Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická"

Transkript

1 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Gabriela Telínová Schizofrenie a internet Diskuze o schizofrenii na českém internetu Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Mašát Rok: 2011

2 Prohlášení 1. Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci Schizofrenie a internet zpracovala samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenŧ a literatury. 2. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. 3. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím prostřednictvím Knihovny Jabok a v elektronické podobě prostřednictvím IS Jabok Gabriela Telínová Toto dílo je licencováno pod licencí Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česká republika licencí. Pro zobrazení kopie této licence, navštivte nebo pošlete dopis na adresu: Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

3 Anotace Jméno autora: Gabriela Telínová Instituce: Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie Název práce: Schizofrenie a internet - Diskuze o schizofrenii na českém internetu Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Mašát Počet stran: 55 + přílohy Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: Schizofrenie, internet, nemoc, onemocnění, psychóza, bludy, halucinace, porovnání. Práce na téma Schizofrenie a internet, pomocí několika internetových diskuzí, vybírá a porovnává rŧzné osobní pohledy na schizofrenii z perspektivy lidí s touto nemocí a lidí jenţ tímto onemocněním sami netrpí. Hlavní věcí, na kterou se tato práce snaţí najít odpověď proto je, v čem se tyto dvě skupiny nejčastěji podobají, případně odlišují od sebe navzájem. Ze všech těchto zdrojŧ bylo dále zjištěno, ţe je mnoho věcí, které mají někteří lidé s touto psychózou společné v pohledu na svou nemoc s lidmi, kteří ji znají ze svého okolí nebo nad ní z nějakého jiného dŧvodu přemýšlí. Tyto podobnosti se netýkají jen některých povahových vlastností a chování nemocných jedincŧ, ale jsou obsaţeny i v pohledech na to, co tuto nemoc zpŧsobuje a na ţivot s ní. Obě cílové skupiny se naopak nejvíce odlišovaly v pohledech na léčbu nemoci, ale i v názorech na vŧli a na inteligenci schizofrenikŧ. U dalších nejčastěji zmiňovaných pohledŧ není moţné srovnání provést.

4 Summary Author: Gabriela Telínová Institution: Jabok - The College of Social Pedagogy and Theology Field of Study: Social pedagogy and theology Thesis title: Schizophrenia and Internet Czech Internet-based Discussion on Schizophrenia Thesis supervised by: PhDr. Vladimír Mašát Number of pages: 55 + annexes Number of appendixes: 3 Year of defend: 2011 Key words: Schizophrenia, internet, disease, illness (disorder), psychosis, delusions, hallucination, comparison The essay Schizophrenia and Internet, using advantage of reviews from several internet discussions, selects and compares various individual approaches to schizophrenia from perspective of people suffering from this disease and of those which are not affected by this illness. Crucial issues, to which this essay shall find an appropriate answer, are possible similarities of these two groups, perhaps even how they differ from each other. As a result of all these resources, it was discovered, that there are more analogous aspects, which are considered very alike when it goes to the point of views presented by people with disease and also taking into account people experiencing the disease from their social environment or those which only think about it for any other reasons. These similarities are not only subject to traits of character or behavior of diseased individuals, but are also included in the opinions related to reasons evoking this illness or to life with it. On the contrary, most remarkable differences between both target groups were observed in terms of healing of the disease, furthermore in opinions on will and intelligence of schizophrenics. It is not possible to provide a comparison in case of other most frequently mentioned views.

5 Obsah: ÚVOD SCHIZOFRENNÍ ONEMOCNĚNÍ PŘÍZNAKY SCHIZOFRENIE Pozitivní příznaky Halucinace a jejich druhy Bludy a jejich druhy Dezorganizace myšlení a řeči Neúčelné chování Negativní příznaky Uzavřenost a desocializace Ztráta zájmŧ Oploštění emocí Kognitivní příznaky Afektivní příznaky ZÁKLADNÍ TYPY SCHIZOFRENIE Paranoidní schizofrenie F Hebefrenní schizofrenie F Katatonní schizofrenie F Nediferencovaná schizofrenie F Postschizofrenní deprese F Reziduální schizofrenie F Simplexní schizofrenie F Jiná schizofrenie F Nespecifikovaná schizofrenie F PŘÍČINY VZNIKU SCHIZOFRENIE INTERNETOVÉ DISKUZE VÝBĚR DISKUZÍ Výtah dílčích pohledŧ z jednotlivých diskuzí Výtah dílčích pohledŧ z jednotlivých diskuzí

6 Výtah dílčích pohledŧ z jednotlivých diskuzí SHRNUTÍ Nejčastěji zmiňované pohledy Srovnání mezi oběmi skupinami ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A SEZNAM DISKUZÍ SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY

7 Úvod Jak se lidská civilizace postupem času vyvíjela a technický pokrok začal stále více prorŧstat do lidských ţivotŧ, objevil se nakonec i internet, který se stal postupně i velmi oblíbeným místem sociálního kontaktu člověka s mnoha dalšími, neznámými a často i názorově rozdílnými lidmi. Začalo tak na něj přispívat svými názory stále více lidí, kteří měli potřebu jimi obohatit svět kolem sebe. Jazykově zdatnější jedinci takto sami sebou obohacují dokonce i obyvatele všech moţných koutŧ Země, kde si tak mŧţe kaţdý člověk, který zná některý ze světových jazykŧ a má k internetu přístup, přečíst jeho zveřejněné záznamy. Schizofrenii, jako téma mé absolventské práce jsem si vybrala nejen proto, ţe mě lidé trpící tímto onemocněním velice zaujali svým myšlením a chováním, ale také proto, ţe z mého okolí přímo znám několik jedincŧ, kteří s diagnózou schizofrenie ţijí, byť ţivotem, pro kaţdého touto nemocí nepoznamenaného člověka asi ne úplně tím nejšťastnějším. O propojení internetu a této nemoci jsem se rozhodla poté, co jsem během svého občasného, byť jinak z mého subjektivního hlediska celkem dlouhého ţivota v této české virtuální realitě čas od času narazila na rŧzné diskuze s velice originálními komentáři, kde si jednotlivé osoby, tvrdící o sobě ţe schizofrenii mají, buďto samy nebo se vyskytuje u nich v rodině či u přátel, radily se, či se navzájem podporovaly nebo společně s ostatními přemítaly nad nemocí samotnou. Je sice pravdou, ţe dotyční jedinci mohou z jakýchkoliv dŧvodŧ ve svých komentářích i lhát o své osobě a svých názorech, rodině nebo přátelích, ale tuto skutečnost jiţ ze samotné podstaty věci nemohu nijak prohlédnout. Z tohoto dŧvodu budu proto dále ve své práci předpokládat, ţe dotyční píší pravdu. Protoţe internet je všeobecně povaţován za zcela anonymní místo, vhodné k prezentaci vlastních postojŧ a to svobodně a bez většího strachu z odhalení identity, mnoho lidí se tam projevuje tak, jak by se za jiných okolností neprojevovali. Osoby se schizofrenií nebo členové jejich rodin tam mohou například psát vše na co opravdu myslí a co cítí, bez obav, které mohou pociťovat například při pohovoru s psychiatrem, přáteli nebo jinými lidmi se kterými se stýkají. Význam zvoleného tématu pro mě proto spočívá především v tom, ţe tak mohu blíţe, právě díky internetu, prozkoumat tyto skupiny lidí a zjistit tak informace, které by měly být z dŧvodu anonymity oproštěny od jakýchkoliv tvrzení, jenţ mohou náhled ostatních lidí na tyto osoby znehodnocovat. Za cíl jsem si stanovila, ţe vypíši zveřejněné osobní pohledy na schizofrenii z perspektivy lidí jenţ tuto nemoc mají a lidí, kteří do diskuze přispívají přestoţe nemocní sami nejsou a navzájem pak mezi sebou ty nejvíce zmiňované pohledy porovnám. Otázkou, 7

8 kterou bych ráda touto prací zodpověděla je, v čem se nejčastěji podobají a naopak odlišují pohledy na nemoc u schizofrenikŧ od pohledŧ na nemoc u lidí, kteří schizofrenii sami nemají? Ke sběru těchto informací vyuţiji vybrané diskuze. V první, teoretické části práce, se budu věnovat nemoci samotné. Popíši zde příznaky schizofrenie, základní typy na které se dělí a velmi stručně se pokusím popsat také některé příčiny jejího vzniku. Na to následně naváţi částí druhou, která jiţ bude zaměřena na prŧzkum rŧzných internetových diskuzí. Na její konec pak ještě připojím krátké shrnutí sloţené z těch pohledŧ, které zde budou nejvíce zmiňovány. Ve své práci, především pak v její části teoretické, budu čerpat ze dvanácti knih pocházejících jak z lékařského, tak z psychologického oboru. Oproti tomu v části druhé mi bude jako hlavní zdroj slouţit internet, respektive jednotlivé stránky na něm se nacházející, které se budou k tomuto účelu nejlépe hodit. 8

9 1. Schizofrenní onemocnění Schizofrenie je sloţité duševní onemocnění, patřící do skupiny psychotických poruch, z nichţ je nejčastější. Dochází u ní především k těţké poruše v oblasti myšlení a jednání. Nejvíce se začíná objevovat v dospívání, ale například v kritických ţivotních situacích mŧţe propuknout i v rané dospělosti. Díky vysoké prevalenci, vývojovým poruchám a tíţi této nemoci, mŧţe být označena také jako "rakovina psychiatrie". 1 Nemoc probíhá buďto chronicky, nebo v jednotlivých atakách. Ty pak mohou probíhat buďto s postupně narŧstajícím či stabilním defektem, nebo s částečnou či totální remisí. Třetina lidí, kterým by byla schizofrenie diagnostikována, si proţije třeba jen jednu ataku, ale navrátí se do normálního ţivota. Další třetině se sice relapsy rŧzně navrací ale je schopna zcela normálního ţivota ve společnosti a zbylá třetina je postiţena tímto onemocněním chronicky. Vzhledem k tomu, ţe cílem práce je popsat zveřejněné osobní pohledy na schizofrenii z perspektivy lidí jenţ tuto nemoc mají a lidí, kteří do diskuze přispívají přestoţe nemocní sami nejsou a navzájem pak mezi sebou ty nejvíce zmiňované pohledy porovnat, by bylo nejprve přínosné napsat něco z teorie o schizofrenii. Tato část se proto věnuje příznakŧm a typŧm schizofrenie a také příčinám jejího vzniku Příznaky schizofrenie Nejprve, před propuknutím samotné nemoci, se objevují prodromální příznaky, které s sebou nesou pocity deprese a úzkosti. Tito lidé mají pocit, ţe se změnili a ţe i svět kolem nich se nějakým zpŧsobem proměnil. Začnou být uzavření a vztahovační. Příznaky schizofrenie lze rozdělit do čtyř základních druhŧ a to na pozitivní, negativní, kognitivní a afektivní. Protoţe schizofrenie je celou skupinou onemocnění, tak i kaţdý člověk jí trpící je jiný a i tyto příznaky se u jednotlivých lidí liší. Někdo mŧţe mít například níţe zmíněných příznakŧ více neţ druhý a má je mezi sebou rŧzně zkombinované a někdo jich má naopak méně a převládají u něho více symptomy buď pozitivního nebo negativního druhu. Obecně lze tedy říci, ţe ţádný schizofrenik není stejný, jako ani ţádný člověk není zcela totoţný s člověkem jiným. Během akutních atak jsou sice symptomy zvýrazněny, ale v období mezi nimi se mohou velice zmírnit nebo i zmizet. 1 Andreasen a kol. 10 9

