Adresa: VÁGNER POOL s. r. o. Nad Safinou 348, Vestec, Praha-západ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adresa: VÁGNER POOL s. r. o. Nad Safinou 348, 252 48 Vestec, Praha-západ"

Transkript

1 Adresa: VÁGNER POOL s. r. o. Nad Safinou 348, Vestec, Praha-západ Telefon: GSM Fax: http: Provozní doba: Po - Pá hod Prodejní doba: Po - Pá hod Miloslav âahoj v roba Jifií Rousek zahraniãní obchod Jan ic prodej, zásilky Petr imonãík v roba elektro Milan Vágner obchod, ekonomika Libor Vogl zahraniãní obchod Lenka Lambertová úãetní Anna Malechová asistentka Marika Mí ková asistentka Miroslav Homola servis David rámek prodej Michal Pressl prodej Jifií Lebeda prodej, zásilky po âr Jan Humhal prodej, zásilky po âr Jozef Îenãuch v roba, elektro Pro pfiípad, Ïe nechcete tuto stránku ve va em katalogu, odstfiihnûte ji. 1

2 2

3 Mapa / Map 3

4 Co Vám mûïeme nabídnout / We can offer you Co vám mûïeme nabídnout: Kompletní sortiment technologického vybavení a doplàkû pro privátní a vefiejné bazény. Moderní sklad na plo e vût í neï m 2 = záruka bûïného zboïí vïdy na skladû. Zaji tûní jakéhokoli zboïí (z celého svûta), které není ve stálé nabídce. V bûr zboïí od více neï 60-ti v robcû. Dodávky do 24 hodin po âr. Zasíláme zásilkovou sluïbou a to jiï od 1 kg zásilky. Men í zásilky po tou. Dopravu zdarma po celé âr. Pfii objednávce zboïí nad Kã bez DPH. Pfii platbû v hotovosti, pfiedem nebo dobírkou sleva 3 %. MoÏnost dal ích slev informace na vyïádání. Zaji tûní celních formalit pfii exportu zboïí do zahraniãí. Minimální objednávka Kã. Záruãní lhûty od 2 do 10 let a to podle druhu v robku. Servis na ve keré námi prodávané zboïí. Pravidelná kolení na rûzná témata dle poptávky. V mûnu nepo kozeného zboïí bez udání dûvodû. (V originálním balení) Ceny v tomto katalogu jsou platné od do vydání dal ího katalogu. Pfii zmûnû nákupních cen, nebo pfii zmûnû kurzu koruny (CZK) si vyhrazujeme právo upravit ceny. Ve keré ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH. Záruku nelze uplatnit na závady, které byly zpûsobeny neodbornou instalací nebo nesprávn m uïíváním v robku. Záruku nelze uplatnit taktéï pokud je zpûsobena pfii dopravû zboïí a patnou manipulací, nebo vlastními opravami. Firma Vágner Pool nebere Ïádnou odpovûdnost za omyly a nepfiesnosti. Zmûna technick ch specifikací je vyhrazena bez oznámení. We can offer you: A complete assortment of technological equipment and accessories for both private and commercial swimming pools. A modern warehouse of m 2 with ordinary goods always available. The possibility of obtaining special goods (from all over the world) which are not in our catalogue. One supplier of complete swimming pool technology you don t need to purchase from many. Free transportation within the Czech Republic if the order exceeds CZK (VAT exclusive). Delivery terms within 24 hours. Shipments above 5kg we ship via delivery service, lower weights via mail. Time savings reduction expenses. We know that your time is valuable and thus we struggle to save time for you. We offer a discount of 3% for cash payments. There is possibility of more discounts, please do not hesitate to call us. We arrange all customs paperwork if purchased goods (minimum value of EUR). Guarantee period varies from 24 months to 5 years. Periodical training different tasks acording to requests We will exchange undamaged goods without question. The prices stated in this catalogue are valid from or until the new issue of this catalogue. Should our purchasing prices or the exchange rate of CZK change we reserve the right to adapt our prices. All prices stated here are VAT exclusive. The guarantee does not apply to damage caused by unprofessional installation or incorrect use of the product, damage arising during transportation, damage caused by incorrect manipulation or by own repairs. Company Vágner Poll don t take responsibility for any mistakes and inaccuracy. Modification of technical specifications is reserved without announcement. H.P. x 0,7457 = Inches x 2,540 = kw x = Tabulka pfiepoãtu fyzikálních hodnot 4 kw cm B.T.U. Feet x 0,3048 = m m 3 x 219,97 = gallons m 3 x = litry

5 Nad Safinou 348, Vestec Praha-západ, âeská republika Tel.: , Fax: Objednávka ã. / Order No.: Fakturaãní adresa / Invoice address: Datum / Date: Adresa dodání / Delivery address: Tel.: Fax: ZpÛsob platby: V hotovosti Bank. pfievodem Dobírkou Tel.: Fax: Kontaktní osoba / Contact person name: Objednávka / Order ã. z. název mnoïství cena Razítko a podpis / Stamp and signature: Celkem / Total: 5

6 Obsah / Table of Contens Mapa / Map Co Vám mûïeme nabídnout / We can offer you Objednávka / Order Obsah / Table of Contens I. Stavební ãásti / Structural parts Skimmery / Skimmers Hlídání hladiny vody / Water level control Vtokové trysky / Inlet nozzles Trysky / Nozzles HydromasáÏní systémy / Hydromassage systems Podlahové v pusti / Main drains Odtokové a vtokové stavební ãásti / Electrical heating Pfielivné ro ty / Cool rolling greats Svûtla / Underwaterlights Bezpeãnostní transformátory / Security transformers II. Filtry / Filters Automatické vícestné ventily / Automatic multiport valves Vícestné (6-ti cestné) ventily / Multi-port (6-way) valves Filtraãní náplnû, manometry / Filter s media, manometrs Filtraãní stanice / Filtration units Filtry / Filters III. âerpadla / Pumps âerpadla / Pumps IV. Bazénové Ïebfiíky / Pool ladders Bazénové Ïebfiíky / Pool ladders Bazénová schodi tû / Swimming pool steps V. Vodní atrakce / Water attraction Vzduchovaãe / Blowers Protiproudá zafiízení / Counterflow systems âerpadla pro atrakce / Pumps for pool-attractions âerpadla / Pumps Vodní atrakce / Water pool-attractions VI. Vytápûní / Heating Tepelné v mûníky / Heat exchangers Elektrické topení / Electrical Heating Solární panely / Solar Panels Ovládání pro solární panely / Control for solar panels Sklenûné solární kolektory / Glass solar colectors Tepelná ãerpadla / Heat Pumps VII. Elektroautomatická fiízení / Electroautomatic control Elektroautomatická fiízení / Electroautomatic control Odvlhãovaãe / Dehumidifiers VIII. Pfiíslu enství / Accessories Bazénové vysavaãe, kartáãe / Vacuum Cleaners, Brushes Bazénové síèky a sady / Leaf Skimmers and cleaning kits Bazénové síèky / Leaf Skimmers, Rakes Teleskopické tyãe / Telescopic poles Plovoucí hadice / Floating hoses Plovoucí dávkovaãe, teplomûry / Floating dispensers, Thermometers Teplomûry / Thermometers Testry / Testers Poloautomatické vysavaãe / Semiautomatic Cleaners Mebránové vysavaãe / Membrane Cleaners Bazénové ãistící roboty / Underwater claning Robots Detektor dûr / Leak Detectors IX. Zakrytí / Covers Navíjecí zafiízení / Reel systems Lamelové zakrytí / Venetian Covers Bezpeãnostní plachty / Safety Covers Solární fólie / Solars Covers Zimní krycí plachty / Winter Debris Covers Tepelnû izolaãní plachty / Heat retention covers X. Bazénová chemie / Chemical products Bazénová chemie / Chemical products XI. Úprava vody / Water treatment Poloautomatické dávkovaãe / Semi-automatic dosing machines Bezchlorová úprava vody / Water treatment without using chlorine Poloautomatické dávkovaãe / Semi-automatic dosing machines Automatické chemické dávkovaãe / Water treatment automatic systems

