souteze LTU 1.cislo rocnik 2009/2010 ~;".;.;,.,s...,a ... ad n i s ko la Jindricha Matiegky Melnik

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "souteze LTU 1.cislo rocnik 2009/2010 ~;".;.;,.,s...,a ... ad n i s ko la Jindricha Matiegky Melnik"

Transkript

1 souteze ~ LTU 1.cislo rocnik 2009/2010 ~;".;.;,.,s...,a... ad n i s ko la Jindricha Matiegky Melnik

2 Ahoj devau a k1oei, vwoi DCitele, vlichni, kten jste eekali na DOVe cislo easopiso 220 v, s noyym Skololm rokem pi'islo dost zmenj 0 oekterjch se zmiilujeme v nasem cislej, dost v/!ci v ak ztistalo pli stareml take proe menit v/!ci, ktere jsou dobre, 'ijd, a flllk se i letos setk8te s Casopisem 220 V. My v ichni, kteff se na vydavani easopisu podflime, doufame, Ze se podai'i vydat ti'i cisla leto niho roeniku. Ted' ale drzite v rukou c.1 ajste zvedavi, co v nem najdete zajimaveho a take, kdo cl8nek napsa1. I. T ituloi straua navrn z roku 2008/2008 Mgr.V.Skuta lrozhovor s noyym RSt Poprve v parlamentu ZS/postfehl Kdyf se fekne scio- testy/reportltj 2.V'Yzva nejen obcaninn MeloikalRadnice c.l21 3.Adapmcni kurz Lhotka 4.s:lon Jwnbo II.stupeJV J&me tl'et8ci!basco! 5.Setk8ni policist6 s prvd~ky Vybl!r strednich skol 6.Nauc se ucit lradyl Rncaj i n8m nejhor i tftda... 7.Na e tfida Jak je tezke by! dev3f3kem Jak se mi libl v VLA 8.PiechSzite spravne pies pi'echod? Nabidka poradenstvi skoloiho psychologa Dejl?Pisna olympibda/informacej.me - exkurze Co pro tebe znamena zdrave jistlnet3kl 9Z.ahrada Cech - LitomeliceJexkurzeJ Letos pojede IX.B do [tilie 10.Setklinf s historikem a archeologem II. KeltskY den Zajimavosti/pi'evzato z easopisu SCOOLERI 12.V knihovne Ahoj kluci a holky/dopis/ 13.. Sportujeme... pobar starosty Florbal- turnaj, stoini tenis - tumaj 14.. Va, kdo s tebou chodi do Skoly? Zelezny m&ak 15.. Tvorba Mladych Autoni!basnickyl 16,.Vanoce se blw Who is who?/soutezl IX.A KristYna Kopplov8,Michaela Buchtova, IX.C Emma Havlikova, VI.A Martina Gabryszova, VLB "enviroment'llci" zs Martin KopeckY, Mi a BoJkova, VI.B L.Pazdera, IT.A Anna Cerna, Karolina Helemikova, ill.a PavIa Plesnikova, uc. Iveta CiZkov'a, VeronikaDouderova, IX.C Michaela Mnizova, IX.B KJan tova,pokoma, VIIlC Mf a BoJkova, VI.B Martin Husak, IX.C neznamy autor VLA Denisa HoUerova, VI.B Daniela Orgonikova, IX.B Nikola Sklenarova, VILB Tana Salaeova, IX.B Martin KopeckY, Mirek LovetinskY, VI.B Mirek LoveltinskY, TomM Rymon, VI.B Michaela Mnizova, IX.B Denisa Hollerova, VI.B Mgr.Vera Hofinanova, uc. Ester KorCi'dcova, Martina Gabryszova, VI.B Ntkola Tluslll, Pavlina Snydlova, IX.A Jana Novakova, ex.redaktorka deoiku Blesk Jana BenescJVll. IX.B zaci VLA, VLB Denisa Rymonova, IX.C Daniela Orgonikov8, IX.B 17.Napsali 0 nbs v tisku... ZdravY fivotni styi2009, Loueeillexl Mgr.Marcela Antoninova, uc. Pi'edstavujeme vamnove logo Skoly Mgr. Michal Lauda, DC. (" I ii'- "f eo 1)( I VI.!) lfotografie dodaly Mgr.Martina Kopecka, Marcela Antoninova, Pavla Plesnikov81 rjl"'-... m ;... m. "'..."..;m,...,do skololho easopisu, dekuji sekretan:e skoly za kopirovani easopisu a vedeoi skoly za to, Ie!.Cislo r Casopisu 220 V mohlo vyjft, dekuji etenarum za Cas, ktery easopisu venujli. Marcela ADtoninova, garant U~isla

