Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu"

Transkript

1 ANALÝZA PROBLÉMOVÝCH TÉMAT V RÁMCI PRIORITY 3 PODPORA ORGANIZACE POTRAVINOVÉHO ŘETĚZCE A ŘÍZENÍ RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu Problematická oblast: Zlepšení postavení prvovýrobců v distribuční výrobkové vertikále formou sdružování do odbytových organizací. 1. Co je skutečným problémem, na který má politika v rámci jednotlivých priorit reagovat? V posledních letech se zrychluje proces globalizace a koncentrace kapitálu v navazujících odvětvích zemědělské produkce, tzn. ve zpracovatelském průmyslu a v obchodě. Následně dochází ve zvyšující se míře k řadě poruch na trhu a vytváří se rostoucí tlak na prvovýrobce v oblasti zpeněžování zemědělské produkce. Prvovýrobci jsou výchozím článkem výrobkové distribuční vertikály a z těchto důvodů různé neočekávané výkyvy na trhu (cenová volatilita, změna relace mezi nabídkou a poptávkou, změny cen vstupů) dopadají do tohoto odvětví nejcitelněji. Tlak, který je vytvářen při těchto změnách trhu se promítá prostřednictvím odběratelů negativně do prvovýroby a projevuje se především ekonomice zemědělských podniků. V této souvislosti se proto jeví jako významné posílení pozice prvovýrobců v distribučních cestách výrobkové vertikály. Jako jedna z forem zlepšení pozice a konkurenceschopnosti na trhu se jeví sdružování prvovýrobců do takových forem odbytových organizací (tj. do odbytových družstev, seskupení producentů, nebo organizací producentů), které by byly schopny odpovídajícím způsobem zastupovat prvovýrobce při vyjednávání odbytu produkce, zároveň jim poskytovaly i jiné služby a pomohly tím zlepšit jejich postavení na trhu ve vztahu k odběratelům. 2. Jaký je mechanizmus a příčiny vzniku tohoto problému? V ČR existují poměrně velké zemědělské podniky, které v případě prodeje zejména hlavních zemědělských komodit využívají jako prostředníka odbytové organizace jen minimálně, nebo jako členové těchto organizací obchodují zároveň přímo s odběrateli. Také odběratelé často ve snaze vyhnout se obchodování s odbytovými organizacemi a oslabit jejich pozici oslovovali jednotlivé členy zem. podniky s nabídkou přímého obchodování. Tím se mnohdy stávalo, že odbytová organizace ztrácela svou pozici na trhu, neboť zprostředkovala prodej jen nepatrného objemu produkce v regionu a její význam se stával zanedbatelný. Některé organizace v důsledku toho ukončily svou činnost. 1