7 XII. DLW delifol a pfiíslu enství / DLW delifol and accessories DLW delifol a pfiíslu enství / DLW delifol and accessories Geotextilie a pfiíslu enství / Polyester fleece and accessories Polypropylenová fólie, dekoraãní linky / Polypropylen liner, decoration lines Dekoraãní mozaiky / Decoration Mosaics DLW pfiíslu enství / DLW accessories Sklenûné mozaikové obklady / Glass mosaic facing XIII. Dal í doplàující vodní atrakce / Water attraction Sprchy / Showers Odrazová a skákací prkna / Diving boards, spring boards and platforms Skluzavky / Slides Nálepky na potrubí / Piping labels Zimní doplàky / Winter accessories Bazénové fontány, akustick alarm / Pool fountains, acustic alarm Vodní hry / Water plays Podvodní reprodukrory / Underwater Loudspeaker XIV. DlaÏby / Pavings and Curbstones DlaÏby / Pavings and Curbstones XV. Tvarovky, trubky, lepidla a pfiíslu enství / Fittings, pipes and accessories Tvarovky, trubky, lepidla a pfiíslu enství / Fittings, pipes and accessories PrÛtokomûry / Flow meters Obsah / Table of Contens 7

8 zpût z filtrace back from the filter sání do filtrace suction into the filter Skimmery / Skimmers Typ/type: Závûsn skimmer je vhodn pro jak koli bazén, ale zejména pro jiï postavené. Je urãen pro dodateãnou montáï a je vybaven zpûtn m vtokem do bazénu, moïnost pfiipojení ãisticích zafiízení hadicí DN 32 mm. MoÏnost napojení vysavaãe. napojení vysavaãe connection of vacuum cleaner otoãná zpûtná tryska turning inlet nozzle Suspension skimmer is suitable for any type of swimming pool especially for pools already built. Is designed for supplementary mounting and is equipped with reduction and connection to vacuum cleaners with DN 32 mm hose. Possible to connect vacuum cleaner B Závûsn skimmer 2, ,- 106,68 Suspension skimmer Skimmer V10 z kapacitou irokého skimmeru, úprava v ky hladiny 32 mm, pfiepad, mosazné zástfiiky 10 x M5. Skimmer V10 capacity of a large skimmer 32 mm overflow to adapt wished water level, brass inserts 10 x M5. Typ/type: B V 10 Skimmer ABS, pro fólie, 150 x 150 mm, s mosazn mi zástfiiky napojení 50, 63 mm 4, ,- 95,44 V 10 Skimmer ABS, for liners, 150 x 150 mm, with brass inserts, connection 50, 63 mm B V 10, Clonka skimmeru, kryt pfiíruby skimmeru 0,9 397,- 14,44 V 10, Skimmer screen STAINLESS, flange shield 8

9 Typ/type: 1024 Typ/type: 1021 Typ/type: Skimmery / Skimmers Typ/type: Mosazné zálitky, Brass inserts Typ/type: E Typ/type: 1020 Typ/type: Typ/type: Typ/type: B V 20 Skimmer ABS, do betonu, 200 x 150 mm, s mosazn mi zástfiiky napojení 50, 63 mm 4, ,- 140,25 V 20 Skimmer ABS, for concrete, 200 x 150 mm, with brass inserts, connection 50, 63 mm B V 20 Skimmer ABS, pro fólie, 200 x 150 mm, s mosazn mi zástfiiky napojení 50, 63 mm 5, ,- 190,62 V 20 Skimmer ABS, for liners, 200 x 150 mm, with brass inserts, connection 50, 63 mm B V 20, VS 30 Clonka skimmeru ABS, kryt pfiíruby skimmeru 0,3 531,- 19,31 V 20, VS 30 Skimmer screen ABS, flange shield B V 20, VS 30 Clonka skimmeru NEREZ, kryt pfiíruby skimmeru 0, ,- 138,21 V 20, VS 30 Skimmer screen STAINLESS STEEL, flange shield B V 20, VS 30 Víko skimmeru NEREZ 0,3 980,- 35,65 V 20, VS 30 Top cover STAINLESS STEEL 1021 B V 20 Vákuov kotouã pro napojení vysavaãe do skimmeru 0,27 750,- 27,27 V 20 Vacuum disk connecting vacuum cleaner with skimmer B V 20, VS 30 prodlouïení vtoku skimmeru po 50 mm 0,3 515,- 18,73 V 20, VS 30 Skimmer neck extension for 50 mm extension B V 20, VS 30 pfiírubová jednotka skimmeru ABS. Pro pfiestavbu napfi. skimmeru ã do betonu na pfiestavbu na fólii 0, ,- 45,79 V 20, VS 30 ABS flange unit to change (for example skimmer no. 1024) from concrete pool over to liner B V 20, VS 30 pfiírubová jednotka skimmeru NEREZ. Pro pfiestavbu napfi. skimmeru ã do betonu na pfiestavbu na fólii. NEREZ 0, ,- 86,67 V 20, VS 30 STAINLESS flange unit to change (for example skimmer no. 1024) from concrete pool over to liner. STAINLESS E B V 20, VS30 Ko skimmeru k zachycení hrub ch neãistot 0,09 295,- 10,72 V 20, VS 30 Skimmer basket for debris 1531 B V 20 VS30 ikmé prodlouïení hrdla skimmeru 0, ,- 74,53 V 20 VS30 Neck extension 9

