PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI"

Transkript

1 PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI LEDEN 2014 Šíření těchto výsledků jakoukoliv formou je možné pouze se souhlasem společnosti Innovative Business s.r.o. a v odsouhlaseném formátu.

2 OBSAH Obsah Ú vodní slovo autora 1 Realizace pru zkumu 2 Profilace respondentu pru zkumu 4 Hodnocení realita vs. pr edstavy 6 Pr íjmy respondentu 11 Zodpove dnost 12 Ty my, kvalita a spolupra ce 15 Prodej a marketing 19 Vyuz íva ní sluz eb subdodavatelu pro marketing a podporu prodeje 20 Vyuz íva ní technologií pro marketing a podporu prodeje 21 Získa va ní profesních informací 22 Za ve rem 24 Pode kova ní 25

3 ÚVODNÍ SLOVO AUTORA Ú vodní slovo autora Va z ení kolegove, po te me r dvaceti letech, co se ve nuji r ízení obchodu a marketingu, jsem si jednoho dne uve domil, z e vlastne zna m velice ma lo realitu svy ch profesních kolegu. Z e vlastne nema m tus ení, jestli je pra ce baví, jak se vzde la vají, jak jsou spokojení se svy m postavením uvnitr firem i hodnocení m sve pra ce. Te ch ota zek bylo mnoho. R ekl jsem si, z e nejjednodus s í bude se ostatních zeptat, vz dyť pr ece i ostatní by mohlo zají mat, jak se tahle nas e profesní skupina vníma. A proto jsem pr ipravil skutec ne rozsa hly dotazník a doufal, z e v pru be hu ledna budu mít alespon vysne ny ch 100 odpove dí. Obeslal jsem zna me, kamara dy, zadal reklamu, domluvil se na propagaci na stra nka ch me dií a c ekal. Kdyz jsem v nede li 2. u nora pru zkum uzavíral, koukal jsem na data od neuve r itelny ch 234 respondentu! Tolika lidem sta lo za to zodpove de t více nez 35 ota zek jen vy me nou za to, z e dostanou k dispozici vy sledek, ktery pra ve drz íte v ruce. Vs em kolegu m, kter í se zu c astnili pru zkumu, touto cestou de kuji. Doufa m, z e se z tohoto pru zkumu stane kaz doroc ní tradice, kde budeme spolec ne sledovat trendy a atmosfe ru v nas em oboru. Toma s Sy kora Innovative Business s.r.o. Stra nka 1

4 REALIZACE PRŮZKUMU Realizace pru zkumu POUŽITÉ TECHNOLOGIE Pr i realizaci pru zkumu jsme pouz ili: Databa ze kontaktu (krome vlastních zdroju ): Hromadny ing pozva nky: Sbe r dat byl realizova n sluz bou s na sledujícím nastavením: DŮVĚRYHODNOST PRŮZKUMU Kaz dy respondent, ktery zodpovídal anonymní pru zkum, me l k dispozici dve cesty, jak poz a dat o zasla ní vy sledku ( em, pr ihla s ení m do skupiny na LinkedIn). Tyto dve cesty slouz ily take jako ove r ení, z e respondent odpovída cílove skupine pru zkumu. Samozr ejme pros el kaz dy dotazní k i dals ím ruc ním zpracova ním, kde by byly nalezeny pr ípadne nekonzistence. Z pohledu du ve ryhodnosti respondentu ma me za to, z e je pru zkum zcela validní. ZAOKROUHLOVÁNÍ A PREZENTACE VÝSLEDNÝCH HODNOT Ves kera data jsou vz dy pr epoc íta na percentua lne se zaokrouhlením maxima lne na cela c ísla, typicky na dve desetinna místa. Vy sledky ne ktery ch ota zek nemusí vz dy da vat dohromady cely ch 100 % respondentu, protoz e ne ktera skupina odpove dí byla minoritní a její vy sledna hodnota by neme la vypovídací hodnotu v grafu. Stra nka 2

