P ÍPRAVY INTERCLEANU 2010 VRCHOLÍ. Z obsahu: Další íslo vyjde Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do ú /0100

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P ÍPRAVY INTERCLEANU 2010 VRCHOLÍ. Z obsahu: Další íslo vyjde 4. 10. 2010 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 3. 9. 2010. ú. 111 97 40 297/0100"

Transkript

1 Co nového v čistírenství? 15 Pro nás neznámý Mimořádná zpráva ZÁ Í 2010 Další íslo vyjde Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do ú /0100 Z obsahu: Dílčí kvalifikace 2 Historie rozpouštědel 4-5 Berendsen na jižní Moravě 6 Co nového u firmy Nová generace pracích strojů Košilové finišéry vypadají na první pohled tém stejn a liší se jen v jednotlivostech. Všimn te si, jak firma Brabanti eší d ležité upevn ní díl košile p i žehlení. Certifikace prádelen 17 Novinky oboru XLII 18 Novinky oboru XLIII 19 Pozvánka na zájezd do Milána 20 P ÍPRAVY INTERCLEANU 2010 VRCHOLÍ Vážení lenové Asociace, vážení tená i našeho asopisu, v posledních dnech jste od nás obdrželi pozvánky na letošní mezinárodní konferenci INTERCLEAN Naše p íprava, stejn tak i p ípravy vystavovatel a p ednášejících v sou asné dob vrcholí. Vždy letos se konference uskute ní o 14 dn d íve, již ve dnech íjna, aby nekolidovala s milánským ExpoDetergo. Odborné p ednášky budou letos zam eny na aktuální otázky, které naše provozy zajímají, a to úsporu náklad na vodu a energie, na nové textilní materiály a ochranu životního prost edí. T šíme se již na setkání s vámi a srde n vás zveme k ú asti na letošním Intercleanu. INFO 4_10.indd :44:42

2 Díl í kvalifikace: Komora vyzkoušela již p es 1000 klient Praha, 26. ervence 2010: v po adí již osv d ení o získání díl í kvalifikace vydala úsp šným uchaze m po átkem prázdnin Hospodá ská komora eské republiky. Kvalifika ní zkoušky pokra- ují i v letních m sících. Po tem vydaných certifikát se HK R adí v esku na první místo. Tím, že jsme jako první p ekonali tuto symbolickou metu jsme zárove dodrželi naše p edsevzetí: být jedni kou v ov ování kvalifikací, okomentoval výsledek viceprezident komory Zden k Somr. Mezi profese, jejichž dovednosti a v domosti autorizovaní zástupci HK R p ezkoušeli, se nov za adili elektromechanik a kominík. Do komorou doposud ov ovaných kvalifikací dále pat í strážný, detektiv koncipient a dále kvalifikace z nábytká ského pr myslu a gastronomie. Díl í kvalifikace reagují na aktuální požadavky trhu práce. P edpokládá se, že význam osv d ení o kvalifikaci bude nar stat, nebo p edstavuje vykonání zkoušky, která p ed í svou hodnotou kvalifikaci, dokladovanou výu ním listem nebo maturitou, získanými p ed mnoha lety. Pro n které obory navíc neexistuje školní vzd lání, takže systém díl ích kvalifikací je jediným zp sobem, jak kompetence d v ryhodn ov it. N které profese, nap. z oblasti bezpe nostního pr myslu, mají dokonce kvalifika ní zkoušky jako podmínku výkonu innosti. D ležitou skute ností je, že kvalifikace jsou tvo eny ve spolupráci s profesními spole enstvy a konkrétními zam stnavateli sdruženými v sektorových radách (více na Systém díl ích kvalifikací upravuje zákon o ov ování a uznávání výsledk dalšího vzd lávání (. 179/06 Sb.). Hospodá ská komora je, pokud jde o zkoušky v rámci zmín ného zákona, nejv tší tzv. autorizovanou osobou. A to nejenom co se tý e množství vydaných osv d ení (v sou asné dob už p es 1000 kus ), ale i hlediska: po tu díl ích kvalifikací, které m že zkoušet: 34 po tu zkoušejících autorizovaných zástupc : 82 Z údaj vyplývá, že je vytvo ena dostate ná kapacita pro rychlý rozvoj ov ování v jednotlivých kvalifikacích. Bližší informace: (HK R) KLASIFIKACE ZAM STNÁNÍ (CZ ISCO) V ervnu letošního roku vydal eský statistický ú ad sd lení, obsažené ve Sbírce zákon pod íslem 206/2010 Sb., kterým zavádí Klasifikaci zam stnání, ozna ovanou CZ-ISCO. Pro vaši informaci uvádíme vý atek, týkající se našich nebo p íbuzných obor : Kód pracovníci pro ru ní praní a žehlení Kód idi i nákladních automobil Kód obsluha stroj v prádelnách a istírnách Kód odborné ú etní všeobecné Kód strojní inženýr projektant, konstruktér Kód ídící pracovníci v oblasti osobních služeb Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace, vypracovaná na základ mezinárodního standardu ISCO-08, nahradí dosavadní Klasifikaci zam stnání (KZAM-R) a zavádí se s ú inností od 1. ledna sekretariát Informátor 4/ INFO 4_10.indd :44:47