2 Navíc podpora zakládání skupin výrobců1 sice stimulovala vznik odbytových organizací pro uvedené komodity, podmínky čerpání této podpory však umožňovaly v mnoha případech jejich založení zejména z důvodů čerpání podpory. Původní záměr, který měla tato podpora iniciovat, tedy zlepšení postavení producentů na trhu, tak v mnoha případech nesplnil svou úlohu. V ČR rovněž působí odbytové organizace, které mají poměrně značný význam při odbytu zemědělské produkce a v současné době není jejich vznik podporován. Jedná se o odbytové organizace pro komoditu mléko a společnosti přebírající funkci odbytových organizací pro komoditu vejce. 3. Jaký je rozsah a vývojový trend daného problému? Kvantifikace problému. Rozsah a vývojový trend daného problému - příklady: Zemědělské komodity se vyznačují specifiky, která oslabují tržní chování individuálních prvovýrobců. U zemědělských komodit, které nevyžadují okamžitý prodej nebo zpracování suroviny (obiloviny, olejniny, brambory, hovězí, vepřové, drůbeží maso) není činnost odbytových organizací dosud příliš významná a přes jejich velký počet na trhu mají převážně lokální význam. Objem takto obchodované produkce na trhu je nízký (např. u obilovin cca %, u olejnin cca %, u brambor cca 3-4 %, u skotu cca %). V případě takových agrárních komodit, kde se jedná o potřebu rychlého odbytu produkce, event. zpracování (např. mléko, vejce, zelenina, některé druhy ovoce), pak kolektivní jednání výrazně posiluje možnost prosazení zájmů individuálních výrobců a zajišťuje rychlejší možnost pravidelného odbytu jejich produkce. U těchto rychle obrátkových komodit fungují odbytové organizace v ČR nejlépe, neboť zprostředkovávají prodej poměrně významného objemu z celkové produkce (např. u mléka téměř 70 %, u ovoce asi %, u zeleniny cca %). 4. Jak závažný je tento problém? Český agrární trh neměl z předchozích období, (tj. do roku 1998) zkušenosti s činností a fungováním odbytových organizací, tak jako tomu je např. v EU 15. Z těchto důvodů dochází v ČR dosud k formování činnosti i postavení odbytových organizací ve výrobkové vertikále. Vytváření odbytových organizací je pro některé druhy komodit (např. ovoce, zelenina, vejce) nutností. Jednotliví producenti se nemohou samostatně uplatnit v obchodních řetězcích pro úzkou specializaci, což nevyhovuje požadavkům řetězců. Pouze vytvořené odbytové organizace mají možnost dostát požadavkům řetězců, tj. realizovat kompletaci a centralizaci nabídek včetně provedení tržní úpravy a balení zboží podle požadavků obchodních řetězců. 1 Podpora podle NV 655/2004 Sb. o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti ve znění pozdějších předpisů. 2

3 5. Je tento problém efektivně řešitelný v rámci nástrojů PRV? V rámci nového PRV bude možno podpořit zřizování nových seskupení producentů. Pravidla však budou vyžadovat, aby nově vzniklé organizace producentů měly při žádosti o podporu stanoven podnikatelský plán. Jejich činnost tedy nebude ve vztahu k prvovýrobcům zaměřena pouze na odbyt suroviny, ale i na jiné aktivity, které by měly pro své členy zajišťovat. Na základě jejich činnosti pak bude po pěti letech čerpání podpor ověřeno, zda byly cíle plánu splněny. Obdobná pravidla platí v současné době pro zřizování seskupení producentů u ovoce a zeleniny, kde se tento způsob osvědčil a odbytové organizace dobře fungují. Na druhé straně je však nutno podotknout, že u komodity mléka a vajec, kde nebylo zakládání skupin výrobců nijak podporováno, přesto organizace výrobců vyvíjí součinnost a mají významný podíl obchodované produkce na trhu. Podpora v rámci PRV by měla být zaměřena na malé zemědělské podniky, které mají vlivem nízkého objemu produkce zhoršenou vyjednávací pozici vůči odběratelům, nikoliv však komoditně. Těmto drobným zemědělským producentům by nová sdružení producentů měla zabezpečit společné uvádění zboží na trh, centralizaci prodeje a dodávek velkoodběratelům. Rovněž by pro ně měla zajišťovat ostatní činnosti, např. rozvoj podnikatelských a marketingových dovedností, nebo organizace a usnadnění inovačních procesů. Zaměřovat podporu speciálně na vybrané zemědělské komodity se nejeví tomto případě jako vhodné. (V rámci jednotlivých zemědělských komodit je počet žadatelů o podporu zakládání seskupení producentů nyní dostatečný a není třeba vznik nových seskupení formou této podpory stimulovat viz. tab. č. 1). 6. Do jaké míry je tento problém řešen ve stávajícím PRV? Po začlenění ČR do EU bylo v rámci programu HRDP schváleno opatření Zakládání skupin výrobců pro poskytování dotace k podpoře jejich činnosti. Podpora z Horizontálního plánu rozvoje venkova byla zaměřena na zakládání a zlepšení činnosti skupin výrobců. Na základě této subvence začala v ČR rychle vznikat nová sdružení producentů. Podpora zakládání skupin výrobců je v ČR na základě tohoto nařízení poskytována pouze u takových komodit, které nejsou zabezpečeny zvláštními tržními předpisy specifických komodit platných v rámci Společenství. Jedná se především o podporu sdružení výrobců pro včelí produkty, obiloviny, olejniny, brambory, len a konopí, jatečný skot, jatečná prasata, jatečnou drůbež, jatečné ovce a kozy. Podpora pro zakládání takových organizací uvedených komodit měla formu přímé nenávratné dotace na založení skupin výrobců a zajištění jejich fungování v průběhu pěti let, tj. do roku Podpora zakládání skupin výrobců splnila svůj účel jen částečně a to tím, že stimulovala producenty k vytváření nových odbytových organizací (viz tab.). Jejich počty však byly poměrně vysoké, zatímco obchodovaný objem produkce nízký. Docházelo tedy v mnoha případech k vytváření skupin výrobců pouze za účelem čerpání podpory, nikoliv z důvodů zlepšení odbytu produkce členů. Mnohá sdružení výrobců tak měla často pouze jednoho, 3

