~1j;iY. JRJ10VOJVINtNJKE. o Infocentrum informuj"e ~~~~~~~~~ii~~k~~~nam, ROZPOCET MESTA. NA ROK 1999 (vtis.kc)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "~1j;iY. JRJ10VOJVINtNJKE. o Infocentrum informuj"e ~~~~~~~~~ii~~k~~~nam, 117 0 ROZPOCET MESTA. NA ROK 1999 (vtis.kc)"

Transkript

1 JRJ10VOJVINtNJKE ~1j;iY ZPRAVODAJ OBV1NLJ MEfTI1 TRHOvYCH JVINLJ 11 OKOLr Cerven 1999 Cislo 2 Rocnik IX. ROZPOCET MESTA NA ROK 1999 (vtis.kc) Zernedelstvl a obeenl rybniky Promijern lesu Doprava celkern Vodnl hospodafstvi a kanaiizace Skolstvl celkem Kultura celkel11 Vnitfni sprava celkern Telovychova celkern KOl11unalnl sluzby a uzemnl rozvoj celkern Oehrana zivotnlho prosti'edl celkern Poliklinika Soci.ilnl pece celkem Dane - zavisla cinnost 10 % ze z<ivisle cinnosti z podnikani od pravnickych osob mesto z nemovitostf Spravnl poplatky Financni operace Vlastnl pi'ijrny celkern Neinvesticnl dotace obel z{lkladnf skole Statnf dotace Ostatni vydaje Celkern Prevod z. fondu rezerv Soei<ilni fond Spl<itky pujcek Pi'ljrny Vydaje Rozpoeet cclkem o Infocentrum informuj"e ~~~~~~~~~ii~~k~~~nam, Kulturni telefonni infolinka V techto dnech j ii v plnem proudu funguje dalsi sluiba Infocentra Trho e Sviny. Pokud nebudete vmet co s nacatym vecerem, zkuste se zeptat na eisle 0335/ Jsme hopni nabidnout yam skalu moznosti kulturniho vyiili v ce!em okoll. Prozatim tato sluzba funguje pouze v pracovni dobe ( , v sobotu ). Do budoucna bychom radi potidili telefonni schnlnku, ktera by zajistovala -1 Z pokladnice svinenskeho archivu One 8. dubna 1999 se ve foyeru Kulturniho dol11u v Trhovych Svinech uskutecnila velrni jedinecna udalost. Pod nazvem "Z pokladoice svinenskeho archivu" zde probchla vystava originalnfch archivnfeh dokumentu z historie rnesta, ktere jen pro tento den zapujcil Statnl okresnl archiv v L:eskyeh Budejovicleh. Vystavu zamjil starosta mesta ing. R. Busek a odborn); komentar mel pracovnik okresnlho arehivu Daniel Kovai', l.aery tu zaroveii eely den pusobil jako pruvodee vystavou. Vystavene Iistiny zablraly rozmezl ternei' peti set let. K videni tu byly napr. listina Oldficha z Rozmberka z r jlz udeloval Svintim "mestska" pn\va, dale vyznamna privilegia udelena v prubehu staletl nasernu mestu i napi'. listina ze 14. sloleti zrninujfci Zizkovo jmeno. Rada Iistin byla stale jeste doplnena m\dhernymi pecetemi, z niehz vynikaly samozrejme zejmena ty kralovske. Nadsenci pro diplomatiku a sfragistiku si tu mohli opravdu plljit na sve. Vystavll originalnfch listin shledla rada obcanu a take zaci gymnazia a zakladni skoly. Ti. ktei'l vystaveni dokumentu neslihii, si mohli v nasledujiclch dnech prohlednoul alespon velke barevne fotokopie Iistin. ktere budou v budoucnu mozna umisleny v zasedaci sini mestskeho uradu. F. SJfpka FOlO: 1. Jandov,j celodenni dispozici informaci. Snad se vse podai'i v dohledne dobl Na zaver si dovolujeme vwest prosbu k yam vsem, ktefi m{tte co nabidnout turistum i obyvatelurn naseho mesteeka - co. e tyee vyiiti. Tyka se to zejmena pofadatelll kultury a sportu, ale nebr{\l1ime se jakyrnkoliv alternativam - Cim sirsi nabidka, tim samozl'ejme lepe. Ureite se nam olvete na kontakty v nadpisu. Dekujeme.

2 ~ ZJEDNANt MESTSKEHO ZASTUPITELSTVA ~ konaneho dne Mestskt! zastupitelstvo schvalilo: I. Jednaci fad Mestskeho zastupitelstva v Trhovych Svinech. 2. Navrh podminek pro vyuziti licelovych prostredku "Fondu rozvoje bydleni" ve spravnim iizemi mesta Trhovc Sviny. 3. Na zakladc vyhl[l~ky c Sb.. ~ 36, odst. 2 povcreni mestske rady k provadeni zmen v rozpoctu mesta na rok 1999 ve vysi 5 % schvalenioho rozpoctu na rok Odpis nedoplatku Tepelneho hospodarstvi Mesta Trhove Sviny s. r. o. vilci mcstu ve vysi ,50 Kc. Mestske 7-l1stupitelstvo zvolilo: I. Do Lcsni rady Spolecne lesni spnivy obci Trhove Sviny a Besednice: Ing. Franti;ka Slnlskeho, ing. Karla Kocinu. MVDr. Vaclava Mnlzka 2. Zastupce mesta do organizace Lesy obel Trhove Sviny a Besednice: Ing. Radislava Bu~ka, vedouciho odboru spnivy mestskeho majelku, ing. Karla Kocinu 3. Zaslupce mesta do Okresniho shrormltdeni: ing. Radislava Buska, ing. Ivanu Bozakovou Mestske zastupitelstvo udelilo: I. Mand[lt samospnlve mcsta vest jednani, tykajici sc zrizeni mikroregionu jihovychodni casti okresu Ceske Budejovice. Mestske zastupiteistvo vzalo na vroomi: I. Zakon 0 obcich. 2. Informaci 0 sestavovanem rozpoctu mesta pro rok konaneho dne Mestske zastupitelstvo rozhodlo: I. 0 II. ctape prodeje bytli v cpo 793, 794, , 1008, ktere jsou v majetku mesta Trhove Sviny eenc vodneho v obcich Nechov a Todne pro dolllacnosti ve vy;i 16 KUm' bez DPH s IiCinnosti uvedene ve smlouvc cene vodneho pro obeany. ktera bude 6nit 13,26 KClm ' vody bez DPH. o cene vodneho pro ostatni odberateje, ktera bude cinil 17,33 KUm' vody bez DPH, 0 cenc stocneho pro obeany, ktera bude cinit 10,03 Keirn' vody bez DPH a 0 cene stocncho pro ostatni odberatelc. ktera bude Cinit KUm' vody bez DPH a to s licinnosli od I. dubna J 999. Mestske 1.3stupitelstvo uklada: I. Meslskemu lirauu vypsat vyberove ftzeni na zprostredkovatele prodejc bytii v majetku mesla - II. elapa. Mestske z3stupitelstvo schvalilo I. Rozpocet mesla pro rok 1999 die navrhu mestskc rady beze zmen. 2. Rozpoecl socialniho fondu Mestskeho Madu v Trhovych Svinech na rok Zmenu rauu pohfebiste. klerou se meni poplatek za pronajem propujcencho mista dvojhrobu na dobu 15 let na 750 Kc. 4. Uzavreni smluv, die doporuceni EPSO. se spolecnosti KVINTA, podilnicka spolecnost s. r. 0., ICO , se sidlem Hroznova 13, Ceske Budejovice, tykajici sc 4317 akcii lce a. s. ISIN , a 1097 akcii JCP a. s. ISIN , v majetku obce jejich prodcjem a pray k nim nalezejicim. 5. Porizeni osobniho automobilu Skoda Octavia LX 1655 KW v hod note Kc jako kompenzaci casti dluznc e{islky firmy Autoscrvis Popp. 6. Darovaci smlouvu mezi panem Ladislavem Malou ~ kem a Mestem Trhove Sviny, uzavrenou dne ZMENA CEN VODNEHO ASTOCNEHO Mesto Trhove Sviny odsouhlasilo zmenu cen vodneho a stocneho. Od I. dubna letosniho roku zaplatl domacnosti 13,26 Kc za vodne a 10,03 Kc za sloene, ostaln! (podnikalelsk.\ sfera) 17,33 Kc za vodne a 13,21 Ke za slocne. Vsechny ceny jsou uvedeny bez dane z phdane hodnoty, kleni eini 5 %. Rozvr2eni pohybu cen je dana rozhodnulim Ministerslva financi Ceske republiky, klere upravilo podminky pro slanovov[mt cen pro domacnosti a ostaln!. Z lohoto diivodu je navy;eni ceny pro domacnosli vy!m nez pro podnikatelskou sferu. Soucastl cen vodncho a slocneho je i najemne, klere plati provozovalelska spolecnosli I. JVS a. s. mestu Trhove SViny. Celkova suma prosliedku odvedenych do mestske pokladny piesahne v letosnim roce Kc. -2 konaneho dne Mestske z3stupitelstvo schvaluje: l. Rozbor hospodareni rnesta k a financni vypohidani Mestskt'ho uradu Trhovc Sviny za rok Vstup do mikroregionu "Sdruzeni Ruze" a Stanovy zajmovcho sdru-1eni obci a pr;ivnickych osob Ruze. 3. Spolecenskou smlollvu 0 zalozeni spolecnosli s rucenim omezcnym mezi mestell1 Trhove Sviny a obci Besednicc. 4. Vstup Illesla do Regiom\lni rozvojovc agentury jiznich Cech RERA a. s. prostrednictvim Clenstvi v Jihoceskem vyboru pro spolupnici se za hranieim. 5. Uverovou smlouvli mezi mestem Trhove Sviny a Ceskoslovenskou obchodni bankou a. s. Ceske Budejovice lykajfci se financovani kotle na drevni odpad 6. Uvemvoll smlouvu mezi mcstem Trhove Sviny a Tepelnym hospodurstvim Mesta Trhove Sviny s. r. o. tykajici se kotle na drevni odpad slim, ze mesto bude lastupovat ing. Karel Novak. 7. VyhhiSku mesla Trhovc Sviny 0 omezenf pmvozovani vyhernich hracich pristrojll beze zmen. 8. Nabfdnout byl}' neprodane v 2. kole I. etapy prodeje obecnich bytu k odkoupeni stavajicim najemnikum. ktefi v I. kole neprojevili 0 koupi byltl zajem, za financnich podminek stanovenych pro I. kolo prodeje bytll S I 0% navy~enim nabidkove ceny. Tyk<i se V(etne manz. Stufkovych, bytern Budovatelska 915, Trhove Sviny. 9. Nabidnoul k prodeji byty. ktere nebyly nabidnllty stavajicim najemnikull, v I. kole l. elapy prodeje bylu, za dvojnasobek nabidkove ceny. 10. Navrh investicnich akci v navrzenem potadi, klere budou realizovany podle fin ancnfch moznosli mesta pm rok V)'berova rfzeni jeunotlivych akef budou podlehat schv.ileni ll1estskou radoll. Mestske zastupitelstvo ukhid6: I. Mestskemu Utadll zpracovat inveslicni zamer na vystavbu bytoveho doll1u s nebytovymi prostory v prizemi S limistenim stavby na stay. parco c. 161 na namesti v Trhovych Svinech. 2. Mestskemu lif'adu resit prodej bytu neprodanych v 2. kole I. etapy prodeje obecnich bylu do Mestskemu Madu povefil firmu Final prodejcm bytu die usnesenf ze IV. zasedani mestskeho zastllpitelstva. 4. Mestskemu uradu zpracovat n{lvrh zasobovani tepelnou cnergii v Budovatelske ulici v roce Mestskc z3stupitelstvo vzalo na vedomi: I. Overeni hospodareni Mesta Trhove Sviny za rok 1998 se zaverem bez vyhrady, provedene financnirn referatem Okresniho lifadu v Ceskych Budejovicich. 2. Odstoupeni od kupni smlouvy na koupi staveni parco c. 161 na Zizkove mimesti pancm Lubosem Fercncikem. Mesto Trhove Sviny nabizi (na zaklade usneseni mestske rady. C. 382/98 ze dne ) k pr onajmuti reklamnl plochy na informacnl tabuli mesta, ktera je umistena na parkovisti naproti restauraci Staroceska. cena: 1500 Kc/rok Bliisl informace: Ing. Ivana Boiakova. tel. 0335/211 32

