Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická"

Transkript

1 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Gabriela Telínová Schizofrenie a internet Diskuze o schizofrenii na českém internetu Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Mašát Rok: 2011

2 Prohlášení 1. Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci Schizofrenie a internet zpracovala samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenŧ a literatury. 2. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. 3. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím prostřednictvím Knihovny Jabok a v elektronické podobě prostřednictvím IS Jabok Gabriela Telínová Toto dílo je licencováno pod licencí Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česká republika licencí. Pro zobrazení kopie této licence, navštivte nebo pošlete dopis na adresu: Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

3 Anotace Jméno autora: Gabriela Telínová Instituce: Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie Název práce: Schizofrenie a internet - Diskuze o schizofrenii na českém internetu Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Mašát Počet stran: 55 + přílohy Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: Schizofrenie, internet, nemoc, onemocnění, psychóza, bludy, halucinace, porovnání. Práce na téma Schizofrenie a internet, pomocí několika internetových diskuzí, vybírá a porovnává rŧzné osobní pohledy na schizofrenii z perspektivy lidí s touto nemocí a lidí jenţ tímto onemocněním sami netrpí. Hlavní věcí, na kterou se tato práce snaţí najít odpověď proto je, v čem se tyto dvě skupiny nejčastěji podobají, případně odlišují od sebe navzájem. Ze všech těchto zdrojŧ bylo dále zjištěno, ţe je mnoho věcí, které mají někteří lidé s touto psychózou společné v pohledu na svou nemoc s lidmi, kteří ji znají ze svého okolí nebo nad ní z nějakého jiného dŧvodu přemýšlí. Tyto podobnosti se netýkají jen některých povahových vlastností a chování nemocných jedincŧ, ale jsou obsaţeny i v pohledech na to, co tuto nemoc zpŧsobuje a na ţivot s ní. Obě cílové skupiny se naopak nejvíce odlišovaly v pohledech na léčbu nemoci, ale i v názorech na vŧli a na inteligenci schizofrenikŧ. U dalších nejčastěji zmiňovaných pohledŧ není moţné srovnání provést.

4 Summary Author: Gabriela Telínová Institution: Jabok - The College of Social Pedagogy and Theology Field of Study: Social pedagogy and theology Thesis title: Schizophrenia and Internet Czech Internet-based Discussion on Schizophrenia Thesis supervised by: PhDr. Vladimír Mašát Number of pages: 55 + annexes Number of appendixes: 3 Year of defend: 2011 Key words: Schizophrenia, internet, disease, illness (disorder), psychosis, delusions, hallucination, comparison The essay Schizophrenia and Internet, using advantage of reviews from several internet discussions, selects and compares various individual approaches to schizophrenia from perspective of people suffering from this disease and of those which are not affected by this illness. Crucial issues, to which this essay shall find an appropriate answer, are possible similarities of these two groups, perhaps even how they differ from each other. As a result of all these resources, it was discovered, that there are more analogous aspects, which are considered very alike when it goes to the point of views presented by people with disease and also taking into account people experiencing the disease from their social environment or those which only think about it for any other reasons. These similarities are not only subject to traits of character or behavior of diseased individuals, but are also included in the opinions related to reasons evoking this illness or to life with it. On the contrary, most remarkable differences between both target groups were observed in terms of healing of the disease, furthermore in opinions on will and intelligence of schizophrenics. It is not possible to provide a comparison in case of other most frequently mentioned views.

5 Obsah: ÚVOD SCHIZOFRENNÍ ONEMOCNĚNÍ PŘÍZNAKY SCHIZOFRENIE Pozitivní příznaky Halucinace a jejich druhy Bludy a jejich druhy Dezorganizace myšlení a řeči Neúčelné chování Negativní příznaky Uzavřenost a desocializace Ztráta zájmŧ Oploštění emocí Kognitivní příznaky Afektivní příznaky ZÁKLADNÍ TYPY SCHIZOFRENIE Paranoidní schizofrenie F Hebefrenní schizofrenie F Katatonní schizofrenie F Nediferencovaná schizofrenie F Postschizofrenní deprese F Reziduální schizofrenie F Simplexní schizofrenie F Jiná schizofrenie F Nespecifikovaná schizofrenie F PŘÍČINY VZNIKU SCHIZOFRENIE INTERNETOVÉ DISKUZE VÝBĚR DISKUZÍ Výtah dílčích pohledŧ z jednotlivých diskuzí Výtah dílčích pohledŧ z jednotlivých diskuzí

6 Výtah dílčích pohledŧ z jednotlivých diskuzí SHRNUTÍ Nejčastěji zmiňované pohledy Srovnání mezi oběmi skupinami ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A SEZNAM DISKUZÍ SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY

7 Úvod Jak se lidská civilizace postupem času vyvíjela a technický pokrok začal stále více prorŧstat do lidských ţivotŧ, objevil se nakonec i internet, který se stal postupně i velmi oblíbeným místem sociálního kontaktu člověka s mnoha dalšími, neznámými a často i názorově rozdílnými lidmi. Začalo tak na něj přispívat svými názory stále více lidí, kteří měli potřebu jimi obohatit svět kolem sebe. Jazykově zdatnější jedinci takto sami sebou obohacují dokonce i obyvatele všech moţných koutŧ Země, kde si tak mŧţe kaţdý člověk, který zná některý ze světových jazykŧ a má k internetu přístup, přečíst jeho zveřejněné záznamy. Schizofrenii, jako téma mé absolventské práce jsem si vybrala nejen proto, ţe mě lidé trpící tímto onemocněním velice zaujali svým myšlením a chováním, ale také proto, ţe z mého okolí přímo znám několik jedincŧ, kteří s diagnózou schizofrenie ţijí, byť ţivotem, pro kaţdého touto nemocí nepoznamenaného člověka asi ne úplně tím nejšťastnějším. O propojení internetu a této nemoci jsem se rozhodla poté, co jsem během svého občasného, byť jinak z mého subjektivního hlediska celkem dlouhého ţivota v této české virtuální realitě čas od času narazila na rŧzné diskuze s velice originálními komentáři, kde si jednotlivé osoby, tvrdící o sobě ţe schizofrenii mají, buďto samy nebo se vyskytuje u nich v rodině či u přátel, radily se, či se navzájem podporovaly nebo společně s ostatními přemítaly nad nemocí samotnou. Je sice pravdou, ţe dotyční jedinci mohou z jakýchkoliv dŧvodŧ ve svých komentářích i lhát o své osobě a svých názorech, rodině nebo přátelích, ale tuto skutečnost jiţ ze samotné podstaty věci nemohu nijak prohlédnout. Z tohoto dŧvodu budu proto dále ve své práci předpokládat, ţe dotyční píší pravdu. Protoţe internet je všeobecně povaţován za zcela anonymní místo, vhodné k prezentaci vlastních postojŧ a to svobodně a bez většího strachu z odhalení identity, mnoho lidí se tam projevuje tak, jak by se za jiných okolností neprojevovali. Osoby se schizofrenií nebo členové jejich rodin tam mohou například psát vše na co opravdu myslí a co cítí, bez obav, které mohou pociťovat například při pohovoru s psychiatrem, přáteli nebo jinými lidmi se kterými se stýkají. Význam zvoleného tématu pro mě proto spočívá především v tom, ţe tak mohu blíţe, právě díky internetu, prozkoumat tyto skupiny lidí a zjistit tak informace, které by měly být z dŧvodu anonymity oproštěny od jakýchkoliv tvrzení, jenţ mohou náhled ostatních lidí na tyto osoby znehodnocovat. Za cíl jsem si stanovila, ţe vypíši zveřejněné osobní pohledy na schizofrenii z perspektivy lidí jenţ tuto nemoc mají a lidí, kteří do diskuze přispívají přestoţe nemocní sami nejsou a navzájem pak mezi sebou ty nejvíce zmiňované pohledy porovnám. Otázkou, 7

8 kterou bych ráda touto prací zodpověděla je, v čem se nejčastěji podobají a naopak odlišují pohledy na nemoc u schizofrenikŧ od pohledŧ na nemoc u lidí, kteří schizofrenii sami nemají? Ke sběru těchto informací vyuţiji vybrané diskuze. V první, teoretické části práce, se budu věnovat nemoci samotné. Popíši zde příznaky schizofrenie, základní typy na které se dělí a velmi stručně se pokusím popsat také některé příčiny jejího vzniku. Na to následně naváţi částí druhou, která jiţ bude zaměřena na prŧzkum rŧzných internetových diskuzí. Na její konec pak ještě připojím krátké shrnutí sloţené z těch pohledŧ, které zde budou nejvíce zmiňovány. Ve své práci, především pak v její části teoretické, budu čerpat ze dvanácti knih pocházejících jak z lékařského, tak z psychologického oboru. Oproti tomu v části druhé mi bude jako hlavní zdroj slouţit internet, respektive jednotlivé stránky na něm se nacházející, které se budou k tomuto účelu nejlépe hodit. 8

9 1. Schizofrenní onemocnění Schizofrenie je sloţité duševní onemocnění, patřící do skupiny psychotických poruch, z nichţ je nejčastější. Dochází u ní především k těţké poruše v oblasti myšlení a jednání. Nejvíce se začíná objevovat v dospívání, ale například v kritických ţivotních situacích mŧţe propuknout i v rané dospělosti. Díky vysoké prevalenci, vývojovým poruchám a tíţi této nemoci, mŧţe být označena také jako "rakovina psychiatrie". 1 Nemoc probíhá buďto chronicky, nebo v jednotlivých atakách. Ty pak mohou probíhat buďto s postupně narŧstajícím či stabilním defektem, nebo s částečnou či totální remisí. Třetina lidí, kterým by byla schizofrenie diagnostikována, si proţije třeba jen jednu ataku, ale navrátí se do normálního ţivota. Další třetině se sice relapsy rŧzně navrací ale je schopna zcela normálního ţivota ve společnosti a zbylá třetina je postiţena tímto onemocněním chronicky. Vzhledem k tomu, ţe cílem práce je popsat zveřejněné osobní pohledy na schizofrenii z perspektivy lidí jenţ tuto nemoc mají a lidí, kteří do diskuze přispívají přestoţe nemocní sami nejsou a navzájem pak mezi sebou ty nejvíce zmiňované pohledy porovnat, by bylo nejprve přínosné napsat něco z teorie o schizofrenii. Tato část se proto věnuje příznakŧm a typŧm schizofrenie a také příčinám jejího vzniku Příznaky schizofrenie Nejprve, před propuknutím samotné nemoci, se objevují prodromální příznaky, které s sebou nesou pocity deprese a úzkosti. Tito lidé mají pocit, ţe se změnili a ţe i svět kolem nich se nějakým zpŧsobem proměnil. Začnou být uzavření a vztahovační. Příznaky schizofrenie lze rozdělit do čtyř základních druhŧ a to na pozitivní, negativní, kognitivní a afektivní. Protoţe schizofrenie je celou skupinou onemocnění, tak i kaţdý člověk jí trpící je jiný a i tyto příznaky se u jednotlivých lidí liší. Někdo mŧţe mít například níţe zmíněných příznakŧ více neţ druhý a má je mezi sebou rŧzně zkombinované a někdo jich má naopak méně a převládají u něho více symptomy buď pozitivního nebo negativního druhu. Obecně lze tedy říci, ţe ţádný schizofrenik není stejný, jako ani ţádný člověk není zcela totoţný s člověkem jiným. Během akutních atak jsou sice symptomy zvýrazněny, ale v období mezi nimi se mohou velice zmírnit nebo i zmizet. 1 Andreasen a kol. 10 9

