DAICH VYROCNI ZPRAVA. zarok spolecnosti DAICH spol.s r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAICH VYROCNI ZPRAVA. zarok 2009-2010. spolecnosti DAICH spol.s r.o."

Transkript

1 DAICH VYROCNI ZPRAVA zarok spolecnosti DAICH spol.s r.o.

2 l.uvod SpoleCnost s rucenim omezenym DAICH spol. s.r.o. byla zapsana 27.zafi 1991 do obchodnflio rejstflku Krajskeho soudu v Ceskych Budejovicich, odd. C, vl.429. ZAKLADNI UDAJE Obchodni jmeno: Sidlo: DAICH spol.s r.o. Zelezna 366, 39 2 Tabor ICO: Pravni forma: Zakladni kapital: spolecnost s rucenim omezenym 1 458,-Kc Spolecnfci: Miroslav Dastych - 1% Statutarni organ: Pfedmet podnikani: jednatel Ing.Pavel Hudler jednatel Josef Kubflc provadeni staveb, jejich zmgn a odstranovani silnicni doprava pro cizi potfeby v rozsahu: nakladni vnitrostatnf doprava podnikani v oblasti nakladani s odpady vyjma nebezpecnych nakup zbozi za ucelem jeho dalsflio prodeje a prodej DAICH spol. s r.o. je spolecnost stavebni, zamefena pfedevsim na vystavby inzenyrskych siti, dalsi jeji Cinnosti je vykup, zpracovani a prodej kovoveho odpadu.

3 REALIZOVANE ZAKAZKY V UPLYNULEM OBDOBI M6sto Tabor StfCi liheft - ESOX Vodarenska spolecnost Taborsko s.r.o. Obec Kamenny Ujezd INSTALLTOP spol. s r.o. MSsto Tabor Mestys Borotin MSsto Tabor STRABAG a.s. HOCHTIEF CZ a.s. MSstys Borotin MSsto Plana n. Luznici FK Tabor TJ Spartak MAS Sez. Usti Mgsto Tabor COMETT PLUS spol.s r.o. HOCHTIEF CZ a.s. STRABAG a.s. Mesto Tabor MSsto Tabor MSsto Tyn nad Vltavou STAKO Cerveny Kostelec s.r.o. Swietelsky stavebnf s.r.o. Odpocinkova zona Jordan Obnova rybnika Stara Komora v k.ii. Kolisov Sachty Jeronymova Tabor Oprava mistnich komunikacf - Kamenny Ujezd Oprava parovodu Jih Rekonstrukce ulice Druzstevni v Tabore - Cekanice Mestys Borotin vystavba inz. Siti, U Buzina Rekonstrukce ul. Nad Dolinami II. A III. Etapa D3 35/11 Nova Hospoda - Mezno, vodovod Plana n. Luz. - chodniky, lokalita Nad Hejtmanem Oprava komunikaci a vefejneho osvetleni v Borotine Plana nad Luznici - vodovod a kanalizace Zazemi pro sportovni tf idy FK Tabor Vystavba hfiste,softball - TJ Spartak MAS Sez. Usti Oprava chodniku vnitrobloku na Sidlisti nad Luznici Demolice haly COMETT PLUS spol. s r.o. Naprava stavu kanalizacni soustavy aglomerace Taborsko Propustky - dalnice D3 Stavebni lipravy ulice SobSslavska v Tabofe Stavebni lipravy parteru v ulici Leskovicka v Tabofe Ulice Pod Trati Rekonstrukce vodni nadrze Navesnik, Stetkovice Sanace povrchu skladky v Bydlinskeho ulici v Tabofe HODNOCENIUPLYNULEHO ROKU Spolecnost DAICH spol.s r.o. dosahla obratu za uplynule obdobi ve vysi tis.KC, coz pfedstavuje pokles 15%oproti hospodafskemu roku Vytvofeny zisk pfed zdanenim Cini tis.KC. V uplynulem roce spolecnost pofidila dlouhodoby hmotny majetek ve vysi 2 227tis.Kc. Jedna se o zemni a Stavebni stroje a techniku, nakladni a dodavkove automobily a stroje pro zpracovani kovoveho odpadu.

