Úzkostné poruchy a vztah mezi nedostatkem spánku, úzkostí a výkonností

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úzkostné poruchy a vztah mezi nedostatkem spánku, úzkostí a výkonností"

Transkript

1 Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace Úzkostné poruchy a vztah mezi nedostatkem spánku, úzkostí a výkonností Závěrečná práce Vedoucí práce: Mgr. Aleš Pospíšil Han Thuy Trang Brno 2016

2 2 Prohlašuji, že jsem tuto práci vyřešil samostatně s použitím literatury, kterou uvádím v seznamu. V Brně dne 15. března

3 3 Anotace Má závěrečná práce se zabývá základními projevy, prevalencí a léčbou úzkostných poruch, zejména agorafobie, sociální fobie, specifických fobií, generalizované úzkostné poruchy, smíšeně úzkostně depresivní poruchy, obsesivně-kompulzivní poruchy a posttraumatické stresové poruchy. Dále rozebírá souvislost mezi nedostatkem spánku, úzkostí a výkonností u studentů pomocí sociologického výzkumu formou dotazníku. Klíčová slova: úzkost; úzkostné poruchy; studenti; fobie; kognitivně behaviorální terapie Annotation My final thesis focuses on primary manifestations, prevalence and treatment of anxiety disorder, mainly agoraphobia, social phobia, specific phobia, generalized anxiety disorder, mixed anxiety depressive disorder, obsessive compulsive disorder and posttraumatic stress disorder. In the next part explores the relationship between lack of sleep, anxiety and performance in students using questionnaire construction. Keywords: anxiety; anxiety disorders; students; phobia; cognitive behavioral therapy

4 Obsah Úvod 6 1 Úzkost Etymologické uvedení Vymezení úzkosti a strachu Neuroanatomie úzkosti a strachu Normální a patologická úzkost Úzkostné poruchy Fobické úzkostné poruchy Agorafobie Sociální fobie Specifické (izolované) fobie Jiné anxiózní poruchy Generalizovaná úzkostná porucha Panická porucha Smíšená úzkostně-depresivní porucha Obsesivně kompulzivní porucha Posttraumatická stresová porucha Léčba úzkostných poruch Farmakoterapie Antidepresiva Ostatní psychofarmaka Speciální terapie Psychodynamický přístup Kognitivně-behaviorální přístup Nedostatek spánku, úzkost a výkonnost Cíle výzkumu Metodika šetření Výsledky šetření Závěr dotazníkového šetření Závěr 30 4

5 Úvod Ve své závěrečné práci jsem se rozhodla zabývat úzkostí a přednostně úzkostnými poruchami. Úzkost je běžná lidská emoce, kterou každý z nás v životě někdy zažíval. Zajímala jsem se tedy o rozdíl mezi normální úzkostí a patologickou úzkostí, která výrazně narušuje fungování jedince ve společnosti. Vlivem vývoje civilizace jsou v dnešní době úzkostné poruchy mnohem častější, než tomu bývalo v minulých stoletích. Jsou to dokonce jedny z nejčastějších psychických poruch vůbec. Ačkoliv lidé v mém okolí by mohli trpět úzkostnými poruchami, ne všichni si toho mohou být vědomi. Jedním ze záměrů této práce tedy bude informovat čtenáře o problematice úzkostných poruch. Základní struktura práce je rozdělena do dvou částí. V první části bude čtenář obeznámen s vymezením pojmu úzkost, její neuroanatomií a základními projevy, prevalencí a možnostmi léčby jednotlivých úzkostných poruch. Zaměřila jsem se na agorafobii, sociální fobii, specifické fobie, generalizovanou úzkostnou poruchu, smíšenou úzkostně-depresivní poruchu, obsesivně-kompulzivní poruchu a posttraumatickou stresovou poruchu. Druhá část se zabývá vztahem mezi nedostatkem spánku, úzkostí a výkonností především u studentů formou sociologického výzkumu. Jako nástroj sběru dat byl použit dotazník vlastní konstrukce. Cílem mé práce je tedy rozebrat jednotlivé úzkostné poruchy v obecné rovině a zjistit souvislost mezi nedostatkem spánku, úzkostí a výkonností. Dále jsem se zajímala o množství studentů, kteří jsou úzkostní a zvažují nebo podstupují léčbu úzkostných poruch. Informace jsem čerpala především z literatury a internetových zdrojů, jejichž seznam je uveden na konci práce. 5

6 Kapitola 1 Úzkost 1.1 Etymologické uvedení Slovo úzkost původně ve staročeštině znamenala úžinu, rozsedlinu, propast, ale i sklíčenost, tíseň a nesnáz. Latinsky se úzkost vyjadřuje slovem angor, jež má blízko ke slovu angustus znamenající těsný, sevřený. Zde můžeme vidět blízkost k německému Angst a anglickému anxiety, jež může rovněž znamenat i touhu. Řecky se tento výraz označuje slovem thlipsis. Hebrejsky se úzkost řekne cará a znamená nejen úzkost, ale i úžinu, bídu a soužení. Zde vidíme, že nás jazyky upozorňují na základní charakteristiku úzkosti (a touhy), kterou je těsnost, sevřenost. Úzkost znamená i soužení a nesnáz. 1.2 Vymezení úzkosti a strachu Úzkost můžeme obecně chápat jako nepříjemný emoční stav často doprovázený nervózním chováním, jako chozením sem a tam, somatickými potížemi nebo ruminací (nutkavými myšlenkami spojenými s neúspěchem). Přestože jsou úzkost a strach běžné lidské emoce, jejich přesné definice se mohou značně lišit. Pro tuto práci byly použity koncepty Davida Barlowa 1, který definoval úzkost jako stav nálady orientovaný na budoucnost, ve kterém je člověk připraven vyrovnat se s nadcházejícími negativními událostmi; Barlow tedy rozlišuje mezi budoucími a přítomnými nebezpečími, která odlišují úzkost od strachu. Strach lze definovat jako emoční a fyziologickou odpověď na konkrétní nebezpečí typu boj nebo útěk (fight-flight response). Strach má tedy na rozdíl od úzkosti konkrétní předmět. Někteří psychologové však mezi těmito pojmy nerozlišují (např. F. Riemann, 1961). Intenzita úzkosti i strachu se může značně lišit; od mírné nepohody nebo nervozity po stavy hrůzy a paniky. Pokud se úzkost rozvine při očekávání ohrožující situace, jedná se o anticipační úzkost. 1 CRASKE, Michelle G., Scott L. RAUCH, Robert URSANO, Jason PRENOVEAU, Daniel S. PINE a Richard E. ZINBARG. What is an anxiety disorder? Depression and Anxiety [online]. 2009, 26 (12), [cit ]. DOI: /da ISSN Dostupné z: 6

7 1.3 Neuroanatomie úzkosti a strachu 7 Lang (1985) 2 popsal úzkostné příznaky jako systém projevující se na třech úrovních: 1. motorické chování: pozorovatelné znaky chování např. šokové strnutí až úplná nehybnost, třas, útěkové reakce, panické chování, vyhýbání se zrakovému kontaktu, vyhýbání se situacím, které vyvolávají úzkost atd. 2. verbálně-kognitivní reakce: myšlenkové procesy a představy např. obavy, pocit bezmoci, očekávání panického ataku, verbální vyjádření strachu, nesoustředění atd. 3. fyziologické reakce: zvýšená aktivita sympatiku a z toho plynoucí tělesné příznaky např. zrychlení tepu, bušení srdce, zvýšené napětí svalů, změna krevního tlaku atd. U některých jedinců mohou být v popředí spíše tělesné symptomy, u jiných myšlenky či emocionální stavy spojené s úzkostí. Vzájemného působení mezi jednotlivými úrovněmi účelně využívají terapie pro zvládání úzkostí 3 : Změny v chování vedou ke změně v myšlení. Z tohoto principu vycházejí terapeutické koncepce využívané v konfrontační terapii v rámci tzv. kognitivně-behaviorální terapie. Terapie poskytuje úzkostným pacientům konkrétní pozitivní zážitky v uměle vytvořených zúzkostňujících situacích, jejichž cílem je posílit jejich víru v kontrolovatelnost takových situací. Změny v myšlení vedou ke změnám v cítění a chování. Tuto koncepci využívají jak terapie zaměřené na poznání (např. psychoanalýza), tak i kognitivně-behaviorální terapie. Změna v uvažování nad určitým problémem obvykle přináší i novou reakci v chování. Například: věrohodně sdělená informace, že prudké bušení srdce a náhlá závrať při panických záchvatech neznamenají smrtelné nebezpečí, dodává člověku odvahy se přestat příliš šetřit a opět se o něco víc činit. Změny v emocionálním prožívání vedou ke změnám v chování a myšlení. Této souvislosti využívají terapie silněji orientované na emoce (např. Gestalttherapie tvarová terapie), a také některé behaviorální terapeutické techniky. 1.3 Neuroanatomie úzkosti a strachu Aktivita mozku v souvislosti se strachem a úzkostí se u lidí a zvířat často vyšetřuje na základě teorie klasického podmiňování I. P. Pavlova. Dočasně se při něm spojuje neutrální podnět s nepodmíněným (vrozeným) podnětem. Výsledkem je vazba mezi neutrálním a nepodmíněným podnětem, a v důsledku toho se z původně neutrálního podnětu stává podmíněný (naučený) podnět. Podmíněný podnět potom spustí behaviorální odpověď, kterou předtím neutrální podnět nespouštěl. Například: u pokusné krysy se neutrální podnět (tón) použije před přirozeně averzivním podnětem (elektrošokem do tlapky). Po jednom nebo více opakování se krysa chová, jako by samotný neutrální podnět předurčoval příchod elektrošoku. Pokud se podmíněný podnět bude opakovaně používat bez doprovodu averzivního podnětu, vazba mezi nimi oslábne (extinkce). 2 PRAŠKO, Ján. Úzkostné poruchy: klasifikace, diagnostika a léčba. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 413 s. ISBN MORSCHITZKY, Hans a Sigrid SATOR. Deset tváří úzkosti: svépomocný program v sedmi krocích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014, 254 s. Spektrum (Portál). ISBN