3 Vysokovýkonné antény na od ítání stovek ip mají neobvyklý tvar. ipy vyrábí i u nás neznámá švýcarská fi rma Seidic. Na obrázku porovnání velikosti s perem a euromincí Na dolním obrázku tunelová anténa, která ode ítá ipy z balík prádla na pohyblivém pásu, na horním obrázku anténa ode ítající ipy z prádla v zav šeném vaku. Výkony t chto antén, které nabízí Datamars, jsou ádov stovky ip za minutu a slouží p edevším k identifi kaci špinavého prádla Pra ka Lavamac LH 1200 V našich prádelnách ji nenajdete. Je eln pln ná, nakláp cí, má kapacitu 120 kg prádla, parní oh ev, odst e ovací otá ky 720/min., hmotnost necelé kg a pr m r dve í 70 cm 3 Informátor 4/2010 INFO 4_10.indd :44:50

4 HISTORIE ISTÍRENSKÝCH ROZPOUŠT DEL (7) Nedlouhá historie oxidu uhli itého v išt ní Technické aspekty ist ní v tomto novém a perspektivním (snad) rozpoušt dle byly opsány již v Informátoru íslo 222 v ervnu 2005 a nechci se k nim zatím vracet. Te jde spíše o tom, aby tená pochopil, jak v bec se prosadil názor, že lze istit v n em tak exkluzivním jako je zkapaln ný plyn. Chemci o kapalném oxidu uhli itém v d li již desítky let, že je použitelný v potraviná ském pr myslu jako velmi šetrné extrak ní inidlo a že také m že být využit jako reak ní inidlo v neutrálním prost edí v pr myslu farmaceutickém. O použití v istírenství se ovšem nikomu ani nesnilo. Až do roku 1977, kdy si firma Maffei nechala v USA patentovat koncepci (tehdy hypotetickou) isticího stroje na kapalný oxid. Nad patentem nikdo p íliš nep emýšlel a byl spíše považován za spekulativní. V roce 1989 skon ila studená válka a americký kongres p ijal zvláštní zákon, který vyzýval státní výzkumnou vojenskou laborato v Las Alamos ke spolupráci s pr myslem v oborech kdysi exkluzivn vyhrazených voják m a p ísn utajovaných. Mezi projekty bylo i využití superkritických kapalin v civilních technologiích. To se stalo popudem k založení spole ného podniku mezi výrobcem letadel Hughes a národní laborato í v Los Alamos s názvem Hughes Envorimental Systems Inc. Tento podnik vytvo il zvláštní výzkumnou skupinu, která se zabývala chemickým ist ním v oxidu uhli itém a pozd ji si nechala technologii patentovat. Brzy bylo jasné, že isticí ú inek oxidu není dostate ný a láze pot ebuje zesilova. Ty známé byly k ni emu: bu se v bec v oxidu nerozpoušt ly anebo byly neú inné. Proto se za alo intenzivn bádat v oboru koloidní chemie a ú innost tenzid v kapalném oxidu. erpaly se granty, množily publikace, ud lovaly ceny, ale ú inný zesilova stále scházel. Prototyp stroje na ist ní v oxidu uhli itém byl s velkou slávou p edstaven odborník m na veletrhu v USA v roce 1995 a ve ejnosti o rok pozd ji. První zmín ný stroj postavila firma Hughes Enviromental. Nem l otá ivý buben a nevyhnutelný mechanický ú inek se vyvozoval tryskáním kapalného oxidu na šatstvo v pevném bubnu. Firm se poda ilo prodat licenci na tento stroj n kolika zájemc m v Asii i Evrop (výrobci plyn AGA, firm Elektrolux, ínské SailStar atp.). Licenciá i v novali zdokonalování stroje nemalé úsilí a na mezinárodním veletrhu v Orlandu v roce 1999 p edstavili již stroj podstatn dokonalejší. První použitelný oxidový stroj byl v istírn ve Wilmingtonu uveden do provozu 5. února Pocházel z dílny firmy Micell Technologies a m l již otá ivý buben. Komer ní úsp ch stroje nebyl zdaleka v souladu s p edpoklady výrobce a stroj se vyrobilo mén než cht l. Jen o n kolik m síc pozd ji byl v istírn instalován i zdokonalený stroj Hughes. Na americký trh tak byly tém sou asn uvedeny dv pon kud rozdílné technologie a ob se ucházely o p íze potenciálních zákazník. Americké práce s oxidem m ly ohlas i v Evrop. Institut Hohenstein již v roce 1993 založil pracovní skupinu pro využití zkapaln lého oxidu v istírenství. Do spolupráce se zapojila i firma Linde AG, což je jeden z nejv tších sv tových výrobc kapalných plyn. Firma m la ve víde ské pobo ce k dispozici pilotní zkušební za ízení na ov ovací zkoušky. Zkušební za ízení se používalo od roku 1996 i ve VÚ Hohenstein. Zkoušky se tím dostaly na mnohem vyšší úrove a podíleli se na nich i další partne i (Boewe). Byly ukon eny v roce 2000 se spln ným cílem: byl vyvinut použitelný stroj pro ist ní ve stla eném kapalném oxidu uhli itém. VÚ Hohenstein se podílel i na koordinaci evropského výzkumu v této oblasti. Americký a evropský výzkum se zásadn lišil. Ameri ané ho pojali jednozna n komer n, naproti tomu VÚ Hohenstein pracoval se státní zakázkou od Spolkového ministerstva pro školství, v du a výzkum s cílem technologii objektivizovat a také vyvinout dostate n ú inný zesilova. To se v široké spolupráci n kolika firem (za resort chemie participoval p edevším Kreusller) poda ilo v roce Mezitím ve stejn široké spolupráci firem Elektrolux, AGA a Sail- Star aj. a s využitím licen ních poznatk z USA vznikal nový dokonalejší isticí stroj. Jeho vývoj byl natolik úsp šný, že v roce 2007 t chto stroj ve Švédsku, Dánsku, Holandsku a N mecku pracovalo již 10. Takže praktická realizace následovala asi deset let po p edstavení prvního konceptu nové technologie. Samoz ejm celý technologický proces je chrán n adou patent a p vodní americký zám r zn l, že každý kdo bude technologii v praxi využívat bude platit licen ní poplatky to by životnímu prost edí zrovna mnoho nepomohlo. V Evrop je tomu zatím tak, že stroje instaluje (a vyrábí) Elektrolux, který všechny nezbytné licen ní dohody má s Ameri any uzav eny. Stejn tak i Linde AG, která rozvíjí koncept centrálních oxidových istíren Fred Butler. Nejd íve v N mecku a pozd ji i v jiných evropských zemích. Asi souhlasíte s názorem, že evropský p ístup je rozhodn sympati t jší zatím je také úsp šn jší. V patentové ochran procesu mají ale prim Ameri ané, kte í vlastní n kolik patent na ist ní v kapalném oxidu a N mci jen starší patent na ist ní v nadkritickém stavu. Když se totiž na za átku 90. let minulého století za al celý proces podrobn zkoumat, nebylo jasné zda se bude istit v nadkritickém stavu (což je zvláštní stav hmoty mezi plynnou a kapalnou fází) anebo jen v oxidu zkapaln ném. Ta první technologie vyžaduje tlak nejmén 75 bar a je technicky náro n jší než išt ní v kapalném oxidu p i 50 barech. Nov jší patenty problém obcházejí, když jsou formulovány obecn ji. Taková je tedy nedlouhá historie oxidu uhli itého v chemickém ist ní. Toto nové isticí medium je zatím chápáno jako dopln k ke stávajícímu stavu než jako náhradní technologie za PER. Co ale neplatí dnes, m že být skute ností v budoucnu. I když s technologií za ínali Ameri ané, sou asná praktická realizace hovo í spíše pro Evropu. Tato realizace je ale váhavá, jako je s novými technologiemi v Evrop obvyklé a po ád se hledají vlastní cesty. Ve VÚ Hohenstein b ží již m síce výzkumný projekt. Náhrada chlorovaných rozpoušt del p írodními látkami s oficiální podporou Spolkového ministerstva pro v du a v kooperaci s Ministerstvem životního prost edí. Tento projekt je jednozna n zam en na technologii KWL a jiné technologie se skromn kr í v pozadí. Vývoj jakékoliv novinky je spojen s p ílivem pen z. Pokud se finan ní podpora p esm ruje na jinou kolej, projeví se to i ve výsledcích výzkumu. Zdá se, že do této situace se dostal i zkapaln ný oxid uhli itý, když bojuje o p íze a finance s KWL, silikonovými i glykolovými rozpoušt dly. Navíc v poslední dob pon kud ustal tlak proti PER, což se okamžit projevuje vysychajícími zdroji na výzkum alternativ. Alespo, Informátor 4/ INFO 4_10.indd :45:00

