5 Práce v laboratoři. 5.1 Teoretická příprava na měření. 5.2 Testy ve fyzikálním praktiku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 Práce v laboratoři. 5.1 Teoretická příprava na měření. 5.2 Testy ve fyzikálním praktiku"

Transkript

1 5 Práce v laboratoři 5.1 Teoretická příprava na měření Má-li laboratorní cvičení splnit svůj účel, je bezpodmínečně nutné, aby studenti docházeli na každé měření řádně připraveni. Nedostatečná příprava vede k mechanickému provádění jednotlivých úkolů podle pracovního postupu bez hlubšího pochopení fyzikální podstaty problému a zvyšuje nebezpečí poškození měřicích přístrojů. Při měření elektrických úloh může navíc dojít k závažným úrazům. Nejdůležitější část přípravy je přesná formulace problému, který má být řešen. Musíme si jasně uvědomit, co je hlavní cíl měření. Ve skriptech nebo jiné doporučené literatuře je nutno prostudovat příslušnou problematiku tak, abychom získali představu o tom, jaký výsledek měření můžeme očekávat. Do přípravy (podle pokynů na volné listy nebo do laboratorního sešitu) zapíšeme všechny potřebné poznámky a výpisy. Ze základních vztahů vyplyne, které dílčí veličiny mají být změřeny. I když bývá u každé úlohy navržen pracovní postup, předpokládá se, že hlavní zásady experimentální práce a obecné metody měření (např. postupnou, kompenzační apod.) student už ovládá. Je nutné tedy prostudovat i první část skript Úvod do měření nebo nahlédnout do doporučené literatury, kterou vám sdělí učitel. Proměřujeme-li fyzikální závislost, je vhodné předem odhadnout interval hodnot měřených veličin a stanovit počet a rozložení měřených bodů. Uvážíme, kterou oblast dané závislosti je nutno proměřit hustěji. Všechny nejasnosti je nutno konzultovat s učitelem předem. Student musí počítat s tím, že jeho příprava do cvičení bude kontrolována. Při nedostatečné přípravě nebude moci absolvovat cvičení v řádném termínu. Součástí každého úkolu ve fyzikálním měření je úplný a přehledný záznam o měření. Záznam musí být srozumitelný i po delším čase, a to nejen pro studenta, který měření prováděl, ale pro každého, kdo bude chtít měření analyzovat nebo v něm pokračovat. Důležitost tohoto úkolu pro technickou praxi není třeba zdůvodňovat. Poznámky se zapisují v konečné formě současně s měřením do zvláštního sešitu nebo na zvláštní papír, který je nutno nechat podepsat vyučujícím. Přepisování zápisu na čisto je zbytečné a neodpovídá technické praxi. V záhlaví nezapomeňte uvést název a číslo úlohy a datum měření. Záznam musí obsahovat všechny údaje, potřebné ke zpracování celého měření. Je nutné uvést také čísla vzorků a seznam použitých přístrojů a jejich bližší specifikaci, aby bylo možné měření podle potřeby znovu opakovat a odhalit vliv konkrétních přístrojů. 5.2 Testy ve fyzikálním praktiku K rychlému prověření potřebných znalostí slouží ve fyzikálním praktiku vstupní testy zpracovávané na počítačích. V úvodní hodině se studenti dozvědí, u kterých úloh budou v semestru zařazeny. 00-5/1

