Su~perl( Nase cj.: MUSP74022/2013 Nase sp. zn.: 74020/2013 RUIjEMLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Su~perl( Nase cj.: MUSP74022/2013 Nase sp. zn.: 74020/2013 RUIjEMLO"

Transkript

1 Su~perl( Nase cj.: MUSP74022/2013 Nase sp. zn.: 74020/2013 RUIjEMLO ~ 12.U 1 I <fc:>tj J.o 12> Smlouva 0 dno c. uzavrena v souladu se znenfm 536 a nasledujfcfch ustanovenf zakona c.: 513/1991 jen "Obchodnf zakonfk" v jeho platnem znenf. Sb., dale Mesto Sumperk se sfdlem: nam. Mfru 1, Sumperk IG: DIG: CZ Zastoupene: ve vecech smluvnfch: ve vecech technickych: Ing. Petrem Suchomelem, 2. mfstostarostou Ing. Irenou Bittnerovou, vedoucf odboru strategickeho rozvoje, uzemnfho planovanf a investic bankovnf spojenf: Geska sporitelna a.s., pobocka Sumperk cfslo uctu: /0800 tel: Dale jen: Objednatel na strane jedne se sfdlem: IG: DIG: Zastoupene: ve vecech smluvnfch: ve vecech technickych: bankovnf spojenf: cfslo uctu: tel: Dalejen: J. z Podebrad 704/ CZ Ing. Julianou Kotzmannovou Ing. Igorem Kotzmannem GSSumperk / Zhotovitel uzavreli dnesnfho dne, mesfce a roku v souladu s vyse uvedenymi ustanovenfmi obchodnfho zakonfku tuto smlouvu 0 dno. 1. Na zaklade teto smlouvy se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro Objednatele dno specifikovane v clanku III. teto smlouvy.

2 2. Objednatel se zavazuje od Zhotovitele radne dokoncene dno prevzft a zaplatit za nej Zhotoviteli cenu za jeho provedenf. Cena za provedenf dna je uvedena v clanku IV. teto smlouvy. 1. Na zaklade teto smlouvy se Zhotovitel zavazuje provest v rozsahu a za podmfnek dohodnutych v teto smlouve pro Objednatele dno "Revitalizace SmetanovYch sadu v Sumperku - sadovnicke upravy - I.etapa " (dale jen: dno) a Objednatel se zavazuje radne provedene dno prevzft a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedenf. 2. Predmetem dna je realizace sadovnickych uprav :" Revitalizace SmetanovYch sadu v Sumperku - sadovnicke upravy - l.etapa U a zajistenf 3 - lete nasledne pece. Rozsah a popis pracf je dan projektovou dokumentacf pro provadenf stavby zpracovanou 09/2013 Atelierem KONIG, nam. Hrdinu 523, Stare Mesto u Uherskeho Hradiste, vcetne vykazu vymer (dale jen "projektova dokumentace U ). Zhotovitel prohlasuje, ze se s touto projektovou dokumentacf seznamil. 3. Mfstem plnenf jsou parcely: p.c. 455/4, 2226, 455/3, 364/1 v k.u. Sumperk. 4. Predmetem dna je kacenf drevin, pestebnf opatrenf, vysadba kerovych skupin a trvalkovych zahonu. Kacenf bude probfhat v zimnfm obdobf. vysadby budou provadeny v roce 2014 v ramci koordinace se zhotovitelem stavebnfch pracf (budovanf nove cestnf sfte pro pesf, vybudovanf noveho verejneho osvetlenf a umfstenf mobiliare). 5. Predmet dna je vymezen projektovou a zadavacf dokumentacf predanou Objednatelem Zhotoviteli. 6. Soucasti dna jsou i nasledujfcf prace a cinnosti: - zhotovitel pred zahajenfm pracf na vysadbach zajistf na sve naklady vytycenf inzenyrskych sftf jednotlivymi spravci, ktere bude respektovat. - plnenf zakazky musf byt v souladu se vsemi platnymi pravnfmi predpisy a normami zejmena v oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravf pri praci, s platnymi normami a predpisy stanovenymi pro jednotlive pracovnf postupy. - zajistenf vsech nezbytnych pruzkumu nutnych pro radne provadenf a dokoncenf dna, - zajistenf a provedenf vsech opatrenf organizacnfho a stavebne technologickeho charakteru k radnemu provedenf dna, - veskere prace a dodavky souvisejfcf s bezpecnostnfmi opatfenfmi na ochranu Iidf a majetku v mfstech dotcenych realizacf dna, - ostraha stavby a staveniste, zajistenf bezpecnosti prace a ochrany zivotnfho prostfedf, - projednanf a zajistenf prfpadneho zvlastnfho uzfvanf komunikacf a verejnych ploch vcetne uhrady vymerenych poplatku a najemneho, - pffpadne zajistenf dopravnfho znacenf k dopravnfm omezenfm, jejich udrzba a premist'ovanf a nasledne odstranenf, - zrfzenf a odstranenf zarfzenf staveniste vcetne napojenf na inzenyrske sfte, uhrady za spotfebovane energie /rj4/

3 - veskera drevnf hmota zustava v majetku mesta - kaeenfv parku bude probfhat v jedne casove etape v zimnfm obdobl - jehlicnate dffvf bude kraeeno na delky 4,20 m, prumer na cepu (slabsf konee vyrezu) do 16 em, ostatnf na 1 m sekee (palivo). Listnate oddenky rovnez - 4,20 m, dalsf kusy vcetne kosternfeh vetvf na 1 m - palivo. Tzv. hmota nehroubf tj. drfvf pod 7 em v prumeru bude stepkovano ( zvlast: stepka Iistnata a zvlast stepka jehlicnata). - drfvf jehlicnate i listnate v delkaeh 4,20 m bude ulozeno na vhodne mfsto. Odvoz zajistf Lesnf statek Tremesek,v.o.s. na sve naklady. - drfvf jehlicnate a listnate kraeene na 1m sekee bude urceno k pffmemu prodeji (palivove drfvd - zajistf spravee mestske zelene Podniky mesta Sumperka a.s.eu 0 palivove drfvl - odvoz a ulozenf pffpadnyeh vybouranyeh hmot na skladku vcetne poplatku za uskladnenf v souladu s ustanovenfmi zakona 185/2001 Sb. 0 odpadeeh a 0 zmene nekteryeh dalsfeh zakonu, - uvedenf vseeh povrehu dotcenyeh realizaef akee do puvodnfho stavu (komunikaee, ehodnfky, apod.), - zajistenf a splnenf podmfnek vypl9vajfefeh z uzemnfho rozhodnutf nebo jinyeh dokladu, - zhotovitel na vysadbu pouzije sazeniee ceskeho puvodu nebo z obdobnyeh klimatiekyeh podmfnek. Zhotoviteli bude poskytnuta vzorova "evidencnf karta vysadby". Vyplnene evidencnf karty budou soucasti predanf dna. Evidencnf karty budou obsahovat: druh dreviny, pocet kusu, velikost, puvod a rostlinolekarsky pas, mfsto vysadby a fotodokumentaci 0 provedenf vysadby. - nasledna 3-leta pece bude provadena v obvyklem rozsahu (die polozek vykazu vymer). - veskere praeovnf ukony budou zaznamenany do vysadboveho denfku. - zhotovitel po skoncenf vysadby odevzda objednateli original vysadboveho denfku. Soucastf predanf dokoncene akee je predanf objednateli: - vyplnene evidencnf karty vysadby - fotodokumentaee po provedenf vysadby - vysadbovydenfk 1. Cena dna je pevna po eelou dobu vystavby, je stanovena oeenenfm projektove dokumentaee predane Objednatelem Zhotoviteli. Obsahem eeny jsou praee a dodavky obsazene v projektove dokumentaei. Pro obsah sjednane eeny je rozhodujfef vykaz vymer, ktery je soucastf projektove dokumentaee. V prfpade rozporu mezi projektovou dokumentaef a vykazem vymer ma prednost Projektova dokumentaee. 2. Cena dna je obema smluvnfmi stranami sjednana v souladu s ustanovenfm 2 zakona c. 526/1990 Sb., 0 eenaeh a je dohodnuta vcetne dane z pridane hodnoty (DPH). Cena za sadovnieke upravy bez DPH: Cena za 1 rok nasledne pece bez DPH: Cena za 2 rok nasledne pece bez DPH: Cena za 3 rok nasledne pece bez DPH: ,95Kc ,- Kc 51434,- Kc ,- Kc

