EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ"

Transkript

1 EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. Eroze půdy Lze členit podle různých parametrů příčina, mechanismus, Důležité je členění vodní eroze podle rychlosti. NORMÁLNÍ x ZRYCHLENÁ eroze je jevem normálním, nelze se jí zcela vyvarovat. Snahou je eliminovat erozi ZRYCHLENOU EROZE vodní x větrná obě jsou normálním geologickým jevem Obě při normální míře formují krajinu Obě jsou ve zrychlené podobě škodlivé Obě jsou ve zrychlené podobě vyvolány nevhodným využitím krajiny

2 Intenzita vodní eroze možno popsat univerzální rovnicí ztráty půdy USLE = Wischmeier a Smith G = R * K * L * S * C * P kde: G průměrná roční ztráta půdy (t/ha.rok) R faktor erozní účinnost deště K faktor erodovatelnosti půdy L faktor délky svahu S faktor sklonu svahu C faktor ochranného účinku vegetace P faktor ochranného účinku použité technologie a technických opatření Čím je vodní eroze způsobena co ji vyvolává a akceleruje??? Faktor R erozní účinnost deště Srážky mají 10 x vyšší erozní účinek než soustředěný a 100 x vyšší erozní účinek než plošný povrchový odtok Srážky uvolní půdní částice, které jsou následně odnášeny Nejúčinnější jsou přívalové srážky (krátká doba trvání, vysoká intenzita, malá plocha = letní bouřka) Změny v rozložení srážek změny klimatu stejný dlouhodobý úhrn, ale změny v rozložení = menší počet epizod = účinnější

3 Faktor K erodovatelnosti půdy Nejodolnější vůči erozi jsou půdy strukturní agregáty, vysoká infiltrace Ztráta organických látek ztráta struktury Těžší mechanizace vyšší kompakce, poškození struktury Faktor L délky svahu Kritická délka svahu bod, kde se plošný povrchový odtok mění v soustředěný, kde se eroze plošná mění ve vyšší formy prudce roste ztráta půdy Příliš velké pozemky z důvodu požadavku na intenzivní mechanizaci a vyšší efektivitu Farmáři hospodaří na pronajatém, neinvestují V Evropě jedna z nejvyšších fragmentací vlastnických a nejnižších fragmentací uživatelských (průměrná parcela vlastnická 1 ha x uživatelská 10 ha) Trh s půdou se nehýbe půda je příliš levná Faktor S sklonu svahu Sklon svahu je nejvýraznějším faktorem ovlivňujícím erozi, ostatní faktory mohou jeho vliv zeslabit, nikoliv ale eliminovat Úprava sklonu = terasy, historické meze ve větší míře nereálné Ovlivnit ostatní faktory nebo pozemek nevyužívat

4 Faktor C - ochranného účinku vegetace Vliv vegetace je významný Nebezpečné širokořádkové plodiny Díky dotacím na energetické plodiny dnes vyšší osevní plochy kukuřice než v roce 1989 Pro řadu plodin neumíme spočítat hodnotu faktoru C = míru ochrany Kombinace ochranného vlivu a růstu během vegetačního období Spolupráce s VÚMOP v.v.i. aktualizace katalogu hodnot C Faktor P ochranného účinku použité technologie a technických opatření Technická opatření zásadní vliv, způsoby technologie, moderní způsoby obhospodařování Velmi těžko lze kvantifikovat Půdu je třeba chránit EROZE spolu s : Hutněním (kompakcí) (příliščastý pojezd příliš těžkých mechanismů) Snižováním obsahu organických látek (málo statkových hnojiv) Zastavováním je považována za hlavní degradační činitel

5 Základní pravidla PEO:... je snazší a levnější problémům předcházet nežřešit jejich následky... (zabránit vzniku povrchového odtoku, erozních a transportních procesů a nikoliv zachycovat a těžit sediment) základní zásady PEO: 1. trvalá ochrana půdního povrchu před přímým účinkem dešťových kapek trvalý travní porost nastýlka (mulč) vhodné plodiny a jejich souslednost 2. zamezení soustřeďování plošného povrchového odtoku nepřekročení přípustné délky svahu 3. zajištění míst přirozeného soustřeďování povrchového odtoku zatravněné údolnice, svodné příkopy a průlehy Vždy při dodržení efektivity a atraktivity nebo alespoň přijatelnosti pro uživatele pozemku na základě USLE = (popis erozních procesů) R srážky????? reálně ovlivňovat lze: K půda dlouhodobě (zvyšování podílu organické složky, nepoškozování struktury) L délka svahu přerušení, příkop, cesta, mez,... S sklon svahu urovnávky, terasy G = R * K * L * S * C * P C vegetace změny osevního postupu, zatravnění, zalesnění,... P technická opatření agrotechnika, použitá mechanizace, postupy,...

