Pfiloha c. 5 k vyhlasce c. 410/2009 Sb Priloha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pfiloha c. 5 k vyhlasce c. 410/2009 Sb Priloha"

Transkript

1 Pfiloha c. 5 k vyhlasce c. 410/2009 Sb Priloha UZEMNJ SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCJ, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI iodnotka: 1C: v-tat/ Pravni forma: Organ vefejne moci - taty Pfedmet cinnosti: vefejna sprava Sestaveno k (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni: :52 rormace podle 7 odst 3 zakona (TEXT) :'.--,!Ka nema informace o omezeni nebo ukonceni sve cinnosti v dohledne budoucnosti. for.'->iace podle 7 odst 4 zakona (TEXT) -;lnet podnikani nebo jine cinnosti nenastala Zpresneni verneho zobrazeni. -iht'^eni vypovidaci schopnosti ucetni zaverky nenastalo.. -itcrmace podle 7 odst 5 zakona (TEXT)., etni metody 'ovani dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku. vecen v ucetnictvi v poftzovacich cenach analyticky die polozek. ceny k rpodeji je ocenen(precenen) realnou hodnotou(znalcem). juhodoby nehmotny a hrnotny majetekfhmotny od porizovaci ceny jo 4O OOO - Kc s dobou pouzitelnosti delsi nez 1 rok,nehmotny od - ::? 6OOOO Kc )je veden na uctech tridy 01,02 souvztazne s ucty tridy '.., i/ nehmotny dlouhodoby majetek(do porizovaci ceny 7 Kc doba -.s:: je delsi nez jeden rok)je veden na podrozvahovych uctech. >cbny hmotny dlouhodoby majetekfdo pofizovbaci cenysooo.- Kc.doba.? je delsi nez jeden rok)je veden na podrozvahovych uctech. -:.. uctovany zpusobem B. ;avky 90 dni po splatnosti 'ucetni jednotka vytvari opravne polozky.. -,,: ^cetnich metod stanovenych zakonem o ucetnictvi maji vliv na zavazky financni situaci a vysledek hospodafeni ucetni jednotky nejsou. L.-den rok) je veden na podrozvahovych uctech.ostatni drobny hmotny,\-:-i inajetekfdo porizovaci ceny 3 - Kc doba pouzitelnosti delsi nez 1 rok) -^ nodrozvahovych uctech -:i; uctovany zpusobem B. - -:a,/ky 9O dni po splatnosti ucetni jednotka vytvari opravne polozky. -A ucetnich metod stanovenych zakonem o ucetnictvi majici vliv na majetek - 'itiancni situaci a vysledek hospodafeni ucetni jednotky nejsou -.' jeden rok) je veden na podrozvahovych uctech.ostatni drobny hmotny : ;uv -najetek)do porizovaci ceny 3.- Kc doba pouzitelnosti je delsi nez 1 rok) a oodrozvahovych uctech Zasoby jsou uctovany zpusobem B. ; ;;-^ky 90 dni po splatnosti ucetni jednotka vytvari opravne polozky. '! ucetnich metod stanovenych zakonem o ucetnictvi majici vliv na majetek a zavazky. - \\7iC. a vysledek financni situaci a vysledek hospodareni ucetni jednotky nejsou. Sestaveno k (v Kc. s pfesnosti na dve desetinna mista) 1C Stranka 1 z 1