3 NOVV sbernv dvur na odpadv je za drobnou provozovnou lak si rnnozf /., V{IS vsimli, na konci drobne provozovny na nabfezi Svinenskeho potoka, byl rekonstruovan sta vajici klad. Dnes rna novou svetle zelenou omltku. Zaroven byl rozsfren a upraven novy plot. To vsechno dohromady znamena, le zde byl vybudovan novy are~il na odber odpadu od obcanu. DHve jsme odpady mohli odkudat v Konstante spo!. s 1". 0., kde bylo mesto v pronajrnu, ale vzhledem k. vyvoji majetkovych vztahu, jsme museu puvodnf areal opustit. Ke zmene n,is nuti[y i ncvyhovujfci podminky pro skladovani nckter'jch odpadl!, i kdyz sc nejedna 0 typicke skladiste, ale jen 0 docasne umisteni. Proto mestskv urad hledal nove reseni. Bylb navrieno nekolik lokalit. Nektere v!iak nevyhovovaly po swlnce majetkove, k jinym ncbyl vhodny pfistup pro odv '-ejicf pfepravcc. Proto jsm "lacali jedn:1t o are{llu u drobne provozovny. i kdy2 se nuchaz! v blizkosti Svinensk ho potoka. 1'imz se prodrazila misledna zabezpecovaci opatrcni. Velkou vyhodou ale bylo, ze objckt a nektere pozemky hyly v rnajetku me. la, Cimz se celkova cena snizila a nemuseli jsme ladat nikoho 0 pronajem. ast pozemku.isme odkoupili. Nyni je eel)' are{d v majetku mesta. Stavba sberneho clvora probiha [a v kvi"liiu ale nez. k tolllllto doslo, museli jsmc provest nektere pripravne prace: vypor[lclat majctkuve vztahy. zajistit projekt. kttry ~p li1uj e hygienid:e pfedpisy v blizkosti okolnich objektu. 7.ajistit finan ni prostredky apod. Opluccni jsmc pozadova!i takovc. aby deni v objektll ncnarusova[o okolni prostfcdi. Proto ad potoka jc plot dfe v~ny, pres ktery neni videl. Kolem pletiva je z poloviny thuje a z druhe poloviny popfnava lonicera, ktere po zapojeni budou rovnez nepruhledne. Cast odpadu se bllde uklactat v uzavrenem arealu kolem budovy: pneumutiky, zele7.0, stavebni sui a objemny odpad. Ostatni odpady budou ulozeny pfimo v budove. Toto uspor:idanf je nutne zejmena z bezpeenostnich a hygienickych duvodu. Nechceme zatezovat oko Ii. Zaroven jsme nechteli blldovat jak)'si sme(ak, ale liezavadny objekt jako ka2dy jin)'. ledilla vec, ktera neni zamerne du[esena, jc 7.pevneni plochy kolem kontejneru. S tim se poe ita az si ten!n po 7.emnich uprav:k h ~ e d ne, aby v pfipadnell1 asfaltu i betontl nevznikaly trhliny. Tato akce, pri ktere by se z{lroven mohl vylepsit povrch kolem cele drobne provozovny (tedy napi'iklad i u sklenare), nas ceka nejdfive v roce V nove.m sbcrnem dvofe, kter)' zahajil svoji cinnost 31. kvctna 1999 bude v provoznich hodinach trvale obsluhujici pracovnik. Proto se vzely zeplejte, kum co mate ulozit - bez jeho souhlasu se odpad nesmi ukludat. Ostatni uz zaidi na sa motnych obeanech. Zda nektefi budou pohodlni a budou radeji odpad na cerno vysypavat nckam do lesa ci do strouhy, Cimz se vystavuji nemalemll financnimu postihll (napriklad okoli z, hr, d k kolem hfbitova apod,). a ncbo jestli nebudeme okolf mesta z hlediska odpadu zhorsovat. Protoze legiilnich moznosti jak likvidovar odpad v nasem meste je pomerne dost. zaidi pouze lia zodpovectnosti a svectomi k a~dt" ho z nels, jestli zde budeme mit chlivek nebo obstojnou pffjodu a eisle mesto. Ing. Jan Nepras odbor zivotnihu prosti'edi Provozni hodiny sbenh~ho dvora: PondeH Otery Streda Ctvrtek Patek Sobota 8-12 Nedele zavfeno V NASEM MESTE MA CIP DEVADESAT PROCENT pso Od I. ledna plati v nasem mcstc novel vyhiliska 0 poplatku ze PSl!, ve ktere je stano vena vyse poplatku za kal.deho psa. Pro upresneni zde uvatiime, ze se jednci 0 poplatek l,a drzeni psa (ten je diferencovany podlc typu trvaieho bydliste jcho majitele) a ne 7-'\ to, co pripadne pes provede. To uz resi dalsi vyhlaska, a sice vyhl Mka () zviratcch, ktera rov n~f piau od I. I Proto bych zde rad jcdnoduse popsal dota7. naseho obcana, ktery se mimo jine zeptal, co dostane (jakou slui.bu provede m~ s to) 7.a zaplaceny poplatek ze psa. dpovect' wi: mesto nemusi v tomto pi'ipad! prov{tdet i.adnou jakousi protisluzbnu. protoze se jedn{1 0 poplatek. Napriklad vctsina z nas hradi dan z nemovitosti a take za to nie nedostavame. U obou uvedcnych prfpadu vsal< platt ze mesto s uveden)l mi pffjmy musi podle 7.<lkona 0 obcich radne hospodarit - vyuzije je na financovani neceho jineho v ramci mestl keho rozpoctu. Presto bych rad uvedl, ze mesto pfipravuje SYSl m na likvidaci psich exkrementil, ale 0 tom se dozvite a:! v nekterem naslednem cisle Trhovosvinenskych listil. Doufam, i.e timto potesime alespon maminky malych deti. Ocelcm vlastniho cipovani byto ziska! lepsi a hlavne rychlejsi identifikaci psi! a jejich majitelil. Prevllt lhl vetsina obcanil si psa nechala ocipovat (k I bylo ocipovanych psil celkem 507, coz je vice jak 90 9t). Pro zajimavost uvadim, i.e v roce t998 bylo pfihla Seno priblii.ne 470 psu. Mestsk)' urad zajistil pro obeany cipovani v breznu letosniho roku. -3 Cipovani provactel M VDr. Doubek, I kdy'l dodavat I vlastnl h ci pu firma Maria Vet tvrdi!, i.e cipovani je ndkodnc, presto MVDr. Doubek kazdeho psa individualne posoudil, aby nemohlo c10 jit k pripadnemu ublil.eni (zejmena u mal)'ch plemen). Za spolupnici MVDr, Doubkovi timto mestsky urad dekuje. Pokud by nektery vahavy obean chtcl cipovat psa az nyni, tuto moznost rovnez rna. Bude si vsak muset zajistit dopl'cdu tennin cipovani u MVDr. DOllbka sam. Vlastni (Ikon (eipovanf) hradi i nadale pine mestsky urad. Jeste bych chtel uvest, ze eipovani psu nebylo povinnc - nikoho jsme k tomuto ukonu nenutiti. Zde spise rozhodoval rozdil vyse poplatku mezi Cipovanym a necipovanym psem. Hlavnim dllvodem byto, umoznit zejmcna rychtou identifikaci psa. Prvni zkusenosti mcstske poticie toto jenom,p0tvrzuji - nedochazl k zbytecnym presunum psil do psfho utulku v Ceskych Budejovicich a dalsim zbyteenym platbam. Mozmi, ze se nektefi majitel6 pri zatoulani psa rychle identifikace obiivati, ale mest.skemu liradu v tomto piipadu jde spise 0 poradek nez 0 vydavani pokut. Proto, pokud vas ctymohy pr-itel nebude utikat pravidelne, mestsk{l poticie bude prdvdepodobne prvni pi'ipad resit spise domluvou. Na zaver jedna rada: nezapominejte prihlasovat i nabyti novych psil. Vyhlasky budoll platit i pro ne. Ing. Jan NepraS odbor zivotniho prostredi

