5 Práce v laboratoři. 5.1 Teoretická příprava na měření. 5.2 Testy ve fyzikálním praktiku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 Práce v laboratoři. 5.1 Teoretická příprava na měření. 5.2 Testy ve fyzikálním praktiku"

Transkript

1 5 Práce v laboratoři 5.1 Teoretická příprava na měření Má-li laboratorní cvičení splnit svůj účel, je bezpodmínečně nutné, aby studenti docházeli na každé měření řádně připraveni. Nedostatečná příprava vede k mechanickému provádění jednotlivých úkolů podle pracovního postupu bez hlubšího pochopení fyzikální podstaty problému a zvyšuje nebezpečí poškození měřicích přístrojů. Při měření elektrických úloh může navíc dojít k závažným úrazům. Nejdůležitější část přípravy je přesná formulace problému, který má být řešen. Musíme si jasně uvědomit, co je hlavní cíl měření. Ve skriptech nebo jiné doporučené literatuře je nutno prostudovat příslušnou problematiku tak, abychom získali představu o tom, jaký výsledek měření můžeme očekávat. Do přípravy (podle pokynů na volné listy nebo do laboratorního sešitu) zapíšeme všechny potřebné poznámky a výpisy. Ze základních vztahů vyplyne, které dílčí veličiny mají být změřeny. I když bývá u každé úlohy navržen pracovní postup, předpokládá se, že hlavní zásady experimentální práce a obecné metody měření (např. postupnou, kompenzační apod.) student už ovládá. Je nutné tedy prostudovat i první část skript Úvod do měření nebo nahlédnout do doporučené literatury, kterou vám sdělí učitel. Proměřujeme-li fyzikální závislost, je vhodné předem odhadnout interval hodnot měřených veličin a stanovit počet a rozložení měřených bodů. Uvážíme, kterou oblast dané závislosti je nutno proměřit hustěji. Všechny nejasnosti je nutno konzultovat s učitelem předem. Student musí počítat s tím, že jeho příprava do cvičení bude kontrolována. Při nedostatečné přípravě nebude moci absolvovat cvičení v řádném termínu. Součástí každého úkolu ve fyzikálním měření je úplný a přehledný záznam o měření. Záznam musí být srozumitelný i po delším čase, a to nejen pro studenta, který měření prováděl, ale pro každého, kdo bude chtít měření analyzovat nebo v něm pokračovat. Důležitost tohoto úkolu pro technickou praxi není třeba zdůvodňovat. Poznámky se zapisují v konečné formě současně s měřením do zvláštního sešitu nebo na zvláštní papír, který je nutno nechat podepsat vyučujícím. Přepisování zápisu na čisto je zbytečné a neodpovídá technické praxi. V záhlaví nezapomeňte uvést název a číslo úlohy a datum měření. Záznam musí obsahovat všechny údaje, potřebné ke zpracování celého měření. Je nutné uvést také čísla vzorků a seznam použitých přístrojů a jejich bližší specifikaci, aby bylo možné měření podle potřeby znovu opakovat a odhalit vliv konkrétních přístrojů. 5.2 Testy ve fyzikálním praktiku K rychlému prověření potřebných znalostí slouží ve fyzikálním praktiku vstupní testy zpracovávané na počítačích. V úvodní hodině se studenti dozvědí, u kterých úloh budou v semestru zařazeny. 00-5/1