2 Pfiloha UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTl. jcdnotka: 1C: sc:aty Pravni forma: Organ vefejne moci S'-taty Pfedmet cinnosti: verejna sprava Sestaveno k (v Kc. s pfesnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni: :28:52 :ormace podle 7 odst. 5 zakona o stavu uctu v knize podrozvahovych uctu l',-,bny dionhodoby nehmotny majetek -:mnny alouhodoby hmotny majetek,! -!?e''r pohledavky a zavazky. --z-.-r.l- ponledavky -izi-ru- zavazky Nazev polozky,,:,-;,'!tine pohledavky z duvodu uzivani majetku jtnou osobou -:- inoe podminene pohledavky z duvodu uplatneho uzivani majetku jinou osobou ouhodnbe podminene pohledavky z duvodou uplatneho uzivani msjetku jinou osobou -: -. ;.;oe oodminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou na zaklade smiouvy o....'i:obe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou na zaklade smiouvy H:- ) :ooe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou z jinych duvodu _. ".r.iobe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou z jinych duvodu di'm pudminene pohledavky - -, i::be podnrnene pohledavky ze smluv o prodeji dlouhodobeho majetku..i:":;i.,'obe podminene pohledavky ze smluv o prodeji dlouhodobeho majetku -,--. :^i3c podminene pohledavky z jinych smluv 1.;dobe podminene pohledavky z jinych smluv.iikidonfc podminene pohledavky z nastroju spolufmancovanych ze zahranici :icbe podminene pohledavky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici --itkodobd podminene pohledavky ze vztahu k jmym zdrojurrt....j^bd podminene pohledavky ze vztahu k jinym zdrojum i'- ';;;ohe podminene uhrady pohledavek z prijatych zajistenf. '\,.j;) je podmmene uhrady pohledavek z pnjatych zajisteni -.-' -j;:-)i}f podminene pohledavky ze soudnich spoiu. spravnich fizeni a jtnych rizeni,,u!-,otjqbe podminene pohledavky ze soudmch sporu spravnich fizeni a jinych fizeni : >-'nene zavszky z duvodu uzivani ciziho majetku - clube podminene zavazky T operativniho leasmgu., '^jcjbe podminene zavazky z operativniho leasmgu i>-c:.'.:be podminene zavazky z fmancniho leasmgu.,nc;,(ii)be ptidmmpne zavazky z fmancniho leasmgu - -. lone podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku na zaklade smiouvy o vypujcce u't.dobe podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku na zaklade smiouvy o vypujcc -'MJ3i:e Dodminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku nebo jeho pfevzeti z jinych duv,.. cdobe podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku nebo jeho pfevzeti z jinych du. s r^anvnene zavazky - :.-..ioce oodminene zavazky ze smluv o porizeni dlouhodobeho majetku -i.nodoce podminene zavazky ze smluv o pofizeni dlouhodobeho majetku.:., _:_.::e padminene zavazky z jinych smluv :. hi;; lobe podmmene zavazky z jinych smluv Podrozvahovy ucet UCETNJ OBDOBi BEZNE MINULE Sesfaveno k: (v Kc. s presnosti na dve desetinna mistai 1C Stianka 1 z 2

3 Pnloha UZEMNJ SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONO SOUDRZNOSTl Jcetni jednotka: 1C: Nazev: Vsetaty Pravni forma: Organ vefejne moci Sidlo: Vsetaty Pfedmet cinnosti: vefejna sprava Sestaveno k: fv Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni: :28:52 \A. Informace podle 7 odst. 5 zakona o stavu uctu v knize podrozvahovych /ch uctu Cislo iclozky Nazev polozky Kratkodobe podminene zavazky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici Dlouhodobe podminene zavazky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici Kratkodobe podminene zavazky vyplyvajici z pravnich pfedpisu a dalsi cinnosti moci zakonodarn 978 Dlouhodobe podminene zavazky vyplyvajici z pravnich pfedpisu a dalsi cinnosti moci zakonodar 979 Kratkodobe podminene zavazky z poskytnutych garanci jednorazovych Dlouhodobe podminene zavazky z poskytnutych garanci jednorazovych Kratkodobe podminene zavazky z poskytnutych garanci ostatnich Dlouhodobe podminene zavazky z poskytnutych garanci ostatnich Kratkodobe podminene zavazky ze soudnich sporu. spravnich fizeni a jinych fizeni Dlouhodobe podminene zavazky ze soudnich sporu. spravnich fizeni a jinych fizeni Vyrovnavaci ucty Ostatni kratkodoba podminena aktiva Ostatni dlouhodoba podminena aktiva Ostatni kratkodoba podminena pasiva Ostatni dlouhodoba podminena pasiva Vyrovnavaci ucet k podrozvahovym uctum Podrozvahovy licet OCETNi OBDOBI BEZNE MINULE ,92 Seslaveno k: (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) 1C: Stranka: 2 z 2

