IV. konference středopravicových stran střední a východní Evropy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV. konference středopravicových stran střední a východní Evropy"

Transkript

1 IV. konference středopravicových stran střední a východní Evropy Praha, Česká republika, září 2002 IV. Conference of the Central and Eastern European Center Right Prague, Czech Republic, September 2002

2

3 IV. konference středopravicových stran střední a východní Evropy Praha, Česká republika, září 2002 IV. Conference of the Central and Eastern European Center Right Prague, Czech Republic, September 2002

4 IV. KONFERENCE STŘEDOPRAVICOVÝCH STRAN STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY 5 OBSAH Trocha historie (manažer konference 2002 Petr Plecitý) 8 Předmluva (místopředseda ODS Jan Zahradil) 10 Zdravice prezidenta Spojených států amerických George W. Bushe 15 Ůvodní projev předsedy ODS Václava Klause 16 Úvodní projev prezidenta Mezinárodního republikánského institutu (IRI) George A. Folsoma, USA 22 Úvodní projev Barryho Jacksona, ředitele Kanceláře pro strategické iniciativy, Bílý dům, USA 25 SEKCE I: Rozšíření NATO a posílení transatlantické vazby Mart Laar, předseda Isamaaliit, Estonsko 30 Hynek Fajmon, poslanec ODS 39 Alexander Vondra, náměstek ministra zahraničních věcí ČR 43 SEKCE II: Rozšíření EU a budoucnost evropské integrace Jan Zahradil, místopředseda ODS 50 József Szájer, místopředseda FIDESZ, Maďarsko 57 Theodor Stolojan, předseda Národní liberální strany, Rumunsko 64 SEKCE III: Strategie proti vládě levice Nadežda Michajlova, předsedkyně Svazu demokratických sil, Bulharsko 70 George A. Folsom, prezident Mezinárodního rtepublikánského institutu, USA 76 Liisa Pakosta, Isamaaliit, Estonsko 80 Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy 83 SEKCE IV: Bělorusko a jeho možná cesta k demokracii Vincuk Viačorka, předseda Běloruské lidové fronty, Bělorusko 88 Anatolij Lebeďko, předseda Jednotné občanské strany, Bělorusko 94 Viktor Juščenko, předseda Naší Ukrajiny, Ukrajina 99 PŘÍLOHY: Pražská deklarace 106 Deklarace k situaci v Bělorusku 112

5 IV. CONFERENCE OF THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN CENTER RIGHT 7 CONTENTS A little bit of history 9 (Petr Plecitý, Manager of the 2002 Conference in Prague, Czech Republic) Foreword 11 (Jan Zahradil, Vice-Chairman, Civic Democratic Party, Czech Republic) Greetings from the President of the United States George W. Bush 14 Opening Speech by Václav Klaus, 19 Chairman, Civic Democratic Party, Czech Republic Opening Speech by George A. Folsom, 24 President, International Republican Institute, USA Opening Speech by Barry Jackson, Deputy Assistant to the President 27 of the United States and Director of the Office of Strategic Initiatives, USA SESSION I: NATO Enlargement and Strengthening the Transatlantic Link Mart Laar, Chairman, Isamaaliit, Estonia 34 Hynek Fajmon, Member of the Chamber of Deputies 41 of the Parliament, ODS, Czech Republic Alexander Vondra, Deputy Minister of Foreign Affairs, Czech Republic 45 SESSION II: EU Enlargement and the Future of European Integration Jan Zahradil, Vice-Chairman, Civic Democratic Party, Czech Republic 53 József Szájer, Vice-Chairman, FIDESZ, Hungary 60 Theodor Stolojan, President, National Liberal Party, Romania 65 SESSION III: Strategy Against the Left Nadezhda Mihaylova, President, Union of Democratic Forces, Bulgaria 72 George A. Folsom, President, International Republican Institute, USA 78 Liisa Pakosta, Isamaaliit, Estonia 81 Pavel Bém, Lord MaYor of Prague, Czech Republic 84 SESSION IV: Belarus and its Prospects to Democracy Vincuk Viachorka, Chairman, Belarusian Popular Front, Belarus 91 Anatoly Lebedko, Chairman, United Civic Party, Belarus 96 Viktor Yuschenko, President, Nasha Ukraina, Ukraine 101 APENDIX: Prague Declaration 109 Declaration On the Situation in Belarus 116