5 HISTORIE ISTÍRENSKÝCH ROZPOUŠT DEL (7) že mezi Evropou a USA nyní v této oblasti existuje spolupráce. Americkým partnerem je p edevším Textilní kolej karolinské státní univerzity Raleigh a evropským VÚ Hohenstein. Styk partner je živý a vým na v deckých poznatk m že významn v p íštích letech výzkum obohatit. Kone né výsledky ale budeme hodnotit až za n kolik let. Odp rci oxidu asto vytýkají nehospodárnost a vysoké provozní náklady spojené s vysokou spot ebou isticího média. To skute n platilo pro staré verze stroj. V roce 2008 byl dokonce podle Linde Gas Division zp tzískávací systém, b žn do stroj zastavitelný, který snižuje spot ebu média na 2 % a ro ní provozní náklady na EUR. Tím se i ekonomicky stávají stroje na oxid pln konkurenceschopnými. -izk- Oxidový istící stroj v provozním provedení od fi rmy Electrolux Wascator v jedné švédské istírn Zajímavosti Nejv tší žehli v sou asnosti vyrábí firma Stahl. Má pr m r válce 2010 mm, žehlicí dráhu 3140 mm a nabízí se v ší kách 3000, 3300 a 3350 mm. Koryto je ocelové. Oh ev m že být dle výb ru zákazníka libovolným médiem. Textilní ip je již na trhu zásluhou firmy Deister Electronic. ip je zcela plochý a má rozm ry 40x50 nebo 15x100 m. Snese vyvá ku a žehlení p i teplot 230 ºC. Je mimo ádn vhodný pro identifikaci ložního prádla. Pohled do mycího tunelu p i otev ených vstupních dve ích Víte, jak za ínala firma Miele, dnes populární výrobce pra- ek? Firmu založil v roce 1899 Carl Miele se spole níkem, m la 11 zam stnanc a vyráb la odst edivky na mléko. K nim o rok pozd ji p ibyly máselnice ve tvaru dutého d ev ného soudku se stloukacím za ízením. To byla i výchozí konstrukce pro první pra ku, která p išla o n co pozd ji. 5 Informátor 4/2010 INFO 4_10.indd :45:00

