DAICH VYROCNI ZPRAVA. zarok spolecnosti DAICH spol.s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAICH VYROCNI ZPRAVA. zarok 2009-2010. spolecnosti DAICH spol.s r.o."

Transkript

1 DAICH VYROCNI ZPRAVA zarok spolecnosti DAICH spol.s r.o.

2 l.uvod SpoleCnost s rucenim omezenym DAICH spol. s.r.o. byla zapsana 27.zafi 1991 do obchodnflio rejstflku Krajskeho soudu v Ceskych Budejovicich, odd. C, vl.429. ZAKLADNI UDAJE Obchodni jmeno: Sidlo: DAICH spol.s r.o. Zelezna 366, 39 2 Tabor ICO: Pravni forma: Zakladni kapital: spolecnost s rucenim omezenym 1 458,-Kc Spolecnfci: Miroslav Dastych - 1% Statutarni organ: Pfedmet podnikani: jednatel Ing.Pavel Hudler jednatel Josef Kubflc provadeni staveb, jejich zmgn a odstranovani silnicni doprava pro cizi potfeby v rozsahu: nakladni vnitrostatnf doprava podnikani v oblasti nakladani s odpady vyjma nebezpecnych nakup zbozi za ucelem jeho dalsflio prodeje a prodej DAICH spol. s r.o. je spolecnost stavebni, zamefena pfedevsim na vystavby inzenyrskych siti, dalsi jeji Cinnosti je vykup, zpracovani a prodej kovoveho odpadu.

3 REALIZOVANE ZAKAZKY V UPLYNULEM OBDOBI M6sto Tabor StfCi liheft - ESOX Vodarenska spolecnost Taborsko s.r.o. Obec Kamenny Ujezd INSTALLTOP spol. s r.o. MSsto Tabor Mestys Borotin MSsto Tabor STRABAG a.s. HOCHTIEF CZ a.s. MSstys Borotin MSsto Plana n. Luznici FK Tabor TJ Spartak MAS Sez. Usti Mgsto Tabor COMETT PLUS spol.s r.o. HOCHTIEF CZ a.s. STRABAG a.s. Mesto Tabor MSsto Tabor MSsto Tyn nad Vltavou STAKO Cerveny Kostelec s.r.o. Swietelsky stavebnf s.r.o. Odpocinkova zona Jordan Obnova rybnika Stara Komora v k.ii. Kolisov Sachty Jeronymova Tabor Oprava mistnich komunikacf - Kamenny Ujezd Oprava parovodu Jih Rekonstrukce ulice Druzstevni v Tabore - Cekanice Mestys Borotin vystavba inz. Siti, U Buzina Rekonstrukce ul. Nad Dolinami II. A III. Etapa D3 35/11 Nova Hospoda - Mezno, vodovod Plana n. Luz. - chodniky, lokalita Nad Hejtmanem Oprava komunikaci a vefejneho osvetleni v Borotine Plana nad Luznici - vodovod a kanalizace Zazemi pro sportovni tf idy FK Tabor Vystavba hfiste,softball - TJ Spartak MAS Sez. Usti Oprava chodniku vnitrobloku na Sidlisti nad Luznici Demolice haly COMETT PLUS spol. s r.o. Naprava stavu kanalizacni soustavy aglomerace Taborsko Propustky - dalnice D3 Stavebni lipravy ulice SobSslavska v Tabofe Stavebni lipravy parteru v ulici Leskovicka v Tabofe Ulice Pod Trati Rekonstrukce vodni nadrze Navesnik, Stetkovice Sanace povrchu skladky v Bydlinskeho ulici v Tabofe HODNOCENIUPLYNULEHO ROKU Spolecnost DAICH spol.s r.o. dosahla obratu za uplynule obdobi ve vysi tis.KC, coz pfedstavuje pokles 15%oproti hospodafskemu roku Vytvofeny zisk pfed zdanenim Cini tis.KC. V uplynulem roce spolecnost pofidila dlouhodoby hmotny majetek ve vysi 2 227tis.Kc. Jedna se o zemni a Stavebni stroje a techniku, nakladni a dodavkove automobily a stroje pro zpracovani kovoveho odpadu.

