Ž I V O T O P I S Y S V A T Ý C H

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ž I V O T O P I S Y S V A T Ý C H"

Transkript

1 ŽIVOTOPISY SVATÝCH

2 Všechna práva vyhrazena

3

4 S v a tí č e š tí p a tro n o v é

5 ŽIVOTOPISY SVATÝCH V POŘADÍ DĚJIN CÍRKEVNÍCH NAPSAL ISIDOR VONDRUŠKA LADISLAV KUNCÍŘ V PRAZE

6 Nro Ex Consistorio Apostolici Administratoris dioecesis Brunensis, die 10. Mai N IH IL O B S T AT. R aim undus M. K obza, censor ex officio. IM P R IM A T U R. Josephus, E piscopus A drahensis, A postolicus A dm inistra to r.

7 ČÁST TŘETÍ

8

9 ŽIVOTOPISY SVATÝCH V POŘADÍ DĚJIN CÍRKEVNÍCH ČÁST TŘETÍ 56. B L U D A Ř S T V Í S T Ř E D O V ĚK Á. IN K V IS I CE V jedenáctém století povstalo v krajinách západních mnoho sekt, které se odchýlily od Církve věroukou i mravoukou. Kataři (t. j. čistí) anebo albigenští (od města Albi nebo Albigny v jižní Francii) učili, že viditelný svět je dílem zlého ducha, zavrhovali Písmo svaté Starého Zákona, svátosti, bohoslužbu křesťanskou, statky pozemské, zabíjení zvířat, pojídání masa, mléka a vajec; zvláště pak zavrhovali manželství. Mnozí, aby nehřešili, činili životu svému konec; říkali tomu uvésti sé do endury. - Albigenští byli Církvi i státu nebezpečni. Církev vy dala proti nim přísné edikty, vysil alaproti nim misionáře, aby je poučovali a zpět do Církve přivedli, na př. sv. Dominika, ale oni nedbali a lnuli k svému bludnému učení dál e, ano zavraždili i papežského vyslance. Proto Papež Innocenc III. ( ) dal proti nim hlásati křižáckou výpravu. Vedl ji hrabě Šimon z Montfortu; albigenští podlehli v dvacetiletém krvavém boji. Valdenští byli taktéž sekta ve Francii, jejíž původcem byl Petr Valdus, bohatý kupec lyonský. Zavrhovali Mši svatou, skoro všecky svátosti, úctu svatých, chrámy, jmění církevní a odpírali poslušnost biskupům jakožto držitelům statků církevních. Zavrhovali válku, obranu cti a života, snahu po nabývání jmění. Kněží měli býti jen nevzdělaní a prací rukou svých se živící. Poukazovali na chudobu Církve v dobách apoštolských. Protože byli živi chudě, nazýváni byli chudými Lyonskými. - Jiní bludaři byli petrobrusiáni, beghardi a j. Církev rozsuzovala, je-li kdo skutečně kacířem a snažila se usvědčené kacíře smí- 9

10 řiti s Církví; zatvrzelé však odevzdávala soudu světskému. Rozeznávání mezi církevním rozsudkem a státním vykonáním rozsudku bylo ovšem pouze formální. Kacíř byl pokládán za buřiče proti státu. Byla to státní moc, která ustanovila přísné tresty na kacíře. Soud světský trestal kacíře vězením, vyhnanstvím, zabavením jmění a v některých případech i smrtí, ponejvíce upálením. Církev katolická neschvalovala trest smrti pro kacíře (na př. sv. Ambrož, sv. Augustin). Ještě r prohlásil papež Alexander III., že je lepší katharům, vinníkům odpustiti, než nevinné potrestati. Císař Bedřich II., ač svobodomyslný, prohlásil r. 1 2) 1, že je nutno kacíře trestati upálením. Zákon Bedřicha II. byl v platnosti od r až do r Mnozí bludaři zůstali taj ně oddáni svým bludům ; aby nemohli svoje záhubné učení rozšiřovati mezi lidem, založen byl r na synodě toulousské soud inkvisiční. Soud ten byl s počátku v rukou biskupů, později výhradně v rukou dominikánů. Inkvisice měla pátrati po bludařích ; její účel byl potrestati vinníky. Proti inkvisici lid byl záhy rozezlen a sice proto, že vyšetřování se dělo potají, že vyšetřující a soudce byli jedna a táž osoba a že udavatel nemusil osobně udání své proti obžalovanému činiti a zastávati. Byly tři cesty, j imiž obžalovanýmohl un i knouti : očišťovací přísaha, podařilo-li se mu nalézti 8-12 svědků v jeho prospěch svědčících, slavnostní odpřisáhnutí bludu, nebo udání jiných vinníkův. Soud inkvisiční byl přísný, bezohledný, ale ne nespravedlivý. Nedá se upříti, že postupoval často s přílišnou přísností. Přiznal-li se kdo nebo nepřiznal, byl-li vinen nebo nevinen, - bez pokuty málokdo vyšel. Řízení soudu inkvisičního popisuje zevrubně Dr. Grupp, svazek V. (z r. 1919), str. 195 a násl. Ale zprávy o krutosti soudu inkvisičního jsou upřílišeny a tendenčně zbarveny. Málokdo byl potrestán smrtí. Llorento vykládá, že dne 12. února 1486 v Toledě bylo potrestáno 750 obžalovaných ; k tomu sluší poznamenati, že tresty jejich byly výhradně tresty církevní, - ani jedenznich nebyl popraven. Před soudem inkvisičním stál i učený hvězdář Galileo Galilei ( 1642). Učil, že země se otáčí kolem slunce, ale dokázati toho nedovedl. Tomutéž učil už před ním kanovník Kopernik ( 1543). Církev žádá, aby nějaké tvrzení nebo nový názor byl pokládán za pouhou dom něnku tak dlouho, dokud vědě se nepodaří podati bezpečný důkaz o správnosti tohoto názoru. Protože mnozí zneužívali nedokázaného učení Galileova k útokům na Písmo svaté, které po lidsku mluví o vycházení a zapadání slunce, by] spis Galileův zakázán a když Newton ( 1727) pohyb země nezvratně dokázal, zrušil papež výrok inkvisice nad spisem Galileovým. Od inkvisice církevní sluší rozeznávati inkvisici španělskou, jež byla ponejvíce světským úřadem na vypátrání a potrestání mohamedánů a židů, kteří se na oko dělali křesťany, aby tím snadněji mohli vykonávati své zrádné záměry proti králům španělským. Tato inkvisice dopouštěla se mnohých ukrutností na vin

