ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Èíslo 2 / 2010 UVNITØ ZPRAVODAJE. ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Èíslo 2 / 2010 UVNITØ ZPRAVODAJE. ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma"

Transkript

1 UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 2 / 2010 Usnesení z 23., 24., 25. a 26.veøejného zasedání ZO OÚ informuje Pøíspìvky obèanù Z našich škol Spoleèenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ Usnesení z 23. veøejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne v hodin v budovì OÚ Zastupitelstvo bere na vìdomí: 1. Kontrolu usnesení z 22. ZO konaného dne zastupitelstvo povìøuje:bod è. 1 úkol plnìn prùbìžnì 2. Odstoupení p. Tomáše Matouška z funkce místostarosty a vzdání se mandátu èlena zastupitelstva obce Oskava 3. Složení slibu nového èlena zastupitelstva obce dle zákona obcích Zastupitelstvo schvaluje: 1. Program dnešního jednání zastupitelstva obce, vèetnì rozšíøených bodù programu 2. Ovìøovatele zápisu dnešního jednání zastupitelstva obce Oskava: p. Jiøí Valouch, p. Jiøí Zatloukal 3. Komisi mandátovou ve složení: pøedseda: Mgr. Dana Martinková èlenové: p. Jaroslav Minaøík, ing. Miroslav Bartoò 4. Komisi volební a návrhovou ve složení: pøedseda: Bc. Pavel Gajdoš èlenové: p. Jan Taláèek, p. Lubomír Duda 5. Zprávu mandátové komise o ovìøení osvìdèení platnosti mandátu p. Rudolfa Kallera, složení slibu nového èlena ZO 6. Volbu místostarosty obce - zvolen: p. František Pluskal 7. Volbu èlena finanèního výboru - zvolen: p. Rudolf Kaller 8. Plnou moc pro Mgr. Nedomu ve vìci zastupování pøi prodeji pohledávek (Ing. Josef Mertlík, p. Jaromíra Mertlíková) 9. Platební kalendáø mezi obcí Oskava a ÈOV Libina s.r.o. na úhradu nezaplacených faktur za odvádìní a èištìní odpadních vod za rok Založení nové spoleènosti s ruèením omezeným. Spoleèníky s.r.o. bude Obec Oskava s vlastnickým podílem 55% a spoleènost Agap s.r.o., se sídlem Kostelany 161, s vlastnickým podílem 45%. Sídlo nové spoleènosti bude na adrese Oskava 112, Oskava. Úèetnictví bude vedeno na OÚ Oskava oddìlenì od úèetnictví obce Oskava, mzda úèetní bude hrazena z èinnosti nové spoleènosti s.r.o.. Spoleènost bude mít 4 jednatele. Zakládající smlouva bude pøedložena ZO ke schválení na pøíštím zasedání ZO Jednatelé nové spoleènosti s.r.o. za obec Oskava: Ing. Miroslav Bartoò, p. Jaroslav Minaøík 12. Výsledky ankety uskuteènìné k urèení priority podání žádosti na akci Komunitní dùm Tøemešek nebo na akci Multifunkèní høištì v Oskavì a dìtské høištì v Mostkovì 13. Na základì výsledkù ankety podat žádost na akci Multifunkèní høištì v Oskavì a dìtské høištì v Mostkovì 14. Výmìnu telefonní ústøedny na OÚ Oskavì vèetnì nových telefonních pøístrojù dle nabídky firmy KRAKEN S, spol. s.r.o., se sídlem Nemocnièní 262, Unièov 15. Zámìr prodeje pozemkù dle pøiloženého seznamu /viz. pøíloha, která je souèástí tohoto usnesení/ 16. Nevyplacení odmìny novému neuvolnìnému èlenu ZO p. Kaller Rudolf 17. O bodech è. 1, è. 2, è. 3, è. 4, è. 5, è. 6, è. 7, è. 11 bude hlasováno samostatnì. O bodu è. 11 bylo hlasováno po hodinì. O ostatních bodech usnesení bude hlasováno spoleènì. Zastupitelstvo revokuje: 1. V odstavci ZO povìøuje v Usnesení ZO è. 22 ze dne , bod è. 2 a bod è. 3 výsledky ankety a urèení priority žádostí vyhodnotí ZO na dnešním jednání. V prùbìhu zasedání, v hodin, odešli 2 èlenové zastupitelstva obce Oskava p. Taláèek Jan, p. Chovaneèek Bronislav Usnesení v bodì è. 1, è. 2, è. 3, è. 4, è. 5 bylo schváleno s tímto výsledkem: pro: 12 pøítomných èlenù