10 Pozitivní příznaky Mezi tyto příznaky patří především rŧzné druhy halucinací a bludŧ, dále například dezorganizace řeči a myšlení či neúčelné chování. Lze sem zařadit takřka vše, co lze povaţovat za něco navíc oproti standardu Halucinace a jejich druhy Halucinace jsou zpŧsobeny poruchami ve vnímání. Jde o vjemy, které se od běţných vjemŧ a iluzí liší v tom, ţe nemají ţádný reálný podklad ze skutečného světa. Iluze se oproti tomu dá charakterizovat jako chybný smyslový vjem, který je nesprávně lidskými smysly interpretován. Má ale vţdy oporu v realitě. Halucinace mohou být kromě duševní nemoci vyvolány také rŧznými chemikáliemi, drogami, alkoholem, nedostatkem spánku či jídla, nebo omezením rŧzných smyslových podnětŧ. Z lékařského hlediska je tedy halucinace buďto příznakem nemoci dotyčného člověka, nebo dŧkazem, ţe tento jedinec trpí nedostatkem něčeho, co je pro jeho tělo ţivotně potřebné. Obecně je lze rozdělit podle smyslŧ a to na těchto pět druhŧ: 1. sluchové halucinace 2. zrakové halucinace 3. tělové halucinace 4. chuťové halucinace 5. čichové halucinace U člověka se schizofrenií se mohou vyskytovat jak samostatně, tak společně s jiným druhem. Sluchové halucinace Lze je dělit na jednoduché a sloţité. Do první skupiny se řadí rŧzné druhy pískání, škrábání, hučení nebo skřípění. Vţdy se jedná o jednoduché tóny ve kterých mŧţe být rozpoznán například pláč dítěte, praskání větví, hučení vzduchu nebo řezání pily. Do druhé skupiny jiţ patří celá škála rŧzných druhŧ hlasŧ, které mohou vyslovovat jméno schizofrenika, nebo mohou dotyčnému něco přikazovat, vyhroţovat mu, radit mu a nebo si jen před ním něco mezi sebou povídat. Objevují se i hádky mezi hlasy. Někdy 10

11 mohou patřit osobám z blízkého okolí člověka, který je schopen je rozpoznat a jindy mohou být lidí, které dotyčný nepoznává vŧbec. Zrakové halucinace Tento druh halucinací lze stejně tak jako ty sluchové, rozdělit na jednoduché a sloţité. Mezi jednoduché pak patří například rŧzné vidění skvrn, barev, jednoduchých obrazcŧ a světel. Sloţité se pak vyznačují tím, ţe vznikají rŧzné sloţité obrazce, jakými jsou nejčastěji lidské a zvířecí postavy rŧzných velikostí a věci. U těchto halucinací se mŧţe také stát, ţe schizofrenik vidí i sám sebe jako součást své vlastní halucinace. Pozoruje sám sebe zvenčí. Tělové halucinace Při tomto druhu halucinací dotyčný na svém těle cítí dotyky, které ho mohou hladit, pálit, lechtat nebo jinak dráţdit. Jindy má pocit, ţe svým tělem nehýbá a nemluví on sám vlastní vŧlí, ale ţe to zpŧsobuje něco jiného nebo někdo jiný, kdo ho takto posedl. Mezi další halucinace tohoto druhu patří například pocity, kdy má člověk mít něco s orgány, které mohou buďto chybět úplně, nebo se s nimi stalo něco mimořádného, jako je zdřevěnění nebo zkamenění. S tímto přesvědčením se mohou objevit i pocity pálení, či například brnění v postiţených částech těla. Chuťové a čichové halucinace Tyto dva typy halucinací se často pojí dohromady. Dotyčný člověk cítí nepříjemnou chuť jídla, které mu mŧţe připadat zkaţené a nedobré. Stejně tak i svým čichem z něj mŧţe cítit nepříjemný zápach, který mu vadí. Často je tato halucinace spojena s bludy o tom, ţe jídlo je takové proto, ţe je v něm jed a někdo ho tak chce tímto zpŧsobem otrávit. Dcera mŧţe mít například pocit, ţe jí její matka tráví jídlem, aby si mohla vzít jejího manţela, se kterým si určitě něco tajně začala. Případně mŧţe mít takový člověk i pocit, ţe mu někdo chce pomocí nějakých zvláštních látek ovlivnit mysl. Nemusí se však jednat nutně jen o jídlo, ale i o další rŧzné věci se kterými přichází do styku. Mezi další halucinace patří takové druhy, které nelze zařadit do ţádných výše uvedených smyslových typŧ. Patří k nim například halucinace inadekvátní, kdy má nemocná osoba kupříkladu pocit, ţe slyší nebo vidí nosem. Dále jsou to halucinace intrapsychické u kterých zaţívá pocity 11

