Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2005/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2005/2006"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2005/ Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace Sídlo: Komenského 1000, Komenského 14 ZŠ s právní subjektivitou od Datum zařazení do sítě: Identifikátor zařízení: IČ: Tel. kontakt: , , školy: ředitelství: Charakteristika školy: Základní škola je spádovou školou pro ostatní malotřídní školy v obci ZŠ Masarykovu v Neradu, ZŠ na Zbytkách, ZŠ ve Věřňovicích, které se usnesením zastupitelstva obce staly od jejími součástmi, stejně tak i čtyři mateřské školy v obci. Každá z nich je specifická svými dlouholetými činnostmi, díky malému kolektivu dobře spolupracuje s rodiči, a proto je tato Výroční zpráva koncipována jako soubor jednotlivých škol. Předmět činnosti je vymezen Zřizovací listinou v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Škola nemá užší zaměření. Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též výchovu náboženskou. Škola připravuje žáky pro další studium a praxi. 1

2 Pracoviště Základní škola a školní jídelna Komenského 1000, Dolní Lutyně - Základní škola, Komenského 14, Dolní Lutyně - Základní škola T.G.Masaryka, Bezručova 432, Dolní Lutyně Nerad - Základní škola, Rychvaldská 405, Dolní Lutyně Zbytky - Základní škola, Hlavní 80, Dolní Lutyně Věřňovice - Mateřská škola, Komenského 1009, Dolní Lutyně střed - Mateřská škola, Bezručova 432, Dolní Lutyně Nerad - Mateřská škola, Rychvaldská 999, Dolní Lutyně Zbytky - Mateřská škola, Hlavní 80, Dolní Lutyně Věřňovice - Školní družina při ZŠ Komenského 14 - Školní družina při ZŠ Bezručova Školní družina při ZŠ Rychvaldská Školní jídelna, Komenského 1009, Dolní Lutyně střed - Školní jídelna, Rychvaldská 405, Dolní Lutyně Zbytky - Výdejny stravy při ZŠ a MŠ Bezručova 432, při ZŠ a MŠ Hlavní 80, při ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím, Koperníkova 433 a 652 Dolní Lutyně a při MŠ Rychvaldská 999 Součásti školy: Základní škola IZO: Mateřská škola IZO: Školní družina IZO: Školní jídelna IZO: Školní výdejna IZO: Zřizovatel: Obec Dolní Lutyně IČ: Adresa obecního úřadu: Třanovského 10, Dolní Lutyně Vedení školy: Mgr. Jana Josieková, stat.zástupce Mgr. Zdeňka Rončková, zástupce ředitele Adresa pro dálkový přístup: Školská rada: předseda Mgr. Pavel Buzek, členové Mgr. Zdeňka Rončková, Mgr. Eva Šipulová, Bc. Jan Fismol, Terezie Kantorová, Jan Popovič 2

