JAK VYBUDOVAT PŘEDNÍ HLÍDKU ROYAL RANGERS V MÍSTNÍM SBORU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK VYBUDOVAT PŘEDNÍ HLÍDKU ROYAL RANGERS V MÍSTNÍM SBORU"

Transkript

1 JAK VYBUDOVAT PŘEDNÍ HLÍDKU ROYAL RANGERS V MÍSTNÍM SBORU Kurz pro vedoucí č.1

2 Mnoho radosti a Božího požehnání při studiu tohoto kurzu! Tento kurz je prvním ze série 5 kurzů. Obsahuje základní informace pro vytvoření práce s mládeží a vybudování Přední hlídky Royal Rangers ve sboru. Všechny následující kurzy jsou zpracovány podobným způsobem. Jsou detailně zaměřeny na tato témata: Kurz pro vedoucí č. 2 - Péče o celého člověka / Slovo Boží / Služba Kurz pro vedoucí č. 3 - Jak používat pracovní knihy pro věkové skupiny Kurz pro vedoucí č. 4 - Vůdcovství a organizace Kurz pro vedoucí č. 5 - Kurz pro pokročilé vedoucí Jen ten, kdo úspěšně ukončil všech 5 kurzů a po prvním z těchto kurzů absolvoval NVT (Národní výcvikový tábor), může být pozván na NVT pro pokročilé ANVT. Teprve pak může vedoucí celou práci v RR opravdu smysluplně a účelně uvádět do praxe. Obsah: Kurz č. 1: Jak vybudovat Přední hlídku RR v místním sboru 1. Komu je tento kurz určen? Příprava juniorských vedoucích Jak pracovat s tímto kurzem Podmínky pro službu vedoucího Důležitost práce s mládeží Výcvik vedoucích Historie RR Jak tedy prakticky začít Podmínky k budování služby RR Doporučený postup Rada RR Schůzky Přední hlídky Příprava Rady RR Schůzky vedoucích Povinnosti Rady RR Struktura Přední hlídky Povinnosti uvnitř rady RR Royal Rangers v České republice Naše služba mládeži v církvi Spolupracovníci NR RRvČR Znak RR Uniforma Jak organizovat Přední hlídku RR Uniformy vedoucích RR Vedoucí Dětí ve vedouicích funkcích Uniformy dětí (členů RR) Další kroky...19 Dotazník Doporučení Dříve, než začneš studovat tento kurz, Ti doporučujeme navštívit schůzku Přední hlídky RR a informovat se o této práci přímo u velitelů nebo u členů Rady RR ve sboru. Nemáš-li tuto možnost z důvodu, že v okolí žádná Přední hlídka RR nefunguje, nevadí. Kontaktuj přímo Národní radu RRvČR. Co tedy služba RR obnáší? Aby jsi to zjistil, potřebuješ tuto literaturu: Bibli Pracovní knihu pro Greenhorny Pracovní knihu pro Trappery Pracovní knihu pro Rangery Pracovní knihu pro Juniory - (Vodáky, Zálesáky, Řemeslníky) Knihu volitelných testů Kurz pro juniory: Základní pravdy Bible Kurz první pomoci používaný v RRvČR Výše uvedenou literaturu můžete získat na adrese: Národní rada RRvČR, Oldřichovice 328, Třinec 1, 1. Komu je tento kurz určen Vedoucím, starším sborů a všem zodpovědným pracovníkům s mládeží. Členům Rady RR sborem povolaným spolupracovníkům, kteří budou pomáhat vedoucím. Velitelům, kteří jsou ochotní věnovat této práci odpovídající čas. 2 Kurz pro vedoucí č.1 Royal Rangers EurAsia

3 1.1. Jak pracovat s tímto kurzem Prostudování literatury RR věnuj 2-3 dny. Doporučujeme postupovat následovně: nejprve zběžně přečti tento kurz, případně pracovní knihy věkových skupin, pak jednotlivé oddíly čti detailně - to Ti umožní pochopit souvislosti, všechny otázky k tomuto kurzu si průběžně zapisuj na papír, vyplň dotazník ke Kurzu č.1 a odešli jej veliteli oblasti nebo národnímu veliteli, nezapomeň, že opakováním se znalosti prohlubují. Všechny sešity i tento kurz jsou psány výhradně v rodu mužském, ale samozřejmě platí zcela stejně i pro ženy a dívky. 2. Důležitost práce s mládeží Následující graf nám ukazuje důležitost biblické práce s mládeží. Jsou zde znázorněné tři generace žijící dohromady za normálních okolností. Ukazuje nám život dobře vyučeného, vycvičeného a vyrovnaného člověka, který přišel ke Kristu v 18-ti letech. (Ideální stav.) Osobnost člověka se utváří během prvních 20-ti let jeho života. Člověk, který se obrátí až v dospělosti má často problémy se svými dřívějšími názory a přesvědčeními. Obrátí-li se člověk v mladém věku, pak tyto problémy většinou nemá a může tak podstatně dříve začít sloužit Bohu. Přísloví 22:6: Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne. Lukáš 2:52: A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. Lukáš 6:46-49: "Proč mne oslovujete Pane, Pane, a nečiníte, co říkám? Víte, komu se podobá ten, kdo slyší tato má slova a plní je? Je jako člověk, který stavěl dům: kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Když přišla povodeň, přivalil se proud na ten dům, ale nemohl jím pohnout, protože byl dobře postaven. Kdo však uslyšel má slova a nejednal podle nich, je jako člověk, který vystavěl dům na zemi bez základů. Když se na něj proud přivalil, hned se zřítil; a zkáza toho domu byla veliká. Efezským 2:1-10 Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá přestoupení a pro své hříchy, v nichž jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. Mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla, dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtvi pro svá přestoupení, obživil nás spolu s Kristem - milostí jste zachráněni - a spolu nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v laskavosti k nám v Kristu Ježíši. Neboť milostí jste zachráněni skrze víru; a ta záchrana není z vás - je to Boží dar; není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Kurz pro vedoucí č.1 Royal Rangers EurAsia 3

