Su~perl( Nase cj.: MUSP74022/2013 Nase sp. zn.: 74020/2013 RUIjEMLO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Su~perl( Nase cj.: MUSP74022/2013 Nase sp. zn.: 74020/2013 RUIjEMLO"

Transkript

1 Su~perl( Nase cj.: MUSP74022/2013 Nase sp. zn.: 74020/2013 RUIjEMLO ~ 12.U 1 I <fc:>tj J.o 12> Smlouva 0 dno c. uzavrena v souladu se znenfm 536 a nasledujfcfch ustanovenf zakona c.: 513/1991 jen "Obchodnf zakonfk" v jeho platnem znenf. Sb., dale Mesto Sumperk se sfdlem: nam. Mfru 1, Sumperk IG: DIG: CZ Zastoupene: ve vecech smluvnfch: ve vecech technickych: Ing. Petrem Suchomelem, 2. mfstostarostou Ing. Irenou Bittnerovou, vedoucf odboru strategickeho rozvoje, uzemnfho planovanf a investic bankovnf spojenf: Geska sporitelna a.s., pobocka Sumperk cfslo uctu: /0800 tel: Dale jen: Objednatel na strane jedne se sfdlem: IG: DIG: Zastoupene: ve vecech smluvnfch: ve vecech technickych: bankovnf spojenf: cfslo uctu: tel: Dalejen: J. z Podebrad 704/ CZ Ing. Julianou Kotzmannovou Ing. Igorem Kotzmannem GSSumperk / Zhotovitel uzavreli dnesnfho dne, mesfce a roku v souladu s vyse uvedenymi ustanovenfmi obchodnfho zakonfku tuto smlouvu 0 dno. 1. Na zaklade teto smlouvy se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro Objednatele dno specifikovane v clanku III. teto smlouvy.

2 2. Objednatel se zavazuje od Zhotovitele radne dokoncene dno prevzft a zaplatit za nej Zhotoviteli cenu za jeho provedenf. Cena za provedenf dna je uvedena v clanku IV. teto smlouvy. 1. Na zaklade teto smlouvy se Zhotovitel zavazuje provest v rozsahu a za podmfnek dohodnutych v teto smlouve pro Objednatele dno "Revitalizace SmetanovYch sadu v Sumperku - sadovnicke upravy - I.etapa " (dale jen: dno) a Objednatel se zavazuje radne provedene dno prevzft a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedenf. 2. Predmetem dna je realizace sadovnickych uprav :" Revitalizace SmetanovYch sadu v Sumperku - sadovnicke upravy - l.etapa U a zajistenf 3 - lete nasledne pece. Rozsah a popis pracf je dan projektovou dokumentacf pro provadenf stavby zpracovanou 09/2013 Atelierem KONIG, nam. Hrdinu 523, Stare Mesto u Uherskeho Hradiste, vcetne vykazu vymer (dale jen "projektova dokumentace U ). Zhotovitel prohlasuje, ze se s touto projektovou dokumentacf seznamil. 3. Mfstem plnenf jsou parcely: p.c. 455/4, 2226, 455/3, 364/1 v k.u. Sumperk. 4. Predmetem dna je kacenf drevin, pestebnf opatrenf, vysadba kerovych skupin a trvalkovych zahonu. Kacenf bude probfhat v zimnfm obdobf. vysadby budou provadeny v roce 2014 v ramci koordinace se zhotovitelem stavebnfch pracf (budovanf nove cestnf sfte pro pesf, vybudovanf noveho verejneho osvetlenf a umfstenf mobiliare). 5. Predmet dna je vymezen projektovou a zadavacf dokumentacf predanou Objednatelem Zhotoviteli. 6. Soucasti dna jsou i nasledujfcf prace a cinnosti: - zhotovitel pred zahajenfm pracf na vysadbach zajistf na sve naklady vytycenf inzenyrskych sftf jednotlivymi spravci, ktere bude respektovat. - plnenf zakazky musf byt v souladu se vsemi platnymi pravnfmi predpisy a normami zejmena v oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravf pri praci, s platnymi normami a predpisy stanovenymi pro jednotlive pracovnf postupy. - zajistenf vsech nezbytnych pruzkumu nutnych pro radne provadenf a dokoncenf dna, - zajistenf a provedenf vsech opatrenf organizacnfho a stavebne technologickeho charakteru k radnemu provedenf dna, - veskere prace a dodavky souvisejfcf s bezpecnostnfmi opatfenfmi na ochranu Iidf a majetku v mfstech dotcenych realizacf dna, - ostraha stavby a staveniste, zajistenf bezpecnosti prace a ochrany zivotnfho prostfedf, - projednanf a zajistenf prfpadneho zvlastnfho uzfvanf komunikacf a verejnych ploch vcetne uhrady vymerenych poplatku a najemneho, - pffpadne zajistenf dopravnfho znacenf k dopravnfm omezenfm, jejich udrzba a premist'ovanf a nasledne odstranenf, - zrfzenf a odstranenf zarfzenf staveniste vcetne napojenf na inzenyrske sfte, uhrady za spotfebovane energie /rj4/

