Su~perl( Nase cj.: MUSP74022/2013 Nase sp. zn.: 74020/2013 RUIjEMLO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Su~perl( Nase cj.: MUSP74022/2013 Nase sp. zn.: 74020/2013 RUIjEMLO"

Transkript

1 Su~perl( Nase cj.: MUSP74022/2013 Nase sp. zn.: 74020/2013 RUIjEMLO ~ 12.U 1 I <fc:>tj J.o 12> Smlouva 0 dno c. uzavrena v souladu se znenfm 536 a nasledujfcfch ustanovenf zakona c.: 513/1991 jen "Obchodnf zakonfk" v jeho platnem znenf. Sb., dale Mesto Sumperk se sfdlem: nam. Mfru 1, Sumperk IG: DIG: CZ Zastoupene: ve vecech smluvnfch: ve vecech technickych: Ing. Petrem Suchomelem, 2. mfstostarostou Ing. Irenou Bittnerovou, vedoucf odboru strategickeho rozvoje, uzemnfho planovanf a investic bankovnf spojenf: Geska sporitelna a.s., pobocka Sumperk cfslo uctu: /0800 tel: Dale jen: Objednatel na strane jedne se sfdlem: IG: DIG: Zastoupene: ve vecech smluvnfch: ve vecech technickych: bankovnf spojenf: cfslo uctu: tel: Dalejen: J. z Podebrad 704/ CZ Ing. Julianou Kotzmannovou Ing. Igorem Kotzmannem GSSumperk / Zhotovitel uzavreli dnesnfho dne, mesfce a roku v souladu s vyse uvedenymi ustanovenfmi obchodnfho zakonfku tuto smlouvu 0 dno. 1. Na zaklade teto smlouvy se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro Objednatele dno specifikovane v clanku III. teto smlouvy.

2 2. Objednatel se zavazuje od Zhotovitele radne dokoncene dno prevzft a zaplatit za nej Zhotoviteli cenu za jeho provedenf. Cena za provedenf dna je uvedena v clanku IV. teto smlouvy. 1. Na zaklade teto smlouvy se Zhotovitel zavazuje provest v rozsahu a za podmfnek dohodnutych v teto smlouve pro Objednatele dno "Revitalizace SmetanovYch sadu v Sumperku - sadovnicke upravy - I.etapa " (dale jen: dno) a Objednatel se zavazuje radne provedene dno prevzft a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedenf. 2. Predmetem dna je realizace sadovnickych uprav :" Revitalizace SmetanovYch sadu v Sumperku - sadovnicke upravy - l.etapa U a zajistenf 3 - lete nasledne pece. Rozsah a popis pracf je dan projektovou dokumentacf pro provadenf stavby zpracovanou 09/2013 Atelierem KONIG, nam. Hrdinu 523, Stare Mesto u Uherskeho Hradiste, vcetne vykazu vymer (dale jen "projektova dokumentace U ). Zhotovitel prohlasuje, ze se s touto projektovou dokumentacf seznamil. 3. Mfstem plnenf jsou parcely: p.c. 455/4, 2226, 455/3, 364/1 v k.u. Sumperk. 4. Predmetem dna je kacenf drevin, pestebnf opatrenf, vysadba kerovych skupin a trvalkovych zahonu. Kacenf bude probfhat v zimnfm obdobf. vysadby budou provadeny v roce 2014 v ramci koordinace se zhotovitelem stavebnfch pracf (budovanf nove cestnf sfte pro pesf, vybudovanf noveho verejneho osvetlenf a umfstenf mobiliare). 5. Predmet dna je vymezen projektovou a zadavacf dokumentacf predanou Objednatelem Zhotoviteli. 6. Soucasti dna jsou i nasledujfcf prace a cinnosti: - zhotovitel pred zahajenfm pracf na vysadbach zajistf na sve naklady vytycenf inzenyrskych sftf jednotlivymi spravci, ktere bude respektovat. - plnenf zakazky musf byt v souladu se vsemi platnymi pravnfmi predpisy a normami zejmena v oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravf pri praci, s platnymi normami a predpisy stanovenymi pro jednotlive pracovnf postupy. - zajistenf vsech nezbytnych pruzkumu nutnych pro radne provadenf a dokoncenf dna, - zajistenf a provedenf vsech opatrenf organizacnfho a stavebne technologickeho charakteru k radnemu provedenf dna, - veskere prace a dodavky souvisejfcf s bezpecnostnfmi opatfenfmi na ochranu Iidf a majetku v mfstech dotcenych realizacf dna, - ostraha stavby a staveniste, zajistenf bezpecnosti prace a ochrany zivotnfho prostfedf, - projednanf a zajistenf prfpadneho zvlastnfho uzfvanf komunikacf a verejnych ploch vcetne uhrady vymerenych poplatku a najemneho, - pffpadne zajistenf dopravnfho znacenf k dopravnfm omezenfm, jejich udrzba a premist'ovanf a nasledne odstranenf, - zrfzenf a odstranenf zarfzenf staveniste vcetne napojenf na inzenyrske sfte, uhrady za spotfebovane energie /rj4/

3 - veskera drevnf hmota zustava v majetku mesta - kaeenfv parku bude probfhat v jedne casove etape v zimnfm obdobl - jehlicnate dffvf bude kraeeno na delky 4,20 m, prumer na cepu (slabsf konee vyrezu) do 16 em, ostatnf na 1 m sekee (palivo). Listnate oddenky rovnez - 4,20 m, dalsf kusy vcetne kosternfeh vetvf na 1 m - palivo. Tzv. hmota nehroubf tj. drfvf pod 7 em v prumeru bude stepkovano ( zvlast: stepka Iistnata a zvlast stepka jehlicnata). - drfvf jehlicnate i listnate v delkaeh 4,20 m bude ulozeno na vhodne mfsto. Odvoz zajistf Lesnf statek Tremesek,v.o.s. na sve naklady. - drfvf jehlicnate a listnate kraeene na 1m sekee bude urceno k pffmemu prodeji (palivove drfvd - zajistf spravee mestske zelene Podniky mesta Sumperka a.s.eu 0 palivove drfvl - odvoz a ulozenf pffpadnyeh vybouranyeh hmot na skladku vcetne poplatku za uskladnenf v souladu s ustanovenfmi zakona 185/2001 Sb. 0 odpadeeh a 0 zmene nekteryeh dalsfeh zakonu, - uvedenf vseeh povrehu dotcenyeh realizaef akee do puvodnfho stavu (komunikaee, ehodnfky, apod.), - zajistenf a splnenf podmfnek vypl9vajfefeh z uzemnfho rozhodnutf nebo jinyeh dokladu, - zhotovitel na vysadbu pouzije sazeniee ceskeho puvodu nebo z obdobnyeh klimatiekyeh podmfnek. Zhotoviteli bude poskytnuta vzorova "evidencnf karta vysadby". Vyplnene evidencnf karty budou soucasti predanf dna. Evidencnf karty budou obsahovat: druh dreviny, pocet kusu, velikost, puvod a rostlinolekarsky pas, mfsto vysadby a fotodokumentaci 0 provedenf vysadby. - nasledna 3-leta pece bude provadena v obvyklem rozsahu (die polozek vykazu vymer). - veskere praeovnf ukony budou zaznamenany do vysadboveho denfku. - zhotovitel po skoncenf vysadby odevzda objednateli original vysadboveho denfku. Soucastf predanf dokoncene akee je predanf objednateli: - vyplnene evidencnf karty vysadby - fotodokumentaee po provedenf vysadby - vysadbovydenfk 1. Cena dna je pevna po eelou dobu vystavby, je stanovena oeenenfm projektove dokumentaee predane Objednatelem Zhotoviteli. Obsahem eeny jsou praee a dodavky obsazene v projektove dokumentaei. Pro obsah sjednane eeny je rozhodujfef vykaz vymer, ktery je soucastf projektove dokumentaee. V prfpade rozporu mezi projektovou dokumentaef a vykazem vymer ma prednost Projektova dokumentaee. 2. Cena dna je obema smluvnfmi stranami sjednana v souladu s ustanovenfm 2 zakona c. 526/1990 Sb., 0 eenaeh a je dohodnuta vcetne dane z pridane hodnoty (DPH). Cena za sadovnieke upravy bez DPH: Cena za 1 rok nasledne pece bez DPH: Cena za 2 rok nasledne pece bez DPH: Cena za 3 rok nasledne pece bez DPH: ,95Kc ,- Kc 51434,- Kc ,- Kc

