POZARNI RAD. elinek I. ObecnE zrlvazni whlfska i.1/2003 obce PETROVICE. Uvodni ustanoveni:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZARNI RAD. elinek I. ObecnE zrlvazni whlfska i.1/2003 obce PETROVICE. Uvodni ustanoveni:"

Transkript

1 POZARNI RAD ObecnE zrlvazni whlfska i.1/2003 obce PETROVICE Zastupitelstvobce Petrovice, podle zikona d. 128/2000 Sb., o obcfch (obecnf zlizenl), ve znen{ pozdejsich piedpisri, na sv m zasedini dne , vyd.ivii v souladu s ustanovenim I l0 pism. d ( uvedendho zikona a $ 29 odst. l.pism. o) zakona d. 133/1985 Sb., o pozarnj ocluane, ve zndni z6kona 8.237/2000 Sb., kterlm se mdni z6kon d. 133/1985 Sb., ve zn6ni pozddjsich piedpisi a $ 15 naiizeni vl6dy k provedeni ziikona o pozami ochrand, tuto obecne zdvaznou lryhl65ku: Uvodni ustanoveni: Pozirni i6d stanovi zdsady organizace a provadeni potiimi ochnny v obci za fdelem co nejefektivndj 3i ochrany zdravi obdan$ obce, jejich Zivotfr a majetku pted poz6ry Urduje povinnosti obdani, pr6rrickjch a podnikajicich fyzickfch osob prisobicich na rizemi obce a to jak trvale, tak i na piechodnou dobu. Stanovi ri <oly osob povdienlfch zabezpedov6nirn pozrimi ochrany v obci a vaah obecniho iiadu k temto osobr4m. elinek I Organizace poz{rni ochrany Za polfuni octruru v obci odpovid6 obecni riiad v dele se sv:trtr starostou. K i6dn6mu plndni rikohi stanovenich pr6vnimi piedpisy na riseku poz6mi ochrany obecni uiad; - ziizuje jednotku sboru dobrovolnjch hasidri obce ( d6lejen JSDH) k haseni poz6nl a provdddni zdchrannlfch praci pfi mimoi6dnfch udrilostech a Zivelnfch pohromrich. V iele tdto j dnotky stoj i velit I, jmenovani starostou obce. Podrobnosti stanovl dl6nek 5. - projedniv6 stav pozimi ochrany v zastupitelstm obce ato nejmene j denkrat rodtre a liay po zilvazner] ' pozriru nebo jin mimoiridne udrilosti v obci.

2 il6net< 2 ilkoly osob pov ienych zabezpeiovinim PO v obci a) Velitel JSDH obce - Zpracov6vd rodni pl6n hla\.niho zameieni preventivne vjichovnd dinnosti mezi spoluobdany. - Spolupracuje na rozvoji preventivne vichovnd dinnosti s durazem na praci s mladou generaci. - Stanovi podminky pro zabezpedenf poidmi ochrany pii akcich, kterich se zidasthuje vets: podet osob. - Zridastiiuje se odbornd piipravy organizovan6 Hasidski'rn z6chann:im sborem Jihomoravsk6ho kaje (d6le jen HSZ JMK) a plni rikoly na fseku PO obce dle pok]ali starosty obce. - Zabezpedt\e prov{deni kontroly zdrojii poziimi vody v obci a to nej mdne j edenkrdt rodne. b) Velitel zasahovdjednotky sboru dobrovolnlch hasidfi obce: - Udriuje trvalou akceschopnosl z6sahovd jednotky. - Provridi odbomou piipravu dlent zaiazenich v jednotce dle pl6nu odbomd piiprarry. - Db6, aby vsichni dlenovd poitimijednotky uzivali piedepsanou vystroj, vizbfoj a ochranne praco\.ni prostiedky a dodrzovali z6sady bezpednosli prace s nimiz je iddne sezn6mil. - Vede evidenci pozdmi techniky v obci ajinjch vdcnjch prostiedki po26mi ochrany. - DbA na doddov6ni stanoven6 ridrzby pozrimi techniky, vfstroje a r"jzbroje a prov6ded prokazatelnich kontol a zkousek vecnjch prostiedki PO. - Vede piedepsanou dokumentaci o dinnosti jednotky PO v obci, o provedenich cvidenich a dalsich skutedrostech dle ptedpisi PO. - Zridastiuje se stanoven6 odbomd pfipravy organizovand I]zS JMK. - Plni dalsi rikoly na fseku PO obce dle rozhodnuti starosry obce. el6nek 3 Povinnosti pnivnickich a fyzickfch osob: a) Povinnosti pr6\,nick;fch a podnikajicich fyzickjch osob - Tlto osobyjsou povinny zajistit, aby ve vsech didnostech byly respektovdny z6sady dand z6konem d. 133/1985 Sb., o poz6mi ochrand v platn6m zneni. b) Povinnosti fyzickich osob obdant - Zdkladni povinnosti i'zickich osob jsou stanoveny z jmdna v $ 17 zi)kona i,. 133/1985 Sb., o poz6rni ochrane ve zneni pozdejsich z6kont a dal3imi prdvnimi ptedpisy, majici vztah k pozami ochrane.