6 NA JIŽNÍ MORAV V roce 2008 vznikl zám r a poté i technická p íprava p j ovny a prádelny od v firmy Berendsen ve Velkých Pavlovicích. Toto m ste ko známe spíše pro skv lá vína z místa a okolí, nyní se stává domovem pobo ky sv toznámé firmy. Berendsen byl založen již v roce 1854 a dnes vlastní mezinárodní sí provozoven v mnoha evropských zemích s více než zam stnanci. Je sou ástí nadnárodního koncernu Davis Servis Group. Firma Berendsen provádí pronájem, údržbu a praní pracovních od v pro výrobní, obchodní i servisní firmy jakékoliv velikosti. Krom toho nabízí i úplný servis podlahových rohoží. V tomto sm ru disponuje systémem Link-mat, který umož uje spojovat n kolik rohoží do celk pokrývajících i velké podlahy. Provozovna ve Velkých Pavlovicích byla slavnostn otev ena 26. b ezna 2010 za ú asti dánského velvyslance a dalších host. Základní kámen stavby byl položen 1. ervence roku p edtím v nov budované pr myslové zón na sever od m sta. Investor po ítá s postupným r stem závodu od po áte ní kapacity asi 230 tun pracovních od v a 380 tun rohoží ro n až na ty násobek u od v a dvojnásobek u rohoží. Provoz se zatím rozbíhá a postupn ustaluje. Od vy i rohože jsou v majetku prádelny a na praní cizích zákazník se nemyslí. Identifikace všech zakázek je zajišt na ipovou technologií. Se sb rem zakázek se po ítá na území celé R. Chemii ady Rohož s výrazným logem zákazníka Triplex dodává Ecolab a to nejen pro provoz ve Velkých Pavlovicích je dodavatelem pro celou sí provoz Berendsen. Technologická voda je odebírána z vodovodního adu a voda odpadní odchází do kanalizace a následn do místní OV. Pracovní od vy se perou v pra kách Elektrolux, rohože ve velkokapacitní eln pln né starší pra ce Milnor. Velkokapacitní suši e jsou od firmy Kannegiesser. Prádelna leží v populárním a známém vina ském regionu, a proto její vliv na životní prost edí a okolní ekosystémy byl zvláš d kladn zkoumán. Žádné negativní vlivy se neprokázaly a vinice jsou obhospoda ovány v bezprost ední blízkosti prádelny. Hala Barevný od v pro rizikové pracovišt prádelny má rozm ry 57x25 m a p i zamyšleném rozši ování provozu bude vedle postavena ješt jedna stejné velikosti s dalšími technologickými linkami. Stavebn je hala ešena z kompletizovaných tepeln izola ních ocelových panel. Betonová podlaha je opat ena epoxidovou st rkou. Prádelna p sobí moderním, uceleným a optimistickým dojmem. Pracovní od vy nabízí Berendsen v chrán né ad Work in Motion ze sm sového materiálu (65 % PS + 35 % ba) s plošnou hmotností 245 g/m 2 v barevných kombinacích erná+šedá, modrá+modrá, šedá+- ervená, modrá+ ervená a modrá+šedá. Zákazník si m že vybrat kombinézu, kalhoty (i s laclem), bundu a pláš. Pro zvýrazn ní pracovník na rizikových pracovních místech jsou k dispozici pracovní od vy pon kud jiného složení ve výrazné žluté, oranžové a ervené barv ady RéVision odpovídající EN 471. Mají reflexivní pásky. Od vy mají drobné detaily usnad ující a zp íjem ující nošení. Rohože se nabízejí v n kolika provedeních od nitrylové pryže p es impregnovanou bavlnu až po zkroucené nylonové vlákno. Rohože mají r znou tlouš ku, rozm ry a hmotnost. Na p ání m že být rohož opat ena logem podle p ání zákazníka nebo m že mít nestandardní rozm ry. Již bylo e eno, že rohože lze spojovat do velkoplošných celk. Používání rohoží je u nás již n kolik let v plenkách a rohože se uplat ují jen obtížn. Na škodu v ci, protože jejich vliv na vnášení špíny do budov a snadn jší úklid je nezpochybnitelný. Provoz firmy Berendsena je obohacením prádelenských služeb na našem trhu, ale také novou konkurencí pro eské zavedené podniky. Jde ale o služby, o které nejeví naše podniky p ílišný zájem a jsou v sou asnosti spíše doménou eských pobo ek zahrani ních firem. -izk- Rychločistírna na Barrandově provoz: Voskovcova 1032/16, Praha 5, tel otevírací doba: PO PÁ , SO išt ní od v, textilu, od v z k že, barvení textilu a od v z k že, išt ní a výrobky z pe í, drobné krej ovské opravy, košilový servis, pradlenka, mandl sb rny: poliklinika Barrandov, Praha 5, tel.: Secondhand, Vrchlického 482, Praha 5 Od vy u Ani ky u Alberta, Radotín, Praha 5 D tské od vy, Vlachova 1512, Praha 13 Drogerie + solárium, Na Vinobraní 77/108, Praha 10 ERJA - krej ovství,všehrdova 21, Praha 1 Informátor 4/ INFO 4_10.indd :45:03

