ANALÝZA SPEKULATIVNÍCH OBCHODŮ S KOMODITAMI NA ZÁKLADĚ DETEKCE PARAMETRICKÝCH EXTRÉMŮ V ČASOVÝCH ŘADÁCH CEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA SPEKULATIVNÍCH OBCHODŮ S KOMODITAMI NA ZÁKLADĚ DETEKCE PARAMETRICKÝCH EXTRÉMŮ V ČASOVÝCH ŘADÁCH CEN"

Transkript

1 Trendy v podniání vědecý časopis Fauly eonomicé ZČU v Plzni ANALÝZA SPEKULATIVNÍCH OBCHODŮ S KOMODITAMI NA ZÁKLADĚ DETEKCE PARAMETRICKÝCH EXTRÉMŮ V ČASOVÝCH ŘADÁCH CEN Jiří Peší, Mara Šlehoferová ÚVOD Jednou ze záladních omodi, erá ovládá svěové rhy, je cur. Ten byl v omo příspěvu zvolen jao záladní omodia, pro erou bude provedena analýza vlivu speulaivních obchodů na její cenu, avša nelze zapomína ani na osaní obchodované omodiy, eré zde mají aé své zasoupení. Exisuje velá řada faorů, eré mají na vývoj ceny curu vliv, přičemž dlouhodobě lze mezi aové faory zařadi počasí, zemědělsou poliiu a obchodní bariéry, savy sladových zásob, šody způsobené šůdci a chorobami ad. [10] Dále ráodobé (a nědy i dlouhodobé) výyvy především v cenách fuures onraů mají z velé čási původ v invesičních a speulaivních obchodech. [13] Tyo obchody mohou ráodobě výrazně ovlivni cenu jednolivých omodi. Zvlášě od rou 2004, dy došlo výraznému růsu objemu obchodovaných poravinových deriváů díy masivnímu vsupu invesičních fondů, ban a dalších finančních insiucí na yo rhy. [2] Zaímco dříve byly speulace se zemědělsými omodiami považovány za vysoce nemorální či resné, v moderní době jsou navíc považovány za přirozenou součás obchodu s omodiami. [3] Oázou je, zda je možné sledova vliv speulace na jednu omodiu na další omodiy. Teoreicy je možné, aby se speulaivní apiál přesunoval mezi omodiami. Druhou alernaivou je současný přesun apiálu ze dvou omodi do jiných omodi či dalších aiv (či naopa). V případě curu by mohlo jí o přesuny v rámci bílého a rafinovaného curu. V článu [11] je formulován závěr, že v měsíčních cenách nelze pozorova plný přenos ceny mezi bílým a rafinovaným curem. Velmi významné exrémy se v různých omodiách projevují se zpožděním v řádu něolia měsíců. [9] Poencionálně zajímavou oázou vša zůsává přenos v časové řadě denních cen. 1 PRODUKCE CUKRU Aby bylo zřejmé, že změny v cenách curu mají značné celosvěové dopady, je vhodné nejprve uvés něoli údajů o jeho pěsování, spořebě, vývozu a dovozu. Cur je vyráběn z curové řepy a curové řiny, přičemž produce z ěcho dvou plodin je na celém svěě v poměru 15:85 % (2012) [6]. Z hisoricého hledisa je sarší produce curu z curové řiny, erá začala v Indii pravděpodobně již v době Alexandra Maedonsého [12]. Curová řina je ropicá ráva, erá pro svůj růs pořebuje dosae vody a silné sluneční svělo [5], a proo oblas jejího pěsování věšinou nepřesahuje subrovníové pásmo [12]. V dnešní době je jejím nejvěším producenem Brazílie, erá je schopna vyproduova až 38,6 milionů un curu (2012) [14]. Touo hodnoou se sává zároveň nejvěším svěovým producenem curu na svěě. Kromě Brazílie se v Lainsé Americe ao roslina dále pěsuje u Karibsého moře, Mexicého zálivu a v severní Argenině. Dalšími významnými produceny jsou pa i Indie a jižní Čína [12]. Curová řepa se naopa pěsuje spíše v mírném pásmu. Jedná se o dvouleou roslinu, jejímž nejvěším producenem je Francie [5], erá v roce 2011 vyproduovala 4,7 milionů un curu z éo plodiny [6]. Pěsování curové řepy má raší hisorii, jeliož první svědecví pocházejí až z 18. soleí z Němeca. Výroba řepného curu se začala posupně rozšiřova, až došlo vyrovnání podílu mezi řepným a řinovým curem v 80. leech 19. soleí. Vzhledem omu, že je vša výroba řepného curu dražší než výroba 4 Trendy v podniání Business Trends 4/2013