11 ných i nevinných. Llorento ve Španělsku ( 1823) vyličoval španělskou inkvisici jako ústav církevní. Ale protestantský dějepisec Leo píše: Isabella dovedla úřadem inkvisičním, jenž byl zřízením závislým jediné na její moci, ohnouti šlechtu i duchovenstvo. - A Ranke nazývá tuto inkvisici: Ein politisches Institut. - Llorentovo auto da fé nemá nic společného s francouzským slovem feu,t. j. oheň, nýbrž odvozuje se od slov actus fidei, t. j. úkon víry, či prohlášení rozsudku. 57. NOVÉ ŘÁDY ŘEHOLNÍ Rád Nejsvětější Trojice čili trinitdři. Sv. JAN Z MATHY narodil se r ve Fauconu v Provenci ve Francii a záhy vynikal ušlechtilou láskou k chudým. Když by] na studiích v městě Aix, rozdával chudým z peněz, které m u otec posílal. Dokončiv studie, dal se vysvětiti na kněze; při první Mši sv. měl podivuhodné vidění. Viděl anděla, bělostným hávem oděného, s červenomodrým křížem na prsou a majícího po obou stranách po jednom otroku, z nichž jeden zdál se býti křesťan, jeden pak Maur. Vidění toto zaujalo všechnu jeho mysl. I odešel do samoty, kde se sešel se stařičkým poustevníkem Felixem z Valois; přidružil se k němu a žili oba po tři léta v bratrské lásce, ač věkem byli tak rozdílní. Jan vypravoval zjev, který byl spatřil; oba si vykládali zjev v ten smysl, že Jan má svůj život zasvětiti úkolu vykupovati křesťany ze zajeti mohamedánského. Oba, Jan ifelix, se odebrali do Říma, aby papeži úmysl ten vyložili; učinili návrh na nový řád, nesoucí se k péči o křesťanské vězně. Papež Innocenc III. s největší radostí schválil řád a nazval jej řádem trinitářů čili řádem nejsvětější Trojice na vykupování křesťanských zaj atců a určil za řádový oděv bílý šat s červenomodrým křížem na prsou. Také ihned ustanovil Jana z Mathy prvním vrchním představeným. Nový řád přijal pravidla na základě řehole sv. Augustina. Výtěžek z majetku řádového měl býti rozdělován na tři díly, z nichž dva díly měly býti dávány na výživu řeholníků a na podporu chudých nemocných, jeden díl pak měl býti věnován na vykupování křesťanů ze zajetí mohamedánského. Trinitáři měli úkolem vykupovati také zajaté Saraceny a vyměňovati je za zajaté křesťany. Proto Innocenc III. poslal list emirovi v Maroku, v němž mu sdělil založení řádu trinitářů, žádal o povolení, aby řeholníci měli volný přístup do Maroka a dodal, že trinitáři budou prospívati nejen křesťanům, ale i mohamedánům tím, že zjednají výměnu zajatců. Jan a Felix se vrátili do Francie; přidali se k nim čtyři druhové. Francouzský král Filip August přál novému řádu, šlechtic Gauthier de Chatillon j im dal pozemek v krajině meauxské na řece M arně; pozemek slul Cerfroi (t. j. u chladného jelena), a proto i mateřský klášter obdržel jméno Cerfroi. Prvním jeho představeným byl Felix Valoisský. Jan z Mathy záhy sebral značně peněz; poprvé šli dva řeholní bratří se sebranými penězi do Maroka. Vrátili se 11

