Teplovzdušná krbová vložka Basia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teplovzdušná krbová vložka Basia"

Transkript

1 Teplovzdušná krbová vložka Basia Návod k obsluze a záruční list ver. 1

2 Dĕkujeme Vám za důvĕru, kterou jste nám prokázali zakoupením krbové vložky vyrobené firmou Kratki.pl. Před zahájením montáže a provozování vložky seznamte se prosím s tímto návodem k obsluze. 1. Všeobecné poznámky a) Před začátkem montáže a instalace krbové vložky je nutno provést znaleckou prohlídku s dobrozdáním týkajicí se komínového vedení, pokud jde o jeho technické parametry a o technický stav. b) Instalaci a uvedení do provozu krbové vložky by mĕla provést instalační firma, která má k tomuto druhu prací patřičná oprávnĕní a zkušenosti. c) Krbovou vložku je nutno umístit co nejblíže komínového vedení. Místnost, ve které bude vložka instalována, musí mít účinný ventilační systém a nezbytné množství čerstvého vzduchu požadovaného pro správný provoz krbové vložky. d) Při přemisťování krbové vložky nechytejte vložku za elementy stavítka, protože to by mohlo vést k poškození jeho mechanismu. e) Před prvním použitím krbové vložky je nutno odstranit nálepky ze sklenĕné tabule. f) Technické parametry vložky jsou platné při použití paliva určeného tĕmito pokyny. g) Je nutno pezpodmínečnĕ dodržovat termíny prohlídek komínového vedení (minimálnĕ dvakrát v průbĕhu roku). h) Podle současnĕ platného práva krb nemůže být jediným zdrojem tepla, může být pouze doplnĕním stávající ohřívací instalace. Důvodem tohoto druhu regulace je nezbytnost zajištĕní ohřívání budovy i v průbĕhu dlouhodobé nepřítomnosti bydlících v této budovĕ. Instalace krbové vložky se provádí podle platných v tomto oboru norem, ve shodĕ s požadavky stavebního práva a podle platných pro tuto oblast protipožárních norem. Podrobné předpisy týkající se bezpečnosti konstrukce, protipožární bezpečnosti a bezpečnosti provozu jsou obsažené v zákonu Stavební právo ze dne 7. července 1994 roku (Dz. U. nr 156, poz z 2006 roku, z pozdĕjšími zmĕnami), Nařízení ministra Infrastruktury ze dne 12. dubna 2002 roku ve vĕci technických podmínek, kterým musí vyhovovat budovy a jejich umístĕní (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002roku a Dz. U. nr 109, poz z 2004 roku), Norma PN-EN 13229:2002 Krbové vložky a otevřené krby na tuhé palivo. Požadavky a zkoušení. A norma PN-EN 13240:2002 Topná zařízení pro místnosti na tuhé palivo. Požadavky a zkoušení. 2

3 2. Určení zařízení Krbová vložka BASIA od firmy kratki.pl se započítává k stáletopným topeništím s ručním nakládáním topiva a uzavíratelnými dvířky od topeništĕ. Je určená k obezdĕní nebo k zabudování do výklenku. Je určená ke spalování dříví listnatých stromů (připouští se rovnĕž spalování briket z hnĕdého uhlí). Obezdĕní musí zajišťovat přívod vzduchu potřebného k ventilaci, a to použitím v tomto obezdĕní krbových mřížek zvolených podle výkonu vložky (ve spodní části obezdívky) a výstupní mřížky vĕtšího rozmĕru (v horní části) a také volný přístup k regulaci komínového tahu (hradítko). 3. Popis zařízení Součásti vzduchové krbové vložky BASIA jsou zhotovené z oceli; Provedení krbu nedovoluje samostatnou montáž kterékoliv ocelové součásti krbu. Je možné pouze provést výmĕnu : Tĕsnicích šňůr Žáruvdorné sklenĕné keramiky Kliky / knoflíků Vermikulitových vložek Základní technická data: Jmenovitý výkon (kw) 15 Průmĕr sopouchu (mm) 200 Tepelná účinnost (%) ~ 70 Emise CO (przy 13% O 2 ) 0,15% Teplota zplodin hoření (C ) 350 Hmotnost (kg) 70 Vytápĕná plocha (m 2 )* Délka polen (mm) 500 *podle způsobu izolace budovy 3

4 Krbová vložka BASIA 4. Montáž a instalace krbové vložky Instalace krbové vložky by mĕla být provádĕná osobou, která k tomu má příslušné kvalifikace, to znamená znalosti o krbových vložkách, jejich určení a způsobu montáže, znalosti v oboru stavební techniky, a nĕkolikaleté zkušenosti a renomé pokud jde o zapojení, izolaci a obezdívku krbů. Toto je podmínka bezpečného používání krbové vložky. Instalatér je povinen potvrdit v záručním listu správnost provedení všech montážních činnosti svým podpisem a razítkem. Nebude-li tato podmínka splnĕna, nabyvatel krbové vložky ztrácí veškerá práva k uplatnĕní záruky vůči výrobci krbové vložky Příprava k montáži; Krbová vložka se dodává ve stavu připravenosti k zabudování a instalaci. Po rozbalení je třeba zkontrolovat zařízení na úplnost podle tĕchto pokynů k obsluze. Kromĕ toho je nutno zkontrolovat funkci: mechanismu regulace komínového tahu (otočné hradítko v sopouchu vložky); mechanismu regulace přívodu vzduchu do spalovací komory mechanismu správné funkce uzavírání předních dvířek (závĕsy, klika). 4

5 4.2. Instalace krbové vložky Instalaci krbové vložky se provádí se zřetelem na předpisy stavebního práva, protipožární ochrany a s ohledem na všeobecnĕ platné předpisy, a zvláštĕ: Před zvolením lokalizace krbové vložky je nutno podrobit rozboru všechny záležitosti spojené s jejím umístĕním s ohledem na stavební a protipožární vymoženosti; Zkontrolovat mechanickou odolnost podloží, na kterém má být vložka umístĕná, s přihlédnutím k součtové hmotnosti samotné vložky i obezdívky; Krbovou vložku je nutno instalovat na nehořlavé podloží tlušťky nejménĕ 300 mm, podlaha u dvířek krbu musí být zajištĕná pásem nehořlavého materiálu šířky nejménĕ 300 mm; Trvalost obezdívky spalinového a dýmového kanálu musí mít ohňovou odolnost minimálnĕ 60 min.; Instalaci krbové vložky je možno provádĕt po získání pozitivního výsledku kominického znaleckého posudku týkajícího se dýmového vedení; Dýmový kanál musí splňovat tato základní kritéria: - musí být zhotoven z materiálu slabĕ vodícího teplo; - pro krbovou vložku o průmĕru sopouchu 200 mm minimální průřez musí být 4 dm 2 = 400 cm 2 ; - vedení kouřových plynů nemůže mít více než 2 sklony 45º do výšky vedení 5 m anebo 20º při výšce vedení nad 5 m; Hodnota komínového tahu musí být: - minimální tah - 6 ± 1Pa; - průmĕrný, doporučovaný tah - 12 ± 2Pa; - maximální tah - 15 ± 2Pa; Ke zhotovení montážní konstrukce a obezdívky krbové vložky je nutno použít nehořlavé a izolační materiály, jako jsou: minerální vata s hlinikovým povlakem, keramická vlákna, žáruvzdorné desky vyztužené sklenĕným vláknem, hliníkové povlaky; Je nutno zachovávat princip správného obĕhu a sladĕní obĕhu a potřeby vzduchu v místnosti, ve které má být instalována krbová vložka: - vzdálenost izolace od stĕn vložky 8-12 cm, - neinstalovat krbovou vložku v místnostech, ve kterých je mechanická ventilace, - při použití systému rozvodu vzduchu do jiných místnosti, za účelem zajištĕní nenucené cirkulace vzduchu, zajistit možnost, aby vzduch se mohl vrátit po ochlazení zpĕt do místnosti, ve které je instalována krbová 5

