DAICH VYROCNI ZPRAVA. zarok spolecnosti DAICH spol.s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAICH VYROCNI ZPRAVA. zarok 2009-2010. spolecnosti DAICH spol.s r.o."

Transkript

1 DAICH VYROCNI ZPRAVA zarok spolecnosti DAICH spol.s r.o.

2 l.uvod SpoleCnost s rucenim omezenym DAICH spol. s.r.o. byla zapsana 27.zafi 1991 do obchodnflio rejstflku Krajskeho soudu v Ceskych Budejovicich, odd. C, vl.429. ZAKLADNI UDAJE Obchodni jmeno: Sidlo: DAICH spol.s r.o. Zelezna 366, 39 2 Tabor ICO: Pravni forma: Zakladni kapital: spolecnost s rucenim omezenym 1 458,-Kc Spolecnfci: Miroslav Dastych - 1% Statutarni organ: Pfedmet podnikani: jednatel Ing.Pavel Hudler jednatel Josef Kubflc provadeni staveb, jejich zmgn a odstranovani silnicni doprava pro cizi potfeby v rozsahu: nakladni vnitrostatnf doprava podnikani v oblasti nakladani s odpady vyjma nebezpecnych nakup zbozi za ucelem jeho dalsflio prodeje a prodej DAICH spol. s r.o. je spolecnost stavebni, zamefena pfedevsim na vystavby inzenyrskych siti, dalsi jeji Cinnosti je vykup, zpracovani a prodej kovoveho odpadu.

3 REALIZOVANE ZAKAZKY V UPLYNULEM OBDOBI M6sto Tabor StfCi liheft - ESOX Vodarenska spolecnost Taborsko s.r.o. Obec Kamenny Ujezd INSTALLTOP spol. s r.o. MSsto Tabor Mestys Borotin MSsto Tabor STRABAG a.s. HOCHTIEF CZ a.s. MSstys Borotin MSsto Plana n. Luznici FK Tabor TJ Spartak MAS Sez. Usti Mgsto Tabor COMETT PLUS spol.s r.o. HOCHTIEF CZ a.s. STRABAG a.s. Mesto Tabor MSsto Tabor MSsto Tyn nad Vltavou STAKO Cerveny Kostelec s.r.o. Swietelsky stavebnf s.r.o. Odpocinkova zona Jordan Obnova rybnika Stara Komora v k.ii. Kolisov Sachty Jeronymova Tabor Oprava mistnich komunikacf - Kamenny Ujezd Oprava parovodu Jih Rekonstrukce ulice Druzstevni v Tabore - Cekanice Mestys Borotin vystavba inz. Siti, U Buzina Rekonstrukce ul. Nad Dolinami II. A III. Etapa D3 35/11 Nova Hospoda - Mezno, vodovod Plana n. Luz. - chodniky, lokalita Nad Hejtmanem Oprava komunikaci a vefejneho osvetleni v Borotine Plana nad Luznici - vodovod a kanalizace Zazemi pro sportovni tf idy FK Tabor Vystavba hfiste,softball - TJ Spartak MAS Sez. Usti Oprava chodniku vnitrobloku na Sidlisti nad Luznici Demolice haly COMETT PLUS spol. s r.o. Naprava stavu kanalizacni soustavy aglomerace Taborsko Propustky - dalnice D3 Stavebni lipravy ulice SobSslavska v Tabofe Stavebni lipravy parteru v ulici Leskovicka v Tabofe Ulice Pod Trati Rekonstrukce vodni nadrze Navesnik, Stetkovice Sanace povrchu skladky v Bydlinskeho ulici v Tabofe HODNOCENIUPLYNULEHO ROKU Spolecnost DAICH spol.s r.o. dosahla obratu za uplynule obdobi ve vysi tis.KC, coz pfedstavuje pokles 15%oproti hospodafskemu roku Vytvofeny zisk pfed zdanenim Cini tis.KC. V uplynulem roce spolecnost pofidila dlouhodoby hmotny majetek ve vysi 2 227tis.Kc. Jedna se o zemni a Stavebni stroje a techniku, nakladni a dodavkove automobily a stroje pro zpracovani kovoveho odpadu.

