Adresa: VÁGNER POOL s. r. o. Nad Safinou 348, Vestec, Praha-západ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adresa: VÁGNER POOL s. r. o. Nad Safinou 348, 252 48 Vestec, Praha-západ"

Transkript

1 Adresa: VÁGNER POOL s. r. o. Nad Safinou 348, Vestec, Praha-západ Telefon: GSM Fax: http: Provozní doba: Po - Pá hod Prodejní doba: Po - Pá hod Miloslav âahoj v roba Jifií Rousek zahraniãní obchod Jan ic prodej, zásilky Petr imonãík v roba elektro Milan Vágner obchod, ekonomika Libor Vogl zahraniãní obchod Lenka Lambertová úãetní Anna Malechová asistentka Marika Mí ková asistentka Miroslav Homola servis David rámek prodej Michal Pressl prodej Jifií Lebeda prodej, zásilky po âr Jan Humhal prodej, zásilky po âr Jozef Îenãuch v roba, elektro Pro pfiípad, Ïe nechcete tuto stránku ve va em katalogu, odstfiihnûte ji. 1

2 2

3 Mapa / Map 3

4 Co Vám mûïeme nabídnout / We can offer you Co vám mûïeme nabídnout: Kompletní sortiment technologického vybavení a doplàkû pro privátní a vefiejné bazény. Moderní sklad na plo e vût í neï m 2 = záruka bûïného zboïí vïdy na skladû. Zaji tûní jakéhokoli zboïí (z celého svûta), které není ve stálé nabídce. V bûr zboïí od více neï 60-ti v robcû. Dodávky do 24 hodin po âr. Zasíláme zásilkovou sluïbou a to jiï od 1 kg zásilky. Men í zásilky po tou. Dopravu zdarma po celé âr. Pfii objednávce zboïí nad Kã bez DPH. Pfii platbû v hotovosti, pfiedem nebo dobírkou sleva 3 %. MoÏnost dal ích slev informace na vyïádání. Zaji tûní celních formalit pfii exportu zboïí do zahraniãí. Minimální objednávka Kã. Záruãní lhûty od 2 do 10 let a to podle druhu v robku. Servis na ve keré námi prodávané zboïí. Pravidelná kolení na rûzná témata dle poptávky. V mûnu nepo kozeného zboïí bez udání dûvodû. (V originálním balení) Ceny v tomto katalogu jsou platné od do vydání dal ího katalogu. Pfii zmûnû nákupních cen, nebo pfii zmûnû kurzu koruny (CZK) si vyhrazujeme právo upravit ceny. Ve keré ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH. Záruku nelze uplatnit na závady, které byly zpûsobeny neodbornou instalací nebo nesprávn m uïíváním v robku. Záruku nelze uplatnit taktéï pokud je zpûsobena pfii dopravû zboïí a patnou manipulací, nebo vlastními opravami. Firma Vágner Pool nebere Ïádnou odpovûdnost za omyly a nepfiesnosti. Zmûna technick ch specifikací je vyhrazena bez oznámení. We can offer you: A complete assortment of technological equipment and accessories for both private and commercial swimming pools. A modern warehouse of m 2 with ordinary goods always available. The possibility of obtaining special goods (from all over the world) which are not in our catalogue. One supplier of complete swimming pool technology you don t need to purchase from many. Free transportation within the Czech Republic if the order exceeds CZK (VAT exclusive). Delivery terms within 24 hours. Shipments above 5kg we ship via delivery service, lower weights via mail. Time savings reduction expenses. We know that your time is valuable and thus we struggle to save time for you. We offer a discount of 3% for cash payments. There is possibility of more discounts, please do not hesitate to call us. We arrange all customs paperwork if purchased goods (minimum value of EUR). Guarantee period varies from 24 months to 5 years. Periodical training different tasks acording to requests We will exchange undamaged goods without question. The prices stated in this catalogue are valid from or until the new issue of this catalogue. Should our purchasing prices or the exchange rate of CZK change we reserve the right to adapt our prices. All prices stated here are VAT exclusive. The guarantee does not apply to damage caused by unprofessional installation or incorrect use of the product, damage arising during transportation, damage caused by incorrect manipulation or by own repairs. Company Vágner Poll don t take responsibility for any mistakes and inaccuracy. Modification of technical specifications is reserved without announcement. H.P. x 0,7457 = Inches x 2,540 = kw x = Tabulka pfiepoãtu fyzikálních hodnot 4 kw cm B.T.U. Feet x 0,3048 = m m 3 x 219,97 = gallons m 3 x = litry

5 Nad Safinou 348, Vestec Praha-západ, âeská republika Tel.: , Fax: Objednávka ã. / Order No.: Fakturaãní adresa / Invoice address: Datum / Date: Adresa dodání / Delivery address: Tel.: Fax: ZpÛsob platby: V hotovosti Bank. pfievodem Dobírkou Tel.: Fax: Kontaktní osoba / Contact person name: Objednávka / Order ã. z. název mnoïství cena Razítko a podpis / Stamp and signature: Celkem / Total: 5

