GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012-2013"

Transkript

1 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

2 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy Přehled oborů vzdělání a učebních plánů Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o přijímacím řízení, přestupy žáků Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků maturitních zkoušek 8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o DVVP Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 47 učení 15. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 47 financovaných z cizích zdrojů 16. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 47 zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Sídlo Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO IZO školy IZO součásti Ředitel školy Mgr. Květoslava Švédová Zástupce statutárního orgánu Mgr. Jana Krejčířová Telefon ředitelka sekretariát fax kontakty Zřízení školy: Název školy zřizovatel s platností číslo jednací od Gymnázium MŠMT ČR /93-25 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Olomoucký kraj /2001 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Olomoucký kraj /2003 Zařazení do sítě škol: Název školy s platností od číslo jednací kapacita Gymnázium / Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha / Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha / Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha / Školský rejstřík Název školy s platností od číslo jednací kapacita Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha / Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha / Typ školy Počet Počet Počet žáků na Přepočtený počet Počet žáků na tříd žáků třídu pedagogů pedagoga Gymnázium ,9 24,00 12,46 3

4 2. Školská rada V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon).byla na Gymnáziu v Kojetíně zřízena školská rada. Má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon). Poslední zřizovací listina školské rady gymnázia byla vydána s platností od Členové školské rady: Zvolený zástupce za pedagogické pracovníky: Mgr. Radana Nosková, Kojetín, Havlíčkova 942 Mgr. Marcela Dejdarová, Přerov, U výstaviště 3 Zvolení zákonní zástupci žáků a zletilí žáci Ing. Jiří Šírek, Kojetín, Tržní nám. 63, starosta Kojetína Paní Lenka Sucharski, asistentka, Kroměříž, Rataje 26, Jmenovaní dvou členů školské rady, které jmenuje zřizovatel RNDr. Jitka Hálková, Kojetín, M Gardavské 1146, podnikatelka Ing. Ilona Kapounová, Kojetín, Sladovní 1406, místostarostka města Kojetína Ve školním roce 2012/13 se RŠ sešla celkem dvakrát. a) Schválila výroční zprávu b) Projednala návrh rozpočtu na rok Charakteristika školy Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 bylo zřízeno k jako státní škola. Vzhledem k zeměpisné poloze Kojetína navštěvují gymnázium žáci ze tří okresů, Přerov, Prostějov a Kroměříž Studijní obory: 1) osmileté studium (I.. VII. ročník) kód: 7941K/81 Gymnázium 2) osmileté studium (VIII. ročník) kód: 7941K/801 Gymnázium 3) čtyřleté studium (4. ročník) kód: 7941K/401 Gymnázium 4) čtyřleté studium ( ročník) kód: 7941K/41 Gymnázium Gymnázium každoročně otevírá jednu třídu čtyřletého studia a jednu třídu osmiletého studia. Všechny třídy Gymnázia Kojetín jsou všeobecného zaměření. Disponibilní hodiny jsou rovnoměrně rozděleny mezi cizí jazyky, humanitní i přírodovědné předměty, fyzika, chemie a biologie jsou doplněny o praktická cvičení a volitelné semináře. Z cizích jazyků škola nabízela angličtinu, němčinu, francouzštinu a ruštinu. 4