4 Pfiloha UZEMNi SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCJ, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTt. jednotka: 1C: se:aty Pravni forma: Organ vefejne moci 'setaty Pfedmet cinnosti: vefejna sprava Sestaveno k (v Kc, s presnosti na dve desetmna mista) Okamzik sestavcni: :53 iformace podle 18 odst. 1 pism. c) zakona Nazev polozky UCETNJ OBDOBJ BEZNE MINULE i?.t-e za^azky pojistneho na socialnim zabezpeceni a prispevku na statni politiku zamestnanosti , : Tne zavazky verejneho zdravotniho pojisteni !.CGv.ine danove nedoplatky u mistne pfislusny'ch fmancnich organu Sestaveno k (v Kc. s pfesnosti na dve desetmna mista) 1C Stianka 1 z 1

5 Prfloha UZEMNJ SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNl' RADY REGIONU SOUDRZNOSTL lednotka: 1C: ?etaty Pravni forma: Organ vefejne moci setaty Pfedmet cinnosti: vefejna sprava Sestaveno k (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni: :53,-irormace podle 19 odst 5 pism. a) zakona (TEXT) rcno'ka sestavuje fadnou ucetni zaverku k 31.12,t.j k rozvahovemu =r nzaviraji ucetni knihy a krome toho sestavuje mezitimni ucetni zaverky '- -^j dm kalendafniho ctvrtleti. -'enlace podle 19 odst. 5 pism. b) zakona (TEXT) - skutecnostech,ktere jako nejiste podminky ci situace existovaly ke konci no ctne a jejichz dusledky meni vyznamnym zpusobem pohled na financni otky Nejsou. i'ormace podle 66 odst. 6 (TEXT) o orevodech vlastnictvi k namovitostem podanych na navrh, kalastru nemovltosti.ktere k datu sestaveni zaverky nebyly podany: Nejsou 'ormace podle 66 odst 8 (TEXT) Sestaveno k (v Kc s pfesnosti na dve desetinna mista) 1C Stranka 1 z 1

6 Pfiloha UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNJ RADY REGIONU SOUDRZNOSTl jednotka: 1C: ^t-taty Pravni forma: Organ vefejne moci --taty Pfedmet cinnosti: vefejna sprava Sestaveno k (v Kc, s presnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni: :28:53 Nazev polozky SU UCETNJ OBDOBi BEZNE MINULE --,'."u'.' u-'em zajistene zajistovacim prevodem aktiva :hy Lieimych papiru zajistene prevodem peneznich prostfedku 364 ii-'j aktivr se soucasne sjednanytn zpetnym nakupem 364..:;?.Kt",^ se soucasne sjednanym zpetnym prodejem Sestaveno k (v Kc. s presnosti na dve desetinna mista) 1C: Stianka 1 2 1

7 Priloha UZEMNJ SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONO SOUDRZNOSTI icdnotka: 1C: '-etaty Pravni forma: Organ vefejne moci. setaty Predmet cinnosti: vefejna sprava Seslaveno k (v Kc. s pfesnosti na due desetinna mista) Okamziksestaveni: :28:53 infonnace k polozkain rozvahy "C.1.1. Jmeni ucetni jednotky" a "C.I.3. Transfery na pofizeni diouhodobeho majetku" Nazev poloiky UCETNI OBDOBi BE2NE MINULE :-" ^:a.;u transferu na ponzeni diouhodobeho majetku za bezne ucetni obdobi 0 00 transfers na ponzeni diouhodobeho maietku ve vecne a casove souvislosti Sestaveno k (v Kc. s pfesnosti na dve desetinna mista) 1C Stranka 1 2 1

8 Pfiloha UZEIWNJ SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCl', REGIONALNJ RADY REGIONO SOUDRZNOSTl jednotka: 1C: s=taty Pravni forma: Organ vefejne moci setaty Pfedmet cinnosti: verejna sprava Sestaveno k (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mfsta) Okamzik sestaveni: :28:53 ;-J'jcet jednotlivych veci a souboru majetku nebo seznam tohoto majetku (CISLO A TEXT) ;-i-<ova vymera lesnich pozemku s lesnim porostem (CISLO).'/se oceneni celkove vymery lesnich pozemku s lesnim porostem ve vysi 57 Kc/m2 {CISLO '/mera lesnich pozemku s lesnim porostem ocenenych jinym zpusobem (CISLO),se oceneni lesnich pozemku s lesnim porostem ocenenych jinym zpusobem (CISLO) '' Limerna vyse oceneni vymery lesnich pozemku s lesnim porostem ocenenych jinym zpus 'omentar k oceneni lesnich pozemku jinym zpusobem (CISLO A TEXT) Sestaveno k (v Kc. s pfesnosti na dve desetinna mista) 1C Sttanka. 1 z 1

