ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Geodetická astronomie 3/6 Aplikace keplerovského pohybu školní rok semestr skupina zpracoval datum klasifikace 2010/11 1 NG1-88 Jan Dolista

2 Aplikace keplerovského pohybu Zadání: V heliocentrickém ekliptikálním souřadnicovém systému jsou dány dráhové elementy komety k epoše MJD a dráhové elementy Země k epoše Pro zadané datum a stanovisko vypočtěte její geocentrické rovníkové souřadnice, vzdálenost od Země i od Slunce a velikost elongace. Graficky znázorněte její geocentrickou dráhu z vypočtených obzorníkových souřadnic s vyznačením její ev. pozorovatelnosti. Uveďte obecný postup řešení úlohy a výsledky uspořádejte do přehledné tabulky. Pozn.: Převod aktuálního data na MJD vč. hvězdného času pro půlnoc UT zjistíte např. na Dráhové elementy komety: Dráhové elementy Země: Ω = Ω = ω = ω = i = i = a = AU a = AU e = e = n = /den n = /den M 0 = 197, 510 Datum a souřadnice stanoviska: datum: φ = λ = 0 h 57 m 33.4 s Další potřebné vstupní hodnoty: ε = Vypracování: Veškeré výpočty byly provedeny v programu Octave. 1 Převod data Pomocí webového formuláře na bylo zadané datum převedeno na juliánské datum. To bylo dále převedeno na modifikované juliánské datum. MJD = JD MJD 0 = Zároveň byl ve stejném webovém formuláři zjištěn hvězdný čas pro světovou půlnoc S 0, tedy greenwichský hvězdný čas pro 0 h UT1. 2 Epochy výpočtu S 0 = 20 h 57 m 42 s Jelikož stanovisko se nachází v České republice, byly obzorníkové souřadnice hvězdy určovány v závislosti na Středoevropském čase (SEČ) a to v kroku jedné hodiny v rámci daného dne, tedy 0 24 h SEČ dne

3 Zadané keplerovské elementy komety a Země jsou však vztaženy k MJD, které je spojeno s časem UT1 (celočíselné MJD je v 0 h UT1), proto byly výpočetní časy převedeny na UT1. Z čehož plyne SEC = UT C + 1 h UT 1 = UT C + DUT 1 UT 1 = SEC 1 h + DUT 1, kde hodnota DUT 1 = ms byla pro dané datum vyhledána v bulletinu B dostupného na ftp://hpiers.obspm.fr/iers/bul/bulb_new/bulletinb.272. Dále bylo určeno MJD výpočetní epochy MJD epochy = MJD 0 + UT 1 24 h, jelikož je SEČ 0 24 h, je pro první epochu UT1 záporné a tedy MJD odpovídá konci předchozího dne. 3 Poloha komety a Země v heliocentrické ekliptikální soustavě Pro výpočetní epochy byla určena jak poloha komety v heliocentrické ekliptikální soustavě, tak poloha Země v této soustavě. Poloha byla určena na základě keplerovských elementů dráhy a výpočetní epochy. 3.1 Poloha komety Střední anomálie Jelikož pro kometu není zadána hodnota střední anomálie, je tato hodnota M 0 = 0, tedy kometa se v této epoše nachází v perihéliu. M = n (t t 0 ), kde t je MJD výpočetní epochy, t 0 je MDJ ke kterému jsou vztaženy keplerovské elementy a n je střední denní pohyb Excentrická anomálie E = M + e sin E Excentrická anomálie byla určena iteračně, kdy v první iteraci je hodnota excentrické anomálie volena E 0 = M + e sin M. V dalších iteracích je hodnota anomálie dána vztahem E i = M + e sin E i 1. Výpočet je opakován, dokud rozdíl ve dvou po sobě jdoucích iteracích není menší než Pravá anomálie v = 2atan ( 1 + e tg E ) 1 e Průvodič r = a(1 e cos E)