10 Pozitivní příznaky Mezi tyto příznaky patří především rŧzné druhy halucinací a bludŧ, dále například dezorganizace řeči a myšlení či neúčelné chování. Lze sem zařadit takřka vše, co lze povaţovat za něco navíc oproti standardu Halucinace a jejich druhy Halucinace jsou zpŧsobeny poruchami ve vnímání. Jde o vjemy, které se od běţných vjemŧ a iluzí liší v tom, ţe nemají ţádný reálný podklad ze skutečného světa. Iluze se oproti tomu dá charakterizovat jako chybný smyslový vjem, který je nesprávně lidskými smysly interpretován. Má ale vţdy oporu v realitě. Halucinace mohou být kromě duševní nemoci vyvolány také rŧznými chemikáliemi, drogami, alkoholem, nedostatkem spánku či jídla, nebo omezením rŧzných smyslových podnětŧ. Z lékařského hlediska je tedy halucinace buďto příznakem nemoci dotyčného člověka, nebo dŧkazem, ţe tento jedinec trpí nedostatkem něčeho, co je pro jeho tělo ţivotně potřebné. Obecně je lze rozdělit podle smyslŧ a to na těchto pět druhŧ: 1. sluchové halucinace 2. zrakové halucinace 3. tělové halucinace 4. chuťové halucinace 5. čichové halucinace U člověka se schizofrenií se mohou vyskytovat jak samostatně, tak společně s jiným druhem. Sluchové halucinace Lze je dělit na jednoduché a sloţité. Do první skupiny se řadí rŧzné druhy pískání, škrábání, hučení nebo skřípění. Vţdy se jedná o jednoduché tóny ve kterých mŧţe být rozpoznán například pláč dítěte, praskání větví, hučení vzduchu nebo řezání pily. Do druhé skupiny jiţ patří celá škála rŧzných druhŧ hlasŧ, které mohou vyslovovat jméno schizofrenika, nebo mohou dotyčnému něco přikazovat, vyhroţovat mu, radit mu a nebo si jen před ním něco mezi sebou povídat. Objevují se i hádky mezi hlasy. Někdy 10

11 mohou patřit osobám z blízkého okolí člověka, který je schopen je rozpoznat a jindy mohou být lidí, které dotyčný nepoznává vŧbec. Zrakové halucinace Tento druh halucinací lze stejně tak jako ty sluchové, rozdělit na jednoduché a sloţité. Mezi jednoduché pak patří například rŧzné vidění skvrn, barev, jednoduchých obrazcŧ a světel. Sloţité se pak vyznačují tím, ţe vznikají rŧzné sloţité obrazce, jakými jsou nejčastěji lidské a zvířecí postavy rŧzných velikostí a věci. U těchto halucinací se mŧţe také stát, ţe schizofrenik vidí i sám sebe jako součást své vlastní halucinace. Pozoruje sám sebe zvenčí. Tělové halucinace Při tomto druhu halucinací dotyčný na svém těle cítí dotyky, které ho mohou hladit, pálit, lechtat nebo jinak dráţdit. Jindy má pocit, ţe svým tělem nehýbá a nemluví on sám vlastní vŧlí, ale ţe to zpŧsobuje něco jiného nebo někdo jiný, kdo ho takto posedl. Mezi další halucinace tohoto druhu patří například pocity, kdy má člověk mít něco s orgány, které mohou buďto chybět úplně, nebo se s nimi stalo něco mimořádného, jako je zdřevěnění nebo zkamenění. S tímto přesvědčením se mohou objevit i pocity pálení, či například brnění v postiţených částech těla. Chuťové a čichové halucinace Tyto dva typy halucinací se často pojí dohromady. Dotyčný člověk cítí nepříjemnou chuť jídla, které mu mŧţe připadat zkaţené a nedobré. Stejně tak i svým čichem z něj mŧţe cítit nepříjemný zápach, který mu vadí. Často je tato halucinace spojena s bludy o tom, ţe jídlo je takové proto, ţe je v něm jed a někdo ho tak chce tímto zpŧsobem otrávit. Dcera mŧţe mít například pocit, ţe jí její matka tráví jídlem, aby si mohla vzít jejího manţela, se kterým si určitě něco tajně začala. Případně mŧţe mít takový člověk i pocit, ţe mu někdo chce pomocí nějakých zvláštních látek ovlivnit mysl. Nemusí se však jednat nutně jen o jídlo, ale i o další rŧzné věci se kterými přichází do styku. Mezi další halucinace patří takové druhy, které nelze zařadit do ţádných výše uvedených smyslových typŧ. Patří k nim například halucinace inadekvátní, kdy má nemocná osoba kupříkladu pocit, ţe slyší nebo vidí nosem. Dále jsou to halucinace intrapsychické u kterých zaţívá pocity 11