6 vložka. Nebude-li zachován tento princip, může dojít k porušení pracovního cyklu krbové vložky a proces rozvádĕní teplého vzduchu může být znemožnĕn. Místnost, ve které je krbová vložka instalována by mĕla mít krychlový obsah ne ménĕ, než 30 m³ a má mít možnost přívodu patřičného množství čerstvého vzduchu k topeništi vložky. Zakládá se, že ke spálení 1 kg dříví v krbu s uzavřenou spalovací komorou je zapotřebí asi 8 m³ vzduchu. Existují dva způsoby rozvodu horkého vzduchu v místnostech: gravitační a nucený. Gravitační systém rozvodu horkého vzduchu Chceme-li ohřát plochu ne vĕtší, než je místnost, ve které je krb + sousední místnosti, můžeme zvolit gravitační systém. V tomto případu se horký vzduch přemisťuje smĕrem nahoru do komory v ohřívacím vedení podle principu tzv. termického výtlaku. Při použití tohoto systému je nutno pamatovat na to, aby rozvádĕcí vedení bylo dobře izolováno a aby vedení bylo co nejkratší (do 3 metrů). Není možný v tomto systému rozvod teplého vzduchu do příliš mnoha místností. Bude-li vzdálenost od sopouchu vĕtší 3 metrů, horký vzduch není s to překonat odpor průtoku a nedostane se až k ústí, anebo jeho rychlost je už příliš nízká, a v důsledku toho gravitační přůtok už není dostačující. Kladem tohoto systému jsou pomĕrnĕ nízké finanční náklady na jeho montáž i provoz. Záporem je vyskytující se vysoká teplota, což není-li zajištĕná správná filtrace, může vést k velmi neprospĕšnému pro lidské zdraví jevu připalování (pyrolýze) prachu. Z tohoto důvodu tento systém se používá čím dál, tím ménĕ, a nedoporučuje se. 6

7 Nucený systém rozvodu horkého vzduchu Nucený systém DHV vyžaduje montáž ventilátoru - turbíny, která nasává horký vzduch zahřátý krbovou vložkou a tlačí ho do všech odboček systému. Proto se v tomto případu používá roura spojující sopouch vložky s dmýchacím přístrojem s pokud možno maximálním průmĕrem a současnĕ s minimální délkou. K instalaci systému DHV jsou potřebné: kanály, roury, přechody, redukce, rozvádĕcí skříňky, filtry, všechno obyčejnĕ zhotovené z pozinkovaného plechu; krbové mřížky nebo anemostaty; izolované elastické potrubí charakterizující se odolností proti vysokým teplotám do 250ºC (zcela nehořlavé); ventilátor Instalace systému DHV by mĕla být svĕřená odborné firmĕ, která vhodným způsobem zaprojektuje systém propojení a polohy jednotlivých elementů. Před zahájením montáže krbové vložky a systému DHV je nutno provĕřit potřebu tepla pro plochu, kterou chceme vytápĕt a příslušenství, které k tomu účelu bude potřebné. Nepochybnĕ nucené systémy poskytují mnohem vĕtší možnosti než gravitační systémy. Jejich záporem je naproti tomu mnohem komplikovanĕjší systém montáže a náklady spojené s provozováním, např. odbĕrem elektrického proudu při provozu turbíny. Tyto výdaje se naproti tomu vrátí v podobĕ úspor, které můžeme poznat podle faktury za vytápĕní budovy. 5. Uvedení do chodu a provoz krbové vložky 5.1. Všeobecné poznámky; Krbová vložka je určená k vytápĕní dřívím s obsahem vlhkosti do 20% anebo hnĕdouhelnými briketami. Použití uhlí, koksu, výrobků z uhlí, umĕlých hmot, smetí, hadrů nebo jiných hořlavých materiálů k topení je zakázáno. Podmínečnĕ je dovoleno spalování atestovaných briket ze dřeva - pilin nebo peletu, ale pouze v malém množství. Praktické hodnocení vlhkosti použitého topiva je následující. Dříví, které má mít hodnotu vlhkosti v mezích %, musí být sezónováno po dobu mĕsíců anebo podrobeno sušení v sušárnách. Zároveň s poklesem vlhkosti dříví stoupá jeho výhřevnost, což nese sebou finanční úspory - dokonce až do 40% celkového množství dříví potřebného pro jednu topnou sezónu. Je-li používáno k topení dříví s příliš vysokou hodnotou 7

8 vlhkosti, může mít místo nadmĕrná spotřeba tepelné energie potřebné k odpařování vlhkosti a mohou vznikat kondenzáty v sopouchu nebo ve spalovací komoře, což má vliv na vytápĕní místnosti. Jiným negativním důsledkem pozorovaným při spalování příliš vlhkého dříví je jev vylučování kreozotu - usazeniny ničící komínové vedení, tento v krajním případu může způsobit vznícení a požár komínu. V souvislosti s výše popsaným se doporučuje použití dříví listnatých stromů: dub, buk, habr, bříza. Dříví jehličnatých stromů se charakterizuje nižšími energetickými hodnotami a topení tímto dřívím způsobí intenzivní začadĕní sklenĕné tabule. POZOR: není dovoleno provozování nezabudované krbové vložky, s výjimkou zkušebního zatopení Uvedení krbové vložky do chodu Před zabudováním krbové vložky je třeba provést nĕkolik zkušebních zatopení, při kterých se provĕří funkce otočného hradítka a jiných pohyblivých součástí vložky. Novĕ instalovanou krbovou vložku po dobu dvou prvních týdnů použití je nutno provozovat s výkonem asi 40% jmenovitého výkonu a postupnĕ zvýšovat teplotu. Takovýto způsob provozování umožní postupné odstraňování vnitřního pnutí a předchází vzniku termických šoků. Toto má značný vliv na pozdĕjší zvýšení trvanlivosti vložky. Při nĕkolika prvních zatopeních ve vložce tato může uvolňovat pach smaltu, tĕsnícího silikonu nebo jiných materiálů použitých při jejím obezdívání. Je to normální jev, který po nĕkolika zatopeních úplnĕ zmizí Provoz krbové vložky Za účelem zatopení v krbové vložce je nutno otevřít klikou dvířka krbové vložky, uvnitř uložit podpal (doporučuje se suchý papír), na ní rozdrobnĕná dřívka a dále polena dříví. Nedoporučuje se použití syntetických podpalů, protože v nich obsažené chemické sloučeniny mohou působit specifický nepříjemný zápach. Dále je třeba nastavit regulační páčku škrticí klapky v sopouchu krbové vložky do polohy maximálnĕ otevřeno, otevřít clonu v podstavci vložky a zažehnout podpal, poté uzavřít přední dvířka vložky. POZOR: Je zakázáno použití k roztápĕní materiál jiný, než je to popsáno v pokynech k obsluze. Zvláštĕ nepoužívat snadno zápalné chemické 8