4 Vyvoj nezamestnanosti v v naselti meste k k 3 I k k k k Mira nezamestn. (v %) 2.1 2,7 3, Pocet evid. llch Nezamestnanos ve meste Trhove Sviny - stay k Pocet evid. uchazect'i celkem k : 99 z toho: - zen 58 - osob se zmenenoll prac. schopnosti (ZPS) I - osob s castecnym invalidnim duchodem (eid) 13 - absolventu 14 - dlouhodobe nezamestnanych (dele nz 6 mesicll) 17 Vzdelanostni struktura Bez vzdel;ini a se zaklad. vzdel. 29 Yyuceni 48 SS bez maturity Yyuceni s maturitou 3 USY (gymmlzium) 6 Dsa (SaS s maturitotl) YS 2 WkOV3 struktura Do 191et let let let let let let let let 4 I Okresni urad Ceske B ud~jovi ce, referm st{ltnf socialni podpory. kontaktni misto Trho e Sviny oznamuje f e u1 je mol.no si na kontaktnim miste. Trh ve Sviny vyzvednout t.iskop k vyrizeni pfidavku na dite a pi'ispevku na dopravu. YzhJedem k vysokym mikladum na postovne se liskopisy nebudou rozesilat postou. Tyto davky se budou pfepocitavat k na pfijmy roku ODMENOU BUDOUKRASNE VZPOMINKY Nase matersk;i skola poskytuje detem nejen predskolni vzdelavani, ale i mnoho POdnelLI k rozvijeni intelektu a fy zicl..e l.datnosti. Hlavne se snazime pro deti pripravovat nlzne akce, vy lety a z,ibavne cinnosti, aby se d te m v matefske skole Iibi lo. V prllbehu skolniho roku maji deti casto rnoznost shlednoul ruzna kulturni predstaveni. Po cely rok jezdime n,j v)'lety spojene Ii n(i v~tevami rul.nych vystav. divadel. muzea. planetftria a zajirnavych rnist pi'irody. K sedmdesdtce i pres Trhove Sviny Zllam.\; clwdcc Juraj Pllci. /.:Ier); se roz/lodl zpe(elil lelo.vllf sedmdesci It! 1I11rozellillY (}vlj'cnilll.i've IIt'1Ivi!file/llefy:ic/.:e kolldice, zm'flal v rrimci ro(nfho pochodu K sedmi kh!jliiii ph's esl ZI'mi i do IJa;'eho mesla. Juk je vilillo, met se () zliiilkv z cesly pj'es Nemecko. Rakolls/.:o. Mad arsko. Polsko. Siovellsko a Cl'skou republiku s kym podi lil. P. Vyl1l1alovd Fo{(); I. Bozdkovd Starsi deti letos absolvovaly cyklus dvan,\cti lekci predplaveckeho vycviku v bazenu zs Borovany. Pred~k olni deti take na vs tevovaly kerarnic ko u dilnu v Dornecku. kde n](lily rn o ~ nost vytvaret keramick6 vyrobky. ktere pak vyuzily jako diirky pro sve blizke. Zucastnili jsme se take nekolika vytvarnych soutezi v rarnci okre:;u. V breznu se tfida predskolakli ze Clyi'listku zucastnila oblastniho kola festivalu Matefinka, kde uspcsne reprezelllovaia na. e rnes to s folkl rnim pasrnem.,jarmark". S timto programern jeste deti vystoupi koncem cervna v Jihoceskem muzeu na vyslave "ZiVOI nasich predku". lako kazdoro ne MS Clyflistck. poradala v kulturnim dome slavnostni akademii u pfilezitosli Svatku matek. De li z MS Budovatelska jely se svym programem a darecky potesit obyvatelky Domova duchodcli Chvalkov a pecovalelskeho donlu, kde spolu s detmi popf<ili k Svalku matek i zastupci mestskeho ufadu - p. slarosta Busek. p. Pexa a p. Bozakova. Obe nase MS spoleclle v kvelnu uspofadaly vystavu s nazvem "Na~e mesto ocima deti" vc foyeru kulturniho domu. V cervnu j\me oslavili Mezinarodni den deti nekolika akcemi - vyletem do TIebone, zahradni slavnoslj s mamiskovym divadlem, pi.snickami a soutezemi. Deti take stnivily dopoledne PeCine na farme pana lelena. kd si prohledly kone a hiib[llka a vyzkollsely si jizdu na konich..leste nas cek{1 vylet do Z 0 Hlubok{1 Ilad Vltavl)u, divadlo nn hamru a slavnostni rozlouccni predskolnich deti na mestskem tlrad c'!. Po pr<izdninach odchali Z obou nasich skolek osmapadesat deli do zakladni skoly. Prejeme jim hodne lispechu a my si prejeme, aby na.'vo u skolkn mely ry nejkrasnejsi vzpominky. 1. RychtafikoY{l Foto: archiv MS -4

5 Na nasi zakladni skole se sportuje S\'~tlych mist i nejake to vitezstvi. K nejlcpsim a nejnadanejsfm hracom pain Josef Hohenberger. Zdenek Jindra, Karel Vale ~ a dalsf. Zlepseni je rnarkantnf a proto pev Na jare probehlo nekolik spor 3. Krauskopf M. 125 em Martin Farka, ve starsi kategorii bova, Jan Kollar a Michal Kraustovnieh akci. Zaci a fakyne se Z(Icastnili okresniho kola ve volejbale I. Vaeulova G. 140 ern born)'rn vykonem se druzstvo ve kola, ktere se uskutecni v Pelhl'i Starsi Divky vyhraja Sarka Princova. Timto vy kopf probojovalo do krajskeho v Ceskych Budejovicich. 2. Vniblikova K. 140 em slozeni Sarka Princova, Petra Kar move. Z{lci hrali pekne, ale na silneho 3. Prineova S. 125 cm soupei'e to nestacilo. SkonCili nn Starsi Hosi 5. rnistc. Divky skoncily na 4. miste ve skupinc. KAM S NiM? DO KOSE! I. Trojak D. 156 em 2. Novy cm Pro nekoho, kdo nikdy nezazil po ne veffme, ze vstup do pffsti sez6ny Ve volejbale se soute7.iiq I I. 3. Kukacka VI. 145 em Cil, kdy mic propadne bezednym kosem. bude tento clunek moznii necim Doufame. ze sc pfihlasf i dal~j na i jejf pnibeh budou % lep~f. dubna, kdy pi'islo 33 deti za zs, Pi-i stejnem vykonu rozhodoval GTS a z by vale devate tndy. Hralo novym a douhim, ze poritf potl'ebu dsenci a zajemci 0 tuto hru a posili o umisteni poeet pokusti. se na rnalych hfistich ve dvojicich to vy z kou~et. IYm. Pfihl.isit se je moine v telocvicne zakladnf skoly v Trhovych V ramei oslav ukonceni n. svet. nebo trojicich. le s podivem. ie jedna z nejroz~i valky se konal volejbalovy renejsfch kulekti vnfch her na svetc se Svinech vzdy ve stt'cdu ad hod. Poi'adi: turnaj ve sportovni hale. Zucastnily zacfna v Trhovych Svinech prosazovat az nyn!. Je sice pravda, ie pri za pffspevky jsoll pro vsechny cleny a v sobotu od 15,00 hod. (:Ienske 1. misto: Tison T., Chllchel M., se 4 osmiclenna druzstva. Petnlkova J., Poradi druzstev: kjadni ~kole exi'stuje ziijmovy krouzek basketbalu, ale bohuze!. kaldy, vsichni chlapci ad 16 let a v~ se. kteff J00 Kc za mesfc. Pfihlasit se mohou 2. misto: Kohout P., Novy J., I. ByvaJi zaci zs Svec VI., 2.0lesnice kdo ukonci doch:izku na zakjadnf se neboji trochu te fyzicke.,zabfracky" a jsou oeholni s mimi trenovat. 3. misto: Perfolnva. Jindrovii. ~kole. zaroven konci i s basketbalem 3. GTS Stanek v Trhovych Svinech. Proto se parta Ze se prihlasi dal~i zajemci doufame 4. Z5 14. dubna probehla soutez ve klukll nadseoych pro basketbal rozhodla zalozit oddf!. Pod vedenfrn tre na skoly, na vojnu. Proto nove hrace take proto, ie nekten kluci odehazi Vykony druzstev byly veliee vy skokll vysokem, kde zavodili zaci rovnane. Divaci hodnotili kladne oem Zdelika Veverky tento z{lin~r uviuime. Samolrejmc uvitame i jak9koli druh podpory, jak financni tak zs a GTS. Zavodnici byli rozdcleni do kategorii mladsi a starsi zaci: vykony vseeh hraclj. take zrcalizovali a pfihla,ili do do okresniho preboru. UZ prvni zapusy i materialn!. Proto bychorn velice Poradi: daly lu~it. 'i.e nadsenf pro hru samo uvitali kohokoli kdo by se rozhodl Mladsi Divky basketbalu na Trhovosvinensku po I. Kralova M. 135 em 2. Zahorskova ern 3. Barcikova R. 125 cm Mladsi Hosi 1. Stodiilka O. 135 cm 2. Gazak F. 130 cm Ve dneeh a se nasi zaci vyborne umistili v okresnim kole eyklistieke souteze. Druzstvo Z 5. a 6. trid obsadilo 2. misto z 21 skol. Druhtvo z 7. a 8. tfid vybojovalo dokonce I. misto skol. V jednotli vdch ziskala nase skola dye prvni mista. V mladsi kategorii o,obe stacit nebude. Samozrejme chybt'ly zkusenosti a rutina. wi se take projevilo. Presto bylo nekolik moci. Basketbal v Trhov~'ch Svinech se konecne "rozjizdi", proto vefime a douf(lme, ze se to usadi natrvalo a spousta rnladych lidf v nem najde to pravc. Sve dotazy a dalsi je rnozno uplatliovat na telefonu 0335/ v ~e c h hra ad: Osobnosti Trhosvinenska /5. dil KAZDY KOMUNISTA JE LHAR! Po delsi dobe jsem obdrzel ze Svinu Trhovosvinovske listy C. I z brezna Osobnosti Trhovosvinenska 5. dil podepsan p. Daniel Kovar. Po pfecteni tohoto clanku jsem se rozhodl doplnit moje pameti z meho mladi. Cetnik R. Bures byl postrachern Svinu a jeho okoli. Pry bylo podano mnoho stiznosti na jeho jednani a po delsi dobe byl prelozen do Borovan. V roce 1914 vypukla l. svetova valka a lide byli nuceni shanet ruzne denni potraviny az ze vzdalenejsich mist a nejblizsi dopravni prostredek byl vlak z Borovan. Zprisnila se kontrola na veskere potraviny a to byla pi'ilezitost pro cetnika c. ak. R. Burek Ubizal svoji autoritu a nikdo neprosel, aniz by 110 zkontroloval a potraviny zabavoval. Vznikla pisnii::ka: Jei jse//! si ty brambol)' do rllksaku dal a kdyi jsem prisel na taci - Bure.5 mi je I'ml, atd. Zp[valo se to lia li1elodii: lei jsen! si ten kvite(ek za klobollc'ek dal... - v Ie dobe s fikal ruksak - nyni baloh, take stace bylo nadrazi v Borovanech. Valka vse zmenila a cetnik resp. vrchni cetnick); strazmistr R. Bures se ocitnul ve Ctyreeh Dvorech. leho syna MUDr. R. Bure~e jsem neznal, ackoliv jsme stejny rocnik 1906, ozenil se se sl. 5tojdfovou. ktera mela jest sestru a jejich tatinek - pan ucitel ze Svinu se odstehoval do Ceskyeh Budejovic. Kazdy touzi byti ve vetsim meste. Toto si pamatuji idle vypraveni pri ruznych navsrevach v Trhovyeh Svinech. Rad a casto jsem jezdil do Svinu neb jsem tam mel matku a sestry, je kn\sne vzpominat zaslouzilyeh obcanu, ale tech, kteri meli charakter nicim neposkvrneny. Nyni bych chtel pripomenout a r"iei autorovi (lanklj jak uvadi, ze od r od osvobozeni byl poslaneem v Narodnim shromazdeni za j izni Cechy a mel mnoho dalsich Funke! v komunisticke -5 strane. Z techto funkci je videt, ze dobre podchytil vse ve svuj prospech a velka kariera se dostavila. Pane autore, pisete, ze neztratillidskou tvaf - ale lidskou tvm mati!, protoze jako stranik byl spoilipracovnikem Onora 1948 a vseho co s Onorem sollviselo - zavirani, tynlni a likvidovani ceskycb obcanu, staveni koncentracnieh tabor u v Uranovyeh dolech na Jachymovsku a Pribramsku. Tam, kdo se pokusll 0 utek, tak byl zastfelen a nedustojnym zpiisobem ho bachafi odvlekli za nohy po zemi at k velitelstvi tabora. Pfipad sedhlka A. Maciho a jeho zeny ze Slavce, kterym zabrali hospodarstvi a odsoudili na nekolik rokii do koncentraku Uranovych doju Bytyz a jeho zenu do Zelezovcu na Siovensko u maaarskyeh hranic s tim, ze se nesmi vratit do budejovickeho okresli.leho bratra z Cerejovic, kterernu lake zabrali hospodarstvi a musel se vystehovat do urceneho mista na sever Cech, rovnez jeho dva synove byli zastreleni Nemci po revolucnich dneeh a pfi obsazoviini Trh. Svinii. Pane D. Kovai'i, co jeste cheete dodat na obranu MUDr. R. Burese jako zdravotnika a lidumila? Za karierou i pres mrtvoly! Pisete, ze v r absolvoval lrimesicni staz v SSSR a po \lavratu vratil strane legitimaci, on takovy zaslepeny stranik by si to nemohl dovolit protoze vedel, co by ho cekalo, lak jako ty lidi pred nim. Vy to povazujete za hrdinstvi. ze vratil strane legitimaci v jeho duchodovem veku, kdyz jeste obdiiel stranicky duehod? Pane autore, neznam Vase politicke mlbozenstvi, ale musim Yam sdeiit, ze je komunisticka strana v celem demokratickem svete uznana jako strana zlocineekal Pfed svou Sllllli prohjasil byvaly president Dr. Edvard Benes: Kazdy komunista je lha!! Stanislav Steinbauer