3 Obdane jsou zejmdna povinni: - podinat si tak, aby nedochrlelo ke vzniku pozaiu, zejm6na pii pouiiv6ni tepelnich, eleltric(ich, plyrovfch ajinfch spotiebidt, pfi skladov6ni a pouzivriai hoilar"-fch, nebo po2md nebezpednjch l6tek a pfi manipulaci s otevienlim ohndm. - zajistbvat pravid lnd distcni a kontrolu komini, kouiovodi a spotiebidri paliv ve sv6m vlastnictvi nebo uzivanl v rozsahu a ve lhitdch stanoven:ich pr6vnim piedpisem a odstrariovat zj ist n6 z6vady. - plnit piikazy a dodriovat z,kazy fikajici se pozfuni ochrany na vyznadenich mistech, nekouiit a nepouiivat otevleni ohei na mistech se zwienim nebezpedim vzniku pozriru. - vj'tvrilet v rodinnjch domcich a ostatfch objektech vjejich vlastnictvi, nebo uzivanr, podminky pro rychl6 zdola'''ni poz ru a $o zachrannd prdce obstariivat a udriovat v pouzitelndm stavu hasici zaiizeni ajind vccn6 prostiedky poi6rni ochrany v rozsahu stanovenem pfedpisy. - neprovddet pnice, kter6 mohou vdst ke vzniku pozaru, neposkozovat oebo nezneuzivat hasici pfistroje, nebo jin6 vecn6 prostiedky poz6mi ochrany. c) Obec mrize poruseni piedpist na irseku pozdmi ochmny a neplncri stanoven:ich pozadavkri pozimi bezpednosti kvalifikovatjako piestupek na iseku poi6rni ocbiany a mrize uloiit pokutu az do q;se ,- Kd. d) Pii kultumich a spoledenskjch akcich v obci, kteqfch se zridastni vetli podet osob,je poiadatel povinen, dle pokynfi obce, ustanovit pozrimi asistendni hlidku v podtu l+1. Za odbomou piipravu pozrirni blidky odpovid6 poiadatel akce, ukoly hlidky jsou stanoveny preventistou obce. e) Povimosti fyzickfch osob (obdanri) pfi spalov6ni hoilavich l6tek na voln6m prostansm: -je zakfzdno plosnd qpaloviini porostu - spalov6ni hoilavich l6tek prov6ddt v dostatednd a bezpedn6 vzd6lenosti od budov, hoilav'.fch materi6lt, porosti tak, aby nemohlo dojit kjejich pfim6mu zapeleni di nrisledn mu rozhoieni - spalovani provdddt pod st6lirn dozorem a misto spaloviini nebo ohdstc opustit az po bezpedndm zajisteni a uhaseni ohn6 tak, aby redoilo kjeho opetovndmu rozhoieni - spalo\dnl neprovadet za vermdho poiasi - misto spalovani zabezpedit dostatednimi hasebnimi prostiedky, napi. hasici piistoje, n6doby s vodou, lopaty apod. - je zakizino spalovat na volndm prostranstvi hoilav6 ldtky a materialy, jako jsou tuh6, kapalnd a plynnd Litky, kterd piimo nebo po chemick6 nebo fyzik6lni zm6ne v ovzdusi nebo po spoluprisobeni sjinou l6tkou nepiiznivd ovliviuji ovzduii, a tim ohrozuji a poskozuji zdravi lidi nebo ostatnich organismri, zhoriuji jejich zivotni prostiedi, nadmdme obtezuji nebo poikozuji majetek -je zak6z6no spalovat ne zcela suchd odpady ze zaljad am.dmem'fm dimem obtezovat ostatni obdany f) V obdobi ddlenvajiciho sucha se zakazuje: - zakl6dat ohnc, kouiit di jinian zpisobem pouzivat otevieni ohei v lesich a ve vzd6lenosti mensi nez 50 m od okraje lesa a v blizkosti doznivajicihobili a jinich hoilavlich latek a mateddli