6 8 IV. KONFERENCE STŘEDOPRAVICOVÝCH STRAN STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY TROCHA HISTORIE... Do ruky se Vám dostává sborník s hlavními projevy ze 4. konference středopravicových politických stran střední a východní Evropy. Konference se poprvé uskutečnila před čtyřmi roky v Gdaňsku u příležitosti desátého výročí konce komunistického režimu v Polsku. Původní plány první konference sice nebyly v plné míře naplněny, ovšem za úspěch lze jistě považovat to, že iniciativa nezanikla jako předchozí pokusy a každý rok se dále obohacuje a rozšiřuje. Návrh z Budapešti z roku 2000 na vznik společné internetové stránky se stal skutečností a nyní je úkolem dát stránkám skutečný život a učinit z nich platformu pro výměnu názorů a zkušeností pro širokou vrstvu členů zúčastněných politických stran. V roce 2001 se konference v Tallinnu poprvé věnovala situaci v Bělorusku. Této zemi je třeba věnovat pozornost, protože nelze zapomenout na to, že kousek za hranicemi existuje totalitní režim, zavírající lidi do vězení za jejich politické názory. Na pražskou konferenci byli poprvé pozváni i zástupci politických stran z Ukrajiny a Ruska, což umožnilo rozšířit výměnu názorů i na ty východoevropské země, které nejsou blízko vstupu do EU a NATO. Každý rok se rozšiřuje počet zastoupených zemí i politických stran. I když jsou v současné době téměř všechny středopravicové politické strany střední a východní Evropy v opozici, lze pozorovat, že jsou stále lépe organizovány, mají jasnější názory na budoucnost a nebudou se tak snadno rozpadat jako v minulosti. Během let se rozvíjela i témata konferencí, v prvních letech diskusím dominovala problematika vyrovnání se s komunistickou minulostí, dnes se více diskutuje o konkrétních společných zájmech o vstupu zemí střední a východní Evropy do NATO a do Evropské unie. Mezi základní pilíře konference patří i účast Mezinárodního republikánského institutu, jemuž patří dík nejen za finanční pomoc, ale i za zprostředkování účasti hostů z USA, a tedy posilování vazby pravicových politických stran střední a východní Evropy s Republikánskou stranou. Výměna názorů přes Atlantik je důležitou součástí našich diskusí, neboť to byl Ronald Reagan a jeho Republikánská strana, kdo měli rozhodující zásluhu na pádu komunismu v Evropě, a tím i na vzniku svobodné společnosti v zemích našeho regionu. Jak se přes různé výkyvy rozvíjí svobodná společnost, rozvíjí se i spolupráce mezi pravicovými politickými stranami a příští, jubilejní, páté setkání v Bulharsku jistě ukáže další posun. Petr Plecitý Manažer konference 2002 v Praze

7 IV. CONFERENCE OF THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN CENTER RIGHT 9 A LITTLE BIT OF HISTORY... This booklet contains the most important speeches of the 4th Conference of the Central and Eastern European Center Right. The very first conference took place four years ago in Gdansk to mark the tenth anniversary of the fall of communism in Poland. Although not all of the original plans of the first conference were materialized, it is undoubtedly a success that unlike previous similar attempts, the initiative has endured and what is more, it is developing and improving with each year. The proposal from Budapest in 2000 to create a joint website is now a reality, and it is our common task to bring it to life and turn it into a platform for exchange of ideas and experiences among a great number of members of participating political parties. In 2001, the conference in Tallinn focused for the first time on the situation in Belarus, a country we must observe with great attention, as it is impossible to forget that not far from our borders, there is a totalitarian regime that imprisons people for their political beliefs. For the first time this year in Prague, those invited to the conference included representatives of political parties from Ukraine and Russia, which helped further expand the exchange of ideas to those Eastern European countries that are not close to EU and NATO membership. With each year, the number of nationalities and political parties attending the conference increases. Almost all center right parties of Central and Eastern Europe may be in opposition at the moment, but we can see that they are better organized, have clearer vision of the future and consequently are not likely to break apart as easily as they did in the past. In the course of time, the issues and topics discussed at our conferences changed and developed: in the beginning, our discussion was dominated by issues connected to coming to terms with communist past, while today, we put emphasis on specific shared interests, such as the accession of Central and Eastern European countries into NATO and the European Union. One of the crucial pillars of our conferences has always been the participation of the International Republican Institute. We extend our gratitude to the IRI not only for their financial help, but also for making possible the visit of our guests from the United States in Prague and thus strengthening the link between center right parties of Central and Eastern Europe and the Republican Party. Exchange of ideas across the Atlantic is an important aspect of our discussions, as it was Ronald Reagan and the Republican Party that played a key role in bringing down communism in Central and Eastern Europe and helped create free societies in our region. Just like free societies develop over time and obstacles, the cooperation among center right parties develops and deepens, and the fifth conference in Bulgaria next year will certainly be a confirmation of that. Petr Plecitý Manager of the 2002 Conference in Prague

