P ÍPRAVY INTERCLEANU 2010 VRCHOLÍ. Z obsahu: Další íslo vyjde Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do ú /0100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P ÍPRAVY INTERCLEANU 2010 VRCHOLÍ. Z obsahu: Další íslo vyjde 4. 10. 2010 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 3. 9. 2010. ú. 111 97 40 297/0100"

Transkript

1 Co nového v čistírenství? 15 Pro nás neznámý Mimořádná zpráva ZÁ Í 2010 Další íslo vyjde Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do ú /0100 Z obsahu: Dílčí kvalifikace 2 Historie rozpouštědel 4-5 Berendsen na jižní Moravě 6 Co nového u firmy Nová generace pracích strojů Košilové finišéry vypadají na první pohled tém stejn a liší se jen v jednotlivostech. Všimn te si, jak firma Brabanti eší d ležité upevn ní díl košile p i žehlení. Certifikace prádelen 17 Novinky oboru XLII 18 Novinky oboru XLIII 19 Pozvánka na zájezd do Milána 20 P ÍPRAVY INTERCLEANU 2010 VRCHOLÍ Vážení lenové Asociace, vážení tená i našeho asopisu, v posledních dnech jste od nás obdrželi pozvánky na letošní mezinárodní konferenci INTERCLEAN Naše p íprava, stejn tak i p ípravy vystavovatel a p ednášejících v sou asné dob vrcholí. Vždy letos se konference uskute ní o 14 dn d íve, již ve dnech íjna, aby nekolidovala s milánským ExpoDetergo. Odborné p ednášky budou letos zam eny na aktuální otázky, které naše provozy zajímají, a to úsporu náklad na vodu a energie, na nové textilní materiály a ochranu životního prost edí. T šíme se již na setkání s vámi a srde n vás zveme k ú asti na letošním Intercleanu. INFO 4_10.indd :44:42

2 Díl í kvalifikace: Komora vyzkoušela již p es 1000 klient Praha, 26. ervence 2010: v po adí již osv d ení o získání díl í kvalifikace vydala úsp šným uchaze m po átkem prázdnin Hospodá ská komora eské republiky. Kvalifika ní zkoušky pokra- ují i v letních m sících. Po tem vydaných certifikát se HK R adí v esku na první místo. Tím, že jsme jako první p ekonali tuto symbolickou metu jsme zárove dodrželi naše p edsevzetí: být jedni kou v ov ování kvalifikací, okomentoval výsledek viceprezident komory Zden k Somr. Mezi profese, jejichž dovednosti a v domosti autorizovaní zástupci HK R p ezkoušeli, se nov za adili elektromechanik a kominík. Do komorou doposud ov ovaných kvalifikací dále pat í strážný, detektiv koncipient a dále kvalifikace z nábytká ského pr myslu a gastronomie. Díl í kvalifikace reagují na aktuální požadavky trhu práce. P edpokládá se, že význam osv d ení o kvalifikaci bude nar stat, nebo p edstavuje vykonání zkoušky, která p ed í svou hodnotou kvalifikaci, dokladovanou výu ním listem nebo maturitou, získanými p ed mnoha lety. Pro n které obory navíc neexistuje školní vzd lání, takže systém díl ích kvalifikací je jediným zp sobem, jak kompetence d v ryhodn ov it. N které profese, nap. z oblasti bezpe nostního pr myslu, mají dokonce kvalifika ní zkoušky jako podmínku výkonu innosti. D ležitou skute ností je, že kvalifikace jsou tvo eny ve spolupráci s profesními spole enstvy a konkrétními zam stnavateli sdruženými v sektorových radách (více na Systém díl ích kvalifikací upravuje zákon o ov ování a uznávání výsledk dalšího vzd lávání (. 179/06 Sb.). Hospodá ská komora je, pokud jde o zkoušky v rámci zmín ného zákona, nejv tší tzv. autorizovanou osobou. A to nejenom co se tý e množství vydaných osv d ení (v sou asné dob už p es 1000 kus ), ale i hlediska: po tu díl ích kvalifikací, které m že zkoušet: 34 po tu zkoušejících autorizovaných zástupc : 82 Z údaj vyplývá, že je vytvo ena dostate ná kapacita pro rychlý rozvoj ov ování v jednotlivých kvalifikacích. Bližší informace: (HK R) KLASIFIKACE ZAM STNÁNÍ (CZ ISCO) V ervnu letošního roku vydal eský statistický ú ad sd lení, obsažené ve Sbírce zákon pod íslem 206/2010 Sb., kterým zavádí Klasifikaci zam stnání, ozna ovanou CZ-ISCO. Pro vaši informaci uvádíme vý atek, týkající se našich nebo p íbuzných obor : Kód pracovníci pro ru ní praní a žehlení Kód idi i nákladních automobil Kód obsluha stroj v prádelnách a istírnách Kód odborné ú etní všeobecné Kód strojní inženýr projektant, konstruktér Kód ídící pracovníci v oblasti osobních služeb Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace, vypracovaná na základ mezinárodního standardu ISCO-08, nahradí dosavadní Klasifikaci zam stnání (KZAM-R) a zavádí se s ú inností od 1. ledna sekretariát Informátor 4/ INFO 4_10.indd :44:47

3 Vysokovýkonné antény na od ítání stovek ip mají neobvyklý tvar. ipy vyrábí i u nás neznámá švýcarská fi rma Seidic. Na obrázku porovnání velikosti s perem a euromincí Na dolním obrázku tunelová anténa, která ode ítá ipy z balík prádla na pohyblivém pásu, na horním obrázku anténa ode ítající ipy z prádla v zav šeném vaku. Výkony t chto antén, které nabízí Datamars, jsou ádov stovky ip za minutu a slouží p edevším k identifi kaci špinavého prádla Pra ka Lavamac LH 1200 V našich prádelnách ji nenajdete. Je eln pln ná, nakláp cí, má kapacitu 120 kg prádla, parní oh ev, odst e ovací otá ky 720/min., hmotnost necelé kg a pr m r dve í 70 cm 3 Informátor 4/2010 INFO 4_10.indd :44:50

