ANALÝZA SPEKULATIVNÍCH OBCHODŮ S KOMODITAMI NA ZÁKLADĚ DETEKCE PARAMETRICKÝCH EXTRÉMŮ V ČASOVÝCH ŘADÁCH CEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA SPEKULATIVNÍCH OBCHODŮ S KOMODITAMI NA ZÁKLADĚ DETEKCE PARAMETRICKÝCH EXTRÉMŮ V ČASOVÝCH ŘADÁCH CEN"

Transkript

1 Trendy v podniání vědecý časopis Fauly eonomicé ZČU v Plzni ANALÝZA SPEKULATIVNÍCH OBCHODŮ S KOMODITAMI NA ZÁKLADĚ DETEKCE PARAMETRICKÝCH EXTRÉMŮ V ČASOVÝCH ŘADÁCH CEN Jiří Peší, Mara Šlehoferová ÚVOD Jednou ze záladních omodi, erá ovládá svěové rhy, je cur. Ten byl v omo příspěvu zvolen jao záladní omodia, pro erou bude provedena analýza vlivu speulaivních obchodů na její cenu, avša nelze zapomína ani na osaní obchodované omodiy, eré zde mají aé své zasoupení. Exisuje velá řada faorů, eré mají na vývoj ceny curu vliv, přičemž dlouhodobě lze mezi aové faory zařadi počasí, zemědělsou poliiu a obchodní bariéry, savy sladových zásob, šody způsobené šůdci a chorobami ad. [10] Dále ráodobé (a nědy i dlouhodobé) výyvy především v cenách fuures onraů mají z velé čási původ v invesičních a speulaivních obchodech. [13] Tyo obchody mohou ráodobě výrazně ovlivni cenu jednolivých omodi. Zvlášě od rou 2004, dy došlo výraznému růsu objemu obchodovaných poravinových deriváů díy masivnímu vsupu invesičních fondů, ban a dalších finančních insiucí na yo rhy. [2] Zaímco dříve byly speulace se zemědělsými omodiami považovány za vysoce nemorální či resné, v moderní době jsou navíc považovány za přirozenou součás obchodu s omodiami. [3] Oázou je, zda je možné sledova vliv speulace na jednu omodiu na další omodiy. Teoreicy je možné, aby se speulaivní apiál přesunoval mezi omodiami. Druhou alernaivou je současný přesun apiálu ze dvou omodi do jiných omodi či dalších aiv (či naopa). V případě curu by mohlo jí o přesuny v rámci bílého a rafinovaného curu. V článu [11] je formulován závěr, že v měsíčních cenách nelze pozorova plný přenos ceny mezi bílým a rafinovaným curem. Velmi významné exrémy se v různých omodiách projevují se zpožděním v řádu něolia měsíců. [9] Poencionálně zajímavou oázou vša zůsává přenos v časové řadě denních cen. 1 PRODUKCE CUKRU Aby bylo zřejmé, že změny v cenách curu mají značné celosvěové dopady, je vhodné nejprve uvés něoli údajů o jeho pěsování, spořebě, vývozu a dovozu. Cur je vyráběn z curové řepy a curové řiny, přičemž produce z ěcho dvou plodin je na celém svěě v poměru 15:85 % (2012) [6]. Z hisoricého hledisa je sarší produce curu z curové řiny, erá začala v Indii pravděpodobně již v době Alexandra Maedonsého [12]. Curová řina je ropicá ráva, erá pro svůj růs pořebuje dosae vody a silné sluneční svělo [5], a proo oblas jejího pěsování věšinou nepřesahuje subrovníové pásmo [12]. V dnešní době je jejím nejvěším producenem Brazílie, erá je schopna vyproduova až 38,6 milionů un curu (2012) [14]. Touo hodnoou se sává zároveň nejvěším svěovým producenem curu na svěě. Kromě Brazílie se v Lainsé Americe ao roslina dále pěsuje u Karibsého moře, Mexicého zálivu a v severní Argenině. Dalšími významnými produceny jsou pa i Indie a jižní Čína [12]. Curová řepa se naopa pěsuje spíše v mírném pásmu. Jedná se o dvouleou roslinu, jejímž nejvěším producenem je Francie [5], erá v roce 2011 vyproduovala 4,7 milionů un curu z éo plodiny [6]. Pěsování curové řepy má raší hisorii, jeliož první svědecví pocházejí až z 18. soleí z Němeca. Výroba řepného curu se začala posupně rozšiřova, až došlo vyrovnání podílu mezi řepným a řinovým curem v 80. leech 19. soleí. Vzhledem omu, že je vša výroba řepného curu dražší než výroba 4 Trendy v podniání Business Trends 4/2013

