POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III pro 3. roãník SP stavebních

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III pro 3. roãník SP stavebních"

Transkript

1 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III pro 3. roãník SP stavebních SOBOTÁLES

2 Ing. arch. VÁCLAV HÁJEK a kolektiv Pozemní stavitelství III pro 3. roãník SP stavebních Tfietí, upravené vydání Praha 2004

3 Tato kniha je třetím dílem čtyřsvazkového souboru nazvaného Pozemní stavitelství. Je určena především jako učebnice pro studenty středních průmyslových škol stavebních, může však sloužit a na ISŠ, SOU i jako pomůcka pro stavební praxi. Tento díl je zaměřen na speciální dokončovací práce. Seznamuje s typologií bytových a občanských staveb, klempířskými a pokrývačskými pracemi. Dále následují kapitoly pojednávající o pracích truhlářských a zámečnických, o izolační technice a kapitoly o technickém zařízení budov, výtazích a ocelových lešeních. Autorský kolektiv: Ing. arch. Václav Hájek (vedoucí autorského kolektivu), Doc. Ing. Petr Hájek, CSc., Ing. arch. Miroslav Hlaváček, Ing. Karolina Houdová, Ing. Jana Jeřábková, Ing. Martin Jiránek, CSc., Ing Jan Kaňka, Ing. Marek Novotný, Ing. Jaroslav Pavlis, Vladimír Raušer, Ing. Jan Tywoniak, CSc., Ing. František Vošický Lektorovali: Ing. Lubomír Weigel a Ing. František Uchytil (1. vydání) Ing. arch. Karel Hlava (2. vydání) 1st edition SNTL Nakladatelství technické literatury, rd revised edition Ing. arch. Václav Hájek a kol., 2004 ISBN

4 OBSAH 1 TYPOLOGIE BYTOVÝCH A OBČANSKÝCH STAVEB Základy typologie l Základní faktory ovlivňující provozní a prostorové vztahy Zásady navrhování bytových a občanských staveb Koncepce budov Obytné budovy Funkce bytu, funkční jednotky Domovní vybavení Technické vybavení domu Kategorizace bytů Vzájemné provozní vazby funkčních jednotek v bytě Variabilita bytu Vnitřní zařízení bytu Jednotlivé místnosti bytu Druhy obytných budov Rodinné domy Bytové domy Vliv konstrukčního systému na dispoziční řešení Osazení budovy do terénu a její orientace Stavby občanského vybavení Jednotné pojetí výstavby Členění sídlištních útvarů Vybavení obytné skupiny Rozdělení staveb občanského vybavení Základní občanské vybavení Jesle Mateřská škola Základní škola Středisko občanského vybavení obytného okrsku Stavby vyššího občanského vybavení Vícepodlažní budovy Velkoprostorové budovy Kombinované vícepodlažní budovy se sálovými prostory Nezakryté nebo polozakryté stavby Administrativní budovy Zdravotnické stavby Hotely Divadla Kina Životní prostředí, urbanismus a investiční výstavba

5 1.6 Bezpečnost staveb při požáru Průběh požáru Požární ochrana Názvosloví Požární zpráva Protipožární konstrukce Elektrická požární signalizace KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE Materiály pro klempířské práce Výroba, spojovaní a připevňování klempířských prvků Klempířské prvky a konstrukce POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Krytina z pálených tašek Krytina z betonových tašek Břidlicová krytina Krytina z plechových šablon Povlakové krytiny šikmých střech Krytina z asfaltových šindelů Bezpečnost při práci na střeše Stavební tepelná technika IZOLAČNÍ TECHNIKA A TVORBA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Prostup tepla Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla Teplota na vnitřním povrchu konstrukcí Tepelné mosty Tepelné ztráty budovy Energetické bilance Šíření vlhkosti v konstrukcích Hodnocení podlahových konstrukcí Hodnocení tepelné stability místností Akustika pozemních staveb Definice zvuku a jeho význam v pozemním stavitelství Vnímání zvuku, nejvyšší přípustné hodnoty a jejich kontrola Zdroje zvuku Šíření zvuku ve volném prostoru Šíření zvuku v zavřeném prostoru Šíření zvuku ve zvukovodu Šíření zvuku mezi místnostmi v budově Zvuk šířený vzduchem Zvuk šířený konstrukcí Zvuková izolace při šíření zvuku vzduchem a její stanovení Zásady ochrany proti hluku a vibracím technického zařízení budovy Zásady návrhu neprůzvučných konstrukcí Neprůzvučnost oken

6 Zásady ochrany před kročejovým hlukem Ochrana proti radonu Vznik a výskyt radonu Mezní koncentrace Zdroje radonu Ochrana staveb na nízkém radonovém riziku Ochrana staveb na středním radonovém riziku Ochrana staveb na vysokém radonovém riziku Opatření proti radonu ze stavebních materiálů a z vody Denní osvětlení Význam denního osvětlení a základní požadavky na jeho navrhování Činitel denního osvětlení Osvětlovací systémy TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE Dřevěná okna, dveře l.l Dřevěná okna Rozdělení dřevěných oken Montáž dřevěných oken Dřevěné balkonové dveře Dřevěné dveře :2 Zabudovaný nábytek Kompletizované výrobky Dřevěné obklady Obklady vnitřní Obklady vnější ZÁMEČNICKÉ PRÁCE Kovová okna, dveře a vrata :1.1 Kovová okna Ocelové dveře Ocelová vrata Stavební kování Kovové výlohy, světlíky a stěny Kovové výlohy Ocelové stěny VYBRANÉ SPECIÁLNÍ PRÁCE DOKONČOVACÍ Natěračské práce Malířské práce a tapetování Sklenářské práce Sklobetonářské práce Oplocení Ploty dřevěné Ploty drátěné Ohradní zdi