4 HISTORIE ISTÍRENSKÝCH ROZPOUŠT DEL (7) Nedlouhá historie oxidu uhli itého v išt ní Technické aspekty ist ní v tomto novém a perspektivním (snad) rozpoušt dle byly opsány již v Informátoru íslo 222 v ervnu 2005 a nechci se k nim zatím vracet. Te jde spíše o tom, aby tená pochopil, jak v bec se prosadil názor, že lze istit v n em tak exkluzivním jako je zkapaln ný plyn. Chemci o kapalném oxidu uhli itém v d li již desítky let, že je použitelný v potraviná ském pr myslu jako velmi šetrné extrak ní inidlo a že také m že být využit jako reak ní inidlo v neutrálním prost edí v pr myslu farmaceutickém. O použití v istírenství se ovšem nikomu ani nesnilo. Až do roku 1977, kdy si firma Maffei nechala v USA patentovat koncepci (tehdy hypotetickou) isticího stroje na kapalný oxid. Nad patentem nikdo p íliš nep emýšlel a byl spíše považován za spekulativní. V roce 1989 skon ila studená válka a americký kongres p ijal zvláštní zákon, který vyzýval státní výzkumnou vojenskou laborato v Las Alamos ke spolupráci s pr myslem v oborech kdysi exkluzivn vyhrazených voják m a p ísn utajovaných. Mezi projekty bylo i využití superkritických kapalin v civilních technologiích. To se stalo popudem k založení spole ného podniku mezi výrobcem letadel Hughes a národní laborato í v Los Alamos s názvem Hughes Envorimental Systems Inc. Tento podnik vytvo il zvláštní výzkumnou skupinu, která se zabývala chemickým ist ním v oxidu uhli itém a pozd ji si nechala technologii patentovat. Brzy bylo jasné, že isticí ú inek oxidu není dostate ný a láze pot ebuje zesilova. Ty známé byly k ni emu: bu se v bec v oxidu nerozpoušt ly anebo byly neú inné. Proto se za alo intenzivn bádat v oboru koloidní chemie a ú innost tenzid v kapalném oxidu. erpaly se granty, množily publikace, ud lovaly ceny, ale ú inný zesilova stále scházel. Prototyp stroje na ist ní v oxidu uhli itém byl s velkou slávou p edstaven odborník m na veletrhu v USA v roce 1995 a ve ejnosti o rok pozd ji. První zmín ný stroj postavila firma Hughes Enviromental. Nem l otá ivý buben a nevyhnutelný mechanický ú inek se vyvozoval tryskáním kapalného oxidu na šatstvo v pevném bubnu. Firm se poda ilo prodat licenci na tento stroj n kolika zájemc m v Asii i Evrop (výrobci plyn AGA, firm Elektrolux, ínské SailStar atp.). Licenciá i v novali zdokonalování stroje nemalé úsilí a na mezinárodním veletrhu v Orlandu v roce 1999 p edstavili již stroj podstatn dokonalejší. První použitelný oxidový stroj byl v istírn ve Wilmingtonu uveden do provozu 5. února Pocházel z dílny firmy Micell Technologies a m l již otá ivý buben. Komer ní úsp ch stroje nebyl zdaleka v souladu s p edpoklady výrobce a stroj se vyrobilo mén než cht l. Jen o n kolik m síc pozd ji byl v istírn instalován i zdokonalený stroj Hughes. Na americký trh tak byly tém sou asn uvedeny dv pon kud rozdílné technologie a ob se ucházely o p íze potenciálních zákazník. Americké práce s oxidem m ly ohlas i v Evrop. Institut Hohenstein již v roce 1993 založil pracovní skupinu pro využití zkapaln lého oxidu v istírenství. Do spolupráce se zapojila i firma Linde AG, což je jeden z nejv tších sv tových výrobc kapalných plyn. Firma m la ve víde ské pobo ce k dispozici pilotní zkušební za ízení na ov ovací zkoušky. Zkušební za ízení se používalo od roku 1996 i ve VÚ Hohenstein. Zkoušky se tím dostaly na mnohem vyšší úrove a podíleli se na nich i další partne i (Boewe). Byly ukon eny v roce 2000 se spln ným cílem: byl vyvinut použitelný stroj pro ist ní ve stla eném kapalném oxidu uhli itém. VÚ Hohenstein se podílel i na koordinaci evropského výzkumu v této oblasti. Americký a evropský výzkum se zásadn lišil. Ameri ané ho pojali jednozna n komer n, naproti tomu VÚ Hohenstein pracoval se státní zakázkou od Spolkového ministerstva pro školství, v du a výzkum s cílem technologii objektivizovat a také vyvinout dostate n ú inný zesilova. To se v široké spolupráci n kolika firem (za resort chemie participoval p edevším Kreusller) poda ilo v roce Mezitím ve stejn široké spolupráci firem Elektrolux, AGA a Sail- Star aj. a s využitím licen ních poznatk z USA vznikal nový dokonalejší isticí stroj. Jeho vývoj byl natolik úsp šný, že v roce 2007 t chto stroj ve Švédsku, Dánsku, Holandsku a N mecku pracovalo již 10. Takže praktická realizace následovala asi deset let po p edstavení prvního konceptu nové technologie. Samoz ejm celý technologický proces je chrán n adou patent a p vodní americký zám r zn l, že každý kdo bude technologii v praxi využívat bude platit licen ní poplatky to by životnímu prost edí zrovna mnoho nepomohlo. V Evrop je tomu zatím tak, že stroje instaluje (a vyrábí) Elektrolux, který všechny nezbytné licen ní dohody má s Ameri any uzav eny. Stejn tak i Linde AG, která rozvíjí koncept centrálních oxidových istíren Fred Butler. Nejd íve v N mecku a pozd ji i v jiných evropských zemích. Asi souhlasíte s názorem, že evropský p ístup je rozhodn sympati t jší zatím je také úsp šn jší. V patentové ochran procesu mají ale prim Ameri ané, kte í vlastní n kolik patent na ist ní v kapalném oxidu a N mci jen starší patent na ist ní v nadkritickém stavu. Když se totiž na za átku 90. let minulého století za al celý proces podrobn zkoumat, nebylo jasné zda se bude istit v nadkritickém stavu (což je zvláštní stav hmoty mezi plynnou a kapalnou fází) anebo jen v oxidu zkapaln ném. Ta první technologie vyžaduje tlak nejmén 75 bar a je technicky náro n jší než išt ní v kapalném oxidu p i 50 barech. Nov jší patenty problém obcházejí, když jsou formulovány obecn ji. Taková je tedy nedlouhá historie oxidu uhli itého v chemickém ist ní. Toto nové isticí medium je zatím chápáno jako dopln k ke stávajícímu stavu než jako náhradní technologie za PER. Co ale neplatí dnes, m že být skute ností v budoucnu. I když s technologií za ínali Ameri ané, sou asná praktická realizace hovo í spíše pro Evropu. Tato realizace je ale váhavá, jako je s novými technologiemi v Evrop obvyklé a po ád se hledají vlastní cesty. Ve VÚ Hohenstein b ží již m síce výzkumný projekt. Náhrada chlorovaných rozpoušt del p írodními látkami s oficiální podporou Spolkového ministerstva pro v du a v kooperaci s Ministerstvem životního prost edí. Tento projekt je jednozna n zam en na technologii KWL a jiné technologie se skromn kr í v pozadí. Vývoj jakékoliv novinky je spojen s p ílivem pen z. Pokud se finan ní podpora p esm ruje na jinou kolej, projeví se to i ve výsledcích výzkumu. Zdá se, že do této situace se dostal i zkapaln ný oxid uhli itý, když bojuje o p íze a finance s KWL, silikonovými i glykolovými rozpoušt dly. Navíc v poslední dob pon kud ustal tlak proti PER, což se okamžit projevuje vysychajícími zdroji na výzkum alternativ. Alespo, Informátor 4/ INFO 4_10.indd :45:00