4 Efezským 4:11-16 A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby dokonale připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti, abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu, nýbrž abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou, v Krista. Z něho celé tělo, spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory, která je podle činnosti a míry jedné každé části, bere výživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce. Příklady o tom, jak je důležité znát Boží Slovo nalezneme na mnoha místech Starého i Nového Zákona. Cíl naší práce i služby musí být zaměřen na znalost Božího Slova, které v mladých lidech pevně zapouští kořeny a skrze které je v nich přemáhán ten Zlý. Skrze znalost a zakořenění přichází vítězství. 1. Jan 2:12-14 Píšu vám, dítky, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku; píšu vám, mládenci, že jste přemohli toho Zlého. Napsal jsem vám, dítky, že jste poznali Otce; napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku; napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a přemohli jste toho Zlého. Věříme, že si Bůh může a chce používat děti a mladé lidi. (viz: Samuel 1.Samuelova 1,24-28, Jeremiáš Jer. 1,5-8, Timoteus Tim 1,5. Jedenáctiletý program Royal Rangers přináší vedoucím i mládeži pomoc v praktickém životě a službě. Výuka v různých oblastech na sebe navazuje, zahrnuje také poradenství a podněcování talentů v praktických dovednostech. Všechny získané dovednosti pak mladí lidé mohou uplatnit ve svém osobním životě i ve sborové službě. Avšak podstatou a opravdovou bohoslužbou stále zůstává náš život založený na poznání a přijetí Ježíše Krista jako Pána a Spasitele. Stejně důležitý je pak každodenní život v naplnění a vedení Duchem Svatým. S tím souvisí také život v církvi a zapojeni do služby, ke které má člověk přirozený talent a také služby ve shodě s Božím povoláním. Program Royal Rangers je proto zaměřen na výchovu k získání jistoty ve všech těchto oblastech a na pomoc nalezení svého místa ve službě pro Pána. Proto v Royal Rangers mluvíme o trojnásobném cíli. Trojnásobným cílem služby Royal Rangers je: získat děti pro Krista, pomoci udržet děti v Kristu, pomoci dětem, aby se staly Kristovými služebníky. Tento biblický cíl není splněn, pokud je člověk k Bohu veden pouze vyučováním. Nestačí jen znát; je třeba žít, mít s Kristem společenství a sloužit skutkem. Jako vedoucí v tom musíme být příkladem a umožnit dětem žít skutečný a plný duchovní život Historie Royal Rangers V roce 1961 Assemblies of God (Letniční církev) v USA přijaly rozhodnutí začít službu mezi chlapci. Požádali Johnie Barnese, aby začal tuto práci. V čase, kdy psal dokumentaci k této práci, hledal nějaký vhodný znak. Jedné noci se probudil a Bůh mu dal inspiraci ke znaku v podobě hvězdy a vysvětlil smysl každé jeho části. V říjnu 1962 byl program Royal Rangers v USA oficiálně zahájen. V záři 1981 byla služba Royal Rangers předvedena Paulem Williscroftem v Německu. V této době Hanspeter Neck započal podobnou mládežnickou práci, ke které sepsal později literaturu. Při této příležitosti se setkal s J. Barnesem a oba vůdcové souhlasili s používáním jednotného znaku a připojením se k evropskému systému. Začali společně pracovat. Služba Royal Rangers v Evropě pak byla zakládána hlavně ze Švýcarska a Německa. V roce 1982 se konal ve Švýcarsku první Národní výcvikový tábor (NVT). Nyní se NVT organizují v mnoha zemích Evropy a Asie. Díky tomu rostou týmy ukázněných, vydaných a pohotových vedoucích, kteří se věnují systematické službě mladým lidem nejen ve sboru, ale také v jeho okolí. Několik let připravovaný EUROCAMP se podařilo poprvé uskutečnit v roce Od této doby se koná každé 4 roky. Vzájemná spolupráce mezi evropskými zeměmi je možná díky každoročně se konající Evropské konferenci národních velitelů Royal Rangers. 4 Kurz pro vedoucí č.1 Royal Rangers EurAsia

5 3. Podmínky budování služby Royal Rangers Služba Royal Rangers může být započata v místním sboru za těchto podmínek: pokud je ve sboru rozvinuta práce nedělní školy a mládeže, pokud se starší sboru rozhodnou budovat službu Royal Rangers ve všech věkových skupinách a podporovat vedoucí, pokud je ustanovena Rada Royal Rangers, která se stará o zvláštní úkoly a všestranně pomáhá vedoucím, pokud se vedoucí rozhodnou pracovat s mladými lidmi co nejčastěji a pravidelně. Dále je třeba aby se vedení sboru zavázalo k přijetí následujících podmínek: ke službě ve shodě s významem znaku Royal Rangers, ke službě ve shodě s testy pro všechny věkové skupiny a další literaturou vydanou Národní radou Royal Rangers v ČR, posílání velitelů na každoroční konference, organizované Národní radou Royal Rangers, posílání vedoucích na NVT. ( Přední hlídka je samostatná organizační jednotka Royal Rangers pracující v místním sboru.) 4. Rada Royal Rangers Nejdříve musí být staršími sboru ustanovena Rada Royal Rangers, vytvořena ze 3-5 lidí. Rada je zodpovědná: za ustanovování vedoucích Royal Rangers ze členů církve, kontroluje přípravu této služby krok za krokem ve shodě s testy pro jednotlivé věkové skupiny a podílí se na plánování akcí, stará se o materiální zabezpečení Přední hlídky, je zárukou koordinace služby Royal Rangers s aktivitami sboru a jeho vedením. Hlavním úkolem Rady je ze všech sil pomáhat velitelům Royal Rangers tak, aby mohli využít všechnu svoji energii a čas pro plánování a vykonávání práce s mládeží. V Radě by měla být nejméně jedna žena a jeden starší sboru. Přísedícím by měl být velitel Přední hlídky, případně jeho zástupce Příprava Rady Royal Rangers Na začátku by členové Rady měli: studovat tento kurz, studovat pracovní knihy věkových skupin, studovat další testy a literaturu Royal Rangers, poslat 2 členy rady na NVT, obstarat si uniformy Royal Rangers v ČR. Členové Rady by měli být schopni pohotově pomoci potřebám vedoucích a dětí, aby všichni byli dobře připraveni a schopni naplnit výše uvedené body. Proto se s vedoucími pravidelně setkávají a pomáhají jim řešit aktuální potřeby, případně vzniklé problémy v součinnosti s vedením sboru Povinnosti Rady Royal Rangers Každý člen Rady musí mít vizi pro tuto službu a častý osobní kontakt s vedoucími. Ve vedení všech věkových skupin mohou být zapojení jak muži, tak ženy. Následujících pět oblastí by mělo být Radou neustále kontrolováno. 1. Být pomocí vedoucím Všichni vedoucí by měli: být Božími dětmi upevněnými v Božím Slovu a naplněnými Duchem Svatým, mít povolání pro službu dětem, mít základní dar k vůdcovství, být loajální vůči církvi a jejímu vedení, být dobrým svědectvím uvnitř i mimo církev, být ochotní převzít odpovědnost a pracovat v podřízenosti autoritám, být ochotní neustále sami sebe cvičit, studovat kurzy vedoucích a absolvovat NVT, mít nejméně 19 let. Velitel Přední hlídky musí být ustanoven vedením sboru. Velitel kmene vede jeden kmen v počtu max. 6-8 dětí. Jestliže máme 2 nebo více kmenů v jedné věkové skupině, musí být ustanoven velitel věkové skupiny. Kurz pro vedoucí č.1 Royal Rangers EurAsia 5

