ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Èíslo 2 / 2010 UVNITØ ZPRAVODAJE. ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Èíslo 2 / 2010 UVNITØ ZPRAVODAJE. ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma"

Transkript

1 UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 2 / 2010 Usnesení z 23., 24., 25. a 26.veøejného zasedání ZO OÚ informuje Pøíspìvky obèanù Z našich škol Spoleèenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ Usnesení z 23. veøejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne v hodin v budovì OÚ Zastupitelstvo bere na vìdomí: 1. Kontrolu usnesení z 22. ZO konaného dne zastupitelstvo povìøuje:bod è. 1 úkol plnìn prùbìžnì 2. Odstoupení p. Tomáše Matouška z funkce místostarosty a vzdání se mandátu èlena zastupitelstva obce Oskava 3. Složení slibu nového èlena zastupitelstva obce dle zákona obcích Zastupitelstvo schvaluje: 1. Program dnešního jednání zastupitelstva obce, vèetnì rozšíøených bodù programu 2. Ovìøovatele zápisu dnešního jednání zastupitelstva obce Oskava: p. Jiøí Valouch, p. Jiøí Zatloukal 3. Komisi mandátovou ve složení: pøedseda: Mgr. Dana Martinková èlenové: p. Jaroslav Minaøík, ing. Miroslav Bartoò 4. Komisi volební a návrhovou ve složení: pøedseda: Bc. Pavel Gajdoš èlenové: p. Jan Taláèek, p. Lubomír Duda 5. Zprávu mandátové komise o ovìøení osvìdèení platnosti mandátu p. Rudolfa Kallera, složení slibu nového èlena ZO 6. Volbu místostarosty obce - zvolen: p. František Pluskal 7. Volbu èlena finanèního výboru - zvolen: p. Rudolf Kaller 8. Plnou moc pro Mgr. Nedomu ve vìci zastupování pøi prodeji pohledávek (Ing. Josef Mertlík, p. Jaromíra Mertlíková) 9. Platební kalendáø mezi obcí Oskava a ÈOV Libina s.r.o. na úhradu nezaplacených faktur za odvádìní a èištìní odpadních vod za rok Založení nové spoleènosti s ruèením omezeným. Spoleèníky s.r.o. bude Obec Oskava s vlastnickým podílem 55% a spoleènost Agap s.r.o., se sídlem Kostelany 161, s vlastnickým podílem 45%. Sídlo nové spoleènosti bude na adrese Oskava 112, Oskava. Úèetnictví bude vedeno na OÚ Oskava oddìlenì od úèetnictví obce Oskava, mzda úèetní bude hrazena z èinnosti nové spoleènosti s.r.o.. Spoleènost bude mít 4 jednatele. Zakládající smlouva bude pøedložena ZO ke schválení na pøíštím zasedání ZO Jednatelé nové spoleènosti s.r.o. za obec Oskava: Ing. Miroslav Bartoò, p. Jaroslav Minaøík 12. Výsledky ankety uskuteènìné k urèení priority podání žádosti na akci Komunitní dùm Tøemešek nebo na akci Multifunkèní høištì v Oskavì a dìtské høištì v Mostkovì 13. Na základì výsledkù ankety podat žádost na akci Multifunkèní høištì v Oskavì a dìtské høištì v Mostkovì 14. Výmìnu telefonní ústøedny na OÚ Oskavì vèetnì nových telefonních pøístrojù dle nabídky firmy KRAKEN S, spol. s.r.o., se sídlem Nemocnièní 262, Unièov 15. Zámìr prodeje pozemkù dle pøiloženého seznamu /viz. pøíloha, která je souèástí tohoto usnesení/ 16. Nevyplacení odmìny novému neuvolnìnému èlenu ZO p. Kaller Rudolf 17. O bodech è. 1, è. 2, è. 3, è. 4, è. 5, è. 6, è. 7, è. 11 bude hlasováno samostatnì. O bodu è. 11 bylo hlasováno po hodinì. O ostatních bodech usnesení bude hlasováno spoleènì. Zastupitelstvo revokuje: 1. V odstavci ZO povìøuje v Usnesení ZO è. 22 ze dne , bod è. 2 a bod è. 3 výsledky ankety a urèení priority žádostí vyhodnotí ZO na dnešním jednání. V prùbìhu zasedání, v hodin, odešli 2 èlenové zastupitelstva obce Oskava p. Taláèek Jan, p. Chovaneèek Bronislav Usnesení v bodì è. 1, è. 2, è. 3, è. 4, è. 5 bylo schváleno s tímto výsledkem: pro: 12 pøítomných èlenù