7 7.5.4 Plotová vrata a vrátka TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Veřejné sítě Veřejná kanalizace I.2 Veřejný vodovod Veřejný plynovod Vnitřní kanalizace Kanalizační přípojka Kanalizační vložka Trubní materiál pro vnitřní kanalizaci Síť vnitřní kanalizace Příslušenství kanalizace Ochrana kanalizace před nežádoucími látkami, lapáky Žumpy a domovní čistírny odpadních vod Zkouška vnitřní kanalizace Vnitřní vodovod Vodovodní přípojka Vodoměry Rozvod vody v objektech Trubní materiál Armatury Stavební úpravy pro vedení potrubí a jiná zařízení Ochrana vnitřního vodovodu před závadnou vodou Domácí vodárny Teplá užitková voda Požární vodovody Vnitřní plynovod Topný plyn Plynovodní přípojka Rozvod plynu v objektech Stoupací vedení Umístění uzávěrů Plynoměry Potrubí Armatury a příslušenství Tlaková zkouška domovního plynovodu Plynové spotřebiče a jejich připojování Požární ochrana při instalaci spotřebičů Nejmenší světlosti potrubí Instalační a bytová jádra Vytápění Základní pojmy Soustavy vytápění ,3 Ústřední vytápění Rozvody ústředního vytápění Materiál a montáž potrubí Armatury

8 8.6.7 Otopná tělesa Zřizování kotelen Ústřední příprava teplé užitkové vody Dálkové vytápění Elektrické akumulační vytápění - ústřední Regulace automatického řízení a měření tepla Netradiční zdroje energie Větrání a klimatizace Větrání a větrací zařízení Přirozené větrání Nucené větrání Teplovzdušná vytápěcí zařízení Klimatizační zařízení VÝTAHY Hlavní části výtahů Výtahy pro dopravu osob nebo osob a břemen Malé nákladní výtahy Nákladní výtahy stolové Oběžné výtahy Pohyblivé schody LEŠENÍ Ocelová lešení Nepohyblivá ocelová lešení Nepohyblivá trubková lešení se svěrnými spojkami Nepohyblivá lešení HAKI Pojízdná ocelová lešení Pohyblivé pracovní plošiny Bezpečnostní předpisy pro montáž a používání ocelových lešení ZÁSADY PŘEDÁVACÍHO ŘÍZENÍ MEZI ÚČASTNÍKY VÝSTAVBY Literatura

9 10

10 1 TYPOLOGIE BYTOV CH A OBâANSK CH STAVEB 1.1 ZÁKLADY TYPOLOGIE Typologie pozemních staveb je nauka o navrhování budov. Správně navržené budovy musí splňovat požadavky provozní, zdravotní, bezpečnostní, konstrukční, ekonomické a estetické. Mají vytvořit po všech stránkách příjemné prostředí pro člověka, pro jeho práci i odpočinek Základní faktory ovlivňující provozní a prostorové vztahy 1. Pohybový prostor. Naše pocity, a zejména životní a společenské funkce jsou ovlivňovány nejen estetickými vlastnostmi a pohodou vnitřního prostředí, nýbrž i nejbližšími prostorovými podmínkami budovy. Směrodatný je prostor, který člověk potřebuje při pohybu, při práci a v různých polohách: např. rozměry dveří a chodeb, podchodné výšky na ramenech schodišť, průchozí šířky mezi řadami sedadel, mezi stolky v restauraci nebo rozměry sedícího člověka se zřetelem na potřebné relace sedacího a stolního zařízení (obr. 1). 2. Pracovní prostor. Kromě pohybového prostoru je nejbližší oblast určena plochami nebo prostorem nutným pro předměty a pomůcky k určité práci. Nejčastěji jde o stolní plochy, kuchyňské sestavy, řídící panely apod. (obr. 2). 3. Manipulační úrovně. Manipulační úrovně se nejvýrazněji uplatňují u sedadel a u pracovních a odkládacích ploch. Stolní odkládací plocha může být nižší, pracovní plochy jsou umístěny výše podle postoje člověka a podle druhu práce (společenský stůl 50 až 62 cm, psací stůl 76 cm, kuchyňská sestava 86 cm pro práci vstoje apod.). 4. Fyzikální vlastnosti prostoru a) Osvětlení a barva světla ovlivňují pocity v prostoru a spoluvytvářejí prostor. Denní nebo umělé osvětlení má různé psychické účinky. Nevhodné osvětlení, např. i směr dopadu světla, snižuje pracovní výkon. b) Větrání prostorů je nezbytné pro zdravý pobyt a má přímý vliv na pocit pohody. Může být přirozené nebo umělé. c) Teplota a vlhkost vzduchu se řídí podle účelu místnosti. Pro práci vsedě vyžadujeme proti práci při pohybu vyšší teplotu. 11

