souteze LTU 1.cislo rocnik 2009/2010 ~;".;.;,.,s...,a ... ad n i s ko la Jindricha Matiegky Melnik

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "souteze LTU 1.cislo rocnik 2009/2010 ~;".;.;,.,s...,a ... ad n i s ko la Jindricha Matiegky Melnik"

Transkript

1 souteze ~ LTU 1.cislo rocnik 2009/2010 ~;".;.;,.,s...,a... ad n i s ko la Jindricha Matiegky Melnik

2 Ahoj devau a k1oei, vwoi DCitele, vlichni, kten jste eekali na DOVe cislo easopiso 220 v, s noyym Skololm rokem pi'islo dost zmenj 0 oekterjch se zmiilujeme v nasem cislej, dost v/!ci v ak ztistalo pli stareml take proe menit v/!ci, ktere jsou dobre, 'ijd, a flllk se i letos setk8te s Casopisem 220 V. My v ichni, kteff se na vydavani easopisu podflime, doufame, Ze se podai'i vydat ti'i cisla leto niho roeniku. Ted' ale drzite v rukou c.1 ajste zvedavi, co v nem najdete zajimaveho a take, kdo cl8nek napsa1. I. T ituloi straua navrn z roku 2008/2008 Mgr.V.Skuta lrozhovor s noyym RSt Poprve v parlamentu ZS/postfehl Kdyf se fekne scio- testy/reportltj 2.V'Yzva nejen obcaninn MeloikalRadnice c.l21 3.Adapmcni kurz Lhotka 4.s:lon Jwnbo II.stupeJV J&me tl'et8ci!basco! 5.Setk8ni policist6 s prvd~ky Vybl!r strednich skol 6.Nauc se ucit lradyl Rncaj i n8m nejhor i tftda... 7.Na e tfida Jak je tezke by! dev3f3kem Jak se mi libl v VLA 8.PiechSzite spravne pies pi'echod? Nabidka poradenstvi skoloiho psychologa Dejl?Pisna olympibda/informacej.me - exkurze Co pro tebe znamena zdrave jistlnet3kl 9Z.ahrada Cech - LitomeliceJexkurzeJ Letos pojede IX.B do [tilie 10.Setklinf s historikem a archeologem II. KeltskY den Zajimavosti/pi'evzato z easopisu SCOOLERI 12.V knihovne Ahoj kluci a holky/dopis/ 13.. Sportujeme... pobar starosty Florbal- turnaj, stoini tenis - tumaj 14.. Va, kdo s tebou chodi do Skoly? Zelezny m&ak 15.. Tvorba Mladych Autoni!basnickyl 16,.Vanoce se blw Who is who?/soutezl IX.A KristYna Kopplov8,Michaela Buchtova, IX.C Emma Havlikova, VI.A Martina Gabryszova, VLB "enviroment'llci" zs Martin KopeckY, Mi a BoJkova, VI.B L.Pazdera, IT.A Anna Cerna, Karolina Helemikova, ill.a PavIa Plesnikova, uc. Iveta CiZkov'a, VeronikaDouderova, IX.C Michaela Mnizova, IX.B KJan tova,pokoma, VIIlC Mf a BoJkova, VI.B Martin Husak, IX.C neznamy autor VLA Denisa HoUerova, VI.B Daniela Orgonikova, IX.B Nikola Sklenarova, VILB Tana Salaeova, IX.B Martin KopeckY, Mirek LovetinskY, VI.B Mirek LoveltinskY, TomM Rymon, VI.B Michaela Mnizova, IX.B Denisa Hollerova, VI.B Mgr.Vera Hofinanova, uc. Ester KorCi'dcova, Martina Gabryszova, VI.B Ntkola Tluslll, Pavlina Snydlova, IX.A Jana Novakova, ex.redaktorka deoiku Blesk Jana BenescJVll. IX.B zaci VLA, VLB Denisa Rymonova, IX.C Daniela Orgonikov8, IX.B 17.Napsali 0 nbs v tisku... ZdravY fivotni styi2009, Loueeillexl Mgr.Marcela Antoninova, uc. Pi'edstavujeme vamnove logo Skoly Mgr. Michal Lauda, DC. (" I ii'- "f eo 1)( I VI.!) lfotografie dodaly Mgr.Martina Kopecka, Marcela Antoninova, Pavla Plesnikov81 rjl"'-... m ;... m. "'..."..;m,...,do skololho easopisu, dekuji sekretan:e skoly za kopirovani easopisu a vedeoi skoly za to, Ie!.Cislo r Casopisu 220 V mohlo vyjft, dekuji etenarum za Cas, ktery easopisu venujli. Marcela ADtoninova, garant U~isla

3 -t /Kc)ztlO\ror s nasfm norym panem reditelem Sj:K>Iulki, mile Sj:K>1u.Wcyne, bychom vas blife sem3mi1 s twim novjm panem leditelem Mgr. Vladimlnom ~lartou. Zjistili jsmc, jake jsou jcho na ueitelslcy sbor, ~kolnl bufet a automat, ~1nI kroufky a takc jake byly jebo prvnl poeity z doby, kdy se dozvi!de~ leditelem zrovna na ~ Tmdi'icha Matiegky. I ~::;::~::: rozbovor pro vas pfipravily Hkyne z IX.C J<ristYna KOpplow a 'Michaela Buchtow ve Sj:K>1upr3ci s panl 11 AntoninovolL ftl!te pel!live, at' se domte nejnovfjsl infonnace no ~ole. 1,u,'chIl.Ua Buciuowi (MiSa) : den, _ se zeplal na n&olik drobnych omzek? IXnirtjr", KlJpplova (lwei): I Di5lwjc:me. TakU _ :mat! IPrYDI<JCimc... lalcy byl vm prvnl pocit, kdyfjste se dozvi!de~:i.e budete ll:ditelem na twl RJ~q>Olrupl",y.Pocit obrovske zodpovi!dnosti. Pocil radom z navralu na ~otu. na kterejsem kdysi davno ocil. I""... m, Yak poeily z 'deli v prvnlm mesjci ~olnlho roku? ZvyId jste si rychie? IPcICil;,ll-.,lypfijemJne. 2:&y mim nid. A to nejen Iy 'aomt, ale i Iy problemove. m_ o8zor na ~ vjukovc programy'! Nap!'. v anglickemjazyce: mezin!rodni chat, dopisov8nl s rodiljmi Anglieany I HI_Ill moe se mi to libl. ~y. Kdyby se mi to nelibilo, zru 1 bychje! IJoItf,Uie v;.mh s ~im ueitelskym sborem? Planujete n<!jake zmc!ny'i me vclice d6lc!:itj, bez nej jll slim osobnt nejsem nic. UeitelslcY sbor tvoh vjboml utitelt,.kteh urn! I ZlD6I~ [Depllin~ji, ale fivot zmfny pfinmi. Od zab\tku ~lniho roku jsme museli u:dejat 2 zmfny. v _ bufetu budou dlt zmfny.. M6Ume se zeplal jakt?? A z jaktbo clavodu?? Bodou se vice nab~ zdravt potraviny. V~imljsem s~ :I.e mnoho wru si kopuje jen bagely, bramb6r1<y, coca-colu atd f8ky velmi nezdrave. Nczakazujijim to. At si lw:dy koup~ co chee, ale ~olnl buret by mel nablzctve vtls! mli'e I zdr"v!jjti veci. Napf. ~t ovace, rerstvt ovace,!mavt pel!ivo, mdssli tyfinky, miner3lky.. Zlnfny by mely nasta! i ve ~lnim automatu. Od , ale jif nynj dochazl k prubeuy,n 6pravllro nakooec! Co si mysllte 0 ~olnlch aktivitach? Kolik jich asi tak je? Krou!l:uje 17.PtknY poeet, vllfim si tech ueitelo, kteh 10 delajl ve svtm volnem ~ase a TEME.lt zadarmo. Ie to 0 toot,:i.e se ve spnl.vny fas a naspnlvnem mlste sejde ufi!ela nekolik mll k tomu, coje bav!" zajlm3. Ie tojcn ajcn na liicich,jestii si I vvlbercruz twl nabldlcy krounru.. Lep~ljlt a pl'ihlllsil se do nfjakeho krouilru, ne! se nfkde pollakovat na ulici a nudit 5e. I Dekoj"me panu lediteli za rozbovor. A take dfkojeme svym Sj:K>lu~ za pozomost. velkflill pfllnfm dobrjch 6spechu! KristjDa KGpplov' Michaela Buehlov' zix.c