2 Usnesení v bodì è. 6, è. 7 bylo schváleno s tímto výsledkem: pro: 12 pøítomných èlenù zdržel hlasování: 1 pøítomný èlen Usnesení v ostatních bodech bylo schváleno s tímto výsledkem: pro: 11 pøítomných èlenù Usnesení v bodì è. 11 bylo schváleno s tímto výsledkem: pro: 9 pøítomných èlenù zdržel hlasování: 2 pøítomní èlenové Starosta: Brada Radomil Místostarosta: František Pluskal Ovìøovatel: Jiøí Zatloukal Ovìøovatel: Jiøí Valouch Zapsal: Lysák Petr Schùze ukonèena v hodin Usnesení 24. zastupitelstva obce konaného dne v 16,00 hodin na OÚ Oskava Zastupitelstvo bere na vìdomí: 1. Kontrolu usnesení z 23. ZO konaného dne uložené úkoly splnìny 2. Usnesení rady è. 31 konané dne na OÚ Oskava 3. Výsledky rozhodnutí o umístìní dìtí pøedškolního vìku Zastupitelstvo schvaluje: 1. Program jednání zastupitelstva a ovìøovatele zápisu: Kaller, Taláèek 2. Smlouvu o pùjèce mezi obcí Oskava a Ing. Richardem Matouškem na refinancování ÚP obce Oskava. Podmínky pùjèky: - bezúroènì, na dobu 60 dnù s možností prodloužení o dalších 30 dnù - neprodlenì po pøipsání dotace na ÚP obce vrátit finanèní prostøedky vìøiteli pøevodem - výše pùjèky èiní ,-- Kè - do dnù 3. Smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene mezi obcí Oskava a firmou ÈEZ Distribuce, a.s., Dìèín pøípojka NN pro komunitní dùm Tøemešek (è.j.: 196/2010 ze dne ) 4. Prodej pozemku p.è. 393/3 zahrada o výmìøe 65 m2 v k.ú. Bedøichov. 5. Prodej pozemku p.è. 372 orná pùda, p.è. 373 trvalý travní porost, p.è. 374/2 trvalý travní porost v k.ú. Bedøichov. 6. Prodej pozemku p.è. 44 zahrada v k.ú. Bedøichov o výmìøe o výmìøe 296 m2. 7. Prodej pozemku p.è. 605 ZE-PK, v k.ú. Bedøichov. 8. Prodej pozemku p.è. 602 zahrada, 604 ZE-PK, 607 ZE-PK, 608 ZE-PK, p.è.1030 ostatní komunikace, p.è ostatní komunikace. Zastupitelstvo povìøuje: 1. p. starostu k podpisu smlouvy mezi obcí Oskava a Èeskou obcí sokolskou na koupi sportovního areálu v Oskavì za odhadní cenu ,-- Kè 2. p. starostu k podpisu smluv schválených na dnešním zasedání ZO 3. povìøit pana Gajdoše k zajištìní podmínek pro odlesnìní stromù v blízkosti høbitova v k.ú. Bedøichov Usnesení o bodu è. 1, 2 bylo hlasováno samostatnì 8 pøítomnými èleny zastupitelstva. Bìhem jednání usnesení pøišli 2 èlenové ZO a od bodu è. 3 hlasovalo 10 zastupitelù jako o celku bod è. 1 a 2 schválen s tímto výsledkem: pro: 8 ostatní body schváleny s tímto výsledkem: pro: 10 zdržel se hlasování: 0 Starosta Brada Radomil Místostarosta Pluskal František Ovìøovatel: Kaller Rudolf Ovìøovatel: Taláèek Jan Zapsal: Lysák Petr Usnesení z 25. zastupitelstva obce konaného dne v 16,30 hodin OÚ Oskava Zastupitelstvo bere na vìdomí: 1. Informaci p. Plesníka ve vztahu k èinnosti novì vznikající spoleènosti s ruèením omezeným. 2. Informaci o VVN Krasíkov Horní Životice. 3. Pøipomínky Ing. Beránkové k novì vznikající spoleènosti s ruèením omezeným za úèasti obce budou zapracovány do spoleèenské smlouvy o vzniku spoleènosti s ruèením omezeným /notáøský zápis/ Zastupitelstvo schvaluje: 1. Program dnešního jednání zastupitelstva obce, vèetnì rozšíøených bodù programu 2. Ovìøovatele zápisu dnešního jednání zastupitelstva obce Oskava:Mgr. Stanislav Lysák, p. Jiøí Zatloukal 3. Uzavøení provozu mateøské školy v Oskavì v období letních prázdnin a to: Zámìr bezúplatného pøevodu euronástìnek do vlastnictví obce Oskava (è.j.: OBOS/287/2010) 5. Jednatele spoleènosti s ruèením omezeným za obec Oskava p. Radomil Brada, starosta 6. O bodech è. 2, è. 5, bude hlasováno samostatnì. O ostatních bodech usnesení bude hlasováno spoleènì. Zastupitelstvo neschvaluje: 1. Návrh spoleèenské smlouvy (formou notáøského zápisu) o založení spoleènosti s ruèením omezeným mezi obcí Oskava, Ing. Richardem Matouškem, p. Zdeòkem Plesníkem a p. Jiøím Sirákem (è.j.: OBOS/223/2010 ze dne ) Zastupitelstvo ukládá: 1. Svolat na den zastupitelstvo obce k rozhodnutí o založení spoleènosti s ruèením omezeným po doplnìní zmìn v notáøském zápisu, který je spoleèenskou smlouvou o založení spoleènosti s ruèením omezeným zodpovídá: p. starosta Usnesení v bodì è. 2 bylo schváleno s tímto výsledkem: pro: 11 pøítomných èlenù zdržel hlasování: 2 pøítomní èlenové Usnesení v bodì è. 5 bylo schváleno s tímto výsledkem: pro: 12 pøítomných èlenù zdržel hlasování: 1 pøítomný èlen Ostatní body Usnesení byly schváleny s tímto výsledkem: pro: 13 pøítomných èlenù Starosta: Brada Radomil Místostarosta: František Pluskal Ovìøovatel: Jiøí Zatloukal Ovìøovatel: Mgr. Stanislav Lysák zapsal: Lysák Petr Schùze ukonèena v hodin -2-