11 12 Obr. 1. Pohybový a pracovní prostor A šířky prostoru postačující k pohybu, B rozměry některých pracovních ploch (pracovní stůl, kuchyňská linka, jídelní stoly), C potřebné relace sedacího stolního zařízení a výšky pracovního místa

12 d) Zvuk při vyšších intenzitách působí nepříznivě na organismus. Proto se musíme snažit snižovat hladinu zvuku (hluku) již u zdrojů hluku, a to dobrou izolací a správným dispozičním řešením (nenavrhovat výtahy poblíž ložnic apod.). Obr. 2. Zakreslení spojovacích komunikačních pásů, manipulačních a úkonových ploch do půdorysu bytu. Spojovací pásy jsou znázorněny barevně, manipulační plochy jsou vodorovně čárkovány, úkonové plochy jsou tečkovány. Největší překrývání ploch je v předsíni e) Správné technické provedení budovy a vhodná volba materiálů rozhodujícím způsobem přispívají k celkovému hodnocení díla Zásady navrhování bytových a občanských staveb U konkrétních úkolů je celkové řešení stavby ovlivněno pozemkem a prostředím. Celý postup práce v počáteční fázi projektu je ovlivňován zejména těmito faktory: a) Podklady a průzkumy Investor musí projektantovi poskytnout nezbytně nutné podklady pro práci. Je to především projektový úkol nebo stavební program. Projektový úkol je součástí tzv. přípravné dokumentace. Součástí prací na projektovém úkolu je také provedení průzkumů potřebných pro určení vlastností staveniště, u rekonstrukcí, přístaveb a nástaveb sem patří také výkresy dosavadního stavu objektu. 13

13 Nejdůkladnější představu o staveništi a jeho okolí získáme prohlídkou celého zájmového území. Je nutno znát klimatické poměry na staveništi (převládající směr větru, průměrné teploty vzduchu, sluneční svit a množství srážek) a geologické vlivy (složení základové půdy, režim podzemních vod, konfiguraci terénu, porost, bonitu půdy atd.). Tyto faktory působí na dispoziční řešení i na volbu druhu nosné konstrukce (např. využití svahu, způsob zakládání apod.). b) Studium problematiky úkolu Je nezbytné u všech akcí. Mnohé úkoly vyžadují speciální poznatky provozních vztahů a současný stav světové úrovně daného oboru (nemocnice, divadla apod.). Mnohdy je nutná činnost spolupracovníků specialistů pro daný obor. c) Řešení provozních vztahů Řešení těchto vztahů (horizontálních i vertikálních) pomocí dispozičních aprovozních schémat umožní základní orientaci pro počáteční práci na dispozici, na hmotovém seskupení i umístění a na orientaci objektu v terénu (obr. 3). Je třeba postupovat od celku k detailu, od širších vztahů k přímým vazbám mezi jednotlivými místnostmi, od podstatných vazeb k podružným. U průmyslových Obr. 3. Příklad provozních vazeb jednotlivých prostorů kulturního domu se sálem pro 500 osob. Spojovací čáry naznačují provozní souvislosti jednotlivých prostorů tak, jak jsou požadovány. Grafické schéma neurčuje ještě vlastní dispoziční řešení, je pouze pomůckou projektanta pro stanovení dispozičních souvislostí a vazeb: bez značení prostory vstupní a komunikační; tečkovaně sociální zařízení; šrafovaně doplňkové prostory a příslušenství; barevně hlavní účelové prostory 1 zádveří, 2 vestibul, 3 schodiště, 4 WC, 5 pokladna, 6 šatna, 7 bufet, 8 přípravna, 9 klubovna, 10 terasa, 11 sál pro 500 osob, 12 jeviště, 13 kulisy, 14 herci, 15 letní scéna, 16 hlediště letní scény 14