9 látky jako např. benzin, olej, rozpouštĕdla atp. Po roznĕcení ohnĕ je nutno doplnit dříví ve spalovací komoře vložky, palivo ukládat tak, aby se spalovací komora racionálnĕ vyplnila na předvídanou uživatelem dobu spalování, toto je třeba činit na základĕ individuálních zkušeností. Po dobu hoření přední dvířka krbové vložky mají být uzavřená. Intenzita spalovacího procesu topiva v krbové vložce se reguluje otáčením škrticí klapky hradítka v sopouchu krbu a vhodným nastavením clony v podstavci krbové vložky. Je třeba kontrolovat hladinu vyplnĕní spalovací komory popelem, protože při příliš vysoké úrovni popela je omezen chladicí proces spalovací komory a je brzdĕn proces přívodu čerstvého vzduchu potřebného ke spalování. Za účelem odstranĕní nadmĕrného množství popela ze spalovací komory je nutno uzavřít hradítko v sopouchu, pomalu otevřít přední dvířka vložky a odstranit popel, samozřejmĕ při zachování všech předpisů protipožární ochrany. POZOR: Při všech úkonech spojených s obsluhou a využitím krbové vložky je třeba pamatovat na to, že litinové součásti vložky mohou mít vysokou teplotu, a proto k veškerým pracím při obsluze krbu je třeba používat ochranné rukavice. Při provozu a použití krbové vložky je nutno zachovávat zásady, které zajistí základní bezpečnostní podmínky: Seznámit se s pokyny k obsluze krbové vložky a bezpodmínečnĕ dodržovat jejích ustanovení; Vložka musí být instalována a uvedena do chodu oprávnĕným instalatérem, který má k takovým pracím potřebné kvalifikace, tj. znalosti týkající se krbových vložek, jejich určení a způsobu montáže, znalosti v oboru stavebních technik a nĕkolikaletou praxi a renomé pokud jde o připojení, izolaci a zabudovávání krbů; Nenechávat v blízkosti sklenĕné tabule vložky vĕci, které jsou citlivé na působení vysokých teplot, nehasit oheň v topeništi vodou, nepoužívat krbovou vložku s prasklým sklem, nenechávat v blízkosti krbu snadno hořlavé látky a materiály; Nepouštĕt dĕti do blízkosti krbu; Dodržovat pravidlo, že otevření předních dvířek vložky se musí provádĕt pomalu při současném otevření škrticího ventilu sopouchu krbu; 9

10 Veškeré opravy svĕřit instalatérům, kteří mají k tomu patřičná oprávnĕní a používat výhradnĕ náhradní součásti výrobce krbové vložky; Nepřípustné jsou jakékoliv konstrukční zmĕny, zmĕny zásad instalace a provozování bez písemného souhlasu výrobce 5.4. Údržba krbové vložky Údržbářské úkony při krbové vložce a při dýmovém vedení spočívají v dodržování níže popsaných smĕrnic. K periodickým nebo časovĕ vyznačeným údržbářským pracím patří: odstraňování popelu, čištĕní předního skla, čištĕní spalovací komory, čištĕní komínového vedení; periodicky je třeba čistit spalovací komoru vložky (četnost tohoto úkonu je závislá na druhu a vlhkosti používaného dříví); k čištĕní spalovací komory používat pohrabáč, shrnovače, kartáč; přední sklo čistit pomocí prostředku určeného k tomuto účelu. Nepoužívat k čištĕní brusné prostředky, protože to způsobí porýsování sklenĕné tabule; čištĕní komínového vedení muší být provádĕno kominickou firmou a dokumentováno v průvodní listinĕ krbové vložky (čištĕní komínu provádĕt aspoň dvakrát v roce) POZOR: Všechny údržbářské úkony je možno provádĕt pouze tehdy, je-li krbová vložka vychladlá, za použití ochranných pracovních rukavic. 6. Anomálie vyskytující se při provozu krbové vložky V průbĕhu provozování krbové vložky se mohou vyskytnout nĕkteré nepravidelnosti znamenající nesprávnou funkci krbu. Příčinou může být nesprávná instalace krbové vložky, tj. instalace bez zachování všech platných předpisů buď právních, anebo ustanovení tĕchto pokynů, anebo to také mohou být vnĕjší příčiny, např. vliv přírodního prostředí. Níže jsou popsané nejčastĕji se vyskytující příčiny nesprávné funkce vložky a způsob jejich řešení. a) vracení kouře do místnosti při otevřených dvířcích krbu: - příliš prudké otevírání dvířek (dvířka otevírat pomalu); - uzavřená klapka sopouchu dýmového vedení (otevřít klapku); - nedostatečný přívod vzduchu do místnosti, ve které je instalována krbová vložka (zajistit správnou ventilaci v místnosti nebo přivést vzduch do spalovací komory podle smĕrnic uvedených v tĕchto pokynech); 10

11 - povĕtrnostní podmínky; - příliš slabý komínový tah (provést komínickou kontrolu komínového vedení). b) Příznak slabého ohřívání nebo zhasínání ohnĕ v topeništi: - příliš malé množství topiva v topeništi; - příliš vysoká vlhkost dříví použitého k topení (k topení používat dříví o vlhkosti do 20%); - příliš slabý komínový tah (provést komínickou kontrolu komínového vedení). c) Příznak nedostatečného ohřívání i když ve spalovací komoře se topivo dobře spaluje: - nízkokalorické mĕkké dříví (používat dříví takové, jak je to doporučováno v tĕchto pokynech) ; - příliš vysoká vlhkost dříví použitého k topení (k topení používat dříví o vlhkosti do 20%); - příliš rozdrobené dříví. d) Nadmĕrné znečišťování sklenĕné tabule krbové vložky: - málo intenzivní spalování (nepoužívat často hoření velmi malým plamínkem, jako topivo používat výhradnĕ suché dříví); - používání jako topiva pryskyřicového dříví jehličnatých stromů (jako topivo používat suché dříví listnatých stromů jak je to popsáno v pokynech o provozování krbové vložky). e) Správná funkce krbové vložky může být porušena atmosférickými podmínkami (vlhkost vzduchu, mlha, vítr, atmosférický tlak) a nĕkdy dokonce i blízkou lokalitou vysokých objektů. Při opakujících se problémech je nutno se obrátit o dobrozdání na komínickou firmu anebo použít komínový nástavec. POZOR: Při pomalém spalování vznikají v nadbytku organické produkty hoření (saze a vodní pára), tvořící v dýmovém vedení kreozot, který se může vznítit. V takovém případu dochází v komínovém vedení k prudkému spalování (vysoký plamen a vysoká teplota) toto se definuje jako požár komínu. Při vzniku takového jevu je nutno: uzavřít otočné hradítko sopouchu vložky a přívod vzduchu do vložky v podstavci; zkontrolovat, zda jsou dobře uzavřená přední dvířka vložky; vyrozumĕt o případu nejbližsí hasičskou jednotku. 11

12 7. Podmínky záruky Použití krbové vložky, způsob připojení ke komínu a provozní podmínky musejí souhlasit s tĕmito pokyny k obsluze. Nejsou dovolené žádné předĕlávky nebo konstrukční zmĕny krbové vložky. Výrobce krbové vložky poskytuje 5 let záruky od okamžiku koupĕ na jeho náležitou funkci. Nabyvatel krbové vložky je povinen se seznámit s pokyny k obsluze krbové vložky, což povinen potvrdit svým podpisem v záručním listu při koupi vložky. V případu uplatnĕní reklamace Uživatel krbové vložky je povinen předložit reklamační protokol, vyplnĕný záruční list a doklad o koupi vložky. Předložení výše vyjmenované dokumentace je nezbytné k prozkoumání nároku na záruku. Projednávání reklamace bude uskutečnĕno bĕhem 14 dnů ode dne písemného podání reklamace. Veškeré předĕlávky, modifikace a konstrukční zmĕny mají za následek okamžitou ztrátu záruky výrobce. ZÁRUKA NA SKLO,ROŠT,VYZDÍVKU,TĚSNĚNÍ A POHYBLIVÉ ELEMENTY JE 2 ROKY. POZOR: Ve všech krbových vložkách naší výroby je zakázáno používat jako topivo uhlí. Topení uhlím je v každém případu rovnoznačné se ztrátou záruky na krb. Zákazník při přihlášení poruchy v rámci záruky je pokaždé povinen podepsat deklaraci, že nepoužíval k topení v naší krbové vložce uhlí ani jiná nedovolená paliva. Nastane-li podezření, že přece jenom bylo používáno k topení nedovolené palivo, pro krb bude zhotoven znalecký posudek na přítomnost nedovolených hmot. V případu, když analýza prokáže jejich použití, zákazník ztrácí veškerá záruční práva a je zavázán k uhrazení veškerých nákladů spojených s reklamací (včetnĕ nákladů na znalecký posudek). Tento záruční list je podkladem pro nabyvatele vložky k bezplatnému provedení záručních oprav. Záruční list bez datumu, razítek, podpisů anebo s opravami provedenými nepovolanými osobami je neplatný. 12

