Praktická cvičení z biologie člověka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praktická cvičení z biologie člověka"

Transkript

1 Téma: Soustava opěrná a pohybová (Hodnocení tělesné stavby, prognóza konečné výšky, test svalové rovnováhy, otisk plosky nohy, noha podle tvaru, test nervosvalové koordinace) Pozor: pro výrobu otisku nohy si přineste vodovky, štětec a čtvrtku, na kterou se vám vejde chodidlo! Teoretický úvod: V rámci praktik z biologie člověka se budeme věnovat anatomii a fyziologii jednotlivých soustav. Budeme svou tělesnou stavbu a tělesné funkce a výkony porovnávat s tabulkovými hodnotami a také v rámci skupiny se svými spolužáky. Pokud budeme provádět v rámci praktik nějaké měření čí hodnocení, jehož výstupem bude nějaký číselný údaj, zpracujte vždy v protokolu nejen údaje své, ale zahrňte i údaje spolužáků tak, abyste měli včetně sebe vždy 10 údajů. V závěrech protokolů pak porovnejte své údaje s údaji skupiny spolužáků i tabulkovými hodnotami a diskutujte o tomto porovnání (proč mám údaje vyšší, nižší, čím to může být apod.). Do srovnávacích tabulek uvádějte jen křestní jména. A. Hodnocení tělesné stavby Na celkovém vzhledu těla člověka se podílejí dědičné faktory i vnější vlivy. Pro celkové hodnocení tělesné stavby se užívá řada různých testů a měření. Ve sportu se často užívá stanovení tzv. somatotypu více zde diagnostika/c257-co-je-to-somatotyp-a-jak-ho-merime/ Dispozice k určitému typu stavby těla souvisí např. s předpoklady pro různé druhy výkonnostního a vrcholového sportu. Pro stanovení somatotypu je třeba provést řadu měření, v praktiku jej stanovovat nebudeme. Podle popisu somatotypu pouze odhadněte, jaký somatotyp pravděpodobně máte. U běžné populace se k hodnocení postavy užívá testů jednodušších. Nejznámějším a nejjednodušším orientačním ukazatelem je tzv. BMI, který poskytuje informaci o tom, zda máme normální, vyšší nebo nižší váhu vzhledem ke svému typu těla. Vysvětlete co je BMI, jak se počítá. Vypočtěte svůj BMI. Uveďte škálu BMI (od podváhy po obezitu a do této škály se zařaďte) pro muže i ženy. Proč jsou pro muže jiné než pro ženy? Zaznamenejte si do protokolu BMI všech spolužáků ve skupině (do tabulky). Pozn. Tabulka může být uvedena např. jako příloha protokolu - může mít víc sloupců a zahrnovat všechny srovnávané údaje. Zdůvodněte proč BMI není vhodným ukazatelem pro sportovce? (pozn. mnozí sportovci mají podle tohoto ukazatele nadváhu či lehkou obezitu). Dalším ukazatelem pro hodnocení postavy je index WHR. Vysvětlete co je to za údaj, jak se vypočítá a o čem nás informuje. Uveďte do protokolu údaj svůj, a pokud můžete získat, tak také údaj svých rodičů. Porovnejte své údaje s údaji svých rodičů a diskutujte v závěru. Opět vyplňte tabulku s údaji svých spolužáků (rodiče svých spolužáků do srovnání nezahrnujete). B. Prognóza konečné výšky Pro prognózu konečné tělesné výšky před ukončením růstu lze využít různé postupy. My budeme provádět prognózu z genotypového vstupu a z fenotypového vstupu. a) Prognóza z genotypu (potřebujete údaje o momentální tělesné výšce své a tělesné výšce svých rodičů vše v cm). Pro výpočet předpokládané tělesné výšky (PTV) se užívá vzorec: Chlapci PTV G = (výška otce + výška matky + 13) / 2 Dívky PTV G =( výška otce + výška matky - 13 )/ 2 b) Prognóza z fenotypu (s užitím jednorázového měření) vzorec pro obě pohlaví PTV F = A1 + (B1 x okamžitá výška v cm) Pozn. A1 a B1 jsou koeficienty specifikované pro pohlaví a věk, najdeš je v tabulce níže.