4 Gelkova cena bez DPH: DPH Gelkova cena vcetne DPH: ,95 Kc ,62 Kc ,57 Kc Gena dna je dolozena cenovou nabfdkou - vykazem vymer v pfnoze C. 1 k teto smlouve. 3. Sjednana cena obsahuje veskere naklady a zisk Zhotovitele nezbytne k radnemu a vcasnemu provedenf dna. Gena obsahuje mimo vlastnf provedenf pracf a dodavek a tez cinnostf uvedenych v cl. III. teto smlouvy zejmena i naklady na: a) vybudovanf, udrzovanf a odstranenf zarfzenf staveniste b) zabezpecenf bezpecnosti a hygieny prace c) opati'enf k ochrane zivotnfho prostredf d) pojistenf stavby a osob e) organizacnf a koordinacnf cinnost f) poplatky spojene se zaborem verejneho prostranstvf g) zajistenf nezbytnych dopravnfch opatrenf 4. Jednotkove ceny uvedene v Polozkovem rozpoctu jsou ceny pevne po celou dobu vystavby Doklady urcujfcf cenu Gena dna je dolozena nacenenym vykazem vymer. Polozkove rozpocty slouzf k prokazovanf financnfho objemu provedenych pracf (tj. jako podklad pro mesfcnf fakturaci) a dale pro ocenenf prfpadnych vfcepracf nebo menepracf. Polozkove rozpocty jsou v uplnem souladu s vykazem vymer Podmfnky pro zmenu ceny Zhotovitel je povinen ke kazde zmene v mnozstvf nebo kvalite provadenych pracf, ktera je zapsana a odsouhlasena ve stavebnfm denfku, do 5 pracovnfch dnu zpracovat zmenovy list, kteryje podkladem pro zpracovanf dodatku smlouvy Sjednana cena je cenou nejvyse prfpustnou a muze by! zmenena pouze za nize uvedenych podmfnek Zmena sjednane ceny je mozna pouze: a) pokud v prubehu realizace dna, po podpisu smlouvy dojde ke zmenam sazeb DPH nebo ke zmenam jinych danovych predpisu majfcfch vliv na cenu dna; b) pokud Objednatel bude pozadovat i provedenf jinych pracf nebo dodavek, nez tech, ktere byly predmetem Projektove dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloucf nektere prace nebo dodavky z predmetu plnenf; tyto prace mohou by! provedeny pouze na zaklade relevantnfho postupu upraveneho zakonem (zakon c. 137/2006 Sb., 0 verejnych zakazkach) c) pokud dojde v dusledku objektivne nepredvfdanych okolnostf k posunu realizace dna a posunu termfnu dokoncenf dna za termfn totozneho roku s ukoncenfm dna, bude Objednatel akceptovat navysenf ceny neprovedenych pracf 0 procento inflace vyhlasene Ceskym statistickym uradem;

5 d) pokud Objednatel bude pozadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, ktera byla urcena Projektovou dokumentacf; e) pokud Projektova dokumentace predana Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, majfcf vliv na sjednanou cenu; f) pokud z duvodu na strane Objednatele dojde k prodlouzenf termfnu dokoncenf dna. Tato podmfnka se tyka pouze pracf neprovedenych v puvodnf Ihute vystavby; g) pokud se pri realizaci dna vyskytnou skutecnosti, kten nebyly v dom sjednanf smlouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvfdat a tyto skutecnosti majf prokazatelny vliv na sjednanou cenu Zpusob sjednanf zmeny ceny Nastane-li nektera z podmfnek, za kter9ch je mozna zmena sjednane ceny, je Zhotovitel povinen provest vypocet zmeny nabfdkove ceny a predlozit jej Objednateli k odsouhlasenf Zhotoviteli vznika pravo na zvysenfsjednane ceny teprve v prfpade, ze zmena bude odsouhlasena Objednatelem Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvysenf sjednane ceny, jestlize pfsemne neoznamf nutnost jejfho prekrocenf a vysi pozadovaneho zvysenf ceny bez zbytecneho odkladu pote, kdy se ukazalo, ze je zvysenf ceny nevyhnutelne. Toto pfsemne oznamenf vsak nezaklada pravo Zhotovitele na zvysenf sjednane ceny. ZvYsenfsjednane ceny je mozne pouze za podmfnek danych touto smlouvou Vfceprace a meneprace a zpusob jejich prokazovanf Vyskytnou-li se pri provadenf dna vfceprace nebo meneprace, je Zhotovitel povinen provest jejich presny soupis vcetne jejich ocenenf a tento soupis predlozit Objednateli k odsouhlasenf. Tyto prace mohou byt provedeny pouze na zaklade relevantnfho postupu upraveneho zakonem (zakon c. 137/2006 Sb., 0 verejnych zakazkach) Vfceprace budou oceneny takto: a) na zaklade pfsemneho soupisu vfcepracf, odsouhlaseneho obema smluvnfmi stranami, doplnf Zhotovitel jednotkove ceny ve vysi jednotkovych cen uvedenych ve vykaze vymer v nabfdce Zhotovitele. V prfpade ocenenf vfcepracf, ktere ve vykaze vymer nejsou obsazeny, budou pouzity ceny, ktere nesmf presahnout 85 % castky uvedene v aktualnfm cenfku (JRS (Ustav pro racionalizaci ve stavebnictvf; URS Praha, a.s., IC , se sfdlem Praha 10, Prazska 18, PSC ) v cenove urovni odpovfdajfcf dom provedenf pracf. b) vynasobenfm jednotkovych cen a mnozstvf provedenych mernych jednotek budou stanoveny zakladnf naklady vfcepracf; c) k zakladnfm nakladum vfcepracf dopocte Zhotovitel prirazku na podn vedlejsfch nakladu v te vy i,v jake ji uplatnil ve svych vykazech vymer; d) soucet vedlejsfch a zakladnfch nakladu pak tvorf zakladnu pro kompletacnf prirazku, ktera bude dopoctena v takove vysi, v jake ji Zhotovitel uplatnil ve svych vykazech vymer ; e) k celkovemu souctu zakladnfch nakladu, vedlejsfch nakladu a kompletacnf prirazce pak bude dopoctena DPH podle predpisu platnych v dom vzniku zdanitelneho plnenf.

6 Meneprace budou oceneny takto: a) na zaklade pfsemneho soupisu menepracf, odsouhlaseneho obema smluvnfmi stranami, doplnf Zhotovitel jednotkove ceny ve vysi jednotkovych cen podle VYkazu vymer ; b) vynasobenfm jednotk0vych cen a mnozstvf neprovedenych mernych jednotek budou stanoveny zakladnf naklady menepracf; c) k zakladnfm nakladum menepracf dopoete Zhotovitel prirazku na podn vedlejsfch nakladu v te vysi, v jake ji uplatnil ve svych VYkazech vymer ; d) soueet vedlejsfch a zakladnfch nakladu pak tvorf zakladnu pro kompletaenf prirazku, ktera bude dopoetena v takove vysi, v jake ji Zhotovitel uplatnil ve svych vykazech vymer; e) k celkovemu souetu zakladnfch nakladu, vedlejsfch nakladu a kompletaenf prirazce pak bude dopoetena DPH ve vysi, v jake byla dopoetena ve sjednane cene Objednatel je povinen vyjadrit se k navrhu Zhotovitele nejpozdeji do 14 dnu ode dne predlozenf navrhu Zhotovitele Obe strany nasledne zmenu sjednane ceny pfsemne dohodnou formou Dodatku ke smlouve. 5. V prfpade uplatnenf pozadavku na zmenu predmetu dfla je Zhotovitel povinen do 3 pracovnfch dnu od obdrzenf pozadavku predlozit Objednateli polozk0vy rozpis ceny na pozadovanou zmenu a prfpadne novy easovy harmonogram pracf, ktery zahrne uplatnenou zmenu a zajistf dodrzenf koneeneho termfnu zhotovenf dfla. 6. Drobne zmeny a upresnenf dna, ktera nemajf vliv na cenu, termfn plnenf ani vysledne uzitne vlastnosti dna, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny technickym dozorem Objednatele formou zapisu do vysadboveho denfku. 7. Objednatel je opravnen zajistit realizaci pozadovanych zmen jinou firmou v prfpade, ze Zhotovitel ani po opakovane vyzve Objednatele uvedene ve stavebnfm denfku nesplnf svou povinnost, a to na naklady Zhotovitele. Tfmto zasahem tfetf osoby do predmetu dfla nezanika povinnost Zhotovitele nest zaruku za kvalitu dfla jako celku. 8. Vfceprace do vyse 2D-ti% z celkove ceny dfla bez DPH nemajf vliv na koneeny termfn komplexnfho dokoneenf realizace predmetu plnenf die teto smlouvy. 9. vykony, ktere Zhotovitel dfla provede bez pfsemne objednavky Objednatele nebo pri svevolne odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel dfla je musf na pozadanf behem ureene Ihuty odstranit, jinak se tak muze stat na jeho naklady. Krome toho ruef za dalsf skody, ktere Objednateli tfmto vzniknou. 10. Zmeny jednotkovych cen ve vykazu vymerjsou vyloueeny. 1. Objednatel neposkytuje zalohy 2. Veskere platby se provadejf bezhotovostnf a v eeskych korunach. 3. Zhotovitel je povinen jednou mesfene nejpozdeji do 5. nasledujfcfho meslce predlozit ke schvalenf Objednateli pro easove obdobf predchazejfcfho mesfce soupis skuteene provedenych pracf a dodavek podle smlouvy. Skuteene provedene prace se ocenujf jednotkovymi cenami podie smlouvy 0 dno. Opravneny zastupce Objednatele do 5. pracovnfch dnu odsouhlasf rozsah

