ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA MĚŘENÍ. Diplomová práce. Automatizovaný měřicí systém.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA MĚŘENÍ. Diplomová práce. Automatizovaný měřicí systém."

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA MĚŘENÍ Diplomová práce Automatizovaný měřicí systém 2005 Jiří Javůrek

2 Anotace Náplní této práce je vytvoření automatizovaného měřicího systému s využitím přístrojové sběrnice GPIB (IEEE 488). Systém musí být schopen automaticky plnit definované úlohy ve stanovený čas bez nutnosti zásahu obsluhy. Ovládání systému je umožněno pomocí internetu ze vzdálených počítačů. Anotation Topic of this work is to create an automatic measurement system based on instrument bus GPIB (IEEE 488). This system must be able execute predefined tasks on desired time automaticaly without any user intervention. The system is remotely controlled from remote computers via internet computer network. - i -

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Automatizovaný měřící systém vypracoval samostatně a použil k tomu jen podklady uvedené v přiloženém seznamu. Dále prohlašuji, že nemám závažný důvod proti užití tohoto díla ve smyslu 60 Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) V Praze dne ii -

4 0. Obsah Anotace...i Anotation...i Prohlášení...ii 0. Obsah...iii 0. 1 Seznam obrázků...iv 1. Úvod Sběrnice GPIB Knihovna VISA Struktura systému Rozhraní výkonná aplikace server Rozhraní server webová aplikace Rozhraní server databáze Server měřicího systému Spuštění a ukončení serveru Obsluha klientských spojení Obsluha plánu úloh Přímá obsluha přístrojů Výkonná část systému Spuštění výkonné části Skript úlohy Načítání skriptu Část přístrojů Část proměnných Část standardních výpočtů Část sekce Webové rozhraní Bezpečnost Možnosti webového rozhraní Seznam úloh Plán úloh Přístroje Administrace Nápověda Databáze Požadavky kladené na databázi iii -

5 8. 2 Popis jednotlivých tabulek Tabulka USERS Tabulka SEZNAM Tabulka PLAN Závěr Použitá literatura...37 Příloha A. Konfigurační soubor serveru...38 Příloha B. Vytvoření databáze...40 Příloha C. Příkazy skriptovacího jazyka...41 Příloha D. Komunikační protokol server systému klientská aplikace...46 Příloha E. Vzorová úloha...53 Příloha F. Seznam souborů měřicího systému Seznam obrázků Obrázek 1 Způsob připojení zařízení ke sběrnici GPIB...2 Obrázek 2 Celkové schéma měřicího systému...7 Obrázek 3 Základní vývojový diagram serveru systému...11 Obrázek 4 Základní vývojový diagram výkonné části systému...17 Obrázek 5 Objekt Tsecdata a objekt Tsection...23 Obrázek 6 Objektová struktura příkazů skriptu...24 Obrázek 7 Mapa webového rozhraní...27 Obrázek 8 Základní stránka seznamu úloh...28 Obrázek 9 Základní stránka plánu úloh...29 Obrázek 10 Prezentace výsledků úlohy...30 Obrázek 11 Stránka ovládání přístroje...31 Obrázek 12 Struktura databáze iv -

6 1. Úvod Měřícím systémem rozumíme soubor vzájemně propojených technických zařízení a řídícího počítače (nebo počítačů, v případě distribuovaných systémů), které vzájemnou součinností umožňují realizovat provedení požadované měřicí úlohy. Automatizovaný systém provede celé měření bez zásahu obsluhy podle předem stanovených pravidel (postupu měření). Nejjednodušší systém se může skládat z jednoho měřicího přístroje a jedné řídící jednotky (počítače). Složitější systémy dovolují pracovat s více přístroji a umožňují ovládání z více míst. Zásadní vlastností systému pro použití v laboratoři je jeho schopnost řešit různé úlohy, aniž by bylo třeba do systému zasahovat. Pro maximální využití možností, musí systém umožňovat připojení takového množství přístrojů, jaké dovolí hardwarové možnosti použitých zařízení. Přístroje mohou být připojeny jednotlivě přímo k řídící jednotce. Tento způsob je však neefektivní vzhledem k vysokým nárokům na počet vstupů do řídící jednotky a je vhodný pouze pro malé systémy. Pro větší systémy je nezbytné připojení jednotlivých přístrojů řešit jiným způsobem. Přístroje jsou v takovém systému připojeny k externí sběrnici, ke které je jako jedna z jednotek připojen i řídící počítač. Takto je jeden vstup do řídící jednotky využíván pro ovládání více přístrojů, jejichž počet je omezen technickými vlastnosti použité sběrnice a jejího komunikačního protokolu. Cílem této práce je navrhnout a realizovat takový měřicí systém, který bude schopen realizovat libovolnou úlohu, která bude do systému zadána a který by umožňoval ovládání a prohlížení výsledků měření z libovolného počítače připojeného k síti internet bez zvláštních nároků jak na výkon klientského počítače tak především na specializovaný software (ovladače a vizualizační programy). Provádění úloh musí být plně automatické. Úlohu musí být možné naplánovat na pozdější spuštění, které bude provedeno systémem bez zásahu obsluhy. Interpret postupů měření úloh (skriptů úloh) musí umožňovat použití základních programových prostředků (práci s výsledky měření, proměnnými, cykly, podmínkami apod.), zároveň musí podporovat práci s jednotlivými přístroji. S ohledem na tyto skutečnosti byla zvolena struktura systému s využitím přístrojové sběrnice GPIB a ovládání systému bylo realizováno pomocí webových stránek