4 5.VYZNAMNE ZMENY VE VEDENI SPOLECNOSTI V UPLYNULEM ROCE V uplynulem roce nedoslo ke zmsne ve vedeni spolecnosti.. 6.PREDPOKLADANY VYVOJ Vzhledem k tomu, ze v roce Ize ocekavat castecne oziveni ekonomiky, spolecnost pfedpoklada, ze bude v tomto obdobi zastaven pokles obratu pfi min. zachovani hospodaf skeho vysledku. Z tohoto duvodu hodla rozsifit sve Cirmosti v oboru pozemniho stavitelstvi. 7.VYZKUM A VYVOJ V uplynulem roce nebyl ve spolecnosti realizovan vyzkum a vyvoj. 8.ORGANIZACNI SLOZKA Spolecnost nema organizacni slozku v zahranidi. 9.ZPRAVA O AUDITU V ucetnim roce ma spolednost povinnost mit ucetni zaverku ovefenu auditorem. Zprava o auditu je pfilohou ucetni zav6rky. VTabofe

5 ZPRAVA AUDITORA o overeni rocni licetni zaverky sestavene k ve spolecnosti DAICH spol. s r.o. Ceske Budejovice, 2 srpna 21 Rozdelovnik: 3 vytisky DAICH spol. s r.o. 1 vytisk auditor

6 Overovana ucetni jednotka: DAICH spol. s r.o. Zelezna Tabor 1C: Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem Krajskym soudem v Ceskych Budejovicich oddil C, vlozka 429. Pfijemce zpravy: Ing. Pavel Hudler, jednatel Ovefovane obdobi: Od do Auditor: Ing. Jana Krafcikova Osvedceni KA CR c Zerotinova 664/ Ceske Budejovice Ucetni zaverka za ucetni obdobi od do byla overena v souladu se smlouvou uzavfenou mezi spolecnosti DAICH spol. s r.o. a Ing. Janou Krafcikovou dne Nedilnou soucasti zpravy auditora je ucetni zaverka spolecnosti DAICH spol. s r.o. k

7 Zprava nezavisleho auditora pro spolecniky spolecnosti DAICH spol. s r.o., 1C: se sidlem Tabor, Zelezna 366, PSC 39 2 Zprava o ucetni zaverce Na zaklade provedeneho auditu jsem vydala k ucetni zaverce, kteraje soucasti vyrocni zpravy, zpravu nasledujiciho zneni: Ovefila jsem pfilozenou ucetni zaverku spolecnosti DAICH spol. s r.o. (Pfedmet podnikani die vypisu z obchodniho rejstfiku vedeneho Krajskym soudem v Ceskych Budejovicich oddil C, vlozka 429), tj. rozvahu k , vykaz zisku a ztraty a pfehled o peneznich tocich za obdobi od do a pfilohu teto ucetni zaverky, vcetne popisu pouzitych vyznamnych ucetnich metod. Udaje o spolecnosti DAICH spol. s r.o. jsou uvedeny v pfiloze teto ucetni zaverky. Odpovednost statutarniho organu ucetni jednotky za ucetni zaverku Za sestaveni a verne zobrazeni ucetni zaverky v souladu s ceskymi ucetnimi pfedpisy odpovida statutarni organ spolecnosti DAICH spol. s r.o. Soucasti teto odpovednosti je navrhnout, zavest a zajistit vnitfni kontroly nad sestavovanim a vernym zobrazenim ucetni zaverky tak, aby neobsahovala vyznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou, zvolit a uplatnovat vhodne ucetni metody a provadet dane situaci pfimefene ucetni odhady. Odpovednost auditora Moji ulohou je vydat na zaklade provedeneho auditu vyrok k teto ucetni zaverce. Audit jsem provedla v souladu se zakonem o auditorech a Mezinarodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditora Ceske republiky. V souladu s temito pfedpisy jsem povinna dodrzovat eticke normy a naplanovat a pro vest audit tak, abych ziskala pfimefenou jistotu, ze ucetni zaverka neobsahuje vyznamne nespravnosti. Audit zahrnuje provedeni auditorskych postupu, jejichz cilem je ziskat dukazni informace o castkach a skutecnostech uvedenych v ucetni zaverce. Vyber auditorskych postupu zavisi na usudku auditora, vcetne posouzeni rizik, ze ucetni zaverka obsahuje vyznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Pfi posuzovani techto rizik auditor pfihledne k vnitfnim kontrolam, ktere jsou relevantni pro sestaveni a verne zobrazeni ucetni zaverky. Cilem posouzeni vnitfnich kontrol je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadfit se k ucinnosti vnitfnich kontrol. Audit tez zahrnuje posouzeni vhodnosti pouzitych ucetnich metod, pfimefenosti ucetnich odhadu provedenych vedenim i posouzeni celkove prezentace ucetni zaverky. Domnivam se, ze ziskane dukazni informace tvofi dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadfeni meho vyroku. Vyrok auditora Podle meho nazoru ucetni zaverka podava verny a poctivy obraz aktiv, pasiv a financni situace spolecnosti DAICH spol. s r.o. k a nakladu, vynosu a vysledku jejiho hospodafeni a peneznich toku za obdobi od do v souladu s ceskymi ucetnimi pfedpisy.