4 5.VYZNAMNE ZMENY VE VEDENI SPOLECNOSTI V UPLYNULEM ROCE V uplynulem roce nedoslo ke zmsne ve vedeni spolecnosti.. 6.PREDPOKLADANY VYVOJ Vzhledem k tomu, ze v roce Ize ocekavat castecne oziveni ekonomiky, spolecnost pfedpoklada, ze bude v tomto obdobi zastaven pokles obratu pfi min. zachovani hospodaf skeho vysledku. Z tohoto duvodu hodla rozsifit sve Cirmosti v oboru pozemniho stavitelstvi. 7.VYZKUM A VYVOJ V uplynulem roce nebyl ve spolecnosti realizovan vyzkum a vyvoj. 8.ORGANIZACNI SLOZKA Spolecnost nema organizacni slozku v zahranidi. 9.ZPRAVA O AUDITU V ucetnim roce ma spolednost povinnost mit ucetni zaverku ovefenu auditorem. Zprava o auditu je pfilohou ucetni zav6rky. VTabofe

5 ZPRAVA AUDITORA o overeni rocni licetni zaverky sestavene k ve spolecnosti DAICH spol. s r.o. Ceske Budejovice, 2 srpna 21 Rozdelovnik: 3 vytisky DAICH spol. s r.o. 1 vytisk auditor

6 Overovana ucetni jednotka: DAICH spol. s r.o. Zelezna Tabor 1C: Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem Krajskym soudem v Ceskych Budejovicich oddil C, vlozka 429. Pfijemce zpravy: Ing. Pavel Hudler, jednatel Ovefovane obdobi: Od do Auditor: Ing. Jana Krafcikova Osvedceni KA CR c Zerotinova 664/ Ceske Budejovice Ucetni zaverka za ucetni obdobi od do byla overena v souladu se smlouvou uzavfenou mezi spolecnosti DAICH spol. s r.o. a Ing. Janou Krafcikovou dne Nedilnou soucasti zpravy auditora je ucetni zaverka spolecnosti DAICH spol. s r.o. k

7 Zprava nezavisleho auditora pro spolecniky spolecnosti DAICH spol. s r.o., 1C: se sidlem Tabor, Zelezna 366, PSC 39 2 Zprava o ucetni zaverce Na zaklade provedeneho auditu jsem vydala k ucetni zaverce, kteraje soucasti vyrocni zpravy, zpravu nasledujiciho zneni: Ovefila jsem pfilozenou ucetni zaverku spolecnosti DAICH spol. s r.o. (Pfedmet podnikani die vypisu z obchodniho rejstfiku vedeneho Krajskym soudem v Ceskych Budejovicich oddil C, vlozka 429), tj. rozvahu k , vykaz zisku a ztraty a pfehled o peneznich tocich za obdobi od do a pfilohu teto ucetni zaverky, vcetne popisu pouzitych vyznamnych ucetnich metod. Udaje o spolecnosti DAICH spol. s r.o. jsou uvedeny v pfiloze teto ucetni zaverky. Odpovednost statutarniho organu ucetni jednotky za ucetni zaverku Za sestaveni a verne zobrazeni ucetni zaverky v souladu s ceskymi ucetnimi pfedpisy odpovida statutarni organ spolecnosti DAICH spol. s r.o. Soucasti teto odpovednosti je navrhnout, zavest a zajistit vnitfni kontroly nad sestavovanim a vernym zobrazenim ucetni zaverky tak, aby neobsahovala vyznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou, zvolit a uplatnovat vhodne ucetni metody a provadet dane situaci pfimefene ucetni odhady. Odpovednost auditora Moji ulohou je vydat na zaklade provedeneho auditu vyrok k teto ucetni zaverce. Audit jsem provedla v souladu se zakonem o auditorech a Mezinarodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditora Ceske republiky. V souladu s temito pfedpisy jsem povinna dodrzovat eticke normy a naplanovat a pro vest audit tak, abych ziskala pfimefenou jistotu, ze ucetni zaverka neobsahuje vyznamne nespravnosti. Audit zahrnuje provedeni auditorskych postupu, jejichz cilem je ziskat dukazni informace o castkach a skutecnostech uvedenych v ucetni zaverce. Vyber auditorskych postupu zavisi na usudku auditora, vcetne posouzeni rizik, ze ucetni zaverka obsahuje vyznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Pfi posuzovani techto rizik auditor pfihledne k vnitfnim kontrolam, ktere jsou relevantni pro sestaveni a verne zobrazeni ucetni zaverky. Cilem posouzeni vnitfnich kontrol je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadfit se k ucinnosti vnitfnich kontrol. Audit tez zahrnuje posouzeni vhodnosti pouzitych ucetnich metod, pfimefenosti ucetnich odhadu provedenych vedenim i posouzeni celkove prezentace ucetni zaverky. Domnivam se, ze ziskane dukazni informace tvofi dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadfeni meho vyroku. Vyrok auditora Podle meho nazoru ucetni zaverka podava verny a poctivy obraz aktiv, pasiv a financni situace spolecnosti DAICH spol. s r.o. k a nakladu, vynosu a vysledku jejiho hospodafeni a peneznich toku za obdobi od do v souladu s ceskymi ucetnimi pfedpisy.