2 V přihlašovacím formuláři vyplníte uživatelské jméno, které jste obdrželi při zápisu (např. xlospe00), heslem je Vaše ID z Průkazu studenta. Při vlastním testování mohou studenti používat pouze kalkulátor a svou vlastní přípravu; skripta ani jiné pomůcky nejsou povoleny. Po zadání osobních údajů se vygeneruje pět testových otázek. Každá otázka obsahuje 5 volitelných odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Odpovídejte samostatně kliknutím myší na zvolenou volbu A, B, C, D nebo E přepínače ve spodní části stránky s otázkou a poté stiskem tlačítka Odeslat odpověď. Bezprostředně po odeslání je zvolená odpověď zvýrazněna tučným písmem. Zvolenou odpověď je možno opakovaně měnit, započítána je poslední odpověď uložená před vyhodnocením testu. Pokud na danou otázku neodpovíte, je Vám započítána špatná odpověď. Mezi stránkami s otázkami se pohybujete pomocí pěti záložek v horní části okna. Kromě nich je tu záložka Test, která obsahuje přehled aktuálně zvolených odpovědí a tlačítko Vyhodnotit test, kterým je proveden přechod na vyhodnocení testu. Jednotlivé stránky testu můžete zobrazovat v libovolném pořadí, na již navštívené stránky je možné se vracet. V průběhu řešení testu nepoužívejte tlačítka Zpět, Vpřed nebo Aktualizovat, jejich stisk způsobí ukončení testu. Pokud zavřete okno prohlížeče, je test ukončen. Po ukončení testu již není možné test opakovat. V pravém horním rohu se zobrazuje čas, který zbývá do konce testování, celý test trvá zpravidla 10 minut. Po uplynutí celkové doby nebo po stisku tlačítka Vyhodnotit test na stránce Test je provedeno vyhodnocení testu. Jestliže budete odpovídat až těsně před vypršením časového limitu, může se stát, že Vaše odpověď už nebude započítána. Po ukončení testu si můžete výsledek prohlédnout na stránce Test. Ve spodní části stránky s každou otázkou je navíc uvedeno písmeno Vámi zvolené odpovědi a písmeno správné odpovědi. Tlačítkem Konec prohlížení na stránce Test nebo po vypršení časového limitu je ukončeno prohlížení odpovědí a zobrazena stránka s celkovým výsledkem testu. 5.3 Zapojování obvodů Základním předpokladem úspěšné a bezpečné práce v elektrické laboratoři je dokonalá znalost schémat zapojovaných obvodů a pochopení fyzikálních jevů v daném úkolu. Napsat přesný, podrobný a přitom univerzální návod na to, jak konkrétně sestavit skutečný měřicí obvod, není prakticky možné. Přesto bude krajně účelné, aby se hlavně začátečník držel následujících zásad pro zapojování obvodů a pro zacházení s elektrickými přístroji. Jakékoliv elektrické zdroje (el. rozvodná síť, akumulátorové baterie, Westonův normální článek, ale i pokud vstup máme trvale pod napětím výstupní svorky transformátorů, elektronických zdrojů, generátorů nf kmitů, atd.) zapojujeme do obvodu zpočátku pouze jednou svorkou, a to zemněnou. Druhou svorku ( živou ) necháme přímo na zdroji rozpojenou. Síťové vidlice pochopitelně nezasuneme. Obvod začneme zapojovat obvykle od zdroje energeticky nejsilnějšího, resp. nejméně choulostivého na přetížení. Postupně připojujeme další prvky obvodu, a to tak, abychom se pokud možno nejkratší cestou dostali od jedné svorky ke druhé. Přijdeme-li ve schématu do uzlu, není účelné začít zapojovat hned všechny větve. Velmi často se právě zde dopustíme nějaké chyby. Po zapojení hlavního obvodu zapojíme postupně další, popřípadě připojíme boční větve k hlavnímu obvodu. Měřidla přepneme na nejvyšší rozsahy snížíme tak riziko případného poškození přístroje. Měřidla přepínáme na vyšší rozsah při každé změně v zapojení či 00-5/2

3 v podmínkách měření. Zkontrolujeme, nebudou-li překročeny maximální přípustné hodnoty napětí a proudu všech prvků obvodu. Elektronické přístroje potřebují určitou dobu k nažhavení, resp. k teplotní stabilizaci součástí (alespoň 5 až 10 minut). U osciloskopů stáhneme úplně jas obrazovky vždy, když neměříme (přístroj nevypínáme). Časté zapínání a vypínání elektronickým přístrojům neprospívá. V dvojici přívodů rozlišujeme vždy živý a zemněný přívod. Je nutno dát zvlášť dobrý pozor na to, aby živý přívod nebyl zkratován např. tím, že by byl spojen se zemněným přívodem dalšího přístroje, a tedy prostřednictvím zemnících kolíků zásuvek zpět se zemněním původního přístroje. Před připojením k regulovatelným zdrojům (regulační transformátor, potenciometr, reostat apod.) se musíme přesvědčit, jsou-li skutečně nastaveny na minimum omezované hodnoty. Nastavení na minimum nebo alespoň snížení hodnot musíme opakovat před každou změnou v zapojení. Po úplném sestavení obvodu je nutné celé zapojení překontrolovat a pak teprve připojit ke zdroji. V našich laboratořích nesmí žádný student připojit elektrický obvod nebo zařízení ke zdrojům bez vědomí vyučujícího. Při měření pak musíme počítat s tím, že vedle prvků, užívaných ve schématu, se mohou uplatňovat odpory, indukčnosti a kapacity spojovacích vodičů, přechodové odpory, které vznikají na styku dvou vodičů, vnitřní odpory zdrojů, impedance voltmetrů a ampérmetrů a také parazitní termoelektrická napětí. U každého měření musíme posoudit, které z uvedených veličin mohou mít vliv na výsledek měření. 5.4 Bezpečnost práce Pro práci ve fyzikální laboratoři FEKT VUT je stanoví laboratorní řád, s kterým se studenti seznámí v úvodní hodině, a který musí bezpodmínečně dodržovat. Jedná se zejména o následující zásady: 1. Dbát všech upozornění uvedených na bezpečnostních a informačních tabulkách umístěných v laboratoři. 2. Nepoužívat žádné přístroje a zařízení bez prostudování jejich obsluhy. 3. S horkými předměty manipulovat jen pomocí vhodných pomůcek. 4. Okamžitě hlásit vyučujícímu každý úraz v laboratoři. Velkou pozornost je třeba věnovat zejména předcházení úrazům způsobených elektrickým proudem, neboť tuto skutečnost stále ještě mnoho lidí (i poučených) podceňuje. Je všeobecně známo, že na každý organismus působí elektrický proud jinak. Rozhodující veličinou není, jak se většina lidí mylně domnívá, velikost napětí, ale velikost proudu. Velikost napětí, které je lidskému zdraví a případně i životu nebezpečné, závisí totiž na mnoha okolnostech, takže někdy to může být 100 V, jindy až 200 V a v některých případech třeba jen 50 V. To záleží na tom, jaký je: Povrchový odpor těla zpravidla jde o odpor kůže v místě dotyku s vodičem. Tato veličina mění svoji hodnotu s vlhkostí kůže a mívá hodnotu několik kω. 00-5/3

