Adresa: VÁGNER POOL s. r. o. Nad Safinou 348, Vestec, Praha-západ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adresa: VÁGNER POOL s. r. o. Nad Safinou 348, 252 48 Vestec, Praha-západ"

Transkript

1 Adresa: VÁGNER POOL s. r. o. Nad Safinou 348, Vestec, Praha-západ Telefon: GSM Fax: http: Provozní doba: Po - Pá hod Prodejní doba: Po - Pá hod Miloslav âahoj v roba Jifií Rousek zahraniãní obchod Jan ic prodej, zásilky Petr imonãík v roba elektro Milan Vágner obchod, ekonomika Libor Vogl zahraniãní obchod Lenka Lambertová úãetní Anna Malechová asistentka Marika Mí ková asistentka Miroslav Homola servis David rámek prodej Michal Pressl prodej Jifií Lebeda prodej, zásilky po âr Jan Humhal prodej, zásilky po âr Jozef Îenãuch v roba, elektro Pro pfiípad, Ïe nechcete tuto stránku ve va em katalogu, odstfiihnûte ji. 1

2 2

3 Mapa / Map 3

4 Co Vám mûïeme nabídnout / We can offer you Co vám mûïeme nabídnout: Kompletní sortiment technologického vybavení a doplàkû pro privátní a vefiejné bazény. Moderní sklad na plo e vût í neï m 2 = záruka bûïného zboïí vïdy na skladû. Zaji tûní jakéhokoli zboïí (z celého svûta), které není ve stálé nabídce. V bûr zboïí od více neï 60-ti v robcû. Dodávky do 24 hodin po âr. Zasíláme zásilkovou sluïbou a to jiï od 1 kg zásilky. Men í zásilky po tou. Dopravu zdarma po celé âr. Pfii objednávce zboïí nad Kã bez DPH. Pfii platbû v hotovosti, pfiedem nebo dobírkou sleva 3 %. MoÏnost dal ích slev informace na vyïádání. Zaji tûní celních formalit pfii exportu zboïí do zahraniãí. Minimální objednávka Kã. Záruãní lhûty od 2 do 10 let a to podle druhu v robku. Servis na ve keré námi prodávané zboïí. Pravidelná kolení na rûzná témata dle poptávky. V mûnu nepo kozeného zboïí bez udání dûvodû. (V originálním balení) Ceny v tomto katalogu jsou platné od do vydání dal ího katalogu. Pfii zmûnû nákupních cen, nebo pfii zmûnû kurzu koruny (CZK) si vyhrazujeme právo upravit ceny. Ve keré ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH. Záruku nelze uplatnit na závady, které byly zpûsobeny neodbornou instalací nebo nesprávn m uïíváním v robku. Záruku nelze uplatnit taktéï pokud je zpûsobena pfii dopravû zboïí a patnou manipulací, nebo vlastními opravami. Firma Vágner Pool nebere Ïádnou odpovûdnost za omyly a nepfiesnosti. Zmûna technick ch specifikací je vyhrazena bez oznámení. We can offer you: A complete assortment of technological equipment and accessories for both private and commercial swimming pools. A modern warehouse of m 2 with ordinary goods always available. The possibility of obtaining special goods (from all over the world) which are not in our catalogue. One supplier of complete swimming pool technology you don t need to purchase from many. Free transportation within the Czech Republic if the order exceeds CZK (VAT exclusive). Delivery terms within 24 hours. Shipments above 5kg we ship via delivery service, lower weights via mail. Time savings reduction expenses. We know that your time is valuable and thus we struggle to save time for you. We offer a discount of 3% for cash payments. There is possibility of more discounts, please do not hesitate to call us. We arrange all customs paperwork if purchased goods (minimum value of EUR). Guarantee period varies from 24 months to 5 years. Periodical training different tasks acording to requests We will exchange undamaged goods without question. The prices stated in this catalogue are valid from or until the new issue of this catalogue. Should our purchasing prices or the exchange rate of CZK change we reserve the right to adapt our prices. All prices stated here are VAT exclusive. The guarantee does not apply to damage caused by unprofessional installation or incorrect use of the product, damage arising during transportation, damage caused by incorrect manipulation or by own repairs. Company Vágner Poll don t take responsibility for any mistakes and inaccuracy. Modification of technical specifications is reserved without announcement. H.P. x 0,7457 = Inches x 2,540 = kw x = Tabulka pfiepoãtu fyzikálních hodnot 4 kw cm B.T.U. Feet x 0,3048 = m m 3 x 219,97 = gallons m 3 x = litry

5 Nad Safinou 348, Vestec Praha-západ, âeská republika Tel.: , Fax: Objednávka ã. / Order No.: Fakturaãní adresa / Invoice address: Datum / Date: Adresa dodání / Delivery address: Tel.: Fax: ZpÛsob platby: V hotovosti Bank. pfievodem Dobírkou Tel.: Fax: Kontaktní osoba / Contact person name: Objednávka / Order ã. z. název mnoïství cena Razítko a podpis / Stamp and signature: Celkem / Total: 5

6 Obsah / Table of Contens Mapa / Map Co Vám mûïeme nabídnout / We can offer you Objednávka / Order Obsah / Table of Contens I. Stavební ãásti / Structural parts Skimmery / Skimmers Hlídání hladiny vody / Water level control Vtokové trysky / Inlet nozzles Trysky / Nozzles HydromasáÏní systémy / Hydromassage systems Podlahové v pusti / Main drains Odtokové a vtokové stavební ãásti / Electrical heating Pfielivné ro ty / Cool rolling greats Svûtla / Underwaterlights Bezpeãnostní transformátory / Security transformers II. Filtry / Filters Automatické vícestné ventily / Automatic multiport valves Vícestné (6-ti cestné) ventily / Multi-port (6-way) valves Filtraãní náplnû, manometry / Filter s media, manometrs Filtraãní stanice / Filtration units Filtry / Filters III. âerpadla / Pumps âerpadla / Pumps IV. Bazénové Ïebfiíky / Pool ladders Bazénové Ïebfiíky / Pool ladders Bazénová schodi tû / Swimming pool steps V. Vodní atrakce / Water attraction Vzduchovaãe / Blowers Protiproudá zafiízení / Counterflow systems âerpadla pro atrakce / Pumps for pool-attractions âerpadla / Pumps Vodní atrakce / Water pool-attractions VI. Vytápûní / Heating Tepelné v mûníky / Heat exchangers Elektrické topení / Electrical Heating Solární panely / Solar Panels Ovládání pro solární panely / Control for solar panels Sklenûné solární kolektory / Glass solar colectors Tepelná ãerpadla / Heat Pumps VII. Elektroautomatická fiízení / Electroautomatic control Elektroautomatická fiízení / Electroautomatic control Odvlhãovaãe / Dehumidifiers VIII. Pfiíslu enství / Accessories Bazénové vysavaãe, kartáãe / Vacuum Cleaners, Brushes Bazénové síèky a sady / Leaf Skimmers and cleaning kits Bazénové síèky / Leaf Skimmers, Rakes Teleskopické tyãe / Telescopic poles Plovoucí hadice / Floating hoses Plovoucí dávkovaãe, teplomûry / Floating dispensers, Thermometers Teplomûry / Thermometers Testry / Testers Poloautomatické vysavaãe / Semiautomatic Cleaners Mebránové vysavaãe / Membrane Cleaners Bazénové ãistící roboty / Underwater claning Robots Detektor dûr / Leak Detectors IX. Zakrytí / Covers Navíjecí zafiízení / Reel systems Lamelové zakrytí / Venetian Covers Bezpeãnostní plachty / Safety Covers Solární fólie / Solars Covers Zimní krycí plachty / Winter Debris Covers Tepelnû izolaãní plachty / Heat retention covers X. Bazénová chemie / Chemical products Bazénová chemie / Chemical products XI. Úprava vody / Water treatment Poloautomatické dávkovaãe / Semi-automatic dosing machines Bezchlorová úprava vody / Water treatment without using chlorine Poloautomatické dávkovaãe / Semi-automatic dosing machines Automatické chemické dávkovaãe / Water treatment automatic systems