5 REALIZACE PRŮZKUMU PROPAGACE Mimo ingu byly pouz ity na sledující me dia a forma ty: 1. Reklama na 2. Reklama na webu partnera akce 3. PopÚp reklama na firemních stra nka ch (realizova no prostr ednictví m I.T.RO. Popup Plugin pro WordPress) Stra nka 3

6 PROFILACE RESPONDENTŮ PRŮZKUMU Profilace respondentu pru zkumu Hodnocení vycha zí z pr ijaty ch 234 dotazníku, ve ktery ch odpove de lo 171 muz u a 63 z en. Respondenti průzkumu žena 27% muž 73% Muz i byli ve ve kove m rozmezí 30 az 67 let s pru me rny m ve kem 41,3 roku. Z eny byly ve ve ku od 26 do 52 let s pru me rny m ve kem 40 let (3 z eny ve k neuvedly). Lze tedy zjednodus ene r íct, z e na te chto pozicích je poměr ženy/muži 1:3, a to i pohledem pr es jednotlive pozice, jak uvidíte da le. Pracovním zar azením se rozde lili u c astníci pru zkumu te me r idea lne na tr etiny, jak ukazuje na sledující graf: ostatní vedoucí marketingové pozice 5% ostatní vedoucí obchodní pozice 4% Funkce jiné 4% ředitel marketingu 26% ředitel obchodu a marketingu 27% ředitel obchodu 34% Mezi ostatní vedoucí obchodní, resp. marketingove pozice byli zar azeni u c astníci, kter í uvedli ve sve funkci oznac ení manaz er nebo vedoucí. Skupina jine zahrnuje mix pozic: nejc aste ji CEO, technicky c i jiny r editel. Stra nka 4

7 PROFILACE RESPONDENTŮ PRŮZKUMU Ú jednotlivy ch pozic nenajdeme za sadní diferenci v pome ru muz i/z eny: MUŽ ŽENA ředitel obchodu a marketingu 75,81% 24,19% ředitel obchodu 71,25% 28,75% ředitel marketingu 73,77% 26,23% Co se ty ka forma lního statusu, tak naprosta ve ts ina 83,3% ze všech respondentů je zaměstnanců (195), da le se jedna o majitele c i spolec níky (27). Pouze 1 respondent uvedl, z e je za roven majitel, zame stnanec i jednatel. Status jednatele jako vy hradní uvedlo 12 respondentu, dals í 2 jednatele jsou ve skupine majitelu c i spolec níku. Jednatelem je pouhých 5 zaměstnanců, což představuje zanedbatelných 2,56% z celkového počtu zaměstnanců. Průměrná praxe v oboru je u u c astníku pru zkumu 13,8 roku (nejdels í uvedena je 35 let). Pru me rna de lka pra ce u sta vajícího zame stnavatele je 5,7 roku. Hobby obchodních a marketingovy ch r editelu jsou nejc aste ji sport a rodina. Ze sportu pak dle c etnosti v por adí golf, kolo a be h (bylo-li to upr esne no). Stra nka 5

8 HODNOCENÍ REALITA VS. PŘEDSTAVY Hodnocení realita vs. pr edstavy Hodnocení bylo prova de no ota zkou Jak moc odpoví da aktua lne vas im pr edstava m s vy sledky na ose s hodnotami 1-9, pr ic emz 9 pr edstavuje maxima lní spokojenost. JAK MOC ODPOVÍDÁ AKTUÁLNĚ VAŠIM PŘEDSTAVÁM VAŠE NÁPLŇ PRÁCE? Jak vidíte na na sledujícím grafu, pr eva z ne byli u c astníci pru zkumu se svou na plní pra ce spokojeni. Celkem 66,7% respondentu hodnotilo svou na pln pra ce zna mkou 7 a více. Nejmarkantne ji je to vide t u skupiny obchodních a marketingovy ch r editelu : 2 Zajímavostí ze statistik rovne z je, z e spokojene js í se svou na plní pra ce byly z eny nez muz i: 3 2 žena muž Ú z a dne z na sledujících ota zek jsme uz nezaznamenali vy znamne genderove rozdíly. Stra nka 6