7 Sou ástí mokrého išt ní musí být vhodná žehlící technika. Firma Miele pro svoji technologii Wet Care nabízí žehlící desku, napa- ovací pannu nebo kalhotový žehli Detail dávkova pracích prost edk Bezema 7 Informátor 4/2010 INFO 4_10.indd :45:07

8 Co nového u firmy Kannegiesser? Takové titulky p ináší Informátor již n kolik let s reportážemi z podnikového veletrhu známé prádelenské firmy. Letos se konal v nových (a v tších prostorách) od 8. do 12. ervna. Jako obvykle na návšt vníky ekal celý výrobní program firmy, což znamená desítky technologických za ízení a bereme-li do úvahy i jejich r zné modifikace a varianty, pak jde po et vyráb ných za ízení do stovek druh. Neuv itelný sortiment! V ásti prací techniky považuje sám výrobce za revoluci nové za ízení na praní ru níkových pás. Prací jednotka ru níky vypere, vymáchá, vysuší a nakonec i smotá. Spot eba za ízení se blíží b žným pra kám a u vody je 2,4 l/kg ru ník a 1,2 kg páry/kg. Toto za ízení evropský trh pot eboval, protože z hygienických d vod užívání ru níkových pás roste a postupn vytlá- í jiné zp soby sušení rukou. K dezinfekci kontejner na prádlo nabízí výrobce nový model dezinfek ní kabiny Porta CD. Je zhotovena z eloxovaného hliníku a melaminových panel na ocelovém rámu. Dezinfek ní roztok se rozst ikuje vzduchem a po ukon ení dezinfekce suší vnit ek ventilátorem. Pro praní velmi zne išt ného prádla (nap. fára ek) se již n kolik let osv d ují (i u nás) velkoobjemové pra ky Power Swing. Ve velkém provedení PSW 300 pojme obrovský buben pra ky až 400 kg rohoží nebo 300 kg pracovního oble ení i 300 kg froté. Pra ka je precizn ízena po íta em a plný výkon lze o ekávat jen, je-li sou ástí automatizované linky integrované s pln ním, vyprazd ováním a sušením. Pro recyklaci lázní se dodávají vn jší nádrže s obsahem litr, které mohou být vyh ívány. I jejich obsluha je integrována do ídicího systému. Prádelny, které pot ebují washextraktory, si mohou vybrat z nabídky pra ek Favorit plus, vyráb ných ve výkonové ad od 30 až po 270 kg s r zn d leným bubnem. Novinkou je, že tyto pra ky jsou opat eny máchacím systémem JET. Systém byl již dostate n popsán v minulých íslech Informátoru a nebudu se k n mu proto vracet. Snad jen tolik, že výrobce má k tomuto zp sobu máchání, které šet í vodu a as doporu- ení institutu Hohenstein, které lze jen obtížn zpochyb ovat. Pra ky navíc mají jiný tvar perforace bubnu, která šet í mechanické opot ebení prádla p i praní a inteligentní vážící systém Scaletron PLUS. V p ípad p ání m že být pra ka opat ena nádržemi na recyklaci lázní umíst nými na horní ásti pra ky. Všechny novinky integrované v pra ce Favorit jsou zakomponovány i v pra kách ady Futura v etn Hohensteinem doporu eného systému máchání JET. Spolehlivé a výkonné tunelové pra ky PowerTrans naši tená i znají, protože neschází ani v n kterých našich prádelnách. Vyrábí se pln ním od 25 do 100 kg a hodinovým výkonem od 350 až po kg. Dnes i malé prádelny mohou využívat výhody menších tunelových pra ek, což lze ozna it za sou- asnou tendenci. Pra ky pracují s technologií DryTransfer, což znamená, že do máchací zóny se prádlo p esouvá bez volné lázn. Pra ky mají vysokou ú innost praní, která je dána velkým pr m rem bubnu a s tím související vyšší hodnotou g p i praní. Nap. 50kg PowerTrans má pr m r bubnu 1907 mm a p i 10 ot/min hodnotu g 0,107. Pro hygienické praní je k dispozici patentované ešení nádrží na recyklovanou vodu s šikmými st nami, zaoblenými rohy a automatickým vypoušt ním. Od základního provedení pra ky je odvozena varianta Rotaflex. Pra ka má otá ivý pohyb bubnu s vysokou ú inností praní. V ásti p edepírky a hlavního praní pracuje se stojícími lázn mi. Proti základnímu modelu má v tší pr m r bubnu a hlubší p esouvací žebra. Poslední variantou pra ek PowerTrans jsou pra ky se systémem JET, totiž s integrovaným mácháním v odvod ovacím za ízení a jde o lis nebo odst edivku. Firma uvádí úspory p i praní tímto zp sobem na 3-5 cent /kg prádla tj. 0,80-1,30 K /kg. To jist již stojí za to! Pokud praxe bude dále potvrzovat p edpoklady výrobce a výsledky zkoušek v Institutu Hohenstein, jde z ejm o nejv tší inovaci tunelových pra ek v posledních letech v bec. Další skupinou výrobk jsou odvod ovací za ízení integrované do tunelových linek. Základní za ízení je lis PowerPress. Vyrábí se již mnoho let, ale postupn se zdokonaluje. Práv model Universal je také výsledkem vývoje. Je kompaktní, nenáro ný na prostor a opravdu univerzální. M že být použit na inovaci starších tunelových linek. Koš Sériové provedení 11komorové univerzální tunelové pra ky má pr m r 1000 mm a lisovací tlak je 40 bar. Požadavky na moderní lisy jsou složité: vysoký odvod ovací výkon, krátký as cyklu (u provedení Turbo 70 sekund), šetrný náb h lisovacího tlaku, konstrukce umož ující dezinfekci ploch, dostate ná velikost koše pro odvod ování froté, možnost pln ní z r zných stran linky atd. Hydraulika musí být velmi spolehlivá, protože p i lisování froté pracuje s p ítlaky až 56 bar ziskem je ovšem pokles vlhkosti na 38,5 %. Jiná možnost odvodn ní jsou odst edivky. Sou asná modelová ada PowerSpin se vyrábí a postupn zdokonaluje asi 10 let. P vodní as taktu 180 sek se poda ilo snížit na 120, když zaru uje nejmén 30 sek prodlevu p i nejvyšších otá kách odst ed ní a hodnot g 800. Toto provedení Turbo umož uje integraci i do delších tunelových linek s krátkým asem taktu. Sušení je nejdražší zp sob odvodn ní a na zda ilosti konstrukce suši mimo ádn záleží. Kannegiesser vyrábí adu kompaktních suši ady DC na nápl kg prádla. Mohou být parní nebo plynové s reverzací bubnu p i ochlazování zboží a se zp tzískáváním tepla. Zvláštní, ale d ležitou výbavou je infra ervené idlo teploty sušeného zboží. Pro tunelové linky jsou ur eny suši- e PowerDry od 40 po 220 kg. Bez topení slouží jako rozvol ova e. V provedení ECO Informátor 4/ INFO 4_10.indd :45:12