12 a přivedli s sebou 186 křesťanů. Za jásotu obyvatelstva je vedli do Paříže, zvony všech chrámů zněly na uvítanou a lid se hrnul vězňům v ústrety a vzdával díky obětavým trinitářům. Jan cestoval pak sám po dvakráte mezi Saracény a osvobodil po prvé 110, po druhé 120 vězňů. Při druhé cestěbyl Jan ranami od nepřátel zasypán; křesťané ho nalezli v městě T u nisu zkrvaveného a polomrtvého na ulici. Řekl: Rád bych obětoval život za ubohé vězně. A když s vykoupenými 120 vězni vstoupil na loď, přihnali se za ním ještě jednou mohamedáni, rozbili kormidlo, roztrhali plachty a odrazili loď ode břehu, aby takto všichni zahynuli. Ale křesťané rozestřeli místo plachet své pláště a s pomocí Boží loď šťastně přistala v přístavu ostijském u Říma. Řád trinitářů zatím se šířil utěšeně i do jiných zemí. V Paříži založen byl klášter na místě někdejšího kostela sv. Mathurina. Proto Pařížané nazývali trinitáře také mathuriny. - Trinitáři, kromě hlavního svého úkolu se ujímali také starců a nemocných a zřizovali domy milosrdenství. - Jan z Mathy, byv jmenován dvorním kaplanem, kázal horlivě slovo Boží. Poslední dva roky trávil Jan v Římě, kde, ač sám churav, ošetřoval nemocné a sloužil vězňům. Zemřel 17. prosince Svátek 8. února. Sv. FELIX Z VALOIS pocházel ze starobylého rodu francouzského; narodil se r Byl soucitného srdce již v m ládí; odpíral si lepších pokrmů a dával je chudým a nejednou se stalo, že spatřiv chatrně oblečeného žebráka, daroval m u svůj šat. Zatoužil po životě bohumilém v ú- straní a proto odešel do samoty v krajině meauxské. Kolem 1194 se k něm u přidružil Jan z Mathy a oba žili pospolu v bratrské lásce po tři léta, ač věkem byli rozdílní. Oba si um ínili, že zasvětí svůj život vykupování otroků ze zajetí mohamedánského. Iodebrali se do Říma, hodlajíce založiti řád k tomu účelu. Papež Innocenc III. r řád schválil a ustanovil Jana z Mathy prvním vrchním představeným nového řádu. Vrátivše se do vlasti, založili klášter Cerfroi; prvním představeným tohoto kláštera byl Felix. Felix se staral o rozvoj řádu, odchovával horlivé bratry, jimž vštěpoval lásku k tomuto povolání, plnému obětí, činnost jeho měla úspěch. Řád se šířil nejen ve Francii, ale i v jiných zemích. Sv. Felix 12. lednaroku 1212, slaví se 20. listopadu. Sv. SERAPION, trinitář, zůstal na své třetí cestě v Alžíru a čekal na svého druha Berengara, neboť nedostávalo se m u peněz na vykupování zajatců. Protože však Serapion zároveň také mohamedánům hlásal víru, byl od nich polapen a na kusy rozsekán. Rok smrti Svátek bl. Serapiona 7. prosince. Bl. ANNA A JEŠU, trinitářka, zasloužila se o zřízení kláštera pro trinitáře kolem roku Vlast a doba úm rtí nej sou známy. Svátek 2. června. Rád Panny Marie de Mercede na vykupování zajatců. Sv. PETR NOLA SKUS se narodil roku 1189 na zámku v Carcassoně v krajině

13 languedocské, v jižní Francii, jako syn šlechtických rodičů. Nesháněl se po zábavách a rozkoších, nýbrž měl zalíbení v tichém životě. Matka chtěla, aby se Petr oženil a aby starý, slavný rod udržel, ale Petr se odhodlal dáti výhost světu. Y oné době vedl hrabě Simon z Montfortu válku proti odbojným sektářům albigenským. Šimon zajal Jakuba, synáčka španělského krále Pedra II., jenž byl spojencem albigenským. Simon Montfortský daroval onomu synáčkovi svobodu a poslal ho do Španělska. Petr Nolaskus byl určen za průvodce mladičkého prince. Tímto způsobem se Petr dostal do Španělska a zůstal tam až do smrti. Petr vychovával králevice a získal si na dvoře královském obecnou vážnost. Tam měl příležitost pozorovati osud křesťanských zajatců, uvězněných v krajinách, od mohamedánských Maurů ovládaných. Trpký byl jejich osud. Okovy na rukou, zahaleni bídnými cáry konali těžké práce, jsouce popoháněni biči i kyji. Pokrmem jim byl suchý chléb s troškou rýže, obydlím vlhké sklepy. Kdož z nich onemocněli, snášeli trampoty ještě větší, jsouce bez úlevy a bez útěchy. Petr spatřiv je, zaplakal nad nim i a řekl ke svým průvodcům : Hle, tu bychom si mohli zasloužiti poklady věčné! Ihned se odebral do Valencie a do Barcelony a podařilo se mu některé zajatce vykoupiti. K tomu účelu obětoval všecky své statky; k tomu povzbuzoval i jiné lidi. Tenkráte byla v Barceloně družina kněží a rytířů, kteří si vzali za úkol, ošetřovati vězně, sbírati pro ně almužny a pobřeží stříci proti Saracenům. Petr N olaskus j im navrhl, aby založen byl na tento účel zvláštní řád. Někteří dvořané královští tomu odpírali; jedni žárlili na Petra, že jsa cizozemec, požívá vážnosti u krále; druzí vytýkali, že prý v zemi je dost nešťastníků a že není třeba nositi peníze pohanům do ciziny. Avšak Petr Nolaskus se nedal odvrátiti od svého úmyslu. Když sek němu přidružilo 13 druhů, šest kněží a sedm rytířů, založen byl roku 1225 řád, j emuž bylo dáno j m éno: Rád Matky Boží na vykupování zajatců. Ke třem obyčejným slibům řeholním přidán byl čtvrtý slib, jímž se člen zavazoval, že na vykupování zajatců věnuje nejen své statky, ale i svobodu, ba i život. Roucho řeholníků bylo bílé se škapulířem; na prsou šat byl označen královským znakem arragonským: třem i zlatými koly v červeném poli a stříbrným křížem nahoře. Prvním komturem čili generálem byl ustanoven Petr Nolaskus, zakladatel řádu. Papež Řehoř IX. potvrdil roku 1235 tento řád a dal m u řeholní pravidla sv. Augustina. Pravidla nové řehole napsal s v. Raymund Pennafortský. Král Jakub postavil v Barceloně výstavný klášter řádový. Petr Nolaskus se odebral do Alžíru, kde vládli Saraceni. Všude přinášel křesťanským vězňům pomoc a útěchu. Vykoupil 400 zajatců. Vytýkal mohamedánům jejich necitelnost a ukrutnost a snášel ve svém povolání radostně nej en hlad a vedro, ale i okovy. I mohamedáni se podivovali jeho horlivosti. Petr se vrátil ze Španělska. Požíval všeobecné vážnosti. Král francouzský sv. Ludvík IX. si přál, aby Petr *3