6 Ukazka z knihy Vita Machalka "PREZIDENT VZAJETt" Srovmivani Hachy a Benese se roku 1948 objevovalo i na strankach svetoveho tisku. Prevor Zemek vzpomina: "Po Linoru 1948jsme dostati svycarske noviny. Byla tam karikatura: Hacha 11(1 oblatku s kfidilkama se d{ vd na BeneSe sed{ciho u stolu a podepisuj{ciho Gottwaldovi jeho vlcidu. Hacha vola: "Vi chapes, Eduarde BeneSi, jak "svobodne" jsem ja podepisoval protektor(if?" Hacha byl v cizine a sam. Kdetto BeneS byl doma a mel za sebou vetsinu [idu, i kdyz neorganizovanilw, ale cekajiciho na jeho pevne rozhodnuti. " Bacha se neodhodlal stuj co stuj splnit sve sliby, ktere dal pred Heydrichovym prichodem Benesovi, ale ani Benes nenaplnil sve vyznani, promisene mnohoknit ruznymi slovy, ze radeji zemre, net by ustoupil nasili a zradil Masarykovy idealy... Nestastny statnik, spoluvitez dvou svetovych valek, ktery najednou prohlasil, ze Mnichov se uz nikdy nebude opakovat, a jdte 24. (mora 1948 Gottwaldovi hrde rekl, ze "lieni Hacha, neustoupi v nicem ", musel jiz 0 den pozdeji zcela kapitulovat... Muz, ktery 8. srpna 1942 v londynskem rozhlase vyznal, ze "odcilleni Mnichova a jeho dllsledklt stalo se mi od poslednich ayl~ let :mad ui jedinym cilem tivota ", musel na konci zivota oznaeit (mor 1948 za svuj "druh), Mnichov". F. Schwarzenberg k tomu uvadi, ze Hacha by pres jiste osobni roztrpeeni nad Benesovym postupem vuei sve osom - "nebylnikdy pral BeneSovi, aby ItIUsil Zl/OVU nastoupit bolestnou cestu kapitulace, ktera byla Hachovi souzena v I: 1939 a BeneSovi v I: 1948". Kdyby byl Hacha v unoru 1948 nazivu, jiste by byl o Benesovi rekl totez, s eim se i ve sve tezke situaci po 30. listopadu 1938 svefil Prokopu Drtinovi: "Mus{m na neho velmi myslit, tla jeho osud, je to teiky tidel pro politika a statn{ka, co teet prodeldva a co ho postihlo... " Verejnemu mineni rozjitrenemu neseetnymi diskusemi ohledne Benesovy viny umozni teprve patfieny casovy odstup dospet k poznani, stejne platnemu pro posouzeni Edvarda Benese i Emjia Hachy. Vaclav Havel, prvni demokraticky nastupce obou muzu v prezidentskem tirade, to roku 1994 v projevu k 110. vyroc! BeneSova narozeni vyjactri temito slovy: "...ZaNndm totii chapat. jak.madno se ri'tznd osudovd politickd rozhodnuti POSu.zuji tomu, kdo je nikdy nemusel delat. a jak desiva je samota toho, na nemz je, aby rozhodl, ktere z njznych zel, mezi nimii mus[ volit, je men{i. Kdyby {Iovek, ktery se v takove sitl/aci ocita, mohl s ur6tosti dohtedllollt vsecky historicki, politicke (J Inrovn{ dllsledky alternativ, pred nimh. stoji, rozhodovalo by se mu snadl/o. Takovou nwznos! v.\'ak politik nenui. leho volba je nezvratlld, naplni se jen ta altcrnativa, pro nii se roz11odl, a nikdy nikomu, kdo tti znd vsecky di'tsledky jeho rozhodnuti, nevysvet/[, ie dllsledky jineho rozlwdnuti by byly jdte horsi... " o demisi dvanacti demokratickych ministru hovofi i pres jeji katastrof<llni vysledek s velkou hrdosti ve svych pametech Prokop Drtina. Nazyva ji "kategorickjm imperativem politickjm i mravnim" zvlaste tez vzhledem ke skuteenosti, ze "prave my jsme byli v/ddou, kterd nesla odpovednos! za pnsne a tvrde souzeni kolaborantil z doby okupace... (vcetlle) nasich predclllldcli. ve vldcle, kten se v ti teike dobi' dali svest ke kolaboraci s nacist)' casto z dobri vllle a z tech nebo onech dllvodd taktickych a strategickych. A ted' my, kten jsme pfevzali odpovidllost za jejicij tresttini pled historii, my jsme meh snad ullllout a pi,tstit se do kolllborace s diktaturoll nacistickeho protip61u sami?!" Krome chvaly vlastniho postupu znamenaji tato slova tez soud nad temi, kteri zilslali i po unoru 1948 na svych mistecb; k tern paradoxne path li i dva hlavni symboly ce koslovensk ' demokracie a so(lcasne dva z lidt, ktefi liz z Londyna vynaseli nad Hachou nesmlouvave solldy, prezident Bend a ministr zahranici Jan Masaryk. Masaryk kratce pfed tradickym naplnenim sveho osudu vstupoval do nove totalitni vlady se slovy..,i.e do ni pujde jen, aby svym vlivem zachraiioval, co se dd "; spolu s nim zatahl zajmu nacistu, aby se mohli pred celym svetem chlubit svym zajatcem, takto stale uradujicim legalnim prezidentem dr. Hacholl... Podle Ferdinanda Peroutky "komuniste meli zdjem, aby d,: Bend, tento osved{eny, po celem sveti zndmy demokrat ziistal v (ete noveho ref.imu. eeho jineho to bude svedectvi nef. 1Oho, i.e v novem reiimu nen[ nic, s Nm by se demokrat nemohl smmt? Unava prezidentova pokro6la tak daleko, ie vyhove! i tomuto. Setrvav v lilade pomohl ko Inunistllm zastinit fakt, ie v Proze byl proveden kol11unisticky PltL~... " Jak drtive zni v techto souvislostech Benesuv rozsudek, ktery vynesl dokonce v rozhovoru se Stalinem v prosinci 1943 slovy, ze dr. Bacha je nyni bezmocny, "stal e nastrojem Nemeil a bude odsouzen. On ndm sice sveho L~asu porruihal, ale dnes pomdlui tei Nemcum... " Podle Peroutky pomohl Bend svym neodstoupenim nektere zm:ist, podle Vaclava Cerneho svym pi'istoupenim na hru, ze se vlastne nic nestalo, svym zpd 'obem ospravedlnil ohromnou vlnu kolaborace novym rezimem, ktera hned propukla. Prezi -6 Gottwald do sve vlady i jineho demokrata zvucneho jmena, dr. Vavro Srobara, kterebo zpusobem pripominajlclm metody R. Heydricha jrnenoval drive, nez k tomu ziskal jeho souhlas. Nejvetsi zajem meli ovsem komuniste na tom, aby ve svem Made i za noveho rezimu formalne zustal sam prezident Benes. S10 0 analogii nekdejsiho