10 Skimmery / Skimmers Typ/type: Skimmery pro nadzemní bazény Typ/type: Entrance for aboveground pools C Skimmer 150 x 150 mm, s tryskou, s clonkou roubû, pro fólii, pfiipojení 1,5 2,5 860,- 31,28 Skimmer 150 x 105 mm, with nozzle, with screws screen, for liner connection 1, C Skimmer 150 x 250 mm, s tryskou, s clonkou roubû, pro fólii, pfiipojení 1,5 2, ,- 43,64 Skimmer 150 x 250 mm, with nozzle, with screws screen, for liner connection 1,5 Typ/type: Typ/type: Skimmery Kripsol samofiezné rouby pfiíruby Skimmers Kripsol self-drilling screws of the flange 125mm Typ/type: mm B Skimmer Kripsol sání 200 mm x 180 mm, pfiipojení 1,5 nebo 63 mm, pro fólie, kompletní s vak. kotouãem 3, ,- 72,05 Skimmer Kripsol suction 200 mm x 180 mm, to connect 1,5 or 63 mm, for liner, complete with Skim Vac B Skimmer Kripsol sání 400 mm x 230 mm, pfiipojení 1,5 nebo 63 mm, pro fólie, kompletní s vak. kotouãem 5, ,- 100,67 Skimmer Kripsol suction 400 mm x 230 mm, to connect 1,5 or 63 mm, for liner, complete with Skim Vac B ProdlouÏení ãistící ãásti (vertikální) pro skimmery Kripsol 0,8 170,- 6,18 Vertical extension for Kripsol skimmers 10

11 Typ/type: Typ/type: HINS3119 Skimmery / Skimmers Typ/type: Typ/type: Typ/type: Typ/type: HSK16001VE Typ/type: H B Skimmer Premium sání 200 mm x 150 mm, pro fólii, pfiipojení 2 /63 mm, bez vakuového kotouãe 3, ,- 83,65 Skimmer Premium suction 200 mm x 150 mm, for liner, connection 2 /63 mm, withouth Skim Vac B Skimmer Premium sání 400 mm x 200 mm, pro fólii, pfiipojení 2 /63 mm, bez vakuového kotouãe 5, ,- 103,65 Skimmer Premium suction 400 mm x 200 mm, for liner, connection 2 /63 mm, withouth Skim Vac B Skimmer Design sání ovál 400 mm x 200 mm, pro fólii, pfiipojení 2 /63 mm, bez vakuového kotouãe 4, ,- 128,89 Skimmer Design suction oval 400 mm x 200 mm, for liner, connection 2 /63 mm, withouth Skim Vac B Vakuov kotouã Skim Vac Premium pro napojení vysavaãové hadice 0,2 215,- 7,82 Skim Vac Premium to connect vacuum cleaner hose H3195 B ProdlouÏení hrdla skimmeru Premium 200 x 150 mm 0,4 368,- 13,38 Extension to neck for a skimmer Premium 200 x 150 mm HSK16001VE B ProdlouÏení ãistící ãásti (vertikální) pro skimmer Premium, Design 0,2 766,- 27,85 Vertical extension for Premium, Design skimmers HINS3119 B Nerez clonka rámeãku skimmeru Premium 400 x 200 mm 9 532,- 346,69 Stainless steel screen for skimmer Premium 400 x 200 mm 11

12 Typ/type: Skimmery / Skimmers Typ/type: Skimmer VA, 21 x 16 nûkolik typû: samofiezné rouby pfiíruby mosazné zástfiiky M6 prodlouïené hrdlo Skimmer VA, 21 x 6, several types: self-drilling screws of the flange brass inserts M6 extended neck VA A B C D E F G H I J L M Typ/type: Typ/type: Skimmer VA, 40 x 16 nûkolik typû: samofiezné rouby pfiíruby mosazné zástfiiky M6 Skimmer VA, 40 x 16, several types: self-drilling screws of the flange brass splash covers C Skimmer VA 150 x 150 mm, s clonkou roubû, pro fólie, pfiipojení 1,5 2,1 850,- 30,91 Skimmer VA 150 x 150 mm, with screws screen, for liner connection 1, C Skimmer VA, sání 215 mm x 160 mm, pfiipojení lep. 63 mm, nebo 2, pro fólie, s vakuov m kotouãem, s mosazn mi zástfiiky 0, ,- 92,74 Skimmer VA, suction 215 mm x 160 mm, to connect with glue 63 mm, or 2, for liner, with Skim Vac, with brass inserts C Skimmer VA, sání 215 mm x 160 mm, pfiipojení lepením 63 mm, nebo 2, pro fólie, s vakuov m kotouãem, prodlouïené hrdlo 6, ,- 80,01 Skimmer VA, suction 215 mm x 160 mm, to connect with glue 63 mm, or 2, for liner, with Skim Vac, longer extencion C Skimmer VA, sání 215 mm x 160 mm, pfiip. lep. 63 mm, nebo 2, pro fólie, s vak. kotouãem, prodlouïené hrdlo, s mosazn mi zástfiiky 6, ,- 100,01 Skimmer VA, suction 215 mm x 160 mm, to connect 63 mm, or 2, for liner, with Skim Vac, longer extencion, with brass inserts C Skimmer VA, sání 406 mm x 160 mm, pfiipojení lep. 63 mm, nebo 2, pro fólie, s vakuov m kotouãem, s mosazn mi zástfiiky 6, ,- 100,01 Skimmer VA, suction 406 mm x 160 mm, to connect with glue 63 mm, or 2, for liner, with Skim Vac, with brass inserts C Skimmer VA, sání 406 mm x 160 mm, pfiipojení lepením 63 mm, nebo 2, pro fólie, s vakuov m kotouãem, samofiez. rouby 6, ,- 80,01 Skimmer VA, suction 406 mm x 160 mm, to connect with glue 63 mm, or 2, for liner, with Skim Vac, screws IE C ProdlouÏení hrdla skimmeru VA 215 x 160 mm 0,4 Extension to neck for a skimmer VA 215 x 160 mm IE016 C ProdlouÏení ãistící ãásti skimmeru VA 0,2 270,- 9,82 Vertical extension for skimmer VA IA006 C ProdlouÏení ãistící ãásti skimmeru 15 x 15 mm ( ikmé) 0,2 189,- 6,88 Vertical extension for skimmer 15 x 15 mm 12