4 Objemový odpor lidského těla který závisí na vzájemné geometrické poloze elektrod (dotýkajících se vodičů), na jejich vzájemné vzdálenosti apod. časový průběh elektrického proudu střídavý proud 50 Hz je daleko nebezpečnější než stejnosměrný proud téže velikosti. Kromě toho je prokázáno, že účinky střídavých proudů vyšších frekvencí jsou menší ve srovnání se střídavými proudy nízkých kmitočtů. Dospělý člověk snese napětí velmi vysoké frekvence až do 100 kv. Kmitočty většiny střídavých proudů používaných v praxi jsou však bohužel takové, že způsobují člověku největší škody na zdraví. Za bezpečný bývá považován stejnosměrný proud do 10 ma a střídavý proud o frekvenci do 100 Hz do 3,5 ma. Jak již bylo uvedeno, o účinku elektrického proudu rozhoduje velikost proudu, který lidským tělem prošel. Dojde-li při veškeré opatrnosti k úrazu elektrickým proudem, je naděje na záchranu postiženého tím větší, čím dříve je mu poskytnuta pomoc. Proto je důležité, aby s první pomocí bylo seznámeno co nejvíce lidí bez ohledu na jejich elektrotechnickou kvalifikaci. Záchranné práce musejí probíhat vždy v tomto pořadí: Vyprostit postiženého Vyproštění je zapotřebí provést co nejrychleji, ale tak, aby nebyl proudem zasažen sám zachránce, a to vypnutím obvodu nebo odtažením postiženého, případně odsunutím vodiče, který úraz způsobil. K odsunutí je třeba použít suchého izolantu, v krajním případě lze vodič uchopit rukou chráněnou několika vrstvami suché tkaniny. Zavést oživovací pokusy V případě, že postižený nedýchá nebo přestal dýchat, nezdržujeme se ošetřováním vedlejších úrazů, ale zahájíme dýchání z plic do plic. Z úst odstraníme překážky, které by mohly dýchání bránit a postiženého položíme na záda. Jeho hlavu zakloníme co nejvíce vzad a otevřeme ústa. Jsou-li křečovitě stažena, neotvíráme je násilím, ale dýcháme nosem postiženého. Provádíme-li dýchání do úst, je zapotřebí zamezit unikání vdechnutého vzduchu nosem. Zpočátku vdechneme asi 10-krát v intervalu jedné sekundy, pak pokračujeme kolem 15 vdechů za jednu minutu. Vdechnutý vzduch vychází samovolně z plic ústy postiženého. Jestliže umělé dýchání není účinné a nemá-li postižený hmatný tep, je třeba začít s nepřímou srdeční masáží. Zachránce položí zápěstí pravé ruky dlaňovou stranou asi 3 až 5 cm nad dolní okraj hrudní kosti postiženého. Levou ruku položí přes pravou a vahou vlastního těla stlačuje rytmicky hrudní kost do hloubky asi 4 až 5 cm rychlostí 100krát za minutu. Vždy na 30 stlačení připadají 2 vdechy metodou z plic do plic. Nepřímá masáž a umělé dýchání se provádí až do oživení postiženého nebo příchodu lékaře. Přivolat lékaře Ohlásit úraz odpovědnému zástupci organizace Měření s laserem Lasery vyvíjejí značné intenzivní záření ve viditelné i neviditelné spektrální oblasti. Uvedené záření škodí osobám a předmětům, především svými tepelnými účinky. Záření laseru může u člověka způsobit poranění pokožky a poškození očí. Může dojít i k poškození hlouběji uložených tkání. Citlivost na účinky laserového záření je individuální. Při práci je nutné dodržování následujících zásad: 00-5/4

