POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III pro 3. roãník SP stavebních

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III pro 3. roãník SP stavebních"

Transkript

1 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III pro 3. roãník SP stavebních SOBOTÁLES

2 Ing. arch. VÁCLAV HÁJEK a kolektiv Pozemní stavitelství III pro 3. roãník SP stavebních Tfietí, upravené vydání Praha 2004

3 Tato kniha je třetím dílem čtyřsvazkového souboru nazvaného Pozemní stavitelství. Je určena především jako učebnice pro studenty středních průmyslových škol stavebních, může však sloužit a na ISŠ, SOU i jako pomůcka pro stavební praxi. Tento díl je zaměřen na speciální dokončovací práce. Seznamuje s typologií bytových a občanských staveb, klempířskými a pokrývačskými pracemi. Dále následují kapitoly pojednávající o pracích truhlářských a zámečnických, o izolační technice a kapitoly o technickém zařízení budov, výtazích a ocelových lešeních. Autorský kolektiv: Ing. arch. Václav Hájek (vedoucí autorského kolektivu), Doc. Ing. Petr Hájek, CSc., Ing. arch. Miroslav Hlaváček, Ing. Karolina Houdová, Ing. Jana Jeřábková, Ing. Martin Jiránek, CSc., Ing Jan Kaňka, Ing. Marek Novotný, Ing. Jaroslav Pavlis, Vladimír Raušer, Ing. Jan Tywoniak, CSc., Ing. František Vošický Lektorovali: Ing. Lubomír Weigel a Ing. František Uchytil (1. vydání) Ing. arch. Karel Hlava (2. vydání) 1st edition SNTL Nakladatelství technické literatury, rd revised edition Ing. arch. Václav Hájek a kol., 2004 ISBN

4 OBSAH 1 TYPOLOGIE BYTOVÝCH A OBČANSKÝCH STAVEB Základy typologie l Základní faktory ovlivňující provozní a prostorové vztahy Zásady navrhování bytových a občanských staveb Koncepce budov Obytné budovy Funkce bytu, funkční jednotky Domovní vybavení Technické vybavení domu Kategorizace bytů Vzájemné provozní vazby funkčních jednotek v bytě Variabilita bytu Vnitřní zařízení bytu Jednotlivé místnosti bytu Druhy obytných budov Rodinné domy Bytové domy Vliv konstrukčního systému na dispoziční řešení Osazení budovy do terénu a její orientace Stavby občanského vybavení Jednotné pojetí výstavby Členění sídlištních útvarů Vybavení obytné skupiny Rozdělení staveb občanského vybavení Základní občanské vybavení Jesle Mateřská škola Základní škola Středisko občanského vybavení obytného okrsku Stavby vyššího občanského vybavení Vícepodlažní budovy Velkoprostorové budovy Kombinované vícepodlažní budovy se sálovými prostory Nezakryté nebo polozakryté stavby Administrativní budovy Zdravotnické stavby Hotely Divadla Kina Životní prostředí, urbanismus a investiční výstavba

5 1.6 Bezpečnost staveb při požáru Průběh požáru Požární ochrana Názvosloví Požární zpráva Protipožární konstrukce Elektrická požární signalizace KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE Materiály pro klempířské práce Výroba, spojovaní a připevňování klempířských prvků Klempířské prvky a konstrukce POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Krytina z pálených tašek Krytina z betonových tašek Břidlicová krytina Krytina z plechových šablon Povlakové krytiny šikmých střech Krytina z asfaltových šindelů Bezpečnost při práci na střeše Stavební tepelná technika IZOLAČNÍ TECHNIKA A TVORBA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Prostup tepla Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla Teplota na vnitřním povrchu konstrukcí Tepelné mosty Tepelné ztráty budovy Energetické bilance Šíření vlhkosti v konstrukcích Hodnocení podlahových konstrukcí Hodnocení tepelné stability místností Akustika pozemních staveb Definice zvuku a jeho význam v pozemním stavitelství Vnímání zvuku, nejvyšší přípustné hodnoty a jejich kontrola Zdroje zvuku Šíření zvuku ve volném prostoru Šíření zvuku v zavřeném prostoru Šíření zvuku ve zvukovodu Šíření zvuku mezi místnostmi v budově Zvuk šířený vzduchem Zvuk šířený konstrukcí Zvuková izolace při šíření zvuku vzduchem a její stanovení Zásady ochrany proti hluku a vibracím technického zařízení budovy Zásady návrhu neprůzvučných konstrukcí Neprůzvučnost oken

6 Zásady ochrany před kročejovým hlukem Ochrana proti radonu Vznik a výskyt radonu Mezní koncentrace Zdroje radonu Ochrana staveb na nízkém radonovém riziku Ochrana staveb na středním radonovém riziku Ochrana staveb na vysokém radonovém riziku Opatření proti radonu ze stavebních materiálů a z vody Denní osvětlení Význam denního osvětlení a základní požadavky na jeho navrhování Činitel denního osvětlení Osvětlovací systémy TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE Dřevěná okna, dveře l.l Dřevěná okna Rozdělení dřevěných oken Montáž dřevěných oken Dřevěné balkonové dveře Dřevěné dveře :2 Zabudovaný nábytek Kompletizované výrobky Dřevěné obklady Obklady vnitřní Obklady vnější ZÁMEČNICKÉ PRÁCE Kovová okna, dveře a vrata :1.1 Kovová okna Ocelové dveře Ocelová vrata Stavební kování Kovové výlohy, světlíky a stěny Kovové výlohy Ocelové stěny VYBRANÉ SPECIÁLNÍ PRÁCE DOKONČOVACÍ Natěračské práce Malířské práce a tapetování Sklenářské práce Sklobetonářské práce Oplocení Ploty dřevěné Ploty drátěné Ohradní zdi