4 Emma Havlikova VI.A NejenZe jsem pfma na II.stupen Z3kladni SkoIy Jindi'icha Matiegky v M~Inice, nejenze jsem byia zafazena do VIA, ja jsem svymi spoiuzaky byia zvoiena do SkoIniho pariamentu. M~Iajsem obrovskou radost! Bny jsme m~li schtizku. Jednak ji hiasii pan feditei v rozhiase a jednak termin schuzky visei na nlistence vedle ueebny poeiuwii. Tesilajsem se. Budou tam zastupci vsech tfid. Na schtizce jsme probiraii mnoho v~i, jeden nayth me zaujal. Shodou okoinosti to byl nayth pana feditele. Ve SkoIe je bufet, prodliva se tu mnoho nezdraveho, co takhie ovoce? Hned jsem si vzaia na starost, Ze obejdu ti'fdy a zepmm se spoluzakti, co by ch~li v bufetu kupovat. Prost~ jsem to vzaia vame. Pozadala jsem pana fediteie 0 svoieni a on svolil. VysIedky jsem pfedaia pani prodavacce a ta se jimi fidila, takze liz si v bufetu mm.eme koupit ovoce a zeieninu. V~ Ia je te dal... udelala anketu/ viz obr3zek v I!asopise/ co kdo chce si koupit u ni v bufetu. Pan feditel by cht~i, abychom se zdrave stravovaii a ja s nim souhiasim. Jsem take nida, fe jsem mohla napsat sviij prvni cianek do SkoIniho I!asopisu 220 V. A ted' uz se tesim, co budeme d~iat na daisi schiizce pariamentu!... 1:.".,. se rekne Scio Asi pied dv~ma tjdny jsme deiali na SkoIe scio testy. PracovaIijsme v ueebn~ na poeftacich. Co jsou to Sc:io testy???????? Scio testy nejsou otazky tjkajici se kosmu ani nic z bioiogie, ale zkouska naliich vmomosti. Pani ueitelka nas zavedla v urcenou hodinu do ueeben poeiuwii. Ano, do ueeben. Protofe jsme rozdeieni do dvou skupin. Ja jsem byla v ueebne c.2 a budu vam vypr.iv~ co se bdelmi'~alo nasiedujici tfi hodiny.v ueebn~ nas pfevzaia pani zastupkyn~ JifiCkova/ v drum zastupkyn~ Frundlov31 a my jim asistovala jina pam ucitelka. RozdaIy nam papirky s k6dem, abychom se mohli na poeiuwi pfihiasil Casory limit jednoho testu byl 45 minul Nla zaeatku jsem meia "mory/ky v bfise" Itak se ve Srycarsku fika treme. Brzo v ak motjici uletl!li, nema zlnizeja a ja se se svymi spojuzaky pustiia do pnice. JisteZe se nalili takovi, co jen oklikavali n~jake odpovmi, ale ja pi'istupovala k testu zodpovmne. Otazky se tjkaiy matematiky-iogickjch woh, eeskeho jazyka a v eobecnych znaiosti. Chcete pfikjru}? Hned jeden uvedu: poeftej krouzky v geornetrickjch tvarech. Jllkmile jsem meia test hotory, odkliklajsem Ulroncit test, a bylo to. Stihlajsem to jen taktak, stihia. A to j s dwezite. konci testitmi byio fajn. MeIajsem pocit dobfe odved(:ne pnice. Jsem zvedava na,.yslledli-;y? ~I?Jakjsem na tom se svjmi vmomostmi??? n~,,,i"~,~; testy take zpracovavaii, ale trochu jinjm zplisobem. Vas ostatni to eeka pristi roky. Bat se ale nemusite. [ Martin.a Gabryszova, Vl.D I