7 za dany mesfc. Nedojde-Ii mezi obema stranami k dohode pri odsouhlasenf mnozstvf nebo druhu provedenych pracf, je Zhotovitel opravnen fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, ktere nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnen uhradit pouze tu cast faktury, se kterou souhlasf. Na zbyvajfcf cast faktury nemuze Zhotovitel uplatnovat zadne majetkove sankce ani urok z prodlenf vyplyvajfcf z peneziteho dluhu Objednatele. 4. Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohode 0 jejich provedenf nebo u kterych nedoslo k dohode 0 provedenem mnozstvf, projednajf Zhotovitel s Objednatelem v samostatnem rfzenf, ze ktereho porfdf zapis s uvedenfm duvodu obou strano Objednatel pozada 0 stanovisko nezavisleho znalce, ktere je pro obe strany zavazne. Naklady na znalce nesou om strany napolovic. 5. Uhrada ceny dna bude provadena formou mesfcnfch danovych dokladu - faktur, pncemz za smluvnf datum zdanitelneho plnenf se povazuje poslednf den daneho mesfce. Datem uskutecnenf zdanitelneho plnenf na konecnem danovem dokladu-konecne fakture je den predanf a prevzetf dna uvedeny v zapise 0 predanf a prevzetf dna. Pi'nohou kazdeho mesfcnfho danoveho dokladu je soupis provedenych pracf, vcetne jejich ocenenf, odsouhlaseny opravnenym zastupcem Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna. 6. Lhuta splatnosti danoveho dokladu-faktury je do 30 kalendarnfch dnu, Ihuta splatnosti pocfna bezet prveho dne nasledujfcfho po dorucenf danoveho dokladu do podatelny Objednatele. Dnem uhrady danoveho dokladu-faktury se rozumf den odepsanf fakturovane castky z bankovnfho uctu Objednatele. Fakturace bude provadena mesfcne s tfm, ze soucastf faktury bude soupis provedenych pracf a dodavek odsouhlaseny zastupcem Objednatele. Faktury dolozene soupisem provedenych pracf a dodavek, potvrzenych opravnenym zastupcem Objednatele budou hrazeny do vyse 90% smluvnf ceny za sadovnicke upravy. 10% je pozastavka ze smluvnf ceny za sadovnicke upravy, ktera bude uhrazena po prevzetf celeho bezvadneho dna zadavatelem, resp. po odstranenf vad a nedodelku a po predanf veskerych protokolu a evidencnfch karet vysadby. Uhrada za naslednou peci bude provadena na zaklade danovych dokladu - faktur, 1 x rocne k Splatnost faktur je do 30 kalendarnfch dnu ode dne dorucenf objednateli. 7. Opravnene vystavena faktura musf mft veskere nalezitosti danoveho dokladu ve smyslu zakona c. 235/2004 Sb., 0 dani z pridane hodnoty, v platnem znenf. Pokud faktura nebude obsahovat nalezitosti je Objednatel opravneny vratit ji Zhotoviteli jako neuplnou na doplnenf nejpozdeji do 15 dnu ode dne dorucenf. V takovem pi'fpade se prerusf Mh Ihuty splatnosti a nova zacne po dorucenf opravene faktury Objednateli. 8. Platby za vfceprace 8.1. Pokud se na dne vyskytnou vfceprace, s jejichz provedenfm Objednatel souhlasf, musf byt jejich cena fakturovana samostatne Faktura za vfceprace musf krome jinych, vyse uvedenych nalezitostf faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly vfceprace sjednany a odsouhlaseny. 1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dno podie teto smlouvy a radne jej predat Objednateli zpusobem uvedenym dale v nasledujfcfm termfnu: a) predanf a prevzetf staveniste: b) zahajenf pracf - kacenf: nejpozdeji do /2013

8 c) termfn dokoncenf kacenf d) dokoncenf predmetu plnenf - vysadeb, predanf a prevzetf dna: e) ukoncenf 1.vegetacnfho obdobf (nasledna pece) f) ukoncenf 2.vegetacnfho obdobf (nasledna pece) g) ukoncenf 3.vegetacnfho obdobf (nasledna pece) 02/ / / /2017 Plnenf dna bude provadeno podle vzajemne odsouhlaseneho casoveho a financnfho harmonogramu pracf (cleneneho po mesfcfch). Aktualizovany casovy a financnf navrh harmonogramu pracf predlozf zhotovitel objednateli do jednoho kalendarnfho tydne ode dne uzavrenf teto smlouvy. V prfpade, ze by zhotovitel nemohl nikoli vlastnf vinou dodrzet agrotechnicke Ihuty, bude se souhlasem objednatele sjednan nahradnf termfn plnenf a po vzajemne dohode vhodne upraven casovy a financnf harmonogram postupu pracf tak, aby zohlednoval zmenu termfnu plnenf 2. Zhotovitel je odpovedny za plynule pokracovanf pracf a dodavek na dne a je povinen dokoncit dno a predatjej objednateli v termfnu sjednanem ve smlouve. V prfpade, ze se zhotovitel nebo jeho subdodavatele kdykoliv v prubehu plnenf dostane do podmfnek nebo stavu, kter9 nebude zarucovat vcasne dokoncenf a predanf dna, musf 0 teto skutecnosti bez prodlenf pfsemne informovat objednatele a bezodkladne sjednat napravu. 3. Obe smluvnf strany se dohodly, ze pokud by v prubehu realizace dna doslo k prodlenf s plnenfm z duvodu zjevne nevyhovujfcfch klimatickych podmfnek, vyssf moci nebo jinych neocekavanych okolnostf jako jsou zivelne pohromy (tj. napr. povoden, pozar, blesk, nicivy vftr apod.), katastrofy, nezavinene havarie, valecny stav, obcanske nepokoje, ktere nastaly bez zavinenf nektereho z ucastnfku, dohodnou prodlouzenf termfnu plnenf umerne trvanf okolnostf branfcfch dodrzenf puvodnfho termfnu ve dnech. 4. Pokud Zhotovitel prace na dne nezahajf ani ve Ihute 30 dnu ode dne, kdy mel prace na dne zahaj it, je Objednatel opravnen od smlouvy odstoupit. 5. Zhotovitel je opravnen dokoncit prace na dne i pred sjednanym termfnem dokoncenf dna a Objednatel je povinen di'fve dokoncene dno prevzft a zaplatit. 6. Termfn dokoncenf dna je zavisly na radnem a vcasnem splnenf soucinnosti Objednatele dohodnute ve smlouve. Po dobu prodlenf Objednatele s poskytnutfm dohodnute soucinnosti nenf Zhotovitel v prodlenf s plnenfm zavazku. Nedojde-Ii mezi stranami k jine dohode, prodluzuje se termfn dokoncenf dna 0 dobu prodlenf Objednatele s poskytnutfm jeho soucinnosti. 7. Prodlenf Zhotovitele s dokoncenfm dna delsf jak 60 dnu se povazuje za podstatne porusenf smlouvy, ale pouze v prfpade, ze prodlenf Zhotovitele nevzniklo z duvodu na strane Objednatele. 9. Harmonogram pracf 9.1. Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli aktualizovany harmonogram provadenf pracf nejpozdeji do jednoho kalendarnfho tydne ode dne uzavrenf teto smlouvy. V tomto harmonogramu musf by! uvedeny zakladnf druhy pracf a u nich uvedene predpokladane termfny realizace a financnf objem provadenych pracf. 1. Zhotovitel se zavazuje plnit zavazky, vypl9vajfcf z rozhodnutf spravnfch organu, pokud mu byla tate rozhodnutf predana prokazatelnym zpusobem, napr. zapisem ve vysadbovem denfku.

9 2. Zhotovitel provede doov rozsahu, kvalite a termfnech podle smlouvy 0 doo. 3. Zhotovitel je povinen pri provadenf doa dodrzovat veskere ceske obecne zavazne pravnf predpisy, zejmena stavebnf predpisy, veskere platne technicke predpisy, veskere obecne technicke pozadavky, jakoz i veskere prfslusne normy a veskere podmfnky stanovene organy verejne spravy, zejmena stavebnf povolenl Zhotovitel je povinen dbat vesketich predpisu 0 bezpecnosti prace. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vsechny osoby na stavenisti pouzfvaly pracovnf ochranne pomucky, zejmena ochrannou prilbu, pracovnf odev, pracovnf obuv atd. 4. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pravnf predpisy k zajistenf bezpecnosti a ochrany zdravf pri praci v rozsahu uvedenem v platnem zakonfku prace, jakoz i platne predpisy hygienicke, pozarnf a predpisy na ochranu zivotnfho prostredf. Za tfm ucelem zajistf Zhotovitel vlastnf dozor nad bezpecnostf prace a soustavnou kontrolu bezpecnosti prace, seznamf se s riziky na pracovisti, upozornf na ne prokazatelnym zpusobem sve pracovnfky a subdodavatele a urcf a zabezpecf zpusob ochrany a prevence proti urazum a jinemu poskozenf zdravl ZhotoviteI se zavazuje upozornit Objednatele na vsechny okolnosti, ktere by mohly vest pri jeho cinnosti na pracovisti Objednatele k ohrozenf zivota a zdravf pracovnfku Objednatele nebo tretfch osob nebo k ohrozenf provozu a bezpecneho stavu technickych zarfzenf a objektu. Zhotovitel v prfpade urazu jeho pracovnfka uraz vysetrf a seplse 0 nem zaznam ve spolupraci s Objednatelem. Zhotovitel je povinen pred zapocetfm pracf provest skolenf svych pracovnfku v oblasti BOZP, pozarnf ochrany a ochrany zivotnfho prostredf ve smyslu pffslusnych pravnfch predpisu, a to na sve naklady. Zhotovitel je dale povinen dbat pokynu koordinatora BOZP urceneho Objednatelem. 5. Pri plnenf teto smlouvy je Zhotovitel povinen rfdit se pokyny Objednatele, autorskeho dozoru projektanta, technickeho dozoru investora, pravnfmi predpisy Ceske republiky a touto smlouvou. Takove pokyny Objednatele nepredstavujf zmenu teto smlouvy a plnenf takovych pokynu vydanych pred provedenfm nebo v prubehu provadenf urcite prace Zhotovitelem nemuze byt duvodem pro zvysenf cen za plnenf ani pro prodlouzenf Ihut pro plnenf podle teto smlouvy. 6. Zhotovitel se zavazuje dbat pokynu Objednatele, udrzovat na prevzatem pracovisti, vyjezdech z neho, prilehlych chodnfcfch a prfp. prenechanych inzenyrskych sftfch cistotu a poradek a je povinen denne odstranovat odpady a neporadek vznikle jeho cinnostf na sve naklady a je povinen denne staveniste (pracoviste) uklfzet. 7. Jestlize Zhotovitel pri provadenf pracf narazf na archeologicke nalezy, je povinen prerusit prace a informovat pfsemne Objednatele a vsechny dotcene organy statnf spravy ci jine dotcene organizace. Objednatel je povinen rozhodnout 0 dalsfm postupu, a to pfsemne a bez odkladu pote, co od Zhotovitele takovouto informaci obdrzel. 8. Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni uzavrenf teto smlouvy: a) radne prekontroloval predanou dokumentaci, b) radne proveril mfstnf podmfnky na stavenisti, c) vyjasnil si vsechny nejasne podmfnky pro realizaci plnenf s opravnenymi zastupci Objednatele a pri prohlfdce staveniste. 9. Zhotovitel v souvislosti s predchozfmi prohlasenfmi uvedenymi v tomto clanku prohlasuje, ze predana dokumentace je dostatecna, jednoznacna, srozumitelna a pine vhodna pro uskutecnenf plnenf Zhotovitele v souladu s touto smlouvou. i. Zhotovitel je povinen prevzft a predat staveniste ve Ihutach, ktere jsou uvedeny v clanku VI/i. teto smlouvy 0 doo. 0 tomto predanf a prevzetf staveniste je povinen vyhotovit vzdy pfsemny zapis, v tomto zapisu bude uveden zpusob zabezpecenf staveniste a Ihuta (nejpozdeji k datu

