UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra eského jazyka a literatury LENKA VACKOVÁ III. ro ník - prezen ní studium Obor: eský jazyk a výchova ke zdraví se zam ením na vzd lávání Jazykové prost edky v asopisech pro dívky Bakalá ská práce Vedoucí práce: Mgr. Milo Ml och, Ph.D. OLOMOUC 2013

2 estné prohlá ení Prohla uji, e jsem práci vypracovala samostatn a pou ila jen uvedených pramen. V Olomouci dne Lenka Vacková

3 Pod kování Cht la bych pod kovat Mgr. Milo i Ml ochovi, Ph.D., za odborné vedení bakalá ské práce, za poskytování podn tných rad a nám t a za pomoc s výb rem odborné literatury.

4 OBSAH ÚVOD ASOPISY PRO DÍVKY asopisy pro mláde Vývoj dív ích asopis ve sv t Vývoj dív ích asopis v R Srovnání eských dív ích asopis s jejich prot j ky v USA JAZYK V ASOPISECH Jazyk v dív ích asopisech Témata a ánry Jazyk a styl JAZYK MLÁDE E GRAFICKÁ PODOBA ASOPIS ASOPIS BRAVO GIRL Charakteristika Bravo Girl P ehled rubrik Bravo Girl! ASOPIS TOP DÍVKA Charakteristika Top Dívky P ehled rubrik Top dívky GENDER A JAZYK TVO ENÍ NOVÝCH SLOV Odvozování Skládání Zkracování VÝRAZY P EJATÉ Z CIZÍCH JAZYK Výrazy p ejaté z angli tiny Výrazy p ejaté z n m iny Výrazy p ejaté z francouz tiny Výrazy p ejaté z ital tiny Výrazy p ejaté z ostatních jazyk P ENÁ ENÍ VÝZNAMU SLOV P irovnání Metafora Frazeologismy Metonymie ZÁV R SOUHRN SUMMARY LITERATURA... CHYBA! ZÁLO KA NENÍ DEFINOVÁNA.

5 ÚVOD tení asopis pat í k velmi oblíbeným a astým innostem mláde e. Periodika na tuto cílovou skupinu zam ená p sobí na své tená e zvolenými tématy lánk, a také jazykovými prost edky. asopisy pro mláde mají velký vliv nejen na chování a názory mladých lidí, ale také na jejich vyjad ování. iní tak svou slovní zásobou, pou íváním vulgarism, slov p ejatých z cizích jazyk, neologism a sociologism. Sna í se kopírovat celospole enský trend, p ejímají mnoho cizích slov p evá n z angli tiny. Pou ívají je i ve spojení s eskými slovy, ím vznikají nové slo ené výrazy. Vytvá í také mnoho nových pojmenování, asto p ená ením významu slova. Ve své práci se zam ím zejména na asopisy pro dívky, konkrétn na BravoGIRL! a Dívku. Rozd lím svou bakalá skou práci na ást teoretickou, kde se zam ím na popis asopis pro dívky, jejich historii, obecnou charakteristiku jazykových prost edk a p ehled rubrik. Cílem teoretické práce je podat o problematice asopis pro dívky, zejména s ohledem na jejich vývoj a sou asný stav v eské republice. Pozornost budu v novat obecné charakteristice jazykových prost edk, které se v t chto asopisech realizují. Vycházet budu z dostupné literatury týkající se této problematiky. V praktické ásti pak rozeberu jazykový materiál excerpovaný z asopis. Zam ím se na neologismy, tvo ení nových slov odvozováním, skládáním a zkracováním. Budu na jednotlivých p íkladech p edkládat zp soby, kterými se tvo í nová slova. Dal ím p edm tem mého zkoumání bude obohacování slovní zásoby p ejímáním slov z cizích jazyk, p evá n z angli tiny, zajímat m bude adaptace takovýchto výraz a jejich vyu ití v asopisech pro dívky. Publicistika má velký vliv na irokou ve ejnost a s tím souvisí i míra a zp sob p ejímání cizích slov do na í e i. Nebudu zde hodnotit, zda je p ejímání správné i nikoli. Budu se zabývat také p ená ením významu slov, nap íklad p irovnáním, metaforami, frazeologismy a metonymií

6 1. Časopisy pro dívky 1.1. asopisy pro mláde Vzhledem k obecnému úpadku schopnosti a v le íst knihy se p íle itostní tená i a tená ky obracejí k etb periodik, a to zejména asopis. Ty jsou schopny, hlavn u mlad ích tená, spoluutvá et realitu, v ní daný tená ije, ovliv ovat nejen jeho zp sob oblékání, mluvy, chování a jiné vn j kové projevy osobnosti, ale do ur ité obtí n prokazatelné míry i p emý lení. (Kadlecová, 2007) asopisy, které jsou psané pro mláde, se sna í p iblí it své cílové skupin, proto u ívají jazykové prost edky, které jsou pro tuto cílovou skupinu typické. Stává se, e i samotní auto i vymyslí a posléze v asopisech pou ívají neologismy, které se mezi mláde í p irozen í í. Mláde si kolikrát ani neuv domuje, jakou m rou asopisy ovliv ují jejich slovní zásobu. V sou asnosti existuje mnoho asopis, které mláde ráda te, sna í se p izp sobit sv tu, který je jim p edkládán jako ten správný. Masová média mají silnou moc p i formování eb í ku hodnot, utvá ení názor a socializaci jedince. Mláde si vybírá asopisy, které jsou jim nejbli í, odrá ejí zp sob jejich ivota, dávají jim, co pot ebují, tento vztah funguje na ur ité vzájemnosti. Auto i takovýchto asopis jsou nuceni sledovat pot eby, cíle a sny mladých lidí. Také se sna í p iblí it co nejvíc jejich jazyku. V kové hranice této cílové skupiny p itom nejsou pevn stanoveny, souhrnn je jmenujeme jako náctileté. Periodika obsahují lánky na r zná témata podle jednotlivých zam ení, n které se v nují celé skupin mladých lidí, jiné jsou v novány primárn dívkám, nebo naopak chlapc m. V t inou bohu el nedosahují valné kvality jak po obsahové tak po jazykové stránce, texty jsou nespisovné a asto se s drobnými obm nami opakují. Jednotlivé lánky se v nují film m, hudb, mód, kosmetice nebo slavným osobnostem, sou ástí jsou také r zné poradny, fotoromány, p íb hy, fotografie. Sna í se co nejvíce p iblí it mentalit mladých, a u tím, e se zabývají jejich problémy, nebo jazykem jakým jsou psané. Zrcadlí zkrátka jejich ivot a touhy. Dív í asopisy se asto prolínají s asopisy pro eny. Témata i komunika ní strategie enských a dív ích medií jsou velmi podobné