7 7.5.4 Plotová vrata a vrátka TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Veřejné sítě Veřejná kanalizace I.2 Veřejný vodovod Veřejný plynovod Vnitřní kanalizace Kanalizační přípojka Kanalizační vložka Trubní materiál pro vnitřní kanalizaci Síť vnitřní kanalizace Příslušenství kanalizace Ochrana kanalizace před nežádoucími látkami, lapáky Žumpy a domovní čistírny odpadních vod Zkouška vnitřní kanalizace Vnitřní vodovod Vodovodní přípojka Vodoměry Rozvod vody v objektech Trubní materiál Armatury Stavební úpravy pro vedení potrubí a jiná zařízení Ochrana vnitřního vodovodu před závadnou vodou Domácí vodárny Teplá užitková voda Požární vodovody Vnitřní plynovod Topný plyn Plynovodní přípojka Rozvod plynu v objektech Stoupací vedení Umístění uzávěrů Plynoměry Potrubí Armatury a příslušenství Tlaková zkouška domovního plynovodu Plynové spotřebiče a jejich připojování Požární ochrana při instalaci spotřebičů Nejmenší světlosti potrubí Instalační a bytová jádra Vytápění Základní pojmy Soustavy vytápění ,3 Ústřední vytápění Rozvody ústředního vytápění Materiál a montáž potrubí Armatury

8 8.6.7 Otopná tělesa Zřizování kotelen Ústřední příprava teplé užitkové vody Dálkové vytápění Elektrické akumulační vytápění - ústřední Regulace automatického řízení a měření tepla Netradiční zdroje energie Větrání a klimatizace Větrání a větrací zařízení Přirozené větrání Nucené větrání Teplovzdušná vytápěcí zařízení Klimatizační zařízení VÝTAHY Hlavní části výtahů Výtahy pro dopravu osob nebo osob a břemen Malé nákladní výtahy Nákladní výtahy stolové Oběžné výtahy Pohyblivé schody LEŠENÍ Ocelová lešení Nepohyblivá ocelová lešení Nepohyblivá trubková lešení se svěrnými spojkami Nepohyblivá lešení HAKI Pojízdná ocelová lešení Pohyblivé pracovní plošiny Bezpečnostní předpisy pro montáž a používání ocelových lešení ZÁSADY PŘEDÁVACÍHO ŘÍZENÍ MEZI ÚČASTNÍKY VÝSTAVBY Literatura

9 10

10 1 TYPOLOGIE BYTOV CH A OBâANSK CH STAVEB 1.1 ZÁKLADY TYPOLOGIE Typologie pozemních staveb je nauka o navrhování budov. Správně navržené budovy musí splňovat požadavky provozní, zdravotní, bezpečnostní, konstrukční, ekonomické a estetické. Mají vytvořit po všech stránkách příjemné prostředí pro člověka, pro jeho práci i odpočinek Základní faktory ovlivňující provozní a prostorové vztahy 1. Pohybový prostor. Naše pocity, a zejména životní a společenské funkce jsou ovlivňovány nejen estetickými vlastnostmi a pohodou vnitřního prostředí, nýbrž i nejbližšími prostorovými podmínkami budovy. Směrodatný je prostor, který člověk potřebuje při pohybu, při práci a v různých polohách: např. rozměry dveří a chodeb, podchodné výšky na ramenech schodišť, průchozí šířky mezi řadami sedadel, mezi stolky v restauraci nebo rozměry sedícího člověka se zřetelem na potřebné relace sedacího a stolního zařízení (obr. 1). 2. Pracovní prostor. Kromě pohybového prostoru je nejbližší oblast určena plochami nebo prostorem nutným pro předměty a pomůcky k určité práci. Nejčastěji jde o stolní plochy, kuchyňské sestavy, řídící panely apod. (obr. 2). 3. Manipulační úrovně. Manipulační úrovně se nejvýrazněji uplatňují u sedadel a u pracovních a odkládacích ploch. Stolní odkládací plocha může být nižší, pracovní plochy jsou umístěny výše podle postoje člověka a podle druhu práce (společenský stůl 50 až 62 cm, psací stůl 76 cm, kuchyňská sestava 86 cm pro práci vstoje apod.). 4. Fyzikální vlastnosti prostoru a) Osvětlení a barva světla ovlivňují pocity v prostoru a spoluvytvářejí prostor. Denní nebo umělé osvětlení má různé psychické účinky. Nevhodné osvětlení, např. i směr dopadu světla, snižuje pracovní výkon. b) Větrání prostorů je nezbytné pro zdravý pobyt a má přímý vliv na pocit pohody. Může být přirozené nebo umělé. c) Teplota a vlhkost vzduchu se řídí podle účelu místnosti. Pro práci vsedě vyžadujeme proti práci při pohybu vyšší teplotu. 11

11 12 Obr. 1. Pohybový a pracovní prostor A šířky prostoru postačující k pohybu, B rozměry některých pracovních ploch (pracovní stůl, kuchyňská linka, jídelní stoly), C potřebné relace sedacího stolního zařízení a výšky pracovního místa

12 d) Zvuk při vyšších intenzitách působí nepříznivě na organismus. Proto se musíme snažit snižovat hladinu zvuku (hluku) již u zdrojů hluku, a to dobrou izolací a správným dispozičním řešením (nenavrhovat výtahy poblíž ložnic apod.). Obr. 2. Zakreslení spojovacích komunikačních pásů, manipulačních a úkonových ploch do půdorysu bytu. Spojovací pásy jsou znázorněny barevně, manipulační plochy jsou vodorovně čárkovány, úkonové plochy jsou tečkovány. Největší překrývání ploch je v předsíni e) Správné technické provedení budovy a vhodná volba materiálů rozhodujícím způsobem přispívají k celkovému hodnocení díla Zásady navrhování bytových a občanských staveb U konkrétních úkolů je celkové řešení stavby ovlivněno pozemkem a prostředím. Celý postup práce v počáteční fázi projektu je ovlivňován zejména těmito faktory: a) Podklady a průzkumy Investor musí projektantovi poskytnout nezbytně nutné podklady pro práci. Je to především projektový úkol nebo stavební program. Projektový úkol je součástí tzv. přípravné dokumentace. Součástí prací na projektovém úkolu je také provedení průzkumů potřebných pro určení vlastností staveniště, u rekonstrukcí, přístaveb a nástaveb sem patří také výkresy dosavadního stavu objektu. 13