8 Zprava o zprave o vztazich mezi propojenymi osobami Pro vefila jsem tez vecnou spravnost udaju uvedenych ve zprave o vztazich mezi propojenymi osobami spolecnosti DAICH spol. s r.o. k Za sestaveni teto zpravy o vztazich je zodpovedny statutarni organ spolecnosti DAICH spol. s r.o. Mym ukolem je vydat na zaklade provedene proverky stanovisko k teto zprave o vztazich. Proverku jsem provedla v souladu s Mezinarodnimi auditorskymi standardy vztahujici se kproverce a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. Tyto standardy vyzaduji, abych planovala a provedla proverku s cilem ziskat stfedni miru jistoty, ze zprava o vztazich neobsahuje vyznamne nespravnosti. Proverka je omezena pfedevsim na dotazovani pracovniku spolecnosti a na analyticke postupy a vyberovym zpusobem provedene provefeni vecne spravnosti udaju. Proto proverka poskytuje nizsi stupen jistoty nez audit. Audit zpravy o vztazich jsem neprovadela, a proto nevyjadfuji vyrok auditora. Na zaklade me proverky jsem nezjistila zadne vyznamne vecne nespravnosti udaju uvedenych ve zprave o vztazich mezi propojenymi osobami spolecnosti DAICH spol. s r.o. k Zprava o vyrocni zprave Ovefila jsem tez soulad vyrocni zpravy spolecnosti DAICH spol. s r.o. s vyse uvedenou ucetni zaverkou. Za spravnost vyrocni zpravy je zodpovedny statutarni organ spolecnosti DAICH spol. s r.o. Mym ukolem je vydat na zaklade provedeneho ovefeni stanovisko o souladu vyrocni zpravy s ucetni zaverkou. Ovefeni jsem provedla v souladu s Mezinarodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. Tyto standardy vyzaduji, aby auditor naplanoval a provedl ovefeni tak, aby ziskal pfimefenou jistotu, ze informace obsazene ve vyrocni zprave, ktere popisuji skutecnosti, jez jsou tez pfedmetem zobrazeni v ucetni zaverce, jsou ve vsech vyznamnych ohledech v souladu s pfislusnou ucetni zaverkou. Jsem pfesvedcena, ze provedene ovefeni poskytuje pfimefeny podklad pro vyjadfeni vyroku auditora. Podle meho nazoru jsou informace ve vyrocni zprave spolecnosti DAICH spol. s r.o. k ve vsech vyznamnych ohledech v souladu s vyse uvedenou ucetni zaverkou. V Ceskych Budejovicich dne 2 srpna 21 Ing. Jana Krafcikova Odpovedny auditor Osvedceni KA CR c Zerotinova664/ Ceske Budejovice

9 Die vyhlasky c. 5/22 Sb. ROZVAHA v plnem rozsahu kedni (v celych tisicich Kc) Nazev a sidlo ufietni jednotky DAICH spol. s r.o. Zelezna 366 Tabor 392 Oznaceni AKTIVA Cislo fcidku Bezne ucetni obdobi Minule lie. obdobi a b c Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.) A. Pohledavky za upsany zakladni kapital 2 B. Diouhodoby majetek (B.I. + B.ll. + B.lll.) B. 1. Diouhodoby nehmotny majetek ( soucet B.I. 1. az B.I. 8.) 4 B Zfizovaci vydaje 5 Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje 6 Software 7 Ocenitelna prava 8 5. Goodwill 9 6. Jiny diouhodoby nehmotny majetek 1 7. Nedokonceny diouhodoby nehmotny majetek Poskytnute zaiohy na diouhodoby nehmotny majetek 12 B. II. Diouhodoby hmotny majetek (soufiet B.II.1. az B.II.9.) B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatne movite veci a soubory movitych veci Pestitelske celky trvalych porostu Dospela zvifata a jejich skupiny Jiny diouhodoby hmotny majetek Nedokonceny diouhodoby hmotny majetek Poskytnute zaiohy na diouhodoby hmotny majetek Ocenovaci rozdil k nabytemu majetku 22 B.lll. Diouhodoby financni majetek (soucet B.III.1. az B.lll. 7.) 23 B.III.1. Podily v ovladanych a fizenych osobach Podily v ucetnich jednotkach pod podstatnym vlivepff«*i Pi Ostatni dlouhodobe cenne papiry a podily /J&' J^ Pujcky a uvery - ovladajici a fidici osoba, /^, Ifl podstatny vliv [ r.gs --^.^-iz; Jiny diouhodoby financni majetek \ck- *^" ' '2fc U ^ *4 'Z l& <i A t Pofizovany diouhodoby financni majetek "x*^./^ "V,^' ^- Poskytnute zaiohy na diouhodoby financni majetek m~'"3' X ^X o y-\ s4 ' / o f