13 Typ/type: HSP1084 Skimmery / Skimmers Typ/type: HSP1085 Typ/type: HINS1085 Typ/type: HSP1106 Typ/type: HSP1084P1 HSP1084 B Skimmer Hayward, sání 200 mm x 150 mm, pfiipojení lepením 63 mm, nebo 2, pro fólie, bez vakuového kotouãe 6, ,- 120,02 Skimmer Hayward, suction 200 mm x 150 mm, to connect with glue 63 mm, or 2, for liner, withouth Skim Vac HSP1085 B Skimmer Hayward, sání 400 mm x 200 mm, pfiipojení lepením 63 mm, nebo 2, pro fólie, bez vakuového kotouãe 6, ,- 149,12 Skimmer Hayward, suction 400 mm x 200 mm, to connect with glue 63 mm, or 2, for liner, withouth Skim Vac HSP1106 B Vakuov kotouã Skim Vac Hayward pro napojení vysavaãové hadice 0,15 459,- 16,69 Skim Vac Hayward to connect vacuum cleaner hose HSP1084P1 B ProdlouÏení ãistící ãásti skimmeru Hayward 400 mm x 200 mm 0,2 394,- 14,33 Vertical extension for skimer Hayward 400 mm x 200 mm HINS1084 B Nerezové hrdlo skimmeru Hayward ,- 297,22 Stainless steel neck for skimer Hayward 1084 HINS1085 B Nerezové hrdlo skimmeru Hayward ,- 346,69 Stainless steel neck for skimer Hayward

14 Skimmery / Skimmers Typ/type: 15PGSKILSTD Typ/type: 15PGSKILWM Typ/type: 15PGSKILWMO Typ/type: 15GSKIEXTT Typ/type: 15PGSKIEXTS 15PGSKILST B Skimmer Pentair sání 200 mm x 150 mm, pfiipojení lepením 2 /63 mm, pro fólie, bez vakuového kotouãe 3, ,- 72,74 Skimmer Pentair suction 200 mm x 150 mm, to connect with glue 2 /63 mm, for liner, withouth Skim Vac 15PGSKILWM B Skimmer Pentair sání 400 mm x 200 mm, velk pfiipojení lepením 2 /63 mm, pro fólie, bez vakuového kotouãe 5, ,- 90,92 Skimmer Pentair suction 400 mm x 200 mm, wide mouth to connect with glue 2 /63 mm, for liner, withouth Skim Vac 15PGSKILWMO B Skimmer Pentair sání ovál 400 mm x 200 mm, lepením 2 /63 mm, bez vakuového kotouãe 4, ,- 101,83 Skimmer Pentair suction oval 400 mm x 200 mm, to connect with glue 2 /63 mm, withouth Skim Vac 15PGSKIEXTS B ProdlouÏení hrdla skimmeru Pentair 200 x 150 mm 0,4 320,- 11,63 Extension to neck for a skimmer Pentair 200 x 150 mm 15PGSKIEXTT B ProdlouÏení ãistící ãásti pro skimmer Pentair 0,2 766,- 27,85 Vertical extension for Pentair skimmers B Vakuov kotouã Skim Vac pro napojení vysavaãové hadice 0,2 215,- 7,82 Skim Vac to connect vacuum cleaner hose 14

15 C Filtraãní punãocha do ko íãku skimmerû 5 ks/bal. 0,05 84,- 3,04 Large nylon filter sock for Skimmer basket C Filtraãní punãocha do ko íãku skimmerû 12 ks/bal. 0,10 202,- 7,35 Large nylon filter sock for Skimmer basket Skimmery / Skimmers 15

16 Hlídání hladiny vody / Water level control Typ/type: 2021 Tento mechanick regulátor vodní hladiny je vhodn zejména pro pouïití do skimmerû a to pfiedev ím do skimmerû MTS V20 a VS30, nebo do nádrïí s kapalinou. Je vybaven nastaviteln m plovákem. Napojení 1/2 ext. nebo 20 mm. Typ/type: Mechanic water level controller is particularly suitable to use in skimmers especially skimmers MTS V20 and VS30 or in tanks with fluid. Controller is equipped with adjustable float. Connection 1/2 ext. or 20 mm. Hlídání hladiny plastová jímka s propojením na skimmer plovákov dopou tûcí systém. Napojení 50 mm. Pfiipojení dopou tûní 3/8 ext. Water level control a plastic sump with a connection pipe to the skimmer, floating water refilling system. Connection 50 mm. Connection of water refilling 3/8 ext B Mini hladinov ventil R 1 /2 0,15 991,- 36,04 Mini water level valve R 1 / B Hlídání hladiny v jímce spojené s hladinou vody (víko regulátoru je stejné jako víko skimmeru Kripsol) 6, ,- 64,15 Water level controller, combined, water level in the tank and pool water control (designe of the cover it is same as skimmer Kripsol) 16

17 Elektronické hlídání hladiny Elektronické automatické hlídání hladiny a dopou- tûní vody se sondami + elektromagnetické ventily 1 /2, 3 /4, 1. Electronic water level controller Electronic automatic control of water level and refilling system with probes + electromagnetic valves 1 /2, 3 /4, 1. Typ/type: Typ/type: B Elektrické automatické hlídání hladiny v rozvadûãi + 3 x sonda 0, ,- 120,02 Electric automatic water level controller in junction box + 3 x probe B Elektrické automatické hlídání hladiny + 3 x sonda (na DIN li tu) Electric automatic water level controller + 3 x probe (for DIN ledge) 0, ,- 96, B Elektromagnetick ventil 1 /2 0, ,- 95,47 Electromagnetic valve 1 / B Elektromagnetick ventil 3 /4 0, ,- 135,40 Electromagnetic valve 3 / B Elektromagnetick ventil 1 0, ,- 157,62 Electromagnetic valve 1 Schéma hlídání tfií hladin v akumulaãní nádrïi Z1 minimální hladina Minimum level Z2 chod ãerpadla filtrace Operation of filtration pump Z3 dopou tûní vody Water drain Hladina vody pro sepnutí ãerpadla filtrace Hladina vody pro vypnutí dopou tûní vody Hladina vody pro vypnutí ãerpadla filtrace Hladina vody pro sepnutí dopou tûní vody 2x havarijní hladina vody v nádrïi Water surface for switch on filtration pump Water surface for disconnection water adding Water surface for switch of filtration pump Water surface for fasten water adding Wrecking water surface in a tank Hlídání hladiny vody / Water level control referenãní sonda (musí b t stále pod vodou) K pfiipojení sond pouïijte vodiã CYA 1,5 mm Reference probes(must by bellow water level all the time) For probe connection please use conductor CYA 1,5 mm Typ/type: Typ/type: Hlídání hladiny v akumulaãních jímkách Zafiízení je vybaveno sedmi hladinov mi ãidly, které hlídají havarijní minimální hladinu, ovládá dopou tûní vody od nastavené minimální hladiny do nastavené v ky a hlídá maximální hladinu. Water level control in storage tanks The equipment includes seven water level sensors controlling the minimal level of water surface, controls refilling from the adjusted minimal level up to adjusted height. Control the maximal height of water surface C Hlídání hladiny v akumulaãní jímce + 7 x sonda automatika v rozvadûãi 2, ,- 287,32 Water level control in storage tank + 7 x probe automatic system in mains C Hlídání hladiny v akumulaãní jímce + 7 x sonda, na DIN li tu 1, ,- 241,50 Water level control in storage tank + 7 x probe, to mount into mains for a DIN ledge C Samostatná sonda pro urãení hladiny 0,2 356,- 12,94 Separate probe for level control 17