5 2. Dop'is prntehirn zajdadni koly Jindi'ieba Matiegky Ml!lnik.1Ilcb Vy,:va obcanum Melnika: odevzdavejte Ilejimkcni tlsporlui itirovky k elwlogicke likvidaci v nasi skote. Milii prntele skoly, ubl5hl.ml5sie a my - zaci ZS.1. Matickky vam piserne dam dopis. Vefune, Ze jste podzirnnl Cas striiylll v pohodl! a Ididu. u nas na skole se deje spousta veei. A 0 nieh byeborn yarn ebteli Deco prozradit. Vy dospelijiste... ~",.~ znarnena slovo envirornnentajnf. Projistotujsme nabled\i do platnych zakonll. Tady se l'ika, ~~1rirolnmlentahti vzdl!lavani by ml!lo vest k mysleni 0 jedruini, ktere je v souladu s prineipent trvale udj:~~:htl:ho rozvoje, k vedomi odpovednosti za udrzeni kyality ziivotuibo prosti'edi a k ucte k Zivotu jeho fo/dlaeh. To znl ponelwd slozite. AvSak diky panl u<5itelce Mgr. MartinI! Kopecke a ::~~~~lpan:u 1editeli, ktery ji v jeji pnici pine podporuje, se tato slova stala pro nas jasna a.:z,.~~:me u tfidl5ni odpadu, " i'elda panl ueitelka. 0 ttldeni odpadui jsme se ueili, Cetli z nastl!nek, na besed8eh a nektei'! z vas, rodicu, odpad ttldi doma. v'y.robin1e krabice, barevne je polepinle a take oznaeinle, co do krabie odk:ladat a pr0<5," pokraeovala ' Jllol ~ loc~ten[3a bned se dala do pnice. My jsme ji v odpolcdnich Ihodill!,cb 1'0 vyucovani pomahali, a flute krabice roznesli po ttldaeb a infonnovali spoluzaky i ucitele 0 dtilefitosti ttldl5ni odpadu Zdl1irazoili jsme system odruiseoi odpadu do kootejoeru, k:tere js(jiu umisteoy v hale skoly. V:ajiJomfJJlAte na sbinlni vlcek?" Stacila table veta a brzy do ttld pl:ibyly oadoby na barevoa vicka PET Icteni se jedoou tjdoe zvazi u pani Smidove ve skohti druzine a shromazd'uji v pytlieh..u~i"" dohromady vsecbny sberove akce a vytvofune sberovy kalendat." (;j byl tento napad of ani "~!ne, vsiebni chteli pfispet. V zan se tedy sbirali kastaoy a mludy. Pan hajoy, k:ter:j si je pi'ebral, _~ [slibiil, Ze mu.zeme pfijit do lesa a pozorovat zvii'atka u krmeloe. Tuhle radost pfenech3me mladsinl ~~~:~ Papir ze ttld sice plol kontejnery, ale pomalu. PomoMi jsme je tedy naplnit jedoonizovou 51 ak:ci. ehtela soute!it!" lana panl uc~lku nezaskoeila. Sbinini hliniku je celor0<5oi soutez, do ktere _>l:jiidl u<5ite\}[3 pfiblasila. Kontejoer na hlinikje'umisten v I.pati'e a oceneny budou Skoly DCii~~inl mooistvinl odevzdaoebo hlinikn v pomeru na zaka. <~dbe v I.patte je umisteoa take sberoa oadoba na baterie. Dtuhou najdete v ueebn!! phrodopisu. Ncinf&Si radost jsme meli, kdyz jsme ~istili, Ze nase skola je v res~stru systemu F.J~~~II.AlMF'!wWVi'.ek:olallD~l.ez: -to abyste si Dlohli i vy~istit co D1~jvice ioformacil. Pfidalijsme se ke ilsporoyeb zanvek do 40 etm Takovouto nerunl,cni uspomou zarovku mllze ve skole ~~~1ii~~~~~~~~~~1f~~~~~~~:;i~~f;l!l!..!llill.:lill [sliz toho pi kazdou koruou! SbiI]~1l, sbir.is, sbininle. tak vypada.paoi u<5itelkal i ostatuf pedagogove ji pomahaji/ "ItIrz;je,Ia",daE!1 akei. Nejprve sarna absolvovala Skoleni v Praze Zdravou vjzivou proti bulimii a 1IIIO~~ii. Pak proskolila ostatui pedagogy a uz pro 9.roeniky ebysta v listopadu jedoodeoni projekt oa toti:l;~~:ehlllve, ale aktuaini terna. nezamlinle. Paui u<5itelka Antoninova s nami sepsala pro vas tento dopis, pl'ipravujeme naltti!t1ky v hale koly. To provas, kteo k nam do skolyzavitate, albyste nejen ved~li, co vse v oblasti och~any fivotoib,? prosttedl delame, ale take abyste nam mobli po,moci. Ve sbinini hlioiku, hateru, zilivek:, vlcek, v 'ti'id~ni odpadu, ale take radou, podporou, pochvalou. Milf rodieove a prntele skoly, blizi se Vanoce. Chceme Yam za celou skolu, Uky i ucitele, poprnt co nejkll'llsnejsl svatky a hodol! zdravi v novern roce 2010 s prnnim: Cbraiime nase Zivotnf prosti'edi! se,]ou~i ffeoto clanek najdete take v Radoici c.12! "environmentaei" - 'laci z,e zs Jindi'ieha Matiegky v Ml!inlee

6 LHOTKA U MELNiKA R,ida bych se podelila 0 zazitky,ktere jsem s ostatnimi spoluzaky prozila na "Adaptacnim kurzu"ve Lhotce u Melnika,ktery se konal ~ i den po pfijezdujsme se ubytovali v ohatkach,ktere byly pro ctyfi deti.sice jsme chatku. tn,ale srandy bylo spousty. s:tcnru ubytovany jsme spolecne hr~l1i vtipne a zabavne napf.kompot -..., denjsme meli budicek v 7:30 hod. rano a a,",-,,,, snidani. " 11i)JWUCU.l1 jsme sli uklizet do chatek. ~UU JI ~UJ.l" byla opet zabava pro vsechny a nejvice mne ala hra TORNADO. jsme se ani nerozkoukali a uz tu byl posledni _~_ J jsme dopoledne odevzdavali klice od chatek,a 4:00 hod.se je10 domu. se mi tento kurz libil a pfiste poj edu znova

7 3 I.dcn ~.,~ '. Kolem plii desftte jsme pfijeli do rekreacniho stfediska ve Lhotce 1I Melnika spolecne se sestou A a osmou C. Ubytovani jsme byli v dfevenych chatkach. Na nastupu nas vedouc1 Vera Hofmanova rozdelila do tf! skllpin po jednotlivyeh tfidach a zacali jsme s vyukoll. Nejdfive jsme s pani licitelkoll Antoninovoll napsali na listecky, co od tohoto kurzll occkavame, potom nasledovali hry na vzajemne pozmlvani napr. Kompot, Hra na slony. dale jsme obkreslovali ruee a nohy, do obrysujsme pak vpisovali sve kamarady, konicky... po obede nilsledoval poledni klid, behem ktereho jsme museli odpocivat. Odpolcdni vyllka probihala s pani psycholozkou Grolunanovou, hrali jsme na vlacky, psali vzkazy spoluzaki'1111, nejvic se mi libili kaminky a listecky. Kaminky vyjadrovaly nase dobre vlnstnosti a listecky spatne, protoze listecky zvadnoll, spatne vlastnosti zmizi a kaminky s c10brymi vlastnostmi zustanou. I'rotoze jsme po cely den byli hodni. po vecefi nasledovala diskoteka. 2.den DO[Joledne nasc trida zacala s tajenkoll, nejdrive nam to moc neslo, ale nakonec jsme ji vyresi li - ( Pratele jsou jako hvezdy, i kdyz je nekdy nevi dis, presto existllji). Take nas navstivila pani Benesova, redaktorka z melnickeho deniku. Akorat jsme hrali hru Tornado, nafotila nekolik fotek, nektere jste mohli videt v novinach. Odpoledne jsme sportovali, zucastnili jsme se tf! soutezi - vybijena, fotbal a tanec. Kluci se asi nejvic zapotili pri tancovani, teda alespoii me to moc neslo. Vecer nam ucitele udelali raelost s dalsi diskotekou. Byla super, dokonce se pfidali i ucitele. 5i~,.' le,;:'-; ;&-J. ;,,~. (,f); 3.d~ n ~y "", Po snidani jsme se pustili do posledni vyuky. Scrabble, Jmena, Slepci, Tornado byly nase dalsi hry. Take jsme nezapomneli vyhodnotit listecky z prvniho dne, zda kurz splnil nase ocekavani. Denisa Hollerovii mel a s sebou kytaru, a tak jsme se rozloucili s kurzem pisnickami. Pak uz nasledovalo jen baleni a cekani na auto bus, jeste par fotek a hun'! domi'l! Na kurzu se l1am moe libilo a uz se tesime na dalsi!!! IVlmtin Kopecky VI.