7 UkAzka z knihy Vita Machalka "PREZIDENT VZAJETI" dent, ktery kdysi nazval Hachu a jeho ministry "spoluodpovectnymi" za radeni nacistu a ostfe vytykal mezinarodni dusledky jejich setrvavani v urade, tak nyni sam vyvolaval jeste vetsi rozpaky. Jestlize BeneS podle sveho vyjadreni z leta nedovedl z vlastni zku~':e Ilosti i"iei", proc Hacha neodstoupil ani po Heydrichove prichodu do Prahy, nyni se mu teto krute osobni zkusenosti dostalo... Ukazalo se pri tom, ze podobna situace jej i po vsem odsuzovani Hachy pfimeje jednat stejnym zpusobem. Pohnutky, pro nez E. Benes pres sve puvodni rozhodnuti zustal i po 25. unoru 1948 v prezidentskem Made, byly stejne jak u Hachy po 15. breznu 1 39 a 27. zafi 1941: prezident doufal, Ie dosahne zmimeni krutosti noveho retimu a zachrany svych nejblizsich spolupracovniku. K tem pati'il i generalni tajemnik narodne socialislicke strany Vladimir Krajina, ktery 25. unora zanechal Benesovi na rozloucenou "varovl1)! vzkaz, aby Il.eskonCiI jako Hdeha"... Druheho dne byl Krajina zateen a na svobodu se do,tal jen diky energickemu zajqoku prezidenta Benese, na nehoz se obratila 0 pomoc pani Krajinova. Benes jiz pri podepisovani Gottwaldovy vlady podrobi I jen s podminkou, ze nebudou perzekvovani jeho polupracovnici, a skutecne e mu podai'ijo zachranit fivol poslanclliti V. Krajinovi, A. Cizkovi a O. Hoi, generalu F. Moravcovi a fade dalsfch. Od Gottwalda dostal dr. Benes 7. bfezna 1948 ujisteni, ze "KSC nebude delat monstlproeesy", za vystoupeni najubilejnich oslavach Dne 13. bi'ezna 1948 hovoff v Sezimove Usti s prof. Cernym, ktery zaznamemiva, voldn k toilll/, aby se pokusil zmeniti beh Ilddlosti... " Jestlize jeden z nejbliz Karlovy univerzity mu ze se prezident "pfimo sich spolupracovnikll E. Gottwald a Zdenek Nejedly desl pi"edstavy, ze by mel Hachy a pfedtim E. Benese slibili vyhlaseni amnestie platit za Hdehu (':islo 2 ". z Kancelare prezidenta republiky, Augustin Popel a znovupi'ijeti vyloucenych o sv)lch dojmech z navstevy studentu a profesoru atd. dale V. Cerny pise: ka, i'ikal podle svedectvi Vsechny sliby, kterych se "President vypadal E. Soboty za okupace, ze Benesovi podafilo dosahnout, strasne, zestdrlo dvacet let, "kdyby BelleS byl tady, nedelal vsak byly k jeho loufalstvi podobne neucinne, jako kdysi sliby zi kane Hachou u Neuratha... Komunisticka vpadl se, zhroutil... Tvdf popelavd, 06 vydbene, zalite vodou. Pohyby loutkyo mechanisl1lu pokazene by nic jineho nefti Hdcha ", nynf se jeho slova potvrzovala. Prezident BeneS sedel ilolovan od sveta perzekuce se to 170 dftetel11... Mluvi ne ve svem letnim sidle a z po tiz stale jen stupnovala. obratne, chvilemi Jpatne slednich sil usiloval 0 intervence Jestlize se Hacha jiz 16. bi'ezna 1939 vyjadfil slovy "Hitler me podvedl", BeneS, ktery do posledni chvic/dllkuje... takjsem si pfedstavoval Hdcllll na konci vdlky... Je si vedom situace... a je zoufali A zufivy, ve prospech obeti perzekuce... Clovek, ktery kdysi kategoricky fadal dr. Hachu Ie vei'il ujistovani Sovetu bezmocne zufivy... Poprve o demonstrativni demisi a kritizoval jej jako "neibenes AHAcHAi statecneho cloveka", nyni vlastni rezignaci stale odklada a nemuze se k ni od o nezasahovani do nasich vniti'nich zaleiitosti, nyni hofce konstatoval: "Stalin mne eltladnokrevnea eynicky obelhal. " Podobne jako kdysi Hachovi leiela nyni i Benesovi na srdci pfedevsim otazka, zda narod rozumi jeho postupu. Podle Vaclava Cerneho Benes po unorovych udal os tech "sdm opoujti Hrad a odjlzdi Ila svoje souklvme venkovske srd/o, zbedovany churavec proste liz nellltlze ddl a mti jen jedinolt stllrost, (tby /ldrod 101ll1l jeho odjezdll rozllmel: ze s tim, co se deje v Praze, nemd nic spolecne 110, ze s tim nesouhlasf. Ale fide si likaji: Jede si odpo Cinout po ndmaze poslednlch dill... " Prezidenta pry "nesmir Ile bolelo" cteni strojem rozmnozovaneho letaku, jehoz autor jej srovnaval s Hachou, a "prudce jej odmital" v zivote ho slysfm spitat: Ihdh, podvodnlci, nii'emove. To /la adresu nasieh i moskevsk,vch stalillisttl... " Jako pusty vysmech dr. Benesovi zni v tomto kontextu zprava, kterou pfednosta jeho kancelafe Jaromir Smutny odeslai 2. cervence 1945 ministerstvu vnitra a ktera vyznivala jako obhloba ubohosti dr. Hachy: " Hdc/w si neuvedomu.ie, anebo nemd sily a ville si llvl domiti povinnosti, ke kterym ho vdze funkee, kteroll pfijal. K uddlostem, ktere se kolem ne1w rifi, i k SVelllll [iradll, md postavenf prosteho soukromnika. Neni aktivistou. Naddvd, na mnoze velmi vlilgdme a velmi neopatrne na Nemee, ktere nendvidf a nazyvd j e bestiemi, vrahy a lupi6. Ci III tak vsak j ako p ros ' obcan z uliee a Ileuvldomuje si a/lebo si nechce uvedomiti, ie v prve ;'(lde 011 je pohodlat, takze si prof. Cerny fika: "Jeho vute je zl'ejme na I'ltsena. Vtird se mi i bolest IlY dojem, ze se president boji. Bojl se () sebe. Bojl se nepmtel. Nemtim odvahu IIIU liei..., ze p,~eee del1'lise, k niz prohlasuje svoje odhodldni..., must se rovnat prdsknut( dvehni. Nemdm odvahu, nebot' on patme nelli meho ndzoru... " Hacha a Bend, dva pi'esvedceni demokrate a sve zemi oddani vlastenci, museli oba umirat zdeptani nejen brutalnimi metodami totalitnich vladcu, ale i nepochopenim a odsuzovanim sveho jednani. Bezbfeha tragika eeskoslovenskych dejin 20. stoleti tak nakonec osudy obou tak rozdilnych muzli v jejich vyusteni spojila. (Y. MachaIek: Prezident v zajeti. Zivot, einy a kfiz Emila Hachy. Regulus, Praha 1998, str ) Vybral F. SJipka

8 ZA ~lladn i v TRHOVVCH SVINECH nabizi ztikladni vzdiltivaciprogram pro diti od 5 let a dospi/tf v oboru hudebllim, vytvarni m a od 5. ztih 1999 jako novinku i obor tallecrzi Vychovni vzdeltivaci proces je zabezpefefl kvalifikovallymi uiiteli, ktefi rozviji pfirozeni natmni diti. V hudebnim oboru Ize studovat vedle zpevu hru na klavir, klavesy, housle, kytaru, klarinet. truhku, Iletnu zobcovou i phenou a akordeon. V oboru vytvarnem poznaji zaci celou radu vytvarnych technik - kresbu tuzkou, tusi, rudkou uhlem, malbu agrafiku (sucha jehla, tisk s kolaze, odkryvaci technika na voskovem podkladu), modelovani (hhna, sc1dra apod.). a~e novinka, tane~ni obor, je urcen zejmena nejmladsim, pohybove nadanym detem s nimiz bude pracovat byvala dlouholeta clenka baletu lihoeeskeho divadla v Ceskych Budejovicich, pani Ludmila Korbelod Vedle teoretickych a praktickych znalosti a dovednosti jsou zaci vedeni i ke kolektivnimu muzicirovani v rade komornich souboni. Vyuka probiha v Trhovych Svinech v budove zus, v Novych Hradech v objektu Statniho hradu, v Horni Stropnici a Jilovicich v budovach Zakladnich skol.... Ph ZUS pracuje i Komorni orchestr slozen) z uciteiti, hudebnich nadsencu a studentu Konzervatore. Pro milovniky vazne hudby (Kruh pratel hudby), poi';ldame kazdorocni cyklus 8 koncertu v,izne hudby. NASE USPECHY V soutezich a prehlidkach Ludmila Tumov,l - ziskala ocenelli v Sec"lIanski mezillarodlli soulel i dersk)'ch kreseb (medaife, dip/om, album) KYTARA - Adela Cerna, 3. misto - Mich. Gegnerova. 3. misto - Vit Herman, 3. misto s postupem AKORDEON - li!'! Salva, I. m[sto 5 posilipelll - Linda Cesakova, 1. misio S p oslllpem - losef Salva, 1. mislo S poslupem -.lana Storova. 2. m[slo SposllIpem HOUSLE - Martin HavHcek, «estlle uzl1ani - Eva Chadtova, cesme LlVUilli VYsledky south! oblastnich KYTARA - Vit Herman, eestne uz/lani UMElECKA SKOlA KRUH PRATEL HUDBY PRIZUS pfipravuje 25. sez6nu Smetanovo trio Gabriela Demeterova - housle Jan Palenicek - violoncello Jitka Cechova - klavir Nostitz kvartet Ars instrumentalis Pragensis Jan Haliska - violoncello Ladislav Jelinek - klavir Jihoceske kvarteto Luka Ferini - klavir (Italie) Koncert posluchacu Konzervatore AKORDEON - lifi Salva, L<eSllli uz/1alli - Linda Cesakova, 2. mi.l'to - lana STOROvA, 1. mistu - losef SALVA, 2. misto "ptskant PRO ZDRAVt" - Eliska Bendova, 2. lilisto - Vlad. Sokolik, 3. lilistu - Pavia SaIcerova, 2. lilisio Eliska Svepesova, 3. mislo - Marta Sokolikova, 2. mislo V soutczi 0 noyohradsky zyonek, poi'adane novohradskou galerii MIBOR se na prynich mistech umistili ye svych kategoriich tito zaci: ZPEV - Tereza Kolafav,\, Michaela TuM, Michaela Jakubikova, lana Machutkova HRA NA HUD. NASTROJ - Vladimir Sokolik, Pavia Salcerova, Pavel Gomelsky Ceske Budejovice. Jihoceska komomi filharmonie CONCERTINO PRAGA PNEUSERVIS - Rudolf POJSL Nove Iothto 1061, Trhove Svlny tel,fax: Wm v nove otevien6 provozovne nablzf nasledujfcf sluiby Vys'ledky southi na urovni okresu prodej pneumatik Weho druhu KLAVtR - Iveta Brabcov;l, 3. mislo - Anna DvorUkovc1, ces/ile uznani - Mich. lakubikova, cella za pli zakoupenl novych osobnlch tiel/sl pneumatik - dernont8z a I11OI'IlM zdanna pi'! nakupu vetmlo mnozstvl naklad nich 8 traktorovych pneu je uplatl\o rin8 slew die dohody nebo smlouvy veakere servisnf prace osobnlch, nakladnich 8 traktorovych pneumatik a du l pl~ osobnich i nilkjadnich pneuma1lk specli1iinl plynnou srmsi pmh~6rn -SECURPNEUS vyvalov.v,i n~adnlch pneumatik systemem EaUAL zajiateni protektorov.v,/ pneumatik teplou i studenou technologll... v pondeli, UlerY, ctvrtek a patek od 7.00 do hod ve stiedu od 8.00 do hod a v sobotu od 8.00 do hod -8