18 31200 Vtokové trysky / Inlet nozzles HINS1419 HSP1408E /2 95 mm / mm B PrÛchod stûnou bazénu Kripsol R 2 x 50 mm, délka 244 mm 0,34 220,- 8,00 Poolwall lead-through Kripsol R 2 x 50 mm, length 244 mm B PrÛchod stûnou bazénu Hayward R 2 x 50 mm, délka 250 mm 0,30 245,- 8,91 Poolwall lead-through Hayward R 2 x 50 mm, length 250 mm B Tryskov komplet Eco, pfiipojení hadicí 32/38mm, pro pfiedvyrobené bazény, vãetnû kontramatky 0,25 145,- 5,27 Nozzle set Eco, connect by hose 32/38mm, for prefabrikates pools, conter nut include B Tryskov komplet Eco, pfiipojení lepením 50mm, pro pfiedvyrobené bazény, vãetnû kontramatky 0,20 165,- 6,00 Nozzle set Eco, connect with glue 50mm, for prefabrikates pools, conter nut include B Tryskov komplet VA, s mozasn mi zástfiiky, pro fólii, vãetnû kontramatky, pfiipojení lepením 50 mm 0,25 523,- 19,02 Nozzle set VA, with brass inserts, for liner, conter nut include, connect with glue 50 mm B Tryskov komplet VA, pro pfiedvyrobené bazény, vãetnû kontramatky, pfiipojení lepením 50 mm 0,25 311,- 11,31 Nozzle set VA, for prefabrikates pools, conter nut include, connect with glue 50 mm B Uzávûr pro tryskov komplet VA 0,03 45,- 1,63 Cap for Nozzle set VA B Tryskov komplet Cofies, pro fólii, vãetnû kontramatky, pfiipojení lepením 50 mm 0,25 418,- 15,20 Nozzle set Cofies, for liner, conter nut include, connect with glue 50 mm HSP1408E19 B Tryskov komplet Hayward, pro fólii, vãetnû kontramatky, pfiipojení lepením 50 mm Nozzle set Hayward, for liner, conter nut include, connect with glue 50 mm 0,25 348,- 12, B Tryskov komplet Kripsol, 20 mm (5m3 /h), pro fólii, vãetnû kontramatky, pfiipojení lepením 50 mm Nozzle set Kripsol, 20 mm (5m 3 /h), for liner, conter nut include, connect with glue 50 mm 0,30 345,- 12, B Tryskov komplet Kripsol, 20 mm (5m3 /h), pro pfiedvyrobené bazény, vãetnû kontramatky, pfiipojení lepením 50 mm 0,25 285,- 10,86 Nozzle set Kripsol, 20 mm (5m 3 /h), for prefabrikates pools, conter nut include, connect with glue 50 mm, B Tryskov komplet Aqua, pro pfiedvyrobené bazény, vãetnû kontramatky, pfiipojení lepením 50 mm 0,25 278,- 10,11 Nozzle set Aqua, for prefabrikates pools, conter nut include, connect with glue 50 mm B Uzávûr pro tryskov komplet Aqua Cap for Nozzle set Aqua 0,03 65,- 2, B Tryska Balarepo R 11 /2, polyamid + 20% skeln ch vláken Nozzle Balarepo R 1 1 /2", polyamid + 20% fiber glass 0,25 260,- 9, B Vzduchovací mixaãní nástavec, jako souãást prûchdu betonem, ABS R 11 /2 pro pfiisávání vzduchu do proudu vody vtokovou tryskou 0,30 300,- 10,91 Air-mixing part of nozzle (like part of wall entrance) ABS R 1 1 /2 sucking air into the water stream coming out of the inlet nozzle HINS1419 B Nerez clonka rámeãku trysky Hayward 1 725,- 62,74 Stainless steel frame for nozzle Hayward 18

19 Vtokové trysky / Inlet nozzles B PrÛchod stûnou bazénu nerez R 2, délka 300 mm Poolwall lead-through Stainless R 2, length 300 mm 2, ,- 61, B Základní prvek NEREZ 40 mm AG R 2 x R /2 IG závit 40 mm 11 Basic element STAINLESS 40 mm AG R 2" x R 1 1 /2" IG thread 40 mm 0, ,- 76, B Základní prvek NEREZ 40 mm, pro fóliové bazény, pfiipraveno pro pfiírubovou sadu Basic element STAINLESS 40 mm, for liner pools, prepared for flange set 0, ,- 98, B Základní prvek NEREZ 70 mm AG R 2 x R /2 IG závit 70 mm 11 Basic element STAINLESS 70 mm AG R 2" x R 1 1 /2" IG thread 70 mm 0, ,- 95, B Vtoková tryska NEREZ, transparentní kulisa 9 mm 0,12 839,- 30,51 Inlet nozzle stainless, transparent ball 9 mm B Vtoková tryska NEREZ, transparentní kulisa 18 mm 0,12 839,- 30,51 Inlet nozzle stainless, transparent ball 18 mm B Vtoková tryska NEREZ, transparentní kulisa 25 mm Inlet nozzle stainless, transparent ball 25 mm 0,12 839,- 30, B Uzávûr NEREZ R 11 /2 pro základní prvky Cap STAINLESS R 1 1 /2 for basic elements 0,20 968,- 35, B Uzávûr Transparentní R 11 /2 pro základní prvky 0,03 166,- 6,03 Cap Transparent R 1 1 /2 for basic elements 3553 B Pfiírubová sada NEREZ pfiíruba s tûsnûním a 6 x roub M5 Flange set STAINLESS flange with washer and 6 x screw M5 0, ,- 40, B Staviten regulátor mnoïství vody, transparentní, 11 /2 Adjustable grate, controlling water flow, transparent, 1 1 /2 0,03 166,- 6, B Vtoková mu le transparentní, 11 /2 0,04 219,- 7,96 Inlet shell transparent, 1 1 / B Podlahová tryska transparentní, 11 /2 Floor nozzle transpartent 1 1 /2 0,06 108,- 3, B Pneumatické tlaãítko v nerez základním prvku 0, ,- 137,95 Pneumatic switch in st. steel basic element 3045 B Vzduchov regulátor v nerez základním prvku 0, ,- 128,85 Air regulator in st. steel basic element 3050 B Pneumatické tlaãítko nerez v prûchodu stûnou ABS pro pfiedvyrobené bazény 0, ,- 105,40 Pneumatic switch st. steel in wall entrance ABS for prefabricated swimming pool 3055 B Vzduchov regulátor nerez v prûchodu stûnou ABS pro pfiedvyrobené bazény 0, ,- 78,12 Air regulator st. steel in wall entrance ABS for prefabricated swimming pool 19