4 5.VYZNAMNE ZMENY VE VEDENI SPOLECNOSTI V UPLYNULEM ROCE V uplynulem roce nedoslo ke zmsne ve vedeni spolecnosti.. 6.PREDPOKLADANY VYVOJ Vzhledem k tomu, ze v roce Ize ocekavat castecne oziveni ekonomiky, spolecnost pfedpoklada, ze bude v tomto obdobi zastaven pokles obratu pfi min. zachovani hospodaf skeho vysledku. Z tohoto duvodu hodla rozsifit sve Cirmosti v oboru pozemniho stavitelstvi. 7.VYZKUM A VYVOJ V uplynulem roce nebyl ve spolecnosti realizovan vyzkum a vyvoj. 8.ORGANIZACNI SLOZKA Spolecnost nema organizacni slozku v zahranidi. 9.ZPRAVA O AUDITU V ucetnim roce ma spolednost povinnost mit ucetni zaverku ovefenu auditorem. Zprava o auditu je pfilohou ucetni zav6rky. VTabofe

5 ZPRAVA AUDITORA o overeni rocni licetni zaverky sestavene k ve spolecnosti DAICH spol. s r.o. Ceske Budejovice, 2 srpna 21 Rozdelovnik: 3 vytisky DAICH spol. s r.o. 1 vytisk auditor

6 Overovana ucetni jednotka: DAICH spol. s r.o. Zelezna Tabor 1C: Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem Krajskym soudem v Ceskych Budejovicich oddil C, vlozka 429. Pfijemce zpravy: Ing. Pavel Hudler, jednatel Ovefovane obdobi: Od do Auditor: Ing. Jana Krafcikova Osvedceni KA CR c Zerotinova 664/ Ceske Budejovice Ucetni zaverka za ucetni obdobi od do byla overena v souladu se smlouvou uzavfenou mezi spolecnosti DAICH spol. s r.o. a Ing. Janou Krafcikovou dne Nedilnou soucasti zpravy auditora je ucetni zaverka spolecnosti DAICH spol. s r.o. k

7 Zprava nezavisleho auditora pro spolecniky spolecnosti DAICH spol. s r.o., 1C: se sidlem Tabor, Zelezna 366, PSC 39 2 Zprava o ucetni zaverce Na zaklade provedeneho auditu jsem vydala k ucetni zaverce, kteraje soucasti vyrocni zpravy, zpravu nasledujiciho zneni: Ovefila jsem pfilozenou ucetni zaverku spolecnosti DAICH spol. s r.o. (Pfedmet podnikani die vypisu z obchodniho rejstfiku vedeneho Krajskym soudem v Ceskych Budejovicich oddil C, vlozka 429), tj. rozvahu k , vykaz zisku a ztraty a pfehled o peneznich tocich za obdobi od do a pfilohu teto ucetni zaverky, vcetne popisu pouzitych vyznamnych ucetnich metod. Udaje o spolecnosti DAICH spol. s r.o. jsou uvedeny v pfiloze teto ucetni zaverky. Odpovednost statutarniho organu ucetni jednotky za ucetni zaverku Za sestaveni a verne zobrazeni ucetni zaverky v souladu s ceskymi ucetnimi pfedpisy odpovida statutarni organ spolecnosti DAICH spol. s r.o. Soucasti teto odpovednosti je navrhnout, zavest a zajistit vnitfni kontroly nad sestavovanim a vernym zobrazenim ucetni zaverky tak, aby neobsahovala vyznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou, zvolit a uplatnovat vhodne ucetni metody a provadet dane situaci pfimefene ucetni odhady. Odpovednost auditora Moji ulohou je vydat na zaklade provedeneho auditu vyrok k teto ucetni zaverce. Audit jsem provedla v souladu se zakonem o auditorech a Mezinarodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditora Ceske republiky. V souladu s temito pfedpisy jsem povinna dodrzovat eticke normy a naplanovat a pro vest audit tak, abych ziskala pfimefenou jistotu, ze ucetni zaverka neobsahuje vyznamne nespravnosti. Audit zahrnuje provedeni auditorskych postupu, jejichz cilem je ziskat dukazni informace o castkach a skutecnostech uvedenych v ucetni zaverce. Vyber auditorskych postupu zavisi na usudku auditora, vcetne posouzeni rizik, ze ucetni zaverka obsahuje vyznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Pfi posuzovani techto rizik auditor pfihledne k vnitfnim kontrolam, ktere jsou relevantni pro sestaveni a verne zobrazeni ucetni zaverky. Cilem posouzeni vnitfnich kontrol je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadfit se k ucinnosti vnitfnich kontrol. Audit tez zahrnuje posouzeni vhodnosti pouzitych ucetnich metod, pfimefenosti ucetnich odhadu provedenych vedenim i posouzeni celkove prezentace ucetni zaverky. Domnivam se, ze ziskane dukazni informace tvofi dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadfeni meho vyroku. Vyrok auditora Podle meho nazoru ucetni zaverka podava verny a poctivy obraz aktiv, pasiv a financni situace spolecnosti DAICH spol. s r.o. k a nakladu, vynosu a vysledku jejiho hospodafeni a peneznich toku za obdobi od do v souladu s ceskymi ucetnimi pfedpisy.

