Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická"

Transkript

1 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Gabriela Telínová Schizofrenie a internet Diskuze o schizofrenii na českém internetu Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Mašát Rok: 2011

2 Prohlášení 1. Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci Schizofrenie a internet zpracovala samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenŧ a literatury. 2. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. 3. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím prostřednictvím Knihovny Jabok a v elektronické podobě prostřednictvím IS Jabok Gabriela Telínová Toto dílo je licencováno pod licencí Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česká republika licencí. Pro zobrazení kopie této licence, navštivte nebo pošlete dopis na adresu: Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

3 Anotace Jméno autora: Gabriela Telínová Instituce: Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie Název práce: Schizofrenie a internet - Diskuze o schizofrenii na českém internetu Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Mašát Počet stran: 55 + přílohy Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: Schizofrenie, internet, nemoc, onemocnění, psychóza, bludy, halucinace, porovnání. Práce na téma Schizofrenie a internet, pomocí několika internetových diskuzí, vybírá a porovnává rŧzné osobní pohledy na schizofrenii z perspektivy lidí s touto nemocí a lidí jenţ tímto onemocněním sami netrpí. Hlavní věcí, na kterou se tato práce snaţí najít odpověď proto je, v čem se tyto dvě skupiny nejčastěji podobají, případně odlišují od sebe navzájem. Ze všech těchto zdrojŧ bylo dále zjištěno, ţe je mnoho věcí, které mají někteří lidé s touto psychózou společné v pohledu na svou nemoc s lidmi, kteří ji znají ze svého okolí nebo nad ní z nějakého jiného dŧvodu přemýšlí. Tyto podobnosti se netýkají jen některých povahových vlastností a chování nemocných jedincŧ, ale jsou obsaţeny i v pohledech na to, co tuto nemoc zpŧsobuje a na ţivot s ní. Obě cílové skupiny se naopak nejvíce odlišovaly v pohledech na léčbu nemoci, ale i v názorech na vŧli a na inteligenci schizofrenikŧ. U dalších nejčastěji zmiňovaných pohledŧ není moţné srovnání provést.

4 Summary Author: Gabriela Telínová Institution: Jabok - The College of Social Pedagogy and Theology Field of Study: Social pedagogy and theology Thesis title: Schizophrenia and Internet Czech Internet-based Discussion on Schizophrenia Thesis supervised by: PhDr. Vladimír Mašát Number of pages: 55 + annexes Number of appendixes: 3 Year of defend: 2011 Key words: Schizophrenia, internet, disease, illness (disorder), psychosis, delusions, hallucination, comparison The essay Schizophrenia and Internet, using advantage of reviews from several internet discussions, selects and compares various individual approaches to schizophrenia from perspective of people suffering from this disease and of those which are not affected by this illness. Crucial issues, to which this essay shall find an appropriate answer, are possible similarities of these two groups, perhaps even how they differ from each other. As a result of all these resources, it was discovered, that there are more analogous aspects, which are considered very alike when it goes to the point of views presented by people with disease and also taking into account people experiencing the disease from their social environment or those which only think about it for any other reasons. These similarities are not only subject to traits of character or behavior of diseased individuals, but are also included in the opinions related to reasons evoking this illness or to life with it. On the contrary, most remarkable differences between both target groups were observed in terms of healing of the disease, furthermore in opinions on will and intelligence of schizophrenics. It is not possible to provide a comparison in case of other most frequently mentioned views.

5 Obsah: ÚVOD SCHIZOFRENNÍ ONEMOCNĚNÍ PŘÍZNAKY SCHIZOFRENIE Pozitivní příznaky Halucinace a jejich druhy Bludy a jejich druhy Dezorganizace myšlení a řeči Neúčelné chování Negativní příznaky Uzavřenost a desocializace Ztráta zájmŧ Oploštění emocí Kognitivní příznaky Afektivní příznaky ZÁKLADNÍ TYPY SCHIZOFRENIE Paranoidní schizofrenie F Hebefrenní schizofrenie F Katatonní schizofrenie F Nediferencovaná schizofrenie F Postschizofrenní deprese F Reziduální schizofrenie F Simplexní schizofrenie F Jiná schizofrenie F Nespecifikovaná schizofrenie F PŘÍČINY VZNIKU SCHIZOFRENIE INTERNETOVÉ DISKUZE VÝBĚR DISKUZÍ Výtah dílčích pohledŧ z jednotlivých diskuzí Výtah dílčích pohledŧ z jednotlivých diskuzí

6 Výtah dílčích pohledŧ z jednotlivých diskuzí SHRNUTÍ Nejčastěji zmiňované pohledy Srovnání mezi oběmi skupinami ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A SEZNAM DISKUZÍ SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY

7 Úvod Jak se lidská civilizace postupem času vyvíjela a technický pokrok začal stále více prorŧstat do lidských ţivotŧ, objevil se nakonec i internet, který se stal postupně i velmi oblíbeným místem sociálního kontaktu člověka s mnoha dalšími, neznámými a často i názorově rozdílnými lidmi. Začalo tak na něj přispívat svými názory stále více lidí, kteří měli potřebu jimi obohatit svět kolem sebe. Jazykově zdatnější jedinci takto sami sebou obohacují dokonce i obyvatele všech moţných koutŧ Země, kde si tak mŧţe kaţdý člověk, který zná některý ze světových jazykŧ a má k internetu přístup, přečíst jeho zveřejněné záznamy. Schizofrenii, jako téma mé absolventské práce jsem si vybrala nejen proto, ţe mě lidé trpící tímto onemocněním velice zaujali svým myšlením a chováním, ale také proto, ţe z mého okolí přímo znám několik jedincŧ, kteří s diagnózou schizofrenie ţijí, byť ţivotem, pro kaţdého touto nemocí nepoznamenaného člověka asi ne úplně tím nejšťastnějším. O propojení internetu a této nemoci jsem se rozhodla poté, co jsem během svého občasného, byť jinak z mého subjektivního hlediska celkem dlouhého ţivota v této české virtuální realitě čas od času narazila na rŧzné diskuze s velice originálními komentáři, kde si jednotlivé osoby, tvrdící o sobě ţe schizofrenii mají, buďto samy nebo se vyskytuje u nich v rodině či u přátel, radily se, či se navzájem podporovaly nebo společně s ostatními přemítaly nad nemocí samotnou. Je sice pravdou, ţe dotyční jedinci mohou z jakýchkoliv dŧvodŧ ve svých komentářích i lhát o své osobě a svých názorech, rodině nebo přátelích, ale tuto skutečnost jiţ ze samotné podstaty věci nemohu nijak prohlédnout. Z tohoto dŧvodu budu proto dále ve své práci předpokládat, ţe dotyční píší pravdu. Protoţe internet je všeobecně povaţován za zcela anonymní místo, vhodné k prezentaci vlastních postojŧ a to svobodně a bez většího strachu z odhalení identity, mnoho lidí se tam projevuje tak, jak by se za jiných okolností neprojevovali. Osoby se schizofrenií nebo členové jejich rodin tam mohou například psát vše na co opravdu myslí a co cítí, bez obav, které mohou pociťovat například při pohovoru s psychiatrem, přáteli nebo jinými lidmi se kterými se stýkají. Význam zvoleného tématu pro mě proto spočívá především v tom, ţe tak mohu blíţe, právě díky internetu, prozkoumat tyto skupiny lidí a zjistit tak informace, které by měly být z dŧvodu anonymity oproštěny od jakýchkoliv tvrzení, jenţ mohou náhled ostatních lidí na tyto osoby znehodnocovat. Za cíl jsem si stanovila, ţe vypíši zveřejněné osobní pohledy na schizofrenii z perspektivy lidí jenţ tuto nemoc mají a lidí, kteří do diskuze přispívají přestoţe nemocní sami nejsou a navzájem pak mezi sebou ty nejvíce zmiňované pohledy porovnám. Otázkou, 7

8 kterou bych ráda touto prací zodpověděla je, v čem se nejčastěji podobají a naopak odlišují pohledy na nemoc u schizofrenikŧ od pohledŧ na nemoc u lidí, kteří schizofrenii sami nemají? Ke sběru těchto informací vyuţiji vybrané diskuze. V první, teoretické části práce, se budu věnovat nemoci samotné. Popíši zde příznaky schizofrenie, základní typy na které se dělí a velmi stručně se pokusím popsat také některé příčiny jejího vzniku. Na to následně naváţi částí druhou, která jiţ bude zaměřena na prŧzkum rŧzných internetových diskuzí. Na její konec pak ještě připojím krátké shrnutí sloţené z těch pohledŧ, které zde budou nejvíce zmiňovány. Ve své práci, především pak v její části teoretické, budu čerpat ze dvanácti knih pocházejících jak z lékařského, tak z psychologického oboru. Oproti tomu v části druhé mi bude jako hlavní zdroj slouţit internet, respektive jednotlivé stránky na něm se nacházející, které se budou k tomuto účelu nejlépe hodit. 8

9 1. Schizofrenní onemocnění Schizofrenie je sloţité duševní onemocnění, patřící do skupiny psychotických poruch, z nichţ je nejčastější. Dochází u ní především k těţké poruše v oblasti myšlení a jednání. Nejvíce se začíná objevovat v dospívání, ale například v kritických ţivotních situacích mŧţe propuknout i v rané dospělosti. Díky vysoké prevalenci, vývojovým poruchám a tíţi této nemoci, mŧţe být označena také jako "rakovina psychiatrie". 1 Nemoc probíhá buďto chronicky, nebo v jednotlivých atakách. Ty pak mohou probíhat buďto s postupně narŧstajícím či stabilním defektem, nebo s částečnou či totální remisí. Třetina lidí, kterým by byla schizofrenie diagnostikována, si proţije třeba jen jednu ataku, ale navrátí se do normálního ţivota. Další třetině se sice relapsy rŧzně navrací ale je schopna zcela normálního ţivota ve společnosti a zbylá třetina je postiţena tímto onemocněním chronicky. Vzhledem k tomu, ţe cílem práce je popsat zveřejněné osobní pohledy na schizofrenii z perspektivy lidí jenţ tuto nemoc mají a lidí, kteří do diskuze přispívají přestoţe nemocní sami nejsou a navzájem pak mezi sebou ty nejvíce zmiňované pohledy porovnat, by bylo nejprve přínosné napsat něco z teorie o schizofrenii. Tato část se proto věnuje příznakŧm a typŧm schizofrenie a také příčinám jejího vzniku Příznaky schizofrenie Nejprve, před propuknutím samotné nemoci, se objevují prodromální příznaky, které s sebou nesou pocity deprese a úzkosti. Tito lidé mají pocit, ţe se změnili a ţe i svět kolem nich se nějakým zpŧsobem proměnil. Začnou být uzavření a vztahovační. Příznaky schizofrenie lze rozdělit do čtyř základních druhŧ a to na pozitivní, negativní, kognitivní a afektivní. Protoţe schizofrenie je celou skupinou onemocnění, tak i kaţdý člověk jí trpící je jiný a i tyto příznaky se u jednotlivých lidí liší. Někdo mŧţe mít například níţe zmíněných příznakŧ více neţ druhý a má je mezi sebou rŧzně zkombinované a někdo jich má naopak méně a převládají u něho více symptomy buď pozitivního nebo negativního druhu. Obecně lze tedy říci, ţe ţádný schizofrenik není stejný, jako ani ţádný člověk není zcela totoţný s člověkem jiným. Během akutních atak jsou sice symptomy zvýrazněny, ale v období mezi nimi se mohou velice zmírnit nebo i zmizet. 1 Andreasen a kol. 10 9