3 - veskera drevnf hmota zustava v majetku mesta - kaeenfv parku bude probfhat v jedne casove etape v zimnfm obdobl - jehlicnate dffvf bude kraeeno na delky 4,20 m, prumer na cepu (slabsf konee vyrezu) do 16 em, ostatnf na 1 m sekee (palivo). Listnate oddenky rovnez - 4,20 m, dalsf kusy vcetne kosternfeh vetvf na 1 m - palivo. Tzv. hmota nehroubf tj. drfvf pod 7 em v prumeru bude stepkovano ( zvlast: stepka Iistnata a zvlast stepka jehlicnata). - drfvf jehlicnate i listnate v delkaeh 4,20 m bude ulozeno na vhodne mfsto. Odvoz zajistf Lesnf statek Tremesek,v.o.s. na sve naklady. - drfvf jehlicnate a listnate kraeene na 1m sekee bude urceno k pffmemu prodeji (palivove drfvd - zajistf spravee mestske zelene Podniky mesta Sumperka a.s.eu 0 palivove drfvl - odvoz a ulozenf pffpadnyeh vybouranyeh hmot na skladku vcetne poplatku za uskladnenf v souladu s ustanovenfmi zakona 185/2001 Sb. 0 odpadeeh a 0 zmene nekteryeh dalsfeh zakonu, - uvedenf vseeh povrehu dotcenyeh realizaef akee do puvodnfho stavu (komunikaee, ehodnfky, apod.), - zajistenf a splnenf podmfnek vypl9vajfefeh z uzemnfho rozhodnutf nebo jinyeh dokladu, - zhotovitel na vysadbu pouzije sazeniee ceskeho puvodu nebo z obdobnyeh klimatiekyeh podmfnek. Zhotoviteli bude poskytnuta vzorova "evidencnf karta vysadby". Vyplnene evidencnf karty budou soucasti predanf dna. Evidencnf karty budou obsahovat: druh dreviny, pocet kusu, velikost, puvod a rostlinolekarsky pas, mfsto vysadby a fotodokumentaci 0 provedenf vysadby. - nasledna 3-leta pece bude provadena v obvyklem rozsahu (die polozek vykazu vymer). - veskere praeovnf ukony budou zaznamenany do vysadboveho denfku. - zhotovitel po skoncenf vysadby odevzda objednateli original vysadboveho denfku. Soucastf predanf dokoncene akee je predanf objednateli: - vyplnene evidencnf karty vysadby - fotodokumentaee po provedenf vysadby - vysadbovydenfk 1. Cena dna je pevna po eelou dobu vystavby, je stanovena oeenenfm projektove dokumentaee predane Objednatelem Zhotoviteli. Obsahem eeny jsou praee a dodavky obsazene v projektove dokumentaei. Pro obsah sjednane eeny je rozhodujfef vykaz vymer, ktery je soucastf projektove dokumentaee. V prfpade rozporu mezi projektovou dokumentaef a vykazem vymer ma prednost Projektova dokumentaee. 2. Cena dna je obema smluvnfmi stranami sjednana v souladu s ustanovenfm 2 zakona c. 526/1990 Sb., 0 eenaeh a je dohodnuta vcetne dane z pridane hodnoty (DPH). Cena za sadovnieke upravy bez DPH: Cena za 1 rok nasledne pece bez DPH: Cena za 2 rok nasledne pece bez DPH: Cena za 3 rok nasledne pece bez DPH: ,95Kc ,- Kc 51434,- Kc ,- Kc

4 Gelkova cena bez DPH: DPH Gelkova cena vcetne DPH: ,95 Kc ,62 Kc ,57 Kc Gena dna je dolozena cenovou nabfdkou - vykazem vymer v pfnoze C. 1 k teto smlouve. 3. Sjednana cena obsahuje veskere naklady a zisk Zhotovitele nezbytne k radnemu a vcasnemu provedenf dna. Gena obsahuje mimo vlastnf provedenf pracf a dodavek a tez cinnostf uvedenych v cl. III. teto smlouvy zejmena i naklady na: a) vybudovanf, udrzovanf a odstranenf zarfzenf staveniste b) zabezpecenf bezpecnosti a hygieny prace c) opati'enf k ochrane zivotnfho prostredf d) pojistenf stavby a osob e) organizacnf a koordinacnf cinnost f) poplatky spojene se zaborem verejneho prostranstvf g) zajistenf nezbytnych dopravnfch opatrenf 4. Jednotkove ceny uvedene v Polozkovem rozpoctu jsou ceny pevne po celou dobu vystavby Doklady urcujfcf cenu Gena dna je dolozena nacenenym vykazem vymer. Polozkove rozpocty slouzf k prokazovanf financnfho objemu provedenych pracf (tj. jako podklad pro mesfcnf fakturaci) a dale pro ocenenf prfpadnych vfcepracf nebo menepracf. Polozkove rozpocty jsou v uplnem souladu s vykazem vymer Podmfnky pro zmenu ceny Zhotovitel je povinen ke kazde zmene v mnozstvf nebo kvalite provadenych pracf, ktera je zapsana a odsouhlasena ve stavebnfm denfku, do 5 pracovnfch dnu zpracovat zmenovy list, kteryje podkladem pro zpracovanf dodatku smlouvy Sjednana cena je cenou nejvyse prfpustnou a muze by! zmenena pouze za nize uvedenych podmfnek Zmena sjednane ceny je mozna pouze: a) pokud v prubehu realizace dna, po podpisu smlouvy dojde ke zmenam sazeb DPH nebo ke zmenam jinych danovych predpisu majfcfch vliv na cenu dna; b) pokud Objednatel bude pozadovat i provedenf jinych pracf nebo dodavek, nez tech, ktere byly predmetem Projektove dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloucf nektere prace nebo dodavky z predmetu plnenf; tyto prace mohou by! provedeny pouze na zaklade relevantnfho postupu upraveneho zakonem (zakon c. 137/2006 Sb., 0 verejnych zakazkach) c) pokud dojde v dusledku objektivne nepredvfdanych okolnostf k posunu realizace dna a posunu termfnu dokoncenf dna za termfn totozneho roku s ukoncenfm dna, bude Objednatel akceptovat navysenf ceny neprovedenych pracf 0 procento inflace vyhlasene Ceskym statistickym uradem;