7 XII. DLW delifol a pfiíslu enství / DLW delifol and accessories DLW delifol a pfiíslu enství / DLW delifol and accessories Geotextilie a pfiíslu enství / Polyester fleece and accessories Polypropylenová fólie, dekoraãní linky / Polypropylen liner, decoration lines Dekoraãní mozaiky / Decoration Mosaics DLW pfiíslu enství / DLW accessories Sklenûné mozaikové obklady / Glass mosaic facing XIII. Dal í doplàující vodní atrakce / Water attraction Sprchy / Showers Odrazová a skákací prkna / Diving boards, spring boards and platforms Skluzavky / Slides Nálepky na potrubí / Piping labels Zimní doplàky / Winter accessories Bazénové fontány, akustick alarm / Pool fountains, acustic alarm Vodní hry / Water plays Podvodní reprodukrory / Underwater Loudspeaker XIV. DlaÏby / Pavings and Curbstones DlaÏby / Pavings and Curbstones XV. Tvarovky, trubky, lepidla a pfiíslu enství / Fittings, pipes and accessories Tvarovky, trubky, lepidla a pfiíslu enství / Fittings, pipes and accessories PrÛtokomûry / Flow meters Obsah / Table of Contens 7

8 zpût z filtrace back from the filter sání do filtrace suction into the filter Skimmery / Skimmers Typ/type: Závûsn skimmer je vhodn pro jak koli bazén, ale zejména pro jiï postavené. Je urãen pro dodateãnou montáï a je vybaven zpûtn m vtokem do bazénu, moïnost pfiipojení ãisticích zafiízení hadicí DN 32 mm. MoÏnost napojení vysavaãe. napojení vysavaãe connection of vacuum cleaner otoãná zpûtná tryska turning inlet nozzle Suspension skimmer is suitable for any type of swimming pool especially for pools already built. Is designed for supplementary mounting and is equipped with reduction and connection to vacuum cleaners with DN 32 mm hose. Possible to connect vacuum cleaner B Závûsn skimmer 2, ,- 106,68 Suspension skimmer Skimmer V10 z kapacitou irokého skimmeru, úprava v ky hladiny 32 mm, pfiepad, mosazné zástfiiky 10 x M5. Skimmer V10 capacity of a large skimmer 32 mm overflow to adapt wished water level, brass inserts 10 x M5. Typ/type: B V 10 Skimmer ABS, pro fólie, 150 x 150 mm, s mosazn mi zástfiiky napojení 50, 63 mm 4, ,- 95,44 V 10 Skimmer ABS, for liners, 150 x 150 mm, with brass inserts, connection 50, 63 mm B V 10, Clonka skimmeru, kryt pfiíruby skimmeru 0,9 397,- 14,44 V 10, Skimmer screen STAINLESS, flange shield 8

9 Typ/type: 1024 Typ/type: 1021 Typ/type: Skimmery / Skimmers Typ/type: Mosazné zálitky, Brass inserts Typ/type: E Typ/type: 1020 Typ/type: Typ/type: Typ/type: B V 20 Skimmer ABS, do betonu, 200 x 150 mm, s mosazn mi zástfiiky napojení 50, 63 mm 4, ,- 140,25 V 20 Skimmer ABS, for concrete, 200 x 150 mm, with brass inserts, connection 50, 63 mm B V 20 Skimmer ABS, pro fólie, 200 x 150 mm, s mosazn mi zástfiiky napojení 50, 63 mm 5, ,- 190,62 V 20 Skimmer ABS, for liners, 200 x 150 mm, with brass inserts, connection 50, 63 mm B V 20, VS 30 Clonka skimmeru ABS, kryt pfiíruby skimmeru 0,3 531,- 19,31 V 20, VS 30 Skimmer screen ABS, flange shield B V 20, VS 30 Clonka skimmeru NEREZ, kryt pfiíruby skimmeru 0, ,- 138,21 V 20, VS 30 Skimmer screen STAINLESS STEEL, flange shield B V 20, VS 30 Víko skimmeru NEREZ 0,3 980,- 35,65 V 20, VS 30 Top cover STAINLESS STEEL 1021 B V 20 Vákuov kotouã pro napojení vysavaãe do skimmeru 0,27 750,- 27,27 V 20 Vacuum disk connecting vacuum cleaner with skimmer B V 20, VS 30 prodlouïení vtoku skimmeru po 50 mm 0,3 515,- 18,73 V 20, VS 30 Skimmer neck extension for 50 mm extension B V 20, VS 30 pfiírubová jednotka skimmeru ABS. Pro pfiestavbu napfi. skimmeru ã do betonu na pfiestavbu na fólii 0, ,- 45,79 V 20, VS 30 ABS flange unit to change (for example skimmer no. 1024) from concrete pool over to liner B V 20, VS 30 pfiírubová jednotka skimmeru NEREZ. Pro pfiestavbu napfi. skimmeru ã do betonu na pfiestavbu na fólii. NEREZ 0, ,- 86,67 V 20, VS 30 STAINLESS flange unit to change (for example skimmer no. 1024) from concrete pool over to liner. STAINLESS E B V 20, VS30 Ko skimmeru k zachycení hrub ch neãistot 0,09 295,- 10,72 V 20, VS 30 Skimmer basket for debris 1531 B V 20 VS30 ikmé prodlouïení hrdla skimmeru 0, ,- 74,53 V 20 VS30 Neck extension 9

10 Skimmery / Skimmers Typ/type: Skimmery pro nadzemní bazény Typ/type: Entrance for aboveground pools C Skimmer 150 x 150 mm, s tryskou, s clonkou roubû, pro fólii, pfiipojení 1,5 2,5 860,- 31,28 Skimmer 150 x 105 mm, with nozzle, with screws screen, for liner connection 1, C Skimmer 150 x 250 mm, s tryskou, s clonkou roubû, pro fólii, pfiipojení 1,5 2, ,- 43,64 Skimmer 150 x 250 mm, with nozzle, with screws screen, for liner connection 1,5 Typ/type: Typ/type: Skimmery Kripsol samofiezné rouby pfiíruby Skimmers Kripsol self-drilling screws of the flange 125mm Typ/type: mm B Skimmer Kripsol sání 200 mm x 180 mm, pfiipojení 1,5 nebo 63 mm, pro fólie, kompletní s vak. kotouãem 3, ,- 72,05 Skimmer Kripsol suction 200 mm x 180 mm, to connect 1,5 or 63 mm, for liner, complete with Skim Vac B Skimmer Kripsol sání 400 mm x 230 mm, pfiipojení 1,5 nebo 63 mm, pro fólie, kompletní s vak. kotouãem 5, ,- 100,67 Skimmer Kripsol suction 400 mm x 230 mm, to connect 1,5 or 63 mm, for liner, complete with Skim Vac B ProdlouÏení ãistící ãásti (vertikální) pro skimmery Kripsol 0,8 170,- 6,18 Vertical extension for Kripsol skimmers 10

11 Typ/type: Typ/type: HINS3119 Skimmery / Skimmers Typ/type: Typ/type: Typ/type: Typ/type: HSK16001VE Typ/type: H B Skimmer Premium sání 200 mm x 150 mm, pro fólii, pfiipojení 2 /63 mm, bez vakuového kotouãe 3, ,- 83,65 Skimmer Premium suction 200 mm x 150 mm, for liner, connection 2 /63 mm, withouth Skim Vac B Skimmer Premium sání 400 mm x 200 mm, pro fólii, pfiipojení 2 /63 mm, bez vakuového kotouãe 5, ,- 103,65 Skimmer Premium suction 400 mm x 200 mm, for liner, connection 2 /63 mm, withouth Skim Vac B Skimmer Design sání ovál 400 mm x 200 mm, pro fólii, pfiipojení 2 /63 mm, bez vakuového kotouãe 4, ,- 128,89 Skimmer Design suction oval 400 mm x 200 mm, for liner, connection 2 /63 mm, withouth Skim Vac B Vakuov kotouã Skim Vac Premium pro napojení vysavaãové hadice 0,2 215,- 7,82 Skim Vac Premium to connect vacuum cleaner hose H3195 B ProdlouÏení hrdla skimmeru Premium 200 x 150 mm 0,4 368,- 13,38 Extension to neck for a skimmer Premium 200 x 150 mm HSK16001VE B ProdlouÏení ãistící ãásti (vertikální) pro skimmer Premium, Design 0,2 766,- 27,85 Vertical extension for Premium, Design skimmers HINS3119 B Nerez clonka rámeãku skimmeru Premium 400 x 200 mm 9 532,- 346,69 Stainless steel screen for skimmer Premium 400 x 200 mm 11