2 Trendy v podniání vědecý časopis Fauly eonomicé ZČU v Plzni řinového, došlo opě jejímu polesu, až na současné (výše uvedené) hodnoy [12]. Celovou výrobu curu (ať již ze řiny nebo řepy) vede celosvěově již zmíněná Brazílie s 38,6 miliony un curu. Za ní následuje Indie (27,4 milionů un), sáy EU-27 (15,6), Čína (14) a Thajso (9,9). Celově se na svěě vyproduuje 174,5 milionů un curu (lze pozorova vzesupnou endenci). Co se ýče spořeby, celové saisiy jednoznačně vede Indie (25,5), dále sáy EU-27 (18,1), Čína (15,4), Brazílie (11,2) a USA (10,34). Nejvěším svěovým vývozcem je samozřejmě Brazílie (27,65), následována Thajsem (8) a Ausrálií (3,1). Naopa nejvěším dovozcem jsou sáy EU-27 (3,8), Indonésie (3,57) a USA (2,63) [14]. 2 METODIKA PROVEDENÉ ANALÝZY Cílem článu je deece loálních exrémů v časových řadách denních cen fuures na omodiy a analýza vzdálenosi mezi nimi. Daa pocházejí z daabáze společnosi Wolfram Research a byla zísána pomocí sofware Wolfram Mahemaica 9. Analyzujme nyní délu inervalu mezi výsyem dvou loálních exrémů ve dvou různých časových řadách a na záladě éo vzdálenosi formulujeme závěr o vlivu speulací na ceny obou omodi. Nejprve je pořeba definova pojem loální exrém. Označme si hodnou ceny omodiy v čase jao y. Klasicé maemaicé definici loálního exrému jao ceny v čase, pro erou plaí y 1 y y 1, by vyhovovalo příliš velé množsví cen. Je proo řeba omezi množsví deeovaných exrémů a současně vybra z časové řady y nejvíce významné. Exrém vša budeme nadále inuiivně chápa jao bod, erý svoji hodnoou výrazně převyšuje osaní. Oázou je nyní přesné zavedení pojmu výrazné převýšení. Pro nalezení exrémů je nejprve vhodné vyrovna časovou řadu pomocí něeré z adapivních meod. Převýšení osaních hodno pa budeme definova ve smyslu rozdílu mezi suečnou a vyrovnanou hodnoou. Jednou z možnosí je využií jednoduchého louzavého průměru. Klouzavé průměry vša nemusejí bý nuně vhodné pro vyrovnání časové řady, navíc nelze urči hodnou jednoduchého louzavého průměru pro něoli prvních a posledních hodno časové řady. K vyrovnání lze využí i polynom vyššího řádu. Obecně lze úsey časové řady o délce p posupně vyrovnáva pomocí polynomu supně. Při minimalizaci vadráu odchyle edy řešíme úlohu min de 0,, m m ( y m p 1. 2 b b b b ) Derivací podle jednolivých b i, ( i 0,, ), zísáme sousavu normálních rovnic, ze erých lze urči odhady oeficienů b 0, b 1,, b. Vyrovnaná hodnoa je pa dána jao b yˆ 0. Teoreicý fundamen éo meody je založen na fau, že aždou spojiou funci lze se zvolenou přesnosí aproximova polynomem. Řád polynomu lze urči podle objeivního pravidla. Pro od 1 do 10 určíme hodnou veličiny n 2 2 V ( y ) / ( n ). [4] Operáor 1 předsavuje první diferenci y y y 1 a předsavuje -á diference daná vzahem 1 ( y ) y y 1 y2 ( 1) y 1 2 [7] Jao řád louzavého průměru je vhodné aové liché, od erého je hodnoa veličiny V přibližně onsanní. Pro délu úseu p aové objeivní riérium neexisuje, obecně ale pro vyšší hodnoy p dochází věšímu vyhlazení časové řady. Pro určení dély časové řady lze urči simulační posup, ve erém je posupně navyšována hodnoa p, až je označena jao exrém věšina bodů inuiivně považována za významné. [4] Pro vysoé 2 Trendy v podniání Business Trends 4/2013 5

3 Trendy v podniání vědecý časopis Fauly eonomicé ZČU v Plzni hodnoy p vša rose poče po sobě bezprosředně následujících minim a maxim. Jao vhodná hodnoa pro námi analyzované časové řady vychází p 9. V různých obdobích dochází e změnám ve volailiě cen omodi. V aovém období jsou odchyly cen od vyrovnaných hodno vyšší. Too vrzení je zřejmé z obrázu 1, předpolad různých sředních hodno lze esova pomocí neparamericého Krusal-Wallisova esu. Teno es, na rozdíl od esu ANOVA, nepředpoládá normaliu vsupních da ani shodu rozpylů jednolivých vzorů. [1] Hypoézu shody sředních hodno rozpylů jsme pomocí ohoo esu na hladině významnosi 5% zamíli. Při použií průměrné odchyly za celou časovou řadu by docházelo e umulaci nalezených exrémů v časových úsecích s vysoou volailiou ceny. Proo použijeme průměrnou odchylu pro daný ro, což zajisí, že aždý exrém bude porovnáván pouze s exrémy z období se srovnaelnou volailiou. Definice: Cenu omodiy y v čase vzhledem parameru r označíme za paramericé maximum, poud plaí y yˆ r y yi, de ŷ je vyrovnaná hodnoa daná polynomicým louzavým průměrem a y i je průměrná odchyla za auální ro. Cenu omodiy v čase označíme za paramericé minimum, poud plaí y yˆ r y y. i Z důvodu neexisence objeivní definice exrému je možné o spolehlivosi meody rozhodnou pouze na záladě subjeivního zhodnocení grafu vývoje ceny s deeovanými exrémy. Taové zhodnocení je možné provés pomocí obrázu 1. Obr. 1: Deeované exrémy v cenách curů Zdroj: Daabáze společnosi Wolfram Research, Inc., vlasní zpracování 6 Trendy v podniání Business Trends 4/2013