12 toho, ţe jí někdo do mozku, dle vlastního uváţení, vkládá nebo z něj naopak odnímá rŧzné myšlenky. Mezi další typ halucinací patří kupříkladu halucinace negativní, kdy dotyčný naopak nevidí něco co ve skutečnosti opravdu existuje Bludy a jejich druhy Bludem se rozumí naprosto nevývratné a chorobné přesvědčení o nějaké skutečnosti, která ale není reálná. Je to mylná představa, kterou má člověk v mysli a kterou mu nelze ţádným zpŧsobem vyvrátit a která přitom není zpŧsobena neznalostí dané situace či jevu. Dle obsahu a emočního ladění lze bludy rozdělit na: 1. makromanické projevují se pocity o vlastní vznešenosti a vyvolenosti. 2. mikromanické - projevují se pocity o vlastní bezvýznamnosti. 3. paranoidní Bludy makromanické U tohoto typu bludŧ se lze setkat s mnoha přesvědčeními, které souvisí s vlastním velikášstvím. Například s nevývratným přesvědčením o vlastním spasitelství, významnosti, neodolatelnosti, vznešeném pŧvodu, nesmrtelnosti a jedinečných schopnostech, kterými dotyčný disponuje. Dále jsou zde zařazeny takové bludy při kterých si dotyčný jedinec myslí, ţe vynalezl něco velmi dŧleţitého a zásadního pro lidstvo, nebo je přesvědčen o tom, ţe v budoucnosti provede nějaké velké a významné změny ve společnosti. Bludy mikromanické Jsou jistým opakem bludŧ makromanických. Objevují se zde bludy, které souvisí s vlastní bezvýznamností. Člověk mŧţe být přesvědčen, ţe není schopen ovlivňovat vlastní ţivot, ţe díky své existenci zahubí svět. Také se obviňuje za to, ţe je nějak nemocný, ţe zchudl a nemá prostředky na svou existenci, nebo kvŧli pocitu své bezvýznamnosti popírá i svou vlastní existenci. Bludy paranoidní Bludy tohoto typu souvisí se vztahovačností k vlastní osobě. Například s mylným přesvědčením, ţe je člověk pronásledován, pomlouván nebo ohroţen jinou osobou (zvířetem, mimozemštanem) či věcí, nebo ţe je podváděn svým současným partnerem. Poslední ze zmíněných příkladŧ tak souvisí i se ţárlivostí. 12

13 "Domnívá se, že lidé na něho divně hledí, domlouvají se proti němu posunky, rozhlas a televize na něho dělají narážky apod. Různé věci například podle barev mohou něco zvláštního "znamenat", mají zvláštní význam, který někdy neplyne z žádných jejich vlastností." Dezorganizace myšlení a řeči Dezorganizace myšlení znamená, ţe má člověk problém s uvaţováním. Takový jedinec se velmi těţce soustředí, protoţe jakákoliv věc z jeho okolí ho velice snadno rozruší. Spojování rŧzných myšlenek takým zpŧsobem, aby spolu navzájem logicky souvisely, je pro něj takřka nemoţné. Díky tomu mu v jeho myšlenkách vzniká chaos, zpŧsobený právě tímto narušeným uvaţováním. To se promítá i do řeči, která je zmatkovitá a útrţkovitá a okolním lidem tak nedává smysl. I.P.Pavlov se například domníval, ţe hlavní porucha, která souvisí s touto duševní nemocí, spočívá v nedostatečné spolupráci mezi smyslovými podněty a výběrem slov, která by tyto podněty mohla správně zastupovat. I nynější neuropsychologická vyšetření tyto jeho závěry připomínají. 3 V řeči se také objevují rŧzné novotvary Neúčelné chování Neúčelné chování vychází z poruchy jednání. Jedná se například o katatonické poruchy. Jednou z nich je stupor, kdy dotyčný jedinec zachovává stále stejnou pozici těla, která je mnohdy velmi bizardní. Člověk mŧţe například leţet s hlavou poloţenou takovým zpŧsobem, jako kdyby pod ní něco měl. (Viz katatonní schizofrenie) Jindy se u nemocných projevuje naopak velká neklidnost Negativní příznaky U těchto příznakŧ je typické určité ochuzení psychiky u nemocného. Do této skupiny patří například autismus, desocializace, ztráta zájmŧ nebo oploštění emocí u nemocného. 2 Křesadlo 46 3 Viz Vinař. Schizofrenie: Daň lidstva za řeč? 88 13

14 Uzavřenost a desocializace Dŧleţitým negativním příznakem je autismus u schizofrenika. Viditelná je zde tendence ke staţení se do vlastního nitra a nezájem o okolí i o jeho poţadavky. Zájem neprojevují ani o jakoukoliv povinnost. Často se stává, ţe dotyčný nechce o sobě a svých stavech cokoliv sdělovat druhým lidem. Při zájmu o jeho osobu mŧţe reagovat buďto odmítavě, nebo naopak mŧţe být ochotný, ale z jeho odpovědí se prakticky nelze nic podstatného dozvědět. Odpovědi totiţ bývají příliš obecného charakteru na to, aby se z nich dalo něco vyčíst. Dle Pavla Baudiše, předsedy psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J.E. Purkyně, dochází k narušení vztahŧ s okolím aţ u % schizofrenikŧ Ztráta zájmů Člověk, který před vznikem nemoci měl nějaké své záliby a koníčky, se o ně najednou přestane zajímat. Jakákoliv produktivní činnost ho přestane bavit a začne se jen tak povalovat, přičemţ mŧţe zanedbávat i vlastní hygienu. Trpí nedostatkem vŧle a motivace. Tyto projevy převaţují především u simplexní schizofrenie Oploštění emocí Projevování normálních citŧ mŧţe být u těchto lidí velice obtíţné aţ nemoţné. Vyjadřování emocí pro ně bývá celkově velkým problémem. Zpravidla pak bývají otupělé či ploché. Jejich mimika obličeje je jednotvárná a hlasový projev monotónní. Někdy se k pozitivním a negativním příznakŧm přiřazují ještě příznaky kognitivní a afektivní Kognitivní příznaky Za kognitivní se mohou označovat takové symptomy, které přímo souvisí s poruchou rŧzných kognitivních funkcí. Inteligence bývá zachována, ale objevují se problémy především se soustředěním, s myšlením, které bývá zmatené a také s udrţením informací v paměti. Právě díky tomu se mŧţe takový člověk jevit i o něco méně inteligentní oproti ostatním lidem. Tato porucha má proto velký vliv na sociální fungování. 4 Viz Roder 4 14