3 Současná škola: Základní škola Aloise Jiráska na ulici Komenského má 358 žáků, kteří se vyučují ve dvou budovách. Na malé škole jsou třídy I., II., III., IV. a školní družina, v hlavní budově třídy V.A, V.B, VI.A, VI.B, VII.A, VII.B, VIII.A, VIII.B, IX.A, IX.B a IX.C. Žáky vyučuje 24 pedagogů v 15 třídách a dalších odborných učebnách fyziky a chemie, hudební výchovy, cvičné kuchyňky, jazykové učebny, učebny pro výtvarnou výchovu, dílen a tělocvičny. Výuce dále slouží žákovská a učitelská knihovna, které jsou průběžně doplňovány novými tituly. Ve výuce využíváme audiovizuální techniku meotary, projektory, dataprojektory, televize, videopřehrávače, CD přehrávače, radiomagnetofony, klávesové nástroje aj. Průběžně obnovujeme pomůcky pro výuku všech předmětů jak na prvním, tak druhém stupni školy didaktické obrazy, slovníky, encyklopedie, trojrozměrné pomůcky, nářadí a náčiní pro hodiny tělesné výchovy. Od letošního roku má škola dvě počítačové učebny vybavené i dataprojektory. Učebny slouží nejen výuce informatiky, ale i výuce ostatních předmětů. Škola nemá specializované třídy pro žáky s vývojovými poruchami učení a chování. Tito žáci jsou plně integrováni v běžných třídách. Škola je částečně bezbariérová. Od 4. ročníku vyučujeme anglický a německý jazyk. Jako volitelné předměty jsme vyučovali Seminář přírodovědných předmětů, Seminář chemie, Seminář matematiky, Domácnost, Technické činnosti a největšímu zájmu se těší mezi žáky Informatika. Z nepovinných předmětů si mohou žáci zvolit Užité výtvarné činnosti, Sportovní hry a Náboženství. Škola vyvíjí řadu aktivit jako prevenci v boji proti kriminalitě a drogovým závislostem dětí a mládeže. Využíváme neformálních besed s pracovnicemi Centra primární prevence a Hygienické stanice v Karviné, besedy Policie ČR. Škola využívá svých prostor i po ukončení výuky povinných předmětů. Plně jsme si vědomi toho, že zapojení dětí do mimoškolních aktivit je účinnou zbraní pro zahnání nudných odpolední a prevencí před vznikem negativních part. Jako velmi důležitý prvek v životě školy považujeme spolupráci s rodinou. Dvakrát ročně zveme všechny rodiče a zástupce žáků na třídní schůzky, dveře jsou jim ale otevřeny každý den. Je nám jasné, že k problémům je třeba přistupovat společně co nejdříve, a že vždy se dá najít řešení, které dítěti pomůže. Naším cílem je nejen poskytnou všem žákům kvalitní vzdělání, ale zároveň rozvíjet osobnost každého dítěte, vychovávat ho v duchu míru, důstojnosti, snášenlivosti, svobody a rovnosti. Učíme je vyjadřovat svůj vlastní názor, ale zároveň tolerovat a respektovat názory druhých. Naší velkou snahou je probouzet a upevňovat v žácích estetické cítění děti se pod vedením svých učitelů starají o nástěnky ve třídách, výzdobu školy, o okolí školy a její pozemky. 3

4 Třídy několikrát ročně navštěvují kulturní vystoupení přímo v obci, divadelní představení v Ostravě, v Karviné či Orlové, jezdíme do muzeí, podnikáme zajímavé exkurze. Žáci se účastní školních kol matematických soutěží KLOKAN, PHYTAGORIÁDA, MATES, úspěšní řešitelé postupují do kol okresních. Na škole probíhají školní kola olympiády v českém jazyce, olympiády biologické, zeměpisné, chemické, dějepisné, také další soutěže, např. konverzační v jazyce anglickém. Od roku 1998 se aktivně a s úspěchy účastníme lehkoatletických přeborů v polském Godowě a Gorzyczkach, úspěchy sklízíme v obvodních i okresních kolech v plavání, stolním tenisu, florbalu, vybíjené, skoku vysokém a dalších sportech. Každoročně se žáci těší na svůj výlet. Se svými pedagogy navštěvují nejčastěji zákoutí Moravy, jezdí do hor, obdivují hrady a zámky, prožívají spolu nezapomenutelná dobrodružství. Žáci 9. ročníků nejčastěji poznávají krásy stověžaté matičky Prahy. Škola organizuje ozdravné pobyty, lyžařský a plavecký výcvik. V roce 2005/2006 se 112 žáků na týden přestěhovalo do nádherného prostředí Vlkovic u Fulneku, či Horní Lomné. Týden žáci strávili nejen učením, ale především poznáváním přírody, společně soutěžili a sportovali, mnoho času věnovali ekologickým aktivitám společně se sdružením VITA. Lyžařský výcvik absolvovalo 47 žáků sedmých ročníků ve Štědrákově Lhotě středisku reprezentanta Ondřeje Banka. Školní družina Školní družina při naší základní škole se každoročně těší zájmu mnoha dětí prvního stupně. Paní vychovatelka připravuje pro odpoledne svým svěřencům bohatý program soutěže, hry zábavné i poznávací, sportovní dny a další akce. I nadále pokračuje spolupráce mezi školní družinou a mateřskou školou společné hry, soutěže, kreslení na asfaltu, dětská představení. Děti školní družiny se každoročně účastní soutěže Zelená stezka a mnoha soutěží výtvarných. Školní hřiště Za nemalého přispění obce byla u školy vybudována víceúčelová sportovní plocha. Uprostřed tartanového atletického oválu se svou krásou pyšní dvě hřiště jedno menší má asfaltový povrch a je možné na něm bruslit ať už v zimě nebo v létě, hrát např. florbal, hokejbal, druhé větší má povrch tartanový a je velmi variabilní žáci mohou hrát najednou na dvou hřištích volejbal, nohejbal, malou přestavbou získáte hřiště pro košíkovou, tenis, či kopanou. Kolem atletického oválu je pískové doskočiště či plocha pro vrh koulí. 4

