ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN"

Transkript

1 ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: Systematicky podporovat Projekt škola podporující zdraví Aktivity - cílená osvta ke zdraví (5,9,11) - zohlednní tématu podpory zdraví ve školních vzdlávacích programech Realizátor školy, SZÚ Výstupy zajištní zdravotn výchovných materiál pro školy a rodie Aktivity Školy a školská zaízení zpracují koncepci a plán konkrétních aktivit podpory zdraví a zdravého životního stylu (9,11,12,13) - zahrnutí osvdených interaktivních program do výuky (Hrou proti AIDS, Nekouím, Hravá strava atd.) (7,8,11,12) - zpracování plánu rekonstrukce hiš na základ koncepce sportu Realizátor školy, SZÚ, MÚ Výstupy realizace program, zpracování plánu Zlepšit kvalitu stravování ve školních jídelnách a nabídku potravin na školách (11) Aktivity - pestavba školních jídelen dle platných norem - dodržování spotebního koše a pyramidy Realizátor školy, MÚ, KHS Výstupy - 1x ron analýza jídelníku výživovými odborníky, modernizované školní jídelny Realizovat praktické monitorování zdravotního stavu (na školách) Aktivity - propagace a podpora pravidelných preventivních prohlídek školami, motivace rodi (8, 5,13) - školní psycholog (11,12,13) - podpora monitorování zdravotního stavu žák Realizátor školy, SZÚ Výstupy zajištní zdravotn výchovných materiál pro školy a rodie

2 1.2. Budou rozvíjeny a podporovány sportovní aktivity pro dti a mládež Skupina aktivit: Rozšíit nabídku sportovních aktivit pro dti a mládež (11) Aktivity - zajištní nabídky aktivit i pro pohybov nenadané dti - cílená výchova ve školách (12) - personáln lépe zajistit pohybové mimoškolní aktivity - zajištní informací pro rodie o významu pohybové výchovy dtí Realizátor SZÚ, školy, NNO Výstupy zajištní zdravotn výchovných materiál pro školy a rodie, sportovní kurzy na školách, široká sí sportovních organizací Návrhy indikátor: poet realizovaných program, splnní analýzy jídelníku, Priorita 2: ZDRAVÉ STÁÍ (Zdraví 21 - cíl. 5) Cíle 2.1. Realizovat komunitní plán sociálních služeb a pée Skupina aktivit: Naplovat cíle a opatení komunitního plánu v oblasti pée o seniory Aktivity - sociální služby - související služby Realizátor realizátoi dle komunitního plánu sociálních služeb a pée Výstupy výstupy dle komunitního plánu sociálních služeb a pée 2.2. Budou rozvíjeny a podporovány pohybové aktivity stárnoucí populace Skupina aktivit: Rozvíjet a podporovat tlovýchovu a pohyb stárnoucí populace Aktivity - aktivizaní programy pro seniory, cviení, turistika, plavání (8) Realizátor NNO Výstupy realizace program a aktivit 2

3 2.3. Budou podporovány a rozvíjeny další volnoasové aktivity pro seniory Skupina aktivit: Rozvíjet a podporovat volnoasové aktivity pro seniory Aktivity - aktivizaní programy a vzdlávací semináe pro seniory Realizátor NNO, SZÚ, SVOZŠ Výstupy realizace program, seminá, vzdlávacích akcí 2.4. Bude rozvíjena spolupráce a koordinace služeb v oblasti zdravotní a sociální Skupina aktivit: Rozšíit služby pro seniory v jejich domácím prostedí Aktivity - vzdlávání na téma podpory zdraví u senior (seminá pro seniory i poskytovatele) - informaní kampa pro seniory o službách, vydání katalogu služeb Realizátor SZÚ, SPKP, NNO Výstupy realizace seminá, realizace Dne senior, aktualizovaný katalog služeb, kvalitní terénní a ambulantní služby, realizace projektu Bezpený návrat Indikátory: poet realizovaných program zamených na podporu zdraví ve mst, realizace informaní kampan, semináe Priorita 3: SNÍŽENÍ VÝSKYTU INFEKNÍCH ONEMOCNNÍ (Zdraví 21 - cíl. 7) 3.1. Bude rozvíjena prevence výskytu infekních onemocnní Skupina aktivit: Vzdlávat a poskytovat odpovídající služby pro osoby ohrožené sociálním vylouením Aktivity - vzdlávání organizací pracujících s etnickými skupinami - vzdlávání organizací pracujících s bezdomovci Realizátor KHS, NNO Výstupy realizace vzdlávání Podporovat preventivní programy sexuáln penosných nemocí u mládeže, zejména HIV/AIDS. Aktivity - preventivní programy (Den proti AIDS, Hrou proti AIDS), pednášky, besedy - screeningové testovací programy Realizátor SZÚ, NNO Výstupy realizace preventivních program, dostupnost anonymního bezplatného testování (screening, krevní test) indikátory: poet realizovaných vzdlávacích akcí (seminá), poet screeningových test, 3