10 1C: Oznaieni a C. Obezna aktiva AKTIVA b (C.I. + C.ll. + C.lll. + C.IV.) Cislo f^dku 31 Brutto Bezne ufietni obdob [ Korekce Netto Minule (it. obdobi Netto C.I. Zasoby (soucet C az C.I. 6.) C.I. 1. Material Nedokoncena vyroba a polotovary Vyrobky 35 Mlada a ostatni zvifata a jejich skupiny Zbozi Poskytnute zalohy na zasoby 38 C.ll. Dlouhodobe pohledavky (soucet C.ll. 1. az C.ll. 8.) C.II.1. Pohledavky z obchodnich vztahu Pohledavky - ovladajici a fidici osoba 41 Pohledavky - podstatny vliv 42 Pohledavky za spolefiniky, cleny druzstva a ucastniky sdruzeni Dlouhodobe poskytnute zalohy Dohadneuctyaktivni Jine pohledavky Odlozena danova pohiedavka 47 cm C.III.1. Kratkodobe pohledavky (soucet C.III.1. az C.lll. 9.) Pohledavky z obchodnich vztahu Pohledavky - ovladajici a fidici osoba 5 Pohledavky - podstatny vliv 51 Pohledavky za spolecniky, cleny druzstva a ucastniky sdruzeni Socialni zabezpeceni a zdravotni poji teni Stat - danove pohledavky Kratkodobe poskytnute zalohy Dohadne iicty aktivni Jine pohledavky CIV. Kratkodoby fmancni majetek (soucet C.IV.1 az C.IV.4) C.IV.1. Penize Ucty v bankach Kratkodobe cenne papiry a podily 61 D.I. D.I. 1. Pofizovany kratkodoby fmancni maj9t k\\ "n4/^v 62 /. i1^ -*eni' (J SMK\e rozliseni /^^ (D.I.1. + KJ,34i \ Naklady pfistich obdobi... M^trM. i iff 15jL / 1 Komplexni naklady pfistich obdd^ ///^*^\ j)64 /65 \?<9? vl>wl *'' v^v Pfijmy pfistich obdobi ^^3W$ZK

11 1C: Oznaceni PASIVA Cislo fadku Stav v bfiznem ucet. obdobi Stav v minulem ucet. obdobi a A. A. 1. A A. II. A A. III. A A. IV. A. IV. 1. A. V. B. B I B. I. 1. B.ll. B. II PASIVA CELKEM Vlastni kapital Zakladni kapital Zakladni kapital Vlastni akcie a vlastni obchodni podily (-) Zmeny zakladniho kapitalu b (A. + B. + C.I.) (A.I. + A.M. + A.m. + A.IV. + A. V.) (A.I.1. +A.I. +A.I.) Kapitalove fondy (soucet A az A ) Emisni azio Ostatni kapitalove fondy Ocenovaci rozdily z pfeceneni majetku a zavazku Ocenovaci rozdily z pfeceneni pfi premenach Rozdily z pfemen spolecnosti Rezervni fond, nedelitelny fond a ostatni fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.) Zakonny rezervni fond / Nedelitelny fond Statutarni a ostatni fondy Vysledek hospodafeni minulych let Nerozdeleny zisk minulych let Neuhrazena ztrata minulych let Vysledek hospodafeni bezneho Ocetniho obdobi /+ -/ Cizi zdroje Rezervy Rezervy podle zvlastnich pravnich pfedpisu Rezerva na duchody a podobne zavazky Rezerva na dan z pfijmu Ostatni rezervy (A.IV.1. + A.IV.) (B.I. + B.ll. + B.lll. + B.IV.) (soucet B 11. az. B.I.) Dlouhodobe zavazky (soucet B.ll. 1. az B.ll. 1.) Zavazky z obchodnich vztahii Zavazky - ovladajici a fidici osoba Zavazky - podstatny vliv Zavazky ke spolecnikum, clenum druzstva a k ucastnikum sdruzeni Dlouhodobe pfijate zalohy Vydane dluhopisy /^&& KFjdf;^ Dlouhodobe smenky k uhrade / x** c^ fa'^?\e ucty 99 pasivni!$ m9jam ^L\e zavazky Odlozeny danovy zavazek **%, vtaaa, &\<<v'j>