5 HISTORIE ISTÍRENSKÝCH ROZPOUŠT DEL (7) že mezi Evropou a USA nyní v této oblasti existuje spolupráce. Americkým partnerem je p edevším Textilní kolej karolinské státní univerzity Raleigh a evropským VÚ Hohenstein. Styk partner je živý a vým na v deckých poznatk m že významn v p íštích letech výzkum obohatit. Kone né výsledky ale budeme hodnotit až za n kolik let. Odp rci oxidu asto vytýkají nehospodárnost a vysoké provozní náklady spojené s vysokou spot ebou isticího média. To skute n platilo pro staré verze stroj. V roce 2008 byl dokonce podle Linde Gas Division zp tzískávací systém, b žn do stroj zastavitelný, který snižuje spot ebu média na 2 % a ro ní provozní náklady na EUR. Tím se i ekonomicky stávají stroje na oxid pln konkurenceschopnými. -izk- Oxidový istící stroj v provozním provedení od fi rmy Electrolux Wascator v jedné švédské istírn Zajímavosti Nejv tší žehli v sou asnosti vyrábí firma Stahl. Má pr m r válce 2010 mm, žehlicí dráhu 3140 mm a nabízí se v ší kách 3000, 3300 a 3350 mm. Koryto je ocelové. Oh ev m že být dle výb ru zákazníka libovolným médiem. Textilní ip je již na trhu zásluhou firmy Deister Electronic. ip je zcela plochý a má rozm ry 40x50 nebo 15x100 m. Snese vyvá ku a žehlení p i teplot 230 ºC. Je mimo ádn vhodný pro identifikaci ložního prádla. Pohled do mycího tunelu p i otev ených vstupních dve ích Víte, jak za ínala firma Miele, dnes populární výrobce pra- ek? Firmu založil v roce 1899 Carl Miele se spole níkem, m la 11 zam stnanc a vyráb la odst edivky na mléko. K nim o rok pozd ji p ibyly máselnice ve tvaru dutého d ev ného soudku se stloukacím za ízením. To byla i výchozí konstrukce pro první pra ku, která p išla o n co pozd ji. 5 Informátor 4/2010 INFO 4_10.indd :45:00

6 NA JIŽNÍ MORAV V roce 2008 vznikl zám r a poté i technická p íprava p j ovny a prádelny od v firmy Berendsen ve Velkých Pavlovicích. Toto m ste ko známe spíše pro skv lá vína z místa a okolí, nyní se stává domovem pobo ky sv toznámé firmy. Berendsen byl založen již v roce 1854 a dnes vlastní mezinárodní sí provozoven v mnoha evropských zemích s více než zam stnanci. Je sou ástí nadnárodního koncernu Davis Servis Group. Firma Berendsen provádí pronájem, údržbu a praní pracovních od v pro výrobní, obchodní i servisní firmy jakékoliv velikosti. Krom toho nabízí i úplný servis podlahových rohoží. V tomto sm ru disponuje systémem Link-mat, který umož uje spojovat n kolik rohoží do celk pokrývajících i velké podlahy. Provozovna ve Velkých Pavlovicích byla slavnostn otev ena 26. b ezna 2010 za ú asti dánského velvyslance a dalších host. Základní kámen stavby byl položen 1. ervence roku p edtím v nov budované pr myslové zón na sever od m sta. Investor po ítá s postupným r stem závodu od po áte ní kapacity asi 230 tun pracovních od v a 380 tun rohoží ro n až na ty násobek u od v a dvojnásobek u rohoží. Provoz se zatím rozbíhá a postupn ustaluje. Od vy i rohože jsou v majetku prádelny a na praní cizích zákazník se nemyslí. Identifikace všech zakázek je zajišt na ipovou technologií. Se sb rem zakázek se po ítá na území celé R. Chemii ady Rohož s výrazným logem zákazníka Triplex dodává Ecolab a to nejen pro provoz ve Velkých Pavlovicích je dodavatelem pro celou sí provoz Berendsen. Technologická voda je odebírána z vodovodního adu a voda odpadní odchází do kanalizace a následn do místní OV. Pracovní od vy se perou v pra kách Elektrolux, rohože ve velkokapacitní eln pln né starší pra ce Milnor. Velkokapacitní suši e jsou od firmy Kannegiesser. Prádelna leží v populárním a známém vina ském regionu, a proto její vliv na životní prost edí a okolní ekosystémy byl zvláš d kladn zkoumán. Žádné negativní vlivy se neprokázaly a vinice jsou obhospoda ovány v bezprost ední blízkosti prádelny. Hala Barevný od v pro rizikové pracovišt prádelny má rozm ry 57x25 m a p i zamyšleném rozši ování provozu bude vedle postavena ješt jedna stejné velikosti s dalšími technologickými linkami. Stavebn je hala ešena z kompletizovaných tepeln izola ních ocelových panel. Betonová podlaha je opat ena epoxidovou st rkou. Prádelna p sobí moderním, uceleným a optimistickým dojmem. Pracovní od vy nabízí Berendsen v chrán né ad Work in Motion ze sm sového materiálu (65 % PS + 35 % ba) s plošnou hmotností 245 g/m 2 v barevných kombinacích erná+šedá, modrá+modrá, šedá+- ervená, modrá+ ervená a modrá+šedá. Zákazník si m že vybrat kombinézu, kalhoty (i s laclem), bundu a pláš. Pro zvýrazn ní pracovník na rizikových pracovních místech jsou k dispozici pracovní od vy pon kud jiného složení ve výrazné žluté, oranžové a ervené barv ady RéVision odpovídající EN 471. Mají reflexivní pásky. Od vy mají drobné detaily usnad ující a zp íjem ující nošení. Rohože se nabízejí v n kolika provedeních od nitrylové pryže p es impregnovanou bavlnu až po zkroucené nylonové vlákno. Rohože mají r znou tlouš ku, rozm ry a hmotnost. Na p ání m že být rohož opat ena logem podle p ání zákazníka nebo m že mít nestandardní rozm ry. Již bylo e eno, že rohože lze spojovat do velkoplošných celk. Používání rohoží je u nás již n kolik let v plenkách a rohože se uplat ují jen obtížn. Na škodu v ci, protože jejich vliv na vnášení špíny do budov a snadn jší úklid je nezpochybnitelný. Provoz firmy Berendsena je obohacením prádelenských služeb na našem trhu, ale také novou konkurencí pro eské zavedené podniky. Jde ale o služby, o které nejeví naše podniky p ílišný zájem a jsou v sou asnosti spíše doménou eských pobo ek zahrani ních firem. -izk- Rychločistírna na Barrandově provoz: Voskovcova 1032/16, Praha 5, tel otevírací doba: PO PÁ , SO išt ní od v, textilu, od v z k že, barvení textilu a od v z k že, išt ní a výrobky z pe í, drobné krej ovské opravy, košilový servis, pradlenka, mandl sb rny: poliklinika Barrandov, Praha 5, tel.: Secondhand, Vrchlického 482, Praha 5 Od vy u Ani ky u Alberta, Radotín, Praha 5 D tské od vy, Vlachova 1512, Praha 13 Drogerie + solárium, Na Vinobraní 77/108, Praha 10 ERJA - krej ovství,všehrdova 21, Praha 1 Informátor 4/ INFO 4_10.indd :45:03