5 Žáci hřiště velmi rádi využívají zejména v hodinách tělesné výchovy, odpoledne při sportovních hrách či jiných mimoškolních aktivitách. Pedagogicko psychologické poradenství V této oblasti dbá škola především o včasnou diagnostiku vývojových poruch učení a chování žáků školy a následnou práce se žáky. Jednotlivá vyšetření byla prováděna především PPP Bohumín a Orlová na návrh třídních učitelů po dohodě s rodiči, eventuelně jinými poradenskými zařízeními. Zprávy byly téměř ve všech případech rodiči poskytnuty škole a zařazeny do pedagogické dokumentace žáků. Na základě zpráv byly na začátku školního roku sestaveny individuální plány žáků, se kterými byli seznámeni všichni vyučující v příslušných třídách a rodiče. Jednotliví žáci se SPU byli průběžně sledováni a zváni ke kontrolám dle potřeby. Nedílnou součástí výchovného poradenství je i pomoc žákům a jejich rodičům při volbě dalšího studia po ukončení povinné školní docházky. Začínáme již v 8. třídách, kdy PPP nabízí všem zájemcům absolvování testů profesní orientace a studijních předpokladů. Testování probíhá ve škole, vyhodnocení pak v PPP za přítomnosti rodičů. Žákům devátých tříd se pak snažíme zprostředkovat co nejvíce informací o nabízených studijních a učebních oborech jak prostřednictvím informačních brožur zakoupených školou, popř. rodiči, tak na nástěnkách, kam vyvěšujeme materiály získané z jednotlivých SŠ a SOU. Pravidelně se účastníme prezentací SŠ a SOU pořádaných Úřadem práce. Pravidelně jsou vypisovány konzultační hodiny výchovného poradce pro žáky i jejich rodiče. Environmentální výchova Environmentální výchova se stala součástí předmětů, jako jsou přírodopis, zeměpis, chemie, rodinná a občanská výchova na druhém stupni a zejména prvouka na stupni prvním. Měsíc duben, kdy jeho 22. den lidé 130 zemí světa slaví Den Země, je již tradičně jakýmsi vyvrcholením. Výtvarná dílka mají ekologický nádech zobrazují přírodu nejen takovou jakou bychom ji chtěli mít, ale i takovou jaká bohužel je plná černých skládek a dalších nástrah, které jí lidé připravili. V hodinách informatiky se žáci učí zacházet s digitálním fotoaparátem a vytvářet prezentace. Letos podobně jako loni pracovali na téma Obec mýma očima. Žáci vyšli do ulic a zákoutí Dolní Lutyně a ve svých prezentacích ukázali nejen památky a zajímavosti, na které můžeme být hrdi, ale i místa, která jsou proviněním člověka proti bezbranné přírodě. Touto pro ně velmi přitažlivou formou řekli svým spolužákům, jak by se člověk k přírodě měl správně chovat. Abychom zdůraznili důležitost respektu před přírodou, uspořádali jsme u příležitosti Dne Země soutěžní dopoledne s tématikou ochrany přírody. 16 družstev žáků různých věkových skupin soutěžilo v zajímavých disciplínách. Při odpovědích na otázky se museli zamyslet, co přírodě škodí nebo čím by jí mohl každý člověk pomoci. Zavázali jsme se, že nejen svou obec, ale i ostatní místa na Zemi nebudeme znečišťovat. 5

6 2. Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: 3. Přehled pracovníků školy: C/001, studium denní, 9 let A) provozní zaměstnanci: 1 uklízečka 1,0 2 uklízečka 1,0 3 uklízečka 1,0 4 uklízečka 0,3 5 uklízečka 0,2 6 školník 1,0 7 topič 0,5 v zimním období B) pracovnice školní jídelny: 1. vedoucí ŠJ úvazek 1,0 2. kuchařka 1,0 3. prac.provozu 1,0 4. prac.provozu 1,0 5. prac.provozu 1,0 6. prac.provozu 0,8 7. prac.provozu 0,35 C) vychovatelka školní družiny: 1. vychovatelka 0,80 úvazek 6