4 Trendy v podniání vědecý časopis Fauly eonomicé ZČU v Plzni Ja již bylo uvedeno výše, u deeovaných exrémů se může vysynou dvojice či věší supina po sobě jdoucích maxim nebo minim. Proože budeme modelova vzdálenosi mezi exrémy, je pořeba zajisi, aby vzdálenosí mezi exrémy mohla bý myšlena vzdálenos mezi minimem a maximem. Proo při deeci dvou či více bezprosředně následujících exrémů ponecháme en s vyšší hodnoou urzu. Supina bezprosředně následujících exrémů éhož druhu je rovněž v rozporu s původní myšlenou definice paramericého exrému. V rámci analýzy deeujeme exrémy v jednolivých časových řadách. Provedeme analýzu dély inervalu mezi dvěma maximy v různých časových řadách, dvěma minimy v různých časových řadách a mezi maximem v jedné časové řadě a minimem v další časové řadě. Poud bude ve významném poču případů déla inervalu mezi exrémy nulová (případně blízá nule), lze formulova závěr o přesunu apiálu (především speulaivního) mezi omodiami. Poud jsou si blízá minima ve dvou časových řadách, pa o naznačuje současný přesun speulaivního apiálu do jiné omodiy. V případě malé vzdálenosi maxim se jedná o přesun apiálu do omodi a případně malé vzdálenosi minima z jedné časové řady a maxima z druhé časové řady je apiál přesunován z jedné omodiy do druhé. 3 NAMĚŘENÉ VÝSLEDKY Nejprve budeme analyzova vzah mezi bílým a rafinovaným curem. Využijeme polynomicé louzavé průměry s délou inervalu p 9 a polynom řádu 5. Na obrázu 1 jsou deeované exrémy v časových řadách cen bílého a rafinovaného curu v období od září 2008 do ledna 2013 pro volbu parameru r 1. Proože naše definice loálního exrému je závislá na parameru r, namíso sledování vzdálenosí exrémů je zajímavější sledování změny vzdálenosí při zvyšování hodnoy parameru r. Proože při zvyšování parameru r je deeováno méně exrémů, pa logicy rose vzdálenos mezi nimi. Poud by byl výsy exrémů přibližného významu ve dvou časových řadách vzájemně nezávislý, pa by se zvyšováním hodnoy parameru posupně rosla i hodnoa průměrné vzdálenosi mezi exrémy. Poud exrémy mají endenci vysyova se ve sejný den, pa by se průměrná vzdálenos nezvyšovala, proože svázané exrémy mají endenci zůsáva blízo u sebe. Na obrázu 2 je vidě růs vzdálenosi pro případ časových řad curu v porovnání s ávou a aaem. Je zřejmé, že při zvyšování hodnoy parameru r rose průměrná vzdálenos, j. exrémy se od sebe vzdalují. Sejný závěr bychom zísali pro všechny osaní omodiy. Trendy v podniání Business Trends 4/2013 7

5 Trendy v podniání vědecý časopis Fauly eonomicé ZČU v Plzni Obr. 2: Změna poču exrémů při změně veliosi parameru r Zdroj: Vlasní zpracování Pro volbu parameru r 1 jsou vzdálenosi exrémů v abulce 1. I pro yo hodnoy paramerů jsou edy exrémy vzdáleny po poměrně velý poče dní. V abulce je rovněž hodnoa mediánu vzdálenosi, erý není ovlivněn exrémními hodnoami vzdálenosí. U všech omodi se vša exrém ve druhé časové řadě objevuje v 50 % případů po více než 4 dnech. Tab. 1: Medián a průměr vzdálenosí mezi exrémy pro časovou řadu rafinovaného curu a dané omodiy, r = 1 Komodia Vzdálenos min-min Vzdálenos max-max Vzdálenos min-max průměr medián průměr medián průměr medián Bílý cur 12,94 8,00 11,49 7,00 15,35 11,00 Sója 11,56 8,00 12,51 7,00 12,74 8,00 Káva 11,18 7,00 11,21 7,00 12,34 7,00 Kaao 12,04 8,00 12,69 8,00 12,76 8,00 Rýže 11,15 7,00 12,29 8,00 11,91 7,00 Pšenice 11,49 8,00 11,94 8,00 12,01 7,00 Oves 10,56 7,00 12,32 8,00 12,74 7,00 Pomerančový oncenrá 11,58 7,00 12,54 8,00 12,72 8,00 Zdroj: Vlasní výpočy 8 Trendy v podniání Business Trends 4/2013