8 Zprava o zprave o vztazich mezi propojenymi osobami Pro vefila jsem tez vecnou spravnost udaju uvedenych ve zprave o vztazich mezi propojenymi osobami spolecnosti DAICH spol. s r.o. k Za sestaveni teto zpravy o vztazich je zodpovedny statutarni organ spolecnosti DAICH spol. s r.o. Mym ukolem je vydat na zaklade provedene proverky stanovisko k teto zprave o vztazich. Proverku jsem provedla v souladu s Mezinarodnimi auditorskymi standardy vztahujici se kproverce a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. Tyto standardy vyzaduji, abych planovala a provedla proverku s cilem ziskat stfedni miru jistoty, ze zprava o vztazich neobsahuje vyznamne nespravnosti. Proverka je omezena pfedevsim na dotazovani pracovniku spolecnosti a na analyticke postupy a vyberovym zpusobem provedene provefeni vecne spravnosti udaju. Proto proverka poskytuje nizsi stupen jistoty nez audit. Audit zpravy o vztazich jsem neprovadela, a proto nevyjadfuji vyrok auditora. Na zaklade me proverky jsem nezjistila zadne vyznamne vecne nespravnosti udaju uvedenych ve zprave o vztazich mezi propojenymi osobami spolecnosti DAICH spol. s r.o. k Zprava o vyrocni zprave Ovefila jsem tez soulad vyrocni zpravy spolecnosti DAICH spol. s r.o. s vyse uvedenou ucetni zaverkou. Za spravnost vyrocni zpravy je zodpovedny statutarni organ spolecnosti DAICH spol. s r.o. Mym ukolem je vydat na zaklade provedeneho ovefeni stanovisko o souladu vyrocni zpravy s ucetni zaverkou. Ovefeni jsem provedla v souladu s Mezinarodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. Tyto standardy vyzaduji, aby auditor naplanoval a provedl ovefeni tak, aby ziskal pfimefenou jistotu, ze informace obsazene ve vyrocni zprave, ktere popisuji skutecnosti, jez jsou tez pfedmetem zobrazeni v ucetni zaverce, jsou ve vsech vyznamnych ohledech v souladu s pfislusnou ucetni zaverkou. Jsem pfesvedcena, ze provedene ovefeni poskytuje pfimefeny podklad pro vyjadfeni vyroku auditora. Podle meho nazoru jsou informace ve vyrocni zprave spolecnosti DAICH spol. s r.o. k ve vsech vyznamnych ohledech v souladu s vyse uvedenou ucetni zaverkou. V Ceskych Budejovicich dne 2 srpna 21 Ing. Jana Krafcikova Odpovedny auditor Osvedceni KA CR c Zerotinova664/ Ceske Budejovice

9 Die vyhlasky c. 5/22 Sb. ROZVAHA v plnem rozsahu kedni (v celych tisicich Kc) Nazev a sidlo ufietni jednotky DAICH spol. s r.o. Zelezna 366 Tabor 392 Oznaceni AKTIVA Cislo fcidku Bezne ucetni obdobi Minule lie. obdobi a b c Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.) A. Pohledavky za upsany zakladni kapital 2 B. Diouhodoby majetek (B.I. + B.ll. + B.lll.) B. 1. Diouhodoby nehmotny majetek ( soucet B.I. 1. az B.I. 8.) 4 B Zfizovaci vydaje 5 Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje 6 Software 7 Ocenitelna prava 8 5. Goodwill 9 6. Jiny diouhodoby nehmotny majetek 1 7. Nedokonceny diouhodoby nehmotny majetek Poskytnute zaiohy na diouhodoby nehmotny majetek 12 B. II. Diouhodoby hmotny majetek (soufiet B.II.1. az B.II.9.) B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatne movite veci a soubory movitych veci Pestitelske celky trvalych porostu Dospela zvifata a jejich skupiny Jiny diouhodoby hmotny majetek Nedokonceny diouhodoby hmotny majetek Poskytnute zaiohy na diouhodoby hmotny majetek Ocenovaci rozdil k nabytemu majetku 22 B.lll. Diouhodoby financni majetek (soucet B.III.1. az B.lll. 7.) 23 B.III.1. Podily v ovladanych a fizenych osobach Podily v ucetnich jednotkach pod podstatnym vlivepff«*i Pi Ostatni dlouhodobe cenne papiry a podily /J&' J^ Pujcky a uvery - ovladajici a fidici osoba, /^, Ifl podstatny vliv [ r.gs --^.^-iz; Jiny diouhodoby financni majetek \ck- *^" ' '2fc U ^ *4 'Z l& <i A t Pofizovany diouhodoby financni majetek "x*^./^ "V,^' ^- Poskytnute zaiohy na diouhodoby financni majetek m~'"3' X ^X o y-\ s4 ' / o f