7 Sou ástí mokrého išt ní musí být vhodná žehlící technika. Firma Miele pro svoji technologii Wet Care nabízí žehlící desku, napa- ovací pannu nebo kalhotový žehli Detail dávkova pracích prost edk Bezema 7 Informátor 4/2010 INFO 4_10.indd :45:07

8 Co nového u firmy Kannegiesser? Takové titulky p ináší Informátor již n kolik let s reportážemi z podnikového veletrhu známé prádelenské firmy. Letos se konal v nových (a v tších prostorách) od 8. do 12. ervna. Jako obvykle na návšt vníky ekal celý výrobní program firmy, což znamená desítky technologických za ízení a bereme-li do úvahy i jejich r zné modifikace a varianty, pak jde po et vyráb ných za ízení do stovek druh. Neuv itelný sortiment! V ásti prací techniky považuje sám výrobce za revoluci nové za ízení na praní ru níkových pás. Prací jednotka ru níky vypere, vymáchá, vysuší a nakonec i smotá. Spot eba za ízení se blíží b žným pra kám a u vody je 2,4 l/kg ru ník a 1,2 kg páry/kg. Toto za ízení evropský trh pot eboval, protože z hygienických d vod užívání ru níkových pás roste a postupn vytlá- í jiné zp soby sušení rukou. K dezinfekci kontejner na prádlo nabízí výrobce nový model dezinfek ní kabiny Porta CD. Je zhotovena z eloxovaného hliníku a melaminových panel na ocelovém rámu. Dezinfek ní roztok se rozst ikuje vzduchem a po ukon ení dezinfekce suší vnit ek ventilátorem. Pro praní velmi zne išt ného prádla (nap. fára ek) se již n kolik let osv d ují (i u nás) velkoobjemové pra ky Power Swing. Ve velkém provedení PSW 300 pojme obrovský buben pra ky až 400 kg rohoží nebo 300 kg pracovního oble ení i 300 kg froté. Pra ka je precizn ízena po íta em a plný výkon lze o ekávat jen, je-li sou ástí automatizované linky integrované s pln ním, vyprazd ováním a sušením. Pro recyklaci lázní se dodávají vn jší nádrže s obsahem litr, které mohou být vyh ívány. I jejich obsluha je integrována do ídicího systému. Prádelny, které pot ebují washextraktory, si mohou vybrat z nabídky pra ek Favorit plus, vyráb ných ve výkonové ad od 30 až po 270 kg s r zn d leným bubnem. Novinkou je, že tyto pra ky jsou opat eny máchacím systémem JET. Systém byl již dostate n popsán v minulých íslech Informátoru a nebudu se k n mu proto vracet. Snad jen tolik, že výrobce má k tomuto zp sobu máchání, které šet í vodu a as doporu- ení institutu Hohenstein, které lze jen obtížn zpochyb ovat. Pra ky navíc mají jiný tvar perforace bubnu, která šet í mechanické opot ebení prádla p i praní a inteligentní vážící systém Scaletron PLUS. V p ípad p ání m že být pra ka opat ena nádržemi na recyklaci lázní umíst nými na horní ásti pra ky. Všechny novinky integrované v pra ce Favorit jsou zakomponovány i v pra kách ady Futura v etn Hohensteinem doporu eného systému máchání JET. Spolehlivé a výkonné tunelové pra ky PowerTrans naši tená i znají, protože neschází ani v n kterých našich prádelnách. Vyrábí se pln ním od 25 do 100 kg a hodinovým výkonem od 350 až po kg. Dnes i malé prádelny mohou využívat výhody menších tunelových pra ek, což lze ozna it za sou- asnou tendenci. Pra ky pracují s technologií DryTransfer, což znamená, že do máchací zóny se prádlo p esouvá bez volné lázn. Pra ky mají vysokou ú innost praní, která je dána velkým pr m rem bubnu a s tím související vyšší hodnotou g p i praní. Nap. 50kg PowerTrans má pr m r bubnu 1907 mm a p i 10 ot/min hodnotu g 0,107. Pro hygienické praní je k dispozici patentované ešení nádrží na recyklovanou vodu s šikmými st nami, zaoblenými rohy a automatickým vypoušt ním. Od základního provedení pra ky je odvozena varianta Rotaflex. Pra ka má otá ivý pohyb bubnu s vysokou ú inností praní. V ásti p edepírky a hlavního praní pracuje se stojícími lázn mi. Proti základnímu modelu má v tší pr m r bubnu a hlubší p esouvací žebra. Poslední variantou pra ek PowerTrans jsou pra ky se systémem JET, totiž s integrovaným mácháním v odvod ovacím za ízení a jde o lis nebo odst edivku. Firma uvádí úspory p i praní tímto zp sobem na 3-5 cent /kg prádla tj. 0,80-1,30 K /kg. To jist již stojí za to! Pokud praxe bude dále potvrzovat p edpoklady výrobce a výsledky zkoušek v Institutu Hohenstein, jde z ejm o nejv tší inovaci tunelových pra ek v posledních letech v bec. Další skupinou výrobk jsou odvod ovací za ízení integrované do tunelových linek. Základní za ízení je lis PowerPress. Vyrábí se již mnoho let, ale postupn se zdokonaluje. Práv model Universal je také výsledkem vývoje. Je kompaktní, nenáro ný na prostor a opravdu univerzální. M že být použit na inovaci starších tunelových linek. Koš Sériové provedení 11komorové univerzální tunelové pra ky má pr m r 1000 mm a lisovací tlak je 40 bar. Požadavky na moderní lisy jsou složité: vysoký odvod ovací výkon, krátký as cyklu (u provedení Turbo 70 sekund), šetrný náb h lisovacího tlaku, konstrukce umož ující dezinfekci ploch, dostate ná velikost koše pro odvod ování froté, možnost pln ní z r zných stran linky atd. Hydraulika musí být velmi spolehlivá, protože p i lisování froté pracuje s p ítlaky až 56 bar ziskem je ovšem pokles vlhkosti na 38,5 %. Jiná možnost odvodn ní jsou odst edivky. Sou asná modelová ada PowerSpin se vyrábí a postupn zdokonaluje asi 10 let. P vodní as taktu 180 sek se poda ilo snížit na 120, když zaru uje nejmén 30 sek prodlevu p i nejvyšších otá kách odst ed ní a hodnot g 800. Toto provedení Turbo umož uje integraci i do delších tunelových linek s krátkým asem taktu. Sušení je nejdražší zp sob odvodn ní a na zda ilosti konstrukce suši mimo ádn záleží. Kannegiesser vyrábí adu kompaktních suši ady DC na nápl kg prádla. Mohou být parní nebo plynové s reverzací bubnu p i ochlazování zboží a se zp tzískáváním tepla. Zvláštní, ale d ležitou výbavou je infra ervené idlo teploty sušeného zboží. Pro tunelové linky jsou ur eny suši- e PowerDry od 40 po 220 kg. Bez topení slouží jako rozvol ova e. V provedení ECO Informátor 4/ INFO 4_10.indd :45:12