3 -t /Kc)ztlO\ror s nasfm norym panem reditelem Sj:K>Iulki, mile Sj:K>1u.Wcyne, bychom vas blife sem3mi1 s twim novjm panem leditelem Mgr. Vladimlnom ~lartou. Zjistili jsmc, jake jsou jcho na ueitelslcy sbor, ~kolnl bufet a automat, ~1nI kroufky a takc jake byly jebo prvnl poeity z doby, kdy se dozvi!de~ leditelem zrovna na ~ Tmdi'icha Matiegky. I ~::;::~::: rozbovor pro vas pfipravily Hkyne z IX.C J<ristYna KOpplow a 'Michaela Buchtow ve Sj:K>1upr3ci s panl 11 AntoninovolL ftl!te pel!live, at' se domte nejnovfjsl infonnace no ~ole. 1,u,'chIl.Ua Buciuowi (MiSa) : den, _ se zeplal na n&olik drobnych omzek? IXnirtjr", KlJpplova (lwei): I Di5lwjc:me. TakU _ :mat! IPrYDI<JCimc... lalcy byl vm prvnl pocit, kdyfjste se dozvi!de~:i.e budete ll:ditelem na twl RJ~q>Olrupl",y.Pocit obrovske zodpovi!dnosti. Pocil radom z navralu na ~otu. na kterejsem kdysi davno ocil. I""... m, Yak poeily z 'deli v prvnlm mesjci ~olnlho roku? ZvyId jste si rychie? IPcICil;,ll-.,lypfijemJne. 2:&y mim nid. A to nejen Iy 'aomt, ale i Iy problemove. m_ o8zor na ~ vjukovc programy'! Nap!'. v anglickemjazyce: mezin!rodni chat, dopisov8nl s rodiljmi Anglieany I HI_Ill moe se mi to libl. ~y. Kdyby se mi to nelibilo, zru 1 bychje! IJoItf,Uie v;.mh s ~im ueitelskym sborem? Planujete n<!jake zmc!ny'i me vclice d6lc!:itj, bez nej jll slim osobnt nejsem nic. UeitelslcY sbor tvoh vjboml utitelt,.kteh urn! I ZlD6I~ [Depllin~ji, ale fivot zmfny pfinmi. Od zab\tku ~lniho roku jsme museli u:dejat 2 zmfny. v _ bufetu budou dlt zmfny.. M6Ume se zeplal jakt?? A z jaktbo clavodu?? Bodou se vice nab~ zdravt potraviny. V~imljsem s~ :I.e mnoho wru si kopuje jen bagely, bramb6r1<y, coca-colu atd f8ky velmi nezdrave. Nczakazujijim to. At si lw:dy koup~ co chee, ale ~olnl buret by mel nablzctve vtls! mli'e I zdr"v!jjti veci. Napf. ~t ovace, rerstvt ovace,!mavt pel!ivo, mdssli tyfinky, miner3lky.. Zlnfny by mely nasta! i ve ~lnim automatu. Od , ale jif nynj dochazl k prubeuy,n 6pravllro nakooec! Co si mysllte 0 ~olnlch aktivitach? Kolik jich asi tak je? Krou!l:uje 17.PtknY poeet, vllfim si tech ueitelo, kteh 10 delajl ve svtm volnem ~ase a TEME.lt zadarmo. Ie to 0 toot,:i.e se ve spnl.vny fas a naspnlvnem mlste sejde ufi!ela nekolik mll k tomu, coje bav!" zajlm3. Ie tojcn ajcn na liicich,jestii si I vvlbercruz twl nabldlcy krounru.. Lep~ljlt a pl'ihlllsil se do nfjakeho krouilru, ne! se nfkde pollakovat na ulici a nudit 5e. I Dekoj"me panu lediteli za rozbovor. A take dfkojeme svym Sj:K>lu~ za pozomost. velkflill pfllnfm dobrjch 6spechu! KristjDa KGpplov' Michaela Buehlov' zix.c

4 Emma Havlikova VI.A NejenZe jsem pfma na II.stupen Z3kladni SkoIy Jindi'icha Matiegky v M~Inice, nejenze jsem byia zafazena do VIA, ja jsem svymi spoiuzaky byia zvoiena do SkoIniho pariamentu. M~Iajsem obrovskou radost! Bny jsme m~li schtizku. Jednak ji hiasii pan feditei v rozhiase a jednak termin schuzky visei na nlistence vedle ueebny poeiuwii. Tesilajsem se. Budou tam zastupci vsech tfid. Na schtizce jsme probiraii mnoho v~i, jeden nayth me zaujal. Shodou okoinosti to byl nayth pana feditele. Ve SkoIe je bufet, prodliva se tu mnoho nezdraveho, co takhie ovoce? Hned jsem si vzaia na starost, Ze obejdu ti'fdy a zepmm se spoluzakti, co by ch~li v bufetu kupovat. Prost~ jsem to vzaia vame. Pozadala jsem pana fediteie 0 svoieni a on svolil. VysIedky jsem pfedaia pani prodavacce a ta se jimi fidila, takze liz si v bufetu mm.eme koupit ovoce a zeieninu. V~ Ia je te dal... udelala anketu/ viz obr3zek v I!asopise/ co kdo chce si koupit u ni v bufetu. Pan feditel by cht~i, abychom se zdrave stravovaii a ja s nim souhiasim. Jsem take nida, fe jsem mohla napsat sviij prvni cianek do SkoIniho I!asopisu 220 V. A ted' uz se tesim, co budeme d~iat na daisi schiizce pariamentu!... 1:.".,. se rekne Scio Asi pied dv~ma tjdny jsme deiali na SkoIe scio testy. PracovaIijsme v ueebn~ na poeftacich. Co jsou to Sc:io testy???????? Scio testy nejsou otazky tjkajici se kosmu ani nic z bioiogie, ale zkouska naliich vmomosti. Pani ueitelka nas zavedla v urcenou hodinu do ueeben poeiuwii. Ano, do ueeben. Protofe jsme rozdeieni do dvou skupin. Ja jsem byla v ueebne c.2 a budu vam vypr.iv~ co se bdelmi'~alo nasiedujici tfi hodiny.v ueebn~ nas pfevzaia pani zastupkyn~ JifiCkova/ v drum zastupkyn~ Frundlov31 a my jim asistovala jina pam ucitelka. RozdaIy nam papirky s k6dem, abychom se mohli na poeiuwi pfihiasil Casory limit jednoho testu byl 45 minul Nla zaeatku jsem meia "mory/ky v bfise" Itak se ve Srycarsku fika treme. Brzo v ak motjici uletl!li, nema zlnizeja a ja se se svymi spojuzaky pustiia do pnice. JisteZe se nalili takovi, co jen oklikavali n~jake odpovmi, ale ja pi'istupovala k testu zodpovmne. Otazky se tjkaiy matematiky-iogickjch woh, eeskeho jazyka a v eobecnych znaiosti. Chcete pfikjru}? Hned jeden uvedu: poeftej krouzky v geornetrickjch tvarech. Jllkmile jsem meia test hotory, odkliklajsem Ulroncit test, a bylo to. Stihlajsem to jen taktak, stihia. A to j s dwezite. konci testitmi byio fajn. MeIajsem pocit dobfe odved(:ne pnice. Jsem zvedava na,.yslledli-;y? ~I?Jakjsem na tom se svjmi vmomostmi??? n~,,,i"~,~; testy take zpracovavaii, ale trochu jinjm zplisobem. Vas ostatni to eeka pristi roky. Bat se ale nemusite. [ Martin.a Gabryszova, Vl.D I