8 1.4 Normální a patologická úzkost 8 V tomto kontextu se vyšetřovaly neurální okruhy zahrnující amygdaly, regulující emoce jako strach a úzkost a stimulující osu hypotalamus-hypofýza-kůra nadledvin a sympatický nervový systém, a hipokampus, který má vliv na emoční paměť společně s amygdalami. 4 U jedinců trpících úzkostí byla při vyprovokované úzkostné situaci zaznamenána zvýšená aktivita amygdal. Vyprovokovaná úzkost bez ohledu na nemoc, která ji doprovází, aktivuje pravostrannou dolní čelní kůru, paralimbické oblasti, lentikulární jádra a oblasti mozkového kmene. Míra úzkosti odpovídá aktivitě ohniska v levé polovině mozkového kmene Normální a patologická úzkost Úzkost je stav, jehož fyziologické a psychologické projevy jsou běžně známé. Normální úzkost má adaptivní funkci; vyostřuje smysly, mobilizuje energii a pomáhá organismu ubránit se v případě nebezpečí. Slouží primárně k vyhledávání nebezpečí a je v podstatě reakce umožňující orientaci v prostoru. V některých případech může být úzkost všeobecně užitečná; četné studie potvrzují, že nejlepší výkon podáváme pod mírným stupněm úzkosti nebo strachu (1.1). 6 7 Patologickou se stává, pokud trvá příliš dlouho (6 měsíců a více), objevuje se příliš často, její intenzita je neúměrná vzhledem k situacím, které ji vyvolaly, a silně poškozuje sociální a profesní fungování. Nálezy z posledních dvaceti let ukazují, že výrazné úzkostné projevy se objevují u značné části populace. Jedná se o úzkostné poruchy, které jsou jedny z nejčastějších duševních onemocnění na světě podle publikovaných statistik Světové zdravotnické organizace (zkratka WHO) určených na základě kritérií Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů (zkratka MKN, v angličtině ICD) a Diagnostického a statistického manuálu mentálních poruch (zkratka DSM), jejž sestavuje Americká psychiatrická asociace (APA). Obrázek 1.1: Graf znázorňující vztah mezi úzkostí a výkonem 8 4 KOUKOLÍK, František. Lidský mozek: funkční systémy : normy a poruchy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000, 359 s. ISBN x. 5 BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, Lucie a František KOUKOLÍK. Citový mozek: neurobiologie, klinický obraz, terapie. 1. vyd. Praha: Galén, 2006, 359 s. ISBN S PRAŠKO, Ján. Úzkostné poruchy: klasifikace, diagnostika a léčba. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 413 s. ISBN PRAŠKO, Ján, Jana VYSKOČILOVÁ a Jana PRAŠKOVÁ. Úzkost a obavy: jak je překonat. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, 226 s. Rádci pro zdraví. ISBN

9 Kapitola 2 Úzkostné poruchy Úzkostné poruchy se dají zjednodušeně definovat jako různé kombinace tělesných a duševních projevů úzkosti, které nebyly vyvolány žádným reálným nebezpečím. Slovo porucha je upřednostňováno před slovem nemoc, jelikož s úzkostí není spojena žádná zjevná změna na čistě biologickém základě. Patologická úzkost může být přítomna trvale (generalizovaná úzkostná porucha), nebo se může projevovat v relativně krátkodobých panických záchvatech. Závažnost příznaků je tak velká, že omezuje pracovní schopnost, rodinné soužití nebo prožívání volného času. Na vzniku úzkostných poruch mají částečně podíl genetické predispozice, mohou však být vyvolány i nadměrným užíváním návykových látek (alkohol, kofein), nebo naopak jejich náhlým přerušením. Často se vyskytují současně s jinými duševními poruchami, především s depresivní poruchou, bipolární afektivní poruchou, některými poruchami osobnosti a poruchami příjmu potravy. Úzkostné poruchy jsou patrně nejčastější psychiatrickou diagnózou. V primární péči vykazuje odhadem % pacientů příznaky úzkosti. V průběhu života některou z nich onemocní až 25 % dospělých lidí. Vyskytují se nejen u mladších lidí a střední generace, ale často i u starších jedinců, ačkoliv je u nich těžší stanovit diagnózu vzhledem k množství současně se vyskytujících tělesných onemocnění. 1 Úzkostné poruchy dle třídění MNK-10 (Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů) 2 z roku 2000 jsou uvedeny níže: F 40 Fobické úzkostné poruchy F 40.0 Agorafobie F 40.1 Sociální fobie F 40.2 Specifické (izolované) fobie F 41 Jiné anxiózní poruchy F 41.0 Panická porucha F 41.1 Generalizovaná úzkostná porucha F 41.2 Smíšená úzkostně-depresivní porucha F 42 Obsedantně-nutkavá porucha F 42.0 Převážně obsedantní myšlenky nebo ruminace 1 BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, Lucie a František KOUKOLÍK. Citový mozek: neurobiologie, klinický obraz, terapie. 1. vyd. Praha: Galén, 2006, 359 s. ISBN

10 2.1 Fobické úzkostné poruchy 10 F 42.1 Převážně nutkavé akty (kompulzivní rituály) F 42.2 Smíšené obsedantní myšlení a jednání F 43 Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení F 43.0 Akutní reakce na stres F 43.1 Posttraumatická stresová porucha F 43.2 Poruchy přizpůsobení 2.1 Fobické úzkostné poruchy U této skupiny poruch je úzkost vyvolána pouze, nebo převážně, dobře definovanými jevy, které nejsou za běžných okolností nebezpečné. Těmito poruchami trpí mezi 5 12 % světové populace. 3 Fobická úzkost může mít různou intenzitu pohybující se od stavu snesitelné tísně po stavy děsu a paniky. Pacientům nepomáhá vědomí, že pro ostatní tyto situace nebezpečné nejsou. Časté jsou příznaky jako palpitace (zvýšené uvědomění si srdečního rytmu) či pocit na omdlení, doprovázené druhotným strachem ze smrti, ztráty sebeovládání nebo zešílení. Jen pomyšlení na fobickou situaci u nich vyvolává anticipační úzkost. 4 Jediné východisko vidí fobičtí pacienti ve vyhnutí se zúzkostňující situaci. Tato skupina zahrnuje agorafobii, sociální fobii a specifické fobie Agorafobie Pojem agorafobie vznikl ze starořeckého fobos znamenající strach a agora tržiště, a již Hippokrates ji popsal jako chorobný strach z otevřeného prostranství. 5 V současné době má pojem agorafobie širší význam; dá se chápat jako silný a trvalý strach alespoň ze dvou z následujících situací: lidské davy, veřejná místa, samostatné cestování (zejména v prostředcích hromadné dopravy), cestování na dlouhé vzdálenosti. Strach se objevuje, pokud člověk trpící agorafobií opustí prostředí, v němž se cítí bezpečně, není s důvěrně známou osobou, která by ho chránila a nevidí možnost útěku. Může se objevovat úzkost z pobývání mimo domov, ale někdy i ze zůstávání doma o samotě. Tito lidé se obávají, že ztratí kontrolu nad sebou a svým tělem, například se obávají, že by omdleli nebo dostali panický záchvat, a zůstali by bez pomoci. Jedním z hlavních znaků agorafobické situace je nemožnost okamžitého útěku, aniž by byl únik ze situace obtížný nebo zesměšňující. Přitom pobyt ve volném prostranství v mnohých případech není zúzkostňující, jelikož není omezen jejich pohyb. Agorafobikové se vyznačují extrémně vyhýbavým chováním, v nejtěžších případech končícím tím, že prakticky nejsou schopni opustit svůj domov. V DSM-IV-TR (Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch z roku 2000) byla agorafobie definována jako podkategorie panické poruchy, v DSM-5 (2013) však byly tyto dvě poruchy kategorizovány samostatně. 6 3 Phil Barker ( ). Psychiatric and mental health nursing: the craft of caring. Londýn: Arnold. ISBN Obnoveno VYMĚTAL, Jan. Speciální psychoterapie: (úzkost a strach). Vyd. 1. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 2000, 481 s. Psychoterapie. ISBN Str PRAŠKO, Ján. Úzkostné poruchy: klasifikace, diagnostika a léčba. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 413 s. ISBN PRAŠKO, Ján. Sociální fobie: jak překonat nadměrný stud. 1. vyd. Praha: Portál, 2005, 132 s. Rádci pro zdraví. ISBN

11 2.1 Fobické úzkostné poruchy 11 Obrázek 2.1: Příklad bludného kruhu agorafobie podle Jána Práška

12 2.1 Fobické úzkostné poruchy 12 V průběhu života onemocní agorafobií odhadem 6,7 % lidí. Obvykle začíná mezi rokem a postihuje více ženy než muže. Přibližně u % nemocných příznaky plně ustoupí v průběhu let, u 50 % přetrvávají dlouhodobě příznaky, které lehce handicapují, u % se tento stav udržuje po léta a pacienty invalidizuje. V psychologické terapii se uplatňuje především kognitivně-behaviorální terapie. Cílem terapie je dekatastrofizace situací a nácvik zvládání úzkosti tak, aby přestala vyvolávat nepohodu. Pacient si vytvoří seznam situací, kterých se obává a cíl, kterého chce v terapii dosáhnout. Postupem času trénuje zvládání obávaných situací (expozice). Farmakoterapie spočívá v podávání látek ovlivňujících noradrenergní a serotoninergní systém. Jedná se především o antidepresiva schopná ovlivnit tělesné projevy úzkosti a SSRI (selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu). Benzodiazepiny se také prokázaly jako účinné, pokud jsou užívané krátkodobě, dlouhodobě (více než 2 měsíce) se podávat nesmí kvůli riziku rozvoje závislosti a jiným nežádoucím účinkům. 7 Jejich vysazování probíhá pomalu a postupně Sociální fobie Sociální fobie se projevuje strachem ze sociálních situací. Nejčastěji se jedná o strach ze zkoumavých pohledů jiných lidí, případně obavy ze situací, v nichž je třeba podat výkon. Lidé trpící sociální fobií se obávají hodnocení, která by se týkala jeho vzhledu, chování nebo charakteru, mají obavy, co si o nich budou myslet ostatní lidé. Neustále se nacházejí v konfliktu mezi touhou udělat dobrý dojem a přesvědčením, že udělají dojem nejhorší. Z tohoto důvodu se raději vyhýbají situacím, ve kterých by tento konflikt mohl nastat, v extrémním případě toto může vést k téměř úplné sociální izolaci. 8 Někdy se sociální fobii říká nemoc ztracených příležitostí, jelikož pacienti mnohdy pracují v nižších pozicích i přes jejich zjevný potenciál ze strachu, že by museli být ve styku s více lidmi. Obrázek 2.2: Bludný kruh nejisté sociální interakce podle Jána Práška 7 PRAŠKO, Ján. Agorafobie a panická porucha: jak je překonat. Vyd. 1. Praha: Portál, Rádci pro zdraví. ISBN S PRAŠKO, Ján. Sociální fobie: jak překonat nadměrný stud. 1. vyd. Praha: Portál, 2005, 132 s. Rádci pro zdraví. ISBN