2 V přihlašovacím formuláři vyplníte uživatelské jméno, které jste obdrželi při zápisu (např. xlospe00), heslem je Vaše ID z Průkazu studenta. Při vlastním testování mohou studenti používat pouze kalkulátor a svou vlastní přípravu; skripta ani jiné pomůcky nejsou povoleny. Po zadání osobních údajů se vygeneruje pět testových otázek. Každá otázka obsahuje 5 volitelných odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Odpovídejte samostatně kliknutím myší na zvolenou volbu A, B, C, D nebo E přepínače ve spodní části stránky s otázkou a poté stiskem tlačítka Odeslat odpověď. Bezprostředně po odeslání je zvolená odpověď zvýrazněna tučným písmem. Zvolenou odpověď je možno opakovaně měnit, započítána je poslední odpověď uložená před vyhodnocením testu. Pokud na danou otázku neodpovíte, je Vám započítána špatná odpověď. Mezi stránkami s otázkami se pohybujete pomocí pěti záložek v horní části okna. Kromě nich je tu záložka Test, která obsahuje přehled aktuálně zvolených odpovědí a tlačítko Vyhodnotit test, kterým je proveden přechod na vyhodnocení testu. Jednotlivé stránky testu můžete zobrazovat v libovolném pořadí, na již navštívené stránky je možné se vracet. V průběhu řešení testu nepoužívejte tlačítka Zpět, Vpřed nebo Aktualizovat, jejich stisk způsobí ukončení testu. Pokud zavřete okno prohlížeče, je test ukončen. Po ukončení testu již není možné test opakovat. V pravém horním rohu se zobrazuje čas, který zbývá do konce testování, celý test trvá zpravidla 10 minut. Po uplynutí celkové doby nebo po stisku tlačítka Vyhodnotit test na stránce Test je provedeno vyhodnocení testu. Jestliže budete odpovídat až těsně před vypršením časového limitu, může se stát, že Vaše odpověď už nebude započítána. Po ukončení testu si můžete výsledek prohlédnout na stránce Test. Ve spodní části stránky s každou otázkou je navíc uvedeno písmeno Vámi zvolené odpovědi a písmeno správné odpovědi. Tlačítkem Konec prohlížení na stránce Test nebo po vypršení časového limitu je ukončeno prohlížení odpovědí a zobrazena stránka s celkovým výsledkem testu. 5.3 Zapojování obvodů Základním předpokladem úspěšné a bezpečné práce v elektrické laboratoři je dokonalá znalost schémat zapojovaných obvodů a pochopení fyzikálních jevů v daném úkolu. Napsat přesný, podrobný a přitom univerzální návod na to, jak konkrétně sestavit skutečný měřicí obvod, není prakticky možné. Přesto bude krajně účelné, aby se hlavně začátečník držel následujících zásad pro zapojování obvodů a pro zacházení s elektrickými přístroji. Jakékoliv elektrické zdroje (el. rozvodná síť, akumulátorové baterie, Westonův normální článek, ale i pokud vstup máme trvale pod napětím výstupní svorky transformátorů, elektronických zdrojů, generátorů nf kmitů, atd.) zapojujeme do obvodu zpočátku pouze jednou svorkou, a to zemněnou. Druhou svorku ( živou ) necháme přímo na zdroji rozpojenou. Síťové vidlice pochopitelně nezasuneme. Obvod začneme zapojovat obvykle od zdroje energeticky nejsilnějšího, resp. nejméně choulostivého na přetížení. Postupně připojujeme další prvky obvodu, a to tak, abychom se pokud možno nejkratší cestou dostali od jedné svorky ke druhé. Přijdeme-li ve schématu do uzlu, není účelné začít zapojovat hned všechny větve. Velmi často se právě zde dopustíme nějaké chyby. Po zapojení hlavního obvodu zapojíme postupně další, popřípadě připojíme boční větve k hlavnímu obvodu. Měřidla přepneme na nejvyšší rozsahy snížíme tak riziko případného poškození přístroje. Měřidla přepínáme na vyšší rozsah při každé změně v zapojení či 00-5/2

