Pfiloha c. 5 k vyhlasce c. 410/2009 Sb Priloha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pfiloha c. 5 k vyhlasce c. 410/2009 Sb Priloha"

Transkript

1 Pfiloha c. 5 k vyhlasce c. 410/2009 Sb Priloha UZEMNJ SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCJ, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI iodnotka: 1C: v-tat/ Pravni forma: Organ vefejne moci - taty Pfedmet cinnosti: vefejna sprava Sestaveno k (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni: :52 rormace podle 7 odst 3 zakona (TEXT) :'.--,!Ka nema informace o omezeni nebo ukonceni sve cinnosti v dohledne budoucnosti. for.'->iace podle 7 odst 4 zakona (TEXT) -;lnet podnikani nebo jine cinnosti nenastala Zpresneni verneho zobrazeni. -iht'^eni vypovidaci schopnosti ucetni zaverky nenastalo.. -itcrmace podle 7 odst 5 zakona (TEXT)., etni metody 'ovani dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku. vecen v ucetnictvi v poftzovacich cenach analyticky die polozek. ceny k rpodeji je ocenen(precenen) realnou hodnotou(znalcem). juhodoby nehmotny a hrnotny majetekfhmotny od porizovaci ceny jo 4O OOO - Kc s dobou pouzitelnosti delsi nez 1 rok,nehmotny od - ::? 6OOOO Kc )je veden na uctech tridy 01,02 souvztazne s ucty tridy '.., i/ nehmotny dlouhodoby majetek(do porizovaci ceny 7 Kc doba -.s:: je delsi nez jeden rok)je veden na podrozvahovych uctech. >cbny hmotny dlouhodoby majetekfdo pofizovbaci cenysooo.- Kc.doba.? je delsi nez jeden rok)je veden na podrozvahovych uctech. -:.. uctovany zpusobem B. ;avky 90 dni po splatnosti 'ucetni jednotka vytvari opravne polozky.. -,,: ^cetnich metod stanovenych zakonem o ucetnictvi maji vliv na zavazky financni situaci a vysledek hospodafeni ucetni jednotky nejsou. L.-den rok) je veden na podrozvahovych uctech.ostatni drobny hmotny,\-:-i inajetekfdo porizovaci ceny 3 - Kc doba pouzitelnosti delsi nez 1 rok) -^ nodrozvahovych uctech -:i; uctovany zpusobem B. - -:a,/ky 9O dni po splatnosti ucetni jednotka vytvari opravne polozky. -A ucetnich metod stanovenych zakonem o ucetnictvi majici vliv na majetek - 'itiancni situaci a vysledek hospodafeni ucetni jednotky nejsou -.' jeden rok) je veden na podrozvahovych uctech.ostatni drobny hmotny : ;uv -najetek)do porizovaci ceny 3.- Kc doba pouzitelnosti je delsi nez 1 rok) a oodrozvahovych uctech Zasoby jsou uctovany zpusobem B. ; ;;-^ky 90 dni po splatnosti ucetni jednotka vytvari opravne polozky. '! ucetnich metod stanovenych zakonem o ucetnictvi majici vliv na majetek a zavazky. - \\7iC. a vysledek financni situaci a vysledek hospodareni ucetni jednotky nejsou. Sestaveno k (v Kc. s pfesnosti na dve desetinna mista) 1C Stranka 1 z 1