8 10 IV. KONFERENCE STŘEDOPRAVICOVÝCH STRAN STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY PŘEDMLUVA JANA ZAHRADILA, MÍSTOPŘEDSEDY ODS Jaká je politická mapa na začátku 21. století? Mnozí analytici tvrdí, že dochází k zásadním změnám, že se smývá rozdíl mezi levicí a pravicí, že v éře globalizace" a informační společnosti" vše konverguje kamsi ke středu. Nesdílím tyto módní teorie. Jsem přesvědčen, že rozdíl mezi dvěma zásadními koncepcemi fungování státu a společnosti je zde stále přítomen. Je povinností ODS jako jasně definované pravicové politické síly na tento rozdíl stále upozorňovat. Na jedné straně důvěra v přirozené, spontánně se vyvíjející procesy a instituce na straně druhé sociální inženýrství se svou neutuchající snahou vše řídit a regulovat. Na jedné straně finanční disciplína, postavená na jednoduché rovnici o výdajích, které se musí rovnat příjmům na straně druhé bezuzdné utrácení a žití na dluh s tím, že to někdo snad zaplatí později. Na straně jedné důsledná obhajoba prostoru svobody a demokratických mechanismů jak doma, tak v zahraničí na straně druhé nejrůznější koncese a ústupky zájmovým skupinám či nedůsledná politika appeasementu" vůči problematickým režimům ve světě. A tak by se dalo pokračovat ještě dlouho, ještě mnoho podobných protikladů by se dalo popsat. V každém případě je jasná jedna věc : ODS svou jednoznačností již dlouho dráždí a ještě bude dráždit všechny zastánce novodobé politické bramboračky, ať už se ukrývají za teoriemi o tzv. subsidiaritě, občanské společnosti či trvale udržitelném rozvoji. Proto stále sílí tlak na to, abychom se zařadili někam do proudu nevyhraněného, vágně postmoderního evropanství včetně jeho nicneříkajícího (či všeříkajícího) slovníku. Dopustit něco takového by však bylo základní chybou. Poptávka po nečitelné ODS by brzy poklesla a my bychom postupně zmizeli z české politické scény. Proto je naopak nezbytné dále stavět na třech zřetelných a osvědčených základních principech naší politické teorie i praxe principu konzervativním, liberálním a národním. Čas od času je však užitečné ověřit si fungování těchto principů i v širším mezinárodním kontextu. Proto bylo důležité, že se 4. konference pravicových stran střední a východní Evropy pod patronátem amerického IRI (International Republican Institute) konala právě v Praze a že ODS byla pověřena její organizací. Byla to příležitost k mnoha formálním i neformálním debatám, k navázání nových pracovních partnerství, ke vzájemné výměně informací i odlišných zkušeností. Pro ODS tato akce skončila nesporným úspěchem. Vyšli jsme z ní jako kredibilní politická strana, která má své místo na evropské i světové politické scéně. V době rostoucího evropského antiamerikanismu jsme se prezentovali jako jednoznační zastánci transatlantické vazby a jako spolehliví spojenci v nejdůležitějších aspektech americké zahraniční politiky. Pražské setkání potvrdilo, že ODS je dnes i svými zahraničními partnery považována za jedinou relevantní pravicovou politickou sílu v ČR, toho jména hodnou. Do závěrečné deklarace se nám podařilo prosadit celou řadu formulací vycházejících z našich programových stanovisek, což svědčí o silném intelektuálním zázemí ODS.

9 IV. CONFERENCE OF THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN CENTER RIGHT 11 Doufám proto, že těm z vás, kteří nemohli být na konferenci přítomni osobně, přiblíží tato publikace atmosféru posledního zářijového víkendu v pražském Obecním domě. Přijměte ji prosím také jako povzbuzení k odvaze do dalších politických střetů a jako důkaz toho, že ani v opozici nemá ODS důvod k panice, ale spíše ke klidné rozvaze, důslednosti a neuhýbání z nastoupené cesty. Takové postoje se v běhu na dlouhou trať, zvaném politika, vždy vyplácejí. FOREWORD JAN ZAHRADIL, VICE-CHAIRMAN, CIVIC DEMOCRATIC PARTY What is the political map at the beginning of the 21st century? Many analysts believe that major changes are taking place all around us, that the distinction between Left and Right is gradually vanishing, and that in the era of globalization and information society, everything is converging towards the center. I do not believe in such fashionable theories. I am convinced that the difference between two fundamental concepts of state and society is still there. It is the responsibility of the Civic Democratic Party (ODS) as a clearly defined right political power to untiringly keep bringing this difference forward. On one side, there is trust in natural, spontaneously developing processes and institutions; on the other side, there is social engineering with its insatiable appetite for control and regulation. On one side, financial discipline based on a simple formula in which expenses must equal revenues; on the other side, exorbitant spending and life of debt, which perhaps someone will pay off later. On one side, consistent defense of freedom and democratic mechanisms at home and abroad; on the other side, all sorts of concessions and yielding to interest groups or inconsistent politics of appeasement towards problematic regimes all over the world. We could go on much longer, as there are many other differences. In any case, one thing is clear: by its unequivocalness, the ODS is and will be a thorn in the eye of all those who support contemporary political mélange, regardless of whether they wear a costume of subsidiarity, civil society or sustainable development. Therefore, the pressure on us is growing to position ourselves somewhere in the flow of indistinct and vague postmodern Europeanism with its ambiguous (or all-inclusive) vocabulary. But to do something like that would be a gross mistake. The demand for an equivocal ODS would slowly decline and we would gradually vanish from Czech politics. That s why we need to base our efforts on three distinct and time-proven principles of our political theory and practice conservative, liberal and national principles. From time to time, it is useful to test the functioning of these principles in a wider international context. It was thus important that the fourth Conference of the Central and Eastern European Center Right organized under the auspices of the International

10 12 IV. KONFERENCE STŘEDOPRAVICOVÝCH STRAN STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY Republican Institute International Republican Institute took place in Prague and that the ODS was entrusted with its organization. The conference presented an opportunity to take part in formal and informal debates, to establish new working partnerships and to exchange information as well as different experiences. The conference was an undisputed success. Center right parties will never be as unified as the collectivist Left, but they should not endeavor to be. However, the ability to formulate common strategies and to inspire and enrich each other has proven to be intrinsic for center right parties. I hope that this text will at least give an idea of the atmosphere at Prague s Municipal House during the last September weekend to those of you who could not participate. Please accept it also as an encouragement for future political battles and as an evidence that even though it is in opposition, the ODS has no reason to panic but rather a reason to be prudent, consistent and firmly on the set course. Such an attitude always pays off in the long distance run that is called politics.