5 2. Dop'is prntehirn zajdadni koly Jindi'ieba Matiegky Ml!lnik.1Ilcb Vy,:va obcanum Melnika: odevzdavejte Ilejimkcni tlsporlui itirovky k elwlogicke likvidaci v nasi skote. Milii prntele skoly, ubl5hl.ml5sie a my - zaci ZS.1. Matickky vam piserne dam dopis. Vefune, Ze jste podzirnnl Cas striiylll v pohodl! a Ididu. u nas na skole se deje spousta veei. A 0 nieh byeborn yarn ebteli Deco prozradit. Vy dospelijiste... ~",.~ znarnena slovo envirornnentajnf. Projistotujsme nabled\i do platnych zakonll. Tady se l'ika, ~~1rirolnmlentahti vzdl!lavani by ml!lo vest k mysleni 0 jedruini, ktere je v souladu s prineipent trvale udj:~~:htl:ho rozvoje, k vedomi odpovednosti za udrzeni kyality ziivotuibo prosti'edi a k ucte k Zivotu jeho fo/dlaeh. To znl ponelwd slozite. AvSak diky panl u<5itelce Mgr. MartinI! Kopecke a ::~~~~lpan:u 1editeli, ktery ji v jeji pnici pine podporuje, se tato slova stala pro nas jasna a.:z,.~~:me u tfidl5ni odpadu, " i'elda panl ueitelka. 0 ttldeni odpadui jsme se ueili, Cetli z nastl!nek, na besed8eh a nektei'! z vas, rodicu, odpad ttldi doma. v'y.robin1e krabice, barevne je polepinle a take oznaeinle, co do krabie odk:ladat a pr0<5," pokraeovala ' Jllol ~ loc~ten[3a bned se dala do pnice. My jsme ji v odpolcdnich Ihodill!,cb 1'0 vyucovani pomahali, a flute krabice roznesli po ttldaeb a infonnovali spoluzaky i ucitele 0 dtilefitosti ttldl5ni odpadu Zdl1irazoili jsme system odruiseoi odpadu do kootejoeru, k:tere js(jiu umisteoy v hale skoly. V:ajiJomfJJlAte na sbinlni vlcek?" Stacila table veta a brzy do ttld pl:ibyly oadoby na barevoa vicka PET Icteni se jedoou tjdoe zvazi u pani Smidove ve skohti druzine a shromazd'uji v pytlieh..u~i"" dohromady vsecbny sberove akce a vytvofune sberovy kalendat." (;j byl tento napad of ani "~!ne, vsiebni chteli pfispet. V zan se tedy sbirali kastaoy a mludy. Pan hajoy, k:ter:j si je pi'ebral, _~ [slibiil, Ze mu.zeme pfijit do lesa a pozorovat zvii'atka u krmeloe. Tuhle radost pfenech3me mladsinl ~~~:~ Papir ze ttld sice plol kontejnery, ale pomalu. PomoMi jsme je tedy naplnit jedoonizovou 51 ak:ci. ehtela soute!it!" lana panl uc~lku nezaskoeila. Sbinini hliniku je celor0<5oi soutez, do ktere _>l:jiidl u<5ite\}[3 pfiblasila. Kontejoer na hlinikje'umisten v I.pati'e a oceneny budou Skoly DCii~~inl mooistvinl odevzdaoebo hlinikn v pomeru na zaka. <~dbe v I.patte je umisteoa take sberoa oadoba na baterie. Dtuhou najdete v ueebn!! phrodopisu. Ncinf&Si radost jsme meli, kdyz jsme ~istili, Ze nase skola je v res~stru systemu F.J~~~II.AlMF'!wWVi'.ek:olallD~l.ez: -to abyste si Dlohli i vy~istit co D1~jvice ioformacil. Pfidalijsme se ke ilsporoyeb zanvek do 40 etm Takovouto nerunl,cni uspomou zarovku mllze ve skole ~~~1ii~~~~~~~~~~1f~~~~~~~:;i~~f;l!l!..!llill.:lill [sliz toho pi kazdou koruou! SbiI]~1l, sbir.is, sbininle. tak vypada.paoi u<5itelkal i ostatuf pedagogove ji pomahaji/ "ItIrz;je,Ia",daE!1 akei. Nejprve sarna absolvovala Skoleni v Praze Zdravou vjzivou proti bulimii a 1IIIO~~ii. Pak proskolila ostatui pedagogy a uz pro 9.roeniky ebysta v listopadu jedoodeoni projekt oa toti:l;~~:ehlllve, ale aktuaini terna. nezamlinle. Paui u<5itelka Antoninova s nami sepsala pro vas tento dopis, pl'ipravujeme naltti!t1ky v hale koly. To provas, kteo k nam do skolyzavitate, albyste nejen ved~li, co vse v oblasti och~any fivotoib,? prosttedl delame, ale take abyste nam mobli po,moci. Ve sbinini hlioiku, hateru, zilivek:, vlcek, v 'ti'id~ni odpadu, ale take radou, podporou, pochvalou. Milf rodieove a prntele skoly, blizi se Vanoce. Chceme Yam za celou skolu, Uky i ucitele, poprnt co nejkll'llsnejsl svatky a hodol! zdravi v novern roce 2010 s prnnim: Cbraiime nase Zivotnf prosti'edi! se,]ou~i ffeoto clanek najdete take v Radoici c.12! "environmentaei" - 'laci z,e zs Jindi'ieha Matiegky v Ml!inlee

6 LHOTKA U MELNiKA R,ida bych se podelila 0 zazitky,ktere jsem s ostatnimi spoluzaky prozila na "Adaptacnim kurzu"ve Lhotce u Melnika,ktery se konal ~ i den po pfijezdujsme se ubytovali v ohatkach,ktere byly pro ctyfi deti.sice jsme chatku. tn,ale srandy bylo spousty. s:tcnru ubytovany jsme spolecne hr~l1i vtipne a zabavne napf.kompot -..., denjsme meli budicek v 7:30 hod. rano a a,",-,,,, snidani. " 11i)JWUCU.l1 jsme sli uklizet do chatek. ~UU JI ~UJ.l" byla opet zabava pro vsechny a nejvice mne ala hra TORNADO. jsme se ani nerozkoukali a uz tu byl posledni _~_ J jsme dopoledne odevzdavali klice od chatek,a 4:00 hod.se je10 domu. se mi tento kurz libil a pfiste poj edu znova