6 opatření proti vodní erozi: 1. ORGANIZAČNÍ 2. AGROTECHNICKÁ A VEGETAČNÍ 3. TECHNICKÁ ORGANIZAČNÍ Změna velikosti a tvaru pozemku Obdélník 1:2 až 1:3 ve směru vrstevnic Velikost min. 5 ha, není třeba víc než cca 30 ha Realizace jen stěží bez KPÚ AGROTECHNICKÁ A VEGETAČNÍ Změna plodin a použité technologie Změny v osevních postupech Změny v technologiích odklon od orebných technologií ke kypření a přímému setí (Urychluje mineralizaci živin, poškozuje strukturu půdy) Aditiva do půdy (komposty, kaly, ) s cílem zlepšit její vlastnosti Výrazně závislé na státní a dotační politice podpora energetických plodin významně kontraproduktivní; vazby na živočišnou výrobu,

7 Půdoochranné obdělávání menší počet pojezdů, lehčí mechanizace, vyšší podíl organických látek v půdě. Půda má lepší strukturu, vyšší hydraulickou vodivost, lépe odolává erozi. TECHNICKÁ Technická opatření tam, kde: situaci nelze řešit měkčími prostředky x tam kde je třeba zajistit definovanou míru ochrany nechrání před vznikem eroze a odtoku, ale před jeho extrémním rozvojem = zachytit a odvést Příkop x Průleh nejjednodušší nutno někam zaústit Protierozní cesta vždy v kombinaci s příkopem nebo průlehem Mez kombinace hrázky a průlehu nebo příkopu Terasa velmi drahé - výjimečně Nádrž náročné, výjimečně Stavební objekty projekt, investice, kolaudace, dimenzování = návrh na epizodu!!!!

8 Příkop a mez má v kombinaci s vegetací krajinotvorný efekt Terasy klasické s vinohradem dnes výjimka zemní terasy k pěstování obilí (Kutnohorsko) OPTIMÁLNÍ POSTUP OCHRANY od měkčích opatření k tvrdším technickým opatření kombinovat, sledovat i tvorbu krajiny diverzitu technická opatření vždy dimenzovat na návrhovou epizodu (metody, data) měkčí opatření postačují na průměrné roční hodnoty vždy zachytit splaveniny před vstupem do hydrografické sítě

9 SHRNUTÍ Vodní eroze má mimořádný přímý i nepřímý vliv na složky ŽP i krajinu Erozi nelze zcela eliminovat, nicméně je třeba se jí bránit Protierozní opatření zpravidla mají současně i krajinotvorný efekt Protierozní ochrana nemůže stát izolovaně opatření a jejich dopad jsou provázány na zemědělství, ekonomiku, sociální sféru a mají zásadní dopad na charakter krajiny Existuje řada nových postupů a technologií, které mohou být využity obecně zvýšit obsah organické složky v půdě, snížit počet pojezdů Podstatný je jasný a dlouhodoběčitelný postoj státu a jeho politiky (dotace, vazby mezi rezorty a odvětvími v zemědělství, ) Děkuji za pozornost a přeji hezký den

III. STRATEGIE OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ V ČR (NÁVRH)

III. STRATEGIE OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ V ČR (NÁVRH) III. STRATEGIE OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ V ČR (NÁVRH) Ing. Ivan Novotný a kolektiv Praha 2013 Ing. Ivan Novotný a kolektiv: Ing. Jan Vopravil, Ph.D., VÚMOP, v.v.i. Ing. Hana Kristenová, VÚMOP, v.v.i. Mgr.

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Ochrana půdy v praxi (CZ) Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. PŮDA neobnovitelný přírodní zdroj plní mnoho funkcí nezbytných pro lidskou činnost a pro přežití ekosystémů

Více

Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině

Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině Autoři: Ing. Jan Vopravil, Ph.D. 1 Ing. Tomáš Khel 1 Ing. Taťána Vrabcová, MSc. 1 Bc. Lucie Havelková

Více

Nabídka mapových a datových produktů Ohroženost vodní erozí

Nabídka mapových a datových produktů Ohroženost vodní erozí , e-mail: info@sowac-gis.cz www.vumop.cz Nabídka mapových a datových produktů Ohroženost vodní erozí OBSAH: Úvod... 3 Erodovatelnost půdy vyjádřená K faktorem... 4 Faktor ochranného vlivu vegetace zemědělská