11 IV. CONFERENCE OF THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN CENTER RIGHT 13 Zdravice prezidenta Spojených států amerických George W. Bushe Greetings from the President of the United States George W. Bush

12 14 IV. KONFERENCE STŘEDOPRAVICOVÝCH STRAN STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY

13 IV. CONFERENCE OF THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN CENTER RIGHT 15 BÍLÝ DŮM Washington 26. září 2002 Je mi potěšením pozdravit Vás všechny, kdo jste se sešli v Praze na 4. konferenci pravicových stran střední a východní Evropy. Rád bych vyslovil uznání Václavu Klausovi a jeho Občanské demokratické straně za jejich pohostinnost a účastníkům konference za jejich věrnost nadčasovým hodnotám demokracie a svobody, které u Vás zvítězily s pádem komunismu. Amerika zůstává věrná svobodné a mírové Evropě jako celku. Podporujeme skvělé evropské instituce včetně NATO a hodláme otevřít dveře všem zemím, které se chtějí připojit, pakliže dokáží převzít potřebnou odpovědnost. Demokracie ještě nezapustila kořeny v celé Evropě. V Bělorusku došlo k obstrukci volebního procesu a potlačování opozice. Spojené státy podporují rozvoj demokracie v Bělorusku a naléhají na Vás, abyste podpořili ty v Bělorusku, kdo bojují za základní lidská práva a svobody. Musíme mít na paměti, že práce na zachování živé demokracie nikdy nekončí. Vyzývám Vás k tomu, abyste posilovali své vlastní strany tím, že budete jasně komunikovat svou vizi budoucnosti, podporovat demokratickou účast občanů a pracovat na zajištění svobodných a spravedlivých voleb. Je dobře, že Vám ve Vašem snažení napomáhá Mezinárodní republikánský institut. Doufám, že při řešení výzev, jimž čelí Vaše strany, využijete cenné zdroje IRI. Upřímně Vám přeji, aby Vaše konference byla plodná a úspěšná. Bůh žehnej Vám i Vašemu snažení. Jménem svobody a demokracie George W. Bush

14 16 IV. KONFERENCE STŘEDOPRAVICOVÝCH STRAN STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY ÚVODNÍ PROJEV PŘEDSEDY ODS VÁCLAVA KLAUSE Je mi velkým potěšením a ctí přivítat vás zde, v Praze. Občanská demokratická strana chápe tuto konferenci jako příležitost ukázat vám alespoň část naší země, umožnit plodnou výměnu názorů o našich myšlenkách a o politických postojích a politické situaci v našich zemích, zhodnotit naše úspěchy i neúspěchy a v neposlední řadě přispět k vytvoření pozitivní nálady a atmosféry mezi námi. Rád bych poděkoval International Republican Institute za pomoc při organizování této konference a za pokrytí nákladů. Je to neocenitelná pomoc. Váhal jsem, když jsem si promýšlel, o čem dnes večer mám hovořit. Velmi často se necháme pohltit každodenním politickým bojem, a proto mi dovolte, abych promluvil o hlubších souvislostech naší doby, o elementárních otázkách transformace, tedy o otázkách, o nichž musíme diskutovat a které musíme objasňovat a hájit v politických debatách v našich zemích. Od pádu komunismu v České republice a v ostatních zemích střední a východní Evropy již uplynulo bezmála 13 let. Nikdo nemůže popřít, že většina z nás dosáhla poměrně rychlého úspěchu při likvidaci struktur a mechanismů komunistické společnosti a při dosažení výchozí fáze budování evropské verze systému parlamentní demokracie a tržní ekonomiky. To na jednu stranu není špatný výsledek. Moje otázka však zní, zda je to přesně to, co jsme skutečně chtěli. Zda budujeme svobodnou společnost opírající se o klasické liberální principy, anebo zda jsme se ocitli ve slepé uličce regulované společnosti, neproduktivního státu blahobytu, krásného nového světa" současného evropského sociáldemokratismu a prázdného a umělého evropanství. Uplynulé desetiletí bylo pozoruhodné, bylo výzvou i odměnou pro všechny z nás. Umožnilo nám zblízka nahlédnout na proces formování svobody a volného trhu. Naučili jsme se věci, které nikdy nezapomeneme (zvláště s ohledem na organizaci a řazení reformních kroků) a které nebyly jasné, patrné, intuitivně správné či obecně přijímané v době, když jsme začali s demontáží komunismu. Věděli jsme, jak obtížné bylo pro občany transformujících se zemí pochopit náklady systémové změny a nemožnost rychle dohnat dosavadní stupeň rozvoje zemí, které nikdy neprošly obdobím komunistické vlády. Na začátku byli všichni nebo skoro všichni plni nadšení, ale počáteční euforie dlouho nevydržela. Poměrně brzo jsme byli nuceni čelit netrpělivosti a deziluzím. Nejednalo se však o stesk po starém režimu. Byla to neuróza období