6 Obsah / Table of Contens Mapa / Map Co Vám mûïeme nabídnout / We can offer you Objednávka / Order Obsah / Table of Contens I. Stavební ãásti / Structural parts Skimmery / Skimmers Hlídání hladiny vody / Water level control Vtokové trysky / Inlet nozzles Trysky / Nozzles HydromasáÏní systémy / Hydromassage systems Podlahové v pusti / Main drains Odtokové a vtokové stavební ãásti / Electrical heating Pfielivné ro ty / Cool rolling greats Svûtla / Underwaterlights Bezpeãnostní transformátory / Security transformers II. Filtry / Filters Automatické vícestné ventily / Automatic multiport valves Vícestné (6-ti cestné) ventily / Multi-port (6-way) valves Filtraãní náplnû, manometry / Filter s media, manometrs Filtraãní stanice / Filtration units Filtry / Filters III. âerpadla / Pumps âerpadla / Pumps IV. Bazénové Ïebfiíky / Pool ladders Bazénové Ïebfiíky / Pool ladders Bazénová schodi tû / Swimming pool steps V. Vodní atrakce / Water attraction Vzduchovaãe / Blowers Protiproudá zafiízení / Counterflow systems âerpadla pro atrakce / Pumps for pool-attractions âerpadla / Pumps Vodní atrakce / Water pool-attractions VI. Vytápûní / Heating Tepelné v mûníky / Heat exchangers Elektrické topení / Electrical Heating Solární panely / Solar Panels Ovládání pro solární panely / Control for solar panels Sklenûné solární kolektory / Glass solar colectors Tepelná ãerpadla / Heat Pumps VII. Elektroautomatická fiízení / Electroautomatic control Elektroautomatická fiízení / Electroautomatic control Odvlhãovaãe / Dehumidifiers VIII. Pfiíslu enství / Accessories Bazénové vysavaãe, kartáãe / Vacuum Cleaners, Brushes Bazénové síèky a sady / Leaf Skimmers and cleaning kits Bazénové síèky / Leaf Skimmers, Rakes Teleskopické tyãe / Telescopic poles Plovoucí hadice / Floating hoses Plovoucí dávkovaãe, teplomûry / Floating dispensers, Thermometers Teplomûry / Thermometers Testry / Testers Poloautomatické vysavaãe / Semiautomatic Cleaners Mebránové vysavaãe / Membrane Cleaners Bazénové ãistící roboty / Underwater claning Robots Detektor dûr / Leak Detectors IX. Zakrytí / Covers Navíjecí zafiízení / Reel systems Lamelové zakrytí / Venetian Covers Bezpeãnostní plachty / Safety Covers Solární fólie / Solars Covers Zimní krycí plachty / Winter Debris Covers Tepelnû izolaãní plachty / Heat retention covers X. Bazénová chemie / Chemical products Bazénová chemie / Chemical products XI. Úprava vody / Water treatment Poloautomatické dávkovaãe / Semi-automatic dosing machines Bezchlorová úprava vody / Water treatment without using chlorine Poloautomatické dávkovaãe / Semi-automatic dosing machines Automatické chemické dávkovaãe / Water treatment automatic systems

7 XII. DLW delifol a pfiíslu enství / DLW delifol and accessories DLW delifol a pfiíslu enství / DLW delifol and accessories Geotextilie a pfiíslu enství / Polyester fleece and accessories Polypropylenová fólie, dekoraãní linky / Polypropylen liner, decoration lines Dekoraãní mozaiky / Decoration Mosaics DLW pfiíslu enství / DLW accessories Sklenûné mozaikové obklady / Glass mosaic facing XIII. Dal í doplàující vodní atrakce / Water attraction Sprchy / Showers Odrazová a skákací prkna / Diving boards, spring boards and platforms Skluzavky / Slides Nálepky na potrubí / Piping labels Zimní doplàky / Winter accessories Bazénové fontány, akustick alarm / Pool fountains, acustic alarm Vodní hry / Water plays Podvodní reprodukrory / Underwater Loudspeaker XIV. DlaÏby / Pavings and Curbstones DlaÏby / Pavings and Curbstones XV. Tvarovky, trubky, lepidla a pfiíslu enství / Fittings, pipes and accessories Tvarovky, trubky, lepidla a pfiíslu enství / Fittings, pipes and accessories PrÛtokomûry / Flow meters Obsah / Table of Contens 7

8 zpût z filtrace back from the filter sání do filtrace suction into the filter Skimmery / Skimmers Typ/type: Závûsn skimmer je vhodn pro jak koli bazén, ale zejména pro jiï postavené. Je urãen pro dodateãnou montáï a je vybaven zpûtn m vtokem do bazénu, moïnost pfiipojení ãisticích zafiízení hadicí DN 32 mm. MoÏnost napojení vysavaãe. napojení vysavaãe connection of vacuum cleaner otoãná zpûtná tryska turning inlet nozzle Suspension skimmer is suitable for any type of swimming pool especially for pools already built. Is designed for supplementary mounting and is equipped with reduction and connection to vacuum cleaners with DN 32 mm hose. Possible to connect vacuum cleaner B Závûsn skimmer 2, ,- 106,68 Suspension skimmer Skimmer V10 z kapacitou irokého skimmeru, úprava v ky hladiny 32 mm, pfiepad, mosazné zástfiiky 10 x M5. Skimmer V10 capacity of a large skimmer 32 mm overflow to adapt wished water level, brass inserts 10 x M5. Typ/type: B V 10 Skimmer ABS, pro fólie, 150 x 150 mm, s mosazn mi zástfiiky napojení 50, 63 mm 4, ,- 95,44 V 10 Skimmer ABS, for liners, 150 x 150 mm, with brass inserts, connection 50, 63 mm B V 10, Clonka skimmeru, kryt pfiíruby skimmeru 0,9 397,- 14,44 V 10, Skimmer screen STAINLESS, flange shield 8