4 3.1.5 Vektor polohy v rovině dráhy r = r cos v sin v 0 Tento vektor obsahuje pravoúhlé souřadnice s počátkem v ohnisku elipsy dráhy, kladná osa x směřuje do perihélia a rovina xy leží v rovině dráhy Vektor souřadnic v heliocentrické ekliptikální soustavě Transformace z roviny dráhy do ekliptikální heliocentrické soustavy byla provedena trojitou rotací. Nejprve byla kladná osa x otočena z perihélia do výstupního uzlu a to rotací kolem osy z o úhel ω (argumet výstupního uzlu). V druhém kroku byla sklopena rovina dráhy do roviny ekliptiky, tedy rotace kolem nové osy x o úhel i (sklon dráhy). Posledním krokem bylo otočení nové osy x z výstupního uzlu do jarního bodu, rotace kolem nové osy z o úhel Ω (rektascenze výstupního uzlu). kde matice rotace R X ( Ω) = X kom e cos ( Ω) sin ( Ω) 0 sin ( Ω) cos ( Ω) R X ( ω) = Vzdálenost komety a Sluce = R Z ( Ω)R X ( i)r Z ( ω)r, R Z ( i) = cos ( ω) sin ( ω) 0 sin ( ω) cos ( ω) Vzdálenost Slunce a komety je velikost vektoru souřadnic d SK = X kom e. 3.2 Poloha Země cos ( i) sin ( i) 0 sin ( i) cos ( i) Poloha Země je vypočtena obdobně, jediným rozdílem je, že epocha k níž jsou vztaženy keplerovské elementy není epocha průchodu perihéliem. Střední anomálie je pak dána vztahem M = M 0 + n (t t 0 ), kde M 0 je střední anomálie v epoše, k níž jsou vztaženy keplerovské elementy dráhy. 4 Poloha komety a Země v heliocentrické rovníkové soustavě Transformace z ekliptikální do rovníkové soustavy byla provedena rotací kolem osy x o úhel ε (sklon ekliptiky) X r = R X ( ε)x e, kde R X ( ε) = cos ( ε) sin ( ε) 0 sin ( ε) cos ( ε) Částečnou kontrolou výpočtu je porovnání délky mezi Sluncem a kometou resp. Sluncem a Zemí v ekliptikální a rovníkové soustavě. Délka musí zůstat stejná.

5 5 Poloha komety v geocentrické rovníkové soustavě S Změna počátku byla provedena odečtením vektoru souřadnic Země od vektoru souřadnic komety. X = X kom r X Zeme r, Z pravoúhlých souřadnic komety byla vyjádřena rektascenze a deklinace ( ) y α = atan ( ) z δ = asin X Vzdálenost Země a komety je velikost vektoru souřadnic. d ZK = X. 6 Elongace komety Elongace je úhel mezi kometou a Sluncem pozorovaný ze Země. Ten byl vypočten z pravidla pro skalární součin u v = u v cos θ. Elongaci lze tedy vyjádřit kde X Slunce = X Zeme r elongace = arccos x X kom X kom X Slunce XSlunce, je vektor souřadnic slunce v geocentrické rovníkové soustavě. 7 Poloha komety v geocentrické rovníkové soustavě S r1 Pravoúhlé souřadnice v soustavě S r1 byly získány rotací kolem osy z o úhel s (místní hvězdný čas). X r1 = R Z (s)x, kde Místní hvězdný čas R Z (s) = cos (s) sin (s) 0 sin (s) cos (s) s = S 0 + (UT 1) (1 + μ) + λ, kde 1 + μ = je změna měřítka mezi hvězdným a slunečním časem. 8 Poloha komety v obzorníkové soustavě S o Pravoúhlé souřadnice v obzorníkové soustavě byly vypočteny rotací o úhel 90 φ (zeměpisná šířka stanoviska) X o = R x (90 φ)x r1, kde R Z (90 φ) = cos (90 φ) 0 sin (90 φ) sin (90 φ) 0 cos (90 φ) Následně byl vyjádřen azimut a zenitová vzdálenost ( ) yo a = atan ( ) zo z = asin X o Průběh azimutu a zenitové vzdálenosti byl vynesen do grafů. Zároveň byl v grafu zenitové vzdálenosti znázorněn obzorník, aby bylo možné určit, kdy je kometa z daného stanoviska pozorovatelná. x o