4 event. dva členy a splňovala podmínku podpory z hlediska finančního objemu obchodované produkce (např. některá sdružení u komodit jatečná prasata, jatečný skot a jatečná drůbež). Tab. 1 Vyplacená podpora na všechny žádosti v letech v tis. Kč Ukazatel Rok */ Obiloviny 5 806, , , , , ,4 Olejniny 3 379, , , , , ,0 Brambory 1 343, , ,0 892,3 734,7 426,3 Len a konopí 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Květiny a okr.dřeviny 0,0 990,7 293,9 297,0 294,8 281,2 LAKR 0, ,2 356,4 366,4 400,0 334,1 Školk. výpěstky ov. dřevin 0,0 89,2 11,4 14,5 27,8 0,0 Včelí produkty 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Jatečné ovce a kozy 0,0 16,3 0,2 2,2 2,6 0,1 Jatečný skot 221, , , , , ,2 Jatečná prasata 4 112, , , , , ,3 Jatečná drůbež 2 318, , , , , ,9 Jateční běžci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Celkem podpora 1) , , , , , ,4 Ovoce a zelenina - SP 2) 4 805, , , , , ,0 Ovoce a zelenina - OP 2) , , , , , ,0 Poznámka: */ rok 2011 odhad SZIF 1) podpora podle NV č. 655 Sb. ze dne 1.prosince 2004 v platném znění; 2) Ovoce a zelenina - podpora ze SOT podle : Prováděcí NR(EU) č. 1234/2007. Prováděcí předpis NK (EU) č. 543/2011 k NK(ES) č. 1234/2007 Pramen: SZIF Tab. 2 Počet žadatelů o podporu zakládání skupin výrobců za komodity v letech Ukazatel Rok */ Obiloviny Olejniny Brambory Len a konopí Květiny a okr.dřeviny LAKR Školk. výpěstky ov. dřevin Včelí produkty Jatečné ovce a kozy Jatečný skot Jatečná prasata Jatečná drůbež Jateční běžci Celkem podpora 1) Ovoce a zelenina - SP 2) Ovoce a zelenina - OP 2) Poznámka: */ rok 2011 odhad SZIF, počet žádostí není totožný s počtem sdružení výrobců, neboť některá sdružení obchodují s více komoditami 1) podpora podle NV č. 655 Sb. ze dne 1.prosince 2004 v platném znění; 2) Ovoce a zelenina - podpora ze SOT podle : Prováděcí NR(EU) č. 1234/2007. Prováděcí předpis NK (EU) č. 543/2011 k NK(ES) č. 1234/2007 Pramen: SZIF