2 Trendy v podniání vědecý časopis Fauly eonomicé ZČU v Plzni řinového, došlo opě jejímu polesu, až na současné (výše uvedené) hodnoy [12]. Celovou výrobu curu (ať již ze řiny nebo řepy) vede celosvěově již zmíněná Brazílie s 38,6 miliony un curu. Za ní následuje Indie (27,4 milionů un), sáy EU-27 (15,6), Čína (14) a Thajso (9,9). Celově se na svěě vyproduuje 174,5 milionů un curu (lze pozorova vzesupnou endenci). Co se ýče spořeby, celové saisiy jednoznačně vede Indie (25,5), dále sáy EU-27 (18,1), Čína (15,4), Brazílie (11,2) a USA (10,34). Nejvěším svěovým vývozcem je samozřejmě Brazílie (27,65), následována Thajsem (8) a Ausrálií (3,1). Naopa nejvěším dovozcem jsou sáy EU-27 (3,8), Indonésie (3,57) a USA (2,63) [14]. 2 METODIKA PROVEDENÉ ANALÝZY Cílem článu je deece loálních exrémů v časových řadách denních cen fuures na omodiy a analýza vzdálenosi mezi nimi. Daa pocházejí z daabáze společnosi Wolfram Research a byla zísána pomocí sofware Wolfram Mahemaica 9. Analyzujme nyní délu inervalu mezi výsyem dvou loálních exrémů ve dvou různých časových řadách a na záladě éo vzdálenosi formulujeme závěr o vlivu speulací na ceny obou omodi. Nejprve je pořeba definova pojem loální exrém. Označme si hodnou ceny omodiy v čase jao y. Klasicé maemaicé definici loálního exrému jao ceny v čase, pro erou plaí y 1 y y 1, by vyhovovalo příliš velé množsví cen. Je proo řeba omezi množsví deeovaných exrémů a současně vybra z časové řady y nejvíce významné. Exrém vša budeme nadále inuiivně chápa jao bod, erý svoji hodnoou výrazně převyšuje osaní. Oázou je nyní přesné zavedení pojmu výrazné převýšení. Pro nalezení exrémů je nejprve vhodné vyrovna časovou řadu pomocí něeré z adapivních meod. Převýšení osaních hodno pa budeme definova ve smyslu rozdílu mezi suečnou a vyrovnanou hodnoou. Jednou z možnosí je využií jednoduchého louzavého průměru. Klouzavé průměry vša nemusejí bý nuně vhodné pro vyrovnání časové řady, navíc nelze urči hodnou jednoduchého louzavého průměru pro něoli prvních a posledních hodno časové řady. K vyrovnání lze využí i polynom vyššího řádu. Obecně lze úsey časové řady o délce p posupně vyrovnáva pomocí polynomu supně. Při minimalizaci vadráu odchyle edy řešíme úlohu min de 0,, m m ( y m p 1. 2 b b b b ) Derivací podle jednolivých b i, ( i 0,, ), zísáme sousavu normálních rovnic, ze erých lze urči odhady oeficienů b 0, b 1,, b. Vyrovnaná hodnoa je pa dána jao b yˆ 0. Teoreicý fundamen éo meody je založen na fau, že aždou spojiou funci lze se zvolenou přesnosí aproximova polynomem. Řád polynomu lze urči podle objeivního pravidla. Pro od 1 do 10 určíme hodnou veličiny n 2 2 V ( y ) / ( n ). [4] Operáor 1 předsavuje první diferenci y y y 1 a předsavuje -á diference daná vzahem 1 ( y ) y y 1 y2 ( 1) y 1 2 [7] Jao řád louzavého průměru je vhodné aové liché, od erého je hodnoa veličiny V přibližně onsanní. Pro délu úseu p aové objeivní riérium neexisuje, obecně ale pro vyšší hodnoy p dochází věšímu vyhlazení časové řady. Pro určení dély časové řady lze urči simulační posup, ve erém je posupně navyšována hodnoa p, až je označena jao exrém věšina bodů inuiivně považována za významné. [4] Pro vysoé 2 Trendy v podniání Business Trends 4/2013 5

3 Trendy v podniání vědecý časopis Fauly eonomicé ZČU v Plzni hodnoy p vša rose poče po sobě bezprosředně následujících minim a maxim. Jao vhodná hodnoa pro námi analyzované časové řady vychází p 9. V různých obdobích dochází e změnám ve volailiě cen omodi. V aovém období jsou odchyly cen od vyrovnaných hodno vyšší. Too vrzení je zřejmé z obrázu 1, předpolad různých sředních hodno lze esova pomocí neparamericého Krusal-Wallisova esu. Teno es, na rozdíl od esu ANOVA, nepředpoládá normaliu vsupních da ani shodu rozpylů jednolivých vzorů. [1] Hypoézu shody sředních hodno rozpylů jsme pomocí ohoo esu na hladině významnosi 5% zamíli. Při použií průměrné odchyly za celou časovou řadu by docházelo e umulaci nalezených exrémů v časových úsecích s vysoou volailiou ceny. Proo použijeme průměrnou odchylu pro daný ro, což zajisí, že aždý exrém bude porovnáván pouze s exrémy z období se srovnaelnou volailiou. Definice: Cenu omodiy y v čase vzhledem parameru r označíme za paramericé maximum, poud plaí y yˆ r y yi, de ŷ je vyrovnaná hodnoa daná polynomicým louzavým průměrem a y i je průměrná odchyla za auální ro. Cenu omodiy v čase označíme za paramericé minimum, poud plaí y yˆ r y y. i Z důvodu neexisence objeivní definice exrému je možné o spolehlivosi meody rozhodnou pouze na záladě subjeivního zhodnocení grafu vývoje ceny s deeovanými exrémy. Taové zhodnocení je možné provés pomocí obrázu 1. Obr. 1: Deeované exrémy v cenách curů Zdroj: Daabáze společnosi Wolfram Research, Inc., vlasní zpracování 6 Trendy v podniání Business Trends 4/2013