13 Duplikáty Záručních listů se nevydávají!!! Výrobní číslo zařízení Typ zařízení PRODÁVAJÍCÍ Název: Razítko a podpis prodávajícího: Adresa: Tel/fax: Datum prodeje: NABYVATEL VLOŽKY Krbová vložka musí být instalována podle předpisů a pravidel platných v zemi a podle ustanovení pokynů k obsluze instalatérem, který má k tomu příslušná oprávnĕní. Datum a čitelný podpis nabyvatele: Prohlašuji, že po seznámení se s pokyny k obsluze a s podmínkami záruky, že nepřízpůsobím-li se rozhodnutím v nich obsaženým, výrobce nenese záruční odpovĕdnost. INSTALATÉR VLOŽKY Název instalatérovy firmy: Instalatérova adresa: Tel/fax: Datum uvedení do chodu: Potvrzuji, že krbová vložka namontovaná mojí firmou splňuje požadavky návodu k obsluze, byla instalována v souladu s platnými předmĕtnýminormami, s předpisy stavebního práva a protipožárními předpisy. Razítko a podpis instalatéra: Instalovaná krbová vložka je připravená k bezpečnému provozování. 13

14 REJSTŘÍK PROHLÍDEK DÝMOVÉHO VEDENÍ Prohlídka při instalaci krbové vložky 14

15 REJSTŘÍK PROHLÍDEK DÝMOVÉHO VEDENÍ Prohlídka při instalaci krbové vložky 15

16 Kratki.pl krby, mřížky, příslušenství Kratki.pl Marek Bal ul. Gombrowicza Jedlińsk Wsola k. Radomia tel.: fax: w GPS N E

NÁVOD K OBSLUZE KAMNA K10

NÁVOD K OBSLUZE KAMNA K10 NÁVOD K OBSLUZE KAMNA K10 Vseobecné informace Zařízení musí být instalováno podle platných norem stavebního práva. Kamna musí být uložena v bezpečné vzdálenosti od veškerých snadno vznĕtlivých produktů.

Více

Bronpi Monza ČESKÝ NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Návod k instalaci zařízení - Všechny místní předpisy, včetně předpisů, které se týkají národních a evropských norem, musí být při montáži spotřebiče dodrženy

Více

Banador s.r.o., Areál TOS Kuřim - hala č. 17, Blanenská 1276, CZ-664 34 Kuřim NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ZÁRUČNÍ LIST. AUSTROFLAMM Slim. Strana 1 (celkem 8)

Banador s.r.o., Areál TOS Kuřim - hala č. 17, Blanenská 1276, CZ-664 34 Kuřim NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ZÁRUČNÍ LIST. AUSTROFLAMM Slim. Strana 1 (celkem 8) NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ZÁRUČNÍ LIST AUSTROFLAMM Slim Strana 1 (celkem 8) OBSAH: 1. TECHNICKÁ DATA... 2 2. DŮLEŽITÉ INFORMACE... 3 3. OBSLUHA KAMEN... 5 4. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ... 7 5.

Více

Návod k obsluze a instalaci. Sporák na tuhá paliva ROCKY

Návod k obsluze a instalaci. Sporák na tuhá paliva ROCKY Návod k obsluze a instalaci Sporák na tuhá paliva ROCKY VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI Dovolujeme si Vám poděkovat, že jste nám prokazali důvěru a rozhodli se koupit sporák ROCKY, náš výrobek. Zvolili jste ten nejlepší

Více

Návod na použití. Banador s.r.o., Blanenská 1276, 664 34 Kuřim IČ: 26926181 DIČ: CZ26926181

Návod na použití. Banador s.r.o., Blanenská 1276, 664 34 Kuřim IČ: 26926181 DIČ: CZ26926181 Návod na použití Banador s.r.o., Blanenská 1276, 664 34 Kuřim IČ: 26926181 DIČ: CZ26926181 CZ Litinová krbová vložka F101 1 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE... 2 1.1 Popis... 2 1.2 Technické parametre... 2

Více

AUSTROFLAMM Lounge / Lounge Xtra

AUSTROFLAMM Lounge / Lounge Xtra NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ZÁRUČNÍ LIST AUSTROFLAMM Lounge / Lounge Xtra Strana 1 (celkem 11) Strana 2 (celkem 11) OBSAH: 1. TECHNICKÉ INFORMACE...3 2. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A INFORMACE K INSTALACI...4

Více

Návod k instalaci a obsluze zařízení

Návod k instalaci a obsluze zařízení Krbové vložky HERGOM řada 700, 800 Návod k instalaci a obsluze zařízení Distributor pro ČR HS Flamingo s.r.o. Mírové náměstí 98, 55001 Broumov Tel.: +420 491422647, Fax: +420 491521140 info@hsflamingo.cz,

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KAMNÁŘSTVÍ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KAMNÁŘSTVÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KAMNÁŘSTVÍ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SPRÁVNÁ ÚDRŽBA KRBOVÝCH KAMEN

SPRÁVNÁ ÚDRŽBA KRBOVÝCH KAMEN SPRÁVNÁ ÚDRŽBA KRBOVÝCH KAMEN Oheň v krbu nebo krbových kamnech rychle vyhřeje interiér a zútulní každý obytný prostor. Krbová kamna musí mít už od pohledu pevnou a stabilní konstrukci, precizně zpracované

Více

Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen Belt Aqua

Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen Belt Aqua Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen Belt Aqua Provedení : Belt Aqua PANORAMA Belt Aqua Eko PANORAMA Výrobce: Společnost ABX s r. o. Žitná ul. 1091/3 408 01 Rumburk Česká republika tel. +420

Více

Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen

Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen Výrobce: Společnost ABX s r. o. Žitná ul. 1091/3 408 01 Rumburk Česká republika tel. +420 412 332 523 +420 412 333 614 fax. +420 412 333 521 e-mail: info@abx.cz

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOTLE KLIMOSZ DUOPELET, KLIMOSZ UNIPELET

TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOTLE KLIMOSZ DUOPELET, KLIMOSZ UNIPELET TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOTLE, UNIPELET NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE DUO PELLETS, UNI PELLETS 1 ORIGINÁLNÍ NÁVOD č.2/2 DOPRAVA a zprovoznění kotle: Kotle jsou dodávány dle objednávky jako hotové zařízení

Více

Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen ADMIRAL E 4670-7

Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen ADMIRAL E 4670-7 Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen ADMIRAL E 4670-7 Výrobce: Společnost ABX s r. o. Žitná ul. 1091/3 408 01 Rumburk Česká republika tel. +420 412 332 523 +420 412 333 614 fax. +420 412 333

Více

Krbovávložkasteplovodním výměníkem ENBRAE3PEPO

Krbovávložkasteplovodním výměníkem ENBRAE3PEPO VýhradnídistributorproČeskourepubliku Krbovávložkasteplovodním výměníkem ENBRAE3PEPO Chráněnýužitnývzor Návodkobsluze Výrobce:Brabenecspol.s.r.o.,Pražská199,67526Želetava Distributor:ENBRA,spol.sr.o.,Durďákova5,61300Brno

Více

Váženému uživateli. S úctou, Vaše

Váženému uživateli. S úctou, Vaše Model: JEZGRO Váženému uživateli Koupí našich kamen prokázal jste nám důvěru, kterou nezklameme. Budete spokojený výběrem, protože charakteristiky a design naše kamna zařazují do vůdčí skupiny podobných