9 Co nového u firmy Kannegiesser? mají tepelný vým ník k oh evu vzduchu a podle p ání adu variant (pln ní pod tlakem, kypování p i vyprazd ování, r zná m icí technika atp.). Provedení EAC automaticky p izp sobuje množství vyfukovaného vzduchu sušicímu procesu. Základem výkonných žehlicích linek je doprava prádla žehli i, jeho rozvoln ní a zp sob vkládání. I zde má zákazník z eho vybírat. P edem si musí ujasnit, jakou linku pot ebuje: pro žehlení malých kus, velkých, univerzální, pro žehlení stolního prádla atp. Každé univerzální ešení snižuje výkon. Na za átku linky by m lo být za ízení Pick-Up 12, které vybírá z balíku vysušeného prádla jednotlivé kusy. Za ním by logicky m l následovat p ivád a výkonný vklada Ergomat. Ten zvládne v jednodráhovém provedení až 1600 a v dvoudráhovém 2100 kus za hodinu. M že mít r zná provedení a mnoho variant podle p ání zákazníka. Vklada nabízí Kannegiesser celou adu. Univerzálnímu vklada i je ada CEM, pro vkládání malých kus až v p ti adách je ur en model EML, pro kvalitní vkládání mohou mít zákazníci model Duotex EMD (ten slouží i pro kvalitní vkládání stolního prádla náro ných hotel ) univerzální t ístanicový vklada je EMT-S trio, pro nejvyšší výkony v žehlení rovného prádla je ur en vklada GEM-ST.II, strojem pro univerzální vkládání a vysoké nároky na kvalitu je Combifeed Classic. Pro zvlášt náro né zákazníky a nap. žehlení ubrus pro prvot ídní hotely jsou k dispozici prvky zvláštní výbavy, které jakost žehlení zvyšují. Jak vidno z p ehledu vklada, je jich n kolik a p ed výb rem a koupí je nutná konzultace s odborníky. Základem žehlicí techniky je již více let pr b žn zdokonalovaný vysokovýkonný žehli SHM. Masivní koryta se starají o tvarovou stálost, vnit ní povrch je broušen s p esností 2 mikrometry. V klidovém stavu se válce zvedají o 140 mm, p i kontrole lze zdvih zvýšit na 400 mm. Pohyb válc je od motoru odvozen klínovými emeny. Stále oblíben jší je provedení s plynovým vyh íváním a cirkulací oleje. Plynový SHM se vyrábí jako dvouválec mm v ší kách 3 000, 3 300, a mm. Již n kolik let Kannegiesser vyrábí žehli e vyh ívané lehkým sva ovaným sendvi ovým pásem. Proti 2000 kg korytu váží celý pás jen 350 kg. Tyto žehli e HPM jsou sice dražší, mají ale v tší tepelný výkon a vykazují úspory energie. Vyrábí se i v plynovém provedení. Zlatým h ebem v produkci žehli je jednoválec HighPower Grand HPM-G s pr m rem válce 2000 mm a s velmi kvalitním žehlením nap. stolního prádla. Co do tepleného výkonu nahradí moderní dvouválec 2 x 1300 mm. P itom zabere velmi malou podlahovou plochu. Zákazník ho m že mít již i v plynovém provedení se ší kou od 3000 mm do 4000 mm. Žehlicí linky dopl ují sklada e. Výrobce jich op t nabízí n kolik a o výb ru toho prvého platí totéž co o vklada ích. Kompaktní vklada e jsou ady CFM. Nabízejí se pro pracovní ší ky žehli mm a rychlosti žehlení až 50m/min a jsou typický dopln k pro žehlení velkých kus velkými výkony. Standardními sklada i je ada SFM op t vhodné pro vysokovýkonné žehlicí linky, ale i pro vícedráhové skládání malých kus. Jsou nap. za ízeny na neutralizaci statického náboje. P i d razu na co nejvyšší kvalitu žehlení je doporu ován sklada ady RFM Combi. Pro svoji univerzalitu je vhodný i pro menší prádelny s rozmanitým sortimentem. Skládání je reverza ní. Na podobném principu pracuje i sklada Combi Junior. Pro skládání malých kus je ur en sklada MKF nebo RFS, který sou asn vyžehlené kusy stohuje. Pro skládání vyžehlených kus, jejich t íd ní a stohování slouží sklada ATM, na skládání p ikrývek lze použít sklada BFS, pro univerzální skládání nejr zn jších kus je ur en sklada Micron TFM. Sklady na dél se tvo í v šablon k ídly podle patentového ešení Kannegiesser, na ší reverzací. Suši Power Dry (Flusensieb - filtr zachycující vlákna, Entladeklappe vyprazd ovací klapka, Servicebühne obslužná plošina, Füssegestelt podstavec, Trockentrommel sušící buben, Flusen Filtrersieb filtr, Hochleistungs gebläse výkonný ventilátor) Pro mnoho prádelen je d ležitá mechanizace ve zpracování tvarového prádla, kterého je nap. mnoho ve zdravotnictví. Co tedy Kannegiesser nabízí v této oblasti? Klí ové za ízení jsou tunelfinišery. U Kannegiessera již páté generace a ady X-MT nebo kompaktní finišery (Pokra ování na str. 10) 9 Informátor 4/2010 INFO 4_10.indd :45:12