15 Afektivní příznaky Tito lidé mohou trpět také depresemi a úzkostmi (Viz postschizofrenní deprese), které u % nemocných vyústí aţ v pokus o sebevraţdu. 5 Deprese, ať uţ primární či poléková, je dokonce nemocnými vnímána jako o mnoho více nepříjemná, neţ samotné halucinace a bludy. 6 Statistika v knize Speciální psychiatrie od Herberta Hanuše uvádí, ţe celoţivotní riziko spáchání sebevraţdy je u 10 % schizofrenních jedincŧ, přičemţ 13,1 % lidí tímto rizikem projde při začátku nemoci v adolescenci. U muţŧ v této době je dokonce toto riziko aţ u 21,5 % z nich. 7 Dále sem patří naopak inadekvátní smích, nebo ztráta zábran morálního charakteru Základní typy schizofrenie Dle MKN 10, je schizofrenie zařazena do poruch duševních a poruch chování, pod kódem F20-F29 Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy. V této podkapitole jsou popsány základní formy tohoto duševního onemocnění. Schizofrenie F Paranoidní schizofrenie F20.0 Paranoidní typ této nemoci bývá v populaci zastoupen nejčastěji. Nejvíce jsou u těchto lidí viditelné sluchové halucinace a perzekuční bludy u kterých dotyčné osoby trpí stihomamem. Tito lidé si stěţují na změny, které se odehrály u nich a okolního dvěta. Díky psychotickým proţitkŧm jsou také podráţdění a díky tomu se u nich mŧţe objevit i agresivní chování, které nasměrují proti objektŧm svého podezření. V tomto ohledu mohou být pro své okolí i nebezpeční. Taktéţ se u nich často vyskytují intrapsychické halucinace. Ty si mohou vysvětlovat například činností nějakých přístrojŧ, které na ně pŧsobí rŧznými vlnami. Proto si někteří mohou dávat na hlavu kupříkladu alobal, který tyto vlny bude, dle jejich přesvěčení, odráţet a domnělí nepřátelé jim tak nebudou moci dále zasahovat do myslí. V mírné formě se někdy mŧţe objevit i oploštělá emotivita, katatonní příznaky nebo inkoherentní řeč. 5 Viz Raboch. Psychiatrie : Doporučené postupy psychiatrické péče II 55 6 Viz Maršálek 10 7 Viz Tŧma 85 15

16 Parafrenie Forma paranoidní schizofrenie. Objevují se i rŧzné tělové halucinace Hebefrenní schizofrenie F20.1 Hebefrenní typ schizofrenního onemocnění je typický pro adolescentní věk a je někdy velmi obtíţné ho odlišit od výrazných pubertálních projevŧ. 8 Výrazné jsou zde především sklony k pseudofilozofování, grimasování, nepřiměřené a nevhodné emotivitě, bizardnímu oblékání a samotářství. Myšlení bývá dezorganizované a právě kvŧli této skutečnosti se i tato schizofrenie někdy pojmenovává jako schizofrenie dezorganizovaná. V řeči nemocného se objevuje inkoherence. Typické jsou poruchy chování a ztráta studu. "Kazuistika: Mladý pacient v izolační místnosti veřejně masturbuje, kálí a močí na podlahu. Na stěnu namaloval výkaly velké srdce s nápisem "milé M..."" 9 V mírné formě mohou být někdy přítomny i bludy a halucinace Katatonní schizofrenie F20.2 Tento typ nemoci má dvě podoby a to formu stuporózní a produktivní. Stuporózní forma je charakteristická tělesnou nehybností, při které člověk nejí a ani nedodrţuje ţádnou hygienu. V té době je proto nutné, aby se o něho někdo staral. Za tuto nehybnost jsou zodpovědné sluchové halucinace, které leţícím zakazují se pohnout. Ti tak mohou vlastní vŧlí setrvávat v jedné, byť i bizarní a nevhodné pozici po dlouhou dobu. Někdy se zde například objevuje také negativismus, který je charakteristický odporem jedince vŧči pokusŧm s ním jakkoliv pohnout. Naopak u formy produktivní, je k vidění povelový automatizmus, grimasování, manýrování a také opakování slov, vět i pohybŧ po jiných lidech. Mŧţe se vyskytnout i křik nemocného Nediferencovaná schizofrenie F20.3 Schizofrenie, která vykazuje smíšené příznaky a kritéria několika rŧzných typŧ, ale nelze ji s jistotou zařadit mezi ţádné z nich Postschizofrenní deprese F20.4 Je diagnostikována v případě, ţe dotyčná osoba měla v posledním roce ataku, některé schizofrenní příznaky stále přetrvávají, ale v mírnější formě a jsou doprovázené depresí po 8 Viz Raboch. Psychiatrie - minimum pro praxi 80 9 Mečíř 18 16