4 Gelkova cena bez DPH: DPH Gelkova cena vcetne DPH: ,95 Kc ,62 Kc ,57 Kc Gena dna je dolozena cenovou nabfdkou - vykazem vymer v pfnoze C. 1 k teto smlouve. 3. Sjednana cena obsahuje veskere naklady a zisk Zhotovitele nezbytne k radnemu a vcasnemu provedenf dna. Gena obsahuje mimo vlastnf provedenf pracf a dodavek a tez cinnostf uvedenych v cl. III. teto smlouvy zejmena i naklady na: a) vybudovanf, udrzovanf a odstranenf zarfzenf staveniste b) zabezpecenf bezpecnosti a hygieny prace c) opati'enf k ochrane zivotnfho prostredf d) pojistenf stavby a osob e) organizacnf a koordinacnf cinnost f) poplatky spojene se zaborem verejneho prostranstvf g) zajistenf nezbytnych dopravnfch opatrenf 4. Jednotkove ceny uvedene v Polozkovem rozpoctu jsou ceny pevne po celou dobu vystavby Doklady urcujfcf cenu Gena dna je dolozena nacenenym vykazem vymer. Polozkove rozpocty slouzf k prokazovanf financnfho objemu provedenych pracf (tj. jako podklad pro mesfcnf fakturaci) a dale pro ocenenf prfpadnych vfcepracf nebo menepracf. Polozkove rozpocty jsou v uplnem souladu s vykazem vymer Podmfnky pro zmenu ceny Zhotovitel je povinen ke kazde zmene v mnozstvf nebo kvalite provadenych pracf, ktera je zapsana a odsouhlasena ve stavebnfm denfku, do 5 pracovnfch dnu zpracovat zmenovy list, kteryje podkladem pro zpracovanf dodatku smlouvy Sjednana cena je cenou nejvyse prfpustnou a muze by! zmenena pouze za nize uvedenych podmfnek Zmena sjednane ceny je mozna pouze: a) pokud v prubehu realizace dna, po podpisu smlouvy dojde ke zmenam sazeb DPH nebo ke zmenam jinych danovych predpisu majfcfch vliv na cenu dna; b) pokud Objednatel bude pozadovat i provedenf jinych pracf nebo dodavek, nez tech, ktere byly predmetem Projektove dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloucf nektere prace nebo dodavky z predmetu plnenf; tyto prace mohou by! provedeny pouze na zaklade relevantnfho postupu upraveneho zakonem (zakon c. 137/2006 Sb., 0 verejnych zakazkach) c) pokud dojde v dusledku objektivne nepredvfdanych okolnostf k posunu realizace dna a posunu termfnu dokoncenf dna za termfn totozneho roku s ukoncenfm dna, bude Objednatel akceptovat navysenf ceny neprovedenych pracf 0 procento inflace vyhlasene Ceskym statistickym uradem;

5 d) pokud Objednatel bude pozadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, ktera byla urcena Projektovou dokumentacf; e) pokud Projektova dokumentace predana Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, majfcf vliv na sjednanou cenu; f) pokud z duvodu na strane Objednatele dojde k prodlouzenf termfnu dokoncenf dna. Tato podmfnka se tyka pouze pracf neprovedenych v puvodnf Ihute vystavby; g) pokud se pri realizaci dna vyskytnou skutecnosti, kten nebyly v dom sjednanf smlouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvfdat a tyto skutecnosti majf prokazatelny vliv na sjednanou cenu Zpusob sjednanf zmeny ceny Nastane-li nektera z podmfnek, za kter9ch je mozna zmena sjednane ceny, je Zhotovitel povinen provest vypocet zmeny nabfdkove ceny a predlozit jej Objednateli k odsouhlasenf Zhotoviteli vznika pravo na zvysenfsjednane ceny teprve v prfpade, ze zmena bude odsouhlasena Objednatelem Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvysenf sjednane ceny, jestlize pfsemne neoznamf nutnost jejfho prekrocenf a vysi pozadovaneho zvysenf ceny bez zbytecneho odkladu pote, kdy se ukazalo, ze je zvysenf ceny nevyhnutelne. Toto pfsemne oznamenf vsak nezaklada pravo Zhotovitele na zvysenf sjednane ceny. ZvYsenfsjednane ceny je mozne pouze za podmfnek danych touto smlouvou Vfceprace a meneprace a zpusob jejich prokazovanf Vyskytnou-li se pri provadenf dna vfceprace nebo meneprace, je Zhotovitel povinen provest jejich presny soupis vcetne jejich ocenenf a tento soupis predlozit Objednateli k odsouhlasenf. Tyto prace mohou byt provedeny pouze na zaklade relevantnfho postupu upraveneho zakonem (zakon c. 137/2006 Sb., 0 verejnych zakazkach) Vfceprace budou oceneny takto: a) na zaklade pfsemneho soupisu vfcepracf, odsouhlaseneho obema smluvnfmi stranami, doplnf Zhotovitel jednotkove ceny ve vysi jednotkovych cen uvedenych ve vykaze vymer v nabfdce Zhotovitele. V prfpade ocenenf vfcepracf, ktere ve vykaze vymer nejsou obsazeny, budou pouzity ceny, ktere nesmf presahnout 85 % castky uvedene v aktualnfm cenfku (JRS (Ustav pro racionalizaci ve stavebnictvf; URS Praha, a.s., IC , se sfdlem Praha 10, Prazska 18, PSC ) v cenove urovni odpovfdajfcf dom provedenf pracf. b) vynasobenfm jednotkovych cen a mnozstvf provedenych mernych jednotek budou stanoveny zakladnf naklady vfcepracf; c) k zakladnfm nakladum vfcepracf dopocte Zhotovitel prirazku na podn vedlejsfch nakladu v te vy i,v jake ji uplatnil ve svych vykazech vymer; d) soucet vedlejsfch a zakladnfch nakladu pak tvorf zakladnu pro kompletacnf prirazku, ktera bude dopoctena v takove vysi, v jake ji Zhotovitel uplatnil ve svych vykazech vymer ; e) k celkovemu souctu zakladnfch nakladu, vedlejsfch nakladu a kompletacnf prirazce pak bude dopoctena DPH podle predpisu platnych v dom vzniku zdanitelneho plnenf.

6 Meneprace budou oceneny takto: a) na zaklade pfsemneho soupisu menepracf, odsouhlaseneho obema smluvnfmi stranami, doplnf Zhotovitel jednotkove ceny ve vysi jednotkovych cen podle VYkazu vymer ; b) vynasobenfm jednotk0vych cen a mnozstvf neprovedenych mernych jednotek budou stanoveny zakladnf naklady menepracf; c) k zakladnfm nakladum menepracf dopoete Zhotovitel prirazku na podn vedlejsfch nakladu v te vysi, v jake ji uplatnil ve svych VYkazech vymer ; d) soueet vedlejsfch a zakladnfch nakladu pak tvorf zakladnu pro kompletaenf prirazku, ktera bude dopoetena v takove vysi, v jake ji Zhotovitel uplatnil ve svych vykazech vymer; e) k celkovemu souetu zakladnfch nakladu, vedlejsfch nakladu a kompletaenf prirazce pak bude dopoetena DPH ve vysi, v jake byla dopoetena ve sjednane cene Objednatel je povinen vyjadrit se k navrhu Zhotovitele nejpozdeji do 14 dnu ode dne predlozenf navrhu Zhotovitele Obe strany nasledne zmenu sjednane ceny pfsemne dohodnou formou Dodatku ke smlouve. 5. V prfpade uplatnenf pozadavku na zmenu predmetu dfla je Zhotovitel povinen do 3 pracovnfch dnu od obdrzenf pozadavku predlozit Objednateli polozk0vy rozpis ceny na pozadovanou zmenu a prfpadne novy easovy harmonogram pracf, ktery zahrne uplatnenou zmenu a zajistf dodrzenf koneeneho termfnu zhotovenf dfla. 6. Drobne zmeny a upresnenf dna, ktera nemajf vliv na cenu, termfn plnenf ani vysledne uzitne vlastnosti dna, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny technickym dozorem Objednatele formou zapisu do vysadboveho denfku. 7. Objednatel je opravnen zajistit realizaci pozadovanych zmen jinou firmou v prfpade, ze Zhotovitel ani po opakovane vyzve Objednatele uvedene ve stavebnfm denfku nesplnf svou povinnost, a to na naklady Zhotovitele. Tfmto zasahem tfetf osoby do predmetu dfla nezanika povinnost Zhotovitele nest zaruku za kvalitu dfla jako celku. 8. Vfceprace do vyse 2D-ti% z celkove ceny dfla bez DPH nemajf vliv na koneeny termfn komplexnfho dokoneenf realizace predmetu plnenf die teto smlouvy. 9. vykony, ktere Zhotovitel dfla provede bez pfsemne objednavky Objednatele nebo pri svevolne odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel dfla je musf na pozadanf behem ureene Ihuty odstranit, jinak se tak muze stat na jeho naklady. Krome toho ruef za dalsf skody, ktere Objednateli tfmto vzniknou. 10. Zmeny jednotkovych cen ve vykazu vymerjsou vyloueeny. 1. Objednatel neposkytuje zalohy 2. Veskere platby se provadejf bezhotovostnf a v eeskych korunach. 3. Zhotovitel je povinen jednou mesfene nejpozdeji do 5. nasledujfcfho meslce predlozit ke schvalenf Objednateli pro easove obdobf predchazejfcfho mesfce soupis skuteene provedenych pracf a dodavek podle smlouvy. Skuteene provedene prace se ocenujf jednotkovymi cenami podie smlouvy 0 dno. Opravneny zastupce Objednatele do 5. pracovnfch dnu odsouhlasf rozsah