7 1.2. Vývoj dív ích asopis ve sv t Po první sv tové válce se za aly objevovat ve Velké Británii na pultech první asopisy pro dívky se jménem School Friend, který se v noval zejména studujícím dívkám z ni ích vrstev. Byl vydáván v letech 1919 a 1940, pozd ji se p ejmenoval na Schoolgirl. První americký asopis pro dívky Seventeen, který za al vycházet po druhé sv tové válce, vychází dodnes. Je pova ován za kolébku v ech dne ních podobných asopis. Nejv t í nár st nových asopis byl v druhé polovin 90.let. V sou asné dob se objevuje krom b né ti t né formy také forma elektronická na internetu. Postupem asu se za aly vyvíjet alternativní proudy klasických asopis, nap íklad v roce 1965 za ala vycházet periodika jménem Tiger Beat, zam ená p evá n na známé osobnosti. Dal í alternativou mezi asopisy je nap íklad Teen Voices ur ený pro dívky od 13 let, který se zam uje na otevírání mén populárních témat, týkajících se dívek a jejich ivota. Teen Voices má podtitul: Proto e jsi víc ne jen krásný obli ej. Pí e o osobních problémech dívek, multikultu e nebo nap íklad o zdraví. Je zvlá tní nejen svým zam ením, ale hlavn tím, e ho utvá ejí dívky samotné. Mají tak v t í mo nost zp tné vazby. Vychází i v elektronické podob, co je v dne ní dob, které vládne internet, ur it výhoda. V roce 1992 za al vycházet asopis New Moon Viros, primárn ur ený pro mlad í tená ky ve v ku 8-14 let. Zam oval se na sebe rozvoj. Dal ím podobným asopisem je Discovery Girl, který se dodnes nachází v eb í ku nejprodávan j ích amerických dív ích asopis na p edních p í kách. Do tohoto asopisu ob as p ispívají i samy tená ky, jejich fotografie nap íklad m eme najít na p edních stranách místo známých tvá í modelek i here ek. Zabývá se problematikou koly a jejího prost edí, sportu, politiky nebo nap íklad p átel. Blackgirl Magazine, vydávaný od roku 2002 mladou dívkou, se orientuje výhradn na etnické minority. Dal ím specifickým asopisem je SuperOnda, jeho tématy jsou politika, vzd lání a kariéra, na jeho vydávání spolupracuje více univerzit. Je seriózn j ím typem periodiky pro mláde, zam uje se hlavn na osmnáctileté úsp né mladé lidi. V posledních letech za ínají vycházet asopisy pro v ící dívky, nap íklad Beautiful Girl, který pomáhá najít dívkám jejich vnit ní krásu

8 1.3. Vývoj dív ích asopis v R První republika byla dobou expanze d tských a mláde nických asopis, z nich lze jmenovat nap íklad Srdí ko, v nakladatelství Rodina vydávaného Pun u, Malého tená e a Mladý sv t. Ve druhé polovin 30. let se do pop edí dostal melantri ský týdeník Mladý hlasatel, který upoutával pozornost dobrodru nými Batli kovými povídkami a p edev ím Rychlými ípy Jaroslava Foglara, vyu ívajícími komiksového postupu. Mláde i byly ur eny románové asopisy obsahující dobrodru né, asto westernov pojaté p íb hy, n kdy pejorativn ozna ované jako brakové. No tomto poli konkuroval melantri ský Rozruch lidoveckému Rodokasu. Dospívající mladí lidé byli nastávajícími voli i, a proto je politické strany cht ly k sob p itáhnout ji v tomto v ku. (Jirák a Kopplová, 2009) Na po átku 90.let za ali vycházet asopisy vylo en pro dívky i u nás. T mi prvními vla tovkami na eské scén byly roku 1990 trnáctideník a následn stejnojmenný m sí ník Holky, bacha! Ten v ak brzy zanikl, z ejm kv li absenci zázemí velkého zahrani ního vydavatelského domu. Jeho následovníci u v ak byli komer n úsp n j í. (Kadlecová, 2007) Soub n za al vznikat také asopis, který byl jak pro dívky, tak chlapce, a v noval se tématice moderní hudby, film a podobn. Jmenoval se Filip. Proto e v ak ani tento asopis nem l vydavatelské zázemí, brzy se p estal objevovat na na ich pultech. M sí ník Dívka, který byl p vodn p evzatý z n meckého asopisu Mädchen, za al vycházet roku 1991 pod ochranou výcarského vydavatelství Marquard. Roku 1995 se v ak rozd lil na Dívku a Top magazín pro dívky. Dívka se soust edila speciáln na eské dívky a zm nila svou strukturu, zatímco Top magazín, dnes prodávaný jako Top dívka, nesl dále p vodní rysy n mecké p edlohy. Dal ím dodnes známým asopisem je Bravo Girl, který m l oproti konkurenci ni í cenu. Byl prvn vydaný v roce Dal í asopis následoval a za átkem roku Byl jím m sí ník CosmoGIRL!, který p estavuje eského zástupce fenoménu Little sister. Je to také u nás jediný sou asný asopis, který na své obálce uvádí upozorn ní, e jeho tení nemusí být vhodné pro dívky mlad í 15 let (Kadlecová, 2007) astná t ináctka, asopis, který je p ekládán z pol tiny, se zam uje zejména na - 8 -