4 Trendy v podniání vědecý časopis Fauly eonomicé ZČU v Plzni Ja již bylo uvedeno výše, u deeovaných exrémů se může vysynou dvojice či věší supina po sobě jdoucích maxim nebo minim. Proože budeme modelova vzdálenosi mezi exrémy, je pořeba zajisi, aby vzdálenosí mezi exrémy mohla bý myšlena vzdálenos mezi minimem a maximem. Proo při deeci dvou či více bezprosředně následujících exrémů ponecháme en s vyšší hodnoou urzu. Supina bezprosředně následujících exrémů éhož druhu je rovněž v rozporu s původní myšlenou definice paramericého exrému. V rámci analýzy deeujeme exrémy v jednolivých časových řadách. Provedeme analýzu dély inervalu mezi dvěma maximy v různých časových řadách, dvěma minimy v různých časových řadách a mezi maximem v jedné časové řadě a minimem v další časové řadě. Poud bude ve významném poču případů déla inervalu mezi exrémy nulová (případně blízá nule), lze formulova závěr o přesunu apiálu (především speulaivního) mezi omodiami. Poud jsou si blízá minima ve dvou časových řadách, pa o naznačuje současný přesun speulaivního apiálu do jiné omodiy. V případě malé vzdálenosi maxim se jedná o přesun apiálu do omodi a případně malé vzdálenosi minima z jedné časové řady a maxima z druhé časové řady je apiál přesunován z jedné omodiy do druhé. 3 NAMĚŘENÉ VÝSLEDKY Nejprve budeme analyzova vzah mezi bílým a rafinovaným curem. Využijeme polynomicé louzavé průměry s délou inervalu p 9 a polynom řádu 5. Na obrázu 1 jsou deeované exrémy v časových řadách cen bílého a rafinovaného curu v období od září 2008 do ledna 2013 pro volbu parameru r 1. Proože naše definice loálního exrému je závislá na parameru r, namíso sledování vzdálenosí exrémů je zajímavější sledování změny vzdálenosí při zvyšování hodnoy parameru r. Proože při zvyšování parameru r je deeováno méně exrémů, pa logicy rose vzdálenos mezi nimi. Poud by byl výsy exrémů přibližného významu ve dvou časových řadách vzájemně nezávislý, pa by se zvyšováním hodnoy parameru posupně rosla i hodnoa průměrné vzdálenosi mezi exrémy. Poud exrémy mají endenci vysyova se ve sejný den, pa by se průměrná vzdálenos nezvyšovala, proože svázané exrémy mají endenci zůsáva blízo u sebe. Na obrázu 2 je vidě růs vzdálenosi pro případ časových řad curu v porovnání s ávou a aaem. Je zřejmé, že při zvyšování hodnoy parameru r rose průměrná vzdálenos, j. exrémy se od sebe vzdalují. Sejný závěr bychom zísali pro všechny osaní omodiy. Trendy v podniání Business Trends 4/2013 7

5 Trendy v podniání vědecý časopis Fauly eonomicé ZČU v Plzni Obr. 2: Změna poču exrémů při změně veliosi parameru r Zdroj: Vlasní zpracování Pro volbu parameru r 1 jsou vzdálenosi exrémů v abulce 1. I pro yo hodnoy paramerů jsou edy exrémy vzdáleny po poměrně velý poče dní. V abulce je rovněž hodnoa mediánu vzdálenosi, erý není ovlivněn exrémními hodnoami vzdálenosí. U všech omodi se vša exrém ve druhé časové řadě objevuje v 50 % případů po více než 4 dnech. Tab. 1: Medián a průměr vzdálenosí mezi exrémy pro časovou řadu rafinovaného curu a dané omodiy, r = 1 Komodia Vzdálenos min-min Vzdálenos max-max Vzdálenos min-max průměr medián průměr medián průměr medián Bílý cur 12,94 8,00 11,49 7,00 15,35 11,00 Sója 11,56 8,00 12,51 7,00 12,74 8,00 Káva 11,18 7,00 11,21 7,00 12,34 7,00 Kaao 12,04 8,00 12,69 8,00 12,76 8,00 Rýže 11,15 7,00 12,29 8,00 11,91 7,00 Pšenice 11,49 8,00 11,94 8,00 12,01 7,00 Oves 10,56 7,00 12,32 8,00 12,74 7,00 Pomerančový oncenrá 11,58 7,00 12,54 8,00 12,72 8,00 Zdroj: Vlasní výpočy 8 Trendy v podniání Business Trends 4/2013