5 d) pokud Objednatel bude pozadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, ktera byla urcena Projektovou dokumentacf; e) pokud Projektova dokumentace predana Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, majfcf vliv na sjednanou cenu; f) pokud z duvodu na strane Objednatele dojde k prodlouzenf termfnu dokoncenf dna. Tato podmfnka se tyka pouze pracf neprovedenych v puvodnf Ihute vystavby; g) pokud se pri realizaci dna vyskytnou skutecnosti, kten nebyly v dom sjednanf smlouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvfdat a tyto skutecnosti majf prokazatelny vliv na sjednanou cenu Zpusob sjednanf zmeny ceny Nastane-li nektera z podmfnek, za kter9ch je mozna zmena sjednane ceny, je Zhotovitel povinen provest vypocet zmeny nabfdkove ceny a predlozit jej Objednateli k odsouhlasenf Zhotoviteli vznika pravo na zvysenfsjednane ceny teprve v prfpade, ze zmena bude odsouhlasena Objednatelem Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvysenf sjednane ceny, jestlize pfsemne neoznamf nutnost jejfho prekrocenf a vysi pozadovaneho zvysenf ceny bez zbytecneho odkladu pote, kdy se ukazalo, ze je zvysenf ceny nevyhnutelne. Toto pfsemne oznamenf vsak nezaklada pravo Zhotovitele na zvysenf sjednane ceny. ZvYsenfsjednane ceny je mozne pouze za podmfnek danych touto smlouvou Vfceprace a meneprace a zpusob jejich prokazovanf Vyskytnou-li se pri provadenf dna vfceprace nebo meneprace, je Zhotovitel povinen provest jejich presny soupis vcetne jejich ocenenf a tento soupis predlozit Objednateli k odsouhlasenf. Tyto prace mohou byt provedeny pouze na zaklade relevantnfho postupu upraveneho zakonem (zakon c. 137/2006 Sb., 0 verejnych zakazkach) Vfceprace budou oceneny takto: a) na zaklade pfsemneho soupisu vfcepracf, odsouhlaseneho obema smluvnfmi stranami, doplnf Zhotovitel jednotkove ceny ve vysi jednotkovych cen uvedenych ve vykaze vymer v nabfdce Zhotovitele. V prfpade ocenenf vfcepracf, ktere ve vykaze vymer nejsou obsazeny, budou pouzity ceny, ktere nesmf presahnout 85 % castky uvedene v aktualnfm cenfku (JRS (Ustav pro racionalizaci ve stavebnictvf; URS Praha, a.s., IC , se sfdlem Praha 10, Prazska 18, PSC ) v cenove urovni odpovfdajfcf dom provedenf pracf. b) vynasobenfm jednotkovych cen a mnozstvf provedenych mernych jednotek budou stanoveny zakladnf naklady vfcepracf; c) k zakladnfm nakladum vfcepracf dopocte Zhotovitel prirazku na podn vedlejsfch nakladu v te vy i,v jake ji uplatnil ve svych vykazech vymer; d) soucet vedlejsfch a zakladnfch nakladu pak tvorf zakladnu pro kompletacnf prirazku, ktera bude dopoctena v takove vysi, v jake ji Zhotovitel uplatnil ve svych vykazech vymer ; e) k celkovemu souctu zakladnfch nakladu, vedlejsfch nakladu a kompletacnf prirazce pak bude dopoctena DPH podle predpisu platnych v dom vzniku zdanitelneho plnenf.