6 Trendy v podniání vědecý časopis Fauly eonomicé ZČU v Plzni ZÁVĚR Podařilo se nám edy proáza, že exrémy v časových řadách různých omodi mají endenci vysyova se relaivně nezávisle na sobě. Ani v ráém období edy nelze sledova plný přenos exrémů z jedné časové řady do druhé časové řady. V rámci speulaivních operací edy nedochází pozorovaelným výyvům cen omodi. Kráodobé exrémy v cenách omodi edy nejsou deerminovány přesuny speulaivního apiálu mezi jednolivými omodiami. Invesoři edy při obchodování s omodiami výrazně refleují informace ýající aždé z obchodovaných omodi. Objemem informací, eré invesoři při svých obchodech zohledňují, se zabývá řada eonomicých sudií v rámci esování zv. hypoézy racionálních rhů. Podle jednolivých verzí éo eorie jsou v cenách aiv refleovány buď veřejně dosupné, nebo i vniřní informace, eré jsou dosupné pouze omezenému oruhu osob. Tao hypoéza vša bývá riizována především v souvislosi s finančními rizemi, proože nepřipouší vzni speulaivních bublin. S hypoézou racionálních rhů souvisí hypoéza náhodné procházy, erá považuje ráodobé změny v cenách aiv za náhodné. [8] V rámci našeho výzumu jsme proázali, že vazba mezi exrémy ve zoumaných omodiách neexisuje. Teno závěr je v souladu s hypoézou náhodné procházy. Předměem dalšího výzumu pa může bý analýza výsyu exrémů vzhledem jiným faorům. Předměem dalšího výzumu rovněž může bý analýza saisicého rozdělení vzdálenosí mezi exrémy, a o ja v rámci jedné časové řady, a i vzájemných vzdálenosí mezi exrémy v různých časových řadách. Tesovanou hypoézou může bý, zda je možné vzdálenosi mezi exrémy popsa nějaým pravděpodobnosním rozdělením. V aovém případě by mezi exrémy exisoval sochasicý vzah a exrémy se v časové řadě přenášejí s určiým zpožděním. LITERATURA [1] ANDĚL, J. Zálady maemaicé saisiy. 1. vydání, Praha: Mafyzpress, 2007, 358 s. ISBN [2] BASU, P., GAVIN, W. T. Wha Explains he Growh in Commodiy Derivaives? In Excessive Speculaion in Agriculure Commodiies: Seleced Wriings from Insiue for Agriculure and Trade Policy, s [3] BERG, A. The rice of commodiy speculaion: from villainous o venerable. In Safeguarding Food Securiy in Volaile Global Mares. Rome: Food and Agriculure Organizaion of he Unied Naions, s [4] CIPRA, T. Finanční eonomerie. 1. vydání, Praha: Eopress, 2008, 538 s. ISBN [5] Food and agriculure Organizaion of he Unied Naions: Saisical Yearboo [online] Food and agriculure Organizaion of he Unied Naions: 2013 [ci ]. Dosupné z www: <hp://www.fao.org/economic/ess/ess-publicaions/essyearboo/en/> [6] Food and agriculure Organizaion of he Unied Naions: FAOSTAT [online] Food and agriculure Organizaion of he Unied Naions: 2013 [ci ]. Dosupné z www: < hp://faosa3.fao.org/faosagaeway/go/o/home/e> [7] KELLEY, W. G., PETERSON, A. C. Difference Equaions: An Inroducion Wih Applicaions. 2. vydání, San Diego: Academic Press, 2001, 415 s. ISBN X [8] MALKIEL, B. G. The Efficien Mare Hypohesis and Is Criics. The Journal of Economic Perspecives, 17, 2003 (1), s [9] PIESSE, J., THIRTLE, C. Three bubbles and a panic: An explanaory review of recen food commodiy price evens. Food Policy, 32, 2009 (2), s [10] SMUTKA, L. e al. Tvorba ceny curu na svěovém rhu přenos ceny surového a bílého curu. Lisy curovarnicé a řepařsé, 128, 2012 (9-10), s [11] SMUTKA, L. e al. Vývoj cen curu ve svěě (vybrané rendy a specifia). Lisy curovarnicé a řepařsé, 128, 2012 (11), s [12] TOUŠEK, V., KUNC, J., VYSTOUPIL, J. a ol. Eonomicá a sociální geografie. Plzeň: Vydavaelsví a naladaelsví Aleš Čeně, s. ISBN [13] UNCTAD Tas Force on Sysemic Issues and Economic Cooperaion: Managing he Financializaion of Commodiy Fuures Trading. In Excessive Speculaion in Trendy v podniání Business Trends 4/2013 9

7 Trendy v podniání vědecý časopis Fauly eonomicé ZČU v Plzni Agriculure Commodiies: Seleced Wriings from Insiue for Agriculure and Trade Policy, s [14] USDA Foreign Agriculural Service: Producion, Supply and Disribuion Online. [online] USDA Foreign Agriculural Service, [ci ]. Dosupné z www: <hp://www.fas.usda.gov/psdonline/> Auoři Ing. e Ing. Jiří PEŠÍK Západočesá univerzia v Plzni Faula eonomicá Kaedra eonomie a vaniaivních meod Ing. Mara Šlehoferová Západočesá univerzia v Plzni Faula eonomicá Kaedra geografie ANALYSIS OF COMMODITY SPECULATIONS BASED ON PARAMETRICAL EX- TREMES IN PRICES TIME SERIES Jiří Peší, Mara Šlehoferová Absrac: This aricle is focused on a definiion and deecion of exremes in prices of sugar No. 11 fuures, sugar No. 16 fuures and oher commodiies fuures. The purpose of he paper is o invesigae inervals beween exremes in ime series. The exremes deeced in he same day or shor inervals beween exremes would foreshadow ha here are significan moves of capial beween he commodiies. And hese moves would be one of he ey facors of maing he commodiies prices. The oher possibiliy is join move of capial from wo or more commodiies o oher financial asses. We used polynomial moving averages o filer he ime series. A definiion of he exreme was based on an absolue value of difference beween filered value and he acual price. The conclusion of our analysis is ha occurrence of he exremes are quie independen. We can say ha he invesors reflec more informaion during heir decision-maing han prices of oher commodiies. This saemen is consisen wih efficien mare hypohesis. Key words: commodiy prices, commodiy speculaions, ime series, exremes in ime series, echnical analysis JEL Classificaion: M21 10 Trendy v podniání Business Trends 4/2013