8 v AFRICE SE NARODIL MAL Y SLON A.JMENOVAL SE.JUMBO. ROSTL A ~U: MU BYLY DVA ROKY A SEL SE past DO SAVANY A PRISLI LOllie. A CHTELI HO ZASTRELIT. ZACALI PO NEM STRiLET A ON oao:t ll,. PRYC A.JAK BEZI, VIDI SPOUSTY ZA.JIMAvYCH TVORU. A PAK DOMORODCE, KTERI KACELI DREVO.JUMBO ZA NIMI PRISEL A VSIMLI A VYMYSLELI 51, ZE 51 HO NECHA.JI A ODNESLI 51 HO KRMILI HO.ALE.JEHO MAMA 0 NE.J MEL," STRACH, A TAK SLA A UVIDELA TAKE DOMORODCE.JAK KAcE.J1 DREVO A TAKY K ~,.,,_A DOMORODCI SI.JI TAKE VSIMLI. VYMYSLELI 51 TAKE,ZE 1:~'1A.. 1 A ODESLI 5 NI K NIM DOMU A POT'KALA SE SE SvYM ~ unll:lcnn. NEKDY SE CHODILI past, ALE HADI SE K NIM DDnT'n~'.. VEDELI, ZE TO NE.JSOU NEPMTELE., tj) i'" r'

9 ~rlrcijrri s policisty.,~, lae!!fdblo dne opetovne navstivili policiste z preventivne informa~ni skupiny Uzemniho odboru l ~==~zakjadni skolu Jindficha Matiegky na Melniku. Navazali tak na navstevu, ktern se :11 pled tjdnem a pn niz se policiste setkali s zaky prvniho stupne. dnesni n3vstevy policiste maljrn skolakfun pfibliziili prnci policejnich specialistli na ewe se deli dozvedely. jake policejni slozky plisobi na okrese Melnik a jill je jejich oaplii. Po krati~e pi'edruisce policiste Skolakfun predvedli zaidadni techniky pouzivane pri a deli se dozvedely jake skupiny stop policiste na miste einu zjist'uji a jak s nimi oaiwiclaji. Deti se prezentace aktivne rucastnily a mely napfiklad moznost si na vlastni ~liu!ietj ak probihil soimani otisku prstli. ~~rail:1o pfistupu deli behem besedy a jejich naslednych zvidavych dotazu bylo patme. ze se aw...--trha,.,. 7"-~; 7_ oi otloe~jv i 7.aiimave Dosti'ehv.

10 Vyber stredni4~h skol Dne 23. a 24. fijna se MKD Melnik se konala prezentacni vystava VDELA V ANi 2009 urcena pro zaky 8. a 9. rocni ku zakladnich skol a jejich rodice. Tuto vystavu poradali Urad pnl.ce a MKD Melnik. Mohli jsme videt kolem 30 strednich skol z Melnika a jeho okol!. V promitacim sale jsme mohli zhlednout kr<itky film 5 informacemi 0 riiznych skolach. Vetsina skol mela pfipraveny propagacni letaky, ktere zajemciim rozdavali. Take nektere skoly pro nas mely pfipravenou kratkou prezentaci 5 potfebnymi informacemi ke studiu. Myslime si, ze nekterym tato akce pomohla k vyberu stredni skoly. Nam osobne se moe libila. SUedi skoly II rozhoduji se o skala v cizine o SOU Neratovice Cl SOS Praha Q OA Neratovice CI 50S zahradnicka o SOS pro administrati o mezinarod ni a verejna a bankovni akademie Trivis II sos hotelova II sos podnikatelska.odl!vnl navrhafstvi I!I SO$ stavebnl OSO$ potravinafska.. SOU elektrikaf IIchem. Operator o sos strojirenska Ekonimocke lyceum 8 S0U kuchaf.tisnik II SOU kadefnice Ocestoni ruch D ochodj akademie.'nformatnilechnolog OGymnazium vww.m:kdm.cz nfo a at<tuality mkdm.cz ca mho me~hl'-; U Sadu a l Me t nik tel., G5M, U<O Melnik a Urad prcke Melnik poradaji prez~ntacni vystavu V ~ ~ ~ VZDELAVANI Slhdnl odbnornj!.iell"!t Hubitov. Strlldnl odbomi!kol Sttednl odborn. utmttl Horky Eu~ikor. Pr.h. 50S, u.o. l.lil.ny' VyUI odbomi Ikol. obllod t.ehnlky, S9 vos; 50S Roudnlc. n.d Llbem Soukromi podllp. U.tt.dnl odbomi 'kor sou, 0.1'.. Trivia '. SIP.dnl tkol... ttjllopri... nl a... yui odbomi i kola p,.... nce' krtmlllllity a krilo... ho Soukromi.If,dlll l dr... otnlck.t. ikol. M6lnlk. 0.1'.. Soukromi.tfedn! ikol...ypotitlll I.chnl Odbomi utlllit6l<unlu Stfltdn! odborni tkor, SIr.dnl odbomi uflll't', plllp... Ofli. R Inl.gro... ln'.tt. tkola Frilltlikt M.lleh... Br.ndj" n.d ubem' vos,oa. SO!! Ekonam, a. Str,dlll ikol'gulrcmom19 I hall lnlctvi. r.a. MI.dlll 801nlil... rnl.grov.n'. If.dnl ikol. St,.dnlodbom' utlllil' Llb'chov' Str.dnl.kol. 1.IICki...y.,otllnl t.ehnlky Odel,n. Saukrami abehodnl liikad.ml 0.1'.1. N,r,to... lce Slftdnl pnlmyslo...' tkor, It.ytbnl, tlymnulum, St,.dn! odbomi 'lkoli' Slr.dnl odbomi ut lll!ti o.p. LllomtNe vosz a Inlilgro... nlll tedni 'kol. I.chnlcki Melnik ' St1ednl odborni tkol. I Sltednl odborn6 utlll!t Sri.dnl prumyllo... tkol. n. Prollku P... h Slrednl ikol. Pohodl '.r.o. Lllom' SlI, dnl odbom' ikol Stt,dnl odborni utllllt6l<r.lupy n. V. ' Gymnizlum J.nl P.I.c Soukrom i podnlket.rsk.li sttednl ikoll Milnlk, 0.1'.1.!rveta Cizkova a Veronika Douderova 9.C \I:;Wp pro... di:!nolot 11koly Je voln\! PnaO!nbce ikol prob!m..,.. dki m dl' pclmoci /II rijna