3 Usnesení z 26. zastupitelstva obce konaného dne v 16,30 hodin OÚ Oskava Zastupitelstvo bere na vìdomí: 1. Informaci o VVN 400 kv Krasíkov Horní Životice 2. Požadavky na doplnìní informací o ekonomickém zdraví firem, které jsou ve vlastnictví Ing. Matouška, který by mìl být spoluvlastníkem spoleènosti s ruèením omezeným za úèasti obce 3. Žádost Ing. Beránkové a Ing. Adamce, aby obèané obce mohli vznést písemné dotazy ohlednì založení spoleènosti s. r.o. za úèasti obce nejpozdìji do Dotazy od obèanù budou zodpovìzeny Ing. Plesníkem na prezentaci dne v Kulturním domì v Oskavì. Zastupitelstvo schvaluje: 1. Program dnešního jednání zastupitelstva obce, vèetnì rozšíøených bodù programu 2. Ovìøovatele zápisu dnešního jednání zastupitelstva obce Oskava:Mgr. Dana Martinková, p. Jaroslav Minaøík 3. O bodu è. 2 bude hlasováno samostatnì. O ostatních bodech usnesení bude hlasováno spoleènì. Zastupitelstvo neschvaluje: 1. Návrh spoleèenské smlouvy (formou notáøského zápisu) o založení spoleènosti s ruèením omezeným mezi obcí Oskava, Ing. Richardem Matouškem, p. Zdeòkem Plesníkem (è.j.: OBOS/301/2010 ze dne ) Zastupitelstvo ukládá: 1. Uspoøádat dne v hodin v Kulturním domì v Oskavì prezentaci èinnosti s.r.o. novì vznikající spoleènosti s ruèením omezeným za úèasti obce zodpovídá: p. starosta Usnesení v bodì è. 2 bylo schváleno s tímto výsledkem: pro: 8 pøítomných èlenù zdržel hlasování: 2 pøítomní èlenové Ostatní body Usnesení byly schváleny s tímto výsledkem: pro: 10 pøítomných èlenù Starosta: Brada Radomil Místostarosta: František Pluskal Ovìøovatel: Jiøí Zatloukal Ovìøovatel: Mgr. Stanislav Lysák zapsal: František Pluskal, místostarosta Schùze ukonèena v hodin VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY ÈR Okrsky celkem zpr. v % Volièi Vydané v seznamu obálky Za celou obec Oskava Volební Odevzdané Platné % platných úèast v % obálky hlasy hlasù , , ,24 Strana Platné hlasy èíslo název celkem v % 1 OBÈANÉ.CZ 2 0,30 4 Vìci veøejné 86 13,16 5 Konzervativní strana 0 0,00 6 Komunistická str.èech a Moravy ,21 7 Koruna Èeská (monarch.strana) 2 0,30 9 Èeská str.sociálnì demokrat ,49 12 Moravané 9 1,37 13 Strana Práv Obèanù ZEMANOVCI 32 4,90 14 STOP 0 0,00 15 TOP ,42 17 Køes.demokr.unie-Ès.str.lid. 37 5,66 18 Volte Pr.Blok 5 0,76 20 Strana zelených 2 0,30 21 Suverenita-blok J.Bobošíkové 14 2,14 23 Èeská pirátská strana 8 1,22 24 Dìlnic.str.sociální spravedlnosti. 7 1,07 25 Strana svobodných obèanù 1 0,15 26 Obèanská demokratická strana 88 13,47-3-