14 staveb jsou to také schémata technologických postupů, nezbytná pro správný návrh stavební části objektu. d) Dispoziční a architektonické řešení Všechny zmíněné faktory ovlivňují řešení dispozice a s ní úzce souvisejícího architektonického řešení. Úkolem projektanta (architekta) je najít relativně optimální řešení úkolu při splnění všech požadavků kladených na objekt v celém rozsahu. e) Konstrukční řešení Nebývá vždy určeno předem a vzniká postupně s řešením dispozičním a architektonickým. Ve všech stadiích rozpracovanosti náčrtku objektu je do odpovídající hloubky řešena i jeho konstrukce. S postupem propracovanosti dispozičního řešení se upřesňuje řešení konstrukční, nebo naopak, neboť architektura, dispozice i konstrukce musí tvořit logický harmonický celek. f) Variantní řešení Dispoziční, konstrukční i architektonické řešení je logickým požadavkem hledání optimálního řešení. Pouze přirovnáním minimálně dvou řešení lze mluvit o výhodách nebo nevýhodách řešení a o možnostech alternativního pohledu na koncepci ideového řešení. g) Architektonické bariéry Za architektonické bariéry (stavebně technické zábrany) považujeme stavební úpravy dispozičního a konstrukčního charakteru budovy (i vnějšího prostoru), které ztěžují nebo znemožňují tělesně postiženým osobám nebo matkám s kočárky pohyb v daném prostoru. Podle charakteru překážek dělíme tyto bariéry na bariéry zamezující postiženým osobám: přístupnost vnější, přístupnost vnitřní, uživatelnost objektu. Statistiky dokazují, že 4 až 6% obyvatel je postiženo trvalou invaliditou. Dalších 11% činí obyvatelé ve věku 65 let a více. Z hlediska klasifikace invalidity rozlišujeme tyto skupiny: postižení se mohou pohybovat bez použití vnějších ortopedických pomůcek, musí používat vnější pomůcky pro chůzi: hole, loketní a zápěstní berle, tripody nebo kolečkové rámy, tělesně postižení vozíčkáři, jejichž pohybová schopnost je tak narušena, že nemohou nebo jen málokdy mohou chodit a stát samostatně. K jejich pohybu jsou nutné invalidní vozíky. Pohybovat se mohou samostatně ve vozíku s ručním pohonem, samostatně na vozíku s elektrickým nebo benzinovým motorem, 15

15 s průvodcem, kdy jsou usazeni do speciální pojízdné židle nebo standardního vozíku pro invalidy. Tyto skutečnosti je nutno mít na zřeteli při projektování bytových staveb, objektů distribucí a služeb, kulturních zařízení, škol a učilišť, sportovních zařízení, hotelů a ubytoven, pracovišť a dílen, zdravotnických zařízení i staveb veřejné hromadné dopravy. Obvyklé plošné a tvarové dimenzování dispozičních i konstrukčních prvků u staveb pro zdravé lidi se jeví pro různé kategorie invalidů mnohdy jako tzv. architektonické bariéry, které jsou obtížně překonatelné, nebo vůbec nepřekonatelné. Z těchto důvodů je nutno již při projektování a realizaci staveb tyto bariéry (zábrany) odstraňovat. Týká se to například této problematiky: správná volba rozměrových údajů (průchozí a průjezdné šířky pro postižené s berlemi, vozíky pro invalidy apod. jsou 90 až 120 cm), manipulační prostory pro vozík s invalidou, sklon rampy nejlépe 1 : 20 až 1 : 15 s odpočívadly po 9 m, pro rampu do 3 m délky volíme sklon 1 : 8, dveře bez prahů, šířka 80 až 110 cm, konstruované pro náraz vozíkem, automaticky se otevírající dveře posuvné nebo otočné, madla ve výši 80 až 90 cm, podlahy, které nekloužou (nepoužívat rohoží), schodiště se stupni bez přesahující nášlapné plochy. Doporučená výška stupňů 14 cm, šířka 32 cm, možnost pevně sevřít madlo zábradlí, sociální zařízení (WC) umožnit vjezd vozíku (univerzální kabina minimálního rozměru 225/225 cm), madla na stěnách, umývadla 30/50 cm s pákou pro regulaci ventilů mísící baterie, polička se zrcadlem, poplašné zařízení, triangly (tyč se dvěma posuvnými tyčkami a na nich ruční držadla trojúhelníkového tvaru), sprchy jsou vhodnější než vany, armatury montovat na podélné stěně van, výtah, vnitřní rozměr kabiny minimálně 110/140 cm, telefonní kabiny možnost používat telefonní automat vsedě, garáže minimálního rozměru 600/350 cm, vozík zůstává v garáži vedle auta, asi 300 cm před garáží umístit spínač automatického elektrického otevírání dveří apod. Samostatnou kapitolou by byla problematika dispozičního řešení bytu a jeho vybavení nábytkem pro vozíčkáře. Zásadou řešení je podmínka, aby vše bylo na dosah ruky z vozíku (pracovní plochy, zásuvky, poličky, ovládací spínače apod.). Parapet oken má být vysoký maximálně 70 cm. Další samostatnou kapitolou by byly architektonické bariéry pro zrakově a sluchově postižené. Uvedené příklady architektonických bariér jsou jen zlomkem tohoto problému. Princip zajišťování tohoto základního humánního požadavku by měl být 16