9 Co nového u firmy Kannegiesser? mají tepelný vým ník k oh evu vzduchu a podle p ání adu variant (pln ní pod tlakem, kypování p i vyprazd ování, r zná m icí technika atp.). Provedení EAC automaticky p izp sobuje množství vyfukovaného vzduchu sušicímu procesu. Základem výkonných žehlicích linek je doprava prádla žehli i, jeho rozvoln ní a zp sob vkládání. I zde má zákazník z eho vybírat. P edem si musí ujasnit, jakou linku pot ebuje: pro žehlení malých kus, velkých, univerzální, pro žehlení stolního prádla atp. Každé univerzální ešení snižuje výkon. Na za átku linky by m lo být za ízení Pick-Up 12, které vybírá z balíku vysušeného prádla jednotlivé kusy. Za ním by logicky m l následovat p ivád a výkonný vklada Ergomat. Ten zvládne v jednodráhovém provedení až 1600 a v dvoudráhovém 2100 kus za hodinu. M že mít r zná provedení a mnoho variant podle p ání zákazníka. Vklada nabízí Kannegiesser celou adu. Univerzálnímu vklada i je ada CEM, pro vkládání malých kus až v p ti adách je ur en model EML, pro kvalitní vkládání mohou mít zákazníci model Duotex EMD (ten slouží i pro kvalitní vkládání stolního prádla náro ných hotel ) univerzální t ístanicový vklada je EMT-S trio, pro nejvyšší výkony v žehlení rovného prádla je ur en vklada GEM-ST.II, strojem pro univerzální vkládání a vysoké nároky na kvalitu je Combifeed Classic. Pro zvlášt náro né zákazníky a nap. žehlení ubrus pro prvot ídní hotely jsou k dispozici prvky zvláštní výbavy, které jakost žehlení zvyšují. Jak vidno z p ehledu vklada, je jich n kolik a p ed výb rem a koupí je nutná konzultace s odborníky. Základem žehlicí techniky je již více let pr b žn zdokonalovaný vysokovýkonný žehli SHM. Masivní koryta se starají o tvarovou stálost, vnit ní povrch je broušen s p esností 2 mikrometry. V klidovém stavu se válce zvedají o 140 mm, p i kontrole lze zdvih zvýšit na 400 mm. Pohyb válc je od motoru odvozen klínovými emeny. Stále oblíben jší je provedení s plynovým vyh íváním a cirkulací oleje. Plynový SHM se vyrábí jako dvouválec mm v ší kách 3 000, 3 300, a mm. Již n kolik let Kannegiesser vyrábí žehli e vyh ívané lehkým sva ovaným sendvi ovým pásem. Proti 2000 kg korytu váží celý pás jen 350 kg. Tyto žehli e HPM jsou sice dražší, mají ale v tší tepelný výkon a vykazují úspory energie. Vyrábí se i v plynovém provedení. Zlatým h ebem v produkci žehli je jednoválec HighPower Grand HPM-G s pr m rem válce 2000 mm a s velmi kvalitním žehlením nap. stolního prádla. Co do tepleného výkonu nahradí moderní dvouválec 2 x 1300 mm. P itom zabere velmi malou podlahovou plochu. Zákazník ho m že mít již i v plynovém provedení se ší kou od 3000 mm do 4000 mm. Žehlicí linky dopl ují sklada e. Výrobce jich op t nabízí n kolik a o výb ru toho prvého platí totéž co o vklada ích. Kompaktní vklada e jsou ady CFM. Nabízejí se pro pracovní ší ky žehli mm a rychlosti žehlení až 50m/min a jsou typický dopln k pro žehlení velkých kus velkými výkony. Standardními sklada i je ada SFM op t vhodné pro vysokovýkonné žehlicí linky, ale i pro vícedráhové skládání malých kus. Jsou nap. za ízeny na neutralizaci statického náboje. P i d razu na co nejvyšší kvalitu žehlení je doporu ován sklada ady RFM Combi. Pro svoji univerzalitu je vhodný i pro menší prádelny s rozmanitým sortimentem. Skládání je reverza ní. Na podobném principu pracuje i sklada Combi Junior. Pro skládání malých kus je ur en sklada MKF nebo RFS, který sou asn vyžehlené kusy stohuje. Pro skládání vyžehlených kus, jejich t íd ní a stohování slouží sklada ATM, na skládání p ikrývek lze použít sklada BFS, pro univerzální skládání nejr zn jších kus je ur en sklada Micron TFM. Sklady na dél se tvo í v šablon k ídly podle patentového ešení Kannegiesser, na ší reverzací. Suši Power Dry (Flusensieb - filtr zachycující vlákna, Entladeklappe vyprazd ovací klapka, Servicebühne obslužná plošina, Füssegestelt podstavec, Trockentrommel sušící buben, Flusen Filtrersieb filtr, Hochleistungs gebläse výkonný ventilátor) Pro mnoho prádelen je d ležitá mechanizace ve zpracování tvarového prádla, kterého je nap. mnoho ve zdravotnictví. Co tedy Kannegiesser nabízí v této oblasti? Klí ové za ízení jsou tunelfinišery. U Kannegiessera již páté generace a ady X-MT nebo kompaktní finišery (Pokra ování na str. 10) 9 Informátor 4/2010 INFO 4_10.indd :45:12