9 HODNOCENÍ REALITA VS. PŘEDSTAVY JAK MOC ODPOVÍDAJÍ AKTUÁLNĚ VAŠIM PŘEDSTAVÁM VAŠE KOMPETENCE? 65,4% respondentu hodnotí sve kompetence zna mkou 7 a více, coz ope t vypovída o pr evaz ující spokojenosti v te to oblasti. 3 2 JAK MOC ODPOVÍDÁ AKTUÁLNĚ VAŠIM PŘEDSTAVÁM VAŠE POSTAVENÍ UVNITŘ FIRMY? Jak vnímají r editele svou prestiz uvnitr firem, v nichz zasta vají sve pozice, vyzne lo jednoznac ne sebeve dome. Ve sledovane m rozmezí hodnocení 7-9 bodu se vidí 71,8% r editelu. 3 2 Stra nka 7

10 HODNOCENÍ REALITA VS. PŘEDSTAVY JAK MOC ODPOVÍDÁ AKTUÁLNĚ VAŠIM PŘEDSTAVÁM VAŠE POSTAVENÍ MIMO FIRMU? Prakticky shodne (70,5%) je hodnoceno vníma ní prestiz e mimo firmu: 3 2 JAK MOC ODPOVÍDÁ AKTUÁLNĚ VAŠIM PŘEDSTAVÁM UMOŽNĚNÁ SAMOSTATNOST ROZHODOVÁNÍ? Tr i c tvrtiny (74,4%) hodnotí zna mkou v intervalu 7-9 take kompetence ty kající se samostatnosti v jejich rozhodova ní : 3 2 Stra nka 8

11 HODNOCENÍ REALITA VS. PŘEDSTAVY JAK MOC ODPOVÍDÁ AKTUÁLNĚ VAŠIM PŘEDSTAVÁM DOSTATEK ČASU PRO KVALITNÍ PRÁCI? Pr esne polovina odpove dí byla nad pru me rny m hodnocení m (zna mka 6-9), co se ty ka dostatku c asu pro kvalitní pra ci. Více jak c tvrtina (26,9%) naopak hodnotí pod pru me rny m hodnocení m (zna mka 1-4). 2 JAK MOC ODPOVÍDÁ VAŠIM PŘEDSTAVÁM VAŠE FINANČNÍ OHODNOCENÍ? V top rozmezí (zna mka 7-9) hodnotí sve financ ní ohodnocení nadpolovic ní ve ts ina odpovídajících (51,3%). 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stra nka 9

12 HODNOCENÍ REALITA VS. PŘEDSTAVY JAK MOC ODPOVÍDAJÍ AKTUÁLNĚ VAŠIM PŘEDSTAVÁM VAŠE FIREMNÍ BENEFITY? S firemními benefity je ope t ve ts ina spokojena, nicme ne uz se nejedna o tak jednoznac nou za lez itost a vidí te pr esun k hodnocení m 6 a 7. 2 JAK MOC ODPOVÍDÁ AKTUÁLNĚ VAŠIM PŘEDSTAVÁM VAŠE MOŽNOST VZDĚLÁVÁNÍ? Hodnocení pr edstavy vs. realita v oblasti vzde la va ní : 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% Stra nka 10

13 PŘÍJMY RESPONDENTŮ Pr íjmy respondentu TATO ČÁST PRŮZKUMU JE K DISPOZICI VÝHRADNĚ RESPONDENTŮM PRŮZKUMU. Stra nka 11

14 ZODPOVĚDNOST Zodpove dnost Hodnocení bylo prova de no ota zkou Jakou ma te míru zodpove dnosti za s vy sledky na ose s hodnotami 1-9, pr ic emz 9 pr edstavuje maxima lní, tedy 100% zodpove dnost v dane oblasti. Ú te chto ota zek byl pr edpoklad, z e ne ktere jsou na mí ru pro obchodní, resp. marketingove r editele: JAKOU MÁTE MÍRU ZODPOVĚDNOSTI ZA PLÁNOVANÉ VÝDAJE? Vy sledek lze prezentovat jako silny dohled nad vy daji, ktery musí prova de t velka c a st respondentu : 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% JAKOU MÁTE MÍRU ZODPOVĚDNOSTI ZA PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TÝMU? Stejne tak persona lní obsazení obchodních a marketingovy ch ty mu je vy razne cha pa no jako zodpove dnost manaz eru te chto divizí : 2 Stra nka 12