15 IV. CONFERENCE OF THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN CENTER RIGHT 17 transformace, byl to důsledek života ve stále větší nejistotě, ve světě, jenž přináší více rizik než ten předchozí. 1. Vítězem desetiletí transformace není svoboda či klasický liberalismus, ale demokracie Před jedenácti lety jsem svůj projev přednesený v australském Sydney pojmenoval trochu provokativním názvem: Demontáž socialismu: předběžná zpráva." Byl to omyl. Namísto demontáže socialismu nastoupily nové, důmyslnější, skrytější a intenzívnější způsoby intervence a regulace ze strany vlády, stále větší a dalekosáhlejší rozměr státu blahobytu, multikulturalismus a politická korektnost, Evropská unie a euro. Opravdu se nejedná o velké vítězství. Bylo by bývalo vhodnější hovořit o demontáži komunismu, protože komunismus skončil, avšak socialismus i sociáldemokratismus jsou stále tady. 2. Náklady transformace Mnoho lidí se domnívalo, že by odstranění komunismu nemělo mít žádné náklady, žádné vítěze ani poražené, žádné střety, žádné pohyby nahoru nebo dolů a že by to nemělo trvat dlouho. Tito lidé předpokládali, že změny přinesou okamžitý efekt kladný ekonomický růst a zvýšení životní úrovně. Neměli samozřejmě pravdu a tyto jejich sny nebyly uskutečněny. Přesto nám tento proces přinesl důležité poznatky. Občané našich zemí pomalu a neochotně přijali nevyhnutelnost toho, co jsem pojmenoval transformační otřes velký pokles produkce, příjmů a zaměstnanosti, opuštění cenové stability, starých a známých způsobů rozdělování příjmů a majetku i dosavadní úrovně sociální ochrany, změny v poměru mezi odměnou a vynaloženým úsilím atd. Češi stejně jako občané všech dalších postkomunistických zemí se naivně domnívali, že tržní ekonomika (v porovnání s centrálním plánováním a státním vlastnictvím) téměř automaticky zaručuje úspěch. Nebyli proto psychicky připraveni na neúspěchy v podnikání, a to jak na mikro-, tak na makroúrovni. Měli pocit, že jsme je podvedli nebo zradili my, kteří jsme jim prodali myšlenku kapitalismu, svobodných trhů, liberalizace, deregulace a privatizace bez dostatečného varování. Obávám se, že tato zkušenost je společná nám všem. 3. Kde stojíme nyní? I se všemi našimi problémy už žijeme ve světě, který je úplně jiný než ten minulý. Žijeme ve světě postupných změn, standardních politických procesů i mnoha nedokonalostí, avšak k jejich řešení máme standardní demokratické mechanismy. Dokonalá společnost je velmi vzdálená, ale komunismus je daleko vzdálenější. Konec socialismu je však v nedohlednu. Možná jsme mu dokonce nyní blíže než před deseti či dvanácti lety. Pád komunismu a všeobecný útok na jeho absurdnost, bezzákonnost a zločiny dočasně oslabily socialismus, protože si je s komunismem strukturálně podobný. Bohužel jen dočasně, protože uplynulé desetiletí nám konec socialismu evidentně nepřineslo. Spíše přineslo vítězství sociáldemokratismu, nejrůznějších odnoží třetí cesty, komunitarismu, environmentalismu, politické korektnosti, lidskoprávnosti, evropanismu, korporativismu a nátlakových nevládních organizací. To vše jsou jen nové tváře kolektivismu.

16 18 IV. KONFERENCE STŘEDOPRAVICOVÝCH STRAN STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY Před deseti lety bylo heslem dne deregulovat, liberalizovat, privatizovat". Dnes je to spíše: Regulovat, přijmout a přizpůsobit se nejrůznějším standardům těch nejrozvinutějších a nejbohatších zemí (bez ohledu na stupeň vaší vyspělosti), naslouchat parciálním zájmům nevládních organizací a řídit se jimi, zbavit se suverenity a dát ji do rukou mezinárodních institucí a organizací atd." Je naším velkým úkolem toto všechno zase změnit. 4. Dopad rozpínajícího se evropanismu a EU Naše transformace probíhala paralelně se změnami v Evropě. Domnívám se, že zatímco nezainteresovaná většina Evropanů je lhostejná nebo jen málo ostražitá, Evropa podstupuje nezvratitelné změny. Mezivládní spolupráce nezávislých států zaměřená na odstranění překážek v pohybu osob, zboží, peněz a myšlenek byla pomalu, ale jistě přetvořena na formování nadstátního evropského státu, jehož cílem je centralizace moci v Bruselu, eliminace evropských národních států a socializace Evropy. Za blahosklonného nezájmu většiny Evropanů došlo k tomu, že menšina proevropských aktivistů a byrokracie EU získala rozhodující hlas. Musíme být velmi zřetelní a důslední. Předpokládám, že nikdo z nás není proti otevírání našich zemí a proti eliminaci všech možných bariér a překážek ve svobodné výměně myšlenek, osob, zboží, služeb a peněz napříč kontinentem i na celém světě. Všichni navíc z vlastní zkušenosti víme, jaký byl život v uzavřené, do sebe zahleděné a téměř autarkní společnosti, v níž byl jakýkoliv kontakt s vnějším světem zakázán (anebo přinejmenším velmi znesnadněn). Proto jsme snili o tom, že se staneme součástí evropské otevřené společnosti. Probíhající proces evropského sjednocování se však ani výhradně a ani z větší části netýká otevírání se světu. Týká se zavádění nadměrné regulace a ochrany, harmonizace pravidel, zákonů a politik, oslabování standardních demokratických procesů, zvyšování byrokratizace života, narůstání důležitosti soudních orgánů apod. To jsme si nikdy nepřáli a musíme být dost stateční na to, abychom to otevřeni řekli doma i v členských státech EU. Chtěli jsme zpátky do Evropy", zpátky do svobody, jež nám v komunismu chyběla, ale chápali jsme, že spěch do Evropské unie, která je v současnosti nejviditelnějším a nejvlivnějším ztělesněním ambicí vytvořit něco jiného, údajně lepšího, než je svobodná společnost, je zcela jinou záležitostí. Chceme být součástí Evropy, a proto se musíme procesu evropské integrace zúčastnit. Nemáme jinou možnost. Je to dokonce jediný způsob, jak získat mezinárodní uznání a legitimitu. Z tohoto hlediska je to past, z níž se neumíme dostat a ani se jí neumíme vyhnout. Doufám, že naše konference najde odpovědi na otázky, které jsem položil, a jsem si jist, že bude úspěšná. VÁCLAV KLAUS Předseda, Občanská demokratická strana, Česká republika Profesor Václav Klaus byl jedním ze zakladatelů Občanského fóra, nejdůležitější politické organizace po sametové revoluci v roce V roce 1990 byl zvolen jejím předsedou. Po rozdělení OF v roce 1991 se stal jedním ze zakladatelů Občanské demokratické strany. Od dubna 1991 stojí v čele ODS.