6 Meneprace budou oceneny takto: a) na zaklade pfsemneho soupisu menepracf, odsouhlaseneho obema smluvnfmi stranami, doplnf Zhotovitel jednotkove ceny ve vysi jednotkovych cen podle VYkazu vymer ; b) vynasobenfm jednotk0vych cen a mnozstvf neprovedenych mernych jednotek budou stanoveny zakladnf naklady menepracf; c) k zakladnfm nakladum menepracf dopoete Zhotovitel prirazku na podn vedlejsfch nakladu v te vysi, v jake ji uplatnil ve svych VYkazech vymer ; d) soueet vedlejsfch a zakladnfch nakladu pak tvorf zakladnu pro kompletaenf prirazku, ktera bude dopoetena v takove vysi, v jake ji Zhotovitel uplatnil ve svych vykazech vymer; e) k celkovemu souetu zakladnfch nakladu, vedlejsfch nakladu a kompletaenf prirazce pak bude dopoetena DPH ve vysi, v jake byla dopoetena ve sjednane cene Objednatel je povinen vyjadrit se k navrhu Zhotovitele nejpozdeji do 14 dnu ode dne predlozenf navrhu Zhotovitele Obe strany nasledne zmenu sjednane ceny pfsemne dohodnou formou Dodatku ke smlouve. 5. V prfpade uplatnenf pozadavku na zmenu predmetu dfla je Zhotovitel povinen do 3 pracovnfch dnu od obdrzenf pozadavku predlozit Objednateli polozk0vy rozpis ceny na pozadovanou zmenu a prfpadne novy easovy harmonogram pracf, ktery zahrne uplatnenou zmenu a zajistf dodrzenf koneeneho termfnu zhotovenf dfla. 6. Drobne zmeny a upresnenf dna, ktera nemajf vliv na cenu, termfn plnenf ani vysledne uzitne vlastnosti dna, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny technickym dozorem Objednatele formou zapisu do vysadboveho denfku. 7. Objednatel je opravnen zajistit realizaci pozadovanych zmen jinou firmou v prfpade, ze Zhotovitel ani po opakovane vyzve Objednatele uvedene ve stavebnfm denfku nesplnf svou povinnost, a to na naklady Zhotovitele. Tfmto zasahem tfetf osoby do predmetu dfla nezanika povinnost Zhotovitele nest zaruku za kvalitu dfla jako celku. 8. Vfceprace do vyse 2D-ti% z celkove ceny dfla bez DPH nemajf vliv na koneeny termfn komplexnfho dokoneenf realizace predmetu plnenf die teto smlouvy. 9. vykony, ktere Zhotovitel dfla provede bez pfsemne objednavky Objednatele nebo pri svevolne odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel dfla je musf na pozadanf behem ureene Ihuty odstranit, jinak se tak muze stat na jeho naklady. Krome toho ruef za dalsf skody, ktere Objednateli tfmto vzniknou. 10. Zmeny jednotkovych cen ve vykazu vymerjsou vyloueeny. 1. Objednatel neposkytuje zalohy 2. Veskere platby se provadejf bezhotovostnf a v eeskych korunach. 3. Zhotovitel je povinen jednou mesfene nejpozdeji do 5. nasledujfcfho meslce predlozit ke schvalenf Objednateli pro easove obdobf predchazejfcfho mesfce soupis skuteene provedenych pracf a dodavek podle smlouvy. Skuteene provedene prace se ocenujf jednotkovymi cenami podie smlouvy 0 dno. Opravneny zastupce Objednatele do 5. pracovnfch dnu odsouhlasf rozsah