10 predanf a prevzetf) pro odstranenf zarfzenf staveniste a jeho vyklizenf po predanf zhotoveneho doa Objednateli. Zapisy budou podepsany zastupcem Objednatele a zastupcem Zhotovitele. 2. Pri predanf a prevzetf staveniste Zhotovitelem, Objednatel urcf osobu vykonavajfcf technicky dozor investora (TDI). 3. Zhotovitel je povinen dodrzovat vsechny podmfnky spravcu nebo vlastnfku sftf a nese veskere dusledky a skody vznikle jejich nedodrzenfm. Zhotovitel neodpovfda za skody na stavajfcfch inzenyrskych sftfch, ktere nebyly vyznaceny v podkladech Objednatele. 4. Dojde-Ii k poskozenf stavajfcfch inzenyrskych sftf, ktere byly radne vytyceny, nese veskere naklady na uvedenf sftf do puvodnfho stavu Zhotovitel vcetne pf'fpadnych skod, pokut apod. 5. Dojde-Ii k poskozenf stavajfcfch inzenyrskych sftf, ktere nebyly vyznaceny v podkladech Objednatele, je Zhotovitel povinen bezodkladne uvest poskozene sfte do puvodnfho stavu a veskere naklady na uvedenf sftf do puvodnfho stavu nese Objednatel vcetne prfpadnych skod, pokut apod. 1. Objednatel je opravnen kontrolovat prubezne provadenf doa a Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli, respektive jeho zastupci pro veci technicke, kdykoliv vstup na staveniste. Pokud Objednatel zjistf, ze Zhotovitel neprovadf doo die povinnostf vyplyvajfcfch z teto smlouvy, zejmena v prfpade porusenf ustanovenf clanku VI. tykajfcf se doby plnenf predmetu doa, nebo v prfpade zjistenf vad doa, je opravnen pozadovat u Zhotovitele odstranenf vsech zjistenych nedostatku. V ostatnfch prfpadech vyuzije primerene ustanovenf tykajfcf se sankcnfch ujednanf za porusenf povinnostf ze strany Zhotovitele. Zjistene skutecnosti se zaznamenavajf do stavebnfho denfku. 1. Objednatel predal Zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou pare. Zajistenf dalsfch pare, potrebnych pro praci Zhotovitele. Veskere predane podklady jsou vlastnictvfm Objednatele, Zhotovitel je muze pouzft vyhradne ke zhotovovanf predmetneho doa. 2. Zhotovitel se zavazuje pravidelne svolavat kontrolnf dny a to jednou za 7 pracovnfch dnu (pokud nebude dohodnuto jinak) od minuleho kontrolnfho dne formou zapisu ve stavebnfm denfku a em adresovanym technickemu dozoru Objednatele. 1. Zhotovitel provede doo na vlastnf nebezpecf a na sve vlastnf naklady. Vlastnfkem zhotovovaneho predmetu doa je od pocatku Objednatel, nebezpecf skody na doe nese Zhotovitel az do jeho prevzetf Objednatelem. V prfpade, ze Objednatel prevezme doo s vadami a nedodelky, nese Zhotovitel nebezpecf skody az do odstranenf vad a nedodelku. 2. DOose povazuje za dokoncene okamzikem podpisu zapisu 0 predanf a prevzetf celeho doa mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 3. Pripravenost doa k prejfmce oznamf Zhotovitel Objednateli pfsemne a ten svola prejfmacf rfzenf do 6 dnu od tohoto oznamenf. Zhotovitel je povinen predat Objednateli takto pripraveny predmet doa nejpozdeji v poslednf den dodacf Ihuty - termfnu dokoncenf doa ve stavu odpovfdajfcfmu smlouve 0 doo.

11 6. Zhotovitel pi'eda objednateli: - vyplnene evidencnf karty vysadby - fotodokumentace po provedenf vysadby - vysadbovydenfk Ing. Igor Kotzmann 1. Zodpoved na osoba za reaiizaci:. jmeno a pi'omenf Ing. Zdenek Sarapatka 2. Arborista:. jmeno a pi'omenf 3. Zhotovitel odpovfda za to, ze dno bude splnovat pozadavky uvedene v projektove dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dno v souladu s projektovou dokumentacf a vykazem vymer. ZhotoviteI nese odpovednost za vhodnost a kvalitu pouzitych materialu a jejich zpracovanf. 4. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plnem rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dna, ze jsou mu znamy veskere technicke a kvalitativnf podmfnky nezbytne k realizaci dna a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, ktere jsou k provedenf dna nezbytne. 5. Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku : - 36 mesfcu ode dne protokolarnlho pi'evzetf a pi'edanf dna. Poskytnuta zaruka se nedotyka naroku a Ihut z odpovednosti za vady. 6. Po dobu zarucnf Ihuty odpovfda ZhotoviteI za to, ze dno bude mft vlastnosti pi'edpokladane obecne zavaznymi normami a projektem. Je vazan k bezplatnemu odstranenf vad, ke kteremu jej bez zbytecneho odkladu vyzve Objednatel, pi'fpadne uzivatel pi'evzateho dna. 7. Zarucnf doba zacfna bezet dnem i'adneho pi'edanf a pi'evzetf dokonceneho dna a pravo reklamace pi'echazf z Objednatele na uzivatele. 8. Zhotovitel je zavazan odstranit na sve naklady vsechny vady, ktere se vyskytnou behem zarucnf doby. Objednatel (ci jeho zastupce) bude u Zhotovitele reklamovat pfsemnou formou bez zbytecneho odkladu vady po jejich zjistenf. Na pfsemne ohlasenf vad je Zhotovitel povinen odpovedet do 5 dnu ode dne dorucenf. Zhotovitel je povinen v zarucnf dobe vadu bezplatne odstranit bez zbytecneho odkladu po jejfm oznamenf, nejpozdeji vsak do 21 dnu od obdrzenf reklamace, nedojde-li k pfsemne doh ode 0 jinem termfnu odstranenf. Pokud se jedna 0 havarii, zavazuje se Zhotovitel zahajit odstranovanf vad nejpozdeji ve Ihute 5 dnu. Pokud bude vada pi'edmetu plnenf neodstranitelna, Zhotovitel se zavazuje dodat do 10 pracovnfch dnu od zjistenf, ze vadu nelze odstranit, nahradnf pi'edmet plnenf na sve naklady a uhradit nahradu skody, pokud vznikla. Pokud nedodrzf Zhotovitel dohodnuty nebo stanoveny termfn odstranenf vady v prubehu zarucnf Ihuty, je Objednatel opravnen vady odstranit na naklady Zhotovitele. Odstranenf vady v zarucnf dobe, Objednatelem, resp. jfm urcenou jinou pravnickou nebo fyzickou osobou se nedotyka nijak zarucnfch naroku Objednatele vuci Zhotoviteli. 9. Je- Ii vada zpusobena zavinenfm Zhotovitele nebo jeho pracovnfku, je Zhotovitel krome toho povinen uhradit objednateli pi'fslusnou skodu. 10.0bjednatel muze pozadovat od Zhotovitele nahradu nakladu za odstranenf vady take bez pi'edchozf vyzvy a stanovenf Ihuty, pokud je odstranenf vady ve vei'ejnem zajmu, pokud je