8 Zprava o zprave o vztazich mezi propojenymi osobami Pro vefila jsem tez vecnou spravnost udaju uvedenych ve zprave o vztazich mezi propojenymi osobami spolecnosti DAICH spol. s r.o. k Za sestaveni teto zpravy o vztazich je zodpovedny statutarni organ spolecnosti DAICH spol. s r.o. Mym ukolem je vydat na zaklade provedene proverky stanovisko k teto zprave o vztazich. Proverku jsem provedla v souladu s Mezinarodnimi auditorskymi standardy vztahujici se kproverce a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. Tyto standardy vyzaduji, abych planovala a provedla proverku s cilem ziskat stfedni miru jistoty, ze zprava o vztazich neobsahuje vyznamne nespravnosti. Proverka je omezena pfedevsim na dotazovani pracovniku spolecnosti a na analyticke postupy a vyberovym zpusobem provedene provefeni vecne spravnosti udaju. Proto proverka poskytuje nizsi stupen jistoty nez audit. Audit zpravy o vztazich jsem neprovadela, a proto nevyjadfuji vyrok auditora. Na zaklade me proverky jsem nezjistila zadne vyznamne vecne nespravnosti udaju uvedenych ve zprave o vztazich mezi propojenymi osobami spolecnosti DAICH spol. s r.o. k Zprava o vyrocni zprave Ovefila jsem tez soulad vyrocni zpravy spolecnosti DAICH spol. s r.o. s vyse uvedenou ucetni zaverkou. Za spravnost vyrocni zpravy je zodpovedny statutarni organ spolecnosti DAICH spol. s r.o. Mym ukolem je vydat na zaklade provedeneho ovefeni stanovisko o souladu vyrocni zpravy s ucetni zaverkou. Ovefeni jsem provedla v souladu s Mezinarodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. Tyto standardy vyzaduji, aby auditor naplanoval a provedl ovefeni tak, aby ziskal pfimefenou jistotu, ze informace obsazene ve vyrocni zprave, ktere popisuji skutecnosti, jez jsou tez pfedmetem zobrazeni v ucetni zaverce, jsou ve vsech vyznamnych ohledech v souladu s pfislusnou ucetni zaverkou. Jsem pfesvedcena, ze provedene ovefeni poskytuje pfimefeny podklad pro vyjadfeni vyroku auditora. Podle meho nazoru jsou informace ve vyrocni zprave spolecnosti DAICH spol. s r.o. k ve vsech vyznamnych ohledech v souladu s vyse uvedenou ucetni zaverkou. V Ceskych Budejovicich dne 2 srpna 21 Ing. Jana Krafcikova Odpovedny auditor Osvedceni KA CR c Zerotinova664/ Ceske Budejovice

9 Die vyhlasky c. 5/22 Sb. ROZVAHA v plnem rozsahu kedni (v celych tisicich Kc) Nazev a sidlo ufietni jednotky DAICH spol. s r.o. Zelezna 366 Tabor 392 Oznaceni AKTIVA Cislo fcidku Bezne ucetni obdobi Minule lie. obdobi a b c Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.) A. Pohledavky za upsany zakladni kapital 2 B. Diouhodoby majetek (B.I. + B.ll. + B.lll.) B. 1. Diouhodoby nehmotny majetek ( soucet B.I. 1. az B.I. 8.) 4 B Zfizovaci vydaje 5 Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje 6 Software 7 Ocenitelna prava 8 5. Goodwill 9 6. Jiny diouhodoby nehmotny majetek 1 7. Nedokonceny diouhodoby nehmotny majetek Poskytnute zaiohy na diouhodoby nehmotny majetek 12 B. II. Diouhodoby hmotny majetek (soufiet B.II.1. az B.II.9.) B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatne movite veci a soubory movitych veci Pestitelske celky trvalych porostu Dospela zvifata a jejich skupiny Jiny diouhodoby hmotny majetek Nedokonceny diouhodoby hmotny majetek Poskytnute zaiohy na diouhodoby hmotny majetek Ocenovaci rozdil k nabytemu majetku 22 B.lll. Diouhodoby financni majetek (soucet B.III.1. az B.lll. 7.) 23 B.III.1. Podily v ovladanych a fizenych osobach Podily v ucetnich jednotkach pod podstatnym vlivepff«*i Pi Ostatni dlouhodobe cenne papiry a podily /J&' J^ Pujcky a uvery - ovladajici a fidici osoba, /^, Ifl podstatny vliv [ r.gs --^.^-iz; Jiny diouhodoby financni majetek \ck- *^" ' '2fc U ^ *4 'Z l& <i A t Pofizovany diouhodoby financni majetek "x*^./^ "V,^' ^- Poskytnute zaiohy na diouhodoby financni majetek m~'"3' X ^X o y-\ s4 ' / o f

