souteze LTU 1.cislo rocnik 2009/2010 ~;".;.;,.,s...,a ... ad n i s ko la Jindricha Matiegky Melnik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "souteze LTU 1.cislo rocnik 2009/2010 ~;".;.;,.,s...,a ... ad n i s ko la Jindricha Matiegky Melnik"

Transkript

1 souteze ~ LTU 1.cislo rocnik 2009/2010 ~;".;.;,.,s...,a... ad n i s ko la Jindricha Matiegky Melnik

2 Ahoj devau a k1oei, vwoi DCitele, vlichni, kten jste eekali na DOVe cislo easopiso 220 v, s noyym Skololm rokem pi'islo dost zmenj 0 oekterjch se zmiilujeme v nasem cislej, dost v/!ci v ak ztistalo pli stareml take proe menit v/!ci, ktere jsou dobre, 'ijd, a flllk se i letos setk8te s Casopisem 220 V. My v ichni, kteff se na vydavani easopisu podflime, doufame, Ze se podai'i vydat ti'i cisla leto niho roeniku. Ted' ale drzite v rukou c.1 ajste zvedavi, co v nem najdete zajimaveho a take, kdo cl8nek napsa1. I. T ituloi straua navrn z roku 2008/2008 Mgr.V.Skuta lrozhovor s noyym RSt Poprve v parlamentu ZS/postfehl Kdyf se fekne scio- testy/reportltj 2.V'Yzva nejen obcaninn MeloikalRadnice c.l21 3.Adapmcni kurz Lhotka 4.s:lon Jwnbo II.stupeJV J&me tl'et8ci!basco! 5.Setk8ni policist6 s prvd~ky Vybl!r strednich skol 6.Nauc se ucit lradyl Rncaj i n8m nejhor i tftda... 7.Na e tfida Jak je tezke by! dev3f3kem Jak se mi libl v VLA 8.PiechSzite spravne pies pi'echod? Nabidka poradenstvi skoloiho psychologa Dejl?Pisna olympibda/informacej.me - exkurze Co pro tebe znamena zdrave jistlnet3kl 9Z.ahrada Cech - LitomeliceJexkurzeJ Letos pojede IX.B do [tilie 10.Setklinf s historikem a archeologem II. KeltskY den Zajimavosti/pi'evzato z easopisu SCOOLERI 12.V knihovne Ahoj kluci a holky/dopis/ 13.. Sportujeme... pobar starosty Florbal- turnaj, stoini tenis - tumaj 14.. Va, kdo s tebou chodi do Skoly? Zelezny m&ak 15.. Tvorba Mladych Autoni!basnickyl 16,.Vanoce se blw Who is who?/soutezl IX.A KristYna Kopplov8,Michaela Buchtova, IX.C Emma Havlikova, VI.A Martina Gabryszova, VLB "enviroment'llci" zs Martin KopeckY, Mi a BoJkova, VI.B L.Pazdera, IT.A Anna Cerna, Karolina Helemikova, ill.a PavIa Plesnikova, uc. Iveta CiZkov'a, VeronikaDouderova, IX.C Michaela Mnizova, IX.B KJan tova,pokoma, VIIlC Mf a BoJkova, VI.B Martin Husak, IX.C neznamy autor VLA Denisa HoUerova, VI.B Daniela Orgonikova, IX.B Nikola Sklenarova, VILB Tana Salaeova, IX.B Martin KopeckY, Mirek LovetinskY, VI.B Mirek LoveltinskY, TomM Rymon, VI.B Michaela Mnizova, IX.B Denisa Hollerova, VI.B Mgr.Vera Hofinanova, uc. Ester KorCi'dcova, Martina Gabryszova, VI.B Ntkola Tluslll, Pavlina Snydlova, IX.A Jana Novakova, ex.redaktorka deoiku Blesk Jana BenescJVll. IX.B zaci VLA, VLB Denisa Rymonova, IX.C Daniela Orgonikov8, IX.B 17.Napsali 0 nbs v tisku... ZdravY fivotni styi2009, Loueeillexl Mgr.Marcela Antoninova, uc. Pi'edstavujeme vamnove logo Skoly Mgr. Michal Lauda, DC. (" I ii'- "f eo 1)( I VI.!) lfotografie dodaly Mgr.Martina Kopecka, Marcela Antoninova, Pavla Plesnikov81 rjl"'-... m ;... m. "'..."..;m,...,do skololho easopisu, dekuji sekretan:e skoly za kopirovani easopisu a vedeoi skoly za to, Ie!.Cislo r Casopisu 220 V mohlo vyjft, dekuji etenarum za Cas, ktery easopisu venujli. Marcela ADtoninova, garant U~isla