6 Mladí, kteří splnili požadavky, které na ně byly kladeny a mají předpoklady stát se vedoucími, mohou být po dosažení 14 let vysláni na NVT juniorů a následně mohou sloužit jako juniorští vedoucí. Zvláštní povinnosti: Základem všeho je modlitba. Mimo ustanovování je tým Rady odpovědný za změny mezi vedoucími. Podílí se na přípravě akcí s rodiči, návštěvách rodičů a kontaktech s nimi, což je důležitá součást práce Royal Rangers. Tyto akce musí být pečlivě připravovány, protože skrze ně může být ovlivněn růst Přední hlídky i když jinak jsou schůzky na dobré úrovni. Je důležité, aby Rada spolu se staršími předem prověřovala plány a programy navrhované vedoucími. Výlety, víkendovky a další akce musí být koordinovány s ostatními aktivitami sboru (např. nedělní školou a mládeží) a také ve spolupráci s rodiči. Důležitá je neustálá kontrola, zda vykonávaná práce je ve shodě s principy Royal Rangers. Předávání informací uvnitř i mimo církev. 2. Vybavení Jeden člen Rady by měl být zodpovědný za materiální vybavení. Tato osoba by měla: Starat se o výrobu a přípravu vybavení v rámci svých možností ve spolupráci s vedoucími, rodiči a členy církve. Co není možné vyrobit svépomoci, musí být koupeno. Najít a provozovat vhodné místo pro sklad a využívat ho pro materiální vybavení. Připravovat vybavení podle objednávky vedoucích a pak je přejímat zpět do skladu. 3. Místnosti Schůzky s dětmi by měly probíhat, pokud jen to podmínky dovolí, co nejvíce venku, v přírodě. Přesto Přední hlídka potřebuje místnost pro klubovnu. Vhodné prostory musí být nalezeny, postaveny nebo pronajaty. Jestliže služba Royal Rangers bude vykonávána v souladu s pravidly, jistě se brzy dostaví problémy s nedostatkem místa. Musíme také počítat a být připraveni na to, že do nedělní školy a mládeže přijdou nové děti, které nejsou členy církve. Klubovny musí být použitelné také jako pracovní místnosti. 4. Služba RR a nedělní škola RR musí fungovat v těsné spolupráci s nedělní školou a nikdy se nesmí stát jejím konkurentem. Všechny děti, které jsou získány skrze službu RR jsou vedeny k tomu, aby začaly navštěvovat nedělní školu. RR nemůže nahradit práci nedělní školy, na druhé straně nedělní škola i při nejlepší snaze jen ztěží může zasáhnout všechny oblasti života. Je proto třeba dbát na to, aby se tyto dva programy dobře doplňovaly. Program RR převádí známost do praxe. U nás vše, čemu se učíme, také prožíváme! Boží slovo nám ukazuje oblasti, skrze které potřebujeme procházet a ve kterých potřebujeme růst. Vše, co děláme musí být založeno na Bibli. Skutky ukážou, jestli je to opravdu děláno. 6 Kurz pro vedoucí č.1 Royal Rangers EurAsia

7 5. Finance Investování do mládeže přinese ovoce celému sboru. Bible nám ukazuje na to, že duchovní růst člověka je do jisté míry závislý na finančních výdajích. Přísloví 4:7 Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej moudrost. Dobře fungující sbor musí ve svém rozpočtu počítat s potřebou investic ve prospěch služby mladé generaci. Výsledek možná není okamžitě viditelný, ale během několika let zcela jistě přinese ovoce. Církev, která ve víře každoročně investuje značnou část rozpočtu ve prospěch služby mládeži určitě dlouhodobě roste. Rada má proto zodpovědnost starat se o finanční a materiální potřeby této služby ve shodě s jejím růstem Povinnosti uvnitř Rady RR Aby byly schůzky Rady skutečně efektivní, musí být rozhodnuto: kdo povede schůzku, kdo vyhotoví zápis jednání a kdo je za kterou z pěti výše jmenovaných oblastí zodpovědný. Je nutné, aby se scházela pravidelně. Navrhovaný program schůzky Rady: modlitby a společenství u Božího Slova, hlášení těch, kteří jsou zodpovědní za jednotlivé oblastí, hlášení velitele Přední hlídky, plánování v pěti oblastech ve spolupráci s velitelem, kontrola plnění plánů a úkolů, určení data další schůzky. 5. Naše služba mládeži v církvi Cílem spolupráce mezi Royal Rangers, nedělní školou spolu a práci mládeže je přivádět mladé lidi k všestranné dospělosti ve smyslu 1. Jana 2, Sbor musí zabezpečit, aby se toto dělo zodpovědně a úplně. 1. Jana 2:12-14 Píšu vám, dítky, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku; píšu vám, mládenci, že jste přemohli toho Zlého. Napsal jsem vám, dítky, že jste poznali Otce; napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku; napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a přemohli jste toho Zlého. Kurz pro vedoucí č.1 Royal Rangers EurAsia 7