9 mlad í tená ky. V bec první periodika, která se zam ila na specifickou skupinu, a to na v ící dívky od 11 do 19 let, za al vycházet roku 2005 se jménem IN!- dív í sv t. Na sou asném trhu se nacházejí asopisy Dívka, Top dívka, Bravo Girl, CosmoGIRL, astná t ináctka, IN!- dív í sv t, z eho první ty i jsou srovnatelné, co se tý e témat, grafické podoby i jazykové slo ky. Poslední dva asopisy se odli ují. M eme sem za adit i asopisy, které jsou pro mláde obecn a to jsou Popcorn a Bravo. Dív í asopisy se ze skupiny ostatních takzvaných titul pro volný as vy le ují tématy, která zpracovávají, u ívaným jazykem, cílovou skupinou tená, p irozeným rodem a genderem potenciálních tená a jejich v kem. Mezi typické dív í asopisy nem eme s ur itostí za adit nap íklad trnáctideník Yellow nebo Joy, jeliko zde auto i tená kám vykají a vyskytují se v nich témata mate ství, va ení nebo domácností, která nejsou ur ena p ímo mladým dívkám. trnáctideník W.i.t.ch. také nem eme ozna it za b ný asopis pro dívky, je toti zam ený na témata arod jnictví Srovnání eských dív ích asopis s jejich prot j ky v USA Kadlecová (2007) ve své práci o dív ích asopisech zabývala také srovnáním eských asopis s asopisy v USA. Mezi nejvýrazn j í rozdíly podle ní pat í prostor, který periodika v nují reklamám, u nás je jí daleko mén. Dále také vzor m pro dívky v podob celebrit a dárk m pro tená ky, které se tam v bec nevyskytují. Dív í asopisy u nás a ve Spojených státech nejsou moc odli né. Podobají se ve volb tematiky. lánky o kráse, mód a jak si získat p íze opa ného pohlaví se objevují v ude. Velmi podobné v obou periodikách jsou nap íklad jazyk a ideologie, prostor v novaný vyjád ení tená ek, nap íklad dopisy od tená ek, rubriky, kde mohou zve ejnit své trapasy, vzpomínky apod. Americké asopisy na rozdíl od t ch eských asto vyu ívají takzvaného girl power (dív í síly), projevujícího se tak, e zvýraz ují jednotnost, nezávislost a sílu skupiny en. Na e periodika vidí a oslovují dívku jako jednotlivce a p edpokládají, e ije spí v prost edí, které je plné opa ného pohlaví. Základní ideologická pobídka na stranách asopis je ta ke koupi zbo í. V amerických plátcích je to je t patrn j í ne u nás, pom r stran s reklamou je - 9 -

10 p ibli n dvakrát takový ne u nás. Jediná tematika, která se v tomto porovnání li í, je problematika sexu. eské asopisy jsou v tomto hledisku velmi otev ené, nalezneme zde r zné poradny, lánky, kde mladé dívky popisují své erotické zá itky. Také zde nalezneme názory na r zné erotické praktiky i pom cky. V amerických asopisech se k této problematice v bec nevyjad ují, sex je tam tabuizovaný. Na fotografiích se neobjevují polonazí lidé, í líbající se páry, naopak v na ich asopisech je to zcela b ný jev, obzvlá t v rubrice Fotoromán. Dal ím rozdílem je, e v americkém asopise nenajdete pod obálkou ádný dárek, který by lákal ke koupi, uvnit v ak naleznete mnohem více sout í, které výhru dárk slibují. Na místo eských anglicism se v asopisech v Americe objevují slova p ejatá z francouz tiny, zvlá t v láncích spojených s módou. Francie je toti spojena s krásou en a módním pr myslem. Bohu el se stává, e autorky neumí francouzsky, tak e pí í slova v nezvyklých kontextech, leckdy s chybami. Ideologické p sobení amerických asopis je velmi podobné tomu u nás. P edkládají en, jak by m la správn vypadat, jak o sebe pe ovat a jak si zvý it sebev domí. 2. Jazyk v časopisech 2.1. Jazyk v dív ích asopisech V roce 1972 americká sociolingvistka Robin Lakoffová napsala studii o sociální roli a o tom, jak tuto roli spoluur uje p irozený jazyk. Z lánk postupn vznikla pr lomová monografie Language and the Womans Place. Její obsah lze zjednodu en shrnout takto: eny u ívají jiný jazyk ne mu i a tento jazyk nejen odrá í, ale i vytvá í a pak podporuje pod ízené postavení en ve spole nosti. Práv jazyk, jeho struktury a zp soby, jejích u ití jsou tím, co spoluur uje chod sv ta a ovliv uje realitu. To by si m li tená i efemérních tiskovin, jako jsou deníky a asopisy, v jejích prosp ch nyní zejména mladí lidé p estávají íst knihy, uv domit si v co nejran j ím v ku. Koncept mediální výchovy, je má být od kolního roku 2007/2008 povinn zavedena na oba stupn v ech eských základních kol, by m l nau it d ti a dospívající rozum t jazyku medií a prohlédnout jeho manipulativní strategie. ( Kadlecová, 2007)

11 Kdy dívky dosp jí do v ku let, v n m se nachází v t ina tená ek dív ích asopis, poprvé vidí své místo v sociální struktu e a sna í se usp t ve spole nosti, být zkrátka co nejatraktivn j í. Tomu dív í asopisy napomáhají a zejména tento ú el sledují. Problém je v tom, e p edkládají obraz ivota, který si mohou dovolit jen vy í vrstvy, nap íklad nabízí luxusní kosmetiku a oble ení. Dospívající dívky, které si toto nemohou dovolit, si pak mohou p ipadat mén cenné. Zárove se snahou o ovliv ování my lení dívek ovliv ují i jejich jazyk. Sna í se dívkám co nejvíce p iblí it tím, e pou ívají stejnou mluvu. Paní Kadlecová ve své knize zmi uje, e dle jejího názoru k obojímu zmín nému ovliv ování skute n dochází, a e je ve svých d sledcích kodlivé. Dív í asopisy prodávají tená kám nepravd podobné iluze, ale svým podmanivým jazykem je p esv d ují, e se sen stane skute ností. P eci jen je snaz í vypadat jako profesionálka ne stát se profesionálkou (Kadlecová, 2007) 2.2. Témata a ánry Mladí lidé se stále víc odvracejí od tení knih, co nahrává asopis m tím, e jsou p ehlceny obrazovou slo kou a neobsahují ádné del í texty, jsou daleko srozumiteln j í a mén náro nou volbou. asopisy spoluvytvá ejí realitu, v ní tená ky ijí. Mohou ovlivnit my lení, uva ování, vn j í projevy osobnosti a v neposlední ad jazyk. V dne ní publicistice se ánry asto p ekrývají a kombinují. V periodikách pro dívky se obecn objevují zejména krat í útvary ánru zprávy, recenze, návody, povídky nebo básn. Jako by snad redaktorky po ítaly s tím, e tená ky neudr í nad del ím textem pozornost. asopisy se upínají na soukromou sféru dívek, zabývají se jejich pocity a vztahy, zvlá tní pozornost kladou na p edstavu romantické lásky. Zvlá tním útvarem, který k asopis m pro dívky ji neodmysliteln pat í, je fotoromán. Vychází z klasického komiksu. Jeho ideologická vyzn ní, tematická nápl i lexikální a syntaktická výstavba zcela korespondují s náplní asopisu. Fotoromány se, stejn jako ostatní útvary v asopisech, sna í co nejvíce p iblí it jazyku mláde e, tak e obsahují vulgarismy, kolokvialismy, nespisovnost i módní výrazy, ale jen jako sou ást