17 IV. CONFERENCE OF THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN CENTER RIGHT 19 Od března 1996 je Václav Klaus místopředsedou Evropské demokratické unie (EDU) a v roce 2002 byl zvolen místopředsedou Mezinárodní unie demokratů (IDU). Od prosince 1989 do 2. července 1992 byl prvním nekomunistickým ministrem financí. Po vítězství v parlamentních volbách v červnu 1992 se stal předsedou vlády České republiky. Premiérem byl znovu jmenován v červenci 1996 a na svou pozici rezignoval v listopadu Po předčasných volbách v červenci 1998 byl zvolen předsedou Poslanecké sněmovny českého Parlamentu. I po parlamentních volbách v roce 2002 zůstává Václav Klaus poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu a je lídrem opozice. OPENING SPEECH BY VÁCLAV KLAUS CHAIRMAN, CIVIC DEMOCRATIC PARTY It is a great pleasure and honor to welcome all of you here in Prague. The Czech Civic Democratic Party takes it as an opportunity to show you at least a part of our country, to organize a fruitful exchange of views about our ideas, political stances and political situation in our countries, to evaluate our successes and failures and to contribute to the creation of a positive mood and atmosphere among us. I would like to express our thanks to the International Republican Institute for helping us to organize this conference and to cover it financially. This is a great help. I hesitated what to say this evening. We are often overwhelmed by our everyday_s political fights. Let me, therefore, talk tonight about deeper issues of our era, about the fundamental issues of transition, about issues we have to discuss, explain, defend in our political debates in our countries. Almost 13 years have passed since the collapse of communism in the Czech Republic and in other Central and East European countries. No one can deny that we have most of us quite rapidly succeeded in liquidating the formal structures and mechanisms of the communist society and in establishing the basic stage of the European version of the system of parliamentary democracy and market economy. This is, on the one hand, not a bad result. My question, however, is whether it is exactly what we really wanted. Whether we are building free society based on classical liberal principles or whether we have fallen into the blind alley of a regulated society, of an unproductive welfare state, of a brave new world of contemporary European socialdemocratism and of an empty and artificial Europeanism. I will try to say a few words about it. The past decade was interesting, challenging and rewarding for all of us. It gave us many important insights into the formation of freedom and free markets. We have learned unforgettable lessons (especially as regards organization and sequencing of reforms) that

18 20 IV. KONFERENCE STŘEDOPRAVICOVÝCH STRAN STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY were not clear, evident, intuitively correct or generally accepted when we started dismantling communism. We understood how difficult it was for the people of the countries undergoing transition to understand the costs of the systemic change and the impossibility of rapid catching up of the current stage of development of countries which did not go through the communist era. We started with enthusiasm but the original euphoria did not last long. We had to relatively very soon face impatience and desillusions. This was, however, not a nostalgia for the old regime. This was the neurosis of the transition period, of living in a radically increased uncertainty and in a more risky world than in the past. 1. The Winner of the Transition Decade is Democracy, not Freedom or Classical Liberalism Eleven years ago, I accepted as a title of my speech in Sydney, Australia, rather provocative words Dismantling Socialism: A Preliminary Report". It was a mistake. Instead of dismantling socialism, we have got new, more sophisticated, more hidden and more intensive methods of government intervention and regulation, the everincreasing size and scope of welfare state, multiculturalism and political correctness, European Union and Euro. This is not a great victory. It would have been appropriate to speak about dismantling of communism because communism is over, but socialism or socialdemocratism is here. 2. The Costs of Transition Many people had assumed that to get rid of communism should be without costs, without winners and losers, without tensions, without ups and downs, without nonnegligible lapse of time. They had assumed that the changes would bring about immediate benefits - positive economic growth and increases in living standards. They were, of course, wrong and such dreams were not realized. It was, nevertheless, an important learning process. The people in our countries slowly and reluctantly accepted the inevitability of what I used to call the transformation shake-off - the huge loss of output, of income and of employment, the disappearance of price stability, of the old and familiar distribution of income and property and of the existing level of social protection, the shifts in reward-effort ratio, etc. The Czechs and citizens of all our countries naively supposed that the private market economy (as compared to central planning and state ownership) guarantees almost automatically a success. They were psychologically not prepared for a business failure, both at micro and macrolevels. They felt having been cheated or betrayed by us, by politicians who had sold them the idea of capitalism, free markets, liberalization, deregulation and privatization without sufficient warnings. I am afraid that this is our common experience. 3. Where Are We Now? With all our problems, we all live in a totally different world than in the past. We live in the world of incremental changes, of standard political processes, of many imperfections but of standard democratic mechanisms to deal with them. Perfect society is far away, communism is even further.