12 nebezpeef z prodlenf a nebo je- Ii poti'ebne pro zabranenf okamzite nastavajferch naslednych vad. 11.Zaruenf doba se prodluzuje 0 dobu, poefnajfer dnem oznamenf vad a konef dnem protokolarnmo pi'evzetf opraveneho doaobjednatelem nebo uzivatelem. 12.Zaruka se nevztahuje na vady, 0 nichz Zhotovitel prokaze, ze byly zpusobeny Objednatelem, ti'etf osobou nebo nahodilou udalostf. 1. Objednatel a osoby opravnene k vykonu kontroly projektu, z nichz je vei'ejna zakazka (doo) hrazena, si vyhrazujf pravo na provedenf kontroly v sfdle Zhotovitele a umoznenf ovei'enf dokladu souvisejfcfch s realizacf doa po dobu 10 let od ukoneenf realizace doa. 1. Zhotovitel se zavazuje dolozit zadavateli pojistnou smlouvu s platnostf po celou dobu plnenf smlouvy 0 doo na odpovednost za skodu zpusobenou dodavatelem ti'etf osobe s pojistnym plnenfm do vyse0,5 mil. Ke, a to do 10 pracovnfch dnu od podpisu smlouvy. Nepi'edlozenf dokladu 0 pojistenf doa je porusenfm smlouvy, ktere opravnuje objednatele k odstoupenf od smlouvy. 2. Objednatel je opravnen odstoupit od smlouvy v pi'fpade, ze Zhotovitel je v prodlenf s provadenfm a dokoneenfm doa die termfnu uvedenych v teto smlouve. Tfmto nenf doteeno pravo kterekoliv smluvnf strany na odstoupenf od teto smlouvy podle pi'fslusnych ustanovenf obchodnmo zakonfku. 3. Odstoupenf nabyva ueinnosti dnem dorueenf druhe smluvnf strane a jeho ueinky se i'fdf pi'fslusnymi ustanovenfmi obchodnmo zakonfku. 4. V pi'fpade odstoupenf Objednatele je Zhotovitel povinen pi'edat Objednateli nedokoneene doo ve. veer, ktere jsou soueastf doaa bylyjfm opati'eny, a uhradit Objednateli pi'fp. vzniklou skodu. 5. Zhotovitel muze odstoupit od smlouvy v pi'fpade nezaplacenf i'adne faktury ze strany Objednatele delsfm jak 30 dnu po termfnu splatnosti a vyuetovat Objednateli veskere dosud vznikle naklady, veetne pi'fpadnych skod, zpusobene odstoupenfm od smlouvy. 1. Sankce za porusenf povinnostf Zhotovitele 1.1. V pi'fpade, ze Zhotovitel porusf nekterou ze svych povinnostf (napi'. poi'adek na stavenisti, nai'fzenf koordinatora BOZP)je Zhotovitel povinen uhradit smluvnf pokutu ve vysi 5 000,- Ke za kazdy pi'fpad a to ve Ihute 14-ti dnu ode dne dorueenf pfsemne vyzvyobjednatele k uhrade smluvnf pokuty. 2. Sankce za skodu zpusobenou na majetku Objednatele 2.1. Pokud vznikne pusobenfm Zhotovitele skoda na majetku Objednatele a Zhotovitel toto na sve naklady neodstranf nebo nenahradf ke spokojenosti Objednatele, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvnf pokutu 5 000,- Ke za kazdy pi'fpad. Tfmto nenf doteen narok Objednatele na nahradu skody.

13 3. Sankee za nesplnenf dohodnutyeh termfnu 3.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlenf proti termfnu pfedanf a pfevzetf dna sjednanemu podle smlouvy 0 dno, je povinen zaplatit Objednateli smluvnf pokutu ve vysi 0,5% z eelkove sjednane eeny bez DPH a 500,- Kc za kazdy i zapocaty den prodlenf Pokud bude Zhotovitel v prodlenf proti termfnu plnenf nasledne pece sjednanemu podle smlouvy 0 dno, je povinen zaplatit Objednateli smluvnf pokutu ve vysi 0,5% z eelkove sjednane eeny za naslednou peci bez DPH a 500,- Kc za kazdy i zapocaty den prodlenf. 4. Sankee za neodstranenf vad a nedodelku ziistenyeh pfi pfedanf a pfevzetf dna 4.1. Pokud Zhotovitel neodstranf nedodelky ci vady uvedene v zapise 0 pfedanf a pfevzetf dna v dohodnutem termfnu, zaplatf Objednateli smluvnf pokutu 3 000,- Kc za kazdy nedodelek ci vadu, u niehzje v prodlenf a za kazdy den prodlenf. 5. Sankee za neodstranenf reklamovanyeh vad 5.1. Pokud ZhotoviteI nenastoupf ve sjednanem termfnu k odstranovanf reklamovane vady nebo vad, je povinen zaplatit Objednateli smluvnf pokutu 3 000,- Kc za kazdou reklamovanou vadu, na jejfz odstranovanf nenastoupil ve sjednanem termfnu a za kazdy den prodlenf Pokud Zhotovitel neodstranf reklamovanou vadu ve sjednanem termfnu, je povinen zaplatit Objednateli smluvnf pokutu 3 000,- Kc za kazdou reklamovanou vadu, u nfz je v prodlenf a za kazdy den prodlenf V pffpade, ze se bude jednat 0 vadu, ktera branf fadnemu uzfvanf dna, pffpadne hrozf nebezpecf skody velkeho rozsahu, sjednavajf obe smluvnf strany smluvnf pokuty v trojnasobne vysi. 6. Urok z prodlenf a majetkove sankee za prodlenf s uhradou 6.1. Pokud bude Objednatel v prodlenf s uhradou faktury proti sjednanemu termfnu je povinen zaplatit Zhotoviteli urok z prodlenf ve vysi 0,05% z dluzne castky za kazdy i zapocaty den prodlenf Prodlenf Objednatele s uhradou faktury delsf jak sedesat dnu se povazuje za podstatne porusenf smlouvy. 7. Zpusob wuctovanf sankef 7.1. Sankci (smluvnf pokutu, urok z prodlen0 muze vyuctovat opravnena strana strane povinne. Ve vyuctovanf musf byt uvedeno to ustanovenf smlouvy, ktere k vyuctovanf sankee opravnuje a zpusob vypoctu eelkove vyse sankee Strana povinna se musf k vyuctovanf sankee vyjadfit nejpozdeji do deseti dnu ode dne jeho obdrzenf, jinak se ma za to, ze s vyuctovanfm souhlasf. Vyjadfenfm se v tomto rozumf pfsemne stanovisko strany povinne Nesouhlasf-li strana povinna s vyuctovanfm sankee je povinna pfsemne nejpozdeji do deseti dnu od obdrzenf vyjadfenf sdelit opravnene strane duvody, pro ktere vyuctovanf sankee neuznava. 8. Lhuta splatnosti sankef 8.1. Strana povinna je povinna uhradit vyuctovane sankee nejpozdeji do ctrnaeti dnu od dne obdrzenf pffslusneho vyuctovanf Stejna Ihuta se vztahuje i na urok z prodlenf.

14 9. Omezenf celkove vysesankcf 9.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, ze celkova vyse sankcf a celkova vyse uroku z prodlenf uplatnenych podle Smlouvy 0 dflo nesmf presahnout 50% z celkove sjednane ceny dfla vc. oph. 10. Zaplacenfm sankce (smluvnf pokum nenf dotcen narok Objednatele na nahradu skody zpusobene mu porusenfm povinnosti Zhotovitele, na niz se sankce vztahuje. 1. Zhotovitel je opravnen poverit provedenfm casti dfla tretf osobu (subdodavatele), kterou Zhotovitel uvadf v nabfdce, v souladu s textem podane nabfdky Zhotovitele. Zhotovitel odpovfda za cinnost subdodavatele tak, jako by dflo provadel sam. 2. Zmenu subdodavatele uvedeneho v nabfdce musf Zhotovitel pfsemne oznamit Objednateli min. 5 pracovnfch dnu pred zahajenfm prfslusnych pracf uvedenych v nabfdce. Zmenu subdodavatele musf Objednatel Zhotoviteli odsouhlasit. 3. Pokud Zhotovitel hodla zadat cast dfla subdodavateli uvedenemu v nabfdce nebo subdodavateli neuvedenemu v nabfdce nad ramec pracf uvedenych v nabfdce musf Zhotovitel pfsemne oznamit tuto zmenu Objednali min. 5 pracovnfch dnu pred zahajenfm prfslusnych pracf. Zmenu musf Objednatel Zhotoviteli odsouhlasit. 4. Zhotovitel smf zadat dflo nebo jeho cast subdodavatelum jen s predchozfm pfsemnym souhlasem Objednatele. 0 teto skutecnosti Zhotovitel informuje objednatele pfsemne, a to dopisem, kter9 musf obsahovat: presne nacionale tretf osoby ci subdodavatele (dale jen subdodavatele), kter9 se bude podflet na zhotovenf casti dfla (kopie vypisu z OR nebo ZL + osvedcenf registrace k olc) presne vymezenf rozsahu casti dfla, ktere bude tento subdodavatel provadet I pri odsouhlasenf subdodavatele Objednatelem odpovfda Zhotovitel, jako by dflo provadel sam. 5. Pokud Zhotovitel prokazoval v zadavacfm ffzenf kvalifikaci prostrednictvfm subdodavatele, je opravnen zmenit tohoto subdodavatele pokud zmeneny subdodavatel prokaze kvalifikaci v rozsahu a zpusobem pozadovanem zadavatelem v zadavacfm rfzenf. 1. Tato smlouva se rfdf pravem Ceske republiky. 2. Tato smlouva muze byt zmenena pouze pfsemnymi dodatky, ktere budou vzestupne cfslovany a podepsany opravnenymi zastupci smluvnfch strano 3. Smlouva muze byt ukoncena take pfsemnou dohodou smluvnfch stran, ktera bude upravovat vzajemna prava a povinnosti. 4. Zhotovitel nemuze bez souhlasu Objednatele postoupit sva prava a povinnosti ze smlouvy na tretf osobu. 5. Smluvnf strany se dohodly, ze v prfpade nastupnictvf jsou pravnf nastupci vazani ustanovenfmi teto smlouvy v plnem rozsahu. 6. Pffpadna neplatnost nektereho ustanovenf teto smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnfch ustanovenf. V prfpade, ze kterekoliv ustanovenf teto smlouvy se stane neucinnym nebo neplatnym, smluvnf strany se zavazujf bez zbytecnych odkladu nahradit takove ustanovenf novym.