12 Typ/type: Skimmery / Skimmers Typ/type: Skimmer VA, 21 x 16 nûkolik typû: samofiezné rouby pfiíruby mosazné zástfiiky M6 prodlouïené hrdlo Skimmer VA, 21 x 6, several types: self-drilling screws of the flange brass inserts M6 extended neck VA A B C D E F G H I J L M Typ/type: Typ/type: Skimmer VA, 40 x 16 nûkolik typû: samofiezné rouby pfiíruby mosazné zástfiiky M6 Skimmer VA, 40 x 16, several types: self-drilling screws of the flange brass splash covers C Skimmer VA 150 x 150 mm, s clonkou roubû, pro fólie, pfiipojení 1,5 2,1 850,- 30,91 Skimmer VA 150 x 150 mm, with screws screen, for liner connection 1, C Skimmer VA, sání 215 mm x 160 mm, pfiipojení lep. 63 mm, nebo 2, pro fólie, s vakuov m kotouãem, s mosazn mi zástfiiky 0, ,- 92,74 Skimmer VA, suction 215 mm x 160 mm, to connect with glue 63 mm, or 2, for liner, with Skim Vac, with brass inserts C Skimmer VA, sání 215 mm x 160 mm, pfiipojení lepením 63 mm, nebo 2, pro fólie, s vakuov m kotouãem, prodlouïené hrdlo 6, ,- 80,01 Skimmer VA, suction 215 mm x 160 mm, to connect with glue 63 mm, or 2, for liner, with Skim Vac, longer extencion C Skimmer VA, sání 215 mm x 160 mm, pfiip. lep. 63 mm, nebo 2, pro fólie, s vak. kotouãem, prodlouïené hrdlo, s mosazn mi zástfiiky 6, ,- 100,01 Skimmer VA, suction 215 mm x 160 mm, to connect 63 mm, or 2, for liner, with Skim Vac, longer extencion, with brass inserts C Skimmer VA, sání 406 mm x 160 mm, pfiipojení lep. 63 mm, nebo 2, pro fólie, s vakuov m kotouãem, s mosazn mi zástfiiky 6, ,- 100,01 Skimmer VA, suction 406 mm x 160 mm, to connect with glue 63 mm, or 2, for liner, with Skim Vac, with brass inserts C Skimmer VA, sání 406 mm x 160 mm, pfiipojení lepením 63 mm, nebo 2, pro fólie, s vakuov m kotouãem, samofiez. rouby 6, ,- 80,01 Skimmer VA, suction 406 mm x 160 mm, to connect with glue 63 mm, or 2, for liner, with Skim Vac, screws IE C ProdlouÏení hrdla skimmeru VA 215 x 160 mm 0,4 Extension to neck for a skimmer VA 215 x 160 mm IE016 C ProdlouÏení ãistící ãásti skimmeru VA 0,2 270,- 9,82 Vertical extension for skimmer VA IA006 C ProdlouÏení ãistící ãásti skimmeru 15 x 15 mm ( ikmé) 0,2 189,- 6,88 Vertical extension for skimmer 15 x 15 mm 12

13 Typ/type: HSP1084 Skimmery / Skimmers Typ/type: HSP1085 Typ/type: HINS1085 Typ/type: HSP1106 Typ/type: HSP1084P1 HSP1084 B Skimmer Hayward, sání 200 mm x 150 mm, pfiipojení lepením 63 mm, nebo 2, pro fólie, bez vakuového kotouãe 6, ,- 120,02 Skimmer Hayward, suction 200 mm x 150 mm, to connect with glue 63 mm, or 2, for liner, withouth Skim Vac HSP1085 B Skimmer Hayward, sání 400 mm x 200 mm, pfiipojení lepením 63 mm, nebo 2, pro fólie, bez vakuového kotouãe 6, ,- 149,12 Skimmer Hayward, suction 400 mm x 200 mm, to connect with glue 63 mm, or 2, for liner, withouth Skim Vac HSP1106 B Vakuov kotouã Skim Vac Hayward pro napojení vysavaãové hadice 0,15 459,- 16,69 Skim Vac Hayward to connect vacuum cleaner hose HSP1084P1 B ProdlouÏení ãistící ãásti skimmeru Hayward 400 mm x 200 mm 0,2 394,- 14,33 Vertical extension for skimer Hayward 400 mm x 200 mm HINS1084 B Nerezové hrdlo skimmeru Hayward ,- 297,22 Stainless steel neck for skimer Hayward 1084 HINS1085 B Nerezové hrdlo skimmeru Hayward ,- 346,69 Stainless steel neck for skimer Hayward

14 Skimmery / Skimmers Typ/type: 15PGSKILSTD Typ/type: 15PGSKILWM Typ/type: 15PGSKILWMO Typ/type: 15GSKIEXTT Typ/type: 15PGSKIEXTS 15PGSKILST B Skimmer Pentair sání 200 mm x 150 mm, pfiipojení lepením 2 /63 mm, pro fólie, bez vakuového kotouãe 3, ,- 72,74 Skimmer Pentair suction 200 mm x 150 mm, to connect with glue 2 /63 mm, for liner, withouth Skim Vac 15PGSKILWM B Skimmer Pentair sání 400 mm x 200 mm, velk pfiipojení lepením 2 /63 mm, pro fólie, bez vakuového kotouãe 5, ,- 90,92 Skimmer Pentair suction 400 mm x 200 mm, wide mouth to connect with glue 2 /63 mm, for liner, withouth Skim Vac 15PGSKILWMO B Skimmer Pentair sání ovál 400 mm x 200 mm, lepením 2 /63 mm, bez vakuového kotouãe 4, ,- 101,83 Skimmer Pentair suction oval 400 mm x 200 mm, to connect with glue 2 /63 mm, withouth Skim Vac 15PGSKIEXTS B ProdlouÏení hrdla skimmeru Pentair 200 x 150 mm 0,4 320,- 11,63 Extension to neck for a skimmer Pentair 200 x 150 mm 15PGSKIEXTT B ProdlouÏení ãistící ãásti pro skimmer Pentair 0,2 766,- 27,85 Vertical extension for Pentair skimmers B Vakuov kotouã Skim Vac pro napojení vysavaãové hadice 0,2 215,- 7,82 Skim Vac to connect vacuum cleaner hose 14

15 C Filtraãní punãocha do ko íãku skimmerû 5 ks/bal. 0,05 84,- 3,04 Large nylon filter sock for Skimmer basket C Filtraãní punãocha do ko íãku skimmerû 12 ks/bal. 0,10 202,- 7,35 Large nylon filter sock for Skimmer basket Skimmery / Skimmers 15

16 Hlídání hladiny vody / Water level control Typ/type: 2021 Tento mechanick regulátor vodní hladiny je vhodn zejména pro pouïití do skimmerû a to pfiedev ím do skimmerû MTS V20 a VS30, nebo do nádrïí s kapalinou. Je vybaven nastaviteln m plovákem. Napojení 1/2 ext. nebo 20 mm. Typ/type: Mechanic water level controller is particularly suitable to use in skimmers especially skimmers MTS V20 and VS30 or in tanks with fluid. Controller is equipped with adjustable float. Connection 1/2 ext. or 20 mm. Hlídání hladiny plastová jímka s propojením na skimmer plovákov dopou tûcí systém. Napojení 50 mm. Pfiipojení dopou tûní 3/8 ext. Water level control a plastic sump with a connection pipe to the skimmer, floating water refilling system. Connection 50 mm. Connection of water refilling 3/8 ext B Mini hladinov ventil R 1 /2 0,15 991,- 36,04 Mini water level valve R 1 / B Hlídání hladiny v jímce spojené s hladinou vody (víko regulátoru je stejné jako víko skimmeru Kripsol) 6, ,- 64,15 Water level controller, combined, water level in the tank and pool water control (designe of the cover it is same as skimmer Kripsol) 16