Více

PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universální rovnice ztráty půdy USLE principy výpočtu) RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná

PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universální rovnice ztráty půdy USLE principy výpočtu) RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná 6. přednáška PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universální rovnice ztráty půdy USLE principy výpočtu) modifikace: RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná proč predikce??? abych mohl pochopit proces a navrhnout

Více

Negativní vlivy zhutnění půd a soustava opatření k jejich odstranění

Negativní vlivy zhutnění půd a soustava opatření k jejich odstranění Miloslav Javůrek, Milan Vach Negativní vlivy zhutnění půd a soustava opatření k jejich odstranění METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2008 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

AGRITECH SCIENCE, 12` Key words: erosion, technical erosion control measures, land consolidation, GIS

AGRITECH SCIENCE, 12` Key words: erosion, technical erosion control measures, land consolidation, GIS INVENTARIZACE TECHNICKÝCH PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ V RÁMCI KPÚ A JEJÍCH ÚČINNOST NA DLOUHODOBOU ZTRÁTU PŮDY VODNÍ EROZÍ INVENTORY OF TECHNICAL EROSION CONTROL MEASURES IN THE CLM AND ITS EFFICACY ON LONG-TERM

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 Výtah pro MAS Bohumínsko Str.66 5 POPIS STRATEGIE PRV, jako jeden z nástrojů Společné zemědělské politiky, musí korespondovat

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY

ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY ÚVODNÍ STUDIE: ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY Účel úvodní studie: Projekt Česko hledá budoucnost by měl vytýčit prostor pro úvahy o strategické transformaci zemědělství a jeho vazbu na přírodní

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Významné směrnice EU týkající se ochrany vod...5 2.1. 2000/60/EHS

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC)

2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC) OBSAH 1. ÚVOD 4 1.1. O Průvodci 4 1.2. Zdroje informací 4 1.3. Slovníček pojmů 5 1.4. Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 6 2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC) 9 2.1. Eroze půdy

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2014-120-TN/1 ze dne 6.2.2014 s účinností od 1.3.2014 se současným zrušením TP

Více

Pozemkové úpravy. 2. aktualizované vydání

Pozemkové úpravy. 2. aktualizované vydání Pozemkové úpravy 2. aktualizované vydání Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Internet: www.eagri.cz E-mail: info@mze.cz 2. aktualizované vydání Fotografie na titulní straně - historicky

Více

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR Obsah 1 Úvod 4 2 Funkce lesů 8 3 Vodohospodářské funkce 12 4 Půdoochranné funkce 18 5 Léčebné a lázeňské funkce 20 6 Rekreační funkce lesů 22 7 Ochrana

Více

ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY

ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY Bořivoj Šarapatka Tomáš Zídek PŘÍRUČKA EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLCE 2005 Poděkování Děkujeme Ing. Jaroslavu Pražanovi, pracovníkovi

Více

ᆧ勧Dᆧ勧L É O O I Y Á O 75, 120 58 PR H 2 P ᆷ南dᆷ南 st ňs ᆷ南 oncepčnᆧ勧 čᆧ勧ᆧ勧ᆧ勧 P ᆷ南 ᖗ受 2003 P ňs ᆷ南 ᆷ南dᆷ南 st č č st d t ᖗ受 Ing. Zdeněk Trávníček,CSc. ᖇ吷 š t ᆷ南: PhDr. Hana Horská Ing. Jan Drlík Ing. Petr Jakobe,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Základní principy ekologického zemědělství Jan Moudrý a kol. 2007 Publikace je dílčím výstupem projektu Leonardo da Vinci programme Evropské

Více

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2014 jsem vybrán ke kontrole kontrola bude předem oznámena kontrola nebude předem oznámena kontrola proběhne

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE

OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 září 2007 OBSAH Část A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI...

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním Jan Klír, Lada Kozlovská Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

Institucionální a ekonomická analýza využití bioodpadu v obcích. Jan Slavík a kol.

Institucionální a ekonomická analýza využití bioodpadu v obcích. Jan Slavík a kol. IREAS Institucionální a ekonomická analýza využití bioodpadu v obcích Jan Slavík a kol. Název: Institucionální a ekonomická analýza využití bioodpadu v obcích Autoři: Ing. Jan Slavík, Ph.D. (vedoucí autorského

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Asociace pro rozvoj regionů o.s. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Filozofie Filozofie ekologického zemědělství vychází z toho, že kvalita prvoproduktů a potravin na naše zdraví jsou v přímé úměře. Z tohoto důvodu

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUKLATY

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUKLATY ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUKLATY VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ podle 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

Více