15 7. Smluvnf strany prohlasujf, ze si smlouvu pfed jejfm podpisem pfecetly, ze byla uzavfena podle jejich prave a svobodne vule, urcite, vazne a srozumitelne a jejf autenticnost stvrzujf svymi podpisy. 8. Tato smlouva je vyhotovena v ctyfech stejnopisech s platnostf originalu, z nichz Objednatel obdrzf dve vyhotovenf a Zhotovitel dve vyhotovenf. 9. Tato smlouva nab9va platnosti dnem podpisu obou smluvnfch strano 10. Tato smlouva byla uzavfena v souladu s usnesenfm RM Sumperk c. 4253/13 ze dne Pfnoha c.1: VYkazvYmer Pfnoha c.2: Harmonogram pracf V Sumperku dne: &. 11, tj13 Ing. Juliana Kotzmannova jednatel MUGO zahradnick;!j s.r.o. Jifiho z Podebrad 75 78'701 SUMPERK Igg, 119tlgt4B1 OIG: CZ

16 CELKOVE NAKLADY : Odstranenf nevhodnych drevin 76015,00 Kc Rostlinny material ,00 Kc Pestebnf opatrenf 49960,00 Kc Prace ,00 Kc Pomocny material ,86 Kc CELKEM: ,86 Kc Doprava (5% z ceny) : 28981,09 Kc VRN: 2000,00 Kc Ostatnf naklady 17000,00 Kc CELKEM bez DPH : ,95 Kc DPH (21%) : ,62 Kc CELKEM SADOVNICKE UPRAVY : ,57 Kc

17 REVITALIZACE SMETANOvYCH SADO V SUMPERKU - SO 03 - SADOVNICKE (JPRAVY - I. ETAPA o ODSTRANENi NEVHODNYCH DREVIN : ODSTRANENISTROMO: ~islo ~. prace paloika milr.jednotka cena{m.j. poc.milr.j. vjkaz vjmilr celkem Ipokacenl stromu listnateho V rovine 0 prum. kmene do 0,2 m ks * Ipokacenf stromu listnateho V rovine 0 Pram. kmene 0.3-0,4 m ks * Ipokacenf stromu listnateho V rovine 0 prl:jm. kmene 0,4-0,5 m ks *5 5000, Ipokacenf stromu listnateho V rovine 0 Pram. kmene 0,5-0,6 m ks * Ipokacenf stromu listnatl~ho V rovine 0 prum. kmene 0,6-0,7 m ks * Ipokacenf stromu listnateho V rovine 0 prum. kmene 0,9-1 m ks * Ipokacenf stromu iehlicnateho V rovine 0 Pram. kmene do 0,2 m ks * Ipokacenf stromu iehlicnateho V rovine 0 Pram. kmene m ks * Ipokacenf stromu jehlicnateho V rovine 0 pram. kmene 0,3-04 m ks * Ipokacenf stromu jehlicnateho V rovine 0 pram. kmene 0,5-0,6 m ks * Ipokacenf stromu iehlicnateho V rovine 0 Pram. kmene 0,6-0,7 m ks * Ipokacenf stromu iehlicnateho V rovine 0 Pram. kmene 0,7-0,8 m ks * Ipokacenf stromu jehlicnateho V rovine 0 Pram. kmene m ks *2 3700, pokacenl stromu jehlicnateho V rovine 0 prl:jm. kmene 1,2-1,3 m ks *1 3000,00 CELKEM: ,00 Kc odstranenf parezu 0 Pram. do 0 2 m rovina ks *(6+1) odstranenf parezu 0 Pram. 0,2-0,3 m rovina ks * odstranenf parezu 0 Pram. 0,3-0,4 m rovina ks *(7+2) 5400, odstranenf parezu 0 Pram ,5 m rovina ks *5 3750, odstranenf parezu 0 pram. 0,5-0,6 m rovina ks *(3+2) 5400, odstranenf parezu 0 pram. 0,6-0,7 m rovina ks *3 3000, odstranenf parezu 0 Pram. 0,7-0,8 m rovina ks *1 1250, odstranenf parezu 0 pram m rovina ks *3 4500, odstranenl parezu odfrezovanfm V rovine 0 prl:jm. 1,2-1,3 m (l,3m2) m ,3 3,14*0,65*0, ,00 CELKEM: 27950,00 Kc drcenf orezanych vetvf stroine (20 ks stroma/m3) m / , ulozenf drevnf hmoty (palivove dffvf) 5 odvozem do 5 km m /3/2 6000, ulozenl drevnf hmoty (parezy) 5 odvozem do 5 km (8 ks parez('l/m3) m /8 4000,00 CELKEM: 14160,00 Kc CELKEM ODS - I.ETAPA : 76015,00 Kc 0"/5 RK Z

18 SEZNAM POUZmCH DRUHO : STROMY: P.C. taxon laky efekt pol. ks.,yik. kat. cena/ki* celkem'" pozn6mka 2 Acer latanoides avor mlec barvl na ooozim 2 ok Kt 3 Acer oseudoolatanus avor klen oodzimnf barvenf 2 ok Kc 12 Fraxinus angustilolia 'Raywood' asan men~f vzrfist, oodzlmnf barvenf 3 ok Kc 18 Pinus strobus boravice ve'mutovka iehllcnatv strom 1 v = zb Kc bez krtoveho obalu 20 Platanus x acerllolia latan velmi vzrfistnv stram okrasna borka 1 ok Kc 24 Ouercus oetraea dub zlmnl vzrfistny strom 7 ok Kc 28 Tlila cordata lloa malollsta IistnatV strom 29 ok IB Kc 30 Soohora iaoonlca erl n rozlolitv IlstnatV strom 2 ok BO 5 160,00 Kc CELKEM STROMY : Kc p.l. UXO" ky efekt pol. vjik. kat. cen_/b'" clllkem* pozn'mka Kl Comus alba svlda cervene v<!tve 7 v K3 HYdranaea arborescens hortenzie bil' kvet B v ~MWlMni!l K1\'(ra!e1lna) K4 Hvdranoea macroohvlla 'Blue Ball' hortenzle moonkulovitv kvet 7 v = t6~n'vym!ni!l kly(ri!l~lina) K5 Hvdran ea macroohvlla 'Blaumelse' hortenzle moor'! Olochy kvet 10 v ~6stefn6vYm~ Idv(ra~lna) K6 HYdranaea macroohylla 'Rosita' hortenzle rolov'! kvet 7 v ~6stefn6 vvm~ni!l Idv(rdellna) K7 HYdranaea oanlculata hortenzle bovkvet 14 v ~stefu6vvm~ni!l Idv(rdellna) Kl0 Prunus lauracerasus 'Otto Luvken' bobkovl~ei\ stalezelenv 11 v K13 Rlbez alolnum meruzalka huste vetvenr 9 v K14 Viburnum ollcatum 'Marlesll' kalina boykvet 11 v= K15 Taxus baccata tis 'ehlicnan 6 v 60 - BO ,00 CELKEM KERE : Kc p.c. texon fesky efekt po<.' ks. Vel.Kat. eenalks cenacelkem poznimka Tl Aster dumosus lady In Blue astra modrv kyat 95 K Kc T2 Aster dumasus Kassel astra ruzovv kyat 102 K Kc T3 Hemerocallls Stella d' Oro denivka ZlutVkyat 191 K B5 Kc T4 Pennisetum Wesserbergland tnlva okrasny list 73 K KC T5 Lavandula anaustllolla Hldoote Blue - Strain levandule fialov'! kvet 63 RP ll Kc T6 Solidaao sohacelata Golden Fleece zlatobyi zlutv kyat 72 K Kc T7 Imoerata cvllndrica Red Baron tnlva okrasnv list 164 K9 50 B 200 Kc T8 Yucca filamentosa 'uka stalezalana 11 K9 35 3B5 Kc T9 5edum teleohlum carl rozchodnlk ruzovv kyat 43 K Kc TlO salvia nemorosa BlaukOnl In Aalva' fialovv kyat 130 K Kc Tll 5t1 a tenulsslma trava okrasny list 130 K Kc Tl2 Perovskla atrl IIcllolla 'Little Solre' erovskie modrv kyat 73 K Kc Tl3 Knlohoohla uvarla Flamenco mnohokvat modrv kyat 40 K Kc CELKEM TRVALKY A TRAVY: 11B Kc p.c. taxon cesky efekt peke' b. Vel. Kat. (ene/ks cena celkem poznimka Cl Crocus Grasse Gelbe Aalran kyat ZlutV 75 cibula Kc C2 Crocus Pickwick Aalran kyat modroblly 100 cibula Kc C3 Allium 'Mount Blanc' t8snak bllv kyat 90 hllza Kc C4 Allium glganteum cesnek fialov'! kvet 60 K Kc C5 Narcissus 'Dutch Master' nareis kyat zlut' 95 cibula Kc C6 Narcissus 'Polar Ice' nareis bllv kyat 100 cibula Kc C7' Galanthus nivalis snatanka podsnaznlk blly kyat 650 cibula Kc CELKEM CIBULOVINY : ,00 Kc VYSADBA DO PARKU MIMO LAHONY