9 Typ/type: 1024 Typ/type: 1021 Typ/type: Skimmery / Skimmers Typ/type: Mosazné zálitky, Brass inserts Typ/type: E Typ/type: 1020 Typ/type: Typ/type: Typ/type: B V 20 Skimmer ABS, do betonu, 200 x 150 mm, s mosazn mi zástfiiky napojení 50, 63 mm 4, ,- 140,25 V 20 Skimmer ABS, for concrete, 200 x 150 mm, with brass inserts, connection 50, 63 mm B V 20 Skimmer ABS, pro fólie, 200 x 150 mm, s mosazn mi zástfiiky napojení 50, 63 mm 5, ,- 190,62 V 20 Skimmer ABS, for liners, 200 x 150 mm, with brass inserts, connection 50, 63 mm B V 20, VS 30 Clonka skimmeru ABS, kryt pfiíruby skimmeru 0,3 531,- 19,31 V 20, VS 30 Skimmer screen ABS, flange shield B V 20, VS 30 Clonka skimmeru NEREZ, kryt pfiíruby skimmeru 0, ,- 138,21 V 20, VS 30 Skimmer screen STAINLESS STEEL, flange shield B V 20, VS 30 Víko skimmeru NEREZ 0,3 980,- 35,65 V 20, VS 30 Top cover STAINLESS STEEL 1021 B V 20 Vákuov kotouã pro napojení vysavaãe do skimmeru 0,27 750,- 27,27 V 20 Vacuum disk connecting vacuum cleaner with skimmer B V 20, VS 30 prodlouïení vtoku skimmeru po 50 mm 0,3 515,- 18,73 V 20, VS 30 Skimmer neck extension for 50 mm extension B V 20, VS 30 pfiírubová jednotka skimmeru ABS. Pro pfiestavbu napfi. skimmeru ã do betonu na pfiestavbu na fólii 0, ,- 45,79 V 20, VS 30 ABS flange unit to change (for example skimmer no. 1024) from concrete pool over to liner B V 20, VS 30 pfiírubová jednotka skimmeru NEREZ. Pro pfiestavbu napfi. skimmeru ã do betonu na pfiestavbu na fólii. NEREZ 0, ,- 86,67 V 20, VS 30 STAINLESS flange unit to change (for example skimmer no. 1024) from concrete pool over to liner. STAINLESS E B V 20, VS30 Ko skimmeru k zachycení hrub ch neãistot 0,09 295,- 10,72 V 20, VS 30 Skimmer basket for debris 1531 B V 20 VS30 ikmé prodlouïení hrdla skimmeru 0, ,- 74,53 V 20 VS30 Neck extension 9

10 Skimmery / Skimmers Typ/type: Skimmery pro nadzemní bazény Typ/type: Entrance for aboveground pools C Skimmer 150 x 150 mm, s tryskou, s clonkou roubû, pro fólii, pfiipojení 1,5 2,5 860,- 31,28 Skimmer 150 x 105 mm, with nozzle, with screws screen, for liner connection 1, C Skimmer 150 x 250 mm, s tryskou, s clonkou roubû, pro fólii, pfiipojení 1,5 2, ,- 43,64 Skimmer 150 x 250 mm, with nozzle, with screws screen, for liner connection 1,5 Typ/type: Typ/type: Skimmery Kripsol samofiezné rouby pfiíruby Skimmers Kripsol self-drilling screws of the flange 125mm Typ/type: mm B Skimmer Kripsol sání 200 mm x 180 mm, pfiipojení 1,5 nebo 63 mm, pro fólie, kompletní s vak. kotouãem 3, ,- 72,05 Skimmer Kripsol suction 200 mm x 180 mm, to connect 1,5 or 63 mm, for liner, complete with Skim Vac B Skimmer Kripsol sání 400 mm x 230 mm, pfiipojení 1,5 nebo 63 mm, pro fólie, kompletní s vak. kotouãem 5, ,- 100,67 Skimmer Kripsol suction 400 mm x 230 mm, to connect 1,5 or 63 mm, for liner, complete with Skim Vac B ProdlouÏení ãistící ãásti (vertikální) pro skimmery Kripsol 0,8 170,- 6,18 Vertical extension for Kripsol skimmers 10

11 Typ/type: Typ/type: HINS3119 Skimmery / Skimmers Typ/type: Typ/type: Typ/type: Typ/type: HSK16001VE Typ/type: H B Skimmer Premium sání 200 mm x 150 mm, pro fólii, pfiipojení 2 /63 mm, bez vakuového kotouãe 3, ,- 83,65 Skimmer Premium suction 200 mm x 150 mm, for liner, connection 2 /63 mm, withouth Skim Vac B Skimmer Premium sání 400 mm x 200 mm, pro fólii, pfiipojení 2 /63 mm, bez vakuového kotouãe 5, ,- 103,65 Skimmer Premium suction 400 mm x 200 mm, for liner, connection 2 /63 mm, withouth Skim Vac B Skimmer Design sání ovál 400 mm x 200 mm, pro fólii, pfiipojení 2 /63 mm, bez vakuového kotouãe 4, ,- 128,89 Skimmer Design suction oval 400 mm x 200 mm, for liner, connection 2 /63 mm, withouth Skim Vac B Vakuov kotouã Skim Vac Premium pro napojení vysavaãové hadice 0,2 215,- 7,82 Skim Vac Premium to connect vacuum cleaner hose H3195 B ProdlouÏení hrdla skimmeru Premium 200 x 150 mm 0,4 368,- 13,38 Extension to neck for a skimmer Premium 200 x 150 mm HSK16001VE B ProdlouÏení ãistící ãásti (vertikální) pro skimmer Premium, Design 0,2 766,- 27,85 Vertical extension for Premium, Design skimmers HINS3119 B Nerez clonka rámeãku skimmeru Premium 400 x 200 mm 9 532,- 346,69 Stainless steel screen for skimmer Premium 400 x 200 mm 11