20 Vtokové trysky / Inlet nozzles Typ/type: Typ/type: Typ/type: Typ/type: 3114 Typ/type:

KATALOG LAMINOVAN CH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORÒ CATALOGUE OF LAMINATED BOARDS WITH ORIGINAL DECOR MOTIFS

KATALOG LAMINOVAN CH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORÒ CATALOGUE OF LAMINATED BOARDS WITH ORIGINAL DECOR MOTIFS 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 KATALOG LAMINOVAN CH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORÒ CATALOGUE OF LAMINATED BOARDS WITH ORIGINAL DECOR MOTIFS D EVO DOVEDNOST LIDÉ / WOOD DEXTERITY PEOPLE

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

Exxcurve. Exxcurve. W 940 x H 1050 x D 560 mm. deska Graphic size: Cena celkem. Exxcurve Mini. W 780 x H 950 x D 460 mm.

Exxcurve. Exxcurve. W 940 x H 1050 x D 560 mm. deska Graphic size: Cena celkem. Exxcurve Mini. W 780 x H 950 x D 460 mm. EXXCOUNTER model MODEL kat. ART č. NR rozměry SIZE grafiky PRICE cena () 57609 57609 Exxcurve Exxcurve W 940 x H 1050 x D 560 2 ks. 390x1000 čelní 1 pcs zahnutá 903x1000 deska, 2 pcs 390x1000 1 ks. 903x1000

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Esprit h a n d b o o k

Esprit h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Kovové podnoží Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a čelní příčky. Noha je svařencem ve tvaru obráceného hranatého písmene U. Použitý materiál je dutý

Více

s l y Série SLY je dostupná v těchto povrchových úpravách: SLY range is available in the following finishes: CR chrom chrome plated sly

s l y Série SLY je dostupná v těchto povrchových úpravách: SLY range is available in the following finishes: CR chrom chrome plated sly Série SLY je dostupná v těchto povrchových úpravách: SLY range is available in the following finishes: chrom chrome plated sly Uvedené ceny jsou doporučené MOC bez DPH. Změna cen vyhrazena. s l y SY 010

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 Dodací lhůty a podmínky: * 4-5 týdnů po objednání * zabezpečujeme dopravu na místo určení na náklady zákazníka * při

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

Dveřní rám Palermo Glass door frame PALERMO

Dveřní rám Palermo Glass door frame PALERMO Dveřní rám Palermo Glass door frame PALERMO PALERMO Dveřní rám ke skleněným dveřím, používaný u skleněných dělících příček Door frame, installed on glass partition walls Detail 1 / Detail 1 FCM nebo DRM

Více

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC vrtací a frézovací stroj se 6 pracovními jednotkami, se dvěma pohyblivými a jedním

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Pedestals H A N D B O O K

Pedestals H A N D B O O K Pedestals HANDBOOK Kontejnery Úvod Kontejnery kovové Korpus celokovových kontejnerů a čela zásuvek jsou vyrobeny z hlubokotažného ocelového plechu o tloušťce 0,8 mm povrchově upraveného práškovou barvou.

Více

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Characteristics bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Doplňky CAD celková šířka CAD celková výška CAD celková hloubka Hmotnost přístroje Označení skříně Označení el. složení Prostředí Stupeň

Více

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection Accessories HANDBOOK Rexite Alfa 1100 Kancelářské doplňky Rexite Rexite Přední zásobník 270x345x65 mm Front letter tray for desktop and wall 270x345x65 mm bílá white 309580999 černá black 309581999 transparentní

Více

KUZMA. Zákaznický ceník platný od května 2014 včetně DPH 21% I.Tonearms

KUZMA. Zákaznický ceník platný od května 2014 včetně DPH 21% I.Tonearms I.Tonearms Each tonearm is supplied with accessory kit (tools, screws, protractors, ) - see comments. Stogi S Stogi S* no armbase mounts on Stabi S directly 1 180 Stogi S no armbase silver wiring 1 800

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 133

NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 133 F Sterilizace a pomocné vybavení Sterilization and Accessories NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 133 Nádobky Boxes 135 Držátka ubrousku Napkin Holders 135 Toulce Quivers 136 Kazety,

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors.

Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors. Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors. VERSA DRILLING Vrtací verze stroje je navržena pro vrtání kolíkovacích otvorů ve schématu

Více

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě Liniové odvodňovací systémy drain RONN NEREZ Nerezový odvodňovací program 3 7 Podlahové vpustě 8 15 Nerezový odvodňovací program Odvodnění firmy

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

CAS 30 T 815-7 4x4.1 WATER TENDER. model 3797

CAS 30 T 815-7 4x4.1 WATER TENDER. model 3797 CAS 30 T 815-7 4x4.1 model 3797 CAS 30 T 815 7 4x4.1 CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA CAS EN 1846 1 S 3 4 4300 10/3000 1 POPIS Cisternová automobilová stříkačka CAS 30 T 815 7 4x4.1 je určena pro přepravu

Více

strana 1 z 9 Ceník platí v souladu s Obchodními podmínkami LAB MARK od 15.1.2015 Sleva 2% při objednání přes webshop E-LABMARKET! www.labmark.

strana 1 z 9 Ceník platí v souladu s Obchodními podmínkami LAB MARK od 15.1.2015 Sleva 2% při objednání přes webshop E-LABMARKET! www.labmark. strana 1 z 9 Ceník platí v souladu s Obchodními podmínkami LAB MARK od 15.1.2015 Zapojte se do unikátního programu firmy CAPP podporující ekologickou likvidaci použitých pipet - CAPP ECOTRADE PROGRAM.