3 v podmínkách měření. Zkontrolujeme, nebudou-li překročeny maximální přípustné hodnoty napětí a proudu všech prvků obvodu. Elektronické přístroje potřebují určitou dobu k nažhavení, resp. k teplotní stabilizaci součástí (alespoň 5 až 10 minut). U osciloskopů stáhneme úplně jas obrazovky vždy, když neměříme (přístroj nevypínáme). Časté zapínání a vypínání elektronickým přístrojům neprospívá. V dvojici přívodů rozlišujeme vždy živý a zemněný přívod. Je nutno dát zvlášť dobrý pozor na to, aby živý přívod nebyl zkratován např. tím, že by byl spojen se zemněným přívodem dalšího přístroje, a tedy prostřednictvím zemnících kolíků zásuvek zpět se zemněním původního přístroje. Před připojením k regulovatelným zdrojům (regulační transformátor, potenciometr, reostat apod.) se musíme přesvědčit, jsou-li skutečně nastaveny na minimum omezované hodnoty. Nastavení na minimum nebo alespoň snížení hodnot musíme opakovat před každou změnou v zapojení. Po úplném sestavení obvodu je nutné celé zapojení překontrolovat a pak teprve připojit ke zdroji. V našich laboratořích nesmí žádný student připojit elektrický obvod nebo zařízení ke zdrojům bez vědomí vyučujícího. Při měření pak musíme počítat s tím, že vedle prvků, užívaných ve schématu, se mohou uplatňovat odpory, indukčnosti a kapacity spojovacích vodičů, přechodové odpory, které vznikají na styku dvou vodičů, vnitřní odpory zdrojů, impedance voltmetrů a ampérmetrů a také parazitní termoelektrická napětí. U každého měření musíme posoudit, které z uvedených veličin mohou mít vliv na výsledek měření. 5.4 Bezpečnost práce Pro práci ve fyzikální laboratoři FEKT VUT je stanoví laboratorní řád, s kterým se studenti seznámí v úvodní hodině, a který musí bezpodmínečně dodržovat. Jedná se zejména o následující zásady: 1. Dbát všech upozornění uvedených na bezpečnostních a informačních tabulkách umístěných v laboratoři. 2. Nepoužívat žádné přístroje a zařízení bez prostudování jejich obsluhy. 3. S horkými předměty manipulovat jen pomocí vhodných pomůcek. 4. Okamžitě hlásit vyučujícímu každý úraz v laboratoři. Velkou pozornost je třeba věnovat zejména předcházení úrazům způsobených elektrickým proudem, neboť tuto skutečnost stále ještě mnoho lidí (i poučených) podceňuje. Je všeobecně známo, že na každý organismus působí elektrický proud jinak. Rozhodující veličinou není, jak se většina lidí mylně domnívá, velikost napětí, ale velikost proudu. Velikost napětí, které je lidskému zdraví a případně i životu nebezpečné, závisí totiž na mnoha okolnostech, takže někdy to může být 100 V, jindy až 200 V a v některých případech třeba jen 50 V. To záleží na tom, jaký je: Povrchový odpor těla zpravidla jde o odpor kůže v místě dotyku s vodičem. Tato veličina mění svoji hodnotu s vlhkostí kůže a mívá hodnotu několik kω. 00-5/3

4 Objemový odpor lidského těla který závisí na vzájemné geometrické poloze elektrod (dotýkajících se vodičů), na jejich vzájemné vzdálenosti apod. časový průběh elektrického proudu střídavý proud 50 Hz je daleko nebezpečnější než stejnosměrný proud téže velikosti. Kromě toho je prokázáno, že účinky střídavých proudů vyšších frekvencí jsou menší ve srovnání se střídavými proudy nízkých kmitočtů. Dospělý člověk snese napětí velmi vysoké frekvence až do 100 kv. Kmitočty většiny střídavých proudů používaných v praxi jsou však bohužel takové, že způsobují člověku největší škody na zdraví. Za bezpečný bývá považován stejnosměrný proud do 10 ma a střídavý proud o frekvenci do 100 Hz do 3,5 ma. Jak již bylo uvedeno, o účinku elektrického proudu rozhoduje velikost proudu, který lidským tělem prošel. Dojde-li při veškeré opatrnosti k úrazu elektrickým proudem, je naděje na záchranu postiženého tím větší, čím dříve je mu poskytnuta pomoc. Proto je důležité, aby s první pomocí bylo seznámeno co nejvíce lidí bez ohledu na jejich elektrotechnickou kvalifikaci. Záchranné práce musejí probíhat vždy v tomto pořadí: Vyprostit postiženého Vyproštění je zapotřebí provést co nejrychleji, ale tak, aby nebyl proudem zasažen sám zachránce, a to vypnutím obvodu nebo odtažením postiženého, případně odsunutím vodiče, který úraz způsobil. K odsunutí je třeba použít suchého izolantu, v krajním případě lze vodič uchopit rukou chráněnou několika vrstvami suché tkaniny. Zavést oživovací pokusy V případě, že postižený nedýchá nebo přestal dýchat, nezdržujeme se ošetřováním vedlejších úrazů, ale zahájíme dýchání z plic do plic. Z úst odstraníme překážky, které by mohly dýchání bránit a postiženého položíme na záda. Jeho hlavu zakloníme co nejvíce vzad a otevřeme ústa. Jsou-li křečovitě stažena, neotvíráme je násilím, ale dýcháme nosem postiženého. Provádíme-li dýchání do úst, je zapotřebí zamezit unikání vdechnutého vzduchu nosem. Zpočátku vdechneme asi 10-krát v intervalu jedné sekundy, pak pokračujeme kolem 15 vdechů za jednu minutu. Vdechnutý vzduch vychází samovolně z plic ústy postiženého. Jestliže umělé dýchání není účinné a nemá-li postižený hmatný tep, je třeba začít s nepřímou srdeční masáží. Zachránce položí zápěstí pravé ruky dlaňovou stranou asi 3 až 5 cm nad dolní okraj hrudní kosti postiženého. Levou ruku položí přes pravou a vahou vlastního těla stlačuje rytmicky hrudní kost do hloubky asi 4 až 5 cm rychlostí 100krát za minutu. Vždy na 30 stlačení připadají 2 vdechy metodou z plic do plic. Nepřímá masáž a umělé dýchání se provádí až do oživení postiženého nebo příchodu lékaře. Přivolat lékaře Ohlásit úraz odpovědnému zástupci organizace Měření s laserem Lasery vyvíjejí značné intenzivní záření ve viditelné i neviditelné spektrální oblasti. Uvedené záření škodí osobám a předmětům, především svými tepelnými účinky. Záření laseru může u člověka způsobit poranění pokožky a poškození očí. Může dojít i k poškození hlouběji uložených tkání. Citlivost na účinky laserového záření je individuální. Při práci je nutné dodržování následujících zásad: 00-5/4