17 Elektronické hlídání hladiny Elektronické automatické hlídání hladiny a dopou- tûní vody se sondami + elektromagnetické ventily 1 /2, 3 /4, 1. Electronic water level controller Electronic automatic control of water level and refilling system with probes + electromagnetic valves 1 /2, 3 /4, 1. Typ/type: Typ/type: B Elektrické automatické hlídání hladiny v rozvadûãi + 3 x sonda 0, ,- 120,02 Electric automatic water level controller in junction box + 3 x probe B Elektrické automatické hlídání hladiny + 3 x sonda (na DIN li tu) Electric automatic water level controller + 3 x probe (for DIN ledge) 0, ,- 96, B Elektromagnetick ventil 1 /2 0, ,- 95,47 Electromagnetic valve 1 / B Elektromagnetick ventil 3 /4 0, ,- 135,40 Electromagnetic valve 3 / B Elektromagnetick ventil 1 0, ,- 157,62 Electromagnetic valve 1 Schéma hlídání tfií hladin v akumulaãní nádrïi Z1 minimální hladina Minimum level Z2 chod ãerpadla filtrace Operation of filtration pump Z3 dopou tûní vody Water drain Hladina vody pro sepnutí ãerpadla filtrace Hladina vody pro vypnutí dopou tûní vody Hladina vody pro vypnutí ãerpadla filtrace Hladina vody pro sepnutí dopou tûní vody 2x havarijní hladina vody v nádrïi Water surface for switch on filtration pump Water surface for disconnection water adding Water surface for switch of filtration pump Water surface for fasten water adding Wrecking water surface in a tank Hlídání hladiny vody / Water level control referenãní sonda (musí b t stále pod vodou) K pfiipojení sond pouïijte vodiã CYA 1,5 mm Reference probes(must by bellow water level all the time) For probe connection please use conductor CYA 1,5 mm Typ/type: Typ/type: Hlídání hladiny v akumulaãních jímkách Zafiízení je vybaveno sedmi hladinov mi ãidly, které hlídají havarijní minimální hladinu, ovládá dopou tûní vody od nastavené minimální hladiny do nastavené v ky a hlídá maximální hladinu. Water level control in storage tanks The equipment includes seven water level sensors controlling the minimal level of water surface, controls refilling from the adjusted minimal level up to adjusted height. Control the maximal height of water surface C Hlídání hladiny v akumulaãní jímce + 7 x sonda automatika v rozvadûãi 2, ,- 287,32 Water level control in storage tank + 7 x probe automatic system in mains C Hlídání hladiny v akumulaãní jímce + 7 x sonda, na DIN li tu 1, ,- 241,50 Water level control in storage tank + 7 x probe, to mount into mains for a DIN ledge C Samostatná sonda pro urãení hladiny 0,2 356,- 12,94 Separate probe for level control 17

18 31200 Vtokové trysky / Inlet nozzles HINS1419 HSP1408E /2 95 mm / mm B PrÛchod stûnou bazénu Kripsol R 2 x 50 mm, délka 244 mm 0,34 220,- 8,00 Poolwall lead-through Kripsol R 2 x 50 mm, length 244 mm B PrÛchod stûnou bazénu Hayward R 2 x 50 mm, délka 250 mm 0,30 245,- 8,91 Poolwall lead-through Hayward R 2 x 50 mm, length 250 mm B Tryskov komplet Eco, pfiipojení hadicí 32/38mm, pro pfiedvyrobené bazény, vãetnû kontramatky 0,25 145,- 5,27 Nozzle set Eco, connect by hose 32/38mm, for prefabrikates pools, conter nut include B Tryskov komplet Eco, pfiipojení lepením 50mm, pro pfiedvyrobené bazény, vãetnû kontramatky 0,20 165,- 6,00 Nozzle set Eco, connect with glue 50mm, for prefabrikates pools, conter nut include B Tryskov komplet VA, s mozasn mi zástfiiky, pro fólii, vãetnû kontramatky, pfiipojení lepením 50 mm 0,25 523,- 19,02 Nozzle set VA, with brass inserts, for liner, conter nut include, connect with glue 50 mm B Tryskov komplet VA, pro pfiedvyrobené bazény, vãetnû kontramatky, pfiipojení lepením 50 mm 0,25 311,- 11,31 Nozzle set VA, for prefabrikates pools, conter nut include, connect with glue 50 mm B Uzávûr pro tryskov komplet VA 0,03 45,- 1,63 Cap for Nozzle set VA B Tryskov komplet Cofies, pro fólii, vãetnû kontramatky, pfiipojení lepením 50 mm 0,25 418,- 15,20 Nozzle set Cofies, for liner, conter nut include, connect with glue 50 mm HSP1408E19 B Tryskov komplet Hayward, pro fólii, vãetnû kontramatky, pfiipojení lepením 50 mm Nozzle set Hayward, for liner, conter nut include, connect with glue 50 mm 0,25 348,- 12, B Tryskov komplet Kripsol, 20 mm (5m3 /h), pro fólii, vãetnû kontramatky, pfiipojení lepením 50 mm Nozzle set Kripsol, 20 mm (5m 3 /h), for liner, conter nut include, connect with glue 50 mm 0,30 345,- 12, B Tryskov komplet Kripsol, 20 mm (5m3 /h), pro pfiedvyrobené bazény, vãetnû kontramatky, pfiipojení lepením 50 mm 0,25 285,- 10,86 Nozzle set Kripsol, 20 mm (5m 3 /h), for prefabrikates pools, conter nut include, connect with glue 50 mm, B Tryskov komplet Aqua, pro pfiedvyrobené bazény, vãetnû kontramatky, pfiipojení lepením 50 mm 0,25 278,- 10,11 Nozzle set Aqua, for prefabrikates pools, conter nut include, connect with glue 50 mm B Uzávûr pro tryskov komplet Aqua Cap for Nozzle set Aqua 0,03 65,- 2, B Tryska Balarepo R 11 /2, polyamid + 20% skeln ch vláken Nozzle Balarepo R 1 1 /2", polyamid + 20% fiber glass 0,25 260,- 9, B Vzduchovací mixaãní nástavec, jako souãást prûchdu betonem, ABS R 11 /2 pro pfiisávání vzduchu do proudu vody vtokovou tryskou 0,30 300,- 10,91 Air-mixing part of nozzle (like part of wall entrance) ABS R 1 1 /2 sucking air into the water stream coming out of the inlet nozzle HINS1419 B Nerez clonka rámeãku trysky Hayward 1 725,- 62,74 Stainless steel frame for nozzle Hayward 18

19 Vtokové trysky / Inlet nozzles B PrÛchod stûnou bazénu nerez R 2, délka 300 mm Poolwall lead-through Stainless R 2, length 300 mm 2, ,- 61, B Základní prvek NEREZ 40 mm AG R 2 x R /2 IG závit 40 mm 11 Basic element STAINLESS 40 mm AG R 2" x R 1 1 /2" IG thread 40 mm 0, ,- 76, B Základní prvek NEREZ 40 mm, pro fóliové bazény, pfiipraveno pro pfiírubovou sadu Basic element STAINLESS 40 mm, for liner pools, prepared for flange set 0, ,- 98, B Základní prvek NEREZ 70 mm AG R 2 x R /2 IG závit 70 mm 11 Basic element STAINLESS 70 mm AG R 2" x R 1 1 /2" IG thread 70 mm 0, ,- 95, B Vtoková tryska NEREZ, transparentní kulisa 9 mm 0,12 839,- 30,51 Inlet nozzle stainless, transparent ball 9 mm B Vtoková tryska NEREZ, transparentní kulisa 18 mm 0,12 839,- 30,51 Inlet nozzle stainless, transparent ball 18 mm B Vtoková tryska NEREZ, transparentní kulisa 25 mm Inlet nozzle stainless, transparent ball 25 mm 0,12 839,- 30, B Uzávûr NEREZ R 11 /2 pro základní prvky Cap STAINLESS R 1 1 /2 for basic elements 0,20 968,- 35, B Uzávûr Transparentní R 11 /2 pro základní prvky 0,03 166,- 6,03 Cap Transparent R 1 1 /2 for basic elements 3553 B Pfiírubová sada NEREZ pfiíruba s tûsnûním a 6 x roub M5 Flange set STAINLESS flange with washer and 6 x screw M5 0, ,- 40, B Staviten regulátor mnoïství vody, transparentní, 11 /2 Adjustable grate, controlling water flow, transparent, 1 1 /2 0,03 166,- 6, B Vtoková mu le transparentní, 11 /2 0,04 219,- 7,96 Inlet shell transparent, 1 1 / B Podlahová tryska transparentní, 11 /2 Floor nozzle transpartent 1 1 /2 0,06 108,- 3, B Pneumatické tlaãítko v nerez základním prvku 0, ,- 137,95 Pneumatic switch in st. steel basic element 3045 B Vzduchov regulátor v nerez základním prvku 0, ,- 128,85 Air regulator in st. steel basic element 3050 B Pneumatické tlaãítko nerez v prûchodu stûnou ABS pro pfiedvyrobené bazény 0, ,- 105,40 Pneumatic switch st. steel in wall entrance ABS for prefabricated swimming pool 3055 B Vzduchov regulátor nerez v prûchodu stûnou ABS pro pfiedvyrobené bazény 0, ,- 78,12 Air regulator st. steel in wall entrance ABS for prefabricated swimming pool 19

20 Vtokové trysky / Inlet nozzles Typ/type: Typ/type: Typ/type: Typ/type: 3114 Typ/type:

SP ploch skimmer 2 x 50 mm kryt nerez základ prostup stûnou ABS. SP flat skimmer 2 x 50 mm shutter stainless steel base ABS pool-wall lead through

SP ploch skimmer 2 x 50 mm kryt nerez základ prostup stûnou ABS. SP flat skimmer 2 x 50 mm shutter stainless steel base ABS pool-wall lead through Skimmery / Skimmers 10111 Skimmer ploch bíl Skimmer flat white 0,72 1 366,- 42,69 10118 Skimmer ploch nerez, le tûná 0,72 1366,- 42,69 Skimmer flat stainless, glossy SP ploch skimmer 2 x 50 mm kryt nerez

Více

Skimmers... 14 Dopouštění vody... 22. Water level controller... 22 Příslušenství... 24

Skimmers... 14 Dopouštění vody... 22. Water level controller... 22 Příslušenství... 24 Stavební části Structural parts......................................... 4......................................... 4 Dopouštění vody................................... 22 Water level controller................................