7 3 I.dcn ~.,~ '. Kolem plii desftte jsme pfijeli do rekreacniho stfediska ve Lhotce 1I Melnika spolecne se sestou A a osmou C. Ubytovani jsme byli v dfevenych chatkach. Na nastupu nas vedouc1 Vera Hofmanova rozdelila do tf! skllpin po jednotlivyeh tfidach a zacali jsme s vyukoll. Nejdfive jsme s pani licitelkoll Antoninovoll napsali na listecky, co od tohoto kurzll occkavame, potom nasledovali hry na vzajemne pozmlvani napr. Kompot, Hra na slony. dale jsme obkreslovali ruee a nohy, do obrysujsme pak vpisovali sve kamarady, konicky... po obede nilsledoval poledni klid, behem ktereho jsme museli odpocivat. Odpolcdni vyllka probihala s pani psycholozkou Grolunanovou, hrali jsme na vlacky, psali vzkazy spoluzaki'1111, nejvic se mi libili kaminky a listecky. Kaminky vyjadrovaly nase dobre vlnstnosti a listecky spatne, protoze listecky zvadnoll, spatne vlastnosti zmizi a kaminky s c10brymi vlastnostmi zustanou. I'rotoze jsme po cely den byli hodni. po vecefi nasledovala diskoteka. 2.den DO[Joledne nasc trida zacala s tajenkoll, nejdrive nam to moc neslo, ale nakonec jsme ji vyresi li - ( Pratele jsou jako hvezdy, i kdyz je nekdy nevi dis, presto existllji). Take nas navstivila pani Benesova, redaktorka z melnickeho deniku. Akorat jsme hrali hru Tornado, nafotila nekolik fotek, nektere jste mohli videt v novinach. Odpoledne jsme sportovali, zucastnili jsme se tf! soutezi - vybijena, fotbal a tanec. Kluci se asi nejvic zapotili pri tancovani, teda alespoii me to moc neslo. Vecer nam ucitele udelali raelost s dalsi diskotekou. Byla super, dokonce se pfidali i ucitele. 5i~,.' le,;:'-; ;&-J. ;,,~. (,f); 3.d~ n ~y "", Po snidani jsme se pustili do posledni vyuky. Scrabble, Jmena, Slepci, Tornado byly nase dalsi hry. Take jsme nezapomneli vyhodnotit listecky z prvniho dne, zda kurz splnil nase ocekavani. Denisa Hollerovii mel a s sebou kytaru, a tak jsme se rozloucili s kurzem pisnickami. Pak uz nasledovalo jen baleni a cekani na auto bus, jeste par fotek a hun'! domi'l! Na kurzu se l1am moe libilo a uz se tesime na dalsi!!! IVlmtin Kopecky VI.

8 v AFRICE SE NARODIL MAL Y SLON A.JMENOVAL SE.JUMBO. ROSTL A ~U: MU BYLY DVA ROKY A SEL SE past DO SAVANY A PRISLI LOllie. A CHTELI HO ZASTRELIT. ZACALI PO NEM STRiLET A ON oao:t ll,. PRYC A.JAK BEZI, VIDI SPOUSTY ZA.JIMAvYCH TVORU. A PAK DOMORODCE, KTERI KACELI DREVO.JUMBO ZA NIMI PRISEL A VSIMLI A VYMYSLELI 51, ZE 51 HO NECHA.JI A ODNESLI 51 HO KRMILI HO.ALE.JEHO MAMA 0 NE.J MEL," STRACH, A TAK SLA A UVIDELA TAKE DOMORODCE.JAK KAcE.J1 DREVO A TAKY K ~,.,,_A DOMORODCI SI.JI TAKE VSIMLI. VYMYSLELI 51 TAKE,ZE 1:~'1A.. 1 A ODESLI 5 NI K NIM DOMU A POT'KALA SE SE SvYM ~ unll:lcnn. NEKDY SE CHODILI past, ALE HADI SE K NIM DDnT'n~'.. VEDELI, ZE TO NE.JSOU NEPMTELE., tj) i'" r'

9 ~rlrcijrri s policisty.,~, lae!!fdblo dne opetovne navstivili policiste z preventivne informa~ni skupiny Uzemniho odboru l ~==~zakjadni skolu Jindficha Matiegky na Melniku. Navazali tak na navstevu, ktern se :11 pled tjdnem a pn niz se policiste setkali s zaky prvniho stupne. dnesni n3vstevy policiste maljrn skolakfun pfibliziili prnci policejnich specialistli na ewe se deli dozvedely. jake policejni slozky plisobi na okrese Melnik a jill je jejich oaplii. Po krati~e pi'edruisce policiste Skolakfun predvedli zaidadni techniky pouzivane pri a deli se dozvedely jake skupiny stop policiste na miste einu zjist'uji a jak s nimi oaiwiclaji. Deti se prezentace aktivne rucastnily a mely napfiklad moznost si na vlastni ~liu!ietj ak probihil soimani otisku prstli. ~~rail:1o pfistupu deli behem besedy a jejich naslednych zvidavych dotazu bylo patme. ze se aw...--trha,.,. 7"-~; 7_ oi otloe~jv i 7.aiimave Dosti'ehv.