7 2. Sběrnice GPIB Sběrnice GPIB (General Purpouse Interface Bus) označována těž jako IEEE 488 je 24 vodičová sběrnice, původně vyvinutá firmou Hewllet-Packard (pod označením HPIB). Zařízení řídící jednotky Zařízení 1 Zařízení 2 Zařízení 3 Zařízení N Obrázek 1 Způsob připojení zařízení ke sběrnici GPIB Sběrnice obsahuje 8 datových vodičů, 5 vodičů s řídícími signály, 3 vodiče se signály pro řízení přenosu dat a 8 zemních vodičů. Připojená zařízení mohou být přepnuta do jednoho z následujících režimů: Posluchač (listener), mluvčí (talker), řídící jednotka (controller). Všechna připojená zařízení mohou být v libovolném z těchto režimů, při splnění těchto omezení: Jedno zařízení nemůže být přepnuto do dvou režimů současně a na sběrnici může být připojeno pouze jedno zařízení v režimu řídící jednotky, to však nevylučuje, aby aktivní řídící jednotka předala řízení jiné jednotce na sběrnici. Ke sběrnici může být připojeno až 15 zařízení rozlišovaných adresami 0 až 30 (pětibitová šířka adresy), přičemž adresa 31 je zástupným symbolem pro označení všech jednotek pro zrušení režimu posluchač resp. mluvčí na všech připojených jednotkách zároveň. Podle standardu IEEE mohou zařízení používat ještě sekundární adresu v rozsahu 60 H až 7F H (tj. 96 až 127). Celková délka sběrnice nesmí překročit 20m, přičemž vzdálenost mezi připojenými jednotkami nesmí být větší než 2m. Úrovně napětí používaného na sběrnici jsou kompatibilní s úrovněmi TTL (tj. logická nula pro napětí nižší než 0,8 a logická jednička pro napětí vyšší než 2,0V). Komunikace po sběrnici může probíhat libovolným způsobem mezi všemi jednotkami. Která z jednotek bude vysílat zprávu, a které jednotky budou zprávu přijímat určuje výhradně řídící jednotka sběrnice (controller) vysláním adres příslušných jednotek a jejich přepnutím do - 2 -

8 režimu mluvčí a posluchač (talker / listener). Obrázek 1 znázorňuje způsob připojení jednotlivých jednotek ke sběrnici. Již z vlastností tohoto připojení vyplývá, že v jeden okamžik může být jako mluvčí (talker) označena pouze jedna jednotka. Počet posluchačů není nijak omezen. Pro účely určení, která jednotka má vysílat zprávu a která jednotka nebo jednotky mají být jejím příjemcem má každá z jednotek přiřazeny dvě adresy. Tyto adresy mají dolních pět bitů shodných a tato část adresy je označována za (všeobecnou) adresu přístroje. Kombinací šestého a sedmého bitu je tato adresa rozšířena na adresy MLA (my listen address) a MTA (my talk address). Podle toho, kterou z těchto adres je jednotka adresována, je přepnuta do režimu mluvčí nebo posluchač. Zprávy (příkazy) posílané po sběrnici jsou rozděleny na dva základní druhy jednovodičové, které využívají řídící signály sběrnice a vícevodičové, které využívají datové vodiče sběrnice spolu s vodiči pro řízení přenosu dat. Příkazy se dále mohou dělit na bezadresné, tedy takové, které přijímají a vykonávají vždy všechny připojené jednotky a adresné, které jsou přijímány a vykonávány jen jednotkami, které byly předem pro příjem příkazů adresovány. Norma IEEE definuje způsob, kterým může libovolná jednotka v systému žádat o obsluhu (service request). Tato žádost je vzhledem k ostatní komunikaci asynchronní a je realizována vysláním signálu SRQ. Z takto vyslané žádosti však není zřejmé, které zařízení žádost vyslalo. Norma definuje dva možné způsoby pro zjištění žádajícího zařízení. Je to pomocí sériového nebo paralelního hlášení. Při použití sériového hlášení jsou všechna připojená zařízení dotazována na svůj stavový byte a podle nastavení příznaku SRQ v tomto bytu u zařízení, které vyslalo žádost na obsluhu, je žádající zařízení identifikováno. Při použití paralelního hlášení je zjišťován stav několika zařízení (maximálně osmi) najednou. Každému zařízení je v takovém případě přiřazen jeden bit datové sběrnice, na který zařízení vyšle svůj stav

9 3. Knihovna VISA Knihovna VISA (Virtual Instrument System Architecture) poskytuje univerzální programátorské rozhraní k různým typům přístrojů a různým přístrojovým sběrnicím. Existuje pro více operačních systémů (například pro Windows, Linux, Solaris, ). Jejímu vzniku předcházela potřeba ovládat různé přístroje propojené pomocí různých typů sběrnic jednotným způsobem tak, aby pro ovládání použitý software nemusel brát ohled na specifické vlastnosti jednotlivých fyzických komponent. Knihovna umožňuje ovládat přístroje připojené pomocí sběrnic GPIB, GPIB-VXI, MXI/VXI, sériové linky (RS-232) a případně ethernetu. Přínos této knihovny spočívá ve sjednocení mechanizmů práce s jednotlivými zařízeními pomocí několika málo, dostatečně univerzálních, příkazů a příznaků. Samozřejmě ani zde se nebylo možné vyhnout některým specifickým vlastnostem podporovaných typů sběrnic, zvláště tam, kde nejsou žádnou normou stanoveny detaily komunikačního protokolu (např. počet stop bitů při použití sériové linky, nebo typ parity). Základními funkcemi pro práci se všemi druhy zařízení je možnost otevřít a uzavřít přístup na zařízení a komunikovat se zařízením, tj. zapisovat na zařízení příkazy a číst odpovědi. Knihovna zavádí jednotný systém obsluhy událostí, které mohou v systému nastat a to dvěma základními způsoby. Jedním je blokující čekání na některou z definovaných událostí, druhým je způsob pomocí obsluhy přerušení, vyvolané výskytem definované události. Z výše popsaných vlastností knihovny VISA plyne, že aplikace používající tuto knihovnu pro ovládání připojených přístrojů mohou být realizovány jednodušším způsobem a snadno lze dosáhnout nezávislosti na použitých hardwarových prostředcích

