Elektrická informační zařízení pro cestující

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektrická informační zařízení pro cestující"

Transkript

1 Marie Skřivanová Elektrická informační zařízení pro cestující Klíčová slova: informační zařízení, listová jednotka, LED diody, elektromagnetické bistabilní prvky, displeje s tekutými krystaly. Úvod Úroveň poskytování informací o nabízených službách, popřípadě pomocné informace navigující uživatele v neznámém prostředí významným způsobem spoluvytvářejí image poskytovatele těchto služeb. Podávání informací o jízdě vlaků se pro cestující veřejnost zajišťuje prostřednictvím akustických a vizuálních informačních zařízení, která zjednodušují klientům orientaci při pohybu v nádražních prostorách a poskytují aktuální informace o vlakových spojích. Postupným vývojem od manuální obsluhy vývěsních tabulí s pevnými informacemi, obvykle pouze o směru jízdy vlaku, případně odjezdové koleji, se v drážním provozu začala využívat elektrická informační zařízení, umožňující automatické vydávání informací v reálném čase podle provozní situace v železniční stanici. Elektrická informační zařízení se dělí podle způsobu podávání informací na: vizuální, hlasová, audiovizuální, akustická orientační. Vizuální informační zařízení Vizuální informační zařízení je z technického hlediska tvořeno souborem programovatelných zobrazovacích tabulí připojených prostřednictvím komunikační sběrnice a speciální komunikační karty na řídící jednotku informačního systému. Vzhledem k možnosti Marie Skřivanová, od r zaměstnána ve VÚŽ ve výzkumné oblasti sdělovací a zabezpečovací techniky, od r v ČD DDC, odboru automatizace a elektrotechniky.

2 vzájemné kompatibility se systémem hlasového informačního systému tvoří v případě obou instalací řídící jednotku celého informačního systému jediný počítač se zabudovanou zvukovou a komunikační kartou. Řídící jednotka zabezpečuje uchování informačních údajů a jejich správu, řízení posloupnosti zobrazování jednotlivých informací, řízení komunikace s informačními tabulemi a monitorování správné činnosti informačních tabulí. Vizuální informace jsou poskytovány na informačních tabulích pomocí zobrazovacích jednotek - základních prvků pro uvádění informací pomocí písmen, číslic a symbolů (např. listová jednotka, modul vytvořený ze světlo emitujících prvků, modul vytvořený z elektromagnetických bistabilních prvků, modul vytvořený z displejů s tekutými krystaly - LCD moduly, apod.). Základní informace v grafickém provedení musejí být kontrastní a viditelné ze vzdálenosti, ze které mají být čteny. Tyto informace se na hlavních komunikačních cestách ve stanicích doplňují akustickými, taktilními a viditelnými prvky sloužícími osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Pro reklamní účely může být použit buď poslední řádek s pohyblivým textem, čtyřřádkový text zařazovaný na krátký okamžik mezi informace pro cestující, nebo přídavná tabule umístěná tak, aby nerušila čtení tabulí s údaji pro cestující. Přídavná tabule může být řízena stejným počítačem jako informační systém. Hlasová informační zařízení Hlasový informační systém je učen pro automatická hlášení příjezdů a odjezdů vlaků staničním rozhlasem v souladu s aktuálním grafikonem železniční stanice v jazyce českém, a příp. podle charakteru stanice i v jazyce německém, anglickém či jiném. Proměnné parametry hlášení musí být nastavitelné podle reálné provozní situace. Z technického hlediska je hlasový informační systém realizovaný na bázi osobního počítače se zabudovanou modifikovanou zvukovou kartou a odposlechovým kontrolním reproduktorem. PC je propojen se staniční rozhlasovou ústřednou. Řízený vstup zvukové karty je možné použít pro připojení mikrofonu k případnému živému vstupu operátora do staničního rozhlasu. Programové vybavení automatického hlasového informačního systému musí vždy umožňovat hlášení v českém jazyce. Obsah hlášení musí být v souladu se služebním předpisem KC 1.

3 Automatický hlasový informační systém musí vždy umožňovat živý vstup operátora do staničního rozhlasu. Nadstandardním vybavením automatického hlasového informačního zařízení může být hlášení se znělkou. U ČD se používají dva speciálně vytvořené SW pro automatické hlášení. Od r je zaveden systém HIS, HIS pro od firmy BDmikroVOX, který může být součástí vizuálního informačního zařízení Digis pod souhrnným názvem HaVIS. V r byl zaveden jako součást zařízení INISS SW, který vyvinula firma Chaps, s.r.o. Tento SW využívá firma Elektročas, s.r.o. k ozvučení svých vizuálních systémů. Audiovizuální informační zařízení Audiovizuální informační zařízení je vzájemně provázané vizuální (informační tabule) a automatické hlasové (staniční rozhlas) informační zařízení, které je ovládané z jedné centrální řídící jednotky - standardního PC s programovým vybavením umožňujícím potřebné funkce pro ovládání systému. Audiovizuální informační zařízení musí vždy umožňovat přechod na ruční obsluhu pro operativní informování cestujících o mimořádnostech v dopravě. V současné době se dají do této skupiny zařadit oba hlavní dodavatelé nových informačních zařízení pro cestující firmy Starmon, s.r.o. a Elektročas, s.r.o. Akustická orientační informační zařízení Akustické orientační informační zařízení - hlasový majáček řady DHM 5, který dodává firma Elvos, s.r.o., je dálkově ovládané akustické informační zařízení, které spouští nevidomá nebo slabozraká osoba pro usnadnění své prostorové orientace. Uživatel DHM 5 obsluhuje nepřímo prostřednictvím externího zařízení, s nímž je DHM 5 propojen kabelem nebo přímo dálkovým ovladačem. Tato zařízení byla do provozu ČD zavedena na počátku letošního roku. Důvodem byla stavba modernizovaných tratí s vyššími provozními rychlostmi, kde je zvýšené nebezpečí případné kolize nevidomé či slabozraké osoby s projíždějícím vlakem. V současné době jsou zatím v provozu 4 kusy, ale v nebližší době se počítá s jejich hojným nasazením.