3 -t /Kc)ztlO\ror s nasfm norym panem reditelem Sj:K>Iulki, mile Sj:K>1u.Wcyne, bychom vas blife sem3mi1 s twim novjm panem leditelem Mgr. Vladimlnom ~lartou. Zjistili jsmc, jake jsou jcho na ueitelslcy sbor, ~kolnl bufet a automat, ~1nI kroufky a takc jake byly jebo prvnl poeity z doby, kdy se dozvi!de~ leditelem zrovna na ~ Tmdi'icha Matiegky. I ~::;::~::: rozbovor pro vas pfipravily Hkyne z IX.C J<ristYna KOpplow a 'Michaela Buchtow ve Sj:K>1upr3ci s panl 11 AntoninovolL ftl!te pel!live, at' se domte nejnovfjsl infonnace no ~ole. 1,u,'chIl.Ua Buciuowi (MiSa) : den, _ se zeplal na n&olik drobnych omzek? IXnirtjr", KlJpplova (lwei): I Di5lwjc:me. TakU _ :mat! IPrYDI<JCimc... lalcy byl vm prvnl pocit, kdyfjste se dozvi!de~:i.e budete ll:ditelem na twl RJ~q>Olrupl",y.Pocit obrovske zodpovi!dnosti. Pocil radom z navralu na ~otu. na kterejsem kdysi davno ocil. I""... m, Yak poeily z 'deli v prvnlm mesjci ~olnlho roku? ZvyId jste si rychie? IPcICil;,ll-.,lypfijemJne. 2:&y mim nid. A to nejen Iy 'aomt, ale i Iy problemove. m_ o8zor na ~ vjukovc programy'! Nap!'. v anglickemjazyce: mezin!rodni chat, dopisov8nl s rodiljmi Anglieany I HI_Ill moe se mi to libl. ~y. Kdyby se mi to nelibilo, zru 1 bychje! IJoItf,Uie v;.mh s ~im ueitelskym sborem? Planujete n<!jake zmc!ny'i me vclice d6lc!:itj, bez nej jll slim osobnt nejsem nic. UeitelslcY sbor tvoh vjboml utitelt,.kteh urn! I ZlD6I~ [Depllin~ji, ale fivot zmfny pfinmi. Od zab\tku ~lniho roku jsme museli u:dejat 2 zmfny. v _ bufetu budou dlt zmfny.. M6Ume se zeplal jakt?? A z jaktbo clavodu?? Bodou se vice nab~ zdravt potraviny. V~imljsem s~ :I.e mnoho wru si kopuje jen bagely, bramb6r1<y, coca-colu atd f8ky velmi nezdrave. Nczakazujijim to. At si lw:dy koup~ co chee, ale ~olnl buret by mel nablzctve vtls! mli'e I zdr"v!jjti veci. Napf. ~t ovace, rerstvt ovace,!mavt pel!ivo, mdssli tyfinky, miner3lky.. Zlnfny by mely nasta! i ve ~lnim automatu. Od , ale jif nynj dochazl k prubeuy,n 6pravllro nakooec! Co si mysllte 0 ~olnlch aktivitach? Kolik jich asi tak je? Krou!l:uje 17.PtknY poeet, vllfim si tech ueitelo, kteh 10 delajl ve svtm volnem ~ase a TEME.lt zadarmo. Ie to 0 toot,:i.e se ve spnl.vny fas a naspnlvnem mlste sejde ufi!ela nekolik mll k tomu, coje bav!" zajlm3. Ie tojcn ajcn na liicich,jestii si I vvlbercruz twl nabldlcy krounru.. Lep~ljlt a pl'ihlllsil se do nfjakeho krouilru, ne! se nfkde pollakovat na ulici a nudit 5e. I Dekoj"me panu lediteli za rozbovor. A take dfkojeme svym Sj:K>lu~ za pozomost. velkflill pfllnfm dobrjch 6spechu! KristjDa KGpplov' Michaela Buehlov' zix.c

4 Emma Havlikova VI.A NejenZe jsem pfma na II.stupen Z3kladni SkoIy Jindi'icha Matiegky v M~Inice, nejenze jsem byia zafazena do VIA, ja jsem svymi spoiuzaky byia zvoiena do SkoIniho pariamentu. M~Iajsem obrovskou radost! Bny jsme m~li schtizku. Jednak ji hiasii pan feditei v rozhiase a jednak termin schuzky visei na nlistence vedle ueebny poeiuwii. Tesilajsem se. Budou tam zastupci vsech tfid. Na schtizce jsme probiraii mnoho v~i, jeden nayth me zaujal. Shodou okoinosti to byl nayth pana feditele. Ve SkoIe je bufet, prodliva se tu mnoho nezdraveho, co takhie ovoce? Hned jsem si vzaia na starost, Ze obejdu ti'fdy a zepmm se spoluzakti, co by ch~li v bufetu kupovat. Prost~ jsem to vzaia vame. Pozadala jsem pana fediteie 0 svoieni a on svolil. VysIedky jsem pfedaia pani prodavacce a ta se jimi fidila, takze liz si v bufetu mm.eme koupit ovoce a zeieninu. V~ Ia je te dal... udelala anketu/ viz obr3zek v I!asopise/ co kdo chce si koupit u ni v bufetu. Pan feditel by cht~i, abychom se zdrave stravovaii a ja s nim souhiasim. Jsem take nida, fe jsem mohla napsat sviij prvni cianek do SkoIniho I!asopisu 220 V. A ted' uz se tesim, co budeme d~iat na daisi schiizce pariamentu!... 1:.".,. se rekne Scio Asi pied dv~ma tjdny jsme deiali na SkoIe scio testy. PracovaIijsme v ueebn~ na poeftacich. Co jsou to Sc:io testy???????? Scio testy nejsou otazky tjkajici se kosmu ani nic z bioiogie, ale zkouska naliich vmomosti. Pani ueitelka nas zavedla v urcenou hodinu do ueeben poeiuwii. Ano, do ueeben. Protofe jsme rozdeieni do dvou skupin. Ja jsem byla v ueebne c.2 a budu vam vypr.iv~ co se bdelmi'~alo nasiedujici tfi hodiny.v ueebn~ nas pfevzaia pani zastupkyn~ JifiCkova/ v drum zastupkyn~ Frundlov31 a my jim asistovala jina pam ucitelka. RozdaIy nam papirky s k6dem, abychom se mohli na poeiuwi pfihiasil Casory limit jednoho testu byl 45 minul Nla zaeatku jsem meia "mory/ky v bfise" Itak se ve Srycarsku fika treme. Brzo v ak motjici uletl!li, nema zlnizeja a ja se se svymi spojuzaky pustiia do pnice. JisteZe se nalili takovi, co jen oklikavali n~jake odpovmi, ale ja pi'istupovala k testu zodpovmne. Otazky se tjkaiy matematiky-iogickjch woh, eeskeho jazyka a v eobecnych znaiosti. Chcete pfikjru}? Hned jeden uvedu: poeftej krouzky v geornetrickjch tvarech. Jllkmile jsem meia test hotory, odkliklajsem Ulroncit test, a bylo to. Stihlajsem to jen taktak, stihia. A to j s dwezite. konci testitmi byio fajn. MeIajsem pocit dobfe odved(:ne pnice. Jsem zvedava na,.yslledli-;y? ~I?Jakjsem na tom se svjmi vmomostmi??? n~,,,i"~,~; testy take zpracovavaii, ale trochu jinjm zplisobem. Vas ostatni to eeka pristi roky. Bat se ale nemusite. [ Martin.a Gabryszova, Vl.D I