5 7. Je tento problém řešený také jinými politikami v ČR? Stručný výčet s vysvětlením možných synergií a komplementarit. Kromě PRV na období bude problematika zakládání odbytových organizací rovněž řešena v rámci nové SZP také prostřednictvím SOT. Zatímco podpora z PRV je zaměřena na zřizování seskupení producentů malých a středních podniků a spočívá v jejich finanční podpoře, opatření SOT s finanční podporou nepočítají. V návrhu SOT jde o uznání zřízení a činnosti organizací producentů, sdružení organizací producentů a mezioborových organizací členským státem. Prakticky se jedná o vymezení aktivit a cílů těchto organizací, podmiňujících jejich uznání. U vybraných komodit (obiloviny, cukr, sušená krmiva, osiva, chmel, len a konopí, živé rostliny, ovoce a zelenina a výrobky z nich, víno, maso hovězí a telecí, vepřové, drůbeží, skopové a kozí, mléko a mléčné výrobky, vejce, včelařství a ostatní produkty, tzn. živá zvířata apod.) jsou definována dodatečná opatření pro uznání. 8. Hnací síly: Jedná se o faktory, které nejsou obvykle plně pod kontrolou zemědělce a MZe, oba se musí obvykle trendům přizpůsobovat. vyšší koncentrace odběratelů zpracovatelského průmyslu a obchodu - bude stále více nutit zejména malé zemědělské výrobce ke sdružování z důvodu lepších vyjednávacích podmínek při realizaci produktu. stále rostoucí globalizace projevující se dovozem produktů z jiných zemí bude vytvářet tlak na domácí producenty, čelit konkurenci a uspět na trhu prostřednictvím silných odbytových organizací. růst cen vstupů a výkyvy cen v příjmech 5

6 9. SWOT analýza první návrh Silné stránky Vznik odbytových organizací u všech hlavních agrárních komodit vlivem působení nástrojů zem. politiky pro zakládání organizací producentů (HRDP, SOT) Dobré fungování odbytových organizací pro mléko, ovoce a zeleninu, vejce se projevilo posílením vyjednávací síly prvovýrobců u těchto komodit Zajištění dlouhodobého odbytu produkce (mléko) Došlo k proniknutí do sítě obchodních řetězců (odbytové organizace pro komodity vejce, zelenina a ovoce) Příležitosti Existence nástrojů nové zem. politiky EU pro podporu zakládání organizací producentů PRV, SOT Zajišťování i jiných služeb pro členy nákup vstupů, marketing, apod. Vytváření odbytových organizací s celonárodní působností Slabé stránky Velký počet odbytových organizací s malým počtem členů a nízkou vyjednávací silou, vyvíjejících činnost za účelem čerpání podpory- podpora zakládání seskupení producentů nesplnila svou roli Nízký podíl obchodované produkce prostřednictvím odbytových organizací u většiny hlavních komodit (mimo komodity mléko, vejce, zelenina a ovoce) Chybí u nás tradice a zkušenosti s fungováním odbytových organizací Existence velkého počtu středních a velkých zemědělských podniků = neochota se sdružovat do organizací producentů Ohrožení Neochota odběratelů nakupovat produkci prostřednictvím odbytových organizací Dovozy suroviny ze zahraničí nízká cena dodávaného zboží Ukončení činnosti některých stávajících seskupení producentů s malým počtem členů po skončení čerpání podpory podle NV 655/2004 a zakládání obdobných nových sdružení producentů za účelem čerpání podpory z nového PRV 10. Doporučení, která opatření z PRV využít: Návrh nařízení, Hlava III Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), Hlava III Podpora pro rozvoj venkova, Kapitola I Opatření, oddíl 1 Jednotlivá opatření, čl. 28 Zřizování seskupení producentů. 6

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1234 CS 01.01.2011 008.002 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007,

Více

Společná zemědělská politika EU

Společná zemědělská politika EU Speciální analýzy červen 2004 Společná zemědělská politika EU Jan Jedlička EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 140 EU 00 OFFICE Praha 4 tel.: Česká +420 spořitelna,