4 Přehled zařízení, používaných v provozu Českých drah První elektrická zařízení pro vizuální informování cestujících o příjezdech a odjezdech vlaků se u tehdejších ČSD začaly používat začátkem sedmdesátých let. Základními prvky těchto systémů jsou zobrazovací jednotky - informační tabule, příp. monitory, na kterých se uvádějí proměnné informace o aktuálním provozu vlaků osobní dopravy a stálé informace, zpravidla vysvětlující význam údajů proměnných informací. Podle určení a umístění se informační tabule dělí na tabule : - pro veřejnost (odjezdové, příjezdové, nástupištní, podchodové, směrové, zpoždění při odjezdu, zpoždění při příjezdu), - kontrolní (odjezdové, příjezdové, zpoždění při odjezdu, zpoždění při příjezdu). Tabulka uvádí zařízení, která jsou v současné době nasazena u ČD. dodavatel zařízení označení zařízení zobrazovací prvky býv. Pragotron, s.p. Signaltron listové jednotky Solari NET 2000 listové jednoznakové jednotky + přídavná tabule s LED diodami Starmon, s.r.o. Digis, HaVis LED diody, elektromagnetické bistabilní terčíky LED diody, elektromagnetické bistabilní terčíky + hlasový informační systém Chaps, s.r.o. INISS elektromagnetické bistabilní terčíky + hlasový informační systém Elektročas, s.r.o. IZE 1 mozaikové displeje z tekutých krystalů GEMA, s.r.o. Rail info mozaikové displeje z tekutých krystalů BDmikroVOX HIS samostatný hlasový informační systém Prakticky do začátku devadesátých let byl jediným tuzemským výrobcem a dodavatelem vizuálních informačních systémů státní podnik Pragotron, který vybavil v průběhu cca dvaceti let 33 železničních stanic tímto zařízením. Základem systému Pragotron je soubor informačních tabulí ovládaných mechanickými prvky (řadiče, tlačítka). Z jediného řídícího pracoviště - řídícího pultu, se ovládá buď celý soubor tabulí nebo mohou být tabule řízeny skupinově, příp. jednotlivě. Informace je uspořádána v řádcích.

5 Zobrazovacím prvkem jsou překlápěcí listové jednotky s natištěnou informací. Každá informace je natištěna na dvou po sobě jdoucích listech tak, že na líci jednoho listu je horní polovina vodorovně rozděleného nápisu (číslice, znaku) a na rubu předchozího listu je spodní polovina téže informace. Paměťové registry řídícího pracoviště umožňují přepisovat informace z jedné řádky na jinou téže tabule nebo jinou tabuli. Pro ovládání víceřádkových tabulí se využívá automatický přepis řádků nahoru a dolů, čímž se dosahuje dodržení požadovaného chronologického sledu podávaných informací s minimálními nároky na obsluhu, která označí pouze ty řádky, které je třeba vymazat a poté proběhne posun na uvolněné řádky automaticky. Tabule mohou být doplněny analogovými hodinami. Obr.1: Informační tabule zařízení Pragotron V současné době se při rekonstrukci těchto prvních zařízení nahrazuje ovládací pult řídícím PC. Programové vybavení počítače obsahuje model informačního systému, vyprojektovaný podle skutečné konfigurace systému. Na tomto modelu se provádějí všechny požadované změny informací na tabulích dané funkčními možnostmi programu. Po úpravě modelu jsou aktualizovaná data tabulí, na kterých byly provedeny změny, vyslána sériovým komunikačním portem do elektronické skříně. Řídící elektronika zajišťuje přenos těchto

6 informací na tabule pomocí reléových výstupních desek. Současně může vysílat řídící elektronika specifikované informace ve formě videosignálů na linky televizních monitorů. Programové vybavení počítače umožňuje tyto funkce: výběr informací podle reálného času z časového harmonogramu a jejich výpis na monitor počítače a příslušné tabule, možnost volby poloautomatického provozu s potvrzením každého zápisu na tabule obsluhou, možnost úpravy a doplňování informací v časovém harmonogramu, možnost ruční úpravy a doplňování informací na tabulích, posun informací na tabuli po uvolnění řádku odmazáním neaktuální informace, doplnění dalšího řádku informace automaticky nebo na potvrzení, automatické testování bezchybnosti výpisu na tabulích s uvedením informace o případné chybě na monitoru počítače, možnost vynechat při dalších výpisech vadný řádek tabule, automatické obnovení funkce v reálném čase po skončení případného výpadku napájení, možnost pouze ručního řízení informačního zařízení obsluhou, tj. zablokování výběru informací z časového harmonogramu na monitor počítače a jejich výpisu na tabule, automatické zobrazení určených informací na televizní monitory, výpis chybových hlášení na tiskárnu. Začátkem devadesátých let bylo v železniční stanici Praha hl.n. na nových nástupištích a v novém podchodu poprvé použito informační zařízení NET 2000 italské firmy Solari, která nabízí tato zařízení od r V současné době je v šesti zemích nainstalováno více než 150 těchto zařízení. Stejným zařízením je od r vybavena celá železniční stanice Brno hl.n. Systém NET 2000 je založen na multiprocesorové výstavbě a skládá se z řídící jednotky a informační sítě. Pracuje automaticky v reálném čase podle zadaného programu vypracovaného podle grafikonu, přičemž případné změny lze zadávat z pracoviště operátora. Řídící jednotku tvoří řídící počítač, všechny potřebné vstupní a výstupní jednotky, modem pro dálkovou diagnostiku a napájecí zdroj. K ní je připojeno pracoviště operátora a pracoviště údržby. Informační síť sestává z informačních tabulí s listovými jednoznakovými jednotkami, elektromagnetickými bistabilními prvky nebo LED diodami, zobrazovacích monitorů a informačních sloupků s dotykovou obrazovkou. Tabule mohou být doplněny hodinami. Připojení periferních zařízení je realizováno pomocí asynchronních linek a standardních

7 komunikačních rozhraní. Data z tohoto systému lze použít i do jiných informačních systémů.pro železnici nabízí firma Solari subsystém ASA 2000, který umožňuje automatické hlášení informací pro cestující. Při výběru HW a tvorbě SW byla stanovena kritéria umožňující kompletní integraci subsystému ASA do vizuálního železničního informačního systému. Informace jsou hlášeny staničním rozhlasem automaticky nebo při mimořádné situaci v železniční stanici živým vstupem operátora. Hlášení mohou být podávána v různých jazycích. Subsystém automatického hlášení ASA se aktivuje příkazem základního systému NET Obr. 2: Detail jednoznakové jednotky systému NET 2000 Další subsystém vyrobený pro potřeby železnice má označení ITA Jedná se o automatický telefonní informační systém, který využívají účastníci veřejné telefonní sítě. Kritéria pro výběr HW a SW byla stanovena stejně jako pro subsystém ASA Informace mohou být podávány v různých jazycích ze slov uložených ve slovnících. Slovníky jsou vytvořeny přeměnou věty vyslovené profesionálním hlasatelem do digitální formy. Pro účely reklamy může být využíván systém LGS 3000, který je řízen počítačem. Obraz z monitoru počítače, vytvořený podle přání zákazníka pomocí SW, je přenášen na