2 Usnesení v bodì è. 6, è. 7 bylo schváleno s tímto výsledkem: pro: 12 pøítomných èlenù zdržel hlasování: 1 pøítomný èlen Usnesení v ostatních bodech bylo schváleno s tímto výsledkem: pro: 11 pøítomných èlenù Usnesení v bodì è. 11 bylo schváleno s tímto výsledkem: pro: 9 pøítomných èlenù zdržel hlasování: 2 pøítomní èlenové Starosta: Brada Radomil Místostarosta: František Pluskal Ovìøovatel: Jiøí Zatloukal Ovìøovatel: Jiøí Valouch Zapsal: Lysák Petr Schùze ukonèena v hodin Usnesení 24. zastupitelstva obce konaného dne v 16,00 hodin na OÚ Oskava Zastupitelstvo bere na vìdomí: 1. Kontrolu usnesení z 23. ZO konaného dne uložené úkoly splnìny 2. Usnesení rady è. 31 konané dne na OÚ Oskava 3. Výsledky rozhodnutí o umístìní dìtí pøedškolního vìku Zastupitelstvo schvaluje: 1. Program jednání zastupitelstva a ovìøovatele zápisu: Kaller, Taláèek 2. Smlouvu o pùjèce mezi obcí Oskava a Ing. Richardem Matouškem na refinancování ÚP obce Oskava. Podmínky pùjèky: - bezúroènì, na dobu 60 dnù s možností prodloužení o dalších 30 dnù - neprodlenì po pøipsání dotace na ÚP obce vrátit finanèní prostøedky vìøiteli pøevodem - výše pùjèky èiní ,-- Kè - do dnù 3. Smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene mezi obcí Oskava a firmou ÈEZ Distribuce, a.s., Dìèín pøípojka NN pro komunitní dùm Tøemešek (è.j.: 196/2010 ze dne ) 4. Prodej pozemku p.è. 393/3 zahrada o výmìøe 65 m2 v k.ú. Bedøichov. 5. Prodej pozemku p.è. 372 orná pùda, p.è. 373 trvalý travní porost, p.è. 374/2 trvalý travní porost v k.ú. Bedøichov. 6. Prodej pozemku p.è. 44 zahrada v k.ú. Bedøichov o výmìøe o výmìøe 296 m2. 7. Prodej pozemku p.è. 605 ZE-PK, v k.ú. Bedøichov. 8. Prodej pozemku p.è. 602 zahrada, 604 ZE-PK, 607 ZE-PK, 608 ZE-PK, p.è.1030 ostatní komunikace, p.è ostatní komunikace. Zastupitelstvo povìøuje: 1. p. starostu k podpisu smlouvy mezi obcí Oskava a Èeskou obcí sokolskou na koupi sportovního areálu v Oskavì za odhadní cenu ,-- Kè 2. p. starostu k podpisu smluv schválených na dnešním zasedání ZO 3. povìøit pana Gajdoše k zajištìní podmínek pro odlesnìní stromù v blízkosti høbitova v k.ú. Bedøichov Usnesení o bodu è. 1, 2 bylo hlasováno samostatnì 8 pøítomnými èleny zastupitelstva. Bìhem jednání usnesení pøišli 2 èlenové ZO a od bodu è. 3 hlasovalo 10 zastupitelù jako o celku bod è. 1 a 2 schválen s tímto výsledkem: pro: 8 ostatní body schváleny s tímto výsledkem: pro: 10 zdržel se hlasování: 0 Starosta Brada Radomil Místostarosta Pluskal František Ovìøovatel: Kaller Rudolf Ovìøovatel: Taláèek Jan Zapsal: Lysák Petr Usnesení z 25. zastupitelstva obce konaného dne v 16,30 hodin OÚ Oskava Zastupitelstvo bere na vìdomí: 1. Informaci p. Plesníka ve vztahu k èinnosti novì vznikající spoleènosti s ruèením omezeným. 2. Informaci o VVN Krasíkov Horní Životice. 3. Pøipomínky Ing. Beránkové k novì vznikající spoleènosti s ruèením omezeným za úèasti obce budou zapracovány do spoleèenské smlouvy o vzniku spoleènosti s ruèením omezeným /notáøský zápis/ Zastupitelstvo schvaluje: 1. Program dnešního jednání zastupitelstva obce, vèetnì rozšíøených bodù programu 2. Ovìøovatele zápisu dnešního jednání zastupitelstva obce Oskava:Mgr. Stanislav Lysák, p. Jiøí Zatloukal 3. Uzavøení provozu mateøské školy v Oskavì v období letních prázdnin a to: Zámìr bezúplatného pøevodu euronástìnek do vlastnictví obce Oskava (è.j.: OBOS/287/2010) 5. Jednatele spoleènosti s ruèením omezeným za obec Oskava p. Radomil Brada, starosta 6. O bodech è. 2, è. 5, bude hlasováno samostatnì. O ostatních bodech usnesení bude hlasováno spoleènì. Zastupitelstvo neschvaluje: 1. Návrh spoleèenské smlouvy (formou notáøského zápisu) o založení spoleènosti s ruèením omezeným mezi obcí Oskava, Ing. Richardem Matouškem, p. Zdeòkem Plesníkem a p. Jiøím Sirákem (è.j.: OBOS/223/2010 ze dne ) Zastupitelstvo ukládá: 1. Svolat na den zastupitelstvo obce k rozhodnutí o založení spoleènosti s ruèením omezeným po doplnìní zmìn v notáøském zápisu, který je spoleèenskou smlouvou o založení spoleènosti s ruèením omezeným zodpovídá: p. starosta Usnesení v bodì è. 2 bylo schváleno s tímto výsledkem: pro: 11 pøítomných èlenù zdržel hlasování: 2 pøítomní èlenové Usnesení v bodì è. 5 bylo schváleno s tímto výsledkem: pro: 12 pøítomných èlenù zdržel hlasování: 1 pøítomný èlen Ostatní body Usnesení byly schváleny s tímto výsledkem: pro: 13 pøítomných èlenù Starosta: Brada Radomil Místostarosta: František Pluskal Ovìøovatel: Jiøí Zatloukal Ovìøovatel: Mgr. Stanislav Lysák zapsal: Lysák Petr Schùze ukonèena v hodin -2-