Více

TEA 5,5 kw SALGÓ 6 kw NÁVOD K POUŽITÍ

TEA 5,5 kw SALGÓ 6 kw NÁVOD K POUŽITÍ TEA 5,5 kw SALGÓ 6 kw NÁVOD K POUŽITÍ Sporák na spalování dřeva a uhlí CZ Wamsler SE 3100 Salgótarján, ulice Rákóczi út č. 53-55. Tel.: 32/411-833, Fax: 32/314-777 www.wamsler.hu, www.wamsler.eu 1 Vážený

Více

TEPLOVODNÍ KRBOVÁ VLOŽKA

TEPLOVODNÍ KRBOVÁ VLOŽKA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUKCE K INSTALACI A OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST Instalaci musí provést odborník. Naše odpovědnost

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Instalaci krbové vložky musí provést odborná firma, naše firma neodpovídá za následky způsobené nedodržením tohoto návodu a souvisejících norem určených pro montáž krbových

Více

Teplovzdušný výměník - opláštění

Teplovzdušný výměník - opláštění 801 Krbová vložka Ferlux 801 je díky své velikosti vhodným topidlem na vytápění větších nebo hůře izolovaných prostor. Kromě svého vyššího výkonu nabízí zákazníkovi také velké prosklení a tím i mimořádný

Více

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle Tekla. Prosíme Vás, abyste věnovali

Více

KRBOVÉ VLOŽKY. Sídlo firmy: Branická 33 147 00 Praha 4. Prodejna: Branická 49 147 00 Praha 4. Tel.: 244 462 922 Tel.

KRBOVÉ VLOŽKY. Sídlo firmy: Branická 33 147 00 Praha 4. Prodejna: Branická 49 147 00 Praha 4. Tel.: 244 462 922 Tel. KRBOVÉ VLOŽKY V roce 1976 vyrobila firma Piazzetta první ocelový monoblok s litinovou spalovací komorou a vytahovacími prosklenými dvířky. Po letech vývoje dosáhla firma Piazzetta vyjímečné konstrukce

Více

SPALINOVÉHO VENTILÁTORU VS5

SPALINOVÉHO VENTILÁTORU VS5 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v SPALINOVÉHO VENTILÁTORU VS5 ČSN EN ISO 9001: 2009 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU stal jste se majitelem výrobku naší firmy, čehož si velice vážíme. Vstoupil jste do rodiny, která dnes

Více

Obsah. Technologie. Produkty. 06 09 Vyšší třída obsluhy Lepší spalování s menším množstvím odpadu Mechanismus horního otevírání Snadné ovládání

Obsah. Technologie. Produkty. 06 09 Vyšší třída obsluhy Lepší spalování s menším množstvím odpadu Mechanismus horního otevírání Snadné ovládání HAKA 89/72h Obsah Technologie 06 09 Vyšší třída obsluhy Lepší spalování s menším množstvím odpadu Mechanismus horního otevírání Snadné ovládání 10 13 Dvojité prosklení Stabilní dveřní profil Rohová dvířka

Více

návod k obsluze defro akm uni

návod k obsluze defro akm uni nová kvalita topení... návod k obsluze defro akm uni PROHLÁŠENÍ O SHODÌ ES è. 07/A3-2/00/2010 Smìrnice 2006/42/ES (Sb. 2008 è. 199 pol. 1228) MAD Bezpeènost strojù Smìrnice 97/23/ES ( Sb. è. 263/2005,

Více

Novara Novara 17 s výměníkem

Novara Novara 17 s výměníkem Technický list pro krbovou vložku Novara Novara 17 s výměníkem Rozměr topeniště Rozměr topeniště Vhodné palivo: Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly 2.2 Palivo ve Všeobecném návodu k obsluze.

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Obsah 1 VŠEOBECNĚ... 3 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE... 3 3 KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ... 3 4 BEZPEČNOST PROVOZU... 3 4.1 Všeobecná ustanovení... 3 4.2 Bezpečná vzdálenost sporáku v prostoru od hořlavých hmot...

Více

12012011a-CZ. TECHNICKÁ DOKUMENTACE Novara Novara 17 s výměníkem

12012011a-CZ. TECHNICKÁ DOKUMENTACE Novara Novara 17 s výměníkem TECHNICKÁ DOKUMENTACE Novara Novara 17 s výměníkem Technický list pro krbovou vložku Novara Novara 17 s výměníkem 330 330 Rozměr topeniště Rozměr topeniště Vhodné palivo: Pro používání vhodného paliva

Více

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. 6. MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ SPRCHOVÉHO KOUTU JE 110 KG 7. Doporučený tlak ve vodovodním rozvodu boxu je 0,2 0,5 Mpa.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. 6. MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ SPRCHOVÉHO KOUTU JE 110 KG 7. Doporučený tlak ve vodovodním rozvodu boxu je 0,2 0,5 Mpa. Vážený zákazníku, děkujeme Vám, a blahopřejeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Jsme ryze ČESKÁ společnost WellMall s.r.o. a dodáváme na náš trh tento výrobek za cenu, ve které není zahrnutá částka na

Více

Teplovodní krbové vložky s vysokou kvalitou zpracování

Teplovodní krbové vložky s vysokou kvalitou zpracování www.aquaflam.cz Teplovodní krbové vložky s vysokou kvalitou zpracování Produktový katalog Standardní výbava krbové vložky AQUAFLAM 3 bezpečnostní prvky elektronické ovládání přívodu vzduchu 6 mm ocelový

Více

Firma Hoxter Výhody Hoxter Krby Teplovodní krby Akumulační kamna Příslušenství Technická data

Firma Hoxter Výhody Hoxter Krby Teplovodní krby Akumulační kamna Příslušenství Technická data CZ 4 8 12 24 38 42 46 Firma Hoxter Výhody Hoxter Krby Teplovodní krby Akumulační kamna Příslušenství Technická data Firma Hoxter Specialista na teplo Nositel hodnot Hoxter Lední medvěd je opravdovým specialistou

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle 2015.10.08

Návod k obsluze a instalaci kotle 2015.10.08 1 1 Technické údaje kotle KLIMOSZ DUO Tab. 1. Rozměry a technické parametry kotle KLIMOSZ DUO NG 15-45 a KLIMOSZ DUO B 15 35. Parametr SI Klimosz Klimosz Klimosz Klimosz Duo 15 Duo 25 Duo 35 Duo 45 Max/Jmenovitý

Více

Gloria, Gloria s pecí, Asia

Gloria, Gloria s pecí, Asia NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ZÁRUČNÍ LIST Gloria, Gloria s pecí, Asia Strana 1 (celkem 13) 1. TECHNICKÉ INFORMACE... 2 2. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A INFORMACE K INSTALACI... 3 3. OBSLUHA KAMEN A JEJICH ÚDRŽBA...

Více

NELA s vysokou vaničkou

NELA s vysokou vaničkou NÁVOD A MONTÁŽ MASÁŽNÍHO SPRCHOVÉHO BOXU NELA s vysokou vaničkou Vážený zákazníku, děkujeme Vám, a blahopřejeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Jsme ryze ČESKÁ společnost WellMall s.r.o. a dodáváme

Více

350 CB 350 CB/SC 360 CB 350 CB/3 360 CB/3 360 CB/3 KRBOVÁ KAMNA NA DŘEVO POKYNY PRO INSTALACI A NÁVOD K POUŽITÍ

350 CB 350 CB/SC 360 CB 350 CB/3 360 CB/3 360 CB/3 KRBOVÁ KAMNA NA DŘEVO POKYNY PRO INSTALACI A NÁVOD K POUŽITÍ 360 CB/3 KRBOVÁ KAMNA NA DŘEVO 350 CB 350 CB/SC 360 CB Kvůli neustálému zdokonalování našich výrobků se údaje v této příručce mohou odlišovat od charakteristik dodaného výrobku bez dalšího upozornění.