19 PESTEBNI opatreni : OR.EZSTROMO - 1. KATEGORIE (MALE STROMY) RZ 1 poi.c. prace jednotka poeetjedn. cena/jedn. celkem 1 Stromy nenaroene, nfzke az stfednf dimenze vetvr nebo stromy mlade ( osetfenf feznych ploch, odkliz dfevnf hmoty ve. Mepkovanf), malo narocny zasah ks CELKEM: ,00 Kc OREZ STROMO - II. KATEGORIE (STREDNE VELKE STROMY) : RZ6 poi.c. prace jednotka poeetjedn. cena/jedn. celkem Mene az stfedne naroeny strom,ofez Ize provest stromolezeckou technikou uvnitr 6 koruny,nfzke az stfednf dimenze vetvr (ve. osetfenf feznych ploch, odkliz dfevnf ks hmoty), velmi narocny zasah CELKEM: ,00 Kc OREZ STROMO - III. KATEGORIE (VELKE STROMy) : RZ7 por.c. prace jednotka pocetjedn. cena/jedn. celkem 7 Naroene a slozite zasahy v korunach pfesflenych a mohutnych stromu (ve.osetfenf feznych ploch, odkliz dfevnf hmoty), malo narocny zasah ks Naroene a slozite zasahy v korunach pfesflenych a mohutnych stromu (ve.osetfenf feznych ploch, odkliz dfevnf hmoty), stredne naroeny zasah

20 por.c. prace jednotka pocetjedn. cena/jedn. celkem 1 COBRA Mini (vazby v korune vr.. instalace) - Ai ks COBRA Standard (vazby v korune vc. instalace) - A2 ks COBRA Plus (vazby v korune vr.. instalace) - A3 ks CELKEM: ,00 Kc por.c. Iprace I jednotka I poeet jedn. I cena/jedn. celkem 1 ITahova zkouska - strom C. 37 I ks I 1 I 0 CELKEM: ,00 Kc por.c. prace jednotka pocetjedn. cena/jedn. celkem 1 Ivycistenf dutiny a zafrezovanf sucheho di'eva ks zasti'esenf dutiny epoxidovou sti'fskou (instalace vc. materialu) ks CELKEM: 2000,00 Kc por.c. prace jednotka pocetjedn. cenaliedn. celkem 1 drcem orezanych vetvl stroine (14ks*O,05m3) m3 0, ,00 2 ulozenf drevnf hmoty s odvozem do 5 km (14 ks*o,05m3) m3 0, ,00 CELKEM: 1960,00 Kc CELKEM PESTEBNI OPATRENI : 49960,00 Kc

uzavreli dnesnfho dne, meslce a roku v souladu s vyse uvedenymi ustanovenfmi obchodnfho zakonfku tuto smlouvu 0 dflo.

uzavreli dnesnfho dne, meslce a roku v souladu s vyse uvedenymi ustanovenfmi obchodnfho zakonfku tuto smlouvu 0 dflo. uzavrena v souladu se znenfm 536 a nasledujfcfch ustanovenf zakona c. 513/1991 "Obchodnf zakonfk" v jeho platnem znenf. Sb., dale jen Mesto sumperk se sfdlem: nam. Miru 1, 787 01 sumperk IC: 00303461 DIC:

Více

Srnlouva0 doo~ 2015/04

Srnlouva0 doo~ 2015/04 Srnlouva0 doo~ 2015/04 uzavfena v souladu se znenfm 2586 a nasi. zakona c. 89/2012 jako "ob&tnskfz6kdnfk"), jeho platnem znenf. Sb., obcansky zakonfk (dale Misto Aumperk se sfdlem: Mm. Mfro 1, 787 01Aumperk

Více

Návrh smlouvy o dílo č...

Návrh smlouvy o dílo č... Návrh smlouvy o dílo č... uzavřená v souladu se zněním 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako občanský zákoník"), jeho platném znění. I. Smluvní strany. Město Šumperk se sídlem:

Více

Návrh smlouvy o dílo č...

Návrh smlouvy o dílo č... Návrh smlouvy o dílo č... uzavřená v souladu se zněním 536 a následujících ustanovení zákona č.: 513/1991 Sb., dále jen Obchodní zákoník v jeho platném znění. 1.Smluvní strany. Město Šumperk se sídlem:

Více

Návrh smlouvy o dílo č...

Návrh smlouvy o dílo č... Naše čj.: MUSP 63678/2014 Naše sp. zn.: 63672/2014 RUI/EMLO *MUSPX01DSFVY* Návrh smlouvy o dílo č... uzavřená v souladu se zněním 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako občanský

Více

v platnem zneni I. Smluvni strany

v platnem zneni I. Smluvni strany v platnem zneni I. Smluvni strany 1. Mandant nazev DSO Vestonice - likvidace odpadnich vod sidlo 69129 Oolni Vestonice 67 Zastoupeny: Ing. Jaromirem Sasinkem a Ing. Vladislavem Moravcikem Za zhotovitele

Více

SMLOUVA 0 OiLO podle 536 a nasi. obchodnfho zakonfku v platnem znemf

SMLOUVA 0 OiLO podle 536 a nasi. obchodnfho zakonfku v platnem znemf SMLOUVA 0 OiLO podle 536 a nasi. obchodnfho zakonfku v platnem znemf C. smlouvy objednatele: bd-5'-j/f1lt/,to or- C. smlouvy zhotovitele: 07L134019 "Zpracovani projektove dokumentace - Rekonstrukce ul.

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SoD) č.. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též NOZ ), konkrétně ustanoveními 2586 a následujícími I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

Ramcova smlouva maleho rozsahu na poskytovani sluzeb C.1/2012

Ramcova smlouva maleho rozsahu na poskytovani sluzeb C.1/2012 rfr * *** ". OPER~CNr PROGRAM PODPORUJEME I< * evr~'ps.ky *'* * *"* LlDSKE ZDROJE VASI BUDOUCNOST soclalnt -.,. fond v CR EVROPSKA UN IE A ZAMESTNANOST www.esfcr.cz PNloha c. 2 - vyzvy Ramcova smlouva

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. .., IČ:., sídlo.(dále jen zhotovitel)

OBCHODNÍ PODMÍNKY. .., IČ:., sídlo.(dále jen zhotovitel) Město Sedlčany nám. T. G. Masaryka 32 264 80 Sedlčany e-mail: urad@mesto-sedlcany.cz http://mesto-sedlcany.cz/ Č.j. OI/8530/2014 V Sedlčanech dne 28.2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY které ve smyslu ustanovení 273

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov OBSAH : PREAMBULE strana ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ 3 ČLÁNEK 1 : ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 2 : PRIORITA DOKUMENTŮ ČLÁNEK 3 : DEFINICE POJMŮ

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o dílo c. 203-012. na verejnou zakázku. 1. SMLUVNí STRANY

Smlouva o dílo c. 203-012. na verejnou zakázku. 1. SMLUVNí STRANY 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111II11I1111111111 MUCTP004KBD0 Smlouva o dílo c. 203-012 na verejnou zakázku 1. SMLUVNí STRANY Objednatel: Mesto Ceský Tešín adresa: námestí CSA 1/1,

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Třemošná zastoupené

Více

INVESTICE 00 ROZVOJE VZOaAVAN I. Smlouva 0 duo

INVESTICE 00 ROZVOJE VZOaAVAN I. Smlouva 0 duo / evropsky &OdilI tondvcr INVESTICE 00 ROZVOJE VZOaAVAN I Smlouva 0 duo uzavrena niie uvedem ho dne, mesice a roku ve smyslu ustanoveni 537 a nasledujicich Obchodniho zakoniku (dale jen obchodni zakonik)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů veřejná zakázka na dodávky Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: nám. Míru 26, Šumperk rekonstrukce čelní fasády domu

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: nám. Míru 26, Šumperk rekonstrukce čelní fasády domu Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 101616/2015 Naše sp. zn.: 101616/2015 MJP/LESA *MUSPX01JUQO8* 1. Zadavatel: Město Šumperk, zastoupené: ve věcech smluvních:

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy SML/1804/2015 uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Statutární město Přerov

Více

Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby : Rekonstrukce komunikace ul. Západní a ul. Sokolská

Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby : Rekonstrukce komunikace ul. Západní a ul. Sokolská Naše čj.: MUSP 54782/2015 Naše sp. zn.: 54777/2015 RUI/EMLO Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby : Rekonstrukce komunikace ul. Západní a ul. Sokolská 1. Zadavatel:

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O DÍLO. Zakázka: Stavební úpravy objektu Rybářská 70, Opava. Článek I. Smluvní strany

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O DÍLO. Zakázka: Stavební úpravy objektu Rybářská 70, Opava. Článek I. Smluvní strany 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O DÍLO Zakázka: Stavební úpravy objektu Rybářská 70, Opava Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřena podle ustanovení 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Třemošná zastoupené

Více

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova 1, Šumperk odizolování zdiva a podlahy

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova 1, Šumperk odizolování zdiva a podlahy Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 78527/2015 Naše sp. zn.: 78527/2015 MJP/LESA *MUSPX01IZC59* Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova

Více

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami:

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami: Příloha č. 4 závazný návrh Smlouvy k VZMR/2015/601 SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2586-2651 a násl. zákona

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, ke které jsou připojeny, a strany jsou povinny se jimi řídit, pokud smlouva výslovně nestanoví jinak. I.