5 Kapacita školy: Ve školním roce 2012/2013 zde studovalo celkem 299 žáků a bylo zaměstnáno 27 pedagogických zaměstnanců a 5 nepedagogických zaměstnanců. Zhodnocení současného stavu školy, naplňování cílů a priorit, další vývoj školy Koncepci školy se daří plnit ve všech stanovených oblastech. Pro školní rok 2012/2013 byli přijati žáci do jedné třídy osmiletého studia a jedné třídy čtyřletého všeobecného, což odpovídá celkovému počtu 12 tříd. Do čtyřletého studijního oboru se hlásilo celkem 38 žáků, zápisový lístek odevzdalo 27 žáků, ke studiu nastoupilo 27 žáků, v září 2013 přistoupily další 2 žákyně (opakování ročníku ze zdravotních důvodů 1 žákyně, přestup z jiné SŠ 1 žákyně). Do osmiletého studijního oboru se hlásilo 47 žáků, přijato bylo 32, ke studiu nastoupilo 32 žáků. Materiálně technické vybavení školy: škola má vlastní budovu, sportovní areál a standardní vybavení učeben a kabinetů. Průběžně dokupujeme pomůcky, ICT, odbornou literaturu a učebnice. Nákupy financujeme především z projektů ESF, z příspěvku zřizovatele a ze sponzorských darů. Dotace z MŠMT je nedostačující. Každým rokem si stanovujeme priority při nákupu a doplňování pomůcek. Ve školním roce 2012/13 jsme nakupovali pomůcky z financování projektu Peníze EU do škol, z přiděleného rozpočtu na přímé výdaje nebylo možné vzhledem k jeho výši nic pořídit. V rámci šablon jsme se zaměřili na nákup interaktivních tabulí (2 ks), učebnic pro nižší gymnázium a pro učitele a knih do učitelské a žákovské knihovny. 9-12/2012 v Kč a) učebnice pro žáky nižšího stupně gymnázia (sociální uč. do RJ( 3.069,-- b) knihy do učitelské a žákovské knihovny ,-- c) učební pomůcky ,-- (Bi mikroskopy a kamera na okulár, Z globusy, Ch kahany laboratorní, TV stůl na stolní tenis, stopky, sítě, míče, flobal. hole, ukazatele skóre atd.) d) nábytek a ostatní vybavení ,-- (projekční plátno, data projektor, tabule keramická, kopírka, trezorová skříň, mycí stroj, extraktor atd.) e) programové vybavení (výukový program do RJ) 603,-- f) ostatní služby dodání a zpracování testů Vektor, Scio ,-- g) opravy a udržování 7.756,-- (servis mikroskopů, kopírky, oprava světlíku v proskleném schodišti atd.) 1-8/2013 v Kč a) učebnice pro žáky nižšího stupně gymnázia (sociální učebnice)- RJ, NJ ,-- b) knihy do učitelské knihovny 4.228,-- c) učební pomůcky 0,-- d) nábytek a ostatní vybavení 0,-- e) programové vybavení 0,-- f) ostatní služby dodání a zpracování testů Vektor, Scio 6.353,-- g) opravy a udržování 9.894,-- (revize el. zabezpečovací signalizace objektu, oprava hasicích přístrojů atd. ) 5

6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních plánů Vzdělávací činnost školy se uskutečňuje podle platných učebních osnov vydaných MŠMT pod č.j.20594/99-22 a / Na plánování výuky se významně podílejí předmětové komise, které zpracovávají rámcové ročníkové učební plány daného předmětu obsahující tématické okruhy, jejich podstatné obsahy, cíle a hodinové dotace, čímž je zajištěna kontinuita výuky mezi jednotlivými ročníky a nedochází k obsahové duplicitě. V tematických plánech jsou rovněž uvedeny odkazy na jiné předměty a mezipředmětová témata. Hodiny, kterými disponuje ředitel, jsou použity na posílení výuky mateřského jazyka, matematiky, cizích jazyků, dějepisu, zeměpisu, výpočetní techniky a na praktická cvičení v přírodovědných předmětech. Gymnázium v rámci svého vzdělávacího programu umožňuje žákům posledních dvou ročníků čtyřletého i osmiletého studia individuální volbu volitelných předmětů. Ve třetím ročníku čtyřletého a sedmém osmiletého studia si žáci volí dva dvouhodinové předměty, v dalším ročníku si přibírají třetí dvouhodinový předmět. Tyto předměty si žáci vybírají již s ohledem na potřeby a zaměření budoucího vysokoškolského studia. Nabídka konverzací a seminářů pro školní rok : Pro 4. ročník a oktávu: Konverzace v angličtině Konverzace v NJ Konverzace v RJ Seminář z biologie Seminář z chemie Seminář z fyziky Seminář z deskriptivní geometrie Seminář z matematiky Seminář z informatiky Seminář ze zeměpisu Seminář z dějepisu Seminář z rétoriky a debatování Seminář z českého jazyka Seminář z OSZ Pro 3. ročník a septimu: Konverzace v AJ, NJ, RJ Semináře z biologie, chemie, fyziky Semináře z deskriptivní geometrie, z matematiky Seminář ze zeměpisu Seminář z dějepisu Seminář z rétoriky a debatování Seminář z OSZ semináře z informatiky pro 3. ročník: Zaměření: praktická informatika, webové prezentace, kancelářské aplikace, multimédia Žákům jsou dále nabízeny nepovinné předměty a různé aktivity, které podporují rozvoj individuálních zájmů, prohlubují odborné znalosti a podporují seberealizaci. Nepovinné předměty: Občan a právo Zájmové kroužky: přírodovědný kroužek, pěvecký sbor, Debatní liga, sportovní hry 6