12 Typ/type: Skimmery / Skimmers Typ/type: Skimmer VA, 21 x 16 nûkolik typû: samofiezné rouby pfiíruby mosazné zástfiiky M6 prodlouïené hrdlo Skimmer VA, 21 x 6, several types: self-drilling screws of the flange brass inserts M6 extended neck VA A B C D E F G H I J L M Typ/type: Typ/type: Skimmer VA, 40 x 16 nûkolik typû: samofiezné rouby pfiíruby mosazné zástfiiky M6 Skimmer VA, 40 x 16, several types: self-drilling screws of the flange brass splash covers C Skimmer VA 150 x 150 mm, s clonkou roubû, pro fólie, pfiipojení 1,5 2,1 850,- 30,91 Skimmer VA 150 x 150 mm, with screws screen, for liner connection 1, C Skimmer VA, sání 215 mm x 160 mm, pfiipojení lep. 63 mm, nebo 2, pro fólie, s vakuov m kotouãem, s mosazn mi zástfiiky 0, ,- 92,74 Skimmer VA, suction 215 mm x 160 mm, to connect with glue 63 mm, or 2, for liner, with Skim Vac, with brass inserts C Skimmer VA, sání 215 mm x 160 mm, pfiipojení lepením 63 mm, nebo 2, pro fólie, s vakuov m kotouãem, prodlouïené hrdlo 6, ,- 80,01 Skimmer VA, suction 215 mm x 160 mm, to connect with glue 63 mm, or 2, for liner, with Skim Vac, longer extencion C Skimmer VA, sání 215 mm x 160 mm, pfiip. lep. 63 mm, nebo 2, pro fólie, s vak. kotouãem, prodlouïené hrdlo, s mosazn mi zástfiiky 6, ,- 100,01 Skimmer VA, suction 215 mm x 160 mm, to connect 63 mm, or 2, for liner, with Skim Vac, longer extencion, with brass inserts C Skimmer VA, sání 406 mm x 160 mm, pfiipojení lep. 63 mm, nebo 2, pro fólie, s vakuov m kotouãem, s mosazn mi zástfiiky 6, ,- 100,01 Skimmer VA, suction 406 mm x 160 mm, to connect with glue 63 mm, or 2, for liner, with Skim Vac, with brass inserts C Skimmer VA, sání 406 mm x 160 mm, pfiipojení lepením 63 mm, nebo 2, pro fólie, s vakuov m kotouãem, samofiez. rouby 6, ,- 80,01 Skimmer VA, suction 406 mm x 160 mm, to connect with glue 63 mm, or 2, for liner, with Skim Vac, screws IE C ProdlouÏení hrdla skimmeru VA 215 x 160 mm 0,4 Extension to neck for a skimmer VA 215 x 160 mm IE016 C ProdlouÏení ãistící ãásti skimmeru VA 0,2 270,- 9,82 Vertical extension for skimmer VA IA006 C ProdlouÏení ãistící ãásti skimmeru 15 x 15 mm ( ikmé) 0,2 189,- 6,88 Vertical extension for skimmer 15 x 15 mm 12

13 Typ/type: HSP1084 Skimmery / Skimmers Typ/type: HSP1085 Typ/type: HINS1085 Typ/type: HSP1106 Typ/type: HSP1084P1 HSP1084 B Skimmer Hayward, sání 200 mm x 150 mm, pfiipojení lepením 63 mm, nebo 2, pro fólie, bez vakuového kotouãe 6, ,- 120,02 Skimmer Hayward, suction 200 mm x 150 mm, to connect with glue 63 mm, or 2, for liner, withouth Skim Vac HSP1085 B Skimmer Hayward, sání 400 mm x 200 mm, pfiipojení lepením 63 mm, nebo 2, pro fólie, bez vakuového kotouãe 6, ,- 149,12 Skimmer Hayward, suction 400 mm x 200 mm, to connect with glue 63 mm, or 2, for liner, withouth Skim Vac HSP1106 B Vakuov kotouã Skim Vac Hayward pro napojení vysavaãové hadice 0,15 459,- 16,69 Skim Vac Hayward to connect vacuum cleaner hose HSP1084P1 B ProdlouÏení ãistící ãásti skimmeru Hayward 400 mm x 200 mm 0,2 394,- 14,33 Vertical extension for skimer Hayward 400 mm x 200 mm HINS1084 B Nerezové hrdlo skimmeru Hayward ,- 297,22 Stainless steel neck for skimer Hayward 1084 HINS1085 B Nerezové hrdlo skimmeru Hayward ,- 346,69 Stainless steel neck for skimer Hayward