13 Nejdůkladnější představu o staveništi a jeho okolí získáme prohlídkou celého zájmového území. Je nutno znát klimatické poměry na staveništi (převládající směr větru, průměrné teploty vzduchu, sluneční svit a množství srážek) a geologické vlivy (složení základové půdy, režim podzemních vod, konfiguraci terénu, porost, bonitu půdy atd.). Tyto faktory působí na dispoziční řešení i na volbu druhu nosné konstrukce (např. využití svahu, způsob zakládání apod.). b) Studium problematiky úkolu Je nezbytné u všech akcí. Mnohé úkoly vyžadují speciální poznatky provozních vztahů a současný stav světové úrovně daného oboru (nemocnice, divadla apod.). Mnohdy je nutná činnost spolupracovníků specialistů pro daný obor. c) Řešení provozních vztahů Řešení těchto vztahů (horizontálních i vertikálních) pomocí dispozičních aprovozních schémat umožní základní orientaci pro počáteční práci na dispozici, na hmotovém seskupení i umístění a na orientaci objektu v terénu (obr. 3). Je třeba postupovat od celku k detailu, od širších vztahů k přímým vazbám mezi jednotlivými místnostmi, od podstatných vazeb k podružným. U průmyslových Obr. 3. Příklad provozních vazeb jednotlivých prostorů kulturního domu se sálem pro 500 osob. Spojovací čáry naznačují provozní souvislosti jednotlivých prostorů tak, jak jsou požadovány. Grafické schéma neurčuje ještě vlastní dispoziční řešení, je pouze pomůckou projektanta pro stanovení dispozičních souvislostí a vazeb: bez značení prostory vstupní a komunikační; tečkovaně sociální zařízení; šrafovaně doplňkové prostory a příslušenství; barevně hlavní účelové prostory 1 zádveří, 2 vestibul, 3 schodiště, 4 WC, 5 pokladna, 6 šatna, 7 bufet, 8 přípravna, 9 klubovna, 10 terasa, 11 sál pro 500 osob, 12 jeviště, 13 kulisy, 14 herci, 15 letní scéna, 16 hlediště letní scény 14

14 staveb jsou to také schémata technologických postupů, nezbytná pro správný návrh stavební části objektu. d) Dispoziční a architektonické řešení Všechny zmíněné faktory ovlivňují řešení dispozice a s ní úzce souvisejícího architektonického řešení. Úkolem projektanta (architekta) je najít relativně optimální řešení úkolu při splnění všech požadavků kladených na objekt v celém rozsahu. e) Konstrukční řešení Nebývá vždy určeno předem a vzniká postupně s řešením dispozičním a architektonickým. Ve všech stadiích rozpracovanosti náčrtku objektu je do odpovídající hloubky řešena i jeho konstrukce. S postupem propracovanosti dispozičního řešení se upřesňuje řešení konstrukční, nebo naopak, neboť architektura, dispozice i konstrukce musí tvořit logický harmonický celek. f) Variantní řešení Dispoziční, konstrukční i architektonické řešení je logickým požadavkem hledání optimálního řešení. Pouze přirovnáním minimálně dvou řešení lze mluvit o výhodách nebo nevýhodách řešení a o možnostech alternativního pohledu na koncepci ideového řešení. g) Architektonické bariéry Za architektonické bariéry (stavebně technické zábrany) považujeme stavební úpravy dispozičního a konstrukčního charakteru budovy (i vnějšího prostoru), které ztěžují nebo znemožňují tělesně postiženým osobám nebo matkám s kočárky pohyb v daném prostoru. Podle charakteru překážek dělíme tyto bariéry na bariéry zamezující postiženým osobám: přístupnost vnější, přístupnost vnitřní, uživatelnost objektu. Statistiky dokazují, že 4 až 6% obyvatel je postiženo trvalou invaliditou. Dalších 11% činí obyvatelé ve věku 65 let a více. Z hlediska klasifikace invalidity rozlišujeme tyto skupiny: postižení se mohou pohybovat bez použití vnějších ortopedických pomůcek, musí používat vnější pomůcky pro chůzi: hole, loketní a zápěstní berle, tripody nebo kolečkové rámy, tělesně postižení vozíčkáři, jejichž pohybová schopnost je tak narušena, že nemohou nebo jen málokdy mohou chodit a stát samostatně. K jejich pohybu jsou nutné invalidní vozíky. Pohybovat se mohou samostatně ve vozíku s ručním pohonem, samostatně na vozíku s elektrickým nebo benzinovým motorem, 15