7 ŠVP pro nižší gymnázium: Předmět V1 V2 V3 V4 Celkem JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk a literatura (ČJL) Cizí jazyk 1 (AJ) MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika (M) INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika (INF) ČLOVĚK A SPOLEČNOST Dějepis (D) Výchova k občanství (VO) ČLOVĚK A PŘÍRODA Fyzika (F) Chemie (CH) Ekologický přírodopis (EP) Zeměpis (Z) UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Výtvarná výchova (VV) ČLOVĚK A ZDRAVÍ Výchova ke zdraví (int.) Tělesná výchova (TV) ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Laboratorní práce z fyziky a přírodopisu (LPf/p) Profesní orientace (int.) VOLITELNÝ PŘEDMĚT Cizí jazyk 2 (NJ, RJ)* Přírodovědný blok* * v rozvrhu proti sobě (int.) předmět je integrován Poznámky k učebnímu plánu pro nižší gymnázium: Předmět Výchova ke zdraví je integrován do předmětů Výchova k občanství, Tělesná výchova a Ekologický přírodopis. Předmět Profesní orientace je integrován do předmětů Výchova k občanství a Informatika. Předmět Přírodovědný blok je volitelným předmětem proti předmětu Cizí jazyk 2 a je koncipován následovně: prima: jedna hodina přírodopisu a jedna hodina zeměpisu, sekunda: jedna hodina zeměpisu a jedna hodina chemie tercie: jedna hodina fyziky a jedna hodina informatiky kvarta: jedna hodina přírodopisu a jedna hodina matematiky Předmět Cizí jazyk 2 je volitelným předmětem proti Přírodovědnému bloku.

8 ŠVP pro vyšší stupeň osmiletého stud. oboru a pro čtyřletý studijní obor Předmět 1+V. 2.+VI. 3.+VII. 4.+VIII. Celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Člověk a příroda Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Geologie (int.) Člověk a společnost Občanský a společenskovědní základ Dějepis Člověk a svět práce Člověk a svět práce (int.) Umění a kultura Hudební výchova Výtvarný výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví (int.) Informatika a informační a komunikační technologie Informatika Volitelné vzdělávací aktivity Konverzace z CJ Aplikovaná informatika 1 1 Volitelné semináře Celková časová dotace Poznámky vysvětlivky k učebnímu plánu pro vyšší gymnázium: 1. Předmět Geologie je integrován do předmětů Biologie a Zeměpis 2. Předmět Člověk a svět práce je integrován do předm. OSZ a ČJL 3. Předmět Výchova ke zdraví je integrován do předmětu TV, Biologie a OSZ. 4. Třetí hodina Fyziky v prvním ročníku je počítána na praktikum z fyziky (2+1 půlená). 5. Třetí hodina Biologie v prvním ročníku je počítána na praktikum z biologie (2+1 půlená). 6. Třetí hodina Chemie ve druhém ročníku je počítána na praktikum z chemie (2+1 půlená). 7. * = v rozvrhu proti sobě 8. int. = předmět je integrován 8

9 5. Rámcový popis personálního zabezpečení školy. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi, způsobilosti a zařazení. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 Počet pedagogických zaměstnanců (včetně externích zaměstnanců, mateřské 27 dovol. a částečných úvazků) - z předchozích let čerpá MD: 0 - odchod na MD v průběhu roku 0 - ukončilo pracovní poměr: 1 - dlouhodobě nemocní: 0 - celé úvazky 24 - celoroční částečné úvazky: 2 - dlouhodobé zástupy v průběhu šk. r.: 0 - externí pracovníci 1 - přepočtený počet úvazků: 24,61 Odborná způsobilost : Předměty komentář Český jazyk a literatura 100 % Německý jazyk 100 % Ruský jazyk 100 % Anglický jazyk 100% Francouzský jazyk 1 zaměstnanec VŠ vzdělání, státnice z FJ, v současné době studuje FJ na VŠ Výchova k občanství 100% (0,28 úvazku bez aprobace VO) Základy společenských věd 100% (0,09 úvazku bez aprobace ZSV) Dějepis 100% Zeměpis 100% Matematika 100% Informační a výp.technika 100% Fyzika 1 zaměstnanec pouze pro nižší stupeň G, 2 zaměstnanci plně kvalifikovaní Chemie 100 % Biologie 100 % Hudební výchova 100% Výtvarná výchova 100% Tělesná výchova 1 zaměstnanec pouze pro nižší stupeň G, 1 zaměstnanec plně kvalifikován, celkem 0,4 úvazku dobírali 2 učitelé bez aprobace TV do svých úvazků Pedagogický sbor je stabilní, vysoké procento odborně způsobilých učitelů se pozitivně projevuje na kvalitě a výsledcích výchovně vzdělávacího procesu. Gymnázium svým zaměstnancům umožňuje dále se odborně vzdělávat (závislé na finančních možnostech školy), podporuje jejich zájem o různá školení a vzdělávací akce, průběžně doplňuje učitelskou knihovnu odbornou a metodickou literaturou, zaměstnancům je k dispozici internet. 9