Více

www.abclode.cz Mobil: +420 602 207 227, e-mail: ji.novy@seznam.cz

www.abclode.cz Mobil: +420 602 207 227, e-mail: ji.novy@seznam.cz ZÁBAVA PRO VŠECHNY o r i g i n á l n í a v ý j i m e č n é FUN FOR EVERYONE u n i q u e a n d o r i g i n a l Laguna - vodní svět PowerPaddler Lagon Waterpark & PowerPaddler Vodní svět lagun brouzdaliště

Více

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0) CCD 90 MV Cameras (Firewire) PL-B952F-R PL-B953F-R PL-B954F-R PL-B954HF-R PL-B955F-R PL-B955HF-R PL-B956F-R PL-B957F-R PL-B958F-R PL-B959F-R CCD 90 MV Cameras (GigE) PL-B954G-R PL-B954HG-R PL-B955G-R PL-B955HG-R

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

MERCHANDISE. Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current logos FUTURE NATURE. www.robe.cz. Fabric: 100% Cotton

MERCHANDISE. Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current logos FUTURE NATURE. www.robe.cz. Fabric: 100% Cotton N A B Í D K A F I R E M N Í H O O B L E Č E N Í A 3 D P Ř E D M Ě T Ů, k o n c e p t, d e s i g n a l a y o u t ( c ) E L L I P S E, 2 0 1 2 Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

Průmyslové vysokotlaké čističe - horkovodní

Průmyslové vysokotlaké čističe - horkovodní 5 FA Technologie FA (Flow Activated) je zcela nová konstrukce regulačního bloku eliminující zbytkový tlak v čerpadle, v hadici a pistoli na minimum. Tato technologie zaručuje delší životnost stroje a poskytuje

Více

Průmyslové vysokotlaké čističe - horkovodní

Průmyslové vysokotlaké čističe - horkovodní 4 FA Technologie FA (Flow Activated) je zcela nová konstrukce regulačního bloku eliminující zbytkový tlak v čerpadle, v hadici a pistoli na minimum. Tato technologie zaručuje delší životnost stroje a poskytuje

Více

Průmyslové vysokotlaké čističe - horkovodní

Průmyslové vysokotlaké čističe - horkovodní 4 FA Technologie FA (Flow Activated) je zcela nová konstrukce regulačního bloku eliminující zbytkový tlak v čerpadle, v hadici a pistoli na minimum. Tato technologie zaručuje delší životnost stroje a poskytuje

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E FACT SHEET Location Address: GPS: City location: Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E City centre, 2 minutes from Wencleslaw square Rentable area Total rentable area:

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Pramet Tools, s.r.o., Uničovská 2, CZ-787 53 Šumperk, CZECH REPUBLIC BRAZIL GERMANY CHINA HUNGARY INDIA ITALY POLAND RUSSIA SLOVAKIA www.pramet.

Pramet Tools, s.r.o., Uničovská 2, CZ-787 53 Šumperk, CZECH REPUBLIC BRAZIL GERMANY CHINA HUNGARY INDIA ITALY POLAND RUSSIA SLOVAKIA www.pramet. VRTÁNÍ / DRILLING PR rev. 04/2011 ZNAČENÍ, POPIS A PŘEHLED VRTÁKŮ MARKING, DESCRIPTION AND OVERVIEW OF DRILLS Strana/Page: 2 Strana/Page: 8 Strana/Page: 28 VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) INDEXABLE

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST 7.9.2014 TABLE OF CONTENT/ OBSAH Perfect shape of the rail track base We spent time to develop high level of quality Perfektní

Více

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat.

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat. INTERIÉRY NA KLÍČ h INTERIA MOST spol. s r. o. h Báňská 287, 434 01 Most h tel./zázn. +420/476 206 843, tel./fax h +420/476 208 091h hbankovní spojení KB a. s. Most č. ú. : 338 428 0227/0100 h Zapsána

Více

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b.

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b. ALFA 00 přísedové stoly SIDE montážní desk návod stolu DETAIL ALFA 00 ALFA 00 montážní návod montážní stolu návod stolu U Továren 770/b 0 TECHO 00 Praha 0 a.s. U Továren 770/b 0 00 Praha 0 A A B C B C

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Compact power switches K 16 and K 32 J. Kompaktní výkonové spínače K 16 a K 32 J. Použití. Use > 96 <

Compact power switches K 16 and K 32 J. Kompaktní výkonové spínače K 16 a K 32 J. Použití. Use > 96 < Použití K 16 J a K 32 J jsou 2-modulové třípólové vypínače jmenovitého proudu 16A a 32A se spínacím úhlem 90. Spínače mohou být upevněny na DIN lištu, nebo pomocí šroubů M4 na základovou desku. Rovněž

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog.

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog. Skladování léků Monitorování chlazení Stolní počítač Mobilní telefon Monitorování mražení Síť Monitoring skladování EBI 25-T / / Vysoká přesnost měření teploty / vlhkosti Ukládání sledovaných dat i v případě

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY vyrábí ve svých výrobních dílnách technologické celky a ocelové konstrukce, včetně opracování technologických ploch, montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky,

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

4 jednomístná lavice / single school desk. 8 dvoumístná lavice / double school desk. 16 žákovská židle / school chair

4 jednomístná lavice / single school desk. 8 dvoumístná lavice / double school desk. 16 žákovská židle / school chair school furniture components Obsah / Contens 4 jednomístná lavice / single school desk 8 dvoumístná lavice / double school desk 16 žákovská židle / school chair 17 žákovská židle malá / small school chair

Více

REKLAMNÍ ADVERTISING ZÁPALKY MATCHES ENWEX

REKLAMNÍ ADVERTISING ZÁPALKY MATCHES ENWEX REKLAMNÍ ADVERTISING ENWEX TYPY MATCH ZÁPALEK TYPES KRABIČKOVÉ BOX KNÍŽEČKOVÉ BOOK TVAROVÉ VÝSEKY SHAPE KRBOVÉ FIREPLACE Hotelové, Café, Club, Square, Domino, Field, Mini Hranolek, Hranolek, Triangl, Megamini,

Více

Katalog standardů Product standards

Katalog standardů Product standards 1 Katalog standardů Product standards www..cz 2 Sanita Bathroom sanita Laufen Pro Ideal Standard/Tonic Villeroy Boch/Memento 3 Umyvadlové, bidetové a sprchové baterie Basin, bidet and shower mixers Hansa

Více

iplasma ŘEZÁNÍ KYSLÍKOVOU PLASMOU

iplasma ŘEZÁNÍ KYSLÍKOVOU PLASMOU iplasma ŘEZÁNÍ KYSLÍKOVOU PLASMOU 1950 1971 1974 1981 Společnost MVD vyrobila svůj první stroj. Uvedení prvního stroje pro zpracování plechu - děrovacího lisu na trh. Zahájena výroba těžkých ohraňovacích