15 s průvodcem, kdy jsou usazeni do speciální pojízdné židle nebo standardního vozíku pro invalidy. Tyto skutečnosti je nutno mít na zřeteli při projektování bytových staveb, objektů distribucí a služeb, kulturních zařízení, škol a učilišť, sportovních zařízení, hotelů a ubytoven, pracovišť a dílen, zdravotnických zařízení i staveb veřejné hromadné dopravy. Obvyklé plošné a tvarové dimenzování dispozičních i konstrukčních prvků u staveb pro zdravé lidi se jeví pro různé kategorie invalidů mnohdy jako tzv. architektonické bariéry, které jsou obtížně překonatelné, nebo vůbec nepřekonatelné. Z těchto důvodů je nutno již při projektování a realizaci staveb tyto bariéry (zábrany) odstraňovat. Týká se to například této problematiky: správná volba rozměrových údajů (průchozí a průjezdné šířky pro postižené s berlemi, vozíky pro invalidy apod. jsou 90 až 120 cm), manipulační prostory pro vozík s invalidou, sklon rampy nejlépe 1 : 20 až 1 : 15 s odpočívadly po 9 m, pro rampu do 3 m délky volíme sklon 1 : 8, dveře bez prahů, šířka 80 až 110 cm, konstruované pro náraz vozíkem, automaticky se otevírající dveře posuvné nebo otočné, madla ve výši 80 až 90 cm, podlahy, které nekloužou (nepoužívat rohoží), schodiště se stupni bez přesahující nášlapné plochy. Doporučená výška stupňů 14 cm, šířka 32 cm, možnost pevně sevřít madlo zábradlí, sociální zařízení (WC) umožnit vjezd vozíku (univerzální kabina minimálního rozměru 225/225 cm), madla na stěnách, umývadla 30/50 cm s pákou pro regulaci ventilů mísící baterie, polička se zrcadlem, poplašné zařízení, triangly (tyč se dvěma posuvnými tyčkami a na nich ruční držadla trojúhelníkového tvaru), sprchy jsou vhodnější než vany, armatury montovat na podélné stěně van, výtah, vnitřní rozměr kabiny minimálně 110/140 cm, telefonní kabiny možnost používat telefonní automat vsedě, garáže minimálního rozměru 600/350 cm, vozík zůstává v garáži vedle auta, asi 300 cm před garáží umístit spínač automatického elektrického otevírání dveří apod. Samostatnou kapitolou by byla problematika dispozičního řešení bytu a jeho vybavení nábytkem pro vozíčkáře. Zásadou řešení je podmínka, aby vše bylo na dosah ruky z vozíku (pracovní plochy, zásuvky, poličky, ovládací spínače apod.). Parapet oken má být vysoký maximálně 70 cm. Další samostatnou kapitolou by byly architektonické bariéry pro zrakově a sluchově postižené. Uvedené příklady architektonických bariér jsou jen zlomkem tohoto problému. Princip zajišťování tohoto základního humánního požadavku by měl být 16

16 formulován heslem: Zbavit tělesně postižené závislosti na cizí pomoci. Pouze taková forma pomoci zbavuje důstojným způsobem tělesně postižené jejich psychického handicapu. Realizovaná opatření v tomto směru přesvědčivě prokazují, jak i nadále mohou být lidé s různými tělesnými vadami platnými členy společnosti v celé šíři. h) Ekonomické vyhodnocení a průvodní a technická zpráva Výkresovou dokumentaci architektonických náčrtů (generelu, studie objektu), obvykle v měřítku 1 : 200, doplňuje průvodní zpráva, která pojednává o všech okolnostech souvisejících se zadáním, s programem, o širších vztazích objektu afaktorech, které podstatně ovlivnily řešení. Technická zpráva pojednává o dispozičním řešení, architektuře, urbanistickém začlenění objektu, konstrukčním řešení a o vybavení budovy. Ekonomické vyhodnocení se skládá z technickoekonomických ukazatelů Koncepce budov Všechny vnitřní prostory budovy se dělí na vlastní užitné prostory, které tvoří jádro a hlavní náplň objektu (např. obytné prostory v bytových domech, učebny ve školách), dále na prostory spojovací komunikační (schodiště, chodby, výtahy apod.) a na prostory doplňkové (hygienická zařízení, šatny, prostory pro vytápění, příslušenství budov apod.), bez nichž by byl nemožný provoz v budově (obr. 4). Obr. 4. Rozdělení vnitřních prostorů A prostory užitné (tečkovány), B prostory spojovací (bez grafického pojednání a schodiště), C prostory doplňkové (šrafovány) Zásadně je třeba rozlišovat konstrukční trakt od traktu dispozičního. Například v konstrukčním jednotraktu je možno vytvořit dispoziční dvoutrakt, třítrakt atd., a to tak, že konstrukční jednotrakt je dělen po hloubce lehkými příčkami. Podle vzájemného vztahu budov lze budovy rozdělit na izolované (volné), přistavěné k jiné budově jednou stranou (koncové), řadové, ve skupině alespoň tří domů uprostřed, rohové, přistavěné ze dvou stran k sousedním budovám. 17

17 Podle rozlohy a rozdělení je možno budovy dělit na monobloky, budovy jednoduchého kompaktního tvaru, křídlové budovy (členěné) a) s volnými křídly a vnějšími dvory, b) uzavřené s vnitřními křídly a vnitřními dvory. 1.2 OBYTNÉ BUDOVY Funkce bytu, funkční jednotky S vývojem lidské společnosti a se zvyšující se úrovní civilizace se vyvíjel názor, jakým způsobem má být uspořádán prostor na obývání byt, aby vyhovoval potřebám člověka. Zpočátku stačil člověku k obývání jeden prostor, který plnil několik funkcí. Ve společnosti na vyšším stupni civilizace se člení funkce v bytě, a člení se tedy i byt na soubor funkčních jednotek, z nichž každá slouží pro jednu nebo několik funkcí. Funkčními jednotkami jsou prostory a místnosti v bytě. Byt je složitým útvarem, v němž jsou funkční jednotky řazeny ve vzájemných vztazích, které odpovídají funkčním nebo provozním souvislostem. Funkční jednotky v bytě musí být vybaveny potřebným zařízením. Takovým zařízením a předmětům říkáme souhrnně vybavení bytu. Byt je samostatně uzavřený soubor funkčních jednotek s příslušným vybavením, uspořádaných v souladu s provozními souvislostmi. Obr. 5. Sekce schodišťového domu typu T 06 B se třemi byty na schodišti l byt IV. až V. kategorie, 2 byt I. až II. kategorie, 3 byt III. kategorie 18