19 IV. CONFERENCE OF THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN CENTER RIGHT 21 We do not see, however, the end of socialism. We may be even closer to it now than years ago. Because of their structural similarities, the fall of communism and the overall attack on its irrationalities, lawlessness and crimes temporarily weakened socialism. Unfortunately, only temporarily, because as we see it the last decade did not bring us its end. It brought us victory of socialdemocratism, of various alternatives of third ways, of communitarism, of enviromentalism, of political correctness, of humanrightism, of Europeanism, of corporativism, of NGOism. All of them can be described as new collectivisms. Ten years ago, the dominant slogan was: "deregulate, liberalize, privatize." Now the slogan is different: "regulate, adjust to all kinds of standards of the most developed and richest countries (regardless your stage of development), listen to the partial interests of the NGO's and follow them, get rid of your sovereignty and put it into the hands of international institutions and organizations, etc." This is a tremendous task for all of us to change it again. 4. The Impact of Expanding Europeanism and of EU Our transition has been going paralelly with the changing Europe. As I see it, Europe is undergoing irrevocable changes while the uninvolved or uninterested majority of Europeans does not care or does not pay sufficient attention. Intergovernmental cooperation of independent countries aiming at removing barriers for the movement of people, goods, money and ideas has been slowly but surely converted into the formation of a supranational European state aiming at centralization of power in Brussels, at elimination of European nation states and at socializing Europe. With the benign neglect of majority of Europeans, minority of pro-european activists and of EU bureaucracy has a decisive voice. We must be very clear and consistent. No one in this room I suppose is against opening-up of our societies and against elimination of all kinds of barriers and obstacles to the free exchange of ideas, of people, of goods and services, of money over the continent and over the whole world. We all know from our own personal experience what it meant to live in closed, inward-looking, almost autarchic societies where any form of contact with the outside world was prohibited (or at least made very difficult). Due to that, we have been dreaming about being part of the European open society. But the current European unification process is not only or not predominantly about opening-up. It is about introducing massive regulation and protection, about imposing uniform rules, laws and policies, about weakening standard democratic processes, about increasing bureaucratization of life, about enhanced importance of judicial authorities, etc. This is not what we wanted and we should be brave enough to say it openly, both at home and in EU countries. We wanted to go "back to Europe", to the freedom we did not have whilst living in the communist era but we understood that to rush into the European Union which is currently the most visible and the most powerful embodiment of ambitions to create something else supposedly better than a free society is a different project. We want to be part of Europe and we have to, therefore, participate in the European integration process. There is no other choice left for us. It is additionally

20 22 IV. KONFERENCE STŘEDOPRAVICOVÝCH STRAN STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY the only way how to get international recognition and legitimization. Looking at it this way, it is a trap we do not know how to break or avoid. I hope our conference will give us some answers to the questions I raised and I am confident it will be successful. VÁCLAV KLAUS Chairman, Civic Democratic Party, Czech Republic Profesor Václav Klaus was one of the founders of the Czechoslovak Civic Forum Movement (OF), the leading political organization in the country after the Velvet Revolution in 1989, Klaus was elected its Chairman in After the split of OF in 1991, Klaus was one of the founders of the Civic Democratic Party and has been its Chairman since April Since March 1996 Klaus has been Vice-Chairman of the European Democratic Union (EDU) and in 2002, Václav Klaus has been elected Vicechairman of the International Democrat Union (IDU). From December 1989 until July 2, 1992, Klaus served as the first noncommunist finance minister. In June 1992, after victory in the parliamentary elections, he became Prime Minister of the Czech Republic. He was again reappointed as Prime Minister in July He resigned from this position in November In July 1998, after the early parliamentary elections, he was elected President of the Chamber of Deputies of the Czech Parliament. After parliamentary elections in 2002, Klaus remains a member of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, and is a leader of the opposition. ÚVODNÍ PROJEV GEORGE A. FOLSOMA, PREZIDENTA MEZINÁRODNÍHO REPUBLIKÁNSKÉHO INSTITUTU, USA Dámy a pánové, v Praze nejsem poprvé. Naposledy jsem tady byl v roce 1985 nebo 1986 a bylo to ve stejný podzimní měsíc. Praha, kterou jsem tehdy viděl, byla určitě i tehdy plná nádherné historie, ale určitě to nebyla Praha, již vidíte dnes, plná zářivých barev, překypující životem a také demokracií. Blahopřeji tedy Čechům k tomu, co dokázali, stejně jako k tomu, co zde vytvářejí. Je to skutečně zářící maják, který vedl předseda ODS. Rád bych proto doktoru Klausovi poděkoval za jeho vůdcovství a také za to, že je naším pražským hostitelem. Mezinárodní republikánský institut je skutečně potěšen tím, že může sponzorovat tuto důležitou konferenci pravicových stran a politiků ze střední a východní