10 1C: Oznaieni a C. Obezna aktiva AKTIVA b (C.I. + C.ll. + C.lll. + C.IV.) Cislo f^dku 31 Brutto Bezne ufietni obdob [ Korekce Netto Minule (it. obdobi Netto C.I. Zasoby (soucet C az C.I. 6.) C.I. 1. Material Nedokoncena vyroba a polotovary Vyrobky 35 Mlada a ostatni zvifata a jejich skupiny Zbozi Poskytnute zalohy na zasoby 38 C.ll. Dlouhodobe pohledavky (soucet C.ll. 1. az C.ll. 8.) C.II.1. Pohledavky z obchodnich vztahu Pohledavky - ovladajici a fidici osoba 41 Pohledavky - podstatny vliv 42 Pohledavky za spolefiniky, cleny druzstva a ucastniky sdruzeni Dlouhodobe poskytnute zalohy Dohadneuctyaktivni Jine pohledavky Odlozena danova pohiedavka 47 cm C.III.1. Kratkodobe pohledavky (soucet C.III.1. az C.lll. 9.) Pohledavky z obchodnich vztahu Pohledavky - ovladajici a fidici osoba 5 Pohledavky - podstatny vliv 51 Pohledavky za spolecniky, cleny druzstva a ucastniky sdruzeni Socialni zabezpeceni a zdravotni poji teni Stat - danove pohledavky Kratkodobe poskytnute zalohy Dohadne iicty aktivni Jine pohledavky CIV. Kratkodoby fmancni majetek (soucet C.IV.1 az C.IV.4) C.IV.1. Penize Ucty v bankach Kratkodobe cenne papiry a podily 61 D.I. D.I. 1. Pofizovany kratkodoby fmancni maj9t k\\ "n4/^v 62 /. i1^ -*eni' (J SMK\e rozliseni /^^ (D.I.1. + KJ,34i \ Naklady pfistich obdobi... M^trM. i iff 15jL / 1 Komplexni naklady pfistich obdd^ ///^*^\ j)64 /65 \?<9? vl>wl *'' v^v Pfijmy pfistich obdobi ^^3W$ZK

11 1C: Oznaceni PASIVA Cislo fadku Stav v bfiznem ucet. obdobi Stav v minulem ucet. obdobi a A. A. 1. A A. II. A A. III. A A. IV. A. IV. 1. A. V. B. B I B. I. 1. B.ll. B. II PASIVA CELKEM Vlastni kapital Zakladni kapital Zakladni kapital Vlastni akcie a vlastni obchodni podily (-) Zmeny zakladniho kapitalu b (A. + B. + C.I.) (A.I. + A.M. + A.m. + A.IV. + A. V.) (A.I.1. +A.I. +A.I.) Kapitalove fondy (soucet A az A ) Emisni azio Ostatni kapitalove fondy Ocenovaci rozdily z pfeceneni majetku a zavazku Ocenovaci rozdily z pfeceneni pfi premenach Rozdily z pfemen spolecnosti Rezervni fond, nedelitelny fond a ostatni fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.) Zakonny rezervni fond / Nedelitelny fond Statutarni a ostatni fondy Vysledek hospodafeni minulych let Nerozdeleny zisk minulych let Neuhrazena ztrata minulych let Vysledek hospodafeni bezneho Ocetniho obdobi /+ -/ Cizi zdroje Rezervy Rezervy podle zvlastnich pravnich pfedpisu Rezerva na duchody a podobne zavazky Rezerva na dan z pfijmu Ostatni rezervy (A.IV.1. + A.IV.) (B.I. + B.ll. + B.lll. + B.IV.) (soucet B 11. az. B.I.) Dlouhodobe zavazky (soucet B.ll. 1. az B.ll. 1.) Zavazky z obchodnich vztahii Zavazky - ovladajici a fidici osoba Zavazky - podstatny vliv Zavazky ke spolecnikum, clenum druzstva a k ucastnikum sdruzeni Dlouhodobe pfijate zalohy Vydane dluhopisy /^&& KFjdf;^ Dlouhodobe smenky k uhrade / x** c^ fa'^?\e ucty 99 pasivni!$ m9jam ^L\e zavazky Odlozeny danovy zavazek **%, vtaaa, &\<<v'j>