10 4. Struktura systému Měřící systém se skládá z několika na sobě nezávislých komponent. Toto řešení přináší výhodu v možnosti vyměnit kteroukoli z nich, aniž by bylo třeba upravovat zbývající a tímto způsobem rozšířit možnosti systému bez větších zásahů do částí, jichž se úpravy přímo netýkají. Dále to umožňuje pomocí externích programů testovat funkčnost jednotlivých částí bez ohledu na celý zbytek systému. Komponenty spolu vzájemně komunikují pomocí jednoduchých příkazů rozhraní popsaného v příloze této práce. Rozdělení komponent zároveň umožňuje rozdělit potřebný výpočetní výkon na více počítačů, které jsou spolu vzájemně propojeny počítačovou sítí, stejně tak je možné, aby všechny komponenty byly spuštěny na jednom počítači a systém byl kompaktní. Jediným omezením v tomto směru je, aby serverová aplikace měřicího systému byla nainstalována (a spuštěna) na stejném počítači, ke kterému jsou připojeny jednotlivé přístroje (resp. interface GPIB) a je na něm serverovou aplikací spouštěna (výkonná) aplikace pro provedení definované úlohy. Jednotlivé komponenty jsou: výkonná část serverová aplikace (server) webová aplikace databáze Výkonná část slouží k provádění předem definovaných úloh. Je spouštěna buď na přímý příkaz uživatele, nebo z důvodu dosažení času plánovaného spuštění některé z úloh. Velkou výhodou oddělení výkonné části od serveru je, že každá nová úloha je spuštěna v rámci nového procesu, který není ovlivněn předchozími měřeními (mimo globálních nastavení rozhraní pomocí parametrů knihovny VISA). Rovněž při možném nekorektním ukončení této aplikace dojde ke korektnímu odpojení všech používaných zařízení a uzavření používaných deskriptorů, jelikož se o to v nejhorším případě postará sám operační systém při uvolňování alokovaných prostředků ukončovaného procesu. Serverová aplikace tvoří jádro celého měřicího systému. Zajišťuje spouštění jednotlivých úloh dle plánu a požadavků uživatelů, poskytuje výsledky měření a informace o průběhu jednotlivých měření uživateli (výsledky jsou prezentovány pomocí webové aplikace) - 5 -

11 a dále chrání zneužití systému pomocí autorizačního mechanizmu a propojuje všechny komponenty vzájemně dohromady. Tato aplikace je koncipována jako trvale spuštěná a je doporučeno, aby bylo operačním systémem hlídáno, zda opravdu běží a byla spuštěna znovu, pokud by došlo k jejímu ukončení. Webová aplikace slouží jako uživatelské rozhraní celého měřicího systému a umožňuje provádět všechny úkony. Je to aplikace zprostředkovávající uživatelům přístup k informacím, které poskytuje aplikace serveru a naopak předává serveru příkazy uživatelů. Vzhledem k modulární koncepci systému není pro běh systému tato aplikace nutná, neboť komunikace se serverem může být vedena i z jiné klientské aplikace, která bude dodržovat komunikační protokol server klient (podrobně popsán v kapitole Příloha D..) Jako klientské rozhraní bylo zvoleno webové rozhraní (pomocí protokolu http) z důvodu umožnění snadné dostupnosti měřicího systému z prakticky kteréhokoli počítače připojeného k počítačové síti (resp. internetu), bez nutnosti instalovat na tento počítač jakýkoli klientský program, který by zajišťoval prezentaci výsledků a zadávání příkazů pro aplikaci serveru (obyčejný webový prohlížeč, např. Microsoft Explorer, nebo Mozilla jsou dnes standardní výbavou všech počítačů). Databáze slouží k uchovávání údajů o jednotlivých uživatelích a definovaných úlohách. Zvolena byla databáze MySQL (viz. která sice neposkytuje všechny možnosti jazyka SQL, avšak pro tento účel plně vyhoví

12 Měřící přístroj Měřící přístroj Měřící přístroj Měřící přístroj GPIB sběrnice Výkonná měřící část (measure engine) Úkoly: -Načtení úlohy a její parsování -Připojení sběrnice a přístrojů -Provádění příkazů úlohy -Čtení příkazů od serveru -Zasílání výsledků serveru DISKOVÝ PROSTOR Informace o přístrojích Skripty plánovaných úloh Skripty úloh Měřící přístroj Měřící přístroj Jiná sběrnice knihovna VISA Přímé ovládání přístrojů Měřící server (measure server) STDIN/STDOUT Úkoly: -umožnit uživateli zadávání, editaci a plánování úloh -prezentovat výsledky měření -aplikovat přístupová omezení -dohlížet na plán úloh a provádět jej Výsledky měření Logy měření APACHE web server + PHP Webové rozhraní (web - klient) Úkoly: Zprostředkovat ovládání serveru (definování a plánovaní úloh) uživateli pomocí http protokolu a prezentovat naměřené výsledky. PHP sessions SOCKET (standardně 11222) SQL příkazy MySQL DATABASE Obsažené údaje: -uživatelé + jejich oprávnění -seznam úloh -plán úloh + stav provádění HTTP protokol Uživatel Uživatel Uživatel Uživatel Uživatel "Tlustý" klient Obrázek 2 Celkové schéma měřicího systému - 7 -