10 Začínajícím učitelům je nabízena odborná i metodická pomoc v podobě uvádějícího učitele, většinou se jedná o předsedu předmětové komise. 6. Údaje o přijímacím řízení, přestupy žáků Přijímací řízení Ve školním roce 2012/2013 byla otevřena 1 třída prvního ročníku čtyřletého gymnázia (27 žáků) a 1 třída osmiletého gymnázia (32 žáci). Všichni zájemci o studium psali testy vytvořené gymnáziem z obecně studijních předpokladů. čtyřletý studijní obor (7941K/41) 1. kolo 2. kolo - termín duben květen - počet přihlášených přijato na základě vykonané přijímací zkoušky zápisový lístek odevzdalo k nastoupilo ke studiu 27 žáků 0 osmiletý studijní obor (7941K/81) 1. kolo - termín duben - počet přihlášených 47 - přijato bez nutnosti konat přijímací zkoušku 0 - přijato na základě vykonané přijímací zkoušky 32 - zápisový lístek odevzdalo 26 - na odvolání (autoremedura) přijato 6 k nastoupilo ke studiu 32 žáků Přestupy a ukončení studia během školního roku 2012/13 Přestupy: 1 žákyně Ukončení studia: 9 žáků Přistoupila: 1 žákyně 7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků maturitních zkoušek Studijní výsledky jednotlivých tříd za šk. rok třída prospěl prospěl neklasifikován neprospěl s vyznamenáním prima sekunda tercie kvarta

11 Třída prospěl prospěl neklasifikován neprospěl s vyznamenáním kvinta sexta septima oktáva Přehled prospěchu a absence jednotlivých tříd (průměr/žák) 1. pololetí 2. pololetí Třída Prospěch Absence Třída Prospěch Absence prima 1,208 24,531 prima 1,254 48,063 sekunda 1,580 45,042 sekunda 1,801 42,125 tercie 1,371 42,560 tercie 1,437 44,960 kvarta 1,396 36,900 kvarta 1,518 52, ,953 48, , ,024 62, ,992 67, ,879 72, ,915 66, ,000 93, ,956 49,037 kvinta 1,586 72,250 kvinta 1,621 69,857 sexta 1,939 73,913 sexta 1,829 68,409 septima 1,687 87,833 septima 1,653 80,348 oktáva 1,673 53,690 oktáva 1,576 34,759 Přehled prospěchu školy První pololetí Druhé pololetí Celkový průměrný prospěch 1,691 1,715 Prospěl s vyznamenáním Prospěl (po opr. zkouškách) Neprospěl 6 6 Neprospěl po opravných zkouškách - z toho nedostavil se k opr. zk Nehodnocen 0 Maturitní zkoušky Kalendář maturitní zkoušky - jarní zkušební období: klasifikační porada maturitních tříd poslední vyučovací den maturitních tříd studijní volno maturitních tříd 11