7 za dany mesfc. Nedojde-Ii mezi obema stranami k dohode pri odsouhlasenf mnozstvf nebo druhu provedenych pracf, je Zhotovitel opravnen fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, ktere nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnen uhradit pouze tu cast faktury, se kterou souhlasf. Na zbyvajfcf cast faktury nemuze Zhotovitel uplatnovat zadne majetkove sankce ani urok z prodlenf vyplyvajfcf z peneziteho dluhu Objednatele. 4. Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohode 0 jejich provedenf nebo u kterych nedoslo k dohode 0 provedenem mnozstvf, projednajf Zhotovitel s Objednatelem v samostatnem rfzenf, ze ktereho porfdf zapis s uvedenfm duvodu obou strano Objednatel pozada 0 stanovisko nezavisleho znalce, ktere je pro obe strany zavazne. Naklady na znalce nesou om strany napolovic. 5. Uhrada ceny dna bude provadena formou mesfcnfch danovych dokladu - faktur, pncemz za smluvnf datum zdanitelneho plnenf se povazuje poslednf den daneho mesfce. Datem uskutecnenf zdanitelneho plnenf na konecnem danovem dokladu-konecne fakture je den predanf a prevzetf dna uvedeny v zapise 0 predanf a prevzetf dna. Pi'nohou kazdeho mesfcnfho danoveho dokladu je soupis provedenych pracf, vcetne jejich ocenenf, odsouhlaseny opravnenym zastupcem Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna. 6. Lhuta splatnosti danoveho dokladu-faktury je do 30 kalendarnfch dnu, Ihuta splatnosti pocfna bezet prveho dne nasledujfcfho po dorucenf danoveho dokladu do podatelny Objednatele. Dnem uhrady danoveho dokladu-faktury se rozumf den odepsanf fakturovane castky z bankovnfho uctu Objednatele. Fakturace bude provadena mesfcne s tfm, ze soucastf faktury bude soupis provedenych pracf a dodavek odsouhlaseny zastupcem Objednatele. Faktury dolozene soupisem provedenych pracf a dodavek, potvrzenych opravnenym zastupcem Objednatele budou hrazeny do vyse 90% smluvnf ceny za sadovnicke upravy. 10% je pozastavka ze smluvnf ceny za sadovnicke upravy, ktera bude uhrazena po prevzetf celeho bezvadneho dna zadavatelem, resp. po odstranenf vad a nedodelku a po predanf veskerych protokolu a evidencnfch karet vysadby. Uhrada za naslednou peci bude provadena na zaklade danovych dokladu - faktur, 1 x rocne k Splatnost faktur je do 30 kalendarnfch dnu ode dne dorucenf objednateli. 7. Opravnene vystavena faktura musf mft veskere nalezitosti danoveho dokladu ve smyslu zakona c. 235/2004 Sb., 0 dani z pridane hodnoty, v platnem znenf. Pokud faktura nebude obsahovat nalezitosti je Objednatel opravneny vratit ji Zhotoviteli jako neuplnou na doplnenf nejpozdeji do 15 dnu ode dne dorucenf. V takovem pi'fpade se prerusf Mh Ihuty splatnosti a nova zacne po dorucenf opravene faktury Objednateli. 8. Platby za vfceprace 8.1. Pokud se na dne vyskytnou vfceprace, s jejichz provedenfm Objednatel souhlasf, musf byt jejich cena fakturovana samostatne Faktura za vfceprace musf krome jinych, vyse uvedenych nalezitostf faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly vfceprace sjednany a odsouhlaseny. 1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dno podie teto smlouvy a radne jej predat Objednateli zpusobem uvedenym dale v nasledujfcfm termfnu: a) predanf a prevzetf staveniste: b) zahajenf pracf - kacenf: nejpozdeji do /2013

8 c) termfn dokoncenf kacenf d) dokoncenf predmetu plnenf - vysadeb, predanf a prevzetf dna: e) ukoncenf 1.vegetacnfho obdobf (nasledna pece) f) ukoncenf 2.vegetacnfho obdobf (nasledna pece) g) ukoncenf 3.vegetacnfho obdobf (nasledna pece) 02/ / / /2017 Plnenf dna bude provadeno podle vzajemne odsouhlaseneho casoveho a financnfho harmonogramu pracf (cleneneho po mesfcfch). Aktualizovany casovy a financnf navrh harmonogramu pracf predlozf zhotovitel objednateli do jednoho kalendarnfho tydne ode dne uzavrenf teto smlouvy. V prfpade, ze by zhotovitel nemohl nikoli vlastnf vinou dodrzet agrotechnicke Ihuty, bude se souhlasem objednatele sjednan nahradnf termfn plnenf a po vzajemne dohode vhodne upraven casovy a financnf harmonogram postupu pracf tak, aby zohlednoval zmenu termfnu plnenf 2. Zhotovitel je odpovedny za plynule pokracovanf pracf a dodavek na dne a je povinen dokoncit dno a predatjej objednateli v termfnu sjednanem ve smlouve. V prfpade, ze se zhotovitel nebo jeho subdodavatele kdykoliv v prubehu plnenf dostane do podmfnek nebo stavu, kter9 nebude zarucovat vcasne dokoncenf a predanf dna, musf 0 teto skutecnosti bez prodlenf pfsemne informovat objednatele a bezodkladne sjednat napravu. 3. Obe smluvnf strany se dohodly, ze pokud by v prubehu realizace dna doslo k prodlenf s plnenfm z duvodu zjevne nevyhovujfcfch klimatickych podmfnek, vyssf moci nebo jinych neocekavanych okolnostf jako jsou zivelne pohromy (tj. napr. povoden, pozar, blesk, nicivy vftr apod.), katastrofy, nezavinene havarie, valecny stav, obcanske nepokoje, ktere nastaly bez zavinenf nektereho z ucastnfku, dohodnou prodlouzenf termfnu plnenf umerne trvanf okolnostf branfcfch dodrzenf puvodnfho termfnu ve dnech. 4. Pokud Zhotovitel prace na dne nezahajf ani ve Ihute 30 dnu ode dne, kdy mel prace na dne zahaj it, je Objednatel opravnen od smlouvy odstoupit. 5. Zhotovitel je opravnen dokoncit prace na dne i pred sjednanym termfnem dokoncenf dna a Objednatel je povinen di'fve dokoncene dno prevzft a zaplatit. 6. Termfn dokoncenf dna je zavisly na radnem a vcasnem splnenf soucinnosti Objednatele dohodnute ve smlouve. Po dobu prodlenf Objednatele s poskytnutfm dohodnute soucinnosti nenf Zhotovitel v prodlenf s plnenfm zavazku. Nedojde-Ii mezi stranami k jine dohode, prodluzuje se termfn dokoncenf dna 0 dobu prodlenf Objednatele s poskytnutfm jeho soucinnosti. 7. Prodlenf Zhotovitele s dokoncenfm dna delsf jak 60 dnu se povazuje za podstatne porusenf smlouvy, ale pouze v prfpade, ze prodlenf Zhotovitele nevzniklo z duvodu na strane Objednatele. 9. Harmonogram pracf 9.1. Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli aktualizovany harmonogram provadenf pracf nejpozdeji do jednoho kalendarnfho tydne ode dne uzavrenf teto smlouvy. V tomto harmonogramu musf by! uvedeny zakladnf druhy pracf a u nich uvedene predpokladane termfny realizace a financnf objem provadenych pracf. 1. Zhotovitel se zavazuje plnit zavazky, vypl9vajfcf z rozhodnutf spravnfch organu, pokud mu byla tate rozhodnutf predana prokazatelnym zpusobem, napr. zapisem ve vysadbovem denfku.