10 Co nového u firmy Kannegiesser? Podobná za ízení známe spíše z chemických istíren, mají však svá opodstatn ní i ve velkých prádelnách. Tak velký výrobce jakým je Kannegiesser, nabízí také adu technických služeb, které byly rovn ž na firemní výstav prezentovány. Za zmínku stojí p edevším Teleservice, což je dálkový p enos informací vztahujících se k diagnóze poruch nebo pot eb náhradních dílc Zajímavosti Zajímavosti Zatímco u nás se n kte í praktici myšlence praní s p ídavkem ozonu vysmívají, v USA dohlíží NESC (National Energy Services Company) na realizaci v prádelnách a domovech senior. Ozonový systém byl instalován ve více než 500 prádelnách v celých USA. Úspora teplé vody se udává na 80 %, což u malého domova senior po telefonní lince. M že být p ipojen jen k jednomu nebo i více stroj m. Vrcholem je potom videokonference mezi pracovníky prádelny a technikem továrního servisu. Taková netradi ní ešení výrazn zrychlují opravy a zkracují dobu odstávky stroje v poruše. I letos tedy bylo na domácím veletrhu Kannegiesser mnoho v cí k vid ní a návšt va tou nejlepší školou nové prádelenské techniky. Ing. Zden k Kadl ík (120 l žek) znamená m sí n ušet ených USA. Ozon také rozkládá v prádle zbytky alkálií. Jedním z nejv tších hotelových et zc ve Špan lsku je Hesperia. Ten dává p ednost p i za izování prádelen firm Girbau. Mezi posledními akvizicemi je hotel Hespera Balneario a Isla Margareta. P ivad Ergomat s detailem klipsu (Dokon ení ze str. 9) S-MT. Výroba tunelfinišer má dlouhou tradici protože ty první byly vyrobeny již v roce Nové finišery jsou ešeny s p ihlédnutím k úspo e energie a k vyžehlení 1 kg zboží sta í jen 11,2 kwh energie, takže úspory energie jsou proti starším model m asi 25procentní. P ispívá k tomu protiproud zboží a vzduchu v za ízení. V plynovém provedení má každá komora sv j ho ák optimáln nastavený pro pot eby komory. Kompaktní finišery S-MT jsou ur eny pro menší provozy a vyrábí se ve dvou modifikacích pro výkon 250 nebo 400 kus / hodinu. Pro velké výkony ve tvarovaném zboží jsou nevyhnuteln pot ebné t ídicí systémy. Mnohakolejnicový systém s výkonem až 8000 ks/ hod. se nazývá Simplex Plus a je sou ástí linek s nejv tšími tunelfinišery X-MT, které mají výkon až ks/hod. Stejn pot ebné jsou skládací roboty ady FA jmenovit FA-X 900, FA-X 700 a FA-X M. Liší se technickým provedením, ú elem a výkonem a umož ují podstatné zvýšení produktivity p i zpracování tvarového prádla. ada 900 umož uje složit až 900 ks/hod. s vysokou p esností sklad. Tvarové žehlení se neobejde i bez dalších za ízení. Ta klasická jsou lisy. Kannegiesser nabízí univerzální program výroby osmi r zných lis v etn karuselových s r znými lisovacími tvarovkami pro všechny ú ely. K dispozici je i oblíbená kabinetová souprava skládající se z tvarových lis na límce a rukávy, t lového žehli e a skláda e. N které kabinetky pracují v našich prádelnách spolehliv i 30 let. Posledním nabízeným za ízením pro tvarové žehlení je kalhotový žehlicí tandemový sk í ový kabinet pro univerzální žehlení všech druh kalhot. Prodej kompletní chemické rychlo istírny seznam stroj a za ízení Spole nost Korál servis Liberec nabízí k odprodeji kompletní vybavení rychlo istírny. Stroje a za ízení byly v provozu 4,5 roku. Jsou v bezvadném funk ním stavu, pr b žn servisované. Prohlídka je možná kdykoliv. Cena a zp sob splacení (fi nancování) po dohod. Naši technici pomohou s instalací a uvedením do provozu. Na soubor stroj a za ízení poskytneme 3m sí ní záruku. 1. stroj SUPREMA PRO 850, kapacita 12 kg nápln, 2 nádrže, 2x ekologický fi ltr, spray matic, atd. 2. žehlící prkno s vyvíje em páry PONY SILVER s p isáváním a profukem, oto ným ramenem, parní žehli kou s pojezdem a sv telnou rampou 3. žehlící prkno ALUX WA-3 s p isátím a odfukem, oto ným ramenem a žehli kou 4. napa ovací panna PONY, asova pára, asova vzduch, regulace objemu vzduchu do vaku, pára napojení na vyvíje z prkna Silver 5. detašovací st l PONY, s oto ným ramenem, p isátím do základní desky a ramene, s odtahem detaš. prost edk a vzduchovou detašovací pistolí, možnost napojení parní pistole 6. AEG LAVAMAT - W1260, vodní pra ka, el. vyh ívání 6 kg nápl, r zné prací režimy, ot., teploty, dochlazování, atd. 7. suši ka PRIMUS DA9 EL, suši mokrého odst ed ného prádla z vodního praní, kapacita 9 kg, el. vyh ívání 8. bali ka od v ORA 1/1540, nást nná, 220 V 9. kompresor mobilní, pro stla ený vzduch, tlak do systému do 6 bar, regulace, manometr 10. SHARP, dvoupásková pokladna, pln programovatelná, texty, data, nadpisy D vodem prodeje kompletní istírny je p evzetí jiných istírenských provoz a soust ed ní výroby do jednoho místa. Pro bližší informace a dohodu o dalším postupu nás kontaktujte na níže uvedeném telefonickém spojení. Ru íme a o ekáváme seriozní jednání Korál servis Liberec, Ing. Ji í Mareš, Informátor 4/ INFO 4_10.indd :45:14