3 Usnesení z 26. zastupitelstva obce konaného dne v 16,30 hodin OÚ Oskava Zastupitelstvo bere na vìdomí: 1. Informaci o VVN 400 kv Krasíkov Horní Životice 2. Požadavky na doplnìní informací o ekonomickém zdraví firem, které jsou ve vlastnictví Ing. Matouška, který by mìl být spoluvlastníkem spoleènosti s ruèením omezeným za úèasti obce 3. Žádost Ing. Beránkové a Ing. Adamce, aby obèané obce mohli vznést písemné dotazy ohlednì založení spoleènosti s. r.o. za úèasti obce nejpozdìji do Dotazy od obèanù budou zodpovìzeny Ing. Plesníkem na prezentaci dne v Kulturním domì v Oskavì. Zastupitelstvo schvaluje: 1. Program dnešního jednání zastupitelstva obce, vèetnì rozšíøených bodù programu 2. Ovìøovatele zápisu dnešního jednání zastupitelstva obce Oskava:Mgr. Dana Martinková, p. Jaroslav Minaøík 3. O bodu è. 2 bude hlasováno samostatnì. O ostatních bodech usnesení bude hlasováno spoleènì. Zastupitelstvo neschvaluje: 1. Návrh spoleèenské smlouvy (formou notáøského zápisu) o založení spoleènosti s ruèením omezeným mezi obcí Oskava, Ing. Richardem Matouškem, p. Zdeòkem Plesníkem (è.j.: OBOS/301/2010 ze dne ) Zastupitelstvo ukládá: 1. Uspoøádat dne v hodin v Kulturním domì v Oskavì prezentaci èinnosti s.r.o. novì vznikající spoleènosti s ruèením omezeným za úèasti obce zodpovídá: p. starosta Usnesení v bodì è. 2 bylo schváleno s tímto výsledkem: pro: 8 pøítomných èlenù zdržel hlasování: 2 pøítomní èlenové Ostatní body Usnesení byly schváleny s tímto výsledkem: pro: 10 pøítomných èlenù Starosta: Brada Radomil Místostarosta: František Pluskal Ovìøovatel: Jiøí Zatloukal Ovìøovatel: Mgr. Stanislav Lysák zapsal: František Pluskal, místostarosta Schùze ukonèena v hodin VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY ÈR Okrsky celkem zpr. v % Volièi Vydané v seznamu obálky Za celou obec Oskava Volební Odevzdané Platné % platných úèast v % obálky hlasy hlasù , , ,24 Strana Platné hlasy èíslo název celkem v % 1 OBÈANÉ.CZ 2 0,30 4 Vìci veøejné 86 13,16 5 Konzervativní strana 0 0,00 6 Komunistická str.èech a Moravy ,21 7 Koruna Èeská (monarch.strana) 2 0,30 9 Èeská str.sociálnì demokrat ,49 12 Moravané 9 1,37 13 Strana Práv Obèanù ZEMANOVCI 32 4,90 14 STOP 0 0,00 15 TOP ,42 17 Køes.demokr.unie-Ès.str.lid. 37 5,66 18 Volte Pr.Blok 5 0,76 20 Strana zelených 2 0,30 21 Suverenita-blok J.Bobošíkové 14 2,14 23 Èeská pirátská strana 8 1,22 24 Dìlnic.str.sociální spravedlnosti. 7 1,07 25 Strana svobodných obèanù 1 0,15 26 Obèanská demokratická strana 88 13,47-3-