4 a jednotlivé okrsky obce Oskava nejvíce volené strany: Okrsek è.1 Oskava: úèast 55,89 %, 417 volièù 1. ÈSSD 115 hlasù 2. KSÈM 80 hlasù 3. ODS 63 hlasù 4. Vìci veøejné 39 hlasù 5. TOP hlasù 6. KDU ÈSL 28 hlasù Okrsek è. 2 Mostkov: úèast 61,49 %, 99 volièù 1. Vìci veøejné - 27 hlasù 2. KSÈM - 18 hlasù 3. ÈSSD - 17 hlasù 4. TOP hlasù 5. ODS 9 hlasù 6. KDU ÈSL 4 hlasy Okrsek è. 3 Bedøichov: úèast 65,64 %, 86 volièù 1. ÈSSD 28 hlasù 2. KSÈM 21 hlasù 3. Vìci veøejné 11 hlasù 4. ODS 10 hlasù 5. Strana Práv Obèanù Zemanovi 5 hlasù Okrsek è. 4 Tøemešek: úèast 54,36 %, 56 volièù 1. ÈSSD, KSÈM obì po 13 hlasech 2. Vìci veøejné 9 hlasù 3. ODS 6 hlasù 4. TOP 09 4 hlasy 5. KDU ÈSL - 4 hlasy OÚ INFORMUJE Vážení spoluobèané, pøejeme všem klidné a bezstarostné prožití tìchto krásných letních mìsícù a dìtem pìkné prázdniny p l n é k o u p á n í, sluníèka a výletù. Pracovní doba na OÚ v dobì letních prázdnin: Pondìlí 7,30-17,00 hodin Úterý, støeda, ètvrtek 6,00-14,30 hodin Pátek 6,00-13,30 hodin starosta obce, pracovníci OÚ Oskava a èlenové zastupitelstva obce Místní knihovna Oskava od 1.7. do UZAVØENA VÝJEZDY JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ OBCE OSKAVA V ROCE A ÈINNOST SDH NEMRLOV Pomoci dobrovolníkù místního hasièského sboru není potøeba jen pøi požárech, ale jak se mnozí obèané v posledních letech pøesvìdèili, je tøeba èím dál èastìjší pomoci také pøi kalamitì snìhové, pøi povodních, odstraòování škod zpùsobených vlivem poèasí a dalších mimoøádných situacích. Pro orientaci jsme v následujících pár øádcích shrnuli èást aktivity sboru: odklízení snìhu ze støechy z budovy mateøské školy -odklízení snìhu ze støechy z budovy sokolovny pøed obecním plesem -odklízení snìhu ze støechy v Bedøichovì a RD p. Ptáèka -odklízení snìhu ze støechy a spadlé støechy na Tøemešku u p. Maceèkové -èištìní studny u p. Pávka v Oskavì -exkurze MŠ Oskava v hasièské zbrojnici -okyslièování rybníku pod Trianglem Oskava -požár závodu CNM (3 dny od ) požár paseky Dlouhá voda Velikonoèní nedìle -odstraòován spadlého stromu u pøehrady -lokální záplava v Oskavì u RD p. Piš áka, p. Šaffové, Chmelové -èerpání studny v Mostkovì p. Brada -èerpání studny v Nemrlovì p. Beil Petr -požár bytu v Libinì (naproti bývalého závodu Moravolen) odklízení spadlých stromù po vichøici EMMA u pana Nováka v Oskavì -požár støechy a pùdního prostoru u p. Minaøíka v Mostkovì -èištìní studní v Bedøichovì -3krát -èištìní studnì u p. Piš áka v Oskavì -èištìní studnì firma Novatronic Oskava -požár kùlny v Libinì (naproti souèasném domovu dùchodcù) -požár komínu v Oskavì è. 117 p. Hýbner požár bytu v Oskavì è. 60 p. Ptáèek Vladimír -požár lesa Dlouhá voda Velikonoèní nedìle -èištìní rybníka Pod trianglem -pálení vèel v Bedøichovì u p. Plška, p. Zapletala, p. Friaka -pálení vèel v Oskavì u p. Kociánové -dovoz vody na høbitov Tøemešek 2krát -povodnì Jeseník -povodnì Kobylá nad Vidnávkou -èištìní propustkù Bedøichov Véska -èištìní kanalizace v Oskavì u p. Martinky k datu : -odklízení snìhu ze støechy u p. Ptáèka v Oskavì -èerpání jímky v Oskavì u p. Kokošky Jana -èerpání sklepa -úklid spadlé památné lípy v Bedøichovì -požár stroje v CNM textil a.s. Oskava -dovoz vody na høbitov Tøemešek (zatím 1krát) Èinnost SDH Nemrlov za volební období Brigády: -úklidy pasek -sbìry železného šrotu Èinnost spoleèensko-.kulturní: -pálení èarodìjnic -beseda o požární ochranì -exkurze dìtí MŠ a ZŠ -mikulášská nadílka Sportovní èinnost: -úèast na soutìžích v požárním sportu -poøádání soutìží ve Velké cenì HOLBA CUP v požárním sportu okresu Šumperk -poøádání závìreèné (rozluèkové) soutìže se sezónou -4-