2 Zdroj: Semiginovský a kol. Praktická cvičení ze základní fyziologie člověka ; FTVS UK Praha V závěru se vyslovte ke svým údajům (momentální výšce i oběma odhadům). K tomuto úkolu vytvořte zvláštní tabulku, do které zahrňte sebe a 3 spolužáky ze skupiny (tak, abyste měli údaje od dvou mužů a dvou žen) a dále pak 6 dalších osob ve vašem okolí ve věku od 10 do 15 let (opět 3 dívky 3 chlapce) může jít o sourozence, vzdálenější příbuzné, mladší spolužáky, kamarády sourozenců. V tabulce uvádějte křestní jméno, věk, momentální tělesnou výšku, výšku otce, matky, PTV G, PTV F a rozdíl mezi těmito odhady. Porovnejte údaje. Ve kterých případech se oba odhady liší výrazně a kdy se liší méně? Který z údajů se jeví jako přesnější? Zdůvodněte své tvrzení. C. Test svalové rovnováhy Otestujte se jednotlivými cviky dle pokynů, splnění či nesplnění (oboustranné či jednostranné) vepište do tabulky. Shrňte výsledky testu (zda trpíte či netrpíte dysbalancí a zdůvodněte životní styl dostatek, nedostatek pohybu, všestranné, jednostranné zatížení apod.)vypracujte program složený z 10 cviků pro obnovení (či udržení) svalové rovnováhy. Nezapomeňte na to, že svaly na sebe vzájemně působí a že při posilování některých musím např. protahovat jiné, aby se výsledný efekt dostavil. Opět uveďte hodnoty spolužáků (do tabulky napište čísla testů, které jednotliví studenti nesplnili)

3 1. Úklon trupu (zkrácení čtyřhranného svalu bederního) Základní postavení: stoj rozkročný (paže volně podél těla) Provedení: úklon vpravo (bez rotace, předklonu záklonu, zvednutí ramen a vybočení pánve), ruka se sune po vnější straně stehna, totéž vlevo Norma: prsty se dotknu hlavice lýtkové kosti, výdrž 3 s. 2. Dřep ze stoje (zkrácení trojhlavého svalu lýtkového) Základní postavení: úzký stoj rozkročný (chodidla rovnoběžně v šíři ramen, paže volně podél těla) Provedení: dřep pokrčit předpažmo dolů Norma: celé plochy chodidel se dotýkají podložky, výdrž 3 s. 3. Přednožení v lehu (zkrácení ohybače kolenního kloubu) Základní postavení: leh (na zádech, paže volně podél těla) Provedení: přednožit pravou (levá přitisknutá k podložce) totéž levou Norma: testovaná noha kolmo k podložce 4. V lehu vzpažit zevnitř (zkrácení velkého svalu prsního) Základní postavení: leh skrčmo (chodidla a bedra přitisknout k podložce) skrčit připažmo, předloktí dovnitř zkřižmo (rameno testované paže u hrany desky) Základní postavení: pokrčit vzpažmo zevnitř pravou, předloktí dovnitř, dlaně vzhůru (paže volně padá k zemi, totéž levou). Norma: paže klesne pod úroveň desky 5. Předklon v sedu (zkrácení vzpřimovače trupu) Základní postavení: sed pokrčmo (paže volně podél těla, stehna vodorovně, chodidla a podložce) Provedení: hluboký ohnutý předklon (bez změny postavení pánve) Norma: čelo se dotkne 10 cm vysoké podložky