12 1C: Oznaieni PASIVA Cislo fadku Stav v bgznem iifet. obdobi Slav v minutem ufiet. obdobi a b c 5 6 B. III. Kratkodobe zavazky (soucet B.III.1. az B.III.11.) B. III. 1. Zavazky z obchodnich vztahu Zcivazky - oviadajici a fidici osoba 15 Zavazky - podstatny vliv 16 Zavazky ke spolecnikum, clenum druzstva a k ucastnikum sdruzeni Zavazky k zamestnancum Zavazky ze socialniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni Stat - danove zavazky a dotace Kratkodobe pfijate zalohy Vydane dluhopisy Dohadne ucty pasivni Jine zavazky B.IV. Bankovni uvery a vypomoci (soucet B.IV.1, az B.IV.) 115 B.IV. 1. Bankovni uvery dlouhodobe 116 Kratkodobe bankovni uvery 117 Kratkodobe financni vypomoci 118 C. I. Casove rozliseni (C C.I.) C Vydaje pfistich obdobi Vynosy pfigtich obdobi 121 Sestaveno dne: Pravni forma ucetni jednotky: Spol. s r.o. Pfedmet podnikani ufietni jednotky: Stavebnictvi Podpisovy zaznam:

13 Die vyhlasky c. 5/22 Sb. VYKAZ ZISKU A ZTRATY, druhove cleneni v plnem rozsahu kedni (v celych tisicich Kc) Nazev a sidlo ucetni jednotky DAICH spol. s r.o Zelezna 366 Tabor 392 Oznaceni TEXT Cisio fadku Skuteinost v ucetnim obdobi a b c b6zn6m 1 minulem 2 1. Trzby za prodej zbozi 1 A. Naklady vynalozene na prodane zbozi 2 + Obchodni marze (I. - A.) 3 II Vykony Trzby za prodej vlastnich vyrobkii a sluzeb Zmena stavu zasob vlastni cinnosti (11.1. az II.) B. B. 1. Aktivace Vykonova spotfeba Spotfeba materialu a energie (B.1. + B.) C. Sluzby Pfidana hodnota Osobni naklady (I. - A. + II. -B.) (soueet C.1. az C.) C. 1. Mzdove naklady Odmeny clenum organu spolecnosti a druzstva 14 Naklady na socialni zabezpeceni a zdravotni pojisteni Socialni naklady 16 D. Dane a poplatky E. III. Odpisy dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku Trzby z prodeje dlouhodobeho majetku a materialu ( III.) Trzby z prodeje dlouhodobeho majetku Trzby z prodeje materialu F. Zustatkova cena prodaneho dlouhodob. majetku a materialu (F.1. + F.) 22 1 F. 1. Ziistatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku 23 Prodany material <<_ 24 1 G. IV. H. V. I. Zmena stavu rezerv a opravnych polozek v provozni-''wls*^ ''ij'j«*i/.^>.v 25 oblasti a komplexnich nakladu pfistich obdobi /c*/*^611' ^?'. /''&' Ostatni provozni vynosy Ostatni provozni naklady Pfevod provoznich vynosu Pfevod provoznich nakladu /"* '' ' WJT J*& ^ '^\6 1 * Mk:^.-'.': H * lee5' " ysjgg / ^ ^^ ^/^u^^' 28 "-> "rj*x^,- / j J^*^ -^ s-< v374k!fx''^ I Provozni vysledek hospodafeni (zohledneni polozek (+). az V.)