18 1.2.2 Domovní vybavení V obytných domech se vylučují z bytů z provozních a hygienických důvodů některé funkce nebo jejich části funkční jednotky. Jsou to např. sklep na palivo, prostor pro ukládání dětských kočárků, rozvodna ústředního vytápění, plocha s klepadlem na koberce nebo prostor pro nádoby na odpadky. Soubor uvedených funkčních jednotek je tzv. domovní vybavení Technické vybavení domu Byt ani obytný dům nemohou plnit své funkce bez zařízení, jako je např. kanalizace, rozvod vody a elektřiny, ústřední vytápění, osobní výtah u domů s větším počtem podlaží a televizní anténa, tzv. technické vybavení domu Kategorizace bytů Aby byt vyhovoval různým domácnostem, je třeba přihlížet ke složení domácnosti a zejména k počtu osob. Podle členů v domácnosti se v ČSN Obytné budovy člení byty do tzv. kategorií, což je klasifikace bytů podle počtu ubytovaných osob na rozdíl od kategorií bytů uvedených v bytovém zákoně, které znamenají odstupňování kvality a vybavení bytů. Byty I. a II. kategorie jsou nerodinné byty, byty III. a vyšších kategorií jsou byty rodinné (obr. 5) Vzájemné provozní vazby funkčních jednotek v bytě Moderní byt musí plnit řadu funkcí, které kladou požadavky na plochy v bytě a na jeho provozní řešení. Je-li naším úkolem navrhnout dispoziční řešení bytu, musíme si dobře uvědomit všechny tyto funkce, jejich požadavky i důležitost a během práce stále zvažovat jejich vzájemné vazby. Některé nejdůležitější funkce bytu: vstup do bytu, oblékání a převlékání, příprava jídel a mytí nádobí, stolování, osobní hygiena, spánek, kolektivní formy odpočinku, soukromí jednotlivce, domácí práce, ukládání různých předmětů, pobyt dětí, návštěvy a další. Význam, který je kladen na jednotlivé funkce bytu, se značně liší v různých částech světa a podléhá stálému vývoji. Jedním z problémů dispozičního řešení je funkce předsíně. Jsou dva základní principy komunikačního řešení bytu: předsíň, která tvoří hlavní komunikaci bytu (u nás nejčastější řešení), a předsíň, která je rozdělena na dvě části vzájemně propojené obývacím pokojem. 19

19 Dalším požadavkem je spojení kuchyně s obývacím pokojem. Přitom může být kuchyně přímo přístupná z předsíně nebo přes obývací pokoj. Důležitým prvkem provozních vztahů v bytě je průchodnost některých místností, nejsou-li všechny místnosti přístupné přímo z předsíně. Bývá to obvykle důsledek hospodárnosti, která nutí omezit vnitrobytové komunikační prostory Variabilita bytu Jedním z moderních požadavků na typizované konstrukční systémy je variabilita dispozičního řešení bytu. To znamená, že plochu určenou pro byt lze využít pro různé dispoziční řešení bytu. Přitom je možno měnit i polohu bytového jádra. Jiným stupněm variability jsou změny dispozičního řešení bytu, které lze uskutečnit dodatečně změnami v přemístitelných příčkách. Mohou to být i nábytkové příčky. Jiná variabilita záleží na tom, je-li možno zařídit jednotlivé místnosti různým způsobem. Velikost a tvar místnosti, poloha dveří a oken musí být taková, aby základní nábytek v místnosti bylo možno rozestavit různě podle individuálních potřeb a požadavků uživatele Vnitřní zařízení bytu Základní nábytek, základní zařízení bytu tvoří souhrn nezbytného nábytku a zařízení pro předpokládaný počet osob v bytě (ČSN Zařizování bytů). Zabudovaný nábytek a zařízení bytu jsou do stavby trvale instalovány a tvoří její nedílnou součást. Tento nábytek a zařízení je zpravidla součástí stavebních dodávek. Základní i doplňkový nábytek a zařízení bytu se má zakreslovat do výkresů podle grafických značek uvedených v normě Jednotlivé místnosti bytu O prostorech bytu platí, že půdorysný tvar jednotlivých místností bytu, poloha oken, dveří, topných těles apod. musí být taková, aby umožňovala vybavit místnost nábytkovým zařízením podle jejího účelu. Vstupní místnosti zprostředkují přechod z vnějšího prostoru do bytu. Jsou prvním článkem provozní linky bytu. Závětří bývá vstupním prostorem v rodinných domcích, které má chránit vstup před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Zadržuje nepříznivé povětrnostní vlivy, aby vlastní předsíň byla již chráněna. 20