5 Laserové záření škodí osobám a předmětům především svými tepelnými účinky může způsobit poškození pokožky i očí. Vstup do laboratoře je povolen pouze studentům, kteří měří danou úlohu. Laser zapíná a vypíná učitel. Dráha laserového paprsku je z bezpečnostních důvodů zakrytována, takže nemůže dojít k náhodnému zasažení oka. Studenti mohou manipulovat pouze těmi ovládacími prvky, které jsou nutné pro splnění úkolu měření. Na sítnici oka nesmí dopadnou paprsek laseru, oko může být poraněno nejen přímými, ale i difusně odraženými paprsky. Při měření je proto nutné sundat z ruky všechny lesklé předměty (hodinky, prsteny apod.). V úvodní hodině laboratorních cvičení musí být studenti prokazatelně seznámeni se zásadami bezpečnosti práce v laserové laboratoři a používání ochranných pomůcek. Stolní lampa, zajišťující nepřímé osvětlení měřících přístrojů, musí být neustále rozsvícena. Při jakékoliv poruše a při nejasnostech je třeba přivolat učitele. Měření se zářiči S radioaktivními látkami lze pracovat pouze v dozimetrické laboratoři, tj. v místnosti 327. Před zahájením výuky musí být studenti prokazatelně seznámeni s těmito pokyny a během výuky je bezpodmínečně dodržovat. Radioaktivní látky užívané při výuce jsou umístěny v olověných skříňkách nebo zařízeních u jednotlivých úloh. Všechny skříňky se zářiči jsou označeny a trvale uzamčeny. Zářiče vydává a po ukončení měření uschovává učitel. V dozimetrické laboratoři je zakázáno jíst, pít a kouřit. Po skončení práce se zářiči se doporučuje umýt si ruce v tekoucí vodě (z důvodů možnosti nepředvídaného vnějšího zamoření). Bližší pokyny ke způsobu práce s jednotlivými zářiči vydává podle potřeby zodpovědný pracovník ve formě dodatků k tomuto řádu (Ing. Jiří Majzner). V případě ztráty zářiče zahájit okamžitě pátrání po zářiči s použitím Geiger-Müllerova čítače. Při jakékoliv poruše a při nejasnostech je třeba přivolat učitele. O ztrátě zářiče informovat vedoucího ústavu a zodpovědného pracovníka. 5.5 Vlastní měření V laboratoři se nejprve před měřením přesvědčte, zda jsou připraveny všechny potřebné přístroje, pečlivě si je prohlédněte a seznamte se s jejich funkcí. Všimněte si a prostudujte pokyny k úloze a do sešitu zaznamenejte všechny změny. Zapište, jaké přístroje skutečně použijete, příp. opravte tabulky. Nebojte se s učitelem prodiskutovat pracovní postup měření, připadá-li vám váš návrh lepší. U některých úloh mohlo dojít ke změnám, které nejsou zachyceny ve skriptech. Poté připravte přístroje k měření, elektrické obvody zapojte podle schématu a požádejte učitele, aby zapojení zkontroloval. Elektrické zdroje může student zapojit až po jeho souhlasu. Z předběžného rozboru přesnosti měření vyplyne, jak přesně potřebujete určit hodnoty jednotlivých dílčích veličin a tomu přizpůsobíte způsob měření. Normální laboratorní měření 00-5/5