10 Vyber stredni4~h skol Dne 23. a 24. fijna se MKD Melnik se konala prezentacni vystava VDELA V ANi 2009 urcena pro zaky 8. a 9. rocni ku zakladnich skol a jejich rodice. Tuto vystavu poradali Urad pnl.ce a MKD Melnik. Mohli jsme videt kolem 30 strednich skol z Melnika a jeho okol!. V promitacim sale jsme mohli zhlednout kr<itky film 5 informacemi 0 riiznych skolach. Vetsina skol mela pfipraveny propagacni letaky, ktere zajemciim rozdavali. Take nektere skoly pro nas mely pfipravenou kratkou prezentaci 5 potfebnymi informacemi ke studiu. Myslime si, ze nekterym tato akce pomohla k vyberu stredni skoly. Nam osobne se moe libila. SUedi skoly II rozhoduji se o skala v cizine o SOU Neratovice Cl SOS Praha Q OA Neratovice CI 50S zahradnicka o SOS pro administrati o mezinarod ni a verejna a bankovni akademie Trivis II sos hotelova II sos podnikatelska.odl!vnl navrhafstvi I!I SO$ stavebnl OSO$ potravinafska.. SOU elektrikaf IIchem. Operator o sos strojirenska Ekonimocke lyceum 8 S0U kuchaf.tisnik II SOU kadefnice Ocestoni ruch D ochodj akademie.'nformatnilechnolog OGymnazium vww.m:kdm.cz nfo a at<tuality mkdm.cz ca mho me~hl'-; U Sadu a l Me t nik tel., G5M, U<O Melnik a Urad prcke Melnik poradaji prez~ntacni vystavu V ~ ~ ~ VZDELAVANI Slhdnl odbnornj!.iell"!t Hubitov. Strlldnl odbomi!kol Sttednl odborn. utmttl Horky Eu~ikor. Pr.h. 50S, u.o. l.lil.ny' VyUI odbomi Ikol. obllod t.ehnlky, S9 vos; 50S Roudnlc. n.d Llbem Soukromi podllp. U.tt.dnl odbomi 'kor sou, 0.1'.. Trivia '. SIP.dnl tkol... ttjllopri... nl a... yui odbomi i kola p,.... nce' krtmlllllity a krilo... ho Soukromi.If,dlll l dr... otnlck.t. ikol. M6lnlk. 0.1'.. Soukromi.tfedn! ikol...ypotitlll I.chnl Odbomi utlllit6l<unlu Stfltdn! odborni tkor, SIr.dnl odbomi uflll't', plllp... Ofli. R Inl.gro... ln'.tt. tkola Frilltlikt M.lleh... Br.ndj" n.d ubem' vos,oa. SO!! Ekonam, a. Str,dlll ikol'gulrcmom19 I hall lnlctvi. r.a. MI.dlll 801nlil... rnl.grov.n'. If.dnl ikol. St,.dnlodbom' utlllil' Llb'chov' Str.dnl.kol. 1.IICki...y.,otllnl t.ehnlky Odel,n. Saukrami abehodnl liikad.ml 0.1'.1. N,r,to... lce Slftdnl pnlmyslo...' tkor, It.ytbnl, tlymnulum, St,.dn! odbomi 'lkoli' Slr.dnl odbomi ut lll!ti o.p. LllomtNe vosz a Inlilgro... nlll tedni 'kol. I.chnlcki Melnik ' St1ednl odborni tkol. I Sltednl odborn6 utlll!t Sri.dnl prumyllo... tkol. n. Prollku P... h Slrednl ikol. Pohodl '.r.o. Lllom' SlI, dnl odbom' ikol Stt,dnl odborni utllllt6l<r.lupy n. V. ' Gymnizlum J.nl P.I.c Soukrom i podnlket.rsk.li sttednl ikoll Milnlk, 0.1'.1.!rveta Cizkova a Veronika Douderova 9.C \I:;Wp pro... di:!nolot 11koly Je voln\! PnaO!nbce ikol prob!m..,.. dki m dl' pclmoci /II rijna

11 Nauc se ucit J ok se spravne uc it I priprovovolt I planovot ~:V\i:)I_UlUv' Mt:,J - IDUO jedno velke ucho pri vykladu,"il5-smy'sluplnle zapisky, v kterych se dokazes orientovat SE-na to, co ti neni jasne (a neboj se zeptat) "1 I. si - klid, podminky k ucenil (udelej dohodu s rodici, sourozenci) si - vse potrebne pro studium k ruce si - studijni plan + program kazdeho dne + Cas domacl pripravy v JAK SE UaT? ska im ska :a :eum ln lk ie - Celou probranou latku - budes vedet, 0 cem se ucis DanolJJaltku znovu po castech - Pnibezne poznamky na papir = tahak - vyber to nejdulezitejsi, pis graficky rozclei\uj - a odpovidej na kontrolni otazky : KDO?, CO?, KDE?, KDY?, PROt?, ZA...-. gi..:_s!lml~statrle, co ses naucil- pro pripome"nut[ pouzij "tahak"!!!!2l!!!l.:...s pomocl ucebnice, sesitu, tahaku + znovu op1akuj - Sam sebe : zadej si kontrolni otazky, odpovidej strucne pisemnou ci bi11<;u ~lmilbybuj to ze zpusobu, jak si neco lepe zapamatovat a zaroven si i tuto cinnost I15!mr,itje pohyb.ueeni samotne zamestnava nejvice levou mozkovou hemisferu, se tfeba prochazej.... 'm.ipse ucis stale stereotypne, tak mozek nepracuje tak inte,nzivne, jako kdyz je situaci prekvapen.pokus se tedy ucis nejake data do dejepisu,po nauceni celku si dej treba studenou sprchu.pro telo to bude, mensi sok, ze si bude pamatovat lepe.

12 Nauc se ucit Jak se spravne ucit, pripravovat, planovat VE SKOLE: NASLOUCHEJ-bud' jedno velke ucho pri vykladu PIS-smysluplne zapisky, v kterych se dokazes orientovat PTEJ SE-na to, co ti neni jasne (a neboj se zeptat) DOMA (I' Zajisti si - klid, podminky k ucenil(udelej dohodu 5 rodici, sourozenci) Priprav si - vse potrebne pro studium k ruce Vytvor si - studijni plan + program kazdeho dne + cas domaci pfipravy " JAK SE UCrr? f,p/ect; s; - Celou probranou latku - budes vedet, 0 cem se ucis 2,Ct; - DanouJatku znovu po castech 3.De/ej s; - Prubezne poznamky na papfr = tahak - vyber to nejdulezitejsf, pis v heslech, graficky rozclenuj 4.Ptej se - a odpovidej na kontrolni otazky : KDO?, CO? KDE?, KDY?, PROC?, ZA JAKYM OCELEM? 5.0pakuj - Samostatne, co ses naucil - pro pripome'nut[ pouzij.tahak" 6.Kontro/uj - S pomoci ucebnice, sesitu, tahaku + znovu opakuj 7,Zkousej - Sam sebe : zadej si kontrolni otazky, odpovidej strucne pisemnou ci ustni formou Rozpohybuj to Jednim ze zpusobu, jak si neco lepe zapamatovat a zaroven si i tuto cinnost zprijemnitje pohyb.uceni samotne zamestnava nejvice levou mozkovou hemisferu, proto se treba prochazej. Prekvapse Kdyz se ucis stale stereotypne, tak mozek nepracuje tak intenzivne, jako kdyz je nejakou situacf prekvapen.pokus se tedy ucis nejake data do dejepisu,po nauceni nejakeho celku si dej treba studenou sprchu.pro telo to bude mensi sok, ze si bude informace pamatovat iepe.

