5 Práce v laboratoři. 5.1 Teoretická příprava na měření. 5.2 Testy ve fyzikálním praktiku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 Práce v laboratoři. 5.1 Teoretická příprava na měření. 5.2 Testy ve fyzikálním praktiku"

Transkript

1 5 Práce v laboratoři 5.1 Teoretická příprava na měření Má-li laboratorní cvičení splnit svůj účel, je bezpodmínečně nutné, aby studenti docházeli na každé měření řádně připraveni. Nedostatečná příprava vede k mechanickému provádění jednotlivých úkolů podle pracovního postupu bez hlubšího pochopení fyzikální podstaty problému a zvyšuje nebezpečí poškození měřicích přístrojů. Při měření elektrických úloh může navíc dojít k závažným úrazům. Nejdůležitější část přípravy je přesná formulace problému, který má být řešen. Musíme si jasně uvědomit, co je hlavní cíl měření. Ve skriptech nebo jiné doporučené literatuře je nutno prostudovat příslušnou problematiku tak, abychom získali představu o tom, jaký výsledek měření můžeme očekávat. Do přípravy (podle pokynů na volné listy nebo do laboratorního sešitu) zapíšeme všechny potřebné poznámky a výpisy. Ze základních vztahů vyplyne, které dílčí veličiny mají být změřeny. I když bývá u každé úlohy navržen pracovní postup, předpokládá se, že hlavní zásady experimentální práce a obecné metody měření (např. postupnou, kompenzační apod.) student už ovládá. Je nutné tedy prostudovat i první část skript Úvod do měření nebo nahlédnout do doporučené literatury, kterou vám sdělí učitel. Proměřujeme-li fyzikální závislost, je vhodné předem odhadnout interval hodnot měřených veličin a stanovit počet a rozložení měřených bodů. Uvážíme, kterou oblast dané závislosti je nutno proměřit hustěji. Všechny nejasnosti je nutno konzultovat s učitelem předem. Student musí počítat s tím, že jeho příprava do cvičení bude kontrolována. Při nedostatečné přípravě nebude moci absolvovat cvičení v řádném termínu. Součástí každého úkolu ve fyzikálním měření je úplný a přehledný záznam o měření. Záznam musí být srozumitelný i po delším čase, a to nejen pro studenta, který měření prováděl, ale pro každého, kdo bude chtít měření analyzovat nebo v něm pokračovat. Důležitost tohoto úkolu pro technickou praxi není třeba zdůvodňovat. Poznámky se zapisují v konečné formě současně s měřením do zvláštního sešitu nebo na zvláštní papír, který je nutno nechat podepsat vyučujícím. Přepisování zápisu na čisto je zbytečné a neodpovídá technické praxi. V záhlaví nezapomeňte uvést název a číslo úlohy a datum měření. Záznam musí obsahovat všechny údaje, potřebné ke zpracování celého měření. Je nutné uvést také čísla vzorků a seznam použitých přístrojů a jejich bližší specifikaci, aby bylo možné měření podle potřeby znovu opakovat a odhalit vliv konkrétních přístrojů. 5.2 Testy ve fyzikálním praktiku K rychlému prověření potřebných znalostí slouží ve fyzikálním praktiku vstupní testy zpracovávané na počítačích. V úvodní hodině se studenti dozvědí, u kterých úloh budou v semestru zařazeny. 00-5/1