12 1C: Oznaieni PASIVA Cislo fadku Stav v bgznem iifet. obdobi Slav v minutem ufiet. obdobi a b c 5 6 B. III. Kratkodobe zavazky (soucet B.III.1. az B.III.11.) B. III. 1. Zavazky z obchodnich vztahu Zcivazky - oviadajici a fidici osoba 15 Zavazky - podstatny vliv 16 Zavazky ke spolecnikum, clenum druzstva a k ucastnikum sdruzeni Zavazky k zamestnancum Zavazky ze socialniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni Stat - danove zavazky a dotace Kratkodobe pfijate zalohy Vydane dluhopisy Dohadne ucty pasivni Jine zavazky B.IV. Bankovni uvery a vypomoci (soucet B.IV.1, az B.IV.) 115 B.IV. 1. Bankovni uvery dlouhodobe 116 Kratkodobe bankovni uvery 117 Kratkodobe financni vypomoci 118 C. I. Casove rozliseni (C C.I.) C Vydaje pfistich obdobi Vynosy pfigtich obdobi 121 Sestaveno dne: Pravni forma ucetni jednotky: Spol. s r.o. Pfedmet podnikani ufietni jednotky: Stavebnictvi Podpisovy zaznam:

13 Die vyhlasky c. 5/22 Sb. VYKAZ ZISKU A ZTRATY, druhove cleneni v plnem rozsahu kedni (v celych tisicich Kc) Nazev a sidlo ucetni jednotky DAICH spol. s r.o Zelezna 366 Tabor 392 Oznaceni TEXT Cisio fadku Skuteinost v ucetnim obdobi a b c b6zn6m 1 minulem 2 1. Trzby za prodej zbozi 1 A. Naklady vynalozene na prodane zbozi 2 + Obchodni marze (I. - A.) 3 II Vykony Trzby za prodej vlastnich vyrobkii a sluzeb Zmena stavu zasob vlastni cinnosti (11.1. az II.) B. B. 1. Aktivace Vykonova spotfeba Spotfeba materialu a energie (B.1. + B.) C. Sluzby Pfidana hodnota Osobni naklady (I. - A. + II. -B.) (soueet C.1. az C.) C. 1. Mzdove naklady Odmeny clenum organu spolecnosti a druzstva 14 Naklady na socialni zabezpeceni a zdravotni pojisteni Socialni naklady 16 D. Dane a poplatky E. III. Odpisy dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku Trzby z prodeje dlouhodobeho majetku a materialu ( III.) Trzby z prodeje dlouhodobeho majetku Trzby z prodeje materialu F. Zustatkova cena prodaneho dlouhodob. majetku a materialu (F.1. + F.) 22 1 F. 1. Ziistatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku 23 Prodany material <<_ 24 1 G. IV. H. V. I. Zmena stavu rezerv a opravnych polozek v provozni-''wls*^ ''ij'j«*i/.^>.v 25 oblasti a komplexnich nakladu pfistich obdobi /c*/*^611' ^?'. /''&' Ostatni provozni vynosy Ostatni provozni naklady Pfevod provoznich vynosu Pfevod provoznich nakladu /"* '' ' WJT J*& ^ '^\6 1 * Mk:^.-'.': H * lee5' " ysjgg / ^ ^^ ^/^u^^' 28 "-> "rj*x^,- / j J^*^ -^ s-< v374k!fx''^ I Provozni vysledek hospodafeni (zohledneni polozek (+). az V.)