12 toho, ţe jí někdo do mozku, dle vlastního uváţení, vkládá nebo z něj naopak odnímá rŧzné myšlenky. Mezi další typ halucinací patří kupříkladu halucinace negativní, kdy dotyčný naopak nevidí něco co ve skutečnosti opravdu existuje Bludy a jejich druhy Bludem se rozumí naprosto nevývratné a chorobné přesvědčení o nějaké skutečnosti, která ale není reálná. Je to mylná představa, kterou má člověk v mysli a kterou mu nelze ţádným zpŧsobem vyvrátit a která přitom není zpŧsobena neznalostí dané situace či jevu. Dle obsahu a emočního ladění lze bludy rozdělit na: 1. makromanické projevují se pocity o vlastní vznešenosti a vyvolenosti. 2. mikromanické - projevují se pocity o vlastní bezvýznamnosti. 3. paranoidní Bludy makromanické U tohoto typu bludŧ se lze setkat s mnoha přesvědčeními, které souvisí s vlastním velikášstvím. Například s nevývratným přesvědčením o vlastním spasitelství, významnosti, neodolatelnosti, vznešeném pŧvodu, nesmrtelnosti a jedinečných schopnostech, kterými dotyčný disponuje. Dále jsou zde zařazeny takové bludy při kterých si dotyčný jedinec myslí, ţe vynalezl něco velmi dŧleţitého a zásadního pro lidstvo, nebo je přesvědčen o tom, ţe v budoucnosti provede nějaké velké a významné změny ve společnosti. Bludy mikromanické Jsou jistým opakem bludŧ makromanických. Objevují se zde bludy, které souvisí s vlastní bezvýznamností. Člověk mŧţe být přesvědčen, ţe není schopen ovlivňovat vlastní ţivot, ţe díky své existenci zahubí svět. Také se obviňuje za to, ţe je nějak nemocný, ţe zchudl a nemá prostředky na svou existenci, nebo kvŧli pocitu své bezvýznamnosti popírá i svou vlastní existenci. Bludy paranoidní Bludy tohoto typu souvisí se vztahovačností k vlastní osobě. Například s mylným přesvědčením, ţe je člověk pronásledován, pomlouván nebo ohroţen jinou osobou (zvířetem, mimozemštanem) či věcí, nebo ţe je podváděn svým současným partnerem. Poslední ze zmíněných příkladŧ tak souvisí i se ţárlivostí. 12

13 "Domnívá se, že lidé na něho divně hledí, domlouvají se proti němu posunky, rozhlas a televize na něho dělají narážky apod. Různé věci například podle barev mohou něco zvláštního "znamenat", mají zvláštní význam, který někdy neplyne z žádných jejich vlastností." Dezorganizace myšlení a řeči Dezorganizace myšlení znamená, ţe má člověk problém s uvaţováním. Takový jedinec se velmi těţce soustředí, protoţe jakákoliv věc z jeho okolí ho velice snadno rozruší. Spojování rŧzných myšlenek takým zpŧsobem, aby spolu navzájem logicky souvisely, je pro něj takřka nemoţné. Díky tomu mu v jeho myšlenkách vzniká chaos, zpŧsobený právě tímto narušeným uvaţováním. To se promítá i do řeči, která je zmatkovitá a útrţkovitá a okolním lidem tak nedává smysl. I.P.Pavlov se například domníval, ţe hlavní porucha, která souvisí s touto duševní nemocí, spočívá v nedostatečné spolupráci mezi smyslovými podněty a výběrem slov, která by tyto podněty mohla správně zastupovat. I nynější neuropsychologická vyšetření tyto jeho závěry připomínají. 3 V řeči se také objevují rŧzné novotvary Neúčelné chování Neúčelné chování vychází z poruchy jednání. Jedná se například o katatonické poruchy. Jednou z nich je stupor, kdy dotyčný jedinec zachovává stále stejnou pozici těla, která je mnohdy velmi bizardní. Člověk mŧţe například leţet s hlavou poloţenou takovým zpŧsobem, jako kdyby pod ní něco měl. (Viz katatonní schizofrenie) Jindy se u nemocných projevuje naopak velká neklidnost Negativní příznaky U těchto příznakŧ je typické určité ochuzení psychiky u nemocného. Do této skupiny patří například autismus, desocializace, ztráta zájmŧ nebo oploštění emocí u nemocného. 2 Křesadlo 46 3 Viz Vinař. Schizofrenie: Daň lidstva za řeč? 88 13

14 Uzavřenost a desocializace Dŧleţitým negativním příznakem je autismus u schizofrenika. Viditelná je zde tendence ke staţení se do vlastního nitra a nezájem o okolí i o jeho poţadavky. Zájem neprojevují ani o jakoukoliv povinnost. Často se stává, ţe dotyčný nechce o sobě a svých stavech cokoliv sdělovat druhým lidem. Při zájmu o jeho osobu mŧţe reagovat buďto odmítavě, nebo naopak mŧţe být ochotný, ale z jeho odpovědí se prakticky nelze nic podstatného dozvědět. Odpovědi totiţ bývají příliš obecného charakteru na to, aby se z nich dalo něco vyčíst. Dle Pavla Baudiše, předsedy psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J.E. Purkyně, dochází k narušení vztahŧ s okolím aţ u % schizofrenikŧ Ztráta zájmů Člověk, který před vznikem nemoci měl nějaké své záliby a koníčky, se o ně najednou přestane zajímat. Jakákoliv produktivní činnost ho přestane bavit a začne se jen tak povalovat, přičemţ mŧţe zanedbávat i vlastní hygienu. Trpí nedostatkem vŧle a motivace. Tyto projevy převaţují především u simplexní schizofrenie Oploštění emocí Projevování normálních citŧ mŧţe být u těchto lidí velice obtíţné aţ nemoţné. Vyjadřování emocí pro ně bývá celkově velkým problémem. Zpravidla pak bývají otupělé či ploché. Jejich mimika obličeje je jednotvárná a hlasový projev monotónní. Někdy se k pozitivním a negativním příznakŧm přiřazují ještě příznaky kognitivní a afektivní Kognitivní příznaky Za kognitivní se mohou označovat takové symptomy, které přímo souvisí s poruchou rŧzných kognitivních funkcí. Inteligence bývá zachována, ale objevují se problémy především se soustředěním, s myšlením, které bývá zmatené a také s udrţením informací v paměti. Právě díky tomu se mŧţe takový člověk jevit i o něco méně inteligentní oproti ostatním lidem. Tato porucha má proto velký vliv na sociální fungování. 4 Viz Roder 4 14