12 p ímé e i postav. Tento útvar u ívá prost edky obecné e tiny a vyhýbá se terminologii a cizím slov m krom n kterých anglicism, v e tin dosud pln neadaptovaných, av ak pro mluvu dne ní mláde e typických. e postav a vyprav e je ve velké v t in stylov odli ena Jazyk a styl V echny asopisy jsou z hlediska teorie komunikace komplexními komunikáty. Dív í asopisy jsou díky po etnému publiku typickým produktem masové komunikace. tená ky mají více i mén pragmatickou kompetenci k dekódování, asopisy s nimi tak komunikují ve více kódech, a u prost ednictvím obrazové slo ky i textu. Jde o ve ejnou psanou komunikaci, která nepodléhá ádným striktním pravidl m. V textu jsou pou ívány otázky ke tená m a kontaktní fráze i p es to, e tená ky nemají schopnost okam it reagovat. Charakteristickým rysem asopis, které oslovují masové publikum, je tzv. syntetická personalizace. Autor se obrací k mase a p itom vytvá í dojem, e ka dého jedince v mase bere jako individuum. ( mejrková, 1996) Dívky se snadno konfrontují s navr enou tená skou pozicí. To, zda jí p ijmou, i odmítnou, zále í na ka dé z nich a sv d í to o ní samé. V t ina lidí je mimo okruh této cílové skupiny, tudí se p i tení neztoto uje s postoji a zájmy, a texty periodik nepadají na úrodnou p du. Ov em dospívající dívka se v t inou cítí oslovena, dokud neza ne nad textem kriticky uva ovat, zkrátka tlak, který vyvolává sugestivní jazyk, je pom rn vysoký. Na podobném principu fungují nap íklad reklamní texty. Uve me n kolik p íklad, velmi asté je oslovení (Milá tená ko, milá dívko.) Velmi asto je pou íváno zájmeno Ty a p ivlast ovací zájmeno Tv j. Zvy uje to p sobení textu. Auto i se tak sna í dívkám p iblí it, stylizovat se do role znalce, rádce a d v rníka. Test velmi asto bývá veden dialogem, obsahuje otázky, jako by ekal na odpov. Nej ast ji v sob skrývá nabídku zbo í a reklamu. Podbízivý tón periodik je patrný i z volby výraz, které se podle autor k obrazu syntetizované tená ky hodí. Jejich volba tak zna í nalad ní na jednu vlnu, a to na tená inu. Rozvíjí dojem spole né stylové i jazykové zku enosti autor periodik a tená ek. V t inou se auto i tv rci sna í vytvo it dojem, e vycházejí tená kám maximáln vst íc. Vyvolávají dojem, e jejich tu by, zájmy a pot eby jsou pro n velmi

13 d le ité. Simulují intimní vztah zalo ený na porozum ní. Jak u jsem v této práci zmínila, eny a mu i komunikují odli ným zp sobem. Pronese-li toté mu a ena, není to toté, a ekne-li se jedno slovo o mu i a pak o en, m e mít odli ný význam. e tina má sadu koncovek souvisejících s rodem, výrazy popisující tuté profesi u mu e a eny se v ak mohou li it. enský rod v oblasti pojmenování ivých bytostí v dy p íznakový feminima v oblasti pojmenování ozna ují bytosti enského rodu, mu ský rod je nep íznakový: maskulina mají jak funkci rodov specifickou, mu skou, tak rodov neutrální, generickou, kdy ozna ují lidské bytosti v bec. (Kadlecová, 2007) Redaktorky asopis pro dívky se sna í napodobit jazyk, kterým mluví, tím v ak zárove tento jazyk i ovliv ují. Chlapci z ejm tyto asopisy ne tou nejen kv li tématice, ale hlavn proto, e je pro n neakceptovatelný jazyk, kterým jsou psány. asopisy pro chlapce, které by m li podobnou strukturu jako ty pro dívky, v podstat neexistují, proto tou periodika ur ená ob ma pohlavím. Kdy se zam íme na spisovnost t chto asopis, jsou asto zejména v lexikální a morfologické rovin psány nespisovn, i spisovné ásti v ak vykazují známky hovorovosti. Velkou roli v asopisech pro dívky hrají anglicismy, navozují toti dojem ak nosti, vzd lanosti. U ivatel si tak zvy uje spole enskou presti ten, kdo je za lenil do slovní zásoby, nazna uje, e je moderní, a e jde s dobou, bez ohledu na to, jestli v bec umí anglický jazyk. Anglická slova taky velmi asto tvo í nebo jsou sou ástí názvu periodik. Auto i také anglicismy pou ívají v názvech rubrik, neohlí í se na to, e asto vznikají neestetická esko-anglická kompozita. P itom by eská pojmenování byla kolikrát mnohem srozumiteln j í. Dívky si asto neuv domují, e anglicismy zastírají pravou podstatu popisovaného jevu a dodávají lesk kosmopolitismu skute nost zcela banálním, málokterá tená ka odhalí v názvu rubriky schopgirl! primitivní pobídku nakupuj!, stejn tak náplní rubriky Beauty nebývá krása, jak by mohl napovídat doslovný p eklad, ale spí kosmetické p ípravky a údaje o jejich cen. (Kadlecová, 2007)

14 Nej ast ji se anglicismy vyu ívají ve spojení s kosmetikou, módou a muzikou. Pou ívány jsou v ak i v b né mluv, nap íklad výrazy mobil, super a fakt. 3. Jazyk mládeže Jazyk, kterým mluví mláde, se li í od jazyka dosp lých. Mladí se asto vyjad ují provokativn, nenucen, pou ívají slovní h í ky, metafory. Tato e je asto st edem zvý ené pozornosti a nenachází porozum ní u star í generace. Nikdo nebude pochybovat o tom, e mladí lidé mají odli n j í vztah k ivotu ne dosp lí. Tato odli nost se projevuje nap. v radikálnosti názor, v p ímo arosti p i jednání (mláde nazývá asto v ci pravými jmény, p ímo, nekonven n, bez frází), v intenzívn j ím pro ívání cit, v nespoutanosti temperamentu a fantazie apod., a to v e se výrazn odrá í i v jazyce mláde e. P ipome me jen ono asté odsuzování nebo ironizování ehokoli nevybíravými výrazy, ono nadm rné mno ství nejr zn j ích ozna ení i nadávek v e i d tí i mláde e. (Jirsová, Prouzová, Svozilová. Na e e ) Uve me n jaké p íklady, nadávky a záporná hodnocení: (ty) blbe, debile, nádhero, a ku. Tato ozna ení se v t inou pou ívají pro ob pohlaví. Nadávek specifických pro dívky je málo, jedná se nap íklad o slova ká a, kráva. Zvlá tním vulgarismem je výraz vole, které se z ásti pou ívá i jako výpl kový výraz. Výrazy ozna ení dívek mezi chlapci: kost, muchom rka, keble. P i výrazném kladném hodnocení se m eme setkat s ozna ením: vále, kali, kádr. Ozna ení a hodnocení r zných situací a d j, v t inou siln p ehnan : ródeo, senza, tutový. V souvislosti s pubertálním vývojem je u mláde e pozornost v t inou obrácena k vlastní osob, mladý lov k si pln ji uv domuje sám sebe, a toto sebeuv domování se týká i vlastního vyjad ování, vlastní mluvy. Nastupuje pak snaha po odli nosti od jiných, po vyniknutí, originalit v jazykových projevech. Srov. nap. ten je vorvanej jak pastou ka patn ost íhaný ; mektá si do kyblí ku, do batohu vykládá (si), ani ho n kdo poslouchá. (Ostatn toto úsilí po vyniknutí, po exkluzivit má podobný charakter nap. i v oblékání a v bec v celkovém chování mláde e.) Tyto snahy podporuje také skute nost, e mláde ije valnou ást dne v kolektivu, kde se jednotliví lenové