9 2. Zhotovitel provede doov rozsahu, kvalite a termfnech podle smlouvy 0 doo. 3. Zhotovitel je povinen pri provadenf doa dodrzovat veskere ceske obecne zavazne pravnf predpisy, zejmena stavebnf predpisy, veskere platne technicke predpisy, veskere obecne technicke pozadavky, jakoz i veskere prfslusne normy a veskere podmfnky stanovene organy verejne spravy, zejmena stavebnf povolenl Zhotovitel je povinen dbat vesketich predpisu 0 bezpecnosti prace. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vsechny osoby na stavenisti pouzfvaly pracovnf ochranne pomucky, zejmena ochrannou prilbu, pracovnf odev, pracovnf obuv atd. 4. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pravnf predpisy k zajistenf bezpecnosti a ochrany zdravf pri praci v rozsahu uvedenem v platnem zakonfku prace, jakoz i platne predpisy hygienicke, pozarnf a predpisy na ochranu zivotnfho prostredf. Za tfm ucelem zajistf Zhotovitel vlastnf dozor nad bezpecnostf prace a soustavnou kontrolu bezpecnosti prace, seznamf se s riziky na pracovisti, upozornf na ne prokazatelnym zpusobem sve pracovnfky a subdodavatele a urcf a zabezpecf zpusob ochrany a prevence proti urazum a jinemu poskozenf zdravl ZhotoviteI se zavazuje upozornit Objednatele na vsechny okolnosti, ktere by mohly vest pri jeho cinnosti na pracovisti Objednatele k ohrozenf zivota a zdravf pracovnfku Objednatele nebo tretfch osob nebo k ohrozenf provozu a bezpecneho stavu technickych zarfzenf a objektu. Zhotovitel v prfpade urazu jeho pracovnfka uraz vysetrf a seplse 0 nem zaznam ve spolupraci s Objednatelem. Zhotovitel je povinen pred zapocetfm pracf provest skolenf svych pracovnfku v oblasti BOZP, pozarnf ochrany a ochrany zivotnfho prostredf ve smyslu pffslusnych pravnfch predpisu, a to na sve naklady. Zhotovitel je dale povinen dbat pokynu koordinatora BOZP urceneho Objednatelem. 5. Pri plnenf teto smlouvy je Zhotovitel povinen rfdit se pokyny Objednatele, autorskeho dozoru projektanta, technickeho dozoru investora, pravnfmi predpisy Ceske republiky a touto smlouvou. Takove pokyny Objednatele nepredstavujf zmenu teto smlouvy a plnenf takovych pokynu vydanych pred provedenfm nebo v prubehu provadenf urcite prace Zhotovitelem nemuze byt duvodem pro zvysenf cen za plnenf ani pro prodlouzenf Ihut pro plnenf podle teto smlouvy. 6. Zhotovitel se zavazuje dbat pokynu Objednatele, udrzovat na prevzatem pracovisti, vyjezdech z neho, prilehlych chodnfcfch a prfp. prenechanych inzenyrskych sftfch cistotu a poradek a je povinen denne odstranovat odpady a neporadek vznikle jeho cinnostf na sve naklady a je povinen denne staveniste (pracoviste) uklfzet. 7. Jestlize Zhotovitel pri provadenf pracf narazf na archeologicke nalezy, je povinen prerusit prace a informovat pfsemne Objednatele a vsechny dotcene organy statnf spravy ci jine dotcene organizace. Objednatel je povinen rozhodnout 0 dalsfm postupu, a to pfsemne a bez odkladu pote, co od Zhotovitele takovouto informaci obdrzel. 8. Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni uzavrenf teto smlouvy: a) radne prekontroloval predanou dokumentaci, b) radne proveril mfstnf podmfnky na stavenisti, c) vyjasnil si vsechny nejasne podmfnky pro realizaci plnenf s opravnenymi zastupci Objednatele a pri prohlfdce staveniste. 9. Zhotovitel v souvislosti s predchozfmi prohlasenfmi uvedenymi v tomto clanku prohlasuje, ze predana dokumentace je dostatecna, jednoznacna, srozumitelna a pine vhodna pro uskutecnenf plnenf Zhotovitele v souladu s touto smlouvou. i. Zhotovitel je povinen prevzft a predat staveniste ve Ihutach, ktere jsou uvedeny v clanku VI/i. teto smlouvy 0 doo. 0 tomto predanf a prevzetf staveniste je povinen vyhotovit vzdy pfsemny zapis, v tomto zapisu bude uveden zpusob zabezpecenf staveniste a Ihuta (nejpozdeji k datu

10 predanf a prevzetf) pro odstranenf zarfzenf staveniste a jeho vyklizenf po predanf zhotoveneho doa Objednateli. Zapisy budou podepsany zastupcem Objednatele a zastupcem Zhotovitele. 2. Pri predanf a prevzetf staveniste Zhotovitelem, Objednatel urcf osobu vykonavajfcf technicky dozor investora (TDI). 3. Zhotovitel je povinen dodrzovat vsechny podmfnky spravcu nebo vlastnfku sftf a nese veskere dusledky a skody vznikle jejich nedodrzenfm. Zhotovitel neodpovfda za skody na stavajfcfch inzenyrskych sftfch, ktere nebyly vyznaceny v podkladech Objednatele. 4. Dojde-Ii k poskozenf stavajfcfch inzenyrskych sftf, ktere byly radne vytyceny, nese veskere naklady na uvedenf sftf do puvodnfho stavu Zhotovitel vcetne pf'fpadnych skod, pokut apod. 5. Dojde-Ii k poskozenf stavajfcfch inzenyrskych sftf, ktere nebyly vyznaceny v podkladech Objednatele, je Zhotovitel povinen bezodkladne uvest poskozene sfte do puvodnfho stavu a veskere naklady na uvedenf sftf do puvodnfho stavu nese Objednatel vcetne prfpadnych skod, pokut apod. 1. Objednatel je opravnen kontrolovat prubezne provadenf doa a Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli, respektive jeho zastupci pro veci technicke, kdykoliv vstup na staveniste. Pokud Objednatel zjistf, ze Zhotovitel neprovadf doo die povinnostf vyplyvajfcfch z teto smlouvy, zejmena v prfpade porusenf ustanovenf clanku VI. tykajfcf se doby plnenf predmetu doa, nebo v prfpade zjistenf vad doa, je opravnen pozadovat u Zhotovitele odstranenf vsech zjistenych nedostatku. V ostatnfch prfpadech vyuzije primerene ustanovenf tykajfcf se sankcnfch ujednanf za porusenf povinnostf ze strany Zhotovitele. Zjistene skutecnosti se zaznamenavajf do stavebnfho denfku. 1. Objednatel predal Zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou pare. Zajistenf dalsfch pare, potrebnych pro praci Zhotovitele. Veskere predane podklady jsou vlastnictvfm Objednatele, Zhotovitel je muze pouzft vyhradne ke zhotovovanf predmetneho doa. 2. Zhotovitel se zavazuje pravidelne svolavat kontrolnf dny a to jednou za 7 pracovnfch dnu (pokud nebude dohodnuto jinak) od minuleho kontrolnfho dne formou zapisu ve stavebnfm denfku a em adresovanym technickemu dozoru Objednatele. 1. Zhotovitel provede doo na vlastnf nebezpecf a na sve vlastnf naklady. Vlastnfkem zhotovovaneho predmetu doa je od pocatku Objednatel, nebezpecf skody na doe nese Zhotovitel az do jeho prevzetf Objednatelem. V prfpade, ze Objednatel prevezme doo s vadami a nedodelky, nese Zhotovitel nebezpecf skody az do odstranenf vad a nedodelku. 2. DOose povazuje za dokoncene okamzikem podpisu zapisu 0 predanf a prevzetf celeho doa mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 3. Pripravenost doa k prejfmce oznamf Zhotovitel Objednateli pfsemne a ten svola prejfmacf rfzenf do 6 dnu od tohoto oznamenf. Zhotovitel je povinen predat Objednateli takto pripraveny predmet doa nejpozdeji v poslednf den dodacf Ihuty - termfnu dokoncenf doa ve stavu odpovfdajfcfmu smlouve 0 doo.