9 DIVADELNi TRADICE POKRACOJ Chicago 30. let v Trhovych Svinech V dubnu a v kvetnu letosoiho Si ra Osgooda Fieldinga - Josefa rokll jsme meli llloznost pf ne t Zettla a Sugar - Janu Lemose do tfic{ltych let naseho stoletl, chovou. V pameti nam zu lane do doby svetove hospodai'ske zhave tango podani Osgo )da krize a prohibice v americkern (1. Zenia) a Dafne (p. Sojky). Chicagu. Umoznila nam to hu Jeste pin dojmu z pfcdstaveni mornou formou ko medie Nekdo jsem si nalistoval v minulych to fad horke Billy Wildera a J. A. TSL serial rozhovoru M. Po L. Diamonda, kterou nastudoyal l, koye s paneru. Schwarz Divadelni ochotnicky soubor pfi miillerem - nestorem svinenfeks Trhove Sviny. skych ochotniku, ktery si v teto Divakova br{mice si prisla hi'e zahnil roli milionaf'e. op t na sve. Chvalit herecke vy P r-i cteni teehto vzp minek mi kony je vlastne noseni drivi do pred ocima Opel defilovala eehi Ie a. protoze byly jako vzdy vy plej<ida herell L dfivejsieh let. borne. Chtel bych ale vyzdvi z nichz mnozi jiz nejsou mezi hnollt vtipne fesenou scenll a vy nami. borny napad S otocnou rampoll. Toto pr-edstaveni opet doka1.a- Cil pro detail - napi'. uka:wtel pa 10. ze divadelni tradice v nasem te r 1I vytahll opravdu L1kazoval. meste pokracuje a ze majl sve znak firm SHELL na SUdll, kte n{lstupce. Neustale se objevuji ry pouzili gangslefi jako stul ph (ide, ktefi maji chut hrat, organikaretni hfe atd. zoval, tvohl, a to vlie na ukor Oceneni si za.louzi i dobovc svcho vl)lneho casu a bez naroku kostymy. Kolik i:asll. pr{lcc a dll na financni odmenu. vtipu se m Liselo vynalozit na je Podekovani pati'[ celcmu hejich smncni a vyrobu. Div{ICi jis reckemu ans[unblu. technikum te postjehli na divcich nohou a zvla~te pak tomu, ktery ma pfcd puncochy se svem. dobove klo premicrou nejvetsi.. nervy", jak b uky a ~a ty ve stylu 20. a 30. to dopadne - reziseru Framisku le t. Lehee se asi ncsh<lnely ani Herbstovi. st fe vice velkych eisel pro Dafne Popfejme mu do budoucna poa Josefinu. ['ad tak siastnou nlku pri vyberu Z hereckych vykonu ale pfece divadelnich her jaku duposud. jen nelze nevzpomenout pfedswvi tele Dafne a losetiny - Petra Vaclav Heidinger Sojku a lana Kalenu, miliomife Foto: Fr. Herbst -9 DO TRETICE VSEHO DOBREHO Jestli7,c je snaha a dobra vlile. se svinel1~ti ochotnici zhoslili v!ie jde jak vimc snadneji. Pfic!{!-li svych rolf velmi dobfe. ba nektdi se k t()mu jeste nadseni. nezmerne primo skvele. Na souboru uz byl. usilf a odvaha, pak je vy ledkem patma zfetelna " vyhrano~t" a jistopr~!ve to, co dovedlo trhovosvinen ta projevu. coz v celkovem kontexsky divadclni chotnicky soubor tu hry pusobilo velmi pozitivne. u:1: ke tfeti llsp(gne premiere za Vsichni herci bez rozdilu hrali poslednf tfi roky. srdcem, a proto skvele. i kdyz nej Tentokr~tt soubor zpracoval vice pozornosti na sebe prirozene sveloznamou filmovou komedii upoutali prntagoniste hlavnfch roi L B. Wildcra a I. A. L. Diamonda Z nich bezesporu dominoval sve Ekdo to r[td horke". Uspesna razn)' projev Petra Sojky jako Jerrypremiera byla sehnina v sobotu 17. ho alias Dafne a take.iany Lemodubna Reziser a v 10mto pfi chove (Sugar) a losefa Zettla (mipade zaroven i scenari -ra Fran isek lionar Osgood Fielding). Jc vsak Herbst mel tentoknit trochu. Iozi treba zduraznit. ze lispech hry byl tejsi ulohu (krome role gangster, pfedevsim vysledkem tvurei a prakterou ztvarnilna jevi~ti). Tato ko telske atmosfery v cclem souboru. medie totiz puvodne vznikla jako Pochvalu zaslouzi i scenick film (1959) a pozdeji ji jini autoh ztvamenf hry, v nemz dost clulezizhudebnili pod n~t z vell1.,sugar' tou fuli meld otocne jcvistc. ktere a jako muzik{tl uvedli na Broad soubor svepomod vyrobil. way. Nevznikla tedy jako divadelni Nejpodstatnejsf vsak je, ],e i toto hra, takzc divadelni scenm musel predstaveni bylo div{icky velmi F. Herb. t na z{tklade filmove a mu uspesne. Poskytlo kvalilni dobrou zikillove verze napsat am. 0 to vi z;lbuvu - a 0 to tu prcdevsim jde. je treba jeho pocin ocenll Pre mi ' fa uk, lala, ze i tentokrat F. S\ipka

10 FEJETON: ~YLET IDO HAbLSrfATTU Vykladace snu podle S. Freuda by konccm skolniho roku musela kazdil i'eskii ucitelka hluboce zklamal. V jejkh snech neni ani miznak po potlacencm libiuu, natol scxuiilnich choutkach. Vc sncch tfiunich ucitelek sc kazdoroi:nc koncem kvetna objevuji neboh<i uetska telicka zricena ze skaly, ulopenc ~kolacky, ktere prepauly pres okraj pramice, horlci autobus a pfekupnici s u~tskymi organy. Presto kaiuorocnc tc:mer vscchny podlehnoll, nalozi svyeh tficet k nepoznani prom~ncnych zakll do <11110 busu a vyrazi znovli oteslovat sviij ncrvov)' system. Studenti pak testuji vse ostatni: sofera aulobusu, polohovad sedacky. sve zaludky i pruvouce v cilovcm hradu, v nasem pripade solnem dole. Ty tam jsou i:asy. kdy si hosi ptivazali k mansestnikilln jednu ksandu, nawli si obracen~ boty a sc slinou voln~ vyh~kajfci z koutku ust prcrusovali odbom)' vyklau uotazem:.:le vam nevadi. souuru2ko lli:itclko, ic jsme z pasw.ku )". Dnesni deti jsoll mnohcm rafinovani'jsi. takzc jc pristihnete, jak ualekohleuem za 10 ATS snajpruji z alpske vyhlidky po oupot ivajicich cizojazycnych duchoucfch nebo propllkaji v hysteric~)' smich. kuyz, v solnelll dole pot~aji dvojici vycpanych kcltskych homiku. Ve slo- GYMNAZIA L Ni STRipKY... Cstni malun l, probi!hlv ", d~ech kvt'lila Ma [uro\'alo ~4 Modcnlu, 1 sludcnlka bude \' du ~ l ku od /ulcn"': kla:o;irllal't:" malurovat at \" z:1tl Dever :-.ludcnl U, lojilo u~l ni rnaturitni lk<'lu~ ku It Vyzlli.l.lllc:n[mlm. jl.:.dll~ ~ tu defl l"' a neprosptln. Prt!jme ah:-;(li\'cntom t o n ej u " r e~n tj ~( pfilimaci zkousky na vs t i poitiaturi lni :-. ludluftl. SOlll<"", Daniel BMW z k"v;j1"l \' 1. vil~ "l i l v okn:':'lifm ~ olc cht'mid.. r o l ~ ' mp i..idy (kakgorie D) a \f ohluq nim koler ~c urnj:...lil no m1st~. Rovnt!1. Daniel Cigbnek l~ :rekundy byl rnezl vitctl il. (okres nihol kola mate matl("k~ olympiady (ka tegorie Z1) - na prvnich ~Ii rnistech m~li to t i~ ~4",)u te7.i cf lejny p<ket budu. Jen a bod ulli k.l POSIUP do oblast illhq k I. 'Q u t ~ ie mladych hl~turika J. Kacinovi 1". k \'arl~. ktcry v o kr~ nlm k Ie leta sautuc s-kon6l ua 4. H1bt~. V okre.,snim ~ olc biolog i c k~ olympu\dy IHi~l studenti u s p~l i lakl() ~ k.i.l.legorie C - 111, to Jan L e(" hn ~r (kvarta), 6. mi slo ZtlctikJ VUlCll l ovi (kvarta). kate!wrie D. II. m L~ l o linn. VOJ{~cho,j (\e ku~lla ) misto Daniel igilnek lsekunda ). A \' sc)ul~z i ve skak u vysokcm a Trhavosvinenskau latku dopadli ~ t udenti n :\s led ov n ~: kategoric t3rlich dlv"k 2. mhlo Kalka VnlbHko"fi (140 em). kal mladlich ch lap",l 2. mislo Filip G,t.ik ( 130 COl ) a kat. qar'iich chlapcu - I. mi<;to Du" n Trojak ( 156 em). Sonda Maturont 1999 II nif v dubnu prokazovali we 7.nalosti ktosnf maturanti. dopadla pro ~kolu pom~me IISP<) kojive. V rj.rnci ID rnmizii cele CR se nasi :-;tudellli sv)'mi lj lalostmi umislili zhruba \! polo \' in ~ a v nlrl1ci \.' ~Cdl strt:unich ~k1' )1 pak takw: \' n~me ~. iaz.yce v prvnkh 10 q::. 'I ~e.skem.iazyct: \I prvnich 20 (.J, \' matcmatice a angl iek6 n jazyce v prvnich 30 'lb. Sbirku pro Koso\'O l..organizovali ve kole koncem dubna ~ tuj e n Ii b 'arty a dokilznli tal;. 'i.! "trpen j inych jim neni lhoslejn ~. Mezi.Iudenl), i pedagog)' bylo vybrano cctke m 7003 Kc. klere byl)' ode.1 nl' na kanta uad ac.c Clovck v tisni ph CT. Komo l<to nadaee je / Ishove prad, kteni lradient: po vylete za&.y, po kterych se musely premistit ro zd~lili jsme se na d v~ skupiny: misledujc, sc pak tatm. ucitelka doc.te, hjoubeji do utrob dolu i panf ucitelky. sprti iili na kosti a vsichni ostatni na ze studenta X upoutal ze vseho ncjvi line eesty nebylo. zmrzlinu." ce zachodkov); aulomat na konuomy Naucny vylet byl pro tentokrat za Do autobusli, do vlasti a nasleduji a jcdince Y rozteskni vzpominka na koneen na hrbitove - nebojte se, ne ci den i do ~ko ly se dostaviji vsichni. spoluzaky za\'~scne na stropnich splnil se ani jeden ucitelsky preuvy Vykladaci snu podlc S. Freuda by sluchatkach pri instmk[aznim filmu letni sen. V Hallstattu totit stoji mohli rodieum svinen, kych studentll o t~zb~ soli. V rakouskem Hallstattu u katolickeho kostela mala turisticka tak akorat zavider. vsak v~di, jak si ziskat srdecka mla kosmice. Dovolte o t citaci ze stu distvych snajpru - soucastf naucne dentskf slohove prace: "Kdyz jsme Za V. Dvoi'akovou a J. Candovou trasy po dole jsoll dye ufevcne klou- sew ze Solne hory zpet do mcstecka, M. Pol<ikova Nakupujte 'kvalitni strechy u odborniku sve nejlepsi prodejce: Firma ATIKA - specializovana prodejna strean f krytiny BRAMAC Vam doda krytinu BRAMAC za prijatelnou cenu v prodejnlch skladech: Udoll u Novych Hradu, tel/fax: 0335/ Locenice, tel.: 038/ Frymburk, tel.: 0337/ Moinost dovozu vozidlem Uaz s hydraulickou rukou. Sazba18 Kc + DPH/1 km, vykladka 50 Kc + DPH/paleta. BRAMAC Stfecha na cely ilvot -10