10 Co nového u firmy Kannegiesser? Podobná za ízení známe spíše z chemických istíren, mají však svá opodstatn ní i ve velkých prádelnách. Tak velký výrobce jakým je Kannegiesser, nabízí také adu technických služeb, které byly rovn ž na firemní výstav prezentovány. Za zmínku stojí p edevším Teleservice, což je dálkový p enos informací vztahujících se k diagnóze poruch nebo pot eb náhradních dílc Zajímavosti Zajímavosti Zatímco u nás se n kte í praktici myšlence praní s p ídavkem ozonu vysmívají, v USA dohlíží NESC (National Energy Services Company) na realizaci v prádelnách a domovech senior. Ozonový systém byl instalován ve více než 500 prádelnách v celých USA. Úspora teplé vody se udává na 80 %, což u malého domova senior po telefonní lince. M že být p ipojen jen k jednomu nebo i více stroj m. Vrcholem je potom videokonference mezi pracovníky prádelny a technikem továrního servisu. Taková netradi ní ešení výrazn zrychlují opravy a zkracují dobu odstávky stroje v poruše. I letos tedy bylo na domácím veletrhu Kannegiesser mnoho v cí k vid ní a návšt va tou nejlepší školou nové prádelenské techniky. Ing. Zden k Kadl ík (120 l žek) znamená m sí n ušet ených USA. Ozon také rozkládá v prádle zbytky alkálií. Jedním z nejv tších hotelových et zc ve Špan lsku je Hesperia. Ten dává p ednost p i za izování prádelen firm Girbau. Mezi posledními akvizicemi je hotel Hespera Balneario a Isla Margareta. P ivad Ergomat s detailem klipsu (Dokon ení ze str. 9) S-MT. Výroba tunelfinišer má dlouhou tradici protože ty první byly vyrobeny již v roce Nové finišery jsou ešeny s p ihlédnutím k úspo e energie a k vyžehlení 1 kg zboží sta í jen 11,2 kwh energie, takže úspory energie jsou proti starším model m asi 25procentní. P ispívá k tomu protiproud zboží a vzduchu v za ízení. V plynovém provedení má každá komora sv j ho ák optimáln nastavený pro pot eby komory. Kompaktní finišery S-MT jsou ur eny pro menší provozy a vyrábí se ve dvou modifikacích pro výkon 250 nebo 400 kus / hodinu. Pro velké výkony ve tvarovaném zboží jsou nevyhnuteln pot ebné t ídicí systémy. Mnohakolejnicový systém s výkonem až 8000 ks/ hod. se nazývá Simplex Plus a je sou ástí linek s nejv tšími tunelfinišery X-MT, které mají výkon až ks/hod. Stejn pot ebné jsou skládací roboty ady FA jmenovit FA-X 900, FA-X 700 a FA-X M. Liší se technickým provedením, ú elem a výkonem a umož ují podstatné zvýšení produktivity p i zpracování tvarového prádla. ada 900 umož uje složit až 900 ks/hod. s vysokou p esností sklad. Tvarové žehlení se neobejde i bez dalších za ízení. Ta klasická jsou lisy. Kannegiesser nabízí univerzální program výroby osmi r zných lis v etn karuselových s r znými lisovacími tvarovkami pro všechny ú ely. K dispozici je i oblíbená kabinetová souprava skládající se z tvarových lis na límce a rukávy, t lového žehli e a skláda e. N které kabinetky pracují v našich prádelnách spolehliv i 30 let. Posledním nabízeným za ízením pro tvarové žehlení je kalhotový žehlicí tandemový sk í ový kabinet pro univerzální žehlení všech druh kalhot. Prodej kompletní chemické rychlo istírny seznam stroj a za ízení Spole nost Korál servis Liberec nabízí k odprodeji kompletní vybavení rychlo istírny. Stroje a za ízení byly v provozu 4,5 roku. Jsou v bezvadném funk ním stavu, pr b žn servisované. Prohlídka je možná kdykoliv. Cena a zp sob splacení (fi nancování) po dohod. Naši technici pomohou s instalací a uvedením do provozu. Na soubor stroj a za ízení poskytneme 3m sí ní záruku. 1. stroj SUPREMA PRO 850, kapacita 12 kg nápln, 2 nádrže, 2x ekologický fi ltr, spray matic, atd. 2. žehlící prkno s vyvíje em páry PONY SILVER s p isáváním a profukem, oto ným ramenem, parní žehli kou s pojezdem a sv telnou rampou 3. žehlící prkno ALUX WA-3 s p isátím a odfukem, oto ným ramenem a žehli kou 4. napa ovací panna PONY, asova pára, asova vzduch, regulace objemu vzduchu do vaku, pára napojení na vyvíje z prkna Silver 5. detašovací st l PONY, s oto ným ramenem, p isátím do základní desky a ramene, s odtahem detaš. prost edk a vzduchovou detašovací pistolí, možnost napojení parní pistole 6. AEG LAVAMAT - W1260, vodní pra ka, el. vyh ívání 6 kg nápl, r zné prací režimy, ot., teploty, dochlazování, atd. 7. suši ka PRIMUS DA9 EL, suši mokrého odst ed ného prádla z vodního praní, kapacita 9 kg, el. vyh ívání 8. bali ka od v ORA 1/1540, nást nná, 220 V 9. kompresor mobilní, pro stla ený vzduch, tlak do systému do 6 bar, regulace, manometr 10. SHARP, dvoupásková pokladna, pln programovatelná, texty, data, nadpisy D vodem prodeje kompletní istírny je p evzetí jiných istírenských provoz a soust ed ní výroby do jednoho místa. Pro bližší informace a dohodu o dalším postupu nás kontaktujte na níže uvedeném telefonickém spojení. Ru íme a o ekáváme seriozní jednání Korál servis Liberec, Ing. Ji í Mareš, Informátor 4/ INFO 4_10.indd :45:14