10 Pozitivní příznaky Mezi tyto příznaky patří především rŧzné druhy halucinací a bludŧ, dále například dezorganizace řeči a myšlení či neúčelné chování. Lze sem zařadit takřka vše, co lze povaţovat za něco navíc oproti standardu Halucinace a jejich druhy Halucinace jsou zpŧsobeny poruchami ve vnímání. Jde o vjemy, které se od běţných vjemŧ a iluzí liší v tom, ţe nemají ţádný reálný podklad ze skutečného světa. Iluze se oproti tomu dá charakterizovat jako chybný smyslový vjem, který je nesprávně lidskými smysly interpretován. Má ale vţdy oporu v realitě. Halucinace mohou být kromě duševní nemoci vyvolány také rŧznými chemikáliemi, drogami, alkoholem, nedostatkem spánku či jídla, nebo omezením rŧzných smyslových podnětŧ. Z lékařského hlediska je tedy halucinace buďto příznakem nemoci dotyčného člověka, nebo dŧkazem, ţe tento jedinec trpí nedostatkem něčeho, co je pro jeho tělo ţivotně potřebné. Obecně je lze rozdělit podle smyslŧ a to na těchto pět druhŧ: 1. sluchové halucinace 2. zrakové halucinace 3. tělové halucinace 4. chuťové halucinace 5. čichové halucinace U člověka se schizofrenií se mohou vyskytovat jak samostatně, tak společně s jiným druhem. Sluchové halucinace Lze je dělit na jednoduché a sloţité. Do první skupiny se řadí rŧzné druhy pískání, škrábání, hučení nebo skřípění. Vţdy se jedná o jednoduché tóny ve kterých mŧţe být rozpoznán například pláč dítěte, praskání větví, hučení vzduchu nebo řezání pily. Do druhé skupiny jiţ patří celá škála rŧzných druhŧ hlasŧ, které mohou vyslovovat jméno schizofrenika, nebo mohou dotyčnému něco přikazovat, vyhroţovat mu, radit mu a nebo si jen před ním něco mezi sebou povídat. Objevují se i hádky mezi hlasy. Někdy 10

11 mohou patřit osobám z blízkého okolí člověka, který je schopen je rozpoznat a jindy mohou být lidí, které dotyčný nepoznává vŧbec. Zrakové halucinace Tento druh halucinací lze stejně tak jako ty sluchové, rozdělit na jednoduché a sloţité. Mezi jednoduché pak patří například rŧzné vidění skvrn, barev, jednoduchých obrazcŧ a světel. Sloţité se pak vyznačují tím, ţe vznikají rŧzné sloţité obrazce, jakými jsou nejčastěji lidské a zvířecí postavy rŧzných velikostí a věci. U těchto halucinací se mŧţe také stát, ţe schizofrenik vidí i sám sebe jako součást své vlastní halucinace. Pozoruje sám sebe zvenčí. Tělové halucinace Při tomto druhu halucinací dotyčný na svém těle cítí dotyky, které ho mohou hladit, pálit, lechtat nebo jinak dráţdit. Jindy má pocit, ţe svým tělem nehýbá a nemluví on sám vlastní vŧlí, ale ţe to zpŧsobuje něco jiného nebo někdo jiný, kdo ho takto posedl. Mezi další halucinace tohoto druhu patří například pocity, kdy má člověk mít něco s orgány, které mohou buďto chybět úplně, nebo se s nimi stalo něco mimořádného, jako je zdřevěnění nebo zkamenění. S tímto přesvědčením se mohou objevit i pocity pálení, či například brnění v postiţených částech těla. Chuťové a čichové halucinace Tyto dva typy halucinací se často pojí dohromady. Dotyčný člověk cítí nepříjemnou chuť jídla, které mu mŧţe připadat zkaţené a nedobré. Stejně tak i svým čichem z něj mŧţe cítit nepříjemný zápach, který mu vadí. Často je tato halucinace spojena s bludy o tom, ţe jídlo je takové proto, ţe je v něm jed a někdo ho tak chce tímto zpŧsobem otrávit. Dcera mŧţe mít například pocit, ţe jí její matka tráví jídlem, aby si mohla vzít jejího manţela, se kterým si určitě něco tajně začala. Případně mŧţe mít takový člověk i pocit, ţe mu někdo chce pomocí nějakých zvláštních látek ovlivnit mysl. Nemusí se však jednat nutně jen o jídlo, ale i o další rŧzné věci se kterými přichází do styku. Mezi další halucinace patří takové druhy, které nelze zařadit do ţádných výše uvedených smyslových typŧ. Patří k nim například halucinace inadekvátní, kdy má nemocná osoba kupříkladu pocit, ţe slyší nebo vidí nosem. Dále jsou to halucinace intrapsychické u kterých zaţívá pocity 11