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

Stochastické modelování úrokových sazeb

Stochastické modelování úrokových sazeb Sochasické modelování úrokových sazeb Michal Papež odbor řízení rizik 1 Sochasické modelování úrokových sazeb OBSAH PŘEDNÁŠKY Úvod do problemaiky sochasických procesů Brownův pohyb, Wienerův proces Ioovo

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

KIV/PD. Sdělovací prostředí

KIV/PD. Sdělovací prostředí KIV/PD Sdělovací prosředí Přenos da Marin Šime Orienační přehled obsahu předměu 2 principy přenosu da mezi 2 propojenými zařízeními předměem sudia je přímá cesa, ne omuniační síť ja se přenáší signály

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzia Pardubice Dopravní fakula Jana Pernera Fakory ovlivňující popávku po osobních auomobilech v ČR Bc. Tomáš Mikas Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuo práci jsem vypracoval samosaně. Veškeré lierární

Více

V EKONOMETRICKÉM MODELU

V EKONOMETRICKÉM MODELU J. Arl, Š. Radkovský ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ V EKONOMETRICKÉM MODELU VP č. Praha Auoři: doc. Ing. Josef Arl, CSc. Ing. Šěpán Radkovský Názor a sanoviska v éo sudii jsou názor auorů a nemusí nuně odpovída názorům

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 03 vydání 03/ ročník 2010 /31.3.2010 Bullein CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Příspěvek k insiucionální

Více

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 006 Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic?

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Podzim 24 Výzkumná práce 2 Sekorové produkiviy a relaivní cena neobchodovaelných saků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Makroekonomický vývoj 15 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 32 Prognóza

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 2/23 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy Jan Kubíček INSIU PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU A KAERA HOSPOÁŘSKÉ POLIIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala Výpočy populačních projekcí na kaedře demografie Fakuly informaiky a saisiky VŠE TomášFiala 1 Komponenní meoda s migrací Zpravidla zjednodušený model migrace předpokládá se pouze imigrace na úrovni migračního

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/.5./34.948 IV-2 Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- JEDNODCHÉ

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci EduCom Teno maeriál vznikl jako součás projeku EduCom, kerý je spolufinancován Evropským sociálním fondem a sáním rozpočem ČR. ŘEZÉ PODMÍKY Jan Jersák Technická univerzia v Liberci Technologie III - OBRÁBĚÍ

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů

Více

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 2011 Specific Combined Approach o Valuaion

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované sudie Working Papers Fakuly mezinárodních vzahů 12/2010 Míra nezaměsnanosi neakcelerující inflaci a hospodářský cyklus v prosředí České republiky hisorie a možný

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

MIČKAL, Karel. Technická mechanika II: pro střední odborná učiliště. Vyd. 3., nezm. Praha: Informatorium, 1998c1990, 118 s. ISBN 80-860-7323-8.

MIČKAL, Karel. Technická mechanika II: pro střední odborná učiliště. Vyd. 3., nezm. Praha: Informatorium, 1998c1990, 118 s. ISBN 80-860-7323-8. Idenifiáor maeriálu: ICT 1 9 Regisrační číslo rojeu Název rojeu Název říjemce odory název maeriálu (DUM) Anoace Auor Jazy Očeávaný výsu Klíčová slova Druh učebního maeriálu Druh ineraiviy Cílová suina

Více

THE POSSIBILITY OF RELOCATION WAREHOUSES IN CZECH-POLISH BORDER MOŽNOSTI RELOKACE SKLADŮ V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ

THE POSSIBILITY OF RELOCATION WAREHOUSES IN CZECH-POLISH BORDER MOŽNOSTI RELOKACE SKLADŮ V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ Jan CHOCHOLÁČ 1 THE POSSIBILITY OF RELOCATION WAREHOUSES IN CZECH-POLISH BORDER MOŽNOSTI RELOKACE SKLADŮ V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ BIO NOTE Jan CHOCHOLÁČ Asistent na Katedře dopravního managementu, maretingu

Více

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovin v ČR. Sklizeň z několika posledních le jsme vložili do abulky 7.1. a) Jaké plodiny paří mezi obiloviny?