20 Předsíň je podle ustanovení normy nutnou součástí každého bytu. Volná šířka předsíně musí být nejméně 110 cm. Vstupní dveře do bytu se musí otevírat do předsíně. Předsíň musí být tak veliká, aby umožňovala dopravu předmětů o rozměrech 180/60/180 cm. Na to má velký vliv poloha dveří a jejich šířka. Hala může kromě komunikační funkce sloužit k vykonávání domácích prací, a není-li z ní přístup do WC, je možno sem přenést stolování nebo společný život rodiny. Plní-li hala i funkci předsíně, jde o tzv. halovou předsíň. Je-li přímo větraná a osvětlená, o tzv. obytnou halu. Obytné místnosti jsou místnosti, které slouží k obývání v užším slova smyslu (obývací pokoj, ložnice, jídelna, pracovna, pokoj dětí apod.). Podle ČSN Obytné budovy musí být světlá výška obytných místností bytových domů nejméně 260 cm, podkroví 255 cm. Při použití stropních prefabrikátů velkých rozponů lze snížit světlou výšku obytných místností na 255 cm. U rodinných domků musí být výška min. 250 cm, místnosti v podkroví mohou být vysoké jen 230 cm. Při zkosení stropu v podkroví musí mít nejméně polovina půdorysné plochy obytné místnosti požadovanou nejmenší světlou výšku, zkosená část stropu nejméně 160 cm. Obývací pokoj je největší místnost bytu. Jeho plocha u bytů pro tři osoby auvětších bytů má být nejméně 18 m 2 a šířka pokoje min. 3,30 m. Hlavním účelem obývacího pokoje je soustředit zde společný život rodiny. Ložnice je obytná místnost určená ke spaní. Kromě toho plní obvykle funkce spojené se soukromím jednotlivce. Plocha ložnice pro jednu osobu je nejméně 8 m 2, pro dvě osoby 12 m 2. Ložnice nesmí sloužit jako jediný průchod do další obytné místnosti. Jídelna se málokdy vyskytuje jako samostatná místnost. Častěji jde o jídelní kout v obývacím pokoji, v hale, v kuchyni apod. Příslušenství bytu tvoří: předsíň, kuchyně (kuchyňská nika), spíže (spížní skříň), koupelna, WC, skladovací prostor (úklidová komora nebo skříň). Tyto části příslušenství má obsahovat každý byt. Kromě toho mohou jako příslušenství sloužit hala, lodžie, balkón apod. Kuchyně je buď provozně oddělenou částí jiného prostoru (kuchyňská nika nebo kuchyňský kout), nebo samostatnou místností (pracovní kuchyně, kuchyně s příležitostným stolováním). Obývací kuchyně, která by měla mít i funkci obývacího pokoje, se povoluje ve výjimečných případech, např. u adaptací se souhlasem příslušného hygienika. Prostor k vaření má obsahovat alespoň toto vybavení: sporák (vařič), pracovní plochu, zařízení na mytí nádobí (dřez) s odkládacími plochami a prostory na uskladňování nádobí. Předpisem je určena pouze minimální velikost plynové kuchyně. Na každý vařidlový plynový hořák musí připadat nejméně 5 m 3 prostoru kuchyně a v okně musí být větrací křídlo. 21

Typy staveb. Petr Braniš 3.S

Typy staveb. Petr Braniš 3.S Typy staveb Petr Braniš 3.S Rozdělení stavitelství Rozdělení stavitelství odpovídá jednotné klasifikaci stavebních objektů (JKSO) a jednotné klasifikace stavebních objektů a práce (JKSOP). Následující

Více

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ TYPOLOGIE úvod TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ Typologie nauka o navrhování budov Cíl typologie vytvořit příjemné prostředí pro práci a odpočinek v budově Při navrhování objektu musíme respektovat požadavky:

Více

ZS 2016/ BYDLENÍ BYT JAKO FUNKČNÍ PROSTOR. Petr LÉDL KATEDRA ARCHITEKTURY. 1 Bydlení 2

ZS 2016/ BYDLENÍ BYT JAKO FUNKČNÍ PROSTOR. Petr LÉDL KATEDRA ARCHITEKTURY. 1 Bydlení 2 ZS 2016/ BYDLENÍ Petr LÉDL KATEDRA ARCHITEKTURY BYT JAKO FUNKČNÍ PROSTOR 1 ZÁKLADNÍ POJMY BYT soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje

Více

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ TYPOVÉ DOMY DEKHOME VÝBĚR DOMU Volba vhodného a plně vyhovujícího domu je s jistotou jednou ze starostí z kategorie těch příjemných. Na druhou stranu se však

Více

PROSTORY PRO HYGIENU (ČÁST 2)

PROSTORY PRO HYGIENU (ČÁST 2) PROSTORY PRO HYGIENU (ČÁST 2) OSOBNÍ HYGIENA v bytě - KOUPELNA NÁVRH SE ŘÍDÍ NORMOU ČSN 73 4301 Obytné budovy KAŽDÝ BYT: MIN. 1 KOUPELNA + 1 WC MÍSA BYT S 1-2 OBYT.MÍSTNOSTMI - LZE JEDINÉ WC UMÍSTIT DO

Více

Část 1: Vertikální komunikace

Část 1: Vertikální komunikace Část 1: Vertikální komunikace - schodiště názvosloví, druhy, funkční a typologické požadavky, příklad návrhu - schodiště konstrukční a materiálová řešení, statické principy - schodiště technologická a

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně.

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně. Průvodní zpráva Identifikační údaje Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně Urbanistické řešení Kontext lokality Městská část Komín se nachází v severozápadní části města Brna. Komín je původně

Více

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009 876 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha m 2 ] [celková plocha 32 m 2 ] s přístřeškem 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč malá, vhodné na malé a úzké parcely rozdělená denní a noční část přízemí je tvořené velkoprostorem

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Pozemní stavitelství Adresa.: Střední průmyslová

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Označení a číslo Název normy normy

Označení a číslo Název normy normy S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Pár rad pro navrhování RD

Pár rad pro navrhování RD Pár rad pro navrhování RD Zpracovala Ing. Markéta Kubicová Pro vypracování ročníkového projektu Obytné budovy Platí norma : ČSN 73 4301 V této práci se můžete seznámit s některými poznatky z této normy.