2 V přihlašovacím formuláři vyplníte uživatelské jméno, které jste obdrželi při zápisu (např. xlospe00), heslem je Vaše ID z Průkazu studenta. Při vlastním testování mohou studenti používat pouze kalkulátor a svou vlastní přípravu; skripta ani jiné pomůcky nejsou povoleny. Po zadání osobních údajů se vygeneruje pět testových otázek. Každá otázka obsahuje 5 volitelných odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Odpovídejte samostatně kliknutím myší na zvolenou volbu A, B, C, D nebo E přepínače ve spodní části stránky s otázkou a poté stiskem tlačítka Odeslat odpověď. Bezprostředně po odeslání je zvolená odpověď zvýrazněna tučným písmem. Zvolenou odpověď je možno opakovaně měnit, započítána je poslední odpověď uložená před vyhodnocením testu. Pokud na danou otázku neodpovíte, je Vám započítána špatná odpověď. Mezi stránkami s otázkami se pohybujete pomocí pěti záložek v horní části okna. Kromě nich je tu záložka Test, která obsahuje přehled aktuálně zvolených odpovědí a tlačítko Vyhodnotit test, kterým je proveden přechod na vyhodnocení testu. Jednotlivé stránky testu můžete zobrazovat v libovolném pořadí, na již navštívené stránky je možné se vracet. V průběhu řešení testu nepoužívejte tlačítka Zpět, Vpřed nebo Aktualizovat, jejich stisk způsobí ukončení testu. Pokud zavřete okno prohlížeče, je test ukončen. Po ukončení testu již není možné test opakovat. V pravém horním rohu se zobrazuje čas, který zbývá do konce testování, celý test trvá zpravidla 10 minut. Po uplynutí celkové doby nebo po stisku tlačítka Vyhodnotit test na stránce Test je provedeno vyhodnocení testu. Jestliže budete odpovídat až těsně před vypršením časového limitu, může se stát, že Vaše odpověď už nebude započítána. Po ukončení testu si můžete výsledek prohlédnout na stránce Test. Ve spodní části stránky s každou otázkou je navíc uvedeno písmeno Vámi zvolené odpovědi a písmeno správné odpovědi. Tlačítkem Konec prohlížení na stránce Test nebo po vypršení časového limitu je ukončeno prohlížení odpovědí a zobrazena stránka s celkovým výsledkem testu. 5.3 Zapojování obvodů Základním předpokladem úspěšné a bezpečné práce v elektrické laboratoři je dokonalá znalost schémat zapojovaných obvodů a pochopení fyzikálních jevů v daném úkolu. Napsat přesný, podrobný a přitom univerzální návod na to, jak konkrétně sestavit skutečný měřicí obvod, není prakticky možné. Přesto bude krajně účelné, aby se hlavně začátečník držel následujících zásad pro zapojování obvodů a pro zacházení s elektrickými přístroji. Jakékoliv elektrické zdroje (el. rozvodná síť, akumulátorové baterie, Westonův normální článek, ale i pokud vstup máme trvale pod napětím výstupní svorky transformátorů, elektronických zdrojů, generátorů nf kmitů, atd.) zapojujeme do obvodu zpočátku pouze jednou svorkou, a to zemněnou. Druhou svorku ( živou ) necháme přímo na zdroji rozpojenou. Síťové vidlice pochopitelně nezasuneme. Obvod začneme zapojovat obvykle od zdroje energeticky nejsilnějšího, resp. nejméně choulostivého na přetížení. Postupně připojujeme další prvky obvodu, a to tak, abychom se pokud možno nejkratší cestou dostali od jedné svorky ke druhé. Přijdeme-li ve schématu do uzlu, není účelné začít zapojovat hned všechny větve. Velmi často se právě zde dopustíme nějaké chyby. Po zapojení hlavního obvodu zapojíme postupně další, popřípadě připojíme boční větve k hlavnímu obvodu. Měřidla přepneme na nejvyšší rozsahy snížíme tak riziko případného poškození přístroje. Měřidla přepínáme na vyšší rozsah při každé změně v zapojení či 00-5/2