13 4. 1 Rozhraní výkonná aplikace server Serverová aplikace má přístup k plánu definovaných úloh. V okamžiku, kdy se má některá úloha spustit, buď na přímý příkaz uživatele, nebo z důvodu dosažení času plánovaného spuštění, je spuštěna výkonná aplikace. Zároveň dojde k přesměrování standardního vstupu a standardního výstupu a chybového výstupu výkonné aplikace tak, aby příjemcem výstupu byla aplikace serveru, ve které se spustí vlákno pro příjem zpráv od výkonné části a aby standardní vstup byl veden z aplikace serveru. Rovněž ve výkonné aplikaci je spuštěno vlákno pro obsluhu přijímaných zpráv od aplikace serveru. Toto uspořádání umožňuje jednoduchou oboustrannou komunikaci těchto aplikací. Informace o tom, která úloha má být spuštěna a jakým způsobem má být provedena se předá při spouštění výkonné aplikace jako parametry programu Rozhraní server webová aplikace Pro komunikaci mezi aplikací serveru a webovou klientskou aplikací je použito socketového spojení (standardně na portu 11222). To umožňuje, aby obě aplikace byly spuštěny na stejném počítači, ale zároveň to dává možnost, aby byla webová aplikace spuštěna na jiném počítači v počítačové síti, např. na počítači, který slouží jako webový server pro více stránek (nebo aplikací). Zároveň toto uspořádání umožňuje připojení k serveru z libovolného jiného klientského programu, pro testování funkčnosti systému např. pomocí telnetu, neboť příkazy pro server i odpovědi od serveru jsou čistě textové řetězce. Jednotlivé příkazy pro komunikaci jsou popisuje Příloha D Rozhraní server databáze Pro komunikaci s databází je použito jazyku SQL (Structured Query Language) viz. [4]. Připojení k využívané databázi MySQL je interně řešeno pomocí socketového spojení, což umožňuje provozovat aplikaci databáze na jiném počítači, než na kterém je spuštěna aplikace serveru měřicího systému. Výhodou je standardizovanost tohoto rozhraní co do příkazů posílaných databázovému serveru, což umožňuje v případě potřeby snadný přechod na jiný databázový program. Nutné - 8 -

14 úpravy by spočívaly pouze v úpravě kódu programu serveru měřicího systému tak, aby bylo provedeno připojení a komunikace s databází s využitím jiné knihovny poskytující rozhraní k té které databázi. Pro připojení k databázi MySQL z programu serveru napsaného v jazyce C++ je použito knihovny mysqlclient.so (viz. též [4]). Tato knihovna jednak umožňuje vlastní připojení k databázovému serveru a dále potom zadávání dotazů a čtení jejich výsledků. Knihovna je standardně distribuována spolu s databázovým serverem MySQL

15 5. Server měřicího systému Aplikace serveru měřicího systému tvoří hlavní část, která slouží ke koordinaci činností všech dalších komponent a má zároveň přístup ke všem informacím o uživatelích, definovaných úlohách a plánu jejich provádění. Tato aplikace akceptuje socketová připojení na definovaném portu, standardně je tento port přednastaven na 11222, tuto hodnotu lze změnit pomocí konfiguračního souboru, viz. Příloha A. K serveru může být v jeden okamžik připojeno libovolné množství klientů, jediné omezení v tomto směru určuje operační systém. Při připojení klientské aplikace k serveru je vytvořen objekt spojení Tspojeni, který obsahuje všechny důležité informace o průběhu komunikace a právech připojeného uživatele (po jeho přihlášení zasláním příkazu LOGIN a uživatelského jména a hesla). Bez přihlášení není možné se serverem, resp. s celým systémem pracovat uživatel nemá žádná práva a všechny jeho požadavky budou zamítnuty. Dále je spuštěno nové vlákno programu, které slouží k obsluze tohoto jednoho konkrétního spojení čte příchozí data (příkazy) a po ověření uživatelových práv je vykonává. Zpět jsou zasílány odpovědi o výsledcích jednotlivých přijatých příkazů. V jeden okamžik může server pro jedno spojení zpracovávat pouze jeden příkaz, je však možné zpracovávat více příkazů paralelně, pokud přicházejí z různých klientských aplikací (z různých spojení). Vykonávání většiny příkazů je však přesto blokováno, neboť vyžadují práci v kritické sekci, která slouží k ochraně dat a udržení konzistence systému, neboť jednotliví připojení uživatelé mezi sebou sdílejí všechna na serveru uložená data

16 Z Navázání spojení s DB OBSLUHA SPOJENÍ OBSLUHA PLÁNU ÚLOH Otevření VISA default RM Vytvoření toku "obsluha plánu úloh" Vytvoření toku "obsluha spojení" Nastavení obsluhy "SIGINT" Spojení vláken: "obsluha plánu úloh" "obsluha spojení" Odpojení VISA Odpojení DB K Otevření socketu pro "listen" Podařilo se vytvořit? + Čekání na připojení klienta Podařilo se připojit? + Vytvoření toku "obsluha klientského spojení" Ruší se socket pro skončení? K + Nastavení obsluhy "SIGALARM" Nastavení stavu "nestandardní ukončení" všech úloh, které jsou při startu obsluhy označené jako "probíhá měření" Nastavení prodlevy alarmu Pause() OBSLUHA KLIENTSKÉHO SPOJENÍ Čteme znak - Byl celý řádek? - Byla chyba? + Uzavření spojení + + Byl přijat příkaz ukončení spojení? - K Zjistíme jaký byl příkaz a provedeme ho Obrázek 3 Základní vývojový diagram serveru systému