8 tabule se světlo emitujícími prvky - LED diodami. Každá informační tabule je tvořena z modulů 16x16 LED diod, jejich počet se určuje podle požadované velikosti tabule. Velikost zobrazovací tabule závisí na dvou faktorech: - počtu svislých a vodorovných zobrazovacích prvků a na velikosti zobrazovacích prvků (3, 5 nebo 8 mm), volí se podle vzdálenosti, ze které se budou informace číst. Některé nejvíce používané velikosti tabulí jsou v rámci firmy standardizovány. Obraz na tabuli může být tvořen třemi barvami (červená, zelená a žlutá), doporučuje se použít stejné barvy i při tvorbě vyobrazení na PC. V r probíhal ověřovací provoz a posléze byl zaveden do provozu u ČD digitální informační systém Digis, určený pro malé a střední železniční stanice, který dodává firma Starmon, s.r.o. Jedná se o elektronické zobrazovací tabule řízené počítačem. Základem informačního systému je osobní počítač se dvěma sériovými porty. K počítači je připojena jedna nebo více elektronických zobrazovacích informačních tabulí umístěných v prostoru železniční stanice.informační tabule mohou být dvou, tří nebo čtyřřádkové, zobrazovacím prvkem jsou světlo emitující prvky - LED diody. Informace lze zobrazovat automaticky v závislosti na grafikonu podle dnů v týdnu bez zásahu obsluhy nebo ruční obsluhou. Obr. 3: Tabule informačního zařízení Digis s LED diodami

9 Obr. 4: Řídící pracoviště informačního zařízení Digis (vlevo je umístěn monitor kamerového systému, vpravo monitor informačního systému) Programové vybavení počítače umožňuje tyto funkce: vytvoření souborů podle jednotlivých dnů v týdnu, určení doby, kdy se mají jednotlivé řádky zobrazit a smazat (pokud se čas neurčí, bude řádek svítit až do ručního přepsání jiným řádkem), změna pořadí zobrazovaných řádků na tabuli podle potřeby, vložení nového řádku (řádky nad ním se posunou nahoru a vrchní řádek se ztratí), ruční změny v zobrazených informacích (doplnění zpoždění, změna nástupiště apod.), zadávání řídících znaků pro tabuli (šířka písma, hodiny, příp. hodiny s datumem), umístění pohyblivého textu, příp. dalších efektů (přerušované svícení, zasouvání textu apod.) na poslední řádek tabule, vrácení, nebo oprava chybně vykonaného kroku obsluhou kdykoliv v průběhu činnosti upozornění programem na chybu při nesprávné manipulaci. Informační tabule mohou být umístěny buď v krytých prostorách bez intenzivního vnějšího osvětlení nebo ve vnějším prostředí - na denním světle kryté před slunečním zářením. Za snížené viditelnosti je nutné přisvícení. Tabule, kde je zobrazovacím prvkem LED dioda

10 nesmí být použity jako nástupištní z důvodu možnosti záměny jejich svitu se světelnou návěstí. Později firma Starmon začala dodávat kompletní hlasový (HIS) a vizuální informační systém (Digis) pod názvem HaVIS. Tento systém je tvořen souborem technických a programových prostředků, které zabezpečují automatizované generování zvukových hlášení pro cestující a současně poskytují tyto informace ve vizuální formě na zobrazovacích panelech umístěných v prostorách železniční stanice. Systém umožňuje automatický provoz, funkce operátora je minimalizovaná na kontrolu činnosti systému a modifikaci údajů v případě mimořádných situací při provozu vlakových spojů. Komplexnost informačního systému HaVIS je zabezpečena vzájemnou kompatibilitou hlasového informačního systému a vizuálního informačního systému. V r proběhlo provozní ověření nové zobrazovací technologie - elektromagnetických bistabilních prvků. Základním stavebním prvkem je otočný terčík, který je uložen v jehlových ložiscích. V nich se může otáčet o 180. Krajní polohy vytvářejí dva stabilní stavy. Terčík obsahuje permanentní magnet a k jeho překlopení z jedné polohy do druhé dojde na základě proudového impulsu do cívky elektromagnetu magnetického obvodu, v jehož poli se terčík nachází. Po skončení proudového impulsu se terčík překlopí do požadované polohy, která je dána působením magnetických sil permanentního magnetu v terčíku a elektromagnetu. V této poloze je držen neomezeně dlouhou dobu zbytkovým magnetismem magnetického obvodu. To znamená, že elektromagnetické bistabilní prvky (terčíky) potřebují energii pouze ke změně stavu. Barevné provedení terčíků je zpravidla žlutá kontrastní barva z jedné strany a černá z druhé strany. Jednotlivé prvky se sdružují do modulů, umožňujících zobrazování alfanumerických znaků a grafiky. Pro osvětlení terčíků při nízké intenzitě okolního světla se používá přisvětlení zářivkou zabudovanou do systému. Informační panely s těmito prvky mohou být umístěny i tam, kde může dojít k přímému dopadu slunečních paprsků na zobrazované nápisy i tam, kde nelze použít panely s LED diodami.

11 Obr. 5: Tabule informačního zařízení Digis s elektromagnetickými bistabilními terčíky V informačním systému Digis/HaVIS může být použita kombinace tabulí s LED diodami a elektromagnetickými bistabilními terčíky. V současné době probíhá ověřovací provoz nástupištních informačních tabulí, na kterých jsou osazeny terčíky doplněné miniaturními LED diodami.

12 Obr. 6: Tabule informačního zařízení Digis s elektromagnetickými bistabilními terčíky s miniaturními LED diodami Otočné elektromagnetické terčíky jsou základní zobrazovací jednotkou informačního systému INISS (INtegrovaný Informační Systém Stanice), který byl do provozu ČD zaveden v r Výrobcem i dodavatelem pro ČD je firma Chaps, s.r.o. Jediným vstupem do systému je standardní PC s příslušným SW a HW vybavením, k němuž je připojen potřebný počet tabulí a vstup rozhlasové ústředny. Programové vybavení umožňuje následující funkce: tvorba časových harmonogramů informací, tj. posloupností informací, které se mají postupně vypisovat na informační tabuli v různém čase, v různých dnech týdne, příp. v jiném období, výběr informací z tohoto harmonogramu a jejich výpis na monitor PC a po potvrzení obsluhou na příslušnou informační tabuli, na víceřádkových informačních tabulích automatické doplnění dalšího řádku podle časového harmonogramu, automatické testování správnosti výpisu na informační tabuli s indikací případné chyby na monitoru PC, možnost zablokování příslušného řádku s možností případné diagnostiky závady, automatické obnovení funkce v reálném čase po skončení výpadku napájení,