14 jej provázel ve válce křižácké. Avšak Petr ochuravěv, nejen že žádosti této nemohl vyhověti, ale i úřad generála řádového složil. Uchýlil se do kláštera barcelonského. Tam konal jako prostý řeholní bratr i nejnižší práci v klášteře a plesal, když měl n klášterní brány rozdávati almužnu. Byl dojemně pokorný. Podpisoval se: Petr Nolaskus, neužitečný služebník, nebo povrhel světa, nebo pravdivé nic. Zemřel dne 25. prosince r Svátek sv. Petra Nolaska 31. ledna. Sv. RAYMUND (Raimund) Pennafortský narodil se r v Barceloně ve Španělsku. Předkové jeho měli jméno od hradu Pennaforte v Katalonii a byli spřízněni s královskou rodinou arragonskou. Raymund se pilně věnoval studiím a jsa 2oletý, byl povýšen za učitele filosofie. Pak se odebral do Bologně v Italii, aby tam studoval církevní a světské právo. Dosáhnuv hodnosti doktorské, jal sepřednášeti na vysoké škole boloňské církevní právo a zároveň byl veřejným obhájcem chudých lidí před soudem. Barcelonský biskup si přál m íti Raymunda ve své diecési; navštívil jej a přiměl, aby se vrátil do vlasti, Raymund vyhověl té žádosti a biskup jej učinil svým generálním vikářem. Raymund konal své povinnosti svědomitě, jsa svému biskupu dobrým rádcem. Když bylo Raymundovi 45 let, vstoupil do řádu dominikánského a napsal různé bohovědné spisy. Také napsal pravidla nové řehole na vykupování zajatců, byv vybídnut Petrem Nolaskem. Pověst o věhlasném učenci Raymundovi se dostala do Říma a papež Řehoř IX. povolal Raym unda k sobě. Učinil jej svým zpovědníkem. Uložil mu, aby pokračoval v Gratianově sbírce papežských a sněmovních církevních výnosů, kterážto sbírka se končila rokem Spis Raymundův tvořil druhý svazek církevního práva. Na knize pracoval po tři léta. Knihy jeho se pak užívalo na vysokých školách i při církevních soudech. Také úřad zpovědníka papežova konal Raymund neohroženě.kdysi zpozoroval, že chudí odešli z papežského paláce s prázdnou ; neopominul papeži vytknouti nedostatečnou péči o chudé. Papež mu nabídl později biskupství taragonské ve Španělsku, ale Raymund ho nepřijal. Později ochuravěv, s dovolením papežovým se vrátil do své vlasti. Řeholní bratří zvolili Raymunda roku 1238 generálem řádu. Raymund přijal volbu a pečoval o rozvoj řádu; sebral pravidla řádu v jednotný svazek a vyložil je v duchu sv. Dominika. Roku 1240 Raymund složil svůj úřad a žil nadále jako prostý řeholní bratr. Jako stařec věnoval se misionářskému dílu u mohamedánů a židů a založil školy, aby z nich vycházeli schopní misionáři. Raymund byl zpovědníkem krále Jakuba; neostýchal se krále napomínati a kárati, jako kdysi napomenul papeže. Kdysi Raymund vyprovázel krále Jakuba, který po lodi jel na ostrov Majorku; král vzal na loď i svou milostnici, se kterou měl nečestné styky; proto Raymund ostře pokáral krále. Raymund připravil se po křesťansku na smrt a zemřel, jsa skoro stoletý, dne 6. ledna Svátek 23. ledna. 1 4