15 ZODPOVĚDNOST JAKOU MÁTE MÍRU ZODPOVĚDNOSTI ZA OBCHODNÍ STRATEGII? Zodpove dnost za obchodní strategii je dome nou obchodních manaz eru s asistencí marketingovy ch manaz eru : 2 JAKOU MÁTE MÍRU ZODPOVĚDNOSTI ZA MARKETINGOVOU STRATEGII? Zajímavy m faktem je, z e obchodní manaz er i cí tí vy razne js í zodpove dnost za marketingovou strategii, nez marketingoví manaz er i za obchodní strategii (viz. pr edchozí graf): 2 Stra nka 13

16 ZODPOVĚDNOST JAKOU MÁTE MÍRU ZODPOVĚDNOSTI ZA PLÁNOVANÉ PŘÍJMY? Jedním z moz ny ch vysve tlení pr edchozího jevu, kdy obchodní manaz er i hodnotí vy razne ji svou spoluzodpove dnost i za marketing je to, z e pra ve oni cítí velmi vy razne zodpove dnost za pr íjmy svy ch firem (na rozdíl od manaz eru marketingu): Stra nka 14

17 TÝMY, KVALITA A SPOLUPRÁCE Ty my, kvalita a spolupra ce Spolupráci týmů obchodu a marketingu hodnotí pozitivně 74% respondentů, coz je jiste vynikající vizitka. O to více, z e pouze 13% odpove dí vyjadr ovalo negativní vztah. Jak spolu ty my obchodu a marketingu spolupracují : Kooperují, v podstatě ideální 38% Týmy se vzájemně dostatečně informují 36% Dělají si každý svoje, příliš nekooperují 12% V podstatě nevraživost místo spolupráce. 1% Jiná odpověď 13% Mezi jiny mi odpove ďmi se vyskytovala spís e upr esne ní, kdo nese marketingove kompetence v jednotlivy ch firma ch ( marketing nema pracovníky, je to jeden ty m lidí atd.). Jedinec na byla odpove ď: Marketing v podstate nefunguje - de la si majitel, kdyz mu zbude c as. Respondenti v ra mci pru zkumu uva de li poc et svy ch podr ízeny ch v obchodních a marketingovy ch ty mech: ZAMĚSTNANCŮ do 2 23,08% do 5 26,92% do 10 24,36% nad 10 20,51% Ú tohoto poc tu pak take hodnotili, zda je poc et lidí spra vny, pr edimenzovany nebo poddimenzovany. Nikdo z účastníků průzkumu neuvedl, že by se mu jeho tým zdál personálně předimenzovaný. Stra nka 15

18 TÝMY, KVALITA A SPOLUPRÁCE POČET LIDÍ V TÝMU Poddimenzovaný Správný 71,43% 37,04% 54,55% 28,57% 62,96% 45,45% ŘEDI TEL MARKETI NGU ŘEDI TEL O BCHO DU ŘEDI TEL O BCHO DU A MARKETI NGU V porovna ní hodnocení marketingovy ch a obchodních manaz eru se projevilo, z e zatímco te me r tr i c tvrtiny marketingovy ch ty mu jsou podle s e fu te chto ty mu obsazeny spra vne, téměř dvě třetiny obchodních manažerů pokládá své týmy za poddimenzované. Dals í hodnocení se ty kalo kvality tohoto ty mu. Hodnocení bylo prova de no ota zkou Jak jste spokojen s kvalitou svy ch podr ízeny ch s vy sledky na ose s hodnotami 1-9, pr ic emz 9 pr edstavuje maxima lní, spokojenost. JAK JSTE SPOKOJEN S ODBORNÝMI ZNALOSTMI SVÝCH PODŘÍZENÝCH? Po odborne stra nce je ve ts ina spokojena, byť manaz er i marketingu projevují s kvalitou o ne co ma lo mens í nads ení : 3 2 Stra nka 16

