SMLOUVA 0 OiLO (dale jen "smlouva U ) k verejne zakazce s nazvem:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA 0 OiLO (dale jen "smlouva U ) k verejne zakazce s nazvem:"

Transkript

1 SMLOUVA 0 OiLO (dale jen "smlouva U ) evidovana U objednatele pod c. ev. CSU 220/20 11 evidovana u zhotovitele pod c k verejne zakazce s nazvem: "Rekonstrukee a doplneni bezpecnostnieh teehnologii" uzavrena podie ustanovenf 536 a nasledujfcich zakona c. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znenf pozdejsich predpisu (dale jen "obchodnf zakonik") mezi temito smluvnfmi stranami: Objednatel: Ceska re publ ika- Cesky statisticky urad sidlo: Na padesatem 81, Praha 10 IC : zastoupeny: Doc. Ing. Iva Ritschelova, esc., pfedsedkyne CSlJ zastupee objednatele pro veei teehnieke: Ing. Jiri Smid, red itel odboru bezpecnosti a krizoveho rizeni (dale jen "objednatelem") na strane jedne a Zhotovitel: lvileos spo!. s r.o. sidlo: Vapenice 17, Prostejov zapis v OR: u RS Brno, oddil e, vlozka 7046 IC: DlC: ez bankovni spojeni: Komercni banka a.s., Prostejov cislo uctu: /0100 zastoupeny: Ing. Alesem Hilcerem, jednatelem spolecnosti zastupee zhotovitele pro veei teehnieke: Ing. Pavlina Kachramanova (dale jen "zhotovitelem") na strane druhe. Clanek I. Predmet smlouvy 1. Pfedmetem teto smlouvy je kompletni provedeni verejne zakazky s nazvem "Rekonstrukee a doplneni bezpecnostnieh teehnologii". 2. Predmetem dila je provedeni rekonstrukce a doplneni bezpecnostnich technologii, ktera zajist'uje fyzickou ochranu ve vsech zakladnich oblastech, ktere vymezuji pouziti jednotlivych bezpecnostnich technologii: a) zajisteni perimetru (perimeter security) - ma za cil detekovat nepovolene prekroceni zvolene hranice objektu -1

2 b) kontrola pristupu (access control) - zajist'uje kontrolu pri vstupu za perimetr, jez obsahuje informacni aktiva c) vnitrni bezpecnost (interior security) - ochrana prostor, ktere obsahuji informacni aktiva, a to pomoci zejmena techto technickych prostredku: EZS - elektricka zabezpecovaci signalizace EPS - elektricka pozarni signalizace GGTV kamerovy dohled AGS - vstupni system 3. Konkretni specifikace dodavek bezpecnostnich technologii je uvedena v priloze 1, ktera je nedllnou soucasti teto sm louvy. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila cenu urcenou podle cl. III teto smlouvy. 4. Zhotovitel se zavazuje provest dilo radne a vcas, a to na svuj naklad a nebezpeci. Objednatel se zavazuje za radne a vcas provedene dilo zaplatit smluvenou cenu, a to za podminek v teto smlouve dale uvedenych. Clanek II. Doba a misto plnen! 1. Zahajeni plneni: ihned po podpisu smlouvy. 2. Zhotovitel je povinen splnit svuj zavazek nejpozdeji do Misto plneni: cso Brno, Jezuitska 64212, Brno Clanek III. Gena za dilo 1. Cena za dilo v rozsahu dohodnutem v teto smlouve a za podminek v ni uvedenych je stanovena dohodou smluvnich stran a vychazi z cenove nabidky zhotovitele. 2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedeni dfla die cl. I smlouvy sjednanou cenu ve vysi: Cena celkem bez DPH : ,- Kc 20 % DPH: 68748,- Kc Cena celkem vc. DPH: ,- Kc (dale jen "cena za dilo"). 3. Cena za dilo je stanovena jako nejvyse pfipustna, ktera je prekrocitelna pouze v pripade zmeny pravnich predpisu, ovlivnujfcich vysi DPH. -2