11 6. Zhotovitel pi'eda objednateli: - vyplnene evidencnf karty vysadby - fotodokumentace po provedenf vysadby - vysadbovydenfk Ing. Igor Kotzmann 1. Zodpoved na osoba za reaiizaci:. jmeno a pi'omenf Ing. Zdenek Sarapatka 2. Arborista:. jmeno a pi'omenf 3. Zhotovitel odpovfda za to, ze dno bude splnovat pozadavky uvedene v projektove dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dno v souladu s projektovou dokumentacf a vykazem vymer. ZhotoviteI nese odpovednost za vhodnost a kvalitu pouzitych materialu a jejich zpracovanf. 4. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plnem rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dna, ze jsou mu znamy veskere technicke a kvalitativnf podmfnky nezbytne k realizaci dna a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, ktere jsou k provedenf dna nezbytne. 5. Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku : - 36 mesfcu ode dne protokolarnlho pi'evzetf a pi'edanf dna. Poskytnuta zaruka se nedotyka naroku a Ihut z odpovednosti za vady. 6. Po dobu zarucnf Ihuty odpovfda ZhotoviteI za to, ze dno bude mft vlastnosti pi'edpokladane obecne zavaznymi normami a projektem. Je vazan k bezplatnemu odstranenf vad, ke kteremu jej bez zbytecneho odkladu vyzve Objednatel, pi'fpadne uzivatel pi'evzateho dna. 7. Zarucnf doba zacfna bezet dnem i'adneho pi'edanf a pi'evzetf dokonceneho dna a pravo reklamace pi'echazf z Objednatele na uzivatele. 8. Zhotovitel je zavazan odstranit na sve naklady vsechny vady, ktere se vyskytnou behem zarucnf doby. Objednatel (ci jeho zastupce) bude u Zhotovitele reklamovat pfsemnou formou bez zbytecneho odkladu vady po jejich zjistenf. Na pfsemne ohlasenf vad je Zhotovitel povinen odpovedet do 5 dnu ode dne dorucenf. Zhotovitel je povinen v zarucnf dobe vadu bezplatne odstranit bez zbytecneho odkladu po jejfm oznamenf, nejpozdeji vsak do 21 dnu od obdrzenf reklamace, nedojde-li k pfsemne doh ode 0 jinem termfnu odstranenf. Pokud se jedna 0 havarii, zavazuje se Zhotovitel zahajit odstranovanf vad nejpozdeji ve Ihute 5 dnu. Pokud bude vada pi'edmetu plnenf neodstranitelna, Zhotovitel se zavazuje dodat do 10 pracovnfch dnu od zjistenf, ze vadu nelze odstranit, nahradnf pi'edmet plnenf na sve naklady a uhradit nahradu skody, pokud vznikla. Pokud nedodrzf Zhotovitel dohodnuty nebo stanoveny termfn odstranenf vady v prubehu zarucnf Ihuty, je Objednatel opravnen vady odstranit na naklady Zhotovitele. Odstranenf vady v zarucnf dobe, Objednatelem, resp. jfm urcenou jinou pravnickou nebo fyzickou osobou se nedotyka nijak zarucnfch naroku Objednatele vuci Zhotoviteli. 9. Je- Ii vada zpusobena zavinenfm Zhotovitele nebo jeho pracovnfku, je Zhotovitel krome toho povinen uhradit objednateli pi'fslusnou skodu. 10.0bjednatel muze pozadovat od Zhotovitele nahradu nakladu za odstranenf vady take bez pi'edchozf vyzvy a stanovenf Ihuty, pokud je odstranenf vady ve vei'ejnem zajmu, pokud je

12 nebezpeef z prodlenf a nebo je- Ii poti'ebne pro zabranenf okamzite nastavajferch naslednych vad. 11.Zaruenf doba se prodluzuje 0 dobu, poefnajfer dnem oznamenf vad a konef dnem protokolarnmo pi'evzetf opraveneho doaobjednatelem nebo uzivatelem. 12.Zaruka se nevztahuje na vady, 0 nichz Zhotovitel prokaze, ze byly zpusobeny Objednatelem, ti'etf osobou nebo nahodilou udalostf. 1. Objednatel a osoby opravnene k vykonu kontroly projektu, z nichz je vei'ejna zakazka (doo) hrazena, si vyhrazujf pravo na provedenf kontroly v sfdle Zhotovitele a umoznenf ovei'enf dokladu souvisejfcfch s realizacf doa po dobu 10 let od ukoneenf realizace doa. 1. Zhotovitel se zavazuje dolozit zadavateli pojistnou smlouvu s platnostf po celou dobu plnenf smlouvy 0 doo na odpovednost za skodu zpusobenou dodavatelem ti'etf osobe s pojistnym plnenfm do vyse0,5 mil. Ke, a to do 10 pracovnfch dnu od podpisu smlouvy. Nepi'edlozenf dokladu 0 pojistenf doa je porusenfm smlouvy, ktere opravnuje objednatele k odstoupenf od smlouvy. 2. Objednatel je opravnen odstoupit od smlouvy v pi'fpade, ze Zhotovitel je v prodlenf s provadenfm a dokoneenfm doa die termfnu uvedenych v teto smlouve. Tfmto nenf doteeno pravo kterekoliv smluvnf strany na odstoupenf od teto smlouvy podle pi'fslusnych ustanovenf obchodnmo zakonfku. 3. Odstoupenf nabyva ueinnosti dnem dorueenf druhe smluvnf strane a jeho ueinky se i'fdf pi'fslusnymi ustanovenfmi obchodnmo zakonfku. 4. V pi'fpade odstoupenf Objednatele je Zhotovitel povinen pi'edat Objednateli nedokoneene doo ve. veer, ktere jsou soueastf doaa bylyjfm opati'eny, a uhradit Objednateli pi'fp. vzniklou skodu. 5. Zhotovitel muze odstoupit od smlouvy v pi'fpade nezaplacenf i'adne faktury ze strany Objednatele delsfm jak 30 dnu po termfnu splatnosti a vyuetovat Objednateli veskere dosud vznikle naklady, veetne pi'fpadnych skod, zpusobene odstoupenfm od smlouvy. 1. Sankce za porusenf povinnostf Zhotovitele 1.1. V pi'fpade, ze Zhotovitel porusf nekterou ze svych povinnostf (napi'. poi'adek na stavenisti, nai'fzenf koordinatora BOZP)je Zhotovitel povinen uhradit smluvnf pokutu ve vysi 5 000,- Ke za kazdy pi'fpad a to ve Ihute 14-ti dnu ode dne dorueenf pfsemne vyzvyobjednatele k uhrade smluvnf pokuty. 2. Sankce za skodu zpusobenou na majetku Objednatele 2.1. Pokud vznikne pusobenfm Zhotovitele skoda na majetku Objednatele a Zhotovitel toto na sve naklady neodstranf nebo nenahradf ke spokojenosti Objednatele, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvnf pokutu 5 000,- Ke za kazdy pi'fpad. Tfmto nenf doteen narok Objednatele na nahradu skody.

13 3. Sankee za nesplnenf dohodnutyeh termfnu 3.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlenf proti termfnu pfedanf a pfevzetf dna sjednanemu podle smlouvy 0 dno, je povinen zaplatit Objednateli smluvnf pokutu ve vysi 0,5% z eelkove sjednane eeny bez DPH a 500,- Kc za kazdy i zapocaty den prodlenf Pokud bude Zhotovitel v prodlenf proti termfnu plnenf nasledne pece sjednanemu podle smlouvy 0 dno, je povinen zaplatit Objednateli smluvnf pokutu ve vysi 0,5% z eelkove sjednane eeny za naslednou peci bez DPH a 500,- Kc za kazdy i zapocaty den prodlenf. 4. Sankee za neodstranenf vad a nedodelku ziistenyeh pfi pfedanf a pfevzetf dna 4.1. Pokud Zhotovitel neodstranf nedodelky ci vady uvedene v zapise 0 pfedanf a pfevzetf dna v dohodnutem termfnu, zaplatf Objednateli smluvnf pokutu 3 000,- Kc za kazdy nedodelek ci vadu, u niehzje v prodlenf a za kazdy den prodlenf. 5. Sankee za neodstranenf reklamovanyeh vad 5.1. Pokud ZhotoviteI nenastoupf ve sjednanem termfnu k odstranovanf reklamovane vady nebo vad, je povinen zaplatit Objednateli smluvnf pokutu 3 000,- Kc za kazdou reklamovanou vadu, na jejfz odstranovanf nenastoupil ve sjednanem termfnu a za kazdy den prodlenf Pokud Zhotovitel neodstranf reklamovanou vadu ve sjednanem termfnu, je povinen zaplatit Objednateli smluvnf pokutu 3 000,- Kc za kazdou reklamovanou vadu, u nfz je v prodlenf a za kazdy den prodlenf V pffpade, ze se bude jednat 0 vadu, ktera branf fadnemu uzfvanf dna, pffpadne hrozf nebezpecf skody velkeho rozsahu, sjednavajf obe smluvnf strany smluvnf pokuty v trojnasobne vysi. 6. Urok z prodlenf a majetkove sankee za prodlenf s uhradou 6.1. Pokud bude Objednatel v prodlenf s uhradou faktury proti sjednanemu termfnu je povinen zaplatit Zhotoviteli urok z prodlenf ve vysi 0,05% z dluzne castky za kazdy i zapocaty den prodlenf Prodlenf Objednatele s uhradou faktury delsf jak sedesat dnu se povazuje za podstatne porusenf smlouvy. 7. Zpusob wuctovanf sankef 7.1. Sankci (smluvnf pokutu, urok z prodlen0 muze vyuctovat opravnena strana strane povinne. Ve vyuctovanf musf byt uvedeno to ustanovenf smlouvy, ktere k vyuctovanf sankee opravnuje a zpusob vypoctu eelkove vyse sankee Strana povinna se musf k vyuctovanf sankee vyjadfit nejpozdeji do deseti dnu ode dne jeho obdrzenf, jinak se ma za to, ze s vyuctovanfm souhlasf. Vyjadfenfm se v tomto rozumf pfsemne stanovisko strany povinne Nesouhlasf-li strana povinna s vyuctovanfm sankee je povinna pfsemne nejpozdeji do deseti dnu od obdrzenf vyjadfenf sdelit opravnene strane duvody, pro ktere vyuctovanf sankee neuznava. 8. Lhuta splatnosti sankef 8.1. Strana povinna je povinna uhradit vyuctovane sankee nejpozdeji do ctrnaeti dnu od dne obdrzenf pffslusneho vyuctovanf Stejna Ihuta se vztahuje i na urok z prodlenf.