5 UPOZORNÌNÍ V souvislosti s nadcházejícím obdobím letních prázdnin a dovolených pøipomínáme platnost vyhlášky o regulaci hluèných èinností. Jedná se zejména o omezení tìchto èinností: každý je povinen zdržet se o nedìlích a státem uznaných svátcích v dobì od 12,00 hodin do 22,00 hodin veèer veškerých prací spojených s užíváním zaøízení a pøístrojù zpùsobujících hluk, napø. sekaèek na trávu, cirkulárek, motorových pil, køovinoøezù apod. tak, aby nám nedìlní odpoèinek doma, na zahrádkách èi v pøírodì opìt nenarušoval hluk tìchto strojù. Neustálého shonu si užijeme v ostatní dny, proto se rozhodnìme v zájmu nás všech popøemýšlet o odložení této èinnosti na jiný den a nedìlní odpoledne si prožít v klidu. DOVOLENÁ NA ZDRAVOTNÍM STØEDISKU V OBDOBÍ PRÁZDNIN: V dobì uzávìrky podkladù do zpravodaje jsou známy tyto termíny dovolených: MUDr. Šotolová lékaøka pro dospìlé od zástup MUDr. Kùra v Libinì MUDr. Vladimír Nikl - zubní lékaø od MUDr. Helena Musílková - dìtská lékaøka od PØÍSPÌVKY OBÈANÙ Klub seniorù Oskava má za sebou už dva pìkné pùldenní výlety.v kvìtnu navštívili jeho èlenové i pøíznivci arboretum v Pasece, kde obdivovali pøekrásné výsadby a zakoupili si pár sazenic do svých zahrádek. O tomto výletì psal i Týden na severu. Na poèátku èervna si potom Klub seniorù zajel do øezbáøské galerie pana Halouzka v Jiøíkovì. Unikátní døevìné sochy a betlém s postavami v životní velikosti a døevoøezba Pradìda vysoká pøes deset metrù skuteènì stojí za shlédnutí. Cestou zpìt jsme se stihli zastavit i u hradu Sovince, odkud je i naše fotografie. Koncem èervna uskuteèní Klub seniorù další výlet linkovým autobusem do Tøemešku a odtud pìšky do rekreaèního areálu. Kromì obèerstvení a rekreaèních sportù tu na nì èeká pravý houbaøský ráj. Pokud vás nezajímá turistika, ale rádi si zazpíváte, pan Fabián slíbil v klubu zahrát na klávesy a pøi zpìvu vás doprovodit. Také cvièení jógy a taièi probíhá každé úterý od hod. -5-