2 Pfiloha UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTl. jcdnotka: 1C: sc:aty Pravni forma: Organ vefejne moci S'-taty Pfedmet cinnosti: verejna sprava Sestaveno k (v Kc. s pfesnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni: :28:52 :ormace podle 7 odst. 5 zakona o stavu uctu v knize podrozvahovych uctu l',-,bny dionhodoby nehmotny majetek -:mnny alouhodoby hmotny majetek,! -!?e''r pohledavky a zavazky. --z-.-r.l- ponledavky -izi-ru- zavazky Nazev polozky,,:,-;,'!tine pohledavky z duvodu uzivani majetku jtnou osobou -:- inoe podminene pohledavky z duvodu uplatneho uzivani majetku jinou osobou ouhodnbe podminene pohledavky z duvodou uplatneho uzivani msjetku jinou osobou -: -. ;.;oe oodminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou na zaklade smiouvy o....'i:obe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou na zaklade smiouvy H:- ) :ooe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou z jinych duvodu _. ".r.iobe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou z jinych duvodu di'm pudminene pohledavky - -, i::be podnrnene pohledavky ze smluv o prodeji dlouhodobeho majetku..i:":;i.,'obe podminene pohledavky ze smluv o prodeji dlouhodobeho majetku -,--. :^i3c podminene pohledavky z jinych smluv 1.;dobe podminene pohledavky z jinych smluv.iikidonfc podminene pohledavky z nastroju spolufmancovanych ze zahranici :icbe podminene pohledavky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici --itkodobd podminene pohledavky ze vztahu k jmym zdrojurrt....j^bd podminene pohledavky ze vztahu k jinym zdrojum i'- ';;;ohe podminene uhrady pohledavek z prijatych zajistenf. '\,.j;) je podmmene uhrady pohledavek z pnjatych zajisteni -.-' -j;:-)i}f podminene pohledavky ze soudnich spoiu. spravnich fizeni a jtnych rizeni,,u!-,otjqbe podminene pohledavky ze soudmch sporu spravnich fizeni a jinych fizeni : >-'nene zavszky z duvodu uzivani ciziho majetku - clube podminene zavazky T operativniho leasmgu., '^jcjbe podminene zavazky z operativniho leasmgu i>-c:.'.:be podminene zavazky z fmancniho leasmgu.,nc;,(ii)be ptidmmpne zavazky z fmancniho leasmgu - -. lone podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku na zaklade smiouvy o vypujcce u't.dobe podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku na zaklade smiouvy o vypujcc -'MJ3i:e Dodminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku nebo jeho pfevzeti z jinych duv,.. cdobe podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku nebo jeho pfevzeti z jinych du. s r^anvnene zavazky - :.-..ioce oodminene zavazky ze smluv o porizeni dlouhodobeho majetku -i.nodoce podminene zavazky ze smluv o pofizeni dlouhodobeho majetku.:., _:_.::e padminene zavazky z jinych smluv :. hi;; lobe podmmene zavazky z jinych smluv Podrozvahovy ucet UCETNJ OBDOBi BEZNE MINULE Sesfaveno k: (v Kc. s presnosti na dve desetinna mistai 1C Stianka 1 z 2

3 Pnloha UZEMNJ SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONO SOUDRZNOSTl Jcetni jednotka: 1C: Nazev: Vsetaty Pravni forma: Organ vefejne moci Sidlo: Vsetaty Pfedmet cinnosti: vefejna sprava Sestaveno k: fv Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni: :28:52 \A. Informace podle 7 odst. 5 zakona o stavu uctu v knize podrozvahovych /ch uctu Cislo iclozky Nazev polozky Kratkodobe podminene zavazky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici Dlouhodobe podminene zavazky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici Kratkodobe podminene zavazky vyplyvajici z pravnich pfedpisu a dalsi cinnosti moci zakonodarn 978 Dlouhodobe podminene zavazky vyplyvajici z pravnich pfedpisu a dalsi cinnosti moci zakonodar 979 Kratkodobe podminene zavazky z poskytnutych garanci jednorazovych Dlouhodobe podminene zavazky z poskytnutych garanci jednorazovych Kratkodobe podminene zavazky z poskytnutych garanci ostatnich Dlouhodobe podminene zavazky z poskytnutych garanci ostatnich Kratkodobe podminene zavazky ze soudnich sporu. spravnich fizeni a jinych fizeni Dlouhodobe podminene zavazky ze soudnich sporu. spravnich fizeni a jinych fizeni Vyrovnavaci ucty Ostatni kratkodoba podminena aktiva Ostatni dlouhodoba podminena aktiva Ostatni kratkodoba podminena pasiva Ostatni dlouhodoba podminena pasiva Vyrovnavaci ucet k podrozvahovym uctum Podrozvahovy licet OCETNi OBDOBI BEZNE MINULE ,92 Seslaveno k: (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) 1C: Stranka: 2 z 2