17 5. 1 Spuštění a ukončení serveru Server je koncipován tak, aby tento proces běžel trvale a mohl tedy kdykoli jednak poskytnout uživatelům možnost přihlášení se k měřicímu systému a tedy možnost ovlivnění jeho další činnosti, a jednak mohl zpracovávat plán úloh tedy spouštět jednotlivé naplánované úlohy v předem stanovenou dobu. Proces serveru by měl být spuštěn pod neprivilegovaným uživatelem (z důvodu bezpečnosti celého počítače, na němž je tento proces spuštěn). Po spuštění provede aplikace načtení konfiguračního souboru, ve kterém jsou uloženy informace pro připojení k databázi, umístění souborů a adresářů s uloženými daty jednotlivých úloh (ať už jejich skripty nebo změřenými výsledky) a požadavky na logování činnosti serveru a prodlevy kontrolu plánu úloh. Bližší informace o možnostech konfigurace viz. Příloha A. Dále aplikace ověří neexistenci souborového zámku proti dvojímu spuštění. Pokud je nalezen existující soubor zámku, je o tom uživatel informován a běh aplikace se ukončí. Z důvodu nutnosti zajištění výhradního přístupu aplikace serveru ke všem datům nutným pro běh celého systému není možné, aby aplikace serveru byla spuštěna vícekrát v jeden časový okamžik. Pokud tento soubor nalezen nebyl, provede se jeho vytvoření a je do něj zapsáno identifikační číslo procesu serveru (PID). Následuje připojení k databázovému serveru a otevření databáze s informacemi měřicího systému. Pokud se nepodaří k databázi připojit, je běh serveru ukončen, neboť by nebyl možný přístup ani k informacím o uživatelích (jména, hesla a práva), tudíž by nebylo možné, aby se jakýkoli uživatel připojil k serveru. Pro obsluhu připojujících se klientů je vytvořeno zvláštní vlákno, které čeká na příchozí socketová spojení. Rovněž pro kontrolu plánu úloh je vytvořeno vlákno. Běh serveru lze ukončit zasláním signálu SIG_TERM nebo SIG_QUIT. Toto lze učinit například příkazem: kill `cat /tmp/measure_server.pid` kde /tmp/measure_server.pid je cesta a jméno souboru zámku, ve kterém je uloženo PID serverové aplikace

18 5. 2 Obsluha klientských spojení Při připojení nového klienta k serveru se pro jeho spojení vytvoří nový tok, což umožňuje, aby byly nekonfliktní příkazy 1 jednotlivých uživatelů prováděny paralelně a zároveň to usnadňuje vyhodnocování, od kterého klienta je příchozí příkaz. Zpracování konfliktních příkazů se děje sériově a je chráněno pomocí kritických sekcí. Server přijímá příkazy v textové formě, přičemž za konec příkazu a pokyn k jeho vykonání se považuje znak konce řádku (lhostejno, zda je to znak 0x0A LF nebo kombinací znaků 0x0D + 0x0A CR+LF ). Zadávání příkazu lze přerušit znakem 0x1B ESC. Každý korektně přijatý příkaz vrátí klientovi odpověď, která je rovněž v textovém tvaru a skládá se z čísla kódu výsledku příkazu a textového popisu. Tento způsob je vhodný pro zpracování výstupu pomocí klientského programu, kde je mnohem snazší výsledek příkazu posuzovat podle vrácené číselné hodnoty než podle textové zprávy, avšak zároveň to umožňuje snadno číst výsledky i například pomocí telnetového spojení bez nutnosti pamatování si jednotlivých kódů výsledků. Pro zahájení práce s měřicím systémem je nutné, aby se nově připojený klient přihlásil a mohla tak být přiřazena jeho přístupová práva, pomocí kterých jsou omezeny jeho možnosti práce se systémem Obsluha plánu úloh Tok obsluhující plán úloh periodicky v intervalu stanoveném konfigurací měřicího serveru kontroluje podle tabulky plan databáze, zda nemá být spuštěna některá, v plánu uložená, úloha. Zároveň je zkontrolována doba, která uplynula od posledního logování informací o procesu serveru (pokud je tato funkce zapnuta) a v případě dosažení požadovaného časového intervalu jsou zalogovány informace poskytované operačním systémem ve virtuálním souborovém systému /proc souboru status. Pokud je zjištěno, že některá z plánovaných úloh má být spuštěna, je vytvořen nový proces, kterému jsou přesměrovány ukazatele pro standardní výstup a standardní vstup tak, aby bylo možné s tímto novým procesem komunikovat z procesu serveru. Poté je kód nového 1 Nekonflikním příkazem se rozumí takový příkaz, kdy nehrozí vznik nekonzistentních dat na serveru například současným přístupem dvou klientů do stejné datové oblasti