6 Z NAŠICH ŠKOL Školní rok v mateøské škole... V záøí jdou nìkteøí poprvé do školy, nemìjte obavy, vùbec to nebolí. Èeká na nás ètení, psaní, zajímavé povídání, Pro nìkteré dìti jsou tyto závìreèné pøedprázdninové dny opravdu posledními chvílemi strávenými ve školce. Po prázdninách se stanou ze ètrnácti dìtí školáci. Dìti se do první tøídy moc tìší. Pøejeme jim hodnì úspìchù a mnoho zajímavého poznávání. S nìkterými dìtmi se louèíme a na ty, které v záøí nastoupí do školky, se zase tìšíme. Nelouèíme se jen s dìtmi, ale i s jejich rodiè, kterým dìkujeme za celoroèní spolupráci a pomoc pøi organizaci oslavy Dne dìtí i jiných akcí. Podìkování patøí také žákùm základní školy v Oskavì za ztvárnìní pohádkových postav pøi oslavì svátku dìtí. Dìkujeme pøedevším sponzorùm s jejichž pomocí jsme mohli zábavné soutìžní odpoledne - se šaškem z agentury Bavi Litovel, skákacím hradem a jinými atrakcemi, zorganizovat: GDF Mostkov, Novatronic, AGRO Huzová, MUDr. Vl. Nikl, OÚ Oskava, Autodoprava - p. Vrba, Prodej znaèkového zboží - pí M. Bradová, Smíšené zboží p. Valenta, Pohostinství - p. Kryl, Drogerie - pí Krestýnová, Øeznictví - p. Kapel, Èeská spoøitelna - poboèka Litovel a dalším nejmenovaným. Všem pøejeme krásné prázdniny a mnoho pìkných letních zážitkù. Za kolektiv zamìstnancù MŠ Lenka Punèocháøová Nìkolik akcí si mùžeme pøipomenout fotografiemi SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Významných výroèí se v mìsíci kvìtnu až èervenci dožívají tito naši obèané, kterým touto cestou blahopøejeme a do dalších let pøejeme pevné zdraví 80 let: 88 let: Hlavinková Anastasie Mostkov Dofek František Oskava Svobodová Miloslava Oskava 81 let: Mièjan Josef Oskava 70 let: Narození: Hasník Aleš - Tøemešek 82 let: Fialová Karolína, Oskava Bradová Bohumila - Mostkov Ptáèková Vlasta Oskava Navrátil Matyáš, Mostkov Tinka František - Oskava Uhlíková Justina - Oskava Hudáková Rozálie, Oskava Tinková Marie Oskava Veèeøová Adéla, Oskava Wankeová Erika - Oskava 83 let: Novosad Viliam - Oskava Valèíková Anna Bedøichov 75 let: 87 let: Janeba Jiøí, Oskava Baklík František Oskava Nováková Kvìtoslava Oskava Lakomá Milada, Bedøichov Vyroubal Zdenìk Mostkov Krestýnová Anežka Mostkov Ptáèek Arnošt, Oskava Domes Ladislav - Mostkov Pozùstalým projevujeme upøímnou soustrast Úmrtí : INZERCE ZEDNICTVÍ Jiøí Valouch Oskava 17E Oskava Tel.: Inzerát: -6- Prodám byt 2+1 se zahradou v Oskavì, cena 350 tisíc Kè, INFO ,