13 2.1 Fobické úzkostné poruchy 13 Sociální fobie často začíná v pubertě, v období dospívání ve věku mezi 14 a 20 lety. Výskyt sociální fobie je v pozdějším věku méně častý. 9 Běžně mají mladí lidé v tomto období strach z oslovení druhého pohlaví, z první schůzky apod. U lidí se sociální fobií však nedojde k adaptaci a snížení studu v těchto situacích, naopak se těmto situacím vyhýbají a časem se na ně stanou přecitlivělí. Porucha může být generalizovaná, kdy se strach týká téměř všech sociálních kontaktů mimo kruh rodiny, nebo izolovaná, omezující se jen na některé situace. Typickými situacemi vyvolávajícími sociální úzkost jsou vystupování na veřejnosti, ať se jedná o výkonové situace (např. jít ke zkoušce, přednášet apod.) nebo sociálně obvyklé situace (např. jedení s druhými lidmi, psaní před ostatními, užívání veřejné toalety apod.). Sociální fobie jsou často spojeny s nízkým sebehodnocením, obavou z autorit a strachem z kritiky. 10 Základními rysy sociální fobie tedy jsou: strach ze zkoumavých pohledů jiných osob v sociálních situacích výrazný a přetrvávající strach z pobývání v situacích, které mohou vyvolat rozpaky nebo ponížení vyhýbání se obávaným situacím strach je ochromující a vyvolává výrazný distres Sociální fobie je jednou z nejčastějších úzkostných poruch. Trpí jí odhadem 3 13 % populace někdy během svého života. 11 Tato porucha postihuje ve stejné míře muže i ženy. Přibližně u 19 % lidí trpících sociální fobií se vyskytne i zneužívání alkoholu. Alkohol může krátkodobě pomoci se snížením úzkosti v sociálních situacích, proto ho v rámci samoléčby pacienti nadužívají, což vede k závislosti na alkoholu. Jako terapeutická léčba se uplatňuje především behaviorálně-kognitivní terapie. Pacientovi se vysvětlí, že je třeba se postupně vystavovat obávaným situacím za nácviku relaxace a dekatastrofizace, případně nácviku sociálních dovedností. Expoziční terapie v rámci behaviorálně-kognitivní terapie jsou účinné a dle kontrolovaných studií je efekt dlouhodobý. 12 Farmakoterapie spočívá v léčbě antidepresivy. První léčebnou volbou jsou SSRI, především paroxetin, sertralin, fluvoxamin a escitalopram, jejichž účinnost byla prokázána v dlouhodobých randomizovaných studiích. 13 Z benzodiazepinů se používá alprazolam, clonazepam nebo bromazepam. U těchto léčiv je třeba mít na mysli rizika spjatá s jejich dlouhodobým užíváním, zejména u starších osob. Mezi vedlejší účinky dlouhodobého užívání patří kognitivní poškození, zhoršení koordinace a paradoxně zhoršení stavů úzkosti. 9 PRAŠKO, Ján. Sociální fobie: jak překonat nadměrný stud. 1. vyd. Praha: Portál, 2005, 132 s. Rádci pro zdraví. ISBN PRAŠKO, J., Prašková, H. Sociální fobie. In SEIFERTOVÁ, D., PRAŠKO, J., HÖRSCHL, C. (Eds), Postupy v léčbě psychických poruch. Praha: Amepra BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, Lucie a František KOUKOLÍK. Citový mozek: neurobiologie, klinický obraz, terapie. 1. vyd. Praha: Galén, 2006, 359 s. ISBN PRAŠKO, J., Prašková, H. Sociální fobie. In SEIFERTOVÁ, D., PRAŠKO, J., HÖRSCHL, C. (Eds), Postupy v léčbě psychických poruch. Praha: Amepra 2004.

14 2.1 Fobické úzkostné poruchy Specifické (izolované) fobie Specifické fobie jsou se týkají vysoce ojedinělých situací; jedná se o iracionální strach ze specifického objektu nebo situace, jako je blízkost určitých zvířat, hřmění, výšku, tmu, létání, uzavřené prostory, močení nebo vyprazdňování na veřejných toaletách, požívání určitých jídel, vyšetření u stomatologa nebo pohled na krev nebo poranění. Ačkoliv je spouštěcí situace nenápadná, její přítomnost může způsobit paniku jako u agorafobie nebo sociální fobie. Rozeznávají se tři důležité složky specifické fobie: 1. anticipační úzkost, znemožňující nebo omezující možnost kontaktu s fobickým podnětem 2. jádrový strach samotný 3. vyhýbavé chování, kterým se snaží trpící zmírnit svou úzkost. Subjektivně, fyziologicky, ani v projevech chování není specifická fobie odlišitelná od jiných úzkostných poruch. Specifická fobie je velmi častá úzkostná porucha; jedná se pravděpodobně o nejčastější psychickou poruchu vůbec. 14 V průběhu života postihne přibližně 11,3 % populace 15 a u žen se vyskytuje přibližně dvakrát častěji než u mužů (26,5 % ku 12,4 %). Obvykle vzniká v dětství nebo rané dospělosti, a pokud se nenaskytne možnost léčby, může přetrvávat po desítky let. Poměrně málo lidí trpících specifickou fobií vyhledává odbornou pomoc. Je pravděpodobné, že řada postižených vnímá svou fobii jako normální součást své osobnosti, kromě toho se většině fobickým situacím lze v každodenním životě snadno vyhnout. Lidé trpící specifickou fobií bez kontaktu s fobickým podmětem nevykazují žádné příznaky chorobné úzkosti. Avšak při vážnějším průběhu může specifická fobie výrazně omezit život, např. postižený přestane vycházet na ulici kvůli fobii ze psů, nemůže si stoupnout na židli nebo pracovat ve vyšších patrech pro fobii z výšek, jít do práce, když je bouřka, navštívit zubního lékaře, i když má silné bolesti zubů apod. Fobie byly historicky klasifikovány podle objektu fobie, z toho důvodu také vzniklo značně pestré názvosloví jako: arachnofobie (strach z pavouků), zoofobie (strach ze zvířat), nyktofobie (strach ze tmy), ailurofobie (strach z koček), klaustrofobie (strach z uzavřených prostorů), akrofobie (strach z výšek), brontofobie (strach z hromu), aichmofobie (strach z ostrých předmětů) atd. Někdy se termíny s příponou fobie používají pro vyjádření předsudků, nenávisti nebo diskriminaci k určité skupině. Např. xenofobie, která se vyznačuje strachem a předsudky vůči cizincům. Tyto termíny však nejsou užívány v klinické praxi. V léčbě se uplatňuje expoziční terapie v rámci behaviorální terapie. Expozici lze provádět v reálných podmínkách nebo v představě, a to postupně nebo formou zaplavení. Zaplavení znamená, že je postižený vystaven podnětu úzkosti v umělých podmínkách tak 14 Fredrikson, M; Annas, P; Fischer, H; Wik, G.: Gender and age differences in the prevalence of specific fears and phobias. Behaviour research and therapy, 1996, 34 (1). S SHEAR, K. Integrating pharmacologic and psychosocial strategy to effectively managed generalized anxiety disorder and panic disorder. CNS Spectr, 2004, 9, No.11, Suppl 13.

15 2.2 Jiné anxiózní poruchy 15 dlouho, aby si během této situace zažil úzkost, ale i její odeznění. Expozice v představě spočívá v tom, že si pacient představí obávaný předmět a terapeut dodává sugesce. 2.2 Jiné anxiózní poruchy Jedná se o kategorii úzkostných poruch, u kterých není zřetelná známá specifická spouštěcí situace. Úzkost je trvalá nebo přichází v atacích. Skupina zahrnuje generalizovanou úzkostnou poruchu, panickou poruchu a smíšenou úzkostně-depresivní poruchu. Panická porucha se v primární péči vyskytuje přibližně u 4 6 % pacientů a generalizovaná úzkostná porucha u 5 19 % pacientů Generalizovaná úzkostná porucha Základním rysem generalizované úzkostné poruchy je trvalá úzkost, která nebyla vyvolána žádnou specifickou vnější okolnostní, ani není na žádné závislá (tzv. volně těkající ). Je charakteristická přehnanými, nerealistickými, trvalými starostmi, obavami a úzkostmi týkajícími se každodenních záležitostí a jejich zvládáním nebo nevýznamných tělesných příznaků. Tyto úzkosti musí trvat minimálně šest měsíců a lidé trpící touto poruchou nad nimi nemají kontrolu i při vědomí, že tyto myšlenky jsou bezdůvodné. 17 Hlavním předmětem automatických myšlenek jsou většinou obavy, že se jeho osobě stane něco nepříjemného, nebo osobám jemu blízkým.dalšími předměty může být, že jedinec něco nezvládne, ztrapní se před ostatními, onemocní, někoho rozčílí apod. To vede k úzkostnosti, podrážděnosti, zhoršenému soustředění, únavě a nepříjemným pocitům. Lidé trpící generalizovanou úzkostnou poruchou se neliší od psychicky zdravých jedinců obsahem svých obav, spíše jejich trváním a intenzitou. Doporučuje se dlouhodobá terapie vzhledem ke značnému riziku relapsu: u 6 % nemocných dochází k relapsu v 6. měsíci, u 20 % ve dvou letech a u 28 % do pěti let. Cílem léčby je nejen redukce úzkosti a její prevence, ale také prevence případné deprese. Ve farmakoterapii se dlouhou dobu primárně podávaly benzodiazepiny a buspiron pro jejich účinnost v léčbě, avšak vzhledem k rizikům spjatým s jejich dlouhodobým užíváním se v současné době upřednostňují antidepresiva, především paroxetin, venlafaxin a escitalopram, účinná je nepochybně i řada dalších antidepresiv. Z psychologických terapií se jeví behaviorálně-kognitivní terapie jako nejúčinnější. Z doplňkových a svépomocných terapií je nejlépe doložena účinnost kávy, cvičení a relaxačního tréninku Panická porucha Hlavním projevem této poruchy jsou náhle vznikající, opakované a nepředvídatelné ataky těžké úzkosti (paniky), které nejsou omezené na žádnou specifickou situaci nebo souhru okolností. Panický záchvat obvykle trvá několik minut, ale někdy se může vracet v několika 16 SHEAR, K. Integrating pharmacologic and psychosocial strategy to effectively managed generalized anxiety disorder and panic disorder. CNS Spectr, 2004, 9, No.11, Suppl 13, p KAST, Verena. Úzkost a její smysl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012, 235 s. Spektrum (Portál). ISBN PRAŠKO, Ján, Jana VYSKOČILOVÁ a Jana PRAŠKOVÁ. Úzkost a obavy: jak je překonat. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, 226 s. Rádci pro zdraví. ISBN

