STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠKODOVÁK Plzeň, Edvarda Beneše 21. STANOVY Úplné znění, schválené Shromážděním delegátů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠKODOVÁK 301 00 Plzeň, Edvarda Beneše 21. STANOVY Úplné znění, schválené Shromážděním delegátů 8. 6. 2009"

Transkript

1 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠKODOVÁK Plzeň, Edvarda Beneše 21 STANOVY Úplné znění, schválené Shromážděním delegátů

2 OBSAH: ČÁST I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ čl. 1 str. 8 čl. 2 str. 8 ČÁST II - ČINNOST DRUŽSTVA čl. 3 str. 8 ČÁST III - ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Vznik a obnovení členství čl. 4 str. 9 čl. 5 str. 10 Přechod a převod členství čl. 6 str. 10 Společné členství manželů čl. 7 str. 10 čl. 8 str. 11 Splynutí a přeměna členství čl. 9 str. 11 Členská práva a povinnosti čl. 10 str. 11 čl. 11 str. 12 Majetková účast člena družstva čl. 12 str. 14 Převod členských práv a povinností čl.13 str. 15 Převod části členských práv a povinností čl. 14 str. 15 Svépomocná výstava čl. 15 str. 15 Zánik členství čl. 16 str. 15 Dohoda čl. 17 str. 16 2

3 Vystoupení čl. 18 str. 16 Úmrtí člena čl. 19 str. 16 Vyloučení čl. 20 str. 16 Zánik společného členství manželů - nájemců čl. 21 str. 17 Likvidace družstva čl. 22 str. 18 Majetkové vypořádání čl. 23 str. 18 čl. 24 str. 19 ČÁST IV - PŘIDĚLOVÁNÍ DRUŽSTEVNÍHO BYTU A NEBYTOVÉHO PROSTORU; VZNIK VLASTNICKÉHO PRÁVA čl. 25 str. 19 Nová výstavba čl. 26 str. 19 Pořadníky čl. 27 str. 20 Přidělení bytu mimo pořadník; přenechání do nájmu; vznik vlastnického práva čl. 28 str. 20 Podmínky pro přidělení bytu (nebytového prostoru) ze současné zástavby čl. 29 str. 20 ČÁST V - NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU - NEBYTOVÉHO PROSTORU; VLASTNICTVÍ BYTU - NEBYTOVÉHO PROSTORU; SPRÁVA SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Vznik nájmu družstevního bytu - nebytového prostoru čl. 30 str. 20 3

4 Vlastnictví bytů (nebytových prostorů) a spoluvlastnictví společných částí domu čl. 31 str. 21 Práva a povinnosti z nájmu bytu a nebytového prostoru čl. 32 str. 21 čl. 33 str. 22 Práva a povinnosti z vlastnictví bytu (nebytového prostoru) a podílu na společných částech domu čl. 34 str. 23 Nájemné z družstevního bytu nebo nebytového prostoru čl. 35 str. 23 Slevy na nájemném z družstevního bytu čl. 36 str. 24 Poplatky na provoz domu a plnění služeb u členů - vlastníků čl. 37 str. 25 Společný nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) manželů čl. 38 str. 25 čl. 39 str. 26 čl. 40 str. 26 Podnájem družstevního bytu (nebytového prostoru) nebo jeho části čl. 41 str. 26 Výměna družstevního bytu (nebytového prostoru) čl. 42 str. 26 Sloučení nebo rozdělení bytu čl. 43 str. 26 Zajištění řádného využití družstevních bytů čl. 44 str. 27 Zánik nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) čl. 45 str. 27 Nájem nebytových prostorů čl. 46 str. 27 Domovní řád čl. 47 str. 28 4

5 ČÁST VI - ORGÁNY DRUŽSTVA čl. 48 str. 28 čl. 49 str. 28 čl. 50 str. 28 čl. 51 str. 29 čl. 52 str. 29 čl. 53 str. 29 čl. 54 str. 30 čl. 55 str. 30 Shromáždění delegátů čl. 56 str. 30 čl. 57 str. 31 čl. 58 str. 32 Představenstvo čl. 59 str. 32 čl. 60 str. 33 Předseda představenstva čl. 61 str. 33 Organizování práce představenstva čl. 62 str. 33 Rozhodování o bytových otázkách čl. 63 str. 34 Řízení běžné činnosti družstva čl. 64 str. 34 Kontrolní komise čl. 65 str. 34 čl. 66 str. 35 čl. 67 str. 35 Samospráva čl. 68 str. 35 Členská schůze samosprávy čl. 69 str. 36 čl. 70 str. 36 čl. 71 str. 37 čl. 72 str. 37 5

6 Výbor samosprávy čl. 73 str. 38 čl. 74 str. 39 čl. 75 str. 39 Pomocné orgány čl. 76 str. 39 ČÁST VII - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ DRUŽSTVO, SAMOSPRÁVNÉ ORGANIZACE, ČLENOVÉ - VLASTNÍCI Základní vztahy čl. 77 str. 40 Společenství vlastníků bez právní subjektivity čl. 78 str. 40 Společenství vlastníků s právní subjektivitou čl. 78a str. 41 ČÁST VIII - HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA Financování činnosti družstva čl. 79 str. 42 Bytové hospodářství čl. 80 str. 42 Ostatní hospodaření čl. 81 str. 42 Fondy družstva čl. 82 str. 43 Základní kapitál čl. 83 str. 43 Nedělitelný fond čl. 84 str. 44 Fond členských podílů čl. 85 str. 44 Fond družstevní výstavby čl. 86 str. 44 6

7 Fond dodatečných členských vkladů čl. 87 str. 45 Statutární fond bytového hospodářství čl. 88 str. 45 Sociální fondy čl. 89 str. 45 čl. 89a str. 45 Dlouhodobá záloha na opravy a dodatečné investice čl. 90 str. 46 ČÁST IX - ZRUŠENÍ A LIKVIDACE DRUŽSTVA čl. 91 str. 46 Sloučení, splynutí a rozdělení čl. 92 str. 46 čl. 93 str. 46 Převod části majetku družstva čl. 94 str. 47 Podmínky zrušení družstva čl. 95 str. 47 Likvidace družstva čl. 96 str. 47 ČÁST X - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ čl. 97 str. 48 Podněty členů čl. 98 str. 48 Doručování čl. 99 str. 48 Počítání času čl. 100 str. 49 ČÁST XI - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ čl. 101 str. 49 čl. 102 str. 49 čl. 103 str. 50 7

8 ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma přijala název Stavební bytové družstvo Škodovák a má sídlo v Plzni, Edvarda Beneše 21. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických a právnických osob založeným za účelem uspokojování potřeb svých členů spojených s bydlením a užíváním nebytových prostor. Členy družstva tvoří tyto kategorie: - Nájemci a vlastníci bytových a nebytových prostor - Žadatelé o byt nebo nebytový prostor - Členové bez jednotky 2. Družstvo je právnickou osobou. Vystupuje v právních vztazích svým jménem. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 3. S ohledem na rozsah družstva plní, v souladu s 239 obchodního zákoníku působnost členské schůze družstva shromáždění delegátů. Volební okrsky pro volbu delegátů stanovuje představenstvo. Průběh a způsob volby delegátů a náhradníků, délku volebního období, svolávání, průběh jednání a působnost shromáždění delegátů určují tyto stanovy, zejména čl. 50, 57, 58 a Jednací a Volební řád družstva. ČÁST II ČINNOST DRUŽSTVA Článek 3 1. Předmětem činnosti družstva je zajišťování plného provozu a správy bytového fondu a nebytových prostor a hospodaření se společným majetkem družstva. 2. Činností uvedenou v odst. 1 se rozumí zejména: a) správa nemovitostí realizovaná zajišťováním služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů, b) provádění, popřípadě zajišťování údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových prostorů a objektů, c) přidělování družstevních bytů a nebytových prostorů, d) realitní agenturní činnosti představované pronajímáním bytů a nebytových prostorů, zajišťováním výměn bytů, převodů členských práv a povinností a zprostředkováním koupě a prodeje nemovitostí, e) převádění bytů, pozemků a nebytových prostorů do vlastnictví, f) nabývání a prodej pozemků a převod nebytových prostorů na základě a za podmínek zákonných opatření, 8