3 Clanek IV. Platebni podminky 1. Cena za dilo bude objednatelem uhrazena v ceske mene na zaklade danoveho dokladu - faktury. Smluvni splatnost faktury vystavene zhotovitelem bude 15 kalendarnich dnu po jejim doruceni objednateli. 2. V pripade pochybnosti se ma za to, ze danovy doklad (faktura) byl dorucen paty den po odeslani. 3. Objednatel nebude poskytovat zalohy. 4. Zhotovitel doruci objednateli fakturu nejpozdeji do Danovy doklad - faktura musi obsahovat vsechny nalezitosti radneho ucetniho a danoveho dokladu ve smyslu prislusnych pravnich predpisu, zejmena zakona c. 235/2004 Sb., 0 dani z pridane hodnoty, ve zneni pozdejsich predpisu. 6. V pripade, ze faktura nebude mit odpovidajid nalezitosti, je objednatel opravnen ji vratit ve Ihute splatnosti zpet zhotoviteli k doplneni Ci oprave. Lhuta splatnosti pocina v takovem pripade bezet znovu ode dne doruceni doplneneho ci nove vystaveneho danoveho dokladu objednateli. Clanek V. Prava a povinnosti smluvnich stran 1. Zhotovitel je povinen provest dflo ve sjednane kvalite adobe. 2. Zhotovitel pisemne vyzve objednatele minimalne 5 dnu predem k prevzeti dila. Objednatel je povinen dokoncene dilo bez zavad a nedodelku ve sjednane dobe prevzit na adrese CSU Brno, Jezuitska 642/2, Brno a potvrdit podpisem predavaciho protokolu spravnost a uplnost provedeneho dila. 3. Objednatel souhlasi s prevzetim dokonceneho dila i pred uplynutim dohodnuteho terminu. 4. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu trvani uzavrenou pojistnou smlouvu nebo pojistny certifikat, jejimz predmetem je pojisteni odpovednosti za skodu v minimalni vysi ,- Kc Clanek VI. Provadeni dila 1. Zhotovitel potvrzuje, ze se v pl nem rozsahu seznamil se zadanim dila a jeho rozsahem. Jsou mu znamy technicke, kvalitativni a jine podminky nezbytne k realizaci dila a disponuje takovymi odbornymi znalostmi, zkusenostmi a kapacitami, ktere jsou k provedeni dila nezbytne. 2. Zhotovitel nese plnou odpovednost za neplneni povinnosti vyplyvajidch ze smlouvy. Zhotovitel je povinen organizovat a ridit casovy postup svych dodavek a praci, koordinovat cin nost jednotlivych svych subdodavatelu pri priprave, realizaci a -3

4 dokoneovani dila v souladu se smlouvou. Zhotovitel je povinen provadet kontrolu easoveho postupu a kvality svych dodavek a praci. 3. Zhotovitel odpovida za skody, ktere vzn iknou objednateli a tretim osobam porusenim povinnosti zhotovitele uvedenych v teto smlouve nebo porusenim pravnich predpisu a norem. Clanek VII. Odpovednost za vady - zaruka 1. Zhotovitel zarucuje a nese od poved nost za to, ze predmet smlouvy bude plnit v nejvyssi dostupne kvalite tak, aby pl neni vyhovovalo potrebam objednatele, se kterymi byl zhotovitel seznamen. Predmet smlouvy bude poskytovan s nalezitou odbornou peci a prostrednictvim osob, ktere maji potrebnou kvalifikaci i zkusenosti k plneni predmetu teto smlouvy. 2. Zhotovitel zarucuje, ze veskera pl neni jim poskytovana budou za predpokladu poskytnuti radne soucinnosti objednatele poskytnuty vzdy radne a yeas, a to za ceny uvedene v teto smlouve. 3. Zh otovitel poskytuje objednateli zaruku na dodavane zafizeni v deice 24 mesicu. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na montaze v deice 12 mesicu. 4. Zarueni doba pocina bezet dnem protokolarnfho predani a prevzeti dila, pfip. ode dne odstraneni posledni vady nebo nedodelku zjistenych v predavacim rizeni. Zaruka se vztahuje na vady dila, ktere se projevi LJ dila behem zarueni doby s vyjimkou vad, u nichz zhotovitel prokaze, ze jejich vznik zavinil objednatel. 5. Zarucni doba nebezi po dobu, po kterou objednatel nemohl uzivat predmet dila pro jeho vady, za ktere odpovida zhotovitel. Clanek VIII. Smluvni pokuty 1. V pripade prodleni zhotovitele s provedenim kazde jednotlive povinnosti die el. 1 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- Ke za kazde takove poruseni. 2. Za nesplneni terminu odstraneni vad a nedodelku zjistenych v predavacim fizeni se sjednava pokuta ve vysi 1.000,- Kc za kazdy zapocaty den prodleni. 3. V pripade, ze zhotovitel porusi zakaznikem stanovene omezeni subdodavatelskeho zavazku die zadavaci dokumentace, je objednatel opravnen uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- Kc za kazde jednotlive poruseni teto povinnosti a kazdy den trvani takoveho poruseni az do sjednani napravy zhotovitelem. 4. V pfipade, ze zamestnanci zhotovitele, nebo osoby vykonavajici praci v jeho prospech porusi na pracovisti objednatele jim stanovene predpisy BOZP a PO, je objednatel opravnen uctovat zh otoviteli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- Ke za kazde jednotlive poruseni teto povinnosti. 5. V pfipade poruseni povinnosti ochrany informaci die cl. IX teto smlouvy -4

