ... 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... Chyba! Záložka není definována. Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl.

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více