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Příznivé teploty pro vaše plasty

Příznivé teploty pro vaše plasty Příznivé teploty pro vaše plasty Řešení technického ohřevu ve výrobě www.voetsch-ovens.com 1 Spolehlivé procesy technického ohřevu ve výrobě plastových výrobků Ve výrobě plastových výrobků jsou téměř vždy

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak Vytlačování Vytlačování Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů Jde v podstatě o proces tváření profilovaným otvorem (hubice) do volného prostoru Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY KOTLÍKOVÉ DOTACE pokračují! Máte doma starý kotel na uhlí, dřevo a jiná tuhá paliva? Pak jsou kotlíkové dotace určeny právě pro Vás! Pokud máte doma

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2009

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2009 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 29 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku: KOUTEX 2014 (recyklace textilního odpadu) - zadávanou jako zakázku malého rozsahu nespadající pod aplikaci zákona

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon (kw) při

Více

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání ČESKÁ AGENTRURA NA PODPORU OBCHODU Název zakázky: ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání Firma: ABC, s.r.o. íslo zakázky: 123456789 Zpracoval: Datum zpracování: CzechTrade

Více

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 1 Základní pojmy Obsluha elektrických zařízení Pracovní úkony spojené s provozem zařízení jako jsou spínání, ovládání, regulování,

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace o novele zákona o daních z příjmu pro rok 2011 --------------------------------------------------------------------------- Vláda

Více

W H I R L P O O L M Y Č K Y N Á D O B Í

W H I R L P O O L M Y Č K Y N Á D O B Í W H I R L P O O L M Y Č K Y N Á D O B Í MYČKY NÁDOBÍ MYČKY OBLÍBENÉ EVROPANY! Myčky Whirlpool stále vítězí v evropských nezávislých testech, 33x byly NEJLEPŠÍ.* Funkce myček nádobí *Celkový počet ocenění

Více

Dopřejte si správnou velikost

Dopřejte si správnou velikost Myčky na hrnce, plechy a pracovní pomůcky Série GS 600 Dopřejte si správnou velikost Série GS 600 myčky na hrnce, plechy a pracovní pomůcky Winterhalter Mytí kuchyňského nádobí vyžaduje velký výkon série

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Slide 1 MODUL 1 Hygienické požadavky na prodejny Číslo 1 HYGIENA POTRAVIN dle nařízení ES č. 852/2004

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Komplexní servis prádla a oděvů pro Nemocnici Jihlava Nadlimitní zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o

Více

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí 5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi Bezpečnost pro stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM OBEC VIKÝŘOVICE, PETROVSKÁ 168, 788 13 VIKÝŘOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ (V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů O D Ů V O D N Ě N Í obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů 1. Definice technické mapy Technickou mapou obce (TMO)

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

Energy Performance Contracting v PKN a.s.

Energy Performance Contracting v PKN a.s. Answers for infrastructure Energy Performance Contracting v PKN a.s. Základní informace k projektu Diskusní fórum 21.1.2015 Hotel EURO, Pardubice Kdo jsme, co d láme a pro koho Obchodní úsek BPS, divize

Více

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM Úvod do GIS p ednáškové texty ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM P ednáškové texty Auto i: Ing. Martin B ehovský, Ing. Karel Jedli ka Redigoval: Ing. Ji í Šíma, CSc. 5. IMPLEMENTACE A VYUŽÍVÁNÍ

Více

Petr Kopáček vedoucí tiskového oddělení

Petr Kopáček vedoucí tiskového oddělení Tisková zpráva Hospodářská komora ČR může udělovat osvědčení o 9 nových kvalifikacích brusič a frézař kamene, písmák, fotoreportér a další Celkem jich má již 70 Praha, 7. července 2011 Brusič a frézař

Více

(str. 129) Regulace tlaku

(str. 129) Regulace tlaku (str. 129) Regulace tlaku Technické informace strana 130 Redukční ventil 315 strana 135 Redukční ventil z ušlechtilé oceli 6315 strana 139 Redukční ventil 312 strana 143 Regulátor tlaku 6203 strana 147

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY s názvem MRAZÍCÍ BOXY PROJEKTU CEITEC IV. ČÁST 1. vyhotovené podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 1. ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v platném znění

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup osobního,

Více

Podlé há Váš é vozidlo př édmé tu dáné šilnič ní?