5 zhotovitelem nebo osobami, ktere zhotovitel vyuzil k plnemi casti predmetu plneni teto smlouvy, je objednatel opravnen pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi ,- Kc, a to za kazde takove poruseni. Tim neni dotcen narok na nahradu vznikle skody. 6. Pravo fakturovat a vymahat smluvni pokuty a urok z prodleni vznika objednateli prvnim dnem nasledujicim po marnem uplynuti Ihuty k pl neni zavazku a zhotoviteli prvnim dnem nasledujicim po marnem uplynuti Ihuty k zaplaceni faktury. 7. Smluvni pokuty a urok z prodleni jsou splatne do 30 dnu ode dne doruceni pisemneho oznameni 0 jejich uplatneni. 8. Smluvni strany se dohodly, ze zaplacenim smluvnich pokut neni dotceno pravo na nahradu skody, a to i ve vysi presahuj ici vyuctovanou, resp. zaplacenou smluvni pokutu a rovnez neni dotcena povinnost splnit zavazky vyplyvajici z teto smlouvy. Clanek IX. Ochrana duvernych informaci 1. Smluvni strany jsou povinny zajistit utajeni ziskanych duvernych informaci zpusobem obvyklym pro utajovani takovych informaci, neni-li vyslovne sjednano jinak. Tato povinnost plati bez ohledu na ukonceni platnosti teto smlouvy. Smluvni strany jsou povinny zajistit utajeni duvernych informaci i u svych zamestnancu, zastupcu, jakoz i jinych spolupracujicich tretich osob, pokud jim takove informace byly poskytnuty. 2. Za duverne se povazuji takove informace, ktere jsou jako duverne vyslovne oznaceny smluvni stranou zaroven i informace ktere se tykaji smluvn ich stran (zejmena obchodni tajemstvi, informace 0 jejich cinnosti, strukture, hospodarskych vysledcich, know-how) anebo informace, s nimiz je stanoven pravnimi predpisy zvlastni rezim nakladani (zejmena obchodni tajemstvi, utajovane skutecnosti, bankovni tajemstvi). 3. Za duverne informace se v zad nem pripade nepovazuji informace, ktere se v prllbehu trvani smlouvy staly verejne pristupnymi, pokud se tak nestalo porusenim povinnosti jejich ochrany, dale informace ziskane smluvni stranou na zaklade postupu nezavisleho na smlouve nebo druhe smluvni strane, pokud je smluvni strana schopna tuto skutecnost dolozit, a konecne informace poskytn ute smluvni strane tret! osobou, ktera takove informace neziskala porusenim povinnosti jejich ochrany. Clanek X. Zanik zavazku 1. Zanik zavazku z teto smlouvy se ridi pi'islusnymi ustanovenimi obchodniho zakoniku. 2. Smluvni strany se dohodly, ze podstatnym porusenim smlouvy ve smyslu 345 odst. 2 obchodniho zakoniku se rozumi tez: 1. prodleni zhotovitele s provedenim dila ve Ihute stanovene touto smlouvou de lsi nez 7 dnu, -5