7 D) Pedagogičtí zaměstnanci Příjmení, jméno, titul aprobace vyučuje Praxe let 1 Baarová Martina, Mgr. 1.st.ZŠ 1.st.ZŠ 9 2 Bečková Renáta, Mgr. Čj, Dě Čj, Dě 10,5 3 Břízová Michaela, Mgr. Ma, Fy 7 Ma, Fy, 1.st. 4 Čempelová Dalila, Mgr. Inf Inf, Tv,Vv 15 5 Dudová Emílie Rj,Dě,Nj Nj, Dě 41 6 Figura Marcel, Mgr. Tv,Zt Tv, Pč 3,5 7 Figurová Věra, Mgr. Čj, Hv Čj, Hv 33 8 Filipová Pavla vych.šd SPgŠ Hv,Vv 1.st. 15,5 9 Findová Magda, Mgr. Nj, Ma Nj, Ma 2 10 Galusková Šárka, Mgr. 1.st.ZŠ 1.st.ZŠ Janoš Zdeněk SPgŠ Aj, Dě, Ov 22,5 12 Josieková Jana, Mgr. Ma, Fy Ma Jurdinová Zdeňka, Mgr. 1.st.ZŠ 1.st.ZŠ 20,5 14 Kočí Petra, Mgr. 1.st.ZŠ 1.st.ZŠ 9 15 Kovařík Petr, Mgr. Fy, Zt Fy, Zt, Tč 40,5 16 Lajczoková Martina, Mgr. Ma, Vv Ma, Vv 6 17 Langerová Eva, Mgr. 1.st.ZŠstud. 18 Račková Jana, Ing. Všzem, Ze 1,5 Che, Rv, Tv 5 Ze, Pč, Dom 19 Rončková Zdeňka, Mgr. 1.st.ZŠ 1.st.ZŠ 23,5 20 Szotkowská Lucie, Mgr. Bi, Che Př, Pč 3 21 Šipulová Eva, Mgr. Čj, Hv, Aj Aj, Čj, Hv 28,5 22 Taklová Jitka, Mgr. 1.st.ZŠ 1.st.ZŠ 12 19

8 23 Vykydalová Šárka, Mgr. Ma, Zt Ma, Ov Ziolkowski Pavel, Mgr. náboženství náboženství X 25 Lukšová Hana, Mgr. 1.st.ZŠ rod.dov Rutová Radomíra, Mgr. Dě rod.dov. 6,5 27 Trembošová Lenka, Mgr. Bi, Ze rod.dov. 7 Výchovný poradce Metodik informačních a komunikačních technologií Metodik prevence sociálně patologických jevů Koordinátor Školního vzdělávacího programu Koordinátor Enviromentální výchovy Mgr. Šárka Vykydalová Ing. Dalila Čempelová Mgr. Eva Šipulová Mgr. Šárka Vykydalová Mgr. Lucie Szotkowská 4. Údaje o přijímacím řízení: Přijetí k základnímu vzdělávání: Celkem žádostí: 20 Z toho odklad: 2 Přijato k : 18 Přijetí na střední školy: 6 žáků 5.ročníků a 63 žáků 9.ročníků, - gymnázia 18 žáků - průmyslové školy 4 - odborné školy 11 - obchodní akademie 5 - zdravotní školy 6 8

9 - učiliště Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů vzdělávacího programu: Základní škola, čj / 96 2, včetně doplňků. Třída Tř.uč. Žáků Z toho dívek chlapců Vyznamenání prospěl Neprospěl DŘŠ 2.st.z chování Prům. prospěch Pochvaly Absence na žáka I. Jur , ,53 II. Gal , ,00 III. Baa , ,00 IV. Kočí , ,33 V.A Bří , ,35 V.B Tak , ,00 VI.A Lan , ,50 VI.B Fi , ,44 VII.A Laj , ,03 VII.B Čem , ,53 VIII.A Fig , ,70 VIII.B Kov , ,00 IX.A Ši , ,05 IX.B Jan , ,36 IX.C Rač , ,23 9