13 automatický přenos informace mezi odjezdovou tabulí a nástupištní, eventuálně podchodovou tabulí, automatizované hlášení staničního rozhlasu spolu s jeho synchronizací s výpisy na informačních tabulích. Systém podporuje tyto operace: import dat z elektronického jízdního řádu (IDOS), zavedení vlaku, zrušení vlaku, změna atributů vlaku, různá oznámení cestujícím, přiřazení vlaků k tabulím (určuje které atributy se mají na té-které tabuli vypisovat. Obsluha může podle aktuální dopravní situace v železniční stanici ručně zadat zpoždění, změnit nástupiště nebo zadat odklon či výluku. Veškeré provedené změny jsou zapisovány do historie, kterou je možné exportovat a následně statisticky zpracovat. Hlasový výstup je tvořen zvukovou kartou, příposlechovým reproboxem a nízkofrekvenčním linkovým výstupem, který zprostředkuje spojení s rozhlasovou ústřednou v železniční stanici. Vstup rozhlasové ústředny slouží k živému vstupu obsluhy. Nejnovější zobrazovací technologií zavedenou u ČD v r jsou transreflektivní mozaikové displeje z tekutých krystalů (LCD). Systém nabízí firma Elektročas, s.r.o. pod označením IZE 1. Tabule s tímto zobrazovacím prvkem byla u ČD ověřena v železniční stanici Rokycany a první systém byl použit v železniční stanici Cheb. Stejnou technologii zobrazování nabízí i firma Gema, s.r.o. Její tabule byla ověřována v železniční stanici Hostivice. Základním stavebním prvkem je displej s tekutými krystaly prosvětlovaný vestavěným zářivkovým osvětlením tabule. Každý displej obsahuje 8 znaků, z nichž každý je tvořen matricí ze 132 optimálně tvarovaných segmentů, což umožňuje lepší rozlišitelnost a čitelnost jednotlivých znaků. Znaky mohou být zvoleny buď o výšce 63 mm s diakritikou včetně malých písmen nebo o výšce 75 mm, kde jsou znaky s diakritikou sníženy. Barva znaků je žlutá na tmavém podkladě. Za displeji je umístěna reflexní fólie odrážející vnější světlo pro zlepšení čitelnosti při přímém osvětlení tabule slunečním světlem. Displeje lze spojovat do libovolně dlouhých řádek (vždy násobek 8 znaků). V případě, že se na tabuli nezobrazuje

14 žádná informace se z důvodu snížení spotřeby elektrické energie automaticky vypíná osvětlení tabule. Konstrukce tabulí se vyznačuje nízkou hmotností a malou stavební hloubkou. Tabule není třeba temperovat, pracovní teplota je od -20 C do +80 C, při překročení těchto hodnot není zaručen kontrast znaků. Tento stav je vratný a po navrácení teploty do uvedených mezí pracují zobrazovače normálně. Všechny prvky systému, tj. tabule LCD, hlasový výstup, popř. tabule s jiným druhem zobrazovačů, monitory apod., jsou ovládány z jednoho řídícího počítače a jedním programem, subdodavatelem programového vybavení je firma Chaps, s.r.o. Obr. 7: Tabule informačního zařízení IZE 1 s displeji z tekutých krystalů

15 Očekávaný vývoj Německá firma MAN Systemelektronik GmbH vyvinula systém Vollmatrix, jehož základním prvkem jsou čtvercové terčíky sdružené v modulech. Každý modul sestává z elektromagnetických elementů a nastavovací elektroniky. Každý čtvercový terčík je složen ze dvou trojúhelníkových. Krátký proudový impuls zajistí změnu barvy. Při nasazení bistabilních terčíků osazených LED diodami, nemusí být informační tabule přisvětlována zářivkou. Dalším stupněm ve vývoji podávání vizuálních informací cestujícím budou pravděpodobně plazmové příjezdové a odjezdové tabule s barevným rozlišením. Obr. 8: Plazmová informační tabule

16 Závěr Podaný přehled elektrických informačních systémů pro cestující veřejnost mapuje zařízení požívaná u ČD. Kombinace informačních tabulí s různými zobrazovacími technologiemi v jednom systému umožňuje podávání integrovaných audiovizuálních informací o aktuálním dopravním provozu včetně příp. přídavných informací předem naprogramovaných nebo vkládaných v reálném čase. Koncepční záměry ČD předpokládají nasazení vizuálních a audiovizuálních zařízení v co největším počtu železničních stanic s tím, že je nutné vždy vybavit ucelené úseky železničních tratí stejnou technologií, aby se předešlo nejednotnosti podávaných informací a ztížené orientaci cestující veřejnosti v podávaných údajích. Literatura: 1. Závazné pokyny pro výběr, projektování a užívání elektricky ovládaných železničních informačních zařízení, 1. Novelizace (č.j /2000-O14), 2. Technická dokumentace firem Pragotron, s.p., Starmon, s.r.o., Solari di Udine spa, Elektročas, s.r.o., Chaps, s.r.o., Gema, s.r.o. V Praze, říjen 2000 Lektoroval: Dalibor Slánský ČD DOP O16

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

Grafický výtahový displej

Grafický výtahový displej Grafický výtahový displej Uživatelská příručka Vydání 3.0 Počet stran: 14 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Obchodní informace... 3 2.1 Sortiment a objednávání... 3 2.2 Záruka... 3 2.3 Opravy... 4 2.4 Informace o

Více

Elektronická časomíra SH3

Elektronická časomíra SH3 Elektronická časomíra SH3 Základní parametry sestavy spínaný napájecí zdroj 230V / 60W, výstup 12V / 5A zobrazování na numerických zobrazovačích, výška číslic 380mm multiplexní zobrazování času / datumu

Více

Jak. dokonalou prezentaci v. PowerPointu. Marek Laurenčík

Jak. dokonalou prezentaci v. PowerPointu. Marek Laurenčík Marek Laurenčík Jak na dokonalou prezentaci v PowerPointu Jak na Marek Laurenčík dokonalou prezentaci v PowerPointu Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Průmyslové hodiny Informační panely

Průmyslové hodiny Informační panely Průmyslové hodiny Informační panely Jednotný čas Digitální hodiny Analogové hodiny LED informační panely Věžní a fasádní hodiny ELEKON, s.r.o. sídlo společnosti. Brněnská 411/ 15 682 01 Vyškov Tel.: 517

Více

EIB/KNX systémové instalace s odděleným řízením dílčích prostorů Ing. Josef Kunc ABB s.r.o. Elektro-Praga

EIB/KNX systémové instalace s odděleným řízením dílčích prostorů Ing. Josef Kunc ABB s.r.o. Elektro-Praga EIB/KNX systémové instalace s odděleným řízením dílčích prostorů Ing. Josef Kunc ABB s.r.o. Elektro-Praga V jednotlivých oddělených prostorách (v kancelářích, v provozních či obytných místnostech) často

Více

Informační systém ViSl

Informační systém ViSl Informační systém ViSl Matěj Pavlík kontakt: matej.pavlik@outlook.cz Úvod Program má dva základní funkční režimy: Editace grafikonu v tomto režimu se tvoří grafikon, který se dále použije v režimu řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Výpočetní technika pro účely projektu OP VK ZŠ Brno část 2 Název projektu: Ukaž mi směr a já najdu cestu pro své povolání Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/01.0056

Více

Centrální dispečerské pracoviště Přerov pilotní projekt

Centrální dispečerské pracoviště Přerov pilotní projekt Vlastimil Polach 1 Centrální dispečerské pracoviště Přerov pilotní projekt Příspěvek v prezentaci Power Point zazněl na Výročním zasedání představitelů českého železničního průmyslu ACRI konaném v Mělníku

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

Stav: červen 2008. TRACK-Guide

Stav: červen 2008. TRACK-Guide Stav: červen 2008 TRACK-Guide Obsah TRACK-Guide... 1 1 Úvod... 3 1.1 Rozsah funkcí...3 1.2 Zadávání číslic a písmen...3 1.3 Úvodní maska...4 2 Navigace... 5 2.1 Spuštění navigace...5 2.2 Maska navigace...6

Více

Výklad učiva: Co je to počítač?