14 9. Omezenf celkove vysesankcf 9.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, ze celkova vyse sankcf a celkova vyse uroku z prodlenf uplatnenych podle Smlouvy 0 dflo nesmf presahnout 50% z celkove sjednane ceny dfla vc. oph. 10. Zaplacenfm sankce (smluvnf pokum nenf dotcen narok Objednatele na nahradu skody zpusobene mu porusenfm povinnosti Zhotovitele, na niz se sankce vztahuje. 1. Zhotovitel je opravnen poverit provedenfm casti dfla tretf osobu (subdodavatele), kterou Zhotovitel uvadf v nabfdce, v souladu s textem podane nabfdky Zhotovitele. Zhotovitel odpovfda za cinnost subdodavatele tak, jako by dflo provadel sam. 2. Zmenu subdodavatele uvedeneho v nabfdce musf Zhotovitel pfsemne oznamit Objednateli min. 5 pracovnfch dnu pred zahajenfm prfslusnych pracf uvedenych v nabfdce. Zmenu subdodavatele musf Objednatel Zhotoviteli odsouhlasit. 3. Pokud Zhotovitel hodla zadat cast dfla subdodavateli uvedenemu v nabfdce nebo subdodavateli neuvedenemu v nabfdce nad ramec pracf uvedenych v nabfdce musf Zhotovitel pfsemne oznamit tuto zmenu Objednali min. 5 pracovnfch dnu pred zahajenfm prfslusnych pracf. Zmenu musf Objednatel Zhotoviteli odsouhlasit. 4. Zhotovitel smf zadat dflo nebo jeho cast subdodavatelum jen s predchozfm pfsemnym souhlasem Objednatele. 0 teto skutecnosti Zhotovitel informuje objednatele pfsemne, a to dopisem, kter9 musf obsahovat: presne nacionale tretf osoby ci subdodavatele (dale jen subdodavatele), kter9 se bude podflet na zhotovenf casti dfla (kopie vypisu z OR nebo ZL + osvedcenf registrace k olc) presne vymezenf rozsahu casti dfla, ktere bude tento subdodavatel provadet I pri odsouhlasenf subdodavatele Objednatelem odpovfda Zhotovitel, jako by dflo provadel sam. 5. Pokud Zhotovitel prokazoval v zadavacfm ffzenf kvalifikaci prostrednictvfm subdodavatele, je opravnen zmenit tohoto subdodavatele pokud zmeneny subdodavatel prokaze kvalifikaci v rozsahu a zpusobem pozadovanem zadavatelem v zadavacfm rfzenf. 1. Tato smlouva se rfdf pravem Ceske republiky. 2. Tato smlouva muze byt zmenena pouze pfsemnymi dodatky, ktere budou vzestupne cfslovany a podepsany opravnenymi zastupci smluvnfch strano 3. Smlouva muze byt ukoncena take pfsemnou dohodou smluvnfch stran, ktera bude upravovat vzajemna prava a povinnosti. 4. Zhotovitel nemuze bez souhlasu Objednatele postoupit sva prava a povinnosti ze smlouvy na tretf osobu. 5. Smluvnf strany se dohodly, ze v prfpade nastupnictvf jsou pravnf nastupci vazani ustanovenfmi teto smlouvy v plnem rozsahu. 6. Pffpadna neplatnost nektereho ustanovenf teto smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnfch ustanovenf. V prfpade, ze kterekoliv ustanovenf teto smlouvy se stane neucinnym nebo neplatnym, smluvnf strany se zavazujf bez zbytecnych odkladu nahradit takove ustanovenf novym.

15 7. Smluvnf strany prohlasujf, ze si smlouvu pfed jejfm podpisem pfecetly, ze byla uzavfena podle jejich prave a svobodne vule, urcite, vazne a srozumitelne a jejf autenticnost stvrzujf svymi podpisy. 8. Tato smlouva je vyhotovena v ctyfech stejnopisech s platnostf originalu, z nichz Objednatel obdrzf dve vyhotovenf a Zhotovitel dve vyhotovenf. 9. Tato smlouva nab9va platnosti dnem podpisu obou smluvnfch strano 10. Tato smlouva byla uzavfena v souladu s usnesenfm RM Sumperk c. 4253/13 ze dne Pfnoha c.1: VYkazvYmer Pfnoha c.2: Harmonogram pracf V Sumperku dne: &. 11, tj13 Ing. Juliana Kotzmannova jednatel MUGO zahradnick;!j s.r.o. Jifiho z Podebrad 75 78'701 SUMPERK Igg, 119tlgt4B1 OIG: CZ

16 CELKOVE NAKLADY : Odstranenf nevhodnych drevin 76015,00 Kc Rostlinny material ,00 Kc Pestebnf opatrenf 49960,00 Kc Prace ,00 Kc Pomocny material ,86 Kc CELKEM: ,86 Kc Doprava (5% z ceny) : 28981,09 Kc VRN: 2000,00 Kc Ostatnf naklady 17000,00 Kc CELKEM bez DPH : ,95 Kc DPH (21%) : ,62 Kc CELKEM SADOVNICKE UPRAVY : ,57 Kc

17 REVITALIZACE SMETANOvYCH SADO V SUMPERKU - SO 03 - SADOVNICKE (JPRAVY - I. ETAPA o ODSTRANENi NEVHODNYCH DREVIN : ODSTRANENISTROMO: ~islo ~. prace paloika milr.jednotka cena{m.j. poc.milr.j. vjkaz vjmilr celkem Ipokacenl stromu listnateho V rovine 0 prum. kmene do 0,2 m ks * Ipokacenf stromu listnateho V rovine 0 Pram. kmene 0.3-0,4 m ks * Ipokacenf stromu listnateho V rovine 0 prl:jm. kmene 0,4-0,5 m ks *5 5000, Ipokacenf stromu listnateho V rovine 0 Pram. kmene 0,5-0,6 m ks * Ipokacenf stromu listnatl~ho V rovine 0 prum. kmene 0,6-0,7 m ks * Ipokacenf stromu listnateho V rovine 0 prum. kmene 0,9-1 m ks * Ipokacenf stromu iehlicnateho V rovine 0 Pram. kmene do 0,2 m ks * Ipokacenf stromu iehlicnateho V rovine 0 Pram. kmene m ks * Ipokacenf stromu jehlicnateho V rovine 0 pram. kmene 0,3-04 m ks * Ipokacenf stromu jehlicnateho V rovine 0 pram. kmene 0,5-0,6 m ks * Ipokacenf stromu iehlicnateho V rovine 0 Pram. kmene 0,6-0,7 m ks * Ipokacenf stromu iehlicnateho V rovine 0 Pram. kmene 0,7-0,8 m ks * Ipokacenf stromu jehlicnateho V rovine 0 Pram. kmene m ks *2 3700, pokacenl stromu jehlicnateho V rovine 0 prl:jm. kmene 1,2-1,3 m ks *1 3000,00 CELKEM: ,00 Kc odstranenf parezu 0 Pram. do 0 2 m rovina ks *(6+1) odstranenf parezu 0 Pram. 0,2-0,3 m rovina ks * odstranenf parezu 0 Pram. 0,3-0,4 m rovina ks *(7+2) 5400, odstranenf parezu 0 Pram ,5 m rovina ks *5 3750, odstranenf parezu 0 pram. 0,5-0,6 m rovina ks *(3+2) 5400, odstranenf parezu 0 pram. 0,6-0,7 m rovina ks *3 3000, odstranenf parezu 0 Pram. 0,7-0,8 m rovina ks *1 1250, odstranenf parezu 0 pram m rovina ks *3 4500, odstranenl parezu odfrezovanfm V rovine 0 prl:jm. 1,2-1,3 m (l,3m2) m ,3 3,14*0,65*0, ,00 CELKEM: 27950,00 Kc drcenf orezanych vetvf stroine (20 ks stroma/m3) m / , ulozenf drevnf hmoty (palivove dffvf) 5 odvozem do 5 km m /3/2 6000, ulozenl drevnf hmoty (parezy) 5 odvozem do 5 km (8 ks parez('l/m3) m /8 4000,00 CELKEM: 14160,00 Kc CELKEM ODS - I.ETAPA : 76015,00 Kc 0"/5 RK Z