9 g) organizování přípravy a zabezpečování investorsko-inženýrské činnosti při výstavbě nových bytových a nebytových objektů, h) provozování mycích boxů pro osobní automobily, i) zajišťování dodávek tepelné energie z vlastních zdrojů (plynové kotelny, výměníkové stanice) pro členy i jiné odběratele, j) ubytovací služby, k) provádění staveb, jejich změn a odstraňování, l) opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení, m) účetní poradenství a vedení účetnictví, n) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. 3. Činnosti uvedené v odst. 2 písmeno a), b), f), h), n) může družstvo provádět i pro jiné fyzické a právnické osoby, a to buď v rámci hospodaření se společným majetkem družstva, nebo jako obchodní činnost. 4. Na základě rozhodnutí představenstva může družstvo vykonávat i další činnosti po vydání příslušného oprávnění podle zákona. Činnosti, při nichž majetková účast družstva přesahuje 1 milion Kč, podléhají schválení shromáždění delegátů. 5. V rámci této činnosti je družstvo oprávněno zpracovávat osobní údaje členů družstva v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ČÁST III ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Vznik a obnovení členství Článek 4 1. Za člena družstva může být přijat zletilý občan a právnická osoba. Nezletilý občan se může stát členem družstva z důvodů dědění nebo převodu členských práv. 2. Za člena družstva nemůže být přijata fyzická a právnická osoba, která byla v minulosti z SBD Škodovák vyloučena. O výjimce z tohoto pravidla může rozhodnout v konkrétním případě shromáždění delegátů na návrh představenstva. 3. Členství vzniká dnem, kdy představenstvo rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky a úhrady zápisného a základního členského vkladu. Jejich výši stanovuje představenstvo. 4. Družstvo vrátí zaplacené poplatky občanovi, který nebyl přijat za člena, do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí. 5. Členství v družstvu lze obnovit za podmínek daných těmito stanovami a obchodním zákoníkem. 9

10 Článek 5 1. Členství v družstvu zaniká členu vlastníku bytové jednotky nebo nebytového prostoru dnem vzniku vlastnického práva k bytové jednotce, či k nebytovému prostoru. Členství v družstvu však nezaniká, jestliže majetková účast člena v družstvu snížená o hodnotu členského podílu připadajícího na převedenou jednotku dosahuje alespoň výše základního členského vkladu. 2. ruší se 3. Člen vlastník bytové jednotky nebo nebytového prostoru, který nechce být nadále členem družstva, může členství v družstvu ukončit za podmínek uvedených v článku 17 a článku 18 stanov. Přechod a převod členství Článek 6 1. Smrtí člena přechází jeho členství v družstvu na dědice, kterému připadl základní členský vklad nebo členský podíl. Pokud je více dědiců, uzavře družstvo nájemní smlouvu k bytu nebo nebytovému prostoru pouze s dědicem určeným dohodou dědiců nebo rozhodnutím soudu. 2. Člen může převést svá práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu na jinou fyzickou nebo právnickou osobu. 3. Přechod členství může být uskutečněn i za jiných podmínek stanovených zákonem. Společné členství manželů Článek 7 1. Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo nebytového prostoru, vznikne s tímto společným nájmem i společné členství manželů v družstvu. 2. Právo společného nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) manželi i společné členství manželů v družstvu vznikne rovněž v případě přechodu a převodu členství na jednoho z manželů podle čl. 6 stanov. 3. Společné členství manželů v družstvu vzniká při splnění podmínek členství podle čl. 4 odst.1 i u manželů, kteří jsou spoluvlastníky bytu nebo nebytového prostoru a žijí ve společné domácnosti. 4. Společné členství manželů nevznikne při individuálním vlastnictví bytového nebo nebytového prostoru jedním z manželů. 5. Společné členství manželů v družstvu podle odst. 1 a 2 nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. Právo společného nájmu nebytového prostoru a tedy ani společné členství 10

11 manželů v družstvu nevznikne také v případě, kdy nebytový prostor slouží k výkonu povolání pouze jednoho z manželů. 6. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Manželé, jako společní členové, mají jeden hlas. Článek 8 1. Samostatné členství kteréhokoli z manželů, které se nepřeměnilo na členství společné, nezaniká. 2. Existence společného členství manželů nevylučuje vznik samostatného členství kteréhokoliv z nich v tomtéž družstvu. Splynutí a přeměna členství Článek 9 1. Jestliže člen získá v družstvu další členství (dědictví, převod členských práv apod.), splyne takto získané členství s původním členstvím v členství jediné. Z uvedených důvodů splynou navzájem i společná členství manželů. Vznikem společného členství manželů nesplyne to samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich společné členství. Při splynutí členství platí délka nejstaršího členství. 2. K přeměně členství dochází v těchto případech: a) společné členství manželů se mění na samostatné členství jednoho z bývalých manželů nebo na samostatné členství pozůstalého manžela v případě úmrtí jednoho z nich, dohodou manželů nebo rozhodnutím soudu, b) společné členství manželů se převedením bytu nebo nebytového prostoru do vlastnictví může na základě dohody společných členů změnit na samostatné členství jednoho z nich, c) samostatné členství zůstavitele se přeměňuje na samostatné členství pozůstalého manžela nebo společné členství manželů každého z dědiců jednotlivých členských podílů zůstavitele, d) samostatné členství jednoho z manželů - společných nájemců družstevního bytu - se výměnou družstevního bytu mění na společné členství manželů, e) samostatné členství nájemce družstevního bytu se převodem členských práv a povinností na jednoho z manželů za trvání manželství mění na společné členství manželů. Členská práva a povinnosti Článek Člen družstva má právo zejména: a) účastnit se jednání a rozhodování členské schůze samosprávy, b) být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům s výjimkou uvedenou v článku 53 odst. 1, 11

12 c) volit delegáta na shromáždění delegátů za volební okrsek samosprávy, v níž je členem, a účastnit se rozhodování samosprávy o návrzích k projednávaným otázkám na shromáždění delegátů, d) účastnit se veškeré družstevní činnosti, předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva a být o jejich vyřízení informován, e) podat stížnost nebo odvolat se k představenstvu proti rozhodnutí nižších orgánů družstva a ke shromáždění delegátů proti rozhodnutí představenstva a účastnit se projednávání svého podání bez hlasovacího práva, f) podílet se na zisku z ostatního hospodaření družstva určeného k rozdělení členům podle rozhodnutí shromáždění delegátů, g) převést svá členská práva, povinnosti a smluvní závazky s družstvem na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, h) na majetkové vypořádání s družstvem při zániku členství, i) podat stížnost ke kontrolní komisi. 2. ruší se 3. Člen - nájemce bytu nebo nebytového prostoru má kromě práv uvedených v odstavci 1 dále právo: a) na uzavření smlouvy o nájmu bytu (nebytového prostoru) za nájemné na úrovni vlastních nákladů na základě rozhodnutí o přidělení družstevního bytu (nebytového prostoru) vydaného oprávněným orgánem družstva, převodu členských práv a povinností, dohody o výměně bytu (nebytového prostoru) a zdědění členského podílu, b) na převod přiděleného družstevního bytu (nebytového prostoru) do vlastnictví po splnění zákonných podmínek pro tento převod stanovených a úhradě vzniklých nákladů družstvu v souvislosti s převodem bytu (nebytového prostoru) ve výši stanovené shromážděním delegátů, c) na roční vyúčtování zaplacených zálohových úhrad za nájem bytu nebo nebytového prostoru a plnění služeb s tím spojených a jejich vypořádání podle zásad stanovených shromážděním delegátů. 4. Člen - vlastník bytu (nebytového prostoru) má kromě práv uvedených v odst. 1 dále: a) práva vyplývající z uzavřené,,smlouvy o převodu družstevního bytu (nebytového prostoru) do vlastnictví člena družstva dnem vzniku vlastnického práva k bytu (nebytovému prostoru), b) pokud v objektu, ve kterém se nachází byt (nebytový prostor) ve vlastnictví člena, je správcem SBD Škodovák, má právo, aby byly poplatky za výkon správy účtovány na úrovni vlastních nákladů družstva, c) práva zúčastňovat se na správě domu a jako spoluvlastník na rozhodování o společných částech domu a zařízení domu v rozsahu uzavřené Smlouvy o zajištění správy společných částí domu dnem nabytí její právní moci, d) z všeobecných práv uvedených v odst. 1 písm. g) rozumí se pro člena vlastníka bytu (nebytového prostoru) právo na pronájem za podmínek uvedených v další části Stanov /čl. 11 odst. 4 písmeno f)/. Článek Člen žadatel o přidělení bytu nebo nebytového prostoru a člen bez jednotky je povinen: 12