10 Celkem X , ,47 Výsledky vzdělávání žáků získané testy: viz závěr zprávy 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: - viz závěr zprávy 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Rok uplynul rychleji, než jsme si mysleli. Mnozí ani nestačili splnit svá předsevzetí z 1. dne, že budou psát úkoly, poctivěji se učit, neopisovat tolik, řádně si chystat pomůcky, a už tu byl červen. Kdybych měla zhodnotit školní rok z pohledu pedagoga, pak bych řekla, že po celých 10 měsíců bylo mnoho nové a náročné práce, že jsme ve škole učili a vychovávali děti, které řadu svých předsevzetí splnily, že jsme stále věřili i těm, kteří se dušovali, že už zítra svůj přístup změní. Byl to rok naplněný více úspěchy než kterýkoli jiný, úspěchy dětí, které leč chodí do obyčejné vesnické školy, dokáží hravě konkurovat i žákům městských škol a dokonce i žákům víceletých gymnázií. Svědčí o tom jejich výsledky ze sportovních klání, soutěží a olympiád v různých oborech. Mohu říct, že jsme na ně hrdi. Děkujeme jim za reprezentaci školy a naší obce. Celý rok s námi spolupracovali i obětaví rodiče, kteří pro děti připravovali během roku řadu akcí, pomáhali při akcích pořádaných školami a dokázali obětovat svůj volný čas ve prospěch ostatních. Děkuji jim i za ty malé děti i větší žáky, kteří to tak nedokáží říct, ale jejichž spokojený úsměv jsme po celý rok na všech akcích pozorovali. Za spolupráci po celý školní rok děkuji panu starostovi, panu místostarostovi, členům školské rady a všem zaměstnancům obecního úřadu, kteří nám vyšli vstříc, kdykoli bylo třeba. Jsem přesvědčena, že i když nám společnost klade stále těžší úkoly, že pro spolupracující žáky, pedagogy, rodiče a obec se stanou ne až tak tvrdým oříškem. A zpět k úspěchům: Zeměpisná olympiáda - David Urban 2. místo v okresním kole kategorie C a postup do krajského kola 10

11 Zeměpisná olympiáda - Eva Švidrnochová 12. místo v okr.kole Ekologická olympiáda Eva Švidrnochová 1.místo, Jan Gavlas 2. místo, David Urban 6.místo, Oskar Molinek 8.místo v oblastním kole Jazyk hrou Jan Blaník a Martin Bobrek 5. místo, Tomáš Orszulik a Michaela Petrýdesová 8. místo Biologická olympiáda Lucie Šostoková 5. a Oskar Molinek 40. místo z 55 účastníků okresního kola kategorie D Biologická olympiáda Jan Gavlas 16. a David Urban 28. místo ze 47 účastníků okresního kola Konverzační soutěž v anglickém jazyce 13. místo Jan Blaník z 25 účastníků a 9. místo Markéta Slaná z 23 účastníků Dějepisná olympiáda 7. místo Jan Gavlas ze 47 účastníků Matematická olympiáda kategorie 6. roč. Lucie Bielczyková 12. místo z 25 účastníků okresního kola Talentová soutěž Psaní na PC všemi 10 (24 účastníků) Radek Tříska 7. místo, Jan Pala 9. místo Fotosoutěž - Petra Kantorová 1. místo Soutěž mladých zoologů ZOO Ostrava 3. místo v soutěži 160 družstev Eva Švidrnochová, Martin Ondra, Oskar Molinek, Markéta Slaná, Lucie Šostoková, (1. a 2. místo obsadila družstva gymnázií) Šachový turnaj mladší žáci 3. místo družstvo Jan Beitel, Filip Krajčí, Zdeněk Kudla, Vojtěch Krč Výtvarná soutěž vyhlašovaná každoročně sdružením hasičů Moravskoslezského kraje Požární ochrana očima dětí 1. místo Martin Ondra a Jan Szeliga, 2. místo Eva Durčáková XXII. ročník BĚHŮ MEZI POMNÍKY v polském Godowě 5. místo Martin Fukala, 9. místo David Szturc, 11. místo Lukáš Durczok, 2. místo Lukáš Malík, 12. místo Jakub Mašlonka, 5. místo Marek Gašpar, 10. místo Tomáš Fismol, 9. a 10. místo Barbora Konvičná a Lucie Bielczyková, 7. Ester Kuriová, 9. Denisa Slivková, 13. Nikola Antoszyková, 4. Lucie Chromiková a 7. Monika Szturcová - vždy z nejméně 20 účastníků v dané věkové kategorii Skok vysoký oblastní kolo v Orlové 2. místo Lukáš Chybiorz, 3. Denis Gaži, 5. David Kuča, místo Nikola Antoszyková a Simona Tomaszková, 9. a 11. místo Radek Tříska a Marek Gašpar McDonald s Cup fotbalová soutěž pro 4. a 5. ročníky postup do okresního kola CocaCola Cup fotbalová soutěž pro žáky 2. stupně ZŠ a řada dalších sportovních soutěží v rámci oblastních kol Fotogalerie na stránkách školy: 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI: 11