4 a jednotlivé okrsky obce Oskava nejvíce volené strany: Okrsek è.1 Oskava: úèast 55,89 %, 417 volièù 1. ÈSSD 115 hlasù 2. KSÈM 80 hlasù 3. ODS 63 hlasù 4. Vìci veøejné 39 hlasù 5. TOP hlasù 6. KDU ÈSL 28 hlasù Okrsek è. 2 Mostkov: úèast 61,49 %, 99 volièù 1. Vìci veøejné - 27 hlasù 2. KSÈM - 18 hlasù 3. ÈSSD - 17 hlasù 4. TOP hlasù 5. ODS 9 hlasù 6. KDU ÈSL 4 hlasy Okrsek è. 3 Bedøichov: úèast 65,64 %, 86 volièù 1. ÈSSD 28 hlasù 2. KSÈM 21 hlasù 3. Vìci veøejné 11 hlasù 4. ODS 10 hlasù 5. Strana Práv Obèanù Zemanovi 5 hlasù Okrsek è. 4 Tøemešek: úèast 54,36 %, 56 volièù 1. ÈSSD, KSÈM obì po 13 hlasech 2. Vìci veøejné 9 hlasù 3. ODS 6 hlasù 4. TOP 09 4 hlasy 5. KDU ÈSL - 4 hlasy OÚ INFORMUJE Vážení spoluobèané, pøejeme všem klidné a bezstarostné prožití tìchto krásných letních mìsícù a dìtem pìkné prázdniny p l n é k o u p á n í, sluníèka a výletù. Pracovní doba na OÚ v dobì letních prázdnin: Pondìlí 7,30-17,00 hodin Úterý, støeda, ètvrtek 6,00-14,30 hodin Pátek 6,00-13,30 hodin starosta obce, pracovníci OÚ Oskava a èlenové zastupitelstva obce Místní knihovna Oskava od 1.7. do UZAVØENA VÝJEZDY JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ OBCE OSKAVA V ROCE A ÈINNOST SDH NEMRLOV Pomoci dobrovolníkù místního hasièského sboru není potøeba jen pøi požárech, ale jak se mnozí obèané v posledních letech pøesvìdèili, je tøeba èím dál èastìjší pomoci také pøi kalamitì snìhové, pøi povodních, odstraòování škod zpùsobených vlivem poèasí a dalších mimoøádných situacích. Pro orientaci jsme v následujících pár øádcích shrnuli èást aktivity sboru: odklízení snìhu ze støechy z budovy mateøské školy -odklízení snìhu ze støechy z budovy sokolovny pøed obecním plesem -odklízení snìhu ze støechy v Bedøichovì a RD p. Ptáèka -odklízení snìhu ze støechy a spadlé støechy na Tøemešku u p. Maceèkové -èištìní studny u p. Pávka v Oskavì -exkurze MŠ Oskava v hasièské zbrojnici -okyslièování rybníku pod Trianglem Oskava -požár závodu CNM (3 dny od ) požár paseky Dlouhá voda Velikonoèní nedìle -odstraòován spadlého stromu u pøehrady -lokální záplava v Oskavì u RD p. Piš áka, p. Šaffové, Chmelové -èerpání studny v Mostkovì p. Brada -èerpání studny v Nemrlovì p. Beil Petr -požár bytu v Libinì (naproti bývalého závodu Moravolen) odklízení spadlých stromù po vichøici EMMA u pana Nováka v Oskavì -požár støechy a pùdního prostoru u p. Minaøíka v Mostkovì -èištìní studní v Bedøichovì -3krát -èištìní studnì u p. Piš áka v Oskavì -èištìní studnì firma Novatronic Oskava -požár kùlny v Libinì (naproti souèasném domovu dùchodcù) -požár komínu v Oskavì è. 117 p. Hýbner požár bytu v Oskavì è. 60 p. Ptáèek Vladimír -požár lesa Dlouhá voda Velikonoèní nedìle -èištìní rybníka Pod trianglem -pálení vèel v Bedøichovì u p. Plška, p. Zapletala, p. Friaka -pálení vèel v Oskavì u p. Kociánové -dovoz vody na høbitov Tøemešek 2krát -povodnì Jeseník -povodnì Kobylá nad Vidnávkou -èištìní propustkù Bedøichov Véska -èištìní kanalizace v Oskavì u p. Martinky k datu : -odklízení snìhu ze støechy u p. Ptáèka v Oskavì -èerpání jímky v Oskavì u p. Kokošky Jana -èerpání sklepa -úklid spadlé památné lípy v Bedøichovì -požár stroje v CNM textil a.s. Oskava -dovoz vody na høbitov Tøemešek (zatím 1krát) Èinnost SDH Nemrlov za volební období Brigády: -úklidy pasek -sbìry železného šrotu Èinnost spoleèensko-.kulturní: -pálení èarodìjnic -beseda o požární ochranì -exkurze dìtí MŠ a ZŠ -mikulášská nadílka Sportovní èinnost: -úèast na soutìžích v požárním sportu -poøádání soutìží ve Velké cenì HOLBA CUP v požárním sportu okresu Šumperk -poøádání závìreèné (rozluèkové) soutìže se sezónou -4-