14 1C: Oznacieni TEXT Cislo nwku SkuteCnost v ueetnim obdobi a b c b6zn6m 1 minulfem 2 VI. Trzby z prodeje cennych papiru a podilu 31 J. Prodane cenne papiry a podily 32 VII. Vynosy z dlouhodobeho financniho majetku (soucet VII. 1. az VII.) 33 VII. 1. Vynosy z podilu v ovladanych a fizenych osobach a v iicetnich jednotkach pod podstatnym vlivem 34 Vynosy z ostatnich dlouhodobych cennych papiru a podilu 35 K. VIII. IX. Vynosy z ostatniho dlouhodobeho financniho majetku Vynosy z kratkodobeho financniho majetku Naklady z financniho majetku Vynosy z pfeceneni cennych papiru a derivatu L. Naklady z pfeceneni cennych papiru a derivatu 4 M. Zmena stavu rezerv a opravnych polozek ve financni oblasti 41 X. Vynosove uroky N. o. p. XI. XII. * Nakladove uroky Ostatni financni vynosy Ostatni financni naklady Pfevod financnich vynosii Prevod financnich nakladii Financni vysledek hospodafeni (zohledneni polozek VI. az P.) Q. Q. 1. Dan z pfijmu za beznou cinnost - splatna (Q.1. + Q.) odlozena ** XIII. Vysledek hospodafeni za beznou Cinnost (provozni vysledek hospodafeni + financni vysledek hospodafeni - Q.) Mimofadne vynosy R. S. S. 1. Mimofadne naklady Dan z pfijmu z mimofadne cinnosti - splatna (S.1 + S.2) odlozena 57 T. * *** Mimofadny vysledek hospodafeni Pfevod podilu na vysledku hospodafeni spolecnikum (+/-) Vysledek hospodafeni za ucetni obdobi (+/-) (vysledek hospodafeni za bsinou cinnost + mimofadny vysledek hospodafeni - T) (XIII. - R. - S.) **** Vysledek hospodafeni pfed zdanenim (provozni vysledek hospodafeni + financni vysledek hospodafeni + mimofadne vynosy - R.) Sestaveno dne: Pravni forma ucetni jednotky: Spol. s r. o. Pfedmet podnikani ucetni jednotky: Stafebnictvi Podpisovy zaznam:

15 Priloha k iicetni zaverce za obdobi od 1.29 do /podle 39 vyhlasky c.5/22sb./ Odst.1 Obchodni firma: DAICH spol.s r.o. Sidlo: Zelezna 366, 39 2 Tabor ICO: Pravni forma: Predmet podnikani: spolecnost s rucenim omezenym -nakup zbozi za ucelem jeho dalsiho prodeje a prodej -provadeni staveb, jejich zmen a odstranovani -silnicni doprava pro cizi potfeby v rozsahu: nakladni vnitrostatni doprava -podnikani v oblasti nakladani s odpady vyjma nebezpecnych Rozvahovy den: Datum vzniku spolecnosti: Clenove statut. organu: Ing.Pavel Hudler, jednatel Josef Kubik, jednatel V ucetnim obdobi nebyly provedeny zmeny v obchodnim rejstfiku: Odst.2 Ucetni jednotka nevlastni podil na zakladnim kapitalu jinych spolecnosti a nema v nich tedy podstatny ani rozhodujici vliv.

16 Odst.3 Zamestnanci spolecnosti, osobni naklady v tis.kc Zamestnanci Mzdove naklady Soc. a zdrav. pojisteni Statutarni organ Osobni naklady celkem Prumerny pfepoct. poc. zamestnancu z toho clenu f idicich organu Mzdove naklady celkem z toho clenu fidicich organu Social, a zdrav. poj. celkem z toho clenu fidicich organu Odmeny clenum statut. organu Odst.4 Clenum statutarniho organu nebyly poskytnuty jakekoliv pujcky ani ostatni plneni jak v penezni, tak nepenezni forme. Odst.5 a) Uctovani a oceneni zasob Nakupovane zasoby ucetni jednotka vede v pofizovacich cenach vcetne vedlejsich pofizovacich nakladu. Vedlejsi naklady pofizeni jsou zejmena:doprava od jinych organizace aktivace vnitropodnikovych sluzeb clo a ostatni poplatky v pf ipade dovozu Zasoby vytvofene vlastni cinnosti jsou oceneny na urovni vlastnich nakladu vyroby. Oceneni hmotneho dlouhodobeho majetku Drobny hmotny majetek do 4,-Kc je veden jako zasoba a je uctovan do nakladu spolecnosti pfi vyskladneni na licet 51-Spotfeba materialu. Dlouhodoby hmotny majetek nad 4,-Kc ucetni jednotka eviduje na kartach DIHM. Oceneni hmotneho a nehmotneho dlouhodobeho majetku vytvofeneho vlastni cinnosti Ucetni jednotka v uplynulem hospodafskem roce nevytvofila HIM vlastni cinnosti. Zmeny v ocenovani V ucetni jednotce nedoslo oproti pfedchazejicimu obdobi ke zmenam v ucetni metodice. Odepisovani V uplynulem hospodafskem roce nedoslo ke zmene v odepisovani HIM oproti pfedchazejicimu obdobi. U HIM, pofizeneho do vcetne byly ucetni odpisy rovny danovym odpisum. Tato metodika odpisu bude pouzivana do odepsani tohoto HIM. U HIM, pofizeneho od 1.25 jsou pouzivany ucetni odpisy, ktere jsou na konci ucetniho obdobi porovnany s danovymi a o rozdil je upraven danovy hospodafsky vysledek. b) Odchylky od ucetnich metod V ucetni jednotce nedoslo ve sledovanem obdobi k odchyleni od ucetnich metod.