13 a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, b) oznamovat družstvu včas změny, které jsou podstatné pro vedení členské evidence, c) uhradit stanovený členský podíl a dodatečný členský vklad ve výši a lhůtě stanovené představenstvem v případě přidělení bytu nebo nebytového prostoru do nájmu, d) převzít byt (nebytový prostor) na základě smlouvy o nájmu bytu (nebytového prostoru), který je způsobilý k užívání, ve lhůtě stanovené družstvem nebo uhradit družstvu finanční újmu, která mu vznikne opožděným převzetím bytu nebo nebytového prostoru. 2. Každý člen - nájemce a vlastník bytu nebo nebytového prostoru je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, b) chránit družstevní majetek a společné části objektů ve spoluvlastnictví členů, dodržovat domovní řád, provozní řád nebytových prostor, předpisy o požární ochraně, c) oznamovat družstvu včas změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské nebo jiné evidence, d) umožnit pověřeným zástupcům družstva, po předchozím oznámení, zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru), e) udržovat byt a jeho vnitřní zařízení (nebytový prostor) na svůj náklad ve stavu způsobilém k řádnému užívání, f) neprovádět úpravy bytu a jeho zařízení (nebytového prostoru), jimiž by byl měněn vzhled domu, ohrožena statická bezpečnost konstrukcí a narušena činnost technického zařízení domu (plyn, vytápění, voda, kanalizace, elektrotechnika, vzduchotechnika apod.) bez předchozího písemného souhlasu vlastníka domu, g) umožnit pověřeným zástupcům družstva (organizacím) provádět odečty tepla, TUV (teplé užitkové vody) a studené vody v bytě nebo nebytovém prostoru, h) plnit svépomocné výkony ve společných prostorách domu stanovené domovním řádem, rozhodnutím členské schůze samosprávy nebo shromážděním vlastníků nebo poskytovat za ně odpovídající finanční úhradu. 3. Člen - nájemce bytu nebo nebytového prostoru je mimo povinností uvedených v odst. 2 dále povinen: a) uhradit v družstvem stanovené výši a termínu měsíční zálohy na nájemné a služby spojené s užíváním bytu nebo nebytového prostoru, b) uhradit příspěvky na činnost družstva (poplatek za zajišťování správy a další poplatky za úkony prováděné družstvem) ve výši určené shromážděním delegátů a představenstvem, c) v případě ztráty střediska ostatního hospodaření uhradit podíl rozvržený na členy podle rozhodnutí shromáždění delegátů, d) uhradit náklady na nákup poměrné části pozemku podle podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru v družstvem stanovené výši a termínu ve všech případech, kdy dům, jehož součástí je byt nebo nebytový prostor, byl vybudován na jiném než státním pozemku. 4. Člen - vlastník bytu nebo nebytového prostoru je mimo povinností uvedených v odst. 2 dále povinen: a) uhradit měsíční zálohy na dlouhodobé opravy a investice na společné části domu, zálohy na plnění služeb spojených s užíváním domu, zálohy na odběr energií za byt nebo nebytový prostor a poplatek na zajištění správy podle čl. 37, 13

14 b) počínat si tak, aby při užívání, udržování, změnách, při pronájmu bytu (nebytového prostoru) nebo jeho částí, které má ve svém vlastnictví, a při jiném nakládání s bytem (nebytovým prostorem) nerušil a neohrožoval ostatní uživatele bytů a nebytových prostorů, c) zajistit předepsané revize technických zařízení uvnitř bytu (nebytového prostoru) ve stanovených lhůtách tak, aby neohrozil bezpečnost obyvatel domu a domu jako celku, d) odstranit závady a poškození, která na jiných bytech (nebytových prostorách) nebo na společných částech nebo zařízení domu způsobil sám, nebo ti, kteří s ním byt (nebytový prostor) užívají, e) umožnit na požádání družstva přístup do bytu nebo nebytového prostoru, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a obhospodařování ostatních bytů, nebytových prostorů, popřípadě domu jako celku, f) v případě, že svůj byt (nebytový prostor) pronajme, zajistit v nájemní smlouvě s nájemcem plnění všech povinností vůči družstvu, které pro něho vyplývají ze stanov a ze Smlouvy o převodu družstevního bytu do vlastnictví člena družstva (nebytového prostotu) a ze Smlouvy o zajištění správy společných částí domu, g) v případě převodu vlastnictví (dalšího prodeje) nebo při uzavření nájemní smlouvy na byt nebo nebytový prostor, který je v jeho vlastnictví, oznámit tuto skutečnost neprodleně (do 30 dnů) družstvu, h) plnit všechna další ustanovení a závazky vyplývající z podepsané Smlouvy o převodu družstevního bytu do vlastnictví člena družstva (nebytového prostoru) a Smlouvy o zajištění správy společných částí domu. Majetková účast člena družstva Článek Majetkovou účast člena v družstvu tvoří členský vklad (tj. základní členský vklad a další členský vklad), členský podíl a dodatečný členský vklad. 2. Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný. Jeho výši stanovuje představenstvo a schvaluje shromáždění delegátů (čl. 4 odst. 2). Ke dni schválení stanov činí základní členský vklad Kč 1.000,-. Po dobu trvání členství nemůže majetková účast člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. Základní členský vklad není součástí členského podílu. 3. Další členský vklad představuje zálohu na členský podíl při nové bytové výstavbě. Jeho výši určuje představenstvo. Při splacení členského podílu zaniká. 4. Členským podílem je majetková účast člena na družstevní výstavbě, technickém zhodnocení domu a na pořízení pozemku příslušejícího k domu. Pokud představenstvo rozhodne po projednání se samosprávou o odkoupení pozemku pod domem, činí zároveň rozhodnutí o zvýšení členského podílu. Zvýšení členského podílu je člen povinen uhradit v termínu stanoveném ve výzvě k úhradě. 5. Dodatečný členský vklad je úhrada, jejímž splacením je podmíněno přidělení uvolněného bytu (nebytového prostoru) vedle úhrady členského podílu připadajícího na tento byt (nebytový prostor). Dodatečný členský vklad stanoví představenstvo tak, aby součet členského podílu a dodatečného členského vkladu odpovídal výši tržní ceny obvyklé 14

15 v regionu v době přidělení. Dodatečný členský vklad se uplatní u přidělování uvolněného bytu (nebytového prostoru). Převod členských práv a povinností Článek Převod práv a povinností spojených s členstvím v družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu představenstva. 2. Členská práva a povinnosti spojené s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství v družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. 3. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena (společných členů) o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. 4. Členská práva a povinnosti člena - vlastníka přecházejí prodejem bytu nebo nebytového prostoru na nového vlastníka, pokud při prodeji je proveden zároveň převod členských práv a povinností. Převod části členských práv a povinností Článek Člen může převést část svých členských práv a povinností za podmínek uvedených v čl. 13 na jiného člena téhož družstva v případech, a) kdy člen-nájemce družstevního bytu (nebytového prostoru) z důvodu dědění, sloučení družstev nebo převodu části majetku družstva, získal nárok na přidělení jiného bytu (nebytového prostoru) v témže družstvu nebo právo takový byt (nebytový prostor) užívat, b) kdy člen-nájemce získal právo na přidělení jiného bytu (nebytového prostoru) v družstvu, c) kdy člen převádí část členských práv a povinností týkající se buď bytu nebo nebytového prostoru. Svépomocná výstavba Článek 15 ruší se Zánik členství Článek Členství v družstvu zaniká: a) dohodou, b) vystoupením, c) smrtí člena, pokud jeho členství nepřejde na dědice, d) vyloučením, e) zánikem družstva, 15