5 Laserové záření škodí osobám a předmětům především svými tepelnými účinky může způsobit poškození pokožky i očí. Vstup do laboratoře je povolen pouze studentům, kteří měří danou úlohu. Laser zapíná a vypíná učitel. Dráha laserového paprsku je z bezpečnostních důvodů zakrytována, takže nemůže dojít k náhodnému zasažení oka. Studenti mohou manipulovat pouze těmi ovládacími prvky, které jsou nutné pro splnění úkolu měření. Na sítnici oka nesmí dopadnou paprsek laseru, oko může být poraněno nejen přímými, ale i difusně odraženými paprsky. Při měření je proto nutné sundat z ruky všechny lesklé předměty (hodinky, prsteny apod.). V úvodní hodině laboratorních cvičení musí být studenti prokazatelně seznámeni se zásadami bezpečnosti práce v laserové laboratoři a používání ochranných pomůcek. Stolní lampa, zajišťující nepřímé osvětlení měřících přístrojů, musí být neustále rozsvícena. Při jakékoliv poruše a při nejasnostech je třeba přivolat učitele. Měření se zářiči S radioaktivními látkami lze pracovat pouze v dozimetrické laboratoři, tj. v místnosti 327. Před zahájením výuky musí být studenti prokazatelně seznámeni s těmito pokyny a během výuky je bezpodmínečně dodržovat. Radioaktivní látky užívané při výuce jsou umístěny v olověných skříňkách nebo zařízeních u jednotlivých úloh. Všechny skříňky se zářiči jsou označeny a trvale uzamčeny. Zářiče vydává a po ukončení měření uschovává učitel. V dozimetrické laboratoři je zakázáno jíst, pít a kouřit. Po skončení práce se zářiči se doporučuje umýt si ruce v tekoucí vodě (z důvodů možnosti nepředvídaného vnějšího zamoření). Bližší pokyny ke způsobu práce s jednotlivými zářiči vydává podle potřeby zodpovědný pracovník ve formě dodatků k tomuto řádu (Ing. Jiří Majzner). V případě ztráty zářiče zahájit okamžitě pátrání po zářiči s použitím Geiger-Müllerova čítače. Při jakékoliv poruše a při nejasnostech je třeba přivolat učitele. O ztrátě zářiče informovat vedoucího ústavu a zodpovědného pracovníka. 5.5 Vlastní měření V laboratoři se nejprve před měřením přesvědčte, zda jsou připraveny všechny potřebné přístroje, pečlivě si je prohlédněte a seznamte se s jejich funkcí. Všimněte si a prostudujte pokyny k úloze a do sešitu zaznamenejte všechny změny. Zapište, jaké přístroje skutečně použijete, příp. opravte tabulky. Nebojte se s učitelem prodiskutovat pracovní postup měření, připadá-li vám váš návrh lepší. U některých úloh mohlo dojít ke změnám, které nejsou zachyceny ve skriptech. Poté připravte přístroje k měření, elektrické obvody zapojte podle schématu a požádejte učitele, aby zapojení zkontroloval. Elektrické zdroje může student zapojit až po jeho souhlasu. Z předběžného rozboru přesnosti měření vyplyne, jak přesně potřebujete určit hodnoty jednotlivých dílčích veličin a tomu přizpůsobíte způsob měření. Normální laboratorní měření 00-5/5