4 6. Leh na švédské bedně na stole (zkrácení ohybačů kyčelního kloubu) Základní postavení: leh skrčit přednožmo) rukama přitáhnout kolena k trupu, bedra přitisknout k podložce) Provedení: pokrčit přínožmo pravou, bérec dolů (pomalu spustit nohu přes okraj bedny, uvolnit napětí ve svalech) Norma: osa stehna rovnoběžná s deskou a osou těla, bérec visí kolmo k zemi 7. Z lehu sed (oslabení břišních svalů) Základní postavení: leh pokrčmo skrčit připažmo, předloktí dovnitř zkřižmo, ruce na ramena (bedra přitisknutá k podložce) Provedení: pomalu ohnutě sed pokrčmo (předklonem hlavy začít pomalu odvíjet záda od podložky směrem k pánvi) Norma: provedení sedu bez švihu a zvednutí pat od podložky 8. Předklon hlavy v lehu (oslabení ohybačů krku) Základní postavení:leh (na zádech, paže volně podél těla bedra přitisknutá k podložce) Provedení: předklon hlavy, brada směřuje k hornímu okraji hrudní kosti (bez předsunutí brady) Norma: výdrž 15 s (bez chvění hlavy) 9. Ze vzporu klik (oslabení dolních fixátorů lopatek) Základní postavení: vzpor ležmo, dlaně mírně dovnitř Provedení: klik ležmo, lokty mírně od těla, trup rovně) Norma: lopatky zůstávají přitažené k hrudníku (lopatky neodstávají od zad, ramena se nevytahují k uším) 10. Zanožení v lehu na břiše (oslabení velkého svalu hýžďového) na lavici Základní postavení: stoj předklon pokrčit vzpažmo zevnitř, ruce ze stran desky Provedení: zanožit pokrčmo (pomalu, stehna mírně nad rovinou desky, kolena a kotníky u sebe) Norma: stehna mírně nad rovinou desky, výdrž 10 s.

5 Tabulka mých výkonů splněno nesplněno Zkrácení: Oslabení: Cvičební program zaměřte na zkrácené nebo oslabené skupiny a doplňte cviky na udržení svalové rovnováhy. Pokud žádné zkrácení ani oslabení nemáte, vytvořte program na udržení svalové rovnováhy (posílení ochabujících a protažení zkracujících se svalových skupin). Pro orientaci použijte stručný přehled fyzických a tonických svalů. Svaly fázické - s tendencí k ochabování (větší obsah bílých svalových vláken, rychlejší aktivace, dřívější únava, horší regenerační schopnosti, fylogeneticky mladší, převážně dynamický charakter práce) - ohybače krku a hlavy - rombický sval, střední a dolní část svalu trapézového - břišní svaly - malý, velký a střední sval hýžďový - čtyřhlavý sval stehenní (vnitřní a zevní hlava) - přední sval holenní - zdvihač hlavy, lopatek a svaly mezilopatkové Svaly tonické - s tendencí ke zkrácení (větší obsah červených svalových vláken, pomalejší aktivace, menší unavitelnost, lepší regenerační schopnosti, fylogeneticky starší, výrazná posturální funkce udržování vzpřímené polohy těla) - svaly šíjové - horní část trapézového - malý, velký sval prsní - svaly bederní - ohybače kolenního kloubu - ohybače kyčelního kloubu - přitahovače stehna - trojhlavý sval lýtkový