6 2. opakovane (tj. dva a vicekrl3t) prodleni zhotovitele s odstranenim reklamovane vady. Clanek XI. Zilverecna ustanoveni 1. Vztahy mezi stranami se ridi ceskym pravnim radem. Ve vecech smlouvou vyslovne neupravenych se pravni vztahy z ni vznikajici a vyplyvajici ridi prislusnymi ustanovenimi obchodniho zakoniku a ostatnimi obecne zavaznymi pravnimi predpisy. 2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (ctyrech) stejnopisech, z nichz objednatel a zhotovitel obdrzi po 2 (dvou) vyhotoveni. 3. Veskere zmeny ci doplneni smlouvy Ize ucinit pouze na zaklade pisemne dohody smluvnich strano Takove dohody musi mit podobu datovanych, cislovanych a obema sml uvn imi stranami podepsanych dodatku smlouvy. 4. Zhotovitel souhlasi se zverejnenim teto sm louvy objednatelem v souladu se zakonem c. 106/1999 Sb., 0 svobodnem pristupu k informacim, ve zneni pozdejsich predpisu. 5. Nedilnou soucasti teto smlouvy jsou nasledujici smluvnimi stranami parafovane prilohy: priloha c. 1 - Specifikace druhu bezpecnostnich technologii {ll. ~ () II V Praze dne V Prostejove dne Za objednatele:,-/!ij~.4k7</ Doc. Ing. Iva Ritschelova, esc. pj'edsedkyne Za zhotovitele: -6

7 Pffloha C.l '" Elektricka zabezpecovaci signalizace c.po!. Mno.zstvi jednotka Mno.zstvi pocet Jednotkovc1 cena material + montaz Polo.zka Celkem bez DPH 1 UstFedna EZS az 520 z6n a 32 grup v kovovem krytu vcetne zdroje ks , ,00 Kc 2 LCD klavesnice pro ustredny Galaxy Dimension ks , ,00 Kc 3 Koncentrator v plastovem krytu pro 8 z6n ks , ,00 K(; 4 Signalizacni tablo 16 LED ks , , 00 Kc 5 Sbernicovy posilujici zdroj pro Galaxy Dimension vcetne koncentratoru ks , ,00 Kc 6 Zalozni akumulator ks 2 699, ,00 Kc 7 Pohybovy infradetektor s dosahem 12m ks 528,00 8 Tisnovy hlasic ks 640,00 9 Magneticky kontakt ks 289,00 10 SkFinka pro klic s NC/NO vystupem pro EZS ks 1 942,00 942,00 Kc 11 Instalace a oprava kabelovych rozvodu kpl , ,00 KG 12 Instalacni material a prace spojene s instalacf EZS kpl , ,00 KG 13 Nastaveni konfigurace die zadani uzivatele kpl , ,00 KG 14 Vychozi revize a skoleni kpl , ,00 KG 15 Koordinacni prace kpl , ,00 Kc 16 Ostatni nematerialove naklady na kompletni dodavku kpl , ,00 KG Celkova cena bez DPH 72922,00 Kc

8 Priloha C 1 u Elektricka kontrola vstupu c.pol. Polozka Mnozstvi Mnozstvi Jed notkova cena jednotka pocet material + montaz Celkem bez DPH 1 ICteci modul TF/HI O, RS485, wiegand ks , ,00 Kt 2 Ctecf medium s popisem - tip ks , ,00 Kc 3 Administracni a konfiguracni software ks , ,00 Kc 4 Napajecf zdroj vcetne AKU 18Ah ks , ,00 Kc 5 Prevodnfk RS485/Ethernet ks , ,00 Kc 6 Sestava PC k ACS kpl 14500,00 7 Ctecka cipu k PC ks , ,00 Kc 8 Instalace a oprava kabelovych rozvodu kpl , ,00 Kc 9 Instalacni material a prace spojene s instalaci EZS kpl , ,00 Kc 10 Nastavenf konfigurace die zadani uzivatele kpj , ,00 Kc 11 Vychozi revize a skoleni kpl , ,00 Kc 12 Koordinacni prace kpl , ,00 Kc 13 Ostatni nematerialov8 naklady na kompletnf dodavku kpl , ,00 Kc Celkova cena bez DPH ,00 Kc I

9 Celkova - Pi'fIoha C.1L Kamerovy system - -~ c.pol. Polozka Mnozstvi Mnozstvi Jednotkova cena jednotka pocet material + montaz Celkem bez DPH 1 Vykonny OVR multiplexer HDD HB, 200obr./s, H.264, OVO, ovladani po koaxu ks , ,00 KG 2 LCO monitor k CCTV 19", 1280x1024, 2xBNC ks , ,00 KG 3 Napajeci zdroj vgetne AKU 18Ah ks , ,00 Kc 4 Vniti'ni dome kamera, TO/N, 700 TVL (BW), 600TVL, f=2.8-10mm ks , ,00 Kc 5 Vniti'ni dome kamera, TO/N, 700 TVL (BW),600TVL, f=2.8-10mm, IR pi'isvit, 12Y ks , ,00 KG 6 Venkovn i kamera AV, TO/N, 700 TVL (BW),600TVL, f=2.8-10mm, IR pi'isvit, 12\ ks , ,00 Kc 7 Instalace a oprava kabelovych rozvodu kpl , ,00 Kc 8 Instalacni material a prace spojene s instalaci EZS kpl , ,00 KG 9 Nastaveni konfigurace die zadani uzivatele kpl , ,00 KG 10 Vychozi revize a skoleni kpl , ,00 KGi 11 Koordinacni prace kpl , ,00 KG 12 UPS ks 3000,00 I 13 Ostatni nematerialove naklady na kompletni dodavku kpl , ,00 KCI cena bez DPH 88433,00 Kc - -~