Podlé há Váš é vozidlo př édmé tu dáné šilnič ní? Podlé há Váš é vozidlo př édmé tu dáné šilnič ní? 2016_01_14 UP_01_2016_01_26 31. 1. 2016 to je termín pro podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2015! Pojďme si v článku Bc. Martina Mikuše připomenout,

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

Provoz a poruchy topných kabelů

Provoz a poruchy topných kabelů Stránka 1 Provoz a poruchy topných kabelů Datum: 31.3.2008 Autor: Jiří Koreš Zdroj: Elektroinstalatér 1/2008 Článek nemá za úkol unavovat teoretickými úvahami a předpisy, ale nabízí pohled na topné kabely

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely edb žného oznámení Od

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále jen dům ) včetně organizačních pravidel. Domovní

Více

NAŠÍM CÍLEM JE SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK. NA BETON! 30 % LEPŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI RYCHLOST REALIZACE VODĚODOLNOST

NAŠÍM CÍLEM JE SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK. NA BETON! 30 % LEPŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI RYCHLOST REALIZACE VODĚODOLNOST NAŠÍM CÍLEM JE SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK. NA BETON! VODĚODOLNOST 30 % LEPŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI RYCHLOST REALIZACE 2 VŠE O FIRMĚ Společnost PURLIVE spol. s r.o. se specializuje na výrobu vlastních stavebních

Více

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma 1. ZŘÍZENÍ SM Kolektivní systém 1.1. ELT Management Company Czech Republic s.r.o. ( Eltma ) je provozovatelem neziskového kolektivního

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. Zadavatel Dobrovolný svazek obcí Prostřední Bečva a Horní Bečva Sídlo

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

- Moderní vozidla odebírají proud i při odstavení. Pokud bude vozidlo stát déle neţ dva týdny, doporučujeme baterii odpojit.

- Moderní vozidla odebírají proud i při odstavení. Pokud bude vozidlo stát déle neţ dva týdny, doporučujeme baterii odpojit. Dobíjení baterie při jízdě automobilu. Přebíjení i nedobíjení škodí a zkracuje ţivotnost autobaterie. Dobře seřízená nabíjecí soustava udrţuje autobaterii v nabitém stavu. Při správném dobíjení a průměrných

Více

Univerzální istá voda, akciová spole nost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zli ín

Univerzální istá voda, akciová spole nost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zli ín Univerzální istá voda, akciová spole nost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zli ín FILTRY A ZA ÍZENÍ NA ÚPRAVU VODY katalog ************************************************** Praha, ervenec 2003 Obsah

Více

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Úvod Tepelné výměníky společnosti WätaS jsou koncipované jako výměníky tepla vzduch-voda. Používají se pro chladiče nebo ohřívače, přímé výparníky / kondenzátory

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

HANSAbluebox: CELKOVĚ LEPŠÍ.

HANSAbluebox: CELKOVĚ LEPŠÍ. HANSAbluebox: CELKOVĚ LEPŠÍ. hansabluebox S produktem hansabluebox si instalujete nejen systém umístěný pod omítkou. Instalujete si spokojenost. Důsledky rozhodnutí, která se přijímají během plánování

Více

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ Obsah 1 Proč provádět úsporná opatření ve stávajících stavbách... Varianty řešení... 3 Kritéria pro výběr projektů...3 Přínosy...3.1 Přínosy energetické...3. Přínosy environmentální...

Více

INDUKČNÍ ODSAVAČE PAR

INDUKČNÍ ODSAVAČE PAR SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair.cz http://www.systemair.cz INDUKČNÍ

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. 5 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 55. Mezinárodní konferenci práce Na 55. zasedání Mezinárodní konference

Více

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK květen 2011 Úvod... 3 1. Základní pojmy... 3 2. Standard vybavení vozidel IDSOK... 4 2.1 Základní požadavky na vozidla a jejich vybavení... 4 2.2 Standardy vybavení

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKY A PRŮMYSL Pokyny 1 V Bruselu dne 1. února 2010 - Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů 1. ÚVOD Účelem tohoto dokumentu je

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění Odůvodnění účelnosti VZ dle Zák. 137/2006 Sb. 156 a Vyhl. 232/2012 Sb. Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění Veřejný zadavatel popíše změny:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 4/4 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 26.2.2015 Předloha pro 4. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 3. 2015 Předkladatel: Mgr. VLADIMÍR PUCHALSKÝ, primátor

Více

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v

Více

Univerzální a výkonný jako žádný jiný...

Univerzální a výkonný jako žádný jiný... Systém pro údržbu velkých ploch SF 310 / SF 370 Univerzální a robustní jako traktor - nové a snadno ovladatelné stroje pro údržbu velkých ploch ISEKI SF Systémy ISEKI SF-300 se vždy p i náro ném profesionálním

Více

Recyklace vody ekonomická a přesto v souladu s životním prostředím

Recyklace vody ekonomická a přesto v souladu s životním prostředím ekonomická a přesto v souladu s životním prostředím Recyklace, resp. úprava znečištěné vody, která vzniká v mycích linkách vozů a při profesionálním vysokotlakém čištění, je často předepsána zákonem. Recyklačními

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 590 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 590 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1. 16 9. funkční období 16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb.,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Tábor Název veřejné zakázky : Komplexní pozemková úprava Chotčiny Sídlem: Husovo náměstí 2938 390 01 Tábor Zastoupený: Ing. Davidem Mišíkem

Více

PRAČKY VZDUCHU POLENA Návod k používání, obsluze a údržbě

PRAČKY VZDUCHU POLENA Návod k používání, obsluze a údržbě Vzduchotechnika z plastů PRAČKY VZDUCHU POLENA Návod k používání, obsluze a údržbě Platnost od 1.1.2007 OBSAH: Dodávka a montáž: 1. Po dodání.2 2. Při montáži...2 3. Před uvedením do provozu..2 4. Provozní

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích kurzů společnosti RACIO, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01618 Název projektu: Vzdělávání RACIO

Více

Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE. SUSEN Horké komory. Přestupní ochranný kryt

Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE. SUSEN Horké komory. Přestupní ochranný kryt Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE SUSEN Horké komory Přestupní ochranný kryt 1 Obsah: 1. Úvod 3 2. Technická specifikace 3 3. Ideový návrh přestupního ochranného krytu 7 4. Vnitřní uspořádání ochranného

Více

56/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více