15 navzájem sna í upoutat na sebe pozornost za ka dou cenu, práv také co nejv t í vtipností (nera, není ti edesát; nebre, chleba bude; zav i kufr, kecá ti víko; má p knou mu li o dívce postavu, t lesnou schránku), bohatou jazykovou tvo ivostí a hravostí (díkes, d kan, já ti, ti, ; jasan, jaban; d san; výgro, vysvjégro, cvígro, ígro estné slovo podle tígro; nemít ani kouda kousek podle ouda [leckdy, jak vidíme, dochází k zna né deformaci výchozích výraz ], trhni si nohou, paj lem, protézou nebo ímkoli dal ím. (Jirsová, Prouzová, Svozilová, Na e e ) To, e se mláde vyjad uje velmi expresivn, nemá výrazný vliv na gramatickou stavbu. Z normy b né mluvy nevybo uje ani morfologie i syntax. Mláde p idává ze svého jen n kolik jev, nap íklad dosazovaní nepat i ných koncovek k n kterým slov m, nap. za dve mama. Mláde má aktivn j í, intenzivn j í a individuáln j í vztah k jazyku, zejména pro svou snahu o exkluzivnost a nekonven nost. Stylovým p íznakem této mluvy je silná expresivita ve vyjad ování. Spisovn se mláde vyjad uje v t inou pouze p i oficiálních promluvách, nap íklad ve kole, p i vyvolání, rozhovor s cizími dosp lými lidmi. Svou vlastní mluvou hovo í v t inou jen mezi sebou a v kolektivu. S rodi i a známými takto hovo í, pokud to dovolí. Na e mláde e p sobí více initel, jedním je nap íklad obranné stanovisko proti rodi m, vychovatel m. Mluva slou í také k vzbuzení pozornosti obdivu u okolí. Velkou m rou jazyk mláde e ovliv uje studentský slang, jeho zna nou ást tvo í p ezdívky, které si áci dávají mezi sebou. Nov j ím typem jsou p ezdívky pro u itele, tvo í je v t inou zkratka jména. Slangové výrazy se tvo í také pro ozna ení u ebních p edm t, nap íklad: matematika- má a, zem pis- zempl, n m ina- n mina; nebo pom cek: kru ítko- kr o. Jiné názvy souvisejí nap íklad s procesem vyu ování: stipendium- stýpko, propadnout- rupnout, u it se- rotit se, drtit se. Velký po et ozna ení mají známky: Jedni ka- bi, ajncka, dvojka- dvója, trojka- trója, troja, ty ka- týra, tvéra, oura, p tka- prda, morda. Neustále je ivé tvo ení podstatných jmen p íponou -ák pro ozna ení v cí, nap. slohák, techni ák; p edcházejí-li p ed touto p íponou souhlásky -t, -d, -n, oby ejn se m k í v -, -, -, nap íklad: reci ák, p epa ák, budouc ák. Zdá se, e

16 vyu ití p ípony -ák pro jména ozna ující osoby, je bylo d íve velmi asté, ustupuje pon kud do pozadí a je nahrazováno dosti pestrou sm sí jiných p ípon, jako nap. -as (ní as), -an (pasan), -ík ( oudík), -oun (hamoun), -ou (vazou ); na základ sebraného materiálu lze pak íci, e p ípona -ou nad jinými mírn p eva uje. (Hubá ek, Na e e ) Studentský slang je oproti ostatním velmi prom nlivý, m e se m nit i v pr b hu jedné generace. Hlavním d vodem je touha po jedine nosti uvnit kolektivu. V t ina výraz má mnoho synonym. Základní ozna ení jsou schopny se udr et ve slovníku mnoho let, nap íklad pro angli tinu- anglina, pro francouz tinu- fránina. 4. Grafická podoba časopisů Velký vliv na celkový dojem asopisu má grafická podoba, která se u periodik pro dívky zna n li í od ostatní psané publicistiky. D le itou roli hraje podoba titulní strany, ta má toti jediný cíl, a to p ilákat p ípadné tená ky a motivovat ke koupi asopisu. V dne ním konkuren ním prost edí je to primární cíl vydavatel. Titulní stránka by m la ka dého zaujmout, vyu ívají se k tomu výrazné fotografie, v t inou známé osobnosti, barevné a lákavé titulky. ím výrazn j í a poutav j í, tím lépe, v t inou se vyu ívá hned n kolik barev najednou, nap íklad kombinace r ová-fialová-modrá a mnoho dal ích. Název periodiky má sv j ustálený styl písma a místo v dy na vrchní ásti strany. D le itý je také text, který nás odkazuje na obsah asopisu, upoutávka na hlavní lánek je poka dé z jiné rubriky, sna í se tak docílit pestrosti. Hlavní upoutávka je odli ena od ostatních tu ným výrazným písmem, ale barevn ladí s celkem. Objevují se zde také zmen ené náhledy plakát, které jsou uvnit ka dého ísla, co má také nalákat p ípadného kupce. Obsah je nepostradatelná sou ást ka dého asopisu, usnad uje p ehled a orientaci v textu. V t inou je tvo ený názvem, krátkým popisem lánku a strany, na které jej nalezneme. Stejn jako titulní strana je i obsah barevný a pestrý, p ekypuje mnoha fotografiemi, vztahujícími se k jednotlivým lánk m. Úprava jednotlivých stránek je ovlivn na charakterem lánku. Ve v t in jsou