14 Skimmery / Skimmers Typ/type: 15PGSKILSTD Typ/type: 15PGSKILWM Typ/type: 15PGSKILWMO Typ/type: 15GSKIEXTT Typ/type: 15PGSKIEXTS 15PGSKILST B Skimmer Pentair sání 200 mm x 150 mm, pfiipojení lepením 2 /63 mm, pro fólie, bez vakuového kotouãe 3, ,- 72,74 Skimmer Pentair suction 200 mm x 150 mm, to connect with glue 2 /63 mm, for liner, withouth Skim Vac 15PGSKILWM B Skimmer Pentair sání 400 mm x 200 mm, velk pfiipojení lepením 2 /63 mm, pro fólie, bez vakuového kotouãe 5, ,- 90,92 Skimmer Pentair suction 400 mm x 200 mm, wide mouth to connect with glue 2 /63 mm, for liner, withouth Skim Vac 15PGSKILWMO B Skimmer Pentair sání ovál 400 mm x 200 mm, lepením 2 /63 mm, bez vakuového kotouãe 4, ,- 101,83 Skimmer Pentair suction oval 400 mm x 200 mm, to connect with glue 2 /63 mm, withouth Skim Vac 15PGSKIEXTS B ProdlouÏení hrdla skimmeru Pentair 200 x 150 mm 0,4 320,- 11,63 Extension to neck for a skimmer Pentair 200 x 150 mm 15PGSKIEXTT B ProdlouÏení ãistící ãásti pro skimmer Pentair 0,2 766,- 27,85 Vertical extension for Pentair skimmers B Vakuov kotouã Skim Vac pro napojení vysavaãové hadice 0,2 215,- 7,82 Skim Vac to connect vacuum cleaner hose 14

15 C Filtraãní punãocha do ko íãku skimmerû 5 ks/bal. 0,05 84,- 3,04 Large nylon filter sock for Skimmer basket C Filtraãní punãocha do ko íãku skimmerû 12 ks/bal. 0,10 202,- 7,35 Large nylon filter sock for Skimmer basket Skimmery / Skimmers 15

16 Hlídání hladiny vody / Water level control Typ/type: 2021 Tento mechanick regulátor vodní hladiny je vhodn zejména pro pouïití do skimmerû a to pfiedev ím do skimmerû MTS V20 a VS30, nebo do nádrïí s kapalinou. Je vybaven nastaviteln m plovákem. Napojení 1/2 ext. nebo 20 mm. Typ/type: Mechanic water level controller is particularly suitable to use in skimmers especially skimmers MTS V20 and VS30 or in tanks with fluid. Controller is equipped with adjustable float. Connection 1/2 ext. or 20 mm. Hlídání hladiny plastová jímka s propojením na skimmer plovákov dopou tûcí systém. Napojení 50 mm. Pfiipojení dopou tûní 3/8 ext. Water level control a plastic sump with a connection pipe to the skimmer, floating water refilling system. Connection 50 mm. Connection of water refilling 3/8 ext B Mini hladinov ventil R 1 /2 0,15 991,- 36,04 Mini water level valve R 1 / B Hlídání hladiny v jímce spojené s hladinou vody (víko regulátoru je stejné jako víko skimmeru Kripsol) 6, ,- 64,15 Water level controller, combined, water level in the tank and pool water control (designe of the cover it is same as skimmer Kripsol) 16

17 Elektronické hlídání hladiny Elektronické automatické hlídání hladiny a dopou- tûní vody se sondami + elektromagnetické ventily 1 /2, 3 /4, 1. Electronic water level controller Electronic automatic control of water level and refilling system with probes + electromagnetic valves 1 /2, 3 /4, 1. Typ/type: Typ/type: B Elektrické automatické hlídání hladiny v rozvadûãi + 3 x sonda 0, ,- 120,02 Electric automatic water level controller in junction box + 3 x probe B Elektrické automatické hlídání hladiny + 3 x sonda (na DIN li tu) Electric automatic water level controller + 3 x probe (for DIN ledge) 0, ,- 96, B Elektromagnetick ventil 1 /2 0, ,- 95,47 Electromagnetic valve 1 / B Elektromagnetick ventil 3 /4 0, ,- 135,40 Electromagnetic valve 3 / B Elektromagnetick ventil 1 0, ,- 157,62 Electromagnetic valve 1 Schéma hlídání tfií hladin v akumulaãní nádrïi Z1 minimální hladina Minimum level Z2 chod ãerpadla filtrace Operation of filtration pump Z3 dopou tûní vody Water drain Hladina vody pro sepnutí ãerpadla filtrace Hladina vody pro vypnutí dopou tûní vody Hladina vody pro vypnutí ãerpadla filtrace Hladina vody pro sepnutí dopou tûní vody 2x havarijní hladina vody v nádrïi Water surface for switch on filtration pump Water surface for disconnection water adding Water surface for switch of filtration pump Water surface for fasten water adding Wrecking water surface in a tank Hlídání hladiny vody / Water level control referenãní sonda (musí b t stále pod vodou) K pfiipojení sond pouïijte vodiã CYA 1,5 mm Reference probes(must by bellow water level all the time) For probe connection please use conductor CYA 1,5 mm Typ/type: Typ/type: Hlídání hladiny v akumulaãních jímkách Zafiízení je vybaveno sedmi hladinov mi ãidly, které hlídají havarijní minimální hladinu, ovládá dopou tûní vody od nastavené minimální hladiny do nastavené v ky a hlídá maximální hladinu. Water level control in storage tanks The equipment includes seven water level sensors controlling the minimal level of water surface, controls refilling from the adjusted minimal level up to adjusted height. Control the maximal height of water surface C Hlídání hladiny v akumulaãní jímce + 7 x sonda automatika v rozvadûãi 2, ,- 287,32 Water level control in storage tank + 7 x probe automatic system in mains C Hlídání hladiny v akumulaãní jímce + 7 x sonda, na DIN li tu 1, ,- 241,50 Water level control in storage tank + 7 x probe, to mount into mains for a DIN ledge C Samostatná sonda pro urãení hladiny 0,2 356,- 12,94 Separate probe for level control 17