16 f) prohlášením konkursu na majetek člena, g) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena, h) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, i) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce, j) zamítnutím insolventního návrhu pro nedostatek majetku člena, k) jiným způsobem stanoveným zákonem, l) členství v družstvu zaniká právnické osobě jejím vstupem do likvidace nebo prohlášením konkursu, popřípadě jejím zánikem. Má-li právnická osoba právního nástupce, nastupuje nástupce do všech dosavadních jejich členských práv a povinností. Dohoda Článek Dohodne-li se družstvo a člen na skončení členství, končí členství sjednaným dnem. Dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Na žádost člena mohou být v dohodě uvedeny důvody skončení členství. Vystoupení Článek Člen může z družstva vystoupit na základě písemné odhlášky bez udání důvodů. Členství zaniká uplynutím doby dvou měsíců a počítá se prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení z družstva. 2. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem družstva, a to nejpozději 30 dnů před datem, kdy členství mělo zaniknout. Úmrtí člena Článek Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadl základní členský vklad nebo členský podíl. S přechodem členství přechází na dědice veškerá členská práva. Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká smrtí člena. 2. V případě, že zůstaviteli náležely dva nebo více členských podílů v tomto družstvu, mohou jednotlivé členské podíly připadnout různým dědicům. Tím se zůstavitelovo členství v den jeho smrti přemění na dvě nebo více samostatných členství (popřípadě společných členství manželů) jednotlivých dědiců. Vyloučení Článek Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže: a) opakovaně a přes písemnou výstrahu zaslanou doporučeným dopisem do vlastních rukou porušuje své povinnosti určené zákonem nebo stanovami, b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva. 16

17 2. Představenstvo může rozhodnout u člena - nájemce družstevního bytu nebo nebytového prostoru o jeho vyloučení podle odst. 1 s přihlédnutím k závažnému porušování stanov, za které mimo jiné považuje: a) když člen nebo ti, kteří s ním bydlí, užívají družstevního majetku tak, že družstvu z toho vzniká značná škoda, nebo trpí, aby se majetku družstva takto užívalo, b) když člen buď sám nebo ti, kteří s ním bydlí, hrubým způsobem porušují zásady občanského soužití, zejména opětovně porušují pořádek v domě, c) když člen dluží nájemné za více než 3 měsíce, d) když pohledávka družstva vůči členu, mimo dluh za nájemné, přesáhne částku 5.000,- Kč. 3. Představenstvo rozhodne o vyloučení člena do třech měsíců ode dne, kdy zjistilo důvod pro vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. 4. Je-li jednání člena, v němž lze spatřovat důvod k vyloučení podle odst. 1 písmeno b), předmětem šetření jiného orgánu, začíná lhůta 3 měsíců podle odst. 3 dnem, kdy se družstvo dozvědělo o výsledku tohoto šetření. 5. ruší se 6. Rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být členu doručeno do vlastních rukou. Musí v něm být uveden důvod vyloučení, který nelze dodatečně měnit. Členství zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení, pokud člen nepodal v této lhůtě proti rozhodnutí odvolání. 7. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení má právo podat člen odvolání ke shromáždění delegátů. Není-li právo na odvolání uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dozvěděl nebo mohl dozvědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká. Odvolání má odkladný účinek. 8. Soud na návrh člena, kterého se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí shromáždění delegátů za neplatné, je-li vyloučení v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatněno do tří měsíců ode dne konání shromáždění delegátů, které vyloučení potvrdilo, nebo jestliže nebylo řádně svoláno, ode dne, kdy se člen mohl dovědět o konání shromáždění delegátů, které vyloučení potvrdilo, nejpozději ale do jednoho roku od jeho konání, zaniká. 9. Jestliže je důvodem návrhu podle odst. 8, že tvrzené rozhodnutí shromáždění delegátů nepřijalo proto, že o něm nehlasovalo, anebo že obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které shromáždění delegátů přijalo, lze podat návrh do tří měsíců ode dne, kdy se člen o tvrzeném rozhodnutí dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání nebo tvrzeného konání shromáždění delegátů. Zánik společného členství manželů-nájemců Článek Společné členství manželů v družstvu zaniká smrtí jednoho z manželů, dohodou rozvedených manželů, rozhodnutím soudu o zrušení společného nájmu bytu (nebytového prostoru) rozvedenými manželi. 17

18 2. Zanikne-li společné členství manželů v družstvu smrtí jednoho z nich, zůstává členem družstva a nájemcem družstevního bytu (nebytového prostoru) pozůstalý z manželů. 3. Po rozvodu manželství zůstává členem družstva a nájemcem družstevního bytu (nebytového prostoru) ten z rozvedených manželů, který byl určen dohodou rozvedených manželů nebo rozhodnutím soudu. 4. Dohodnou-li se po rozvodu manželství rozvedení manželé - společní členové družstva, že jeden z nich bude jako člen družstva užívat družstevní byt a druhý nebytový prostor nebo rozhodne-li tak soud, zaniká společné členství manželů jeho přeměnou na samostatné členství každého z nich dnem uzavření dohody nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu a po úhradě plného základního členského vkladu. 5. Společné členství manželů v družstvu zaniká i převodem jejich členských práv a povinností, jejich písemnou dohodou s družstvem, vystoupením z družstva, vyloučením a zánikem družstva. 6. Odstavce 1 až 5 platí přiměřeně pro zánik společného členství manželů - vlastníků bytů nebo nebytových prostorů. Likvidace družstva Článek Členství zaniká po zrušení družstva a ukončení jeho likvidace dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku. Majetkové vypořádání Článek Zánikem členství za trvání družstva (čl. 16) vzniká bývalému členu nebo jeho dědicům nárok na vypořádání - vypořádací podíl. 2. U člena - žadatele o přidělení bytu nebo nebytového prostoru se majetkové vypořádání rovná výplatě základního členského vkladu. 3. U člena - nájemce družstevního bytu nebo nebytového prostoru se majetkové vypořádání skládá z výplaty základního členského vkladu, členského podílu a eventuálně dodatečného členského vkladu. Podmínkou výplaty vypořádacího podílu bývalého člena nájemce je vždy vyklizení bytu nebo nebytového prostoru. 4. Vypořádací podíl je splatný po uplynutí 3 měsíců od schválení roční účetní uzávěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Výplata vypořádacího podílu je krácena o případné pohledávky družstva vůči bývalému členovi. 5. V případě vyčlenění části družstva podle 29 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, vychází výpočet vypořádacího podílu ze zákonné normy a je stanoven ve směrnici družstva schválené shromážděním delegátů. Vypořádací podíl je splatný uplynutím 6 měsíců od schválení roční uzávěrky za rok, v němž došlo k vyčlenění a vzniku nového družstva. 18

19 6. Na majetkové vypořádání má právo bývalý člen, kdy k zániku jeho členství za trvání družstva dochází v souvislosti s převzetím bytu nebo nebytového prostoru do vlastnictví dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vypořádací podíl je v tomto případě roven základnímu členskému vkladu. 7. Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu při splnění podmínky vyklizení bytu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodů zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva. 8. Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností spojených s členstvím a nebo výměny bytu (nebytového prostoru) nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. Článek Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě jména, bydliště, rodného čísla fyzické osoby a identifikačních údajů právnické osoby i výše její majetkové účasti.. V seznamu se bez zbytečného prodlení vyznačí všechny změny evidovaných údajů. Představenstvo umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do seznamů nahlédl. Člen družstva má právo žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu zápisu v seznamu. ČÁST IV PŘIDĚLOVÁNÍ DRUŽSTEVNÍHO BYTU A NEBYTOVÉHO PROSTORU; VZNIK VLASTNICKÉHO PRÁVA Článek Družstvo přiděluje svým členům - žadatelům o byt nebo nebytový prostor byty a nebytové prostory: a) z nové výstavby - na základě smlouvy o zajištění výstavby bytů nebo nebytových prostorů a postupu při jejich přidělování, b) ze stávající zástavby na základě stanovených podmínek. 2. Člen - vlastník nabývá vlastnického práva k bytu nebo nebytového prostoru nabytím právní moci Smlouvy o převodu jednotky do vlastnictví. Nová výstavba Článek Nová výstavba (výstavba nových objektů, půdní vestavby, nástavby) bude zahájena po vytvoření legislativních a ekonomických podmínek rozhodnutím shromáždění delegátů. 2. Smlouvy se členy o zajištění výstavby bytů a nebytových prostorů a postupu při jejich přidělování musí být uzavřeny neprodleně po skončení fáze přípravy před započetím vlastní výstavby. 19