8 6. Znak Royal Rangers Slovo Royal znamená náležející Králi. Slovo Ranger znamená, že se ve svobodné vůli rozhodujeme vykonat nám svěřenou práci pod nejvyšší autoritou. Pro mladé lidi to znamená: Náležet Králi Ježíši, následovat jej ve všech dobrodružstvích a získávat zkušenosti ve všech oblastech života. Význam znaku Royal Rangers nejenom pomáhá plánovat a budovat tuto službu, ale zavazuje také každého člena a vedoucího k hledání a odevzdanému životu pro Boha. Čtyři zlaté hroty: Čtyři fáze vývoje: fyzický duševní duchovní (vztah s Bohem) sociální Čtyři červené hroty: Čtyři hlavní doktríny Bible a církve: spasení Duch Svatý uzdravení (všech fází vývoje) vytržení Osm modrých hrotů: Zákoník Royal Rangers Royal Ranger je: Bdělý je psychicky, fyzicky a duchovně bdělý Čistý je čistý na těle, v mysli i řeči Čestný nelže, nepodvádí, nekrade Statečný je statečný i přes nebezpečí, kritiku a hrozby Věrný je věrný svému sboru, rodině, Přední hlídce, přátelům Zdvořilý je zdvořilý, laskavý a ohleduplný Poslušný poslouchá své rodiče, vedoucí a autority Duchovní modlí se, čte Bibli a svědčí SPASENÍ: Věříme, že spasení je nám darováno pouze Boží milosti skrze víru a přijetí Ježíše Krista. Kristus za nás zaplatil vlastní smrtí, jeho krví jsme ospravedlněni, a skrze pokání nám jsou hříchy odpuštěny. Nežijeme už proto sami sobě, ale tomu, kdo za nás zemřel. Starý i Nový Zákon nás seznamuje s Boží vůli a Jeho plánem záchrany člověka. DUCH SVATÝ: Věříme, že Duch Svatý jako Božská osoba chce působit v nás a skrze nás k budováni Božího Království a dokonáni našeho spasení. On je našim učitelem, pomocníkem, rádcem a utěšitelem. Tajemství vítězného křesťanského života je v plnosti a naší poslušnosti Duchu Svatému. UZDRAVENÍ: Pro plnohodnotný život potřebujeme zázračné Boží uzdravení ve všech čtyřech oblastech života. Věříme v Boží uzdravující moc, moc modlitby ve víře, spravedlnost, lásku a svrchovanou vůli našeho Nebeského Otce. VYTRŽENÍ: Věříme, že Pán Ježíš tak jako slíbil, přijde znovu, tentokrát jako Král králů a soudce této země. Své věrné přijme jako svou nevěstu a pak navždy budeme kralovat s Ním. Naše skutky, myšlenky a celý náš život musí být zaměřen tímto směrem. Kristova církev jako Jeho nevěsta se nyní v radostném očekáváni připravuje na Jeho příchod. 8 Kurz pro vedoucí č.1 Royal Rangers EurAsia

9 Slib Royal Rangers: S Boží pomocí budu, jak nejlépe umím, sloužit Bohu, svému sboru a kamarádům, žít podle zákoníku Royal Rangers tak, abych učinil zlatý zákon svým každodenním zákonem. Motto Royal Rangers: Vždy připraven! Připraven na cokoli! Připraven pracovat, hrát si, sloužit, poslouchat, mít společenství, žít (Filipským 4:8-9) Zlatý zákon Royal Rangers: Matouš 7:12 Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně. 7. Jak organizovat Přední hlídku Royal Rangers Jedenáctiletý program RR nabízí mladým lidem vzrušující aktivity a příležitosti k vyrovnanému růstu v duchovní, duševní, fyzické a sociální oblasti života. Je důležité si uvědomit, že mladá generace je tady (ne, že teprve přijde) a že jsme odpovědní za její růst a výchovu. Děti jsou darem od Boha. Jestliže se o ně nestaráme, děláme velikou chybu. Když se o ně nepostaráme my, udělá to nepřítel. Služba mladým nemůže být v naších sborech považována za něco druhořadého. K výchově mladé generace nemůžeme přistupovat s polovičním srdcem toto platí jak pro sbor, tak pro rodiče. Je pro nás výsadou připravit se a s Boží pomocí se podílet na tomto Božím díle. K budování služby Royal Rangers se nejdříve musí rozhodnout vedení sboru. Sbor ustanovuje vedoucí, kteří pak slouží mládeží pod kontrolou a s pomocí Rady Royal Rangers. Výběru vedoucích je třeba věnovat velikou pozornost, protože na tom závisí úspěch budoucí služby. Musí to být lidé schopní přijmout zodpovědnost a pastoračně sloužit mladým lidem. Je nutné přijmout vizi a rozhodnutí budovat tuto službu od začátku ve všech věkových skupinách. Každý vedoucí by si měl najít a vychovávat svého zástupce, předávat mu své zkušenosti a postupně uvádět do služby. Struktura Přední hlídky je postupně budována skrze kmeny a věkové skupiny tak, aby byla schopná růstu. Naším cílem je misijní práce, proto musíme být ve sboru připravení na příliv nových dětí a také jejich rodičů s nevěřícího prostředí. Sbor pak musí být připraven se o ně postarat. (Nedělní besídka, mládež, Kluby ALFA, domácí skupinky atd.) Kurz pro vedoucí č.1 Royal Rangers EurAsia 9