4 Pfiloha UZEMNi SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCJ, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTt. jednotka: 1C: se:aty Pravni forma: Organ vefejne moci 'setaty Pfedmet cinnosti: vefejna sprava Sestaveno k (v Kc, s presnosti na dve desetmna mista) Okamzik sestavcni: :53 iformace podle 18 odst. 1 pism. c) zakona Nazev polozky UCETNJ OBDOBJ BEZNE MINULE i?.t-e za^azky pojistneho na socialnim zabezpeceni a prispevku na statni politiku zamestnanosti , : Tne zavazky verejneho zdravotniho pojisteni !.CGv.ine danove nedoplatky u mistne pfislusny'ch fmancnich organu Sestaveno k (v Kc. s pfesnosti na dve desetmna mista) 1C Stianka 1 z 1

5 Prfloha UZEMNJ SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNl' RADY REGIONU SOUDRZNOSTL lednotka: 1C: ?etaty Pravni forma: Organ vefejne moci setaty Pfedmet cinnosti: vefejna sprava Sestaveno k (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni: :53,-irormace podle 19 odst 5 pism. a) zakona (TEXT) rcno'ka sestavuje fadnou ucetni zaverku k 31.12,t.j k rozvahovemu =r nzaviraji ucetni knihy a krome toho sestavuje mezitimni ucetni zaverky '- -^j dm kalendafniho ctvrtleti. -'enlace podle 19 odst. 5 pism. b) zakona (TEXT) - skutecnostech,ktere jako nejiste podminky ci situace existovaly ke konci no ctne a jejichz dusledky meni vyznamnym zpusobem pohled na financni otky Nejsou. i'ormace podle 66 odst. 6 (TEXT) o orevodech vlastnictvi k namovitostem podanych na navrh, kalastru nemovltosti.ktere k datu sestaveni zaverky nebyly podany: Nejsou 'ormace podle 66 odst 8 (TEXT) Sestaveno k (v Kc s pfesnosti na dve desetinna mista) 1C Stranka 1 z 1

6 Pfiloha UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNJ RADY REGIONU SOUDRZNOSTl jednotka: 1C: ^t-taty Pravni forma: Organ vefejne moci --taty Pfedmet cinnosti: vefejna sprava Sestaveno k (v Kc, s presnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni: :28:53 Nazev polozky SU UCETNJ OBDOBi BEZNE MINULE --,'."u'.' u-'em zajistene zajistovacim prevodem aktiva :hy Lieimych papiru zajistene prevodem peneznich prostfedku 364 ii-'j aktivr se soucasne sjednanytn zpetnym nakupem 364..:;?.Kt",^ se soucasne sjednanym zpetnym prodejem Sestaveno k (v Kc. s presnosti na dve desetinna mista) 1C: Stianka 1 2 1

7 Priloha UZEMNJ SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONO SOUDRZNOSTI icdnotka: 1C: '-etaty Pravni forma: Organ vefejne moci. setaty Predmet cinnosti: vefejna sprava Seslaveno k (v Kc. s pfesnosti na due desetinna mista) Okamziksestaveni: :28:53 infonnace k polozkain rozvahy "C.1.1. Jmeni ucetni jednotky" a "C.I.3. Transfery na pofizeni diouhodobeho majetku" Nazev poloiky UCETNI OBDOBi BE2NE MINULE :-" ^:a.;u transferu na ponzeni diouhodobeho majetku za bezne ucetni obdobi 0 00 transfers na ponzeni diouhodobeho maietku ve vecne a casove souvislosti Sestaveno k (v Kc. s pfesnosti na dve desetinna mista) 1C Stranka 1 2 1

8 Pfiloha UZEIWNJ SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCl', REGIONALNJ RADY REGIONO SOUDRZNOSTl jednotka: 1C: s=taty Pravni forma: Organ vefejne moci setaty Pfedmet cinnosti: verejna sprava Sestaveno k (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mfsta) Okamzik sestaveni: :28:53 ;-J'jcet jednotlivych veci a souboru majetku nebo seznam tohoto majetku (CISLO A TEXT) ;-i-<ova vymera lesnich pozemku s lesnim porostem (CISLO).'/se oceneni celkove vymery lesnich pozemku s lesnim porostem ve vysi 57 Kc/m2 {CISLO '/mera lesnich pozemku s lesnim porostem ocenenych jinym zpusobem (CISLO),se oceneni lesnich pozemku s lesnim porostem ocenenych jinym zpusobem (CISLO) '' Limerna vyse oceneni vymery lesnich pozemku s lesnim porostem ocenenych jinym zpus 'omentar k oceneni lesnich pozemku jinym zpusobem (CISLO A TEXT) Sestaveno k (v Kc. s pfesnosti na dve desetinna mista) 1C Sttanka. 1 z 1