12 didaktické testy a písemné práce společné části MZK studijní volno oktávy konzultační volno 4. ročníku ústní ZK společné části a ústní profilové části MZK - oktáva ústní ZK společné části a ústní profilové části MZK 4. ročník slavnostní předání maturitních vysvědčení Maturitní komise oktáva: předseda místopředseda třídní učitel 4. ročník: předseda místopředseda třídní učitel Státní maturitní komisař: Mgr. Eva Otáhalová, AG Kroměříž PhDr. Taťána Dohnalová Mgr. Dagmar Juřenová Mgr. Martina Vaclová, AG Kroměříž Mgr. Petra Pavlíčková Mgr. Alena Pechová Mgr. Elena Brázdová, Střední zdravotnická škola Přerov Učitelé GKJ předsedové maturitních komisí na jiných gymnáziích: Mgr. Karel Kozmík, Mgr. Miroslav Matějček Arcibiskupské gymnázium Kroměříž. Učitelé GKJ státní maturitní komisaři: Mgr. Jiří Štefek Střední soukromá škola živnostenská Přerov Výsledky řádný termín Prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 4.ročník oktáva Z vážných zdravotních důvodů se opravná maturitní zkouška (didaktický test z matematiky) nekonala. Průměrný prospěch 4.ročník 2,19 oktáva 1,64 Celkový průměrný prospěch školy 1.91 Slavnostní předávání maturitního vysvědčení proběhlo v Sokolovně v Kojetíně za přítomnosti starosty města Ing. Jiřího Šírka. Umístění studentů na vysoké školy a vyšší odborné školy ( VOŠ ) Přihlášku na VŠ a VOŠ si podalo celkem 56 absolventů. 4.ročník VIII. ročník počet absolventů na VŠ se hlásilo / přijato 25/22 27/25 na VOŠ se hlásilo / přijato 1/1 1/1 bez dalšího studia 3 1 úspěšnost přijetí na VŠ 88% 93% úspěšnost přijetí na VOŠ 100% 100% Celkem na VŠ a VOŠ přijato 89% 93% 12

13 Celkem na VŠ a VOŠ přijato 91 % 3 absolventi pokračují ve vzdělávání na jiné škole ( JŠ) Počet přijatých absolventů na obory VŠ: humanitní 8 přírodovědné 13 technické 13 ekonomické 11 celkem 45 Testování žáků Gepard test z informační gramotnosti SCIO kvarta V testech IG jsou sledovány dovednosti a schopnosti pracovat s informacemi, a to v následujících oblastech: vyhledávání informačních zdrojů hodnocení informací a postupů vyhledávání komunikace a sdílení etika a bezpečnost práce s informacemi zpracování a interpretace informací využití ICT pro práci s informacemi (tato oblast se prolíná všemi předchozími, není samostatně testována) Obsahově úlohy zkoumají dovednosti napříč všemi předměty vyučovanými na základních školách. Tematicky odpovídají zájmům cílové věkové kategorie. Srovnatelnost výsledků z testu s jinými testy Vzhledem k použité metodě vyhodnocování MDT (Measurement decision theory) není test porovnávací, ale ověřovací. Pracuje s předem definovanými kategoriemi dovedností. Výsledky se vypočítávají ze statistických parametrů jednotlivých testových otázek. A tak není důležité pouze, zda žák správně zodpověděl testovou otázku, ale také jak obtížná otázka byla a co testovala. Výsledkem je zařazení do kategorie 0 až 4 podle dosažené úrovně dovedností. Výhodou takového vykazování výsledků je, že umožňuje dlouhodobě sledovat rozvoj znalostí a dovedností žáka, a to nikoli jen na základě prostého srovnání s ostatními či součtového skóre. Zprávy z testování s dosaženým výsledkem pro žáka jsou v on-line podobě vygenerovány po ukončení testování všech škol. Výsledky v kvartě: 16 profíků (nejlepší znalosti a dovednosti) 10 znalců 1 uživatel 0 průzkumník 0 začátečník. V rámci republiky skončila třída na 20. místě z 741 tříd. Vektor Modul 1 srovnávací testy pro 1. ročník a kvintu 19. září 12. říjen 2012 Úkolem srovnávacích testů bylo rozdělit testované podle úrovně jejich znalostí a vědomostí. Testy srovnávaly skóre testovaného se skóre všech ostatních, kteří 13