10 Pi'iloha C.l0 Elektricka evidence navstev I c. pol. Polozka Mnozstvi Mnozstvi Jednotkovil cena jednotka pocet material + montaz Celkem bez DPH 1 Snimac dokladu - OCR ks , ,00 Kc 2 SW LuxDoor pro spravu navstev ks , ,00 Kc 3 Sestava PC keen kpl , ,00 Kc 4 Instalace SWa nastavenf die zadani uzivatele kpl , ,00 Kc 5 Skoleni obsluhy systemu kpl , ,00 Kc 6 Ostatnf nematerialove naklady na kompletnf dodavku kpl , ,00 Kc Celkova cena bez DPH 39998,00 Kc

11 -- ~ -- - Pfiloha c.1 e Elektricka pozarni signalizace c.pol. Polozka Mnozstvi Mnozstvi Jednotkova cena jednotka pocet material + montaz Celkem bez DPH I 1 Ustfedna EPS vcetne nezbytneho prislusenstvi ks , ,00 Kc 2 Zalozni akumulator ks 2 699, ,00 Kci 3 Optickokourovy pozarni hlasic vcetne patice a izolatoru ks , ,00 Kc] 4 Tlacitkovy hlasic ks , ,00 Kc 5 Cervena sirena EPS ks 1 990,00 990,00 K ~I 6 Instalace a oprava kabelovych rozvodu kpl , ,00 Kcl 7 Instalacni material a prace spojene s instalaci EZS kpl , ,00 Kc 8 Nastaveni konfigurace die zadanf uzivatele kpl , ,00 Kc, 9 Vychozi revize a skolenf kpl , ,00 Kcl 10 Koordinacnf prace kpl , ,00 Kc 11 Ostatnf nematerialove naklady na kompletnf dodavku kpl , ,00 Kc Celkova cena bez DPH 72684,00 Kc _

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice"

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice SMLOUVA O DILO Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice" uzavfend podle 536 a ndsledujicich zdkona c. 513/1991 Sb. obchodniho zdkoniku ve zneni

Více

KUPNI SMLOUVA. uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva")

KUPNI SMLOUVA. uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik) (dale jen,,smlouva) KUPNI SMLOUVA uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva") SMLUVNISTRANY Kupujfci: Stredni prumyslova skola stavebni, Plzen,

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové RÁMCOVÁ SMLOUVA na provedení díla s názvem Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové uzavřená podle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

zastoupená: zapsána: v obchodním rejstříku vedeném, pod sp. zn. (dále jen,,dodavatel ) Kupní smlouvu o dodání cyklicko-klimaticko-vlhkostní komory

zastoupená: zapsána: v obchodním rejstříku vedeném, pod sp. zn. (dále jen,,dodavatel ) Kupní smlouvu o dodání cyklicko-klimaticko-vlhkostní komory Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,občanský zákoník ) Česká republika - Český úřad pro zkoušení zbraní

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 1. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 1. Smluvní strany joměřížská nemocnice a.s. lavlíčkova660/73 767 55 Kroměříž 27660532 DIČ CZ27660532 Í73322111 Fax: 573 331 109 SMLOUVA O DÍLO Kroměřížská nemocnice a.s. Evidence emlyv uzavřená dle 536 a n. zákona č. 513/1991

Více

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E S M LO U V A O DÍ LO uzavřená podle paragrafu 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník - v platném znění (dále jen "občanského zákoníku") S M L U V N Í S T R A N Y O b j e d n a t e l :

Více

LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat

LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat.. zapsána: se sídlem: IČ: zastoupený: bankovní spojení: číslo účtu: dne DIČ: jako poskytovatel licence na straně jedné (dále jen poskytovatel

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více