12 toho, ţe jí někdo do mozku, dle vlastního uváţení, vkládá nebo z něj naopak odnímá rŧzné myšlenky. Mezi další typ halucinací patří kupříkladu halucinace negativní, kdy dotyčný naopak nevidí něco co ve skutečnosti opravdu existuje Bludy a jejich druhy Bludem se rozumí naprosto nevývratné a chorobné přesvědčení o nějaké skutečnosti, která ale není reálná. Je to mylná představa, kterou má člověk v mysli a kterou mu nelze ţádným zpŧsobem vyvrátit a která přitom není zpŧsobena neznalostí dané situace či jevu. Dle obsahu a emočního ladění lze bludy rozdělit na: 1. makromanické projevují se pocity o vlastní vznešenosti a vyvolenosti. 2. mikromanické - projevují se pocity o vlastní bezvýznamnosti. 3. paranoidní Bludy makromanické U tohoto typu bludŧ se lze setkat s mnoha přesvědčeními, které souvisí s vlastním velikášstvím. Například s nevývratným přesvědčením o vlastním spasitelství, významnosti, neodolatelnosti, vznešeném pŧvodu, nesmrtelnosti a jedinečných schopnostech, kterými dotyčný disponuje. Dále jsou zde zařazeny takové bludy při kterých si dotyčný jedinec myslí, ţe vynalezl něco velmi dŧleţitého a zásadního pro lidstvo, nebo je přesvědčen o tom, ţe v budoucnosti provede nějaké velké a významné změny ve společnosti. Bludy mikromanické Jsou jistým opakem bludŧ makromanických. Objevují se zde bludy, které souvisí s vlastní bezvýznamností. Člověk mŧţe být přesvědčen, ţe není schopen ovlivňovat vlastní ţivot, ţe díky své existenci zahubí svět. Také se obviňuje za to, ţe je nějak nemocný, ţe zchudl a nemá prostředky na svou existenci, nebo kvŧli pocitu své bezvýznamnosti popírá i svou vlastní existenci. Bludy paranoidní Bludy tohoto typu souvisí se vztahovačností k vlastní osobě. Například s mylným přesvědčením, ţe je člověk pronásledován, pomlouván nebo ohroţen jinou osobou (zvířetem, mimozemštanem) či věcí, nebo ţe je podváděn svým současným partnerem. Poslední ze zmíněných příkladŧ tak souvisí i se ţárlivostí. 12

13 "Domnívá se, že lidé na něho divně hledí, domlouvají se proti němu posunky, rozhlas a televize na něho dělají narážky apod. Různé věci například podle barev mohou něco zvláštního "znamenat", mají zvláštní význam, který někdy neplyne z žádných jejich vlastností." Dezorganizace myšlení a řeči Dezorganizace myšlení znamená, ţe má člověk problém s uvaţováním. Takový jedinec se velmi těţce soustředí, protoţe jakákoliv věc z jeho okolí ho velice snadno rozruší. Spojování rŧzných myšlenek takým zpŧsobem, aby spolu navzájem logicky souvisely, je pro něj takřka nemoţné. Díky tomu mu v jeho myšlenkách vzniká chaos, zpŧsobený právě tímto narušeným uvaţováním. To se promítá i do řeči, která je zmatkovitá a útrţkovitá a okolním lidem tak nedává smysl. I.P.Pavlov se například domníval, ţe hlavní porucha, která souvisí s touto duševní nemocí, spočívá v nedostatečné spolupráci mezi smyslovými podněty a výběrem slov, která by tyto podněty mohla správně zastupovat. I nynější neuropsychologická vyšetření tyto jeho závěry připomínají. 3 V řeči se také objevují rŧzné novotvary Neúčelné chování Neúčelné chování vychází z poruchy jednání. Jedná se například o katatonické poruchy. Jednou z nich je stupor, kdy dotyčný jedinec zachovává stále stejnou pozici těla, která je mnohdy velmi bizardní. Člověk mŧţe například leţet s hlavou poloţenou takovým zpŧsobem, jako kdyby pod ní něco měl. (Viz katatonní schizofrenie) Jindy se u nemocných projevuje naopak velká neklidnost Negativní příznaky U těchto příznakŧ je typické určité ochuzení psychiky u nemocného. Do této skupiny patří například autismus, desocializace, ztráta zájmŧ nebo oploštění emocí u nemocného. 2 Křesadlo 46 3 Viz Vinař. Schizofrenie: Daň lidstva za řeč? 88 13

14 Uzavřenost a desocializace Dŧleţitým negativním příznakem je autismus u schizofrenika. Viditelná je zde tendence ke staţení se do vlastního nitra a nezájem o okolí i o jeho poţadavky. Zájem neprojevují ani o jakoukoliv povinnost. Často se stává, ţe dotyčný nechce o sobě a svých stavech cokoliv sdělovat druhým lidem. Při zájmu o jeho osobu mŧţe reagovat buďto odmítavě, nebo naopak mŧţe být ochotný, ale z jeho odpovědí se prakticky nelze nic podstatného dozvědět. Odpovědi totiţ bývají příliš obecného charakteru na to, aby se z nich dalo něco vyčíst. Dle Pavla Baudiše, předsedy psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J.E. Purkyně, dochází k narušení vztahŧ s okolím aţ u % schizofrenikŧ Ztráta zájmů Člověk, který před vznikem nemoci měl nějaké své záliby a koníčky, se o ně najednou přestane zajímat. Jakákoliv produktivní činnost ho přestane bavit a začne se jen tak povalovat, přičemţ mŧţe zanedbávat i vlastní hygienu. Trpí nedostatkem vŧle a motivace. Tyto projevy převaţují především u simplexní schizofrenie Oploštění emocí Projevování normálních citŧ mŧţe být u těchto lidí velice obtíţné aţ nemoţné. Vyjadřování emocí pro ně bývá celkově velkým problémem. Zpravidla pak bývají otupělé či ploché. Jejich mimika obličeje je jednotvárná a hlasový projev monotónní. Někdy se k pozitivním a negativním příznakŧm přiřazují ještě příznaky kognitivní a afektivní Kognitivní příznaky Za kognitivní se mohou označovat takové symptomy, které přímo souvisí s poruchou rŧzných kognitivních funkcí. Inteligence bývá zachována, ale objevují se problémy především se soustředěním, s myšlením, které bývá zmatené a také s udrţením informací v paměti. Právě díky tomu se mŧţe takový člověk jevit i o něco méně inteligentní oproti ostatním lidem. Tato porucha má proto velký vliv na sociální fungování. 4 Viz Roder 4 14