Více

PEGAS 160 E PFC PEGAS 160 E PFC CEL

PEGAS 160 E PFC PEGAS 160 E PFC CEL SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 160 E PFC PEGAS 160 E PFC CEL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ verze 6 - 2 - OBSAH: 1. ÚVOD... - 2-2. BEZPEČNOST PRÁCE... - 3-3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... - 3-4. TECHNICKÁ DATA... - 4-5. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

www.aquaflam.cz Aquaflam Teplovodní krbové vložky a kamna

www.aquaflam.cz Aquaflam Teplovodní krbové vložky a kamna www.aquaflam.cz Aquaflam Teplovodní krbové vložky a kamna Vítejte Krbové vložky a kamna AQUAFLAM z dílny HS Flamingo mají mnoho nadstandardních prvků. Inovativní doplňky směřují především ke zlepšení obsluhy.

Více

Technické parametry. Popis

Technické parametry. Popis Před instalací a používáním sporáku REKREANT 2-91 pečlivě prostudujte tento návod, zejména pak odstavce týkající se instalace, použití, bezpečnostních předpisů pro instalaci, provozu a údržby! Technické

Více

VARNÝ SPOTŘEBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9101 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI

VARNÝ SPOTŘEBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9101 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI VARNÝ SPOTŘEBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9101 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si varný spotřebič na pevná paliva. Je naším přáním, aby Vám

Více

PLUTO 6,5 kw NÁVOD K POUŽITÍ. Krby na vytápení dřívím család

PLUTO 6,5 kw NÁVOD K POUŽITÍ. Krby na vytápení dřívím család PLUTO 6,5 kw NÁVOD K POUŽITÍ Krby na vytápení dřívím család PLUTO, LUXOR-P MARS, KELVIN, JUPITER, SATURN, PALLAS, SIRIUS, ORION, RADIANT, CALYPSO, IO,APOLLO SVT-Wamsler Háztartástechnikai Zrt. 3100 Salgótarján,

Více

NÁVOD K POUŢITÍ. Teplovodního kotle ústředního topení PER-EKO typ KSR T E P L O J E Ţ L U T É

NÁVOD K POUŢITÍ. Teplovodního kotle ústředního topení PER-EKO typ KSR T E P L O J E Ţ L U T É NÁVOD K POUŢITÍ Teplovodního kotle ústředního topení PER-EKO typ KSR PEROEKO T E P L O J E Ţ L U T É 27-200 Starachowice -ul. Radomska 29 tel. 041274 53 53, tel. 041274 53 26 biuro@per-eko.pl www.per-eko.pl

Více

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 6 720 647 235 (2004/10) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

Návod k instalaci a používání krbových kamen HWAM 4410

Návod k instalaci a používání krbových kamen HWAM 4410 Návod k instalaci a používání krbových kamen HWAM 4410 Předpisy a zákony Při instalaci Vašich HWAM - krbových kamen dbejte na dodržení místních a stavebních vyhlášek. Nechte si poradit od místního mistra

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOLA 200 hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 1 VITOLA 200 Typ VB2A, 18 až 63 kw Hlubokoteplotní

Více

Návod. pro montáž, obsluhu a údržbu krbových kachlových kamen

Návod. pro montáž, obsluhu a údržbu krbových kachlových kamen Návod pro montáž, obsluhu a údržbu krbových kachlových kamen Bohemia 4636-7 Estonie 4008-6 Finlandie 3031 Kachlový sporák 3015 Karelie 3025 Kopec 3024 Laponie 4012 Kachlová pec Glasgow 3011 Kachlová pec

Více

BARNY 80, BARNY 90 s nízkou vaničkou

BARNY 80, BARNY 90 s nízkou vaničkou NÁVOD A MONTÁŽ SPRCHOVÉHO BOXU BARNY 80, BARNY 90 s nízkou vaničkou Vážený zákazníku, děkujeme Vám, a blahopřejeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Jsme ryze ČESKÁ společnost WellMall s.r.o. a dodáváme

Více

NÁVOD A MONTÁŽ SPRCHOVÉHO KOUTU. DORADO 1580, DORADO 1590 s nízkou vaničkou

NÁVOD A MONTÁŽ SPRCHOVÉHO KOUTU. DORADO 1580, DORADO 1590 s nízkou vaničkou NÁVOD A MONTÁŽ SPRCHOVÉHO KOUTU DORADO 1580, DORADO 1590 s nízkou vaničkou Vážený zákazníku, děkujeme Vám, a blahopřejeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Jsme ryze ČESKÁ společnost WellMall s.r.o. a

Více

LÍDR LITINOVÝCH KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA.

LÍDR LITINOVÝCH KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA. 1 PŘEDNOSTI 2 KLIMOSZ WALLY LITINOVÝ kotel s ručním plněním paliva s možností instalace regulátoru s dmýchacím ventilátorem a dále modernizace na kotel automatický. Modulová stavba umožňuje snadnou výměnu

Více

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY Použití: Námi dodávané kotle na spalování biomasy lze využít zejména pro vytápění objektů s větší potřebou tepla (průmyslové objekty, CZT, obecní výtopny, zemědělské objekty, hotely, provozovny atd.) Varianty

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE ŘADA SCAN- LINE 800 Scan- Line 800, 810, 820, 820 s pečicí troubou, 820 s akumulačními kameny, 830 s akumulačními kameny, 840, 840 s pečicí troubou, 840 s akumulačními kameny,

Více

II. VŠEOBECNĚ 3. 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 3. Rozměry a hmotnosti... 4. 4. Zabudování a umístění... 5 III.

II. VŠEOBECNĚ 3. 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 3. Rozměry a hmotnosti... 4. 4. Zabudování a umístění... 5 III. Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení požárních ventilů (dále jen ventilů) PVM - E90 100, 125, 160, 200. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Vodní lázeň BLUE LINE. Instrukce obsluhy

Vodní lázeň BLUE LINE. Instrukce obsluhy WSL Sp. z o.o. 41-608 Świętochłowice ul. Sztygarska 39 tel. +48 32 281 92 21 fax +48 32 286 24 92 biuro@wsl.pl Vodní lázeň BLUE LINE Instrukce obsluhy OBSAH: 1. Úvod 2. Popis zařízení 3. Vlastnosti zařízení

Více

ECHEDO Návod na instalaci, obsluhu a údržbu

ECHEDO Návod na instalaci, obsluhu a údržbu Teplo pro váš domov od roku 1888 ECHEDO Návod na instalaci, obsluhu a údržbu CZ_2015_48 CZ_2016_18 Zkoušeno dle/vyhovuje normám: EN 13240:2002/A2:2005 15a B-VG Din + BIm SchV 2 Obsah str. 1 Použití a přednosti

Více

Návod k použití a montáži

Návod k použití a montáži KOTEL-SPORÁK NA TUHÁ PALIVA Návod k použití a montáži Dovozce PechaSan spol.s r.o. Písecká 1115 386 01 Strakonice tel. 383 411 511 fax 383 411 512 www.pechasan.cz TEMY PLUS KOTEL- SPORÁK NA TUHÁ PALIVA

Více

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 6. MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ SPRCHOVÉHO KOUTU JE 110 KG

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 6. MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ SPRCHOVÉHO KOUTU JE 110 KG Vážený zákazníku, děkujeme Vám, a blahopřejeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Jsme ryze ČESKÁ společnost WellMall s.r.o. a dodáváme na náš trh tento výrobek za cenu, ve které není zahrnutá částka na

Více

Strip / Strip Slider. Návod k použití. Model

Strip / Strip Slider. Návod k použití. Model strip_4_2010.indd Sheet: 1 / 6 Date: 2010-5-6 page(s): 12, 1 Návod k použití Model Zastoupení pro Českou republiku: PROMTINVEST spol. s r.o. e-mail: info@odsavace.cz, www.odsavace.cz tel.: +420 566 630

Více

Návod na obsluhu. Fig. 1. Stila

Návod na obsluhu. Fig. 1. Stila Návod na obsluhu Fig. 1 Stila 3 Obr. 1 Obr. 2 regulace primárního a sekundárního vzduchu Obsah 1. Technické údaje str. 2 2. Důležité informace str. 2 3. Obsluha krbových kamen str. 3 4. Přehled nejdůležitějších

Více

Hodnoticí standard. Kamnář montér kamen na biomasu (kód: 36-117-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Kamnář montér kamen na biomasu (kód: 36-117-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Kamnář montér kamen na biomasu (kód: 36-117-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Kamnář Kvalifikační úroveň

Více

VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb.

VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty Ministerstvo vnitra

Více

Kamna na dřevěné pelety a kukuřičné zrno GH 12

Kamna na dřevěné pelety a kukuřičné zrno GH 12 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ OBSAH: Kamna na dřevěné pelety a kukuřičné zrno GH 12 1. značení 2. použití 3. ovládání 4. používání 5. přílohy 1. značení výrobce: ECOHEAT s.r.o. sídlo: LUTÍN 50, 783 49 LUTÍN IČ: 25910272,

Více

NÁVOD. Krbových kamen VERNER 9/0 K OBSLUZE A INSTALACI. v Typové označení: Golemek 9/0 ČSN EN ISO 9001: 2009

NÁVOD. Krbových kamen VERNER 9/0 K OBSLUZE A INSTALACI. v Typové označení: Golemek 9/0 ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Krbových kamen VERNER 9/0 v Typové označení: Golemek 9/0 ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Krbová kamna VERNER 9/0 jsou určena k vytápění obytných prostorů, domků, chat,

Více

Zkušenosti s bypassy plynů pecních linek v cementárnách České republiky

Zkušenosti s bypassy plynů pecních linek v cementárnách České republiky Zkušenosti s bypassy plynů pecních linek v cementárnách České republiky Zkušenosti s bypassy pecních linek v cementárně Radotín Miroslav Novák, inženýr výpalu, Českomoravský cement, a.s., Cementárna Radotín

Více

Krbové www.vytapime.eu vložky a kamna s vysokou kvalitou zpracování

Krbové www.vytapime.eu vložky a kamna s vysokou kvalitou zpracování Krbové vložky a kamna s vysokou kvalitou zpracování Teplovodní krbové vložky a kamna Aquaflam + 6mm ocelový plech použitý na spalovací komoru a výměník + + + klapka k regulaci komínového tahu ochlazovací

Více

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W CZ Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W 3043757_XX09 31 Bezpečnostní pokyny/ Stručný popis vyrovnávacího zásobníku Obsah Stručný popis a bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 3 Pokyny pro

Více

ECONCEPT STRATOS 25, 35

ECONCEPT STRATOS 25, 35 ROZMĚRY A PŘÍPOJKY ECONCEPT STRATOS 25 ECONCEPT STRATOS 35 Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni ¾ 2 Výstup TUV ½ 3 Vstup plynu ½ 4 Vstup TUV ½ 5 Zpátečka okruhu vytápění ¾ CHARAKTERISTIKA Tepelné generátory

Více

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov SOLÁRNÍ TERMICKÉ SYSTÉMY A ZDROJE TEPLA NA BIOMASU MOŽNOSTI INTEGRACE A OPTIMALIZACE 29. října 2007, ČVUT v Praze, Fakulta strojní Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění

Více

komínové vložky katalog výrobků 2012 KV-BS Komínové vložky BOKRA STANDARD KV-BO Komínové vložky BOKRA OVAL FK-BF Flexibilní komíny BOKRA FLEX

komínové vložky katalog výrobků 2012 KV-BS Komínové vložky BOKRA STANDARD KV-BO Komínové vložky BOKRA OVAL FK-BF Flexibilní komíny BOKRA FLEX komínové vložky katalog výrobků 2012 KV-BS Komínové vložky BOKRA STANDARD KV-BO Komínové vložky BOKRA OVAL FK-BF Flexibilní komíny BOKRA FLEX www.bokra.cz komínové vložky typu BS BOKRA STANDART Stříška

Více

SL 17D, 22D, 35D kw NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ KOTLŮ PRO SPALOVÁNÍ DŘEVA

SL 17D, 22D, 35D kw NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ KOTLŮ PRO SPALOVÁNÍ DŘEVA SL 17D, 22D, 35D kw NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ KOTLŮ PRO SPALOVÁNÍ DŘEVA OBSAH Úvod Důležitá upozornění Použití kotle, palivo Popis kotle Schéma výrobku, rozměry Technické údaje Příslušenství

Více

Kazetové krbové vložky

Kazetové krbové vložky Kazetové krbové vložky Od otevřeného krbu k efektivnímu zdroji tepla Otevřený krb vytváří atmosféru a pohodu ale nic moc navíc. S kazetovými krbovými vložkami Jøtul můžete přeměnit svůj otevřený krb v

Více

SOFIE 90, SOFIE 100 s vysokou vaničkou

SOFIE 90, SOFIE 100 s vysokou vaničkou NÁVOD A MONTÁŽ MASÁŽNÍHO SPRCHOVÉHO BOXU SOFIE 90, SOFIE 100 s vysokou vaničkou Vážený zákazníku, děkujeme Vám, a blahopřejeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Jsme ryze ČESKÁ společnost WellMall s.r.o.

Více

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu MONO

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu MONO Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu MONO Obr. 1 Obr. 2 Otevřít - Zavřít Regulace primárního a sekundárního vzduchu Obsah 1. Technické údaje str.2 2. Důležité informace str.2 3.

Více

NÁVOD k obsluze a údržbì UTV 10 Teplovodního výmìníku pro krbové vložky

NÁVOD k obsluze a údržbì UTV 10 Teplovodního výmìníku pro krbové vložky NÁVOD k obsluze a údržbì UTV 10 Teplovodního výmìníku pro krbové vložky TECHNICKÉ PARAMETRY : Výška 600 mm Šíøka 460 mm Hloubka 190 mm Pracovní pøetlak 1,5 bar Jmenovitý výkon 10 kw* *Údaj platí pro použití

Více

Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER

Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER kamino 17.1.2006 15:39 Stránka 1 Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER kamino 17.1.2006 15:39 Stránka 2 Pfiedmluva: VáÏen zákazníku, velice nás tû í, Ïe jste

Více

Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ)

Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ) Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ) PB Obsah 1 Důležité informace 1.1 Symboly..................... 3 1.2 Kvalifikace.................... 3 1.3 Odborníci

Více

Výrobce: SAEY Home&Garden, Industrielaan 4, 8501 KORTRIJK-HEULE, BELGIE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

Výrobce: SAEY Home&Garden, Industrielaan 4, 8501 KORTRIJK-HEULE, BELGIE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Výrobce: SAEY Home&Garden, Industrielaan 4, 8501 KORTRIJK-HEULE, BELGIE Výhradní distributor: KRBY TURBO s.r.o., Jaromírova 48/211, 128 00 PRAHA 2 Nusle, ČESKÁ REPUBLIKA NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ 477.070X.XXX

Více

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88 CZ Montážní návod Solární ohřívač vody Strana 81-88 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043754_201312 Bezpečnostní pokyny/

Více

kotlem na pelety Ing. Silvie Petránkov 3.11. 4.11.2010 hotel Skalní mlýn, Blansko - 1 -

kotlem na pelety Ing. Silvie Petránkov 3.11. 4.11.2010 hotel Skalní mlýn, Blansko - 1 - Vytápění rodinných domů kotlem na pelety Ing. Silvie Petránkov nková Ševčíková 3.11. 4.11.2010 hotel Skalní mlýn, Blansko - 1 - Výběr r vhodného topidla Potřebný tepelný výkon Investiční náklady na zařízen

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model

Více

II. VŠEOBECNĚ 2 1. Popis... 2. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 5. 5. Tlakové ztráty... 5. 6. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 2 1. Popis... 2. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 5. 5. Tlakové ztráty... 5. 6. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "TLUMIČŮ HLUKU SMRF "(dále jen TLUMIČŮ). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu. I. OBSAH II.