18 31200 Vtokové trysky / Inlet nozzles HINS1419 HSP1408E /2 95 mm / mm B PrÛchod stûnou bazénu Kripsol R 2 x 50 mm, délka 244 mm 0,34 220,- 8,00 Poolwall lead-through Kripsol R 2 x 50 mm, length 244 mm B PrÛchod stûnou bazénu Hayward R 2 x 50 mm, délka 250 mm 0,30 245,- 8,91 Poolwall lead-through Hayward R 2 x 50 mm, length 250 mm B Tryskov komplet Eco, pfiipojení hadicí 32/38mm, pro pfiedvyrobené bazény, vãetnû kontramatky 0,25 145,- 5,27 Nozzle set Eco, connect by hose 32/38mm, for prefabrikates pools, conter nut include B Tryskov komplet Eco, pfiipojení lepením 50mm, pro pfiedvyrobené bazény, vãetnû kontramatky 0,20 165,- 6,00 Nozzle set Eco, connect with glue 50mm, for prefabrikates pools, conter nut include B Tryskov komplet VA, s mozasn mi zástfiiky, pro fólii, vãetnû kontramatky, pfiipojení lepením 50 mm 0,25 523,- 19,02 Nozzle set VA, with brass inserts, for liner, conter nut include, connect with glue 50 mm B Tryskov komplet VA, pro pfiedvyrobené bazény, vãetnû kontramatky, pfiipojení lepením 50 mm 0,25 311,- 11,31 Nozzle set VA, for prefabrikates pools, conter nut include, connect with glue 50 mm B Uzávûr pro tryskov komplet VA 0,03 45,- 1,63 Cap for Nozzle set VA B Tryskov komplet Cofies, pro fólii, vãetnû kontramatky, pfiipojení lepením 50 mm 0,25 418,- 15,20 Nozzle set Cofies, for liner, conter nut include, connect with glue 50 mm HSP1408E19 B Tryskov komplet Hayward, pro fólii, vãetnû kontramatky, pfiipojení lepením 50 mm Nozzle set Hayward, for liner, conter nut include, connect with glue 50 mm 0,25 348,- 12, B Tryskov komplet Kripsol, 20 mm (5m3 /h), pro fólii, vãetnû kontramatky, pfiipojení lepením 50 mm Nozzle set Kripsol, 20 mm (5m 3 /h), for liner, conter nut include, connect with glue 50 mm 0,30 345,- 12, B Tryskov komplet Kripsol, 20 mm (5m3 /h), pro pfiedvyrobené bazény, vãetnû kontramatky, pfiipojení lepením 50 mm 0,25 285,- 10,86 Nozzle set Kripsol, 20 mm (5m 3 /h), for prefabrikates pools, conter nut include, connect with glue 50 mm, B Tryskov komplet Aqua, pro pfiedvyrobené bazény, vãetnû kontramatky, pfiipojení lepením 50 mm 0,25 278,- 10,11 Nozzle set Aqua, for prefabrikates pools, conter nut include, connect with glue 50 mm B Uzávûr pro tryskov komplet Aqua Cap for Nozzle set Aqua 0,03 65,- 2, B Tryska Balarepo R 11 /2, polyamid + 20% skeln ch vláken Nozzle Balarepo R 1 1 /2", polyamid + 20% fiber glass 0,25 260,- 9, B Vzduchovací mixaãní nástavec, jako souãást prûchdu betonem, ABS R 11 /2 pro pfiisávání vzduchu do proudu vody vtokovou tryskou 0,30 300,- 10,91 Air-mixing part of nozzle (like part of wall entrance) ABS R 1 1 /2 sucking air into the water stream coming out of the inlet nozzle HINS1419 B Nerez clonka rámeãku trysky Hayward 1 725,- 62,74 Stainless steel frame for nozzle Hayward 18