15 Afektivní příznaky Tito lidé mohou trpět také depresemi a úzkostmi (Viz postschizofrenní deprese), které u % nemocných vyústí aţ v pokus o sebevraţdu. 5 Deprese, ať uţ primární či poléková, je dokonce nemocnými vnímána jako o mnoho více nepříjemná, neţ samotné halucinace a bludy. 6 Statistika v knize Speciální psychiatrie od Herberta Hanuše uvádí, ţe celoţivotní riziko spáchání sebevraţdy je u 10 % schizofrenních jedincŧ, přičemţ 13,1 % lidí tímto rizikem projde při začátku nemoci v adolescenci. U muţŧ v této době je dokonce toto riziko aţ u 21,5 % z nich. 7 Dále sem patří naopak inadekvátní smích, nebo ztráta zábran morálního charakteru Základní typy schizofrenie Dle MKN 10, je schizofrenie zařazena do poruch duševních a poruch chování, pod kódem F20-F29 Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy. V této podkapitole jsou popsány základní formy tohoto duševního onemocnění. Schizofrenie F Paranoidní schizofrenie F20.0 Paranoidní typ této nemoci bývá v populaci zastoupen nejčastěji. Nejvíce jsou u těchto lidí viditelné sluchové halucinace a perzekuční bludy u kterých dotyčné osoby trpí stihomamem. Tito lidé si stěţují na změny, které se odehrály u nich a okolního dvěta. Díky psychotickým proţitkŧm jsou také podráţdění a díky tomu se u nich mŧţe objevit i agresivní chování, které nasměrují proti objektŧm svého podezření. V tomto ohledu mohou být pro své okolí i nebezpeční. Taktéţ se u nich často vyskytují intrapsychické halucinace. Ty si mohou vysvětlovat například činností nějakých přístrojŧ, které na ně pŧsobí rŧznými vlnami. Proto si někteří mohou dávat na hlavu kupříkladu alobal, který tyto vlny bude, dle jejich přesvěčení, odráţet a domnělí nepřátelé jim tak nebudou moci dále zasahovat do myslí. V mírné formě se někdy mŧţe objevit i oploštělá emotivita, katatonní příznaky nebo inkoherentní řeč. 5 Viz Raboch. Psychiatrie : Doporučené postupy psychiatrické péče II 55 6 Viz Maršálek 10 7 Viz Tŧma 85 15

16 Parafrenie Forma paranoidní schizofrenie. Objevují se i rŧzné tělové halucinace Hebefrenní schizofrenie F20.1 Hebefrenní typ schizofrenního onemocnění je typický pro adolescentní věk a je někdy velmi obtíţné ho odlišit od výrazných pubertálních projevŧ. 8 Výrazné jsou zde především sklony k pseudofilozofování, grimasování, nepřiměřené a nevhodné emotivitě, bizardnímu oblékání a samotářství. Myšlení bývá dezorganizované a právě kvŧli této skutečnosti se i tato schizofrenie někdy pojmenovává jako schizofrenie dezorganizovaná. V řeči nemocného se objevuje inkoherence. Typické jsou poruchy chování a ztráta studu. "Kazuistika: Mladý pacient v izolační místnosti veřejně masturbuje, kálí a močí na podlahu. Na stěnu namaloval výkaly velké srdce s nápisem "milé M..."" 9 V mírné formě mohou být někdy přítomny i bludy a halucinace Katatonní schizofrenie F20.2 Tento typ nemoci má dvě podoby a to formu stuporózní a produktivní. Stuporózní forma je charakteristická tělesnou nehybností, při které člověk nejí a ani nedodrţuje ţádnou hygienu. V té době je proto nutné, aby se o něho někdo staral. Za tuto nehybnost jsou zodpovědné sluchové halucinace, které leţícím zakazují se pohnout. Ti tak mohou vlastní vŧlí setrvávat v jedné, byť i bizarní a nevhodné pozici po dlouhou dobu. Někdy se zde například objevuje také negativismus, který je charakteristický odporem jedince vŧči pokusŧm s ním jakkoliv pohnout. Naopak u formy produktivní, je k vidění povelový automatizmus, grimasování, manýrování a také opakování slov, vět i pohybŧ po jiných lidech. Mŧţe se vyskytnout i křik nemocného Nediferencovaná schizofrenie F20.3 Schizofrenie, která vykazuje smíšené příznaky a kritéria několika rŧzných typŧ, ale nelze ji s jistotou zařadit mezi ţádné z nich Postschizofrenní deprese F20.4 Je diagnostikována v případě, ţe dotyčná osoba měla v posledním roce ataku, některé schizofrenní příznaky stále přetrvávají, ale v mírnější formě a jsou doprovázené depresí po 8 Viz Raboch. Psychiatrie - minimum pro praxi 80 9 Mečíř 18 16