17 dobu nejméně 14 dní. V této době hrozí vyšší riziko spáchání sebevraţdy Reziduální schizofrenie F20.5 Prŧběh schizofrenie s chronickým charakterem, při níţ po ztlumení či zaniknutí pozitivních symptomŧ, dochází k atakám se symptomy negativního typu Simplexní schizofrenie F20.6 Tato forma je méně častá a je charakteristická nenápadným a pozvolným vývojem s negativními příznaky. Objevuje se jiţ v dospívání a dominuje u ní podivínské chování, autismus, emoční otupělost, nesouvislé a nerealistické myšlení, ochuzení řeči, nedostatek pevné vŧle a nečinnost. Člověk se po většinu času jen tak bezcílně poflakuje, nedbá o sebe a straní se kontaktu s jinými lidmi z jeho okolí. Pozitivní příznaky u tohoto typu schizofrenie nebývají ţádné Jiná schizofrenie F20.8 Do tohoto typu patří například cenestopatická Huberova schizofrenie, která se projevuje hypochondrickými představami, jejichţ schizofrenní podstatu vysvětlí aţ časem se zvyšující neobvyklost těchto představ. Člověk s touto nemocí bývá po dlouhou dobu vyšetřován, avšak vţdy s negativními nálezy v oblasti jím udávaných postiţených míst Nespecifikovaná schizofrenie F Příčiny vzniku schizofrenie Vznik tohoto onemocnění není dodnes zcela jasný, coţ je zpŧsobeno tím, ţe neexistuje u všech případŧ nemocných jen jedna příčina, která by se na něm podílela. Svŧj podíl tak mají rŧzné biologické a psycho-sociální faktory. Velice podstatnou roli ve vzniku této duševní choroby hraje také dědičnost. Jednovaječná dvojčata, která mají stejnou genetickou výbavu, onemocní více často neţ dvojčata dvojvaječná. 10 Genetické vlohy tedy mohou hrát při vzniku nemoci roli velmi dŧleţitou, avšak ne jedinou. "Člen páru MZ dvojčat jehož druhý člen onemocněl schizofrenií má přibližně 50% naději, že neonemocní. Z toho plyne, že schizofrenii není možné vysvětlit jen genetickými vlivy." 11 K jejímu propuknutí dále mohou velkou měrou přispívat například drogy, úrazy nebo 10 Viz Vinař. Schizofrenní onemocnění 5 11 Koukolík

18 infekční onemocnění. Také rŧzná psychická traumata a stres jedince, se mohou projevit ve formě obrácení do vlastního nitra a budování vnitřního světa, které slouţí jako obrana proti "krutému a zlému" okolí. Mŧţe jít o reakci na úmrtí blízké osoby, neúspěch ve společnosti, či neštěstí v lásce. Zvýšené riziko pak představuje skutečnost, ţe byla dotyčná osoba vystavena psychické traumatizaci i v dětství. Přestěhování se do neznámého prostředí a sociální izolace, mŧţe mít taktéţ za následek vznik schizofrenie. O vzniku bludŧ se píše v knize od Jaroslava Vacka "O nemocech duše". Kaţdý člověk se dle ní běţně setkává s myšlenkami, které mohou vyústit v nějaký ten blud. Zdravý jedinec pak tento rozvoj umí přirozeně potlačovat, kdeţto u psychózy dochází k selhání této schopnosti. Díky tomu potom stačí i nepatrná změna v okolí, které si dotyčný člověk všimne a blud ovládne jeho mysl. Jako příklad takové události, je zde zmíněn případ muţe, kterému vedle domu hučel kompresor. Kdyţ ho dlaţdiči při odchodu na oběd vypnuli, tak tuto změnu zmíněný muţ zaregistroval a vyloţil si jí tím zpŧsobem, ţe toto ticho musí znamenat, ţe nastal konec veškeré existence, konec světa Viz Vacek

19 2. Internetové diskuze V předchozí kapitole byly pro celkové seznámení se s nemocí stručně popsány její příznaky, základní typy a také některé příčiny jejího vzniku dle odborné literatury. Vzhledem k tomu, ţe cílem práce je popsat zveřejněné osobní pohledy na schizofrenii z perspektivy lidí, jenţ tuto nemoc mají a lidí, kteří do diskuze přispívají, přestoţe nemocní sami nejsou a navzájem pak ty nejčastěji zmiňované pohledy mezi sebou porovnat, je tato kapitola zaměřena jiţ na prŧzkum jednotlivých diskuzí. K získání potřebných informací budou pouţity tři internetové stránky, kde spolu lidé se schizofrenií navzájem komunikují. Z jednotlivých komentářŧ pak budou, pro účely této práce, dále vybrány rŧzné subjektivní pohledy o ní z perspektivy diskutujících lidí. Dosaţené výsledky budou vypsány a nakonec mezi sebou porovnány. Na jména autorŧ v tomto případě nebude brán příliš zřetel, neboť nemŧţe být jisté, zda stejná přezdívka patří jen jedné konkrétní osobě. Takové příspěvky, které budou podepsány stejným jménem, ale nebude zcela jisté, ţe jde o jednu osobu, pak budou rozřazovány dle individuálních kritérií závislých na jejich souvislosti v dané diskuzi. Jednotlivé body, zahrnující rŧzné pohledy, pak budou u kaţdé číslované části vypsány tak, ţe se nebudou opakovat dva, které by byly naprosto stejné. Dále také nebudou děleny přesně podle komentářŧ, nýbrţ podle pohledŧ. Jeden autor tedy mŧţe mít více bodŧ v dané části neţ autor jiný, protoţe bude psát více rŧzných pohledŧ na nemoc v jednom jeho příspěvku. Jednotlivé pohledy budou vybírány především podle toho, zda se jedná ve větší či menší míře o osobní postoj vzniklý vlastním uvaţováním daného jedince nebo o pohled vzniklý jeho vlastní zkušeností. Vţdy bude záleţet na kontextu celé diskuze. Názory o léčbě nebudou příliš zmiňovány pokud k tomu nebude dŧvod. Ten mŧţe být například v tom, ţe se bude jednat taktéţ o pohled vzniklý vlastním uvaţováním nebo osobní zkušeností daného autora, avšak vţdy pouze v rovině, která se nebude přímo týkat jednotlivých léčiv. Jelikoţ pohled na nemoc jde ruku v ruce i s pohledem na lidi kteří jí trpí, budou níţe uvedené názory v sobě zahrnovat i takové, které obsahují pohled na lidi s touto nemocí. Vzhledem k tomu, ţe je v této části práce mnoho nepřímých citací, které by v poznámce pod čarou zaplnily více místa neţ text samotný, budou proto všechny ponechány přímo v textu Výběr diskuzí Sběr níţe uvedených informací probíhal v období od do