7 za dany mesfc. Nedojde-Ii mezi obema stranami k dohode pri odsouhlasenf mnozstvf nebo druhu provedenych pracf, je Zhotovitel opravnen fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, ktere nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnen uhradit pouze tu cast faktury, se kterou souhlasf. Na zbyvajfcf cast faktury nemuze Zhotovitel uplatnovat zadne majetkove sankce ani urok z prodlenf vyplyvajfcf z peneziteho dluhu Objednatele. 4. Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohode 0 jejich provedenf nebo u kterych nedoslo k dohode 0 provedenem mnozstvf, projednajf Zhotovitel s Objednatelem v samostatnem rfzenf, ze ktereho porfdf zapis s uvedenfm duvodu obou strano Objednatel pozada 0 stanovisko nezavisleho znalce, ktere je pro obe strany zavazne. Naklady na znalce nesou om strany napolovic. 5. Uhrada ceny dna bude provadena formou mesfcnfch danovych dokladu - faktur, pncemz za smluvnf datum zdanitelneho plnenf se povazuje poslednf den daneho mesfce. Datem uskutecnenf zdanitelneho plnenf na konecnem danovem dokladu-konecne fakture je den predanf a prevzetf dna uvedeny v zapise 0 predanf a prevzetf dna. Pi'nohou kazdeho mesfcnfho danoveho dokladu je soupis provedenych pracf, vcetne jejich ocenenf, odsouhlaseny opravnenym zastupcem Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna. 6. Lhuta splatnosti danoveho dokladu-faktury je do 30 kalendarnfch dnu, Ihuta splatnosti pocfna bezet prveho dne nasledujfcfho po dorucenf danoveho dokladu do podatelny Objednatele. Dnem uhrady danoveho dokladu-faktury se rozumf den odepsanf fakturovane castky z bankovnfho uctu Objednatele. Fakturace bude provadena mesfcne s tfm, ze soucastf faktury bude soupis provedenych pracf a dodavek odsouhlaseny zastupcem Objednatele. Faktury dolozene soupisem provedenych pracf a dodavek, potvrzenych opravnenym zastupcem Objednatele budou hrazeny do vyse 90% smluvnf ceny za sadovnicke upravy. 10% je pozastavka ze smluvnf ceny za sadovnicke upravy, ktera bude uhrazena po prevzetf celeho bezvadneho dna zadavatelem, resp. po odstranenf vad a nedodelku a po predanf veskerych protokolu a evidencnfch karet vysadby. Uhrada za naslednou peci bude provadena na zaklade danovych dokladu - faktur, 1 x rocne k Splatnost faktur je do 30 kalendarnfch dnu ode dne dorucenf objednateli. 7. Opravnene vystavena faktura musf mft veskere nalezitosti danoveho dokladu ve smyslu zakona c. 235/2004 Sb., 0 dani z pridane hodnoty, v platnem znenf. Pokud faktura nebude obsahovat nalezitosti je Objednatel opravneny vratit ji Zhotoviteli jako neuplnou na doplnenf nejpozdeji do 15 dnu ode dne dorucenf. V takovem pi'fpade se prerusf Mh Ihuty splatnosti a nova zacne po dorucenf opravene faktury Objednateli. 8. Platby za vfceprace 8.1. Pokud se na dne vyskytnou vfceprace, s jejichz provedenfm Objednatel souhlasf, musf byt jejich cena fakturovana samostatne Faktura za vfceprace musf krome jinych, vyse uvedenych nalezitostf faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly vfceprace sjednany a odsouhlaseny. 1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dno podie teto smlouvy a radne jej predat Objednateli zpusobem uvedenym dale v nasledujfcfm termfnu: a) predanf a prevzetf staveniste: b) zahajenf pracf - kacenf: nejpozdeji do /2013

8 c) termfn dokoncenf kacenf d) dokoncenf predmetu plnenf - vysadeb, predanf a prevzetf dna: e) ukoncenf 1.vegetacnfho obdobf (nasledna pece) f) ukoncenf 2.vegetacnfho obdobf (nasledna pece) g) ukoncenf 3.vegetacnfho obdobf (nasledna pece) 02/ / / /2017 Plnenf dna bude provadeno podle vzajemne odsouhlaseneho casoveho a financnfho harmonogramu pracf (cleneneho po mesfcfch). Aktualizovany casovy a financnf navrh harmonogramu pracf predlozf zhotovitel objednateli do jednoho kalendarnfho tydne ode dne uzavrenf teto smlouvy. V prfpade, ze by zhotovitel nemohl nikoli vlastnf vinou dodrzet agrotechnicke Ihuty, bude se souhlasem objednatele sjednan nahradnf termfn plnenf a po vzajemne dohode vhodne upraven casovy a financnf harmonogram postupu pracf tak, aby zohlednoval zmenu termfnu plnenf 2. Zhotovitel je odpovedny za plynule pokracovanf pracf a dodavek na dne a je povinen dokoncit dno a predatjej objednateli v termfnu sjednanem ve smlouve. V prfpade, ze se zhotovitel nebo jeho subdodavatele kdykoliv v prubehu plnenf dostane do podmfnek nebo stavu, kter9 nebude zarucovat vcasne dokoncenf a predanf dna, musf 0 teto skutecnosti bez prodlenf pfsemne informovat objednatele a bezodkladne sjednat napravu. 3. Obe smluvnf strany se dohodly, ze pokud by v prubehu realizace dna doslo k prodlenf s plnenfm z duvodu zjevne nevyhovujfcfch klimatickych podmfnek, vyssf moci nebo jinych neocekavanych okolnostf jako jsou zivelne pohromy (tj. napr. povoden, pozar, blesk, nicivy vftr apod.), katastrofy, nezavinene havarie, valecny stav, obcanske nepokoje, ktere nastaly bez zavinenf nektereho z ucastnfku, dohodnou prodlouzenf termfnu plnenf umerne trvanf okolnostf branfcfch dodrzenf puvodnfho termfnu ve dnech. 4. Pokud Zhotovitel prace na dne nezahajf ani ve Ihute 30 dnu ode dne, kdy mel prace na dne zahaj it, je Objednatel opravnen od smlouvy odstoupit. 5. Zhotovitel je opravnen dokoncit prace na dne i pred sjednanym termfnem dokoncenf dna a Objednatel je povinen di'fve dokoncene dno prevzft a zaplatit. 6. Termfn dokoncenf dna je zavisly na radnem a vcasnem splnenf soucinnosti Objednatele dohodnute ve smlouve. Po dobu prodlenf Objednatele s poskytnutfm dohodnute soucinnosti nenf Zhotovitel v prodlenf s plnenfm zavazku. Nedojde-Ii mezi stranami k jine dohode, prodluzuje se termfn dokoncenf dna 0 dobu prodlenf Objednatele s poskytnutfm jeho soucinnosti. 7. Prodlenf Zhotovitele s dokoncenfm dna delsf jak 60 dnu se povazuje za podstatne porusenf smlouvy, ale pouze v prfpade, ze prodlenf Zhotovitele nevzniklo z duvodu na strane Objednatele. 9. Harmonogram pracf 9.1. Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli aktualizovany harmonogram provadenf pracf nejpozdeji do jednoho kalendarnfho tydne ode dne uzavrenf teto smlouvy. V tomto harmonogramu musf by! uvedeny zakladnf druhy pracf a u nich uvedene predpokladane termfny realizace a financnf objem provadenych pracf. 1. Zhotovitel se zavazuje plnit zavazky, vypl9vajfcf z rozhodnutf spravnfch organu, pokud mu byla tate rozhodnutf predana prokazatelnym zpusobem, napr. zapisem ve vysadbovem denfku.