20 Článek 27 ruší se Přidělení bytu mimo pořadník;přenechání do nájmu;vznik vlastnického práva Článek 28 ruší se Podmínky pro přidělení bytu (nebytového prostoru) ze současné zástavby Článek Družstvo přiděluje byty (nebytové prostory) získané pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení nájmu, vyloučením člena a vrácením bytu (nebytového prostoru) nebo výpovědí z nájmu danou družstvem v souladu s občanským zákoníkem. 2. Družstvo přidělí byt (nebytový prostor) na základě výběrového řízení, jehož průběh je upraven příslušnou směrnicí družstva. 3. Před přidělením bytu (nebytového prostoru) vyzve družstvo člena písemně ke splacení členského podílu podle čl. 12 odst. 4 a dodatečného členského vkladu podle čl. 12 odst. 5 ve stanovené lhůtě od doručení výzvy do vlastních rukou. 4. Neuhradí-li člen ve stanovené lhůtě členský podíl a dodatečný členský vklad nebo odmítneli písemně přidělený byt (nebytový prostor), nebude mu byt (nebytový prostor) přidělen. ČÁST V NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU - - NEBYTOVÉHO PROSTORU; VLASTNICTVÍ BYTU - NEBYTOVÉHO PROSTORU; SPRÁVA SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Vznik nájmu družstevního bytu - nebytového prostoru Článek Nájem družstevního bytu nebo nebytového prostoru vzniká smlouvou, kterou družstvo jako pronajímatel přenechává svému členu - nájemci do užívání družstevní byt nebo nebytový prostor. 2. Členovi vzniká právo na uzavření nájemní smlouvy: a) na základě rozhodnutí o přidělení družstevního bytu nebo nebytového prostoru vydaného představenstvem, b) převodem členských práv a povinností podle čl. 13 nebo převodem části členských práv a povinností podle čl. 14, c) ruší se d) na základě zdědění členského podílu. 20

21 3. Nájemní smlouva musí obsahovat údaje o smluvních stranách, místní označení (lokalizaci) bytu nebo nebytového prostoru, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za služby spojené s užíváním bytu nebo nebytového prostoru nebo jejich výši. Smlouva musí být uzavřena písemnou formou. 4. Družstvem jako pronajímatelem uzavřené Dohody o užívání družstevního bytu (nebytového prostoru), eventuálně další písemné doklady upravující vztahy mezi družstvem a členem jako nájemcem, se považují za nájemní smlouvy podle ustanovení těchto stanov. 5. Představenstvo může svým rozhodnutím v případech hodných zvláštního zřetele pronajmout byt nebo nebytový prostor smlouvou o nájmu na dobu určitou (nejdéle jednoho roku). Výše nájemného a úhrady za služby poskytované s užíváním bytu (nebytového prostoru) se určí ve smlouvě za podmínek obvyklých v místě a čase. Vlastnictví bytů (nebytových prostorů) a spoluvlastnictví společných částí domu Článek Spolu s nabytím vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru podle čl. 25 odst. 2 má člen - vlastník rovněž podílové spoluvlastnictví společných částí domu ( 8 zákona č. 72/1994 Sb.). Vymezení společných částí domu a spoluvlastnické podíly jsou určeny Prohlášením vlastníka. 2. Převodem prvé bytové nebo nebytové jednotky v objektu do vlastnictví člena vzniká vlastnictví více než jedné osoby. Podle zákona ( 9 zák. č. 72/1994 Sb.) se proto ustavuje Společenství vlastníků. Pro správu, provoz a opravy společných částí domu ustavuje (volí) Společenství správce. 3. V domech, kde podle zákona 72/1994 Sb., vznikne společenství vlastníků s majoritním vlastnictvím družstva, vykonává funkci správce družstvo. U společenství vlastníků s minoritním vlastnictvím družstva rozhodne představenstvo na žádost společenství vlastníků o možném výkonu funkce správce. 4. Člen - vlastník bytové nebo nebytové jednotky je povinen uzavřít se správcem Smlouvu o zajišťování správy společných částí domu. Smlouva obsahuje předmět smlouvy, práva a povinnosti správce, povinnosti vlastníků při správě a provozu domu a další ustanovení o poskytování služeb a správy bytové nebo nebytové jednotky ve vlastnictví. Práva a povinnosti z nájmu bytu a nebytového prostoru Článek Se členem nájemcem družstevního bytu a s manželi společnými nájemci mohou na základě smlouvy bydlet v bytě i další osoby. Jde zpravidla o příbuzné v řadě přímé, jakož i osoby, které žijí ve společné domácnosti. Počet bydlících osob musí splňovat podmínky lidsky důstojného ubytování. 21

22 2. Kromě práva užívat byt (nebytový prostor) má člen družstva - nájemce i osoby, které s ním bydlí, právo užívat společné prostory a zařízení domu a využívat služby, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. 3. Nájemci jsou povinni při využívání svých práv dbát na to, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům využívání jejich práv. 4. Veškeré opravy v bytě (nebytovém prostoru) související s jeho užíváním a náklady spojené s drobnou údržbou hradí nájemce - společní nájemci. Směrnicí družstva schválenou shromážděním delegátů jsou určeny opravy a udržovací práce, které se nepovažují za drobné opravy a běžné udržovací práce. 5. Nepostará-li se člen - nájemce družstevního bytu (nebytového prostoru) o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu (nebytového prostoru), má družstvo právo učinit tak na svůj náklad samo a požadovat na členu - nájemci plnou úhradu vynaložených prostředků. 6. Člen - nájemce družstevního bytu (nebytového prostoru) je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo, po předchozím upozornění člena, závady a poškození opravit a požadovat od něho náhradu. 7. Člen - nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit družstvu (prostřednictvím samosprávy, samosprávě) potřebu těch oprav v bytě (nebytovém prostoru), které jsou hrazeny z Dlouhodobé zálohy na opravy a investice a umožnit jejich provedení. Jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. 8. Člen - nájemce družstevního bytu (nebytového prostoru) nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě (nebytovém prostoru) bez souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je družstvo oprávněno požadovat, aby člen provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil. Článek Družstvo je povinno zajistit svému členu - nájemci plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu nebo nebytového prostoru. Zejména je povinno odevzdat mu byt (nebytový prostor) ve stavu způsobilém pro řádné užívání. 2. Neplní-li družstvo svoji povinnost odstranit závady, které brání řádnému užívání bytu (nebytového prostoru) nebo jimiž je výkon práva člena nájemce ohrožen, má člen právo, po předchozím upozornění družstva, závady odstranit v nezbytné míře sám a požadovat od družstva náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatňovat bez zbytečných odkladů. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad. 3. Družstvo je oprávněno provádět stavební úpravy bytu (nebytového prostoru) a jiné podstatné úpravy bytu (změny v bytě) pouze se souhlasem člena - nájemce. Tohoto souhlasu není třeba v případě, kdy by neprovedením těchto prací došlo k ohrožení života nebo zdraví ostatních nájemníků nebo vzniku značné škody na majetku družstva. Provádí-li 22

23 družstvo takové úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy, je člen povinen jejich provedení umožnit. Jinak odpovídá za škodu, která by neplněním této povinnosti vznikla. Práva a povinnosti z vlastnictví bytu (nebytového prostoru) a podílu na společných částech domu Článek Člen - vlastník bytu (nebytového prostoru) má ze svého vlastnictví bytu (nebytového prostoru) a podílového spoluvlastnictví společných částí domu stejná práva a povinnosti jako člen - nájemce: a) v plném rozsahu podle čl. 32 odst. 2 a 3, b) v plném rozsahu podle čl. 32 odst. 5, 6, 7, 8 a čl. 33 odst. 1, 2, 3, přičemž pod pojmem družstvo se rozumí správce ve smyslu čl. 31 odst. 2 a Úpravy v bytě (nebytovém prostoru) související s jeho užíváním a náklady spojené s údržbou bytu (nebytového prostoru) hradí vlastník bytu (nebytového prostoru). Prostor bytu a jeho součásti (nebytový prostor) je vymezen ve Smlouvě o převodu družstevního bytu (nebytového prostoru) do vlastnictví člena. 3. Kromě práv a povinností z vlastnictví bytu (nebytového prostoru) uvedených v odst. 1 a 2 má člen - vlastník dále práva a povinnosti vyplývající ze smluvních závazků, zejména ze Smlouvy o převodu družstevního bytu (nebytového prostoru) do vlastnictví a Smlouvy o zajišťování správy společných částí domu. 4. Zasahuje-li vlastník do práv ostatních vlastníků jednotek takovým způsobem, že podstatně omezuje nebo znemožňuje jejich výkon a nesplní povinnosti uložené rozhodnutím soudu, může soud na návrh společenství vlastníků nebo některého z vlastníků nařídit prodej jednotky. Nájemné z družstevního bytu nebo nebytového prostoru Článek Člen - nájemce družstevního bytu (nebytového prostoru) je povinen platit nájemné za užívání družstevního bytu (nebytového prostoru) ve výši vynaložených nákladů na jeho provoz a správu a úhradu za plněný poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru). 2. Nájemné družstevního bytu se skládá z: a) zálohy na splátku anuity, b) zálohy na daň z nemovitostí, příp. další daně (darovací), c) zálohy na pronájem pozemků, d) zálohy na služby spojené s ostatními provozními náklady domu (el. energie, odměny funkcionářů samospráv, odpad, úklidy, pojištění), e) zálohy na služby spojené s užíváním bytu: teplo, teplá voda, vodné a stočné, f) dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice, jejíž výši schvaluje nebo stanovuje představenstvo po projednání se samosprávou v souladu s předpokládaným vývojem nákladů na opravy, a která se nevrací a přechází do následujícího roku, jestliže nebyla v kalendářním roce použita, 23