Více

Funkce a rozdělení komínů

Funkce a rozdělení komínů Funkce a rozdělení komínů Komíny slouží pro odvod spalin z objektu ven do prostoru. Svislá konstrukce musí být samonosná. Základní názvosloví: komínový plášť (samotná konstrukce komínu) může být: o z klasických

Více

Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód: 36-147-H)

Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód: 36-147-H) Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód: 36-147-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání:

Více

Návod na obsluhu. Obr. 1. Litinová kamna Wien

Návod na obsluhu. Obr. 1. Litinová kamna Wien Návod na obsluhu Obr. 1 Litinová kamna Wien 1 Obr. 1 sekundární vzduch zapnuto - vypnuto Obr. 2 Zapnuto - vypnuto Regulace vzduchu (primární vzduch / sekundární vzduch) Obsah: 1. Techn. údaje str. 1 2.

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Skive CZ SK 0434715501400 CZ Úvod Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku! Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme

Více

Montážní návod čtvrtkruhový masážní box s vaničkou

Montážní návod čtvrtkruhový masážní box s vaničkou Montážní návod čtvrtkruhový masážní box s vaničkou JACK 100 100 215 cm Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 Brněnec, tel.: 777 633 902, 516 413 260 info@wellmall.cz, www.wellmall.cz Vážený zákazníku,

Více

Varia 1V H 2 O XL. Krbová vložka s teplovodním výměníkem. Návod k montáži a provozu

Varia 1V H 2 O XL. Krbová vložka s teplovodním výměníkem. Návod k montáži a provozu Varia 1V H 2 O XL Krbová vložka s teplovodním výměníkem Návod k montáži a provozu Upozornění: V případě, že nebudou dodrženy pokyny uvedené v návodu k montáži nebo návodu k provozu, zanikají veškeré nároky

Více

Srdečně Vám blahopřejeme ke koupi nových krbových kamen Aduro 9

Srdečně Vám blahopřejeme ke koupi nových krbových kamen Aduro 9 Srdečně Vám blahopřejeme ke koupi nových krbových kamen Aduro 9 Než začnete s montáží nebo než uvedete kamna do provozu, přečtěte si prosím nejprve pozorně tento návod k obsluze. Přejeme Vám hodně potěšení

Více

Dotované kotle splňují EKODESIGN a 5. třídu

Dotované kotle splňují EKODESIGN a 5. třídu NOVINKA Dotované kotle splňují EKODESIGN a 5. třídu K VA L I TA A S P O L E H L I V O S T Výroba a montáž generátorů na dřevoplyn Souprava generátoru DOKOGEN r. 1938 Kompresory ATMOS r. 1945 T R A D I

Více

Dánská krbová kamna s velmi čistým spalováním a jednoduchou obsluhou Venkovní krb / gril Příslušenství ke kamnům a krbům

Dánská krbová kamna s velmi čistým spalováním a jednoduchou obsluhou Venkovní krb / gril Příslušenství ke kamnům a krbům zár uka Dánská krbová kamna s velmi čistým spalováním a jednoduchou obsluhou Venkovní krb / gril Příslušenství ke kamnům a krbům www.kamna-aduro.cz ADURO 1 Aduro a oheň by měl být zážitek ADURO 1-1 ADURO

Více

KRBOVÉ VLOŽKY AUSTROFLAMM

KRBOVÉ VLOŽKY AUSTROFLAMM KRBOVÉ VLOŽKY AUSTROFLAMM Nová generace krbových vložek Austroflamm design společně s technikou Těsnost, regulovatelnost hoření, čisté sklo a volitelný tepelný výkon jsou rozhodujícím kritériem krbových

Více

SF15 / 150L SF15 / 240L SF15 / 470L SF22 / 150L SF22 / 240L SF22 / 470L

SF15 / 150L SF15 / 240L SF15 / 470L SF22 / 150L SF22 / 240L SF22 / 470L SF5,, (0//0/PL/V.0), SF, ( 6/0/0/PL/V.0), SF69,8 (7//0/PL/ITGS) SF5,SF rozměr Typ kotle SF5 / 50L SF5 / 0L SF5 / 70L SF / 50L SF / 0L SF / 70L A: 0 0 0 0 0 0 B: 5 605 885 5 605 885 C: 50 50 50 50 50 50

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

A) Vytápění v domácnostech

A) Vytápění v domácnostech Aby se nám dýchalo lépe Opět nám začala topná sezóna a podzimní úklid pálením. Obzvláště v době inverzí je pro mnohé z nás vysvobozením prchnout do hor, rozhlédnout se do kraje a sledovat duchnu znečištěného

Více

HWAM 3610, 3620, 3630, 3640, 3650 a 3660 - uživatelský návod. a záruční list

HWAM 3610, 3620, 3630, 3640, 3650 a 3660 - uživatelský návod. a záruční list HWAM 3610, 3620, 3630, 3640, 3650 a 3660 - uživatelský návod a záruční list Firma Hwam, která více jak 30 let vyvíjí a zhotovuje vysoce kvalitní kamna, si vytvořila v Evropě na základě designu a pokročilé

Více

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5. Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm!

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5. Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm! ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5 Ekologické a komfortní vytápění Dřevo až do délky 55 cm! Vysoká účinnost až 92 % ZPLYŇOVACÍ KOTEL dřevo Úspory na vytápění až 40 % Nerezové

Více

Návod k obsluze. Bakteriocidní lampy(nepřímé záření) typu NBVE 60 a NBVE 110(ULTRAVIOL)

Návod k obsluze. Bakteriocidní lampy(nepřímé záření) typu NBVE 60 a NBVE 110(ULTRAVIOL) Návod k obsluze Bakteriocidní lampy(nepřímé záření) typu NBVE 60 a NBVE 110(ULTRAVIOL) N nástěnná S stropní P pojízdná - bez počítadla času - s počítadlem času Záruční a pozáruční servis: UNIMED,v.o.s.Praha

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE PRO ODBĚRATELE HORKOVZDUŠNÝCH OHŘÍVACÍCH KOMOR BK

TECHNICKÁ DOKUMENTACE PRO ODBĚRATELE HORKOVZDUŠNÝCH OHŘÍVACÍCH KOMOR BK Věc: Technická dokumentace BK Str./poč.listů: 1/13 TECHNICKÁ DOKUMENTACE PRO ODBĚRATELE HORKOVZDUŠNÝCH OHŘÍVACÍCH KOMOR BK Obsah : Strana: 2 Záruční list 3 Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. (Protokol

Více

Třístupňové hořáky na těžký topný olej

Třístupňové hořáky na těžký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Třístupňové hořáky na těžký topný olej

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy GENUA II

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy GENUA II Návod k instalaci a montáži krbové sestavy GENUA II Krbová vložka: Komfort II Zkušební protokol: RRF 40 05 862 ze dne 28.8.2006 Vydal: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle Am Technologiepark 1 45 307 ESSEN

Více

POZOR! Elektrické zařízení pod napětím!

POZOR! Elektrické zařízení pod napětím! ST 390 návod k obsluze POZOR! Elektrické zařízení pod napětím! Před prováděním jakýchkoliv činností spojených s napájením (připojování vodičů, instalace zařízení atd.) je nutné se přesvědčit, že regulátor

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav 21.6.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská

Více

MasterFlow 648. Vysokopevnostní, chemicky odolná, zálivková hmota na bázi EP pro přesné podlévání.

MasterFlow 648. Vysokopevnostní, chemicky odolná, zálivková hmota na bázi EP pro přesné podlévání. POPIS MasterFlow 648 je 3K vysokopevnostní, zálivková hmota na bázi EP s nízkým smrštěním. Vykazuje vysokou počáteční I konečnou pevnost. Po smíchání všech tří složek MasterFlow 648 představuje maltu s

Více