9 Pffloha UZEMNJ SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNJ RADY REGIONU SOUDRZNOST1 lednotka: 1C: seiat>/ Pravni forma: Organ vefejne moci setaty Pfedmet cinnosti: vefejna sprava oplnujici informace k polozkam rozvahy Sestaveno k: (v Kc, s presnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni: :28:54 - Ooplnujici informace Castka 0 Sestaveno k (v Kc. s presnosti na dve desetinna mista) It Stranka 1 z 1

10 Pfiloha UZEMNf SAIMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCJ, REGIONALNI RADY REGIONO SOUDR2NOST).ijcdnotka: 1C: setaty Pravni forma: Organ vefejne moci setaty Predmet cinnosti: vefejna sprava Sestaveno k (v Kc, s presnosti na dve desetinna mista) Okamziksestaveni: :28:54 joplhujici informace k polozkam vykazu zisku a ztraty - Doplnujici informace Castka 1 Sestaveno k (v Kc. s pfesnosti na dve desetinna mista) 1C Stranka 1 z 1

11 Priloha UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVA2KY OBCJ, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTt, jednotka: 1C: 'setaty Pravni forma: Organ vefejne moci -etaty Pfedmet cinnosti: verejna sprava Sestaveno k (v Kc, s presnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni: :28:54 toplhujici informace k polozkam prehledu o peneznich tocich Doplnujici informace Castka 1 Sestaveno k {v Kc. s presnosti na dve desetinna misla) 1C Stranka 1 z 1

12 Pffloha UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGlONALNl RADY REGIONU SOUDRZNOST1 jcdnotka: 1C: setaty Pravni forma: Organ verejne moci -etaty Pfedmet cinnosti: vefejna sprava Sestaveno k (v Kc. s presnosti na dve desetinna mista} Okamziksestaveni: :54 oplnujici informace k polozkam pfehledu o zmenach vlastniho kapitalu Doplnujici informace Castka Sesfaveno/< (v Kc. s presnosti na dve desetinna mista) 1C Stranka 1 z 1

13 Pfiloha Fond kulturnich a socialnich potfeb UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI njednotka: 1C: setaty Pravni forma: Organ verejne moci ~etaty Pfedmet cinnosti: vefejna sprava Sestaveno k (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni: :28:55.olnujici informace k fondum ucetni jednotky Polozka BEZNE UCETNI OBDOBI Ses(ave/>o k: (v Kc s pfesnosti na dve desetinna mista) 1C Stranka 1 z 1

14 Pfiloha Rezervni fond UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNJ RADY REGIONU SOUDRZNOSTI jednotka: 1C: Vsetaty Pravni forma: Organ vefejne moci setaty Pfedmet cinnosti: vefejna sprava Sestaveno k (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista} Okamzik sestaveni: M-,,0,, Polozka BEZNE UCETNI OBDOBi Sestaveno k (vKc s presnosti na dve desetinna mista) 1C Stranka 1 z 1

15 Pfiloha Investicni fond UZEMNi SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCJ, REGIONALNI RADY REGIONl) SOUDR2NOSTI jednotka: 1C: se'.aty Pravni forma: Organ vefejne moci?etaty Pfedmet cinnosti: verejna sprava Sestaveno k (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni: :55 Polozka BEZNE UCETNI OBDOBI Sestaveno k (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) 1C Stranka 1 z 1

16 Pfiloha Ostatni fondy UZEMNi SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCJ, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI j-mjednotka: 1C: '... '=etaty Pravni forma: Organ vefejne moci 'I-,/setaty Pfedmet cinnosti: vefejna sprava Sestaveno k (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni: :28:55 joptnujici informace k fondum licetni jednotky Polozka BEZNE UCETNI Nazev OBDOBJ ;..r-..-c;-; sta^1 fondu k 1 1 i jih;i tondu 0 00 ei., v > nospcdareni z rninulych let Hey bezneho roku ktere ne sou urceny k vyuziti v beznem roce > e.:.jy prostredku z rozpoctu behem roku do ucelovych peneznich fondu ;:3:-i! t.'qrba fondu 0 00 jiponi fondu f "?.."; s:a.' fondu Ses(ave/7o k (v Kc. s pfesnosti na dve desetinna mista) 1C' Stranka 1 z 1