10 1C: Oznaieni a C. Obezna aktiva AKTIVA b (C.I. + C.ll. + C.lll. + C.IV.) Cislo f^dku 31 Brutto Bezne ufietni obdob [ Korekce Netto Minule (it. obdobi Netto C.I. Zasoby (soucet C az C.I. 6.) C.I. 1. Material Nedokoncena vyroba a polotovary Vyrobky 35 Mlada a ostatni zvifata a jejich skupiny Zbozi Poskytnute zalohy na zasoby 38 C.ll. Dlouhodobe pohledavky (soucet C.ll. 1. az C.ll. 8.) C.II.1. Pohledavky z obchodnich vztahu Pohledavky - ovladajici a fidici osoba 41 Pohledavky - podstatny vliv 42 Pohledavky za spolefiniky, cleny druzstva a ucastniky sdruzeni Dlouhodobe poskytnute zalohy Dohadneuctyaktivni Jine pohledavky Odlozena danova pohiedavka 47 cm C.III.1. Kratkodobe pohledavky (soucet C.III.1. az C.lll. 9.) Pohledavky z obchodnich vztahu Pohledavky - ovladajici a fidici osoba 5 Pohledavky - podstatny vliv 51 Pohledavky za spolecniky, cleny druzstva a ucastniky sdruzeni Socialni zabezpeceni a zdravotni poji teni Stat - danove pohledavky Kratkodobe poskytnute zalohy Dohadne iicty aktivni Jine pohledavky CIV. Kratkodoby fmancni majetek (soucet C.IV.1 az C.IV.4) C.IV.1. Penize Ucty v bankach Kratkodobe cenne papiry a podily 61 D.I. D.I. 1. Pofizovany kratkodoby fmancni maj9t k\\ "n4/^v 62 /. i1^ -*eni' (J SMK\e rozliseni /^^ (D.I.1. + KJ,34i \ Naklady pfistich obdobi... M^trM. i iff 15jL / 1 Komplexni naklady pfistich obdd^ ///^*^\ j)64 /65 \?<9? vl>wl *'' v^v Pfijmy pfistich obdobi ^^3W$ZK

11 1C: Oznaceni PASIVA Cislo fadku Stav v bfiznem ucet. obdobi Stav v minulem ucet. obdobi a A. A. 1. A A. II. A A. III. A A. IV. A. IV. 1. A. V. B. B I B. I. 1. B.ll. B. II PASIVA CELKEM Vlastni kapital Zakladni kapital Zakladni kapital Vlastni akcie a vlastni obchodni podily (-) Zmeny zakladniho kapitalu b (A. + B. + C.I.) (A.I. + A.M. + A.m. + A.IV. + A. V.) (A.I.1. +A.I. +A.I.) Kapitalove fondy (soucet A az A ) Emisni azio Ostatni kapitalove fondy Ocenovaci rozdily z pfeceneni majetku a zavazku Ocenovaci rozdily z pfeceneni pfi premenach Rozdily z pfemen spolecnosti Rezervni fond, nedelitelny fond a ostatni fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.) Zakonny rezervni fond / Nedelitelny fond Statutarni a ostatni fondy Vysledek hospodafeni minulych let Nerozdeleny zisk minulych let Neuhrazena ztrata minulych let Vysledek hospodafeni bezneho Ocetniho obdobi /+ -/ Cizi zdroje Rezervy Rezervy podle zvlastnich pravnich pfedpisu Rezerva na duchody a podobne zavazky Rezerva na dan z pfijmu Ostatni rezervy (A.IV.1. + A.IV.) (B.I. + B.ll. + B.lll. + B.IV.) (soucet B 11. az. B.I.) Dlouhodobe zavazky (soucet B.ll. 1. az B.ll. 1.) Zavazky z obchodnich vztahii Zavazky - ovladajici a fidici osoba Zavazky - podstatny vliv Zavazky ke spolecnikum, clenum druzstva a k ucastnikum sdruzeni Dlouhodobe pfijate zalohy Vydane dluhopisy /^&& KFjdf;^ Dlouhodobe smenky k uhrade / x** c^ fa'^?\e ucty 99 pasivni!$ m9jam ^L\e zavazky Odlozeny danovy zavazek **%, vtaaa, &\<<v'j>