24 g) poplatku na zajišťování správy (schvaluje shromáždění delegátů) a příspěvku SČMBD. 3. Nájemné podle odst. 2 (v rozsahu odst. 2) se platí zálohově měsíčně do stanoveného dne příslušného měsíce. 4. Rozdíl mezi zálohou na nájemné v rozsahu odst. 2 písm. a) až d) a skutečnými náklady vynaloženými družstvem na provoz domu a bytu nebo nebytového prostoru za kalendářní rok vyúčtuje družstvo se členem nejpozději do 3 měsíců poté, kdy bude družstvu známa skutečná výše výdajů. Poplatek na zajišťování správy a příspěvek SČMBD se nevyúčtovává. 5. Vyúčtování záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytu podle odst. 2 písm. e) se provádí odděleně pro každý druh zálohy ve stejném termínu jako zálohy uvedené v odst Vyúčtováním zjištěný přeplatek podle odst. 4 a 5 družstvo členovi vrátí nejpozději do třiceti dnů po vyúčtování. Ve stejné lhůtě je člen povinen uhradit družstvu zjištěný nedoplatek. 7. Nezaplatí-li nájemce družstevního bytu nebo nebytového prostoru zálohu na nájemné podle odst. 2 a 3 a zjištěný nedoplatek z vyúčtování záloh podle odst. 6 do pěti dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit družstvu poplatek z prodlení. 8. Ustanovení článku 35 o platbách platí pro nájem garáží v přiměřeném rozsahu. Konkrétní podmínky a povinnosti členů - nájemců garáže ve vztahu k platbám určuje směrnice družstva. Slevy na nájemném z družstevního bytu Článek Člen - nájemce družstevního bytu má právo na přiměřenou slevu z nájemného, pokud družstvo přes jeho upozornění neodstraní v bytě nebo domě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání. 2. Právo na přiměřenou slevu nájemného má člen i v tom případě, jestliže nebyla poskytována plnění spojená s užíváním bytu nebo byla poskytována nedostatečně (vadně) a jestliže užívání bytu se v důsledku toho zhoršilo. 3. Stejné právo má člen - nájemce, jestliže stavebními úpravami v domě se podstatně nebo po delší dobu zhorší podmínky užívání bytu nebo domu. 4. Právo na slevu nájemného nebo úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu je třeba uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců ode dne odstranění závad. 5. O formě a výši poskytnuté slevy rozhodne představenstvo po projednání s výborem samosprávy v souladu s platným právním řádem. 24

25 Poplatky na provoz domu a plnění služeb u členů - vlastníků Článek Člen - vlastník bytu (nebytového prostoru) má z podílového spoluvlastnictví společných částí domu povinnost hradit v poměrné výši vynaložené náklady na provoz a správu domu a úhradu za plnění poskytovaných služeb spojených s užíváním bytu (nebytového prostoru) a poplatek na zajišťování správy včetně příspěvku SČMBD. 2. Zálohy a poplatky členů - vlastníků se skládají z: a) záloh na služby spojené s ostatními provozními náklady domu (jako u čl. 35 odst. 2 písm. d), b) záloh na služby spojené s užíváním bytu: teplo, teplá voda, vodné a stočné, c) dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice, d) poplatku na zajištění správy včetně příspěvku SČMBD. 3. Pro členy - vlastníky platí jako obecné podmínky pro stanovené platby a vyúčtování podmínky uvedené v článku 35 odst. 3 až 7 s tím, že nájemným se pro členy - vlastníky rozumí poplatky za provoz domu a plnění služeb a družstvem se rozumí správce. 4. Konkrétní podmínky plateb jsou uvedeny ve Smlouvě o zajišťování správy společných částí domu a jejích dodatcích, především upravujících výši záloh a poplatků včetně sankcí. 5. Člen - vlastník bytu má právo na slevu z poplatků na provoz domu a z plnění poskytovaných s užíváním (dodávky energií) ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, jak je uvedeno v článku 36 pro členy - nájemce. 6. Nezaplatí-li člen - vlastník bytu nebo nebytového prostoru zálohy a poplatky podle odst. 2 a zjištěný nedoplatek z vyúčtování záloh podle čl. 35 odst. 6 do určeného dne splatnosti, je povinen zaplatit družstvu (správci) smluvní pokutu. Společný nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) manželů Článek Společný nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) může vzniknout jen mezi manželi. 2. Tento nájem vznikne, jestliže za trvání manželství manželé nebo jeden z nich se stanou nájemci družstevního bytu (nebytového prostoru). Jestliže se stal nájemcem bytu (nebytového prostoru) některý z manželů před uzavřením manželství, vznikne společný nájem uzavřením manželství. 3. Totéž platí, vznikne-li před uzavřením manželství některému z manželů právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru). 4. Běžné záležitosti, týkající se společného nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) manželů, může vyřizovat každý z nich. V ostatních případech je třeba souhlasu obou manželů, jinak je právní úkon neplatný. Z právních úkonů, týkajících se společného nájmu 25

26 družstevního bytu (nebytového prostoru), jsou oba manželé oprávněni i povinni společně a nerozdílně. Článek Právo společného nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) manželů zanikne: a) rozvodem manželství v případě, že nevzniklo společné členství manželů v družstvu, b) dohodou rozvedených manželů - společných členů družstva, popřípadě rozhodnutím soudu, c) smrtí jednoho z manželů, d) zánikem nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru). Článek Nevzniklo-li společné členství manželů v družstvu, má právo užívat družstevní byt (nebytový prostor) po rozvodu ten z manželů, který je členem družstva. 2. Vzniklo-li manželům společné členství v družstvu, zůstává členství a právo užívat družstevní byt (nebytový prostor) tomu z rozvedených manželů, který byl určen jejich dohodou. Nedohodnou-li se, rozhodne soud. 3. Zemře-li manžel a manželé nebyli společnými členy družstva, přechází členství v družstvu a nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) na dědice, kterému připadl členský podíl. Zemře-li jeden z manželů - společných členů družstva, zůstává členem družstva a jediným nájemcem družstevního bytu (nebytového prostoru) pozůstalý z manželů. Podnájem družstevního bytu (nebytového prostoru) nebo jeho části Článek Pronajatý družstevní byt (nebytový prostor) nebo jeho část lze přenechat jiné fyzické osobě (osobám) pouze na základě smlouvy o podnájmu na dobu určitou schválené rozhodnutím předsedy představenstva. Porušení této povinnosti se považuje za porušení povinnosti člena podle čl. 20 odst. 1 písm. a). Výměna družstevního bytu (nebytového prostoru) Článek 42 ruší se Sloučení nebo rozdělení bytu Článek Družstevní byt je možné sloučit se sousedním bytem nebo jeho částí, nebo rozdělit na samostatné byty jen se souhlasem představenstva družstva po dohodě s výborem příslušné samosprávy. 2. Představenstvo povolí sloučení nebo rozdělení bytu jen tehdy, dosáhne-li se tím účelnějšího využití bytového prostoru a sloučení nebo rozdělení bytu bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy a normami. 26