5 UPOZORNÌNÍ V souvislosti s nadcházejícím obdobím letních prázdnin a dovolených pøipomínáme platnost vyhlášky o regulaci hluèných èinností. Jedná se zejména o omezení tìchto èinností: každý je povinen zdržet se o nedìlích a státem uznaných svátcích v dobì od 12,00 hodin do 22,00 hodin veèer veškerých prací spojených s užíváním zaøízení a pøístrojù zpùsobujících hluk, napø. sekaèek na trávu, cirkulárek, motorových pil, køovinoøezù apod. tak, aby nám nedìlní odpoèinek doma, na zahrádkách èi v pøírodì opìt nenarušoval hluk tìchto strojù. Neustálého shonu si užijeme v ostatní dny, proto se rozhodnìme v zájmu nás všech popøemýšlet o odložení této èinnosti na jiný den a nedìlní odpoledne si prožít v klidu. DOVOLENÁ NA ZDRAVOTNÍM STØEDISKU V OBDOBÍ PRÁZDNIN: V dobì uzávìrky podkladù do zpravodaje jsou známy tyto termíny dovolených: MUDr. Šotolová lékaøka pro dospìlé od zástup MUDr. Kùra v Libinì MUDr. Vladimír Nikl - zubní lékaø od MUDr. Helena Musílková - dìtská lékaøka od PØÍSPÌVKY OBÈANÙ Klub seniorù Oskava má za sebou už dva pìkné pùldenní výlety.v kvìtnu navštívili jeho èlenové i pøíznivci arboretum v Pasece, kde obdivovali pøekrásné výsadby a zakoupili si pár sazenic do svých zahrádek. O tomto výletì psal i Týden na severu. Na poèátku èervna si potom Klub seniorù zajel do øezbáøské galerie pana Halouzka v Jiøíkovì. Unikátní døevìné sochy a betlém s postavami v životní velikosti a døevoøezba Pradìda vysoká pøes deset metrù skuteènì stojí za shlédnutí. Cestou zpìt jsme se stihli zastavit i u hradu Sovince, odkud je i naše fotografie. Koncem èervna uskuteèní Klub seniorù další výlet linkovým autobusem do Tøemešku a odtud pìšky do rekreaèního areálu. Kromì obèerstvení a rekreaèních sportù tu na nì èeká pravý houbaøský ráj. Pokud vás nezajímá turistika, ale rádi si zazpíváte, pan Fabián slíbil v klubu zahrát na klávesy a pøi zpìvu vás doprovodit. Také cvièení jógy a taièi probíhá každé úterý od hod. -5-