12 1C: Oznaieni PASIVA Cislo fadku Stav v bgznem iifet. obdobi Slav v minutem ufiet. obdobi a b c 5 6 B. III. Kratkodobe zavazky (soucet B.III.1. az B.III.11.) B. III. 1. Zavazky z obchodnich vztahu Zcivazky - oviadajici a fidici osoba 15 Zavazky - podstatny vliv 16 Zavazky ke spolecnikum, clenum druzstva a k ucastnikum sdruzeni Zavazky k zamestnancum Zavazky ze socialniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni Stat - danove zavazky a dotace Kratkodobe pfijate zalohy Vydane dluhopisy Dohadne ucty pasivni Jine zavazky B.IV. Bankovni uvery a vypomoci (soucet B.IV.1, az B.IV.) 115 B.IV. 1. Bankovni uvery dlouhodobe 116 Kratkodobe bankovni uvery 117 Kratkodobe financni vypomoci 118 C. I. Casove rozliseni (C C.I.) C Vydaje pfistich obdobi Vynosy pfigtich obdobi 121 Sestaveno dne: Pravni forma ucetni jednotky: Spol. s r.o. Pfedmet podnikani ufietni jednotky: Stavebnictvi Podpisovy zaznam:

13 Die vyhlasky c. 5/22 Sb. VYKAZ ZISKU A ZTRATY, druhove cleneni v plnem rozsahu kedni (v celych tisicich Kc) Nazev a sidlo ucetni jednotky DAICH spol. s r.o Zelezna 366 Tabor 392 Oznaceni TEXT Cisio fadku Skuteinost v ucetnim obdobi a b c b6zn6m 1 minulem 2 1. Trzby za prodej zbozi 1 A. Naklady vynalozene na prodane zbozi 2 + Obchodni marze (I. - A.) 3 II Vykony Trzby za prodej vlastnich vyrobkii a sluzeb Zmena stavu zasob vlastni cinnosti (11.1. az II.) B. B. 1. Aktivace Vykonova spotfeba Spotfeba materialu a energie (B.1. + B.) C. Sluzby Pfidana hodnota Osobni naklady (I. - A. + II. -B.) (soueet C.1. az C.) C. 1. Mzdove naklady Odmeny clenum organu spolecnosti a druzstva 14 Naklady na socialni zabezpeceni a zdravotni pojisteni Socialni naklady 16 D. Dane a poplatky E. III. Odpisy dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku Trzby z prodeje dlouhodobeho majetku a materialu ( III.) Trzby z prodeje dlouhodobeho majetku Trzby z prodeje materialu F. Zustatkova cena prodaneho dlouhodob. majetku a materialu (F.1. + F.) 22 1 F. 1. Ziistatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku 23 Prodany material <<_ 24 1 G. IV. H. V. I. Zmena stavu rezerv a opravnych polozek v provozni-''wls*^ ''ij'j«*i/.^>.v 25 oblasti a komplexnich nakladu pfistich obdobi /c*/*^611' ^?'. /''&' Ostatni provozni vynosy Ostatni provozni naklady Pfevod provoznich vynosu Pfevod provoznich nakladu /"* '' ' WJT J*& ^ '^\6 1 * Mk:^.-'.': H * lee5' " ysjgg / ^ ^^ ^/^u^^' 28 "-> "rj*x^,- / j J^*^ -^ s-< v374k!fx''^ I Provozni vysledek hospodafeni (zohledneni polozek (+). az V.)

14 1C: Oznacieni TEXT Cislo nwku SkuteCnost v ueetnim obdobi a b c b6zn6m 1 minulfem 2 VI. Trzby z prodeje cennych papiru a podilu 31 J. Prodane cenne papiry a podily 32 VII. Vynosy z dlouhodobeho financniho majetku (soucet VII. 1. az VII.) 33 VII. 1. Vynosy z podilu v ovladanych a fizenych osobach a v iicetnich jednotkach pod podstatnym vlivem 34 Vynosy z ostatnich dlouhodobych cennych papiru a podilu 35 K. VIII. IX. Vynosy z ostatniho dlouhodobeho financniho majetku Vynosy z kratkodobeho financniho majetku Naklady z financniho majetku Vynosy z pfeceneni cennych papiru a derivatu L. Naklady z pfeceneni cennych papiru a derivatu 4 M. Zmena stavu rezerv a opravnych polozek ve financni oblasti 41 X. Vynosove uroky N. o. p. XI. XII. * Nakladove uroky Ostatni financni vynosy Ostatni financni naklady Pfevod financnich vynosii Prevod financnich nakladii Financni vysledek hospodafeni (zohledneni polozek VI. az P.) Q. Q. 1. Dan z pfijmu za beznou cinnost - splatna (Q.1. + Q.) odlozena ** XIII. Vysledek hospodafeni za beznou Cinnost (provozni vysledek hospodafeni + financni vysledek hospodafeni - Q.) Mimofadne vynosy R. S. S. 1. Mimofadne naklady Dan z pfijmu z mimofadne cinnosti - splatna (S.1 + S.2) odlozena 57 T. * *** Mimofadny vysledek hospodafeni Pfevod podilu na vysledku hospodafeni spolecnikum (+/-) Vysledek hospodafeni za ucetni obdobi (+/-) (vysledek hospodafeni za bsinou cinnost + mimofadny vysledek hospodafeni - T) (XIII. - R. - S.) **** Vysledek hospodafeni pfed zdanenim (provozni vysledek hospodafeni + financni vysledek hospodafeni + mimofadne vynosy - R.) Sestaveno dne: Pravni forma ucetni jednotky: Spol. s r. o. Pfedmet podnikani ucetni jednotky: Stafebnictvi Podpisovy zaznam:

15 Priloha k iicetni zaverce za obdobi od 1.29 do /podle 39 vyhlasky c.5/22sb./ Odst.1 Obchodni firma: DAICH spol.s r.o. Sidlo: Zelezna 366, 39 2 Tabor ICO: Pravni forma: Predmet podnikani: spolecnost s rucenim omezenym -nakup zbozi za ucelem jeho dalsiho prodeje a prodej -provadeni staveb, jejich zmen a odstranovani -silnicni doprava pro cizi potfeby v rozsahu: nakladni vnitrostatni doprava -podnikani v oblasti nakladani s odpady vyjma nebezpecnych Rozvahovy den: Datum vzniku spolecnosti: Clenove statut. organu: Ing.Pavel Hudler, jednatel Josef Kubik, jednatel V ucetnim obdobi nebyly provedeny zmeny v obchodnim rejstfiku: Odst.2 Ucetni jednotka nevlastni podil na zakladnim kapitalu jinych spolecnosti a nema v nich tedy podstatny ani rozhodujici vliv.

16 Odst.3 Zamestnanci spolecnosti, osobni naklady v tis.kc Zamestnanci Mzdove naklady Soc. a zdrav. pojisteni Statutarni organ Osobni naklady celkem Prumerny pfepoct. poc. zamestnancu z toho clenu f idicich organu Mzdove naklady celkem z toho clenu fidicich organu Social, a zdrav. poj. celkem z toho clenu fidicich organu Odmeny clenum statut. organu Odst.4 Clenum statutarniho organu nebyly poskytnuty jakekoliv pujcky ani ostatni plneni jak v penezni, tak nepenezni forme. Odst.5 a) Uctovani a oceneni zasob Nakupovane zasoby ucetni jednotka vede v pofizovacich cenach vcetne vedlejsich pofizovacich nakladu. Vedlejsi naklady pofizeni jsou zejmena:doprava od jinych organizace aktivace vnitropodnikovych sluzeb clo a ostatni poplatky v pf ipade dovozu Zasoby vytvofene vlastni cinnosti jsou oceneny na urovni vlastnich nakladu vyroby. Oceneni hmotneho dlouhodobeho majetku Drobny hmotny majetek do 4,-Kc je veden jako zasoba a je uctovan do nakladu spolecnosti pfi vyskladneni na licet 51-Spotfeba materialu. Dlouhodoby hmotny majetek nad 4,-Kc ucetni jednotka eviduje na kartach DIHM. Oceneni hmotneho a nehmotneho dlouhodobeho majetku vytvofeneho vlastni cinnosti Ucetni jednotka v uplynulem hospodafskem roce nevytvofila HIM vlastni cinnosti. Zmeny v ocenovani V ucetni jednotce nedoslo oproti pfedchazejicimu obdobi ke zmenam v ucetni metodice. Odepisovani V uplynulem hospodafskem roce nedoslo ke zmene v odepisovani HIM oproti pfedchazejicimu obdobi. U HIM, pofizeneho do vcetne byly ucetni odpisy rovny danovym odpisum. Tato metodika odpisu bude pouzivana do odepsani tohoto HIM. U HIM, pofizeneho od 1.25 jsou pouzivany ucetni odpisy, ktere jsou na konci ucetniho obdobi porovnany s danovymi a o rozdil je upraven danovy hospodafsky vysledek. b) Odchylky od ucetnich metod V ucetni jednotce nedoslo ve sledovanem obdobi k odchyleni od ucetnich metod.