27 3. Byt získaný rozdělením bytu přiděluje představenstvo. 4. V souvislosti se sloučením nebo rozdělením bytu představenstvo družstva současně přerozdělí náklady a zdroje financování sloučených nebo rozdělených bytů a určí výšku členských podílů a zůstatek nesplaceného investičního úvěru připadajícího na příslušné byty. Zajištění řádného využití družstevních bytů Článek Družstvo dbá, aby družstevní byty, se kterými hospodaří, byly řádně a účelně využívány k bytovým účelům. 2. Byt ani jeho část nesmí být používána k jiným účelům než k bydlení. Zánik nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) Článek Nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) zaniká: a) zánikem členství nájemce družstevního bytu (nebytového prostoru) podle článku 16, b) písemnou dohodou mezi družstvem a členem - nájemcem družstevního bytu (nebytového prostoru) ke dni stanoveném v dohodě, c) písemnou výpovědí člena - nájemce družstevního bytu (nebytového prostoru), ve které musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit, d) uplynutím doby v případě, že nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) byl sjednán na dobu určitou, e) uplynutím výpovědní lhůty na základě platné výpovědi nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) f) převodem družstevního bytu (nebytového prostoru) do vlastnictví člena na základě zákona 72/1994 Sb., dnem nabytí právní moci smlouvy o převodu družstevního bytu do vlastnictví člena. 2. Po zániku práva nájmu bytu (nebytového prostoru) dle odst. 1 písm. a) až e) je dosavadní nájemce bytu (nebytového prostoru), povinen odevzdat byt družstvu ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k normálnímu opotřebení. 3. O vrácení a převzetí bytu (nebytového prostoru) se sepíše zápis, v němž se uvede stav bytu (nebytového prostoru), jeho příslušenství a vybavení s uvedením zjištěných závad a stanovením úhrady těchto závad. Pokud bude tyto závady odstraňovat dosavadní nájemce, stanoví přejímací technik zároveň lhůtu a způsob jejich odstranění. Nájem nebytových prostorů Článek O nájmu nebytových prostorů platí přiměřeně ustanovení části V těchto stanov o nájmu družstevních bytů. 2. Nájem a podnájem nebytových prostorů vybudovaných v družstevních objektech bez finanční a jiné účasti členů družstva je realizován na základě živnostenského oprávnění 27

Stavební bytové druţstvo Škodovák 301 00 Plzeň, Edvarda Beneše 21 STANOVY

Stavební bytové druţstvo Škodovák 301 00 Plzeň, Edvarda Beneše 21 STANOVY Stavební bytové druţstvo Škodovák 301 00 Plzeň, Edvarda Beneše 21 STANOVY Úplné znění, schválené Shromáţděním delegátů dne 18.11.2013 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: Stavební bytové

Více

Stanovy STANOVY LÍPA, bytové družstvo - 1 -

Stanovy STANOVY LÍPA, bytové družstvo - 1 - STANOVY LÍPA, bytové družstvo - 1 - Část I. Základní ustanovení Obchodní firma družstva zní: Čl. 1 Obchodní firma a sídlo LÍPA, bytové družstvo Sídlo družstva je na adrese: Hodonín, Rodinova 691/4, PSČ

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dodatek č. 1/11 2011 I. Tímto dodatkem se ruší platnost textu článků níže uvedených a nahrazují se textem novým: čl. 4 - Vznik členství

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 3. Předmět činnosti a podnikání družstva

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 3. Předmět činnosti a podnikání družstva STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů, a to pořizováním či výstavbou

Více

STANOVY OKRESNÍHO STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA BRUNTÁL. Část I. Základní ustanovení

STANOVY OKRESNÍHO STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA BRUNTÁL. Část I. Základní ustanovení STANOVY OKRESNÍHO STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA BRUNTÁL Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Okresní stavební bytové družstvo Bruntál 2) Sídlo: Krnov Pod Bezručovým vrchem, Březinova 990/23, PSČ

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Žlutice 2) Sídlo: Obránců míru 399, 364 52 Žlutice 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY. STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PŘEROV Přerov - Přerov I - Město, Kratochvílova 128/41, PSČ 750 02

STANOVY. STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PŘEROV Přerov - Přerov I - Město, Kratochvílova 128/41, PSČ 750 02 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PŘEROV Přerov - Přerov I - Město, Kratochvílova 128/41, PSČ 750 02 LEDEN 2014 1 OBSAH STANOV strana ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 4 II. ČINNOSTI DRUŽSTVA 4 III. ČLENSTVÍ

Více

Bytové družstvo Boučkova 5 a 7

Bytové družstvo Boučkova 5 a 7 Bytové družstvo Boučkova 5 a 7 STANOVY bytového družstva 1) Firma: Bytové družstvo Boučkova 5 a 7. Část I. Základní ustanovení Článek 1 2) Sídlo: Praha 6, Boučkova 1815/7, PSČ 162 00. 3) Bytové družstvo

Více

OBSAH: Základní ustanovení Čl. 1, 2. Čl. 3

OBSAH: Základní ustanovení Čl. 1, 2. Čl. 3 OBSAH: ČÁST I. ČÁST II. ČÁST IIII. ČÁST IV. ČÁST V. Základní ustanovení Čl. 1, 2 Činnosti družstva Čl. 3 Členství v družstvu Čl. 4 5 Vznik členství Čl. 6 Družstevní podíl Čl. 7-8 Společné členství manželů

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo OBSAH: ČÁST PRVÁ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti družstva Čl. 4 Družstevní

Více

STANOVY Bytového družstva Na Padesátém 1,3

STANOVY Bytového družstva Na Padesátém 1,3 STANOVY Bytového družstva Na Padesátém 1,3 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: Bytové družstvo Na Padesátém 1,3. 2) Sídlo: Bytové družstvo má sídlo v obci Praha, na adrese Praha 10, Strašnice,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Firma družstva zní: Bytové družstvo Otavská 6(dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2. Sídlo družstva je na adrese Otavská 6,370

Více

S T A N O V Y. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. I. Obchodní firma a sídlo Družstva

S T A N O V Y. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. I. Obchodní firma a sídlo Družstva S T A N O V Y Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. I. Obchodní firma a sídlo Družstva (1) Obchodní firma : Družstvo 99 Háje, bytové družstvo (2) Sídlo : Praha 4, Steinerova 602, PSČ 149 00 (3) IČ : 261 44 450

Více

STANOVY BD VEGA, bytové družstvo

STANOVY BD VEGA, bytové družstvo STANOVY BD VEGA, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: BD VEGA, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1114, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je

Více

STANOVY 2014 Družstvo pro výstavbu a správu garáží CHOMUTOV

STANOVY 2014 Družstvo pro výstavbu a správu garáží CHOMUTOV STANOVY 2014 Družstvo pro výstavbu a správu garáží CHOMUTOV 25. 10. 2013 v2 1 STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Družstvo pro výstavbu a správu garáží Chomutov 2) Sídlo: Chomutov, Mostecká

Více

BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLANCOVA, Slancova 1255/16, 182 00 Praha 8 Kobylisy

BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLANCOVA, Slancova 1255/16, 182 00 Praha 8 Kobylisy S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLANCOVA, Slancova 1255/16, 182 00 Praha 8 Kobylisy Platné od 12. listopadu 2007 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného

Více

Stavební bytové družstvo Venkov Šenov u Nového Jičína Dukelská 253 PSČ 742 42 S T A N O V Y

Stavební bytové družstvo Venkov Šenov u Nového Jičína Dukelská 253 PSČ 742 42 S T A N O V Y Stavební bytové družstvo Venkov Šenov u Nového Jičína Dukelská 253 PSČ 742 42 S T A N O V Y Stavební bytové družstvo Venkov, Dukelská 253, 742 42 Šenov u Nového Jičína STANOVY bytového družstva Část I.

Více

Bytové družstvo Žerotínova Vsetín Nám. Svobody 1321, 755 01 Vsetín, IČ: 65138562. Stanovy Bytového družstva Žerotínova Vsetín

Bytové družstvo Žerotínova Vsetín Nám. Svobody 1321, 755 01 Vsetín, IČ: 65138562. Stanovy Bytového družstva Žerotínova Vsetín Bytové družstvo Žerotínova Vsetín Nám. Svobody 1321, 755 01 Vsetín, IČ: 65138562 Stanovy Bytového družstva Žerotínova Vsetín Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma družstva zní: Bytové družstvo Žerotínova

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení S t a n o v y Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995 I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. Část I. Základní ustanovení. Článek 1. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. Část I. Základní ustanovení. Článek 1. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název a sídlo společenství vlastníků jednotek Název: Společenství vlastníků jednotek v domě č.p.2232-2229 v Nedvězské ulici, Praha 10

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

N Á V R H S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A V Ý Š K O V I C K Á 1 7 4

N Á V R H S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A V Ý Š K O V I C K Á 1 7 4 N Á V R H S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A V Ý Š K O V I C K Á 1 7 4 Preambule Bytové družstvo Bytové družstvo Výškovická 174 (dále jen jako družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

1767/14, 100 00 10 2229 IČO: 624 10 849 S T A N O V Y

1767/14, 100 00 10 2229 IČO: 624 10 849 S T A N O V Y Bytové družstvo občanů, se sídlem Dubečská 1767/14, 100 00 Praha 10 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, odd. Dr., vložka 2229 IČO: 624 10 849 S T A N O V Y Tyto stanovy byly

Více

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Pododdíl 1 - Obecná ustanovení 1158 (1) Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové spoluvlastnictví může vzniknout,

Více

Čl. I Úvodní ustanovení Z důvodů stárnutí bytového fondu narůstá potřeba jeho častější údržby a modernizace.