15 Afektivní příznaky Tito lidé mohou trpět také depresemi a úzkostmi (Viz postschizofrenní deprese), které u % nemocných vyústí aţ v pokus o sebevraţdu. 5 Deprese, ať uţ primární či poléková, je dokonce nemocnými vnímána jako o mnoho více nepříjemná, neţ samotné halucinace a bludy. 6 Statistika v knize Speciální psychiatrie od Herberta Hanuše uvádí, ţe celoţivotní riziko spáchání sebevraţdy je u 10 % schizofrenních jedincŧ, přičemţ 13,1 % lidí tímto rizikem projde při začátku nemoci v adolescenci. U muţŧ v této době je dokonce toto riziko aţ u 21,5 % z nich. 7 Dále sem patří naopak inadekvátní smích, nebo ztráta zábran morálního charakteru Základní typy schizofrenie Dle MKN 10, je schizofrenie zařazena do poruch duševních a poruch chování, pod kódem F20-F29 Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy. V této podkapitole jsou popsány základní formy tohoto duševního onemocnění. Schizofrenie F Paranoidní schizofrenie F20.0 Paranoidní typ této nemoci bývá v populaci zastoupen nejčastěji. Nejvíce jsou u těchto lidí viditelné sluchové halucinace a perzekuční bludy u kterých dotyčné osoby trpí stihomamem. Tito lidé si stěţují na změny, které se odehrály u nich a okolního dvěta. Díky psychotickým proţitkŧm jsou také podráţdění a díky tomu se u nich mŧţe objevit i agresivní chování, které nasměrují proti objektŧm svého podezření. V tomto ohledu mohou být pro své okolí i nebezpeční. Taktéţ se u nich často vyskytují intrapsychické halucinace. Ty si mohou vysvětlovat například činností nějakých přístrojŧ, které na ně pŧsobí rŧznými vlnami. Proto si někteří mohou dávat na hlavu kupříkladu alobal, který tyto vlny bude, dle jejich přesvěčení, odráţet a domnělí nepřátelé jim tak nebudou moci dále zasahovat do myslí. V mírné formě se někdy mŧţe objevit i oploštělá emotivita, katatonní příznaky nebo inkoherentní řeč. 5 Viz Raboch. Psychiatrie : Doporučené postupy psychiatrické péče II 55 6 Viz Maršálek 10 7 Viz Tŧma 85 15

16 Parafrenie Forma paranoidní schizofrenie. Objevují se i rŧzné tělové halucinace Hebefrenní schizofrenie F20.1 Hebefrenní typ schizofrenního onemocnění je typický pro adolescentní věk a je někdy velmi obtíţné ho odlišit od výrazných pubertálních projevŧ. 8 Výrazné jsou zde především sklony k pseudofilozofování, grimasování, nepřiměřené a nevhodné emotivitě, bizardnímu oblékání a samotářství. Myšlení bývá dezorganizované a právě kvŧli této skutečnosti se i tato schizofrenie někdy pojmenovává jako schizofrenie dezorganizovaná. V řeči nemocného se objevuje inkoherence. Typické jsou poruchy chování a ztráta studu. "Kazuistika: Mladý pacient v izolační místnosti veřejně masturbuje, kálí a močí na podlahu. Na stěnu namaloval výkaly velké srdce s nápisem "milé M..."" 9 V mírné formě mohou být někdy přítomny i bludy a halucinace Katatonní schizofrenie F20.2 Tento typ nemoci má dvě podoby a to formu stuporózní a produktivní. Stuporózní forma je charakteristická tělesnou nehybností, při které člověk nejí a ani nedodrţuje ţádnou hygienu. V té době je proto nutné, aby se o něho někdo staral. Za tuto nehybnost jsou zodpovědné sluchové halucinace, které leţícím zakazují se pohnout. Ti tak mohou vlastní vŧlí setrvávat v jedné, byť i bizarní a nevhodné pozici po dlouhou dobu. Někdy se zde například objevuje také negativismus, který je charakteristický odporem jedince vŧči pokusŧm s ním jakkoliv pohnout. Naopak u formy produktivní, je k vidění povelový automatizmus, grimasování, manýrování a také opakování slov, vět i pohybŧ po jiných lidech. Mŧţe se vyskytnout i křik nemocného Nediferencovaná schizofrenie F20.3 Schizofrenie, která vykazuje smíšené příznaky a kritéria několika rŧzných typŧ, ale nelze ji s jistotou zařadit mezi ţádné z nich Postschizofrenní deprese F20.4 Je diagnostikována v případě, ţe dotyčná osoba měla v posledním roce ataku, některé schizofrenní příznaky stále přetrvávají, ale v mírnější formě a jsou doprovázené depresí po 8 Viz Raboch. Psychiatrie - minimum pro praxi 80 9 Mečíř 18 16