Více

ã. z. název kg cena Kã price EUR

ã. z. název kg cena Kã price EUR Sprchy / Showers Typ/type: 98RM Typ/type: 98RM Typ/type: 98PD105C 98PD105C A Vaniãka 105 x 105 cm, béïová 14,0 4 576,- 142,98 Base plate for shower 105 x 105 cm, sandy 98RM A Vaniãka 70 x 70 cm, modro/bílá

Více

spa díly spa components jedineèná relaxace Swimmingpool Technology unique relaxation

spa díly spa components jedineèná relaxace Swimmingpool Technology unique relaxation spa díly spa components jedineèná relaxace unique relaxation Swimmingpool Technology Masážní èerpadlo "Sta-Rite" -"Sta-Rite" massage pump 0,7 0,55 Výkon m/h Capacity m/h 2 6 2-250 -25-252 0,75,0 27-25

Více

ã. z. název kg cena Kã price EUR

ã. z. název kg cena Kã price EUR Îebfiíky jsou urãeny pro privátní a komerãní bazény, vyrobeno z le tûné nerez oceli AISI 304 prûmûru 43 mm. Stupnû jsou doplnûny protiskluz. ná lapy. KaÏd Ïebfiík je zakonãen opûrn m kloubem smûrem ke

Více

armatury abs, anticoro Swimmingpool Europe

armatury abs, anticoro Swimmingpool Europe armatury abs, anticoro Swimmingpool Europe Skimmery urèené jak pro foliové, tak betonové bazény, vyrovnávací klapka hladiny vody, první filtr hrubých neèistot, 2ks tìsnìní /samolepící/, pøíruba na folii

Více

IV. Žebříky, schodiště. Pool ladders. Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Bluestone

IV. Žebříky, schodiště. Pool ladders. Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Bluestone IV. Žebříky, schodiště Pool ladders Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Bluestone Bazénové žebříky / Pool ladders IV. Žebříky jsou určeny pro privátní a komerční bazény. Jsou vyrobeno z

Více

Pool ladders... 120 Madla... 124. Handrails... 124 Schodiště... 126. Staircase... 126 Bazénové žebříky, příslušenství... 128

Pool ladders... 120 Madla... 124. Handrails... 124 Schodiště... 126. Staircase... 126 Bazénové žebříky, příslušenství... 128 Žebříky, schodiště Pool ladders, staircase azénové žebříky................................... 20 Pool ladders...................................... 20 Madla........................................... 24

Více

30010 VZDUCHOVAÈ PRO PØERUŠOVANÝ CHOD

30010 VZDUCHOVAÈ PRO PØERUŠOVANÝ CHOD 000 VZDUCHOVAÈ PRO PØERUŠOVANÝ CHOD J0004 J000 J0000000 Uhlíky vzduchovaèe Tìlo vzduchovaèe s vývodkou Tìsnìní vzduchovaèe Carbon of blower Body of blower with bushing Washer of blower 000/00 VZDUCHOVAÈ

Více

XIII. Vodní doplňky. Complementary. Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Blue

XIII. Vodní doplňky. Complementary. Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Blue XIII. Vodní doplňky Complementary Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Blue Sprchové vaničky / Showers base plates XIII. 98RM-N 98RV-N 698090 98RM-N A Vanička 70 x 70 cm, modro/modrá Base

Více

XVII. Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2010 Fólie DLW

XVII. Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2010 Fólie DLW Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2010 Fólie DLW Vodní doplňky Sprchové vaničky, skluzavky............................... 258 Sprchy...................................................... 259 Solární

Více

XV. Tvarovky, trubky. Fittings, pipes. Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Blue

XV. Tvarovky, trubky. Fittings, pipes. Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Blue XV. Tvarovky, trubky Fittings, pipes Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Blue XV. PVC Mufna PVC adaptor socket N popis description A B C cena Kč 0201600020 B Mufna 20 mm 20 27 16 60 0,01

Více

âistiã vzduchu / Air Cleaner MF 06, MF 08, MF 10 ada ASISTENT, velikost G 1/8, G 1/4, G 3/8 ASISTENT Series, G 1/8, G 1/4, G 3/8 Sizes

âistiã vzduchu / Air Cleaner MF 06, MF 08, MF 10 ada ASISTENT, velikost G 1/8, G 1/4, G 3/8 ASISTENT Series, G 1/8, G 1/4, G 3/8 Sizes âistiã vzduchu / Air Cleaner MF 06, MF 08, MF 10 ASISTENT Series, G 1/8, G 1/4, G 3/8 Sizes PouÏití pfiístroj na ãi tûní vzduchu a oddûlení vody (více neï 90 %) Use Device for air cleaning and water separation

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

block - kit Swimmingpool Europe unikátní technologie unique technology výborné tepelné vlastnosti outstanding thermal properties

block - kit Swimmingpool Europe unikátní technologie unique technology výborné tepelné vlastnosti outstanding thermal properties block - kit unikátní technologie unique technology výborné tepelné vlastnosti outstanding thermal properties Swimmingpool Europe 5 Block - Kit Plavu si, ani nevím jak. Voda je dar pøírody, a proto by byla

Více

RAM60ND KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační pěch. Vibratory tamper

RAM60ND KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační pěch. Vibratory tamper KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE Vibrační pěch Vibratory tamper RAM60ND NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech Republic Tel: +420 491 452 184 Fax:

Více

Úprava vzduchu / Air Treatment Units DK 1/4

Úprava vzduchu / Air Treatment Units DK 1/4 Úprava vzduchu / Air Treatment Units DK 1/4 PouÏití pfiístroj na ãi tûní, regulaci tlaku vzduchu a oddûlení vody (více neï 90%) Use device for air cleaning, air controlling and water separation (more than

Více

30072 Vestavný Nerez protiproud Jet Swim 1200, 54m3/h 2,2kW, pro fólii snížená cena A 89 861,- 2.808,15

30072 Vestavný Nerez protiproud Jet Swim 1200, 54m3/h 2,2kW, pro fólii snížená cena A 89 861,- 2.808,15 30072 Vestavný Nerez protiproud Jet Swim 1200, 54m3/h 2,2kW, pro fólii snížená cena A 89 861,- 2.808,15 30073 Vestavný Nerez protiproud Jet Swim 2000, 78m3/h 4kW, pro fólii snížená cena A 116 202,- 3.631,31

Více

rozvodnice jednoduchá instalace spolehlivost reliability Swimmingpool Technology distribution boards simple installation

rozvodnice jednoduchá instalace spolehlivost reliability Swimmingpool Technology distribution boards simple installation rozvodnice distribution boards jednoduchá instalace simple installation spolehlivost reliability Swimmingpool Technology Transformátory Transformers Transformátor 100W - 100W transformer Trafo 100W v plastovém

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

Topaze Super G+ P o l o a u t o m a t i c k é v y s a v a č e. S e m i a u t o m a t i c c l e a n e r s XII. JAMES

Topaze Super G+ P o l o a u t o m a t i c k é v y s a v a č e. S e m i a u t o m a t i c c l e a n e r s XII. JAMES 190 P o l o a u t o m a t i c k é v y s a v a č e S e m i a u t o m a t i c c l e a n e r s JAMES nezávislý vysavač pro údržbu veškerých vodních nádrží. Podvodní vysavač JAMES je vybaven ponorným čerpadlem

Více

First School Year PIPING AND FITTINGS

First School Year PIPING AND FITTINGS First School Year PIPING AND FITTINGS 1. Piping We use it for transporting liquids, gases and loose substances. By using piping we can regulate and interrupt the amount of substances. The main parts of

Více

filtrace filtration filtraèní komlety filtraèní jednotky kvalita Swimmingpool Technology filtration sets filtration units quality

filtrace filtration filtraèní komlety filtraèní jednotky kvalita Swimmingpool Technology filtration sets filtration units quality filtrace filtration filtraèní komlety filtration sets filtraèní jednotky filtration units kvalita quality Swimmingpool Technology Filtraèní komplety Filtration sets Kompletní písková filtraèní jednotka

Více

El. filtration control

El. filtration control Automatické elektrické ovládací systémy bazénové technologie. Elektrická automatická ovládání pro bazénovou technologii jsou rozdûlena do ãtyfi základních modifikací a to: Automatika pro filtraci: malá

Více

SE ZÁVITEM TO THREAD / VISSER TRYSKY INLETS / BOUCHES 072030 135 4 81 CZ TRYSKY Z BÍLÉHO ABS S 2 VNÌJŠÍM ZÁVITEM A 50 mm VNITØNÍM PRÙMÌREM. E WHITE ABS INLETS WITH 2 EXTERNAL THREAD AND 50 mm INSIDE DIAMETER.