4 v - rozddldvat oheli do 50 m od dozr6vajlciho obili, stoht sena a sl6my, ve rtsoke suchd trave - piipadnd misto pro rozdel6v6ni ohne (spalov.id 16tek, taboiiste apod.) musi blft izolovrino od v5ech snadno z6palnjch l.itek a materi6hi - pfi pouziv6ni tepelnjch sportebidt a manipulaci s nimi dodrzovat pokyny v'irobce. g) Poskl'tujeJi obdan sluzby, pii nichi muie vzniknout pozar,je povinen dodrzoval zdsdy urdend zvliltnirni pledpisy nebo ii\alostenskyim fiadem v povoleni k pos$tov6ni sluzby. el6nek 4 Povinnosti obianri pii zdoliv6ni poiiru Kazdi je povinen podinat si tak, aby nezavdal piidinu ke vzniku pozriru, neohrozil Zivot a zdravi osob, zviiat a majetku a pii zdol6vrini poz6ru, Zivelnych pohrom a mimoi6dnlich ud6losti posk,,tovat piimdienou osobni a vecnou pomoc, nevystavi-li tim viizn6mu nebezpe( i, nebo ohrozeni sebe, nebo osoby blizkd, nebo nebr6ni-li mu v tom dtlezit6 okolnost. a) Osobni pomoc KaZdjje povinen v souvislosti se zdol6viinim poiritri: - prov st nutn6 opatieni pro ziichranu ohrozenich osob - uhasit pozdr, jestlize je to mozn6, nebo provest nutnd opati ni proti jeho Siieni - ohldsit neprcdlend zjisteny poztu na nejblizii ohlasowd pozdru, nebo zabezpeditjeho ohld5eni bezpednjm zptsobem - poskltnout osobni pomocjednotce pozilmi ochrany na vjzvu velitele z6sahu, velitele jednotky poirimi ochnny, nebo orgiint obce b) Vstup na nemovitost Vlastnik (spravce, uzivatel) nemovitosti je povinen umoznit vstup na nemovitosti k provedeni opatieni nutnlch ke zdolini poi6ru, nebo k zamezenijeho Siteni, piipadne k provedeni jinfch zrichrannlfch pracf, zejm6na vyklidit, nebo strpdt vyljizeni pozemku, odstranit, nebo stryet odstraneni staveb, jejich d6sti, nebo poroshi. O potieb6 a rozsahu tcchto opatieni rozhoduje velitel z6sahu. c) N6hrada vjdajt Jestlize jsou s posk)tnutim vccn6 pomoci spojeny vfdaje, patii tomu, kdo je poskltl nrihrada vfdajri. Plivo na nrihradu mtze opnimdni uplatnit do tti m sici ode dne jejich vzniku a to u obecniho uiadu, v jehoz izemnim obvodu poz6r vznikl. UplatnEnim ndhrady lidaji neni dotdeno pr6vo na ndhradu skody.