18 SEZNAM POUZmCH DRUHO : STROMY: P.C. taxon laky efekt pol. ks.,yik. kat. cena/ki* celkem'" pozn6mka 2 Acer latanoides avor mlec barvl na ooozim 2 ok Kt 3 Acer oseudoolatanus avor klen oodzimnf barvenf 2 ok Kc 12 Fraxinus angustilolia 'Raywood' asan men~f vzrfist, oodzlmnf barvenf 3 ok Kc 18 Pinus strobus boravice ve'mutovka iehllcnatv strom 1 v = zb Kc bez krtoveho obalu 20 Platanus x acerllolia latan velmi vzrfistnv stram okrasna borka 1 ok Kc 24 Ouercus oetraea dub zlmnl vzrfistny strom 7 ok Kc 28 Tlila cordata lloa malollsta IistnatV strom 29 ok IB Kc 30 Soohora iaoonlca erl n rozlolitv IlstnatV strom 2 ok BO 5 160,00 Kc CELKEM STROMY : Kc p.l. UXO" ky efekt pol. vjik. kat. cen_/b'" clllkem* pozn'mka Kl Comus alba svlda cervene v<!tve 7 v K3 HYdranaea arborescens hortenzie bil' kvet B v ~MWlMni!l K1\'(ra!e1lna) K4 Hvdranoea macroohvlla 'Blue Ball' hortenzle moonkulovitv kvet 7 v = t6~n'vym!ni!l kly(ri!l~lina) K5 Hvdran ea macroohvlla 'Blaumelse' hortenzle moor'! Olochy kvet 10 v ~6stefn6vYm~ Idv(ra~lna) K6 HYdranaea macroohylla 'Rosita' hortenzle rolov'! kvet 7 v ~6stefn6 vvm~ni!l Idv(rdellna) K7 HYdranaea oanlculata hortenzle bovkvet 14 v ~stefu6vvm~ni!l Idv(rdellna) Kl0 Prunus lauracerasus 'Otto Luvken' bobkovl~ei\ stalezelenv 11 v K13 Rlbez alolnum meruzalka huste vetvenr 9 v K14 Viburnum ollcatum 'Marlesll' kalina boykvet 11 v= K15 Taxus baccata tis 'ehlicnan 6 v 60 - BO ,00 CELKEM KERE : Kc p.c. texon fesky efekt po<.' ks. Vel.Kat. eenalks cenacelkem poznimka Tl Aster dumosus lady In Blue astra modrv kyat 95 K Kc T2 Aster dumasus Kassel astra ruzovv kyat 102 K Kc T3 Hemerocallls Stella d' Oro denivka ZlutVkyat 191 K B5 Kc T4 Pennisetum Wesserbergland tnlva okrasny list 73 K KC T5 Lavandula anaustllolla Hldoote Blue - Strain levandule fialov'! kvet 63 RP ll Kc T6 Solidaao sohacelata Golden Fleece zlatobyi zlutv kyat 72 K Kc T7 Imoerata cvllndrica Red Baron tnlva okrasnv list 164 K9 50 B 200 Kc T8 Yucca filamentosa 'uka stalezalana 11 K9 35 3B5 Kc T9 5edum teleohlum carl rozchodnlk ruzovv kyat 43 K Kc TlO salvia nemorosa BlaukOnl In Aalva' fialovv kyat 130 K Kc Tll 5t1 a tenulsslma trava okrasny list 130 K Kc Tl2 Perovskla atrl IIcllolla 'Little Solre' erovskie modrv kyat 73 K Kc Tl3 Knlohoohla uvarla Flamenco mnohokvat modrv kyat 40 K Kc CELKEM TRVALKY A TRAVY: 11B Kc p.c. taxon cesky efekt peke' b. Vel. Kat. (ene/ks cena celkem poznimka Cl Crocus Grasse Gelbe Aalran kyat ZlutV 75 cibula Kc C2 Crocus Pickwick Aalran kyat modroblly 100 cibula Kc C3 Allium 'Mount Blanc' t8snak bllv kyat 90 hllza Kc C4 Allium glganteum cesnek fialov'! kvet 60 K Kc C5 Narcissus 'Dutch Master' nareis kyat zlut' 95 cibula Kc C6 Narcissus 'Polar Ice' nareis bllv kyat 100 cibula Kc C7' Galanthus nivalis snatanka podsnaznlk blly kyat 650 cibula Kc CELKEM CIBULOVINY : ,00 Kc VYSADBA DO PARKU MIMO LAHONY

19 PESTEBNI opatreni : OR.EZSTROMO - 1. KATEGORIE (MALE STROMY) RZ 1 poi.c. prace jednotka poeetjedn. cena/jedn. celkem 1 Stromy nenaroene, nfzke az stfednf dimenze vetvr nebo stromy mlade ( osetfenf feznych ploch, odkliz dfevnf hmoty ve. Mepkovanf), malo narocny zasah ks CELKEM: ,00 Kc OREZ STROMO - II. KATEGORIE (STREDNE VELKE STROMY) : RZ6 poi.c. prace jednotka poeetjedn. cena/jedn. celkem Mene az stfedne naroeny strom,ofez Ize provest stromolezeckou technikou uvnitr 6 koruny,nfzke az stfednf dimenze vetvr (ve. osetfenf feznych ploch, odkliz dfevnf ks hmoty), velmi narocny zasah CELKEM: ,00 Kc OREZ STROMO - III. KATEGORIE (VELKE STROMy) : RZ7 por.c. prace jednotka pocetjedn. cena/jedn. celkem 7 Naroene a slozite zasahy v korunach pfesflenych a mohutnych stromu (ve.osetfenf feznych ploch, odkliz dfevnf hmoty), malo narocny zasah ks Naroene a slozite zasahy v korunach pfesflenych a mohutnych stromu (ve.osetfenf feznych ploch, odkliz dfevnf hmoty), stredne naroeny zasah

20 por.c. prace jednotka pocetjedn. cena/jedn. celkem 1 COBRA Mini (vazby v korune vr.. instalace) - Ai ks COBRA Standard (vazby v korune vc. instalace) - A2 ks COBRA Plus (vazby v korune vr.. instalace) - A3 ks CELKEM: ,00 Kc por.c. Iprace I jednotka I poeet jedn. I cena/jedn. celkem 1 ITahova zkouska - strom C. 37 I ks I 1 I 0 CELKEM: ,00 Kc por.c. prace jednotka pocetjedn. cena/jedn. celkem 1 Ivycistenf dutiny a zafrezovanf sucheho di'eva ks zasti'esenf dutiny epoxidovou sti'fskou (instalace vc. materialu) ks CELKEM: 2000,00 Kc por.c. prace jednotka pocetjedn. cenaliedn. celkem 1 drcem orezanych vetvl stroine (14ks*O,05m3) m3 0, ,00 2 ulozenf drevnf hmoty s odvozem do 5 km (14 ks*o,05m3) m3 0, ,00 CELKEM: 1960,00 Kc CELKEM PESTEBNI OPATRENI : 49960,00 Kc

Sm louva 0 d110. eli Predmet a licel smlouvy

Sm louva 0 d110. eli Predmet a licel smlouvy ./ Sm louva 0 d110 uzavfena niie uvedeneho dne, mesice a roku ve smyslu ustanoveni 537 a nas/edujicich Obchodniho zakoniku (dale jen obchodni zakonfk) mezi: Akademie Jana Amose Komenskeho o.s., oblast

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

Smlouva o dílo č.1/2015

Smlouva o dílo č.1/2015 Smlouva o dílo č.1/2015 uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: Obec

Více

SMlOUVA 0 DrlO. Narodnich mucedniku 141, 33901 Klatovy Ing. Vladislav Smolik 61781797 CZ61781797. Marie Marvalova, vedoud TEU

SMlOUVA 0 DrlO. Narodnich mucedniku 141, 33901 Klatovy Ing. Vladislav Smolik 61781797 CZ61781797. Marie Marvalova, vedoud TEU SMlOUVA 0 DrlO uzavrena die 261 odst.2 podle 536 a nasi. zakona c.513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, v platnem zneni I. Smluvni stranv 1.1. Zhotovitel : Registrovan v OR u: Sidlo: Statutarnizastupce: IC:

Více

KUPNf SMLOUVA. II. Doba a misto plneni

KUPNf SMLOUVA. II. Doba a misto plneni KUPNf SMLOUVA Smluvnf strany: Ustfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prfspevkova organizace zrfzena Ministerstvem obrany er se sfdlem: U Vojenske nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Ptivodnitext: dale jen "objednatel" HANAD, spol. s r.o. Helena Buresova, jednatel Pivovarska 3157, 470 01 Ceska Lipa CZ18385648

Ptivodnitext: dale jen objednatel HANAD, spol. s r.o. Helena Buresova, jednatel Pivovarska 3157, 470 01 Ceska Lipa CZ18385648 DODATEK C. 1 c.j. KRPL-8599-19/CJ-213-18VZ KE SMLOUVE O DILO c.j.: KRPL-8599-16/CJ-213-18VZ uzavrene podle 536 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb, Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich predpisu mezi nize uvedenymi