6

7 9 Číselné výsledky SEČ d SK d ZK α δ z a elongace 0 h AU AU 21 h 33 m s h AU AU 21 h 34 m s h AU AU 21 h 34 m s h AU AU 21 h 34 m s h AU AU 21 h 34 m s h AU AU 21 h 34 m s h AU AU 21 h 34 m s h AU AU 21 h 34 m s h AU AU 21 h 34 m s h AU AU 21 h 35 m s h AU AU 21 h 35 m s h AU AU 21 h 35 m s h AU AU 21 h 35 m s h AU AU 21 h 35 m s h AU AU 21 h 35 m s h AU AU 21 h 35 m s h AU AU 21 h 35 m s h AU AU 21 h 36 m s h AU AU 21 h 36 m s h AU AU 21 h 36 m s h AU AU 21 h 36 m s h AU AU 21 h 36 m s h AU AU 21 h 36 m s h AU AU 21 h 36 m s h AU AU 21 h 36 m s Závěr: Z keplerovských elementů komety a Země v heliocentrickém ekliptikálním systému byly určeny obzorníkové souřadnice v průběhu daného dne. Souřadnice byly určovány v kroku jedné hodiny. Zároveň byly určeny i geocentrické rovníkové souřadnice, elongace, vzdálenost komety od Slunce a vzdálenost komety od Země. Obzorníkové souřadnice komety byly vyneseny do grafu a byla určena její viditelnost. Kometa je z daného místa pozorovatelná, pokud se nachází nad obzorem, tedy zenitová vzdálenost je menší než 90 resp. menší než cca 80. Je totiž nutné uvažovat rozdíl mezi obzorníkem a skutečným obzorem, zvláště pokud je na obzoru kopcovitý terén nebo zástavba. Z grafů je patrné, že kometa je pozorovatelná v noci a to přibližně do 6 hodin ráno a následně přibližně od 19 hodin. Maximální výšky nad obzorem dosahuje kometa mezi půlnocí a jednou hodinou SEČ. Výpočty byly provedeny v programu Octave. Zdrojový kód k výpočtům není přílohou technické zprávy (v případě potřeby bude zaslán). V Kralupech nad Vltavou Jan Dolista

ČAS, KALENDÁŘ A ASTRONOMIE

ČAS, KALENDÁŘ A ASTRONOMIE ČAS, KALENDÁŘ A ASTRONOMIE Čas Založen na základě praktických zkušeností s následností dějů Je vzájemně vázán s existencí hmoty a prostoru, umožňuje rozhodnout o následnosti dějů, neexistuje možnost zpětné

Více

ASTRONOMICKÉ ÚLOHY A WEBOVÉ ONLINE APLIKACE NA ASTRONOMIA

ASTRONOMICKÉ ÚLOHY A WEBOVÉ ONLINE APLIKACE NA ASTRONOMIA ASTRONOMICKÉ ÚLOHY A WEBOVÉ ONLINE APLIKACE NA ASTRONOMIA Ota Kéhar Oddělení fyziky Katedry matematiky, fyziky a technické výchovy ZČU v Plzni Abstrakt: V příspěvku představím několik webových online aplikací

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE název předmětu TOPOGRAFICKÁ A TEMATICKÁ KARTOGRAFIE číslo úlohy název úlohy 2 Tvorba tematických

Více

TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS

TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Obor Geodézie a kartografie TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS Diplomová práce autor: Miluše Vilímková vedoucí práce: prof. Ing. J. Kostelecký, Dr.Sc. konzultant:

Více

VÝUKA ASTRONOMIE NA ZŠ A SŠ S VYUŽITÍM STRÁNEK ASTRONOMIA.ZCU.CZ

VÝUKA ASTRONOMIE NA ZŠ A SŠ S VYUŽITÍM STRÁNEK ASTRONOMIA.ZCU.CZ VÝUKA ASTRONOMIE NA ZŠ A SŠ S VYUŽITÍM STRÁNEK ASTRONOMIA.ZCU.CZ Miroslav Randa, Ota Kéhar Oddělení fyziky Katedry matematiky, fyziky a technické výchovy ZČU v Plzni Abstrakt: V příspěvku se zabýváme,

Více

[A 3, h 3] α(t 1) A 3 A 4 [A 4, h 4] h 1 h 2

[A 3, h 3] α(t 1) A 3 A 4 [A 4, h 4] h 1 h 2 19. ročník, úloha IV. E... jak oči Balónka klamou (8 bodů; průměr 4,70; řešilo 20 studentů) Balónci při pozorování oblohy často soudí, že se jim souhvězdí vysoko nad hlavou zdají menší, než když si je

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR Vlastimil Kratochvíl * Příspěvek obsahuje popis vlastností některých postupů, využitelných pro transformaci souřadnic mezi geodetickými systémy

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem

Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem Žák/yně jméno příjmení identifikátor Identifikátor zjistíš po přihlášení na /korespondencni. Jeho vyplnění je nutné. Škola ulice, č.p. město PSČ

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra experimentální fyziky DIPLOMOVÁ PRÁCE

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra experimentální fyziky DIPLOMOVÁ PRÁCE Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra experimentální fyziky DIPLOMOVÁ PRÁCE Využití foto-realistických simulací při výuce astronomie Autor: Ondřej Cícha Studijní program: N1701

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení techncké v Praze Fakulta stavební Katedra vyšší geodéze Magsterská práce 211 Mloš Tchý Prohlašuj, že jsem tuto magsterskou prác vypracoval samostatně, pouze za odborného vedení vedoucího