6 jsou požadována s přesností do 1 %, někdy až do 5 %. Taková měření vyžadují kvalitní, ale jinak běžné měřicí přístroje a vhodně zvolenou metodu. U orientačních měření připouštíme přesnost do 10 %. Dbejte o správné odečítání hodnot na měřicích přístrojích (pozor na osobní chyby) a správnou manipulaci s nimi. Vždy odhadujte desetiny nejmenších dílků stupnice. Při odečítání hodnot na stupnici musíme dát pozor na chybu z úkosu (tzv. paralaktickou chybu). U nulových metod je potřeba opětovně kontrolovat nulovou polohu přístroje. Zvolený pracovní postup přesně dodržujte a poznamenejte si všechny okolnosti, které by mohly mít vliv na výsledky měření. Chybu určujeme i u jednorázových měření, a to nejčastěji jako mezní odhad chyby. Nezapomeňte proto zaznamenat u elektrických měřicích přístrojů třídu přesnosti. Je důležité, aby student během celého cvičení přivykal kritickému pohledu na vlastní práci. V laboratoři máte za úkol nejen změřit hodnoty zadaných fyzikálních veličin, ale také umět ohodnotit správnost a přesnost naměřených výsledků. Nesoulad mezi naměřenou hodnotou dané fyzikální veličiny a hodnotou očekávanou (obvyklou, tabelovanou) nemusí být ani neočekávaný ani nežádoucí. Naopak je příležitostí k fyzikálnímu pátrání po možných zdrojích tohoto jevu a k získání dalších experimentálních zkušeností. 00-5/6

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 1 Bezpečnost práce, měření proudu

Více

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem BOZP První pomoc První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP První pomoc (1/7) Působení el. proudu

Více

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Cíle cvičení: seznámit se s laboratorním zdrojem stejnosměrných napětí Diametral P230R51D, seznámit se s výchylkovým (ručkovým) multimetrem

Více

Digitální měřící kleště VE 2608

Digitální měřící kleště VE 2608 Digitální měřící kleště VE 2608 Použití: Měřící kleště jsou především určeny pro měření DC a AC proudů bez rozpojení obvodu. Dále slouží pro měření napětí DC a AC, měření odporů, kapacit, frekvence, pospojení

Více

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb BOZP Vyhláška 50 Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP Test 50 (1/16) 1. VYHLÁŠKA 50/78 Sb. URČUJE: 1) POVINNOST PRIHLAŠOVAT

Více

pracovní list studenta Střídavý proud Fázové posunutí napětí a proudu na cívce Pavel Böhm

pracovní list studenta Střídavý proud Fázové posunutí napětí a proudu na cívce Pavel Böhm pracovní list studenta Střídavý proud Pavel Böhm Výstup RVP: Klíčová slova: žák měří vybrané veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření RC obvody, střídavý proud, induktance, impedance,

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ME II 4.7.1. Kontrola,měření a opravy obvodů I Obor: Mechanik - elekronik Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Michal Gregárek Střední průmyslová škola Uherský Brod,

Více

II. Bezpečnost práce

II. Bezpečnost práce II. Bezpečnost práce 1. Příčiny vzniku úrazu elektrickým proudem Při práci na elektrických zařízeních je zapotřebí vždy pamatovat na ochranu člověka před dotykem živých částí instalace. Jsou to takové

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb.

POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb. POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb. Vyhláška č. 50/1978 Sb. stanoví stupně odborné způsobilosti (kvalifikaci) pracovníků, kteří obsluhují elektrická zařízení, nebo na nich pracují, práci na nich

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů. Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 2. Měření funkce proudových chráničů. ing. Jan Vaňuš leden 2008 Měření funkce proudových chráničů. Úkol měření: 1.

Více

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem FJFI ČVUT v Praze Fyzikální praktikum I Úloha 9 Verze 161010 Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem Abstrakt: V úloze si osvojíte práci s jednoduchými elektrickými obvody.

Více

Dotyk osoby s elektrickým zařízením

Dotyk osoby s elektrickým zařízením Dotyk osoby s elektrickým zařízením Dotkne-li se osoba části zařízení, která je pod napětím, začne procházet el. proud obvodem: část pod napětím + přechodový odpor část-prst + odpor těla + přechodový odpor

Více

MATRIX DC Napájecí Zdroj

MATRIX DC Napájecí Zdroj 1. ÚVOD 2. VYRÁBĚNÉ MODELY 3. SPECIFIKACE 3-1 Všeobecná 3.2 Specifikace 4. OVLÁDÁNÍ A INDIKACE NA ČELNÍM PANELU a. Čelní panel b. Zadní panel c. 6005L/3010L/1820L/3020L Čelní Panel d. 6005L/3010L/1820L/3020L

Více

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Obsah prezentace Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele a jejich vysvětlení Výpočetní a kancelářská technika Kvalifikace

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.2 Diagnostická měření (pracovní listy) Kapitola

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče 7 Kapitola 2 Měření elektrických odporů 2 Úvod Ohmův zákon definuje ohmický odpor, zkráceně jen odpor, R elektrického vodiče jako konstantu úměrnosti mezi stejnosměrným proudem I, který protéká vodičem

Více

VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě

VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě Střední

Více

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Antonín ŠEVČÍK, Rudolf HUNA Platnost ČSN/STN EN 60974-4 od 01/09/2007 je ve všech

Více

VY_52_INOVACE_2NOV63. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 13. 3. 2013 Ročník: 9.