Výklad učiva: Co je to počítač? Výklad učiva: Co je to počítač? Počítač je v informatice elektronické zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač se skládá z hardware, které

Více

erotor Návod k obsluze erotor erotor ovládací terminál elektronické sirény

erotor Návod k obsluze erotor erotor ovládací terminál elektronické sirény Návod k obsluze ovládací terminál elektronické sirény F1 F2 F3 F4 V ý r o b a a s e r v i s : D o d a v a t e l : STO P RESET ENTER Technologie 2000 spol. s r.o. Uhelná 22, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel:

Více

LCD displeje. - MONOCHROMATICKÉ LCD DISPLEJE 1. s odrazem světla (pasivní)

LCD displeje. - MONOCHROMATICKÉ LCD DISPLEJE 1. s odrazem světla (pasivní) LCD displeje LCD = Liquid Crystal Display (displej z tekutých krystalů) Tekutými krystaly se označují takové chemické látky, které pod vlivem elektrického pole (resp. elektrického napětí) mění svoji molekulární

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

POKLADNÍ DISPLEJ LCD. www.virtuos.cz virtuos@virtuos.cz. hotline: 493 544 400. strana 1

POKLADNÍ DISPLEJ LCD. www.virtuos.cz virtuos@virtuos.cz. hotline: 493 544 400. strana 1 POKLADNÍ DISPLEJ LCD VLASTNOSTI Podsvícený displej LCD s vysokým kontrastem umožňuje čtení z velkého bočního úhlu K ovládání displeje je použit standardní seriový port RS-232 (9600bps) Snadné programování

Více

ABBAS, a.s., Edisonova 5, 612 00 Brno, www.abbas.cz M 602 777 999 / T 541 240 956 / F 541 240 955 / E brno@abbas.cz

ABBAS, a.s., Edisonova 5, 612 00 Brno, www.abbas.cz M 602 777 999 / T 541 240 956 / F 541 240 955 / E brno@abbas.cz ABBAS, a.s., Edisonova 5, 612 00 Brno, www.abbas.cz M 602 777 999 / T 541 240 956 / F 541 240 955 / E brno@abbas.cz Obsah Oživení systému... 3 Před prvním spuštěním ústředny... 3 Vyvážení výstupů ústředny...

Více

HLASITÝ TELEFON TO 01. Technická dokumentace. AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56

HLASITÝ TELEFON TO 01. Technická dokumentace. AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56 HLASITÝ TELEFON TO 01 Technická dokumentace AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56 Dokument AK-22-01-111, vydání 6. leden 2006 Projekt Hlasitý telefon TO 01 Zpracoval Ing. Milan Ptáček Schválil Ing. Ladislav

Více

- technologická úroveň - snímače a akční členy (sběr dat-ovládání technologie)

- technologická úroveň - snímače a akční členy (sběr dat-ovládání technologie) Řídicí systémy dodávané naší společností jsou projektovány "na míru" dle požadavku zákazníka a dané technologie. Typický řídicí systém můžeme rozdělit do následujících celků: - technologická úroveň - snímače

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

Elektrické vlastnosti modulů Modulová norma všechna měřítka

Elektrické vlastnosti modulů Modulová norma všechna měřítka Strana: 1 ze 5 Rozhraní X1 Slouží pro rozvod napájení kolejí a dalších spotřebičů. Fyzicky je tvořeno 4mm zdířkami a banánky příslušné barvy a vodiči o min. průřezu 1,5mm 2. Osy zdířek rozhraní musí být

Více

IR-MONITOR návod k obsluze

IR-MONITOR návod k obsluze IR-MONITOR návod k obsluze 1. Všeobecně 1.1 Infračerveným monitorem se seřizují, obsluhují a kontrolují elektronicky řízená oběhová čerpadla řady TOP-E / TOP-ED "Monitoring" ve vytápěcích zařízeních. Infračerveným

Více

Elektronická laserová harfa

Elektronická laserová harfa Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Elektronická laserová harfa Petr Martinovský Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 -

Více

Alfanumerické displeje

Alfanumerické displeje Alfanumerické displeje Alfanumerické displeje jsou schopné zobrazovat pouze alfanumerické údaje (tj. písmena, číslice) a případně jednoduché grafické symboly definované v základním rastru znaků. Výhoda

Více

Město: BRUMOV-BYLNICE. V rámci projektu bude instalováno:

Město: BRUMOV-BYLNICE. V rámci projektu bude instalováno: Město: BRUMOV-BYLNICE V rámci projektu bude instalováno: Vysílací a řídící pracoviště Na městském úřadu musí být instalováno vysílací pracoviště varovného a informačního systému. Systém musí umožňovat

Více

Stručný návod k obsluze palubního počítače v autobusech SOR NB 12 a NB 18

Stručný návod k obsluze palubního počítače v autobusech SOR NB 12 a NB 18 Stručný návod k obsluze palubního počítače v autobusech SOR NB 12 a NB 18 K ovládání palubního počítače slouží barevný dotykový displej. Zadávání údajů nebo nastavování probíhá jednoduchým klepnutím na

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys Foxtron spol. s r.o. Jeseniova 1522/53 130 00 Praha 3 tel/fax: +420 274 772 527 E-mail: info@foxtron.cz www: http://www.foxtron.cz Verze dokumentu

Více

Třífázové statické činné elektroměry

Třífázové statické činné elektroměry Třífázové statické činné elektroměry ED 310, ED 310.I Displej, odběr i dodávka, 4 tarify Elektroměr ED 310 a ED 310.I (dále jen ED 310) - elektronické, programovatelné elektroměry pro sledování odběru

Více

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. 173/1995 b. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/199 b., vyhlášky č. 174/2000 b., vyhlášky č. 133/2003 b., vyhlášky č. 57/2013 b. a vyhlášky č. 7/2015

Více

Protipovodňová opatření městyse Medlov

Protipovodňová opatření městyse Medlov Protipovodňová opatření městyse Medlov Městys Medlov Medlov č. dom. 52, Medlov 664 66 IČ: 00488046 Oblast podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany OPERAČNÍ

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu Technická dokumentace Obsah 1 Předpoklady... 3 1.1 Účel... 3 1.2 Přínosy pro uživatele... 3 2 Popis předmětu plnění... 3 2.1 Funkční specifikace řešení...