15 Sv. RAYMUND NONNATUS(t.j.nenarozený; nazývá se tak, protože matka jeho před porodem zemřela a lékař umělým způsobem vyňal dítě ze života jejího) se narodil r v Portellu v Katalonii ve Španělsku; měl otce šlechtice sice, ale zchudlého. Otecsi přál, aby synraymund dosáhl vysoké hodnosti státní, aby se oženil a aby takto rodu získal novou slávu. Ale Raymund prohlásil, že má touhu po stavu duchovním. Otec se rozhněval a vzal syna ze studií dom ů; rozkázal mu, aby se odebral na vzdálený dvorec a aby tam hospodařil,dokud si jinak neusmyslí.raymund šel.tichýživot rolnický apastýřský se mu zalíbil. Raymund nepoznal lásky mateřské a kochal se tedy m odlitbou; v modlitbách se obracel k Panně Marii, aby mu byla matkou. V kapličce spatřil obraz Panny Marie a tu kdysi vylévaje své roznícené city v modlitbách, um ínil si, že bude žíti v panenské čistotě a že vstoupí do řádu Matky Boží na vykupování zajatcův, jejž byl na svých studiích poznal. Kdysi byl Raymund u otce obžalován, že prý zanedbává stáda a že prý stále klečí v kapličce. Otec se odebral na dvorec a vskutku nalezl Raymunda klečícího před obrazem Matky Boží. Tu pak otec svolil k žádosti synově, ale teprve po delším zdráhání a na přímluvu kmotra Raymundova, hraběte z Kardony. Raymund plesaje vstoupil do řádu Matky Boží na vykupování zajatců. Provázel Petra Nolaska po dvakráte do území mohamedánských. Z Říma, kam byl poslán jako zplnomocněnec řádu, odebral se do Afriky a vykoupil víc než 200 křesťanských zajatců. Tu se mu nedostávalo peněz a proto nabídl sám sebe jako rukojmě, přijal okovy a oblékl se šatem otroků raduje se, že smí trpěti z lásky ke Kristu Ježíši a k bližnímu. Raymund neustal ve své horlivosti; maje okovy na rukou, obcházel uvězněné křesťany, těšil je a povzbuzoval je k trpělivosti. Při tom neohroženě hlásal evangelium M aurům i židům. Obrátil dva vznešené Maury na víru Kristovu a deset židů. Mohamedánský soudce podrážděn horlivostí Raymundovou, dal jej na veřejném místě zmrskati a dal m u oba pysky propáliti žhavým železným bodcem, dal otvory provléci řetízek a na řetízek uvázati zámeček s klíčem. Klíčem byl zámeček otevírán pouze jednou za tři dni, aby vězni byla dána skrovná potrava. Tak ležel Raymund v žaláři opuštěn, okovy na rukou, zámeček na rtech; s dojemnou trpělivostí snášel svůj smutný osud. A když ho přišli křesťané navštívit, byli pouhým jeho zjevem, jenž byl mocnější než kázání, utvrzováni ve víře. Konečně, po dlouhých osmi měsících, donesli řeholní bratří potřebné výkupné a Raymund byl propuštěn na svobodu. Mínil zůstati v Africe a věnovati se dále zajatcům. Ale papež Řehoř IX. dověděv se o jeho zásluhách a strastech, jmenoval Raymunda kardinálem. Nezbývalo Raymundovi, leč se vrátiti do vlasti. Byl u- vítán radostně a slavně jako hrdina lásky křesťanské. Avšak i při své vysoké hodnosti zůstal pokorným a prostým řeholníkem. Papež mu rozkázal, aby se odebral do Říma; Baymund poslechl, avšak na 1 5