6 D. Otisk plosky nohy Kosti nohy jsou sestaveny a kloubně spojeny tak, že ploska se v postoji opírá o tři body vzadu je to hrbol patní a vepředu palcová a malíková kůstka nártní. Mezi těmito opěrnými body jsou nožní klenby podélná a příčná. Klenba nožní podmiňuje vytvoření charakteristického otisku nohy plantogramu. Snížení až vymizení klenby nožní se nazývá plochá noha. Pozn. pro výrobu pravého plantoramu se užívá níže uvedený postup. V e 25% roztoku ferokyanidu draselného namočíte čtvrtky a necháte je hodinu máčet. Občas s nimi pohybujete a přerovnáváte je, aby se neslepily. Pak je z roztoku vyjmete, necháte okapat a osušit. Po usušení mají nazelenalou barvu. Čtvrtky v polovině rozstřihnete, rovnoběžně s delší stranou. Na zem dáte misku s houbou nasycenou roztokem chloridu železitého. Vedle ní položíte čtvrtku, kterou jste před pokusem napustili ferokyanidem draselným a usušili. Čtvrtku označíte v rozích pro pravou a levou nohu. Pak se bosou nohou opatrně postavíte na houbu a navlhčenou nohu položíte na čtvrtku a zatížíte svým tělem. Na čtvrtce se objeví otisk nohy zbarvený berlínskou modří vzniklou vzájemnou reakcí chloridu železitého a ferokyanidu draselného. Čerstvé plantogramy usušte. Pro naše podmínky si výrobu otisku zjednodušíme: Bosé chodidlo si natřete zředěným roztokem vybrané vodové barvy a provedete otisk na čtvrtku. Po zaschnutí proveďte otisk druhé nohy (podle toho, jak se vejde buď obě nohy na jednu stranu čtvrtky, nebo každou nohu na jinou stranu) Vyhodnocení plantogramu K určování diagnózy ploché nohy používáme porovnání nejužší a nejširší části otisku. U normálně klenuté nohy nepřesahuje nejužší část otisku nikdy 45 % z nejširší části. Porovnáte je tak, že v největší (přední) i nejmenší (střední) šířce otisku vedete kolmici k tečně jdoucí po malíkové straně, tj. vnější straně otisku (obrázek viz Cvičení z biologie III strl 15). Vypočtěte pro obě nohy a porovnejte. Opět použijte údaje 10 vybraných spolužáků. Plochá noha je nejčastější poruchou vývoje nohy. Je způsobena ochabnutím holenního svalstva a krátkých svalů a vazů nohy. K jejímu vzniku přispívá nevhodná obuv. Nejvíce se plochá noha vyskytuje u dětí v sedmi letech. Během dalších let výskyt klesá a zvyšuje se opět na začátku puberty. S přibývajícím věkem procento výskytu plochých nohou opět klesá. E. Noha podle tvaru Podle vnějšího tvaru rozlišujeme tři typy nohou: antická noha nejdelší je druhý nebo třetí prst (popř. jsou stejně dlouhé) egyptská noha nejdelším prstem je palec kvadratická noha palec a nejméně první dva prsty jsou stejně dlouhé Zjistěte a zaznamenejte tvar vaší nohy. F. Test nervosvalové koordinace Brustmanův tečkovací test Jednoduchý test pro zjištění úrovně spolupráce nervů a svalů. Provedeme nejprve pro dominantní ruku a po té pro druhou ruku. Rozdělte papír na 6 polí, pole očíslujte takto:

7 Test provedeme společně. Provádí se během jedné minuty. Úkolem je tužkou na papír udělat v daném poli za 10 s co nejvíc teček. Po každých 10 sekundách začínáte tečkovat v novém poli v pořadí 1 6. Do protokolu zaznamenejte výkony v jednotlivých intervalech pro obě své ruce, vyvoďte závěr. Vypočtěte průměrnou hodnotu pro svoji pravou i levou ruku. Tyto průměrné hodnoty dejte do tabulky s průměrnými hodnotami svých spolužáků (pozor, neuvádějte pravá a levá ruka ale dominantní a méně šikovná ruka, u jména pak označte, pokud je někdo levák) vypočtěte průměr na skupinu (pro obě ruce) a porovnejte své hodnoty s tímto průměrem. Zdůvodněte. Závěrečná poznámka: Plantogram i Brustmanův test jsou přílohami protokolu. Odevzdejte protokol i s nimi.

Praktická cvičení z biologie člověka

Praktická cvičení z biologie člověka Téma: Soustava opěrná a pohybová (Hodnocení tělesné stavby, prognóza konečné výšky, test svalové rovnováhy, otisk plosky nohy, noha podle tvaru, test nervosvalové koordinace) A. Hodnocení tělesné stavby

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V HODINÁCH TV NA 1. STUPNI ZŠ (metodická příručka)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V HODINÁCH TV NA 1. STUPNI ZŠ (metodická příručka) MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesné výchovy VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V HODINÁCH TV NA 1. STUPNI ZŠ (metodická příručka) Diplomová práce BRNO 2006 Autor práce:

Více

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR ~ 1 ~ Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR METODICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvodem... 2 Kompenzační cvičení... 4 Ukázky jednotlivých cviků v domácím prostředí, kanceláři a

Více

SPECIFIKA POSILOVANÍ ŽEN VE FITNESS Mareš Tomáš

SPECIFIKA POSILOVANÍ ŽEN VE FITNESS Mareš Tomáš Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce SPECIFIKA POSILOVANÍ ŽEN VE FITNESS Mareš Tomáš Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Věra Knappová, Ph.D. Vypracoval: Tomáš Mareš Plzeň, 2012