14 1C: Oznacieni TEXT Cislo nwku SkuteCnost v ueetnim obdobi a b c b6zn6m 1 minulfem 2 VI. Trzby z prodeje cennych papiru a podilu 31 J. Prodane cenne papiry a podily 32 VII. Vynosy z dlouhodobeho financniho majetku (soucet VII. 1. az VII.) 33 VII. 1. Vynosy z podilu v ovladanych a fizenych osobach a v iicetnich jednotkach pod podstatnym vlivem 34 Vynosy z ostatnich dlouhodobych cennych papiru a podilu 35 K. VIII. IX. Vynosy z ostatniho dlouhodobeho financniho majetku Vynosy z kratkodobeho financniho majetku Naklady z financniho majetku Vynosy z pfeceneni cennych papiru a derivatu L. Naklady z pfeceneni cennych papiru a derivatu 4 M. Zmena stavu rezerv a opravnych polozek ve financni oblasti 41 X. Vynosove uroky N. o. p. XI. XII. * Nakladove uroky Ostatni financni vynosy Ostatni financni naklady Pfevod financnich vynosii Prevod financnich nakladii Financni vysledek hospodafeni (zohledneni polozek VI. az P.) Q. Q. 1. Dan z pfijmu za beznou cinnost - splatna (Q.1. + Q.) odlozena ** XIII. Vysledek hospodafeni za beznou Cinnost (provozni vysledek hospodafeni + financni vysledek hospodafeni - Q.) Mimofadne vynosy R. S. S. 1. Mimofadne naklady Dan z pfijmu z mimofadne cinnosti - splatna (S.1 + S.2) odlozena 57 T. * *** Mimofadny vysledek hospodafeni Pfevod podilu na vysledku hospodafeni spolecnikum (+/-) Vysledek hospodafeni za ucetni obdobi (+/-) (vysledek hospodafeni za bsinou cinnost + mimofadny vysledek hospodafeni - T) (XIII. - R. - S.) **** Vysledek hospodafeni pfed zdanenim (provozni vysledek hospodafeni + financni vysledek hospodafeni + mimofadne vynosy - R.) Sestaveno dne: Pravni forma ucetni jednotky: Spol. s r. o. Pfedmet podnikani ucetni jednotky: Stafebnictvi Podpisovy zaznam:

15 Priloha k iicetni zaverce za obdobi od 1.29 do /podle 39 vyhlasky c.5/22sb./ Odst.1 Obchodni firma: DAICH spol.s r.o. Sidlo: Zelezna 366, 39 2 Tabor ICO: Pravni forma: Predmet podnikani: spolecnost s rucenim omezenym -nakup zbozi za ucelem jeho dalsiho prodeje a prodej -provadeni staveb, jejich zmen a odstranovani -silnicni doprava pro cizi potfeby v rozsahu: nakladni vnitrostatni doprava -podnikani v oblasti nakladani s odpady vyjma nebezpecnych Rozvahovy den: Datum vzniku spolecnosti: Clenove statut. organu: Ing.Pavel Hudler, jednatel Josef Kubik, jednatel V ucetnim obdobi nebyly provedeny zmeny v obchodnim rejstfiku: Odst.2 Ucetni jednotka nevlastni podil na zakladnim kapitalu jinych spolecnosti a nema v nich tedy podstatny ani rozhodujici vliv.

16 Odst.3 Zamestnanci spolecnosti, osobni naklady v tis.kc Zamestnanci Mzdove naklady Soc. a zdrav. pojisteni Statutarni organ Osobni naklady celkem Prumerny pfepoct. poc. zamestnancu z toho clenu f idicich organu Mzdove naklady celkem z toho clenu fidicich organu Social, a zdrav. poj. celkem z toho clenu fidicich organu Odmeny clenum statut. organu Odst.4 Clenum statutarniho organu nebyly poskytnuty jakekoliv pujcky ani ostatni plneni jak v penezni, tak nepenezni forme. Odst.5 a) Uctovani a oceneni zasob Nakupovane zasoby ucetni jednotka vede v pofizovacich cenach vcetne vedlejsich pofizovacich nakladu. Vedlejsi naklady pofizeni jsou zejmena:doprava od jinych organizace aktivace vnitropodnikovych sluzeb clo a ostatni poplatky v pf ipade dovozu Zasoby vytvofene vlastni cinnosti jsou oceneny na urovni vlastnich nakladu vyroby. Oceneni hmotneho dlouhodobeho majetku Drobny hmotny majetek do 4,-Kc je veden jako zasoba a je uctovan do nakladu spolecnosti pfi vyskladneni na licet 51-Spotfeba materialu. Dlouhodoby hmotny majetek nad 4,-Kc ucetni jednotka eviduje na kartach DIHM. Oceneni hmotneho a nehmotneho dlouhodobeho majetku vytvofeneho vlastni cinnosti Ucetni jednotka v uplynulem hospodafskem roce nevytvofila HIM vlastni cinnosti. Zmeny v ocenovani V ucetni jednotce nedoslo oproti pfedchazejicimu obdobi ke zmenam v ucetni metodice. Odepisovani V uplynulem hospodafskem roce nedoslo ke zmene v odepisovani HIM oproti pfedchazejicimu obdobi. U HIM, pofizeneho do vcetne byly ucetni odpisy rovny danovym odpisum. Tato metodika odpisu bude pouzivana do odepsani tohoto HIM. U HIM, pofizeneho od 1.25 jsou pouzivany ucetni odpisy, ktere jsou na konci ucetniho obdobi porovnany s danovymi a o rozdil je upraven danovy hospodafsky vysledek. b) Odchylky od ucetnich metod V ucetni jednotce nedoslo ve sledovanem obdobi k odchyleni od ucetnich metod.

