Popis projektu NA FINANČNÍ KRIZI S ROZUMEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis projektu NA FINANČNÍ KRIZI S ROZUMEM"

Transkript

1 Popis projektu NA FINANČNÍ KRIZI S ROZUMEM Tato příloha popisuje cíle projektu Na finanční krizi s rozumem ( Projekt ), okruhy otázek, které budou v rámci projektu diskutovány, postup při realizaci Projektu, popis činností, které budou v rámci Projektu realizovány každým z účastníků a předpokládaný časový harmonogram realizace Projektu. 1. CÍLE PROJEKTU Cíle Projektu jsou následující: A. Zvýšit povědomí (české) veřejnosti, médií a politiků o fungování finančního sektoru (finanční gramotnost). B. Jasně pojmenovat a doložit hlavní přínosy a problémy spojené s fungováním finančních trhů (vyvrátit mýty, odideologizovat veřejné vnímání a prohloubit znalostní základnu). C. Vyvolat o nich širší, informovanou veřejnou a politickou debatu (i mimo ekonomické a finanční kruhy). D. Podnítit aktivní přístup českého státu a soukromého sektoru k aktuálním (zejména evropským a mezinárodním) návrhům řešení. E. Hledat odpovědi na otázky z okruhů uvedených v části 2 Projektu. Účastníci budou realizovat činnosti v rámci Projektu se záměrem oslovit následující cílové skupiny: 1. Širší veřejnost: čtenáři progresivních a ekonomických médií (Respektu, Hospodářské noviny, Ekonom, Euro atd.) studenti, organizace občanské společnosti, včetně profesních asociací, odborů ad. 2. Regulátoři, zástupci rozhodovacích institucí, nezávislí experti: MF ČR, ČNB, experti politických stran, akademičtí pracovníci, analytici 3. Média obecně, ekonomičtí zpravodajové a novináři konkrétně 2. TEMATICKÉ OKRUHY PROJEKTU Tematické okruhy otázek, na které budou hledány odpovědi v rámci Projektu, jsou následující: Okruh I.: Vztah finančních trhů a nefinanční ekonomiky v širším společenském kontextu Jaký je vztah mezi finanční a nefinanční ekonomikou (narůstající rozdíl mezi objemem finančních transakcí a objemem obchodu se zbožím a dalšími službami)? Jaké ekonomické, společenské funkce finanční trhy plní? Jak finanční sektor ovlivňuje ceny základních životních statků (komodit)? Jak vysvětlit daňová zvýhodnění finančního sektoru? Kteří aktéři se pohybují na finančních trzích, jakou roli na nich hrají a do jaké míry ovlivňují jejich chod a pravidla? Do jaké míry jsou někteří z finančních hráčů zodpovědní za společenské nerovnosti, nestabilitu či neefektivní nakládání se zdroji? Okruh II: Příčiny a projevy finanční a ekonomické krize Proč došlo k finanční krizi? Od makroekonomických faktorů (např. globální nerovnováha, klesající agregátní poptávka, záplava asijských a dalších úspor), přes vliv konkrétních operací, produktů (např. leverage, HFT, netransparentní deriváty na OTC trzích, dluhy jako klíčové finanční komodity, ) či typů finančních institucí (např. hedge fondy, too big to fail apod.), až po otázky spojené se špatnou regulací a dohledem (např. morální hazard, privatizace zisků a socializace ztrát, role ratingových agentur a úřadů zodpovědných za bankovní dohled apod.).