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS PROJEKT

ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS PROJEKT PROJEKT 0 Úvodní údaje Identifikační údaje stavby: Identifikační údaje stavebníka: Městská část Praha 12 Identifikační údaje zpracovatele dokumentace: IN.SPIRA GROUP, s.r.o. Šejbalové 894, Praha 5 Barrandov,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Jde o prohlášení Převodce (Nový domov SBD) o tom co je převedeno na Nabyvatele (člen SBD), do jeho vlastnictví

Více

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE LIST Č. - 1 :4,0 1 OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE název souboru - číslo strany datum tisku - 01/2013 formát eatelier 2013 TITULKA ÚVODNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: MATEŘSKÁ ŠKOLA PITKOVICE Parc. č.1/6

Více

KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ ÚVOD 2.+ 3.+ 4. ROČNÍK J.SVOBODOVÁ,

KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ ÚVOD 2.+ 3.+ 4. ROČNÍK J.SVOBODOVÁ, KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ ÚVOD 2.+ 3.+ 4. ROČNÍK J.SVOBODOVÁ, ING TECHNICKÁ NORMALIZACE TECHNICKÁ NORMALIZACE JE ČINNOST, KTERÁ ZABEZPEČUJE, URČUJE A UPLATŇUJE ZÁKONNÝM ZPŮSOBEM NEJVÝHODNĚJŠÍ ŘEŠENÍ URČITÝCH

Více

Obsah vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Obsah vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Obsah vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Poznámka: text kurzívou v závorce charakterizuje předmět paragrafového znění Úvodní ustanovení

Více

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ NEW

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

Úvodní slovo (Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj) 3 Obsah 5 Úvod (Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.) 13

Úvodní slovo (Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj) 3 Obsah 5 Úvod (Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.) 13 OBSAH Úvodní slovo (Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj) 3 Obsah 5 Úvod (Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.) 13 Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové

Více

Typologie staveb II.

Typologie staveb II. Typologie staveb II. Přednášející: Ing.Renata Zdařilová Katedra městského inženýrství L.Podéště 1875, LP C 208 tel: 59 732 1937 e-mail: renata.zdarilova@vsb.cz www.fast.vsb.cz/zdarilova 222 068 Typologie

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Zhodnocení staveniště: Budova centra postižených byla postavena v roce 1928. Postupně došlo k několika změnám, byly

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

TZB Městské stavitelství

TZB Městské stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová,Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU Část 5, Díl 2, Kapitola 3, str. 1 5/2.3 POZEMNÍ STAVBY I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ Těžce pohybově Všechny vchody pro veřejnost musí být bezbariérově přístupné. U změn staveb,

Více

Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku. Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2. Zastavěná plocha 271 m 2. Zpevněné plochy 145 m 2

Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku. Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2. Zastavěná plocha 271 m 2. Zpevněné plochy 145 m 2 Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2 Zastavěná plocha 271 m 2 Zpevněné plochy 145 m 2 Plocha bazén 24 m 2 Plocha zeleně 615 m 2 0 2 5 10 Koeficient

Více

12 Odběrná plynová zařízení

12 Odběrná plynová zařízení 12 Odběrná plynová zařízení Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/25 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Domovní plynovod - terminologie Domovní plynovod STL

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Řešená parcela se nachází v Brně na nároží křižovatky ulice Bratislavské a Staré. Toto území je v blízkosti městského uličního okruhu, které obepíná centrum

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

DUAL m Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE A + B obytné místnosti. 2 x 5 zastavěná plocha

DUAL m Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE A + B obytné místnosti. 2 x 5 zastavěná plocha DUAL 1523 ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA KLÍČ 6 970 000 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY ZA MATERIÁL 3 830 000 Kč A + B 2 x 5 882 + 880 m 2 obestavěný prostor 6638 + 6605 m 3 celková užitková plocha 2 x 1360 m 2 celková obytná

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

byt je elegantnější, representativnější West Hill Victorian house - Jessica Helgerson

byt je elegantnější, representativnější West Hill Victorian house - Jessica Helgerson byt je elegantnější, representativnější West Hill Victorian house - Jessica Helgerson Dorrit Egli, interier vlastního domu v San Francisku nebo osobitější Dorrit Egli, interier vlastního domu v San Francisku

Více

Standardy. Projekt řadových rodinných domů č. 1-6 a 7-9 v Řevnicích

Standardy. Projekt řadových rodinných domů č. 1-6 a 7-9 v Řevnicích Standardy Projekt řadových rodinných domů č. 1-6 a 7-9 v Řevnicích je řešen jako řadové rodinné domy o třech sekcích vždy po třech domech, celkem devět řadových domů. Řadové domy jsou buď třípodlažní (1-6)

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami Charakteristika jednotlivých typů ubytovacích zařízení Charakteristiky jednotlivých typů mají za cíl přesněji definovat rozsah služeb pro jednotlivé typy ubytovacích zařízení. Charakteristika vychází z

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA Diplomová práce školní rok 2011/2012 FA VUT Brno 1. Popis stavby a. Popis území Novostavba kostela s komunitním centrem je navrhována na pozemku nedaleko

Více

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST EUROLINE SLOVAKIA 2012 6 250 000 Kč 3 750 000 Kč AKTIV BASE 3 500 000 Kč 2 250 000 Kč AKTIV BASE -128 000 Kč -78 000 Kč

Více

Dokončení domu základní

Dokončení domu základní Svislé nosné konstrukce Obvodové konstrukce Stropy Střešní konstrukce Střešní krytina Vnitřní příčky Omítky vnitřní zděné Dokončení domu základní zděné, cihelné bloky 240 mm fasádní zateplovaní systém

Více

KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb

KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb České vysoké učení technické v Praze F A K U L T A S T A V E B N Í Katedra konstrukcí pozemních staveb KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb Cvičení č. 2 Požární úseky (PÚ), požární riziko, stupeň požární

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

Byt 4+1 v ulici U Jam 17 v Plzni Bolevci

Byt 4+1 v ulici U Jam 17 v Plzni Bolevci Příloha č. 1 Byt 4+1 v ulici U Jam 17 v Plzni Bolevci Příloha č. 2 Byt 4+1 v Rabštejnské ulici 21 v Plzni Bolevci Příloha č. 3 Byt 2+1+J+H v Turistické ulici 6 v Plzni Bolevci Příloha č. 4 Byt 3+1 v Kralovické

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM 8. 6. 016 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 01 0 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SITUACE DISPOZICE - SCHÉMA PLOCH PŮDORYS 1.NP PŮDORYS.NP ŘEZY POHLEDY VIZUALIZACE