16 2.3 Obsesivně kompulzivní porucha 16 intervalech během dne i po dobu dvou hodin. Během panického záchvatu jedinec prožívá celou řadu příznaků, z nichž nejčastější jsou strach ze smrti, zbláznění nebo ztráta kontroly nad sebou, palpitace a bušení srdce, bolesti na hrudi, pocity nedostatku vzduchu, závratě nebo pocity na omdlení, silný třes, pocení, nucení na zvracení nebo zvracení, bolesti žaludku, mravenčení v rukou a nohou, návaly horka nebo zimnice, depersonalizace nebo derealizace. 19* Náhlý začátek a vysoká intenzita panického záchvatu vyděsí jedince natolik, že je často přesvědčen, že musí mít vážnou tělesnou nebo duševní chorobu (např. selhává mu srdce, má infarkt, zešílel). Velmi často lidé s panickou poruchou vyhledávají pomoc u somatických odborníků, jako jsou internisté, neurologové, gastroenterolové a další. Jsou podrobeni zbytečným vyšetřením, která nevykazují žádný patologický organický stav. Panické záchvaty mohou být součástí jiných úzkostných poruch. Například někteří lidé trpící agorafobií, kteří zažili panický záchvat se z tohoto důvodu obávají opakování této situace na jiném místě, než jaké považují za známé a bezpečné. Optimální terapii panické poruchy představuje kombinace farmakoterapie a behaviorálně-kognitivní terapie. Terapie by měla trvat nejméně měsíců, v některých případech by se neměla ukončovat nikdy. V řadě randomizovaných kontrolovaných studiích se prokázalo, že SSRI jsou nejlepší volbou pro léčbu panické poruchy díky příznivému profilu nežádoucích účinků, relativní bezpečnosti při předávkování a také nevedou k tělesné závislosti. Antipanické účinky mají rovněž vysokopotenční benzodiazepiny, reverzibilní inhibitory monoaminooxydázy a tricyklická antidepresiva. V dlouhodobé terapii se behaviorálně-kognitivní terapie prokázala jako účinná Smíšená úzkostně-depresivní porucha U této poruchy jsou přítomny příznaky jak úzkosti, tak deprese, přičemž žádný z těchto příznaků nepřevládá natolik, aby byla diagnostikována úzkostná nebo depresivní porucha. Přestože je úzkostně-depresivních pacientů nemálo, především v primární péči, nejsou určena kritéria MKN-10. V léčbě se používají SSRI a SNRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu), pouze přechodně benzodiazepiny a skupinová kognitivně-behaviorální psychoterapie Obsesivně kompulzivní porucha Hlavním rysem této poruchy jsou opakované vtíravé myšlenky a nutkavé činy. Obsesivněkompulzivní porucha (v angličtině obsessive-compulsive disorder OCD) je čtvrtou nejčastější duševní poruchou, je obtížně léčitelná a často invalidizující. Postihuje ženy ve stejné míře jako muže. Člověk pociťuje tyto myšlenky jako cizí, neodpovídající jeho skutečným zájmům a přáním (ego-dystonní). Týkají se možného agresivního chování ( Co když bodnu 19 PRAŠKO, Ján, Jana VYSKOČILOVÁ a Jana PRAŠKOVÁ. Úzkost a obavy: jak je překonat. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, 226 s. Rádci pro zdraví. ISBN S * depersonalizace, derealizace stav odcizení se vlastnímu já, pocit cizosti vlastních zážitků a jednání, postižený jedinec se jakoby zvnějšku pozoruje jako něco neskutečného 20 BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, Lucie a František KOUKOLÍK. Citový mozek: neurobiologie, klinický obraz, terapie. 1. vyd. Praha: Galén, 2006, 359 s. ISBN S. 298

17 2.4 Posttraumatická stresová porucha 17 své dítě nožem? ), kontaminace a štítění se ( Co když dostanu infekci/nakazím se/ušpiním se? ), strachu, že něco důležitého nebylo vykonáno nebo zkontrolováno ( Když nezkontroluji opakovaně, zda jsem zamkl byt, vykradou mě! ), nepohody způsobené asymetrií nebo nepořádkem ( Když nebude všechno symetrické, stane se neštěstí! ). 21 Jedinci s OCD si uvědomují nepravděpodobnost těchto situací, ale sám fakt, že se těmito myšlenkami zaobírají je silně znejisťuje. Ke snížení napětí jim slouží rituály kompulze. Mohou to být opakující se projevy v chování (např. opakované kontroly dveří, kohoutku vodovodu, sporáku, uzavření plynu, nadměrné umývání rukou, hýbání předměty, aby byly symetrické) nebo myšlenky (např. počítání, modlení se, vybavování si neutralizujících představ. Úzkost někdy těmito rituály poklesne, ale někdy se v jejich důsledcích zvýší. Člověk trpící obsesemi často trpí depresemi a při prohlubování depresí se jeho příznaky zhoršují. V léčbě se uplatňuje farmakoterapie a psychoterapie, buď samostatně, nebo v kombinaci. V rámci farmakoterapie se používá clomipramin a léky ze skupiny SSRI. První volbou pro léčbu OCD se doporučují SSRI (fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin nebo citalopram), druhou volbou by byl clomipramin, zejména pro jeho nežádoucí účinky. 22 V terapii se využívá principů kognitivně-behaviorální terapie. Spočívá v expozici obávané situaci a zábraně rituálu. Pacient je opakovaně vystavován obávané situaci, např. dotknutí se kontaminovaného předmětu a je mu zabráněno ve vykonání kompulze (např. mytí rukou). 2.4 Posttraumatická stresová porucha Posttraumatická stresová porucha (v angličtině post-traumatic stress disorder PTSD) vzniká jako opožděná a protahovaná odpověď na stresovou situaci (krátkého nebo dlouhého trvání) mimořádně katastrofální nebo ohrožující povahy, která by pravděpodobně vyvolala silné rozrušení téměř u každého. 23 Takovou traumatickou událostí je např. výbuch bomby, válečné události, přírodní katastrofy (zemětřesení, záplavy, výbuch sopky, vichřice), traumata způsobená lidmi (přepadení, znásilnění), ale i autohavárie, požár apod. PTSD se projevuje zúzkostňujícím rozpomínáním na traumatickou událost, automaticky se objevující ve vzpomínkách, snech, při každodenních zážitcích, které jen vzdáleně připomínají okolnosti traumatu, i když nejsou nebezpečné. Jedinec trpící PTSD bývá podrážděný, stále ostražitý, napjatý, jakoby číhající, aby se mu událost nestala znovu. To zpravidla vede k nesoustředěnosti, lekavosti, hádavosti, nespavosti a ztrátě pozitivních emocí. V současné době se pro léčbu PTSD klinicky testují různé terapie, například expoziční terapie ve virtuální realitě (VRE). Tato metoda byla testována na několika aktivně sloužících Amerických vojácích za využití počítačové simulace bitevních situací po dobu 21 PRAŠKO, Ján, Jana VYSKOČILOVÁ a Jana PRAŠKOVÁ. Úzkost a obavy: jak je překonat. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, 226 s. Rádci pro zdraví. ISBN BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, Lucie a František KOUKOLÍK. Citový mozek: neurobiologie, klinický obraz, terapie. 1. vyd. Praha: Galén, 2006, 359 s. ISBN S PRAŠKO, Ján, Jana VYSKOČILOVÁ a Jana PRAŠKOVÁ. Úzkost a obavy: jak je překonat. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, 226 s. Rádci pro zdraví. ISBN

18 2.4 Posttraumatická stresová porucha 18 šesti sezení. Podle sebehodnocení vojáků symptomy PTSD byly po této terapii značně zmírněny Reger, G.M.; Gahm, G.A. (2008). Virtual reality exposure therapy for active duty soldiers. Journal of Clinical Psychology: In Session 64 (8): doi: /jclp PMID

19 Kapitola 3 Léčba úzkostných poruch Pro léčbu většiny úzkostných poruch se uplatňují podobné postupy. Některé studie uvádí, že kombinace farmakoterapie a psychoterapie je efektivnější než obě samostatně, další studie uvádí, že léčba psychofarmaky přispívá celkové terapii pouze malým účinkem, nebo může dokonce zasahovat do mechanismů úspěšné terapie (např. benzodiazepiny). Z dlouhodobého hlediska je účinnější psychoterapie než farmakoterapie. 3.1 Farmakoterapie Antidepresiva Díky společným biologickým vlastnostem úzkosti a deprese se v první řadě pro léčbu úzkostných poruch využívají antidepresiva. Antidepresiva jsou léky, které umožňují lepší přenos signálu v některých neutransmitterových systémech mozku tím, že zvyšují dostupnost chemických přenosů na nervových koncích. Přestože je v léčbě preferovaná psychoterapie, pro svou účinnost a malé nežádoucí účinky, psychofarmaka mohou výrazně přispět psychoterapii, nebo pokud pacient odmítá jiné druhy léčby (např. kvůli vyhýbání se tématům, které by mohly vyvolat úzkost). 1 Pokud je medikace nutná, jako léky první volby se používají SSRI, např. inhibitory monoaminooxidázy, nejčastěji phenelzin a tranylcypromin. U dětí a mladistvých se SSRI, SNRI a tricyklická antidepresiva prokázaly jako účinné. Nežádoucí účinky antidepresiv jsou běžné a obecně mohou zahrnovat bolesti hlavy, závratě, poruchy spánku a změny v sexuálním chování. Obecně jsou upřednostňované před jinými psychofarmaky, jelikož na nich nevzniká závislost. 2 Je třeba zvláštní opatrnosti při podávání těchto léčiv starším lidem trpících úzkostnými poruchami, kteří budou pravděpodobně zažívat vedlejší účinky antidepresiv kvůli jiným fyzickým onemocněním. 1 Patel, G; Fancher, TL (3 Dec 2013). In the clinic. Generalized anxiety disorder. Annals of Internal Medicine 159 (11): ITC6 1, ITC6 2, ITC6 3, ITC6 4, ITC6 5, ITC6 6, ITC6 7, ITC6 8, ITC6 9, ITC6 10, ITC6 11; quiz ITC6 12. doi: / PRAŠKO, Ján. Sociální fobie: jak překonat nadměrný stud. 1. vyd. Praha: Portál, 2005, 132 s. Rádci pro zdraví. ISBN