12 Ve školním roce 2005/2006 neproběhla inspekční činnost. 9. Základní údaje o hospodaření školy: Neinvestiční výdaje, z toho mzdy, ONIV Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2005 Název školy a školského zařízení: Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace Finanční prostředky Poskytnuté Použité Vratky dotací k k celkem a Poskytnuté NIV dotace na přímé náklady na vzdělávání x V členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: a) Závazné ukazatele: MP celkem, v tom: x v Kč aa) platy Ab) OPPP b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné Odvody na FKSP ONIV Komentář: Rozpočet školy v roce 2005, který byl škole stanoven, byl dostačující. Rozpočet byl vyčerpán, nevraceli jsme žádné poskytnuté prostředky. Došlo k přesunu prostředků, které nám byly poskytnuty na odvody na pojistné z důvodu převodu mzdových prostředků na dohody o provedení práce. Prostředky byly vyčerpány v ONIV. Čerpání ONIV v roce 2005 v Kč Celkem rozpočet učebnice a uč.pomůcky cestovné osobní ochranné pomůcky DVPP pojistné ostatní 12

13 Bez odvodů a FKSP Provozní výdaje Dotace OÚ Výdaje OÚ tis. Kč tis. Kč Nákupy energie, plyn, vodné Cestovné Služby opravy, udržování jiné provozní náklady OPPP ostatní zdroje tis. Kč tis. Kč 38 tis. Kč tis. Kč 420 tis. Kč 76 tis. Kč 0,6 tis. Kč Investiční výdaje ZŠ v roce 2005/2006 čerpala finanční prostředky na investici kamerový systém pro nově vybudované školní hřiště. Hodnota investice 116 tisíc Kč. Výdaje na rozvojové programy ZŠ má schváleny 2 projekty Výuka cizích jazyků se pro nás stanou hrou a Do hlubin matematiky s ICT. Projekty zahrnují instalaci dvou interaktivních tabulí, dataprojektorů, vizualizéru a vytvoření několika desítek výukových hodin pro využití tabulí v těchto předmětech. Dotace je schválena pro rok 2006, není tedy předmětem této zprávy. 13

14 Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace ZŠ Nerad, Bezručova 432 Výroční zpráva o činnosti školy 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Komenského 1000 Dolní Lutyně, příspěvková organizace Sídlo: Dolní Lutyně Nerad, Bezručova 432 Charakteristika školy: Škola je malotřídní. Žáci se vyučovali ve 2. třídách: I. třída (1. a 3. r), II. třída (2. a 4. r.) Zřizovatel: Obec Dolní Lutyně Vedení školy: Mgr. Alena Marcaliková, vedoucí učitelka Adresa pro dálkový přístup: Školská rada: viz VZ Komenského Obory vzdělání: 3. Přehled pracovníků školy: Mgr. Alena Marcaliková vedoucí učitelka Marie Šodková učitelka Jarmila Škrobánková vychovatelka Ludmila Drlová domovnice Příjmení, jméno, titul aprobace Praxe let 1 Marcaliková Alena Mgr. NŠ 28 2 Šodková Marie Spgš 29 14

15 3 Škrobánková Jarmila Spgš Údaje o přijímacím řízení: Přijetí k základnímu vzdělávání: Celkem žádostí: 8 Z toho odklad: 0 Přijato k : 7, jeden žák se odstěhoval do Ostravy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů vzdělávacího programu: Vzdělávací program: Základní škola, čj /96-2 Počet žáků, dívek, chlapců 28 žáků, 14 dívek, 14 chlapců Ročník chlapci dívky celkem Prospěch prospěli prospěli neprospěli s vyznamenáním 1.r r r r Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: o Škrobánková Zpíváme, hrajeme, tančíme Rok v Hv o Šodková Cílená komunikace a její vliv na harmonizace dítěte a jeho vztahů o Škrobánková Školní družina a plánování její činnosti v souladu s RVP o a Marcaliková Školní vzdělávací program a jeho tvorba Šodková Sborovna a vztahy v ní 15

16 o Marcaliková Co, jak a proč změnit ve výuce Čj dle RVP o Šodková Dítě úzkostné, hyperkinetické s poruchami chování o Šodková Specifické poruchy učení a chování Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: V loňském školním roce se 26 žáků zúčastnilo ozdravovacího pobytu v Horní Lomné v období Dále proběhl již tradiční, velmi úspěšný, rodičovský ples. Pro děti jsme uspořádali maškarní karneval, branný závod ve spolupráci s policií a hasičským sborem, dětský den, lehkoatletické závody. Žáci r. se zúčastnili matematické soutěže Benjamínek a Klokánek. Dále jsme se zúčastnili soutěží mezi školami v Dolní Lutyni lehkoatletické závody, cyklistické závody. Žáci si připravili program ke Dni matek, se kterým vystoupili v Klubu důchodců. Alena Marcaliková 16