2 Okruh III: Opatření navrhovaná EU, G20 a dalšími mezinárodními finančními organizacemi Která systémová rizika (např. TBTF, extrémní leverage, bonusy, některé druhy HFT ad.) regulovat a jakým způsobem? Kdy je účinnější administrativní regulace (např. zákaz či omezení určitých aktivit či institucí) a kdy daňová regulace (např. bank levy, FTT, FAT apod.)? Co očekávat od návrhů EU v oblasti regulace (směrnice o správcích AIFM, transparentnost trhů s deriváty, směrnice o trzích finančních nástrojů, atd.), nových evropských regulačních orgánů (EBA, ESMA, EIOPA). 3. ČINNOSTI PŘI REALIZACI PROJEKTU Účastníci dle pravidel obsažených v článku 4. této přílohy provedou následující činnosti: a) Uspořádání veřejných diskuzí o obecnějších otázkách s širší veřejností, které dnes zaznívají v souvislosti s úlohou finančních trhů, jejich fungováním a společenskými problémy, jejichž témata budou následující: Veřejná diskuse 1.1: Jak se proměnily finanční trhy a jejich role v ekonomice? Funkce, druhy a aktéři hlavních finančních trhů, ekonomické, politické a společenské problémy s nimi spojené. Veřejná diskuse 1.2: Dlouhodobé a bezprostřední příčiny finanční krize: proč a jak k finanční krizi došlo, kdo byli hlavní aktéři, jaké jsou její důsledky, náklady, jak souvisí finanční s ekonomickou a dluhovou krizí? Těchto veřejných diskuzí se budou účastnit 3 až 4 panelisté z různých oblastí (soukromý, akademický, veřejný, média). V rámci těchto diskuzí se povede moderovaná diskuse mezi panelisty s prostorem pro otázky z publika. Na místě budou pro všechny účastníky k dispozici strukturované podklady k diskusi (diskusní sešity) ke každému z témat připravené ve formátu uvedeném v bodu c) tohoto článku. Předpokládaná účast účastníků na každé diskuzi. b) Uspořádání 3 kulatých stolů s odborníky z různých oblastí a sektorů: prostor pro odbornější, neformální a uzavřenou diskusi se zástupci regulátorů a dalšími relevantními aktéry (např. zástupci politických stran). V případě, že se v průběhu roku 2012 objeví politicky aktuální téma (zejména návrh regulačního opatření), pak je možné jedno z témat nahradit. Kulatý stůl 2.1: Investice vs. spekulace aneb nové formy finančního obchodování: jak fungování trhů ovlivňuje HFT, algorithmic trading, deriváty, v čem spočívají jejich výhody/přínosy, jaká rizika s nimi mohou být spojená (a jak je snižovat)? Kulatý stůl 2.2: Jak (vy)řešit nestabilitu finančních trhů? U jakých trhů a komodit je nestabilita společensky nejvíc nežádoucí? Která rizika považují účastníci za klíčová a které nástroje hodnotí jako nejúčinnější při zmírňování těchto rizik? Kulatý stůl 2.3: Ekonomická role a politický vliv velkých bank (včetně problému too big to fail ) proč představují riziko pro finanční sektor i veřejnou správu, diskuse o návrzích, které se zabývají tímto problémem? Tyto kulaté stoly budou mít uzavřenou (off the record) formu s účastí 6 8 expertů ze státní správy (MF ČR, ČNB, popřípadě další), bankovního a finančního sektoru, akademické sféry, potenciálně zahraničního experta se znalostí EU prostředí, v případě projednávání na půdě PSP ČR, též zástupci politických stran. c) Příprava 5 diskusních sešitů, jejichž pracovní verze (xeroxové kopie) budou k dispozici účastníkům veřejných diskusí a kulatých stolů a budou sloužit jako úvod do diskuse. Pracovní sešit je souhrnným materiálem o rozsahu minimálně znaků, tj. cca 6 až 8 stran), který stručně, ale strukturovaně a srozumitelně představí téma veřejné diskuse či kulatého stolu. Po každé diskusi / kulatém stolu doplní účastníci tyto o další poznatky a závěry z debaty, případně o možné další kroky (follow up) a poté je graficky upraví, zalomí a distribuují v elektronické nebo v tištěné verzi. d) Zpracování na každé téma veřejné diskuse / kulatého stolu článku, který bude nabídnut hlavním tištěným a/nebo internetovým médiím. V návaznosti na summity EU a zemí G20 budou v návaznosti na tematické okruhy připraveny další mediální výstupy (např. mediální briefy), které mohou přinést další mediální výstupy (rozhovory, citace apod.).