6 jsou požadována s přesností do 1 %, někdy až do 5 %. Taková měření vyžadují kvalitní, ale jinak běžné měřicí přístroje a vhodně zvolenou metodu. U orientačních měření připouštíme přesnost do 10 %. Dbejte o správné odečítání hodnot na měřicích přístrojích (pozor na osobní chyby) a správnou manipulaci s nimi. Vždy odhadujte desetiny nejmenších dílků stupnice. Při odečítání hodnot na stupnici musíme dát pozor na chybu z úkosu (tzv. paralaktickou chybu). U nulových metod je potřeba opětovně kontrolovat nulovou polohu přístroje. Zvolený pracovní postup přesně dodržujte a poznamenejte si všechny okolnosti, které by mohly mít vliv na výsledky měření. Chybu určujeme i u jednorázových měření, a to nejčastěji jako mezní odhad chyby. Nezapomeňte proto zaznamenat u elektrických měřicích přístrojů třídu přesnosti. Je důležité, aby student během celého cvičení přivykal kritickému pohledu na vlastní práci. V laboratoři máte za úkol nejen změřit hodnoty zadaných fyzikálních veličin, ale také umět ohodnotit správnost a přesnost naměřených výsledků. Nesoulad mezi naměřenou hodnotou dané fyzikální veličiny a hodnotou očekávanou (obvyklou, tabelovanou) nemusí být ani neočekávaný ani nežádoucí. Naopak je příležitostí k fyzikálnímu pátrání po možných zdrojích tohoto jevu a k získání dalších experimentálních zkušeností. 00-5/6

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Obsah prezentace Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele a jejich vysvětlení Výpočetní a kancelářská technika Kvalifikace

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE V LABORATOŘI 1. Všeobecná ustanovení

ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE V LABORATOŘI 1. Všeobecná ustanovení ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE V LABORATOŘI 1. Všeobecná ustanovení Tato všeobecná ustanovení obsahují základní údaje, které jsou uvedeny ve vyhlášce Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM 1. Působení elektrického proudu na lidský organizmus 2. Postup

Více

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz

Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz Fyzika úloha č. 14 Zatěžovací charakteristika zdroje Cíle Autor: Jan Sigl Změřit zatěžovací charakteristiku různých zdrojů stejnosměrného napětí. Porovnat je, určit elektromotorické

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů G Gymnázium Hranice Přírodní vědy

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přechodových dějů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_

Více

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZE aboratorní úloha č. 2 R obvody sériový a paralelní rezonanční obvod Datum měření: 24. 9. 2011

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Elektrická energie Vojtěch Beneš žák měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření, aplikuje s porozuměním termodynamické

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

UT70A. Návod k obsluze

UT70A. Návod k obsluze UT70A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

Protokol o měření. Jak ho správně zpracovat

Protokol o měření. Jak ho správně zpracovat Protokol o měření Jak ho správně zpracovat OBSAH Co je to protokol? Forma a struktura Jednotlivé části protokolu Příklady Další tipy pro zpracování Co je to protokol o měření? Jedná se o záznam praktického

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ. pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox

Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ. pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox Verze 04/2014 Úvod Tento manuál popisuje základní připojení na webové rozhraní pro ovládání rekuperační jednotky řady Ventbox.