19 procesu nahrazen kódem výkonné části systému, která provede podle zadaných parametrů a skriptu úlohy vlastní měření a výsledky zašle zpět na server, kde budou uloženy. Komunikace mezi serverem a výkonnou částí probíhá v textové formě pomocí jednoduchých příkazů a stavových hlášení. Iniciátorem komunikace může být jak server tak i výkonná část. Veškerá komunikace týkající se zpracovávané úlohy může být na serveru ukládána do souboru logu úlohy, pokud je to nastaveno v požadavcích na ukládání ladících informací dané úlohy. Hlavní část komunikace spočívá v ukládání naměřených dat. Výsledky jednotlivých měření posílá výkonná část systému vždy formou bloku hodnot všech proměnných skriptu úlohy, které jsou zvoleny pro logování. Tyto hodnoty spolu s číslem zápisu a jeho časem tvoří jeden řádek výsledkového souboru, který je jako celek nebo po částech zpřístupněn serverem všem klientům s potřebným oprávněním. Server ošetřuje možnost, kdy má být některá úloha spuštěna dříve, než bude předchozí úloha dokončena nebo kdy je čas spuštění pro dvě různé úlohy nastaven na stejnou hodnotu. V takovém případě se úloha, která je druhá v pořadí spustí až po dokončení předchozí úlohy. Není tedy možné zpracovávat dvě úlohy najednou. Tato vlastnost je zavedena především proto, že nelze ovládat tytéž přístroje připojené k měřícímu počítači ze dvou různých programů aniž by bylo možné vyloučit riziko, že budou správně přiřazeny odpovědi přístrojů na příkazy tomu z měřících programů (procesů), který je vyvolal a nebudou zpracovány programem jiným. Zároveň to umožňuje lepší využití přístrojové sběrnice, která není sdílena více procesy Přímá obsluha přístrojů Server umožňuje uživatelům s příslušným oprávněním přímou obsluhu připojených přístrojů. Může tedy sloužit jako interaktivní konzola, kdy uživatel zadá adresu přístroje v rámci měřicího systému a příkaz, který má být přístrojem vykonán. Ten je zpracován a uživatel je informován o jeho výsledku. Vykonávané příkazy jsou, podle toho, zda mají vrátit výsledek ve formě zjištěné hodnoty, děleny na příkazy vracející odpověď na příkazy bez odpovědi, které mají být pouze zaslány přístroji a je u nich možné pouze zjišťovat, zda příkaz proběhl úspěšně, nebo zda došlo k chybě. Typ příkazu může zadat uživatel v požadavku. Rozlišovány jsou Query, Send a Read, nebo může uvést univerzální typ Do, kdy se server rozhodne pro

20 zjišťování odpovědi na základě struktury SCPI příkazů podle toho, zda příkaz obsahuje požadavek na odpověď ve formě otazníku za textem příkazu. Pokud je v okamžiku interaktivního ovládání přístrojů měřena některá z plánovaných úloh, musí uživatel povolit provedení požadovaného příkazu i za běhu úlohy (zároveň jsou uplatňována přísnější kritéria pro oprávnění uživatele k provedení interaktivního příkazu). Toto slouží k tomu, aby byl uživatel srozuměn s tím, že je prováděna některá úloha a nemohl tak do jejího běhu zasáhnout omylem, požadavkem na nevhodný příkaz, který by ovlivnil měření úlohy. Přístup k přístroji, který má vykonat interaktivní příkaz je v okamžiku provádění tohoto příkazu exklusivní, pomocí zámku přístroje vilock. Vzhledem k možnosti, že v rámci měřícího systému může k přístroji přistupovat více procesů (částí měřicího systému) najednou, byla zvolena možnost použití sdíleného zámku pomocí přístupového klíče (tento klíč je JAMS-KLIC ). To umožňuje eliminovat od přístupu k přístroji (přístrojům) pouze procesy nenáležející do měřicího systému, ale zároveň jim umožnit práci s přístroji v okamžiku, kdy přístup k danému přístroji není měřicím systémem vyžadován

21 6. Výkonná část systému Jedná se o samostatný program, který je spouštěn serverem měřicího systému v případě, že dle plánu úloh má být některá úloha spuštěna. Technicky je možné program spustit i z příkazové řádky při dodržení předávaných parametrů o měřené úloze a vzhledem k tomu, že ke komunikaci se serverem program výkonné části užívá standardního vstupu a výstupu, je možné jej snadno ovládat pomocí konzoly. V jeden okamžik může být výkonná část spuštěna několikrát, jediným omezením na její straně je možnost exklusivně přistupovat k hardwarovým zdrojům (tj. jednotlivým přístrojům, které jsou pro použití u dané měřené úlohy vyžadovány). Automatické spouštění serverem však dovoluje pouze jeden měřící proces (jedno spuštění) v jeden okamžik

22 Z Načtení souboru úlohy (vytvoření jejíobjektové reprezentace) Vytvoření vlákna pro obsluhu komunikace se serverem Načtení příkazů přístrojů Čekej na příkaz Dotaz na způsobilost kpokračování Vyhodnocení příkazu. nastavení příznaků + Můžeme měřit? _ Vytvoření vláken obsluhy událostí přístrojů Čekej na událost Projdipříkazy sekce Zjistivýsledek operace Má se skončit? _ Najdi sekci,která jepokračováním + _ Jsou výsledkem data? Ulož výsledek do proměnné + K Obrázek 4 Základní vývojový diagram výkonné části systému