Více

S&R servis, s.r.o. Maloobchodní CENÍK 2007 MIAMI ORLANDO TAMPA. Vířivý bazén Oáza pool. Nadzemní bazény: MIAMI, ORLANDO, TAMPA. Pol.

S&R servis, s.r.o. Maloobchodní CENÍK 2007 MIAMI ORLANDO TAMPA. Vířivý bazén Oáza pool. Nadzemní bazény: MIAMI, ORLANDO, TAMPA. Pol. S&R servis, s.r.o. Maloobchodní CENÍK 2007 Nadzemní bazény: MIAMI, ORLANDO, TAMPA Pol. Popis zboží s DPH MIAMI Základní sada obsahuje: boční stěna z plechu, vinylová fólie - mramor (0,4 mm), žebřík, intlet/outlet

Více

SP 350 C KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Pila stolová. Table saw

SP 350 C KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Pila stolová. Table saw KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE Pila stolová Table saw SP 350 C NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech Republic Tel: +420 491 452 184 Fax: +420 401

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

3.0 Bo ní pozi ní sv!tla side marker lights

3.0 Bo ní pozi ní sv!tla side marker lights 3.0 Bo ní pozi ní sv!tla side marker lights 3.1 Náhradní díly / Spare Parts Unipoint Úhelník!90 /!bracket!90 : 15-5319-004 Sv"tlo!jako!náhradní!díl!/ spare part lense: 21-2000-004 Náhradní!sada!(v#. úhelníku)

Více

Typ/type: 6013044. ã. z. název kg cena Kã price EUR

Typ/type: 6013044. ã. z. název kg cena Kã price EUR Navíjecí zafiízení / Reel systems Kompletní navijákové sady obsahují: nerezové stojny, teleskopickou tyã, sadu páskû a pfiíchytek pro upevnûní solární plachty, pojistku proti rozmotání. Teleskopická tyã

Více

Nástrãné roubení - kovové / Socket Screw joints - Metallic ada BU 50000 / BU 50000 Series

Nástrãné roubení - kovové / Socket Screw joints - Metallic ada BU 50000 / BU 50000 Series Technické údaje / Technical data: Rozsah tlaku / Pressure range 0-1,5 MPa Rozsah teplot / Temperature range -18 C +70 C Pracovní poloha / Working position libovolná/any Pfiipojovací závit Válcov - s tûsnícím

Více

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges 3 BERGAMO FIRENZE RIMINI Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

Svařování MIG / MAG. Welding MIG / MAG

Svařování MIG / MAG. Welding MIG / MAG Svařování MIG / MAG Welding MIG / MAG 12 OBSAH CONTENT Svařovací hořáky MIGSTAR Welding torches MIGSTAR Náhradní díly ke svařovacím hořákům MIGSTAR Spare parts welding torches MIGSTAR Příslušenství ke

Více

Průmyslové vysavače FILTER ELEMENT D185X140 PET M-CLASS 302000490 1 AS HOSED36X5000MM WITH TOOL 302001682 1 CURVED HAND TUBE D36MM CR 302000528 1

Průmyslové vysavače FILTER ELEMENT D185X140 PET M-CLASS 302000490 1 AS HOSED36X5000MM WITH TOOL 302001682 1 CURVED HAND TUBE D36MM CR 302000528 1 Picture shown may not represent model quoted Standard equipment Included accessories XC 230V 50HZ PC 230/1/50 PC 230V 50HZ Filtry FILTER ELEMENT D185X140 PET M-CLASS 302000490 1 FILTER ELEMENT D275X187

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

KATALOG LAMINOVAN CH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORÒ CATALOGUE OF LAMINATED BOARDS WITH ORIGINAL DECOR MOTIFS

KATALOG LAMINOVAN CH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORÒ CATALOGUE OF LAMINATED BOARDS WITH ORIGINAL DECOR MOTIFS 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 KATALOG LAMINOVAN CH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORÒ CATALOGUE OF LAMINATED BOARDS WITH ORIGINAL DECOR MOTIFS D EVO DOVEDNOST LIDÉ / WOOD DEXTERITY PEOPLE

Více

Regulátor tlaku MINI / Pressure Controller MINI DRM 1/8, DRM 1/4

Regulátor tlaku MINI / Pressure Controller MINI DRM 1/8, DRM 1/4 Regulátor tlaku MINI / Pressure Controller MINI DRM 1/8, DRM 1/4 pfiístroj na udrïení konstantního tlaku na v stupu nezávisle na vy ím tlaku vstupu s pojistn m ventilem za pfiívodní otvory, montáï na panel

Více

Příslušenství pro tlakové vodní čističky

Příslušenství pro tlakové vodní čističky Vyčistit Příslušenství pro tlakové vodní čističky Příslušenství pro tlakové vodní čističky Připojení KJ-1590* KJ-2200 KJ-3000 1 /8 x 15 m tlaková hadice 1 /8 47602 47602 47602 1 /8 x 23 m tlaková hadice

Více

Automatika na dávkování chemie automatic dosing

Automatika na dávkování chemie automatic dosing Automatika na dávkování chemie automatic dosing Swimmingpool Technology Autodos 700 Automatické dávkování Autodos Autodos automatic dosing Autodos 700 je jedno-kanálové zaøízení, pro mìøení a dávkování.

Více

Lemová a okolní bazénová dlaïba DlaÏby v této nabídce jsou urãeny pro vnitfiní a vnûj í pouïití. Série SAHARA pfiedstavuje nejucelenûj í

Lemová a okolní bazénová dlaïba DlaÏby v této nabídce jsou urãeny pro vnitfiní a vnûj í pouïití. Série SAHARA pfiedstavuje nejucelenûj í Lemová a okolní bazénová dlaïba DlaÏby v této nabídce jsou urãeny pro vnitfiní a vnûj í pouïití. Série SAHARA pfiedstavuje nejucelenûj í fiadu klasické dlaïby vhodné zejména pro okolí bazénu. Edging paving

Více

Nástrãné roubení - kovové / Push-in Fittings ada BU 50000 / BU 50000 Series

Nástrãné roubení - kovové / Push-in Fittings ada BU 50000 / BU 50000 Series ada BU 50000 / BU 50000 Series Technické údaje / Technical data: Rozsah tlaku / Pressure range 0,099 1,5 MPa Rozsah teplot / Temperature range -20 C +80 C Pracovní poloha / Working position libovolná/any

Více

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Elektroinstalační lišty a tvarovky Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Z důvodu jednodušší instalace jsou lišty na spodní straně opatřeny montážními otvory. Délka 2m. Na přání lze vyrobit v různých

Více

xxx FILTRAČNÍ STANICE KIT S TOP VENTILEM

xxx FILTRAČNÍ STANICE KIT S TOP VENTILEM FILTRAČNÍ STANICE KIT S TOP VENTILEM PG PGFSH Paleta pro nádobu a čerpadlo-kit Platform for sand filtration kit Propojovací hadice komplet pro KIT 0 Connecting hose 0b 0c PE0 PG00 Plastová spona k ventilu

Více

ã. z. název kg cena Kã price EUR

ã. z. název kg cena Kã price EUR Bazénové vysavaãe, kartáãe / Vacuum Cleaners, Brushes Typ/type: 603400 Typ/type: 603500 Typ/type: 603601 Typ/type: 603602 603400 C Vakuov vysavaã STANDARD 280 mm, pfiipojení 32/38 mm 1,00 399,- 12,47 Vacuum