VY_52_INOVACE_2NOV63. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 13. 3. 2013 Ročník: 9. VY_52_INOVACE_2NOV63 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 13. 3. 2013 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Elektromagnetické a světelné děje Téma: Elektrický

Více

V-A charakteristika polovodičové diody

V-A charakteristika polovodičové diody FYZIKA V-A charakteristika polovodičové diody Studenti změří napětí na diodě a proud procházející diodou. Z naměřených hodnot sestrojí voltampérovou charakteristiku. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková

Více

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

Základy elektrického měření Milan Kulhánek Základy elektrického měření Milan Kulhánek Obsah 1. Základní elektrotechnické veličiny...3 2. Metody elektrického měření...4 3. Chyby při měření...5 4. Citlivost měřících přístrojů...6 5. Měřící přístroje...7

Více

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory 1.2 Stabilizátory 1.2.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku Zenerovy diody 2. Změřte zatěžovací charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou diodou 3. Změřte převodní charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

Odborný technický dozor

Odborný technický dozor Odborný technický dozor Oblast logistického zabezpečení, která řeší: určená technická zařízení: oblast elektro oblast tlaku oblast zdvihu oblast plynu vede evidenci těchto zařízení a zabezpečuje jejich

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tematická sada:

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 První pomoc

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: / novace a zkvalitnění výuky prostřednictvím CT Sada: 0 Číslo materiálu: VY_3_NOVACE_

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

MT /2 Měřič Kapacity

MT /2 Měřič Kapacity MT-5110 3 1/2 Měřič Kapacity Provozní Manuál 1. VLASTNOSTI Snadné a přesné odečtení hodnoty. Vysoká přesnost měření. Měření je možno uskutečnit i v přítomnosti silných magnetických polí. LSI-obvod poskytuje

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu Revize elektrických zařízení (EZ) Provádí se: před uvedením EZ do provozu Výchozí revize při zakoupení spotřebiče je nahrazena Záručním listem ve stanovených termínech Periodické revize po opravách a rekonstrukcích

Více

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) 1) Z čeho musí sestávat ochranné opatření?

Více

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze Digitální teploměr Model DM-300 Návod k obsluze Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Úvod Tento přístroj je digitální

Více

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60 Základní pravidlo: nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné, a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné za normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy. Důležité pojmy:

Více

VY_52_INOVACE_2NOV38. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

VY_52_INOVACE_2NOV38. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9. VY_52_INOVACE_2NOV38 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 19. 9. 2012 Ročník: 8. a 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Elektromagnetické a světelné děje Téma: Využití

Více

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ AX-M266C Návod k obsluze 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Klešťový měřící přístroj je úplně přenosným přístrojem, je opatřen velkým LCD displejem 3 ½ digity a funkci testu izolace

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

Laboratorní cvičení č.11

Laboratorní cvičení č.11 aboratorní cvičení č.11 Název: Měření indukčnosti rezonanční metodou Zadání: Zjistěte velikost indukčnosti předložených cívek sériovou i paralelní rezonační metodou, výsledek porovnejte s údajem zjištěným

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.2 Diagnostická měření (pracovní listy) Kapitola

Více

MĚŘENÍ NA ELEKTROINSTALACI NÍZKÉHO NAPĚTÍ

MĚŘENÍ NA ELEKTROINSTALACI NÍZKÉHO NAPĚTÍ Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava MĚŘENÍ NA ELEKTROINSTALACI NÍZKÉHO NAPĚTÍ Návody do měření Říjen 2009 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. 1 Úkol měření: V tomto laboratorním

Více

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

Více

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity RIEDL 3.EB-6-1/8 1.ZADÁNÍ a) Změřte indukčnosti předložených cívek ohmovou metodou při obou možných způsobech zapojení měřících přístrojů. b) Měření proveďte při kmitočtech měřeného proudu 50, 100, 400

Více

Digitální multimetr Kat. číslo

Digitální multimetr Kat. číslo Digitální multimetr Kat. číslo 111.4020 Strana 1 z 6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento multimetr je vyroben v souladu s normou IEC 1010, platnou pro elektronické měřicí přístroje kategorie přepětí CAT II a třídy

Více

Jméno a příjmení. Ročník

Jméno a příjmení. Ročník FYZIKÁLNÍ PRAKTIK FEKT VT BRNO Jméno a příjmení Ročník 1 Obor Stud. skupina Kroužek Spolupracoval ěřeno dne Odevzdáno dne ID Lab. skup. Příprava Opravy čitel Hodnocení Název úlohy Číslo úlohy zs015 1.