16 formulován heslem: Zbavit tělesně postižené závislosti na cizí pomoci. Pouze taková forma pomoci zbavuje důstojným způsobem tělesně postižené jejich psychického handicapu. Realizovaná opatření v tomto směru přesvědčivě prokazují, jak i nadále mohou být lidé s různými tělesnými vadami platnými členy společnosti v celé šíři. h) Ekonomické vyhodnocení a průvodní a technická zpráva Výkresovou dokumentaci architektonických náčrtů (generelu, studie objektu), obvykle v měřítku 1 : 200, doplňuje průvodní zpráva, která pojednává o všech okolnostech souvisejících se zadáním, s programem, o širších vztazích objektu afaktorech, které podstatně ovlivnily řešení. Technická zpráva pojednává o dispozičním řešení, architektuře, urbanistickém začlenění objektu, konstrukčním řešení a o vybavení budovy. Ekonomické vyhodnocení se skládá z technickoekonomických ukazatelů Koncepce budov Všechny vnitřní prostory budovy se dělí na vlastní užitné prostory, které tvoří jádro a hlavní náplň objektu (např. obytné prostory v bytových domech, učebny ve školách), dále na prostory spojovací komunikační (schodiště, chodby, výtahy apod.) a na prostory doplňkové (hygienická zařízení, šatny, prostory pro vytápění, příslušenství budov apod.), bez nichž by byl nemožný provoz v budově (obr. 4). Obr. 4. Rozdělení vnitřních prostorů A prostory užitné (tečkovány), B prostory spojovací (bez grafického pojednání a schodiště), C prostory doplňkové (šrafovány) Zásadně je třeba rozlišovat konstrukční trakt od traktu dispozičního. Například v konstrukčním jednotraktu je možno vytvořit dispoziční dvoutrakt, třítrakt atd., a to tak, že konstrukční jednotrakt je dělen po hloubce lehkými příčkami. Podle vzájemného vztahu budov lze budovy rozdělit na izolované (volné), přistavěné k jiné budově jednou stranou (koncové), řadové, ve skupině alespoň tří domů uprostřed, rohové, přistavěné ze dvou stran k sousedním budovám. 17

17 Podle rozlohy a rozdělení je možno budovy dělit na monobloky, budovy jednoduchého kompaktního tvaru, křídlové budovy (členěné) a) s volnými křídly a vnějšími dvory, b) uzavřené s vnitřními křídly a vnitřními dvory. 1.2 OBYTNÉ BUDOVY Funkce bytu, funkční jednotky S vývojem lidské společnosti a se zvyšující se úrovní civilizace se vyvíjel názor, jakým způsobem má být uspořádán prostor na obývání byt, aby vyhovoval potřebám člověka. Zpočátku stačil člověku k obývání jeden prostor, který plnil několik funkcí. Ve společnosti na vyšším stupni civilizace se člení funkce v bytě, a člení se tedy i byt na soubor funkčních jednotek, z nichž každá slouží pro jednu nebo několik funkcí. Funkčními jednotkami jsou prostory a místnosti v bytě. Byt je složitým útvarem, v němž jsou funkční jednotky řazeny ve vzájemných vztazích, které odpovídají funkčním nebo provozním souvislostem. Funkční jednotky v bytě musí být vybaveny potřebným zařízením. Takovým zařízením a předmětům říkáme souhrnně vybavení bytu. Byt je samostatně uzavřený soubor funkčních jednotek s příslušným vybavením, uspořádaných v souladu s provozními souvislostmi. Obr. 5. Sekce schodišťového domu typu T 06 B se třemi byty na schodišti l byt IV. až V. kategorie, 2 byt I. až II. kategorie, 3 byt III. kategorie 18

18 1.2.2 Domovní vybavení V obytných domech se vylučují z bytů z provozních a hygienických důvodů některé funkce nebo jejich části funkční jednotky. Jsou to např. sklep na palivo, prostor pro ukládání dětských kočárků, rozvodna ústředního vytápění, plocha s klepadlem na koberce nebo prostor pro nádoby na odpadky. Soubor uvedených funkčních jednotek je tzv. domovní vybavení Technické vybavení domu Byt ani obytný dům nemohou plnit své funkce bez zařízení, jako je např. kanalizace, rozvod vody a elektřiny, ústřední vytápění, osobní výtah u domů s větším počtem podlaží a televizní anténa, tzv. technické vybavení domu Kategorizace bytů Aby byt vyhovoval různým domácnostem, je třeba přihlížet ke složení domácnosti a zejména k počtu osob. Podle členů v domácnosti se v ČSN Obytné budovy člení byty do tzv. kategorií, což je klasifikace bytů podle počtu ubytovaných osob na rozdíl od kategorií bytů uvedených v bytovém zákoně, které znamenají odstupňování kvality a vybavení bytů. Byty I. a II. kategorie jsou nerodinné byty, byty III. a vyšších kategorií jsou byty rodinné (obr. 5) Vzájemné provozní vazby funkčních jednotek v bytě Moderní byt musí plnit řadu funkcí, které kladou požadavky na plochy v bytě a na jeho provozní řešení. Je-li naším úkolem navrhnout dispoziční řešení bytu, musíme si dobře uvědomit všechny tyto funkce, jejich požadavky i důležitost a během práce stále zvažovat jejich vzájemné vazby. Některé nejdůležitější funkce bytu: vstup do bytu, oblékání a převlékání, příprava jídel a mytí nádobí, stolování, osobní hygiena, spánek, kolektivní formy odpočinku, soukromí jednotlivce, domácí práce, ukládání různých předmětů, pobyt dětí, návštěvy a další. Význam, který je kladen na jednotlivé funkce bytu, se značně liší v různých částech světa a podléhá stálému vývoji. Jedním z problémů dispozičního řešení je funkce předsíně. Jsou dva základní principy komunikačního řešení bytu: předsíň, která tvoří hlavní komunikaci bytu (u nás nejčastější řešení), a předsíň, která je rozdělena na dvě části vzájemně propojené obývacím pokojem. 19