Čl. I Úvodní ustanovení Z důvodů stárnutí bytového fondu narůstá potřeba jeho častější údržby a modernizace. SMĚRNICE PRO ZAJIŠTĚN STAVEBNÍCH ÚPRAV, UDRŽOVACÍCH PRACÍ A MODERNIZACE BYTOVÝCH JEDNOTEK DYJE - stavební bytové družstvo, U tržiště 814/2, 690 40 Břeclav Čl. I Úvodní ustanovení Z důvodů stárnutí bytového

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek vzniklo ze zákona dnem 1. července 2000. 2. Název společenství: Kodymova 2537-2539,

Více

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem podnikání společnosti je: STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. I. Tělovýchovná jednota 1.1. Spolek s názvem TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., (dále jen TJ) je dobrovolným zájmovým svazkem členů provozujících nebo majících zájem o tělovýchovu,

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Smlouva o nájmu nemovité věci

Smlouva o nájmu nemovité věci Smlouva o nájmu nemovité věci Č.j.:. uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku dle 2201 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., zákon Občanský zákoník, v platném znění, takto: 1. Účastníci 1.1. Městská

Více

------------------------------------ u s n e s e n í ---------------------------------------

------------------------------------ u s n e s e n í --------------------------------------- OPIS S t e j n o p i s NOTÁŘSKÝ ZÁPIS NZ 1193/2014 N 1264/2014 sepsaný dne osmnáctého června roku dvoutisícího čtrnáctého (18.06.2014) mnou, JUDr. Lubomírem Mikou, notářem se sídlem v Brně, v mé notářské

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

HLAVA VI DRUŽSTVO. Díl 1

HLAVA VI DRUŽSTVO. Díl 1 HLAVA VI DRUŽSTVO Díl 1 Obecná ustanovení o družstvu Oddíl 1 Základní ustanovení (1) Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves. I. Název. II. Sídlo a IČO. III. Účel společenství

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves. I. Název. II. Sídlo a IČO. III. Účel společenství Stanovy Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves I. Název Název společenství vlastníků je Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves II. Sídlo a IČO Sídlem společenství

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Název společenství vlastníků jednotek: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1170-1174, Praha 6 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Praha 6 - Řepy, Vondroušova

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

N á v r h ZÁKON. kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ

N á v r h ZÁKON. kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ N á v r h III ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY (schválené Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky ze dne 14. prosince 2004, ve znění schváleném dne [den schválení zněny stanov ministerstvem] 2005) Článek 1 NÁZEV,

Více

Výzva k podání nabídky na

Výzva k podání nabídky na Výzva k podání nabídky na činnost koordinátora BOZP při realizaci zakázky: Inženýrské sítě - dešťová kanalizace, jednotná a splašková kanalizace a plynovod v ulicích Otakarova, Štafova a v části Kollárovy

Více

Bytové dru stvo Hv zdova 35/1259

Bytové dru stvo Hv zdova 35/1259 STANOVY bytového dru stva Bytové dru stvo Hv zdova 35/1259 ást I. Základní ustanovení lánek 1 1) Firma: Bytové dru stvo Hv zdova 35/1259. 2) Sídlo: Praha 4 Nusle, Hv zdova 35/1259, PS 140 00. 3) Bytové

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

P O D M Í N K Y V Ý B

P O D M Í N K Y V Ý B Městská část Praha 20 zveřejňuje ve smyslu 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze záměr prodat formou výběru pozemek parc.č. 4229/15, k. ú. Horní Počernice, a to za následujících podmínek: P

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Reklamační řád. Uplatnění reklamace

Reklamační řád. Uplatnění reklamace Reklamační řád Obchodní společnosti t - italy s.r.o., se sídlem, Slovenská 891/5, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČO: 28943619, DIČ: CZ28943619, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: JM Net, o. s. (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA Obsah a text 499/2004 Sb. - stav k 31.12.2013 Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 32/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna:

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

PŘÍLOHA 1. SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným

PŘÍLOHA 1. SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným PŘÍLOHA 1 SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným I. Zakladatelé Pan Roman Mucha a David Mucha zakládají společnost s ručením omezeným (dále jen společnost) za podmínek stanovených

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění I. Firma Firma společnosti zní: Zemědělská společnost Zalužany a.s. ------------------------------------

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 I. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Stanovy mysliveckého spolku Mičovice

Stanovy mysliveckého spolku Mičovice Stanovy mysliveckého spolku Mičovice Název spolku DIČ Sídlo spolku Kraj Země Statutární orgán spolku Nejvyšší orgán spolku Myslivecký spolek M i č o v i c e CZ 47260521 383 01 Mičovice Jihočeský Česká

Více

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Článek 1 Název spolku 1. Název spolku zní: Spolek bubakov.net 2. Povolená zkratka názvu: bubakov.net 3. Sídlo spolku je: Havlíčkova 500, 271 01 Nové

Více

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 OBEC pišť W OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 Záměr Obce Píší' na prodej obecního nemovitého majetku Obec Píšť jako výlučný vlastník nemovitostí níže specifikovaných zveřejňuje podle 39 odst. 1

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č.

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č. Prodávající: SITEL, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00 Kupní smlouva Kupující: se sídlem/místem podnikání: IČ: 447 97 320 spisová značka: C 6725 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald S T A N O V Y Veterán klub Rychvald I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1: Vznik Veterán klubu Rychvald 1. Veterán klub Rychvald (dále jen VK Rychvald) ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů se

Více

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s.

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. Klub leteckých modelářů Brno, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, považuje za

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí fyzická osoba Marek Poslušný, Letohradská 51, 562 06 Ústí nad Orlicí, IČ: 01396129, který je na základě osvědčení č. 3485,

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD firma Obec Prackovice nad Labem účinný od 1.6.2008 aktualizovaný 27.5.2015 Obec Prackovice nad Labem

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

S T A N O V Y. Preambule : Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1. Obchodní jméno a sídlo družstva

S T A N O V Y. Preambule : Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1. Obchodní jméno a sídlo družstva S T A N O V Y Preambule : Tyto STANOVY upravují právní poměry družstva, založeného zemědělskými prvovýrobci a podnikateli dle příslušných ustanovení zákona za účelem uplatnění vlivu prvovýroby v oblasti

Více

Smlouva o nájmu pozemku

Smlouva o nájmu pozemku Příloha usnesení Rady městské části č. 30.25.11 Smluvní strany: Pronajímatel: Smlouva o nájmu pozemku uzavřená podle ustanovení 663 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád upravuje postup čestné rady Komory, práva a povinnosti účastníků disciplinárního řízení a úkony, které s disciplinárním řízením souvisejí

Více

Smluvní podmínky (KTv)

Smluvní podmínky (KTv) Smluvní podmínky (KTv) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obecního úřadu Horní Moštěnice Rozdělovník výtisků Název funkce Jméno Výtisk č. 1 starosta obce Ing. Vladimír Martínek Tento dokument a informace v něm obsažené jsou majetkem obce

Více

Smlouva na dodávku pitné vody

Smlouva na dodávku pitné vody Smlouva na dodávku pitné vody níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dodávku a prodej pitné vody z veřejného vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a prováděcí

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ I. Vyhlašovatel výběrového řízení Vyhlašovatelem výběrového řízení je společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, DIČ CZ25702556, zapsaná

Více

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ Článek 1 Strany smlouvy Lesy České republiky, s.p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 50168 zapsaný v obchodním rejstříku

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Svobodná cesta jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově klidného stáří v Žinkovech, p.o. č. XXX / 2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (-í) %KLIENT narozený (-á) %DATNAR bydliště %TBYDULICE, %TBYDPSC %TBYDOBEC v textu této

Více

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Název odborové organizace je Nezávislé profesní odbory technickohospodářských zaměstnanců

Více