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tematická sada:

Více

ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ

ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ TÉMA Určení voltampérových charakteristik spotřebičů ÚKOLY Proměřte závislost proudu na napětí u žárovky a třech technických rezistorů a termistoru. Sestrojte jejich voltampérové

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.2 Diagnostická měření (pracovní listy) Kapitola

Více

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ. Společnost pro kvalitu školy, o. s. část třetí. testování žáků

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ. Společnost pro kvalitu školy, o. s. část třetí. testování žáků Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Společnost pro kvalitu školy, o. s. část třetí testování žáků Ostrava 2012 1 Obsah Úvod:... 3 1. Přihlášení žáka... 3 2. Testování žáka... 5 2.1. Úvodní

Více

VY_52_INOVACE_2NOV40. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 30. 10. 2012 Ročník: 9.

VY_52_INOVACE_2NOV40. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 30. 10. 2012 Ročník: 9. VY_5_IOVACE_OV40 Autor: Mgr. Jakub ovák Datum: 30. 0. 0 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Elektromagnetické a světelné děje Téma: Transformátor Metodický

Více

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIK 1. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIK 1. ročník šestiletého studia

Více

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2. http://bezpecnost.feld.cvut.cz

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2. http://bezpecnost.feld.cvut.cz BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2 http://bezpecnost.feld.cvut.cz Systém bezpečnostních předmětů na ČVUT FEL v Praze Bezpečnostní předmět Symbol Termín Program Studium Základní školení BOZP BPZS Na začátku

Více

7 ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ STATICKÉ ZDROJOVNY PŘES ETHERNET

7 ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ STATICKÉ ZDROJOVNY PŘES ETHERNET 7 ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ STATICKÉ ZDROJOVNY PŘES ETHERNET Jan Rücker VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav Elektroenergetiky 1. Úvod Pro ústav Elektroenegetiky

Více

7. Měření na elektrických přístrojích

7. Měření na elektrických přístrojích Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 7. Návod pro měření Ing. Jan Otýpka, Ing. Pavel Svoboda Poslední úprava 2014 Cíl měření: 1. Prakticky ověřte funkci těchto

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM Pocket verze

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM Pocket verze Pocket verze MULTIMETR Model : DM-9020 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným potížím. Přečtěte si

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud)

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) 1. Obecný cíl předmětu: Předmět Elektrická měření je profilujícím předmětem studijního oboru Elektrotechnika.

Více

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω Měření odporu Elektrický odpor základní vlastnost všech pasivních a aktivních prvků přímé měření ohmmetrem nepříliš přesné používáme nepřímé měřící metody výchylkové můstkové rozsah odporů ovlivňující

Více

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy: 1 Pracovní úkoly 1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy: (a) cívka bez jádra (b) cívka s otevřeným jádrem (c) cívka s uzavřeným jádrem 2. Přímou metodou změřte odpor

Více

Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu

Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu Jištění a ochrana elektrických rozvodů nízkého napětí před požárem Ochrana před nežádoucími účinky elektrického proudu na živý organismus

Více

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III 9. Vzájemné spojení ochranného vodiče, uzemňovacího přívodu, kovového potrubí, kovových konstrukčních částí a kovových konstrukčních výztuží, se nazývá a/ ochrana nevodivým okolím b/ pracovní uzemnění

Více

6. BEZPEČNOST PRÁCE VE FYZIKÁLNÍ LABORATOŘI

6. BEZPEČNOST PRÁCE VE FYZIKÁLNÍ LABORATOŘI 6. BEZPEČNOST PRÁCE VE FYZIKÁLNÍ LABORATOŘI 6.1. Rizika při práci v laboratoři I když je fyzikální měření pro studenty koncipováno tak, že možná rizika jsou podle platných předpisů snížena na minimum,

Více

1.1 Měření parametrů transformátorů

1.1 Měření parametrů transformátorů 1.1 Měření parametrů transformátorů Cíle kapitoly: Jedním z cílů úlohy je stanovit základní parametry dvou rozdílných třífázových transformátorů. Dvojice transformátorů tak bude podrobena měření naprázdno

Více

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu: Úloha číslo 1 Zapojení integrovaného obvodu MA 785 jako zdroje napětí a zdroje proudu Úvod: ílem úlohy je procvičit techniku měření napětí a proudu v obvodové struktuře, měření vnitřní impedance zdroje,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.2 Diagnostická měření (pracovní listy) Kapitola