20 3.2 Speciální terapie Ostatní psychofarmaka Některým lidem trpícím specifickou sociální fobií z vystupování pomáhají beta-blokátory, podávané před vystoupením. Běžně se používají při léčbě srdeční arytmie pro prevenci opakovaného srdečního infarktu, mohou se však podávat i při léčbě jiných onemocnění. Beta-blokátory brání přirozenému účinku adrenalinu a noradrenalinu, tím zmírňují fyziologické příznaky v situacích typu boj nebo útěk (jako zrychlené bušení srdce, dýchání, zpocené ruce), a tím umožňují postiženým se lépe soustředit na daný úkol. V této specifické situaci jsou účinnější než antidepresiva, mají méně vedlejších účinků než benzodiazepiny a používá je řada umělců a řečníků většinou hodinu před vystoupením. 3 Nejsou ovšem vhodné k trvalému užívání k odstranění úzkostné poruchy, jelikož pouze tlumí následné tělesné symptomy. Benzodiazepiny jsou velmi užitečné při zvládání akutního stavu úzkosti nebo paniky. Podává se většinou v kombinaci s antidepresivy. Nejsou ovšem vhodné pro dlouhodobou terapii kvůli zvýšenému riziku rozvoje závislosti. Neměly by se podávat víc než 2 měsíce a vysazovat by se měly postupně, protože při rychlém vysazení hrozí rozvoj abstinenčního syndromu. 3.2 Speciální terapie V psychoterapeutické léčbě se uplatňují dva hlavní přístupy, psychodynamický a behaviorálně-kognitivní Psychodynamický přístup Psychodynamický přístup vychází z psychoanalytické teorie. Většinou je uváděn klasický psychoanalytický model, založený na Freudově pudové teorii, v níž je zdůrazněn význam vnitřních konfliktů mezi nedovolenými přáními a tlakem superega. 4* Vychází z předpokladu, že aktuální chování, emoce a vztahové vzorce jsou silně ovlivněny minulými zkušenostmi, zejména z raného dětství. Mluví o tom, že potlačovaná přání hrozí průnikem do vědomí; jedná se tedy o konflikt mezi pudovou částí jedince id reprezentujícím dítě v nás, a superegem, zjednodušeně představujícím rodiče v nás, kontrolujícím sociální normy a konvence. Psychodynamická terapie a psychoanalýza nejsou zaměřeny na přímé snížení úzkostnosti, ale spíše na vybudování osobnosti, schopné uměřeně snášet úzkost. Postupem času umožňuje zvědomění nevědomých konfliktů a jejich následné postupné řešení. Osvobozuje úzkostné pacienty od závislosti na ostatních, krok po kroku je učí, jak obhájit svůj názor, a tím vybudovává sebevědomí tolik potřebné k překonání úzkostí. 3 PRAŠKO, Ján. Úzkostné poruchy: klasifikace, diagnostika a léčba. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 413 s. ISBN PRAŠKO, Ján, Jana VYSKOČILOVÁ a Jana PRAŠKOVÁ. Úzkost a obavy: jak je překonat. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, 226 s. Rádci pro zdraví. ISBN * superego nadjá ; vzniká působením výchovy, neboli okolí, které na nás má vliv a snaží se nás civilizovat do standardů společnosti, ve které vyrůstáme. Prahne po ideálech a nutí osobnost snažit se jich dosáhnout. Je naší zažitou vnitřní morálkou, svědomím.

21 3.2 Speciální terapie Kognitivně-behaviorální přístup Kognitivně-behaviorální přístup je založený na teorii učení I. P. Pavlova. Využívá základní principy jak kognitivní, tak behaviorální terapie. Původně sloužila pouze k léčbě depresivní poruchy, v současné době se využívá k léčbě řady jiných psychických poruch, např. poruch příjmu potravy, osobnosti, afektivních, psychóz, závislostí, mimo jiné i úzkostných poruch. Tento terapeutický přístup předpokládá, že k úzkostným projevům dochází na základě přímého nebo zástupného podmiňování. Důležitou roli zde hraje operantní podmiňování, které patologické projevy udržuje. Podle behaviorálního pohledu mohou vrozené i získané strachy vyhasnout, dojde-li k opakované expozici netraumatické konfrontaci s obávaným objektem či situací. Kognitivní orientace spočívá v zaměření na oblast myšlení a zkreslení myšlenkových procesů, které negativně ovlivňují prožívání a emoce. 5 Vychází z předpokladu, že úzkostné poruchy vznikají na základě chybných kognitivních procesů, a mohou být tedy zmírněny změnou těchto procesů. Tato metoda se úspěšně používá v terapii specifických úzkostných poruch, sociální fobie apod. Obrázek 3.1: Schéma zobrazující vzájemné působení myšlení, emocí a chování. Trojúhelník uprostřed představuje princip kognitivně-behaviorální terapie zobrazující základní přesvědčení všech lidí, která by se dala shrnout do tří kategorií: já, oni, budoucnost. 5 VYMĚTAL, Jan. Speciální psychoterapie: (úzkost a strach). Vyd. 1. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 2000, 481 s. Psychoterapie. ISBN

22 3.2 Speciální terapie 22 K základním rysům kognitivně-behaviorální terapie patří: krátkodobost a časová omezenost zaměření na přítomnost zaměření na konkrétní ohraničené problémy stanovení konkrétních funkčních cílů směřování k rychlé soběstačnosti klienta nácvikové metody na principu opakování, učení, tréninku; postižený získává dovednosti a zvládá situace Kognitivně-behaviorální terapie je každé poruše specificky přizpůsobena. Například u sociální fobie je více zaměřena na expoziční terapii v rámci skupinové terapie, kdy se klient postupně zbavuje strachu z mluvení před obecenstvem. V léčbě úzkostných poruch se uplatňuje i řada expresivních postupů v psychoterapii. Expresivními postupy rozumíme takové metody, při nichž se pacienti vyjadřují verbálně i neverbálně pomocí specifického média (uměleckého, pohybového). Prostředkem může být dramatická metoda (dramaterapie a psychodrama), výtvarný projev (v arteterapii), hra (u terapie hrou), hudba (v muzikoterapii) nebo pantomima a pohyb (u psychogymnastiky). Jejich účinnost je ovšem stále předmětem současných výzkumů.

23 Kapitola 4 Nedostatek spánku, úzkost a výkonnost 4.1 Cíle výzkumu Nedávné studie ukázaly, že až 70 % studentů navštěvujících vysoké školy trpí nedostatkem spánku. 1 Nedostatek spánku výrazně ovlivňuje kognitivní procesy, především zpracování informací, koncentraci a schopnost zapamatovat si informace. Vliv nedostatku spánku na výkon je tedy z dlouhodobého hlediska očekávatelný. Vztah mezi nedostatkem spánku, úzkostí a výkonností ovšem není zcela probádaný, proto jsem se na něj zaměřila. Jejich vzájemné působení jsem zkoumala na základě sociologického výzkumu formou dotazníku. Výzkum jsem zaměřila na především na studenty, otázky jsem ovšem uzpůsobila tak, aby na ně mohli odpovídat i pracující. Jako hlavní tezi jsem si stanovila předpoklad, že ve stresujícím období (konec semestru), kdy lidé obecně spí méně hodin než v jiných obdobích roku, jsou lidé v důsledku nedostatku spánku úzkostnější a to se projeví na jejich výkonu. Mým cílem tedy bylo zjistit, pro jaké množství lidí tato teze platí, popřípadě jestli má nedostatek spánku skutečně vliv na úzkost, nebo úzkost na výkonnost. Dále jsem se zabývala otázkou, jaké množství lidí bývá úzkostných i v jiných než stresujících obdobích a nakonec, jestli se dotazovaní věnují relaxaci ke zklidnění se, popřípadě jaké relaxační techniky používají. 4.2 Metodika šetření Pro sběr dat jsem použila internetový formulář od společnosti Google. Formulář obsahoval 19 položek, které tvořilo 16 uzavřených a 3 otevřené otázek, z nichž 12 otázek muselo být povinně vyplněno. Šest otázek z 19 bylo zjišťovacích (odpovědi ano, ne a jiné ), a ostatní, kromě 3 otevřených otázek, byly založené na výběru z možností. Devět z těchto otázek obsahovaly možnost jiné. Pro otázky ohledně spánku jsem použila výběr z možností, které představovaly škálu od 0 3 do 9 a více naspaných hodin. Pro otázku týkající se spokojenosti se svým výkonem v podobě známkového ohodnocení jsem použila škálu od 1 1 Sadigh, Micah R.; Himmanen, Sharon A.; Scepansky, James A. AN INVESTIGATION OF THE PREVALENCE OF INSOMNIA IN COLLEGE STUDENTS AND ITS RELATIONSHIP TO TRAIT ANXIETY. College Student Journal. 2014, 48 (3), [cit ]. 23