19 Vtokové trysky / Inlet nozzles B PrÛchod stûnou bazénu nerez R 2, délka 300 mm Poolwall lead-through Stainless R 2, length 300 mm 2, ,- 61, B Základní prvek NEREZ 40 mm AG R 2 x R /2 IG závit 40 mm 11 Basic element STAINLESS 40 mm AG R 2" x R 1 1 /2" IG thread 40 mm 0, ,- 76, B Základní prvek NEREZ 40 mm, pro fóliové bazény, pfiipraveno pro pfiírubovou sadu Basic element STAINLESS 40 mm, for liner pools, prepared for flange set 0, ,- 98, B Základní prvek NEREZ 70 mm AG R 2 x R /2 IG závit 70 mm 11 Basic element STAINLESS 70 mm AG R 2" x R 1 1 /2" IG thread 70 mm 0, ,- 95, B Vtoková tryska NEREZ, transparentní kulisa 9 mm 0,12 839,- 30,51 Inlet nozzle stainless, transparent ball 9 mm B Vtoková tryska NEREZ, transparentní kulisa 18 mm 0,12 839,- 30,51 Inlet nozzle stainless, transparent ball 18 mm B Vtoková tryska NEREZ, transparentní kulisa 25 mm Inlet nozzle stainless, transparent ball 25 mm 0,12 839,- 30, B Uzávûr NEREZ R 11 /2 pro základní prvky Cap STAINLESS R 1 1 /2 for basic elements 0,20 968,- 35, B Uzávûr Transparentní R 11 /2 pro základní prvky 0,03 166,- 6,03 Cap Transparent R 1 1 /2 for basic elements 3553 B Pfiírubová sada NEREZ pfiíruba s tûsnûním a 6 x roub M5 Flange set STAINLESS flange with washer and 6 x screw M5 0, ,- 40, B Staviten regulátor mnoïství vody, transparentní, 11 /2 Adjustable grate, controlling water flow, transparent, 1 1 /2 0,03 166,- 6, B Vtoková mu le transparentní, 11 /2 0,04 219,- 7,96 Inlet shell transparent, 1 1 / B Podlahová tryska transparentní, 11 /2 Floor nozzle transpartent 1 1 /2 0,06 108,- 3, B Pneumatické tlaãítko v nerez základním prvku 0, ,- 137,95 Pneumatic switch in st. steel basic element 3045 B Vzduchov regulátor v nerez základním prvku 0, ,- 128,85 Air regulator in st. steel basic element 3050 B Pneumatické tlaãítko nerez v prûchodu stûnou ABS pro pfiedvyrobené bazény 0, ,- 105,40 Pneumatic switch st. steel in wall entrance ABS for prefabricated swimming pool 3055 B Vzduchov regulátor nerez v prûchodu stûnou ABS pro pfiedvyrobené bazény 0, ,- 78,12 Air regulator st. steel in wall entrance ABS for prefabricated swimming pool 19

20 Vtokové trysky / Inlet nozzles Typ/type: Typ/type: Typ/type: Typ/type: 3114 Typ/type:

Datové skříně Data Cabinets

Datové skříně Data Cabinets Datové skříně Data Cabinets D Datové skříně / Data Cabinets DATOVÉ SKŘÍNĚ / DATA CABINETS.............................................................. D1 MSS..................................................................................................

Více

Datové skříně Data Cabinets. Cantata. Data Harmony Solutions

Datové skříně Data Cabinets. Cantata. Data Harmony Solutions Datové skříně Data Cabinets Cantata Data Harmony Solutions Datové skříně Data Cabinets MSS STOJANOVÉ SKŘÍNĚ STAND DATA CABINETS CZ Stojanové datové skříně modelové řady MSS jsou určeny k instalaci 19",

Více

MSV. 2.1.3.9 Ocelové plechy děrované Perforated steel sheets. 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other

MSV. 2.1.3.9 Ocelové plechy děrované Perforated steel sheets. 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other MSV 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other JSC "Heavy Engineering ORMETO-YUMZ" 462403 Orsk, RU JSC ''HEAVY ENGINEERING ORMETO-YUMZ'' má divizi hutní výroby, která zahrnuje tavení,

Více

Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová

Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Elementary slovníček 4 TECH TALK Vicki Hollet Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Tech Talk Elementary slovníček UNIT 1 alarm clock (n) budík apple (n) jablko area

Více

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 CZ 4.1 Skříňové nástavby ARCAL 4.2 Rolety 4.3 Přeprava šatů 4.4 Přeprava masa ve visu 4.5 Zvedací a posuvné přepážky 4.6 Nakládací systémy 4.7 Hliníkové profily skříně 4.8 Závěry skříně 4.9 Panty skříně

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

LED modules for illuminated advertisement LED moduly pro světelnou reklamu

LED modules for illuminated advertisement LED moduly pro světelnou reklamu LED modules for illuminated advertisement 1 NEW WHITE LED MODULES For the purposes of white illumination and for transparent yellow colour our company has introduced three new types of LED modules. These

Více

Přehled výrobků Programme overview

Přehled výrobků Programme overview Přehled výrobků Programme overview Kompetence v kabelovém managementu Competence in cable management PFLITSCH Kompetence v kabelovém managementu PFLITSCH Competence in cable management Kabelové kanály

Více

ELECTRIC OWNER S MANUAL / PŘÍRUČKA MAJITELE - ELEKTŘINA RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2

ELECTRIC OWNER S MANUAL / PŘÍRUČKA MAJITELE - ELEKTŘINA RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2 ELECTRIC OWNER S MANUAL / PŘÍRUČKA MAJITELE - ELEKTŘINA RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2 610992-CZ ISSUED FERUARY 2009 / VYDÁNO V ÚNORU 2009 SAFETY For any questions on material contained in this manual,

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

SQart. Česk y English

SQart. Česk y English SQart Česk y English Andreas Krob se narodil v roce 1969 v Severním Německu. Studoval průmyslový design na Muthesiuské škole umění a designu v Kielu, Německu. Po dokončení školy v roce 1996 pracoval pro

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ Obsah Strana I. PouÏití Systému Ekoplastik PPR 3 II. Garance 3 III. Základní

Více

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section 06 Také rok 2006 byl pro PraÏskou teplárenskou a.s. úspû n. Podafiilo se splnit v echny stanovené cíle,

Více

(VERZE 2014) Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03.