Více

WF GARDEN AUTOMATION WF-IS. Irrigation

WF GARDEN AUTOMATION WF-IS. Irrigation Irrigation WF GARDEN AUTOMATION WF-IS Wi-Fi modul 24V pro automatické Irrigation Module Sector ovládání zavlažování NÁVOD K OBSLUZE WF-IS Irrigation Module24V Sectorpro automatické ovládání zavlažování

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

product catalogue scooters & bikes

product catalogue scooters & bikes product catalogue scooters & bikes Who we are? kdo jsme? EN Yedoo is authentic Czech brand of scooters, running bikes and children bikes with original design, high quality, and bright colours. CZ Yedoo

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Scan and make this cover come alive! (explanation on page 61!) PASSION FOR FIRE GAS /PLYN

Scan and make this cover come alive! (explanation on page 61!) PASSION FOR FIRE GAS /PLYN Scan and make this cover come alive! (explanation on page 61!) PASSION FOR FIRE GAS /PLYN HR+ všechny výhody na první pohled. Štítek HR+ informuje o dodržování všech nejpřísnějších standardů. ZÁRUKA BEZPEČNOSTI

Více

Číslo Objednací číslo Název Name Ks 1 587000001 Motor Engine 1 2 Šroub M10x50 Hex bolt 10x50 1 3 Podložka Washer 9 4 Podložka Limit washer 1 5

Číslo Objednací číslo Název Name Ks 1 587000001 Motor Engine 1 2 Šroub M10x50 Hex bolt 10x50 1 3 Podložka Washer 9 4 Podložka Limit washer 1 5 1 587000001 Motor Engine 1 2 Šroub M10x50 Hex bolt 10x50 1 3 Podložka Washer 9 4 Podložka Limit washer 1 5 Pojistná matice M10 Lock nut M10 12 6 587000006 Lůžko motoru Engine base plate 1 7 B54100044 Šroub

Více

SAPELI, a. s., Pávovská 15a, 586 02 Jihlava. tel: +420 567 572 511; e-mail: info@sapeli.cz. www.sapeli.cz

SAPELI, a. s., Pávovská 15a, 586 02 Jihlava. tel: +420 567 572 511; e-mail: info@sapeli.cz. www.sapeli.cz SAPELI, a. s., Pávovská 15a, 586 02 Jihlava tel: +420 567 572 511; e-mail: info@sapeli.cz www.sapeli.cz CONCEPT CONCEPT ucelený systém interiérových prvků. Základem interiérového systému CONCEPT jsou dveřní

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

CENÍK ZÁKLADNÍHO VELKOOBCHODNÍHO ZBOŽÍ

CENÍK ZÁKLADNÍHO VELKOOBCHODNÍHO ZBOŽÍ REGULÁTORY NA ZEMNÍ PLYN Regulátor Cena ( Kč ) Vstupní tlak (bar) Výstupní tlak (mbar) Třída slev 1 Průtok (m 3 /h) (při přetížení) FRANCEL B 6 1.730,- 6 ( 7,2 ) Připojovací rozměr FRANCEL B 10 2.570,-

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku IZOLTECH s.r.o. ceník izolací K-FLEX Izolační materiály ze syntetického kaučuku Platnost od 1. 1. 2014 Ceník K-FLEX EC hadice 2m Použití: pro izolování rozvodů chladící vody v systémech chlazení pro izolování

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Teprve s námi se Vám otevírají

Teprve s námi se Vám otevírají Teprve s námi se Vám otevírají stavebního a nábytkového kování O naší společnosti About our company Vítejte ve světě nejširšího sortimentu kování v České republice. Otvíráte katalog výrobků české firmy

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Nechte svůj dům i zahradu zazářit! Exteriérová a interiérová svítidla OSRAM NOXLITE

Nechte svůj dům i zahradu zazářit! Exteriérová a interiérová svítidla OSRAM NOXLITE www.osram.cz LIGHTNEWS NOVÉ VERZE V TEPLÉ BÍLÉ Nechte svůj dům i zahradu zazářit! Exteriérová a interiérová svítidla OSRAM NOXLITE Vnější osvětlení domu bezpochyby zvyšuje Vaši bezpečnost i komfort. Potěší

Více

Laminated chipboard front sites tops, bottoms and doors of cases, fronts of drawers, desktops, :

Laminated chipboard front sites tops, bottoms and doors of cases, fronts of drawers, desktops, : Standardní dekory a standardní barevné kombinace Standard patterns and standard colour combinations Laminovaná dřevotřísková deska čelní plochy půdy, dna a dveře skříní, čela kontejnerů, stolové desky,

Více

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ KITin 1500HF SPARE PARTS LIST OF KITin 1500HF. Kód stroje Machine code. Obj. číslo Part number. Poz. Typ stroje.

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ KITin 1500HF SPARE PARTS LIST OF KITin 1500HF. Kód stroje Machine code. Obj. číslo Part number. Poz. Typ stroje. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ KITin 1500HF SPARE PARTS LIST OF KITin 1500HF KITin 1500HF Kód stroje code model Poz. Pos. Part description CZ Cena Kč 50113 KITin 1500HF 31987 1 HF transformátor HF transformer

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

DVU-HP. Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo

DVU-HP. Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo 2 Integrovaný systém reverzibilního tepelného

Více

FiberGuardian Krátkodobý monitoring optických vláken

FiberGuardian Krátkodobý monitoring optických vláken FiberGuardian Krátkodobý monitoring optických vláken Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu 1 Princip dohledu optických vláken 2 Fiber Test InSight - Detekce a lokalizace poruch 3 Cable Template

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida. Solární systém

NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida. Solární systém NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida Solární systém vyhřívání vání pro všechny typy bazénů Solární ohřev Pyramida 2010 1 OBSAH 1. Důležitá bezpečnostní pravidla...str. 2 2. Otázky a odpovědi...str.

Více

PROMOTIONAL CONFECTIONERY

PROMOTIONAL CONFECTIONERY 1 REKLAMNÍ sladkosti PROMOTIONAL CONFECTIONERY Fakt dobrá reklama! A really good advertisment! 2 Lízátko Mini Příchuť: ovocná Formát: 52 x 65 mm (se špejlí 52 x 110 mm) Tvar lízátka: kolečko nebo srdíčko

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Avène Eluage Gel Gel proti vráskám 15 ml Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242 1 Darky kupon.indd 1 26.3.2007 15:22:34 Gel proti vráskám Eluage

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více