Více

TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA. Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922

TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA. Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922 TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922 II PROFESSIONAL EQUIPMENT II 201 PROFESSIONAL EQUIPMENT Nová řada vysokoobrátkových

Více

RAM70ND KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační pěch. Vibratory tamper

RAM70ND KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační pěch. Vibratory tamper KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE Vibrační pěch Vibratory tamper RAM70ND NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech Republic Tel: +420 491 452 184 Fax:

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

Element h A N D B o o K

Element h A N D B o o K handbook Skříňový program Úvod Kancelářský systém je skladebný, modulový, skříňový systém, který je určen pro doplnění stolových sestav Horizont nebo pro vytváření modulových stěn. Tento systém pak vytváří

Více

Horizont h a n d b o o k

Horizont h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Stolový systém je určen pro vybavování pracovišť administrativy. Základní stolová jednotka, která tvoří hlavní prvek tohoto systému je základním stavebním kamenem pro vytváření

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BAZÉNŮM

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BAZÉNŮM PŘÍSLUŠENSTVÍ K BAZÉNŮM Filtrační zařízení - pískové filtry Filtrace Tagelus ClerPro 40 9m3/h + Bettar Top 8 17,243,- 20,864,- Filtrace Tagelus ClerPro 60 14m3/h + Bettar Top 14 21,089,- 25,518,- Filtrace

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

www.alumia.cz www.klusdesign.cz PROFILY DO SÁDROKARTONU ARCHITECTURAL LED FIXTURES

www.alumia.cz www.klusdesign.cz PROFILY DO SÁDROKARTONU ARCHITECTURAL LED FIXTURES www.alumia.cz PROFILY DO SÁDROKARTONU www.klusdesign.cz ARCHITECTURAL LED FIXTURES PROFILY DO SÁDROKARTONU - ZÁKLADNÍ INFORMACE ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - BASIC INFORMATION ZAPUŠTĚNÉ PROFILY

Více

Přístroje pro montáž na povrch

Přístroje pro montáž na povrch comfort Přístroje pro montáž na povrch HYDRO 55 + Ucelený sortiment přístrojů se stupněm krytí IP55 Odolnost proti nárazům podle IK07 Spínače se signalizací, popisným štítkem nebo výměnnou čočkou Šroubové

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

BLANC CUARTA. Identification. Product Classifi cation. x y w z. Name. suspension lamp (C) Type Collection Line Designed by Description BLANC

BLANC CUARTA. Identification. Product Classifi cation. x y w z. Name. suspension lamp (C) Type Collection Line Designed by Description BLANC x y w z PC105 150 1000 500 112 Identification Type Collection Line Designed by Description BLANC CUARTA suspension lamp (C) BLANC Standard Line Ismael Sugranes Features Technology The lamps of this collection

Více

Katalog dlažby na vyžádání Catalogue of pavings on the request

Katalog dlažby na vyžádání Catalogue of pavings on the request Dlažby Pavings Dlažba Sahara................................... 3 Pavings and Curbstones Sahara...................... 3 Dlažba rdoise................................... 324 Pavings and Curbstones rdoise.....................

Více

Průmyslové vysokotlaké čističe - studenovodní. Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití

Průmyslové vysokotlaké čističe - studenovodní. Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe střední třídy pro časté využití 5 PA-FA Nová řada Poseidon 5PA-FA jsou spolehlivé a výkonné studenovodní vysokotlaké čistící stroje s rozšířenými možnostmi pro složitější aplikace. Robustní a odolní konstrukce s 30mm ocelovým rámemskládací

Více

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí 99-0140: Rivetec

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí 99-0140: Rivetec SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ Tool / Nářadí 99-0140: Rivetec 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, RIVETEC E100524 Pg./Str. 1 / 12 27 25 26 23 24 22 30 29 28 42 33 82 4

Více

je vybaven nerezov mi drïáky je moïno jej doplnit speciálními roubeními pro napojení sekundárního okruhu ( tepeln most )

je vybaven nerezov mi drïáky je moïno jej doplnit speciálními roubeními pro napojení sekundárního okruhu ( tepeln most ) Tepelné v mûníky / Heat exchangers Tepelné v mûníky Maxi-Flo a Hi-Flow jsou svou konstrukcí speciálnû navrïeny pro vytápûní bazénové vody, nebo vody ve vífiiv ch vanách. Nejv hodnûj í je zejména pouïití

Více

folie Swimmingpool Europe aqualiner 75/100 superliner 85/100 alkorplan 2000 pro venkovní i vnitøní bazény for outdoor and indoor pools

folie Swimmingpool Europe aqualiner 75/100 superliner 85/100 alkorplan 2000 pro venkovní i vnitøní bazény for outdoor and indoor pools folie aqualiner 75/100 superliner 85/100 alkorplan 000 pro venkovní i vnitøní bazény for outdoor and indoor pools Swimmingpool Europe Folie na zakázku 75/100 Liners made to order 75/100 Základní barvy

Více

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA EN Standard dwelling and sanitary containers are used as temporary constructions. They can be also used for permanent constructions following some modification of containers. Variable options of insulation,

Více

11.12. 100 ΕΙΣΟΔΟΣ = E / ENTRANCE = E = = 1174 550 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥ = 2000 (ΕΠΙΛΟΓΗ: 2100) / CH STANDARD = 2000 (OPTIONAL: 2100) 243 50 ΚΥ/CH + 293 ΚΥ/CH +103 100 ΚΥ /CH 6 11 6 20 100 0,25 ΚΑ (CO) + 45

Více

XIV. Dlažby. Pavings. Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Bluestone

XIV. Dlažby. Pavings. Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Bluestone XIV. Dlažby Pavings Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Bluestone Dlažby / Pavings and Curbstones XIV. písková sandy yellow Lemová a okolní bazénová dlažba Dlažby v této nabídce jsou určeny

Více

METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL METAL MOSAIC

METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC 2015 METAL METAL MOSAIC 2015 METAL Chladná elegance, nadčasovost a čistota to jsou charakteristické znaky ne

Více

Systém skládací - harmonikový Slide & fold system BARI SLF400

Systém skládací - harmonikový Slide & fold system BARI SLF400 Systém skládací - harmonikový Slide & fold system BARI SLF400 SLF400 Harmonikově skládací systém SLF 400 Slide and fold glass panel system SLF 400 SLF400-B10-ROLLER vozík SLF400-B10-ROLLER Roller HN Závěs

Více

Exxcurve. Exxcurve. W 940 x H 1050 x D 560 mm. deska Graphic size: Cena celkem. Exxcurve Mini. W 780 x H 950 x D 460 mm.

Exxcurve. Exxcurve. W 940 x H 1050 x D 560 mm. deska Graphic size: Cena celkem. Exxcurve Mini. W 780 x H 950 x D 460 mm. EXXCOUNTER model MODEL kat. ART č. NR rozměry SIZE grafiky PRICE cena () 57609 57609 Exxcurve Exxcurve W 940 x H 1050 x D 560 2 ks. 390x1000 čelní 1 pcs zahnutá 903x1000 deska, 2 pcs 390x1000 1 ks. 903x1000

Více

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 Použití Zpětný ventil je samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro vodu, vodní páru, plyny i jiné provozní tekutiny používané

Více

glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory

glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory ABOUT JOY / O PRODUKTU JOY ISAN JOY has its own style and is intended for all people wanting to change the look of their interiors. ISAN JOY is characterized

Více

UPÍNAČE ROTAČNÍCH NÁSTROJŮ TOOLING SYSTEMS

UPÍNAČE ROTAČNÍCH NÁSTROJŮ TOOLING SYSTEMS UPÍNAČE ROTAČNÍCH NÁSTROJŮ TOOLING SYSTEMS PR rev. 02/2011 HSK 63A DIN 69871 JIS B 6339 (MAS BT) DIN 2080 9 22 23 46 47 60 61 68 69 73 75 86 87 96 1 DIN 2080 JIS B 6339 DIN 69871 HSK 63A DIN 2080 JIS B

Více

Bazénová technologie. Bazénová technologie. www.vipool.eu(cz) www.vipool.eu(cz)

Bazénová technologie. Bazénová technologie. www.vipool.eu(cz) www.vipool.eu(cz) Bazénová technologie Bazénová technologie www.vipool.eu(cz) www.vipool.eu(cz) www.vipool.eu(cz) Ve shodě se současnými EU standardy In compliance with the highest standards of products and services My