14 absolvovali daný test. Cílem srovnávacích testů tedy nebylo zjistit, zda žáci umí všechnu probranou látku nebo zda umí nějakou vybranou část kurikula. Pro srovnávací test se vybírají úlohy, které umožní co nejspolehlivěji seřadit testované podle jejich výkonu. Testy umožňují říct, zda je žák ve srovnání s ostatními podprůměrný, průměrný či nadprůměrný. Výsledek srovnávacích testů se udává v percentilech. Srovnávací testy většinou obsahovaly otázky ze širokého spektra znalostí a dovedností. Každá znalost či dovednost byla testována několika různě obtížnými položkami. Položky byly vybírány tak, aby dobře rozlišovaly mezi žáky s podprůměrným a nadprůměrným výsledkem. Vektor Modul 4 srovnávací testy pro 4. ročník a oktávu Modulu 4 se ve školním roce 2012/2013 zúčastnily školy, které se účastnily vstupního testování v říjnu Počet testovaných tříd má, odpovídal smlouvě z roku Výstupní testování Modul 4 navazovalo na testování Modul 1 a bylo jeho pokračováním. Proběhlo na začátku školního roku (v září a říjnu) a bylo určené žákům 4. Ročník a oktávy. Hlavní součástí výsledků bylo vyhodnocení relativního posunu - objektivní a nestranné posouzení přínosu školy. Testování učebních stylů 1. ročník - test společnosti SCIO Test učebních stylů by měl pomoci žákům i jejich vyučujícím, individuální učební styl byl zjišťován formou speciálního testu a dotazníku, který žáky rozřadil do tří oblastí, jež jsou obecně považovány za mimořádně důležité, a zjistil preferenci globálního či analytického stylu. 8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a) Příprava žáků na uvědomělé rozhodování o vlastní profesní kariéře. Volba povolání Národní srovnávací zkoušky beseda s lektorem Tomášem Metzem z Institutu SCIO, tématem byla problematika národních srovnávacích zkoušek, jejich organizace, využití při přijímacím řízení na VŠ; pro 4. ročník a oktávu, 3. ročník a septimu Beseda s dr. lektorem Dr. Kotlánem z Institutu SOKRATES - tématem besedy bylo studium na VŠ, přijímací řízení, přípravné kurzy, webadresy; pro 4. ročník a oktávu, 3. ročník a septimu Beseda o možnostech studia na UTB Zlín lektorka D.Nosálová o možnostech studia nautb Zlín pro zájemce ze 3.,V7 a 4.,V8. Tématem besedy bylo seznámit žáky s příjímacím řízením a možnostmi studia na UTB obecně

15 Pomaturitní veletrh v Brně GAUDEAMUS Testování studijních předpokladů pro budoucí profes.orientaci pro 1. a 2.ročník a V. a VI. Objednán pro žáky Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry, který umožnil žákům porovnat vlastní zájmy a schopnosti s nabídkou a s možnostmi pracovních příležitostí. Test obsahoval: test struktury inteligence, orientační zhodnocení sobnost.dispozic a zájmů. Instruktáž pro žáky maturitních ročníků, vyplňování přihlášek na VŠ, VOŠ Příjem přihlášek na VŠ únor květen 2013 Konference pro výchovné poradce na UTB Zlín Distribuce došlých tiskovin : SCIO: Národní srovnávací zkoušky Jak na vysokou školu TUDOR: Seznam VŠ a přípravných kurzů na VŠ AMOS: Kam po maturitě.cz SOKRATES: Chcete se dostat na VŠ? b) Poradenství, metodická a výchovná činnost Spolupráce s metodikem školní prevence, se školní psycholožkou, s vedením školy, s PPP, s pediatry, s krizovými centry, s dalšími institucemi, které se zabývají dětmi a mládeží. Integrace žáků V rámci výchovného poradenství bylo během školního roku 2012/13 výchovnou poradkyní sledováno 9 žáků s SVPU, z toho 4 žáci s nárokem na zohlednění. Žáci osvobozeni z hodin TV - 1. pololetí uvolněno 8 žáků - 2. pololetí uvolněno 7 žáků - celý školní rok uvolněno 11 žáků c) Školní psycholog Školní psycholog: psycholožka OPPP Přerov dr. Ulrichová. Gymnázium má vypracovaný plán práce výchovného. poradce a zpracovnou evidenci žáků a se SVPU. 15