13 NASE TidDA IMrs-A. :BO'RKC)VA ~ bych vas seznamila s nasi tl'idou 6.B,kteni se nachazi v ZS lindficha v Melniku. ~ Se:stOIU tl'idou zaeina druhy stupen,tak se v nasi skole schazeji deti prunestskych skol.neminulo to ani nasi tfidu a abychom se lepe simla organizuje pro seste roeniky " tfidenni " seznamovaci akci ve Melnika. tvon 27 deti z toho 16 chlapcu a 11 deveat v eele s nasi tndni arcelou Antoninovou. si nasla spoustu kamaradu,z tech nejvetsich je to z holek Tom~iS Rota, Tomas Rymon, Vasek,Mirek,Zora ~lin:le po dvojicichja sedim s Mirkem LoviHinskYm. IprllMli radu,kde je starostou Denisa Hollerova a mistostarostou Martin ~""'" se stfidame po dvojicich ve sluzbe napr. smazani tabule,zalevani _:J spousty vyucovacich pi'edmetu ve kterych se nam sti'idaji ucitele,ale bav! ryzika,protoze tam delame ruzne pokusy. lije:pis:ujsme nedavno byly cela tfida na zajimave a pouene akci muzeu v Melniku. rkiich si povidame a stmelujeme kolektiv,nekteri se post'uchuji a delaji se take ruzllych skolnich akci napr. sb(~r papiru,kastanu ajine... chodim fada a kaidym dnem se tesim na svoje spoluzaky a

14 IJ ok je tezke byt devat'akem 0 coz teprve sest'akem... 1 Jak taki je bit devtit'tikem -ve ctyrech lxkiech se vtijn pokuslm strucne popsot, jak take je bft devtit'tikem J, VetSina devtit'tfku si rl'ktf. ze se bude "f/tij«rt",ano, muzou se f/tfi«jt,ale potam se dostanou nanejvyi na popeltfiy DIIi to ne. V pololetl po1febujete alupon dobrf prijmer na S$ neba sou. Pote, co uplyne pololetl liz si vetsina devtit'tfku mysllze se koneene budau"fltfkdt' '. Ale pfitam na necetych 14% s.5 v CR chtej! ztfvereene vysvedcenf. 2, HIDvM, D to pfedevifm musfte mft respekt k uciteliim, nechcete pfec~ aby vtijn ddli Ipotnau zntfmku D napsoli pozntfmku do posudku na S. SOU. JEsnI ANO, JE TO VASE vec 3, KdyZ liz tady talc pisu 0 tech Strednfch Ikoltfch D sot/. 10k je tdki velmi tum, jdkau Ikolu si vybrat, D to jeite k tomu miizete tf~,die co kdyz vtfs pfijmou na viechny tfi, co ted;jdkou vybrat 4, A nakanec Wte. Jalc Je tezki se ddhadnaut se viemi ve tffdi. JDM tffdnl tricko si zwlit? Co dazddu,co dopfedu,jdkou barvu... To se neda:) 5. Jestli jste si to viechna peelive pfecetl~zjistili j.rle, ze je lepif rodeji v osme tffde prapodnaut, nez jft do devftky_.. MDrlin Hustfk 9. C Jsem sel do skoly s Barou a MiSou. Nevedeljsem kde mam tfidu takjsem se sel zeptat. Pak mi p.ucitelka fekla ze jf mam v l.patre. DalSf den jsem sel do skoly a tam jsem se dozvedel hodin a pfedmety co budeme mit eely rok DaISi denjsme dostali ucebniee bylo jieh hodne ve lfbilo nastvalo me to ze nas piilka myeh kamaradii TV R n:mr.misa Borkova

15 9d,pe~o ldinu p() Zlittou buiu sicilskou Sou1l:z pro zaky 8. a 9. Toenikti se korui v pondeli ,00 v ueebne Fy budou ve na ruistence z8fi jsme, my zaci 9 roeniku ffid B,C ZS Tmdficba Matiegky jeli na exkurzi do elektrarny PoI!aplech. Sraz byllo minut po osme hodine na autobusovem nadrazi. Kdyzjsme "'bq5;em k elektnirne. hoed u vchodu na mis cekala mila paw, ktern nas zavedla do [misliklsti, kde n3.s poucila 0 bezpecnosti a rozdala ruim oehranne he1my. Radne pouceni, i odlv.lliileni za p3.nem, kterj n3.s mel proves! po elektnirne. vyslechli kr.itke povid3nf 0 hlstorii a zajirnavostech 0 elektnime. Potom jsme byji pfimo do pracovist' zamestnancli a to rovnou do jednoho z velina EME. V kancelafi plivitaii ffi p3.nove, kten se staraji 0 bem)' chodjejich sektoru elektr.irny. Toto se vsem pfijeldlle na1adeni jsme pi'e~li k dabimu bodu exk.urze a to pfimo skoro nejvy~siho. ktu. A to na jednu z nejvy~ich budov,na kterou jsme se dostali vytahem HZ na jsme slyseli moe zajfmave povid3nf 0 kominech a uhli, ktere se sem dopravuje po Kdy'ljsme sjeli vjtahem dolti, proslijsme jeste dalsi sektor, kde doeh3zi k odsii'eni. opet dosli do zasedacf mistnosti. kde jsme odev-.t.daii helmy a rozloucili jsme se n3.s prova.dih, tak zajimavou elektnirnou. Kdyz jsme opustili objekt elektrarny, sli IBUItobllS. Po pi'ijezdu na autobusove ruidrazi na Melniku jsme dosli do mesta na Vrazovu vile Karole, kde jsme POZOTovaii elektr.irnu, jak zapada do kmjiny. Potom jsme ~.,.. svoje pozmimky adojmy a zhodnotili exkurzijako velmi zdafilou. l>. O'R.GO N 11<.0 VA IX'..B CO pro te be znamena,, knackebrot ~rv I'il!"lmi n.. ril I ky f c...\; '-'r. a v e "'\\-? jogurty J musli tycinky ifskove orisky ml"krr:~-::iii ovoce caj tmave pecivo is na listek, ktere ze zdravych potravin zde rad koupil, a vhod' ho do krabicky &,1:wt;&,JeZiSek yam vase prani jiste splni _ ~ V bu-fe f::,t.,v