23 6. 1 Spuštění výkonné části Výkonná část je tou částí měřicího systému, která provádí obsluhu měřících přístrojů podle předem zadaného skriptu úlohy, který je uložen na serveru systému. Která úloha má být provedena je zjištěno podle parametrů, se kterými byla výkonná část spuštěna. Příkazový řádek má následující formát: measure_engine <úloha> <cesta_přístoje> <uživatel> <úloha> je jméno souboru (včetně cesty), ve kterém je uložen skript úlohy <cesta_přístroje> je cesta v souborovém systému (adresář), kde jsou uloženy konfigurační soubory jednotlivých přístrojů, s předdefinovanými příkazy <uživatel> je označení uživatele (resp. rodičovského procesu), který spustil program výkonné části. Pokud je výkonná číst spuštěna automaticky serverem, je hodnota vždy SERVER a slouží pouze k ladícím účelům. Po kontrole vstupních parametrů je spuštěna obsluha komunikace s rodičovským procesem (předpokládejme serverem měřicího systému). Následuje načtení skriptu požadované úlohy a vytvoření jeho objektové reprezentace. Zároveň dojde k vytvoření potřebných proměnných a deskriptorů (popisovačů) jednotlivých použitých přístrojů. Po načtení úlohy je zjištěno, zda byl skript úlohy zpracován korektně, nebo zda došlo při parsování skriptu k chybě (zpravidla k chybě ve skriptu nedodržením syntaxe). Pokud došlo k chybě, nelze v měření pokračovat, neboť není možné celý skript vykonat. O příčině chyby je uživatel informován z logu úlohy, který je uložen na serveru. Zjištění, zda je celý skript úlohy napsán bezchybně na počátku měření zabraňuje havárii, která by chybnou syntaxí mohla vzniknout až během vykonávání skriptu. Uživatel je tak informován o chybách ještě před spuštěním měření a ne až v jeho průběhu, což je výhodné zvláště u měření, která jsou časově velmi náročná. Ukončení procesu výkonné části je provedeno v okamžiku, kdy skončí skript měření úlohy a dojde k odpojení všech alokovaných přístrojů. Další možností, jak ukončit proces měření je žádost uživatele, která je zprostředkována serverem systému. Možné způsoby ukončení procesu jsou:

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek Verze: 1.0.0.6 (14. 5. 2012) (c) Copyright 2012. VIKTORIN Computers Tento program podléhá autorským zákonům. Všechna práva vyhrazena! Vývoj aplikace: Jiří Viktorin

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba.

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba. Odpovědi jsem hledala v prezentacích a na http://www.nuc.elf.stuba.sk/lit/ldp/index.htm Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je

Více

OPC server pro RWP80. MC Control s.r.o. 20. února 2007

OPC server pro RWP80. MC Control s.r.o. 20. února 2007 OPC server pro RWP80 MC Control s.r.o. 20. února 2007 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Připojení 3 2.1 Připojení přes sériový port............................ 3 2.2 Připojení přes TCP socket.............................

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Příjmení: Hladěna Číslo úlohy: 10 Jméno: Jan Datum

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ 17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ Úvod 1 Úvod Nedávno jsem zveřejnil návod na vytvoření návštěvní knihy bez nutnosti použít databázi. To je výhodné tehdy, kdy na serveru

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 10. 5. 2011 Tým: Simplesoft Členové: Zdeněk Malík Jan Rada Ladislav Račák Václav Král Marta Pechová malikz@students.zcu.cz jrada1@students.zcu.cz

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Popis funkcí a parametrů programu. Reliance External communicator. Verze 1.5.0

Popis funkcí a parametrů programu. Reliance External communicator. Verze 1.5.0 Popis funkcí a parametrů programu Reliance External communicator Verze 1.5.0 Copyright 2003-2007 GEOVAP, spol. s r.o.,čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice tel: +420 466 024 617, fax:+420 466 210 314,

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Kerio VPN Client. Kerio Technologies

Kerio VPN Client. Kerio Technologies Kerio VPN Client Příručka uživatele Kerio Technologies 2013 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje program Kerio VPN Client ve verzi 7.3 pro Windows. Změny vyhrazeny.

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Služba ve Windows. Služba (service) je program

Služba ve Windows. Služba (service) je program Služby Windows Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

Rezervační systém Tvorba WWW stránek

Rezervační systém Tvorba WWW stránek 2012 Rezervační systém Tvorba WWW stránek Vytvoření rezervačního systému pro rezervaci motokár,ubytování a atrakcí Marek Svoboda Motokáry Motobydlo 30.12.2012 Obsah 1.Základní charakteristika... 3 a) Téma

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Verze 0.6 Datum aktualizace 20. 12. 2014 Obsah 1 Příprava PC žadatele... 2 1.1 Splnění technických požadavků... 2 1.2 Prostředí PC pro žadatele... 2 1.3 Příprava

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

UŽIVATEL, SKUPINA, PROCES

UŽIVATEL, SKUPINA, PROCES UŽIVATEL, SKUPINA, PROCES Systém bez uživatele je jedině Matrix? Uživatelé se seskupují a řídí práci. Group = skupina uživatelů Trocha teorie: LINUX je systémem víceuživatelským. Tzn. Že k dané instanci

Více

Systém sběru dat z RS232 do MS Excel

Systém sběru dat z RS232 do MS Excel Systém sběru dat z RS232 do MS Excel QTREE-DC/RS232 Verze 1.0 Základní informace Ing. Josef Třeštík - TREE Březen 2004 1/11 1 Úvod QTREE-DC/RS232 je program pro sběr dat z měřidel, která jsou k počítači

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

VYUŽITÍ INTERNETU A INTRANETU PRO SERVISNÍ SLUŽBY ŠKODA AUTO A.S.