24 4.3 Výsledky šetření 24 do 10, přičemž 1 představovala naprostou nespokojenost a 10 naprostou spokojenost. Sběr dat k vyhodnocení dotazníku probíhal přibližně kolem konce prvního pololetí školního roku 2015/ Výsledky šetření Na dotazník odpovědělo celkem 143 respondentů, z nichž žen bylo 83 a mužů 58 a 2 respondenti na tuto položku neodpověděli. Průměrný věk respondentů byl 21 let, věkový rozsah se pohybuje mezi 15 a 49 lety. Studujících bylo 130 a pracujících 13. Na otázku týkající se školní instituce, kterou navštěvují, 8 odpovědělo, že navštěvují střední školu, 80 gymnázium, 40 vysokou školu, 2 vyšší odbornou školu a 13 respondentů zvolilo odpověď ostatní, která zahrnovala i pracující. Dále jsem se zaměřila na osoby, u nichž jsem předpokládala vyšší úzkostnost než u jiných osob. Vybrala jsem respondenty, kteří na otázku V jakou dobu pracujete na svých domácích úkolech/seminárních pracích/projektech? odpověděli na poslední možnou chvíli, ale stíhám termín odevzdání a na poslední možnou chvíli, ale nestíhám termín odevzdání, a ty, kteří na otázku Máte pocit, že zvládáte stres nebo úzkost lépe, porovnatelně, nebo hůře než ostatní? odpověděli hůře. Snížila jsem tedy počet dotazovaných na 77. Ze zbývajících respondentů zbylo 41 žen a 33 mužů, z nichž 4 navštěvují střední školu, 45 gymnázium, 22 vysokou školu, 1 vyšší odbornou školu a 4 pracují. Odpovědi na otázky ohledně spánku byly velmi individuální. Na otázku Kolik hodin vám stačí k tomu, abyste se cítili vyspaně? odpovědělo nejvíce respondentů (29) 7 8 hodin spánku (graf 1), ale na otázky kolik hodin spánku mají průměrně během školního roku a ke konci semestru, nejvíce jich odpovědělo 6 7 (graf 2). Potíže se spánkem během stresových situací má 39 respondentů (graf 3). Graf 1: Průměrný počet hodin dostatečného spánku podle respondentů

25 4.3 Výsledky šetření 25 Graf 2: Průměrný počet hodin spánku ke konci pololetí Graf 3: Potíže se spánkem během stresujících období

26 4.4 Závěr dotazníkového šetření 26 Co se týče známkového ohodnocení, nejvíce lidí (27) odpovědělo, že většinou dostávají známku B, čemuž víceméně odpovídá celková spokojenost se svým výkonem (graf 4). Pro 11 respondentů představují školní nebo pracovní povinnosti vždy neúměrný zdroj stresu a úzkosti, pro 11 často, pro 36 občas, pro 17 málokdy a pro jednoho nikdy. Na navazující otázku, jestli jim úzkost v důsledku školních nebo pracovních povinností brání být produktivní, 45 odpovědělo ano a 31 ne. Graf 4: Známkové ohodnocení výkonu Dále jsem se zabývala otázkou, jestli mají strach z posuzování ostatními lidmi, pokud by nepodali dostatečný výkon. Tato otázka naznačuje náchylnost k sociální fobii. 39 respondentů odpovědělo ano, z nichž 27 byly ženy a 12 muži, a 38 odpovědělo ne. Na otázku jestli někdy zvažovali návštěvu lékaře nebo jiného odborníka ohledně stresu, úzkosti nebo deprese, dle očekávání 48 respondentů nikdy nezvažovalo návštěvu lékaře z tohoto důvodu, 14 ji zvažovalo, 2 ho již navštívili, ale nepodstupují léčbu a 13 lékaře již navštívilo a podstupují léčbu psychofarmaky nebo psychoterapií, popřípadě kombinací obou. Tři otázky se týkaly metod zklidnění se nebo relaxování. Na otázku, jestli mají účinnou metodu relaxování nebo zklidnění se odpovědělo 49 respondentů ano a 27 ne, z celkového počtu respondentů odpovědělo 75 ano a 49 ne. Někteří se o svou metodu podělili v možnosti jiné. Často byly zmiňované sporty, hudba, sex, meditace a četba beletrie. Následovaly dvě otevřené otázky týkající se časového vymezení dané aktivitě. Odpovědi však byly velmi individuální, někdo se jí věnuje 10 minut denně, někdo 3 hodiny jednou za měsíc. 4.4 Závěr dotazníkového šetření Pomocí výsledků jsem zjistila, že 77 respondentů z celkového počtu 143 nechává práci na poslední chvíli, z nichž se většina domnívá, že zvládají úzkost nebo stres hůře než ostatní. S nedostatkem času se úměrně zvyšuje míra úzkosti, a na základě tohoto poznatku jsem

27 4.4 Závěr dotazníkového šetření 27 Graf 5: Spokojenost se svým školním nebo pracovním výkonem (1-vůbec ne, 10-velmi) předpokládala, že tito respondenti budou náchylnější k úzkostnosti. Můj předpoklad se víceméně potvrdil, jelikož 15 z nich (což je téměř 10 % ze všech respondentů) již navštívilo lékaře nebo jiného odborníka ohledně úzkosti nebo neúměrného stresu. Jedním z cílů tohoto dotazníkového šetření bylo zjistit, jaké množství studentů zvažuje nebo podstupuje léčbu některé úzkostné poruchy. Jak jsem již zmínila, 13 z nich podstupuje léčbu psychofarmaky nebo psychoterapie, popřípadě kombinaci obojího a 14 léčbu zvažuje, z celkového počtu respondentů ji zvažuje 18 lidí. Toto je relativně vysoké číslo, pokud se vezme v potaz, že respondenti navštěvují primárně střední nebo vysokou školu. Zjistila jsem také, že vyšší známkové ohodnocení nemusí automaticky znamenat spokojenost se svým výkonem. Naopak nemálo lidí, kteří obvykle dostávají nejvyšší známková ohodnocení, označilo na nízké číslo na škále od 1 (vůbec ne) do 10 (velmi). Toto naznačuje sklony k perfekcionismu, obzvláště u studentů gymnázií a vysokých škol. Jedním z hlavních cílů mé práce bylo zjistit, jestli se nedostatek spánku, úzkost a výkonnost vzájemně významně ovlivňují. Dle odpovědí nedostatek spánku nijak výrazně negativně neovlivňuje míru úzkosti, protože drtivá většina respondentů spí nedostatečně během celého školního roku. Předpokládala jsem, že lidé s pravidelným spacím režimem (ti, kteří spí na konci pololetí stejně dlouho jako během celého školního roku) budou méně úzkostní, jelikož tato informace indikuje schopnost dobře si naplánovat aktivity a zařídit si čas. Proto mne překvapilo, že nemálo z nich svou práci nechává na poslední chvíli a z toho důvodu bývají úzkostnější. Navazující otázkou na tento fakt by tedy bylo, jaké jsou konkrétní důvody pro odkládání věcí na poslední chvíli,jestli existuje trend v důvodech pro odkládání práce související s očekáváním úzkosti, a jak by se tomu dalo zabránit. Naopak úzkost by mohla mít signifikantní vliv na spánek, jelikož 69 ze 143 (49 %) respondentů má problémy se spánkem během stresujících situací. Úzkost má na výkonnost velký vliv u velkého počtu respondentů, jak jsem zjistila z otázek Máte pocit, že vám úzkost v důsledku školních (pracovních) povinností brání být produktivní? (a Máte pocit, že vám úzkost vždy brání v práci?

Nové pohledy na emoci strachu a nejistot a související základní detoxikační taktika.

Nové pohledy na emoci strachu a nejistot a související základní detoxikační taktika. Nové pohledy na emoci strachu a nejistot a související základní detoxikační taktika. Lze úzkosti úspěšně odstranit detoxikační metodou C.I.C? Vztah vlastních nároků na sebe sama s projekcí k rodičovským,

Více

Psychická krize. Pojem krize

Psychická krize. Pojem krize Tento text je určen pouze ke studijním účelům; použité zdroje (a zároveň velmi doporučená literatura): Špatenková,N.a kol.: Krize psychologický a sociologický fenomén, Vodáčková,D.: Krizová intervence,

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem?

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? Realizace semináře je hrazena z prostředků OPPA v rámci Projektu podpory rodičů při slaďování pracovního a rodinného života se zaměřením na region Praha 11 Benjaminek

Více

PSYCHOTERAPIE ÚZKOSTNÝCH PORUCH

PSYCHOTERAPIE ÚZKOSTNÝCH PORUCH PSYCHOTERAPIE ÚZKOSTNÝCH PORUCH 1 Ján Praško, 2 Hana Prašková 1 Psychiatrické centrum, Ústavní 91, Praha-8, 181 03, 1 Centrum neuropsychiatrických studii 1 3. lékařská fakulta University Karlovy 2 Denní

Více

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal Úzkostné poruchy PSY 442 Speciální psychiatrie MUDr. Jan Roubal F40 F49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy F40 Fobické úzkostné poruchy F41 Jiné úzkostné poruchy F42 Obsedantně-kompulzivní

Více

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví I. PSYCHIATRIE 1. Dětská a dorostová psychiatrie. Pedopsychiatrické vyšetření. Nejčastější příčiny

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 4 9 8 6 KATALOGIZACE V KNIZE

Více

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Zkráceně neurotické poruchy (toto je materiál pouze k vnitřní potřebě, neobsahuje korektní citace!, nešířit) Neurotické poruchy Úzkostné

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Výběr z nových knih 11/2015 psychologie

Výběr z nových knih 11/2015 psychologie Výběr z nových knih 11/2015 psychologie 1. Antropoložka na Marsu : podivuhodné a výjimečné životy geniálních a psychicky odlišných osobností / Oliver Sacks ; z anglického originálu An anthropologist on

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. TRAMUNDIN RETARD 100mg tablety s prodlouženým uvolňováním tramadoli hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. TRAMUNDIN RETARD 100mg tablety s prodlouženým uvolňováním tramadoli hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA TRAMUNDIN RETARD 100mg tablety s prodlouženým uvolňováním tramadoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Oslabení dýchacího systému asthma

Oslabení dýchacího systému asthma Oslabení dýchacího systému 1 / 7 Oslabení dýchacího systému asthma Astma bronchiale. Definice podle WHO, která je zakotvena i v Mezinárodní dohodě o diagnostice a léčbě astmatu z roku 1992, zní: Astma

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

kovæ_tanełn -pohybovæ terapie.qxd 9.1.2005 16:32 Page 1 TRITON

kovæ_tanełn -pohybovæ terapie.qxd 9.1.2005 16:32 Page 1 TRITON TRITON Klára Čížková TANEČNĚ-POHYBOVÁ TERAPIE TITULNÍ LIST (DODÁ GRAFIK) Klára Čížková Tanečně-pohybová terapie Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani jinak šířena bez

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Bc. obor Sociální politika a sociální práce 1 a) Norma, normalita v dynamice

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. FOTIL FOTIL FORTE oční kapky, roztok pilocarpinum hydrochloridum, timololi maleas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. FOTIL FOTIL FORTE oční kapky, roztok pilocarpinum hydrochloridum, timololi maleas sp.zn. sukls154707/2012 sukls154712/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA FOTIL FOTIL FORTE oční kapky, roztok pilocarpinum hydrochloridum, timololi maleas Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. Úzkostné poruchy. Maturitní práce 2014/2015. David Bernard. Vedoucí práce: Mgr. Věra Suchánková

Střední škola KNIH, o.p.s. Úzkostné poruchy. Maturitní práce 2014/2015. David Bernard. Vedoucí práce: Mgr. Věra Suchánková Střední škola KNIH, o.p.s. Úzkostné poruchy Maturitní práce 2014/2015 David Bernard Vedoucí práce: Mgr. Věra Suchánková Prohlášení Potvrzuji, že jsem tuto maturitní práci zpracoval samostatně a že jsem

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Akynzeo 300 mg / 0,5 mg tvrdé tobolky netupitantum/palonosetronum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Akynzeo 300 mg / 0,5 mg tvrdé tobolky netupitantum/palonosetronum Příbalová informace: informace pro pacienta Akynzeo 300 mg / 0,5 mg tvrdé tobolky netupitantum/palonosetronum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti.