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_10

Více

Postup při instalaci a nastavení programu

Postup při instalaci a nastavení programu Postup při instalaci a nastavení programu Program Sumář je pro každý zpracovávaný rok individuální. Programy pro roky předešlé si uživatel může v PC ponechat a kdykoliv nahlédnout do zpracovaných dat.

Více

Popis změn verze 2008.51

Popis změn verze 2008.51 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.51 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Polohovací zařízení. Počítačová myš

Polohovací zařízení. Počítačová myš Polohovací zařízení Polohovací zařízení jsou vstupní periferie, jejichž úkolem je umožnit snadnější ovládání programů a programových součástí operačního systému. Jedná se především o pohyb kurzoru po pracovní

Více

Informační systémy pro cestující

Informační systémy pro cestující Informační systémy pro cestující Rozdělení informací pro cestující: statické (vývěsné a knižní jízdní řády, mapy a schémata dopravní sítě, apod.) - poskytované v informačních místech dopravců (internetové

Více

Vysílací zařízení musí umožňovat přímé vysílání mluveného hlášení pro obyvatele.

Vysílací zařízení musí umožňovat přímé vysílání mluveného hlášení pro obyvatele. Technické podmínky Následující technické podmínky jsou souhrnem požadavků zadavatele na charakteristiku a hodnoty technických parametrů dodávaného místního informačního systému, řídícího pracoviště, bezdrátových

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Technik PC a periferií (kód: 26-023-H) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Technik PC a periférií Kvalifikační

Více

Zpracování evidence odpadů za rok 2015

Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Program: EVI 8 Obec, ESPI 8 Datum: 22.12.2015 Vypracoval: Tomáš Čejchan Obsah 1. Úvod... 2 2. Legislativní změny... 3 2.1. Ohlašování zařízení... 3 2.2. Zpracování

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

O autorovi 6 O odborném redaktorovi 7 Úvod 21 Laptop nebo notebook? 21 Co je cílem této knihy 22 Webové stránky autora 23 Osobní poznámka 23

O autorovi 6 O odborném redaktorovi 7 Úvod 21 Laptop nebo notebook? 21 Co je cílem této knihy 22 Webové stránky autora 23 Osobní poznámka 23 Obsah O autorovi 6 O odborném redaktorovi 7 Úvod 21 Laptop nebo notebook? 21 Co je cílem této knihy 22 Webové stránky autora 23 Osobní poznámka 23 KAPITOLA 1 Obecně o přenosných systémech 25 Definice přenosného

Více

Elektronický psací stroj

Elektronický psací stroj Elektronický psací stroj Konstrukční změny u elektrického psacího stroje s kulovou hlavicí 1. typový koš je nahrazen kulovou hlavicí. pevný vozík s válcem 3. pohyblivá tisková jednotka 4. nylonová barvící

Více

Ovladač příslušenství - XbusTCO

Ovladač příslušenství - XbusTCO VI Ovladač příslušenství - XbusTCO A Úvod XbusTCO je vytvořen k ovládání příslušenství vybaveného DCC dekodéry z Optického ovládacího panelu (Tablero de Control Óptico / Turnout controller Optical) s použitím

Více

Systémové elektrické instalace EIB/KNX Ing. Josef Kunc

Systémové elektrické instalace EIB/KNX Ing. Josef Kunc Systémové elektrické instalace EIB/KNX Ing. Josef Kunc Úvod S rostoucími nároky na elektrické instalace se klasické ukládání vnitřních elektrických rozvodů stávalo stále komplikovanějším. Při vysokých

Více

VR_132_Nákup proměnného dopravního značení pro Dopravní VaV centrum. Dodávka Předzvěstného vozíku LED dle specifikace PPK-VOZ

VR_132_Nákup proměnného dopravního značení pro Dopravní VaV centrum. Dodávka Předzvěstného vozíku LED dle specifikace PPK-VOZ VR_132_Nákup proměnného dopravního značení pro Dopravní VaV centrum Číslo Povinné požadavky Dodávka Předzvěstného vozíku LED dle specifikace PPK-VOZ 1. Uchazeč zajistí dodávku 1 ks Předzvěstného vozíku

Více

Rychlý průvodce Barbone Boss. Prohlídka notebooku Barbone Boss. Pohled zepředu

Rychlý průvodce Barbone Boss. Prohlídka notebooku Barbone Boss. Pohled zepředu Rychlý průvodce Barbone Boss V tomto rychlém průvodci naleznete užitečné informace a seznámíte se s tím, jak zařízení vypadá a funguje. Průvodce je rozdělen do několika částí podle toho, kterou oblast

Více

Příloha 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Počítačová učebna Detailní specifikace hardwarového vybavení serverová technika: 1 Víceúčelový server Konfigurace 2 procesor 4 jádra, cache 8 MB, RAM 64 GB

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

Technické podmínky měřící ústředny DISTA

Technické podmínky měřící ústředny DISTA Technické podmínky měřící ústředny DISTA Měřící ústředna DISTA je určena pro kontrolu stavu zabezpečovacích zařízení ve smyslu měření napětí stejnosměrných a střídavých, zjišťování izolačního stavu napěťových

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka OM-Link Uživatelská příručka Verze: 2.1 Prosinec 2006 Copyright 2005, 2006 ORBIT MERRET, s r.o. I Nápověda k programu OM-Link Obsah Část I Úvod 3 Část II Základní pojmy a informace 3 1 Připojení... 3 2

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD MONITOR EC2204 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 1. Základní charakteristika 3 2. Vybalení 3 2. Montáž 3 3. Nastavení monitoru 4 4. Specifikace LCD monitoru 12 5. Řešení problémů 13 6. Dodatek 4 Bezpečnostní

Více

Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ CZ OBSAH PŘEHLED ZAŘÍZENÍ PŘEHLED O TÉTO PŘÍRUČCE... str. 02 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... str. 02 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... str. 02 SYSTÉM ZENEC 5 6 7 PŘEHLED ZAŘÍZENÍ SYSTÉM

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Ver 1.0 (2015-1-19) HD020. Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Ver 1.0 (2015-1-19) HD020. Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Ver 1.0 (2015-1-19) HD020 Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi Před instalací a použitím tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Bezpečnostní

Více

E.C.S. řada 900 - nová generace obrat o 360 ( Systém vyvinut ve Florencii v r.2009 )

E.C.S. řada 900 - nová generace obrat o 360 ( Systém vyvinut ve Florencii v r.2009 ) E.C.S. řada 900 - nová generace obrat o 360 ( Systém vyvinut ve Florencii v r.2009 ) Filozofie vývoje nové řady E.C.S. CNC klade důraz především na vyspělou technologii a nadčasový vzhled. Vývoji nového

Více

Technický popis systému

Technický popis systému Technický popis systému Vysílací zařízení : Jde o speciální vysílací zařízení, které pracuje ve frekvenčním přenosovém analogovém/digitálním pásmu 80 Mhz (kmitočty generální licence ČTÚ) nebo 170 Mhz (placený

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

Průmyslové pece Tepelné procesy Sušárny a klimatizační komory Zkušebny Technologické linky Stroje

Průmyslové pece Tepelné procesy Sušárny a klimatizační komory Zkušebny Technologické linky Stroje PMA a Company of WEST Control Solutions KS 108 easy Kompaktní řídicí a regulační přístroj pro průmyslové aplikace Kombinované funkce regulace, sekvenčního řízení a ovládání Rozsáhlá knihovna funkcí a ovládacích

Více

Systém Bosch DCN Next Generation Dialog bez hranic...