5 ilinek 5 JednotL:y poiirni ochratry: a) Obec ziizuje: Podle g 29 odst. 1 pisrn. a) zrik. d. 133/85 Sb., o pot6mi och.rand, ve zn6ni zakona 237 /2000, obec ziizlje j ednotku sboru dobrovolnfch hasidfi obce, kategorie JpO s mistni pisobnosti, o podtu minimdlne 13 dlenrl. podet dleni pro vfjezdje g elenn (zisahova.iednotka). Jednotkaje r,lbavena pozrtuni technikou pps 12. Obec zabezpeduje financoviini provozu a fdrzby objektu poz6mi zbrcjnice, techniky, osobniho a vdcn ho vybaved. Obec poskltuje ndbrad u5ldho yidelku dlenujednotky sboru dobrovolnjch hasidri obce, kteli se ve svd pracovni dobe nebo v dob6, ze kter6 mu pllne piijem z podnilqini, rebo jind samostatn6 vydeledn6 dimosti, zudastnidsahu pii pozriru, nebo jin;ich z6chrannjch pracich, pii Zivelnlich pohrom6ch, nebo jinlci mimotridnfch ud6lostech, naiizendho cvidenf a naiizend odbom6 piipravy b) OhlaSovny pozriru a vyhlasovrini poplachu v obci: V katastru obceje ziizena tato ohlasovna pozifuu: l. Obecni uiad Petrovice tel.: II. Nahmdni teseni pro mimopracovni dobu: Zdendk Sedlidek (velitel JSDH) Libor Bogner (starosta JSDH) Bohumir Vespalec (starosta obce) tel.: tel.i tei.: c) Zdroje poz6mi vody: V obci slouzi jako zdroj poziirni vody vodovodni hydrantovri sit'. Obec dohlizi, aby ve vydlenenich objektech, kde charakter provozu nedovoluje hasit vodou, byly k dispozici vhodnd hasebni prostiedky. d) Vyhldseni pozimiho poplachu Vyll6seni pozdmiho poplachu mistni jednotce poziimi ochrany se prcvadi temito zprisoby: mistnim rczhlasem, signrilem,,hofti. a oznrimeni mista. kde k pozdru doilo sirdnou, ktenije umistenana budovc pozaml zbrojnice a to signelem..po2rimi poplach.. pierusovanich t6nem po dobu 1 minuty (25 teiin trval)r t6n, 'i,teiin I 0 vteiin piestdvia, 25 trvali t6n) signalem v ddlce.l minlty Gt6li t6n) pii po ru mimo kat. fzemi obce (sign6l mozno opakovat po 2 minutach opakovane)

6 Zabezpeaeni hotovosti jednotek PO Trvali pohotovostjedaotek PO pro ridely obceje zajistcna: Hasiis$ zdchrannj sbor Jihomorrvsk6ho kraje, PS Moravslcf Krumlov, tel.: 150 (tisiov6 volini). Jednotky pozrimi ochrany jsou povol6vriny v podtu potlebndm pro zdolini poiittu podle poi6miho poplachov6ho plinu Jihomoravskdho kaje v souladu s ploinjm pokrytim kajejednotkami po2dmi ochany. Jednotky povol6v6 velitel zdsahu prostiednictvim operadniho stlediska HZS. Vjpis z pozrimfho poplachovdho pldnu.je ulozen na mistni ohla5owre DoZdxu. Datum \,)'vcseni na uiednl desce: Datum sejmuti: Obec Petrovice: razitko, podpis

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2014 Zastupitelstvo obce Praskačka se na svém zasedání dne 4. února 2014 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva č.10/0509/2012 ze dne 5. 9. 2012 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov

Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov Nivrh zadini zmdny i. I. rizemniho pl6nu obce Jimramov Zastupiteld spolednd s pozviinkou obdrzeli

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 19. 2. 2014

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 19. 2. 2014 OBEC KNĚŽMOST Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 19. 2. 2014 Č.j.: OuKn 434/14 Přítomni : Jaroslav Abraham, Jitka Bartošová, Jiří Bergman, Zdenka

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

Obecně závazná vyhláška č.l/20i3

Obecně závazná vyhláška č.l/20i3 Obecně závazná vyhláška č.l/20i3 Obec Nový Kramolín na základě usnesení zastupitelstva obce )1? r.,fjj.. podle 29 odst.l písmo o) bod 1( zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

Více

Požární řád obce Nebovidy a místní části Hluboký Důl

Požární řád obce Nebovidy a místní části Hluboký Důl becně závazná vyhláška č. 2/2011 Zastupitelstvo obce Nebovidy se na svém veřejném zasedání dne 2.5.2011 usneslo vydat na základě 29 odst. 1, písmo 01 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších

Více

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce Spoleienstvi vlastnikti pro dtim Praha 8, Mazovsk 478,479 se sidlem:

Více

V polovin6 roku nabyla udinnosti nov6 vyhl6ska e.2312008 - piin6si garance v6t5i bezpednosti bydfeni z hlediska po26rni ochrany