17 Priloha Stavby UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI -..jednotka: 1C: setaty Pravni forma: Organ vefejne moci -eta'y Pfedmet cinnosti: vefejna sprava Sestaveno k: (v Kc. s presnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni: :56 -. plnujici informace k polozce,,a.ii.3. Stavby" vykazu rozvahy -la.ijy V-j.e domy a bytove jednotky :,ujuuy pro sluzby obyvatelslvu Nazev polozky : -? "ehytove domy a nebytove jednotky ' -,,mrtace a verejne osvetlem 1 ;-,- -zpnyrske site.'- -rn, ^tauby BRUTTO , ,45 UCETNI OBDOBI BEZNE KOREKCE NETTO , , MINULE ,45 Sestaveno K (v Kc. s presnosti na dve desetinna mista),c * '

18 Pfiloha UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY. SVAZKY OBCI. REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOST! Ucetni jednotka: 1C: Nazev; Vsetaty Pravni forma: Organ vefejne moci Sidlo: Vsetaty Pfedmet cinnosti: vefejna sprava K. Doplnujici informace k poskytnutym garancim K.1. Doplhujici informace k poskytnutym garancim jednorazovym Sestaveno k: (v Kc. s pfesnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni: !C ucetni Nazev ucetni Jednotky - veritele 1C ucetni Nazev ucetni Jednotky - dluznika Datum Nominalni hodnota Datum plneni Vyse plneni Celkova vyse Druh jednotky - jednot. - poskytnuti zajistene rucitelem v rucitelem v danem plneni rucitelem od dluhov. veritele dluznika garance pohlededavky danem roce roce poskytnuti garance nastroje Pfiloha K1 Sestaveno k fvKc s pfesnosti na dve desetinna mista) Ucetni jednotka Vsetaty 1C' Stranka 1 z 1

19 Priloha UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY. SVAZKY OBCI. REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI Ucetni jednotka: 1C: Nazev: Vsetaty Pravni forma: Organ verejne rncci Sidlo: Vsetaty Pfedmet cinnosti: vefejna sprava K. Doplnujici informace k poskytnutym garancim K.2. Doplnujici informace k poskytnutym garancim ostatnim Sestaveno k (v Kc s presnosti na dve desetinna mista) Okamziksestaveni: :2857 1C ucetni Nazev ucetni jednotky - veritele 1C ucetni Nazev ucetni jednotky - diuznika Datum Nominalni hodnota Datum plneni Vyse plneni Celkova vyse Druh jednotky- jednot. - poskytnuti zajistene rucitelem v rucitelem v danem plneni rucitelem od dluhov. veritele diuznika garance pohlededavky danem roce roce poskytnuti garance nastroje Priloha K 2 Sestaveno k (v Kc, s presnosti na dve desetinna mista) Ucetni lednotka Vsetaty 1C Stranka 1 2 1

20 Pnloha Pozemky UZEMNJ SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNJ RADY REGIONO SOUDRZNOSTI v.nijednotka: 1C: setaty Pravni forma: Organ vefejne moci,. setaty Pfedmet cinnosti: vefejna sprava Sestaveno k (v Kc, s presnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni: :28 56 ~)oplnujici informace k polozce,,a.ii.1. Pozemky" vykazu rozvahy ; Nazev polozky UCETNJ OBDOBi -'>.> BEZNE MINULE BRUTTO KOREKCE NETTO --.-en^y , , ,50 Sestaveno k (v Kc. s presnosti na dve desetinna mista) /C Stranka 1 z 1