16 cestě se roznemohl, když chtěl navštíviti svého příznivce a kmotra v Kardoně.Tam zemřel, jsa teprve 561etý, roku 1240, snad 31. srpna. Svátek sv. Raymunda 31. srpna. Sv. PETR PASCHAL narodil se roku 1230 ve Valencii ve Španělsku. Vstoupil do řádu na vykupování zajatců a činil za vedení Petra Nolaska velké pokroky v životě duchovním. Později byl biskupem jaenským. Kdysi ho přepadli v Granadě Maurové a zavraždili jej kolem r Svátek 6. 'prosince (nebo 23. října). Bl. PETB ARMENGAUDUS, syn hraběte Urgela v Quardii v Katalonii, byl povahy zpupné a lehkomyslné. Stal se vůdcem loupežníků. Ale upadl v zajetí svého vlastního otce. I obrátil se k Bohu a vstoupil do řádu na vykupování zajatců. Roku 1261 podnikl cestu do Afriky. Měl s sebou peněz na vykoupení pouze 137 křesťanů. Zůstal tedy v zemi. Druh Vilém odebral se do vlasti opatřit nových peněz. Ale Vilém se dlouho nevracel a tu mohamedáni pověsili Petra. Petr však po jejich odchodu se vyprostil z provazu a vrátil se do Španělska. Od té doby měl krk zkřivený a tvář zchřadlou. Zemřel v Quardii roku Svátek 27. března. Rád sluhů PannyMarie čili servitů. SEDM SVATÝCH ZAKLADATELŮ: Bonfilius Monaldi, Bonajuncta Manetti, Manetus dell Antella, Amideo (nebo Bartoloměj) Amidei, Uguccio Uguccioni, Sosteneo de Sosteneis a Alexius Falconieri byli zámožní a zbožní mladíci v italském městě Florencii, kteří si dne 15. srpna 1233 umínili, že dají výhost světu a že zasvětí svůj život obzvláštní úctě blahoslavené Marie Panny. Rozdali své statky chudým, oděli se šedým rouchem a odešli na vysokou horu Senario, tři hodiny cesty od Florencie, aby tam v ústraní poustevničili a Matku Boží modlitbou a zpěvem uctívali. Usnesli se, že založí zvláštní řád dle řehole sv. Augustina. Jako šat zvolili si černé mnišské roucho se škapulířem. Všichni byli posvěceni na kněze; jediný Alexius z pokory se nedal vysvětiti, chtěje zůstati řeholním bratrem. Rád obdržel název Služebníci Panny Marie čili servi té. Papež Alexander IX. řád potvrdil. Vrchním představeným byl zvolen Bonfilius Monaldi. Řeholní bratr Alexius zemřel ve stáří 11 o 1et roku Svátek sv. sed mi zakladatelů řádu Služebníků Panny Marie čili servitů 11.února. (Svátek Amidea či Bartoloměje je také 14. června.) Bl. JOACHIM SIENSKÝ se narodil v Sieně v Italii a byl tamtéž servitou řeholním bratrem; byl horlivý v konání svých povinností a zemřel 47 letý roku Svátek 16. dubna. Bl. FRANTIŠEK PATRICIUS pocházel z rodu Patrizzi, narodil se v Sieně a byl knězem řádu servitů. Zemřel roku Svátek 8. června. Sv. FILIP BENICKÝ pocházel ze šlechtického rodu Benizzů ve Florencii. Narodil se dne 15. srpna Právě v ten den ve Florencii vznikl řád servitů. Když Filip dlel na vysokých školách v Paříži, vyznačoval se pilností i mravností; zvláště choval dětinnouúctu k Matce Boží. Z Pa- 16

17 Sv. Jan z Mathy, sv. Felix z Valois a sv. Ivan

18

19 říže se odebral do Padovy a věnoval se tam studiu lékařství. Ukončiv studia, u- sadil se ve Florencii jako lékař. Byl nejen dovedným lékařem, ale i věrným křesťanem. Kdysi zaslechl ve chrámu Páně slova epištoly ze Skutků apoštolských, která jednají o jáhnu Filipovi. Slova Písma svatého se ho hluboce dotkla. Umínil si jíti za hlasem Božím, opustiti svět a zam ěniti lékařství za řeholi servitů. R byl do řádu servitů přijat. Tajil se svými studiemi. Konal všecku práci v klášteře, posluhoval v jídelně, čistil kuchyňské nádobí, pracoval v zahradě. Zil odříkavě a bičoval se. Kdysi byl poslán s řeholním spolubratrem do Sieny. Cestou se setkal se dvěma dominikány, kněžími, kteří se ubírali do Říma. Neznajíce italsky, hovořili s Filipem latinsky; z plynné a duchaplné řeči Filipovy seznali, že jest muž vzdělaný. Zastavivše se u servitů sienských, vyslovili oni dominikáni svůj podiv ňad vzdělaností řeholního bratra Filipa. Takto byli představení na Filipa upozorněni a rozkázali mu, aby se připravoval n a kněžství. Filip se stal knězem a brzo poté byl zvolen vrchním představeným servitů, v řadě pátým. Filip porovnával řeholní pravidla se zvyky dosud zachovávanými a sestavil na základě zkušeností nové řeholní stanovy, jež od apoštolské Stolice byly potvrzeny. Filip zvelebil kázeň klášterů a rozšířil řád o terciáře. Představenou druhého řádu, totiž ženského odvětví, ustanovil Julianu Falkonieri. Všude šířil úctu k Panně Marii a stal se takto chloubou svého řádu. Když r se uprázdnil stolec papežský, kardinálové pomýšleli zvol iti Filipa papežem. Filip však uslyšev o tom úmyslu, uprchl do lesnatého pohoří u Sieny a skrýval se tam tak dlouho, dokud neuslyšel, že byl zvolen nový papež Řehoř X. - Tehdy zuřily v mnohých městech stranické boje. Tak tomu bylo i ve Forli. Filip chtěl rozvaděné soupeře ukonejšiti, ale ti se na něho shlukli, strhali s něho svrchní šat a vyhnali ho z města. Zvláště zuřivě si počínal jistý mladý šlechtic, jménem Peregrin Laziosi; ten udeřil Filipa do tváře a spílal mu. Filip snášel příkoří tiše a trpělivě; a právě touto tichosti a trpělivostí Peregrin byl dojat, pocítil hořkou lítost nad svým jednáním, chvátal za Filipem a kleknuv prosil ho za odpuštění. Obdržel je, změnil se v jiného člověka a vstoupil též do řádu servitů. Filip šíře svůj řád, přišel několikráte do Německa. Král Rudolf Habsburský m u byl ochráncem a přítelem. Filip všude zveleboval úctu k Panně Marii. Když cítil, že život jeho se chýlí ke konci, složil úřad řádového generála a uchýlil se do kláštera tuderského (Todi). Lid ho chtěl přivítati slavně, ale Filip vyhnuv se veškeré okázalosti, ře k l: Jedinému Bohu budiž čest a sláva! Ve chrámu Páně se pomodliv, řekl prorocky: Zde bude místo pokoje mého na věky. Stalo se tak vpravdě. Neboť Filip onemocněl prudkou zimnicí a ulehl. Přijav svaté svátosti, přál si: Dejte mi mou knihu. Dali mu modlitební knihu, Písmo svaté, řeholní knihu, ale on záporně kýval hlavou. Posléze ukázal na kříž, přijal jej do 17