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Snížení energetické náročnosti. - Zdravotní středisko, Bystřice

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Snížení energetické náročnosti. - Zdravotní středisko, Bystřice PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Zpracovala: Jaroslava Kabátová, 391 31 Dražice 217 Ludmila Votavová, č. autorizace ČKAIT 0100915, technik pro pozemní

Více

JUNIOR jednoduché technické řešení umožňuje rychlou svépomocnou m Kč Kč Kč EUROLINE 2006

JUNIOR jednoduché technické řešení umožňuje rychlou svépomocnou m Kč Kč Kč EUROLINE 2006 JUNIOR 630 ilustrační obrázek 3 830 000 Kč 2 100 000 Kč 108 m 2 6360 m 3 1368 m 2 843 m 2 720 m 38 dvojpodlažní dům s obytným podkrovím bez podsklepení malá možnost osazení objektu na menší stavební parcely

Více

Obsah bakalářská práce 2012/2013

Obsah bakalářská práce 2012/2013 Obsah bakalářská práce 2012/2013 Obsah architektonicko-stavební části 1) Portfolio původního ateliérového projektu (ATZBP) formátu A3 prezentující původní ateliérový projekt, na který je bakalářská práce

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

OBSAH - TEXTOVÁ ČÁST A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B) POPIS ŘEŠENÍ C) POUŽITÉ PODKLADY - VÝKRESOVÁ ČÁST

OBSAH - TEXTOVÁ ČÁST A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B) POPIS ŘEŠENÍ C) POUŽITÉ PODKLADY - VÝKRESOVÁ ČÁST MATEŘSKÁ ŠKOLA BABICE U ŘÍČAN OBSAH - TEXTOVÁ ČÁST A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1 Území A.2 Investor A.3 Zpracovatel dokumentace A.4 Autorský kolektiv B) POPIS ŘEŠENÍ B.1 Lokalizace záměru B.2 Funkční řešení

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 4 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6056 - březen 2011

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

Zatížení stálá a užitná

Zatížení stálá a užitná ZÁSADY OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ Zatížení stálá a užitná prof. Ing. Milan Holický, DrSc. Kloknerův ústav, ČVUT v Praze 1. Zatížení stálá 2. Příklad stanovení stálého zatížení na základě zkoušek

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Datum: únor 2015 Počet stran: 6 Stránka 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě Název stavby: Novostavba rodinného domu Místo stavby Černošice -

Více

A. Průvodní zpráva. Projekt: Rekonstrukce bytu v ulici Nad Šárkou č.p. 212/39 Nad Šárkou č.p. 212/39 Praha 6-Dejvice

A. Průvodní zpráva. Projekt: Rekonstrukce bytu v ulici Nad Šárkou č.p. 212/39 Nad Šárkou č.p. 212/39 Praha 6-Dejvice A. Průvodní zpráva Projekt: Rekonstrukce bytu v ulici Nad Šárkou č.p. 212/39 Nad Šárkou č.p. 212/39 Dokumentace pro stavební povolení Investor: Zdeněk a Lucie Beránkovi Nad Šárkou č.p. 212/39 Projektant:

Více

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVBY 1.ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří 431 51 A0 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana

Více

Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295877 11 530 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY MLÁDEŽE HABARTICE

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY MLÁDEŽE HABARTICE STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY MLÁDEŽE HABARTICE STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY MLÁDEŽE HABARTICE Místo: pozemky parc.č. 248, 249, 257, k.ú. Habartice u Krupky, obec Krupka Stavební program Činnost Pobytové

Více

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 32 BYTŮ V OBJEKTU CENA PROJEKTU: 235 270 Kč 1 np np EUROLINE 200 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: 15 667 90 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA 1m

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

CARLA U HŘIŠTĚ. 2.990.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

CARLA U HŘIŠTĚ. 2.990.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům CARLA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 2.990.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O JEDNOPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387. Složení objektu:

Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387. Složení objektu: Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387 Průmyslová zóna Pardubice se skládá z několika desítek objektů. Jejichž možnosti využití jsou různorodé. Provozovateli jsou LOGISTIKA PARK a.s. a Průmyslový

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Bytový dům Bechyňova atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Blok zakončující Engelem navrženou

Více

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : kolektiv Prosinec

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce Druh zkoušky: profilová - povinná 1. Dimenzování dřevěných trámů na ohyb 2. Dimenzování dřevěných sloupů 3. Dimenzování ocelových sloupů 4.

Více

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat.

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat. LINIA 1061 předpokl spotřeba energie za rok vhodný do řadové zástavby nebo jako dvojdům či samostatně stojící dům úzká dispozice vhodná na úzké parcely zasunutá terasa poskytuje soukromí v řadové zástavbě

Více

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. 1077 Název projektu: Zkvalitnění výuky SOŠ

Více

NBU2 ZS2016 / BYDLENÍ Petr LÉDL RODINNÝ DŮM KATEDRA ARCHITEKTURY. Rodinné domy

NBU2 ZS2016 / BYDLENÍ Petr LÉDL RODINNÝ DŮM KATEDRA ARCHITEKTURY. Rodinné domy NBU2 ZS2016 / BYDLENÍ Petr LÉDL KATEDRA ARCHITEKTURY RODINNÝ DŮM základní charakteristika Stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ Mníšek pod Brdy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Územní studie obytné lokality Pod silnicí, Mníšek pod Brdy MÍSTO : Mníšek pod Brdy, lokalita Pod silnicí, k.ú. Mníšek

Více

odbor výstavby Žá d o s t o p o v o l ení výj i mky

odbor výstavby Žá d o s t o p o v o l ení výj i mky Městský úřad Třebíč odbor výstavby Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo náměstí 116/6, 674 01 Třebíč V Třebíči dne....... Žá d o s t o p o v o l ení výj i mky

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více