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B Zákon síly. Hmonos jako míra servačnosi. Vyvození hybnosi a impulsu síly. Závislos zrychlení a hmonosi Cvičení k zavedeným pojmům Jméno auora: Mgr. Zdeněk Chalupský Daum vyvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM:

Více

Vojtěch Janoušek: III. Statistické zpracování a interpretace analytických dat

Vojtěch Janoušek: III. Statistické zpracování a interpretace analytických dat Vojěch Janoušek: III. Sascké zpracování a nerpreace analyckých da Úvod III. Zpracování a nerpreace analyckých da Sascké vyhodnocení analyckých da Zdroje chyb, přesnos a správnos analýzy Sysemacké chyby,

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. /003 Hyperbolické diskonování a jeho význam v ekonomickém modelování Michal Andrle Jan Brůha INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ

Více

Průzkumová analýza dat (Exploratory Data Analysis, EDA)

Průzkumová analýza dat (Exploratory Data Analysis, EDA) 19. února 2007 Přednáška 1 maeriály: přednášky zápoče: v průběhu semesr určiý projek na zápoče a na známku, kerá bude ke zkoušce zkouška: zadaný určiý problém, na něj zadaný určiý čas, zpracováván s využiím

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup k

Více

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOL BÁNSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZIT OSTRV EKONOMICKÁ FKULT MODELOVÁNÍ KLSIFIKCE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE Jana Hančlová Ivan Křivý Jaromír Govald Miroslav Liška Milan Šimek Josef Tvrdík Lubor Tvrdý

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY?

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? Aleš Melecký, Marin Melecký, VŠB Technická univerzia Osrava* 1. Úvod Globální finanční a ekonomická

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava MODULOVANÉ SIGNÁLY. učební text. Zdeněk Macháček, Pavel Nevřiva

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava MODULOVANÉ SIGNÁLY. učební text. Zdeněk Macháček, Pavel Nevřiva Vysoká škola báňská Tehniká univerzia Osrava MODULOVANÉ SIGNÁLY učební ex Zdeněk Maháček, Pavel Nevřiva Osrava Reenze: Ing. Jiří Kozian, Ph.D. RNDr. Miroslav Liška, CS. Název: Modulované signály Auor:

Více

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ 2 P ÌmoËar pohyb V roce 1977 vyvo ila Kiy OíNeilov rekord v z vodech dragser. Dos hla ehdy rychlosi 628,85 km/h za pouh ch 3,72 s. Jin rekord ohoo ypu zaznamenal v roce 1958 Eli Beeding ml. p i jìzdï na

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper o. 1/24 ondový penzijní sysém v konvergující ekonomice Jan Kubíček ISIU PRO EKOOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU VYSOKÁ ŠKOLA EKOOMICKÁ V PRAZE AKULA ÁROOHOSPOÁŘSKÁ

Více

Úhrada za ústřední vytápění bytů II

Úhrada za ústřední vytápění bytů II Úhrada za úsřdní vyápění byů II Anoac Článk j druhým z séri příspěvků, krými jsou prsnovány dlouholé výsldky prác na Tchnické univrziě v Librci v oblasi rozpočíávání nákladů na vyápění pomocí poměrových

Více

Manuál pro textilní průmysl

Manuál pro textilní průmysl Manuál pro exilní průmysl 2 Manuál je jedním z výsupů granového projeku VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zasřešeného Minisersvem živoního prosředí. Auorský ým:

Více

1.5.1 Mechanická práce I

1.5.1 Mechanická práce I .5. Mechanická ráce I Předoklady: Práce je velmi vděčné éma k rozhovoru: někdo se nadře a ráce za ním není žádná, jiný se ani nezaoí a udělá oho sousu, a všichni se cíí nedocenění. Fyzika je řírodní věda

Více

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky 739 Směrnicový tvar rovnice přímy Předpolady: 7306 Pedagogicá poznáma: Stává se, že v hodině nestihneme poslední část s určováním vztahu mezi směrnicemi olmých příme Vrátíme se obecné rovnici přímy: Obecná

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice Miroslav Baručák ENERGOS Sídlišě Beskydské 1199 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT Realizace úspor energie, Nemocniční 11, název předměu EA daum vypracování 24. srpna 2013 energeický specialisa

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Dekompoziční analýza příjmové nerovnosti v České republice

Dekompoziční analýza příjmové nerovnosti v České republice Deompoziční analýza příjmové nerovnosti v Česé republice Zdeňa MALÁ, Gabriela ČERVENÁ, Czech University of Life Sciences in Prague i Abstract The paper focuses on an analysis of income inequality of population

Více

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák Zálad eore chb a zpracováí zálích měřeí Jří ová Teo e je zamýšle jao pomůca pro vpracováí laboraorích úloh z z Je urče pouze pro sudjí účel a jeho účelem je objas meod zpracováí měřeí Chb měřeí Druh chb

Více

Frézování - řezné podmínky - výpočet

Frézování - řezné podmínky - výpočet Předmě: Ročník: Vyvořil: Daum: Základy výroby 2 M. Geisová 10. červen 2012 Název zpracovaného celku: Frézování - řezné podmínky - výpoče Posup při určování řezných podmínek, výpoče řezné síly Fř, výkonu

Více

ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ PŘI MODELOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI ČASOVÝMI ŘADAMI

ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ PŘI MODELOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI ČASOVÝMI ŘADAMI Polcká ekonome 49:, sr. 58-73, VŠE Praha,. ISSN 3-333 Rukops ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ PŘI MODELOVÁNÍ VZAHŮ MEZI ČASOVÝMI ŘADAMI Josef ARL, Šěpán RADKOVSKÝ, Vsoká škola ekonomcká, Praha, Česká národní banka, Praha.