Více

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary ZEMĚDĚLSTVÍ 2005 Připravili: MZe: Odbor enviromentální politiky a obnovitelných zdrojů energie Odbor financování SZP, veřejné podpory a statistiky Odbor komunikace Odbor legislativní a právní Odbor pro

Více

Predikce agrárního sektoru do roku 2010

Predikce agrárního sektoru do roku 2010 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha RNDr. Ivan Foltýn, CSc. a kolektiv VÚZE Predikce agrárního sektoru do roku 2010 (Výzkumná studie) Praha 2006 Studie vznikla v rámci institucionální podpory výzkumného

Více

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 2004 Ministersvo zemědělství České republiky Obsah Úvod... 3 A. Východiska... 6 B. Současný stav rozvoje EZ v ČR... 7 Stav ekologického

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 Výtah pro MAS Bohumínsko Str.66 5 POPIS STRATEGIE PRV, jako jeden z nástrojů Společné zemědělské politiky, musí korespondovat

Více

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 3.1. Vymezení základních pojmů 3.2. Cíle a principy ekologického zemědělství 3.3.Vývoj ekologického zemědělství v České republice 3.4. Vývoj ekologického zemědělství v EU a ve

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2012 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE HODNOCENÍ III. ETAPA

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE HODNOCENÍ III. ETAPA PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE HODNOCENÍ III. ETAPA Datum: 30. 4. 2014 Verze:1.1 Příloha č. 2 Evaluační otázky 1 Příloha č. 2 ke Zprávě o ex-ante hodnocení III. etapa Evaluační otázky

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020 DRAFT ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ: NÁVRHU NAŘÍZENÍ EP A RADY O PODPOŘE ROZVOJE VENKOVA Z EZFRV PRACOVNÍHO DOKUMENTU EVROPSKÉ KOMISE ELEMENTS OF STRATEGIC

Více

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Témata a struktura kurzu 1. Úvod do problematiky Zemědělství v současné etapě vývoje Formování agrárních trhů

Více

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 TRŽNÍ OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI č. 16/Z/2006 Selekta Pacov, a.s. Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 Zhotovitel: Euro-Trend, s.r.o. znalecký ústav Praha 5 Smíchov

Více

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ ZEMĚDĚLSTVÍ Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ Praha 2006 Zemědělství Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání Zpracovala:

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2013 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2013 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2013 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2013 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 VERZE 2013 3.0 Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 Informace o verzi 3.0 Programového dokumentu IROP Programový dokument je zpracován v rozsahu 1. a částečně 2. fáze (kap. 5.1.), definované

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S293/2008/KS-3367/2009/840 V Brně dne 19. března 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S293/2008/KS-3367/2009/840 V Brně dne 19. března 2009 *uohsx0016be0* UOHSX0016BE0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ ÚOHS-S293/2008/KS-3367/2009/840 V Brně dne 19. března 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn.

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ... ZEMĚDĚLSTVÍ 2008 1 Obsah Úvodní slovo ministra zemědělství.... 2 Použitézkratky...3 OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...6 Národohospodářský rámec...6 Vývoj sektoru zemědělství...8 Souhrnný zemědělský účet

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU

Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU Metodická příručka pro zemědělské podniky Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU Aplikace metodiky čistší produkce v zemědělství Centrum čistší produkce Brno Úvod

Více

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5.1 EKONOMICKÁ ZÁKLADNA Makroekonomické ukazatele potvrzují, že pražská ekonomická základna má v rámci státu specifické a bezkonkurenční postavení. Podíl Prahy na hrubém domácím

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

Národní strategický plán

Národní strategický plán Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 ČESKÁ REPUBLIKA červenec 2007 Materiál pro jednání vlády ČR Obsah O B S A H str. 2 1. Obecný popis odvětví 3 2. SWOT analýza odvětví a

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, prosinec 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2011 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2014 COM(2014) 32 final 2014/0014 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde

Více