11 Nauc se ucit J ok se spravne uc it I priprovovolt I planovot ~:V\i:)I_UlUv' Mt:,J - IDUO jedno velke ucho pri vykladu,"il5-smy'sluplnle zapisky, v kterych se dokazes orientovat SE-na to, co ti neni jasne (a neboj se zeptat) "1 I. si - klid, podminky k ucenil (udelej dohodu s rodici, sourozenci) si - vse potrebne pro studium k ruce si - studijni plan + program kazdeho dne + Cas domacl pripravy v JAK SE UaT? ska im ska :a :eum ln lk ie - Celou probranou latku - budes vedet, 0 cem se ucis DanolJJaltku znovu po castech - Pnibezne poznamky na papir = tahak - vyber to nejdulezitejsi, pis graficky rozclei\uj - a odpovidej na kontrolni otazky : KDO?, CO?, KDE?, KDY?, PROt?, ZA...-. gi..:_s!lml~statrle, co ses naucil- pro pripome"nut[ pouzij "tahak"!!!!2l!!!l.:...s pomocl ucebnice, sesitu, tahaku + znovu op1akuj - Sam sebe : zadej si kontrolni otazky, odpovidej strucne pisemnou ci bi11<;u ~lmilbybuj to ze zpusobu, jak si neco lepe zapamatovat a zaroven si i tuto cinnost I15!mr,itje pohyb.ueeni samotne zamestnava nejvice levou mozkovou hemisferu, se tfeba prochazej.... 'm.ipse ucis stale stereotypne, tak mozek nepracuje tak inte,nzivne, jako kdyz je situaci prekvapen.pokus se tedy ucis nejake data do dejepisu,po nauceni celku si dej treba studenou sprchu.pro telo to bude, mensi sok, ze si bude pamatovat lepe.

12 Nauc se ucit Jak se spravne ucit, pripravovat, planovat VE SKOLE: NASLOUCHEJ-bud' jedno velke ucho pri vykladu PIS-smysluplne zapisky, v kterych se dokazes orientovat PTEJ SE-na to, co ti neni jasne (a neboj se zeptat) DOMA (I' Zajisti si - klid, podminky k ucenil(udelej dohodu 5 rodici, sourozenci) Priprav si - vse potrebne pro studium k ruce Vytvor si - studijni plan + program kazdeho dne + cas domaci pfipravy " JAK SE UCrr? f,p/ect; s; - Celou probranou latku - budes vedet, 0 cem se ucis 2,Ct; - DanouJatku znovu po castech 3.De/ej s; - Prubezne poznamky na papfr = tahak - vyber to nejdulezitejsf, pis v heslech, graficky rozclenuj 4.Ptej se - a odpovidej na kontrolni otazky : KDO?, CO? KDE?, KDY?, PROC?, ZA JAKYM OCELEM? 5.0pakuj - Samostatne, co ses naucil - pro pripome'nut[ pouzij.tahak" 6.Kontro/uj - S pomoci ucebnice, sesitu, tahaku + znovu opakuj 7,Zkousej - Sam sebe : zadej si kontrolni otazky, odpovidej strucne pisemnou ci ustni formou Rozpohybuj to Jednim ze zpusobu, jak si neco lepe zapamatovat a zaroven si i tuto cinnost zprijemnitje pohyb.uceni samotne zamestnava nejvice levou mozkovou hemisferu, proto se treba prochazej. Prekvapse Kdyz se ucis stale stereotypne, tak mozek nepracuje tak intenzivne, jako kdyz je nejakou situacf prekvapen.pokus se tedy ucis nejake data do dejepisu,po nauceni nejakeho celku si dej treba studenou sprchu.pro telo to bude mensi sok, ze si bude informace pamatovat iepe.

13 NASE TidDA IMrs-A. :BO'RKC)VA ~ bych vas seznamila s nasi tl'idou 6.B,kteni se nachazi v ZS lindficha v Melniku. ~ Se:stOIU tl'idou zaeina druhy stupen,tak se v nasi skole schazeji deti prunestskych skol.neminulo to ani nasi tfidu a abychom se lepe simla organizuje pro seste roeniky " tfidenni " seznamovaci akci ve Melnika. tvon 27 deti z toho 16 chlapcu a 11 deveat v eele s nasi tndni arcelou Antoninovou. si nasla spoustu kamaradu,z tech nejvetsich je to z holek Tom~iS Rota, Tomas Rymon, Vasek,Mirek,Zora ~lin:le po dvojicichja sedim s Mirkem LoviHinskYm. IprllMli radu,kde je starostou Denisa Hollerova a mistostarostou Martin ~""'" se stfidame po dvojicich ve sluzbe napr. smazani tabule,zalevani _:J spousty vyucovacich pi'edmetu ve kterych se nam sti'idaji ucitele,ale bav! ryzika,protoze tam delame ruzne pokusy. lije:pis:ujsme nedavno byly cela tfida na zajimave a pouene akci muzeu v Melniku. rkiich si povidame a stmelujeme kolektiv,nekteri se post'uchuji a delaji se take ruzllych skolnich akci napr. sb(~r papiru,kastanu ajine... chodim fada a kaidym dnem se tesim na svoje spoluzaky a

14 IJ ok je tezke byt devat'akem 0 coz teprve sest'akem... 1 Jak taki je bit devtit'tikem -ve ctyrech lxkiech se vtijn pokuslm strucne popsot, jak take je bft devtit'tikem J, VetSina devtit'tfku si rl'ktf. ze se bude "f/tij«rt",ano, muzou se f/tfi«jt,ale potam se dostanou nanejvyi na popeltfiy DIIi to ne. V pololetl po1febujete alupon dobrf prijmer na S$ neba sou. Pote, co uplyne pololetl liz si vetsina devtit'tfku mysllze se koneene budau"fltfkdt' '. Ale pfitam na necetych 14% s.5 v CR chtej! ztfvereene vysvedcenf. 2, HIDvM, D to pfedevifm musfte mft respekt k uciteliim, nechcete pfec~ aby vtijn ddli Ipotnau zntfmku D napsoli pozntfmku do posudku na S. SOU. JEsnI ANO, JE TO VASE vec 3, KdyZ liz tady talc pisu 0 tech Strednfch Ikoltfch D sot/. 10k je tdki velmi tum, jdkau Ikolu si vybrat, D to jeite k tomu miizete tf~,die co kdyz vtfs pfijmou na viechny tfi, co ted;jdkou vybrat 4, A nakanec Wte. Jalc Je tezki se ddhadnaut se viemi ve tffdi. JDM tffdnl tricko si zwlit? Co dazddu,co dopfedu,jdkou barvu... To se neda:) 5. Jestli jste si to viechna peelive pfecetl~zjistili j.rle, ze je lepif rodeji v osme tffde prapodnaut, nez jft do devftky_.. MDrlin Hustfk 9. C Jsem sel do skoly s Barou a MiSou. Nevedeljsem kde mam tfidu takjsem se sel zeptat. Pak mi p.ucitelka fekla ze jf mam v l.patre. DalSf den jsem sel do skoly a tam jsem se dozvedel hodin a pfedmety co budeme mit eely rok DaISi denjsme dostali ucebniee bylo jieh hodne ve lfbilo nastvalo me to ze nas piilka myeh kamaradii TV R n:mr.misa Borkova