20 Stránka, kde se nalézají komentáře od lidí se schizofrenií a kde o sobě také něco sdělují ostatním návštěvníkŧm je například která se zaměřuje na rŧzná témata týkající se zdraví a krásy. Pro účely práce byly vybrány jen takové články a diskuze, které se zabývají pouze touto nemocí, jelikoţ by na nich potenciálně mohly být příspěvky od lidí se schizofrenií nejčastěji zastoupeny. Po zadání slova schizofrenie do vyhledávače stránek bylo vyhledáno 70 záznamŧ, z nichţ se celkem 6 hodilo k tomu, aby bylo pouţito pro další zpracování. Celkově zde bylo ze všech těchto šesti odkazŧ postupně získáno 159, pro tuto práci přínosných, komentářŧ Výtah dílčích pohledů z jednotlivých diskuzí Prvním z nich, který byl na této stránce dne prohledán, byla diskuze pod článkem "Co je to schizofrenie" s 379 komentáři. Celkem zde bylo vybráno 29 příspěvkŧ, z nichţ 18 pochází od lidí, jenţ se zmínili o tom, ţe schizofrenii mají a co si o ní myslí. 1. Schizofrenie není nemoc ale dar, který člověku hodně dá a dá se s ní ţít i velmi krásný ţivot (Viz Pepa :25, Danca.x :59, David Otáhal :31). 2. Mŧţe mít spojitost s minulými ţivoty (Viz Adla :38). 3. Je to nemoc významných lidí a těch jedincŧ, kteří jsou velmi citliví (Viz Helen :31). 4. Někdo zde také zastává pohled, ţe je tato nemoc divná, coţ odvozuje převáţně z toho, ţe vypozoroval, ţe se jeho stav pohybuje v určitých sekvencích směrem od stavu klidného po stav nepříjemný (Viz Pepa :28, :13). 5. Schizofrenie mŧţe potkat naprosto kohokoliv a v jakékoliv době (Viz Janina :57). 6. Je spojena s maniodepresivní psychózou. Dotyčný s tímto názorem také tvrdí, ţe se mu díky schizofrenii zvýšilo IQ, změnil pohled na svět a stal se tak lepším člověkem (Viz Tomas.N.I.O :08). 7. Člověk s touto nemocí není ani tak nebezpečný pro okolí, jako spíše plachý a nemoc sama je plná strachu a nejistoty (Viz Viki :11). 8. Je vyvolaná na principu boje, který probíhá mezi podvědomím a vědomím, čímţ se mozek člověka dostává do disharmonie. Následuje šok, při kterým se schizofrenik neovládne a jeho mozek na chvíli vysadí a pak se znovu "zapne" se stavy, které nejde 20

Historie Schizofrenie je závažné duševní onemocnění, které se vyskytovalo ve všech historických epochách lidstav Je rozšířeno po celém světě Významné

Historie Schizofrenie je závažné duševní onemocnění, které se vyskytovalo ve všech historických epochách lidstav Je rozšířeno po celém světě Významné Přednáška č. 8 Schizofrenní poruchy Historie Schizofrenie je závažné duševní onemocnění, které se vyskytovalo ve všech historických epochách lidstav Je rozšířeno po celém světě Významné osoby, trpící pravděpodobně

Více

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru)

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru) Otázka: Psychotické a pervazivně vývojové poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Sanguares PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY Podstatou je závažné a komplexní poškození psychiky jedince. Dětský

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

SCHIZOFRENIE. Markéta Vojtová

SCHIZOFRENIE. Markéta Vojtová SCHIZOFRENIE Markéta Vojtová Schizofrenie Skupina závažných poruch Onemocnění neznámé etiologie s poruchami: myšlení jednání vnímání emocí vůle Specificky lidské onemocnění Historie 1 1856 Benedict A.

Více

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE 1. Afektivní poruchy 2. Schizofrenie a poruchy s bludy 3. Neurotické poruchy 4. Poruchy osobnosti 5. Mentální retardace 6. Organicky podmíněné duševní poruchy AFEKTIVNÍ PORUCHY

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015

Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015 Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015 Kvíz.aneb vše, co jste si přáli vědět, ale báli jste se zeptat? Interaktivní hra Jen tak pro představu Jak je člověku v akutní fázi onemocnění

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Psychická krize. Pojem krize

Psychická krize. Pojem krize Tento text je určen pouze ke studijním účelům; použité zdroje (a zároveň velmi doporučená literatura): Špatenková,N.a kol.: Krize psychologický a sociologický fenomén, Vodáčková,D.: Krizová intervence,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 - SCHIZOFRENIE

F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 - SCHIZOFRENIE F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 = schizofrenie F21 = schizotypní porucha F22 = trvalé duševní poruchy s bludy F23 = akutní a přechodné psychotické poruchy F24 = indukovaná

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

EMOCE. a jejich role v detoxikaci

EMOCE. a jejich role v detoxikaci EMOCE a jejich role v detoxikaci 1 Tisíce let se lidstvo snaţí prokázat, ţe lidská psychika je hlavní příčinou lidských nemocí. 2 V počátcích medicíny byla práce s lidskou psychikou prakticky jediným smysluplným

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY strach (konkrétní) X úzkost (nemá určitý podnět) Separační úzkostná porucha v

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

- psychologické (selhání psychologických obranných procesů a zhroucení mezilidské komunikace)

- psychologické (selhání psychologických obranných procesů a zhroucení mezilidské komunikace) Otázka: Schizofrenie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): balip = je to závažné psychotické onemocnění. Narušuje schopnost nemocného srozumitelně jednat a chovat se v souladu s okolnostmi. Projevuje

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika uvědomuje si shody a rozdíly mezi funkční a dysfunkční

Více

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová Rozdíly mezi postojem nemocného

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Mužský princip a ženský princip