5 2. Dop'is prntehirn zajdadni koly Jindi'ieba Matiegky Ml!lnik.1Ilcb Vy,:va obcanum Melnika: odevzdavejte Ilejimkcni tlsporlui itirovky k elwlogicke likvidaci v nasi skote. Milii prntele skoly, ubl5hl.ml5sie a my - zaci ZS.1. Matickky vam piserne dam dopis. Vefune, Ze jste podzirnnl Cas striiylll v pohodl! a Ididu. u nas na skole se deje spousta veei. A 0 nieh byeborn yarn ebteli Deco prozradit. Vy dospelijiste... ~",.~ znarnena slovo envirornnentajnf. Projistotujsme nabled\i do platnych zakonll. Tady se l'ika, ~~1rirolnmlentahti vzdl!lavani by ml!lo vest k mysleni 0 jedruini, ktere je v souladu s prineipent trvale udj:~~:htl:ho rozvoje, k vedomi odpovednosti za udrzeni kyality ziivotuibo prosti'edi a k ucte k Zivotu jeho fo/dlaeh. To znl ponelwd slozite. AvSak diky panl u<5itelce Mgr. MartinI! Kopecke a ::~~~~lpan:u 1editeli, ktery ji v jeji pnici pine podporuje, se tato slova stala pro nas jasna a.:z,.~~:me u tfidl5ni odpadu, " i'elda panl ueitelka. 0 ttldeni odpadui jsme se ueili, Cetli z nastl!nek, na besed8eh a nektei'! z vas, rodicu, odpad ttldi doma. v'y.robin1e krabice, barevne je polepinle a take oznaeinle, co do krabie odk:ladat a pr0<5," pokraeovala ' Jllol ~ loc~ten[3a bned se dala do pnice. My jsme ji v odpolcdnich Ihodill!,cb 1'0 vyucovani pomahali, a flute krabice roznesli po ttldaeb a infonnovali spoluzaky i ucitele 0 dtilefitosti ttldl5ni odpadu Zdl1irazoili jsme system odruiseoi odpadu do kootejoeru, k:tere js(jiu umisteoy v hale skoly. V:ajiJomfJJlAte na sbinlni vlcek?" Stacila table veta a brzy do ttld pl:ibyly oadoby na barevoa vicka PET Icteni se jedoou tjdoe zvazi u pani Smidove ve skohti druzine a shromazd'uji v pytlieh..u~i"" dohromady vsecbny sberove akce a vytvofune sberovy kalendat." (;j byl tento napad of ani "~!ne, vsiebni chteli pfispet. V zan se tedy sbirali kastaoy a mludy. Pan hajoy, k:ter:j si je pi'ebral, _~ [slibiil, Ze mu.zeme pfijit do lesa a pozorovat zvii'atka u krmeloe. Tuhle radost pfenech3me mladsinl ~~~:~ Papir ze ttld sice plol kontejnery, ale pomalu. PomoMi jsme je tedy naplnit jedoonizovou 51 ak:ci. ehtela soute!it!" lana panl uc~lku nezaskoeila. Sbinini hliniku je celor0<5oi soutez, do ktere _>l:jiidl u<5ite\}[3 pfiblasila. Kontejoer na hlinikje'umisten v I.pati'e a oceneny budou Skoly DCii~~inl mooistvinl odevzdaoebo hlinikn v pomeru na zaka. <~dbe v I.patte je umisteoa take sberoa oadoba na baterie. Dtuhou najdete v ueebn!! phrodopisu. Ncinf&Si radost jsme meli, kdyz jsme ~istili, Ze nase skola je v res~stru systemu F.J~~~II.AlMF'!wWVi'.ek:olallD~l.ez: -to abyste si Dlohli i vy~istit co D1~jvice ioformacil. Pfidalijsme se ke ilsporoyeb zanvek do 40 etm Takovouto nerunl,cni uspomou zarovku mllze ve skole ~~~1ii~~~~~~~~~~1f~~~~~~~:;i~~f;l!l!..!llill.:lill [sliz toho pi kazdou koruou! SbiI]~1l, sbir.is, sbininle. tak vypada.paoi u<5itelkal i ostatuf pedagogove ji pomahaji/ "ItIrz;je,Ia",daE!1 akei. Nejprve sarna absolvovala Skoleni v Praze Zdravou vjzivou proti bulimii a 1IIIO~~ii. Pak proskolila ostatui pedagogy a uz pro 9.roeniky ebysta v listopadu jedoodeoni projekt oa toti:l;~~:ehlllve, ale aktuaini terna. nezamlinle. Paui u<5itelka Antoninova s nami sepsala pro vas tento dopis, pl'ipravujeme naltti!t1ky v hale koly. To provas, kteo k nam do skolyzavitate, albyste nejen ved~li, co vse v oblasti och~any fivotoib,? prosttedl delame, ale take abyste nam mobli po,moci. Ve sbinini hlioiku, hateru, zilivek:, vlcek, v 'ti'id~ni odpadu, ale take radou, podporou, pochvalou. Milf rodieove a prntele skoly, blizi se Vanoce. Chceme Yam za celou skolu, Uky i ucitele, poprnt co nejkll'llsnejsl svatky a hodol! zdravi v novern roce 2010 s prnnim: Cbraiime nase Zivotnf prosti'edi! se,]ou~i ffeoto clanek najdete take v Radoici c.12! "environmentaei" - 'laci z,e zs Jindi'ieha Matiegky v Ml!inlee

6 LHOTKA U MELNiKA R,ida bych se podelila 0 zazitky,ktere jsem s ostatnimi spoluzaky prozila na "Adaptacnim kurzu"ve Lhotce u Melnika,ktery se konal ~ i den po pfijezdujsme se ubytovali v ohatkach,ktere byly pro ctyfi deti.sice jsme chatku. tn,ale srandy bylo spousty. s:tcnru ubytovany jsme spolecne hr~l1i vtipne a zabavne napf.kompot -..., denjsme meli budicek v 7:30 hod. rano a a,",-,,,, snidani. " 11i)JWUCU.l1 jsme sli uklizet do chatek. ~UU JI ~UJ.l" byla opet zabava pro vsechny a nejvice mne ala hra TORNADO. jsme se ani nerozkoukali a uz tu byl posledni _~_ J jsme dopoledne odevzdavali klice od chatek,a 4:00 hod.se je10 domu. se mi tento kurz libil a pfiste poj edu znova