9 Pffloha UZEMNJ SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNJ RADY REGIONU SOUDRZNOST1 lednotka: 1C: seiat>/ Pravni forma: Organ vefejne moci setaty Pfedmet cinnosti: vefejna sprava oplnujici informace k polozkam rozvahy Sestaveno k: (v Kc, s presnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni: :28:54 - Ooplnujici informace Castka 0 Sestaveno k (v Kc. s presnosti na dve desetinna mista) It Stranka 1 z 1

10 Pfiloha UZEMNf SAIMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCJ, REGIONALNI RADY REGIONO SOUDR2NOST).ijcdnotka: 1C: setaty Pravni forma: Organ vefejne moci setaty Predmet cinnosti: vefejna sprava Sestaveno k (v Kc, s presnosti na dve desetinna mista) Okamziksestaveni: :28:54 joplhujici informace k polozkam vykazu zisku a ztraty - Doplnujici informace Castka 1 Sestaveno k (v Kc. s pfesnosti na dve desetinna mista) 1C Stranka 1 z 1

11 Priloha UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVA2KY OBCJ, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTt, jednotka: 1C: 'setaty Pravni forma: Organ vefejne moci -etaty Pfedmet cinnosti: verejna sprava Sestaveno k (v Kc, s presnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni: :28:54 toplhujici informace k polozkam prehledu o peneznich tocich Doplnujici informace Castka 1 Sestaveno k {v Kc. s presnosti na dve desetinna misla) 1C Stranka 1 z 1

12 Pffloha UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGlONALNl RADY REGIONU SOUDRZNOST1 jcdnotka: 1C: setaty Pravni forma: Organ verejne moci -etaty Pfedmet cinnosti: vefejna sprava Sestaveno k (v Kc. s presnosti na dve desetinna mista} Okamziksestaveni: :54 oplnujici informace k polozkam pfehledu o zmenach vlastniho kapitalu Doplnujici informace Castka Sesfaveno/< (v Kc. s presnosti na dve desetinna mista) 1C Stranka 1 z 1

13 Pfiloha Fond kulturnich a socialnich potfeb UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI njednotka: 1C: setaty Pravni forma: Organ verejne moci ~etaty Pfedmet cinnosti: vefejna sprava Sestaveno k (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni: :28:55.olnujici informace k fondum ucetni jednotky Polozka BEZNE UCETNI OBDOBI Ses(ave/>o k: (v Kc s pfesnosti na dve desetinna mista) 1C Stranka 1 z 1

14 Pfiloha Rezervni fond UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNJ RADY REGIONU SOUDRZNOSTI jednotka: 1C: Vsetaty Pravni forma: Organ vefejne moci setaty Pfedmet cinnosti: vefejna sprava Sestaveno k (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista} Okamzik sestaveni: M-,,0,, Polozka BEZNE UCETNI OBDOBi Sestaveno k (vKc s presnosti na dve desetinna mista) 1C Stranka 1 z 1

15 Pfiloha Investicni fond UZEMNi SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCJ, REGIONALNI RADY REGIONl) SOUDR2NOSTI jednotka: 1C: se'.aty Pravni forma: Organ vefejne moci?etaty Pfedmet cinnosti: verejna sprava Sestaveno k (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni: :55 Polozka BEZNE UCETNI OBDOBI Sestaveno k (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) 1C Stranka 1 z 1

16 Pfiloha Ostatni fondy UZEMNi SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCJ, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI j-mjednotka: 1C: '... '=etaty Pravni forma: Organ vefejne moci 'I-,/setaty Pfedmet cinnosti: vefejna sprava Sestaveno k (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni: :28:55 joptnujici informace k fondum licetni jednotky Polozka BEZNE UCETNI Nazev OBDOBJ ;..r-..-c;-; sta^1 fondu k 1 1 i jih;i tondu 0 00 ei., v > nospcdareni z rninulych let Hey bezneho roku ktere ne sou urceny k vyuziti v beznem roce > e.:.jy prostredku z rozpoctu behem roku do ucelovych peneznich fondu ;:3:-i! t.'qrba fondu 0 00 jiponi fondu f "?.."; s:a.' fondu Ses(ave/7o k (v Kc. s pfesnosti na dve desetinna mista) 1C' Stranka 1 z 1