21 Pfiloha UZEMNJ SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONO SOUDRZNOSTl jednotka: 1C: setaty Pravni forma: Organ vefejne moci >etaly Pfedmet cinnosti; vefejna sprava Sestaveno k (v Kc, s presnosti na dve desetinna mi'sta) Okamzik sestaveni: :28:56 informace k polozce,,a.ii.4. Naklady z preceneni realnou hodnotou" vykazu zisku a ztraty Nazev polozky UCETNJ OBDOBJ BEZNE MINULE -,;.icly z preceneni realnou hodnotou 0 00.,c.-, z preceneni realnou hodnotou rnajetku urceneho k prode i podle 64 I"" r-aklady z pieceneni realnou hodnotou 0 00 Sestaveno k (v Kc. s presnosti na dve desetinna mista) 1C Stranka : 1 2 1

22 Pnloha UZEIWNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTl jednotka: 1C: : ; setaty Pravni forma: Organ vefejne moci setaty Pfedmet cinnosti: verejna sprava Sestaveno k (v Kc, s presnosti na dve desetinna mista) Okamziksestaveni: :56 nujici informace k polozce,,b.ii.4. Vynosy z pfeceneni realnou hodnotou" vykazu zisku a ztraty Nazev polozky UCETNJ OBDOBi BEZN MINULE,'.:,Sj 7 prereneni realnou hodnotou i.-, 7 preceneni realnou hodnotou majetku urceneho k prodeji podle 64.v -y^osy z preceneni realnou hodnotou Sestaveno k (v Kc. s pfesnosti na dve desetinna mista) 1C Stranka 1 z 1

23 Pfiloho UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI Ucetnijednotka: 1C: Nazev: Vsetaty Pravni forma: Organ verejne moci Sidlo: Vsetaty Pfedmet cinnosti: vefejna sprava L. Doplnujici informace o projektech partnerstvi verejneho a soukromeho sektoru Sestaveno k (v Kc. s pfesnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni: Priloha L Sestaveno k (v Kc. s pfesnosti na dve desetinna mista) Ucetnijednotka Vsetaty ic Stranka 1 z 1

24 Priloha LJZEMNi SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCJ, REGIONALNI' RADY REGIONU SOUDRZNOSTl nt jednotka: 1C: ,/setaty Pravni forma: Organ vefejne moci - seraty Pfedmet cinnosti: vefejna sprava Sestaveno k (v Kc. s presnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni: :28:57,,irujici mformace k polozce vykazu zisku a ztraty,,a.i.13. Mzdove naklady" Nazev polozky Mzdovy naklad Podil mzd. nakladu na jedn. Podil mzd. nakladu na jedn. pracovnika (prepocteny stav) pracovnika (pfepocteny stav) v pracov. a sluzeb. pomeru mimo pracov. a sluzeb. pomer Bezne uc. obd. Minule uc. obd. Bezne uc. obd. Minul. uc. obd. B zne uc. obd. Minul. uc. obd. : TV A-cnestnancu v pracovnim pomeru v.'"' platy ' hiazene refundace jinym orgamzacirn} - itni osobni vyda e \u statni moci a nekterych organu 0 00 : eny cienu zastupitelstev obci a kraju pntr..,;.:::e ' : ; p atby za provedenou praci jinde nezafazene /.^nahrady.- ij., mezd - dobe nemoci Sesfaveno k (v Kc, s presnosti na dve desetinna mista) 1C Stranka. 1 z 1

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00253839 Název: Obec Ujezd 83 3924-321 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zakona

Více

PŘÍLOHA. Informace podle ő 7 odst. 5 zakona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00233382 Název: Mestys Komarov

PŘÍLOHA. Informace podle ő 7 odst. 5 zakona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00233382 Název: Mestys Komarov PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00233382 Název: Mestys Komarov A.1. Informace podle ő 7 odst. 3 zakona A.2.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253570 Název: Informace podle 7 odst. 3 zakona Obec Milavce Ucetni

Více

Informace podle 7 odst. 5 zakona

Informace podle 7 odst. 5 zakona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00253332 Název: Obecni urad Drazenov 23 8522-321 A.1. Informace podle 7

Více

PRILOHA. 'CO: 70881707 Nazev: Zakladni skola Olsany u Prostejova. Informace podle 7 odst. S zakona

PRILOHA. 'CO: 70881707 Nazev: Zakladni skola Olsany u Prostejova. Informace podle 7 odst. S zakona Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (05042012 /12012012) PRILOHA prispevkovg organizace zrizovane USC (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) Obdobi: 13/2012 'CO: 70881707 Nazev: Zakladni skola Olsany u Prostejova