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřená podle ustanovení 536 a 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno Zastoupený : Martin

Více

na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

na zakázku: Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ~CQ JE>{MOSTI spol s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:. Č. zhotovitele: 129/2014/EX na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

2. Pfedmet smlouvy:,,krp Lbk - revitalizace arealu Pastyrska v ulici - II. etapa objekt SO 08 dispozicni upravy saten v c.p. 375"

2. Pfedmet smlouvy:,,krp Lbk - revitalizace arealu Pastyrska v ulici - II. etapa objekt SO 08 dispozicni upravy saten v c.p. 375 SMLOUVA p DILO c. j.: KRPL-64323-9/CJ-2014-1800VZ die 2586 a nasledujicich zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, (dale jen,,noz") 1. Smluvni strany Ceska republika - Krajske feditelstvi policie Libereckeho

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

smlouvu o dílo na stavební práce

smlouvu o dílo na stavební práce SMLOUVA O DÍLO č. Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany 1. Město Vrbno pod Pradědem se sídlem: Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem, PSČ 793 26 IČ: 00296457 DIČ: CZ 00296457 zastoupené:

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku Číslo jednací: MCBS/2015/0115785/JACE Vyřizuje: Eva Jachymiáková SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno,

Více

I. Smluvní strany. 1. Objednatel a prodávající: Povodí Moravy, s.p. (dále jen objednatel ) 2. Dodavatel a kupující: (dále jen dodavatel )

I. Smluvní strany. 1. Objednatel a prodávající: Povodí Moravy, s.p. (dále jen objednatel ) 2. Dodavatel a kupující: (dále jen dodavatel ) Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy dodavatele: Smlouva o provedení kácení břehových porostů a prodeji dřevní hmoty uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov

SMLOUVA O DÍLO. uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 ZD uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Statutární město

Více

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

N á v r h s m l o u v y o d í l o

N á v r h s m l o u v y o d í l o N á v r h s m l o u v y o d í l o dle 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků I. SMLUVNÍ STRANY I.1. Objednatel: Kanonie premonstrátů v Želivě Sídlo: Želiv

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991

Více

u oddíl vložka tel.! fax

u oddíl vložka tel.! fax Příloha Č. 4 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky formou smlouvy o dílo pro Projekt I - Prvky USES - Lokalita Ctvrtě, Díly a Kamenec SMLOUVA O DÍLO uzavřená ve smyslu ustanovení ~ 2586 a násl. občanského

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

SMLOUVA O DÍLO. Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98

SMLOUVA O DÍLO. Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Charita Ostrava Se sídlem: Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice zastoupen: Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98 DIČ: CZ 44 94 09 98 (není plátce DPH)

Více

SMLOUVA O DÍLO II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

SMLOUVA O DÍLO II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘI ŽOVATKA Číslo smlouvy objednatele Číslo smlouvy zhotovitele SMLOUVA O DÍLO II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA OBJEDNATEL Město Hodonín sídlem Hodonín, Masarykovo nám. 53/1 IČO

Více

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha

Více

Sm louva 0 d110. eli Predmet a licel smlouvy

Sm louva 0 d110. eli Predmet a licel smlouvy ./ Sm louva 0 d110 uzavfena niie uvedeneho dne, mesice a roku ve smyslu ustanoveni 537 a nas/edujicich Obchodniho zakoniku (dale jen obchodni zakonfk) mezi: Akademie Jana Amose Komenskeho o.s., oblast

Více

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění 1. jméno, sídlo: Oblastní charita Most, P. Jilemnkcého 2457, 424 01 Most IČ: 70828920 zastoupení: Mgr.

Více

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku I. Smluvní strany 1. Dům kultury Teplice, p. o. Mírové náměstí 2950, 415 80, Teplice IČ: 00081221 DIČ: CZ 00081221 číslo bankovního účtu:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi I. Smluvní strany Objednatel:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. 1. Rozsah platnosti a definice užívaných pojmů 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále označované rovněž jako VOP ) upravují smluvní vztahy mezi

Více

Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo uzavřená na základě usnesení Rady městské části Praha 5 č. ze dne.. (dále jen Smlouva ) v souladu s ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 25.4.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do chodníku v ochranném moratoriu v Šafaříkově

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město

Více

Zadavaci dokumentace k verejne zakazce maleho rozsahu s nazvem

Zadavaci dokumentace k verejne zakazce maleho rozsahu s nazvem Oznameno dne: 16. 4. 2015 Zadavaci dokumentace k verejne zakazce maleho rozsahu s nazvem,,up CR - Havlfckuv Brod - rekonstrukce kotelny, Jihiavska 42" (registrace akce i. c. 013V032006851), Krajska pobocka

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO Veřejný zadavatel: Město Nová Včelnice Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice IČO: 00247146 na veřejnou zakázku na stavební

Více

G Y M N Á Z I U M Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 PSČ 751 31, tel.: 581 705 321, fax:581 705 329 e-mail : gym@glnb.cz

G Y M N Á Z I U M Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 PSČ 751 31, tel.: 581 705 321, fax:581 705 329 e-mail : gym@glnb.cz Na základě Zásad pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lipník nad Bečvou ze dne 09.06.2014 vyhlašuje Gymnázium, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62, příspěvková organizace

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy návrh SMLOUVA O DÍLO č. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 jednající Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou bankovní

Více

SMLOUVA O DÍLO. č.j.: 225/2016 k provedení stavby. Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská

SMLOUVA O DÍLO. č.j.: 225/2016 k provedení stavby. Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská SMLOUVA O DÍLO č.j.: 225/2016 k provedení stavby Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany 1. Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Se sídlem: Ukrajinská 19, Ostrava Poruba, 708 00 Zastoupen: Mgr. Janou Heřmanovou,

Více

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2.

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2. SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Jméno a příjmení:. Bytem:. Datum narození: Technický dozor investora objednatele: Jméno a příjmení:... Tel. :... E-mail:... Zhotovitel: Obchodní jméno: DIOSTAV s.r.o. Sídlo:

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO / NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel Bankovní spojení: Číslo účtu IČ DIČ Statutární zástupce: Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Zapsán v obchodním rejstříku

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Datum: 21.dubna 2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE Výzva k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ROZVOJE MĚSTA Oddělení přípravy a realizace investic VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

Smlouva o dílo Číslo

Smlouva o dílo Číslo Smlouva o dílo Číslo uzavřená podle 2586 a násl. Obč.Z č. 89/2012 Sb. Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Stavební bytové družstvo Chomutov, se sídlem Husova 2079/10, 430 03 Chomutov IČ: 00041955 DIČ:

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

Smlouva o dílo. Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů. I. Účastníci smlouvy

Smlouva o dílo. Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů. I. Účastníci smlouvy Smlouva o dílo Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů (1) Objednatel: I. Účastníci smlouvy Národní památkový ústav Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373.

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373. J Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Níže uvedené smluvní strany I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši SMLOUVA NA SLUŽBY Správce stavby na realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany uzavřená na základě výsledku otevřeného řízení, jehož oznámení o zakázce bylo uveřejněno prostřednictvím Věstníku

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

SMLOUVA 0 DILO. clanek 1. SMLUVNi STRANY. DIC: CZ00322242 Bankovni spojenf: Ceska sporitelna a.s., Horovice cislo uctu: 27-0363886349 / 0800

SMLOUVA 0 DILO. clanek 1. SMLUVNi STRANY. DIC: CZ00322242 Bankovni spojenf: Ceska sporitelna a.s., Horovice cislo uctu: 27-0363886349 / 0800 -,, SMLOUVA 0 DILO dohodnuta a nasledne uzavrena mezi ucastnfky a smluvnfmi stranami: clanek 1 SMLUVNi STRANY Objednatel: Mesto Hoi'ovice Palackeho nam.2, 268 01, Horovice, IC 00233242, DIC: CZ00322242

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města SMLOUVA O DÍLO na dodávku uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova 7 a

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupené: Ing. Ivanem Viskupičem, vedoucím odboru rozvoje města kontaktní osoba ve věcech technických:

Více

Mandátní smlouva č. na výkon investorské inženýrské činnosti KANALIZACE A ČOV SVITÁVKA

Mandátní smlouva č. na výkon investorské inženýrské činnosti KANALIZACE A ČOV SVITÁVKA Mandátní smlouva č. na výkon investorské inženýrské činnosti KANALIZACE A ČOV SVITÁVKA uzavřená podle 566 a následujících Obchodního zákoníku číslo 513/ 1991 Sb. v platném znění I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ

A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: MĚSTO CHOTĚBOŘ zastoupené společností TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY

Více