19 Dalším požadavkem je spojení kuchyně s obývacím pokojem. Přitom může být kuchyně přímo přístupná z předsíně nebo přes obývací pokoj. Důležitým prvkem provozních vztahů v bytě je průchodnost některých místností, nejsou-li všechny místnosti přístupné přímo z předsíně. Bývá to obvykle důsledek hospodárnosti, která nutí omezit vnitrobytové komunikační prostory Variabilita bytu Jedním z moderních požadavků na typizované konstrukční systémy je variabilita dispozičního řešení bytu. To znamená, že plochu určenou pro byt lze využít pro různé dispoziční řešení bytu. Přitom je možno měnit i polohu bytového jádra. Jiným stupněm variability jsou změny dispozičního řešení bytu, které lze uskutečnit dodatečně změnami v přemístitelných příčkách. Mohou to být i nábytkové příčky. Jiná variabilita záleží na tom, je-li možno zařídit jednotlivé místnosti různým způsobem. Velikost a tvar místnosti, poloha dveří a oken musí být taková, aby základní nábytek v místnosti bylo možno rozestavit různě podle individuálních potřeb a požadavků uživatele Vnitřní zařízení bytu Základní nábytek, základní zařízení bytu tvoří souhrn nezbytného nábytku a zařízení pro předpokládaný počet osob v bytě (ČSN Zařizování bytů). Zabudovaný nábytek a zařízení bytu jsou do stavby trvale instalovány a tvoří její nedílnou součást. Tento nábytek a zařízení je zpravidla součástí stavebních dodávek. Základní i doplňkový nábytek a zařízení bytu se má zakreslovat do výkresů podle grafických značek uvedených v normě Jednotlivé místnosti bytu O prostorech bytu platí, že půdorysný tvar jednotlivých místností bytu, poloha oken, dveří, topných těles apod. musí být taková, aby umožňovala vybavit místnost nábytkovým zařízením podle jejího účelu. Vstupní místnosti zprostředkují přechod z vnějšího prostoru do bytu. Jsou prvním článkem provozní linky bytu. Závětří bývá vstupním prostorem v rodinných domcích, které má chránit vstup před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Zadržuje nepříznivé povětrnostní vlivy, aby vlastní předsíň byla již chráněna. 20

20 Předsíň je podle ustanovení normy nutnou součástí každého bytu. Volná šířka předsíně musí být nejméně 110 cm. Vstupní dveře do bytu se musí otevírat do předsíně. Předsíň musí být tak veliká, aby umožňovala dopravu předmětů o rozměrech 180/60/180 cm. Na to má velký vliv poloha dveří a jejich šířka. Hala může kromě komunikační funkce sloužit k vykonávání domácích prací, a není-li z ní přístup do WC, je možno sem přenést stolování nebo společný život rodiny. Plní-li hala i funkci předsíně, jde o tzv. halovou předsíň. Je-li přímo větraná a osvětlená, o tzv. obytnou halu. Obytné místnosti jsou místnosti, které slouží k obývání v užším slova smyslu (obývací pokoj, ložnice, jídelna, pracovna, pokoj dětí apod.). Podle ČSN Obytné budovy musí být světlá výška obytných místností bytových domů nejméně 260 cm, podkroví 255 cm. Při použití stropních prefabrikátů velkých rozponů lze snížit světlou výšku obytných místností na 255 cm. U rodinných domků musí být výška min. 250 cm, místnosti v podkroví mohou být vysoké jen 230 cm. Při zkosení stropu v podkroví musí mít nejméně polovina půdorysné plochy obytné místnosti požadovanou nejmenší světlou výšku, zkosená část stropu nejméně 160 cm. Obývací pokoj je největší místnost bytu. Jeho plocha u bytů pro tři osoby auvětších bytů má být nejméně 18 m 2 a šířka pokoje min. 3,30 m. Hlavním účelem obývacího pokoje je soustředit zde společný život rodiny. Ložnice je obytná místnost určená ke spaní. Kromě toho plní obvykle funkce spojené se soukromím jednotlivce. Plocha ložnice pro jednu osobu je nejméně 8 m 2, pro dvě osoby 12 m 2. Ložnice nesmí sloužit jako jediný průchod do další obytné místnosti. Jídelna se málokdy vyskytuje jako samostatná místnost. Častěji jde o jídelní kout v obývacím pokoji, v hale, v kuchyni apod. Příslušenství bytu tvoří: předsíň, kuchyně (kuchyňská nika), spíže (spížní skříň), koupelna, WC, skladovací prostor (úklidová komora nebo skříň). Tyto části příslušenství má obsahovat každý byt. Kromě toho mohou jako příslušenství sloužit hala, lodžie, balkón apod. Kuchyně je buď provozně oddělenou částí jiného prostoru (kuchyňská nika nebo kuchyňský kout), nebo samostatnou místností (pracovní kuchyně, kuchyně s příležitostným stolováním). Obývací kuchyně, která by měla mít i funkci obývacího pokoje, se povoluje ve výjimečných případech, např. u adaptací se souhlasem příslušného hygienika. Prostor k vaření má obsahovat alespoň toto vybavení: sporák (vařič), pracovní plochu, zařízení na mytí nádobí (dřez) s odkládacími plochami a prostory na uskladňování nádobí. Předpisem je určena pouze minimální velikost plynové kuchyně. Na každý vařidlový plynový hořák musí připadat nejméně 5 m 3 prostoru kuchyně a v okně musí být větrací křídlo. 21

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

Typologie staveb II.