10 7.1. Vedoucí Vedoucí sloužící v Přední hlídce mohou vykonávat jednu ze tří následujících funkcí: Velitel kmene - má mít nejméně 19 let, - je zodpovědný za mladé lidi ve svém kmenu (max. 6-8 dětí). Velitel věkové skupiny - musí mít nejméně 19 let, - je zodpovědný za jednu věkovou skupinu s nejméně dvěma kmeny a jejími vedoucími. Velitel Přední hlídky - musí mít nejméně 21 let, - je zodpovědný za všechny 4 věkové skupiny, - napomáhá vedoucím a je zodpovědný za jejich výcvik, - pracuje pod autoritou vedení sboru a ve spolupráci s Radou Royal Rangers Děti ve vedoucích funkcích Pro vyhledávání a výchovu mladých lidí obdarovaných darem vůdcovství jsou rozlišovány tři funkce mezi členy kmene: Náčelník kmene - přijímá povinnosti svěřené mu velitelem kmene, - podílí se na přípravě a vedení schůzky, - podílí se na organizování akcí, atd., - je zvolen kmenem a velitelem kmene. Zástupce náčelníka kmene - přijímá povinnosti svěřené mu velitelem kmene a zástupcem velitele, - pomáhá připravovat schůzky, pomáhá mladším, - stará se o klubovnu, - podle možností se podílí na vedení schůzky v době nepřítomnosti velitele, atd., - je zvolen kmenem a velitelem kmene. Polní velitel - je zvolen vedením Přední hlídky jako zvláštní vyznamenání za dosažené výsledky a znalosti, - měl by být dobrým příkladem ve všech oblastech, - aktivně pomáhá při zvláštních situacích a je pověřen zvláštními úkoly, - podílí se na vedení schůzky. Tyto funkce by se měly každoročně měnit, aby se tímto zjistila a byla podporována schopnost dětí obdarovaných darem vůdcovství Příprava juniorských vedoucích Po absolvování všech testů Rangerů mohou být mladí lidé, kteří mají vůdcovské obdarování vysláni na NVT juniorů. Pak mohou být postupně uváděni do služby jako juniorští vedoucí také v jiných kmenech. Tímto se mladí lidé učí sloužit biblickým způsobem. Přijímají zodpovědnosti a aktivně se podílejí na přípravě a realizaci programu. Vše se děje pod dohledem velitele věkové skupiny. Funkci juniorského vedoucího může vykonávat ten, kdo absolvoval věkovou skupinu Rangerů, NVTjuniorů a je činný ve 4. věkové skupině (Juniorů) jako Řemeslník, Vodák nebo Zálesák. 10 Kurz pro vedoucí č.1 Royal Rangers EurAsia

11 7.4. Podmínky pro službu vedoucího Aby vedoucí mohl dobře sloužit dětem, musí být na schůzku velmi dobře připraven. K přípravě také patří modlitba, praktická příprava, schůzky vedoucích, výcvik a návštěvy rodičů. Příprava v průběhu týdne zahrnuje: příprava na schůzku Přední hlídky (asi 3 5 hodin), schůzka kmene (2 3 hodiny), schůzka vedoucích a návštěva rodičů (asi. 3 hodiny), osobní výcvik (asi 3 hodiny). Vedoucí Royal Rangers by se proto neměli angažovat v jiné sborové službě. Řádně vykonávaná služba je plně zaměstná. Protože musejí být příkladem jako otcové a matky v Kristu, pravidelně navštěvují nedělní shromáždění a alespoň jednou týdně modlitební setkáni. Svou prací usilují vést mladé lidi ke službě. Musejí si umět a chtít si najít čas potřebný k přípravě, aby svou službu vykonávali dobře a svědomitě. Často si také bude muset najít čas pro individuální rozhovory a pastorační péči o členy svého kmene, proto se musejí moudře určit priority Výcvik vedoucích Je třeba stále pamatovat na výchovu nových spolupracovníků. Skrze princip zastoupení a postupného svěřování zodpovědnosti jsou předávány vědomosti a zkušenosti. Tento způsob nám pomáhá skrze službu pomocníka až k vedoucímu vychovávat si další služebníky schopné přijmout zodpovědnost a samostatně pracovat. Díky sebekontrole, společenství s vedoucími a dalšími služebníky budou vedoucí vědět, v jaké oblasti potřebují další výcvik. Jestliže je osobní čas správně rozdělen, zbývá dostatek času ke studiu i k praxi. Jen tak může služba růst. Někteří pak budou schopni přijmout další úkoly. Získávejme další pomocníky biblickým způsobem. Nebojme se předávat zodpovědnosti na jiné, nikoho však nepřetěžujme. V této službě se často dostáváme k průkopnické práci. Vždy hledejme Boží vůli a buďme připravení na nové věci. Tam, kde bude služba prováděná v disciplíně k Božím vizím, bude dosaženo trojnásobného cíle Royal Rangers. Je třeba se připravit, že veliká část mladých lidí zahrnutých do naší služby bude z rodin, které nejsou členy žádné církve. 8. Jak tedy prakticky začít Jakmile se vedení sboru rozhodne službu Royal Rangers vybudovat, je třeba utvořit radu Royal Rangers a povolat vedoucí. Vedoucí se pak zúčastní NVT (Národního výcvikového tábora), kde jsou seznámeni se všemi podrobnostmi této služby. Pokud se tato doba bude zdát přiliž dlouhá, je možno požádat Národní radu Royal Rangers v ČR o úvodní seminář v délce asi 6 hodin. Po tomto semináři se pak vedoucí mohou pustit do příprav. Schůzky jsou připravovány pomocí desetibodového plánu a se zřetelem na pracovní knihy věkových skupin. Na následujícím NVT jsou velitelé se vším obeznámení v praxi Doporučený postup 1. Sestavit seznam dětí, které mohou být do Royal Rangers zahrnuty. Podle věku je rozdělit do příslušných věkových skupin a ujasnit si, jaký může být předpokládaný růst. 2. Sestavit seznam možných spolupracovníků a pomocníků, kteří umí zajímavé věci, zaznamenat jejich záliby, koníčky a profese. Mohou to být jak členové církve, tak přátelé nebo rodiče, kteří jsou ochotni spolupracovat. 3. Dále je třeba se rozhodnout, se kterou věkovou skupinou začneme a započít přípravy k pravidelným schůzkám a setkávání vedoucích, kde: - se podrobně proberou všechny aktivity a dovednosti, které budou dělány během schůzek, - názorně se předvede vyučováni s maximálním využitím audiovizuálních pomůcek. Hledat možnosti, jak získat potřebné vybavení a zásoby. 4. Zjistit zda a kde mohou fungovat pravidelné schůzky kmenů a zvláštní akce. Kurz pro vedoucí č.1 Royal Rangers EurAsia 11