Více

1.6.9 Keplerovy zákony

1.6.9 Keplerovy zákony 1.6.9 Keplerovy zákony Předpoklady: 1608 Pedagogická poznámka: K výkladu této hodiny používám freewareový program Celestia (3D simulátor vesmíru), který umožňuje putovat vesmírem a sledovat ho z různých

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013

VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013 VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013 BRNO, září 2013 Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CÍLE A PŘEDMĚT PRÁCE... 4 3. POPIS LOKALITY... 4 4. TECHNICKÝ POPIS

Více

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Vojenská akademie v Brně Fakulta vojensko technická druhů vojsk katedra vojenských informací o území METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Václav Talhofer Brno 2000 1 Obsah 1. Sběr a pořizování

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

NUMERICKÉ METODY. Josef Dalík

NUMERICKÉ METODY. Josef Dalík NUMERICKÉ METODY Josef Dalík Zdroje chyb Při řešení daného technického problému numerickými metodami jde zpravidla o zjištění některých kvantitativních charakteristik daného procesu probíhajícího v přírodě

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 MATEMATIKA Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a

Více

Systém GPS. Ing. Jan Koukl duben 2002 (doplněno listopad 2004) info@beruna.cz, www.beruna.cz

Systém GPS. Ing. Jan Koukl duben 2002 (doplněno listopad 2004) info@beruna.cz, www.beruna.cz Systém GPS Ing. Jan Koukl duben 2002 (doplněno listopad 2004) info@beruna.cz, www.beruna.cz Obsah 0 Pár slov úvodem... 4 1 Historie a vznik systému... 4 1.1 Fáze první (1973-79)... 5 1.2 Fáze druhá (1979-85)...

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3 Obsah Fyzika je kolem nás(pohyby těles v planetární soustavě) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Několik slov úvodem 3 1 Kinematika pohybu těles 5 Příklad1

Více

Rekonstrukce reliéfu ze starých map... 43 Vizualizace budov a stromů ve 3D... 44 Zdroje... 46 Virtuální realita... 48 Úvod... 49 Historie...

Rekonstrukce reliéfu ze starých map... 43 Vizualizace budov a stromů ve 3D... 44 Zdroje... 46 Virtuální realita... 48 Úvod... 49 Historie... Publikace byla financována z projektu CZ.1.07.2.2.00/07.0053 Inovace geograficky orientovaných studijních oborů s cílem zvýšit míru uplatnění absolventů na trhu práce (řešitel T. Oršulák). Autoři tímto

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 Ladislav Chmela ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky Automatická

Více

POPIS MODELU TDD verze 3.3

POPIS MODELU TDD verze 3.3 Projekt TDD ČR Číslo dokumentu: 2320 Vedoucí projektu: Kontakt: Kategorie: doc. Ing. Emil Pelikán, CSc. pelikan@cs.cas.cz výstupní dokument Řešitelé: Poslední změna: Ing. Marek Brabec, PhD. 15. října 2012

Více

TERÉNNÍ ČÁST. Celkem 30 bodů. S výjimkou práce v terénu v úkolu č. 2 pracujte samostatně.

TERÉNNÍ ČÁST. Celkem 30 bodů. S výjimkou práce v terénu v úkolu č. 2 pracujte samostatně. TERÉNNÍ ČÁST Celkem 30 bodů S výjimkou práce v terénu v úkolu č. 2 pracujte samostatně. 1 12 bodů MAPOVÁNÍ ZMĚN MĚSTSKÉ KRAJINY (autor: J. Kabrda, autor map: J. D. Bláha) Pomůcky: Dodané organizátorem:

Více

Petra Klapková Dymešová Ivo Volf NA ROZHRANÍ MEZI FYZIKOU A ZEMĚPISEM. (Soubor fyzikálních úloh se zeměpisnou tématikou)

Petra Klapková Dymešová Ivo Volf NA ROZHRANÍ MEZI FYZIKOU A ZEMĚPISEM. (Soubor fyzikálních úloh se zeměpisnou tématikou) Petra Klapková Dymešová Ivo Volf NA ROZHRANÍ MEZI FYZIKOU A ZEMĚPISEM (Soubor fyzikálních úloh se zeměpisnou tématikou) 1 OBSAH Měření poloměru Země... 4 Měření kvadrantu zemského... 7 Stanovení délky

Více

Kde hledat informace k tvorbě fyzikálních úloh s náměty ze zeměpisu?

Kde hledat informace k tvorbě fyzikálních úloh s náměty ze zeměpisu? Školská fyzika 2013/3 Na pomoc FO Kde hledat informace k tvorbě fyzikálních úloh s náměty ze zeměpisu? Petra Klapková Dymešová, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové; Ivo Volf, Přírodovědecká fakulta

Více