19 TÝMY, KVALITA A SPOLUPRÁCE JAK JSTE SPOKOJEN S PRACOVNÍM NASAZENÍM SVÝCH PODŘÍZENÝCH? Velmi podobne je vníma no pracovní nasazení : JAK JSTE SPOKOJEN SE SPOLEHLIVOSTÍ SVÝCH PODŘÍZENÝCH? Podr í zení jsou take vníma ni jako velmi spolehliví : 3 2 Stra nka 17

20 TÝMY, KVALITA A SPOLUPRÁCE JAK JSTE SPOKOJEN S LIDSKÝMI KVALITAMI SVÝCH PODŘÍZENÝCH? A mají vysoke lidske kvality: 3 2 VZDĚLÁVÁNÍ TÝMU Jedna třetina respondentů uvádí, že nemá k dispozici finanční zdroje na vzdělávání svého týmu, pouha pe tina je ma v rozpoc tu a zbyly ch 44 % r es í financova ní vzde la vacích potr eb ad hoc. Prostředky na vzdělávání týmu Ano Dokáži je sehnat ad hoc Ne 33% 23% 44% Stra nka 18

21 PRODEJ A MARKETING Prodej a marketing Lov vs. farmaření, resp. jejich aktua lní pome r a z a doucí stav do budoucna byl pr edme tem jedne z ota zek s na sledujícím zjis te ní m. Pru me rny aktua lní pome r je LOV 32% - FARMAŘENÍ 68% Pru me rny uva de ny z a doucí pome r je LOV 44% - FARMAŘENÍ 56% SYSTÉM CRM CRM používá 68% respondentů. Ti me li uve st take, o jaky konkre tní syste m se jedna, coz pr ineslo ne kolik pr ekvapení : Pr edevs ím to, z e velmi c asto je za CRM pokla da n syste m ERP nebo dokonce na stroje pro reporting c i databa ze firem. Z te ch opravdovy ch syste mu CRM se nejc aste ji vyskytovala r es ení firem Salesforce a Microsoft. Zhruba stejny vy skyt pr ekvapive zaznamenaly syste my s funkcionalitou CRM vytva r ene na míru pro interní u c ely. Z uživatelů CRM je jich 73% spokojeno s jeho interní m pouz íva ním. Mezi 27% te ch nespokojeny ch vynikají tr i za kladní du vody nespokojenosti: 1. Nevyužíváme spra vne jeho moz nosti 2. Pomalé na pouz íva ní 3. Nepohodlné na pouz íva ní CRM nepoužívá 32% respondentů. Zeptali jsme se jich proc? 43% potr ebuje a pla nuje zavedení CRM 29% potr ebuje, ale z ru zny ch du vodu zatím nepla nuje jeho zavedení 14% uva dí, z e CRM nepotr ebuje Stra nka 19

22 VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB SUBDODAVATELŮ PRO MARKETING A PODPORU PRODEJE Vyuz íva ní sluz eb subdodavatelu pro marketing a podporu prodeje Z vy sledku jsme sestavili hitpara du sluz eb, ktere si obchodní a marketingove ty my nejc aste ji nají mají u externích firem. Vs imne te si prosím pr ekvapive vysoke ho c ísla u pr ekladatelsky ch sluz eb (71%). VYUŽÍVÁNÍ EXTERNÍCH SUBDODAVATELŮ grafické a designové služby 78% překladatelské služby 71% Webhosting 58% tiskové služby 47% mediální a PR služby 36% pořádání eventů 34% reklamní služby vč. webových 33% konzultační služby obchod a marketing 18% kreativní služby 18% Copywriting 14% konzultační služby strategické 14% direct mailové služby 13% full service agentura 11% telemarketingové služby 8% Stra nka 20