17 Výroční zpráva o činnosti ZŠ A.Jiráska Rychvaldská 405 Dolní Lutyně Zbytky Školní rok 2005/2006 Základní škola Rychvaldská 405 je malotřídní.je organizována jako odloučené pracoviště ZŠ A.Jiráska Komenského 1000.Ve školní budově se nachází dvě učebny, tělocvična, kabinet sborovna, jídelna a kuchyně.ve škole se vyučovaly 4. ročníky s celkovým počtem 22 žáků. Spojení ročníků. 1. a 4. ročník 12 žáků, 2. a 3. ročník 8 žáků. Výuka probíhala podle učebních dokumentů Základní škola 16847/96-2. Celkem 22 žáků, 13 chlapců, 9 dívek. Ve škole působí 5 pracovnic. Ved. učitelka 23 let praxe, aprobace Nš/Hv. Vyučovala také Aj, vedla počítačový kroužek. Učitelka 11 let praxe, neaprobovaná, doplňkové pedagogické studium, vedla keramický kroužek. Vychovatelka 28 let praxe, aprobovaná SpgŠ. Uklízečka vyučená švadlena, praxe ve škole 5 let. Kuchařka - 26 let praxe vyučená kuchařka. Zápis žáků do 1.ročníku se konal Bylo zapsáno 9 žáků. Z toho 3 žáci měli odklad školní docházky. K nastoupilo do 1.ročníku 6 žáků. Údaje o výsledcích vzdělávání. 1.ročník 6 žáků prospělo 6 2.ročník - 5 žáků prospělo 5 3.ročník - 3 žáci prospěli 3 4.ročník - 8 žáků prospělo 8 Jeden žák prvního ročníku byl ve druhém pololetí vyučován matematice podle osnov třetího ročníku a na závěr roku obdržel diplom za úspěšné zvládnutí učiva 17

18 předepsaného osnovami pro třetí ročník. Z každého ročníku byl jeden žák oceněn knižní odměnou. 13 žáků prospělo s vyznamenáním. Nebylo uděleno kárné opatření ani snížený stupeň z chování. Neomluvené hodiny 0. Účelově vázané prostředky na DVPP byly čerpány na studium Aj. Studovala vedoucí učitelka. Ve školním roce 2005/2006 nebyla ve škole inspekce. V rámci environmentální výchovy a osvěty probíhal ve škole přírodovědný kroužek, který vedla vychovatelka v rámci ŠD. Žáci absolvovali vycházky do přírody, několik besed s místním myslivcem. Chodili pravidelně na setkání do nedaleké hájenky. V oblasti prevence a řešení šikanování mezi žáky spolupracujeme s preventistou z kmenové školy. Prozatím jsme problém šikanování ve škole neřešili. Ve škole panuje rodinné domácí prostředí, učitelé mají možnost komunikace s žáky a mohou svým působením případným problémům předcházet. Také v oblasti výchovy k volbě povolání spolupracujeme s výchovnou poradkyní na kmenové ZŠ. Učitelé zařazují vhodně tuto problematiku do jednotlivých vyučovacích hodin zejména prvouky a vlastivědy. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. Ve škole pracovaly 3 kroužky.počítačový, keramický, přírodovědný v rámci ŠD. 21 žáků školy se od do účastnilo ozdravného pobytu v Horní Lomné. Žáci navštívili Loutkové divadlo v Ostravě a shlédli tři představení v Kulturním domě v Karviné. 20 žáků absolvovalo plavecký výcvik v Orlové. 8 žáků se zúčastnilo branné soutěže ve Věřňovicích, kde družstvo druhého ročníku získalo 2. místo. V březnu žáci na školním hřišti shlédli ukázku výcviku psů. Velmi pěkné bylo setkání s družební ZŠ v Závadě, kde si chlapci zahráli fotbal a dívky vybíjenou.na hřišti u kmenové školy si 8 žáků změřilo síly s ostatními v lehkoatletických závodech. Učitelé ve spolupráci se SRPŠ zorganizovali tyto akce:mikulášská besídka, společenský večer, besídka ke Dni matek, školní radovánky. Na závěr roku všichni žáci jeli na školní výlet, poznávat krásy naší vlasti. Žáci si prohlédli zříceninu hradu Hukvaldy a Aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou. Také ŠD organizovala pro děti zajímavé akce, např. hudební soutěž Rozjezdy pro hvězdy, jednodenní výlet do ZOO. 18