17 dobu nejméně 14 dní. V této době hrozí vyšší riziko spáchání sebevraţdy Reziduální schizofrenie F20.5 Prŧběh schizofrenie s chronickým charakterem, při níţ po ztlumení či zaniknutí pozitivních symptomŧ, dochází k atakám se symptomy negativního typu Simplexní schizofrenie F20.6 Tato forma je méně častá a je charakteristická nenápadným a pozvolným vývojem s negativními příznaky. Objevuje se jiţ v dospívání a dominuje u ní podivínské chování, autismus, emoční otupělost, nesouvislé a nerealistické myšlení, ochuzení řeči, nedostatek pevné vŧle a nečinnost. Člověk se po většinu času jen tak bezcílně poflakuje, nedbá o sebe a straní se kontaktu s jinými lidmi z jeho okolí. Pozitivní příznaky u tohoto typu schizofrenie nebývají ţádné Jiná schizofrenie F20.8 Do tohoto typu patří například cenestopatická Huberova schizofrenie, která se projevuje hypochondrickými představami, jejichţ schizofrenní podstatu vysvětlí aţ časem se zvyšující neobvyklost těchto představ. Člověk s touto nemocí bývá po dlouhou dobu vyšetřován, avšak vţdy s negativními nálezy v oblasti jím udávaných postiţených míst Nespecifikovaná schizofrenie F Příčiny vzniku schizofrenie Vznik tohoto onemocnění není dodnes zcela jasný, coţ je zpŧsobeno tím, ţe neexistuje u všech případŧ nemocných jen jedna příčina, která by se na něm podílela. Svŧj podíl tak mají rŧzné biologické a psycho-sociální faktory. Velice podstatnou roli ve vzniku této duševní choroby hraje také dědičnost. Jednovaječná dvojčata, která mají stejnou genetickou výbavu, onemocní více často neţ dvojčata dvojvaječná. 10 Genetické vlohy tedy mohou hrát při vzniku nemoci roli velmi dŧleţitou, avšak ne jedinou. "Člen páru MZ dvojčat jehož druhý člen onemocněl schizofrenií má přibližně 50% naději, že neonemocní. Z toho plyne, že schizofrenii není možné vysvětlit jen genetickými vlivy." 11 K jejímu propuknutí dále mohou velkou měrou přispívat například drogy, úrazy nebo 10 Viz Vinař. Schizofrenní onemocnění 5 11 Koukolík

18 infekční onemocnění. Také rŧzná psychická traumata a stres jedince, se mohou projevit ve formě obrácení do vlastního nitra a budování vnitřního světa, které slouţí jako obrana proti "krutému a zlému" okolí. Mŧţe jít o reakci na úmrtí blízké osoby, neúspěch ve společnosti, či neštěstí v lásce. Zvýšené riziko pak představuje skutečnost, ţe byla dotyčná osoba vystavena psychické traumatizaci i v dětství. Přestěhování se do neznámého prostředí a sociální izolace, mŧţe mít taktéţ za následek vznik schizofrenie. O vzniku bludŧ se píše v knize od Jaroslava Vacka "O nemocech duše". Kaţdý člověk se dle ní běţně setkává s myšlenkami, které mohou vyústit v nějaký ten blud. Zdravý jedinec pak tento rozvoj umí přirozeně potlačovat, kdeţto u psychózy dochází k selhání této schopnosti. Díky tomu potom stačí i nepatrná změna v okolí, které si dotyčný člověk všimne a blud ovládne jeho mysl. Jako příklad takové události, je zde zmíněn případ muţe, kterému vedle domu hučel kompresor. Kdyţ ho dlaţdiči při odchodu na oběd vypnuli, tak tuto změnu zmíněný muţ zaregistroval a vyloţil si jí tím zpŧsobem, ţe toto ticho musí znamenat, ţe nastal konec veškeré existence, konec světa Viz Vacek

19 2. Internetové diskuze V předchozí kapitole byly pro celkové seznámení se s nemocí stručně popsány její příznaky, základní typy a také některé příčiny jejího vzniku dle odborné literatury. Vzhledem k tomu, ţe cílem práce je popsat zveřejněné osobní pohledy na schizofrenii z perspektivy lidí, jenţ tuto nemoc mají a lidí, kteří do diskuze přispívají, přestoţe nemocní sami nejsou a navzájem pak ty nejčastěji zmiňované pohledy mezi sebou porovnat, je tato kapitola zaměřena jiţ na prŧzkum jednotlivých diskuzí. K získání potřebných informací budou pouţity tři internetové stránky, kde spolu lidé se schizofrenií navzájem komunikují. Z jednotlivých komentářŧ pak budou, pro účely této práce, dále vybrány rŧzné subjektivní pohledy o ní z perspektivy diskutujících lidí. Dosaţené výsledky budou vypsány a nakonec mezi sebou porovnány. Na jména autorŧ v tomto případě nebude brán příliš zřetel, neboť nemŧţe být jisté, zda stejná přezdívka patří jen jedné konkrétní osobě. Takové příspěvky, které budou podepsány stejným jménem, ale nebude zcela jisté, ţe jde o jednu osobu, pak budou rozřazovány dle individuálních kritérií závislých na jejich souvislosti v dané diskuzi. Jednotlivé body, zahrnující rŧzné pohledy, pak budou u kaţdé číslované části vypsány tak, ţe se nebudou opakovat dva, které by byly naprosto stejné. Dále také nebudou děleny přesně podle komentářŧ, nýbrţ podle pohledŧ. Jeden autor tedy mŧţe mít více bodŧ v dané části neţ autor jiný, protoţe bude psát více rŧzných pohledŧ na nemoc v jednom jeho příspěvku. Jednotlivé pohledy budou vybírány především podle toho, zda se jedná ve větší či menší míře o osobní postoj vzniklý vlastním uvaţováním daného jedince nebo o pohled vzniklý jeho vlastní zkušeností. Vţdy bude záleţet na kontextu celé diskuze. Názory o léčbě nebudou příliš zmiňovány pokud k tomu nebude dŧvod. Ten mŧţe být například v tom, ţe se bude jednat taktéţ o pohled vzniklý vlastním uvaţováním nebo osobní zkušeností daného autora, avšak vţdy pouze v rovině, která se nebude přímo týkat jednotlivých léčiv. Jelikoţ pohled na nemoc jde ruku v ruce i s pohledem na lidi kteří jí trpí, budou níţe uvedené názory v sobě zahrnovat i takové, které obsahují pohled na lidi s touto nemocí. Vzhledem k tomu, ţe je v této části práce mnoho nepřímých citací, které by v poznámce pod čarou zaplnily více místa neţ text samotný, budou proto všechny ponechány přímo v textu Výběr diskuzí Sběr níţe uvedených informací probíhal v období od do