17 Priloha Stavby UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI -..jednotka: 1C: setaty Pravni forma: Organ vefejne moci -eta'y Pfedmet cinnosti: vefejna sprava Sestaveno k: (v Kc. s presnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni: :56 -. plnujici informace k polozce,,a.ii.3. Stavby" vykazu rozvahy -la.ijy V-j.e domy a bytove jednotky :,ujuuy pro sluzby obyvatelslvu Nazev polozky : -? "ehytove domy a nebytove jednotky ' -,,mrtace a verejne osvetlem 1 ;-,- -zpnyrske site.'- -rn, ^tauby BRUTTO , ,45 UCETNI OBDOBI BEZNE KOREKCE NETTO , , MINULE ,45 Sestaveno K (v Kc. s presnosti na dve desetinna mista),c * '

18 Pfiloha UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY. SVAZKY OBCI. REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOST! Ucetni jednotka: 1C: Nazev; Vsetaty Pravni forma: Organ vefejne moci Sidlo: Vsetaty Pfedmet cinnosti: vefejna sprava K. Doplnujici informace k poskytnutym garancim K.1. Doplhujici informace k poskytnutym garancim jednorazovym Sestaveno k: (v Kc. s pfesnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni: !C ucetni Nazev ucetni Jednotky - veritele 1C ucetni Nazev ucetni Jednotky - dluznika Datum Nominalni hodnota Datum plneni Vyse plneni Celkova vyse Druh jednotky - jednot. - poskytnuti zajistene rucitelem v rucitelem v danem plneni rucitelem od dluhov. veritele dluznika garance pohlededavky danem roce roce poskytnuti garance nastroje Pfiloha K1 Sestaveno k fvKc s pfesnosti na dve desetinna mista) Ucetni jednotka Vsetaty 1C' Stranka 1 z 1

19 Priloha UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY. SVAZKY OBCI. REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI Ucetni jednotka: 1C: Nazev: Vsetaty Pravni forma: Organ verejne rncci Sidlo: Vsetaty Pfedmet cinnosti: vefejna sprava K. Doplnujici informace k poskytnutym garancim K.2. Doplnujici informace k poskytnutym garancim ostatnim Sestaveno k (v Kc s presnosti na dve desetinna mista) Okamziksestaveni: :2857 1C ucetni Nazev ucetni jednotky - veritele 1C ucetni Nazev ucetni jednotky - diuznika Datum Nominalni hodnota Datum plneni Vyse plneni Celkova vyse Druh jednotky- jednot. - poskytnuti zajistene rucitelem v rucitelem v danem plneni rucitelem od dluhov. veritele diuznika garance pohlededavky danem roce roce poskytnuti garance nastroje Priloha K 2 Sestaveno k (v Kc, s presnosti na dve desetinna mista) Ucetni lednotka Vsetaty 1C Stranka 1 2 1

20 Pnloha Pozemky UZEMNJ SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNJ RADY REGIONO SOUDRZNOSTI v.nijednotka: 1C: setaty Pravni forma: Organ vefejne moci,. setaty Pfedmet cinnosti: vefejna sprava Sestaveno k (v Kc, s presnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni: :28 56 ~)oplnujici informace k polozce,,a.ii.1. Pozemky" vykazu rozvahy ; Nazev polozky UCETNJ OBDOBi -'>.> BEZNE MINULE BRUTTO KOREKCE NETTO --.-en^y , , ,50 Sestaveno k (v Kc. s presnosti na dve desetinna mista) /C Stranka 1 z 1

21 Pfiloha UZEMNJ SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONO SOUDRZNOSTl jednotka: 1C: setaty Pravni forma: Organ vefejne moci >etaly Pfedmet cinnosti; vefejna sprava Sestaveno k (v Kc, s presnosti na dve desetinna mi'sta) Okamzik sestaveni: :28:56 informace k polozce,,a.ii.4. Naklady z preceneni realnou hodnotou" vykazu zisku a ztraty Nazev polozky UCETNJ OBDOBJ BEZNE MINULE -,;.icly z preceneni realnou hodnotou 0 00.,c.-, z preceneni realnou hodnotou rnajetku urceneho k prode i podle 64 I"" r-aklady z pieceneni realnou hodnotou 0 00 Sestaveno k (v Kc. s presnosti na dve desetinna mista) 1C Stranka : 1 2 1