Více

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE. VYHLÁŠKA č. 50/1978 Sb

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE. VYHLÁŠKA č. 50/1978 Sb BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE VYHLÁŠKA č. 50/1978 Sb Poučení z vyhlášky č.50/1978 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu Vyhláška č.50/1978 Sb. stanoví stupně odborné způsobilosti

Více

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor Technická měření v bezpečnostním inženýrství Čís. úlohy: 6 Název úlohy: Elektrická měření proud, napětí, odpor Úkol měření a) Změřte v propustném i závěrném směru voltampérovou charakteristiku - křemíkové

Více

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Měření vlastností lineárních stabilizátorů Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Cílem měření je seznámit se s funkcí a základními vlastnostmi jednoduchých lineárních stabilizátorů

Více

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Studenti se naučí, jak zacházet s přístroji

Více

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu 13 13.1 Zadání 1) Změřte hodnotu indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru RC můstkem, z naměřených hodnot vypočítej rezonanční kmitočet. 2) Generátorem nastavujte frekvenci v rozsahu od 0,1 * f REZ do

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

PROVOZNÍ NÁVOD. Obj. č.: 11 44 48

PROVOZNÍ NÁVOD. Obj. č.: 11 44 48 PROVOZNÍ NÁVOD Miniaturní generátor vysokého napětí FG pro elektrické ploty Obj. č.: 11 44 48 Tento generátor vysokého napětí firmy Kemo pro ohradníky a elektrické ploty (oplocení pastvin, výběhy) generuje

Více

Otáčkoměr MS6208B R298B

Otáčkoměr MS6208B R298B Otáčkoměr MS6208B R298B Návod k použití 1 MS6208B je bezkontaktní otáčkoměr se stabilním provedením, vysokou spolehlivostí a vysokou bezpečností. Jádrem přístroje je vysokorychlostní integrovaný obvod.

Více

Rezonance v obvodu RLC

Rezonance v obvodu RLC 99 Pomůcky: Systém ISES, moduly: voltmetr, ampérmetr, dva kondenzátory na destičkách (černý a stříbrný), dvě cívky na uzavřeném jádře s pohyblivým jhem, rezistor 100 Ω, 7 spojovacích vodičů, 2 krokosvorky,

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů tyristoru, část 3-5-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů tyristoru, část 3-5-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W)

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W) REDL 3.EB 11 1/13 1.ZADÁNÍ Změřte statické charakteristiky tranzistoru K605 v zapojení se společným emitorem a) Změřte výstupní charakteristiky naprázdno C =f( CE ) pro B =1, 2, 4, 6, 8, 10, 15mA do CE

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

2. téma Bezpečná práce s elektrickým zařízením

2. téma Bezpečná práce s elektrickým zařízením 2. téma Bezpečná práce s elektrickým zařízením 7 pravidel pro ochranu před úrazem elektrickým proudem Nelézt na sloupy a stožáry elektrického vedení a ani na transformátorové budky, nelézt na stromy v

Více

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Elektrický proud Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Vodivé kapaliny : Usměrněný pohyb iontů Ionizované plyny: Usměrněný pohyb iontů

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd.

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. MT-3102 Multimetr klešťový Uživatelský manuál První vydání 2010 2010 Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. Úvod Klešťový multimetr MT-3102 je 3 1/2 číslový LCD multimetr pro měření AC a DC napětí,

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF K Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. V Název: Měření osciloskopem Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 1.1.28 Odevzdal dne:...

Více

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie Ž1 START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Napětí 230 V (dříve

Více

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.:

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.: INFORMACE O VÝOBKU 7 Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100 Obj. č.: 12 05 33 Přehled nejdůležitějších funkcí přístroje Kontrola ochranných (jistících) zapojení FI

Více

Hlídače HJ1xx, HJ3xx proudového maxima, hlavního jističe. Uživatelský návod

Hlídače HJ1xx, HJ3xx proudového maxima, hlavního jističe. Uživatelský návod Hlídače HJxx, HJxx proudového maxima, hlavního jističe Uživatelský návod 560 Rychnov nad Kněžnou Tel:+0 9560,9580 Obsah.... 5. 6. 7. Popis výrobku... Funkce přístroje... Typová řada HJ 0x (HJx)... Typová

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 21 Číslo materiálu:

Více

2. Měření odporu rezistoru a volt-ampérové charakteristiky žárovky

2. Měření odporu rezistoru a volt-ampérové charakteristiky žárovky Fyzikální praktikum 1 2. Měření odporu rezistoru a volt-ampérové charakteristiky žárovky Jméno: Václav GLOS Datum: 5.3.2012 Obor: Astrofyzika Ročník: 1 Laboratorní podmínky: Teplota: 22,6 C Tlak: 1000,0

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přechodových dějů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_

Více