6 Z NAŠICH ŠKOL Školní rok v mateøské škole... V záøí jdou nìkteøí poprvé do školy, nemìjte obavy, vùbec to nebolí. Èeká na nás ètení, psaní, zajímavé povídání, Pro nìkteré dìti jsou tyto závìreèné pøedprázdninové dny opravdu posledními chvílemi strávenými ve školce. Po prázdninách se stanou ze ètrnácti dìtí školáci. Dìti se do první tøídy moc tìší. Pøejeme jim hodnì úspìchù a mnoho zajímavého poznávání. S nìkterými dìtmi se louèíme a na ty, které v záøí nastoupí do školky, se zase tìšíme. Nelouèíme se jen s dìtmi, ale i s jejich rodiè, kterým dìkujeme za celoroèní spolupráci a pomoc pøi organizaci oslavy Dne dìtí i jiných akcí. Podìkování patøí také žákùm základní školy v Oskavì za ztvárnìní pohádkových postav pøi oslavì svátku dìtí. Dìkujeme pøedevším sponzorùm s jejichž pomocí jsme mohli zábavné soutìžní odpoledne - se šaškem z agentury Bavi Litovel, skákacím hradem a jinými atrakcemi, zorganizovat: GDF Mostkov, Novatronic, AGRO Huzová, MUDr. Vl. Nikl, OÚ Oskava, Autodoprava - p. Vrba, Prodej znaèkového zboží - pí M. Bradová, Smíšené zboží p. Valenta, Pohostinství - p. Kryl, Drogerie - pí Krestýnová, Øeznictví - p. Kapel, Èeská spoøitelna - poboèka Litovel a dalším nejmenovaným. Všem pøejeme krásné prázdniny a mnoho pìkných letních zážitkù. Za kolektiv zamìstnancù MŠ Lenka Punèocháøová Nìkolik akcí si mùžeme pøipomenout fotografiemi SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Významných výroèí se v mìsíci kvìtnu až èervenci dožívají tito naši obèané, kterým touto cestou blahopøejeme a do dalších let pøejeme pevné zdraví 80 let: 88 let: Hlavinková Anastasie Mostkov Dofek František Oskava Svobodová Miloslava Oskava 81 let: Mièjan Josef Oskava 70 let: Narození: Hasník Aleš - Tøemešek 82 let: Fialová Karolína, Oskava Bradová Bohumila - Mostkov Ptáèková Vlasta Oskava Navrátil Matyáš, Mostkov Tinka František - Oskava Uhlíková Justina - Oskava Hudáková Rozálie, Oskava Tinková Marie Oskava Veèeøová Adéla, Oskava Wankeová Erika - Oskava 83 let: Novosad Viliam - Oskava Valèíková Anna Bedøichov 75 let: 87 let: Janeba Jiøí, Oskava Baklík František Oskava Nováková Kvìtoslava Oskava Lakomá Milada, Bedøichov Vyroubal Zdenìk Mostkov Krestýnová Anežka Mostkov Ptáèek Arnošt, Oskava Domes Ladislav - Mostkov Pozùstalým projevujeme upøímnou soustrast Úmrtí : INZERCE ZEDNICTVÍ Jiøí Valouch Oskava 17E Oskava Tel.: Inzerát: -6- Prodám byt 2+1 se zahradou v Oskavì, cena 350 tisíc Kè, INFO ,