17 dobu nejméně 14 dní. V této době hrozí vyšší riziko spáchání sebevraţdy Reziduální schizofrenie F20.5 Prŧběh schizofrenie s chronickým charakterem, při níţ po ztlumení či zaniknutí pozitivních symptomŧ, dochází k atakám se symptomy negativního typu Simplexní schizofrenie F20.6 Tato forma je méně častá a je charakteristická nenápadným a pozvolným vývojem s negativními příznaky. Objevuje se jiţ v dospívání a dominuje u ní podivínské chování, autismus, emoční otupělost, nesouvislé a nerealistické myšlení, ochuzení řeči, nedostatek pevné vŧle a nečinnost. Člověk se po většinu času jen tak bezcílně poflakuje, nedbá o sebe a straní se kontaktu s jinými lidmi z jeho okolí. Pozitivní příznaky u tohoto typu schizofrenie nebývají ţádné Jiná schizofrenie F20.8 Do tohoto typu patří například cenestopatická Huberova schizofrenie, která se projevuje hypochondrickými představami, jejichţ schizofrenní podstatu vysvětlí aţ časem se zvyšující neobvyklost těchto představ. Člověk s touto nemocí bývá po dlouhou dobu vyšetřován, avšak vţdy s negativními nálezy v oblasti jím udávaných postiţených míst Nespecifikovaná schizofrenie F Příčiny vzniku schizofrenie Vznik tohoto onemocnění není dodnes zcela jasný, coţ je zpŧsobeno tím, ţe neexistuje u všech případŧ nemocných jen jedna příčina, která by se na něm podílela. Svŧj podíl tak mají rŧzné biologické a psycho-sociální faktory. Velice podstatnou roli ve vzniku této duševní choroby hraje také dědičnost. Jednovaječná dvojčata, která mají stejnou genetickou výbavu, onemocní více často neţ dvojčata dvojvaječná. 10 Genetické vlohy tedy mohou hrát při vzniku nemoci roli velmi dŧleţitou, avšak ne jedinou. "Člen páru MZ dvojčat jehož druhý člen onemocněl schizofrenií má přibližně 50% naději, že neonemocní. Z toho plyne, že schizofrenii není možné vysvětlit jen genetickými vlivy." 11 K jejímu propuknutí dále mohou velkou měrou přispívat například drogy, úrazy nebo 10 Viz Vinař. Schizofrenní onemocnění 5 11 Koukolík

18 infekční onemocnění. Také rŧzná psychická traumata a stres jedince, se mohou projevit ve formě obrácení do vlastního nitra a budování vnitřního světa, které slouţí jako obrana proti "krutému a zlému" okolí. Mŧţe jít o reakci na úmrtí blízké osoby, neúspěch ve společnosti, či neštěstí v lásce. Zvýšené riziko pak představuje skutečnost, ţe byla dotyčná osoba vystavena psychické traumatizaci i v dětství. Přestěhování se do neznámého prostředí a sociální izolace, mŧţe mít taktéţ za následek vznik schizofrenie. O vzniku bludŧ se píše v knize od Jaroslava Vacka "O nemocech duše". Kaţdý člověk se dle ní běţně setkává s myšlenkami, které mohou vyústit v nějaký ten blud. Zdravý jedinec pak tento rozvoj umí přirozeně potlačovat, kdeţto u psychózy dochází k selhání této schopnosti. Díky tomu potom stačí i nepatrná změna v okolí, které si dotyčný člověk všimne a blud ovládne jeho mysl. Jako příklad takové události, je zde zmíněn případ muţe, kterému vedle domu hučel kompresor. Kdyţ ho dlaţdiči při odchodu na oběd vypnuli, tak tuto změnu zmíněný muţ zaregistroval a vyloţil si jí tím zpŧsobem, ţe toto ticho musí znamenat, ţe nastal konec veškeré existence, konec světa Viz Vacek

19 2. Internetové diskuze V předchozí kapitole byly pro celkové seznámení se s nemocí stručně popsány její příznaky, základní typy a také některé příčiny jejího vzniku dle odborné literatury. Vzhledem k tomu, ţe cílem práce je popsat zveřejněné osobní pohledy na schizofrenii z perspektivy lidí, jenţ tuto nemoc mají a lidí, kteří do diskuze přispívají, přestoţe nemocní sami nejsou a navzájem pak ty nejčastěji zmiňované pohledy mezi sebou porovnat, je tato kapitola zaměřena jiţ na prŧzkum jednotlivých diskuzí. K získání potřebných informací budou pouţity tři internetové stránky, kde spolu lidé se schizofrenií navzájem komunikují. Z jednotlivých komentářŧ pak budou, pro účely této práce, dále vybrány rŧzné subjektivní pohledy o ní z perspektivy diskutujících lidí. Dosaţené výsledky budou vypsány a nakonec mezi sebou porovnány. Na jména autorŧ v tomto případě nebude brán příliš zřetel, neboť nemŧţe být jisté, zda stejná přezdívka patří jen jedné konkrétní osobě. Takové příspěvky, které budou podepsány stejným jménem, ale nebude zcela jisté, ţe jde o jednu osobu, pak budou rozřazovány dle individuálních kritérií závislých na jejich souvislosti v dané diskuzi. Jednotlivé body, zahrnující rŧzné pohledy, pak budou u kaţdé číslované části vypsány tak, ţe se nebudou opakovat dva, které by byly naprosto stejné. Dále také nebudou děleny přesně podle komentářŧ, nýbrţ podle pohledŧ. Jeden autor tedy mŧţe mít více bodŧ v dané části neţ autor jiný, protoţe bude psát více rŧzných pohledŧ na nemoc v jednom jeho příspěvku. Jednotlivé pohledy budou vybírány především podle toho, zda se jedná ve větší či menší míře o osobní postoj vzniklý vlastním uvaţováním daného jedince nebo o pohled vzniklý jeho vlastní zkušeností. Vţdy bude záleţet na kontextu celé diskuze. Názory o léčbě nebudou příliš zmiňovány pokud k tomu nebude dŧvod. Ten mŧţe být například v tom, ţe se bude jednat taktéţ o pohled vzniklý vlastním uvaţováním nebo osobní zkušeností daného autora, avšak vţdy pouze v rovině, která se nebude přímo týkat jednotlivých léčiv. Jelikoţ pohled na nemoc jde ruku v ruce i s pohledem na lidi kteří jí trpí, budou níţe uvedené názory v sobě zahrnovat i takové, které obsahují pohled na lidi s touto nemocí. Vzhledem k tomu, ţe je v této části práce mnoho nepřímých citací, které by v poznámce pod čarou zaplnily více místa neţ text samotný, budou proto všechny ponechány přímo v textu Výběr diskuzí Sběr níţe uvedených informací probíhal v období od do