Více

ŽENA A STRES. Tajemství štěstí. Zn. HNED! Str. 6. Snadné recepty na štěstí a spokojenost. Kdy nám slouží a kdy škodí Str. 1.

ŽENA A STRES. Tajemství štěstí. Zn. HNED! Str. 6. Snadné recepty na štěstí a spokojenost. Kdy nám slouží a kdy škodí Str. 1. ŽENA A STRES Číslo 1; prosinec 2011 Dobrý sluha; špatný pán STRES Kdy nám slouží a kdy škodí Str. 1 Asi se zcvoknu Kdy uţ je na čase navštívit psychiatra Str. 2 Pasti, pasti, pastičky Jaké boudy si na

Více

SKUPINOVÁ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE U PANICKÉ PORUCHY

SKUPINOVÁ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE U PANICKÉ PORUCHY Left.gif (10785 Midlle.gif (12243 Right.gif (10788 SKUPINOVÁ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE U PANICKÉ PORUCHY GROUP COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY OF PANIC DISORDER Naďa Soukupová, Ján Praško Psychiatrické

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Frontin 0,5 mg. Frontin 1 mg alprazolamum tablety

Příbalová informace: informace pro uživatele. Frontin 0,5 mg. Frontin 1 mg alprazolamum tablety sp.zn. sukls146940/2014, sukls146941/2014, sukls146942/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Frontin 0,25 mg Frontin 0,5 mg Frontin 1 mg alprazolamum tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Dìkuji rodièùm a všem blízkým osobám, které mi pomáhaly na mé cestì, stály u mì a v pøíznivém smìru mì ovlivnily v mém rozvoji. Rád bych jim podìkoval

Více

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida Verze č 2016 1. CO JE REVMATICKÁ HOREČKA 1.1 Co je to? Revmatická horečka je nemoc vyvolaná bakteriální

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 1 1 Tato práce byla podpoøena

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Gymnázium Jaroslava Heyrovského. seminární práce

Gymnázium Jaroslava Heyrovského. seminární práce Otázka: Posttraumatický stresový syndrom Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): monie Gymnázium Jaroslava Heyrovského seminární práce Autor: Monika Ehrenbergerová Obsah Úvod Stručná historie Vznik

Více

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ FORMULACE PŘÍPADU

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ FORMULACE PŘÍPADU KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ FORMULACE PŘÍPADU MUDr. Petr Možný Formulace případu Výsledkem procesu vyšetření by měl být individuální popis pacientova problému, zahrnující jeho vznik a vývoj a vysvětlující,

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Candle Verze č 2016 1. CO JE CANDLE 1.1 Co je to? Chronická atypická neutrofilní dermatóza s lipodystrofií a zvýšenou teplotou (CANDLE) patří mezi vzácná dědičná

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová V posledních letech se začíná mluvit o právech homosexuálních lidí.v souladu s právem EU již jsou právní normy na ochranu této minority před diskriminací začleňovány

Více

STRES U VYBRANÝCH SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

STRES U VYBRANÝCH SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie STRES U VYBRANÝCH SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU Bakalářská práce Zuzana Budačová Psychologie se zaměřením na vzdělávání

Více

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ SOCIÁLNĚ NEŽÁDOUCÍ JEVY ZÁVISLOSTI, NETOLISMUS, GAMBLING PaedDr. Jiří Knoll 1 poznámka I. DROGOVÁ

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Sumatriptan Mylan 50 mg Sumatriptan Mylan 100 mg potahované tablety sumatriptanum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Sumatriptan Mylan 50 mg Sumatriptan Mylan 100 mg potahované tablety sumatriptanum Sp. zn. sukls111740/2010, sukls111741/2010 a sp. zn. sukls25752/2013, sukls147536/2012 Příbalová informace: Informace pro uživatele Sumatriptan Mylan 50 mg Sumatriptan Mylan 100 mg potahované tablety sumatriptanum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp. zn. sukls46158/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MABRON 50 mg tvrdé tobolky tramadoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Nové knihy. Možný, P., Praško, J.: KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE. ÚVOD DO TEORIE A PRAXE. Praha: Triton 1999, 304 s. (ISBN 80-7254-0389-6)

Nové knihy. Možný, P., Praško, J.: KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE. ÚVOD DO TEORIE A PRAXE. Praha: Triton 1999, 304 s. (ISBN 80-7254-0389-6) Nové knihy Rubrika přináší informace o nových knihách,které by mohly psychiatrickou veřejnost zajímat. Namísto RNDr. Zdeněk subjektivních recenzí se snažíme nabídnout krátké ukázky z textů publikací, které

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v neurologii Specifika ošetřovatelské péče u neurologických pacientů Specifika

Více

I St,,,, I c}c} c} c} c} c}c} c}c} c} c} c}c} c}c} c} :.-- ---, D- I Alkohol či jiná návyková látka I

I St,,,, I c}c} c} c} c} c}c} c}c} c} c} c}c} c}c} c} :.-- ---, D- I Alkohol či jiná návyková látka I ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 38, 2003, 2, s. 155-160 PREHLADNÉ PRAcE ALKOHOL, JINÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY A STRES K. NEŠPOR Psychiatrická l éčebna Bohnice, Praha Stres jako faktor

Více

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Lenka Klimešová V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Syndrom získaného imunodeficitu. V roce 1983

Více

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Spánek byl po celá tisíciletí považován za pasivní jev blízký bezesné smrti. Shakespeare ve svém Hamletovi považuje smrt za sestru spánku 2 ZDRAVÝ SPÁNEK

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

sp.zn.sukls187300/2013

sp.zn.sukls187300/2013 sp.zn.sukls187300/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TRAMAL kapky 100 mg/1 ml, Perorální kapky, roztok (Tramadoli hydrochloridum) v lahvičce s dávkovací pumpou Přečtěte si pozorně celou

Více

OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015

OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015 OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015 ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII,

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 11.11.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 11.11.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Emoce, vůle Ročník 1. Datum tvorby 11.11.2012 Anotace

Více

SCENIHR přijal toto stanovisko dne 26. srpna 2014 k veřejné konzultaci. Veřejná konzultace bude končit 16. listopadu 2014.

SCENIHR přijal toto stanovisko dne 26. srpna 2014 k veřejné konzultaci. Veřejná konzultace bude končit 16. listopadu 2014. Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika SCENIHR Předběžné stanovisko na Bezpečnost zubního amalgámu a alternativních zubních výplňových materiálů pro pacienty a uživatele SCENIHR

Více

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D.

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. Převzato z časopisu PARKINSON č. 46 S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. hovořila Zdislava Freund Už je to deset let, co jsem se strachem poprvé vkročila do extrapyramidové poradny Neurologické kliniky

Více

Informovanost o Parkinsonově nemoci

Informovanost o Parkinsonově nemoci Informovanost o Parkinsonově nemoci Závěrečná zpráva Březen 05 Obsah Hlavní zjištění 3 Parametry projektu 7 Struktura vzorku 7 Výsledky 8 Realizátor projektu 9 Dotazník 0 Informovanost o Parkinsonově nemoci

Více

Klinická psychologie NMgr. obor Psychologie

Klinická psychologie NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Klinická psychologie NMgr. obor Psychologie 1. a) Prehistorie a vznik klinické psychologie (jeji filosofické

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE JABOK VOŠ SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A Evangelická teologická fakulta. Černá 9/646, 115 55 Praha 1 Salmovská 8, 120 00 Praha 2

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE JABOK VOŠ SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A Evangelická teologická fakulta. Černá 9/646, 115 55 Praha 1 Salmovská 8, 120 00 Praha 2 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE JABOK VOŠ SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A Evangelická teologická fakulta TEOLOGICKÁ Černá 9/646, 115 55 Praha 1 Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Pastorační a sociální práce SKUPINOVÁ PRÁCE

Více

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom)

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) Verze č 2016 1. CO JE MKD? 1.1 Co je to? Deficit mevalonákinázy patří mezi dědičná onemocnění. Jedná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls111315/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Protradon 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg. Úplný seznam

Více

Předčasný porod jako potenciálně traumatizující situace postřehy klinického psychologa Hana Jahnová, Jana Míchalová Fakultní nemocnice Brno

Předčasný porod jako potenciálně traumatizující situace postřehy klinického psychologa Hana Jahnová, Jana Míchalová Fakultní nemocnice Brno Předčasný porod jako potenciálně traumatizující situace postřehy klinického psychologa Hana Jahnová, Jana Míchalová Fakultní nemocnice Brno XIX. Neonatologické setkání XIII. Hanákovy dny 3. - 5. června

Více

Základní příčiny: Jiné hledisko třídění příčin: 1) genetická vnímavost

Základní příčiny: Jiné hledisko třídění příčin: 1) genetická vnímavost Je důležité pochopit, že autistické spektrum je důsledkem vícero příčin, je to tzv. multikauzální choroba. To, kdy se vyvine choroba nebo jak bude vážná, záleží v zásadě na citlivosti každého jednotlivce.