15 9d,pe~o ldinu p() Zlittou buiu sicilskou Sou1l:z pro zaky 8. a 9. Toenikti se korui v pondeli ,00 v ueebne Fy budou ve na ruistence z8fi jsme, my zaci 9 roeniku ffid B,C ZS Tmdficba Matiegky jeli na exkurzi do elektrarny PoI!aplech. Sraz byllo minut po osme hodine na autobusovem nadrazi. Kdyzjsme "'bq5;em k elektnirne. hoed u vchodu na mis cekala mila paw, ktern nas zavedla do [misliklsti, kde n3.s poucila 0 bezpecnosti a rozdala ruim oehranne he1my. Radne pouceni, i odlv.lliileni za p3.nem, kterj n3.s mel proves! po elektnirne. vyslechli kr.itke povid3nf 0 hlstorii a zajirnavostech 0 elektnime. Potom jsme byji pfimo do pracovist' zamestnancli a to rovnou do jednoho z velina EME. V kancelafi plivitaii ffi p3.nove, kten se staraji 0 bem)' chodjejich sektoru elektr.irny. Toto se vsem pfijeldlle na1adeni jsme pi'e~li k dabimu bodu exk.urze a to pfimo skoro nejvy~siho. ktu. A to na jednu z nejvy~ich budov,na kterou jsme se dostali vytahem HZ na jsme slyseli moe zajfmave povid3nf 0 kominech a uhli, ktere se sem dopravuje po Kdy'ljsme sjeli vjtahem dolti, proslijsme jeste dalsi sektor, kde doeh3zi k odsii'eni. opet dosli do zasedacf mistnosti. kde jsme odev-.t.daii helmy a rozloucili jsme se n3.s prova.dih, tak zajimavou elektnirnou. Kdyz jsme opustili objekt elektrarny, sli IBUItobllS. Po pi'ijezdu na autobusove ruidrazi na Melniku jsme dosli do mesta na Vrazovu vile Karole, kde jsme POZOTovaii elektr.irnu, jak zapada do kmjiny. Potom jsme ~.,.. svoje pozmimky adojmy a zhodnotili exkurzijako velmi zdafilou. l>. O'R.GO N 11<.0 VA IX'..B CO pro te be znamena,, knackebrot ~rv I'il!"lmi n.. ril I ky f c...\; '-'r. a v e "'\\-? jogurty J musli tycinky ifskove orisky ml"krr:~-::iii ovoce caj tmave pecivo is na listek, ktere ze zdravych potravin zde rad koupil, a vhod' ho do krabicky &,1:wt;&,JeZiSek yam vase prani jiste splni _ ~ V bu-fe f::,t.,v

16 PRECHAziTE SPRAVNE?! HOL.LE"R.OVA VI.l>] Panf u6itelka Antoninova me videla pfechazet na pfechodu u sko na 6ervenou. Druh}t den me pani u6itelka Antonfnova pozadala,8bych na sebf davala vetsf pozor a napsala elanek 0 nebezpeei urazu na pfechodech. PRECHOD NA CERVENOU a jejich urazy " -Pfechazet na semaforu na eervenou je velmi nebezpeene, stat se muie coko/iv. -Me spoluzaece Kaje se stal nemily ura4 kdyz sla na pfechodu n eervenou. Srazilo jf auto. Byla tam s Kajou i nase kamaradka Martina. Nebyt Martiny, talc nevfm,co by se stalo Kaje.Na_stestf tam byla Martina a 'Leas zasahla. -I kdyz pfechazfte na zelenou, tak se vam neco mute stat,tak se radsi na pfechodu rozhlizejte, i kdyz bude se semaforem. -Jak fikava moje maminka:dnesni fidiei jsou blilzni. I " IINabidka poradenstvi 51\.'1'. t,o psycho oga ve skolnlm roce 2009/2010 nove pulsobl v nasi skole skolnl psycholozka PhDr. J Kmonlckova. Pfijd'te radeji hne'~, jakmile Vas ;~acne neco zilepokojovat. eim drive se problem vyresi, tim mensi budou jeho nasledky. Informace Z rozhovortl setreni jsou dt'iverne..- Mgr. Vladimir Skuta, reditel skoly ----

17 Letos pojede 9.b do Italie: Pojedeme do mesta Lido Adriano. Toto mesto lezi pfiblirne 12 kin jihovjchodnil od mesta Ravenny. Budova je asi 50 metn'i od more, jsou zde piscite plaze. Budeme bydlet v sestipatrove budove v apartrminech.v arealu nechybi bazeny. Ale kdyz je to takovj maly kousek od more, Itak proc se koupat v bazenu. Ochutname i1taiskou kuchyni, jsem zvedava, jak nam bude chutnat.uvidime zde jinezvyky a 1l"adice tohoto statu, ktery lezi podstatne jizneji nc~z ceska republika.tudizjsem velmi zvedava na rostlinstvo a zvii'ectvo, ktere budu sledovatjiz po pi'ekroceni hranice Italie.Take nas jiste zaujme architektura nejen soucasna, ale i historicka. Ve meste Ravenna je mnoho zajimavych pamatek, napfiklad Bazilika San Vitale, ktera se vyznacuje zdobenym interierem s apsidovjmi mozaikami, napr. JeZise Krista, bazilikaje nejznamejsi pamatka v Ravenne a je jednim z nejvjznamnejsich pfikladu byzantske: architektury Artand v zapadni Evrope. Budova je jednou z osmi staveb Ravenny napsana na seznamu svetoveho dedictvi UNESCO. Dale path na seznam Mauzoleum Galla Placidia. Jak odbomici oduvodnili "je nejstarsi a nejzachoval~jsi ze vsech mozaikovjch pamatek, a zaroveiijednim z nejvice umelecky dokonaiych". To bylo trochu 0 pamatkach. A nyni se vratim k pobytu, ktery bude slouzit hlavne jako ozdravn~f, abychom se opalili a odpocinuli a nacerpali <urisi shy nejen pro zdame ukonceni skolniho roku, ale take dostali inspiraci k dal:sfmu studiu. Pi'edpokiada..n, ze s nam zajezd bude libit a uz se na nej moc ti:sim. Take jsme si vsichni vedorni, kolik usiii stoji nasi pani ucitelku ffidni Martinu Kopeckou 7Jljistit mim skvely zllverecny vjlet. Dekujeme. Galla Placidim I Taila Salacova IX.B I