Více

Zdravá záda. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na nestabilních pomůckách pro 1. stupeň základních škol

Zdravá záda. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na nestabilních pomůckách pro 1. stupeň základních škol Zdravá záda Mgr. Petra Lustigová Cvičení na nestabilních pomůckách pro 1. stupeň základních škol Cvičení na nestabilních pomůckách pro 1. stupeň základních škol (Vhodné pro děti ve věku 6 11 let) Obsah

Více

Svalové dysbalance a jejich kompenzace ve sportovní gymnastice. Bakalářská práce

Svalové dysbalance a jejich kompenzace ve sportovní gymnastice. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra gymnastiky a úpolů Svalové dysbalance a jejich kompenzace ve sportovní gymnastice Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Petr Hedbávný,

Více

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce)

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) Autor práce: Jan Hanč,

Více

ŽS/17 Rozvoj flexibility

ŽS/17 Rozvoj flexibility Obsah: Metody strečinku Cvičení zaměřená na svalstvo nohou (KF 1) Cvičení zaměřená na zádové svalstvo (KF 2) Cvičení zaměřená na břišní svalstvo (KF 3) Cvičení zaměřená na svalstvo pletence ramenního,

Více

Zimní příprava orientačních běžců v tělocvičně. Lenka Kronesová

Zimní příprava orientačních běžců v tělocvičně. Lenka Kronesová Zimní příprava orientačních běžců v tělocvičně Lenka Kronesová 1994 1. Úvod Pohybová aktivita patří od nejstarších dob lidstva k nejrozšířenějšímu způsobu spotřeby času. Zpočátku ryze účelová činnost přinesla

Více

IKS-ZÁKLADNÍ GYMNASTIKA 2

IKS-ZÁKLADNÍ GYMNASTIKA 2 IKS-ZÁKLADNÍ GYMNASTIKA 2 Cílem tohoto textu je poukázat na některé z kapitol obsahu základní gymnastiky, které nemohou být z časových důvodů probrány v přímé výuce v pravidelných konzultacích studentů

Více

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná Badminton není jen trénink, turnaj a zase trénink. To by si měl uvědomit nejen samotný hráč, ale především i jeho trenér. A to neplatí jen pro hráče na vrcholové

Více

DOMÁCÍ POSILOVNA PRO DOSPĚLÉ

DOMÁCÍ POSILOVNA PRO DOSPĚLÉ Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 18. ročník červen 2014 METODICKÁ PŘÍLOHA 66 DOMÁCÍ POSILOVNA PRO DOSPĚLÉ Autoři: Mgr. Miroslav Zítko, PaedDr. Ota Mojžíš, členové komise všeobecné

Více

zdravotní tělesná výchova

zdravotní tělesná výchova Mgr. Lucie Schwarzová zdravotní tělesná výchova Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Více

Petr Černý. Autorské prohlášení

Petr Černý. Autorské prohlášení Autorské prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracoval samostatně. K práci jsem použil pouze literaturu a prameny, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Souhlasím s umístěním závěrečné

Více

Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy. Kompenzační cvičení v MG. Martina Šťastná

Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy. Kompenzační cvičení v MG. Martina Šťastná Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy Kompenzační cvičení v MG Martina Šťastná Obsah 1. Úvod... 2 2. Stav dosavadních poznatků... 3 2.1. Seznámení s tematikou, definice základních pojmů... 3 3. Následky

Více

Rozcvičení ve volejbale

Rozcvičení ve volejbale Rozcvičení ve volejbale Každá tréninková jednotka, příprava na utkání by měla být zahájena kvalitním rozcvičením. Jeho hlavním cílem je připravit organismus hráče na následující zatížení a zároveň slouží

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Poděkování Děkujeme kolegům, kteří nám pomáhali s realizací knihy, fotografovi Miroslavu Šnebergerovi a odpovědné redaktorce Ivaně Kočí. Dále demonstrátorům,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Pohybová soustava - svaly dolních končetin, jejich posilování, testování a prevence úrazů - strečink Bakalářská práce Vedoucí

Více

Zdravotní tělesná výchova

Zdravotní tělesná výchova Zdravotní tělesná výchova Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o Autor: Mgr. Milan Kubic 1. Úvod... 3 1.1 Základní vyrovnávací prostředky... 3 1.1.1 Cvičení uvolňovací... 3 1.1.2 Cvičení protahovací...