11 - NASE "'MOVE, r,py!upozorneni PRO NAvSTEVNiKY KINA! V dobe od 1. do 18. cervence 1999 kino nepromita z duvodu oprav prova denych v kuiturnim dome. 29. a 30. cervence (]PLNf~ ZATMENt ZMi Prazska komuna konci v krvave i<izni. Pruska armada okupuje cast Francie. Na malem ardenskem midrali ceka sedmnactiletv mladik na vlak do Pafize. Jmenuje se Arthur Rimbaud. Na pafizskem n[ldrali jej uvila mlady muz, ktery vypada jako Ufednik. A take jim je, ale je take nejskvostnejsim zastupcem noveho liter[lrniho hnuti. Jmenuje se Paul Verlaine, jemuz Rimbaudovy verse ucarovaly, a ktery pozval mladika do Panze. V tc dobe byl uz pres rok zenaty, mel male dite a IiI jako magistnitni Mednik. Rimbaud to vsechno zmenil... Hni'ji: Leonardo DiCaprio, David Thewlis a dalsi. 7. a 8. srpna LOLITA Tragicky pfibch 0 vztahu starsiho mul.e a nezletile divky. Filmovc zpracovani skandalniho romanu Y. Y. Nabokova. Hraji: Jeremy Irons. Melanie Griffithova, Dominique Swainova a dalsi. 9. zmi ZDRAVY NEMOCNY VLASTIMIL BRODSKY Sthhovy dokument 0 nejvctsim a ve svem soukrom! velice svcriizncm zijicim ceskem herci je pozoruhodnou mozaikou vzpominek, moudrych i iismevnych postfehu. charaktcristik i sebeironizujicich bonmotu, vztahujicich se predevsim k vlastni, nesmime bohate a obsahle hereckc praci Vlastimila Brodskeho. 12. a 13. zm-i KOUROVE SIGNALY Kourove signaly jsou dilem Indiaml 0 Indiiinech. Svou naladou tak trochu pripominaji snimek Toma DiCilla.,:2:ivot v sedmcm nebi". Zaehycuji putovani dvou mladych Indianil pro popel otee jednoho z nieh. Zajimavy a navzdory jistym smutnym ud:t1ostem i komedi[t1ne ladeny film pfinasi poklidnou vypovm 0 soucasnc indianske komunite, zijici v rezervacich. 23. zlifi CELEBRITY DalSf z Allenovych hofee-satilickych pohledii na zivot manhattanske smet{mky. Kenneth Branagh ztelesnil am biei()zniho zurnalistu Lee Simona, do jehoz zakomple xovanc manzelky Robin Simon se zahledi televizni pro ducent. Intimni propletenec nebude tak snadne rozuzlit. Film je stiplavou komedii 0 spolku jesitnych, amoralnich osobnosti. Woody Allen predv{ldi, jak sl{lva a iispech do k{izi lidem zamotat hlavu, jak penize dokazi zmenit ~Io veka k hor~imu. ZABAVNE PORADY 2.cervence od hod. 14. srpna od hod. 21. a 22. srpna HURA! prazdniny McKS Trhove Sviny porad{1 detske odpoledne na Buskovo hamru v T. Svinech. Na program piny soutezi, her a tance s country skupinou Cerni Svihaci srdecne zveme vsechny deti i dospele. Divadelni ochotnicky soubor a Volejbalovy oddil Trhove Sviny porada poufovou ZABAVU Na zimnim stadione Trhove Sviny bude k tanci a posle ehu hnlt skupina G-klub. Srdecnc zveme v~echny spoluobeany. II. ROCN1K FESTIVALU DECHOVYCH HUDEB KAREL VALDAUF '99 Mesto Trhove Sviny porada v poi'adi II. festival decho vek za iicasti popularnich kapel z Cech, Moravy a nebu dou chybct hoste ZC zahranii'i. DIVADLO NA HAMRU Divadelni ochotnicky soubor ph MeKS Trhove Sviny se ehysta v srpnu uvest divadelni komedii "DALSKABATY HRiSNA YES aneb ZAPOMENUTY CERT' na Buskovo hamru pod sirym nebem. V dobe uzaverky tohoto cisla nebyl presny termin konani znam, MESTO TRHOVE SVINY AAGENTURA SUMAVA CESKE BUDEJOVICE PORADA]! II. ROCN!K Festivalu dechovych hudeb Karel Valdauf '99 Program: Sobota 21. srpna 1999 Trhove Sviny - namesti hodin Dcchovy orchestr zakil Zakladni umelecke skoly v Trhovych Svinech - dirigent Josef Beneda hodin Dcchovy orchestr.,rozsevac" Lucko Kapelnik Fran Pavlovic - dirigent Jakob Hergula hodin Kru~nohorka z Usti nad Labem kapclnik Kamil KflZ hodin Hradistska kapela ze Slovenska kapelnik Vrastislav Skalican hodin Stfibri'lanka z Moravy - kapelnik Vojtech Horky hodin Policejn 13 - kapelnik Jifi Cano hodin Budejsk{l kapela Ady Skolky Nove Hrady IS'(lO hodin mlmesti Podhoranka z Trhovych Svinu kapelnik Frantisek Chuchel Borovany hodin namesti Babouci - kapelnik Frantisek Petrach Ledenice 18'(lO hodin namesti Kamenicka - kapelnik Jan Hron -11 NedeIe 22. srpna ,00 hodin Budicek mestem Krusnohorka z Usti nad Labem Dechovy orchestr z Chorvatska Podhoranka z Trhov)'ch Svinu Namesti Trhovt' Sviny 9,00-9,45 hodin 9, hodin hodin hodin hodin 12, hodin hodin hodin hodin ,40 hodin hodin 17, hodin hodin hodin hodin Juko hoste vystoupi Dechovy orehestr "Rozsevac" Kapelnik FrallO Pavlovic, dirigent Jakob Hergula Slavnostni fanfara a iivodni slovo Ing. Radoslav Busek starosta Trhovych Svinu Hudba Policie Ceske republiky Kapelnik Zdenek Samlik, dirigent Jifi Cano Kamenicka z Kamcnice nad Lipou - kapelnik Jan Hron Vlachovka - kapelnik Jan Vlach Krusnohorka z Usti nad Labem - kapelnik Kamil Kfiz TIebolisk<l 12 - kapelnik Vladimir Stellner Podhoranka - kapelnik FrantiSek Chuchel Dechovy orchestr z Rakouska Bozejaci - kapelnik Jan Brezina Babouci - kapelnik Frantisek Petrach Hradistska kapela ze Slov. rep. - kapelnik Y. Skalican Policejni 13 - kapdnik Jifi Cano StfibrnanKa z Moravy - kapelnik Vojtech Horky VALDAUFI NKA - kapelnik Ada Skolka P a v I a B fin k 0 v a - knllovna ceske opery losef Sochor - popularni zpevak z Pardubic

12 SPOLECENSKA KRONIKA Novi ntl1'ouniobltind Bandikova Marcela Duda Dominik Ertlova Sarka Fesl Martin Chyll"d Filip Pancifova Terezie Pech ova Lucie Pexa Mal!j Severova Andka Osmdesdtniei Herbst Franli~ek KahoullOva Rl'lfena Kalo~ova Anna Muk Ludvik Pesingero Marie SchwarzmUllerovai Blatena SWisky Fnmli~k Dtilladesdlnice Sachlova Anna Rankov 7 Rejta 521 Oth!k 62 Jeronymova 487 Trocnovska 809 Oth!k29 Sokolska 402 Zifkovo nl1m. 30 Ol!v!k 32 Siefani kova 724 Todn~40 Bronka 527 Nabf. Sv. Cecha 1055 Nabl. Sv. Cecha 1055 Sidli~t!693 Branka 310 Bfezi 8 Vsem jllbilantrlm k fivotnimu vfroli mklnigrtllrd.,jemfl! Rozloufili jsme se: I '}!oj Barto~ Fnmli~ek. Thbifko 4. zeml dne ve v~ku 63 lei Bartov;\ Terezie. Ol~v~k 13, zemtela dne ve v~ku 86 lei Bild Anlonin, Na niv3ch 670. zemtel dne ve v~ku 73 lei Jamifkova Anna, Rejla 462, zeml'ela dne ve veku 94 lei Jindrova Anet.ka, Thbifko 3, zeml'ela dne ve v!ku 55 let Musilova Marie. Na nivach 394. umtela dne ve v~ku 92 lei Pavel Josef, Jedovary 4. zemtel dne ve v~ku 65 let Pavlova Bou na. Todn~ 39. zemlela dnl! I99Q ve v~ku 79 lei Volrubov3 2ofle. Trocnovsk zemlela dne ve v!ku 84 lei HISTORICKY OSPECH trhosvinenskych kuzelkaru Ano, bez pochyb Ize takto nazvat uspech, ktereho dosahlo A druzstvo kuzelk<ifii v letosni sezone. Jako novacek krajskeho preboru II. rocniku podzim 1998, jaro 1999 skoncilo na 2. miste s pr-ivem postupu do vy~~i souteze - Krajsky pfebor I., kdy jako jedine druzstvo z jedenacti ucastniku neztratilo na domaci kuzelne ani bod. 0 tento uspech, jedinecn)' v cele historii kuzelkafskeho sportu v Trhovych Svinech se postaralo druzstvo ve slozeni Jan Dvorak, Zdenek Valut, Ludek SIll.ma, Vladimir Talian, Robert Va(;ko a kapitan druzstva ing. Stanislav Rojdl. Vyborne vykony a mnohdy osobni rekordy pfedvedli v soutezi i m\hradnici z fad druzstva B, C (hrajici okresni prebor) napf. Josef Svab, Josef Svoboda 1:i larka Straska. 0 dalsi uspech se postaral j unior Mirek Fiala, ktery v krajskem preboru jednotlivcti obsadil pekne 10. misto. Tyto uspechy jsou 0 to cennej l, ze tato vyborna parta se musela vyrovnat s vysokou finaneni naroenosti teto sollteze (naklady na provoz kuzelny, cestovne apod.) vlastni iniciativou (brigady, osobni pfispevky, vlastni sponzorstvi). Lng. Stanislav RojdJ predseda oddilu kuzelek TJ Spartak Trhove Sviny Soutez mladych cyklistu V dubnu letosniho roku se na zos v Trhovych Svinech uskutecnila dopravni soutez, ktere se zucastnili vsichni zaci z rocniku a 85 2aku z 5.-S. rocniku. Mladsi cykliste si mohli na hfisti vyzkouset jlzdu zrucnosti, tem starsim pfibyly i testy z pravidel silnicniho provozu. Ti nejlepsi ze skolniho kola postoupili do kola okresniho, ktere se konalo ve dnech II. a 12. kvctna 1999 v t. Budejovicich. Zde museli soutezici cykliste absolvovat Devades{ile llarozeililly oslavil pfed lleddl'llem pan Josef Kudlala z Hrddku. K vyznwnllemu jl/bi/ell /nil pfwi blabophil i ztis/lipci mes/skelw lifadu l/ obc~(lilu mes/a. F% 1. Jundol'd tyto discipliny: test z pravidel silnii'niho provozu, jizdu pod\e pravidel na detskem dopravnim hfisti, jlzdu zrucnosti, zkollsku technicke dovednosti a prvni pomoc pri urazech. Druzstvo lakel trid ziskal0 vyborne 2. misto z 21 skol okresu. Bylo utvofeno z techto zaku: Martin Farka - ziskal celkove 1. misto, Karel Hasek - ziska I (;elkove 3. misto, laroslav Horelica, Michaela Konopova, Katdina Jindrova a Barbora Piskova. Jeste tepe si vedli zad ze rocniku. V okresnim kole ziskali I. misto z 20 skol a postollpili do oblastniho kola. Toto druzstvo tvofili z{lci: Sarka Princova - ziskala celkove I. misto v okrese, Jan Kollar, Michal Krau :;kopf a Petra Karbova. Oblastni kolo se konalo dne 27. kvetna 1999 v Pelhfimove a na ~e druzstvo obsadilo pekne 6. misto. Mgr. liri Pavel zastllpce reditele ZS T. Sviny TRHOVOSVINENSKE LlSTY Zpravodaj obcanu mesta Trhove Sviny a okol! Vydava Mestsky urad v Trhovych Svinech Pfedsedkyne redakcni rady Petra Vyhnalova Technicka redakce Mgr. Marie Duskova Naklad 650 vytisku, Tiskne Tiskarna Jaros!k Ceske Budejovice Cena tohoto vytisku 5 Kc I - 12