Systém Bosch DCN Next Generation Dialog bez hranic... Systém Bosch DCN Next Generation Dialog bez hranic... S novou výkonnou softwarovou sadou! 2 Systém DCN Next Generation Osobitý systém Systém Digital Congress Network (DCN) Next Generation od společnosti

Více

Příloha č. 20 k Č.j.: PPR-17905-10/ČJ-2012-990790. Technické podmínky

Příloha č. 20 k Č.j.: PPR-17905-10/ČJ-2012-990790. Technické podmínky INTEGROVANÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO POLICIE ČR Příloha č. 20 k Č.j.: PPR-17905-10/ČJ-2012-990790 Technické podmínky Technologie pro operační řízení operačních středisek Policie ČR a napojení na Národní informační

Více

Návod k administraci e-learningové platformy

Návod k administraci e-learningové platformy LIFELONG LEARNING PROGRAMME Leonardo da Vinci Přenos inovací Návod k administraci e-learningové platformy Pracovní balíček č. 3, aktiva č. 3.3.2 Odpovědný partner: NVF Datum: 30/05/2015 Verze: Konečná

Více

Konfigurátor idům. Manuál pro konfiguraci systémů Melody, Duo+ Rychlý obsah: - 1 -

Konfigurátor idům. Manuál pro konfiguraci systémů Melody, Duo+ Rychlý obsah: - 1 - Konfigurátor idům Manuál pro konfiguraci systémů Melody, Duo+ Rychlý obsah: Systém Melody: Změna čísla telefonu (ID)... Povolit/zakázat interkom u telefonu Změna doby otevření dveří.... Změna doby otevření

Více

Displej DT20-6. Update firmware řadiče. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2012_10_10 10. 10. 2012

Displej DT20-6. Update firmware řadiče. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2012_10_10 10. 10. 2012 Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Displej DT20-6 Autor: Ing. Jan Tupý TM 2012_10_10 10. 10. 2012 OSC, a. s. tel: +420 (5) 416 43 111 Staňkova 557/18a fax: +420 (5) 416 43 109 602

Více

Ústředna EZS Easy Series. Referenční příručka

Ústředna EZS Easy Series. Referenční příručka Ústředna EZS Easy Series Referenční příručka Obsah 3 1. Základní informace 2. Přehled systému 5 2.1 Klávesnice řady Easy Series 6 Stavy displeje Easy Series: 7 2.2 Ústředna a zařízení 10 2.3 Bezdrátová

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

ÚLOŽNA KLÍČŮ. abcdef - 1 -

ÚLOŽNA KLÍČŮ. abcdef - 1 - ÚLOŽNA KLÍČŮ abcdef - 1 - Bezpečnostní trezor pro ukládání klíčů, zbraní, mobilních telefonů, léků, cenností a popřípadě jiných drobných předmětů. Je vhodný všude tam, kde je požadován autorizovaný výdej

Více

Návod na obsluhu přednáškového sálu: přednáškový sál s počítačem, dotykovým panelem, přípojným místem a ozvučením Spuštění systému

Návod na obsluhu přednáškového sálu: přednáškový sál s počítačem, dotykovým panelem, přípojným místem a ozvučením Spuštění systému Návod na obsluhu přednáškového sálu: přednáškový sál s počítačem, dotykovým panelem, přípojným místem a ozvučením Spuštění systému Přednáškový sál aktivujete přiložením autorizované karty ke čtečce umístěné

Více

Technická specifikace požadovaného systému

Technická specifikace požadovaného systému Technická specifikace požadovaného systému Základní požadované parametry MIS Použitá zařízení musí splňovat požadavky stanovené dokumentem Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele M I S Y S - W E B Intranet řešení systému MISYS Verze 9.00 Příručka uživatele GEPRO s.r.o. Září 2008 Copyright GEPRO s.r.o. 2008 Ochranné známky GEPRO spol. s r.o. KOKEŠ, MISYS Ochranné známky Microsoft

Více

Návod na použití Konfigurační softvér DJ LCD config v1.3

Návod na použití Konfigurační softvér DJ LCD config v1.3 Konfigurační softvér DJ LCD config v1.3 Strana 1 Úvod DJ LCD config softvér je konfigurační a diagnostický nástroj pro 2-vodičový systém video vrátniků EASYDOOR. Dovoluje komfortně kontrolovat funkčnost

Více

SDĚLENÍ Z PRAXE. MUDr. Oto Köhler 1, CSc., Ing. Vladimír Krulík, CSc. 2 1. Urologické oddělení ÚVN Praha 2. ESSA Praha, s. r. o.

SDĚLENÍ Z PRAXE. MUDr. Oto Köhler 1, CSc., Ing. Vladimír Krulík, CSc. 2 1. Urologické oddělení ÚVN Praha 2. ESSA Praha, s. r. o. SYSTEMATICKÉ ZPRACOVÁNÍ VIDEOMATERIÁLŮ A INFORMACÍ Z OPERACÍ A AMBULANTNÍCH VÝKONŮ MUDr. Oto Köhler 1, CSc., Ing. Vladimír Krulík, CSc. 2 1 Urologické oddělení ÚVN Praha 2 ESSA Praha, s. r. o. Cíl práce:

Více

Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod

Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Verze S1.7 DMC-3 je vysoce citlivý selektivní detektor vf signálu pracující v rozsahu

Více

DISTA. Technická dokumentace. Pokyny pro obsluhu a údržbu. Verze 2.5

DISTA. Technická dokumentace. Pokyny pro obsluhu a údržbu. Verze 2.5 DISTA Technická dokumentace Pokyny pro obsluhu a údržbu Verze 2.5 Průmyslová 1880 565 01 CHOCEŇ tel.: +420-465471415 fax: +420-465382391 e-mail: starmon@starmon.cz http://www.starmon.cz CZECH REPUBLIC

Více

PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č. 3 Dálková správa s využitím WIFI technologie

PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č. 3 Dálková správa s využitím WIFI technologie VŠB-TU Ostrava SN171 PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č. 3 Dálková správa s využitím WIFI technologie Datum měření: 28.3.2007 Vypracoval:Ondřej Winkler Spolupracoval:Martin Valas Zadání: 1. Seznamte