7 3 I.dcn ~.,~ '. Kolem plii desftte jsme pfijeli do rekreacniho stfediska ve Lhotce 1I Melnika spolecne se sestou A a osmou C. Ubytovani jsme byli v dfevenych chatkach. Na nastupu nas vedouc1 Vera Hofmanova rozdelila do tf! skllpin po jednotlivyeh tfidach a zacali jsme s vyukoll. Nejdfive jsme s pani licitelkoll Antoninovoll napsali na listecky, co od tohoto kurzll occkavame, potom nasledovali hry na vzajemne pozmlvani napr. Kompot, Hra na slony. dale jsme obkreslovali ruee a nohy, do obrysujsme pak vpisovali sve kamarady, konicky... po obede nilsledoval poledni klid, behem ktereho jsme museli odpocivat. Odpolcdni vyllka probihala s pani psycholozkou Grolunanovou, hrali jsme na vlacky, psali vzkazy spoluzaki'1111, nejvic se mi libili kaminky a listecky. Kaminky vyjadrovaly nase dobre vlnstnosti a listecky spatne, protoze listecky zvadnoll, spatne vlastnosti zmizi a kaminky s c10brymi vlastnostmi zustanou. I'rotoze jsme po cely den byli hodni. po vecefi nasledovala diskoteka. 2.den DO[Joledne nasc trida zacala s tajenkoll, nejdrive nam to moc neslo, ale nakonec jsme ji vyresi li - ( Pratele jsou jako hvezdy, i kdyz je nekdy nevi dis, presto existllji). Take nas navstivila pani Benesova, redaktorka z melnickeho deniku. Akorat jsme hrali hru Tornado, nafotila nekolik fotek, nektere jste mohli videt v novinach. Odpoledne jsme sportovali, zucastnili jsme se tf! soutezi - vybijena, fotbal a tanec. Kluci se asi nejvic zapotili pri tancovani, teda alespoii me to moc neslo. Vecer nam ucitele udelali raelost s dalsi diskotekou. Byla super, dokonce se pfidali i ucitele. 5i~,.' le,;:'-; ;&-J. ;,,~. (,f); 3.d~ n ~y "", Po snidani jsme se pustili do posledni vyuky. Scrabble, Jmena, Slepci, Tornado byly nase dalsi hry. Take jsme nezapomneli vyhodnotit listecky z prvniho dne, zda kurz splnil nase ocekavani. Denisa Hollerovii mel a s sebou kytaru, a tak jsme se rozloucili s kurzem pisnickami. Pak uz nasledovalo jen baleni a cekani na auto bus, jeste par fotek a hun'! domi'l! Na kurzu se l1am moe libilo a uz se tesime na dalsi!!! IVlmtin Kopecky VI.

8 v AFRICE SE NARODIL MAL Y SLON A.JMENOVAL SE.JUMBO. ROSTL A ~U: MU BYLY DVA ROKY A SEL SE past DO SAVANY A PRISLI LOllie. A CHTELI HO ZASTRELIT. ZACALI PO NEM STRiLET A ON oao:t ll,. PRYC A.JAK BEZI, VIDI SPOUSTY ZA.JIMAvYCH TVORU. A PAK DOMORODCE, KTERI KACELI DREVO.JUMBO ZA NIMI PRISEL A VSIMLI A VYMYSLELI 51, ZE 51 HO NECHA.JI A ODNESLI 51 HO KRMILI HO.ALE.JEHO MAMA 0 NE.J MEL," STRACH, A TAK SLA A UVIDELA TAKE DOMORODCE.JAK KAcE.J1 DREVO A TAKY K ~,.,,_A DOMORODCI SI.JI TAKE VSIMLI. VYMYSLELI 51 TAKE,ZE 1:~'1A.. 1 A ODESLI 5 NI K NIM DOMU A POT'KALA SE SE SvYM ~ unll:lcnn. NEKDY SE CHODILI past, ALE HADI SE K NIM DDnT'n~'.. VEDELI, ZE TO NE.JSOU NEPMTELE., tj) i'" r'

9 ~rlrcijrri s policisty.,~, lae!!fdblo dne opetovne navstivili policiste z preventivne informa~ni skupiny Uzemniho odboru l ~==~zakjadni skolu Jindficha Matiegky na Melniku. Navazali tak na navstevu, ktern se :11 pled tjdnem a pn niz se policiste setkali s zaky prvniho stupne. dnesni n3vstevy policiste maljrn skolakfun pfibliziili prnci policejnich specialistli na ewe se deli dozvedely. jake policejni slozky plisobi na okrese Melnik a jill je jejich oaplii. Po krati~e pi'edruisce policiste Skolakfun predvedli zaidadni techniky pouzivane pri a deli se dozvedely jake skupiny stop policiste na miste einu zjist'uji a jak s nimi oaiwiclaji. Deti se prezentace aktivne rucastnily a mely napfiklad moznost si na vlastni ~liu!ietj ak probihil soimani otisku prstli. ~~rail:1o pfistupu deli behem besedy a jejich naslednych zvidavych dotazu bylo patme. ze se aw...--trha,.,. 7"-~; 7_ oi otloe~jv i 7.aiimave Dosti'ehv.