3 v podmínkách měření. Zkontrolujeme, nebudou-li překročeny maximální přípustné hodnoty napětí a proudu všech prvků obvodu. Elektronické přístroje potřebují určitou dobu k nažhavení, resp. k teplotní stabilizaci součástí (alespoň 5 až 10 minut). U osciloskopů stáhneme úplně jas obrazovky vždy, když neměříme (přístroj nevypínáme). Časté zapínání a vypínání elektronickým přístrojům neprospívá. V dvojici přívodů rozlišujeme vždy živý a zemněný přívod. Je nutno dát zvlášť dobrý pozor na to, aby živý přívod nebyl zkratován např. tím, že by byl spojen se zemněným přívodem dalšího přístroje, a tedy prostřednictvím zemnících kolíků zásuvek zpět se zemněním původního přístroje. Před připojením k regulovatelným zdrojům (regulační transformátor, potenciometr, reostat apod.) se musíme přesvědčit, jsou-li skutečně nastaveny na minimum omezované hodnoty. Nastavení na minimum nebo alespoň snížení hodnot musíme opakovat před každou změnou v zapojení. Po úplném sestavení obvodu je nutné celé zapojení překontrolovat a pak teprve připojit ke zdroji. V našich laboratořích nesmí žádný student připojit elektrický obvod nebo zařízení ke zdrojům bez vědomí vyučujícího. Při měření pak musíme počítat s tím, že vedle prvků, užívaných ve schématu, se mohou uplatňovat odpory, indukčnosti a kapacity spojovacích vodičů, přechodové odpory, které vznikají na styku dvou vodičů, vnitřní odpory zdrojů, impedance voltmetrů a ampérmetrů a také parazitní termoelektrická napětí. U každého měření musíme posoudit, které z uvedených veličin mohou mít vliv na výsledek měření. 5.4 Bezpečnost práce Pro práci ve fyzikální laboratoři FEKT VUT je stanoví laboratorní řád, s kterým se studenti seznámí v úvodní hodině, a který musí bezpodmínečně dodržovat. Jedná se zejména o následující zásady: 1. Dbát všech upozornění uvedených na bezpečnostních a informačních tabulkách umístěných v laboratoři. 2. Nepoužívat žádné přístroje a zařízení bez prostudování jejich obsluhy. 3. S horkými předměty manipulovat jen pomocí vhodných pomůcek. 4. Okamžitě hlásit vyučujícímu každý úraz v laboratoři. Velkou pozornost je třeba věnovat zejména předcházení úrazům způsobených elektrickým proudem, neboť tuto skutečnost stále ještě mnoho lidí (i poučených) podceňuje. Je všeobecně známo, že na každý organismus působí elektrický proud jinak. Rozhodující veličinou není, jak se většina lidí mylně domnívá, velikost napětí, ale velikost proudu. Velikost napětí, které je lidskému zdraví a případně i životu nebezpečné, závisí totiž na mnoha okolnostech, takže někdy to může být 100 V, jindy až 200 V a v některých případech třeba jen 50 V. To záleží na tom, jaký je: Povrchový odpor těla zpravidla jde o odpor kůže v místě dotyku s vodičem. Tato veličina mění svoji hodnotu s vlhkostí kůže a mívá hodnotu několik kω. 00-5/3