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls30500/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zolsana 10 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Zolpidemi tartras 10 mg v jedné potahované

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls38632/2008 a příloha k sp.zn.: sukls112054/2008

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls38632/2008 a příloha k sp.zn.: sukls112054/2008 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls38632/2008 a příloha k sp.zn.: sukls112054/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER injekční roztok

Více

STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY

STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY STRES Reakce organismu: Vysoce specifické tvorba protilátek Všeobecné horečka, kašel, zánět Nejvšeobecnější stres všeobecný adaptační syndrom soubor

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PAROLEX 20 (paroxetini hydrochloridum) potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PAROLEX 20 (paroxetini hydrochloridum) potahované tablety Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls216832/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PAROLEX 20 (paroxetini hydrochloridum) potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Řešíme problematiku domácího a sexuálního násilí. Z á s i n. / Co teď a co dál? / / Potřebujete pomoc a nevíte, kam se obrátit?/

Řešíme problematiku domácího a sexuálního násilí. Z á s i n. / Co teď a co dál? / / Potřebujete pomoc a nevíte, kam se obrátit?/ Řešíme problematiku domácího a sexuálního násilí n Z á s i n l n ě í / Co teď a co dál? / / Potřebujete pomoc a nevíte, kam se obrátit?/ Co je znásilnění Znásilněním se rozumí kromě dokonané soulože také

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Aripiprazol Alpha 10 mg tablety Aripiprazol Alpha 15 mg tablety aripiprazolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Aripiprazol Alpha 10 mg tablety Aripiprazol Alpha 15 mg tablety aripiprazolum sp.zn. sukls98861/2014, sukls98862/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Aripiprazol Alpha 10 mg tablety Aripiprazol Alpha 15 mg tablety aripiprazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

Aurorix 150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 150 mg. Aurorix 300 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 300 mg

Aurorix 150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 150 mg. Aurorix 300 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 300 mg sp.zn. sukls76854/2014 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AURORIX 150 mg AURORIX 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Aurorix 150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

sp.zn. sukls106127/2012 a sukls186748/2014

sp.zn. sukls106127/2012 a sukls186748/2014 sp.zn. sukls106127/2012 a sukls186748/2014 Příbalová informace: Informace pro uživatele Sanval 10 mg potahované tablety (zolpidemi tartras) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Meridia. Příbalová informace

Meridia. Příbalová informace Meridia Příbalová informace Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Více

Otevřený dopis ministru zdravotnictví ČR

Otevřený dopis ministru zdravotnictví ČR Otevřený dopis ministru zdravotnictví ČR Vážený pane ministře, Koalice soukromých lékařů (KSL) registrovala v posledních dnech informaci, že v rámci tvorby úhradové vyhlášky na rok 2014 plánujete přidat

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Tiapralan 100 mg tablety tiapridi hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Tiapralan 100 mg tablety tiapridi hydrochloridum sp.zn. sukls34201/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta Tiapralan 100 mg tablety tiapridi hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

Zajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám osob s chronickým duševním onemocněním

Zajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám osob s chronickým duševním onemocněním Zajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám osob s chronickým duševním onemocněním Vymezení cílové skupiny Sociální služby pro chronicky duševně nemocné v celém Olomouckém kraji

Více

Obsedantně kompulzivní porucha. Aktualizace informací

Obsedantně kompulzivní porucha. Aktualizace informací Obsedantně kompulzivní porucha Aktualizace informací výskyt termínů MSK-10 obsedantně kompulzivní porucha F.42 (mezi neurotickými poruchami za úzkostnými, dělená podle převahy obsesí nebo kompulzí) DSM-IV

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 100+1 Eliška Sovová Jan Lukl otázek a odpovědí pro kardiaky Vyšetření Rizikové faktory Srdeční onemocnění (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6021-6 Publishing,

Více

Klinický obraz. (Příznaky Huntingtonovy choroby)

Klinický obraz. (Příznaky Huntingtonovy choroby) Klinický obraz (Příznaky Huntingtonovy choroby) Počáteční příznaky HCH mohou být jak neurologické (motorické, hybné), tak psychické (psychiatrické a kognitivní). U jednoho pacienta mohou převládat symptomy

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Almozen 12,5 mg potahované tablety Almotriptanum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Almozen 12,5 mg potahované tablety Almotriptanum Sp.zn. sukls120575/2013 Příbalová informace: Informace pro uživatele 12,5 mg potahované tablety Almotriptanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Eva Havrdová et al. Roztroušená skleróza. v praxi. Galén

Eva Havrdová et al. Roztroušená skleróza. v praxi. Galén Eva Havrdová et al. Roztroušená skleróza v praxi Galén Hlavní autorka a pořadatelka prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Recenzent MUDr. Jiří Piťha Centrum pro diagnostiku

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum sp.zn.: sukls264114/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Livial tablety tibolonum

Livial tablety tibolonum Livial tablety tibolonum Příbalová informace - RP Informace pro použití, čtěte pozorně! Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele Rosemig Sprintab 50 mg Rosemig Sprintab 100 mg dispergovatelné tablety sumatriptani succinas

Příbalová informace: informace pro uživatele Rosemig Sprintab 50 mg Rosemig Sprintab 100 mg dispergovatelné tablety sumatriptani succinas Příbalová informace: informace pro uživatele Rosemig Sprintab 50 mg Rosemig Sprintab 100 mg dispergovatelné tablety sumatriptani succinas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM

LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM z pohledu imunologa, internisty, psychologa a psychiatra TRITON LUBOŠ JANÒ A KOLEKTIV Chronick únavov syndrom TRITON Luboš Janů a kolektiv Chronický únavový

Více

Možný trestněprávní postih kybergroomingu de lege ferenda

Možný trestněprávní postih kybergroomingu de lege ferenda Možný trestněprávní postih kybergroomingu de lege ferenda Mgr. et Mgr. Kateřina Kudrlová V posledních desetiletích došlo k výrazným změnám ve společnosti v souvislosti s rychlým rozvojem informačních a

Více

OBEZITA. Obezita popis onemocnění a její příčiny. Příčiny obezity

OBEZITA. Obezita popis onemocnění a její příčiny. Příčiny obezity OBEZITA Obezita se stává celosvětovým problémem. Neustále přibývá těch, kteří mají problémy s tělesnou váhou, a to i mezi mladými lidmi i dětmi. Podstatným rizikem jsou další komplikace spojené s obezitou.

Více

SEBEVRAŽEDNÉ CHOVÁNÍ A ZÁMĚRNÉ SEBEPOŠKOZOVÁNÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE. MUDr. EVA VANÍČKOVÁ,CSc. Ústav zdraví dětí a mládeže

SEBEVRAŽEDNÉ CHOVÁNÍ A ZÁMĚRNÉ SEBEPOŠKOZOVÁNÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE. MUDr. EVA VANÍČKOVÁ,CSc. Ústav zdraví dětí a mládeže SEBEVRAŽEDNÉ CHOVÁNÍ A ZÁMĚRNÉ SEBEPOŠKOZOVÁNÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE MUDr. EVA VANÍČKOVÁ,CSc. Ústav zdraví dětí a mládeže DEFINICE SEBEVRAŽDY Sebevražda je úmyslný, vědomý, proti sobě samému obrácený a život

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR)

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 46,2011,4, s. 225-230 PRíSPEVKY Z PRAXE PSYCHOF ARMAKA ORDINOVANÁ NA ODDELENÍ PRO LÉČBU ZÁVISLOSTÍ PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY V BRNE.ČERNOVICÍCH J.

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Akutní lékařská péče a biologický terorismus

Akutní lékařská péče a biologický terorismus 1 Richards CF, Burstein JL, Waeckerle JF, Hutson HR: Akutní lékařská péče a biologický terorismus (Emergency physicians and biological terrorism) Annals of Emergency Medicine, August 1999, 34, 2, 183-190

Více

Vážená paní vrchní ředitelko, 1. potřebnost a udržitelný rozvoj společnosti. 2. zdravotní rizika

Vážená paní vrchní ředitelko, 1. potřebnost a udržitelný rozvoj společnosti. 2. zdravotní rizika Vážená paní vrchní ředitelka Ing. Jaroslava Honová Sekce technické ochrany životního prostředí Ministerstvo životního prostředí ČR Vršovická 1442/65 100 10 Praha 10 V Líbeznicích 5. srpna 2013 Vážená paní

Více

Metaparadigma, paradigma ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Metaparadigma, paradigma ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metaparadigma, paradigma ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Teorie ošetřovatelství Začínají se formovat ve 2.polovině 20.století v USA a Kanadě Současnost specifické ošetřovatelské

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HALOPERIDOL-RICHTER injekční roztok 5x1ml/5mg haloperidolum Přečtěte si pozorně celou

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE ECDC

ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE ECDC ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE ECDC Často kladené otázky na téma virus chřipky A(H1N1) Aktualizováno 3. května 2009 1. Co je chřipkový virus A(H1N1)? Virus A(H1N1), který je příčinou současné epidemie chřipky,

Více

ADHD Metody práce (lektor Mgr. Marie Komárová) Mgr. Ludmila Sýkorová Dis. Mgr. Helena Šťastná

ADHD Metody práce (lektor Mgr. Marie Komárová) Mgr. Ludmila Sýkorová Dis. Mgr. Helena Šťastná ADHD Metody práce (lektor Mgr. Marie Komárová) Mgr. Ludmila Sýkorová Dis. Mgr. Helena Šťastná ADHD vysvětlení pojmu Jedná se o poruchu s deficitem pozornosti, zvýšenou aktivitou a impulzivitou dítěte Děti

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník VY_32_INOVACE_ZV_1_5E_SEK_14_TYPY_ZÁTĚŽOVÝCH_SITUA

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls250585/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls250585/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls250585/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SALBUTAMOL WZF POLFA 2 SALBUTAMOL WZF POLFA 4 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Příloha I. Seznam názvů, lékové formy, množství účinné látky v lécích, způsob podávání a uchazeči v členských státech

Příloha I. Seznam názvů, lékové formy, množství účinné látky v lécích, způsob podávání a uchazeči v členských státech Příloha I Seznam názvů, lékové formy, množství účinné látky v lécích, způsob podávání a uchazeči v členských státech 1 Členský stát EU/EHS Název společnosti uchazeče, adresa (Smyšlený název) Název Množství

Více