10 Vyber stredni4~h skol Dne 23. a 24. fijna se MKD Melnik se konala prezentacni vystava VDELA V ANi 2009 urcena pro zaky 8. a 9. rocni ku zakladnich skol a jejich rodice. Tuto vystavu poradali Urad pnl.ce a MKD Melnik. Mohli jsme videt kolem 30 strednich skol z Melnika a jeho okol!. V promitacim sale jsme mohli zhlednout kr<itky film 5 informacemi 0 riiznych skolach. Vetsina skol mela pfipraveny propagacni letaky, ktere zajemciim rozdavali. Take nektere skoly pro nas mely pfipravenou kratkou prezentaci 5 potfebnymi informacemi ke studiu. Myslime si, ze nekterym tato akce pomohla k vyberu stredni skoly. Nam osobne se moe libila. SUedi skoly II rozhoduji se o skala v cizine o SOU Neratovice Cl SOS Praha Q OA Neratovice CI 50S zahradnicka o SOS pro administrati o mezinarod ni a verejna a bankovni akademie Trivis II sos hotelova II sos podnikatelska.odl!vnl navrhafstvi I!I SO$ stavebnl OSO$ potravinafska.. SOU elektrikaf IIchem. Operator o sos strojirenska Ekonimocke lyceum 8 S0U kuchaf.tisnik II SOU kadefnice Ocestoni ruch D ochodj akademie.'nformatnilechnolog OGymnazium vww.m:kdm.cz nfo a at<tuality mkdm.cz ca mho me~hl'-; U Sadu a l Me t nik tel., G5M, U<O Melnik a Urad prcke Melnik poradaji prez~ntacni vystavu V ~ ~ ~ VZDELAVANI Slhdnl odbnornj!.iell"!t Hubitov. Strlldnl odbomi!kol Sttednl odborn. utmttl Horky Eu~ikor. Pr.h. 50S, u.o. l.lil.ny' VyUI odbomi Ikol. obllod t.ehnlky, S9 vos; 50S Roudnlc. n.d Llbem Soukromi podllp. U.tt.dnl odbomi 'kor sou, 0.1'.. Trivia '. SIP.dnl tkol... ttjllopri... nl a... yui odbomi i kola p,.... nce' krtmlllllity a krilo... ho Soukromi.If,dlll l dr... otnlck.t. ikol. M6lnlk. 0.1'.. Soukromi.tfedn! ikol...ypotitlll I.chnl Odbomi utlllit6l<unlu Stfltdn! odborni tkor, SIr.dnl odbomi uflll't', plllp... Ofli. R Inl.gro... ln'.tt. tkola Frilltlikt M.lleh... Br.ndj" n.d ubem' vos,oa. SO!! Ekonam, a. Str,dlll ikol'gulrcmom19 I hall lnlctvi. r.a. MI.dlll 801nlil... rnl.grov.n'. If.dnl ikol. St,.dnlodbom' utlllil' Llb'chov' Str.dnl.kol. 1.IICki...y.,otllnl t.ehnlky Odel,n. Saukrami abehodnl liikad.ml 0.1'.1. N,r,to... lce Slftdnl pnlmyslo...' tkor, It.ytbnl, tlymnulum, St,.dn! odbomi 'lkoli' Slr.dnl odbomi ut lll!ti o.p. LllomtNe vosz a Inlilgro... nlll tedni 'kol. I.chnlcki Melnik ' St1ednl odborni tkol. I Sltednl odborn6 utlll!t Sri.dnl prumyllo... tkol. n. Prollku P... h Slrednl ikol. Pohodl '.r.o. Lllom' SlI, dnl odbom' ikol Stt,dnl odborni utllllt6l<r.lupy n. V. ' Gymnizlum J.nl P.I.c Soukrom i podnlket.rsk.li sttednl ikoll Milnlk, 0.1'.1.!rveta Cizkova a Veronika Douderova 9.C \I:;Wp pro... di:!nolot 11koly Je voln\! PnaO!nbce ikol prob!m..,.. dki m dl' pclmoci /II rijna

11 Nauc se ucit J ok se spravne uc it I priprovovolt I planovot ~:V\i:)I_UlUv' Mt:,J - IDUO jedno velke ucho pri vykladu,"il5-smy'sluplnle zapisky, v kterych se dokazes orientovat SE-na to, co ti neni jasne (a neboj se zeptat) "1 I. si - klid, podminky k ucenil (udelej dohodu s rodici, sourozenci) si - vse potrebne pro studium k ruce si - studijni plan + program kazdeho dne + Cas domacl pripravy v JAK SE UaT? ska im ska :a :eum ln lk ie - Celou probranou latku - budes vedet, 0 cem se ucis DanolJJaltku znovu po castech - Pnibezne poznamky na papir = tahak - vyber to nejdulezitejsi, pis graficky rozclei\uj - a odpovidej na kontrolni otazky : KDO?, CO?, KDE?, KDY?, PROt?, ZA...-. gi..:_s!lml~statrle, co ses naucil- pro pripome"nut[ pouzij "tahak"!!!!2l!!!l.:...s pomocl ucebnice, sesitu, tahaku + znovu op1akuj - Sam sebe : zadej si kontrolni otazky, odpovidej strucne pisemnou ci bi11<;u ~lmilbybuj to ze zpusobu, jak si neco lepe zapamatovat a zaroven si i tuto cinnost I15!mr,itje pohyb.ueeni samotne zamestnava nejvice levou mozkovou hemisferu, se tfeba prochazej.... 'm.ipse ucis stale stereotypne, tak mozek nepracuje tak inte,nzivne, jako kdyz je situaci prekvapen.pokus se tedy ucis nejake data do dejepisu,po nauceni celku si dej treba studenou sprchu.pro telo to bude, mensi sok, ze si bude pamatovat lepe.