Typologie staveb II. Typologie staveb II. Přednášející: Ing.Renata Zdařilová Katedra městského inženýrství L.Podéště 1875, LP C 208 tel: 59 732 1937 e-mail: renata.zdarilova@vsb.cz www.fast.vsb.cz/zdarilova 222 068 Typologie

Více

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU Část 5, Díl 2, Kapitola 3, str. 1 5/2.3 POZEMNÍ STAVBY I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ Těžce pohybově Všechny vchody pro veřejnost musí být bezbariérově přístupné. U změn staveb,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.1.101 POŽADAVKY

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE NOVINKA PRAKTIK 1316 s garáží předpokl spotřeba energie za rok malá, vhodný i na malé a užší parcely komfortní zádveří velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod

Více

Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku. Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2. Zastavěná plocha 271 m 2. Zpevněné plochy 145 m 2

Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku. Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2. Zastavěná plocha 271 m 2. Zpevněné plochy 145 m 2 Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2 Zastavěná plocha 271 m 2 Zpevněné plochy 145 m 2 Plocha bazén 24 m 2 Plocha zeleně 615 m 2 0 2 5 10 Koeficient

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

4. Administrativní budovy

4. Administrativní budovy 4. Administrativní budovy ČSN 73 5305 Administrativní budovy Názvosloví Dělení administrativních budov Kategorie administrativních budov Urbanistické požadavky a parkování Prostory administrativních budov

Více

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami Charakteristika jednotlivých typů ubytovacích zařízení Charakteristiky jednotlivých typů mají za cíl přesněji definovat rozsah služeb pro jednotlivé typy ubytovacích zařízení. Charakteristika vychází z

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby I. Umělecká díla Celkové náklady stavby Stavba SO1 ZRN 1 SO2 ZRN 2 SOn ZRN n PROPOČET POLOŽKOVÝ ROZPOČET I. Umělecká díla

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a

UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a Údaje o území Město Unhošť má výhodnou polohu 12 km od západního okraje Prahy. Na Bílou Horu se dostanete autem za 10 minut,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. 1077 Název projektu: Zkvalitnění výuky SOŠ

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

STARS TŘINEC. Tyršova 275, Třinec GPS: 49.670340, 18.668016 (49 40'13.224"N 18 40'4.858"E) Přístup k objektu Parkoviště/ možnost parkování

STARS TŘINEC. Tyršova 275, Třinec GPS: 49.670340, 18.668016 (49 40'13.224N 18 40'4.858E) Přístup k objektu Parkoviště/ možnost parkování cile.jedemetaky.cz STARS TŘINEC Adresa Tyršova 275, Třinec GPS: 49.670340, 18.668016 (49 40'13.224"N 18 40'4.858"E) PŘÍSTUPNOST CÍLE Přístup k objektu Parkoviště/ možnost parkování Přístupový chodník Parkoviště

Více

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY 22.10.2003 OBECNĚ Metody návrhu prefabrikovaných betonových konstrukcí jsou založeny na otevřeném modulárním systému. Příklady řešení řadových a věžových prefabrikovaných bytových

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování záměrů staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele

Více

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Situace, M 1:500 1+kk a 2+kk, M 1:50 Pohled jihovýchodní, M 1:200 Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Pohled severovýchodní, M 1:200 VSTUP, ŠATNA ODPOČINEK Stacionář, M 1:50 Západ Jih

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1 ul. Výchozí dv r ul. Levá 1 E F A B C D E F kuch. + jídelní prostor 20,7m obytný prostor 26,2m sport. kout 4,3m koupelna + wc 5,8m ložnice 11,8m ložnice 10,6m A' B' C' D' A B C D úložný prostor se zásobníkem

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Akce: Projektová dokumentace pro objekt MŠ na pozemku p.č. 670/8. Věc: Kontrolní den projektu (KDP) VÝROBNÍ VÝBOR

Akce: Projektová dokumentace pro objekt MŠ na pozemku p.č. 670/8. Věc: Kontrolní den projektu (KDP) VÝROBNÍ VÝBOR ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Akce: Projektová dokumentace pro objekt MŠ na pozemku p.č. 670/8 Zákazník: MČ PRAHA ÚJEZD, Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 Věc: Kontrolní den projektu (KDP) VÝROBNÍ VÝBOR Místo

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

Výstavba rodinných dvojdomků v Libštátě. Investor: DS Logistic s.r.o., Libštát 310, 512 03. Stavbyvedoucí: Ladislav Kocour, mob.