Mužský princip a ženský princip Žádná práva vyhrazena. Jakákoliv část této publikace může být reprodukována, uložena v paměťovém médiu nebo posílána, v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, bez předchozího svolení kohokoliv. No

Více

Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností

Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností Sabina Goldemundová Centrum pro kognitivní poruchy I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Psychogenní poruchy Bez organického podkladu

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 20. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Kraji Vysočina v roce 2010

Více

Jak poznáme, že dítě chodí za školu

Jak poznáme, že dítě chodí za školu Jak poznáme, že dítě chodí za školu Zpravidla je těžké rozpoznat, kdy je dítě záškoláctvím ohroženo, a začít preventivně působit. Nicméně když se na dítě zaměříme, věnujeme mu patřičnou pozornost a pravidelně

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ, 1908 Zdravotnictví, zdravověda (hygiena) jest nauka, která se především obírá studiem nebezpečí

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal Úzkostné poruchy PSY 442 Speciální psychiatrie MUDr. Jan Roubal F40 F49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy F40 Fobické úzkostné poruchy F41 Jiné úzkostné poruchy F42 Obsedantně-kompulzivní

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

CAN-Child Abuse and Neglect

CAN-Child Abuse and Neglect CAN-Child Abuse and Neglect Jakékoliv nenáhodné, preventabilní, vědomé i nevědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jeţ je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jeţ poškozuje

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 10. 10. 2011 Souhrn Pacienti s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji hospitalizovaní

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Řešit vady řeči až ve škole je pozdě. Začněte ve třech letech

Řešit vady řeči až ve škole je pozdě. Začněte ve třech letech Řešit vady řeči až ve škole je pozdě. Začněte ve třech letech Libuše Novotná Časopis Maminka Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole

Více

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Většina novinářů má ráda plný stůl (Znáte tu o dr. Raabovi Jenkinsonovi?)

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská a bakalářská práce

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská a bakalářská práce Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a

Více

Děti a leukémie. Kódy odpovědí

Děti a leukémie. Kódy odpovědí Děti a leukémie Kódy odpovědí Zadavatel průzkumu: Lucie Malárová Kontakt na zadavatele: L.malarova@seznam.cz Termín sběru dat: 3. 12. 2012-30. 12. 2012 Počet responsí: 114 Průměrná délka vyplňování: 00.03:27

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016 KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním 12. 13. dubna 2016 Konference Aktuální trendy v péči o duševně nemocné, NF-CZ11-BFB-1-053-2016 Podpořeno grantem z Norska. Supported by grant

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 55 Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR

Více

Zdůvodů legislativních požadavků

Zdůvodů legislativních požadavků Kapitola 4 Děti s fyzickými nebo psychickými problémy Zdůvodů legislativních požadavků a také pro řadu objektivních přínosů jsou v mnoha předškolních zařízeních do programů výchovné péče integrovány děti

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Období dospívání. VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

Období dospívání. VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Období dospívání Eriksonův pohled na dospívání

Více

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Veřejná Správa BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZAČLEŇOVÁNÍ SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN DO VZDĚLÁVACÍHO PROCESU A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE S VYUŽITÍM PODPORY ZDROJŮ Z ESF SOCIAL

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE. Mgr. Zuzana Kročáková

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE. Mgr. Zuzana Kročáková PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE Mgr. Zuzana Kročáková TÉMATA SEMINÁŘŦ A. MOTIVACE ve škole a při výuce. ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST a NEÚSPĚŠNOST. B. UČENÍ a PAMĚŤ. Jak to funguje? C. VÝCHOVA ve škole. Jak na NEKÁZEŇ? Co

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

PORUCHY POZORNOSTI ADD/ADHD

PORUCHY POZORNOSTI ADD/ADHD PORUCHY POZORNOSTI ADD/ADHD ADD A ADHD ADD (attention deficit disorder, porucha pozornosti) ADHD (attention deficit hyperactivity disorder, porucha pozornosti s hyperaktivitou) výskyt ADD a ADHD v dětské

Více

Zajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám osob s chronickým duševním onemocněním

Zajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám osob s chronickým duševním onemocněním Zajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám osob s chronickým duševním onemocněním Vymezení cílové skupiny Sociální služby pro chronicky duševně nemocné v celém Olomouckém kraji

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka:

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: VEDENÍ LIDÍ a DELEGOVÁNÍ PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: forma ukládání úkolů PROČ zdůvodnění úkolu ztotožnění se pracovníka s úkolem přesvědčit se o tom,

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy Poruchy nálady Hippokrates (400 př.n.l.) použil termín mánie a melancholie Kahlbaum cyklothymie 1882 Kraepelin maniodepresivita 1899: periodický

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Tělesné a hormonální změny v dospívání

Tělesné a hormonální změny v dospívání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Tělesné a hormonální změny v dospívání Vliv

Více

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Zkráceně neurotické poruchy (toto je materiál pouze k vnitřní potřebě, neobsahuje korektní citace!, nešířit) Neurotické poruchy Úzkostné

Více

SCHIZOFRENIE pro mediky zkrácená verze přednášky, základní informace. Michaela Mayerová Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

SCHIZOFRENIE pro mediky zkrácená verze přednášky, základní informace. Michaela Mayerová Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno SCHIZOFRENIE pro mediky zkrácená verze přednášky, základní informace Michaela Mayerová Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Psychóza Psychóza je charakterizována bludy, halucinacemi, dezorganizovaným

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

ALZHEIMEROVA CHOROBA. Markéta Vojtová

ALZHEIMEROVA CHOROBA. Markéta Vojtová ALZHEIMEROVA CHOROBA Markéta Vojtová Co je to Alzheimerova choroba 1 Chronické progresivní onemocnění mozku degenerativní zánět neuronů naprostá závislost jedince na okolí 1907 Alois Alzheimer německý

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více