20 svých rukou a řekl: To jest má kniha, ve které jsou napsána všecka dobrodiní od mého Vykupitele. Filip zemřel 22. srpna Svátek 23. srpna. Sv. JULIANA FALKONIERIbyla příbuzná Alexia Falkonieri, jednoho ze sedmi zakladatelů řádu servitů. Narodila se r Otec její byl příznivcem servitů, vystavěl chrám a odevzdal jej servitům. Matka její Reguerdata vychovávala dceru v bázni Boží. Juliána si libovala v samotě a v modlitbách, měla ošklivost ke každému hříchu; zachvěla se hrůzou, uslyšela-li mluviti o hříchu; zvláště bděla nad panenskou svou čistotou; byla cudná a i v pohledech tak opatrná, že žádnému muži nepopatřila ve tvář. Proto stařičký Alexius Falkonieri, příbuzný, říkával její matce: Neporodilas bytost ženskou, ale anděl skou. - Matka pomýšlela dceru provdati; ale Juliána zamítla všecky nabízené nápadníky a učinivši slib ustavičného panenství, přijala z rukou generála servitů, Filipa Benického, roucho této řehole. Zprvu zůstávala u matky; ale po smrti matčině shromáždila kolem sebe sbor nábožných panen a vdov, a tak vznik] o nové odvětví řádu servitského, které se nazývalo: Služebnice Panny Marie. Juliána byvši od sv. Filipa ustanovena představenou, sepsala sama řeholní pravidla, jež papež Martin V. schválil. V Italii lid nazýval tyto řeholnice mantellátky, protože nosily pláště s krátkými rukávy, aby mohly snáze pracovati. Juliána jsouc představenou celé řehole, zůstala povždy pokornou. Konala neomrzele všecky domácí práce a posluhovala sestrám, zvláště když onemocněly. Ke všem byla shovívavá a úslužná, k sobě však přísná. Byla střídmá, bičovala se, nosila ostrou žínici, odpočívala na holé zemi. Sv. Filip Benický velmi si jí vážil; řekl, že by se jí měla svěřiti správa nejen ženského, ale i mužského odvětví řádového. Když bylo Juliáně 70 let, onemocněla bolestnou nemocí žaludeční, takže nemohla požiti pokrmu ani nápoje a tudíž ani přijmouti Tělo Páně. Proto prosila kněze, aby jí velebnou Svátost oltářní alespoň přiblížil k srdci. Když to kněz učinil, svatá Hostie zmizela a Juliana s úsměvem na rtech vydechla, roku 1344 (dle D 1341). Svátek 19. června. Sv. PEREGRIN LAZIOSI narodil se r (dle jiných r. 1265) veforli jako syn zámožných rodičů. Když kdysi sv. Filip Benický přišel do Forli, aby rozvaděné soupeře ukonejšil, shlukli se tito kolem něho, strhali s něho svrchní šat a vyhnali ho z města. Zvláště zuřivě počínal si Peregrin Laziosi; ten udeřil Filipa do tváře a spílal mu. Filip snášel příkoří tiše a trpělivě; a právě touto tichostí a trpělivostí Peregrin byl dojat, pocítil hořkou lítost nad svým jednáním, chvátal za F i lipem a kleknuv, prosil za odpuštění. Obdržel je, změnil se v j iného člověka a vstoupil též do řádu servitů. Žil přísně a sebezapíravě. Po 30 let neusedl, leč ku krátkému dřímání na skále. Pro velikou trpělivost nazýván byl druhým Jobem. Zemřel r Svátek 27. nebo 30. dubna nebo 13. května. Bl. TOMÁŠ CURSINO pocházel z Civitta Vecchia, byl servitou, ale z pokory