18 < v Vystaviste Zahrada Cech v Litomeficich' Dne 25.zai'i jsme s nasi ti'idou a 7.A jeli na celodenni vylet do Litomeric, k( konal33. rocnik zahradnickeho veletrhu Zahrada Cech. Z Melnika vlakoveho nadrazi jsme vsichni odjizdeli nino v 8,19 vlak nl zpozdeni. Jizda vlakem byla zabavna i naucna, z oken jsme pozorovali prirc hlavne netrvala dlouho, pouze pul hodiny. Rano bylo chladno, ale pres de oteplilo. Vystava byla velika a pro lepsi orientaci byla rozdelena do 3 sektoru a nek, pavilonu, kde bylo hodne vystavovatelu ovocem a zeleninou, ruznymi d kvetin, stromki'1 a ken'!. Kazdy se snazil sve produkty nabizet a proto jsme moznost oehutnavek napi'. jablka, dzusy, zeli apod. Bylo vyhlaseno nel soutezi napi'. Pi'iroda caruje - zahradkai' zira, kde jsme meli moznost videt cervenou papriku vcetne pesticiho postupu primo od pestitele s moz: zakoupeni semen. V jedne ze soute:zi jsme take vyhrali jablka a hrusky. V sektoru kvetin byly kvetiny vsech barev a vunl s moznosti zakoupeni rost: i semen a eibulek. Skoro kazdy z nasi tridy si need na pamitku koupil, kak masozrave kvetiny, bonsae... Dopoledne nam ryehle ubehlo a my spokojeni a plni zazitku jsme v 1 odjiideli vlakem zpet do Melnika.,~. Zpracovala: Nikola SklenaJ'ova vrlb

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Autorky : Luss Merhautová & Baruš Vosk

Autorky : Luss Merhautová & Baruš Vosk červen 2012 Závěrem školního roku probírali žáci devátých ročníků v hodinách slohu publicistické útvary a dostali za úkol napsat konkrétní typ článku a ze všech pak sestavit jedno mimořádné číslo školního

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Full English Breakfast... 1 Korálkování, Postoje a hodnoty žáků naší školy... 2 Pexeso,

Více

Nová podoba Školního špióna

Nová podoba Školního špióna ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, příspěvková organizace Nová podoba Školního špióna Milí žáci či rodiče, právě jste si stáhli první letošní číslo školního časopisu. V několika věcech

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Hurá do školy. Beseda s Policií ČR. Školní akademie. Jedeme na výlet. Bezpečně nejen do školy. Výtvarka trochu jinak. Dušíkoviny

Hurá do školy. Beseda s Policií ČR. Školní akademie. Jedeme na výlet. Bezpečně nejen do školy. Výtvarka trochu jinak. Dušíkoviny Bezpečně nejen do školy Hurá do školy Beseda s Policií ČR Jedeme na výlet Školní akademie Výtvarka trochu jinak Dušíkoviny Jaké byly? O tom nám napsali naši žáci. Tak se podívejte. Prázdniny v kempu u

Více

Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci"

Výsledek dotazníku - Klima školy - žáci Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci" Tabulka 1 Přehled dle kategorií [%] ne ne Prostředí, materiální zázemí 54,2 31,8 2,5 8,6 2,8 81,5 % Lidé 35,7 43,2 11,1 7,9 2,0 75,7 % Komunikace, vztahy 37,2

Více

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Měsíční plán akcí školní rok 2015/2016 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Školní rok 2010/2011

Školní rok 2010/2011 Školní rok 2010/2011 Září 2010 BAREVNÁ DUHA byla v televizi!!! Kdo si 20. 9. 2010 ráno před odchodem do zaměstnání nebo do školy pustil televizi Nova, toho čekalo příjemné překvapení. V ranních zprávách

Více

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Měsíční plán akcí školní rok 2015/2016 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Ќ кгapple o гя eькappleт

Ќ кгapple o гя eькappleт 4 Co komu koupit? Kolik co stojэ? Co komu slu э (neslu э)? Co si kdo koupэ (koupil)? Co kdo kupuje? Co kdo vidl v obchod a ve mst? Kdo koho potkal? 68/4 ѓ ѓ ѓ fl дгэa ЬТ СЬa, кг ЭлдiкИ ЪТЬe Эг Ь appleгъ

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

PRÁZDNINOVÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ INDIÁNSKÉ LÉTO

PRÁZDNINOVÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ INDIÁNSKÉ LÉTO PRÁZDNINOVÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ INDIÁNSKÉ LÉTO DĚTSKÝ DEN Na konci měsíce května uspořádali dobrovolní hasiči pro děti dětský den. Přípravy začaly už v brzkých ranních hodinách, aby vše bylo připraveno

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Měsíční plán akcí školní rok 2015/2016 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

mozek mozkový V zásadě jsou hormony něco jako malí chemičtí

mozek mozkový V zásadě jsou hormony něco jako malí chemičtí Fakta Holky prochází pěti různými stádii puberty a každé z nich je odstartováno hormony. Ty máme všichni. U některých se ale začnou probouzet dříve, u jiných později. Jak to všechno začne? Na začátku se

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

Matematický KLOKAN 2009 www.matematickyklokan.net. kategorie Benjamín

Matematický KLOKAN 2009 www.matematickyklokan.net. kategorie Benjamín Matematický KLOKAN 2009 www.matematickyklokan.net kategorie Benjamín Úlohy za 3 body 1. Hodnota kterého výrazu je sudé číslo? (A) 200 + 9 (B) 200 9 (C) 200 9 (D) 2 + 0 + 0 + 9 (E) 2 0 + 0 + 9 2. Kolik

Více

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE V kraji pod horami prý děti přicházejí na svět s lyžemi na nohou. Já jsem se ale narodila bez nich. Mně je přinesl Ježíšek, když mi bylo pět let. Překvapil mě. Každý rok jsem

Více

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené,

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Informační leták 2015 2016 Škola Jaroslava Ježka Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Loretánská 19 Praha 1 118 00 www.skolajj.cz email: info@skolajj.cz

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Zimní školáček Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Milí čtenáři, Vítám vás na stránkách zimního čísla našeho školního časopisu, který vydáváme

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

Modalni slovesa. A. CvicenÎ 1-65. B. Cviceni 66-115. C. Cviceni 116-130 Uziti shall pri vyjadrovâni nabidek a nâvrhù; neurcité may (might).