(VERZE 2014) Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03. ODBORNÉ VÝRAZY ICT (VERZE 2014) Ing. Jan Roubíček, Ing. Jaroslav Adamus Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03.0005 Tento projekt

Více

PIERBURG Zaostřeno na produkty

PIERBURG Zaostřeno na produkty PIERBURG Zaostřeno na produkty Technika a servis s tradicí SOLEX PALLAS APG DVG ZENITH STROMBERG 1930 1940 1950 1960 1970 TRH S AUTO SOLEX Služba pro karburátory PŘÍSLUŠENSTVÍM PIERBURG Servis Produkce

Více

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory TIME EC 10-40.

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory TIME EC 10-40. Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory TIME EC 10-40 750-11 400 m³/h 2 TIME EC 10-40 TIME EC HU N o 07.02.339 DNVENT DV 10-240,

Více

1 English. 26 Čeština. 51 Ελληνικά. 76 Magyar. 101 Polski. 126 Slovenčina

1 English. 26 Čeština. 51 Ελληνικά. 76 Magyar. 101 Polski. 126 Slovenčina 1 English 26 Čeština 51 Ελληνικά 76 Magyar 101 Polski 126 Slovenčina English Warning Failure to properly set up, use and care for the Xbox 360 video game and entertainment system can increase the risk

Více

SBORNÍK JAZYKOVÝCH KURZŮ V ANGLICKÉM JAZYCE K PROJEKTU OPVK IMPLEMENTACE CIZOJAZYČNÝCH MODULŮ ZA ÚČELEM PROFESNÍHO ROZVOJE STŘEDOŠKOLSKÝCH

SBORNÍK JAZYKOVÝCH KURZŮ V ANGLICKÉM JAZYCE K PROJEKTU OPVK IMPLEMENTACE CIZOJAZYČNÝCH MODULŮ ZA ÚČELEM PROFESNÍHO ROZVOJE STŘEDOŠKOLSKÝCH v Českých Budějovicích Strana 0 (celkem 270) SBORNÍK JAZYKOVÝCH KURZŮ V ANGLICKÉM JAZYCE K PROJEKTU OPVK IMPLEMENTACE CIZOJAZYČNÝCH MODULŮ ZA ÚČELEM PROFESNÍHO ROZVOJE STŘEDOŠKOLSKÝCH PEDAGOGŮ V OBLASTI

Více

CzechSTAV 2012 TRENDY VE STAVEBNICTVÍ

CzechSTAV 2012 TRENDY VE STAVEBNICTVÍ Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012 TRENDY VE STAVEBNICTVÍ 22. 26. října 2012 Hradec Králové, Česká republika Odborné sekce konference Conference Sessions: Stavební procesy

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

OdbornáterminologievcizíchjazycíchprožákySŠ CZ.1.07/1.1.34/02.0053. Podpůrnývýukovýmateriál: ANGLICKÝJAZYK

OdbornáterminologievcizíchjazycíchprožákySŠ CZ.1.07/1.1.34/02.0053. Podpůrnývýukovýmateriál: ANGLICKÝJAZYK OdbornáterminologievcizíchjazycíchprožákySŠ CZ.1.07/1.1.34/02.0053 Podpůrnývýukovýmateriál: ANGLICKÝJAZYK 1. DOPRAVA... 3 1.1 Slovník odborných pojmů... 3 1.2 Definice nejdůležitějších pojmů z dopravy

Více

IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE

IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE OBSAH CONTENT OBSAH CONTENT ÚVOD INTRODUCTION VÝVOJ A INOVACE DEVELOPMENT AND INOVATIONS CERTIFIKÁTY CERTIFICATES NEMOCNIČNÍ LŮŽKA HOSPITAL BEDS PEČOVATELSKÁ LŮŽKA CARE BEDS

Více

INVESTOR. PRAHA 4-Modřany

INVESTOR. PRAHA 4-Modřany INVESTOR PRAHA -Modřany Prostory pro vaši firmu Space for Your Company MULTIFUNKČNÍ AREÁL Kanceláře DVAN je mimořádně vhodný jako klidné místo pro kanceláře. Standard vybavení zahrnuje vzduchotechniku

Více

ROCENKA 2013 YEARBOOK 2013 SDRUZENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION OF THE CZECH REPUBLIC

ROCENKA 2013 YEARBOOK 2013 SDRUZENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION OF THE CZECH REPUBLIC ROCENKA 2013 SDRUZENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU YEARBOOK 2013 AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION OF THE CZECH REPUBLIC ROČENKA 2013 SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU YEARBOOK 2013 AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION

Více

Hlavní produkty/služby/aktivity firmy Main products / services / activities of the company

Hlavní produkty/služby/aktivity firmy Main products / services / activities of the company 01 PHA CZECH s.r.o. BUYER Subdodávky - montáž dveřních systémů pro automobilový průmysl. Subcontracting - door systems assembly for automotive industry. Hledáme dodavatele pro lisování kovů, vstřikování

Více

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína Návod pro instalaci, montáï a obsluhu plynov závûsn kotel 6 720 604 697 CZ (98.09) OSW s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína 4223-01.1/O Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 KE...

Více

Silové kabely a vodiče

Silové kabely a vodiče Member of the NKT Group Silové kabely a vodiče Power cables and wires Completing the picture www.nktcables.cz Obsah Table of contents O společnosti About company Firemní profil Company Profile.............................................................

Více

UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY BUTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN

UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY BUTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY UTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost ARMATURY Group a.s. je významným českým výrobcem průmyslových armatur, dodavatelem potrubí a příslušenství

Více