16 d) Aktivity v rámci Minimálního preventivního plánu školy třída program realizátor prima 1. Bezpečné chování aneb Jak se zachovat v určitých situacích : Interaktivní lekce Městské Policie Kojetín Bezpečné chování znalost důležitých telefonních čísel chování k zatoulaným zvířatům povinnosti držitelů domácích zvířat chování k cizím lidem sekunda tercie 2. Adaptační kurz Tesák, třídenní 3. Čas proměn dospívání, beseda, zdravotní a osvětová náplň 4. Outsider zážitkový program, prevence šikany 5. Školní mistrovství dračích lodí Kojetín - soutěžní klání všech žáků-nevodáků v rámci kojetínských škol; pomoc vodáků z vyšších ročníků gymnázia 6. Běh proti drogám sportovní program Městské policie Kojetín podpora zdravého životního stylu spojeno s Olympijským dnem školy Integrace preventivních témat a činnostního učení viz ŠVP NG (velká část z nich je integrována ve VO) 1. Bezpečná jízda na kole : důležité dopravní značky bezpečná jízda na kole, kolečkových bruslích a skateboardech ve městě povinná výbava jízdního kola chování cyklistů na konkrétních místech našeho města 2. Outsider zážitkový program, prevence šikany 3. Školní mistrovství dračích lodí Kojetín - soutěžní klání všech žáků-nevodáků v rámci kojetínských škol; pomoc vodáků z vyšších ročníků gymnázia 4. LSK - lyžařský a snowboardový kurz společná výcviková a sportovní aktivita žáků; doplňkový večerní program, týdenní kurz 5. Běh proti drogám sportovní program Městské policie Kojetín podpora zdravého životního stylu + Olympijský den školy Integrace preventivních témat a činnostního učení viz ŠVP NG (velká část z nich je integrována ve VO) 1. Odpovědnost mládeže za protiprávní činy : řešení situací (podle obrázku, vlastní zkušenosti) kdy a jak přivolat hasiče, první pomoc, policii seznamovací a týmové aktivity, spolupráce učitelů a odborných lektorů MěDDM Kojetín vyučující biologie, odborná lektorka Sdružení D Olomouc Městská policie Kojetín a oddíl kanoistiky Kojetín, Rádio Haná Městská policie Kojetín, Městský úřad Kojetín, vyučující TV, Rádio Haná vyučující gymnázia lekce Městské policie Kojetín Sdružení D Olomouc Městská policie Kojetín a oddíl kanoistiky Kojetín; Rádio Haná vyučující TV Městská policie Kojetín, Městský úřad Kojetín, VÚ, vyučující TV, Rádio Haná vyučující gymnázia lekce Městské policie Kojetín 16

17 co dělat při nálezu injekční stříkačky, otevřeného kanálu, poškozené dopravní značky domácí násilí, šikana ve škole kouření, drogy kvarta kvinta 2. AIDS a bezpečné chování, vytváření partnerských vztahů - peer program 3. Školní mistrovství dračích lodí Kojetín - soutěžní klání všech žáků-nevodáků v rámci kojetínských škol; pomoc vodáků z vyšších ročníků gymnázia 4. Běh proti drogám sportovní program Městské policie Kojetín podpora zdravého životního stylu + Olympijský den školy 5. Osvětim a Březinka exkurze do KT, Polsko prevence antisemitismu; pro žáky a rodiče Integrace preventivních témat a činnostního učení viz ŠVP NG (velká část z nich je integrována ve VO) 1. Trestní odpovědnost mladistvých : pojmy nezletilý a mladistvý pojmy přestupek a trestný čin (rozdíl a příklady) postihy za přestupky a trestné činy oprávnění strážníka MP zodpovězení dotazů 2. Kyberšikana E bezpečí; prevence internetového a mobilního nebezpečí, stinné stránky sociálních sítí 3. Mistrovství dračích lodí Kojetín - soutěžní klání všech žáků-nevodáků v rámci kojetínských škol; pomoc vodáků z vyšších ročníků gymnázia 4. Běh proti drogám sportovní program Městské policie Kojetín podpora zdravého životního stylu + Olympijský den školy 5. Osvětim a Březinka exkurze do KT, Polsko prevence antisemitismu; pro žáky a rodiče Integrace preventivních témat a činnostního učení viz ŠVP NG (velká část z nich je integrována ve VO) 1. S tebou o tobě - zdravotní program dospívání, hygiena pro dívky 2. Letní výchovně vzdělávací kurz Buchlovice, týdenní; tvoření třídních týmů teambuilding, outdoorové aktivity 3. Labestra osvětová akce, propagace zdravého životního stylu, studentky septimy netopeerky, vyškoleny SPRSV Praha MěÚ Kojetín, Městská policie Kojetín a oddíl kanoistiky Kojetín Městská policie Kojetín, Městský úřad Kojetín, VÚ, vyučující TV, Rádio Haná vyučující dějepisu, FTL Prostějov vyučující gymnázia lekce Městské policie Kojetín lektoři PF UP Olomouc Městská policie Kojetín a oddíl kanoistiky Kojetín Městská policie Kojetín, Městský úřad Kojetín, VÚ, vyučující TV, Rádio Haná vyučující dějepisu, FTL Prostějov vyučující gymnázia vyučující biologie, lektorka týmová spolupráce učitelé + odborní lektoři Agentura MIDAS osvětová a charitativní akce, SPRSV Praha, prodej 17