17 dopln ny fotografiemi a obrázky. V n kterých rubrikách jsou strany neuspo ádané a chaotické. U lánk zabývajících se módou a kosmetikou nalezneme v t inou fotografie jednotlivých produkt nijak nezakotveny a r zn naklon ny. Celým asopisem se prolíná mnoho barev a r zných titulk, n kdy vepsaných do barevných tverc, hv zd apod. astým prvkem je zvýrazn ní pointy, která je v t inou graficky odli ená, napsána jiným nebo v t ím písmem a barevn zvýrazn ná. Grafika se u ka dé periodiky li í, ov em základní prvky jsou si podobné. 5. Časopis Bravo Girl 5.1. Charakteristika Bravo Girl Tato periodika je trnáctideník, který vychází ve tvrtek. Vznikla jako roz í ení asopisu Bravo, který je ur ený pro ob pohlaví. éfredaktorkou je Mirka Srdínková a je ur en pro cílovou skupinu dívek let. První íslo vy lo 27. února 1996 za cenu 18,90 K. P vodn vycházelo m sí n, pozd ji se z Bravo Girl stal trnáctideník. asopis si ponechal n které rubriky, které m l u p edlohový asopis Bravo, nap íklad zprávy o filmových a hudebních novinkách. N které pro ly úpravou pro dív í publikum. Fotoromány a poradny jsou zam ené více na lásku a na vztahy k opa nému pohlaví. Redakce v ak p idala i rubriky zam ené typicky pro dívky, nap íklad r zné testy, poradny módních hit, kade nické tipy, kosmetické triky. éfredaktorka Mirka Srdínková se vyjad uje ke zm nám v historii periodiky: Ke zm nám docházelo v t inou na základ pr zkum mezi tená kami, které zm ny samy iniciovaly a také po definitivní stabilizaci cílové v kové skupiny tená ek. Nejv t ích obsahových a grafických zm n asopis zaznamenal v letech , kdy redakce za ala pracovat s grafickým programem InDesign, který p inesl irokou adu progresivních mo ností. (Srdínková, 2008) 5.2. P ehled rubrik Bravo Girl! První stránku v ka dém ísle zaujímá obsah periodiky, který zprost edkovává tená ce v rychlosti náhled na to, co jí v asopise eká. Má rozsah jedné strany velikosti

18 A4 a je rozd len na obrazovou a textovou ást, odkazující na jednotlivé lánky. Textová ást se skládá v t inou z krátké v ty bulvárního podtextu. Nap íklad: Pro tolik tajili svou lásku? U u obsahu si m eme v imnout specifického jazyka dív ích asopis, který nás potom doprovází po celé jeho tení. Rubrika Móda je specifická pro asopisy pro dívky. Dle mého názoru je pro normální pr m rné holky celkem nad jejich mo nosti oblékat se podle t chto vzor, ale tyto lánky jsou i tak velmi oblíbené. Tato rubrika obsahuje informace o módních trendech, je dopln na velkým mno stvím obrázk a fotografií, obsahov zaujímá asi t i strany o velikosti A4. Pod ka dým modelem je dopln na cena módního kousku a výrobce. V t inou se tyto stránky zam ují na ur itou událost, na kterou je vhodné, aby se tená ka takto oblékla, nap íklad silvestrovský ve írek, Valentýn atd. V t chto láncích asto redaktorky dívky oslovují, nap íklad Trápí se ze své pln j í postavy a neví jak z nedostatku ud lat své p ednosti? Proto e jsou v této rubrice v t inou jen popsané ur ité kusy oble ení, nebo rady, který model zvolit, jazyk kterým, je psaná, je celkem spisovný. Dále na stranách t chto asopis potkáme rubriku s názvem Kluci. Redakto i se zde v t inou ptají jedinc mu ského pohlaví na ur ité otázky týkající se konkrétních témat. Rozsah této rubriky se r zní, ale obvykle je to jedna a t i strany. Odpov di dotazovaných jsou psané formou p ímé e i, s tím také souvisí jazyk, jedná se o obecnou e tinu, je tak tená kám velmi blízký. Dal í rubrika se nazývá Beauty, její rozsah jsou v t inou dv strany. V této ásti periodika nalezneme návrhy lí ení, r zné kosmetické p ípravky, módní dopl ky, ilustra ní fotografie s popisky cen produkt a jejich výrobc. Ji u názvu se setkáváme s anglickým názvem, kdy eské slovo krása je nahrazeno beauty. Podobn jako u rubriky móda se zde v t inou setkáváme jen s popisem obrazové ásti, tak e je a na drobné výjimky psána spisovným jazykem. Star style, tato rubrika navrhuje dívkám, jak se oblékat dle konkrétních celebrit. Obsahuje v dy fotografii dané osobnosti a jednotlivé kusy oble ení, podobné, ale dosa itelné dívkám v místních pom rech. Název rubriky je op t anglicky, v p ekladu znamená hv zdný styl

19 Rubrika Girls má rozsah dv strany. R znými ánry a formami zpracovává dív í témata. Nap íklad kamarádství, jak dostat kluka, mýty o holkách. Je psaná jazykem blízkým tená kám daného v ku, u ívá mnoho nespisovných výraz a anglicism. Nap íklad: Od outsidera ke COOL girl! Velmi asto je zde mnoho otázek, které o ivují text. Boy zóna, rubrika, která nás zavede do sv ta opa ného pohlaví. Obsahuje r zné rozhovory, zpov di a rady. Fotoromán, rozsahov nejv t í rubrika, pr m rn zaujímá est stran. Je to v podstat komiks, který se zabývá v t inou milostným p íb hem mladých lidí. V ka dém ísle je jiný d j. Fotoromán je velikým lákadlem asopis, dívkám je zde jednoduchým a díky velkému mno ství fotek nenásilným zp sobem p edkládán p íb h. Je to rubrika, která i p es v t í rozsah láká k p e tení a nep sobí slo it. Má velmi specifický jazyk, objevují se zde vulgarismy, kolokvialismy, anglicismy, jde v ak v dy o p ímou e n které z postav, vepsaných do takzvaných bublin. Velmi odli ný jazyk má vyprav, který nás provází d jem zcela spisovnou e tinou. Dal í rubrikou je Love, v t inou zaujímá jednu a dv strany. tená ky tu najdou tipy pro vztahy, rady týkající se intimních zále itostí, nap íklad kola líbání. Místo eského slova Láska je v názvu pou ité anglické Love. V celém textu je pou íváno mnoho anglicism a nespisovných výraz, nap íklad: Nakonec se ti ale ten doty ný nabourá do tvého love softwaru a ty si uv domí, e si se zamilovala. Intim je rubrika odpovídající na dotazy tená ek, týkajících se, jak napovídá název, intimních zále itostí. Dívky se zde mohou ptát na lásku, mazlení nebo sex. Obvyklý rozsah je jedna strana. Otázky jsou pokládány p ímo tená kami, s tím souvisí i jazyk, jím jsou psané. Odpovídá v dy odborník, tak e odpov di jsou psané, a na výjimky, kdy se sna í dívkám p iblí it, spisovnou e tinou. Dal í rubrika nabízí testy, v t inou týkající se vztah s opa ným pohlavím, krásou, city. V ka dém ísle se objevují dva r zné testy. Dívka si ho m e sama okam it vyhodnotit a pou it se z výsledku. Existuje více forem, bu obsahuje otázku a jsou u ní uvedené r zné odpov di, nebo je graficky zpracován do r zných polí ek s ipkami, p i em dále postupujeme dle ipky s popisem ano, i ne, pop ípad mo ná