VYUŽITÍ INTERNETU A INTRANETU PRO SERVISNÍ SLUŽBY ŠKODA AUTO A.S. VYUŽITÍ INTERNETU A INTRANETU PRO SERVISNÍ SLUŽBY ŠKODA AUTO A.S. Jaroslav Ráček Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně, Katedra informačních technologií e-mail:racek@fi.muni.cz Abstrakt V příspěvku

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

Databáze pro evidenci výrobků

Databáze pro evidenci výrobků Databáze pro evidenci výrobků Databáze ve formátu Microsoft Access je součástí systému, který řídí automatizovanou výrobní linku. Tabulka tblcharge obsahuje data o výrobcích a je plněna automaticky řídicím

Více

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6 Popis a funkce systému Strana: 1 / 6 OBSAH Úvod... 2 Popis systému... 2 Popis systému VTZ... 4 Popis systému server... 5 Popis systému klient... 6 ÚVOD Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.18 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 18 PHP- Základy práce s databází PHP - MySQL DUM naučí žáky postupu při vytvoření, připojení databáze a vytvoření

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny:

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny: ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8 Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE Verze IS nebo části IS: Účel poslední změny: Počet listů dokumentu: 1.01 úprava dokumentace 8 Číslo jednací dokumentu:

Více

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Rozhraní slouží k automatizovanému podání listovních zásilek elektronickou cestou z aplikací třetích stran. Veškerá komunikace s naším serverem

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Uživatelský manuál propojení na ES Pohoda Verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2010 Internetový obchod ES Pohoda Uživatelský manuál na propojení na ES Pohoda Přehled

Více

Sázková kancelář Z pekla štěstí

Sázková kancelář Z pekla štěstí Sázková kancelář Z pekla štěstí Řešitelský tým Michal Pfeifer, Martin Halamíček, Jan Blaško, Zdeněk Křepela, Jan Popelka, Jan Mach Úvod Sázková kancelář Z pekla štěstí je malá společnost s několika malými

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.07 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 07- Síťové služby servery a klienty a úvod do souborového serveru DUM naučí žáky spouštět, diagnostikovat a konfigurovat

Více

Instalace a konfigurace klienta EuroDat verze 3.x

Instalace a konfigurace klienta EuroDat verze 3.x Instalace a konfigurace klienta EuroDat verze 3.x Klient je použitelný pro všechny celní režimy 1 Funkce Van operátora spočívá v zprostředkování obousměrného přenosu dat mezi deklarantem a celními úřady.

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

46 Objekty a atributy

46 Objekty a atributy 46 Objekty a atributy Modul Objekty a atributy je určen pro pokročilé uživatele zodpovědné za mapování přístupnosti architektonických bariér. Modul umožňuje stanovit jaké objekty budou mapovány, jaké skutečnosti

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

PHP. nejen pro začátečníky. $c; echo { Martin Pokorný. Vzdìlávání, které baví www.c-media.cz. Nakladatelství a vydavatelství.

PHP. nejen pro začátečníky. $c; echo { Martin Pokorný. Vzdìlávání, které baví www.c-media.cz. Nakladatelství a vydavatelství. }else{ { if($b >$ c){ echo $max=$b; // vypí }else{ echo $max=$c; // vypí?> cas se }e B : se{ echo B ; default: ($b>$c){ echo C ; } $max=$b; }else{ $max=$c; PHP nejen pro začátečníky k;?> $c; echo { Martin

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Tato zpráva informuje o implementaci LMS (Learning Management Systém) Moodle konkrétně Moodle 2.3.1.

Tato zpráva informuje o implementaci LMS (Learning Management Systém) Moodle konkrétně Moodle 2.3.1. Implementační zpráva Informace o implementaci LMS Moodle Realizováno v rámci projektu OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia, reg.

Více

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 20.1.2009 Obsah Úvod...

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod.

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 229, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky 7 Parametry metod, předávání

Více

Management procesu I Mgr. Josef Horálek

Management procesu I Mgr. Josef Horálek Management procesu I Mgr. Josef Horálek Procesy = Starší počítače umožňovaly spouštět pouze jeden program. Tento program plně využíval OS i všechny systémové zdroje. Současné počítače umožňují běh více

Více

TAOS321. Administrace. příručka správce systému. informační terminál systému JSVV

TAOS321. Administrace. příručka správce systému. informační terminál systému JSVV TAOS321 informační terminál systému JSVV Administrace příručka správce systému Text odpovídá verzi firmware: TAOS321 1.0 2014, Technologie 2000 spol. s r.o. Jablonec nad Nisou TAOS321 informační terminál

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22 Str. 1/22 Obsah 1. Popis aplikace... 2 2. Programové verze aplikace... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2005 Express... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2008 R2 Express... 5 3. Instalace

Více

language="javascript">... .

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Pavel Martinec 4.A 2011/2012

Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Tato úloha se skládala z několika částí: 1) Získávání informací 2) Instalace operačního systému 3) Konfigurace serverů 4) Testování propojení Bod 1: Získávání informací I když

Více

Komunikační driver Sauter EY2400. Reliance. Komunikační driver SAUTER EY2400 verze 2.4.3

Komunikační driver Sauter EY2400. Reliance. Komunikační driver SAUTER EY2400 verze 2.4.3 Reliance Komunikační driver SAUTER EY2400 verze 2.4.3 OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Základní pojmy... 4 2. Komunikační driver Sauter EY2400... 5 2.1 Základní Vlastnosti... 5 Start driveru... 5 Připojení stanice

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR:

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR: CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument TITLE: Manuál k webovému rozhraní hostingu P ub l i c URL: http://janforman.org/files/webhosting.pdf OFFICE NAME AND ADDRESS: --- IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Vývojové diagramy 1/7

Vývojové diagramy 1/7 Vývojové diagramy 1/7 2 Vývojové diagramy Vývojový diagram je symbolický algoritmický jazyk, který se používá pro názorné zobrazení algoritmu zpracování informací a případnou stručnou publikaci programů.

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Webový server lapache

Webový server lapache Webový server lapache Abstrakt lapache (lukas light apache) je jednoduchý UNIXový webový server podporující: podmnožinu HTTP 1.0/1 protokolu virtuální servery (s vlastními chybovými stránkami a kořenem

Více