V polovin6 roku nabyla udinnosti nov6 vyhl6ska e.2312008 - piin6si garance v6t5i bezpednosti bydfeni z hlediska po26rni ochrany V polovin6 roku nabyla udinnosti nov6 vyhl6ska e.2312008 - piin6si garance v6t5i bezpednosti bydfeni z hlediska po26rni ochrany Dne 1. dervence 2008 nabyla fdinnosti nov6 vyhl6ska E.2312008 Sb., o technicklich

Více

MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU

MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU odbor stavebniho riiadu, rizemniho pl6nov6nf a iivotn(ho prostiedf Z6mekd.P. 1, 28522 Zrut' nad SSzavou Spis. zn.: Vfst. 03423l20lllBl ij., cj oozol2orz Vyiizuje: Inka Blehov6

Více

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve Stranajedna $T'W.trNffi{',{s NOTAfrSKYZAPTS NZ 503t2014 sepsanf dne 26.6.2014 (slovy: dvac6t6ho Sestdho dervna roku dva tisice 6trnfct) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, nolsiem v Prazn, not6iskou kancel6ii

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

M E STYS Jirsikova 157 285 09 Kdcov www.kacov.cz It o0236144. KACOV Tel: 327 324 2O4 Mob: 603278796 oupodatelna@kacov.

M E STYS Jirsikova 157 285 09 Kdcov www.kacov.cz It o0236144. KACOV Tel: 327 324 2O4 Mob: 603278796 oupodatelna@kacov. v M E STYS Jirsikova 157 285 09 Kdcov www.kacov.cz It o0236144 2 KACOV Tel: 327 324 2O4 Mob: 603278796 oupodatelna@kacov.cz DId: C200236t44 R6d veiejn6ho pohiebi5te Zastupitelstvo Mdstyse Kiicov na zildadd

Více

Stanovy bvtoveho druzstva. Ziikladni ustanoveni

Stanovy bvtoveho druzstva. Ziikladni ustanoveni Stanovy bvtoveho druzstva uplne znenl I. Ziikladni ustanoveni al. r Obchodni firma Druzstvo piijalo n6zev obchodni firmy :,,Bltovd druzstvo V zipoli 23" /d6le jen 'druzstvo'7 (r.z Sidlo druzstva Druzsrvo

Více

Niijem nebytor4ich prostor novd

Niijem nebytor4ich prostor novd Niijem nebytor4ich prostor novd JUDr. Jiif Vlastnfk, Ph.D,, advokst Legi ativni Proces schoaloodnl noaiho obtanskibo zciaony' kr byl zaorien. Z ndorbu se nal?latni zriaon, publikaoaryl oe Sblrte ztikon:d

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Základní škola Janáčkovo náměstí 17, Okres Bruntál, příspvková organizace Janáčkovo náměstí 1970/17 794 01 Krnov IČ: 008 52 546 Zpracoval: Ing. Kristýna Theisová Siudová, Š-OZO-82/2007 STANOVENÍ ORGANIZACE

Více

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll. SMLOUVA O D1LO i. PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Lužice se na svém zasedání dne 23.4.2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 2009 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky

Více

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim evropslsi soci6lni MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELovVcHoVy pro r.f-+ t-i OPVzd6l6v6nf konkursncaschodnost INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVANI Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby

Více

STANOVY Bvtov6ho dru:stva Hostinsk6ho 1537 -.1540

STANOVY Bvtov6ho dru:stva Hostinsk6ho 1537 -.1540 Strana tieti. Ustavujici schize Bytov6ho druzstva Hostinsk6ho 1537 -,1540 na sv6m iednini dne 3.10.2006 (tietiho iijna roku dva tisice Sest) schvslila tyto stanovy druzstva:-------- STANOVY Bvtov6ho dru:stva

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Česká Třebová Opatření vrchního přednosty DKV č. 14/2011 Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová zpracováno dle 30 Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 151/2010 Sb.

Více

VZoe. smluvnimi stranami:

VZoe. smluvnimi stranami: VZoe. Smlouva o dodavce pitn6 vody a o odv6d6ni odpadnich vod i. (dale jen 'Smlouva") uzavfend v souladu s piislusnymi ustanovenimi zekana d..27412001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potebu

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více