23 VYUŽÍVÁNÍ TECHNOLOGIÍ PRO MARKETING A PODPORU PRODEJE Vyuz íva ní technologií pro marketing a podporu prodeje Níz e jsme pr ipravili pr ehlednou tabulku technologií a stavu jejich pouz íva ní ve spolec nostech respondentu. Celkem podle oc eka va ní se velke mnoz ství (53,8%) chysta na vyleps ova ní webu. To da va me do souvislosti mimo jine s na stupem novy ch zar ízení a nutnosti responsivního designu pro spra vne fungova ní na vs ech platforma ch. Dals ími hity pro zava de ní nebo zleps ova ní budou syste my online identifikace na vs te vníku webu a nakupovane databa ze firem. Web pro prezentaci firmy Analytické nástroje webu (Google Analytics,...) Web s eshopem Programy pro průzkumy (Surv, Survio,...) Webové affiliate systémy (provizní) Online identifikace návštěvníků webu (Leady.cz,...) Reklamní bannery na internetu Databáze firem (Merk, Albertina,...) Sociální sítě LinkedIn, Facebook,...) PPC kampaně (Adwords, Sklik,...) Poptávkové systémy (epoptavka, tendermarket,...) 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% Používáme k plné spokojenosti Používáme, ale chceme zlepšit Ne, ale plánujeme Nepoužíváme a neplánujeme neodpovím Stra nka 21

24 ZÍSKÁVÁNÍ PROFESNÍCH INFORMACÍ Získa va ní profesních informací KTERÉ Z NÁSLEDUJÍCÍCH CEST K INFORMACÍM JSOU NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ? Ad hoc vyhledávání Google 82% Weby dodavatelů 72% LinkedIn 67% Newslettery 62% Ad hoc vyhledávání Seznam 37% Facebook 33% Twitter 15% RSS 6% JAKÁ SLEDUJETE MÉDIA PRO SVŮJ PROFESNÍ ROZVOJ? Ota zky v te to c a sti byly otevr ene, takz e pr ina s íme jen odpove di nejc etne js í s vy sledkem >10% z poc tu odpove dí na jednotlive ota zky. INTERNET idnes.cz 16% ihned.cz 16% linkedin.com 14% NOVINY Hospodářské noviny 53% MF Dnes 28% ČASOPISY Ekonom 20% Marketing & Media 20% Marketing Sales Media 13% Euro 10% Stra nka 22

25 ZÍSKÁVÁNÍ PROFESNÍCH INFORMACÍ NAVŠTĚVUJETE JAKO POSLUCHAČ KONFERENCE VĚNOVANÉ OBCHODU A MARKETINGU? Obchodní a marketingoví r editele dosta li sve pove sti te ch, ktere nelze dostat jen tak na ne jaky semina r. NAVŠTĚVUJI KONFERENCE A SEMINÁŘE Alespoň 1x měsíčně 3% Alespoň 1x čtvrtletně 13% Alespoň 1x ročně 44% Vůbec nenavštěvuji 37% Tato statistika samozr ejme nepr ekvapuje, ale po zkus enostech ze zahranic í spís e tak trochu mrzí. Jsme zvyklí spolu souper it, skry vat sve zkus enosti a na pady, aby je nikdo nekopíroval. Ale my se pr ece naopak mu z eme sdílením sve ho know-how posunout mnohem da le. Dovolte proto malou reklamní vsuvku, protoz e pra ve z uvedene ho du vodu moderuji kaz dy první c tvrtek v me síci kulate stoly obchodních a marketingovy ch r editelu. Mu z ete tak rozs í r it 3% te ch, co navs te vují ne jake akce pravidelne. Kulaté stoly jsou koncipova ny velmi jednodus e a efektivne. Od 15 hodin se kaz dy me síc ve nujeme jednomu te matu s jedním zajímavy m hostem. Na sledující tr íhodinovy program je pak rozde len na: 1) Pr ípadova studie na dane te ma od hosta kulate ho stolu 2) Pr íspe vky k te matu od diskutujících 3) Moderovana diskuze Krome cíle se ne c emu pr iuc it mají kulate stoly i druhy velky cíl a tím je networking mezi obchodními a marketingovy mi manaz ery. Ten lze rozví jet i po skonc ení tr íhodinove ho programu a prodlouz it si tak jednou me síc ne pozdní c tvrtec ní odpoledne. Stra nka 23