7 KOSMETIKA FRIAKOVÁ NAÏA tel: LIBINA, Námìstí 443 Provozní doba Po, Út St Èt Pá dle objednávek Mimo provozní dobu dle objednávek Kosmetický salón specializovaný na ajurvédské profesionální kúry: Bylinná kúra akné Antipigmentaèní kúra Mandlová kúra (úprava suché pleti) Kúra èerný rybíz (rozšíøené žilky) Kúra santal a jasmín (citlivá, alergická ple ) Ovocný lifting citron a grep (vypnutí oblièeje)!!! Okamžité zlepšení stavu pleti bez chemických látek!!! Dále poskytuji: -ošetøení biostimulaèním laserem - akné, opary, lišeje, jizvy, popáleniny -barvení øas, oboèí, epilace oboèí, trvalá na øasy, epilace -odstranìní chloupkù teplým voskem, líèení slavnostní i svatební Prodej ajurvédské kosmetiky Tarani èistì pøírodní. velmi úèinné pøípravky vyrábìné v ekologické oblasti Himalájí. Kosmetika je vhodná i na citlivou a alergickou ple. -7-

8 PEDIKÚRA MARIE POLÁKOVÁ na zdravotním støedisku v Troubelicích (vchod dìtským oddìlením)!!! Pracovní doba dle objednání!!! Objednávky na telefonu nebo Po domluvì pøijedu i k Vám domù!!! Každou 10.pedikúru lakování nebo masáž zdarma!! Zajiš uje: WinSoft Copany, s.r.o. bezdrátové pøipojení k Internetu? zemní a výkopové práce? nákladní doprava? osobní doprava obchodní oddìlení tel , technická podpora 24 hodin dennì tel , Nyní i v Nemrlovì, volejte na výše uvedená tel. èísla VYDÁVÁ OBEC OSKAVA OÚpodatelna - tel.: , Radomil BRADA, starosta obce - tel.a fax: Lenka JANKÙ - tel.: , Roèník: 11, èíslo: 2, vydáno v Oskavì dne , evidenèní. è. MK ÈRE10438, IÈO: tisk: TRIFOXs.r.o., Tøebízského 1514/12, Šumperk -8-

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ. Pøejí Radomil Brada, starosta obce, zamìstnanci OÚ a èlenové zastupitelstva USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ.