Výstavba rodinných dvojdomků v Libštátě. Investor: DS Logistic s.r.o., Libštát 310, 512 03. Stavbyvedoucí: Ladislav Kocour, mob. Výstavba rodinných dvojdomků v Libštátě Investor: DS Logistic s.r.o., Libštát 310, 512 03 Stavbyvedoucí: Ladislav Kocour, mob.: 602 100 066 Výstavba rodinných dvojdomků V roce 2015 zahájila společnost

Více

Umělohmotná stohovatelná židle Pojízdný kontejner pod kancelářský stůl Postel ocelová Lednička Minikuchyňka Skladový regál Elektrický vařič

Umělohmotná stohovatelná židle Pojízdný kontejner pod kancelářský stůl Postel ocelová Lednička Minikuchyňka Skladový regál Elektrický vařič Přehled typů kontejnerů a vybavení pro pronájem Obytný kontejner bez zařízení Uvedené vnější rozměry v mm, délka x šířka x výška Obytný kontejner stohovatelný a spojovatelný s odzkoušenou typovou statikou,

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

REDISPO. Klient Projektant Datum. REDISPO www.redispo.cz tel: +420 604 665 755 email: info@redispo.cz leden 2013 13012301

REDISPO. Klient Projektant Datum. REDISPO www.redispo.cz tel: +420 604 665 755 email: info@redispo.cz leden 2013 13012301 REDISPO STUDIE DISPOZIČNÍ ZMĚNY BYTU P. NOVÁKA, PRAHA 10 Klient Projektant Datum Číslo zakázky Jan Novák, Francouzská 65, Praha 10, tel: +420 777 777 077 email: jan.novak@gmail.com REDISPO leden 2013 13012301

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

Pozemní stavitelství

Pozemní stavitelství Učební osnova předmětu Pozemní stavitelství Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Forma vzdělávání: Pozemní stavitelství denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 568 1.ročník: 35 týdnů po 4 hodinách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007,

194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:...

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz T E A M D E WIENERBERGER CHALLENGE SI G N Návrh domu Specifikace zadání Soutěžící vypracují během 8 hodin studii a model rodinného domku na základě zadaných parametrů. Dále bude zpracován vybraný detail

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.2009) Obsah: 1 Varianta S1u 1.1 Schéma 1.2 Hlavní změny 2 Popis řešení 2.1 Hlavní vstup 2.2 Přístup do bytu (zádveří)

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Jednotlivá

Více

"HVĚZDA - občanské sdružení" PLOCHY OBJEKTU DOMOV SENIORŮ - SOKOLOVSKÁ 967, 763 02 MALENOVICE

HVĚZDA - občanské sdružení PLOCHY OBJEKTU DOMOV SENIORŮ - SOKOLOVSKÁ 967, 763 02 MALENOVICE REKAPITULACE PLOCH OBJEKTU SO 02 DLE NÁKLADOVÝCH STŘEDISEK - DOMOV SENIORŮ, SOKOLOVSKÁ 967 NÁKLADOVÉ STŘEDISKO PLOCHA V m 2 500 1699,11 900 190,62 317 7,80 314 78,37 030 13,92 CELKEM DOMOV SENIORŮ 1989,82

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

zadání našeho domu investor: stavba: investice: jméno: adresa: tel.: e-mail: jméno: adresa: maximální výše investice:

zadání našeho domu investor: stavba: investice: jméno: adresa: tel.: e-mail: jméno: adresa: maximální výše investice: zadání našeho domu investor: jméno: adresa: tel.: e-mail: stavba: jméno: adresa: investice: maximální výše investice: úvod Stavební program Stavebí program je kompetní seznam prostorů a místností a jejich

Více

CENTRUM ZDRAVÉHO BYDLENÍ

CENTRUM ZDRAVÉHO BYDLENÍ CENTRUM ZDRAVÉHO BYDLENÍ Pokud chcete nový dům, jste na správné adrese. Stanete se spoluautory svého nového domu a to je vždy nejlepší postup. Individuální projekt zohlední místní podmínky i vaše požadavky.

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č.

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č. 98 Opotřebení staveb Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY Položka Druh potřeby vody Směrné číslo roční potřeby vody popř. jiný ukazatel ---------------------------------------------------------------------------

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ BYTOVÝCH DOMŮ STAVBY 150 B.J. KARLOVY VARY - DRAHOVICE I. STANDARD VYBAVENÍ DŮM A A ) SPOLEČNÉ PROSTORY : SPOLEČNÉ GARÁŽE - 8 stání v 1.NP, nevytápěné s přirozeným větráním

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

1. Základní informace 1

1. Základní informace 1 1. Základní informace 1 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a na něj navazující vyhlášky stanoví v dotýkajících se profese elektro 1 Vybrané činnosti ve výstavbě 1 Osoby, jejichž odborná způsobilost byla ověřena

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 684 Vzor č. 33 (1/13) PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY o vymezení jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. Obsah: A) Popis budovy B) Vymezení jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Úprava práv k

Více

GT.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

GT.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : MŠ URXOVA - GO HOSPODÁŘSKÉHO PAVILONU A SPOJOVACÍ CHODBY STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁST : GT.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1. Zadávací údaje stravovacího provozu 2. Dispoziční řešení a popis provozu 3. Nároky

Více

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245 Z n a l e c k ý p o s u d e k číslo T 1840-140 / 2013 o obvyklé ceně bytové jednotky č.449/49 s podílem 241/10000 na budově čp.449 a pozemku st.447/1 dle LV 2408 a 2015 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou,

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více