7 KOSMETIKA FRIAKOVÁ NAÏA tel: LIBINA, Námìstí 443 Provozní doba Po, Út St Èt Pá dle objednávek Mimo provozní dobu dle objednávek Kosmetický salón specializovaný na ajurvédské profesionální kúry: Bylinná kúra akné Antipigmentaèní kúra Mandlová kúra (úprava suché pleti) Kúra èerný rybíz (rozšíøené žilky) Kúra santal a jasmín (citlivá, alergická ple ) Ovocný lifting citron a grep (vypnutí oblièeje)!!! Okamžité zlepšení stavu pleti bez chemických látek!!! Dále poskytuji: -ošetøení biostimulaèním laserem - akné, opary, lišeje, jizvy, popáleniny -barvení øas, oboèí, epilace oboèí, trvalá na øasy, epilace -odstranìní chloupkù teplým voskem, líèení slavnostní i svatební Prodej ajurvédské kosmetiky Tarani èistì pøírodní. velmi úèinné pøípravky vyrábìné v ekologické oblasti Himalájí. Kosmetika je vhodná i na citlivou a alergickou ple. -7-

8 PEDIKÚRA MARIE POLÁKOVÁ na zdravotním støedisku v Troubelicích (vchod dìtským oddìlením)!!! Pracovní doba dle objednání!!! Objednávky na telefonu nebo Po domluvì pøijedu i k Vám domù!!! Každou 10.pedikúru lakování nebo masáž zdarma!! Zajiš uje: WinSoft Copany, s.r.o. bezdrátové pøipojení k Internetu? zemní a výkopové práce? nákladní doprava? osobní doprava obchodní oddìlení tel , technická podpora 24 hodin dennì tel , Nyní i v Nemrlovì, volejte na výše uvedená tel. èísla VYDÁVÁ OBEC OSKAVA OÚpodatelna - tel.: , Radomil BRADA, starosta obce - tel.a fax: Lenka JANKÙ - tel.: , Roèník: 11, èíslo: 2, vydáno v Oskavì dne , evidenèní. è. MK ÈRE10438, IÈO: tisk: TRIFOXs.r.o., Tøebízského 1514/12, Šumperk -8-

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ. Pøejí Radomil Brada, starosta obce, zamìstnanci OÚ a èlenové zastupitelstva USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ.

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ. Pøejí Radomil Brada, starosta obce, zamìstnanci OÚ a èlenové zastupitelstva USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 1 / 2010 Usnesení z 20., 21. a 22. veøejného zasedání ZO OÚ informuje Pøíspìvky obèanù Z našich škol Spoleèenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO

Více

USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Usnesení z 16. veøejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 26.3.2009 v 16,30 hodin v budovì OÚ Oskava

USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Usnesení z 16. veøejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 26.3.2009 v 16,30 hodin v budovì OÚ Oskava UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 2 / 2009 Usnesení ze 16. a 17. veøejného zasedání ZO Výsledky voleb do Evropského parlamentu OÚ informuje Z našich škol Spoleèenská kronika Sport Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Èíslo 3 / 2009 UVNITØ ZPRAVODAJE. ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Èíslo 3 / 2009 UVNITØ ZPRAVODAJE. ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 3 / 2009 Usnesení z 18. a 19. veøejného zasedání ZO OÚ informuje Z našich škol Spoleèenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Vážení obyvatelé a pøíznivci obce Líšný,

Vážení obyvatelé a pøíznivci obce Líšný, Program akcí 2012 Vážení obyvatelé a pøíznivci obce Líšný, již po osmé držíte v ruce náš Program akcí, tentokrát na rok 2012. Naleznete v nìm bohatou termínovou nabídku, kterou organizátoøi zvou k úèasti

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 40 Èerven 2010 Vá ení spoluobèané, setkáváme se nad stránkami našeho zpravodaje po delší dobì trvajícího nepøíznivého poèasí, které tyto letošní jarní

Více

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Èíslo 4 4. 6. 2010 Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Vážení spoluobèané! Obecní úøad Václavovice upozoròuje obèany na znìní Obecnì závazné vyhlášky

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 143/6/2015 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Mìstys Dub nad Moravou

Mìstys Dub nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00298867 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìstys Dub nad Moravou

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDOBŘ ANY Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Dobøany 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 51. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 14.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/51R/2016

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Výpis usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 15.9.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 15.9.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 27. zasedání

Více

Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Volba ověřovatelů zápisu: navrženi Milan Němeček, Ing.

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDEŠ TNÉVORLICKÝCHORÁCH Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Deštné v Orlických

Více

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni Obec Nová Ves u Chýnova ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252603 název Obec Nová Ves u Chýnova ulice, è.p. Nová Ves 87 obec Nová Ves

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 20. 11. 2006 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva. Omluvena: Ing. Václav

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Školní rok 1911. - 1912.