Modalni slovesa. A. CvicenÎ 1-65. B. Cviceni 66-115. C. Cviceni 116-130 Uziti shall pri vyjadrovâni nabidek a nâvrhù; neurcité may (might). Modàlnf slovesa Modalni slovesa Tato kapitola poskytuje zacâtecnfkùm intenzivni procviceni modâlnich sloves a je také urcena jako opakovaci kapitola pro pokrocilé studenty. Infinitivni tvary (have to,

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2015 podzim 3.9. schůze rodičů žáků 1. ročníku (15:30) 8.9. praktické maturitní zkoušky

Více

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Redakce se představuje Krčíňoviny poprvé vyšly v roce 2005. Od té doby se začala pravidelně scházet redakce Krčíňovin a prvním úkolem bylo najít

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 8. číslo prosinec 2010 Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, co že komu dobrého neseš na památku. Vánoce, Vánoce

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

ukázka teambuildingu ČSOB v lesní školce 97 kilometrů plných zábavy a interaktivních her 1 uvítací rituál s představením lesní školky

ukázka teambuildingu ČSOB v lesní školce 97 kilometrů plných zábavy a interaktivních her 1 uvítací rituál s představením lesní školky ukázka teambuildingu ČSOB v lesní školce 97 kilometrů plných zábavy a interaktivních her 1 uvítací rituál s představením lesní školky 146 vrbových proutků, ze kterých jsme postavili živou stavbu - bunkr

Více

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ Celý prosinec se nesl v andělské náladě. Ve školce po celý advent poletovaly dvě velké andělky obklopené spousty malých andělíčků. BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY Jelikož

Více

Redakce: pour féliciter 2012

Redakce: pour féliciter 2012 Redakce: Jakub Meinlschmidt, 6. B Jana Kučerová, 6. B Natálie Slováková, 6. B Markéta Novotná, 6. B Šárka Blažejovská, 6. A Mirka Kunešová, 6. A Hana Gavlíková, 6. A Veronika Makovcová, 7. C Klára Jurenková,

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav vydává školní časopis. Šáša

Základní škola a Mateřská škola Vraclav vydává školní časopis. Šáša ákladní škola a Mateřská škola raclav vydává školní časopis jaro 2015 Šáša elikonoce elikonoce, elikonoce, už jsou tady zase. dobíme vajíčka, co nám snesla slepička. luci holky vyšlehají, holky jim za

Více

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky?

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky? Děvčata k přípravě na soutěž a účasti v ní přistupovala zodpovědně. Slovo šéfredaktora: Je měsíc únor a my vás opět vítáme u dalšího dílu školního časopisu Smajlík. Uplynulo pololetí a žáci dostávali vysvědčení,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

PETROU ŠÁCHOVOU. A našel by se mezi vzpomínkami nějaký neobvyklý zážitek? Zážitků byla spousta. žádný zajímavý či neobvyklý mě teď asi nenapadá.

PETROU ŠÁCHOVOU. A našel by se mezi vzpomínkami nějaký neobvyklý zážitek? Zážitků byla spousta. žádný zajímavý či neobvyklý mě teď asi nenapadá. ROZHOVOR S... PETROU ŠÁCHOVOU Začneme celkem obvyklou otázkou. Jak vzpomínáš na naši školu? Na základní školu mám veselé i smutné vzpomínky.určitě převažují ty, které mě rozesmějí. Tyto chvíle se mi vybavují

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3.

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. 2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. Obsah 1. Grónsko 2. Madagaskar 3. Exkurze do Prahy 4. Vánoční laťka 5. Zápis do 1. třídy 6. Lyžařský výcvik 7. třída 7. Škola v přírodě 4. třída

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

Redakce 013. Zpravodaj Základní školy Brankovice. Vyšlo: 28. února dvouměsíčník číslo 1 /2013. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.

Redakce 013. Zpravodaj Základní školy Brankovice. Vyšlo: 28. února dvouměsíčník číslo 1 /2013. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. Redakce 013 Zpravodaj Základní školy Brankovice Vyšlo: 28. února dvouměsíčník číslo 1 /2013 Pranostiky Leden V lednu moc sněhu, v červnu moc sena. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. Můžeš-li

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Červen. 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu.

Červen. 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu. Červen 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu. V pondělí na Den dětí jsme byli na školním výletě. Byla tam naše třída, třída

Více

Česká basketbalová federace

Česká basketbalová federace Česká basketbalová federace Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Dokument je průběžně aktualizován! R O Z P I S turnajů o titul Mistr České republiky staršího minižactva sezóny 2010/2011 1. Všeobecná ustanovení:

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2014/2015

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2014/2015 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2014/2015 ZÁŘÍ téma: Naše škola a její okolí - vítáme se a seznamujeme se - řád ŠD a pravidla oddělení - zásady správného stolování

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Výlet na Hrádek. Dětský den Osvračín

Výlet na Hrádek. Dětský den Osvračín Všechny články uveřejněné v tomto časopise napsaly děti z internátního pobytu SVP Domažlice. Výlet na Hrádek Ve středu jsme jeli na výlet na kola. Nejdříve jsme měli ještě 3 hodiny školu. Pak jsme si šli

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 Obsah: Slovo ředitele školy. Škola v přírodě, cyklistická soutěž, Výlet do Březnice, dopravní hřiště, recitační soutěž

Více

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 Pár slov na začátek. Právě vychází v tomto roce druhé číslo časopisu Zelené listy. Přichází podzim a začíná se ochlazovat. Na podzim se zvířata připravují k zimnímu spánku,

Více

Stále ještě váháte s přihlášením? Když už jsme řádně přihlášeni? Jak bude turnaj koncipován?

Stále ještě váháte s přihlášením? Když už jsme řádně přihlášeni? Jak bude turnaj koncipován? 4. roverský kmen Griffins ~ 1. středisko Ještěd ~ griffins.skautlib.cz Ahoj všichni roveři a rangers, přihlášené týmy, ale i vy, co stále ještě váháte... V tomto textu se dozvíte všechny důležité informace,

Více

1. číslo čtvrtletníku

1. číslo čtvrtletníku 1. číslo čtvrtletníku ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 SLOVO NA ÚVOD VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY Nejoblíbenější věc z celého školního roku skončila. Myslíme tím prázdniny. A my jsme se opět vrátili do svých školních

Více

OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY Ve školní družině se žáci připravují na nadcházející velikonoční svátky. Třídy se zdobí motivy jara a Velikonoc, chystáme se barvit vajíčka, a pokud počasí dovolí, zahrajeme si

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Plody rostlin Časový rozsah lekce Dvě vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 4.ročník Vzdělávací

Více

Život v ovocných sadech úvod do aktivity pro MLADŠÍ DĚTI

Život v ovocných sadech úvod do aktivity pro MLADŠÍ DĚTI Příloha č. 2.: Úvodní text Život v ovocných sadech úvod do aktivity pro MLADŠÍ DĚTI Hádej, o kom se mluví: "Narovnej se! Drž se vzpříma! Kořeny ti drží hlína. Svítí slunce? Nastav listy! Prší? Sláva! Budeš

Více

Radek Bula a Mgr. Lucie Solařová

Radek Bula a Mgr. Lucie Solařová Standardní i Latinskoamerické tance (pro začátečníky i pokročilé) Kulturní Dům Dobronín Radek Bula a Mgr. Lucie Solařová Taneční- někdo se nemůže dočkat, jiný se jich bojí. Někteří již mají koupené šaty

Více

O ČEM JE KNIHA. Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1.

O ČEM JE KNIHA. Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1. O ČEM JE KNIHA Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1. Kapitola,,Děti, budu Vám vyprávět příběh. řekla Tereza,,A co? řekly obě děti.,,budu

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více