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ. Pøejí Radomil Brada, starosta obce, zamìstnanci OÚ a èlenové zastupitelstva USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 1 / 2010 Usnesení z 20., 21. a 22. veøejného zasedání ZO OÚ informuje Pøíspìvky obèanù Z našich škol Spoleèenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO

Více

USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Usnesení z 16. veøejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 26.3.2009 v 16,30 hodin v budovì OÚ Oskava

USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Usnesení z 16. veøejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 26.3.2009 v 16,30 hodin v budovì OÚ Oskava UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 2 / 2009 Usnesení ze 16. a 17. veøejného zasedání ZO Výsledky voleb do Evropského parlamentu OÚ informuje Z našich škol Spoleèenská kronika Sport Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6.

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Placeno pøevodem è. 70324 Kvìten 2003 do každého domu èíslo 5 BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Zdravíme nejen všechny naše pravidelné ètenáøe, ale i ty, kteøí se teprve teï rozhodli pøeèíst si naši pravidelnou astrologickou

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK roèník XlX. záøí 2010 èíslo 4 ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK T.J.SOKOL BRNO-TUØANY A KROJOVÁ CHASA VÁS SRDEÈNÌ ZVOU NA TRADIÈNÍ CÍSAØSKÉ TUŘANSKÉHODY v sobotu 16. øíjna od 20 hodin taneèní zábava v nedìli 17. øíjna

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

kolství Ze starých èasù

kolství Ze starých èasù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Pomalu opìt pøichází èas bájeèných letních dnù, a pro ty de tivé vám, milí ètenáøi, nabízíme odpoèinek tøeba u na eho

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost

CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost Králický zpravodaj 7/2005-1 Èervenec 2005/èíslo 7 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost Nejvìtší spoleèná akce AÈR, civilních subjektù, klubù vojenské historie

Více

"Ukliïme svìt" Petra Boháèová 3.B STAROSTOVO SLOVO. Strategický plán rozvoje mìsta

Ukliïme svìt Petra Boháèová 3.B STAROSTOVO SLOVO. Strategický plán rozvoje mìsta ROČNÍK 15 ČERVEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 5. 2006 TISK: 29. 5. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

ZPRÁVY Z RADNICE Mìsíèník Mìsta Jevíèka strana 2

ZPRÁVY Z RADNICE Mìsíèník Mìsta Jevíèka strana 2 Jevíèský zpravodaj 8/008 ZPRÁVY Z RADNICE Mìsíèník Mìsta Jevíèka strana Hasièi Jevíèko Ohlédnutí za svìcením vlajky mìsta V tomto pøíspìvku bych se chtìl vrátit ke svìcení nové vlajky mìsta Jevíèka, které

Více

Zpravodaj mìsta. USNESENÍ z 10. schùze RM dne 18.5.2006

Zpravodaj mìsta. USNESENÍ z 10. schùze RM dne 18.5.2006 Zpravodaj mìsta roèník 4. èervenec 2006 Rada mìsta bere na vìdomí: 1. Vyhodnocení nabídek na dodání systému DOLBY do Mìstského Kina. Byla vybrána nejvýhodnìjší nabídka od firmy Drbohlav Kino servis Turnov.

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

KRÁLICKÝ KARNEVAL. Z únorových pranostik. Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách

KRÁLICKÝ KARNEVAL. Z únorových pranostik. Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách Králický zpravodaj 2/2006-1 Únor 2006/èíslo 2 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách Z únorových pranostik Únor bílý pole sílí. Snìhový únor sílí

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 127 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Listopad 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, dovolte mi struènì Vám sdìlit nìkteré aktuální postupy v naší obci. V záøijovém zasedání zastupitelstva obce vcelku

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek.

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek. Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Nad moøem tmavých jehliènatých lesù malebnì prostoupených svì í svìtlou zelení velikých skupin listnatých stromù, vypíná

Více