17 c) Opravne polozky k majetku V ucetnim obdobi byla tvofena opravna polozka k pohledavce die 8a, zak.593/1992sb vevysi ,1Kc. V ucetnim obdobi byl pro pf epocet cizi meny na ceskou pouzivan pevny kurz, platny 1.pracovni den v mesici. Odst.6 Rozpis rezerv Rezerva na opravy HIM PS k Tvorba bezne obdobi j Cerpani bezne obdobi KSk Odst.7 Pohledavky a zavazky po Ihute splatnosti v tis.kc Vyse pohledavek po Ihute splatnosti: Z toho 18 dnu po Ihute splatnosti Vyse zavazku po Ihute splatnosti: Z toho 18 dnu po Ihute splatnosti: Drobny majetek neuvedeny v rozvaze v tis.kc Hmotny drobny majetek pofizeny v beznem obdobi: 1 145

18 Leasing-financni pronajem v tis.kc ZAHAJEM UKONCEN1 NAZAV SPLATKY UHRAZENE NEUHRAZENE MAJETKU CELKEM SPLAlKY SPLAlKY 1/27 7/27 2/28 1/29 11/29 11/29 9/21 6/21 1/211 9/211 1/212 1/212 Zemni stroj Liebherr714L IVECO Zemni stroj Liebherr A3 16 BMW 75i Zemni stroj NHE175 TATRAT Odst.8 Vykaz zisku a ztraty ucetni zaverky je sestaven die pfilohy 5.2 vyhlasky c.5/22sb. Odst.ll Informace o celkovy nakladech na odmeny auditorske spolecnosti /v tis.kc/: -povinny audit ucetni zaverky 5 -danove poradenstvi 67 Odst.13 Rozdeleni vynosu z bezne cinnosti /v tis.kc/ Vynosy z bezne cinnosti (tis. Kc) Vynosy Trzby za vlastni vyrobky Trzby z prodeje sluzeb Trzby za zbozi Ostatni vynosy Celkem Tuzemsko EU Zahranici Celkem Okamzik sestaveni ucetni zaverky: i Sestavil: Jana Dastychova Podpis statutarniho organu ucetnijednotky:

19 v,, strana 1/2 PREHLED O PENEZNICH TOCICH za obdobiod 1.29 do (v celych tisicich Kc) 1C: Die vyhlasky c. 5/22 Sb. Nazev a sidlo ucetni jednotky DAICH spol. s r.o. Zelezna 366 Tabor 392 Polozka Text Skutecnost v ucetnim obdobi beznem minulem P. Stav peneznich prostfedku (PP) a ekvivalentu na zacatku iicetniho obdobi PENEZNi TOKY Z HLAVNJ VYDELECNE CINNOSTI (PROVOZNJ CINNOST) Z. Ucetni zisk nebo ztrata z bezne cinnosti pfed zdanenim A.1. Uprava o nepenezni operace A.1.1. Odpisy stalych aktiv(+) s vyj. ziist. ceny a dale umof. opr. pol. k majetku A. 1. Zmena stavu opravnych polozek, rezerv A.1. Zisk (ztrata) z prodeje stalych aktiv, vyuct. do vynosii -, do nakladii A. 1. Vynosy z dividend a podilu na zisku (-) A.1.5. Vyufitovane nakladove uroky (+), s vyj. kap., vyufitovane vynosove uroky (-) A.1.6. Pfipadne upravy o ostatni nepenezni operace A.* Cisty penezni tok z provozni cinnosti pfed zdanenim, zmenami pr.kap A. Zmena stavu nepeneznich slozek pracovniho kapitalu A.1. Zmena stavu pohledavek z provozni cinnosti (+/-) au cas. rozliseni A. Zmena stavu kratkodobych zavazku z provozni Cinnosti (+/-) pu Cas. rozl A. Zmena stavu zasob (+/-) A. Zmena stavu kratkodobeho financniho maj. nespadajici do PP a ekv. A.** Cisty penezni tok z provozni cinnosti pfed zdanenim a mimof. polozkami A. Vyplacene uroky s vyjimkou kapitalizovanych iiroku (-) A. Pfijate uroky (+) 8 14 A.5. Zaplacena dan za beznou cinnost a za domerky za minule obdobi (-) A.6. Pfijmy a vydaje spojene s mimof. lie. pf. vcetne dane z pfijmii z mimof. cin. A.7. Pfijate dividendy a podily na zisku (+) A.*** Cisty penezni tok z provozni cinnosti