6 Trendy v podniání vědecý časopis Fauly eonomicé ZČU v Plzni ZÁVĚR Podařilo se nám edy proáza, že exrémy v časových řadách různých omodi mají endenci vysyova se relaivně nezávisle na sobě. Ani v ráém období edy nelze sledova plný přenos exrémů z jedné časové řady do druhé časové řady. V rámci speulaivních operací edy nedochází pozorovaelným výyvům cen omodi. Kráodobé exrémy v cenách omodi edy nejsou deerminovány přesuny speulaivního apiálu mezi jednolivými omodiami. Invesoři edy při obchodování s omodiami výrazně refleují informace ýající aždé z obchodovaných omodi. Objemem informací, eré invesoři při svých obchodech zohledňují, se zabývá řada eonomicých sudií v rámci esování zv. hypoézy racionálních rhů. Podle jednolivých verzí éo eorie jsou v cenách aiv refleovány buď veřejně dosupné, nebo i vniřní informace, eré jsou dosupné pouze omezenému oruhu osob. Tao hypoéza vša bývá riizována především v souvislosi s finančními rizemi, proože nepřipouší vzni speulaivních bublin. S hypoézou racionálních rhů souvisí hypoéza náhodné procházy, erá považuje ráodobé změny v cenách aiv za náhodné. [8] V rámci našeho výzumu jsme proázali, že vazba mezi exrémy ve zoumaných omodiách neexisuje. Teno závěr je v souladu s hypoézou náhodné procházy. Předměem dalšího výzumu pa může bý analýza výsyu exrémů vzhledem jiným faorům. Předměem dalšího výzumu rovněž může bý analýza saisicého rozdělení vzdálenosí mezi exrémy, a o ja v rámci jedné časové řady, a i vzájemných vzdálenosí mezi exrémy v různých časových řadách. Tesovanou hypoézou může bý, zda je možné vzdálenosi mezi exrémy popsa nějaým pravděpodobnosním rozdělením. V aovém případě by mezi exrémy exisoval sochasicý vzah a exrémy se v časové řadě přenášejí s určiým zpožděním. LITERATURA [1] ANDĚL, J. Zálady maemaicé saisiy. 1. vydání, Praha: Mafyzpress, 2007, 358 s. ISBN [2] BASU, P., GAVIN, W. T. Wha Explains he Growh in Commodiy Derivaives? In Excessive Speculaion in Agriculure Commodiies: Seleced Wriings from Insiue for Agriculure and Trade Policy, s [3] BERG, A. The rice of commodiy speculaion: from villainous o venerable. In Safeguarding Food Securiy in Volaile Global Mares. Rome: Food and Agriculure Organizaion of he Unied Naions, s [4] CIPRA, T. Finanční eonomerie. 1. vydání, Praha: Eopress, 2008, 538 s. ISBN [5] Food and agriculure Organizaion of he Unied Naions: Saisical Yearboo [online] Food and agriculure Organizaion of he Unied Naions: 2013 [ci ]. Dosupné z www: <hp://www.fao.org/economic/ess/ess-publicaions/essyearboo/en/> [6] Food and agriculure Organizaion of he Unied Naions: FAOSTAT [online] Food and agriculure Organizaion of he Unied Naions: 2013 [ci ]. Dosupné z www: < hp://faosa3.fao.org/faosagaeway/go/o/home/e> [7] KELLEY, W. G., PETERSON, A. C. Difference Equaions: An Inroducion Wih Applicaions. 2. vydání, San Diego: Academic Press, 2001, 415 s. ISBN X [8] MALKIEL, B. G. The Efficien Mare Hypohesis and Is Criics. The Journal of Economic Perspecives, 17, 2003 (1), s [9] PIESSE, J., THIRTLE, C. Three bubbles and a panic: An explanaory review of recen food commodiy price evens. Food Policy, 32, 2009 (2), s [10] SMUTKA, L. e al. Tvorba ceny curu na svěovém rhu přenos ceny surového a bílého curu. Lisy curovarnicé a řepařsé, 128, 2012 (9-10), s [11] SMUTKA, L. e al. Vývoj cen curu ve svěě (vybrané rendy a specifia). Lisy curovarnicé a řepařsé, 128, 2012 (11), s [12] TOUŠEK, V., KUNC, J., VYSTOUPIL, J. a ol. Eonomicá a sociální geografie. Plzeň: Vydavaelsví a naladaelsví Aleš Čeně, s. ISBN [13] UNCTAD Tas Force on Sysemic Issues and Economic Cooperaion: Managing he Financializaion of Commodiy Fuures Trading. In Excessive Speculaion in Trendy v podniání Business Trends 4/2013 9

7 Trendy v podniání vědecý časopis Fauly eonomicé ZČU v Plzni Agriculure Commodiies: Seleced Wriings from Insiue for Agriculure and Trade Policy, s [14] USDA Foreign Agriculural Service: Producion, Supply and Disribuion Online. [online] USDA Foreign Agriculural Service, [ci ]. Dosupné z www: <hp://www.fas.usda.gov/psdonline/> Auoři Ing. e Ing. Jiří PEŠÍK Západočesá univerzia v Plzni Faula eonomicá Kaedra eonomie a vaniaivních meod Ing. Mara Šlehoferová Západočesá univerzia v Plzni Faula eonomicá Kaedra geografie ANALYSIS OF COMMODITY SPECULATIONS BASED ON PARAMETRICAL EX- TREMES IN PRICES TIME SERIES Jiří Peší, Mara Šlehoferová Absrac: This aricle is focused on a definiion and deecion of exremes in prices of sugar No. 11 fuures, sugar No. 16 fuures and oher commodiies fuures. The purpose of he paper is o invesigae inervals beween exremes in ime series. The exremes deeced in he same day or shor inervals beween exremes would foreshadow ha here are significan moves of capial beween he commodiies. And hese moves would be one of he ey facors of maing he commodiies prices. The oher possibiliy is join move of capial from wo or more commodiies o oher financial asses. We used polynomial moving averages o filer he ime series. A definiion of he exreme was based on an absolue value of difference beween filered value and he acual price. The conclusion of our analysis is ha occurrence of he exremes are quie independen. We can say ha he invesors reflec more informaion during heir decision-maing han prices of oher commodiies. This saemen is consisen wih efficien mare hypohesis. Key words: commodiy prices, commodiy speculaions, ime series, exremes in ime series, echnical analysis JEL Classificaion: M21 10 Trendy v podniání Business Trends 4/2013

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data XXVIII. ASR '2003 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, May 6, 2003 239 Vybrané meody saisické regulace procesu pro auokorelovaná daa NOSKIEVIČOVÁ, Darja Doc., Ing., CSc. Kaedra konroly a řízení jakosi,

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 2006 Analýza cilivosi NPV projeku na bázi ukazaele EVA Dagmar Richarová

Více

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je.