3 4. POSTUP REALIZACE Při realizaci činností uvedených v článku 3 v rámci Projektu budou účastníci vykonávat činnosti dle následujících pravidel: Činnost dle článku 3 bodu a) a b) (Veřejné diskuse / kulaté stoly): Datum konání veřejné diskuze nebo kulatého stolu bude určen dohodou účastníků. Na základě dohody o datu konání veřejné diskuze nebo kulatého stolu ( akce ) 6 týdnů před každou akcí Glopolis připraví návrh programu, místa konání a seznam panelistů, které plánuje pozvat, a osloví vytipované panelisty. Návrh programu a seznam panelistů předloží k vyjádření RSJ. RSJ poskytne komentář nebo doporučení k návrhu programu, místu konání a výběru panelistů, do 3 dnů od jeho obdržení od společnosti Glopolis. Po obdržení komentáře nebo doporučení od RSJ avšak nejpozději dva týdny před plánovaným konáním akce, Glopolis připraví grafický návrh podoby pozvánky na akci, zpracuje grafickou podobu programu akce tak, aby tyto byly k dispozici čtyři týdny před plánovaným datem akce. Připravené grafické návrhy programu a pozvánky předloží Glopolis společnosti RSJ k vyjádření RSJ. RSJ poskytne komentář nebo doporučení ke grafickému návrhu programu a pozvánek do 3 dnů od jejich obdržení od společnosti Glopolis. Glopolis zajistí výrobu a rozeslání pozvánek (kromě kontaktů doporučených RSJ), pronajme sál a zajistí technické vybavení nezbytné pro úspěšný průběh veřejné diskuze či kulatého stolu. Glopolis zajistí občerstvení pro účastníky akce a po konání akce zajistí předání najatých prostor a technického vybavení poskytovatelům. RSJ zajistí distribuci pozvánek, programů osobám doporučeným společností RSJ. Cílem komentáře a doporučení společností RSJ je přispět k dosažení cílů akce a vyšší kvality výstupů a nikoliv k ovlivnění průběhu odborných diskuzí či závěrů během nich dosažených. Společnost Glopolis je vázána komentářem nebo doporučeními od společnosti RSJ, s výjimkou doporučení nebo komentářů, které by tyto mohly mít dopad na odborný průběh nebo odborný výsledek akce. V těchto případech není Glopolis vázána doporučeními nebo komentáři RSJ. Činnost dle článku 3 bodu c) (Příprava diskusních sešitů): Glopolis pro každý diskusní sešit připraví osnovu diskuzního sešitu s krátkým popisem jednotlivých bodů do 8 týdnů před plánovaným datem akce a předloží ji společnosti RSJ. RSJ poskytne komentář nebo doporučení k osnově diskuzního sešitu do 3 dnů od jejich obdržení od společnosti Glopolis. Glopolis zajistí zpracování diskusního sešitu v plné textové verzi a pracovní verzi zašle k vyjádření RSJ nejpozději 4 týdny před datem akce). RSJ poskytne komentář nebo doporučení k pracovní verzi diskuzního sešitu do 3 dnů od jeho obdržení od společnosti Glopolis. Glopolis zajistí tisk diskuzních sešitů pro akci a distribuci diskuzních sešitů panelistům nejpozději 2 týdny před akcí. Nejpozději jeden týdne po datu konání akce Glopolis zajistí doplnění diskuzních sešitů o závěry z diskuse, zajistí jejich grafickou úpravu a jejich distribuci cílovým skupinám, zveřejní je na webovou stránku facebooku, atd. RSJ zajistí distribuci diskuzních sešitů osobám doporučeným společností RSJ. Cílem komentáře a doporučení společností RSJ je přispět k dosažení cílů akce a vyšší kvality výstupů a nikoliv k ovlivnění průběhu odborných diskuzí či závěrů během nich dosažených. Společnost Glopolis je vázána komentářem nebo doporučeními od společnosti RSJ, s výjimkou doporučení nebo komentářů, které by tyto mohly mít dopad na odborný průběh nebo odborný výsledek akce. V těchto případech není Glopolis vázána doporučeními nebo komentáři RSJ. Činnost dle článku 3 bodu d) (Medializace): Z každé akce Glopolis zpracuje stručný článek, který nabídne tištěným a internetovým médiím k publikování. Glopolis zajistí zveřejnění těchto článků na webu Glopolis, Euroaktiv a potenciálně dalších místech.

4 V případě požadavku, RSJ zajistí účast pracovníka RSJ na sepsání článků do tisku. RSJ zajistí zveřejnění těchto článků na webu RSJ. Glopolis zajistí další medializaci ad hoc v návaznosti na aktuální události (summity EU, G20, diskuse v českých médiích apod.). Po dohodě účastníků Glopolis zajistí informovanost o akcích prostřednictvím inzerce v internetových, rozhlasových a televizních médiích (např. HN, ihned, Respekt, Euroaktiv, Aktuálně.cz, Rádio 1, Rádio Česko ).