20 Stránka, kde se nalézají komentáře od lidí se schizofrenií a kde o sobě také něco sdělují ostatním návštěvníkŧm je například která se zaměřuje na rŧzná témata týkající se zdraví a krásy. Pro účely práce byly vybrány jen takové články a diskuze, které se zabývají pouze touto nemocí, jelikoţ by na nich potenciálně mohly být příspěvky od lidí se schizofrenií nejčastěji zastoupeny. Po zadání slova schizofrenie do vyhledávače stránek bylo vyhledáno 70 záznamŧ, z nichţ se celkem 6 hodilo k tomu, aby bylo pouţito pro další zpracování. Celkově zde bylo ze všech těchto šesti odkazŧ postupně získáno 159, pro tuto práci přínosných, komentářŧ Výtah dílčích pohledů z jednotlivých diskuzí Prvním z nich, který byl na této stránce dne prohledán, byla diskuze pod článkem "Co je to schizofrenie" s 379 komentáři. Celkem zde bylo vybráno 29 příspěvkŧ, z nichţ 18 pochází od lidí, jenţ se zmínili o tom, ţe schizofrenii mají a co si o ní myslí. 1. Schizofrenie není nemoc ale dar, který člověku hodně dá a dá se s ní ţít i velmi krásný ţivot (Viz Pepa :25, Danca.x :59, David Otáhal :31). 2. Mŧţe mít spojitost s minulými ţivoty (Viz Adla :38). 3. Je to nemoc významných lidí a těch jedincŧ, kteří jsou velmi citliví (Viz Helen :31). 4. Někdo zde také zastává pohled, ţe je tato nemoc divná, coţ odvozuje převáţně z toho, ţe vypozoroval, ţe se jeho stav pohybuje v určitých sekvencích směrem od stavu klidného po stav nepříjemný (Viz Pepa :28, :13). 5. Schizofrenie mŧţe potkat naprosto kohokoliv a v jakékoliv době (Viz Janina :57). 6. Je spojena s maniodepresivní psychózou. Dotyčný s tímto názorem také tvrdí, ţe se mu díky schizofrenii zvýšilo IQ, změnil pohled na svět a stal se tak lepším člověkem (Viz Tomas.N.I.O :08). 7. Člověk s touto nemocí není ani tak nebezpečný pro okolí, jako spíše plachý a nemoc sama je plná strachu a nejistoty (Viz Viki :11). 8. Je vyvolaná na principu boje, který probíhá mezi podvědomím a vědomím, čímţ se mozek člověka dostává do disharmonie. Následuje šok, při kterým se schizofrenik neovládne a jeho mozek na chvíli vysadí a pak se znovu "zapne" se stavy, které nejde 20

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE 1. Afektivní poruchy 2. Schizofrenie a poruchy s bludy 3. Neurotické poruchy 4. Poruchy osobnosti 5. Mentální retardace 6. Organicky podmíněné duševní poruchy AFEKTIVNÍ PORUCHY

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více

F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 - SCHIZOFRENIE

F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 - SCHIZOFRENIE F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 = schizofrenie F21 = schizotypní porucha F22 = trvalé duševní poruchy s bludy F23 = akutní a přechodné psychotické poruchy F24 = indukovaná

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Pavla Novotná Veronika Margoldová

Pavla Novotná Veronika Margoldová Pavla Novotná Veronika Margoldová jsou skupinou velmi závaţných onemocnění, jeţ významně ovlivňuje jak kvalitu ţivota pacientů, tak i jeho délku patří mezi poruchy nálady a jde o patologický smutek pochopitelný

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

Náboţenské proţívání a úzkost Náboţenské proţívání u schizofrenie. PhDr. Pavel Moravec Setkání nemocničních kaplanů Rajhrad u Brna

Náboţenské proţívání a úzkost Náboţenské proţívání u schizofrenie. PhDr. Pavel Moravec Setkání nemocničních kaplanů Rajhrad u Brna Náboţenské proţívání a úzkost Náboţenské proţívání u schizofrenie PhDr. Pavel Moravec Setkání nemocničních kaplanů Rajhrad u Brna F40: Fobické úzkostné poruchy F40.0: Agorafobie F40.1: Sociální fobie F41:

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

4. PORUCHY PSYCHICKÝCH PROCESŮ A STAVŮ. a) PORUCHY KOGNITIVNÍCH PROCESŮ PORUCHY VNÍMÁNÍ. a) Poruchy kognitivních b)poruchy motivačních a procesů

4. PORUCHY PSYCHICKÝCH PROCESŮ A STAVŮ. a) PORUCHY KOGNITIVNÍCH PROCESŮ PORUCHY VNÍMÁNÍ. a) Poruchy kognitivních b)poruchy motivačních a procesů 4. PORUCHY PSYCHICKÝCH PROCESŮ A STAVŮ a) Poruchy kognitivních b)poruchy motivačních a procesů konativních stavů a procesů a) PORUCHY KOGNITIVNÍCH PROCESŮ Na základě studia obecné psychologie definujte

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

DUŠEVNÍ PORUCHY A NEMOCI - úvod

DUŠEVNÍ PORUCHY A NEMOCI - úvod Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Palackého 524 769 01 Holešov www.gymhol.cz DUŠEVNÍ PORUCHY A NEMOCI - úvod Název projektu Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy Autor

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D.