4 Objemový odpor lidského těla který závisí na vzájemné geometrické poloze elektrod (dotýkajících se vodičů), na jejich vzájemné vzdálenosti apod. časový průběh elektrického proudu střídavý proud 50 Hz je daleko nebezpečnější než stejnosměrný proud téže velikosti. Kromě toho je prokázáno, že účinky střídavých proudů vyšších frekvencí jsou menší ve srovnání se střídavými proudy nízkých kmitočtů. Dospělý člověk snese napětí velmi vysoké frekvence až do 100 kv. Kmitočty většiny střídavých proudů používaných v praxi jsou však bohužel takové, že způsobují člověku největší škody na zdraví. Za bezpečný bývá považován stejnosměrný proud do 10 ma a střídavý proud o frekvenci do 100 Hz do 3,5 ma. Jak již bylo uvedeno, o účinku elektrického proudu rozhoduje velikost proudu, který lidským tělem prošel. Dojde-li při veškeré opatrnosti k úrazu elektrickým proudem, je naděje na záchranu postiženého tím větší, čím dříve je mu poskytnuta pomoc. Proto je důležité, aby s první pomocí bylo seznámeno co nejvíce lidí bez ohledu na jejich elektrotechnickou kvalifikaci. Záchranné práce musejí probíhat vždy v tomto pořadí: Vyprostit postiženého Vyproštění je zapotřebí provést co nejrychleji, ale tak, aby nebyl proudem zasažen sám zachránce, a to vypnutím obvodu nebo odtažením postiženého, případně odsunutím vodiče, který úraz způsobil. K odsunutí je třeba použít suchého izolantu, v krajním případě lze vodič uchopit rukou chráněnou několika vrstvami suché tkaniny. Zavést oživovací pokusy V případě, že postižený nedýchá nebo přestal dýchat, nezdržujeme se ošetřováním vedlejších úrazů, ale zahájíme dýchání z plic do plic. Z úst odstraníme překážky, které by mohly dýchání bránit a postiženého položíme na záda. Jeho hlavu zakloníme co nejvíce vzad a otevřeme ústa. Jsou-li křečovitě stažena, neotvíráme je násilím, ale dýcháme nosem postiženého. Provádíme-li dýchání do úst, je zapotřebí zamezit unikání vdechnutého vzduchu nosem. Zpočátku vdechneme asi 10-krát v intervalu jedné sekundy, pak pokračujeme kolem 15 vdechů za jednu minutu. Vdechnutý vzduch vychází samovolně z plic ústy postiženého. Jestliže umělé dýchání není účinné a nemá-li postižený hmatný tep, je třeba začít s nepřímou srdeční masáží. Zachránce položí zápěstí pravé ruky dlaňovou stranou asi 3 až 5 cm nad dolní okraj hrudní kosti postiženého. Levou ruku položí přes pravou a vahou vlastního těla stlačuje rytmicky hrudní kost do hloubky asi 4 až 5 cm rychlostí 100krát za minutu. Vždy na 30 stlačení připadají 2 vdechy metodou z plic do plic. Nepřímá masáž a umělé dýchání se provádí až do oživení postiženého nebo příchodu lékaře. Přivolat lékaře Ohlásit úraz odpovědnému zástupci organizace Měření s laserem Lasery vyvíjejí značné intenzivní záření ve viditelné i neviditelné spektrální oblasti. Uvedené záření škodí osobám a předmětům, především svými tepelnými účinky. Záření laseru může u člověka způsobit poranění pokožky a poškození očí. Může dojít i k poškození hlouběji uložených tkání. Citlivost na účinky laserového záření je individuální. Při práci je nutné dodržování následujících zásad: 00-5/4

5 Laserové záření škodí osobám a předmětům především svými tepelnými účinky může způsobit poškození pokožky i očí. Vstup do laboratoře je povolen pouze studentům, kteří měří danou úlohu. Laser zapíná a vypíná učitel. Dráha laserového paprsku je z bezpečnostních důvodů zakrytována, takže nemůže dojít k náhodnému zasažení oka. Studenti mohou manipulovat pouze těmi ovládacími prvky, které jsou nutné pro splnění úkolu měření. Na sítnici oka nesmí dopadnou paprsek laseru, oko může být poraněno nejen přímými, ale i difusně odraženými paprsky. Při měření je proto nutné sundat z ruky všechny lesklé předměty (hodinky, prsteny apod.). V úvodní hodině laboratorních cvičení musí být studenti prokazatelně seznámeni se zásadami bezpečnosti práce v laserové laboratoři a používání ochranných pomůcek. Stolní lampa, zajišťující nepřímé osvětlení měřících přístrojů, musí být neustále rozsvícena. Při jakékoliv poruše a při nejasnostech je třeba přivolat učitele. Měření se zářiči S radioaktivními látkami lze pracovat pouze v dozimetrické laboratoři, tj. v místnosti 327. Před zahájením výuky musí být studenti prokazatelně seznámeni s těmito pokyny a během výuky je bezpodmínečně dodržovat. Radioaktivní látky užívané při výuce jsou umístěny v olověných skříňkách nebo zařízeních u jednotlivých úloh. Všechny skříňky se zářiči jsou označeny a trvale uzamčeny. Zářiče vydává a po ukončení měření uschovává učitel. V dozimetrické laboratoři je zakázáno jíst, pít a kouřit. Po skončení práce se zářiči se doporučuje umýt si ruce v tekoucí vodě (z důvodů možnosti nepředvídaného vnějšího zamoření). Bližší pokyny ke způsobu práce s jednotlivými zářiči vydává podle potřeby zodpovědný pracovník ve formě dodatků k tomuto řádu (Ing. Jiří Majzner). V případě ztráty zářiče zahájit okamžitě pátrání po zářiči s použitím Geiger-Müllerova čítače. Při jakékoliv poruše a při nejasnostech je třeba přivolat učitele. O ztrátě zářiče informovat vedoucího ústavu a zodpovědného pracovníka. 5.5 Vlastní měření V laboratoři se nejprve před měřením přesvědčte, zda jsou připraveny všechny potřebné přístroje, pečlivě si je prohlédněte a seznamte se s jejich funkcí. Všimněte si a prostudujte pokyny k úloze a do sešitu zaznamenejte všechny změny. Zapište, jaké přístroje skutečně použijete, příp. opravte tabulky. Nebojte se s učitelem prodiskutovat pracovní postup měření, připadá-li vám váš návrh lepší. U některých úloh mohlo dojít ke změnám, které nejsou zachyceny ve skriptech. Poté připravte přístroje k měření, elektrické obvody zapojte podle schématu a požádejte učitele, aby zapojení zkontroloval. Elektrické zdroje může student zapojit až po jeho souhlasu. Z předběžného rozboru přesnosti měření vyplyne, jak přesně potřebujete určit hodnoty jednotlivých dílčích veličin a tomu přizpůsobíte způsob měření. Normální laboratorní měření 00-5/5