5 5. PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU Aktivity / měsíce od zahájení projektu Výstup 1: Veřejné diskuse Veřejná diskuse 1.1 Veřejná diskuse 1.2 Výstup 2: Kulaté stoly s odborníky z různých oblastí a sektorů Kulatý stůl 2.1 Kulatý stůl 2.2 Kulatý stůl 2.3 Výstup 3: 5 diskusních sešitů Sešit 1 Sešit 2 Sešit 3 Sešit 4 Sešit 5 Výstup 4: mediální výstupy Články z diskusí / stolů Příprava uskutečnění

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK

PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ PODMÍNKY ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A PROPAGACE SIMULACÍ JEDNÁNÍ INSTITUCÍ EU PRO STUDENTY STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ PRA-9/2013 Obsah 1. Název

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Rámcová politika Ministerstva financí pro oblast finančního trhu

Rámcová politika Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Rámcová politika Ministerstva financí pro oblast finančního trhu I. Úvod Ministerstvo financí (dále jen Ministerstvo ) jako ústřední správní úřad pro finanční trh vytváří politiku pro finanční trh. Za

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice

Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice Březen 2008 Obsah: stránka I. Výchozí podmínky aktualizace Národního plánu

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

NORSKÉ FONDY 2009-2014

NORSKÉ FONDY 2009-2014 NORSKÉ FONDY 2009-2014 Pokyny Ministerstva zdravotnictví pro žadatele o grant z Norských fondů 2009 2014 v rámci otevřených výzev Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví OTEVŘENÉ VÝZVY Platný

Více

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování IV. Zpráva o postupu prací na systému finanční pomoci studentům v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, realizovaných od 8. 5. 2009 do 31. 3. 2010 1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky

Více

Aktualizace leden 2007

Aktualizace leden 2007 Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (SROP Opatření 5.2 TA RPS) 324 G02 Metodika komunikace realizace fondů EU v programovém období 2007 2013 (transparentnost, koordinace a řízení komunikace):

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 duben 2007 Obsah ÚVOD... 4 I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 5 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

MA21 PŘÍRUČKA PRO MAPOVÁNÍ KVALITY MÍSTNÍCH AGEND 21

MA21 PŘÍRUČKA PRO MAPOVÁNÍ KVALITY MÍSTNÍCH AGEND 21 PŘÍRUČKA PRO MAPOVÁNÍ KVALITY MÍSTNÍCH AGEND 21 Návod pro postup při sledování procesů místních Agend 21 podle oficiálních Kritérií MA21 v České republice Autorská spolupráce: Národní síť Zdravých měst

Více

Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014

Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014 Moravskoslezský kraj Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014 včetně komunikační strategie listopad 2012 OBSAH: 1. Úvod... 3 Zadání... 3 2. Vyhodnocení předchozích úkolů MA21

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM

MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM Modelový projekt je indikativní a má sloužit jako návod pro přípravu projektů dle metodického rámce. Jedná se o obsahový projekt v komunikačním okruhu Rozcestník pro evropské

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva II. verze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Propagace některých finančních služeb (PROP)

Propagace některých finančních služeb (PROP) Propagace některých finančních služeb (PROP) PROP 1: Obsah OBSAH: 1. Účel a povaha materiálu... 4 2. Působnost... 7 2.1. Osobní působnost... 7 2.2. Věcná působnost... 7 3. Zásady propagace... 10 4. Preventivní

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1. V Praze dne 30. srpna 2005. Vážený pane ministře,

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1. V Praze dne 30. srpna 2005. Vážený pane ministře, Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 V Praze dne 30. srpna 2005 Vážený pane ministře, v příloze zasílám odpovědi k otázkám z Konzultačního

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI POVODÍ ODRY. Zapojení zainteresovaných stran. Prováděcí dokument

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI POVODÍ ODRY. Zapojení zainteresovaných stran. Prováděcí dokument PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI POVODÍ ODRY Zapojení zainteresovaných stran Prováděcí dokument Pořizovatel: Zpracovatel: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava Pöyry Environment a.s., Botanická 834/56,

Více

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) Příloha č. 2 k č.j.: MSMT 7246/2015-2 KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) POSTUPY KAP Toto je metodický dokument, který poskytuje znalostní rámec pro subjekty zapojené do přípravy, řízení, monitoringu,

Více

ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru

ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru Jak lze anticipační a strategické dlouhodobé přístupy k řízení

Více