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Pravděpodobnos a saisika 0. ČASOVÉ ŘADY Průvodce sudiem Využijeme znalosí z předchozích kapiol, především z 9. kapioly, kerá pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Předpokládané znalosi Pojmy

Více

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 11-12 září 2008 Analýza rizikových fakorů při hodnocení invesičních projeků dle kriéria

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

Modelování rizika úmrtnosti

Modelování rizika úmrtnosti 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 200 Modelování rizika úmrnosi Ingrid Perová Absrak V příspěvku je řešena

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVIT V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIK Ramanová Ivea ABSTRAKT Příspěvek je věnován problemaice měření míry progresiviy zdanění pomocí indexu daňové progresiviy, kerý vychází z makroekonomických

Více

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, STABILITA. Jednokový impuls (Diracův impuls, Diracova funkce, funkce dela) někdy éž disribuce dela z maemaického hlediska nejde o pravou funkci (přesný popis eorie

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově Skupinová obnova Při skupinové obnově se obnovují všechny prvky základního souboru nebo určiá skupina akových prvků najednou. Posup při skupinové obnově prvky, jež selžou v určiém období, je nuno obnovi

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

Zhodnocení historie predikcí MF ČR

Zhodnocení historie predikcí MF ČR E Zhodnocení hisorie predikcí MF ČR První experimenální publikaci, kerá shrnovala minulý i očekávaný budoucí vývoj základních ekonomických indikáorů, vydalo MF ČR v lisopadu 1995. Tímo byl položen základ

Více

PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ

PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ Auoři: Ing. Radek Jandora, Honeywell spol s r.o. HTS CZ o.z., e-mail: radek.jandora@honeywell.com Anoace: V ovládacím mechanismu

Více

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK Vzhledem ke skuečnosi, že způsob modelování elasomerových ložisek přímo ovlivňuje průběh vniřních sil v oblasi uložení, rozebereme v éo kapiole jednolivé možné

Více

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jana Soukopová Anoace Příspěvek obsahuje dílčí výsledky provedené analýzy výdajů na ochranu živoního prosředí z

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DEMOGRAFICKÁ DYNAMIKA OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY Bakalářská práce Vypracovala: Jana Horníčková Vedoucí bakalářské práce:

Více

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakula informaiky a saisiky Kaedra ekonomické saisiky Meodika ransformace ukazaelů Bilancí národního hospodářsví do Sysému národního účenicví Ing. Jaroslav Sixa, Ph.D. Doc.

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace XXVI. ASR '2 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, April 26-27, 2 Paper 2 Vliv funkce příslušnosi na průběh fuzzy regulace DAVIDOVÁ, Olga Ing., Vysoké učení Technické v Brně, Fakula srojního inženýrsví,

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat.

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat. 4 Inegrace subsiucí 4 Inegrace subsiucí Průvodce sudiem Inegrály, keré nelze řeši pomocí základních vzorců, lze velmi časo řeši subsiuční meodou Vzorce pro derivace elemenárních funkcí a věy o derivaci

Více

SYNTÉZA FYZIKÁLNÍHO OPTIMÁLNÍHO SYSTÉMU

SYNTÉZA FYZIKÁLNÍHO OPTIMÁLNÍHO SYSTÉMU Křua Jiří, Víe Miloš (edioři). Sysémové onfliy. Vydání rvní, nálad, Vydavaelsví Univerziy Pardubice: Pardubice,, 56 s. ISBN 97887395443. SYNTÉZA FYZIKÁLNÍHO OPTIMÁLNÍHO SYSTÉMU Miroslav Barvíř Konec. a

Více

Newtonův zákon II

Newtonův zákon II 1.2.4 1. Newonův záon II Předpolady: 1203 Pomůcy: rubice, papír. Př. 1: Rozhodni, eré z následujících vě můžeme chápa jao další formulace 1. Newonova záona. a) Je-li výslednice sil, eré působí na ěleso,

Více

Stochastické modelování úrokových sazeb

Stochastické modelování úrokových sazeb Sochasické modelování úrokových sazeb Michal Papež odbor řízení rizik 1 Sochasické modelování úrokových sazeb OBSAH PŘEDNÁŠKY Úvod do problemaiky sochasických procesů Brownův pohyb, Wienerův proces Ioovo

Více

Vliv struktury ekonomiky na vztah nezaměstnanosti a inflace

Vliv struktury ekonomiky na vztah nezaměstnanosti a inflace Mendelova univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Úsav ekonomie Vliv srukury ekonomiky na vzah nezaměsnanosi a inflace Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Milan Palá, Ph.D. Vypracoval: Bc. Jiří Morávek

Více

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav 5. Využií elekroanalogie při analýze a modelování dynamických vlasnosí mechanických sousav Analogie mezi mechanickými, elekrickými či hydraulickými sysémy je známá a lze ji účelně využíva při analýze dynamických

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

KIV/PD. Sdělovací prostředí

KIV/PD. Sdělovací prostředí KIV/PD Sdělovací prosředí Přenos da Marin Šime Orienační přehled obsahu předměu 2 principy přenosu da mezi 2 propojenými zařízeními předměem sudia je přímá cesa, ne omuniační síť ja se přenáší signály

Více

DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE. y y

DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE. y y Předmě: Ročník: Vvořil: Daum: MATEMATIKA ČTVRTÝ Mgr Tomáš MAŇÁK 5 srpna Název zpracovaného celku: DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE je monoónní na celém svém deiničním oboru D

Více

Složité systémy řízení

Složité systémy řízení VYSOKÁ ŠKOLA BAŇSKÁ - ECHNICKÁ UNIVERZIA OSRAVA Faula srojní Složié sysémy řízení I. Díl: Regulace sousav s náhodnými poruchami ing. Jiří ůma, CSc. Prosinec 997 Leoroval: Doc. RNDr. Jaroslav Marl Ing.