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Okamžik sestavení: 31.3.2015 9:56:49 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A 3 Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice Okamžik sestavení: 18.3.2015 10:18:00 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 1.1.2014 se stala plátcem DPH. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 5.2. 2015 14:05:08 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti a proto používá

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Okamžik sestavení: 23.2.2015 21:27:38 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace otom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 16.4.2014 10:54:48 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:06:22 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 22.3.2015 18:36:15 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 4.3.2015 13:45:43 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 13.2.2015 7:29:02 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. ÚSC

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00253570 Název: Informace podle 7 odst. 3 zakona Obec Milavce Ucetni

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253618 Název: Informace podle ő 7 odst. 3 zakona Obec Mrakov Ucetni

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Okamžik sestavení: 9.2.2015 9:39:52 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 5.2.2015 14:54:19 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. USC Výkon veřejné správy A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

Informace podle 7 odst. 5 zakona

Informace podle 7 odst. 5 zakona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00253332 Název: Obecni urad Drazenov 23 8522-321 A.1. Informace podle

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00572292 Název: Obec Novy Kramolin 59 23423-321 A.1. Informace podle 7 odst.

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 30.4.2015 13:51:29 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Rudoltice Sídlo: Rudoltice 95 561 25 Rudoltice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00279421 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Uherský Brod Sídlo: Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00291463 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2015 08:08:59 Název účetní jednotky: Městys Havlíčkova Borová Sídlo: Náměstí 278 582 23

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A 3 Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) A.1.-A.3. P.VI. Podmíněné závazky z důvodu

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Lupenice Sídlo: Lupenice 62 517 41 Kostelec nad Orlicí Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00579114 sestavená k 31.03.2014 (v Kč, s přesností na

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. ÚSC veřejná správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00242888 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Město Nový Knín Účetní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A 3 Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) A.1.-A.3. Obec Pošná P.VI. Podmíněné

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: Předmět činnosti: A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. ÚSC veřejná

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Příloha. Předmět činnosti: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Příloha. Předmět činnosti: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Netvořice, Školní 171, Netvořice

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Netvořice, Školní 171, Netvořice IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 70996865 700 Příspěvková organizace 3.3.2015 22:33:05 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 3.2.2014 13:59:09 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) U DSO nenastává žádná skutečnost, která by ho omezovala nebo mu zabraňovala v této činnosti

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: Právní forma: Předmět činnosti: obec obec

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: Právní forma: Předmět činnosti: obec obec A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Právní forma: Předmět činnosti: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec obec A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Obec Borovnice vede účetnictví v soudalu

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: Předmět činnosti: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. ÚSC Veřejná správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Obec Modletice je rozpočtová organizace a neprovozuje hospodářskou činnost.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 27.2.2015 10:39:09 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B. Drobný dlouhodobý HIM - v pořizovací ceně od

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Okamžik sestavení: 20.5.2014 12:59:43 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) bez textu č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) bez textu A 3 Informace podle 7 odst.

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ: Základní a Mateřská škola Dražice IČ: 75000580

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ: Základní a Mateřská škola Dražice IČ: 75000580 Okamžik sestavení: 26.2.2015 13:34:58 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obecní úřad Šlapanov Sídlo: Šlapanov 40 582 51 Šlapanov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00268348 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje dále v následujícím účetním období ve své činnosti. Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Rabyně Sídlo: Netvořice 16 257 44 Netvořice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00232599 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 25.2.2015 8:29:48 A.4. Informace podle 7 odst.5

Více

PŘÍLOHA. Město Černošice. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

PŘÍLOHA. Město Černošice. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2012 IČO: 00241121 Název: Město Černošice NS: 00241121 MěÚ Černošice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní

Více

PŘÍLOHA za období : 12/2014

PŘÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ilona Stránská Okamžik sestavení: 09.02.2015 17h21m23s Strana: 1 PŘÍLOHA za období : 12/2014 I Č O :47920912 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Skupinový vodovod Dobrochov (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona účetní jednotka nemí informaci o skutečnosti, která by znamenala ukončení její činnosti a dále pokračuje ve své činnosti A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Obec účtuje