9 2. Zhotovitel provede doov rozsahu, kvalite a termfnech podle smlouvy 0 doo. 3. Zhotovitel je povinen pri provadenf doa dodrzovat veskere ceske obecne zavazne pravnf predpisy, zejmena stavebnf predpisy, veskere platne technicke predpisy, veskere obecne technicke pozadavky, jakoz i veskere prfslusne normy a veskere podmfnky stanovene organy verejne spravy, zejmena stavebnf povolenl Zhotovitel je povinen dbat vesketich predpisu 0 bezpecnosti prace. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vsechny osoby na stavenisti pouzfvaly pracovnf ochranne pomucky, zejmena ochrannou prilbu, pracovnf odev, pracovnf obuv atd. 4. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pravnf predpisy k zajistenf bezpecnosti a ochrany zdravf pri praci v rozsahu uvedenem v platnem zakonfku prace, jakoz i platne predpisy hygienicke, pozarnf a predpisy na ochranu zivotnfho prostredf. Za tfm ucelem zajistf Zhotovitel vlastnf dozor nad bezpecnostf prace a soustavnou kontrolu bezpecnosti prace, seznamf se s riziky na pracovisti, upozornf na ne prokazatelnym zpusobem sve pracovnfky a subdodavatele a urcf a zabezpecf zpusob ochrany a prevence proti urazum a jinemu poskozenf zdravl ZhotoviteI se zavazuje upozornit Objednatele na vsechny okolnosti, ktere by mohly vest pri jeho cinnosti na pracovisti Objednatele k ohrozenf zivota a zdravf pracovnfku Objednatele nebo tretfch osob nebo k ohrozenf provozu a bezpecneho stavu technickych zarfzenf a objektu. Zhotovitel v prfpade urazu jeho pracovnfka uraz vysetrf a seplse 0 nem zaznam ve spolupraci s Objednatelem. Zhotovitel je povinen pred zapocetfm pracf provest skolenf svych pracovnfku v oblasti BOZP, pozarnf ochrany a ochrany zivotnfho prostredf ve smyslu pffslusnych pravnfch predpisu, a to na sve naklady. Zhotovitel je dale povinen dbat pokynu koordinatora BOZP urceneho Objednatelem. 5. Pri plnenf teto smlouvy je Zhotovitel povinen rfdit se pokyny Objednatele, autorskeho dozoru projektanta, technickeho dozoru investora, pravnfmi predpisy Ceske republiky a touto smlouvou. Takove pokyny Objednatele nepredstavujf zmenu teto smlouvy a plnenf takovych pokynu vydanych pred provedenfm nebo v prubehu provadenf urcite prace Zhotovitelem nemuze byt duvodem pro zvysenf cen za plnenf ani pro prodlouzenf Ihut pro plnenf podle teto smlouvy. 6. Zhotovitel se zavazuje dbat pokynu Objednatele, udrzovat na prevzatem pracovisti, vyjezdech z neho, prilehlych chodnfcfch a prfp. prenechanych inzenyrskych sftfch cistotu a poradek a je povinen denne odstranovat odpady a neporadek vznikle jeho cinnostf na sve naklady a je povinen denne staveniste (pracoviste) uklfzet. 7. Jestlize Zhotovitel pri provadenf pracf narazf na archeologicke nalezy, je povinen prerusit prace a informovat pfsemne Objednatele a vsechny dotcene organy statnf spravy ci jine dotcene organizace. Objednatel je povinen rozhodnout 0 dalsfm postupu, a to pfsemne a bez odkladu pote, co od Zhotovitele takovouto informaci obdrzel. 8. Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni uzavrenf teto smlouvy: a) radne prekontroloval predanou dokumentaci, b) radne proveril mfstnf podmfnky na stavenisti, c) vyjasnil si vsechny nejasne podmfnky pro realizaci plnenf s opravnenymi zastupci Objednatele a pri prohlfdce staveniste. 9. Zhotovitel v souvislosti s predchozfmi prohlasenfmi uvedenymi v tomto clanku prohlasuje, ze predana dokumentace je dostatecna, jednoznacna, srozumitelna a pine vhodna pro uskutecnenf plnenf Zhotovitele v souladu s touto smlouvou. i. Zhotovitel je povinen prevzft a predat staveniste ve Ihutach, ktere jsou uvedeny v clanku VI/i. teto smlouvy 0 doo. 0 tomto predanf a prevzetf staveniste je povinen vyhotovit vzdy pfsemny zapis, v tomto zapisu bude uveden zpusob zabezpecenf staveniste a Ihuta (nejpozdeji k datu