20 1C: strana 2/2 Polozka Text Skutecnost v ucetnim obdobi beznem minulem PENEZNJ TOKY Z INVESTI6NJ 6INNOSTI B.1. Vydaje spojene s nabytim stalych aktiv B Pfijmy z prodeje stalych aktiv B. PiijCky a uvery spfiznenym osobam B.*** Cisty penezni tok vztahujici se k investicni cinnosti PENEZNJ TOKY Z FINANCNJCH CINNOSTJ C.1. Dopady zmen diouhodobych, popf. kratkodobych zavazku na PP a ekv C. Dopady zmen vlastniho kapitalu na PP a ekv. -4 C.1. Zvyseni PP a ekv. z titulu zvyseni zakladniho kapitalu (RF) (+) C. Vyplaceni podilu na vlastnim kapitalu spolecnikum (-) C. DaISi vklady PP spolecniku a akcionaru C. Uhrada ztraty spolecniky (+) C.5. Prime platby na vrub fondii (-) C.6. Vyplacene dividendy nebo podily na zisku vfietne zapl. srazkove dane (-) -4 C.*** Cisty penezni tok vztahujici se k financni cinnosti F. Ciste zvyseni, resp. snizeni peneznich prostfedku R. Stav peneznich prostfedku a ekvivalentu na konci obdobi Sestaveno dne: Pravni forma ucetni jednotky: Spol. s r. o. Pfedmet podnikani ufietni jednotky: Stavebnictvi Podpisovy zaznam:

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana:

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO :70645949 NAZEV

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI Obec Luzna, Obec Luzna 230 75611 Luzna, Obec, 1C:00304077 Sestavena k : 31.12.2012 za obdobi: 12/2012 v Kc, s pfesnostl

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA

<obdélník> VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2013 / česká verze Obsah Údaje o Společnosti, Orgány a Profil Společnosti... 3 Lidské Zdroje, Obrat a Organizační Struktura... 4 Rozvaha... 5 Výkaz Zisku

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti... 3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti... 3. Orgány společnosti... 4 Výroční zpráva 2004 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti... 3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00253570 Název: Obec Milavce AKTIVA CELKEM 80 159

Více

Licence: DU7X XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DU7X XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00233382 Název: Mestys Komarov AKTIVA CELKEM 224

Více

ROZVAHA v plnem rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celych tislclch Kc )

ROZVAHA v plnem rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celych tislclch Kc ) -.~~--~-- --_.. -"" ~aha podle Pfilohy c. 1 vyhlmky C. 500/2002 Sb. Ucetni jednotka doruci ucetni zaverku soucasne s dorucenim danoveho priznani za dan z pfijmu 1 x pfislusnemu financnimu uradu ROZVAHA

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU PRO PODNIKATELE formulář je platný pro účetní období končící v roce 2010 omezená verze

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU PRO PODNIKATELE formulář je platný pro účetní období končící v roce 2010 omezená verze Časté dotazy : Po otevření souboru se mi objevila jen úvodní stránka. Kde najdu listy přiznání? Vlastní přiznání je uloženo na dalších listech excelovského souboru. Listy lze zpravidla vidět jako záložky

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00253634 Název: Obec Nemanice 54 6324-321 AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00572292 Název: Obec Novy Kramolin 59 23423-321

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

Vyrocni zprava 2013. Teplarna Kyjov, a.s. Havlickova180 697 01 Kyjov

Vyrocni zprava 2013. Teplarna Kyjov, a.s. Havlickova180 697 01 Kyjov Vyrocni zprava 213 Teplarna Kyjov, a.s. Havlickova18 697 1 Kyjov Vyrocnf zprava 213 Teplarna Kyjov, a.s. OBSAH Uvodni slovo predsedy predstavenstva... 3 Obecne udaje o spolecnosti... 4 Struktura akcionaru

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2013 IÈO: 00253618 Název: Obec Mrakov AKTIVA CELKEM 152 152

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti 2012 Výroční zpráva společnosti Obsah: 1. Úvodní slovo jednatele 2. Základní finanční ukazatele hospodaření 3. Předpokládaný vývoj činnosti společnosti 4. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, 572 14 Policka ˇ 6112344 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více