22 Pnloha UZEIWNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTl jednotka: 1C: : ; setaty Pravni forma: Organ vefejne moci setaty Pfedmet cinnosti: verejna sprava Sestaveno k (v Kc, s presnosti na dve desetinna mista) Okamziksestaveni: :56 nujici informace k polozce,,b.ii.4. Vynosy z pfeceneni realnou hodnotou" vykazu zisku a ztraty Nazev polozky UCETNJ OBDOBi BEZN MINULE,'.:,Sj 7 prereneni realnou hodnotou i.-, 7 preceneni realnou hodnotou majetku urceneho k prodeji podle 64.v -y^osy z preceneni realnou hodnotou Sestaveno k (v Kc. s pfesnosti na dve desetinna mista) 1C Stranka 1 z 1

23 Pfiloho UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI Ucetnijednotka: 1C: Nazev: Vsetaty Pravni forma: Organ verejne moci Sidlo: Vsetaty Pfedmet cinnosti: vefejna sprava L. Doplnujici informace o projektech partnerstvi verejneho a soukromeho sektoru Sestaveno k (v Kc. s pfesnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni: Priloha L Sestaveno k (v Kc. s pfesnosti na dve desetinna mista) Ucetnijednotka Vsetaty ic Stranka 1 z 1

24 Priloha LJZEMNi SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCJ, REGIONALNI' RADY REGIONU SOUDRZNOSTl nt jednotka: 1C: ,/setaty Pravni forma: Organ vefejne moci - seraty Pfedmet cinnosti: vefejna sprava Sestaveno k (v Kc. s presnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni: :28:57,,irujici mformace k polozce vykazu zisku a ztraty,,a.i.13. Mzdove naklady" Nazev polozky Mzdovy naklad Podil mzd. nakladu na jedn. Podil mzd. nakladu na jedn. pracovnika (prepocteny stav) pracovnika (pfepocteny stav) v pracov. a sluzeb. pomeru mimo pracov. a sluzeb. pomer Bezne uc. obd. Minule uc. obd. Bezne uc. obd. Minul. uc. obd. B zne uc. obd. Minul. uc. obd. : TV A-cnestnancu v pracovnim pomeru v.'"' platy ' hiazene refundace jinym orgamzacirn} - itni osobni vyda e \u statni moci a nekterych organu 0 00 : eny cienu zastupitelstev obci a kraju pntr..,;.:::e ' : ; p atby za provedenou praci jinde nezafazene /.^nahrady.- ij., mezd - dobe nemoci Sesfaveno k (v Kc, s presnosti na dve desetinna mista) 1C Stranka. 1 z 1

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2015 08:08:59 Název účetní jednotky: Městys Havlíčkova Borová Sídlo: Náměstí 278 582 23

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843 PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00248843 Název: Město Počátky Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00577014 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Vyšní Lhoty Účetní

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Kralupy nad Vltavou Sídlo účetní jednotky - ulice,čp

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2014 IČO: 00252638 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 69610088 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dobrovolný svazek

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 67728201 Sdružení obcí Syrákov se sídlem v Liptále Liptál čp. 331, 756 31 Liptál sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 277983 Obec Jívka Jívka čp. 42, 542 13 Jívka sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00303763 Obec Halenkov Halenkov čp. 655, 756 03 Halenkov sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00288586 Obec Otaslavice Otaslavice čp. 343, 798 06 Otaslavice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00576883 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Horní Tošanovice

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2014 IČO: 70968721 Název: Mikroregion Strážiště Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena změnit

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis.

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis. A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti ani PO. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00283738 Název: Obec Vrbice Sídlo: Vrbice čp. 89, 691 09 Vrbice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. A.2. Informace podle

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00304051 Název: Obec Liptál Sídlo: Liptál čp. 331, 756 31 Liptál A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava Nejsou

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70983160 Mateřská škola Libošovice Libošovice čp. 1, 507 42 Libošovice sestavený k 312013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2015 IČO: 00252638 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě

Více