4 Priorita 4: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKNÍCH ONEMOCNNÍ (Zdraví 21 - cíl. 8) 4.1. Bude rozvíjena prevence výskytu neinfekních onemocnní Skupina aktivit: Informace a zdravotní výchova pro veejnost Aktivity - pravidelné informace v místním tisku (témata msíce, aktuální zprávy) - viz propagace tématu prevence nemocí na souvisejících kampaních a akcích msta (panely atd.) Realizátor SZÚ, MÚ, SPKP, ZP, Vsetínské noviny Výstupy série lánk v tisku, propaganí panely apod Bude posílena prevence diabetu Skupina aktivit: Informace a zdravotní výchova pro veejnost Aktivity - proškolení pedagog v problematice diabetu u dtí - budou podporovány specializované akce pro veejnost - pravidelné informace v místním tisku (témata msíce, aktuální zprávy) Realizátor Nemocnice Vsetín, SPKP, Svaz diabetik, SZÚ, ZP, SVOZŠ Výstupy proškolení pedagog - miniseminá, realizace kampan, dál viz Bude aktivn omezován výskyt kardiovaskulárních onemocnní Skupina aktivit: Informace a zdravotní výchova pro veejnost Aktivity - budou podporovány specializované akce pro veejnost - pravidelné informace v místním tisku (témata msíce, aktuální zprávy) Realizátor viz , SVOZŠ, SPCCh Výstupy viz Den zdraví a pípadné další akce pro veejnost, rekondiní pobyty, poradenství 4.4. Bude posílena prevence onkologických onemocnní Skupina aktivit: Informace a zdravotní výchova pro veejnost Aktivity - bude podporována a propagována spolupráce s lékai a pojišovnami - budou podporovány specializované akce pro veejnost, pednášky na školách Realizátor viz , SVOZŠ, SPCCh Výstupy viz Den zdraví, eský den proti rakovin a pípadn další akce pro veejnost, školení dívek adolescentního vku, rekondiní pobyty, pednášky, poradenství 4

5 Zvýšit vdomostn-dovednostní úrove v prevenci rakoviny prsu Aktivity - vdomostn-dovednostní seminá pro dívky ZŠ a SŠ Realizátor SVOZŠ Výstupy realizace semináe 4.5. Bude posílena prevence alergií Skupina aktivit: Informace a zdravotní výchova pro veejnost Aktivity - pravidelné informace v místním tisku (témata msíce, aktuální zprávy) - odkaz na regionální pylové zpravodajství na webových stránkách MÚ Realizátor viz , Nemocnice Vsetín, MÚ Výstupy Viz , pylové zpravodajství indikátory: poet program a aktivit Priorita 5: SNÍŽENÍ VÝSKYTU PORANNÍ ZPSOBENÝCH NÁSILÍM A ÚRAZY (Zdraví 21 - cíl. 9) 5.1. Bude snižován poet úraz rzných cílových skupin Skupina aktivit: Snížit množství úraz ve školách a ve volném ase (zejména dti a mládež) Aktivity - projekt BESIP - projekt Bezpená komunita - využití sportovních akcí pro cílenou osvtu k prevenci úraz (soutže, odmny aj.) Realizátor MÚ, SPKP Výstupy realizace projekt Snížit množství úraz na pracovišti Aktivity - propagace test na alkohol na pracovištích - školení k bezpenosti práce Realizátor IBP Výstupy realizace školení 5