20 Testy nemají moc velkou úrove, o pravdivosti výsledk nemluv. Dal í rubrika má název Action, její obvyklý rozsah jsou dv strany. Dotýká se velmi r znorodých témat, nap íklad rad týkajících se druhého pohlaví, r zných zajímavostí, kvíz, tip, lidských p íb h. Jazyk v této rubrice se nedá jasn ur it, témata jsou p íli rozmanitá. Název rubriky je op t p ejatý z anglického jazyka, v p ekladu znamená akce. Rubrika Star zprost edkovává rozhovor s v t inou zahrani ní celebritou, nebo podává sv dectví o jejím intimním ivot. N kdy je dopln na o plakát dané hv zdy. Sd luje oblíbené innosti a p edm ty p i azené k osobnosti z filmové, hudební i jiné oblasti. Jazyk je velmi r znorodý, zále í na form lánku. Body, rubrika zabývající se p knou postavou tená ek, radí se správnou stravou, r znými dietami, cviky ke zpevn ní ur itých t lesných partií, nebo tipy na kosmetické p ípravky. Obvyklý rozsah je jedna a dv strany. Rubrika zabývající se trapasy tená ek nese jméno Crazy. Její rozsah je jedna strana, p íle itostn obsahuje n jaký trapný p íb h celebrity. Je psaná p ímo dívkami, jazyk tak nemá v t inou valnou úrove Bravo Girl obsahuje také v ka dém ísle k í ovku spojenou se sout í, její rozsah je jedna strana. Film, rubrika doporu ující tená kám nové snímky v kinech nebo na DVD. Dal í rubrikou je Star & music, p iná í informace ze ivota celebrit, paparazzi snímky, nebo informace o nových deskách. Horoskop, o rozsahu dvou stran, informuje dívky, co je v dal ích trnácti dnech eká a nemine. Je psaný obecnou e tinou ve snaze v t ího p iblí ení k cílov skupin tená. Rubrika Gir s obsahuje seznamku, r zné vzkazy, zajímavosti, bazar, nebo informace od tená ek. V t inou jde o p ímou e. Název rubriky je z angli tiny v p ekladu znamená holky

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty (dotazníkový pr zkum) Zuzana Pustinová Dne ní doba nabízí mnohé mo nosti, jak komunikovat, ani by se ú astníci hovoru nacházeli na

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu Marketing Modul 3 Zásady marketingu Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Účelové komunikace jsou důležitou a rozsáhlou částí sítě pozemních komunikací v České republice. Na rozdíl od ostatních kategorií

Více

Kreativní malování. s dětmi. Dana Cejpková

Kreativní malování. s dětmi. Dana Cejpková Kreativní malování s dětmi Dana Cejpková Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D

Více

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu hlásky (písmene) i slova,

Více

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí:

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Dítě a jeho tělo - stimulace a podpora růstu a neurosvalového vývoje dítěte - podpora jeho fyzické pohody, zlepšení tělesné zdatnosti, pohybové

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk )

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) 7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna Zpráva Mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století zpracovaná v roce 1993 reflektovala změny globální společnosti

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.19/2016 Začal nový školní rok 2015/2016 Letní prázdniny uběhly jako voda a začal další školní rok. Tentokrát ve znamení

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Český Krumlov 2010 Miroslav Valha UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

Více

Marketing. Modul 5 Marketingový plán

Marketing. Modul 5 Marketingový plán Marketing Modul 5 Marketingový plán Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 Ratibořická

Více

Zásady pro vypracování disertační práce Fakulty strojní VŠB-TUO

Zásady pro vypracování disertační práce Fakulty strojní VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 1. 4. 2014 Fakulty strojní VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6 Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního

Více

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu 5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Cílem výuky Konverzace v anglickém jazyce je rozvíjet u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa a k užívání jazyka

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

PLETENÍ KOŠÍKŮ 2. z papírových pramenů

PLETENÍ KOŠÍKŮ 2. z papírových pramenů PLETENÍ KOŠÍKŮ 2 z papírových pramenů MONIKA KRÁLIKOVÁ pletení KOŠÍKŮ 2 z papírových pramenů monika králiková Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY POJEM A KATEGORIZACE

PRÁVNICKÉ OSOBY POJEM A KATEGORIZACE JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. PRÁVNICKÉ OSOBY POJEM A KATEGORIZACE I. K POJMU PRÁVNICKÁ OSOBA O pojmovém vymezení právnických osob jako subjektů právních vztahů se odedávna vedou diskuse, avšak žádná

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Zdravotní nauka 2. díl

Zdravotní nauka 2. díl Iva Nováková Učebnice pro obor sociální činnost stavba lidského těla Zdravotní nauka 1. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3708-9 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22,

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985.