12 5. Připravit informace o akcích pro rodiče a studovat tyto aspekty: důvody organizování služby Royal Rangers z pohledu odpovědnosti, dějiny Royal Rangers, trojnásobný cíl, význam znaku Royal Rangers, organizace a testy, jedenáctiletý program a individuální podněcování dovedností, důležitost navštěvování nedělní školy, spolupráce s rodiči, předvedení zásob a výstroje pro děti, orientace ve financích, příležitosti k růstu mimo církev, co vše náleží ke schůzce kmene, zvláštní akce jako víkendovky, výlety, tábory atd., NVT / NVTjuniorů / NVTP (NVT pro pokročilé), spojení: rada vedoucí rodiče, sestavit program činnosti roční a čtvrtletní v psané podobě, otázky a odpovědi. Velmi dobrou pomocí může být doplnění těchto informací vizuálně foto, video, kronika, kopie novinových článků, výrobky Schůzky Přední hlídky Je nutné přesně stanovit čas začátku a konce - a v praxi jej pak dodržovat. Všechny věkové skupiny mohou začít společně modlitbou a chválami a pak se rozejít do svých kmenů nebo se může každá věková skupina scházet zvlášť. Doporučujeme založit kroniku a zapisovat všechny události včetně schůzek. Poskytne nám to výborný prezentační materiál a také budeme mít přehled o vyučování a aktivitách. Zápis může dělat vedoucí nebo dítě. Brzy nám vznikne hodnotný materiál o historii naší služby. Zápis v kmenové kronice by měl obsahovat následující údaje: datum, přítomní účastníci schůzky (vedoucí a děti), stručný přehled praktických aktivit, přehled (osnova) vyučování, zvláštní akce či události, hosté, obrázky (kresby, fotografie, atd.). Každá schůzka by měla být ještě tentýž den vedoucími zhodnocená a případné nedostatky a chyby by měly být co nejdříve napraveny Schůzky vedoucích Dobré výsledky v práci vedoucích jsou závislé na pravidelném setkávání. Doporučujeme: zpočátku se scházet jednou týdně, po počáteční fázi každé dva týdny, kde se podrobně a moudře naplánují schůzky, určit začátek a konec schůzky, probrat co je nového na příští schůzku, prodiskutovat návrhy a plány na další dvě nebo tři schůzky dopředu, otevřená diskuse, definitivní naplánování příští schůzky, naplánovat učitelské návštěvy, zajímat se o vybavení a výstroj, naplánovat zvláštní akce, naplánovat návštěvy rodičů, probrat problémy a jejich řešení (vedoucí, děti, rodiče, materiál, souvislosti), mít společenství u Božího Slova. 12 Kurz pro vedoucí č.1 Royal Rangers EurAsia

13 9. Struktura Přední hlídky JUNIOŘI RANGEŘI TRAPPEŘI GREENHORNI RADA RR Zástupce náčelníka Náčelník kmene Polní velitel Juniorský velitel Velitel kmene Velitel věkové skupiny Velitel Přední hlídky Člen rady RR Kurz pro vedoucí č.1 Royal Rangers EurAsia 13

14 10. Royal Rangers v České republice V roce 1992 byla služba Royal Rangers předvedená v ČR br. Hanspetrem Neckem a následně se skupina 9 osob z ČR zúčastnila NVT ve Švýcarsku. Ještě tentýž rok byla započata služba RR v ČR jako účelové zařízení Apoštolské církve. V roce 1996 byla Royal Rangers v ČR přeregistrována na občanské sdružení u Ministerstva vnitra ČR. Jako dětská organizace pracujeme nejen na území sboru, ale také přímo na školách jako mimoškolská aktivita nebo ve vlastních klubovnách jako klubová činnost. Vnitřní struktura Přední hlídky je budována podle tohoto Kurzu pro vedoucí č.1 pod vedením místního sboru. Do programu Royal Rangers se mohou zapojit sbory, které hlásají biblické učení, vedou své členy ke znovuzrození a jsou ochotné respektovat stanovy Royal Rangers v ČR. Registrace nové Přední hlídky je možná po písemné žádosti sboru u Národní kanceláře RRvČR. Sbor se musí zavázat, že bude budovat tuto službu ve všech věkových skupinách jako součást práce sboru, že vytvoři Radu RR, ustanoví velitele a vyšle je na NVT, bude finančně i duchovně podporovat tuto službu, bude respektovat literaturu vydanou Národní radou, bude spolupracovat s Národní radou RRvČR a převezme zodpovědnost za své vedoucí a jejich práci. Národní rada koordinuje práci Předních hlídek, zabezpečuje základní vybavení, pomůcky a literaturu pro děti a vedoucí, připravuje výcvikové tábory pro vedoucí, organizuje dvakrát ročně konferenci velitelů, dále organizuje tábory, víkendovky, výlety, celostátní tábory Royal Rangers a ve spolupráci s Evropskou konferencí národních velitelů každé 4 roky Eurocamp Spolupracovníci Národní rady RRvČR Velitelé, kteří se osvědčili ve funkci velitele kmene a velitele věkové skupiny a kteří jsou ochotni jednou ročně vypomáhat při výcviku nových vedoucích, mohou být pozváni k absolvování Školení spolupracovníků a následně být zapojeni do týmu instruktorů NVT. Velitelé, kteří vybudovali při sboru novou Přední hlídku s minimálně 2 věkovými skupinami, obdrží zvláštní vyznamenání Pioneer Commander. Velitel, který se ve službě osvědčil, se může stát Velitelem oblasti. Musí splňovat tyto podmínky: minimálně 4 roky ve službě Royal Rangers, osvědčil se jako velitel Přední hlídky nebo minimálně 2 věkových skupin, je povolán jeho nástupce, ( z časových důvodů totiž nemůže plnit povinnosti pravidelné služby své Přední hlídky), je ochoten pracovat pod autoritou Národní rady, účastní se ročně minimálně 10 víkendových akcí. Národní velitel, členové Národní rady a Výcvikový koordinátor jsou voleni konferencí velitelů. 11. Uniforma Uniformou prezentujeme jednotu a rovnost všech členů Royal Rangers. Zároveň však umožňuje pomocí nášivek rozlišit úrovně dosažených dovedností a znalostí v programu Royal Rangers. Je dobrou motivací pro mladé lidi zapojit se do našeho programu a aktivně pracovat na sebevzděláváni. Mladí lidé i vedoucí si obvykle rádi oblékají uniformu. Je to jako vizitka. Poskytuje nám mnoho příležitostí vydávat svědectví o Royal Rangers, o naších cílech a postojích. Uniformu oblékáme na schůzky kmene, slavnostní shromáždění a zvláštní příležitosti. Neměla by to být povinnost. Lepší je být dobrým příkladem a motivovat jiné. Uniforma musí být vždy čistá, správně upravená a ve shodě s významem znaku Royal Rangers. 14 Kurz pro vedoucí č.1 Royal Rangers EurAsia