20 Stránka, kde se nalézají komentáře od lidí se schizofrenií a kde o sobě také něco sdělují ostatním návštěvníkŧm je například která se zaměřuje na rŧzná témata týkající se zdraví a krásy. Pro účely práce byly vybrány jen takové články a diskuze, které se zabývají pouze touto nemocí, jelikoţ by na nich potenciálně mohly být příspěvky od lidí se schizofrenií nejčastěji zastoupeny. Po zadání slova schizofrenie do vyhledávače stránek bylo vyhledáno 70 záznamŧ, z nichţ se celkem 6 hodilo k tomu, aby bylo pouţito pro další zpracování. Celkově zde bylo ze všech těchto šesti odkazŧ postupně získáno 159, pro tuto práci přínosných, komentářŧ Výtah dílčích pohledů z jednotlivých diskuzí Prvním z nich, který byl na této stránce dne prohledán, byla diskuze pod článkem "Co je to schizofrenie" s 379 komentáři. Celkem zde bylo vybráno 29 příspěvkŧ, z nichţ 18 pochází od lidí, jenţ se zmínili o tom, ţe schizofrenii mají a co si o ní myslí. 1. Schizofrenie není nemoc ale dar, který člověku hodně dá a dá se s ní ţít i velmi krásný ţivot (Viz Pepa :25, Danca.x :59, David Otáhal :31). 2. Mŧţe mít spojitost s minulými ţivoty (Viz Adla :38). 3. Je to nemoc významných lidí a těch jedincŧ, kteří jsou velmi citliví (Viz Helen :31). 4. Někdo zde také zastává pohled, ţe je tato nemoc divná, coţ odvozuje převáţně z toho, ţe vypozoroval, ţe se jeho stav pohybuje v určitých sekvencích směrem od stavu klidného po stav nepříjemný (Viz Pepa :28, :13). 5. Schizofrenie mŧţe potkat naprosto kohokoliv a v jakékoliv době (Viz Janina :57). 6. Je spojena s maniodepresivní psychózou. Dotyčný s tímto názorem také tvrdí, ţe se mu díky schizofrenii zvýšilo IQ, změnil pohled na svět a stal se tak lepším člověkem (Viz Tomas.N.I.O :08). 7. Člověk s touto nemocí není ani tak nebezpečný pro okolí, jako spíše plachý a nemoc sama je plná strachu a nejistoty (Viz Viki :11). 8. Je vyvolaná na principu boje, který probíhá mezi podvědomím a vědomím, čímţ se mozek člověka dostává do disharmonie. Následuje šok, při kterým se schizofrenik neovládne a jeho mozek na chvíli vysadí a pak se znovu "zapne" se stavy, které nejde 20

Edukace v rámci rehabilitace u osob se schizofrenními poruchami. Alena Řezáčová

Edukace v rámci rehabilitace u osob se schizofrenními poruchami. Alena Řezáčová Edukace v rámci rehabilitace u osob se schizofrenními poruchami Alena Řezáčová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se věnuje tématu Edukace v rámci rehabilitace u osob se schizofrenními

Více

Partnerský vztah z pohledu lidí se schizofrenií. Bc.Klára Toboláková

Partnerský vztah z pohledu lidí se schizofrenií. Bc.Klára Toboláková Partnerský vztah z pohledu lidí se schizofrenií Bc.Klára Toboláková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá lidmi se schizofrenií a jejich vnímáním partnerského vztahu. Cílem práce

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Využití KBT v sociální práci s dětmi v rozvodovém řízení

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Využití KBT v sociální práci s dětmi v rozvodovém řízení CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Využití KBT v sociální práci s dětmi v rozvodovém řízení Petra Hrušková Vedoucí práce: PhDr. Denisa Pastuszaková, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlášení:

Více

Navigace laická veřejnost

Navigace laická veřejnost SCHIZOFRENIE Navigace laická veřejnost Co to je schizofrenie Schizofrenie je závažné psychické onemocnění narušující schopnost člověka vnímat skutečný svět okolo a měnící jeho chování. Nejčastěji se poprvé

Více

Metodická příručka. Specifické problémy dnešních dětí ve společenských vztazích a v komunikaci

Metodická příručka. Specifické problémy dnešních dětí ve společenských vztazích a v komunikaci Metodická příručka Specifické problémy dnešních dětí ve společenských vztazích a v komunikaci Uvedení do základní orientace v oblasti speciální pedagogiky - nástin vhodných pedagogických přístupů ke specifickým

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Psychologické aspekty panické poruchy

MASARYKOVA UNIVERZITA. Psychologické aspekty panické poruchy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví Psychologické aspekty panické poruchy Bakalářská práce Brno 2015 Autor práce: Vedoucí práce: Monika Baslíková RNDr. Mgr. Alice Prokopová,

Více

Sociálně-patologické jevy u dětí a mládeže

Sociálně-patologické jevy u dětí a mládeže Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Sociálně-patologické jevy u dětí a mládeže Bakalářská práce Autor: Obor: Barbora Pyšková Ekonomika a