16 PRECHAziTE SPRAVNE?! HOL.LE"R.OVA VI.l>] Panf u6itelka Antoninova me videla pfechazet na pfechodu u sko na 6ervenou. Druh}t den me pani u6itelka Antonfnova pozadala,8bych na sebf davala vetsf pozor a napsala elanek 0 nebezpeei urazu na pfechodech. PRECHOD NA CERVENOU a jejich urazy " -Pfechazet na semaforu na eervenou je velmi nebezpeene, stat se muie coko/iv. -Me spoluzaece Kaje se stal nemily ura4 kdyz sla na pfechodu n eervenou. Srazilo jf auto. Byla tam s Kajou i nase kamaradka Martina. Nebyt Martiny, talc nevfm,co by se stalo Kaje.Na_stestf tam byla Martina a 'Leas zasahla. -I kdyz pfechazfte na zelenou, tak se vam neco mute stat,tak se radsi na pfechodu rozhlizejte, i kdyz bude se semaforem. -Jak fikava moje maminka:dnesni fidiei jsou blilzni. I " IINabidka poradenstvi 51\.'1'. t,o psycho oga ve skolnlm roce 2009/2010 nove pulsobl v nasi skole skolnl psycholozka PhDr. J Kmonlckova. Pfijd'te radeji hne'~, jakmile Vas ;~acne neco zilepokojovat. eim drive se problem vyresi, tim mensi budou jeho nasledky. Informace Z rozhovortl setreni jsou dt'iverne..- Mgr. Vladimir Skuta, reditel skoly ----

17 Letos pojede 9.b do Italie: Pojedeme do mesta Lido Adriano. Toto mesto lezi pfiblirne 12 kin jihovjchodnil od mesta Ravenny. Budova je asi 50 metn'i od more, jsou zde piscite plaze. Budeme bydlet v sestipatrove budove v apartrminech.v arealu nechybi bazeny. Ale kdyz je to takovj maly kousek od more, Itak proc se koupat v bazenu. Ochutname i1taiskou kuchyni, jsem zvedava, jak nam bude chutnat.uvidime zde jinezvyky a 1l"adice tohoto statu, ktery lezi podstatne jizneji nc~z ceska republika.tudizjsem velmi zvedava na rostlinstvo a zvii'ectvo, ktere budu sledovatjiz po pi'ekroceni hranice Italie.Take nas jiste zaujme architektura nejen soucasna, ale i historicka. Ve meste Ravenna je mnoho zajimavych pamatek, napfiklad Bazilika San Vitale, ktera se vyznacuje zdobenym interierem s apsidovjmi mozaikami, napr. JeZise Krista, bazilikaje nejznamejsi pamatka v Ravenne a je jednim z nejvjznamnejsich pfikladu byzantske: architektury Artand v zapadni Evrope. Budova je jednou z osmi staveb Ravenny napsana na seznamu svetoveho dedictvi UNESCO. Dale path na seznam Mauzoleum Galla Placidia. Jak odbomici oduvodnili "je nejstarsi a nejzachoval~jsi ze vsech mozaikovjch pamatek, a zaroveiijednim z nejvice umelecky dokonaiych". To bylo trochu 0 pamatkach. A nyni se vratim k pobytu, ktery bude slouzit hlavne jako ozdravn~f, abychom se opalili a odpocinuli a nacerpali <urisi shy nejen pro zdame ukonceni skolniho roku, ale take dostali inspiraci k dal:sfmu studiu. Pi'edpokiada..n, ze s nam zajezd bude libit a uz se na nej moc ti:sim. Take jsme si vsichni vedorni, kolik usiii stoji nasi pani ucitelku ffidni Martinu Kopeckou 7Jljistit mim skvely zllverecny vjlet. Dekujeme. Galla Placidim I Taila Salacova IX.B I

18 < v Vystaviste Zahrada Cech v Litomeficich' Dne 25.zai'i jsme s nasi ti'idou a 7.A jeli na celodenni vylet do Litomeric, k( konal33. rocnik zahradnickeho veletrhu Zahrada Cech. Z Melnika vlakoveho nadrazi jsme vsichni odjizdeli nino v 8,19 vlak nl zpozdeni. Jizda vlakem byla zabavna i naucna, z oken jsme pozorovali prirc hlavne netrvala dlouho, pouze pul hodiny. Rano bylo chladno, ale pres de oteplilo. Vystava byla velika a pro lepsi orientaci byla rozdelena do 3 sektoru a nek, pavilonu, kde bylo hodne vystavovatelu ovocem a zeleninou, ruznymi d kvetin, stromki'1 a ken'!. Kazdy se snazil sve produkty nabizet a proto jsme moznost oehutnavek napi'. jablka, dzusy, zeli apod. Bylo vyhlaseno nel soutezi napi'. Pi'iroda caruje - zahradkai' zira, kde jsme meli moznost videt cervenou papriku vcetne pesticiho postupu primo od pestitele s moz: zakoupeni semen. V jedne ze soute:zi jsme take vyhrali jablka a hrusky. V sektoru kvetin byly kvetiny vsech barev a vunl s moznosti zakoupeni rost: i semen a eibulek. Skoro kazdy z nasi tridy si need na pamitku koupil, kak masozrave kvetiny, bonsae... Dopoledne nam ryehle ubehlo a my spokojeni a plni zazitku jsme v 1 odjiideli vlakem zpet do Melnika.,~. Zpracovala: Nikola SklenaJ'ova vrlb

r Obecnicky ZPRAVODAJ

r Obecnicky ZPRAVODAJ r Obecnicky ZPRAVODAJ, v, ZARI 2014 Co najdete v Obecnickem zpravodaji: OU OSLAVY 620 LET ZALOZENI OBCE SOH MZS KNIHOVNA SLAVO) OBECNICE ROCNIK 64 Je pondell, pomalu se probinim ze spanku, budika si nefidim,

Více

TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE

TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Poškolák TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Loňský rok jsme se rozhodli využít možnosti získat finanční prostředky z fondů Evropské unie, neboť tyto prostředky jsou často jediným zdrojem

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

Samozřejmě se sportovalo, žáci vyšších ročníků se zúčastnili běhu O nejrychlejší dívku a chlapce Pardubic a přespolního běhu,

Samozřejmě se sportovalo, žáci vyšších ročníků se zúčastnili běhu O nejrychlejší dívku a chlapce Pardubic a přespolního běhu, 2 0 1 4 / 2 0 1 5 3/2014 Z OBSAHU ČÍSLA Stalo se u Veverků Už o prázdninách se uskutečnil skvělý školní tábor v Jizerských horách na chatě Zvonice. Celotáborová hra měla název Expedice Muhu aneb po stopách

Více

Fajn prázdniny všem žákům přeje Jednička

Fajn prázdniny všem žákům přeje Jednička Datum vydání: 18. června 2013 Číslo: 1/2013 Ročník: III Cena: 10,- Kč Nejdůležitější body: Průzkum k DÚ - strana 2 Věřte - nevěřte (o léku Pravopisoreversum) - strana 2 Co plánujete na prázdniny - strana

Více

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho.