Více

Pasivní tvarovací obvody RC

Pasivní tvarovací obvody RC Sřední průmyslová škola elekroechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Pasivní varovací obvody RC Příjmení : Česák Číslo úlohy : 3 Jméno : Per Daum zadání : 7.0.97 Školní rok : 997/98 Daum odevzdání :

Více

ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD IVAN KŘIVÝ URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD IVAN KŘIVÝ URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH IVAN KŘIVÝ ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ..07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ: 7.

Více

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos

Více

Matematika v automatizaci - pro řešení regulačních obvodů:

Matematika v automatizaci - pro řešení regulačních obvodů: . Komplexní čísla Inegrovaná sřední škola, Kumburská 846, Nová Paka Auomaizace maemaika v auomaizaci Maemaika v auomaizaci - pro řešení regulačních obvodů: Komplexní číslo je bod v rovině komplexních čísel.

Více

T t. S t krátkodobé náhodná složka. sezónní. Trend + periodická složka = deterministická složka

T t. S t krátkodobé náhodná složka. sezónní. Trend + periodická složka = deterministická složka Analýza časových řad Klasický přísup k analýze ČŘ dekompozice časové řady - rozklad ČŘ na složky charakerizující různé druhy pohybů v ČŘ, keré umíme popsa a kvanifikova rend periodické kolísání cyklické

Více

PLL. Filtr smyčky (analogový) Dělič kmitočtu 1:N

PLL. Filtr smyčky (analogový) Dělič kmitočtu 1:N PLL Fázový deekor Filr smyčky (analogový) Napěím řízený osciláor F g Dělič kmioču 1:N Číače s velkým modulem V současné době k návrhu samoného číače přisupujeme jen ve výjimečných případech. Daleko časěni

Více

Oceňování finančních investic

Oceňování finančních investic Oceňování finančních invesic A. Dluhopisy (bondy, obligace). Klasifikace obligací a) podle kupónu - konvenční obligace (sraigh, plain vanilla, bulle bond) vyplácí pravidelný (roční, pololení) kupón po

Více

2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI

2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI 2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI Po úspěšném a akivním absolvování éo KAPITOLY Budee umě: orienova se v základním maemaickém aparáu pro eorii spolehlivosi, j. v poču pravděpodobnosi a maemaické saisice,

Více

2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosti II

2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosti II 2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosi II Předpoklady: 020208 Pomůcky: papíry s grafy Př. 1: V abulce je naměřeno prvních řice sekund pohybu konkurenčního šneka. Vypoči: a) jeho průměrnou rychlos, b) okamžié

Více

Analogový komparátor

Analogový komparátor Analogový komparáor 1. Zadání: A. Na předloženém inverujícím komparáoru s hyserezí změře: a) převodní saickou charakerisiku = f ( ) s diodovým omezovačem při zvyšování i snižování vsupního napěí b) zaěžovací

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

V EKONOMETRICKÉM MODELU

V EKONOMETRICKÉM MODELU J. Arl, Š. Radkovský ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ V EKONOMETRICKÉM MODELU VP č. Praha Auoři: doc. Ing. Josef Arl, CSc. Ing. Šěpán Radkovský Názor a sanoviska v éo sudii jsou názor auorů a nemusí nuně odpovída názorům

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK Základy ekonomerie Heeroskedasicia Cvičení 7 Zuzana Dlouhá Gauss-Markovy předpoklady Náhodná složka: Gauss-Markovy předpoklady. E(u) = 0 náhodné vlivy se vzájemně vynulují. E(uu T ) = σ I n konečný

Více

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Indexy základní, řeězové a empo přírůsku Aleš Drobník srana 1 7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU V kapiole Indexy při časovém srovnání jsme si řekli: Časové srovnání vzniká, srovnáme-li jednu

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Scenario analysis application in investment post audit

Scenario analysis application in investment post audit 6 h Inernaional Scienific Conference Managing and Modelling of Financial Risks Osrava VŠB-U Osrava, Faculy of Economics,Finance Deparmen 0 h h Sepember 202 Scenario analysis applicaion in invesmen pos

Více

( ) Základní transformace časových řad. C t. C t t = Μ. Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1

( ) Základní transformace časových řad. C t. C t t = Μ. Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1 Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1 Základní ransformace časových řad Veškeré násroje základní korelační analýzy, kam paří i lineární regresní (ekonomerické) modely

Více

Návrh číslicově řízeného regulátoru osvětlení s tranzistorem IGBT

Návrh číslicově řízeného regulátoru osvětlení s tranzistorem IGBT Návrh číslicově řízeného reguláoru osvělení s ranzisorem IGB Michal Brejcha ČESKÉ VYSOKÉ ČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faula eleroechnicá Kaedra eleroechnologie OBSAH: 0. Úvod... 3. Analýza... 4.. Rozbor sávajícího

Více

1.5.4 Kinetická energie

1.5.4 Kinetická energie .5.4 Kineicá energie Předolady: 50 Energie je jeden z nejoužívanějších, ale aé nejhůře definovaelných ojmů ve sředošolsé fyzice. V běžném živoě: energie = něco, co ořebujeme vyonávání ráce. Vysyuje se

Více

Několik poznámek k oceňování plynárenských aktiv v prostředí regulace činnosti distribuce zemního plynu v České republice #

Několik poznámek k oceňování plynárenských aktiv v prostředí regulace činnosti distribuce zemního plynu v České republice # Několik poznámek k oceňování plynárenských akiv v prosředí regulace činnosi disribuce zemního plynu v České republice # Jiří Hnilica * Odvěví disribuce zemního plynu paří mezi regulovaná odvěví. Způsoby

Více

Lineární rovnice prvního řádu. Máme řešit nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Funkce h(t) = 2