10 predanf a prevzetf) pro odstranenf zarfzenf staveniste a jeho vyklizenf po predanf zhotoveneho doa Objednateli. Zapisy budou podepsany zastupcem Objednatele a zastupcem Zhotovitele. 2. Pri predanf a prevzetf staveniste Zhotovitelem, Objednatel urcf osobu vykonavajfcf technicky dozor investora (TDI). 3. Zhotovitel je povinen dodrzovat vsechny podmfnky spravcu nebo vlastnfku sftf a nese veskere dusledky a skody vznikle jejich nedodrzenfm. Zhotovitel neodpovfda za skody na stavajfcfch inzenyrskych sftfch, ktere nebyly vyznaceny v podkladech Objednatele. 4. Dojde-Ii k poskozenf stavajfcfch inzenyrskych sftf, ktere byly radne vytyceny, nese veskere naklady na uvedenf sftf do puvodnfho stavu Zhotovitel vcetne pf'fpadnych skod, pokut apod. 5. Dojde-Ii k poskozenf stavajfcfch inzenyrskych sftf, ktere nebyly vyznaceny v podkladech Objednatele, je Zhotovitel povinen bezodkladne uvest poskozene sfte do puvodnfho stavu a veskere naklady na uvedenf sftf do puvodnfho stavu nese Objednatel vcetne prfpadnych skod, pokut apod. 1. Objednatel je opravnen kontrolovat prubezne provadenf doa a Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli, respektive jeho zastupci pro veci technicke, kdykoliv vstup na staveniste. Pokud Objednatel zjistf, ze Zhotovitel neprovadf doo die povinnostf vyplyvajfcfch z teto smlouvy, zejmena v prfpade porusenf ustanovenf clanku VI. tykajfcf se doby plnenf predmetu doa, nebo v prfpade zjistenf vad doa, je opravnen pozadovat u Zhotovitele odstranenf vsech zjistenych nedostatku. V ostatnfch prfpadech vyuzije primerene ustanovenf tykajfcf se sankcnfch ujednanf za porusenf povinnostf ze strany Zhotovitele. Zjistene skutecnosti se zaznamenavajf do stavebnfho denfku. 1. Objednatel predal Zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou pare. Zajistenf dalsfch pare, potrebnych pro praci Zhotovitele. Veskere predane podklady jsou vlastnictvfm Objednatele, Zhotovitel je muze pouzft vyhradne ke zhotovovanf predmetneho doa. 2. Zhotovitel se zavazuje pravidelne svolavat kontrolnf dny a to jednou za 7 pracovnfch dnu (pokud nebude dohodnuto jinak) od minuleho kontrolnfho dne formou zapisu ve stavebnfm denfku a em adresovanym technickemu dozoru Objednatele. 1. Zhotovitel provede doo na vlastnf nebezpecf a na sve vlastnf naklady. Vlastnfkem zhotovovaneho predmetu doa je od pocatku Objednatel, nebezpecf skody na doe nese Zhotovitel az do jeho prevzetf Objednatelem. V prfpade, ze Objednatel prevezme doo s vadami a nedodelky, nese Zhotovitel nebezpecf skody az do odstranenf vad a nedodelku. 2. DOose povazuje za dokoncene okamzikem podpisu zapisu 0 predanf a prevzetf celeho doa mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 3. Pripravenost doa k prejfmce oznamf Zhotovitel Objednateli pfsemne a ten svola prejfmacf rfzenf do 6 dnu od tohoto oznamenf. Zhotovitel je povinen predat Objednateli takto pripraveny predmet doa nejpozdeji v poslednf den dodacf Ihuty - termfnu dokoncenf doa ve stavu odpovfdajfcfmu smlouve 0 doo.