Více

Pozice Objednací číslo Název Name Ks Pozice Objednací číslo Název Name Ks 1 Šroub M8x90 Bolt M8x90 3 37 750000037 Šroub 5/16"x1"x24 Screw 5/16"x1"x24

Pozice Objednací číslo Název Name Ks Pozice Objednací číslo Název Name Ks 1 Šroub M8x90 Bolt M8x90 3 37 750000037 Šroub 5/16x1x24 Screw 5/16x1x24 Pozice Objednací číslo Název Name Ks Pozice Objednací číslo Název Name Ks 1 Šroub M8x90 Bolt M8x90 3 37 750000037 Šroub 5/16"x1"x24 Screw 5/16"x1"x24 1 2 750000002 Spodní kryt řemenu Lower belt cover 1

Více

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí 99-0021: Rivetec

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí 99-0021: Rivetec SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ Tool / Nářadí 99-0021: Rivetec 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu RIVETEC E100517 Pg./Str. 1 / 12 31 23 30

Více

Průmyslové vysokotlaké čističe - horkovodní NEPTUNE 1

Průmyslové vysokotlaké čističe - horkovodní NEPTUNE 1 Kompaktní dimenze s "vnitřnostmi" z výkonnějšího modelu 2 předurčují naší novinku pro náročnější čisticí práce, při kterých může hrát významnou roli velikost. Nízká hmotnost Kompaktní rozměry Osvědčený

Více

Průmyslové vysokotlaké čističe - ostatní

Průmyslové vysokotlaké čističe - ostatní PE / DE Nová modelová řada PE/DE rozšiřuje bohaté produktové portfolio vysokotlakých strojů Nilfisk-ALTO o neelektrické stroje. PE/DE s benzínovým nebo naftovým pohonem poskytují stejný výkon jako elektrické

Více

Platform h a n d b o o k

Platform h a n d b o o k handbook Stolový systém Úvod Stolový systém je otevřená, flexibilní varianta pracoviště. Jedná se o několik pracovních míst v jedné sestavě, v závislosti na počtu jeho uživatelů. Je vhodný pro různé typy

Více

Esprit h a n d b o o k

Esprit h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Kovové podnoží Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a čelní příčky. Noha je svařencem ve tvaru obráceného hranatého písmene U. Použitý materiál je dutý

Více

Průmyslové vysavače ATTIX 30

Průmyslové vysavače ATTIX 30 S vysavači řady ATTIX 30 lze vysávat jak suché tak i mokré nečistoty. ATTIX 30 má účinný lamelový filtr s elektrickým oklepem Push&Clean. Tento systém umožňuje oklepávat filtr za chodu. ompaktní rozměry

Více

Laufen news wellness. Miloslav Felkl

Laufen news wellness. Miloslav Felkl Laufen news wellness Miloslav Felkl vany a vaničky Kartell vaničky Indura zrušené výrobky Freestanding 175x75x54 cm 2.2233.2.000.yyy.1 Right corner, drop-in 170x86x59 cm 2.233.1.000.yyy.1 Freestanding

Více

EGM 20 LPG (8896311)

EGM 20 LPG (8896311) 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 EGM 20 LPG (8896311) 40 41 42 43 44 49 50 24 39 51 52 53 22 20 23 21 45 46 47 48 56 54 65 55 57 58 62 6 63 74 73 66 67 68 69 71 72 61 60 59 18 17 19 16 15 14 13

Více

set order no./ obj. č. sestavy position description QTY název

set order no./ obj. č. sestavy position description QTY název position description QTY název order no. / objednací číslo 1 Engine ST168F-2 1 Motor ST168F-2 2 Pump cover 1 Kryt čerpadla 3 Spring washer 4 Pružná podložka 4 Bolt M8x35 4 Šroub M8x35 5 Mechanical seal

Více

Vysokotlaké stroje - mobilní

Vysokotlaké stroje - mobilní s elektrickým ohřevem vody E nachází uplatnění v potravinářském průmyslu nebo v různých potenciálně rizikových zónách. Ohřev vody bez škodlivých spalin Nízká hladina hluku Nízko-otáčkový motor 1450 ot/min.

Více

skluzné kompresní Šrouby dynamic Hip And condylar screws

skluzné kompresní Šrouby dynamic Hip And condylar screws skluzné kompresní Šrouby dynamic Hip And condylar screws f NÁSTROJE A IMPLANTÁTY PRO TRAUMATOLOGII INSTRUMENTS AND IMPLANTS FOR TRAUMATOLOGY 211 F Skluzné kompresní šrouby Dynamic Hip and Condylar Screws

Více

NT65 SPARE PARTS CATALOGUE KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Vibratory tamper. Vibrační pěch

NT65 SPARE PARTS CATALOGUE KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Vibratory tamper. Vibrační pěch KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE Vibrační pěch Vibratory tamper NT65 NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech Republic Tel: +420 491 452 184 Fax: +420

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Kancelářský systém ICE

Kancelářský systém ICE ICE HANDBOOK Kancelářský systém ICE Úvod ICE ( Inspiring Contemporary Environments v překladu inspirující současné prostředí ) je jedním z nejnovějších přírůstků do našeho portfolia TECHO. Díky hliníkovým

Více

Kompenzátory Expansion joints

Kompenzátory Expansion joints Kompenzátory Expansion joints 1 2 OBSAH - KOVOVÉ KOMPENZÁTORY TAE OF CONTENS - STEEL EXPANSION JOINTS PN 2,5 ANS PN 2,5 přivařovací nátrubky, DN 200-1200, PN 2,5 weld ends, NB " - 4", PSI 36 PN 6 ANS PN

Více

VII. Automatiky. Automatic. Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Blue

VII. Automatiky. Automatic. Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Blue VII. Automatiky Automatic Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Blue Automatické elektrické ovládací systémy bazénové technologie Electric automatic control systems of swimming pool technology

Více

Kabelové příchytky a vázací pásky

Kabelové příchytky a vázací pásky Cable clips and ties 97 Příchytky USMP a USMP-bis Cable mounting clip, USMP and USMP-bis clip Příchytky UM / cable mounting clip otvoru montážního ssembly aperture dia Rozměr [mm] Dimension H.7206 UM 6

Více

STEP-IN PURE. Barva vany 001: Bílá 4 až 5 mm sanitární akrylát, zesílený GFK. Rozměry v mm / ceny v bez DPH.

STEP-IN PURE. Barva vany 001: Bílá 4 až 5 mm sanitární akrylát, zesílený GFK. Rozměry v mm / ceny v bez DPH. STEP-IN PURE Modely Přehled Vana a sprchový kout v jednom Odnímatelná akrylátová dvířka Pohodlný vstup do sprchového prostoru Snadná obsluha Bezpečný odtokový systém s 2 opdady Moderní odtokový žlab v

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

Semiautomatic cleaners... 224 Automatické vysavače Vortex... 227. Automatic cleaners Vortex... 227 Automatické vysavače Indigo a Cybernaut...

Semiautomatic cleaners... 224 Automatické vysavače Vortex... 227. Automatic cleaners Vortex... 227 Automatické vysavače Indigo a Cybernaut... azénové vysavače Swimming pool cleaners Poloautomatické vysavače........................... 224 Semiautomatic cleaners............................. 224 Automatické vysavače Vortex.........................

Více

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide možná tohle trochu zmenšit a dát sem i to varování LED RADIATION co je na další straně

Více

made for garden 133 H TYČ - NÁSTROJ / MACHINE PARTLIST

made for garden 133 H TYČ - NÁSTROJ / MACHINE PARTLIST made for garden 133 H TYČ - NÁSTROJ / MACHINE PARTLIST TYČ - NÁSTROJ / MACHINE PARTLIST No Obj. číslo název Part Name QT 2-1 2-1 úhlový převod GEAR CASE ASSY 1 2-2 2-2 4538 pojistný kroužek 28 STOP RING

Více

Jednoduchý a výkonný mokro-suchý vysavač

Jednoduchý a výkonný mokro-suchý vysavač 75 WD 75 nabízí snadné a účinné mokré a suché vysávání bez potřeby měnit filtry. Unikátní duální filtrační systém umožňuje použít stroj jak pro mokré i suché aplikace. Díky MultiFit připojení je příslušenství

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Uzavírací lahvové ventily

Uzavírací lahvové ventily Uzavírací lahvové ventily Cylinder Valves - lahvové a rozvodové uzavírací ventily (s nerotační a rotační konstrukcí dolního vřetena) - pracovní tlak 200 nebo 300 bar - uzavírací ventily s nízkým otevíracím

Více