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2013/14 Konečně nebo bohužel? KONEC! Organizace školního roku 2013/14 Začátek školního vyučování pondělí 2. září 2013 Podzimní prázdniny úterý

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje beseda s paní TISCHLER, dámou, která přežila 3 koncentrační tábory ze školních kronik pohřeb Karla Hynka Máchy rozhovor Ing. Vlasta Lišková zástupkyně

Více

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 3/2003-2004. Úvodník. Tentokrát trochu jinak. 5,-Kč. 3. číslo. www.7zskolin.cz

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 3/2003-2004. Úvodník. Tentokrát trochu jinak. 5,-Kč. 3. číslo. www.7zskolin.cz SPORŤÁK 3/2003-2004 školní časopis 7. ZŠ Kolín www.7zskolin.cz Úvodník 3. číslo Co vám budu povídat.přijímačkové období za dveřmi a žáci se pilně učí, aby zvládli zkoušky na školu, kterou si vybrali jako

Více

LLfT,( - dostavba LSU (dvorn i cast domu sluzeb) - rekonstrukce samoobsluhy

LLfT,( - dostavba LSU (dvorn i cast domu sluzeb) - rekonstrukce samoobsluhy TrZHOVOJVINtNJKE LLfT,( ZPMVODAJ OBV1N O MtfTA TRHOWC H JVINO I~ OKOLr Duben 1993 CIslo 1 Rocnik TII. Slrucni hospodaren' misla 0 Jaro je pravidelne pro samospravu obce, tedy meslskou radu a mestske zastupltel

Více

Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD

Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Září, říjen, listopad, prosinec, leden i únor Cože? To už jsou i listy kalendáře měsíce odvozeného od ledu za námi? Ano, je to vskutku

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

Obsah IX/01. Úvodník 3

Obsah IX/01. Úvodník 3 Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu 4 Exkurze, výlety, školní akce 8 Projekty 17 Soutěže 21 Studenti a věda 22 Sport 24 Filmy, seriály, fandom 27 Příspěvky studentů 29 2 IX/01 Úvodník Abych se

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 22. 10. 2007 * ročník V * školní rok 2007/2008 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2010/11 ÚVODNÍ SLOVO: Vážení čtenáři našich novin, zdá se, že to není tak dávno, co naše škola zářila novotou a s velkou slávou vítala první stovku

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem ŠKOLÁK ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Číslo 3 Ročník sedmý 2014 Školní rok 2013/14 Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem Lidé spolu komunikují už odpradávna. Jako jediní ze zvířat jsme si ale vytvořili

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Z obsahu:: ~ Parllament školly a jeho zástupcii v redakčníí radě ~ rozhovor se starostou našeho města ~ rozhovor s učiitellem Valleriie Lažo a zumba

Více

Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE 3x LONDÝN Voices for a better world KRESBY ŠTĚPÁNA MAREŠE Rozhovor na dálku se známým kreslířem FILMOVÝ MARATON Jaké to

Více

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 číslo 14 / ročník VII. / únor 2012 srpen 2012 1 Úvodní slovo Vážení přátelé, čtenářky a čtenáři našeho časopisu Staník! Možná se divíte, že až nyní držíte

Více

Základní škola Březolupy ŠKOLÁK. Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014. Mikulášská družina

Základní škola Březolupy ŠKOLÁK. Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014. Mikulášská družina Základní škola Březolupy ŠKOLÁK Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014 Mikulášská družina Milé čtenářky a milí čtenáři, do rukou se Vám dostává další číslo našeho časopisu a věříme, že Vám přinese

Více

číslo 134 strana 2 časopis Základní školy Jižní IV., ročník 20

číslo 134 strana 2 časopis Základní školy Jižní IV., ročník 20 číslo 134 strana 2 časopis Základní školy Jižní IV., ročník 20 vychází poměrně nepravidelně, ale vytrvale, tentokrát 25.6.2014 Redakce: T. Bečvářová (6.P), K. Hudečková (5.U), D. Hudek (7.M), M. Koudelka

Více

SLAVNÍ PACIENTI A JEJICH NEDUHY (ČASOPIS ÚL) (SP. ODPOVĚĎ: B) LEUKEMIE) nikdo SBĚRAČ PAPÍRU: SBĚRAČ BYLIN: SPORTOVEC 1. 4. TŘÍDA:

SLAVNÍ PACIENTI A JEJICH NEDUHY (ČASOPIS ÚL) (SP. ODPOVĚĎ: B) LEUKEMIE) nikdo SBĚRAČ PAPÍRU: SBĚRAČ BYLIN: SPORTOVEC 1. 4. TŘÍDA: 22. 06. 2010 LÁNSKÝ VÍCEBOJ (4.-8. ROČNÍK, SOUTĚŢ DRUŢSTEV), 0. ROČNÍK, 8 30 22. 06. 2010 PEDAGOGICKÁ RADA 22. 06. 2010 DEN REKORDŮ, 8 00 23. 06. 2010 POSLEDNÍ DEN VYUČOVÁNÍ PODLE ROZVRHU 24.-25. 06. 2010

Více

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 Slovo starosty FOTOGRAFOVÁNÍ DO KNIHY O KROJÍCH Foto: Zdeňka Hubačková Foto na titulní stránce: Z archívu Zdeňka

Více

Miniexkurze na SPŠ v Uherském Brodě

Miniexkurze na SPŠ v Uherském Brodě ZŠ Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420 ROČNÍK 8 ČÍSLO 1 www.zsvin.cz PROSINEC 2010 Co najdete v našem časopise? úvodník co se děje akce družiny anketa besedy, akce interview s učitelem hudební okénko filmové

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Nové parkoviště na Klučovské. Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Nové parkoviště na Klučovské. Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Nové parkoviště na Klučovské Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů Ze sportu Memoriál prof. Jaroslava Pelikána Z historie

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj červen 2008 Slavnostní pokládání věnců u památníku obětem války 8. května Novovčelnický zpravodaj 1 MĚSTO NOVÁ VČELNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o systému shromažďování,

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více