11 6. Zhotovitel pi'eda objednateli: - vyplnene evidencnf karty vysadby - fotodokumentace po provedenf vysadby - vysadbovydenfk Ing. Igor Kotzmann 1. Zodpoved na osoba za reaiizaci:. jmeno a pi'omenf Ing. Zdenek Sarapatka 2. Arborista:. jmeno a pi'omenf 3. Zhotovitel odpovfda za to, ze dno bude splnovat pozadavky uvedene v projektove dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dno v souladu s projektovou dokumentacf a vykazem vymer. ZhotoviteI nese odpovednost za vhodnost a kvalitu pouzitych materialu a jejich zpracovanf. 4. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plnem rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dna, ze jsou mu znamy veskere technicke a kvalitativnf podmfnky nezbytne k realizaci dna a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, ktere jsou k provedenf dna nezbytne. 5. Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku : - 36 mesfcu ode dne protokolarnlho pi'evzetf a pi'edanf dna. Poskytnuta zaruka se nedotyka naroku a Ihut z odpovednosti za vady. 6. Po dobu zarucnf Ihuty odpovfda ZhotoviteI za to, ze dno bude mft vlastnosti pi'edpokladane obecne zavaznymi normami a projektem. Je vazan k bezplatnemu odstranenf vad, ke kteremu jej bez zbytecneho odkladu vyzve Objednatel, pi'fpadne uzivatel pi'evzateho dna. 7. Zarucnf doba zacfna bezet dnem i'adneho pi'edanf a pi'evzetf dokonceneho dna a pravo reklamace pi'echazf z Objednatele na uzivatele. 8. Zhotovitel je zavazan odstranit na sve naklady vsechny vady, ktere se vyskytnou behem zarucnf doby. Objednatel (ci jeho zastupce) bude u Zhotovitele reklamovat pfsemnou formou bez zbytecneho odkladu vady po jejich zjistenf. Na pfsemne ohlasenf vad je Zhotovitel povinen odpovedet do 5 dnu ode dne dorucenf. Zhotovitel je povinen v zarucnf dobe vadu bezplatne odstranit bez zbytecneho odkladu po jejfm oznamenf, nejpozdeji vsak do 21 dnu od obdrzenf reklamace, nedojde-li k pfsemne doh ode 0 jinem termfnu odstranenf. Pokud se jedna 0 havarii, zavazuje se Zhotovitel zahajit odstranovanf vad nejpozdeji ve Ihute 5 dnu. Pokud bude vada pi'edmetu plnenf neodstranitelna, Zhotovitel se zavazuje dodat do 10 pracovnfch dnu od zjistenf, ze vadu nelze odstranit, nahradnf pi'edmet plnenf na sve naklady a uhradit nahradu skody, pokud vznikla. Pokud nedodrzf Zhotovitel dohodnuty nebo stanoveny termfn odstranenf vady v prubehu zarucnf Ihuty, je Objednatel opravnen vady odstranit na naklady Zhotovitele. Odstranenf vady v zarucnf dobe, Objednatelem, resp. jfm urcenou jinou pravnickou nebo fyzickou osobou se nedotyka nijak zarucnfch naroku Objednatele vuci Zhotoviteli. 9. Je- Ii vada zpusobena zavinenfm Zhotovitele nebo jeho pracovnfku, je Zhotovitel krome toho povinen uhradit objednateli pi'fslusnou skodu. 10.0bjednatel muze pozadovat od Zhotovitele nahradu nakladu za odstranenf vady take bez pi'edchozf vyzvy a stanovenf Ihuty, pokud je odstranenf vady ve vei'ejnem zajmu, pokud je

KUPNI SMLOUVA. uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva")

KUPNI SMLOUVA. uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik) (dale jen,,smlouva) KUPNI SMLOUVA uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva") SMLUVNISTRANY Kupujfci: Stredni prumyslova skola stavebni, Plzen,

Více

1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem obrany CR

1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem obrany CR SMLOUVA 0 OiLO die 2886 a nasi. zak. c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk Smluvni strany: 1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Dobřejovice se sídlem: Na Návsi

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: OIV/61984/Krj/2012 POČET LISTŮ DOPISU: 4 POČET PŘÍLOH DOPISU: 5

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: DIČ: číslo účtu: zastoupen: Objednatel: Obec Zlonín se sídlem: Zlonín 8, 250 64 Zlonín IČ: 00 24 10 67 číslo účtu: zastoupena: starostou

Více

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni ., KUPNf SMLOUVA UVN Doru~eno: 11.09.2014 3969/2014-uVN l1aty:21 druh: p~11ohy: Ii/BY: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 Smluvnf strany: uvnses566daba5 #? Ustredni vojenska nemocnice

Více

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice"

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice SMLOUVA O DILO Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice" uzavfend podle 536 a ndsledujicich zdkona c. 513/1991 Sb. obchodniho zdkoniku ve zneni

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

KUPNf SMLOUVA. II. Doba a misto plneni

KUPNf SMLOUVA. II. Doba a misto plneni KUPNf SMLOUVA Smluvnf strany: Ustfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prfspevkova organizace zrfzena Ministerstvem obrany er se sfdlem: U Vojenske nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

Smlouva o dílo. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným se sídlem : Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

Smlouva o dílo. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným se sídlem : Křižíkova 2393, 415 01 Teplice Smlouva o dílo Číslo smlouvy objednatele: OLP/1439/2013 Číslo smlouvy zhotovitele: 17010441 uzavřená v souladu s 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka Veřejná zakázka zadaná jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E S M LO U V A O DÍ LO uzavřená podle paragrafu 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník - v platném znění (dále jen "občanského zákoníku") S M L U V N Í S T R A N Y O b j e d n a t e l :

Více