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00473715 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Lipec Neočekává

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 20.1.2014 7:20:34 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) ÚČETNÍ JEDNOTKA ZAHÁJILA SVOU ČINNOST ZAHAJOVACÍM ZASEDÁNÍM DNE 29.5.2012. A 2 Informace

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00170551 Obec Údrnice Údrnice, 507 23 Údrnice sestavený k 31.12.2012 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2012 IČO: 00063631 Název: Městská část Praha 5 UCS: 00063631 MČ Praha 5 A.1. A.2. A.3. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00268861 Město Chlumec nad Cidlinou Sestavený k rozvahovému dni

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Obec Horní Radouň je účetní jednotkou, která nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Účetní jednotka

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Okamžik sestavení: 12.6.2014 10:17:34 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A 3 Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71000585 700 Příspěvková organizace 24.2.2015 13:49:01 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nadále pokračuje ve své činnosti. VÝKAZNICTVÍ

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 28.1.2015 12:37:42 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00283789 Název: Obec Bohuslavice u Zlína A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: DPZW XCRGUPXA / PXA ( / )

Licence: DPZW XCRGUPXA / PXA ( / ) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00257451 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Zdemyslice Účetní

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Pod rozvahový účet P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 31 244 814,80 31 246 092,80 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní jednotka používá tyto účetní

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní jednotka používá tyt účetní postupy

Více

Příloha. Účetní jednotka vyřadila kabelovou přípojku NN k bývalé úpravně vody v pořizovací hodnotě 3.000,- Kč prodejem přes účet 401.

Příloha. Účetní jednotka vyřadila kabelovou přípojku NN k bývalé úpravně vody v pořizovací hodnotě 3.000,- Kč prodejem přes účet 401. Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 3.2.2015 14:58:43 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. ÚSC Veřejná správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

Licence: DXBZ XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

Licence: DXBZ XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572314 Název: Obec Čečovice 16 25728-321 A.1. Informace podle 7 odst.

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona vyplnění se nepředpokládá A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Popis účetních metod stanovených účetní jednotkou ve vnitroorganizačních

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Kralupy nad Vltavou Sídlo účetní jednotky - ulice,čp

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Název Pod rozvahový účet P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 152 047,05 169 217,05 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 102 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00265284 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Licence: DF66 XCRGUPXA / PXA ( / )

Licence: DF66 XCRGUPXA / PXA ( / ) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00285676 Název: Obec Brzkov A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Nemáme

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00576875 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dolní Tošanovice

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71002693 700 Příspěvková organizace 8.2.2016 14:29:55 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavený k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 13.1.2015 12:56:36 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace

Více

PŘÍLOHA. Obec Nové Syrovice. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. Informace podle 7 odst.

PŘÍLOHA. Obec Nové Syrovice. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. Informace podle 7 odst. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 290009 Název: Obec Nové Syrovice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Pod rozvahový účet P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 177 732.34 205 331.34 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Nenastala skutečnost, která by zabraňovala nepřetržitě pokračovat v činnosti účetní jednotky. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Účetní jednotka postupuje dle zákona

Více

Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 303801 Název: Obec Hovězí

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Obec použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Nenastala žádná skutečnost, která by ji omezovala

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2013 IČO: 00284572 Název: Obec Tlumačov A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00272078 Obec Samšina Samšina čp. 54, 506 01 Samšina nemá komentář A.2. nemá komentář A.3. sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00368067 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Olšany Účetní

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo k omezení žádné činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo ke

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 70951594 DSO Hustířanka Na zátiší 1, 552 11 Velichovky sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00287172 Město Holešov Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Nedakonice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Nedakonice 236 předmět činnosti :, IČ :

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Nedakonice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Nedakonice 236 předmět činnosti :, IČ : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o sloučení nebo ukončení v roce 2015. Bude pokračovat ve své činnosti. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 4.2.2015 13:51:56 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) ÚJ pokračuje v účetním období ve své činnosti, nedošlo k žádným změnám metody z důvodu ukončení

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 70154554 Název: Mikroregion Podchlumí Sídlo: Chomutice 4, Chomutice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00269549 Obec Smidary Náměstí Prof. Babáka 106, 503 53 Smidary sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada

Více