Náš host / Our Guest. We Have the Most Complicated Period Behind Us. Generálporučík Pavel Štefka. Lieutenant General

Náš host / Our Guest. We Have the Most Complicated Period Behind Us. Generálporučík Pavel Štefka. Lieutenant General Náš host / Our Guest Generálporučík Pavel Štefka náčelník Generálního štábu Armády České republiky Nejsložitější období máme za sebou Před dvěma lety mi náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Pavel

Více

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION OBSAH CONTENT summit 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 28 29 34 36 38 40 ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER

Více

Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie. Sborník příspěvků z celostátního semináře

Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie. Sborník příspěvků z celostátního semináře Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie Sborník příspěvků z celostátního semináře Kroměříž 13. 15. května 2003 ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE Ing. Michal Hanačík Krajský úřad Zlín Vážené dámy, vážení

Více

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE katalog_v1.indd 1 3/27/07 11:47:21 AM Vážení hosté, milí přátelé,

Více

Česko-americké vztahy: jak dál?

Česko-americké vztahy: jak dál? Prosinec 2014 Policy Paper Česko-americké vztahy: jak dál? John K. Glenn Policy Director, U.S. Global Leadership Coalition Bruce P. Jackson President, Project for Transitional Democracies Lukáš Kovanda

Více

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže CZECH PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 2009 in the Field of Education, Science and Research, Sports

Více

zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten

zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten Hrdinství nesmí být zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten Praha, Plzeň, Ostrava, Dýšina u Plzně, ale samozřejmě také Paříž, Moskva, Berlín, Londýn, Dunkerque zkrátka celá Evropa slavila 60. výročí ukončení

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R 2 Úvodník Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám představila další vydání studentského časopisu PrímaLEX a přivítala Vás v novém akademickém roce. V současném čísle se ohlédneme za letními dobrodružstvími

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více

Státní správa bilancuje State administration balances

Státní správa bilancuje State administration balances ROČNÍK/YEAR X 7/2 0 0 5 12 0 K č 6 E U R INFORMATIKA KOMUNIKACE PODNIKÁNÍ INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Rozhovor s Danou Bérovou a Michalem Franklem Počítačová bezpečnost Poslední trendy v CRM Bezdrátová

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

4/2007 OBSAH CONTENTS CZECH ARMED FORCES TODAY ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY DNES. Quarterly / Čtvrtletník

4/2007 OBSAH CONTENTS CZECH ARMED FORCES TODAY ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY DNES. Quarterly / Čtvrtletník CZECH ARMED FORCES TODAY ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY DNES Quarterly / Čtvrtletník Published by CR MoD Military Information and Service Agency Vydává Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony Kia Venga z Nošovic // Kia Venga from Nošovice

Více

Bilancování roku 2009; připomenutí některých důležitých mezníků Oranžové války; pozitivní výhledy do budoucna.

Bilancování roku 2009; připomenutí některých důležitých mezníků Oranžové války; pozitivní výhledy do budoucna. Bilancování roku 2009; připomenutí některých důležitých mezníků Oranžové války; pozitivní výhledy do budoucna. Motto 1: Mark Twain - http://en.wikipedia.org/wiki/mark_twain Na počátku změny je patriot

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Číslo 36 / Issue 36 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 42011 Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Test nového vozu Hyundai Accent v Dubaji Test drive event of all-new Accent

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a Buddy UP magazine for bringing students together fall 2010 E S N V S E P r a h a Buddy System inside Interviews nation2nation CoMeet Move UP Photos BuddyUP / Spring 2010 Buddy UP / fall 2010 MILÍ PŘÁTELÉ,

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015 OSTRAVA Metropolitan Magazine Björk Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album strana/page 18 editorial editorial Obsah Contents

Více

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé,

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé, Editorial FOTO / PHOTO BY STUDIO RAF Vážení přátelé, ve druhém pololetí letošního roku chceme zlepšit obchodní bilanci, překonat období ztrát a upevnit pozice ČD Cargo na trhu železniční nákladní dopravy

Více

Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009. Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report

Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009. Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009 Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report text CZ text EN Forum 2000 je názorová, intelektuální křižovatka, kde lidé nejrůznějších profesí, z nejrůznějších zemí,

Více

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera?

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera? 6/2007 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Stephen Timms interview / rozhovor How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou

Více

LISTOPAD 2009 LISTY UNIVERZITY OBRANY

LISTOPAD 2009 LISTY UNIVERZITY OBRANY LISTOPAD 2009 LISTY UNIVERZITY OBRANY Univerzita obrany se na veletrhu Gaudeamus prezentovala úspěšně Letošního ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus, který probíhal

Více

20 let činnosti české komory autorizovaných inženýrů a techniků 1992 2012 ZPRÁVY A INFORMACE ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ

20 let činnosti české komory autorizovaných inženýrů a techniků 1992 2012 ZPRÁVY A INFORMACE ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ 20 let činnosti české komory autorizovaných inženýrů a techniků 1992 2012 2 2012 ZPRÁVY A INFORMACE ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ historické základy podpisy mezinárodních smluv Podpis

Více