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu Číslo 17 Září 2011 DOBRK OV,, LLHO TTK A, ZZA LLU ŽŽ Í, S LLAVČE, MOHUŘI CE, KEB LLANY,, LLN I Š TTĚ Obecní zpravodaj Události ve sportu Převážná část sportovních soutěží jak vyšších tak i nižších se hraje

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

Kunštátské informace březen 2006

Kunštátské informace březen 2006 Kunštátské informace březen 2006 Informace ze zasedání RM (vybrané části) RM 6. 2. 2006 RM projednala: rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ve výši 3,437.000 Kč na akci Regenerace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S TÁBORÁKEM

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S TÁBORÁKEM e.č. MK ČR A 10345 Vydal: Městský úřad Úsov dne: 30.4. 2010 2/2010 POZVÁNKY V pátek 7. května 2010 se bude konat LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S TÁBORÁKEM Program: - od 19,00 hodin bude hrát na náměstí dechová hudba

Více

Mesto Mimon ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USNESENÍ

Mesto Mimon ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 0 7, Mimon III, e-mail: podatelnacmmestomimon.cz. 87805 00, ~ 878050 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Èíslo 3 6. 5. 2014 OBEC VÁCLAVOVICE OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Starostka obce Václavovice podle zákona è. 62/2003 Sb. 32, odst. 2 oznamuje 1. Volby do Evropského parlamentu

Více

Zápis. z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 2. 6. 2014

Zápis. z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 2. 6. 2014 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 2. 6. 2014 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Mgr. Věra Korčaková Nepřítomen: Hosté: Program jednání: 1. EKO-Kom, smlouva o zajištění zpětného

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Program: Zápis z XI. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. března 2016 v Jílovicích. Zasedání řídil: Hosté: starosta Jiří Witzany

Program: Zápis z XI. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. března 2016 v Jílovicích. Zasedání řídil: Hosté: starosta Jiří Witzany Zápis z XI. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. března 2016 v Jílovicích Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Hosté: Omluveni: zasedací místnost obce Jílovice 19.00 hod. starosta Jiří

Více

Zápis. z 14. jednání rady města, které se konalo v pondělí 3.9. 2012

Zápis. z 14. jednání rady města, které se konalo v pondělí 3.9. 2012 Zápis z 14. jednání rady města, které se konalo v pondělí 3.9. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem pana Mgr. Slípky Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Městská policie bez

Více

Školní rok 2010/2011

Školní rok 2010/2011 Školní rok 2010/2011 Září 2010 BAREVNÁ DUHA byla v televizi!!! Kdo si 20. 9. 2010 ráno před odchodem do zaměstnání nebo do školy pustil televizi Nova, toho čekalo příjemné překvapení. V ranních zprávách

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Číslo 1 / XIX. ročník červen 2013

Číslo 1 / XIX. ročník červen 2013 Základní škola, Hradec Králové, třída SNP 694 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 1 / XIX. ročník červen 2013 Vážení rodiče! Je za námi další školní rok a před námi další dlouhé letní prázdniny a i Vás čekají dny

Více

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 09.06.2010 v 18.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1)

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 09.06.2010 v 18.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1) Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 09.06.2010 v 18.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1) Starosta města Kunštát Mgr.Pavel Göpfert zahájil 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

I odorživotuíbo prostředí Ma~strát města 1lihtTP~

I odorživotuíbo prostředí Ma~strát města 1lihtTP~ I odorživotuíbo prostředí Ma~strát města 1lihtTP~ dle rozdělovníku Váš dopis ze dne čislo jednaci vyřizuje I telefon 05.12.2014 MMJ/OZP/9998/2014-3 Ing. Samešová/706 11.02.2015 24669/2015/MMJ oprávněná

Více

Ohlédnutí za uplynulými ročníky

Ohlédnutí za uplynulými ročníky P o t ř e t í Hylváty jsou částí města Ústí nad Orlicí od roku 1924. Historicky byly součástí lanšperského panství, později lanšperského velkostatku lanškrounského panství. Obcí se staly po roce 1850 a

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Památná místa naší země a našich dějin

Památná místa naší země a našich dějin V rámci celoroční činnosti DSK Motýlek se koná jeden z výletů vlastivědného cyklu: Památná místa naší země a našich dějin V letošním roce pokračujeme s výlety po krásách naší země s připomenutím historie

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Zápis. ze 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 26. května 2008 od 18.00 hodin.

Zápis. ze 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 26. května 2008 od 18.00 hodin. Zápis ze 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 26. května 2008 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Sportovní areál záměr výstavby. 2) Projekt kanalizace Rejta. 3) Výměna měřičů tepla na poliklinice

Více

Otevřený dopis občanům Vážan nad Litavou: hledá se šéfredaktor místního tisku!

Otevřený dopis občanům Vážan nad Litavou: hledá se šéfredaktor místního tisku! Otevřený dopis občanům Vážan nad Litavou: hledá se šéfredaktor místního tisku! V posledních letech řada obcí vydává svůj zpravodaj. Obec Vážany nad Litavou vydávala prostřednictvím obecního úřadu také

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010 1 Výroční zpráva za rok 2010 2 Obsah výroční zprávy: 1. Úvodní slovo předsedy správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s....4 2. Základní údaje o Nadačním fondu Krajské zdravotní, a. s......

Více

Tenisový klub Pačejov

Tenisový klub Pačejov Zápis ze zasedání valné hromady občanského sdružení (spolku) Tenisový klub Pačejov zaregistrovaného 27.7.2011 na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/85238/11-R, IČO: 22880925 se sídlem v Pačejově nádraží

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010

U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010 U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010 íslo usnesení vy izuje termín 342/10 Rada m sta bere na v domí provedenou p. B lonožník ihned kontrolu usnesení. 343/10

Více

2.970,- 110 TV stolek LE 01-120 š.120 h.43 v.46cm rozměry vnit. otvorů: š.104 v.14cm. 4.620,- 171 Skříň šatní LE 06 š.80 h.58 v.

2.970,- 110 TV stolek LE 01-120 š.120 h.43 v.46cm rozměry vnit. otvorů: š.104 v.14cm. 4.620,- 171 Skříň šatní LE 06 š.80 h.58 v. Systém Levante Technický popis: systém LEVANTE je vyroben z LDTD o tlouštce 18mm, jsou použité hrany ABS o tlouštce 0,5 mm, zapuštěné kovové úchytky a kovové pojezdy, ve vitrínách jsou 3 kusy skleněných

Více

Prohlídka zámeckých interiérů

Prohlídka zámeckých interiérů Malebný barokní zámek, který byl postaven hrabětem Janem Ludvíkem Harbuval Chamaré v roce 1749, je ideálním místem pro malé i velké, pro jednotlivce i skupiny, pro ty co hledají historii a kulturu, ale

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_24_CJ3 NÁŠ STÁT Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková NÁŠ STÁT Celý svět je rozdělený na několik států (téměř 200).

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marela Krupicová, Josef Sokolíček

Více

9.15 Bonifantes s Míšou Novozámskou zahajovací koncert. 10.00 Velký výtvarný workshop a tvořivé dílny pro děti - na celé třídě Míru

9.15 Bonifantes s Míšou Novozámskou zahajovací koncert. 10.00 Velký výtvarný workshop a tvořivé dílny pro děti - na celé třídě Míru Zrcadlo umění 15. 17. 6. 2016 PROGRAM Středa 15. 6. 2016 třída Míru (STAGE MAGNUM) 9.00 Slavnostní fanfáry 9.15 Bonifantes s Míšou Novozámskou zahajovací koncert 10.00 Slavnostní zahájení - vypouštění

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Zápis. z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin.

Zápis. z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin. Zápis z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Ing. Bustová se dostavila až k projednávání bodu 5 Nepřítomen: Hosté: Program

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje:

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje: Číslo 35., říjen 2015 Starosta obce informuje: Vážení občané, zdravím Vás jménem Zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. Ve 34. čísle našeho zpravodaje jsem Vás informoval o záměru obce realizovat

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

6 PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ Galerie starostů a předsedů MNV v Plumlově v letech 1864-2011 Petr Mucha Jan Michálek Engelbert Duřpek Hynek Michálek poštmistr rolník mistr řeznický poštmistr mistr krejčovský 1864-1870

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Mateřské centrum PERMONÍČEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Mateřské centrum Permoníček, o. s. JÍLOVÉ U PRAHY ČLEN SÍTĚ MC V ČR www.mcpermonicek.cz permonicek@mcpermonicek.cz Obsah výroční zprávy: 1) Idea, poslání,

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis. z 18. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. listopadu 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 18. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. listopadu 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 18. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. listopadu 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Tepelné hospodářství podnikatelský plán, cena tepla, úrok z prodlení a návrh dodatku ke

Více

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ KAY POLLAK 65 JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ Zdalipak je tedy pravda, že: Když se cítím rozhněvaný nebo se na někoho rozčílím, svědčí to o tom, že jsem si nesprávně nebo nedostatečně vysvětlil skutečnost. Hněvám-li

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Charakteristika Základní umělecká škola Třinec byla založena v roce 1946 a v letošním roce 2006

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel.

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel. Kalendář všech akcí 2016 Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Ples mysliveckého sdružení Dolní Lánov 22. 1. 2016 KD Dolní Lánov Tradiční ples myslivců s bohatou tombolou Pořadatel: MS Malá Sněžka

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2007 V tomto roce pracovala knihovnice p. Ouředníková na zkrácený úvazek, poté, co ji v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený úvazek,

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

Výsledky soutěží 1993 1994. Výsledky soutěží 1994 1995. Výsledky soutěží 1997 1998 ÚSTŘEDNÍ KOLO AKORDEON CHOCEŇ

Výsledky soutěží 1993 1994. Výsledky soutěží 1994 1995. Výsledky soutěží 1997 1998 ÚSTŘEDNÍ KOLO AKORDEON CHOCEŇ Výsledky soutěží 1993 1994 ÚSTŘEDNÍ KOLO AKORDEON CHOCEŇ Sólo 6. kat. Jana Štorová 6.místo 7.kat. Romana Tošnerová 6.-8.místo Komorní hra 1.kat trio TS 3.místo 2. kat. kvarteto 2.místo ALŠOVA ZEMĚ VÝTVARNÁ

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více