15 11.1. Uniforma vedoucích Royal Rangers Každý vedoucí Royal Rangers v ČR nosí svou uniformu s plným vědomím své zodpovědnosti. Na uniformu se našívají jen oficiální označení odpovídající Přední hlídce a funkci. Velitel kmene (jeden proužek) Označení funkce se našívá 12 mm od předního okraje. Měřítko v mm vycentrovat Nášivka posledního národního nebo regionálního kempu přesně uprostřed. Velitel věkové skupiny (dva proužky) Velkou nášivku RR našijeme 2,5 cm pod ramenní šev. Nápis Royal Rangers se našívá bez mezery těsně nad náprsní kapsu. Velitel Přední hlídky (tři proužky) Nášivku NVT se našívá doprostřed mezi rohy. Národní výcvikový tábor NVT pro pokročilé K uniformě patří také čepice vedoucího. Doporučuje se také kravata a bunda. Kurz pro vedoucí č.1 Royal Rangers EurAsia 15

16 JUNIORSKÝ VELITEL Nášivka Juniorský velitel se našije dolů mezi rohy a NVT bez mezery nad toto označení. Označení Juniora a samostatně vyrobená kravata se nosí až do ukončení NVTjun. Následně je nahrazena kravatou vedoucího a proužkem Juniorský velitel. RADA RR Označení funkce se našívá 12mm od předního okraje. Mezi proužky je odstup 3 mm. INSTRUKTOR Označení INSTRUKTOR se našívá dolů, doprostřed mezi rohy. Nášivka NVT se našívá bez mezery nad toto označení. PIONEER COMMANDER VELITEL OBLASTI NÁRODNÍ VELITEL 16 Kurz pro vedoucí č.1 Royal Rangers EurAsia

17 11.2. Uniforma dětí podle věkových kategorii Každý člen RR nosí svou uniformu s plným vědomím zodpovědnosti. Na uniformu se našívají jen oficiální označení odpovídající Přední hlídce a funkci. VESTA JE VYROBENA PŘEDNÍ HLÍDKOU Z MODRÉ RIFLOVÉ LÁTKY. K vestě patří žlutý šátek lemovaný trikolórou, sepnutý prstenem. Kovboj Farmář Jezdec Začátečník Nášivky jsou umístěny na úrovni spodního kraje rukávu, vystředěné na každé straně. Značky na levé straně. Vzor je možno si vyžádat u velitele. Prsten může být vyroben třeba ze dřeva nebo kůže a může být různě ozdoben. Žlutý šátek 55cm x 55cm, s malým znakem RR. Ke košili Trappera se také doporučuje čepice Royal Rangers. Znalec Pozorovatel P Průzkumník Nášivky posledního národního nebo regionálního kempu patří do středu pravé kapsy. Stopař Veliká nášivka Royal Rangers je našitá 2,5 cm pod ramenní šev. Označení věkové skupiny se našije těsně nad klopu pravé kapsy. Trappeři, Rangeři a Junioři nosí vlastnoručně vyrobené kravaty. Kurz pro vedoucí č.1 Royal Rangers EurAsia 17

18 Název věkové skupiny je našit přímo nad pravou kapsou bez mezery. Veliká nášivka Royal Rangers je našitá 2,5 cm pod ramenní šev. První nášivka odbornosti Rangera OHEŇ je našitá 5 cm pod horním švem pravého rukávu. Další následují bez mezery pod ní. Nášivky posledního národního nebo regionálního kempu patří do středu pravé kapsy. Označení věkové skupiny se našije těsně nad klopu pravé kapsy. Barevná nášivka odbornosti Juniora se našije 6.5 cm pod ramenní šev. Nášivky posledního národního nebo regionálního kempu patří do středu pravé kapsy. Veliká nášivka Royal Rangers je našitá 2,5 cm pod ramenní šev. Zástupce náčelníka Náčelník kmene Polní velitel Značky velitelských funkcí se našijí 2,5 cm pod velikou nášivku znaku Royal Rangers. 18 Kurz pro vedoucí č.1 Royal Rangers EurAsia