Více

MU FSpS Brno. Mgr. Jalovecká Barbora Mgr. Doležalová Radka Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková

MU FSpS Brno. Mgr. Jalovecká Barbora Mgr. Doležalová Radka Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková MU FSpS Brno Mgr. Jalovecká Barbora Mgr. Doležalová Radka Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková SPECIFIKA A VYUŽITÍ BALANČNÍHO CVIČENÍ NA LABILNÍCH PLOCHÁCH PRO JEDNOTLIVÁ SPORTOVNÍ ODVĚTVÍ Brno,

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ. Havel, Z., Hnízdil, J., aj.

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ. Havel, Z., Hnízdil, J., aj. ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. 2009 Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici Občianske združenie Pedagóg Banská Bystrica ROZVOJ A DIAGNOSTIKA

Více

Daniela Stackeová. sportujeme BEZ BOLESTI

Daniela Stackeová. sportujeme BEZ BOLESTI síla kon ndi dice fitness s kondice fitness síla kondice fi ess síla kondice fitness síla ondice fitness síla kondice fit ss síla kondice fitness síla la kon Cvičení na Daniela Stackeová bolavá záda sportujeme

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Zdravotně posilovací cvičení v kondiční kulturistice (videoprogram) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ladislav Vopravil Tělesná výchova

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STAV ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V OLOMOUCI. Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STAV ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V OLOMOUCI. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STAV ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V OLOMOUCI Bakalářská práce Autor: Michal Opavský, obor Rekreologie Olomouc 2010 BIBLIOGRAFICKÁ IDENTIFIKACE Jméno

Více

Helena Jarkovská. míči. Grada Publishing

Helena Jarkovská. míči. Grada Publishing 264 cvičení Helena Jarkovská na velkém míči Grada Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Svalové dysbalance pánevní oblasti. Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová

Svalové dysbalance pánevní oblasti. Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová Svalové dysbalance pánevní oblasti Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová Anatomicko-fyziologické základy Svalový stah (kontrakce) je mechanický projev svalové

Více

POHYBOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY

POHYBOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY KARIN BAISOVÁ MARTIN KRUŽLIAK POHYBOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY (Soubory vybraných pohybových aktivit a cvičení pro seniorský věk) VOLYNĚ 2014 Recenzovali: Doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. KTVŠ UMB, Banská Bystrica

Více

PŘÍRUČKA PRO PACIENTY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Jak cvičit doma

PŘÍRUČKA PRO PACIENTY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Jak cvičit doma PŘÍRUČKA PRO PACIENTY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Jak cvičit doma Tato stručná příručka je určená pro pacienty po cévní mozkové příhodě, kteří absolvovali základní rehabilitaci a vrací se do domácího prostředí.

Více

JAK ZLEP IT ZDRAVÍ DÍTùTE POHYBEM

JAK ZLEP IT ZDRAVÍ DÍTùTE POHYBEM JAK ZLEP IT ZDRAVÍ DÍTùTE POHYBEM 18 JAK ZLEPŠIT ZDRAVÍ DÍTĚTE POHYBEM V současné době trpí mnoho dětí řadou nemocí, a to nejenom dýchacích cest, které lze příznivě ovlivnit cíleným a správně prováděným

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. POSILOVÁNÍ SVALŮ HRUDNÍKU MUŽŮ VE FITNESS ZAŘÍZENÍ Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. POSILOVÁNÍ SVALŮ HRUDNÍKU MUŽŮ VE FITNESS ZAŘÍZENÍ Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury POSILOVÁNÍ SVALŮ HRUDNÍKU MUŽŮ VE FITNESS ZAŘÍZENÍ Bakalářská práce Autor: Vladimír Lapčík, Management sportu a trenérství Vedoucí práce: RNDr. Iva

Více