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Servisní návod [CZ] VMS 08. Øídící jednotka pro pøesné mìøení spotøeby nápojù. Verze: 1.4 Datum: 19.2.2015 Vypracoval: Vilímek

Servisní návod [CZ] VMS 08. Øídící jednotka pro pøesné mìøení spotøeby nápojù. Verze: 1.4 Datum: 19.2.2015 Vypracoval: Vilímek Servisní návod [CZ] VMS 08 Øídící jednotka pro pøesné mìøení spotøeby nápojù Verze: 1.4 Datum: 19.2.2015 Vypracoval: Vilímek Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte

Více

Hardware. Z čeho se skládá počítač

Hardware. Z čeho se skládá počítač Hardware Z čeho se skládá počítač Základní jednotka (někdy také stanice) obsahuje: výstupní zobrazovací zařízení CRT nebo LCD monitor počítačová myš vlastní počítač obsahující všechny základní i přídavné

Více

Monitorovací panel pro operační sály

Monitorovací panel pro operační sály Monitorovací panel pro operační sály Typ: MP4 Obsah 1. Popis provedení 2. Ovládání světel operačního sálu 3. Rozvaděč monitorovacího panelu 4. Hodiny Stopky 5. Vzduchotechnika 6. UPS 7. Zdravotní izolovaná

Více

Dejte mi noty a vše bude ladit.

Dejte mi noty a vše bude ladit. solo carat alpha exclusive Busch-triton Dejte mi noty a vše bude ladit. 356 ABB i-bus KNX/EIB ABB-priOn ABB-priOn future linear NOVINKA 357 ABB i-bus KNX / EIB Základem je systémová technika JIŽ VÍCE NEŽ

Více

DOPRAVNÍ PROVOZ. Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale

DOPRAVNÍ PROVOZ. Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale DOPRAVNÍ PROVOZ Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale Pomůcky vychází z předpisů ČSD D1, D2 a D3 zjednodušených pro provoz na modulovém kolejišti v epoše IIIc-IVb (1965-1985). Datum aktualizace:

Více

Detektor bezdrátových signálů

Detektor bezdrátových signálů Detektor bezdrátových signálů Návod k obsluze Výhody produktu: Špičkový produkt s velmi citlivou detekcí Možnost načtení šumu v pozadí Kovové tělo s vysokou odolností www.spyshops.cz Stránka 1 1. Funkce:

Více

Integrované obvody. Obvody malé, střední a velké integrace Programovatelné obvody

Integrované obvody. Obvody malé, střední a velké integrace Programovatelné obvody Integrované obvody Obvody malé, střední a velké integrace Programovatelné obvody Integrovaný obvod zkratka: IO anglický termín: integrated circuit = IC Co to je? elekrotechnická součástka na malé ploše

Více

Elektronické sirény MAESTRO

Elektronické sirény MAESTRO Elektronické sirény MAESTRO Koncové prvky systému varování obyvatelstva Varovné signály při mimořádných událostech Reprodukce hlasových zpráv Ozvučení měst a obcí Základní charakteristika Technický popis

Více

DUS - digitální účastnické sady ISDN 2B+D

DUS - digitální účastnické sady ISDN 2B+D DUS - digitální účastnické sady ISDN 2B+D Deska DUS (tzv. digitální účastnické sady) slouží ke sběrnicovému připojení ISDN telefonů nebo jiných druhů koncových zařízení (modemů, faxů apod.) s rozhraním

Více

Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024. Základní jednotka "skříň PC" Interní a externí zařízení PC Přídavná (periferní) zařízení PC

Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024. Základní jednotka skříň PC Interní a externí zařízení PC Přídavná (periferní) zařízení PC Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 Základní jednotka "skříň PC" Interní a externí zařízení PC Přídavná (periferní) zařízení PC Základní informace Škola: Zš a Mš Hanušovice Autor: Mgr. Tomáš Rajnoha

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

Automatizovaný systém velení a řízení pro malé jednotky. Automated command and control system for the small units

Automatizovaný systém velení a řízení pro malé jednotky. Automated command and control system for the small units Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Softwarová dokumentace Automatizovaný systém velení a řízení pro malé jednotky Automated command and control system

Více

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF P/N 501-405120-2-20 REV 2.0 ISS 31MAY11 Copyright Obchodní známky a patenty Výrobce Verze Certifikace Směrnice Evropské unie Kontaktní informace

Více

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Osciloskop nebo také řidčeji oscilograf zobrazuje na stínítku obrazovky nebo LC displeji průběhy připojených elektrických signálů. Speciální konfigurace

Více

Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy

Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy F.13. Příloha 13 - Model multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy A. Dopravní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy ul. Pod Nemocnicí 2380, Louny část SLABOPROUD

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy ul. Pod Nemocnicí 2380, Louny část SLABOPROUD , Roudnice nad Labem IČ: 49 10 13 58 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: : Rekonstrukce budovy ul. Pod Nemocnicí 2380, Louny část SLABOPROUD Stupeň PD: PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Investor: krajská pobočka Ústeckého

Více

Zobrazovací technologie

Zobrazovací technologie Zobrazovací technologie Podle: http://extrahardware.cnews.cz/jak-funguji-monitory-crt-lcd-plazma CRT Cathode Ray Tube Všechny tyto monitory i jejich nástupci s úhlopříčkou až 24 a rozlišením 2048 1536

Více

Automat pro ovládání osvětlení schodiště SA 54 Technická dokumentace

Automat pro ovládání osvětlení schodiště SA 54 Technická dokumentace Automat pro ovládání osvětlení schodiště SA 54 Technická dokumentace Obsah 1. Seznámení 2. Popis funkce 3. Popis zapojení automatu pro ovládání osvětlení schodiště SA 54 3.1 Deska SA 54-A 3.2 Deska SA

Více

Celkový pohled na učebnu

Celkový pohled na učebnu 1. Technická specifikace Předmětem díla je vypracování a dodávka řídicího, ovládacího a zobrazovacího systému simulace dopravy a řídícího SW (viz. návrh smlouvy) pro tento trenažér. Pořízený trenažér bude

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Základní informace pro každého Následující popis je určen pro stručné a rychlé seznámení s programem a jeho ovládáním. Detailnější vysvětlení funkcí programu naleznete v českém i

Více

MATRIX PRO GS VOYAGER 570 G NÁVOD K POUŽITÍ

MATRIX PRO GS VOYAGER 570 G NÁVOD K POUŽITÍ MATRIX PRO GS VOYAGER 570 G NÁVOD K POUŽITÍ N Á V O D K P O U Ž I T Í ZAČÍNÁME #1 Zapnutí napájení Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ pro zapnutí konzoly. #2 #2 Hlavní obrazovka Jakmile je startovací sekvence

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne

Více