19 12. Další kroky. Absolvováním tohoto kurzu a prostudováním jednotlivých pracovních knih pro věkové skupiny jsi získal přehled o práci Royal Rangers. Další postup: Po prostudováni tohoto Kurzu prosím vyplni Dotazník ke kurzu č.1. Budeš jej potřebovat jako součást přijetří na Národní výcvikový kurz RR. Pokud chceš pracovat jako vedoucí RR je nutné, aby jsi tento výcvikový kurz absolvoval. Přihláška na NVT Opatři si přihlášku na NVT u velitele Přední hlídky ve tvém okolí nebo přímo prostřednictvím kanceláře Národní Royal Rangers v ČR. NVT se mohou zúčastnit osoby, které: jsou členy církve, která osobu doporučila jako perspektivního pracovníka s dětmi, úspěšně absolvovali tento kurz, dosáhli věku min. 19 let, řádně se na NVT přihlásili. Kurz pro vedoucí č.1 Royal Rangers EurAsia 19

20 TIRÁŽ KURZ PRO VEDOUCÍ Č.1 Jak vybudovat Přední hlídku v místním sboru Editor: Royal Rangers EurAsia Writer: Hanspeter Neck Layout: Hanspeter Neck / Anne Fritsch Copyright: Royal Rangers EurAsia 1999 Reproduction of articles, or parts of them, is forbidden, except by special authorization of Royal Rangers EurAsia Překlad / korektura: Mariana Bilíková, Martin Cibulka březen 2000 Vydala Národní rada RRvČR v květenu 2003 Oldřichovice 328, Třinec 1 tel.: Všechna práva vyhrazena. 20 Kurz pro vedoucí č.1 Royal Rangers EurAsia

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba).

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba). KROJOVÝ ŘÁD Kroj Pathfinderů má vyjadřovat příslušnost celosvětovému hnutí a jeho ideálům. Jednotné oblečení pro děti z různých sociálních vrstev znamená rovné podmínky pro každého, ať už pochází z jakéhokoli

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Zpracováno dle SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ SH ČMS

Zpracováno dle SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ SH ČMS Zpracováno dle SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ SH ČMS Směrnice schválena VV SH ČMS dne 14. června 2012 1 HLAVA I Článek 1 Mladý hasič 1.1. Mladým hasičem se může stát chlapec nebo děvče ve

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP 19.4.2016 V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Motto Cíle zákl. vzdělávání společný rámec Pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Zde prosím nalepte Vaši fotografii. PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Prosíme o čitelné vyplnění formuláře Důležité: Přijetí na školu

Více

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené únor 2015 1 Článek I Systém Regionálních házenkářských center 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM Manuela Jungová KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM prakticky a názorně Příručka plná impulsů pro pracovníky s dětmi i rodiče Odpovědi na otázky: Jak pracovat s dětmi v církvi a jak je zaujmout? Kde

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

SMĚRNICE O ODMĚNÁCH A VYZNAMENÁNÍ V PIONÝRU

SMĚRNICE O ODMĚNÁCH A VYZNAMENÁNÍ V PIONÝRU s. 1 z 5 6/2005 RVS ze dne 26. 11. 2005 Směrnice o odměnách a vyznamenání v Pionýru, kterou se mění směrnice o odměnách a vyznamenání v Pionýru z 24. 1. 2004 SMĚRNICE O ODMĚNÁCH A VYZNAMENÁNÍ V PIONÝRU

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

České církve a zahraniční misie VÝSLEDKY ANKETY

České církve a zahraniční misie VÝSLEDKY ANKETY České církve a zahraniční misie 6.2016 VÝSLEDKY ANKETY Účel: Cílem této ankety bylo získat lepší porozumění tomu, jak české církve vnímají službu zahraničních misionářů, aby bylo možné zlepšit dlouhodobou

Více

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí STRUKTURA SETKÁNÍ 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA ROZVOJ / UČENÍ VÝVOJ / ZRÁNÍ

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY HTVŠ Prušánky Program: 1. Vize HTVŠ 2. Struktura HTVŠ 3. Hudební nástroje 4. Sylabus 5. Závěrečné poznámky 6. Dotazy 7. Přihláška HTVŠ Prušánky Místo výuky: ZŠ

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Průvodce k slavnostnímu setkání při příležitosti absolvování studia semináře a institutu

Průvodce k slavnostnímu setkání při příležitosti absolvování studia semináře a institutu Průvodce k slavnostnímu setkání při příležitosti absolvování studia semináře a institutu Slavnostní setkání při příležitosti absolvování studijního programu představují způsob, jak vyznamenat úsilí a výkon

Více

Ředitel jako průvodce pedagogů po trnité cestě k moudrosti. Miroslav Hřebecký, EDUin, o.p.s

Ředitel jako průvodce pedagogů po trnité cestě k moudrosti. Miroslav Hřebecký, EDUin, o.p.s Ředitel jako průvodce pedagogů po trnité cestě k moudrosti Miroslav Hřebecký, EDUin, o.p.s. 22. 4. 2016 Čas nezastavíš Nechcete být léčeni 30 let starými metodami? Projde něco takového dnes lékařům? Proč

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti The Irish Society for Autism.

Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti The Irish Society for Autism. Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti 2013 The Irish Society for Autism. 1 Kvalita života Služby poskytované lidem s autismem Irskou společností pro

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

SLUŽBA DĚTEM V KŘESŤANSKÉM SPOLEČENSTVÍ PRAHA

SLUŽBA DĚTEM V KŘESŤANSKÉM SPOLEČENSTVÍ PRAHA SLUŽBA DĚTEM V KŘESŤANSKÉM SPOLEČENSTVÍ PRAHA Milí bratři a sestry, vážím si vaší služby dětem v našem sboru. Vím, že je to služba nelehká: vyžaduje vaše vysoké nasazení a obětavost. Je to ale i služba

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Dubenec 156, 544

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ------------------------------------------------------------------------------------------------- H L A V A I Článek

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í

S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Ročník 2008 NAŘÍZENÍ č. 44 o organizaci duchovní služby ve Vězeňské službě České republiky Podle ustanovení 1 odst. 2 zákona

Více

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ------------------------------------------------------------------------------------------------- H L A V A I. Článek

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Založení blogu (pracovní list)

Založení blogu (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-7-01 Založení blogu (pracovní list) Předmět: Informatika Cílová skupina: 7. třída Autor: Jana

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Česká Bělá 300. Článek II Postavení Unie. Občanské sdružení unie rodičů při ZŠ a MŠ Česká

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více