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovo úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovo úvodem 3 Fyzikajekolemnás(Polohaajejízměny) Sudijní ex pro řešiele FO a osaní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Obsah Slovo úvodem 3 1 Popis polohy ělesa 4 1.1 Jednorozměrnýprosor.......................

Více

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice) ..4 Výpoče epla a zákon zachování energie (kalorimerická rovnice) Teplo je fyzikální veličina, předsavuje aké energii a je udíž možné (i nuné) jej měři. Proč je aké nuné jej měři? Např. je předměem obchodu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta informačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta informačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Faulta informačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2002 Igor Potúče PROHLÁŠENÍ: Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně pod vedením Ing. Martina

Více

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více

Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě

Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka 1.1 Vývoj zemědělského půdního fondu podle makroregionů

Více

Koncepce penzijní reformy hledání základních parametrů

Koncepce penzijní reformy hledání základních parametrů Analýza říjen 2004 Koncepce penzijní efomy hledání základních paameů Téma penzí neusále nabývá na významu. Takzvaný důchodový úče nespasily ani změny paameů povedené v ámci efomy veřejných ozpočů a hlavní

Více

3. Soustavy reakcí. Reakce vratné, paralelní, následné. Komplexní reakce.

3. Soustavy reakcí. Reakce vratné, paralelní, následné. Komplexní reakce. 3. Sousavy eaí. eae vané, aalelní, náslené. Komlexní eae. řílay olymeae aalyé eae, enzymaé ee hoření alv Zálaní haaesy omlexníh eaí: velé množsví slože (N > 0 6 ) složý ůběh vlv oolí na ůběh eae (nař.

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti K DATU 30. ČERVNA 2012 Zveřejněno na internetových stránách KUPEG úvěrové pojišťovny, a.s. www.upeg.cz OBSAH strana 1. Informace o hospodaření společnosti a. Textová část 2 b. Tabulová

Více

Rovnoměrný pohyb. velikost rychlosti stále stejná (konstantní) základní vztah: (pokud pohyb začíná z klidu) v m. s. t s

Rovnoměrný pohyb. velikost rychlosti stále stejná (konstantní) základní vztah: (pokud pohyb začíná z klidu) v m. s. t s Ronoměrný poyb eliko rycloi ále ejná (konanní) základní za:. graf záiloi dráy na čae: polopřímka ycázející z počáku (pokud poyb začíná z klidu) m graf záiloi rycloi na čae: ronoběžka odoronou ou m. U poybu

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Tomáš Hanzák

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Tomáš Hanzák Uiverzia Karlova v Praze Maemaico-fziálí faula DIPLOMOVÁ PRÁCE omáš Hazá Deompozičí meod pro časové řad s epravidelě pozorovaými hodoami Kaedra pravděpodoosi a maemaicé saisi Vedoucí diplomové práce :

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýzy časových řad Obsah Úvod... Teoreické základy pro aalýzu časových řad.... Základí pojmy..... Druhy časových řad..... Grafická aalýza.....3 Popisé charakerisiky... 4. Základí úpravy časových

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti K DATU 30. ZÁŘÍ 2012 Zveřejněno na internetových stránách KUPEG úvěrové pojišťovny, a.s. www.upeg.cz OBSAH strana 1. Informace o hospodaření společnosti a. Textová část 2 b. Tabulová

Více

Fondový penzijní systém v konvergující ekonomice

Fondový penzijní systém v konvergující ekonomice klíčová slova: penzijní sysémy reálná konvergence apreciace - míra výnosu ondový penzijní sysém v konvergující ekonomice Jan KUBÍČEK Úvod Obíže, do kerýc se dosává průběžně financovaný penzijní sysém (PAYG

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, lisoad 2003 1 OBSAH OPTIMALIZACE PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY Prof.

Více

Využití expertního systému při odhadu vlastností výrobků

Využití expertního systému při odhadu vlastností výrobků Vužití epertního sstému při odhadu vlastností výrobů ibor Žá Abstrat. Článe se zabývá možností ja vužít fuzz epertní sstém pro popis vlastností výrobu. Důvodem tohoto přístupu je možnost vužití vágních

Více

VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH J. Tesař, P. Batoš Jihočesá univezita, Pedagogicá faulta, Kateda fyziy, Jeonýmova 0, 37 5 Česé Budějovice Abstat V příspěvu

Více

Poznámka: V kurzu rovnice ostatní podrobně probíráme polynomické rovnice a jejich řešení.