Lineární rovnice prvního řádu. Máme řešit nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Funkce h(t) = 2 Cvičení 1 Lineární rovnice prvního řádu 1. Najděe řešení Cauchyovy úlohy x + x g = cos, keré vyhovuje podmínce x(π) =. Máme nehomogenní lineární diferenciální ( rovnici prvního řádu. Funkce h() = g a q()

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK Úloha V.E... sladíme 8 bodů; průměr 4,65; řešilo 23 sudenů Změře závislos eploy uhnuí vodného rozoku sacharózy na koncenraci za amosférického laku. Pikoš v zimě sladil chodník. eorie Pro vyjádření koncenrace

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

PŘÍSTUPY K INTERPRETACI SOUČASNÉ HODNOTY A NITŘNÍ ÚROKOVÉ MÍRY V PŘEDMĚTU FINANCE PODNIKU

PŘÍSTUPY K INTERPRETACI SOUČASNÉ HODNOTY A NITŘNÍ ÚROKOVÉ MÍRY V PŘEDMĚTU FINANCE PODNIKU Absrak PŘÍSTUPY K INTERPRETACI SOUČASNÉ HODNOTY A NITŘNÍ ÚROKOVÉ MÍRY V PŘEDMĚTU FINANCE PODNIKU doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. Úsav financí, Fakula podnikaelská, Vysoké učení echnické v Brně, Kolejní

Více

5. Modifikovaný exponenciální trend

5. Modifikovaný exponenciální trend 5. Modifikovaný exponenciální rend Tvar rendu Paraer: α, β, Tr = + α β, =,..., n ( β > 0) Hodí se k odelování rendu s konsanní podíle sousedních diferencí Aspoick oezen (viz obr., α < 0,0 < β 0) α

Více

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

Klasifikace, identifikace a statistická analýza nestacionárních náhodných procesů

Klasifikace, identifikace a statistická analýza nestacionárních náhodných procesů Proceedings of Inernaional Scienific Conference of FME Session 4: Auomaion Conrol and Applied Informaics Paper 26 Klasifikace, idenifikace a saisická analýza nesacionárních náhodných procesů MORÁVKA, Jan

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem. Příloha č.1. K SMĚRNICI č. 1/2015 - ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem. Příloha č.1. K SMĚRNICI č. 1/2015 - ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Úsí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Úsí nad Labem GSM úsředna: +420 725 596 898, mob.: +420 739 454 971, hp://www.zsrabasova.cz IČ 44553145, BANKOVNÍ SPOJENÍ -

Více

Inflace po vstupu do měnové unie vybrané problémy 1

Inflace po vstupu do měnové unie vybrané problémy 1 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy 1 Jan Kubíček (leden 23, pracovní verze) Úvod Realia evropské měnové unie a edy společné moneární poliiky zalačuje do pozadí oázku inflačního diferenciálu

Více

Léto 2005. Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlastně ovlivňují?

Léto 2005. Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlastně ovlivňují? NEWTON College, a. s. www.newoncollege.cz Léo 25 Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlasně ovlivňují? Makroekonomický vývoj 12 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 31 Prognóza ekonomických

Více

Přednáška kurzu MPOV. Klasifikátory, strojové učení, automatické třídění 1

Přednáška kurzu MPOV. Klasifikátory, strojové učení, automatické třídění 1 Přednáška kurzu MPOV Klasifikáory, srojové učení, auomaické řídění 1 P. Peyovský (email: peyovsky@feec.vubr.cz), kancelář E530, Inegrovaný objek - 1/25 - Přednáška kurzu MPOV... 1 Pojmy... 3 Klasifikáor...

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzia Pardubice Dopravní fakula Jana Pernera Fakory ovlivňující popávku po osobních auomobilech v ČR Bc. Tomáš Mikas Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuo práci jsem vypracoval samosaně. Veškeré lierární

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 03 vydání 03/ ročník 2010 /31.3.2010 Bullein CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Příspěvek k insiucionální

Více

Vliv společného zemědělského trhu EU na český trh s mlékem a mléčnými produkty

Vliv společného zemědělského trhu EU na český trh s mlékem a mléčnými produkty Mendelova univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Vliv společného zemědělského rhu EU na český rh s mlékem a mléčnými produky Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D. Auorka:

Více

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut. 21. konference Klimaizace a věrání 14 OS 01 Klimaizace a věrání STP 14 NÁVRH CHLADIČ VNKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakula srojní, Úsav echniky prosředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvu.cz ANOTAC

Více

Kmitání tělesa s danou budicí frekvencí

Kmitání tělesa s danou budicí frekvencí EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Kmiání ělesa s danou budicí frekvencí PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI České vysoké učení echnické v Praze, Fakula savební, Kaedra maemaiky Posílení vazby eoreických předměů

Více

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic?

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Podzim 24 Výzkumná práce 2 Sekorové produkiviy a relaivní cena neobchodovaelných saků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Makroekonomický vývoj 15 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 32 Prognóza

Více

Parametry ENS a ES energetické ukazatele (indikátory).