6 5.2. Bude více podporována znalost první pomoci u všech skupin obyvatelstva Skupina aktivit: Zvýšit vdomostní i dovednostní úrove poskytování první pomoci v MŠ a ZŠ Aktivity - kurzy první pomoci Realizátor K, SVOZŠ Výstupy kurzy pro dti a mládež Zvýšit vdomostní úrove veejnosti v poskytování první pomoci Aktivity - akce, kampan, školení pro veejnost, nabídka školení pro firmy - poskytování osvty a informace v místním tisku Realizátor K, SVOZŠ, SZÚ Výstupy školení pro rzné subjekty, informace v tisku indikátory: poet program a aktivit Priorita 6: ZDRAVJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL (Zdraví 21 - cíl. 11) 6.1. Bude podporována propagace zdravých potravin Skupina aktivit: Propagovat zdravý životní styl Aktivity - podpora rozšíení nabídky zdravých potravin (4,5,8) - podpora speciálních akcí (prezentace, kampan, soutže ad.) - mediální produkty - cílená informovanost 4,9,12 - viz priorita 4 Realizátor MÚ, SPKP, SZÚ, NNO Výstupy série lánk v tisku, realizace kampaní 6.2. Všechny vkové skupiny obyvatel budou vzdlávány k podpoe zdraví a zdravému životnínu stylu (9) - souvisí s prioritou 4 Skupina aktivit: Informovat a zdravotn vychovávat veejnost Aktivity - informace v tisku, speciální akce, kampan, besedy - spolupráce se studenty, podnikateli aj. Realizátor SPKP, SZÚ, SVOZŠ, NNO Výstupy série lánk v tisku, realizace program 6

7 6.3. Bude uzpsoben grantový systém msta pro téma podpory zdraví (financování NNO) Skupina aktivit: Uzpsobit grantový systém ve prospch akcí vztažených ke zdravotnímu plánu msta Aktivity - pizpsobení podmínek grantových program - kvalifikovanjší posouzení projekt podporovaných mstem Realizátor MÚ, SPKP Výstupy podpora aktivit ve prospch zdraví, min. 1 odborník v hodnotitelské komisi 6.4. Budou zlepšovány podmínky pro sportovní a pohybové aktivity ve mst Skupina aktivit: Rozvíjet rekreaní sport a pohyb Aktivity - dokonení cyklostezky Vsetín-Velké Karlovice, Vsetín-Valašské Meziíí (11) - pée o plochy k volnoasovým aktivitám, budování nových ploch dle koncepce sportu - zlepšení pšího pohybu ve mst a okolí (znaení pších tras dle náronosti, zjednodušené mapky Vsetína a okolí s pšími trasami a cyklotrasami) - prostranství pro volný pohyb - podporovat podmínky pro pší dopravu Realizátor MÚ, majitelé sportoviš Výstupy nová sportovišt, modernizované stávající prostory pro sport indikátory: poet program a aktivit Priorita 7: SNÍŽENÍ ŠKOD ZPSOBENÝCH ALKOHOLEM, DROGAMI, TABÁKEM (Zdraví 21 - cíl. 12) 7.1. Bude realizován program prevence kriminality Skupina aktivit: Omezit užívání alkoholu, tabáku a návykových látek na veejnosti Aktivity - posílení kontroly požívání alkoholu a návykových látek na veejnosti - posílení kontroly podávání alkoholu mladistvým a nezletilým Realizátor MÚ, Mstská policie Výstupy poet kontrol, realizace následných opatení 7

8 Medializovat problematiku pro širokou veejnost (4) Aktivity - informace o závažnosti problému výskytu v místním tisku Realizátor SZÚ, SPKP Výstupy série lánk v tisku 7.2. Bude omezeno užívání návykových látek Skupina aktivit: Omezit braní návykových látek vetn lék u všech cílových skupin Aktivity - innost kontaktního a protidrogového centra - innost protidrogových koordinátor na školách Realizátor školy, NNO Výstupy aktivity kontaktního centra, aktivity protidrogových koordinátor 7.3. Bude rozšíena osvta k prevenci alkoholu u dosplé populace Skupina aktivit: Realizovat úinnou prevenci požívání alkoholu na pracovišti Aktivity - podporovat a propagovat testy na alkohol na pracovištích Realizátor IBP Výstupy poet oslovených zamstnavatel Osvta k prevenci alkoholu na školách - cílené programy na školách Realizátor SZÚ, NNO Výstupy realizované programy Osvta k tématu domácí alkoholismus a jeho projevy - informace o závažnosti problému výskytu v místním tisku Realizátor SZÚ, SPKP Výstupy série lánk v tisku 8