21 jen řeholním bratrem. Zemřel r Svátek 21. července. Bl. BARTOLOMĚJKA (Bartholomaea či Elisabetha de Va/ariis), servitka III. řádu v Sieně, zemřela roku 1348; svátek 19. května. Bl. MARIA DE SOKOS nebo Cervellione, byla dcera španělského šlechtice Cervellione, narodila se r v Barceloně ve Španělsku. Odmítla nabídky ke sňatku a vstoupila do řádu de Mercede (či Nolasků). Zemřela r Nazývá se de Sokos, t. j. de succursu, od pomoci, protože byla dobročinná. Svátek 19. září nebo 20. října. Rád bratří kazatelů čili dominikánů. Sv. DOMINIK narodil se roku 1170 ve starokastilském městě Kalaroga v biskupství osmanském ve Španělsku. Jeho rodičové sluli Felix Guzman a Johanna z Azy. Bohabojnost rodičů působila na vnímavou mysl Dominikovu tak, že záhy osvědčoval něžnou lásku k Bohu. Zprvu byl vychováván od svého strýce, arcikněze; dospěv čtrnáctého roku, byl poslán n a vy šší školy do Palencie. I tam vynikal vroucí nábožností a čistotou mravů; světských zábav nevyhledával, naopak postil se a pilně se modlíval, zvláště před nejsvětější Svátostí oltářní. Kdysi nastal v Palencii hlad z neúrody; Dominik rozdal vše, co měl, peníze, šaty, nábytek; ba i knihy, tehdy drahocenné, prodal, aby ulevil bídě hladového lidu. Kdosi mu vytýkal, že se takto zbavil pramenů k dalšímu vzdělání; on však odpověděl: Mám snad nad knihami seděti, když moji bližní hladem mrou? Ano i sám sebe chtěl Dominik prodati do otroctví, aby upokolil jistou matku, která nad zajetím svého syna hořekovala, a aby vykoupil jejího syna; m atka však této jeho oběti nepřipustila. Osmanský biskup M artin seznav výborné vlastnosti Dominikovy, povolal jej do kapitoly stoličného chrámu. Biskup Diego, nástupce Martinův, poslán byl do Dánska, aby tam vyjednával o sňatek leonského králevice Ferdinanda s dánskou královskou dcerou. Se svatby sešlo, protože princezna zemřela. Ale na této cestě poznali biskup a Dominik, jenž ho provázel, co spousty a škod v jižní Francii zavinila sekta albigenských. Křižácká výprava proti nim nic nezmohla. Od papeže Innocence III. byli do jižní Francie vysláni citeauxský opat Arnold a dva cistercienští kněží, Rudolf a Petr z Kastelnavy a jiní; bylo jim uloženo, aby tam kázali a lid na pravou cestu obraceli. Ale těmto papežským poslům a kazatelům vadil způsob, jakým se lidu jevili; přicházeli s velikou družinou, ve skvostném církevním rouchu, na koních nádherně osedlaných. Také nepříkladnýživot mnohých kazatelů zavinil neúspěch jejich kázání mezi bludaři, kteří lákali k sobě lid chudobou a líčenou přísností mravů. Biskup Diego a Dom inik to všecko pozorovali a proto si vyžádali v Římě povolení, aby směli v jižní Francii kázati a lid ve víře katolické na obranu proti albigencům utvrzovati.oblekli sevchudé roucho a bosi, bez peněz a beze vší nád-!9

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo 2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo Druhé Boží přikázání nám ukládá ctít Boží jméno. Nejtěžší urážka pro svaté Boží jméno je klení. A přece tolik lidí na světě kleje jakoby na tom nezáleželo.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Neděle 31. (18.) ledna

Neděle 31. (18.) ledna Neděle 31. (18.) ledna Otázky na opakování 1. Co je to svatá tajina pokání? 2. Mohou být v tajině pokání odpuštěny všechny hříchy? 3. Proč nás Bůh stvořil? 4. Co je to Boží zjevení? 5. Který egyptský poustevník

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI Novéna k svaté Růženě z Limy Během svého života svatá Růžena z Limy často vyprosila v modlitbách milosti duchovní a hmotné. Nyní v nebi za nás také prosí a na její přímluvu Bůh často odpovídá. To pro nepřetržitou

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001)

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001) Údolí malomocných pokání Syn kupce z Assisi je najednou viděn na místě, kterému se před tím zdaleka vyhýbal. Zdravý a normální člověk tak neriskuje. Na lidském smetišti malomocných. Na místě, kde jedni

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015 4. neděle po Zjevení 1. února 2015 kniha Soudců 23Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: Náš bůh nám vydal do rukou Samsona,

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Bolestný růženec - Věřím v Boha...

Bolestný růženec - Věřím v Boha... Bolestný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který se pro nás krví potil. - Otče náš... 1. Ježíš se odebral se svými učedníky do Getsemanské zahrady. - Zdrávas Maria... 2. Když přišli na místo, řekl jim:

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ 12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ V západní části Tábora na pravém břehu Lužnice se nalézá místo, které dnes nazýváme Klokoty. Dříve bylo nazýváno Hora Klokotská. O názvu proč právě Klokoty jsou uvedeny

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Sv. Jan z Avily, kněz (1500-1569)

Sv. Jan z Avily, kněz (1500-1569) Sv. Jan z Avily, kněz (1500-1569) 1. den novény: Jan z Avily se narodil roku 1500 v Almodovaru del Campo v jižním Španělsku v zámožné rodině. Jeho otec byl židovského původu, avšak byl křesťanem. Jan byl

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_01_Svatý Václav Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Karel IV. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět VZDĚLÁVACÍ OBOR: TÉMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Vlastivìda Lidé a čas

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor. Jan Hus byl sice upálen, ale jeho učení se šířilo dále. Lidé se snažili žít podle jeho myšlenek. Začali si říkat husité. K husitství se hlásila část šlechty a měšťanstva, ale nejvíc chudina. Do svého čela

Více

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys)

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov do textu básně podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Princ se stane pastýřem

Princ se stane pastýřem Bible pro děti představuje Princ se stane pastýřem Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více