Parametry ENS a ES energetické ukazatele (indikátory). MMEE cv.3 Cíl: Procvičení výpoču paramerů energeických sousav (ENS) a elekroenergeických sousav - elekrizačních sousava (ES) 1. Podle jakých paramerů lze porovnáva energeické sousavy? 2. Proč je nuné používa

Více

VYUŽITÍ MATLABU PRO ČÍSLICOVÉ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ OKAMŽITÉ FREKVENCE SÍTĚ

VYUŽITÍ MATLABU PRO ČÍSLICOVÉ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ OKAMŽITÉ FREKVENCE SÍTĚ VYUŽITÍ MATLABU PRO ČÍSLICOVÉ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ OKAMŽITÉ FREKVENCE SÍTĚ Jan Blaška, Miloš Sedláček České vysoké učení echnické v Praze Fakula elekroechnická, kaedra měření 1. Úvod Jak je

Více

Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci postup pro metodu DCF entity a equity

Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci postup pro metodu DCF entity a equity Mařík, M. - Maříková, P.: Ocenění podniku s přihlédnuím k možné insolvenci posup pro meodu DCF eniy a equiy. Odhadce a oceňování podniku č. 3-4/2013, ročník XIX, sr. 4-15, ISSN 1213-8223 Ocenění podniku

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

Práce a výkon při rekuperaci

Práce a výkon při rekuperaci Karel Hlava 1, Ladislav Mlynařík 2 Práce a výkon při rekuperaci Klíčová slova: jednofázová sousava 25 kv, 5 Hz, rekuperační brzdění, rekuperační výkon, rekuperační energie Úvod Trakční napájecí sousava

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 2/23 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy Jan Kubíček INSIU PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU A KAERA HOSPOÁŘSKÉ POLIIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

Více

POLITICKÝ CYKLUS V ČESKÉ REPUBLICE

POLITICKÝ CYKLUS V ČESKÉ REPUBLICE POLITICKÝ CYKLUS V ČESKÉ REPUBLICE Jan Černohorský, Liběna Černohorská Univerzia Pardubice, Fakula ekonomicko-správní, Úsav ekonomie Absrac: The paper deals wih possible relaion beween poliical cycle and

Více

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy Jakos, spolehlivos a eorie obnovy opimální inerval obnovy, seskupování obnov, zráy z nedodržení normaivu Jakos, spolehlivos a obnova srojů Jakos vyjadřuje supeň splnění požadavků souborem inherenních znaků.

Více

Modelování volatility akciového indexu FTSE 100

Modelování volatility akciového indexu FTSE 100 ISSN 805-06X 805-0638 (online) ETTN 07--0000-09-4 Modelování volailiy akciového indexu FTSE 00 Adam Borovička Vysoká škola ekonomická v Praze Fakula informaiky a saisiky Kaedra ekonomerie; nám. W. Churchilla

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

Úrokové daňové štíty nemusí být jisté

Úrokové daňové štíty nemusí být jisté Mařík, M. - Maříková, P.: Úrokové daňové šíy nemusí bý jisé. Odhadce a oceňování podniku č. 3/2012, ročník XVIII, sr. 4-17, ISSN 1213-8223 Úrokové daňové šíy nemusí bý jisé prof. Miloš Mařík, doc. Pavla

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. 239 043 478, Fax: 241 492 691, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Oba dva obvody

Více

Laboratorní práce č. 1: Pozorování tepelné výměny

Laboratorní práce č. 1: Pozorování tepelné výměny Přírodní vědy moderně a inerakivně FYZIKA 1. ročník šesileého sudia Laboraorní práce č. 1: Pozorování epelné výměny Přírodní vědy moderně a inerakivně FYZIKA 1. ročník šesileého sudia Tes k laboraorní

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakula regionálního rozvoje a mezinárodních sudií Analýza vybraných demografických ukazaelů Chile Bakalářská práce Auor: Marina Jeřábková Vedoucí práce: PhDr. Dana Hübelová,

Více

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU Obsah Co je o dnamika? 1 Základní veličin dnamik 1 Hmonos 1 Hbnos 1 Síla Newonov pohbové zákon První Newonův zákon - zákon servačnosi Druhý Newonův zákon - zákon síl Třeí

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/.5./34.948 IV-2 Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- JEDNODCHÉ

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala Výpočy populačních projekcí na kaedře demografie Fakuly informaiky a saisiky VŠE TomášFiala 1 Komponenní meoda s migrací Zpravidla zjednodušený model migrace předpokládá se pouze imigrace na úrovni migračního

Více

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 006 Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

Zobrazování černobílých snímků v nepravých barvách

Zobrazování černobílých snímků v nepravých barvách VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

SROVNÁNí APROXIMAČNíCH METOD V TEORII RIZIKA

SROVNÁNí APROXIMAČNíCH METOD V TEORII RIZIKA ROBUST 000, 47 56 c JČMF 001 SROVNÁNí APROXIMAČNíCH METOD V TEORII RIZIKA MARTIN ROTKOVSKÝ Absrak. One of he main erms of he risk heory is so called individual model, which describes for example oal aggregae

Více

Formalizace řešení přidělení náhradní nástupištní koleje pro zpožděný vlak

Formalizace řešení přidělení náhradní nástupištní koleje pro zpožděný vlak Formalizace řešení přidělení náhradní násupišní koleje pro zpožděný vlak Michael ažan 1 Michael.azan@upce.cz Michal Žarnay ** Michal.Zarnay@fri.uc.sk 1 Úvod Absrac: One of major profis of rain operaion

Více

, kde index t = 1,2,..., n označuje příslušný interval

, kde index t = 1,2,..., n označuje příslušný interval Ciace: ŠPERKOVÁ, R. -- DUDA, J. Komparace vybraných meod predikce v oblasi exporu a imporu vína. Aca Universiais agriculurae e silviculurae Mendelianae Brunensis : Aca of Mendel Universiy of agriculure

Více

Porovnání vývoje počtu českých a zahraničních turistů v rámci ČR v letech

Porovnání vývoje počtu českých a zahraničních turistů v rámci ČR v letech Mendelova univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Úsav saisiky a operačního výzkumu Porovnání vývoje poču českých a zahraničních urisů v rámci ČR v leech 2003 2009 Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing.

Více