18 1.ročník sexta 2.ročník partnerských vztahů, prevence pohlavních chorob 4. Srdíčkové dny prodej dárkových předmětů, podpora handicapovaných dětí 5. Globální výchova a multikulturní témata 6. Osvětim a Březinka exkurze do KT, Polsko prevence antisemitismu; pro žáky a rodiče 7. Anglické divadlo multikulturní výchova, Brno 8. Běh proti drogám sportovní program Městské policie Kojetín podpora zdravého životního stylu + Olympijský den školy Integrace preventivních témat a aktivit viz ŠVP VG 1. S tebou o tobě - zdravotní program dospívání, hygiena pro dívky 2. Letní výchovně vzdělávací a adaptační kurz Buchlovice, týdenní; adaptační a outdoorové aktivity 3. Kelly a Anna zážitkový program, prevence rasismu, extrémismu a antisemitismu 4. Kyberšikana - E bezpečí; prevence internetového a mobilního nebezpečí, stinné stránky sociálních sítí 5. Labestra osvětová akce, propagace zdravého životního stylu, partnerských vztahů, prevence pohlavních chorob 6. Srdíčkové dny prodej dárkových předmětů, pomoc handicapovaným dětem 7. Běh proti drogám sportovní program Městské policie Kojetín podpora zdravého životního stylu 8. Osvětim a Březinka exkurze do KT, Polsko prevence antisemitismu; pro žáky a rodiče Integrace preventivních témat a aktivit viz ŠVP VG 1. Okresní soud Přerov právní výchova 3. Kelly a Anna zážitkový program, prevence rasismu, extrémismu a antisemitismu 3. Globální výchova a multikulturní témata 4. Labestra osvětová akce, propagace zdravého životního stylu, valentýnek osvětové a charitativní akce Život dětem, o.s., Praha Arpok Olomouc vyučující dějepisu, FTL Prostějov Vyučující angličtiny Městská policie Kojetín, Městský úřad Kojetín, VÚ, vyučující TV, Rádio Haná vyučující gymnázia vyučující biologie, lektorka seznamovací aktivity, týmová spolupráce, učitelé + odborní lektoři Agentura MIDAS Sdružení D Olomouc lektoři PF UP Olomouc osvětová a charitativní akce, SPRSV Praha, prodej valentýnek osvětové a charitativní akce Život dětem, o.s., Praha Městská policie Kojetín, Městský úřad Kojetín, VÚ, vyučující TV, Rádio Haná vyučující dějepisu, FTL Prostějov vyučující gymnázia soudní přelíčení, vyučující OSZ Sdružení D Olomouc Arpok Olomouc 18

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČENKA GYMNÁZIA KOJETÍN 2012/2013 Zpracovala: Marcela Dejdarová Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 4 2. SEZNAMY ŽÁKŮ...

Více

ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...5 RADA ŠKOLY...5 UČITELSKÝ SBOR...5 PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY...6 PŘEDMĚTOVÉ KOMISE...7

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín Obsah 1. Gymnázium 4 Charakteristika školy 4 Školská rada 5 Sdružení

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská 293, 753 11 Hranice www.gymnaziumhranice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Hranice, září 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 4

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu 8. 10. 2013 č. j. GZAB/0709/2013 Obsah 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Zpracovala a předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková, ředitelka školy. V České Lípě 30. 9. 2013

Zpracovala a předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková, ředitelka školy. V České Lípě 30. 9. 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracovala a předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková, ředitelka školy podpis Razítko organizace V České Lípě 30. 9. 2013 Školská rada projednala a schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1 Gymnázium Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti za

Více

Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 1. Gymnázium, Brno-Řečkovice, T.

Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 1. Gymnázium, Brno-Řečkovice, T. Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Přehled oborů vzdělávání 6 3. Přehled pracovníků školy 6 4. Přijímací řízení 6 5. Výsledky vzdělávání žáků.. 7 6. Prevence sociálně patologických jevů 10 7. Další

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel.: 482312078; fax: 482312468; e-mail: gymfry@gymfry.cz; www.gymfry.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 (zpracováno v souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více