26 ZÁVĚREM Za ve rem Pr íprava te to studie znamenala pro me osobne - mimo jine - tyto tr i nec ekane u kazy: 1. nejmenovane ho marketingove ho r editele vy znamne znac ky, ktery se podivoval nad ko dem zaslane ho html u, z ne jz u dajne vydedukoval, z e anketa není anonymní. 2. Telefona t headhuntera s dotazem pro koho to de la m a na sledne nabídkou za kolik proda m data s konstatova ní m: Nikdo by pr ece ne co takove ho nede lal anonymne. 3. Vzkaz pro autory pru zkumu od jednoho z respondentu : Oba va m se, z e dotazník je pro firmy dlící v roce 2014, my budeme marketingove pone kud v období Diskopr íbe hu Toma s Sy kora v.r. Stra nka 24

27 PODĚKOVÁNÍ Pode kova ní Stra nka 25

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce...

Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce... 1 Obsah Můj příběh...4 Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6 Příprava...7 Budování platformy...11 Navázání vztahů...17 Blesková akce... 23 Placená nabídka...28 Cesta k úspěchu...30 Tip na závěr...

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 02, únor 2015, ročník XXIV., ZDARMA Zateplení Základní školy Návrat duše Zelené Hory Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str.

Více

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN MONOGRAFIE ROZHODOVA NI Z A KU ABSOLVENTSKY CH ROC NI KU ZA KLADNI CH S KOL O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN ROZHODOVÁNÍ ŽÁKŮ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ AUTOREFERÁT DIZERTAČNÍ PRÁCE Význam vstupního screeningu MRSA u kriticky nemocných na ICU, vliv vstupní pozitivity MRSA na morbiditu

Více

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 7, červenec 2013, ročník XXII., ZDARMA Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA FÉNIX o prázdninách Pověsti z míst tajemných i kouzelných

Více

str. 5 str. 9 str. 23

str. 5 str. 9 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 3, březen 2013, ročník XXII., ZDARMA Nařízení obce Setkání partnerských Rozvojový plán 1/2013 měst 2014-2020 str. 5 str. 9 str. 23

Více

Jmenova nı nove ho r editele

Jmenova nı nove ho r editele MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 07, červenec 2015, ročník XXIV., ZDARMA Výměna průkazů Rozhovor měsíce Základní škola Nepomuk str. 3 str. 7 str. 19-21 Jmenova nı

Více

str. 2 str. 5 str. 10

str. 2 str. 5 str. 10 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM Změna Živnostenského zákona Program MC Beruška Nepomuk str. 2 str.

Více

P r o j e k t C i a o A m i c i!

P r o j e k t C i a o A m i c i! P r o j e k t C i a o A m i c i! W a l d o r f s k a s k o l a P r í b r a m P r o j e k t C i a o A m i c i! Projekt Ciao Amici! je projektem vý me ný mla - Projekt podporuje samostatnost, zodpove dnost,

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Bezpe nostní audit e-business ení

Bezpe nostní audit e-business ení Vysoká kola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informa ních technologií Student : Veronika torková Vedoucí bakalá ské práce : Ing. Jan Karas Recenzent bakalá ské práce : Ing. Jind

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

hr is te Na Danıć ka ch.

hr is te Na Danıć ka ch. MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 9, zaří 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM SMS informace pro občany Den otevřených dveří ve FÉNIXU str. 4 str. 5 str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013 OBSAH Obsah Pa r slov ú vodem 1 Co se de lo, aneb por ady, besedy, pr edna s ky v roce 2013 2 Ekonomicke a statisticke úkazatele 5 Na kúp knihovního fondú

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Hlasy mlad ch Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání V této zpráv jsou shrnuty prezentace a v sledky Evropského sly ení pro mladé lidi se speciálními vzd

Více

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 6, červen 2013, ročník XXII., ZDARMA Zásahy JSDHO Nepomuk Zeptali jsme se starosty města Ze života včel červen str. 3 str. 5 str.

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

Motivace dobrovolník v programu P t P

Motivace dobrovolník v programu P t P Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Motivace dobrovolník v programu P t P Dagmar Šamajová 1998 3 Obsah 1. OBSAH...3 2. ÚVOD...5 3. P T P - BIG BROTHERS / BIG SISTER...5 3.1. CO JE TO PROGRAM

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více