Více

Manaţerská komunikace

Manaţerská komunikace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Manaţerská komunikace Bakalářská práce Autor: Regina Buriánová bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Prekop Praha

Více

Vzdělávání dětí se specifickými poruchami chování

Vzdělávání dětí se specifickými poruchami chování Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Vzdělávání dětí se specifickými poruchami chování Obor: Sociální práce Vypracovala: Petra Mašínová Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková

Více

Komplexní pojetí a zhodnocení úzkostné nemoci. Bc. Lenka Čermáková

Komplexní pojetí a zhodnocení úzkostné nemoci. Bc. Lenka Čermáková Komplexní pojetí a zhodnocení úzkostné nemoci Bc. Lenka Čermáková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Hlavním tématem této diplomové práce je komplexní pojetí a zhodnocení úzkostné nemoci. V teoretické části

Více

Psychosociální problematika v hospicové, paliativní péči Péče o pečovatele a doprovázející

Psychosociální problematika v hospicové, paliativní péči Péče o pečovatele a doprovázející CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Psychosociální problematika v hospicové, paliativní péči Péče o pečovatele a doprovázející Veronika Sommerová Olomouc 2013 CARITAS Vyšší

Více

Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší

Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Andrea Smolíková Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí: PaedDr.

Více

Dlouhá cesta - pomoc rodičům, kteří přežili své děti. Bc. Martin Stavjaník

Dlouhá cesta - pomoc rodičům, kteří přežili své děti. Bc. Martin Stavjaník Dlouhá cesta - pomoc rodičům, kteří přežili své děti Bc. Martin Stavjaník Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá tématem ztráty dítěte a tím, jak se s touto ztrátou vyrovnávají jeho

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská práce. Tereza Veverková. Drogová závislost na pervitinu a její léčení

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská práce. Tereza Veverková. Drogová závislost na pervitinu a její léčení Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Tereza Veverková Drogová závislost na pervitinu a její léčení Vedoucí: Mgr. Martin Jelínek 2012 Prohlášení 1. Prohlašuji,

Více

Porucha příjmu potravy aneb boj o život

Porucha příjmu potravy aneb boj o život JABOK vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Jitka Neitzelová Porucha příjmu potravy aneb boj o život Katedra: Sociální pedagogiky Vyučující: PhDr. Vladimír Mašát Rok:

Více

Úloha sociálního pracovníka při řešení domácího násilí na seniorech

Úloha sociálního pracovníka při řešení domácího násilí na seniorech UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Úloha sociálního pracovníka při řešení domácího násilí na seniorech Simona Hyková Katedra sociální práce Vedoucí práce: PhDr.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Obranné mechanismy v psychice a jejich vliv na chování člověka Jiří Visingr

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Obranné mechanismy v psychice a jejich vliv na chování člověka Jiří Visingr Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Obranné mechanismy v psychice a jejich vliv na chování člověka Jiří Visingr Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Informovanost ţáků SŠ v Táboře o problematice poruch příjmu potravy Diplomová práce Brno 2010 Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Lenka

Více

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ (Pevné desky) UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ práce Brno 2010 Bc. Josefa Jelínková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH

Více

Pes jako pomocník lidí s postižením

Pes jako pomocník lidí s postižením Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Pes jako pomocník lidí s postižením Bakalářská práce Tereza Jirková Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. Katedra sociální práce Pastorační

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Rodina s dítětem s DMO, od narození do dospělosti dítěte, a její sociální potřeby na Ostravsku. Téma práce: Rodina s dítětem s DMO, od narození

Více

JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ KURZ PEDAGOG VOLNÉHO ČASU. Akreditace: MŠMT 3039/2013-201-55. Výchova dítěte s autismem

JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ KURZ PEDAGOG VOLNÉHO ČASU. Akreditace: MŠMT 3039/2013-201-55. Výchova dítěte s autismem JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ KURZ PEDAGOG VOLNÉHO ČASU Akreditace: MŠMT 3039/201320155 Výchova dítěte s autismem Seminární práce Vedoucí seminární práce: doc. Mgr. Michal

Více

Vliv sociálních sítí a moderních technologií na sociální vývoj dětí

Vliv sociálních sítí a moderních technologií na sociální vývoj dětí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vliv sociálních sítí a moderních technologií na sociální vývoj dětí Bakalářská práce Autor: Kateřina Doubková Ekonomika a management zdravotních

Více

ADHD Porucha pozornosti, impulzivita a agresivita. Martina Vlastníkova

ADHD Porucha pozornosti, impulzivita a agresivita. Martina Vlastníkova ADHD Porucha pozornosti, impulzivita a agresivita Martina Vlastníkova Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí s ADHD. Skládá se z teoretické a

Více

Význam spiritualita v péči o nemocné v terminálním stadiu

Význam spiritualita v péči o nemocné v terminálním stadiu JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ Absolventská práce Význam spiritualita v péči o nemocné v terminálním stadiu Jitka Špičanová Katedra: Katedra jazyků Vedoucí práce: Bc. Ivana

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Radka Všahová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Radka Všahová Studijní obor:

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Uživatelé pervitinu (změny v jejich životě a sociální práce s nimi)

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Uživatelé pervitinu (změny v jejich životě a sociální práce s nimi) CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Uživatelé pervitinu (změny v jejich životě a sociální práce s nimi) Téma práce: Uživatelé pervitinu (změny v jejich životě a sociální práce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY U DOSPÍVAJÍCÍCH: PROBLEMATIKA PRO-ANA BLOGŮ A INTERNETOVÉ ANONYMITY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kateřina Benešová Výchova

Více

Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní

Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní Nikola Široká Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc

Více