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e:

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e: Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT Praha 24. ervna 2008 Zam ení seminá e: Cílem seminá e je podat objektivní informace o sou asném stavu a vývoji našich les nejen odborné ve ejnosti

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík.

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Úvod edseda OU R p ivítal p ítomné v p edve er tradi

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13.

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13. RO NÍK 4 ZÁ Í 2010 Generální partner AHR R ESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR R Foto: Gregor909/sxc.hu Chceme bydlet také u vás! Vaše hotelové hvězdičky Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce: Ing. David Fuchs Autor:

Více

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání ve fotbalu Václav Mitáš a kolektiv Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Opera

Více

Finance a management

Finance a management Finance a management E-learning v teorii a Moodle praxi (sborník p ísp vk ze seminá e) 4/4 - loga barevn - p esázet Lukáš Heller Kolektiv autor Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

MANUÁL KOMUNITNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ

MANUÁL KOMUNITNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ MANUÁL KOMUNITNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ aneb jak na to, když chceme za ít kompostovat v komunit Eko-info centrum Ostrava Tento materiál vznikl v rámci projektu Komunitní kompostování prostřednictvím mateřských

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA Ústav teorie a praxe ošet ovatelství Navazující magisterské studium u itelství zdravotnických p edm pro st ední školy DIPLOMOVÁ PRÁCE Zm ny v postojích vedoucích

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více