17 c) Opravne polozky k majetku V ucetnim obdobi byla tvofena opravna polozka k pohledavce die 8a, zak.593/1992sb vevysi ,1Kc. V ucetnim obdobi byl pro pf epocet cizi meny na ceskou pouzivan pevny kurz, platny 1.pracovni den v mesici. Odst.6 Rozpis rezerv Rezerva na opravy HIM PS k Tvorba bezne obdobi j Cerpani bezne obdobi KSk Odst.7 Pohledavky a zavazky po Ihute splatnosti v tis.kc Vyse pohledavek po Ihute splatnosti: Z toho 18 dnu po Ihute splatnosti Vyse zavazku po Ihute splatnosti: Z toho 18 dnu po Ihute splatnosti: Drobny majetek neuvedeny v rozvaze v tis.kc Hmotny drobny majetek pofizeny v beznem obdobi: 1 145

18 Leasing-financni pronajem v tis.kc ZAHAJEM UKONCEN1 NAZAV SPLATKY UHRAZENE NEUHRAZENE MAJETKU CELKEM SPLAlKY SPLAlKY 1/27 7/27 2/28 1/29 11/29 11/29 9/21 6/21 1/211 9/211 1/212 1/212 Zemni stroj Liebherr714L IVECO Zemni stroj Liebherr A3 16 BMW 75i Zemni stroj NHE175 TATRAT Odst.8 Vykaz zisku a ztraty ucetni zaverky je sestaven die pfilohy 5.2 vyhlasky c.5/22sb. Odst.ll Informace o celkovy nakladech na odmeny auditorske spolecnosti /v tis.kc/: -povinny audit ucetni zaverky 5 -danove poradenstvi 67 Odst.13 Rozdeleni vynosu z bezne cinnosti /v tis.kc/ Vynosy z bezne cinnosti (tis. Kc) Vynosy Trzby za vlastni vyrobky Trzby z prodeje sluzeb Trzby za zbozi Ostatni vynosy Celkem Tuzemsko EU Zahranici Celkem Okamzik sestaveni ucetni zaverky: i Sestavil: Jana Dastychova Podpis statutarniho organu ucetnijednotky:

19 v,, strana 1/2 PREHLED O PENEZNICH TOCICH za obdobiod 1.29 do (v celych tisicich Kc) 1C: Die vyhlasky c. 5/22 Sb. Nazev a sidlo ucetni jednotky DAICH spol. s r.o. Zelezna 366 Tabor 392 Polozka Text Skutecnost v ucetnim obdobi beznem minulem P. Stav peneznich prostfedku (PP) a ekvivalentu na zacatku iicetniho obdobi PENEZNi TOKY Z HLAVNJ VYDELECNE CINNOSTI (PROVOZNJ CINNOST) Z. Ucetni zisk nebo ztrata z bezne cinnosti pfed zdanenim A.1. Uprava o nepenezni operace A.1.1. Odpisy stalych aktiv(+) s vyj. ziist. ceny a dale umof. opr. pol. k majetku A. 1. Zmena stavu opravnych polozek, rezerv A.1. Zisk (ztrata) z prodeje stalych aktiv, vyuct. do vynosii -, do nakladii A. 1. Vynosy z dividend a podilu na zisku (-) A.1.5. Vyufitovane nakladove uroky (+), s vyj. kap., vyufitovane vynosove uroky (-) A.1.6. Pfipadne upravy o ostatni nepenezni operace A.* Cisty penezni tok z provozni cinnosti pfed zdanenim, zmenami pr.kap A. Zmena stavu nepeneznich slozek pracovniho kapitalu A.1. Zmena stavu pohledavek z provozni cinnosti (+/-) au cas. rozliseni A. Zmena stavu kratkodobych zavazku z provozni Cinnosti (+/-) pu Cas. rozl A. Zmena stavu zasob (+/-) A. Zmena stavu kratkodobeho financniho maj. nespadajici do PP a ekv. A.** Cisty penezni tok z provozni cinnosti pfed zdanenim a mimof. polozkami A. Vyplacene uroky s vyjimkou kapitalizovanych iiroku (-) A. Pfijate uroky (+) 8 14 A.5. Zaplacena dan za beznou cinnost a za domerky za minule obdobi (-) A.6. Pfijmy a vydaje spojene s mimof. lie. pf. vcetne dane z pfijmii z mimof. cin. A.7. Pfijate dividendy a podily na zisku (+) A.*** Cisty penezni tok z provozni cinnosti