Školní rok 1911. - 1912. Školní rok 1911. - 1912. Zaèátek škol. roku. Sbor uèitelský: Úmrtí èlena sboru pí. Hermíny Metlické, ind. uèitelky a choti øíd. uèitele. Školní rok 1911.-1912. zahájen dne 16.záøí. Jaroslav Metlický definitivní

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Šimanov, konaném dne v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov.

Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Šimanov, konaném dne v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Šimanov, konaném dne 8. 11. 2010 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Starosta obce p. Petr Hlaváček jako předsedající zahájil

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 10. 2. 2016 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 222/9/2016 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Výpis z usnesení č. 6/2010 z 25. zasedání Zastupitelstva obce Paskov konaného dne 30. září 2010 v Paskově

Výpis z usnesení č. 6/2010 z 25. zasedání Zastupitelstva obce Paskov konaného dne 30. září 2010 v Paskově Výpis z usnesení č. 6/2010 z 25. zasedání Zastupitelstva obce Paskov konaného dne 30. září 2010 v Paskově 1. Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání: l. Schválení programu jednání ZO 2.

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

CENÍK SLUŽEB. Top visage CZ s.r.o. hair & body studio Pernštjnské nám.110, Hranice

CENÍK SLUŽEB. Top visage CZ s.r.o. hair & body studio Pernštjnské nám.110, Hranice CENÍK SLUŽEB Top visage CZ s.r.o. hair & body studio Pernštjnské nám.110, 753 01 Hranice mobil: 776 390 779 e-mail: studiotopvisage@gmail.com www.topvisage.eu Doba trvání Zeštíhlující zaøízení Starvac

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

Určení zapisovatele : Jana Krotilová. Jednání řídil : Petr Halada

Určení zapisovatele : Jana Krotilová. Jednání řídil : Petr Halada Zápis z 9. jednání Zastupitelstva obce Kamýk nad Vltavou konaného dne 25. dubna 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kamýku nad Vltavou od 18,00 hodin. Přítomni: pp. Petr Halada, Svatava Lajbnerová,

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

Zveme Vás na vánoèní akce

Zveme Vás na vánoèní akce Zveme Vás na vánoèní akce 20. 12. 2010 Vánoèní koncert žákù ZŠ Mìš anská v Husovì sboru v 17 hodin roèník XlX. prosinec 2010 èíslo 5 23. 12. 2010 Rozsvícení Vánoèního stromu u hasièské zbrojnice v Br.

Více

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 . ~~~~-,cc,~ - ~ ~ " Jj: SMLOUVA o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 Tato smlouva se uzavírá za úèelem provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Znalecký posudek. èíslo 1081/33/16 o cenì nemovitosti

Znalecký posudek. èíslo 1081/33/16 o cenì nemovitosti Znalecký posudek èíslo 1081/33/16 o cenì nemovitosti kraj Vysoèina, okres Havlíèkùv Brod, obec a katastrální území Kvìtinov, list vlastnictví è. 278 - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 poz. parc. è.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 59. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 20.12. 2013 od 17. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007 Z pravo d a leden - bøezen 2007 j o b lo plazy Vážení spoluobèané, dostáváte do rukou první èíslo místního zpravodaje, prozatím zamýšleného jako ètvrtletník. Dovoluji si Vás oslovit touto, pro Doloplazy

Více

Zápis č. 11 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne v hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina

Zápis č. 11 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne v hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Zápis č. 11 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.05.2016 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Volba ověřovatelů zápisu: navrženi Ing. Josef Zelinka,

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Datum vytvoøení 2. èerven 2010 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Tackceys Crick 1.2. Použití

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

Výpis usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 11.6.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 11.6.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 25. zasedání

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 14 ze dne 09.11.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 14 ze dne 09.11.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00807/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 14 ze dne 09.11.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Mgr. Věra S, Petra H K, Jiří P, Petr B Nepřítomni omluveni:

Více

U S N E S E N Í z 14. jednání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 14. jednání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 14. jednání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 9. 9. 2016 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Mgr. Vladimíra Kábová, Zdeňka

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Zápis. z 41. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 15. srpna 2014.

Zápis. z 41. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 15. srpna 2014. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 41. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Výpis usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne v 19:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne v 19:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 29.12.2010 v 19:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1 Technický bod ( jmenování zapisovatele, schválení ověřovatelů zápisu a programu

Více