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

*** ~ 1. *,. ~ evropsky ** *** t!

*** ~ 1. *,. ~ evropsky ** *** t! *** ~ 1. *,. ~ evropsky ** *** t! socialn! MINISTERSTVO SKOLSTVr, OP Vzdillivlinf fond vcr EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkuronceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAvANr Smlouva 0 zapojeni

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni ., KUPNf SMLOUVA UVN Doru~eno: 11.09.2014 3969/2014-uVN l1aty:21 druh: p~11ohy: Ii/BY: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 Smluvnf strany: uvnses566daba5 #? Ustredni vojenska nemocnice

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o dílo č. 594/2009

Smlouva o dílo č. 594/2009 Smlouva o dílo č. 594/2009 UZAVŘENÁ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č.513/1991 SB. A VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Čl. I Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Vrčeň Vrčeň 1, 335

Více

KUPNI SMLOUVA. uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva")

KUPNI SMLOUVA. uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik) (dale jen,,smlouva) KUPNI SMLOUVA uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva") SMLUVNISTRANY Kupujfci: Stredni prumyslova skola stavebni, Plzen,

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove,

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove, Pfiloha c. 7 KUPNI SMLOUVA Cislo: kterou ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, uzavfely nize uvedeneho dne, mesice a roku na zaklade

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel.

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel. SMLOUVA kterou uzavírá (dále jen Zhotovitel) a Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01 IČO: 00234508, (dále jen Objednatel) o vytvoření díla. čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E S M LO U V A O DÍ LO uzavřená podle paragrafu 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník - v platném znění (dále jen "občanského zákoníku") S M L U V N Í S T R A N Y O b j e d n a t e l :

Více

KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO

KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO /' KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO Odbor zivotniho prostredi Zerotlnovo nam. 3/5, 601 82 Brno KRAJE C.j.: Sp.Zn.: Vyrizuje /Iinka Vyhotoveno dne: JMK 54454/2014 S-JMK 54454/2014 OZP-Blv Blazkova/2695 11.12.2014

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

SMLOUV A 0 DiLO. c.048/s933/20 12/114

SMLOUV A 0 DiLO. c.048/s933/20 12/114 SMLOUV A 0 DiLO c.048/s933/20 12/114 ()fl3 09 ';I: - 00:42.0, Dotace - RN Maly Jedlovsky rybnik - rekonstrukce - LS Rumburk (Opatreni ve verejnern zajrnu podle 35 ods.1 zakona c. 289/1995 Sb. 0 lesich)

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

PODPORUJEMEVASIBUDOUC OST

PODPORUJEMEVASIBUDOUC OST OPERACNr PROGRAM LlDSKE ZDROJE A ZAMESTNANOST ZADAvACf DOKUMENTACE PRO VEREJNOU ZAKAzKU VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNfM RfzENf IIZajistenf rekvalifikace Zaklady podnikanf" Srpen 2012 PODPORUJEMEVASIBUDOUC

Více

PODPORENO Z EVROPSKEHO FONDU PRO REGIONALNf ROZVOJ. SmSr budoucnost - cil prosperita KUPNI SMLOUVA

PODPORENO Z EVROPSKEHO FONDU PRO REGIONALNf ROZVOJ. SmSr budoucnost - cil prosperita KUPNI SMLOUVA GO PODPORENO Z EVROPSKEHO FONDU REGIONALNf ROZVOJ EVROPSKA UNIE SmSr budoucnost - cil prosperita N> KUPNI SMLOUVA uzavfena podle pravmho radu Ceske republiky v souladu s ustanovenfm 409 a nasl. zakona

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

Smlouva o dílo č. 2013/3/01

Smlouva o dílo č. 2013/3/01 Smlouva o dílo č. 2013/3/01 uzavřená dle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany Objednatel: Sportovní zařízení města Kroměříže adresa: Obvodová

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

RÁMCOVÁ SMLOUVA. na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. RÁMCOVÁ SMLOUVA na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 1 Identifikace zakázky Název veřejné zakázky: Doprava pro SPŠ Tábor, Komenského

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1 Identifikace zakázky. Název veřejné zakázky: Doprava žáků SOŠ Trhové Sviny. Smluvní strany: Objednavatel přepravy:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1 Identifikace zakázky. Název veřejné zakázky: Doprava žáků SOŠ Trhové Sviny. Smluvní strany: Objednavatel přepravy: RÁMCOVÁ SMLOUVA na poskytování služeb uzavřená podle 269 odst. 2, v souladu s 262 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1 Identifikace zakázky Název veřejné zakázky: Doprava

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu

SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu *k^y* SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu C.j.:KRPL-110069-16./CJ-2014-1800VZ Smluvni strany: Ceska

Více

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace vyřizuje: Markéta Moravcová ve Velichově, 20. září 2010 tel. 353 942 105, 724 178 079 e-mail: moravcova@velichov.cz Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace 1) Název zakázky

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice Obchodní podmínky Obec Uherčice Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky Veřejná zakázka dle 18 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o

Více

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno zastoupené

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 Vefejnopravni smlouva Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 (uzavfena die 159 a nasl. zakona c. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich

Více

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. 'ob čanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění: Objednatel Smlouva číslo 012/2014-5495 Zhotovitel Název Sídlo Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou

Více

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A PŘEPRAVĚ ODPADŮ č uzavřená ve smyslu ust. 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v jeho platném znění. Ujednání o přepravě odpadu do místa určení se v částech

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Smlouva o ostraze objektu

Smlouva o ostraze objektu Smlouva o ostraze objektu uzavřená mezi Statutární město Kladno zastoupené SBF Kladno s.r.o. a Europe Security Agency, s.r.o. dne Statutární město Kladno se sídlem Nám. Starosty Pavla 44, Kladno IČ: 00234516

Více

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Třebízského 1, Šumperk oprava chodníků v areálu MŠ

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Třebízského 1, Šumperk oprava chodníků v areálu MŠ Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 43027/2015 Naše sp. zn.: 43027/2015 MJP/LESA *MUSPX01HNXDV* 1. Zadavatel: Město Šumperk, zastoupené: ve věcech smluvních: ve

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ )

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Číslo smlouvy objednatele:. Číslo smlouvy zhotovitele:. S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) SMLUVNÍ STRANY:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace číslo: W1/.../... Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření webové aplikace ( Uzavřená dle

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Smlouva o dílo Evidenční číslo dle 2586 a násl. zákona č.89/2012sb. Občanského zákoníku

Smlouva o dílo Evidenční číslo dle 2586 a násl. zákona č.89/2012sb. Občanského zákoníku Smlouva o dílo Evidenční číslo dle 2586 a násl. zákona č.89/2012sb. Občanského zákoníku I. SMLUVNÍ STRANY Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 adresa: Socháňova 19/1139,

Více

I. Smluvní strany. Úvodní ustanovení

I. Smluvní strany. Úvodní ustanovení / Rámcová smlouva o poskytování služeb "Stavební a strojní údržba úkrytů CO" uzavřená dle 269 odst. 2 zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obchodní zákoník")

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015 č.j.: 63/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 49 ze dne 28.01.2015 SARA II. Pražačka přestavba bazénu výkon technického dozoru investora Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Oprava místních komunikací v obci Borovnice

Oprava místních komunikací v obci Borovnice OBEC BOROVNICE Přestavlky čp. 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zásadami zadávání veřejných zakázek

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y. M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O

S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y. M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y a M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O K a r l o v y V a r y, 2014 Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavírají Statutární město Karlovy Vary Moskevská

Více

Zadávací dokumentace výběrového řízení

Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadávací dokumentace výběrového řízení I. Název zakázky: II. Zadavatel: Ing. Martin Brožek, Mělnická 383/38, Libiš, 277 11 a Bc. Jana Brožková, Kostelec u Křížků 46, Kostelec u Křížků, 251 68 Ve věcech

Více

1. Účel smlouvy. 2. Smluvní strany

1. Účel smlouvy. 2. Smluvní strany Číslo:.. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Sb. (Obchodního zákoníku) v platném znění 1. Účel smlouvy Účelem smlouvy je zhotovení restaurátorských prací realizovaných v rámci

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany Příloha č. 1 SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle zákona č. 89/01 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Sluvní strany 1. Příspěvková organizace: Obchodní akadeie, Prostějov, Palackého 18 zastoupená:

Více

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu)

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) se uzavírá mezi: Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) I. Firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: Bankovní spojení: tel.: e-mail: dále jen prodávající a Zapsaná v obchodním

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Zákolany se sídlem: 273 28 Zákolany

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany Smlouva o dílo č. objednatele: č. zhotovitele: uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění Smluvní strany Název zadavatele: Město Vlašim Právní forma: 801 - obec

Více