17 c) Opravne polozky k majetku V ucetnim obdobi byla tvofena opravna polozka k pohledavce die 8a, zak.593/1992sb vevysi ,1Kc. V ucetnim obdobi byl pro pf epocet cizi meny na ceskou pouzivan pevny kurz, platny 1.pracovni den v mesici. Odst.6 Rozpis rezerv Rezerva na opravy HIM PS k Tvorba bezne obdobi j Cerpani bezne obdobi KSk Odst.7 Pohledavky a zavazky po Ihute splatnosti v tis.kc Vyse pohledavek po Ihute splatnosti: Z toho 18 dnu po Ihute splatnosti Vyse zavazku po Ihute splatnosti: Z toho 18 dnu po Ihute splatnosti: Drobny majetek neuvedeny v rozvaze v tis.kc Hmotny drobny majetek pofizeny v beznem obdobi: 1 145

18 Leasing-financni pronajem v tis.kc ZAHAJEM UKONCEN1 NAZAV SPLATKY UHRAZENE NEUHRAZENE MAJETKU CELKEM SPLAlKY SPLAlKY 1/27 7/27 2/28 1/29 11/29 11/29 9/21 6/21 1/211 9/211 1/212 1/212 Zemni stroj Liebherr714L IVECO Zemni stroj Liebherr A3 16 BMW 75i Zemni stroj NHE175 TATRAT Odst.8 Vykaz zisku a ztraty ucetni zaverky je sestaven die pfilohy 5.2 vyhlasky c.5/22sb. Odst.ll Informace o celkovy nakladech na odmeny auditorske spolecnosti /v tis.kc/: -povinny audit ucetni zaverky 5 -danove poradenstvi 67 Odst.13 Rozdeleni vynosu z bezne cinnosti /v tis.kc/ Vynosy z bezne cinnosti (tis. Kc) Vynosy Trzby za vlastni vyrobky Trzby z prodeje sluzeb Trzby za zbozi Ostatni vynosy Celkem Tuzemsko EU Zahranici Celkem Okamzik sestaveni ucetni zaverky: i Sestavil: Jana Dastychova Podpis statutarniho organu ucetnijednotky:

19 v,, strana 1/2 PREHLED O PENEZNICH TOCICH za obdobiod 1.29 do (v celych tisicich Kc) 1C: Die vyhlasky c. 5/22 Sb. Nazev a sidlo ucetni jednotky DAICH spol. s r.o. Zelezna 366 Tabor 392 Polozka Text Skutecnost v ucetnim obdobi beznem minulem P. Stav peneznich prostfedku (PP) a ekvivalentu na zacatku iicetniho obdobi PENEZNi TOKY Z HLAVNJ VYDELECNE CINNOSTI (PROVOZNJ CINNOST) Z. Ucetni zisk nebo ztrata z bezne cinnosti pfed zdanenim A.1. Uprava o nepenezni operace A.1.1. Odpisy stalych aktiv(+) s vyj. ziist. ceny a dale umof. opr. pol. k majetku A. 1. Zmena stavu opravnych polozek, rezerv A.1. Zisk (ztrata) z prodeje stalych aktiv, vyuct. do vynosii -, do nakladii A. 1. Vynosy z dividend a podilu na zisku (-) A.1.5. Vyufitovane nakladove uroky (+), s vyj. kap., vyufitovane vynosove uroky (-) A.1.6. Pfipadne upravy o ostatni nepenezni operace A.* Cisty penezni tok z provozni cinnosti pfed zdanenim, zmenami pr.kap A. Zmena stavu nepeneznich slozek pracovniho kapitalu A.1. Zmena stavu pohledavek z provozni cinnosti (+/-) au cas. rozliseni A. Zmena stavu kratkodobych zavazku z provozni Cinnosti (+/-) pu Cas. rozl A. Zmena stavu zasob (+/-) A. Zmena stavu kratkodobeho financniho maj. nespadajici do PP a ekv. A.** Cisty penezni tok z provozni cinnosti pfed zdanenim a mimof. polozkami A. Vyplacene uroky s vyjimkou kapitalizovanych iiroku (-) A. Pfijate uroky (+) 8 14 A.5. Zaplacena dan za beznou cinnost a za domerky za minule obdobi (-) A.6. Pfijmy a vydaje spojene s mimof. lie. pf. vcetne dane z pfijmii z mimof. cin. A.7. Pfijate dividendy a podily na zisku (+) A.*** Cisty penezni tok z provozni cinnosti