12 Nauc se ucit Jak se spravne ucit, pripravovat, planovat VE SKOLE: NASLOUCHEJ-bud' jedno velke ucho pri vykladu PIS-smysluplne zapisky, v kterych se dokazes orientovat PTEJ SE-na to, co ti neni jasne (a neboj se zeptat) DOMA (I' Zajisti si - klid, podminky k ucenil(udelej dohodu 5 rodici, sourozenci) Priprav si - vse potrebne pro studium k ruce Vytvor si - studijni plan + program kazdeho dne + cas domaci pfipravy " JAK SE UCrr? f,p/ect; s; - Celou probranou latku - budes vedet, 0 cem se ucis 2,Ct; - DanouJatku znovu po castech 3.De/ej s; - Prubezne poznamky na papfr = tahak - vyber to nejdulezitejsf, pis v heslech, graficky rozclenuj 4.Ptej se - a odpovidej na kontrolni otazky : KDO?, CO? KDE?, KDY?, PROC?, ZA JAKYM OCELEM? 5.0pakuj - Samostatne, co ses naucil - pro pripome'nut[ pouzij.tahak" 6.Kontro/uj - S pomoci ucebnice, sesitu, tahaku + znovu opakuj 7,Zkousej - Sam sebe : zadej si kontrolni otazky, odpovidej strucne pisemnou ci ustni formou Rozpohybuj to Jednim ze zpusobu, jak si neco lepe zapamatovat a zaroven si i tuto cinnost zprijemnitje pohyb.uceni samotne zamestnava nejvice levou mozkovou hemisferu, proto se treba prochazej. Prekvapse Kdyz se ucis stale stereotypne, tak mozek nepracuje tak intenzivne, jako kdyz je nejakou situacf prekvapen.pokus se tedy ucis nejake data do dejepisu,po nauceni nejakeho celku si dej treba studenou sprchu.pro telo to bude mensi sok, ze si bude informace pamatovat iepe.

13 NASE TidDA IMrs-A. :BO'RKC)VA ~ bych vas seznamila s nasi tl'idou 6.B,kteni se nachazi v ZS lindficha v Melniku. ~ Se:stOIU tl'idou zaeina druhy stupen,tak se v nasi skole schazeji deti prunestskych skol.neminulo to ani nasi tfidu a abychom se lepe simla organizuje pro seste roeniky " tfidenni " seznamovaci akci ve Melnika. tvon 27 deti z toho 16 chlapcu a 11 deveat v eele s nasi tndni arcelou Antoninovou. si nasla spoustu kamaradu,z tech nejvetsich je to z holek Tom~iS Rota, Tomas Rymon, Vasek,Mirek,Zora ~lin:le po dvojicichja sedim s Mirkem LoviHinskYm. IprllMli radu,kde je starostou Denisa Hollerova a mistostarostou Martin ~""'" se stfidame po dvojicich ve sluzbe napr. smazani tabule,zalevani _:J spousty vyucovacich pi'edmetu ve kterych se nam sti'idaji ucitele,ale bav! ryzika,protoze tam delame ruzne pokusy. lije:pis:ujsme nedavno byly cela tfida na zajimave a pouene akci muzeu v Melniku. rkiich si povidame a stmelujeme kolektiv,nekteri se post'uchuji a delaji se take ruzllych skolnich akci napr. sb(~r papiru,kastanu ajine... chodim fada a kaidym dnem se tesim na svoje spoluzaky a

14 IJ ok je tezke byt devat'akem 0 coz teprve sest'akem... 1 Jak taki je bit devtit'tikem -ve ctyrech lxkiech se vtijn pokuslm strucne popsot, jak take je bft devtit'tikem J, VetSina devtit'tfku si rl'ktf. ze se bude "f/tij«rt",ano, muzou se f/tfi«jt,ale potam se dostanou nanejvyi na popeltfiy DIIi to ne. V pololetl po1febujete alupon dobrf prijmer na S$ neba sou. Pote, co uplyne pololetl liz si vetsina devtit'tfku mysllze se koneene budau"fltfkdt' '. Ale pfitam na necetych 14% s.5 v CR chtej! ztfvereene vysvedcenf. 2, HIDvM, D to pfedevifm musfte mft respekt k uciteliim, nechcete pfec~ aby vtijn ddli Ipotnau zntfmku D napsoli pozntfmku do posudku na S. SOU. JEsnI ANO, JE TO VASE vec 3, KdyZ liz tady talc pisu 0 tech Strednfch Ikoltfch D sot/. 10k je tdki velmi tum, jdkau Ikolu si vybrat, D to jeite k tomu miizete tf~,die co kdyz vtfs pfijmou na viechny tfi, co ted;jdkou vybrat 4, A nakanec Wte. Jalc Je tezki se ddhadnaut se viemi ve tffdi. JDM tffdnl tricko si zwlit? Co dazddu,co dopfedu,jdkou barvu... To se neda:) 5. Jestli jste si to viechna peelive pfecetl~zjistili j.rle, ze je lepif rodeji v osme tffde prapodnaut, nez jft do devftky_.. MDrlin Hustfk 9. C Jsem sel do skoly s Barou a MiSou. Nevedeljsem kde mam tfidu takjsem se sel zeptat. Pak mi p.ucitelka fekla ze jf mam v l.patre. DalSf den jsem sel do skoly a tam jsem se dozvedel hodin a pfedmety co budeme mit eely rok DaISi denjsme dostali ucebniee bylo jieh hodne ve lfbilo nastvalo me to ze nas piilka myeh kamaradii TV R n:mr.misa Borkova

15 9d,pe~o ldinu p() Zlittou buiu sicilskou Sou1l:z pro zaky 8. a 9. Toenikti se korui v pondeli ,00 v ueebne Fy budou ve na ruistence z8fi jsme, my zaci 9 roeniku ffid B,C ZS Tmdficba Matiegky jeli na exkurzi do elektrarny PoI!aplech. Sraz byllo minut po osme hodine na autobusovem nadrazi. Kdyzjsme "'bq5;em k elektnirne. hoed u vchodu na mis cekala mila paw, ktern nas zavedla do [misliklsti, kde n3.s poucila 0 bezpecnosti a rozdala ruim oehranne he1my. Radne pouceni, i odlv.lliileni za p3.nem, kterj n3.s mel proves! po elektnirne. vyslechli kr.itke povid3nf 0 hlstorii a zajirnavostech 0 elektnime. Potom jsme byji pfimo do pracovist' zamestnancli a to rovnou do jednoho z velina EME. V kancelafi plivitaii ffi p3.nove, kten se staraji 0 bem)' chodjejich sektoru elektr.irny. Toto se vsem pfijeldlle na1adeni jsme pi'e~li k dabimu bodu exk.urze a to pfimo skoro nejvy~siho. ktu. A to na jednu z nejvy~ich budov,na kterou jsme se dostali vytahem HZ na jsme slyseli moe zajfmave povid3nf 0 kominech a uhli, ktere se sem dopravuje po Kdy'ljsme sjeli vjtahem dolti, proslijsme jeste dalsi sektor, kde doeh3zi k odsii'eni. opet dosli do zasedacf mistnosti. kde jsme odev-.t.daii helmy a rozloucili jsme se n3.s prova.dih, tak zajimavou elektnirnou. Kdyz jsme opustili objekt elektrarny, sli IBUItobllS. Po pi'ijezdu na autobusove ruidrazi na Melniku jsme dosli do mesta na Vrazovu vile Karole, kde jsme POZOTovaii elektr.irnu, jak zapada do kmjiny. Potom jsme ~.,.. svoje pozmimky adojmy a zhodnotili exkurzijako velmi zdafilou. l>. O'R.GO N 11<.0 VA IX'..B CO pro te be znamena,, knackebrot ~rv I'il!"lmi n.. ril I ky f c...\; '-'r. a v e "'\\-? jogurty J musli tycinky ifskove orisky ml"krr:~-::iii ovoce caj tmave pecivo is na listek, ktere ze zdravych potravin zde rad koupil, a vhod' ho do krabicky &,1:wt;&,JeZiSek yam vase prani jiste splni _ ~ V bu-fe f::,t.,v