9 7.4. Bude usilováno o snížení kuáctví u všech vkových skupin Skupina aktivit: Podporovat úinné preventivní programy, kampan a mediální vzory ke zvýšení informovanosti široké veejnosti Aktivity - programy a kampan proti kouení pro ZŠ a SŠ - propagace innosti protikuácké poradny - mediální ocenní nekuáckých restaurací znaka a ocenní od mateských klub (Family Friendly) Realizátor SZÚ, SPKP, NNO Výstupy realizované programy, innost poradny, kampa pro nekuácké restaurace indikátory: poet program a aktivit Priorita 8: PODMÍNKY A PÍLEŽITOSTI KE ZDRAVÍ (Zdraví 21 - cíl. 13) 8.1. Budou realizovány komunitní programy na podporu zdraví a UR Skupina aktivit: Realizovat program Zdravé msto a MA 21 Aktivity - postupovat dle metodiky NSZM Realizátor MÚ, SPKP Výstupy realizace program Realizovat program Škola podporující zdraví Aktivity - motivace škol do zapojení Realizátor MÚ, SPKP, krajská sí Škol podporujících zdraví Výstupy seminá, zapojení škol/školek Realizovat program Podnik podporující zdraví Aktivity - zapojit alespo 1 podnik i firmu do programu Realizátor SPKP, SZÚ, ZP Výstupy realizace programu "Podnik podporující zdraví" v 1 nebo více podnicích 9

10 Realizovat program Nemocnice podporující zdraví Aktivity - iniciovat schzku s Nemocnicí k programu Realizátor SPKP Výstupy schzka, zápis, plán další spolupráce indikátory: poet program a aktivit Vysvtlivky: SPKP - Spolenost pro komunitní práci, SZÚ - Státní zdravotní ústav, ZP - zdravotní pojišovny, KHS - Krajská hygienická stanice, MÚ - Mstský úad, SVOZŠ - stední a vyšší odborná zdravotnická škola, IBP - inspektorát bezpenosti práce, NNO - nestátní neziskové organizace, K - eský ervený kíž, SPCCh - Svaz postižených civilizaními chorobami 10

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

1. Hlavní strategické cíle programu

1. Hlavní strategické cíle programu III. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2008 2012 (dále jen program) Veškeré aktivity programu musí vycházet z následujících principů: - musí být v souladu s cíli

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví Efektivní strategie podpory zdraví Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008

Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008 Aktuální problémy v oblasti pée o seniory PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008 Demografická panika vs. Stárnutí jako píležitost Kulatý stl k financování zdravotnictví v R Problém stárnutí populace

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Moravskoslezský veletrh zdraví Černá Louka, 5. prosince 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové,

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, VÝRONÍ ZPRÁVA obanského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009 Vážení tenái, Píznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, obanské sdružení ESET-HELP slaví 15. výroí svého vzniku. Rádi bychom ekli, že je v plném

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 1 č.j. 21291/2010-28 Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

Ing. Jana Kučerová Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Ing. Jana Kučerová Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Zdraví jako podmínka rozvoje regionu Ing. Jana Kučerová Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Udržitelný rozvoj nebo také trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který uspokojuje

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

ÚVOD. Cíl 1. Solidarita pro zdraví v evropském regionu

ÚVOD. Cíl 1. Solidarita pro zdraví v evropském regionu ÚVOD Na 51. světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 1998 se členské státy Světové zdravotnické organizace (WHO) usnesly na deklaraci, která formulovala základní politické principy péče o zdraví v jeho

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j.:8019/2006 Vl. č.j. 1182/2007 V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Důvod předložení: Materiál je

Více