20 1C: strana 2/2 Polozka Text Skutecnost v ucetnim obdobi beznem minulem PENEZNJ TOKY Z INVESTI6NJ 6INNOSTI B.1. Vydaje spojene s nabytim stalych aktiv B Pfijmy z prodeje stalych aktiv B. PiijCky a uvery spfiznenym osobam B.*** Cisty penezni tok vztahujici se k investicni cinnosti PENEZNJ TOKY Z FINANCNJCH CINNOSTJ C.1. Dopady zmen diouhodobych, popf. kratkodobych zavazku na PP a ekv C. Dopady zmen vlastniho kapitalu na PP a ekv. -4 C.1. Zvyseni PP a ekv. z titulu zvyseni zakladniho kapitalu (RF) (+) C. Vyplaceni podilu na vlastnim kapitalu spolecnikum (-) C. DaISi vklady PP spolecniku a akcionaru C. Uhrada ztraty spolecniky (+) C.5. Prime platby na vrub fondii (-) C.6. Vyplacene dividendy nebo podily na zisku vfietne zapl. srazkove dane (-) -4 C.*** Cisty penezni tok vztahujici se k financni cinnosti F. Ciste zvyseni, resp. snizeni peneznich prostfedku R. Stav peneznich prostfedku a ekvivalentu na konci obdobi Sestaveno dne: Pravni forma ucetni jednotky: Spol. s r. o. Pfedmet podnikani ufietni jednotky: Stavebnictvi Podpisovy zaznam:

Vyrocni zprava 2013. Teplarna Kyjov, a.s. Havlickova180 697 01 Kyjov

Vyrocni zprava 2013. Teplarna Kyjov, a.s. Havlickova180 697 01 Kyjov Vyrocni zprava 213 Teplarna Kyjov, a.s. Havlickova18 697 1 Kyjov Vyrocnf zprava 213 Teplarna Kyjov, a.s. OBSAH Uvodni slovo predsedy predstavenstva... 3 Obecne udaje o spolecnosti... 4 Struktura akcionaru

Více

Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 570, 537 27 Chrudim ICO: 275 20 561 VYR06NJ ZPRAVA. za raft 2009

Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 570, 537 27 Chrudim ICO: 275 20 561 VYR06NJ ZPRAVA. za raft 2009 Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 57, 537 27 Chrudim ICO: 275 2 561 VYR6NJ ZPRAVA za raft 29 Vazeni spoluobcane, dovolte mi, abych jako feditel zhodnotil uplynuly rok 29 z pohledu zmen v poskytovani

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Vyrocni zprava za rok 2011. Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.)

Vyrocni zprava za rok 2011. Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.) Vyrocni zprava za rok 2011 Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.) vyrocni ZPRAvA ZA ROK 2011- Bunzl CS s.r.o. ZPRAvA JEDNATElE SPOlECNOSTI 1. Zpniva 0 cinnosti a vyvoji spolecnosti V roce 2011 pokracoval

Více

Prazska teplarenska a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

Prazska teplarenska a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 KPM G Ceska republika Audit. s.r.o. PobFezni 648/1 a 186 00 Praha 8 Ceska republika Telephone +420222 123 111 Fax +420222 123 100 Internet ww\'v.kpmg.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 www.kasten.cz OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY KONTAKTY 2 ADRESÁŘ MANAGEMENTU SPOLEČNOSTI 3 O NÁS 4 SLUŽBY 5 CERTIFIKÁTY 6 VYBRANÉ REFERENČNÍ STAVBY 8 LIDÉ 13 ZÍSKANÉ DOTACE 14 UDÁLOSTI

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008

UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008 ~iidvel~, 'tl',, 'tl' UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008 Sestavená dle zákona Č. 563/199 J Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Zprava auditora a licetni zaverka k 31. prosinci 2013

Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Zprava auditora a licetni zaverka k 31. prosinci 2013 Zprava auditora a licetni zaverka k 31. prosinci 2013 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. pobre~nj 648/1 a 18600 Praha 8 Ceska republika Telephone +420222 123 111 Fax +420222123100 Internet www.kpmg.cz

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

ALES, s.r.o. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

ALES, s.r.o. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 ALES, s.r.o. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 KPMG Ceska republika Audit, S. t.o. Pobfeznf 648/1 a 18600 Praha 8 Ceska republika Telephone +420 222 123 111 Fax +420222123100 Internet

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Vyrocni zprava za rok 2013. VEBA, textilni zavody a. s.

Vyrocni zprava za rok 2013. VEBA, textilni zavody a. s. Vyrocni zprava za rok 2013 VEBA, textilni zavody a. s. Broumov Obsah: 11 Uvodni slovo 21 Ostatni informace 31 Financni vykazy 41 Zprava 0 vztazich 51 VYr0k auditora Uvodni slovo: Vazeni akcionari, vazeni

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více