16 PRECHAziTE SPRAVNE?! HOL.LE"R.OVA VI.l>] Panf u6itelka Antoninova me videla pfechazet na pfechodu u sko na 6ervenou. Druh}t den me pani u6itelka Antonfnova pozadala,8bych na sebf davala vetsf pozor a napsala elanek 0 nebezpeei urazu na pfechodech. PRECHOD NA CERVENOU a jejich urazy " -Pfechazet na semaforu na eervenou je velmi nebezpeene, stat se muie coko/iv. -Me spoluzaece Kaje se stal nemily ura4 kdyz sla na pfechodu n eervenou. Srazilo jf auto. Byla tam s Kajou i nase kamaradka Martina. Nebyt Martiny, talc nevfm,co by se stalo Kaje.Na_stestf tam byla Martina a 'Leas zasahla. -I kdyz pfechazfte na zelenou, tak se vam neco mute stat,tak se radsi na pfechodu rozhlizejte, i kdyz bude se semaforem. -Jak fikava moje maminka:dnesni fidiei jsou blilzni. I " IINabidka poradenstvi 51\.'1'. t,o psycho oga ve skolnlm roce 2009/2010 nove pulsobl v nasi skole skolnl psycholozka PhDr. J Kmonlckova. Pfijd'te radeji hne'~, jakmile Vas ;~acne neco zilepokojovat. eim drive se problem vyresi, tim mensi budou jeho nasledky. Informace Z rozhovortl setreni jsou dt'iverne..- Mgr. Vladimir Skuta, reditel skoly ----

17 Letos pojede 9.b do Italie: Pojedeme do mesta Lido Adriano. Toto mesto lezi pfiblirne 12 kin jihovjchodnil od mesta Ravenny. Budova je asi 50 metn'i od more, jsou zde piscite plaze. Budeme bydlet v sestipatrove budove v apartrminech.v arealu nechybi bazeny. Ale kdyz je to takovj maly kousek od more, Itak proc se koupat v bazenu. Ochutname i1taiskou kuchyni, jsem zvedava, jak nam bude chutnat.uvidime zde jinezvyky a 1l"adice tohoto statu, ktery lezi podstatne jizneji nc~z ceska republika.tudizjsem velmi zvedava na rostlinstvo a zvii'ectvo, ktere budu sledovatjiz po pi'ekroceni hranice Italie.Take nas jiste zaujme architektura nejen soucasna, ale i historicka. Ve meste Ravenna je mnoho zajimavych pamatek, napfiklad Bazilika San Vitale, ktera se vyznacuje zdobenym interierem s apsidovjmi mozaikami, napr. JeZise Krista, bazilikaje nejznamejsi pamatka v Ravenne a je jednim z nejvjznamnejsich pfikladu byzantske: architektury Artand v zapadni Evrope. Budova je jednou z osmi staveb Ravenny napsana na seznamu svetoveho dedictvi UNESCO. Dale path na seznam Mauzoleum Galla Placidia. Jak odbomici oduvodnili "je nejstarsi a nejzachoval~jsi ze vsech mozaikovjch pamatek, a zaroveiijednim z nejvice umelecky dokonaiych". To bylo trochu 0 pamatkach. A nyni se vratim k pobytu, ktery bude slouzit hlavne jako ozdravn~f, abychom se opalili a odpocinuli a nacerpali <urisi shy nejen pro zdame ukonceni skolniho roku, ale take dostali inspiraci k dal:sfmu studiu. Pi'edpokiada..n, ze s nam zajezd bude libit a uz se na nej moc ti:sim. Take jsme si vsichni vedorni, kolik usiii stoji nasi pani ucitelku ffidni Martinu Kopeckou 7Jljistit mim skvely zllverecny vjlet. Dekujeme. Galla Placidim I Taila Salacova IX.B I

18 < v Vystaviste Zahrada Cech v Litomeficich' Dne 25.zai'i jsme s nasi ti'idou a 7.A jeli na celodenni vylet do Litomeric, k( konal33. rocnik zahradnickeho veletrhu Zahrada Cech. Z Melnika vlakoveho nadrazi jsme vsichni odjizdeli nino v 8,19 vlak nl zpozdeni. Jizda vlakem byla zabavna i naucna, z oken jsme pozorovali prirc hlavne netrvala dlouho, pouze pul hodiny. Rano bylo chladno, ale pres de oteplilo. Vystava byla velika a pro lepsi orientaci byla rozdelena do 3 sektoru a nek, pavilonu, kde bylo hodne vystavovatelu ovocem a zeleninou, ruznymi d kvetin, stromki'1 a ken'!. Kazdy se snazil sve produkty nabizet a proto jsme moznost oehutnavek napi'. jablka, dzusy, zeli apod. Bylo vyhlaseno nel soutezi napi'. Pi'iroda caruje - zahradkai' zira, kde jsme meli moznost videt cervenou papriku vcetne pesticiho postupu primo od pestitele s moz: zakoupeni semen. V jedne ze soute:zi jsme take vyhrali jablka a hrusky. V sektoru kvetin byly kvetiny vsech barev a vunl s moznosti zakoupeni rost: i semen a eibulek. Skoro kazdy z nasi tridy si need na pamitku koupil, kak masozrave kvetiny, bonsae... Dopoledne nam ryehle ubehlo a my spokojeni a plni zazitku jsme v 1 odjiideli vlakem zpet do Melnika.,~. Zpracovala: Nikola SklenaJ'ova vrlb

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

KUBISTOll TUKU 01. finalistka DNU KOMBINACI. Zuzana. Krasne bricho a FITNESS MODELS. J.z CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB S~ LOVACE.