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985. VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu dle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), Směrnice MŠMT,

Více

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Z důvodu ulehčení, snazší orientace, poskytnutí jednoznačných a široce komunikovatelných pravidel v otázkách mateřství

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu TYMYJÁN Školní vzdělávací program Základní školy Velké Losiny ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Český jazyk a literatura

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Obor: Provoz a ekonomika Statistické aspekty terénních průzkumů Vedoucí diplomové práce: Ing. Pavla Hošková Vypracoval: Martin Šimek 2003

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-3/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

Pokyny pro dodržování soutěžního práva

Pokyny pro dodržování soutěžního práva Translation by courtesy of Pokyny pro dodržování soutěžního práva Naše obchodní asociace sdružuje dodavatele a další strany, které se podílejí na činnosti evropského zdravotnického sektoru, aby diskutovali

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

Kdy (ne)testovat web oční kamerou

Kdy (ne)testovat web oční kamerou Kdy (ne)testovat web oční kamerou VYDÁNO DNE: 8. 6. 2010 Propracované moderní technické zařízení a úžasně vypadající výstupy to jsou, dle mého názoru, dva nejčastější důvody, proč se firmy rozhodnou do

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - ve znění dodatku č.30., platného od 1.9.2011 (7.r.) a ve znění změn, platných od 1.9.2013 (9.r.). Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5. ROČNÍKOVÁ PRÁCE Teoretické řešení střech

Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5. ROČNÍKOVÁ PRÁCE Teoretické řešení střech Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Teoretické řešení střech Vypracoval: Michal Drašnar Třída: 8.M Školní rok: 2015/2016 Seminář: Deskriptivní geometrie Prohlašuji, že

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

PR O D L U O V Á N Í V L A S T E P E L N O U

PR O D L U O V Á N Í V L A S T E P E L N O U - 1 - M ETODICK Ý LIST Obor: P edm t: Ro ník: Tematický celek: Téma: Rozsah: 69-51-H/01 Kade ník Odborný výcvik Druhý TC Vlásenká ství PR O D L U O V Á N Í V L A S T E P E L N O U M E T O D O U K E R A

Více

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Předpoklady: 0, 06 Pedagogická poznámka: Řešení slovních úloh představuje pro značnou část studentů nejobtížnější část matematiky Důvod je jednoduchý Po celou

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Zapamatujte si: Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti.

Zapamatujte si: Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti. ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI je magnetická síla působící v celém Vesmíru.Všechno kolem nás je ZP ovlivněno. Je to podstata všech projevů, které vidíme. Vrána k vráně sedá, rovného si hledá a smolné dny jsou důkazem

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků prosinec 2015

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků prosinec 2015 pm0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 0 0 E-mail: cvvm@soc.cas.cz Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků prosinec 0 Větší část

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Od 3. do 5. února 2012 se v Brně uskutečnilo Mistrovství ČR juniorů, na kterém nechyběla výprava Juniorské školy squashe. Níže si můžete přečíst,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

Principy soužití menšiny s většinovou společností

Principy soužití menšiny s většinovou společností Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-02 Principy soužití menšiny s většinovou společností Autor: Mgr. Petra Lušňáková Šluknov 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek

Více

NUR - Interaktivní panel, D1

NUR - Interaktivní panel, D1 NUR - Interaktivní panel, D1 Petr Fišer, Roman Kubů, Jiří Slivárich {fiserp10, kuburoma, slivajir}@fel.cvut.cz Obsah Úvod... 3 Interaktivní panel... 3 Předpokládané využití...3 Cílové skupiny... 3 Upoutání

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Ukázka analýzy zpravodajství Českého rozhlasu za období 03.10.14-09.10.14

Ukázka analýzy zpravodajství Českého rozhlasu za období 03.10.14-09.10.14 Ukázka analýzy zpravodajství Českého rozhlasu za období 03.10.14-09.10.14 Obsah 1 Zdrojová data a metodika... 2 2 Kontext sledovaného období... 3 3 Zastoupení reprezentantů české politiky... 4 4 Zastoupení

Více

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná Organismy Všechny živé tvory dohromady nazýváme živé organismy (zkráceně "organismy") Živé organismy můžeme roztřídit na čtyři hlavní skupiny: Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí,

Více

2 ANGLICKÝ JAZYK. 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

2 ANGLICKÝ JAZYK. 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2 ANGLICKÝ JAZYK 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk rozpracovává vzdělávací obsahu oboru Cizí jazyk z RVP ZV. Na prvním stupni základní školy žáci

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa Cíle, realizace, těžiště, výsledky, organizační aspekty a financování (přehled dosavadního rozpočtu) projektu. Co konkrétně v projektu děláte a jak pracujete. Cíle: Zlepšení kvality života lidí s duševním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055. Nástrahy virtuální reality (pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055. Nástrahy virtuální reality (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-6-03 Předmět: Informatika Cílová skupina: 6. třída Autor: Jana Čejková Časová dotace: 1 vyučovací

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Středisko volného času Mozaika Polička, Nám.B.Martinů 85, 572 01 Polička tel.: 461 725 352, mobil: 736 752 624, e-mail: svecova@mozaika-policka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Zdeňka Švecová ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Mateřská škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ I. Vyhlašovatel výběrového řízení Vyhlašovatelem výběrového řízení je společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, DIČ CZ25702556, zapsaná

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1013/08-01 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské nám. 14 Adresa:

Více

TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí bakalářské práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Research Methods and Project Projekt ročníkové práce Student: Magda

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

- znalost zákazníka (propojeno s jinými obory sociologie, psychologie)

- znalost zákazníka (propojeno s jinými obory sociologie, psychologie) Otázka: Marketingový plán a reklama Předmět: Ekonomie Přidal(a): stepa-eko MARKETING = nauka o trhu - základem marketingu je poznání trhu a práce s ním - provádí se zde činnosti označované jako průzkum

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů

Nabídka vzdělávacích seminářů Nabídka vzdělávacích seminářů Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu vzdelavani@amalthea.cz. Seznam vzdělávacích

Více

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Č.j.:MŠ 103 /2015 Účinnost od: 1.9.2015, projednáno na poradě dne 27.8.2015 Spisový znak:1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7019/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Polášková Ivana Materiál pro mimořádné zasedání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia Charakteristika vyučovacího předmětu 1/ Obsahové vymezení: Předmět Český jazyk a literatura realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

Těhotenský test pro zrakově postižené Tereza Hyková

Těhotenský test pro zrakově postižené Tereza Hyková Těhotenský test pro zrakově postižené Tereza Hyková hykovter@fel.cvut.cz Zadání Cílem projektu je nalézt řešení, které by umožnilo nevidomým dívkám a ženám interpretovat výsledek těhotenského testu v soukromí

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT. CS Jednotná v rozmanitosti CS 6. 2. 2013. o situaci nezletilých osob bez doprovodu v Evropské unii. Zpravodajka: Nathalie Griesbeck

PRACOVNÍ DOKUMENT. CS Jednotná v rozmanitosti CS 6. 2. 2013. o situaci nezletilých osob bez doprovodu v Evropské unii. Zpravodajka: Nathalie Griesbeck EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 6. 2. 2013 PRACOVNÍ DOKUMENT o situaci nezletilých osob bez doprovodu v Evropské unii Výbor pro občanské svobody, spravedlnost

Více