20 1C: strana 2/2 Polozka Text Skutecnost v ucetnim obdobi beznem minulem PENEZNJ TOKY Z INVESTI6NJ 6INNOSTI B.1. Vydaje spojene s nabytim stalych aktiv B Pfijmy z prodeje stalych aktiv B. PiijCky a uvery spfiznenym osobam B.*** Cisty penezni tok vztahujici se k investicni cinnosti PENEZNJ TOKY Z FINANCNJCH CINNOSTJ C.1. Dopady zmen diouhodobych, popf. kratkodobych zavazku na PP a ekv C. Dopady zmen vlastniho kapitalu na PP a ekv. -4 C.1. Zvyseni PP a ekv. z titulu zvyseni zakladniho kapitalu (RF) (+) C. Vyplaceni podilu na vlastnim kapitalu spolecnikum (-) C. DaISi vklady PP spolecniku a akcionaru C. Uhrada ztraty spolecniky (+) C.5. Prime platby na vrub fondii (-) C.6. Vyplacene dividendy nebo podily na zisku vfietne zapl. srazkove dane (-) -4 C.*** Cisty penezni tok vztahujici se k financni cinnosti F. Ciste zvyseni, resp. snizeni peneznich prostfedku R. Stav peneznich prostfedku a ekvivalentu na konci obdobi Sestaveno dne: Pravni forma ucetni jednotky: Spol. s r. o. Pfedmet podnikani ufietni jednotky: Stavebnictvi Podpisovy zaznam:

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 0.6.06 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky TOMMY STACHI s.r.o. IČO Alsova ˇ 7808 Odolena Voda 5070 a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 výtah Březen 2012 Obsah Obsah...2 Zpráva auditora...3 1. Příjemce zprávy...3 2. Základní údaje ověřovaného subjektu...3 3. Údaje auditora...4

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana:

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO :70645949 NAZEV

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Rozvaha v plnem rozsahu k 31.12.2012 ( v celych tisfcich Kc )

Rozvaha v plnem rozsahu k 31.12.2012 ( v celych tisfcich Kc ) Rozvaha podle Pfflohy c. 1 vyhlasky c. 504/2002 Sb. Ucetni jednotka doruci: 1 x pfislusnemu fin. organu Rozvaha v plnem rozsahu k 31.12.2012 ( v celych tisfcich Kc ) ICO 25550641 Nazev, sfdlo a pravni

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p.

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomické aspekty hospodaření

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. AKTIVA CELKEM Uspořádání a označování položek rozvahy A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý B.I. Dlouhodobý nehmotný B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI Obec Luzna, Obec Luzna 230 75611 Luzna, Obec, 1C:00304077 Sestavena k : 31.12.2012 za obdobi: 12/2012 v Kc, s pfesnostl

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke (v celých tisících Kč) řád. AKTIVA CELKEM (ř )=ř

ROZVAHA. v plném rozsahu ke (v celých tisících Kč) řád. AKTIVA CELKEM (ř )=ř V souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání k dani z příjmů 1x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v plném rozsahu ke 31.12.213 (v celých

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 3..4 (v celych tisících Kc) ˇ I 6 4 9 4 8 7 4 9 ATM a.s. Název a sídlo ú etní jednotky Nad Rybníkem 34 Praha 9 9 AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období a b c AKTIVA

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více