Více

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_1.08_měření VA charakteristiky usměrňovací diody Střední odborná škola a Střední

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197, Ostrov, 363 01 SMĚRNICE č. ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č.1713/2012/sps Traumatologický plán Zpracoval Vydal Ing. Dana Ptáčková Ing. Pavel Žemlička,

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ A ČTENÍ DAT... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

P O U Č E N Í. Obecná ustanovení:

P O U Č E N Í. Obecná ustanovení: P O U Č E N Í o povinnostech studentů z hlediska dodržování pravidel bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární ochrany a předcházení škodám při výuce na TV kurzech a při ostatní výuce TV. Obecná ustanovení:

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

SimBIm uživatelská dokumentace

SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm (zkratka pro Similarity Between Images) je webová aplikace určená pro sběr uživatelských hodnocení podobnosti mezi obrázky. Tyto nasbíraná hodnocení jsou pak většinou

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek Verze: 1.0.0.6 (14. 5. 2012) (c) Copyright 2012. VIKTORIN Computers Tento program podléhá autorským zákonům. Všechna práva vyhrazena! Vývoj aplikace: Jiří Viktorin

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

Návod k obsluze. TERMOGRAF SCAN2001 BlueSENSE. TERMOGRAF SCAN2001 BlueSENSE Termografický systém infračervený

Návod k obsluze. TERMOGRAF SCAN2001 BlueSENSE. TERMOGRAF SCAN2001 BlueSENSE Termografický systém infračervený Návod k obsluze TERMOGRAF SCAN2001 BlueSENSE TERMOGRAF SCAN2001 BlueSENSE Termografický systém infračervený Systém používající SCAN techniky detekce infračerveného záření k tvorbě grafických znázornění

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu.

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON CÍL EXPERIMENTU Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. MODULY A SENZORY PC + program NeuLog TM USB modul USB 200 senzor napětí

Více

ODPOR TERMISTORU. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, 2011

ODPOR TERMISTORU. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, 2011 ODPOR TERMISTORU Pomůcky: voltmetr DVP-BTA, ampérmetr DCP-BTA, teplotní čidlo STS-BTA, LabQuest, zdroj napětí, termistor, reostat, horká voda, led (resp. ledová tříšť), svíčka, sirky, program LoggerPro

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

Digitální elektroměry MGDIZ

Digitální elektroměry MGDIZ Instalace Digitální elektroměry MGDIZ Návod k obsluze a programování Přístroj připojte podle schématu umístěném na vnitřní straně horního výklopného krytu svorkovnice. Svorky 13-15 - řízení tarifu, svorky

Více

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro 1. ročníky tříletých učebních oborů MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ Ing. Arnošt Kabát červenec 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM aneb samé změny, ale nic nového pod sluncem FEL-A6M33BEZ, LS2010/2011 A. Grošpic 1 Možnosti ochrany lidí a zvířat před úrazem el. proudem jsou po mnoho let ustálené,

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XI Název: Charakteristiky diody Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 9.1.2009 Odevzdal

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 21 písm.

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Index Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 4 Popis Přístrojového Panelu.. 5 Vlastnosti

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně:

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: Účtování o přenesení daňové povinnosti Reverse charge Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: DF) V případě obdržení došlé faktury zapište

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

Počítačový napájecí zdroj

Počítačový napájecí zdroj Počítačový napájecí zdroj Počítačový zdroj je jednoduše měnič napětí. Má za úkol přeměnit střídavé napětí ze sítě (230 V / 50 Hz) na napětí stejnosměrné, a to do několika větví (3,3V, 5V, 12V). Komponenty

Více

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Použití zařízení na ochranu proti poruchovému proudu u střídačů SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL a SUNNY TRIPOWER Obsah Při instalaci střídačů

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 11 Dýchací soustava Pro potřeby

Více

Termovizní měření. 1 Teoretický úvod. Cíl cvičení: Detekce lidské kůže na snímcích z termovizní i klasické kamery

Termovizní měření. 1 Teoretický úvod. Cíl cvičení: Detekce lidské kůže na snímcích z termovizní i klasické kamery Termovizní měření Cíl cvičení: Detekce lidské kůže na snímcích z termovizní i klasické kamery 1 Teoretický úvod Termovizní měření Termovizní kamera je přístroj pro bezkontaktní měření teplotních polí na

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Technické parametry: - hmotnost: 1020±20g - rozměry (šxvxh): 153 x 107 x 62 mm - provozní teplota: -5 C +40 C při relativní

Více

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK REZONANČNÍCH OBVODŮ Číslo úlohy 301-3R Zadání

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více