19 Plnění hlavních úkolů školy se dařilo. Úkoly, které byly stanoveny, byly průběžně plněny. Příprava pedagogů pro výuku podle Švp Rozvoj tvořivého myšlení žáků Propojování vzdělání se životem Ukončení studia anglického jazyka Mimoškolní činnost V záměrech pro příští rok se chceme zejména zaměřit na : Využití netradičních forem výuky Rozsah využití didaktických pomůcek Využívání ICT a jiných výukových objektů Využívání samostatné a týmové práce Zpracovala:Zuzana Kováříková 19

20 Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola Dolní Lutyně Věřňovice, Hlavní 80 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005/ Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace odloučené pracoviště Základní škola Dolní Lutyně Věřňovice, Hlavní 80 Sídlo: Hlavní 80, Dolní Lutyně Věřňovice, Charakteristika školy: Budova školy je jednopatrová. V přízemí je umístěna mateřská škola,šatny, hygienické zařízení MŠ, tělocvična a kuchyňka.v 1.patře jsou dvě třídy, kabinet a ředitelna. V mezipatře je hygienické zařízení pro dívky a chlapce a pro zaměstnance školy. V I.třídě je počítačový koutek se 4 počítači a 1 tiskárnou a hifi věž. II.třída má přenosný radiomagnetofon s CD přehrávačem. V ředitelně je kopírka, dále televize a video, které jsou využívány k výuce v obou třídách. Tělocvična je velmi dobře vybavena bradla, hrazda, kladina, koza, švédská bedna, kruhy, šplhadla, ribstoly, lavičky, žíněnky, trampolína, deska a koš na košíkovou. U školy je hřiště s běžeckou dráhou, doskočištěm a malou betonovou plochou využívanou jako dopravní hřiště. Škola vlastní také dostatečné množství vyučovacích pomůcek, které jsou průběžně obnovovány a doplňovány. K dalšímu technickému vybavení školy patří gramofon, meotar a elektrické klávesy. 20

21 Stravování je zajištěno v prostorách mateřské školy, jídlo je dováženo z jídelny při ZŠ v Dolní Lutyni. Zřizovatel: Obec Dolní Lutyně Vedení školy: Vedoucí učitelka: Mgr.Hedvika Peřinová Adresa pro dálkový přístup: Školská rada: viz ZŠ Komenského Obory vzdělávání: 1.stupeň ZŠ ročník Žáci jsou vyučováni ve spojených třídách: I.třída 1. a 2. ročník II. třída 3. a 4. ročník 3. Přehled pracovníků školy: Pedagogičtí pracovníci: Příjmení, jméno, titul aprobace Praxe let 1 Peřinová Hedvika, Mgr. 1.stupeň HV 16 2 Bortlíková Gabriela, Mgr. Vychovatelství TV 9 3 Lukšová Olga Učitelství MŠ 17 Správní zaměstnanci: Příjmení, jméno funkce 1 Bronczková Anna školnice, topička 4. Údaje o přijímacím řízení Přijetí k základnímu vzdělávání: Zápis do 1.ročníku se konal dne: 31. ledna 2006 Celkem žádostí: 7 Z toho odklad: 0 Přijato k : 7 21

22 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů vzdělávacího programu: Vzdělávací program: Základní škola, čj /96-2 Počet žáků: I.stupeň I. třída - 1. a 2. ročník II. třída 3. a 4. ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 4 žáci 6 žáků 8 žáků 5 žáků 1 chlapec 3 dívky 4 chlapci 2 dívky 4 chlapci 4 dívky 2 chlapci 10 žáků 13 žáků 23 žáků 3 dívky Prospěch žáků: 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník V P N V P N V P N V P N Ch d - - ch d - - ch d ch d - ch d ch d V prospěl s vyznamenáním P prospěl N neprospěl Z toho žáci s výborným prospěchem: 1. r chlapců, 2 dívky 2. r chlapec, 2 dívky 3. r chlapci, 2 dívky 4. r chlapců, 1 dívka 22

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 za školní rok 2009/2010 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 Č.j.:1/1609/09 Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 OSNOVA 1. Charakteristika školy zaměření, vybavení,

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více