Poznámka: V kurzu rovnice ostatní podrobně probíráme polynomické rovnice a jejich řešení. @083 6 Polynomické funkce Poznámka: V kurzu rovnice ostatní podrobně probíráme polynomické rovnice a jejich řešení. Definice: Polynomická funkce n-tého stupně (n N) je dána předpisem n n 1 2 f : y a x

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

PENZIJNÍ PLÁN A STATUT. ČSOB Penzijního fondu Stabilita, a. s., člena skupiny ČSOB

PENZIJNÍ PLÁN A STATUT. ČSOB Penzijního fondu Stabilita, a. s., člena skupiny ČSOB PENZIJNÍ PLÁN A STATUT ČSOB Penzijního fondu Stabilita, a. s., člena supiny ČSOB ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., člen supiny ČSOB STATUT Článe 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní fi rma: ČSOB Penzijní

Více

Vysokorychlostní železnice úspěchy a výzvy

Vysokorychlostní železnice úspěchy a výzvy Vysoorychlostní železnice úspěchy a výzvy Dr. Gunter Ellwanger, ředitel pro vysoorychlostní železnice, Mezinárodní železniční unie Vysoorychlostní vlay přiláaly na železnici nové cestující především na

Více

Světový obchod se surovým cukrem analýza konkurenceschopnosti regionů

Světový obchod se surovým cukrem analýza konkurenceschopnosti regionů Světový obchod se surovým cukrem analýza konkurenceschopnosti regionů The world trade with raw sugar Analyses of the competitiveness of the regions Josef Pulkrábek 1, Luboš Smutka 2, Irena Pokorná 2, Mansoor

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Ivesičí čios Exisují růzá pojeí ivesičí čiosi: Z pohledu ekoomické eorie Podikové pojeí ivesic Klasifikace ivesic v podiku 1) Hmoé (věcé, fyzické, kapiálové) ivesice 2) Nehmoé (emaeriálí) ivesice 3) Fiačí

Více

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl Soukromá sředníí odborná školla, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice ell..:: 57 548 98,, emaiill::ssssoss@edukompllex..cczz Elekronika I Ing.. Olldřiich KATOHVÍL 007 3 Ing. Oldřich Kraochvíl Elekronika

Více

Analýza investičních pobídek v České republice

Analýza investičních pobídek v České republice Analýza investičních pobíde v Česé republice věten 2007 Vypracovali Doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc. vedoucí autorsého oletivu Petr Bartoň, M.A. Ing. Peter Bolcha Ing. Pavel Heřmansý Ing. Petr Mach Národohospodářsá

Více

Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva

Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva Praha 20. 10. 2011 Přednášející: Jan Korb Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424

Více

Ocelové nosné konstrukce

Ocelové nosné konstrukce Proma Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky 6 Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky Ocel je anorganická savební hmoa a lze ji ey bez zvlášních

Více

Analýza vývoje objemů uzavřených kontraktů na světových komoditních burzách

Analýza vývoje objemů uzavřených kontraktů na světových komoditních burzách Analýza vývoje objemů uzavřených kontraktů na světových komoditních burzách Ing. Kamil Smolík, Ing. Martin Srna Ústav ekonomiky, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 4, 612 00

Více

PENZIJNÍ PLÁN A STATUT

PENZIJNÍ PLÁN A STATUT PENZIJNÍ PLÁN A STATUT ČSOB Penzijního fondu Progres, a. s., člena supiny ČSOB 7.PP ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člen supiny ČSOB STATUT Článe 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní fi rma: ČSOB Penzijní

Více

1. Úvod do základních pojmů teorie pravděpodobnosti

1. Úvod do základních pojmů teorie pravděpodobnosti 1. Úvod do záladních pojmů teore pravděpodobnost 1.1 Úvodní pojmy Většna exatních věd zobrazuje své výsledy rgorózně tj. výsledy jsou zísávány na záladě přesných formulí a jsou jejch nterpretací. em je

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky srana 02 svěový kongres srana 04 misr jan hus srana 07 nás baví vás bavi srana 12 misrovsví čr srana 13 nejlepší žáci 07 08 červenec srpen 2010 www.abor.cz informační zpravodaj pro občany měsa Tábora zdarma

Více

Měření parametrů a kvality elektrické energie. Systém PowerLogic. Katalog

Měření parametrů a kvality elektrické energie. Systém PowerLogic. Katalog Měření paramerů a kvaliy elekrické energie Sysém PowerLogic Kaalog Komplení nabídka Přísroje pro disribuci elekrické energie Výkonové jisiče a odpínače nízkého napěí Vzduchové jisiče a odpínače Maserpac

Více

Důchodová reforma ve Spolkové republice roku 2001

Důchodová reforma ve Spolkové republice roku 2001 Důchodová reforma ve Spolkové repulice roku 2001 Ing. Rudolf F. Heidu, Deparmen of Law and Social Sciences, Mendel Universiy in Brno, rudi.heidu@seznam.cz Asrak Ve Spolkové repulice převažuje názor, že

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

rními komoditami futures a opce (World Agricultural Futures and Options Trading)

rními komoditami futures a opce (World Agricultural Futures and Options Trading) Obchodování s agrárn rními komoditami na světových komoditních burzách futures a opce (World Agricultural Futures and Options Trading) Jindřich ich Špička Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Research

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Úpravy úlohy DE1 v systému LABI.

Úpravy úlohy DE1 v systému LABI. Úpravy úlohy DE v systému LABI. Edit problem DE in system LABI Bc. Daniel Kašný Diplomová práce 200 ABSTRAKT Tato práce se zabývá úpravou úlohy DE v systému LABI, terá byla vytvořena pro výuové účely

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýz časových řad Doc.Ig. Jaa Hačlová, CSc. Kaedra maemaických meod v ekoomice Ig. Lubor Tvrdý Kaedra regioálí ekoomik Ekoomická fakula, VŠB-TU Osrava Osrava, 003 - - Úvod do aalýz časových řad

Více