6 jsou požadována s přesností do 1 %, někdy až do 5 %. Taková měření vyžadují kvalitní, ale jinak běžné měřicí přístroje a vhodně zvolenou metodu. U orientačních měření připouštíme přesnost do 10 %. Dbejte o správné odečítání hodnot na měřicích přístrojích (pozor na osobní chyby) a správnou manipulaci s nimi. Vždy odhadujte desetiny nejmenších dílků stupnice. Při odečítání hodnot na stupnici musíme dát pozor na chybu z úkosu (tzv. paralaktickou chybu). U nulových metod je potřeba opětovně kontrolovat nulovou polohu přístroje. Zvolený pracovní postup přesně dodržujte a poznamenejte si všechny okolnosti, které by mohly mít vliv na výsledky měření. Chybu určujeme i u jednorázových měření, a to nejčastěji jako mezní odhad chyby. Nezapomeňte proto zaznamenat u elektrických měřicích přístrojů třídu přesnosti. Je důležité, aby student během celého cvičení přivykal kritickému pohledu na vlastní práci. V laboratoři máte za úkol nejen změřit hodnoty zadaných fyzikálních veličin, ale také umět ohodnotit správnost a přesnost naměřených výsledků. Nesoulad mezi naměřenou hodnotou dané fyzikální veličiny a hodnotou očekávanou (obvyklou, tabelovanou) nemusí být ani neočekávaný ani nežádoucí. Naopak je příležitostí k fyzikálnímu pátrání po možných zdrojích tohoto jevu a k získání dalších experimentálních zkušeností. 00-5/6

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Ing. Pavel VYLEGALA 2006 ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ 1. ROČNÍK OBSAH I.pololetí : 1. Bezpečnost práce. 4 2. Úvod do měření. 6 - Měřící

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky ZÁKLADY MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ ZEMĚDĚLSKÝCH MATERIÁLŮ A PRODUKTŮ (Studijní texty určené pro 1. ročník AF ČZU v Praze) doc. Ing.

Více

RIZIKA A JEJICH ANALÝZA

RIZIKA A JEJICH ANALÝZA VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky RIZIKA A JEJICH ANALÝZA 1. Úvod 2. Riziko, jeho aspekty 2.1 Analýza rizik 2.2 Vyhodnocení rizika 3. Příklady hodnocení

Více

Úvod do teorie měření. (stručný výběr otázek a témat)

Úvod do teorie měření. (stručný výběr otázek a témat) Úvod do teorie měření (stručný výběr otázek a témat) Obsah 1. LOGICKÉ SCHÉMA EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE 2. METROLOGIE 3. ZÁKLADNÍ POJMY POČTU PRAVDĚPODOBNOSTI 4. ZÁKLADY TEORIE CHYB 5. NEJISTOTY MĚŘENÍ 6. METODY

Více

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Autoři textu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Brno 0.2.200 Obsah ZAŘAZENÍ PŘEDMĚT VE

Více

Značky a informace na elektrických spotřebičích

Značky a informace na elektrických spotřebičích průvodce Značky a spotřebitele informace na Podepsat elektrických můžeš, spotřebičích přečíst mus 1 1 SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE Značky a informace na elektrických spotřebičích