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Smrt jako vyvrcholení ţivota Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Ţivot zasaţený nemocí je stresující pro všechny zúčastněné.

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Sokolov. Michal 18 let

Sokolov. Michal 18 let Sokolov Michal 18 let Michal studuje na střední škole maturitní obor. V posledním půl roce u něho došlo k výraznému zhoršení prospěchu. Vyučující ho do té doby považovali za nadprůměrného žáka. V posledním

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Jméno: Adresa: Telefon: Datum narození: Věk: Povolání: Kdo vás doporučil? Jméno a adresa obvodního lékaře: Telefon:

Jméno: Adresa: Telefon: Datum narození: Věk: Povolání: Kdo vás doporučil? Jméno a adresa obvodního lékaře: Telefon: DOTAZNÍK ŽIVOTNÍ HISTORIE CO NEJÚPLNĚJŠÍM VYPLNĚNÍM NÁSLEDUJÍCÍCH ÚDAJŮ NÁM POMŮŢETE ZÍSKAT UCELENÝ OBRAZ SVÉ ŢIVOTNÍ HISTORIE. TA SE MŮŢE VZTAHOVAT K VAŠIM SOUČASNÝM POTÍŢÍM. VŠECHNY ODPOVĚDI JSOU PŘÍSNĚ

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání

Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání Bc. Eva Holoubková Úvod 1. Základní údaje o cílové skupině 2. Statistické údaje o mladých lidech s psychiatrickými poruchami v ČR 3. Statistické údaje

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Radost je podle mého názoru vždy příjemná. Jak se může změnit v emoci? Z radosti se stane emoce v případě, že se necháte ovlivnit rozumem. Jakmile vás

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Gestalt pohled na výčty specifických skupin osob zasažených v rámci katastrof a MU

Gestalt pohled na výčty specifických skupin osob zasažených v rámci katastrof a MU Gestalt pohled na výčty specifických skupin osob zasažených v rámci katastrof a MU Mgr. Tibor A. Brečka KSV FBM PAČR asociovaný člen AGT člen AAGT brecka@polac.cz Brečka 2008 Specifická skupina obyvatelstva

Více

Psychické poruchy - oblasti psychických poruch

Psychické poruchy - oblasti psychických poruch Psychické poruchy - oblasti psychických poruch 1. poruchy vnímání (iluze dochází ke zkreslení vnímaného objektu - za šera považuji keř za přikrčenou postavu nebo nesprávně porozumím slyšenému slovu či

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Veřejná Správa BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZAČLEŇOVÁNÍ SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN DO VZDĚLÁVACÍHO PROCESU A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE S VYUŽITÍM PODPORY ZDROJŮ Z ESF SOCIAL

Více

Žádost o přijetí do domova pro seniory

Žádost o přijetí do domova pro seniory Domov Příbor, příspěvková organizace Masarykova 542, 742 58 Příbor Moderní, bezbariérové zařízení s 60. letou tradicí, pro seniory nad 65 let, kteří jsou zcela, nebo těžce závislí na pomoci jiné fyzické

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Souvisí chudoba sduševním zdravím?

Souvisí chudoba sduševním zdravím? Konference Chudoba, záležitost nás všech. (20. 21. října 2010, Univerzita Hradec Králové) Souvisí chudoba sduševním zdravím? MUDr. Petr Hejzlar občanské sdružení Péče o duševní zdraví Psychiatrické oddělení,

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY - hodnocení pomocí škál: deprese = Beckova, Zungova mánie = Youngova (YMRS) F30 - MANICKÁ EPIZODA základní příznak = porucha nálady min 4 dny u hypománie a 7 dnů u mánie. I hypománie

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Duševní onemocnění téma primární prevence?

Duševní onemocnění téma primární prevence? Duševní onemocnění téma primární prevence? Bc. Alena Vrbová, DiS. Praha, 8. 11. 2010 www.ledovec.cz Ten je ale pěkně zfetovanej... To je Petr Petrovi je 16 let,v září nastoupil do prváku na gympl. Od

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Zpráva z II. kongresu na téma: Léčba v psychiatrii Co se skrývá pod povrchem, aneb Ostrava!!! 10. 13. 10. 2013

Zpráva z II. kongresu na téma: Léčba v psychiatrii Co se skrývá pod povrchem, aneb Ostrava!!! 10. 13. 10. 2013 Zpráva z II. kongresu na téma: Léčba v psychiatrii Co se skrývá pod povrchem, aneb Ostrava!!! 10. 13. 10. 2013 Vypracovala: Nikol Skalická Ve dnech 10. 13. 10. 2013 jsem se společně se svými kolegyněmi

Více

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas Otázka: Vývojová psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas -etapy vývoje jedince -měníme se po stránce psychologické, biologické a sociologické -dělíme život z hlediska věku 1. Období=Prenatální

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Účinky návykových látek Anotace Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Psychotické poruchy ( psychózy )

Psychotické poruchy ( psychózy ) Psychotické poruchy ( psychózy ) Schizofrenie patří do skupiny psychotických poruch. Psychotické poruchy ( psychózy ) jsou závažná duševní onemocnění, která vedou ke značnému utrpení v životě nemocných

Více