KUBISTOll TUKU 01. finalistka DNU KOMBINACI. Zuzana. Krasne bricho a FITNESS MODELS. J.z CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB S~ LOVACE. ~~DRZfM:E VASE CHUTE NA UZDE 1/1L~ 69Kc'4,10 predplatne 57 Kc '3,29 Zuzana " KUBISTOll finalistka FITNESS MODELS Krasne bricho a ~ --1 ~I J.z o DNU KOMBINACI 'V', CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB Konzumace barevnych

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Slovo úvodem... Milí čtenáři, žáci a. líbit. není jediné. Nové. Jungmannka. Beseda Boj proti drogám

Slovo úvodem... Milí čtenáři, žáci a. líbit. není jediné. Nové. Jungmannka. Beseda Boj proti drogám Z á k l a d n í š k o l a J i h l a v a, J u n g m a n n o v a 6, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Jungmannka Vydání 3 Slovo úvodem... LISTOPAD 2013 Milí čtenáři, žáci a je také to, že středu

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

Pracovní list, makety zboží

Pracovní list, makety zboží Šablona FG č. I, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Číslo a početní operace Obchod/směnný obchod, druhy zboží Ročník

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Tělo a stres. garant: Radovan Faktor. členové expertní skupiny:

Tělo a stres. garant: Radovan Faktor. členové expertní skupiny: Tělo a stres garant: Radovan Faktor členové expertní skupiny: Martina Miňhová Bára Stoláriková Nikola Žůrková Marek Hanuš Zdeněk Lerch Jan Čížek Michal Kdolský Daniel Punčochář Zdeněk Janoušek Filip Wágner

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Pripadne dotazy rad zodpovim...

Pripadne dotazy rad zodpovim... Dnes jsem mel s sebou na dilne fotak a tak jsem se rozhodl zaznamenat postup vyroby damaskoveho noze. Tem co nevi jak se to dela a jen se jim takoveto noze libi, hodne napovi :) A tem, kdo by to chteli

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ Dan Živna: CO S ODPADY My doma také recyklujeme odpadky. Sbíráme sklo, papír a plasty. Až toho máme moc, tak to odneseme do sběrných nádob. Nádoby se jmenují: SKLO, PLASTY, PAPÍR. My doma ještě třídíme

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Obsah. Podekovani... 11. Uvod... 13 Hledani "toho praveho"... 15 Proc zapadni svet ztratil pfirozeny postoj vuci sexu. 17 Statistika...

Obsah. Podekovani... 11. Uvod... 13 Hledani toho praveho... 15 Proc zapadni svet ztratil pfirozeny postoj vuci sexu. 17 Statistika... Obsah Podekovani.................................... 11 Uvod... 13 Hledani "toho praveho"......................... 15 Proc zapadni svet ztratil pfirozeny postoj vuci sexu. 17 Statistika......................................

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

Školní parlament. Recitace. Obsah. Školní parlament

Školní parlament. Recitace. Obsah. Školní parlament Obsah Školní parlament Recitace. Byli jsme v telce. Byli jsme úspěšní. LVZ Karneval, Káčko Vysvědčení Jak jsem se staral o květiny Recitace Blahopřejeme za skvělý výkon Tereze Vondrové a Dominice Fischerové,

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Í ů Ž Ž Ž č ě úč ě Ž ě ůž ě š č ě ě š ě ě ě Š Í ě ŽŠ Ž š ě š ů ůž Ť č ě šš š ě č ž Ž ě ž úč č š š š š š š č Ť š ě Í ž ě č ě ě ě š č ě š č č ě úč ž ů ů Ž ů ů č ě Ž č č č ň č ž ú ž ú ě č Í č ž ě ě š č ů

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

ř Ú Ú šň ůš Í š ň ž Ú ó ž ý ó Ú ý ž ý Ú Ú Ú ý ř ý ý ý ň ň Ť ú Ú ú Ž Ú ý ú Ú Ž Ú ýš ú ýš ú Ú Ú Ú ýš Ú ř ýš ýš Ú ů ř ýš ú ř Ž Ú ž Ú Ž řň ýš ř š Č ú Č ú ř Č ď ř ň Ú Č š š Ě ú ř ý ř Š Ó Č ú Ž ž ř ž ň ý ú Č

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

STUDIJNÍ POBYT MONÍNEC - ŽÁKOVSKÝ DOTAZNÍK aktualizace 18.11.2010 18:51, Admin J. Nádvorník

STUDIJNÍ POBYT MONÍNEC - ŽÁKOVSKÝ DOTAZNÍK aktualizace 18.11.2010 18:51, Admin J. Nádvorník 1 z 9 22.11.2010 7:49 2. základní škola - Škola Propojení Sedlčany Příkrá 67 264 01 Sedlčany IČ 48954004 Naše škola moje web-výstupy * 2. Základní škola Propojení, Sedlčany - - - školní rok 2010-2011 STUDIJNÍ

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Protokol o otevirani obalek

Protokol o otevirani obalek Protokol o otevirani obalek c. j. KRPL-22072-3/CJ-205-800VZ Vefejna zakazka zadavana ve zjednodusenem podlimitnim fizeni:,,dodavky nahradnich dilu na SDP znacky SKODA" Zadavatel: Ceska republika - Krajske

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Projekt EduČas příprava na hodinu Datum: 15. 5. 2012 Předmět: ČaS Učivo: Vesmír Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Cíle hodiny: Pro žáky: Žák si připomene dosavadní znalosti o vesmíru (úvodní hodina)

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více