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ SÚJB 2008 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE Patrik Kania 1 Úvod Infračervená spektroskopie patří do skupiny nedestruktivních analytických metod, kdy zkoumaný vzorek není analýzou nikterak poškozen, a přesto poskytuje informaci

Více

5. Základní předpis v oblasti BOZP

5. Základní předpis v oblasti BOZP ř á í ěř ý í í úč ý č Í Ě á í ř č á Úč ě á í Ž š ě í ě í ř á č ý ří í ě í š á í ř š í ě ů ří š í í í í ň ě í é á é ě ů í í í í á ý Ž ůř ší í é í í ě Ů á í á ů ě á í ě ř Š ý ý ě í Ú é ě í ě é í čá áď á

Více

Člověk v extrémních podmínkách

Člověk v extrémních podmínkách VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ Člověk v extrémních podmínkách Šárka Bernatíková Ostrava 2014 Bernatiková Š., 2014 ISBN 978-80-248-3494-8 Tato kniha

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Brno červen 2013. Schváleno školskou radou dne: 08. července 2013. Ing. Andrzej Bartoś ředitel. Školní řád Dokument

ŠKOLNÍ ŘÁD. Brno červen 2013. Schváleno školskou radou dne: 08. července 2013. Ing. Andrzej Bartoś ředitel. Školní řád Dokument Školní řád Dokument Verze 1.0 Číslo dokumentu: 01/010913 Počet stran: 21 Počet příloh: 0 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy polytechnické, Brno, Jílová 36g Brno červen 2013 Schváleno školskou radou dne: 08. července

Více

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER MSSR (WRM 01/06/12 A WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 A WT 03/11) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 2.2 Datum poslední

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení:

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Základy vztahu k technice a administrativě Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVA 2003 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzenti: Doc. PhDr. Martin

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

TEORIE CHYB A VYROVNÁVACÍ POČET I

TEORIE CHYB A VYROVNÁVACÍ POČET I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF WEIGEL TEORIE CHYB A VYROVNÁVACÍ POČET I GE04_M01 MĚŘICKÉ CHYBY TCHVP Měřické chyby Tento text neprošel jazykovou ani redakční úpravou. Za jazykovou

Více

Analogové elektronické obvody Laboratorní cvičení

Analogové elektronické obvody Laboratorní cvičení FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Analogové elektronické obvody Laboratorní cvičení Autor textu: Prof Ing Dalibor Biolek, CSc Brno 2003 FEKT Vysokého učení

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY Dokument byl vypracován pro Vysoké učení technické v Brně a je nedílnou součástí dokumentace

Více

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ. kolektiv autorů

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ. kolektiv autorů ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ kolektiv autorů Vážení čtenáři, jistě znáte rčení, že zdraví je to nejcennější, co v životě máme. Chránit zdraví, život a důstojnost, předcházet nemocem a zmírňovat lidské

Více

Biologie Projekt Jdeme na to od lesa! Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884

Biologie Projekt Jdeme na to od lesa! Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884 Sada výukových materiálů Biologie Projekt Jdeme na to od lesa! Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884 Dechová ventilace Kosterní soustava Měření EKG Měření krevního tlaku a pulsu Osmotické jevy aneb Proč se

Více

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA 2007 1 I. PRVNÍ POMOC PRVNÍ POMOC... 1 A... 1 ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY... 1 MICHAL PLINTOVIČ... 1 ANTONÍN BAŘINKA...

Více

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 OBSAH Úvod... 4 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 2. Resuscitace dospělého a dítěte... 13 2.1 Náhlá zástava dechu a krevního oběhu

Více

Úvodem POZOR! Závěrem Vám přeji spokojenost s předloženými testy a držím palce všem testovaným. Autor

Úvodem POZOR! Závěrem Vám přeji spokojenost s předloženými testy a držím palce všem testovaným. Autor Úvodem Soubor testových otázek k přezkušování obsluhovatelů motorových vozíků vychází z dlouholeté praxe a různých testů používaných v dřívější době,upravených s ohledem na vývoj legislativy v dané oblasti.

Více